WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

2 SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU. 2. CELE PROGRAMU. 3. ZADANIA PRZY REALIZACJI PROGRAMU. 4. FORMY REALIZACJI. 5. METODY PRACY. 6. EFEKTY. 7. PLAN DZIAŁAŃ. 8. ZATWIERDZENIE PROGRAMU. WSTĘP Uczniowie kończący gimnazjum stają przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu. Ważne jest wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka. Uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje zawodowe, by mógł dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach każdego ucznia należy ukierunkować go na wybór dalszego kształcenia i przygotować do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Proponowane w programie działania pozwalają uczniowi na lepsze przyjrzenie się sobie, analizę swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz cech osobowościowych ważnych przy podejmowaniu decyzji. Zajęcia mają dostarczyć młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy pozwalającej na świadomy wybór dalszego kształcenia oraz podjęcia decyzji dotyczących wyboru zawodu.

3 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU (czas i miejsce realizacji). Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany jest w Zespole Szkół nr 1 w Alwerni. Został opracowany przez pedagoga szkolnego, powołanego również do pełnienia obowiązków koordynatora ds. doradztwa zawodowego. Osobami współuczestniczącymi są: dyrektor szkoły wychowawcy klas nauczyciele instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej (PUP, Komenda OHP, Biura Karier, PP-P) Program realizowany jest wśród uczniów wszystkich klas gimnazjalnych, podczas całego etapu kształcenia. W ramach realizacji systemu prowadzone i organizowane są: warsztaty zawodoznawcze; wyjazdy na dni otwarte do szkół ponadgimnazjalnych, targi edukacyjne; nauczyciele i uczniowie szkół średnich przyjeżdżają na spotkania z młodzieżą (przedstawiają oferty szkół, kierunki kształcenia, zasady naboru, wyposażają w foldery, ulotki, broszury, prezentują pokazy multimedialne); współpraca z poradnią psychologiczno pedagogiczną w organizowaniu działań zawodoznawczych (warsztaty prowadzone przez pracowników poradni); kierowanie niezdecydowanych uczniów co do wyboru przyszłego zawodu lub szkoły na badania preferencji zawodowych do poradni psychologiczno- pedagogicznej; ankiety test skłonności zawodowych, test zainteresowań; warsztaty z młodzieżą prowadzone przez pedagoga; zapoznanie z zasadami rekrutacji do szkół, kierunkami, terminem składania kwestionariuszy, rozdanie kart z terminami, omówienie punktacji za poszczególne przedmioty, poinformowanie o dokumentach, jakie są potrzebne do przyjęcia do szkoły; zapoznanie uczniów z elektronicznym naborem, podanie uczniom stron internetowych z informacjami o szkołach i zasadach rekrutacji. Działania zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego realizowane są przez koordynatora ds. doradztwa zawodowego oraz nauczycieli Gimnazjum w Alwerni w ramach lekcji wychowawczych, lekcji przedmiotowych oraz wycieczek.

4 Działania zawodoznawcze realizowane są również na dodatkowych spotkaniach prowadzonych przez specjalistów, np. doradcę zawodowego poradni psychologiczno- pedagogicznej. Program obejmuje następujące obszary działań: - praca z klasą (zajęcia grupowe) - praca indywidualna - spotkania z rodzicami - praca z nauczycielami. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany jest w 3 blokach tematycznych (modułach): Zadaniem modułu I jest stworzenie uczniom warunków do lepszego poznania swojej osobowości i odpowiedzi na pytania: a) Jakie są moje mocne i słabe strony? b) Co lubię w sobie najbardziej? c) Co mnie naprawdę pasjonuje? d) Mój system wartości, zainteresowania i zdolności. W module II uczniowie odpowiadają sobie na pytania: a) W jakich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego widzę siebie w przyszłości? b) Jaki zawód uważam za najbardziej interesujący? c) Co według mnie znaczy dobra praca? Jakie warunki musi spełniać taka praca? W module III uczniowie powinni znaleźć odpowiedzi na pytania: a) Jaką wybrać szkołę? b) Czym kierować się przy wyborze szkoły? c) Gdzie mogę uzyskać pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia?

5 1. CELE PROGRAMU wdrażanie uczniów do samopoznania; planowanie własnego rozwoju; wdrażanie uczniów do umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron; przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia; kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły; przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. bezrobocie, stres, problemy zdrowotne; włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole; prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie szkoły; aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych; przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 2. ZADANIA PRZY REALIZACJI PROGRAMU gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych przez koordynatora ds. doradztwa zawodowego; wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół; udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom; prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej; kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy; wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami; współpraca z instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa: centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, itp.; pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru szkoły, dalszego kierunku kształcenia czy zawodu;

6 Zadania szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego : systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami; udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom; prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy; kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy; koordynowanie działalności informacyjno doradczej szkoły; wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.; współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły; systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji; wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym; prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności; współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp.

7 3. FORMY REALIZACJI 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w ramach pracy z uczniami obejmuje: poznawanie siebie, zawodów; autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych; analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy; indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły i zawodu; pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego; konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów; pomoc w wyborze i nabywaniu kwalifikacji zawodowych; przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych, np. egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, bezrobocie. Moduł I Poznaj swoje słabe i mocne strony ankieta Poznaj samego siebie warsztaty Moja przyszłość kim chcę być?- pogadanka, warsztaty Moduł II Poznajemy zawody- filmy CD, wykłady Moduł III Lokalny rynek pracy spotkania z doradcami zawodowymi PUP Możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego (dni otwarte w szkołach) 2. Praca z rodzicami dotyczy pedagogizacji oraz sfery informacyjnej. Zajęcia dla rodziców mają na celu udzielenie im pomocy w wyborze dalszej drogi kształcenia ich dzieci. Praca z rodzicami obejmuje także: zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci;

8 włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły; przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach; indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.; gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno- zawodowej; 3. Praca z nauczycielami obejmuje realizację programu i wspólne nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą. 5. METODY PRACY - pogadanki - warsztaty zawodoznawcze - spotkania zawodowe - ankiety - konkursy - rozmowa doradcza - poradnictwo indywidualne i grupowe. 6. EFEKTY Kształtowanie aktywności zawodowej młodzieży. Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci. Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe. Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów. Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

9 PLAN DZIAŁAŃ L.p. Zadanie Metoda Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1. zapoznanie Rady Pedagogicznej z prelekcja wrzesień Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego 2. zapoznanie z programem rodziców pogadanka wychowawcy klas październik 3. pedagogizacja rodziców w zakresie zawodoznawstwa 4. informacje dla rodziców o szkołach i lokalnym rynku pracy spotkanie z doradcą zawodowym spotkania, konsultacje warsztaty 5. szkolny punkt informacji zawodowej poradnictwo indywidualne i grupowe 6. co wiem o sobie? moje słabe i mocne strony 7. pogadanki zawodoznawcze wśród uczniów: ankieta cały rok szkolny Uwagi doradca zawodowy marzec pup (w miarę możliwości) cały rok szkolny 1 h w tygodniu wychowawcy klas październik 1. poznaj samego siebie. warsztaty psycholog poradni (w miarę możliwości) 2. jak radzić sobie ze stresem? warsztaty wychowawcy klas 3. moja przyszłość kim chcę być? warsztaty psycholog poradni I półrocze I półrocze 4. poznajemy zawody warsztaty, wykład, wychowawcy klas cały rok szkolny

10 materiały na CD 5. lokalny rynek pracy warsztaty wykład 8. oferty edukacyjne szkolnictwa dni otwarte w ponadgimnazjalnego szkołach wycieczki, spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, zajęcia informacyjne, pokazy multimedialne, ulotki, broszury informacyjne 9. gromadzenie, i udostępnianie informatorów edukacyjnych i zawodowych uczniom i rodzicom. aktualizowanie szkolnej tablicy zawodoznawczej gazetka informacyjna teczka zawodoznawcza doradca zawodowy pup dyrektor szkoły wychowawcy klas II półrocze II półrocze cały rok 10. zapoznanie uczniów z zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wykład zajęcia praktyczne R. Górnicka maj/czerwiec Działania zawodoznawcze realizowane są także na różnych przedmiotach. L.p. Przedmiot Zadanie Termin realizacji 1. język polski wyposażenie ucznia w umiejętność mówienia, pisania i czytania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanie gałęzi wiedzy, w których podstawą jest język polski.

11 2. języki obce nazwy zawodów słowniczek, słownictwo związane z zawodami 3. informatyka wzory pism urzędowych (redagowanie dokumentów, pisanie cv), nabycie doświadczeń w obcowaniu z techniką komputerową, omówienie warunków przyjęć do liceów i szkół zawodowych o profilu związanym z kształceniem elektronicznym 4. technika przygotowanie do samodzielnej decyzji, określającej własne miejsce w cywilizacji technicznej, nabycie doświadczeń w obcowaniu z techniką, ocena własnych predyspozycji psychofizycznych pod kątem wykonywania zawodów technicznych 5. wos bezrobocie, zapoznanie z różnymi zawodami, określanie predyspozycji zawodowych, znaczenie pracy zawodowej w życiu człowieka 6. matematyka rozmowy i dyskusje z uczniami na temat: dlaczego uczymy się matematyki, jaka jest jej przydatność w życiu codziennym, jakie ma znaczenie w przyszłej pracy zawodowej 7. fizyka, chemia, biologia, geografia wskazywanie związków poszczególnych zawodów z tematyką przedmiotów szkolnych 7. ZATWIERDZENIE PROGRAMU.

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY Warszawa, marzec 2003 Aktualizacja aktów prawnych: październik 2008 Zespół autorski: Drogosz-Zabłocka ElŜbieta Łukaszewicz

Bardziej szczegółowo

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

Warszawski System Doradztwa Zawodowego Warszawski System Doradztwa Zawodowego Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów

Bardziej szczegółowo

V. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA RÓŻNYCH POZIOMÓW KSZTAŁCENIA

V. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA RÓŻNYCH POZIOMÓW KSZTAŁCENIA V. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA RÓŻNYCH POZIOMÓW KSZTAŁCENIA 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla Technikum Zawodowego -Zadania Rady Pedagogicznej Utworzenie i zapewnienie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Starogardzie Gd.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Starogardzie Gd. Załącznik nr 4. do Programu Wychowawczego ZSP na rok szkolny 2014/2015. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Starogardzie Gd. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Konieczność świadczenia profesjonalnej pomocy doradczej wynika ze zmienności i destabilizacji współczesnego świata, globalizacji

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE 1. Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r. (art. 65) podstawowy akt prawny, z którego wynika konieczność organizowania i wspierania poradnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia Spis treści 1. Wstęp..2 2. Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy 3. w wyborze zawodu i kierunku kształcenia.3 4. Opis programu.5 5. Cel główny..5 6. Cele szczegółowe.5 7. Adresat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1 Statut Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Spis treści I. Ogólne informacje o szkole... 2 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Organy szkoły... 8 IV. Organizacja szkoły...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Tekst ujednolicony: Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 29.08.2014 roku (zgodnie z 49 statutu szkoły) Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14

Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Gimnazjum nr 14 im. Hugo Kołłątaja ul. Kołłątaja 1-6 50-002 Wrocław Tel./Fax: 071/343-25-63 E-mail: gim14ci@poczta.fm Szkolny program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów Gimnazjum nr 14 Wspólną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo