Finansowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Finansowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego Stan prawny na dzień 20 maja 1992 r. Czerwiec 1992 Małgorzata Wiśnicka-Hińcza Informacja Nr 42 Przezwyciężenie trudnej sytuacji w jakiej znalazło się budownictwo mieszkaniowe wymaga uregulowania wielu jeszcze kwestii, podjęcia szeregu trudnych decyzji. 25 kwietnia br. Sejm przyjął ustawę cofającą zmiany w zasadach kredytowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego wprowadzone ustawą z 15 lutego 1992, tj. przywrócił dotacje i wieloletni okres spłaty kredytów zaciąganych w oparciu o umowy zawierane przed 1 stycznia 1990 r. Jeśli tak samo zadecydują Senat i Prezydent, budżet czekają zwiększone, nie zaplanowane wydatki: 3 bln zł - według resortu budownictwa lub 0,5 bln - jak twierdzą autorzy projektu ustawy. Nowelizacja ustawy przedłuży trwanie systemu, który jest nieefektywny, sankcjonuje niczym nie uzasadnione uprzywilejowanie części inwestorów i osób oczekujących na mieszkania spółdzielcze (nowe inwestycje nie korzystają z żadnych preferencji), prowadzi do napięć w finansach państwa, absorbuje środki, które mogłyby zostać przeznaczone na nowe budownictwo, utrudnia realizację rozwiązań, które umożliwiłyby przezwyciężenie bardzo złej sytuacji, w jakiej znajduje się budownictwo mieszkaniowe.

2 - 1 - Można mówić o występowaniu pewnej dezorientacji w kwestiach wiążących się z finansowaniem spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. Ostatnio pojawiło się tu wiele nieporozumień i nieścisłości. Wydaje się, iż złożył się na to fakt funkcjonowania w praktyce dwu, równolegle obowiązujących systemów kredytowania, różnych w zależności od terminu zawarcia umowy kredytowej. Przez całe lata budownictwo korzystało ze specjalnych kredytów. Uprzywilejowanie warunków umów zawieranych na cele budownictwa mieszkaniowego przestało obowiązywać w stosunku do umów zawieranych od 1 stycznia 1990 r. Ustawa z dn. 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych (Dz.U.Nr 74, poz.440) uchyliła nałożone na banki obowiązki dotyczące zapewnienia uprzywilejowań i preferencji w zakresie dostępu do kredytów oraz oprocentowania kredytów i warunków ich spłaty, a także postanowienia umów kredytowych ustalające oprocentowanie kredytów według stawek stałych i preferencyjnych. W stosunku do umów o kredyt udzielony na budownictwo mieszkaniowe zawartych przed wejściem w życie ww. ustawy, tj. przed 1 stycznia 1990 r., zmieniono postanowienia dotyczące stopy oprocentowania tych kredytów - natomiast wszystkie inne warunki pozostały nie zmienione. Od tej chwili równolegle obowiązywać poczęły dwa odmienne rozwiązania regulujące zasady rozliczania kredytów na budownictwo mieszkaniowe. Większość środków zasilających spółdzielnie mieszkaniowe po roku 1989 stanowiły wciąż kredyty rozliczane wedle starych zasad, bowiem przyznane w ramach już wcześniej zawartych umów. Umowy kredytowe na cele budownictwa mieszkaniowego zawierano na realizację tzw. zadań inwestycyjnych - np. budowę całych osiedli. W ramach umów kredytowych zawartych jeszcze przed końcem 1989 r. były wciąż uruchamiane kolejne transze kredytowe, a w ramach aneksów były dobierane kolejne kredyty. Umowy zawierane do końca 1989 r. były najczęściej umowami wieloletnimi (30-60 lat, w zależności od czasu zawarcia umowy), do roku 1990 bardzo nisko oprocentowanymi (1 do 6 proc. w skali roku). Kredytobiorca, którym była spółdzielnia mieszkaniowa, przez okres realizacji inwestycji nie ponosił żadnych kosztów zaciągniętego kredytu. Kredyt rozliczany był z chwilą oddania obiektu do użytku. Spłatę wraz z odsetkami przejmowali wówczas na siebie członkowie spółdzielni obejmujący wybudowane mieszkania. Wpłata własna spółdzielcy wynosiła 10 proc. w przypadku mieszkań lokatorskich i 20 proc. dla mieszkań własnościowych. Część długu lokatorskiego, 30 do 50 proc. -w zależności od terminu zawarcia umowy - umarzano. Umarzano także część kredytu w przypadku nabywania spółdzielczego prawa własności do mieszkania, gdy cały kredyt jednorazowo spłacany był gotówką. Ze względu na bardzo wysoką obecnie stopę oprocentownia kredytu (w roku 1991: - w styczniu - 62,5 proc, od lutego - 82 proc, od maja - 72 proc, od lipca - 58 proc, od stycznia br. -56 proc - w stosunku rocznym) wysokość przypadającej do spłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami, od kredytów zaciąganych do dnia 31 grudnia 1991 r. może być ustalona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkania oraz normatywnej wielkości spłaty odsetek i rat kapitałowych za Im 2 mieszkania, tzw. normatywu. Normatyw stanowi iloraz 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej oraz standardowej powierzchni użytkowej mieszkania, która wynosi 60 m 2. Wysokość normatywu ogłaszana jest co kwartał przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (obecnie zł.). Gdy miesięczne obciążenie spłatą odsetek i rat kapitałowych przekracza 25 proc miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego spółdzielcy, spłata może być ustalona indywidualnie w wysokości 25 proc. miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, nie mniejszej jednak niż miesięczna rata kapitałowa (Rozp.RM z dnia 25 marca 1991 r.,

3 - 2 - Dz.U. Nr 28, poz.h8). 1 Nie spłacone odsetki podlegają kapitalizacji tj. dopisywane są do długu i o tę kwotę wzrasta zadłużenie. Jak stwierdzono już wyżej od roku 1990 zmieniły się warunki zawierania umów kredytowych. Zaprzestano częściowego umarzania nowo zaciąganych kredytów. Spółdzielnie stanęły wobec konieczności spłaty, przynajmniej w części, odsetek od zaciąganych kredytów już w trakcie realizacji inwestycji. Spółdzielnia, która zdecyduje się obecnie na zaciągnięcie kredytu w PKO 2 będzie musiała na bieżąco płacić odsetki od bardzo drogiego kredytu. Musi go zwrócić najpóźniej po trzech latach. Po zakończeniu budowy kredyt musi być jednorazowo spłacony. Oznacza to, że spółdzielnia będzie musiała sprzedać mieszkania lokatorom. Dla tych, którzy będą nabywać mieszkania stworzono możliwość zaciągania wieloletnich kredytów hipotecznych. Zasady przyznawania takiego kredytu reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 1 października 1991 r. - w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz.U. Nr 94, poz.423 ). 3 Wedle ww. rozporządzenia kredyt hipoteczny, wspierany przez budżet, w roku 1991 mógł wynieść maksimum 36-krotność miesięcznych dochodów rodziny z poprzedniego kwartału, natomiast w kolejnych latach jego wysokość będzie ustalana stosownie do kwot przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok. Nie może być jednak wyższy niż 80 proc. kosztów budowy mieszkania. Kredytobiorca musi na spłatę kredytu przeznaczyć nie mniej niż 25 proc. miesięcznych dochodów rodziny. Jeżeli dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy wzrastać będzie w stopniu mniejszym niż płace nominalne w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej, to przy ustalaniu kolejnych rat spłaty zadłużenia będzie on podlegał korekcie według wskaźnika wzrostu płac nominalnych ogłoszonych przez GUS. Odsetki od nie spłaconych kredytów podlegają przejściowemu wykupieniu ze środków budżetu państwa w wysokości nie mniejszej niż 70 proc. należności z tytułu nie spłaconych należności od kredytów. Stopniowo realizowana jest więc koncepcja dwufazowego kredytowania budownictwa mieszkaniowego. Chodzi tu o wyraźne rozdzielenie finansowania budowy od kredytowania nabywców mieszkań. W podobny sposób funkcjonują systemy kredytowania budownictwa mieszkaniowego w państwach zachodnich. W USA np. okres spłaty kredytów na zakup domów sięga najczęściej 30 lat, a jego wysokość ustala się zazwyczaj tak, by spłaty rat wraz z odsetkami odpowiadały 1/4 dochodów rodziny. Wpłata początkowa szacowana jest na 5 do 15 proc ceny domu. Rząd polski otrzymać ma 200 mln dolarów kredytu z Banku Światowego z przeznaczeniem na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Kredyt udzielony ma być na 17 lat z 4-letnim okresem karencji. Kredyt z Banku Światowego stanowić ma połowę tzw. Funduszu Hipotecznego. Drugą połowę (w złotówkach) wpłacić ma rząd polski. Funduszem zarządzać będzie Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego. Kredyty mają być przyznawane na zakup mieszkań o powierzchni do 100 m 2 i domków do 150 m 2. Można będzie otrzymać maksymalnie kredyt równy 36 aktualnym miesięcznym 1 W Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przygotowano projekt rozporządzenia, zgodnie z którym minimalna spłata kredytu wraz z odsetkami będzie ustalana na poziomie 20 proc. miesięcznych dochodów rodziny. Jednocześnie nie będzie już obowiązywała zasada wyliczania przypadającej do spłaty kwoty kredytu według normatywu płatności. W praktyce dla większości rodzin byłoby to równoznaczne ze zwiększeniem obciążenia budżetu domowego z tytułu opłat mieszkaniowych. W projekcie rozporządzenie miałoby obowiązywać od dnia 1 stycznia 1992 r. 2 PKO jest w zasadzie jedynym bankiem który kredytuje spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe. Inne banki, choć mają prawo i możliwości nie podejmują się świadczenia tego rodzaju usług. 3 Na jego podstawie banki mogą udzielać kredyt oczekując, że odsetki nie spłacone przez kredytobiorcę wykupi przejściowo budżet państwa. Jak dotąd nie udzielono jeszcze ani jednego kredytu hipotecznego. Wciąż brak jest konkretnych uzgodnień dotyczących trybu i wysokości wykupu przez budżet części niespłacanych odsetek.

4 - 3 - dochodom rodziny. Stopa oprocentowania będzie zmienna, uzależniona od stopy inflacji i kursu złotówki. Obowiązywać będzie zasada, że miesięczna spłata nie może przekraczać 25 proc. bieżącego dochodu gospodarstwa domowego. Wartość mieszkania będzie wpisywana do hipoteki kupowanego mieszkania. Przyznawane będą również kredyty dla firm budowlanych i prowadzących działalność inwestycyjną spółdzielni mieszkaniowych. Będą one udzielane na najwyżej 18 miesięcy. W okresie budowy nie będzie przymusu spłacania odsetek (w przypadku nie spłacania będą one kapitalizowane). Zarówno w przypadku kredytu budowlanego, jak i hipotecznego, wkład własny musi wynieść co najmniej 25 proc. Ich oprocentowanie odpowiadać będzie bieżącej stopie procentowej obowiązującej w kraju (banku udzielającym kredyt). Jednym z warunków jakie postawił Bank Światowy jest niedopuszczalność jakiegokolwiek dotowania tych kredytów przez rząd. Pierwsze kredyty zostaną prawdopodobnie udzielone na jesieni tego roku. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 21, poz.85) uchyliła postanowienia dotyczące umorzeń kredytów na cele budownictwa mieszkaniowego w odniesieniu do zadań nie rozliczonych do dnia 31 marca 1992 oraz postanowienia dotyczące terminu ich spłaty. Znowelizowana ustawa nałożyła na spółdzielnie obowiązek spłaty kredytów w ciągu 6 miesięcy od zakończenia inwestycji, jednak nie później niż po upływie 2 lat od daty wejścia w życie ustawy. Kredyty te automatycznie zostały więc przekształcone w kredyty krótkoterminowe. Wprowadzone zmiany zlikwidowały tym samym uprzywilejowanie kredytów zaciągniętych przed 1 stycznia 1990 roku. Najwięcej kontrowersji wywołało postanowienie o cofnięciu częściowego umarzania kredytów mieszkaniowych. Zgodnie z informacją podaną przez Naczelną Radę Spółdzielczą cofnięcie umorzeń dotyczyłoby ok. 60 tys mieszkań. Dla osób oczekujących na te mieszkania dokonane zmiany oznaczałyby znaczny przyrost minimalnych kosztów ponoszonych w związku z otrzymaniem mieszkania. Wedle zasad obowiązujących do końca marca br, po zakończeniu budowy finansowanej kredytem zaciągniętym przed końcem 1989 roku, przedstawiano spółdzielcy cenę mieszkania. W przypadku nabywania prawa do mieszkania lokatorskiego spółdzielca zobowiązany był wnieść wkład gotówkowy w wysokości 10 proc. ceny mieszkania. Od kwoty kredytu umarzano 30 do 50 proc. Pozostała kwota podlegała spłacie w okresie wieloletnim. Od 1 kwietnia tego roku wszyscy otrzymujący mieszkania spółdzielcze zostali postawieni wobec konieczności wykupienia ich w całości od spółdzielni. Udzielając kredytu hipotecznego banki przestrzegać będą zasady, by udział własny osoby pobierającej kredyt nie był niższy od 20 proc. kosztów budowy. Minimalna wpłata własna jaką będzie musiał zapłacić spółdzielca będzie więc teraz dwa razy wyższa. Oznacza to równocześnie, że przestaje funkcjonować forma lokatorskiej własności mieszkania spółdzielczego. Zatem gdyby kwota kredytu hipotecznego została podwyższona do 90 proc. kosztów budowy, wówczas wysokość wpłaty własnej pozostałaby taka sama jak ta, która obowiązywała dotąd przy nabywaniu prawa do lokatorskiego mieszkania spółdzielczego /10 proc./. W tym miejscu wypada jednak przypomnieć, że przy obecnych kosztach budowy mieszkań spółdzielczych już nawet 10 proc. wpłaty własnej jest kwotą przekraczającą możliwości finansowe wielu rodzin, szczególnie zaś ludzi młodych. Miesięczne obciążenie budżetów rodzin, wynikające z konieczności spłaty kredytu w nowym systemie, mimo rezygnacji z umorzenia, w zasadzie pozostaje na nie zmienionym poziomie. Wynika to z faktu, że przy kredycie tak drogim jak obecnie, nawet wówczas gdyby został on w znacznej części umorzony, wysokość kwoty należnej miesięcznej raty kapitałowej i odsetek i tak byłaby wyższa od 1/4 miesięcznych dochodów większości rodzin. Cofnięcie dotacji spowoduje natomiast ograniczenie liczby osób, czy rodzin, które w nowym systemie przyznawania kredytów mieszkaniowych kredyt taki otrzymają w wysokości wystarczającej na zakup mieszkania. Przeciętne zarobki są zbyt niskie w stosunku do kosztów budowy i kosztów kredytu.

5 - 4 - Rodziny o niskich dochodach, nawet jeśli zgromadzą wymagany wkład gotówkowy, prawdopodobnie nie uzyskają potrzebnego kredytu. Dotychczas wielkość mieszkania, a więc i wielkość kredytu, uzależniały względy nie związane z dochodem rodziny - czynnikiem decydującym była tu przede wszystkim wielkość rodziny. W nowym systemie gwarancją spłaty długu hipotecznego ma być powiązanie kredytu z wysokością dochodów rodziny. Obowiązuje zasada przyznawania kwoty nie wyższej niż 36-krotność miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy. W praktyce oznacza to, że rodzina o dochodzie w wysokości podwojonej średniej krajowej może otrzymać kredyt do wysokości 36 x 4100 = tys. zł. Taki kredyt - przyjmując, że 1 m 2 kosztuje 4 mln zł a wymagana wpłata własna gotówką ustalona została na poziomie 20 proc. - umożliwiłby sfinansowanie mieszkania poniżej 50 m 2. 4 Trzeba jednak wyraźnie wskazać, że przywrócenie dotacji wg zasad obowiązujących poprzednio nie wpłynie na wzrost dostępności mieszkań - w tym znaczeniu, że dalej pozostaną nieosiągalne dla przeciętnie sytuowanej rodziny. Istota problemu dostępności mieszkań leży w ich wysokiej cenie. Mieszkanie o powierzchni 60 m 2 w roku ubiegłym kosztowało przeciętnie 240 mln zł. Wymagana 20 proc. wpłata własna oznacza więc, że osoba /rodzina/ ubiegająca się o przydział mieszkania spółdzielczego o takiej powierzchni musi posiadać minimum 48 mln zł. Najsłabsze ekonomicznie grupy społeczeństwa pozbawia to szansy na uzyskanie własnego mieszkania. Inflacyjny wzrost cen mieszkań i stopy oprocentowania kredytu doprowadził do tego, że bieżąca spłata kredytu dla znaczącej części lokatorów mieszkań spółdzielczych stała się niemożliwa. Same tylko odsetki od kredytu w mieszkaniach nowych i kilkuletnich wyrażają się kwotą często odpowiadającą wielokrotności średniej płacy. Przyjęte rozwiązania chroniące budżety rodzin - normatyw spłaty i minimum spłaty na poziomie 25 proc. dochodów - spowodowały ogromny i stale rosnący przyrost zadłużenia wobec banków i budżetu państwa. Przyrost zadłużenia wzmacnia przyjęta zasada kapitalizowania odroczonych należności. Najbardziej zadłużone są te rodziny, które mają niskie dochody i duże mieszkania. Jest to wielki problem rodzin wielodzietnych. W tym miejscu warto przypomnieć, że zaciągnięcie kredytu zabezpieczonego hipoteką wiąże się z ryzykiem eksmisji - i to bez potrzeby wskazania lokalu zastępczego. Ze społecznego punktu widzenia takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia. Zmiany systemu kredytowania budownictwa mieszkaniowego uderzają przede wszystkim w spółdzielnie mieszkaniowe. Wedle starych zasad spółdzielnie mogły brać kredyt do wysokości ponoszonych kosztów. Budowy często ciągnęły się w nieskończoność. Spółdzielnie nie musiały spłacać odsetek w trakcie realizacji. Rozliczenie następowało po oddaniu budynku do użytku. Inwestor przerzucał wówczas koszty na lokatorów. Ta komfortowa sytuacja uległa zmianie w zakresie objętym nowymi umowami kredytowymi, zaciąganymi od stycznia 1990 r., a obecnie, od 1 kwietnia, także w zakresie umów zawieranych wcześniej. Nałożenie na spółdzielnie obowiązku bieżącej spłaty kredytu powinno więc doprowadzić do obniżenia ceny mieszkań, skrócenia czasu budowy i z tego punktu widzenia powinno być oceniane pozytywnie.. Równocześnie jednak wskazać można słabe strony i zagrożenia jakie niesie ze sobą przejście do nowego systemu kredytowania inwestycji mieszkaniowych. Zasadnicza wątpliwość pojawia się w związku z przyjętym przez twórców systemu założeniem, że spółdzielnie będą w stanie na bieżąco płacić odsetki od tak drogich, jak obecnie, kredytów realizacyjnych. 4 Według badań przeprowadzonych przez Instytut Gospodarki Mieszkaniowej w 20 wylosowanych miastach, w roku ubiegłym, ceny 1 m2 wahały się od 2,5 do 5,6 ml zł.

6 - 5 - Nawet te największe i najsilniejsze spółdzielnie nie są w stanie podołać takim obciążeniom. Trzeba przy tym pamiętać, że upadek spółdzielni mieszkaniowych, biorąc pod uwagę układ faktyczny, jaki mamy obecnie w kraju, oznacza upadek masowego budownictwa mieszkaniowego. Nowy system preferuje spółdzielnie które mało budują i nastawiają się na działalność eksploatacyjną. Opłacalne jest wysokie zaangażowanie środków własnych. Takimi środkami w dostatecznej wysokości spółdzielnie nie dysponują. Coraz częściej obserwujemy praktyki ucieczki od kredytu bankowego poprzez gromadzenia środków na inwestycje w oparciu o przedpłaty spółdzielców. Takie rozwiązania preferują ludzi zamożnych, w stopniu znacznie wyższym od średnich standardów krajowych. Mniej zamożni mogą znaleźć się w ogóle poza systemem budownictwa mieszkaniowego. Już teraz zarysowują się pewne tendencje w budownictwie mieszkaniowym powodowane warunkami jego finansowania. Rok 1991 był czwartym z rzędu, w którym nastąpił spadek efektów rzeczowych budownictwa mieszkaniowego. Oddano do użytku 133,2 tys. mieszkań, tj. o 0,8 proc. mniej niż w 1990 r. Oznacza to osiągnięcie poziomu z końca lat 50-tych. Na tym tle korzystnie przedstawia się sytuacja budownictwa spółdzielczego. W sumie w 1991 roku w ramach budownictwa spółdzielczego oddano do użytku 81,5 tys. mieszkań, tj. o 19,1 proc. więcej niż w roku poprzednim. Średnia wielkość powierzchni nowo oddanego mieszkania w budownictwie spółdzielczym wyniosła 59,7 m 2. Jednocześnie już prawie dwa lata (od lutego 1990) utrzymuje się systematyczny spadek liczby mieszkań nowo rozpoczynanych. W 1991 r. w budownictwie wielorodzinnym (spółdzielczym, zakładowym i komunalnym) rozpoczęto budowę tylko 50 tys. nowych mieszkań, tj. o 31,4 proc. mniej niż w 1990 roku. Równocześnie od ponad roku wydłuża się cykl realizacji budynków. Dzieje się tak mimo wysokiego udziału mieszkań przekazywanych lokatorom do wykończenia - 53,6 proc. w budownictwie spółdzielczym w okresie I - IX 1991 r. Cykl realizacji budynków spółdzielczych wydłużył się o 3,1 miesiąca. Jest to konsekwencja, wynikającego z zasad kredytowania, powstrzymywania się inwestorów od rozpoczynania nowych budynków na rzecz dokończenia tych najdawniej rozpoczętych. Wg PKO przeznaczono na to proc. kredytów zaciągniętych w 1991 roku. W większej niż dotąd skali nie realizowano zakresu infrastruktury technicznej, warunkującej budownictwo mieszkaniowe, tj. sieć cieplna, gazowa, wodno - kanalizacyjna itp. Rosną koszty nowo oddawanych mieszkań. W trzecim kwartale 1991 r. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ustaliło (na potrzeby określenia wysokości premii gwarancyjnej posiadaczom książeczek mieszkaniowych, otrzymujących aktualnie mieszkania) średni koszt budowy 1 m 2 powierzchni w wysokości 3,54 mln zł. wobec 1,6 mln zł. przed rokiem. Wg CUP liczba mieszkań oddanych do użytku w 1992 r. będzie kształtowała się na poziomie jedynie tys. 5 Z punktu widzenia budżetu państwa zmiana zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego powinna doprowadzić do restrukturyzacji obciążeń budżetu z tego tytułu. Likwidacja systemu umorzeń kredytów i przeprowadzenie konwersji starych umów kredytowych powinny przynieść znaczne oszczędności. Przeprowadzona zmiana polegająca na przekształceniu długoterminowych kredytów realizacyjnych w kredyty średnioterminowe powinna doprowadzić do szybkiej spłaty starych, jeszcze nie rozliczonych, kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Uwolni to budżet od zobowiązań wykupu od 5 Zamieszczone tu dane pochodzą z: Informacja o sytuacji gospodarczej w 1991 r. wraz z elementami prognozy ostrzegawczej na 1992 r. Centralny Urząd Planowania, Warszawa, 31 stycznia 1992 r.

7 - 6 - banków 40 proc. należności banków z tytułu skapitalizowanych odsetek od tych kredytów. W dalszym ciągu budżet obciążać będą kwoty wykupu należności banków z tytułu skapitalizowania odsetek od kredytów zaciągniętych do dnia 31 grudnia 1990 r. przyznanych na inwestycje, których realizacja została zakończona (obecnie 100 proc.) oraz części nie spłaconych odsetek od kredytów hipotecznych. W projekcie ustawy budżetowej ten rok, na pozycję "rozliczenia z bankami związane z finansowaniem budownictwa mieszkaniowego" przeznaczono mld zł., tj. 4,7 proc. ogółu zaplanowanych wydatków. W tym : 2250 mld zł na wydatki wynikające z konieczności wypłat premii gwarancyjnej od wkładów mieszkaniowych; mld zł na umorzenia kredytów mieszkaniowych; 8450 mld zł na wykup skapitalizowanych odsetek; 2565 mld zł na zaległe za ub. r. rozliczenia. Przeznaczono także kwotę w wysokości 10,62 bln zł na dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych na cele związane z utrzymaniem spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Środki przeznaczane na cele budownictwa mieszkaniowego są relatywnie wysokie (np. na wydatki na naukę stanowią 1,9 proc. ogółu wydatków, na szkolnictwo wyższe 1,8 proc. na kulturę 0,7 proc.). 7 Przy tak napiętym budżecie jak tegoroczny zwiększenie wydatków na cele mieszkaniowe jest mało realne. Budżet wspiera też budownictwo pośrednio, poprzez ulgi w podatku od dochodów osób fizycznych, przysługujące inwestującym w mieszkania. Ze względu na fakt, że podatek ten w tym roku będzie pobierany po raz pierwszy trudno ocenić w jakiej skali zwolnienia te uszczuplą dochody budżetu. Jednocześnie jednak można mówić o bardzo niskiej efektywności wydatkowania środków przeznaczanych na wspieranie polityki mieszkaniowej. Wydaje się, że inaczej rozdysponowując środki budżetowe można byłoby osiągnąć znacznie więcej. Oszczędności wydatków budżetu na cele budownictwa mieszkaniowego można poszukiwać w modyfikacji zasad rozliczeń budżetu z bankami. Kapitalizacja wykupionych przez budżet odsetek powoduje, że budżet wielokrotnie obsługuje już wykupione wcześniej odsetki. Wg Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oddzielenie wspomagania budżetowego spłaty kredytów mieszkaniowych od obsługi bankowej, poprzez przejście na sumowanie wykupionych przez państwo odsetek zamiast ich kapitalizacji, poprawi spłacalność kredytów i umożliwi już w roku bieżącym oszczędności budżetowe w wysokości ok. 1,5 bln zł. 6 Rada Ministrów wydała 16 października 1990 r. rozporządzenie, zgodnie z którym premia jest naliczana dla wkładów na mieszkania w domu wielorodzinnym nie przekraczające 55 m2 powierzchni użytkowej oraz 70 m2 w domu jednorodzinnym, mieszkania w małym domu mieszkalnym i w domu wielomieszkaniowym na podstawie wskaźnika przeliczeniowego m2, ustalanego na okresy kwartalne. 7 Dopłaty budżetu do mieszkań występują jeszcze w postaci: dotacji ogólnych dla gmin na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz dopłat do mieszkań zakładowych, refinansowanych przedsiębiorstwom.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 118. Regulacja prawna dotycząca kredytowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 118. Regulacja prawna dotycząca kredytowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Regulacja prawna dotycząca kredytowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego Marzec 1993 Wanda Wojnowska-Ciodyk

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów. mieszkaniowych

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów. mieszkaniowych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1310, z 2003 r. Nr 139,poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 listopada 2000 r.

USTAWA. z dnia 29 listopada 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1310, z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354, z 2007 r. Nr 136, poz.

Bardziej szczegółowo

Równolegle w przepisach ustawy w okresie jej funkcjonowania rozwiązaniom ułatwiającym bieżącą obsługę spłaty zobowiązań towarzyszą wprowadzane

Równolegle w przepisach ustawy w okresie jej funkcjonowania rozwiązaniom ułatwiającym bieżącą obsługę spłaty zobowiązań towarzyszą wprowadzane UZASADNIENIE Obowiązujące od dnia 1 stycznia 1996 r. rozwiązania określające zasady, na jakich udzielana jest pomoc w spłacie długoterminowych kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r. USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA

USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA Ustawa podpisana przez prezydenta w dniu 2 października 2006 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r.

USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 5 lipca 2002 r. Druk nr 164 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady stosowania dopłat do oprocentowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 117(4)/09

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 117(4)/09 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 117(4)/09 Warszawa, 21 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 listopada 1995 r.

USTAWA. z dnia 30 listopada 1995 r. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU

I N F O R M A C J A O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU I N F O R M A C J A O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU Na dzień 30 września 2005 roku zadłużenie gminy Rawicz z tytułu podpisanych umów pożyczek wynosi 7.125.000 zł. W czwartym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 1.03.2008r. z dnia 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Na podstawie art. 21b ust. 4 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r.

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 168 9839 Poz. 1006 1006 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

- o wsparciu finansowym młodych rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

- o wsparciu finansowym młodych rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Warszawa, dnia 16 listopada 2012 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 90, 951, z 2014

Bardziej szczegółowo

http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42

http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42 http://bsobornikisl.com 2016-05-28 04:01:42 Kredyty Kredyty dla osób fizycznych Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich zaprasza do korzystania z bogatej oferty kredytów dla osób fizycznych. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2016 r. Poz z dnia 12 października 2016 r.

Warszawa, dnia 31 października 2016 r. Poz z dnia 12 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2016 r. Poz. 1779 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

) wprowadza się następujące zmiany: "3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.";

) wprowadza się następujące zmiany: 3. Do lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 29a.; Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1995 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Warszawa, 29 września 2015 r. Opinia do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druk nr 1090) I. Cel i przedmiot ustawy Celem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. Postanowienia ogólne.

I. Podstawa prawna. Postanowienia ogólne. Regulamin wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych, ich rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali. I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Pozycja 90

Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Pozycja 90 Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Pozycja 90 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (druk nr 3899).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (druk nr 3899). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4208 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.1998.108.685 2000-07-15 zm. Dz.U.2000.48.550 art. 50 2004-07-01 zm. Dz.U.2004.146.1546 art. 314 2004-07-17 zm. Dz.U.2004.152.1598 art. 3 2005-02-24 zm. Dz.U.2005.23.187 art. 3 2005-09-01 zm. Dz.U.2005.164.1365

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Uchwaliła Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu w dniu 31 marca

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.4 Statutu Spółdzielni oraz w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament BudŜetu i Finansów

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament BudŜetu i Finansów NajwyŜsza Izba Kontroli Departament BudŜetu i Finansów Warszawa, dnia lutego 2010 r. KBF-4110-01-01/2009 R/09/001 Pan Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 1154. Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 1154. Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Wsparcie finansowe dla osób budujących i remontujących domy i lokale mieszkalne Październik 2005 Urszula Smołkowska Informacja Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Własne mieszkanie: finansowe wsparcie rodzin i innych osób

Własne mieszkanie: finansowe wsparcie rodzin i innych osób Własne mieszkanie: finansowe wsparcie rodzin i innych osób Ujednolicony tekst ustawy z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób (te słowa zostały dodane w najnowszej noweli) w nabywaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Poz. 763 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Poz. 763 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Poz. 763 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D MINISTERSTWO FINANSÓW SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2007 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r.

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 30, poz. 190. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych CHORWACJA Wobec kredytów we franku szwajcarskim władze zamroziły na jeden rok kurs kuny do franka (na poziomie 6,39, czyli sprzed decyzji SNB o uwolnieniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. [1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

- oprocentowanie ogółem, 2,8125 - oprocentowanie od kredytobiorcy: 2,0000

- oprocentowanie ogółem, 2,8125 - oprocentowanie od kredytobiorcy: 2,0000 KOMUNIKAT NR 023/2014-01-DMŚ Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 r. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH ORAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZERMINOWANYCH Uprzejmie informujemy, że od dnia połączenia Nordea Bank Polska

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH Druk nr 3781-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 964. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej OSOBA, KTÓREJ UDZIELONO POMOCY, MUSI: monitorować zasady rozliczania pomocy w banku,

Bardziej szczegółowo

112 BSE. Prof. dr hab. Edward Kuminek Ekspertyza nr 78 Instytut Gospodarki Mieszkaniowej

112 BSE. Prof. dr hab. Edward Kuminek Ekspertyza nr 78 Instytut Gospodarki Mieszkaniowej 112 BSE Prof. dr hab. Edward Kuminek Ekspertyza nr 78 Instytut Gospodarki Mieszkaniowej (IP-56G) OPINIA O PRELIMINOWANYCH WYDATKACH NA CELE MIESZKANIOWE W PROJEKCIE BUDŻETU NA 1996 R. W swojej opinii staram

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Zał.do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/ 47/2009 z dnia28.05.2009r. REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Druk nr 1048 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 września 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 września 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych (według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego) Spis treści I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r.

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Dz.U.2016.734 z dnia 2016.05.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 maja 2016 r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Dz.U.09.115.964 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.) Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE TABELA OPROCENTOWAŃ KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WE WŁOSZAKOWICACH (OBOWIĄZUJE OD 01.09.2017r.) KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE KREDYTY STANDARD NA CELE MIESZKANIOWE 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329010-2010:text:pl:html PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 2010/S 215-329010 Powiat Myszkowski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Osoby, które utraciły pracę, a zobowiązane są spłacać raty za mieszkanie lub dom

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Katowice, dnia 03 sierpnia 2017 r.

I. Postanowienia ogólne. Katowice, dnia 03 sierpnia 2017 r. Katowice, dnia 03 sierpnia 2017 r. Procedura wyboru banków do obsługi środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udostępnionych w ramach bankowej linii kredytowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016

Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016 Raport Mieszkanie Dla Młodych IQ 2016 Łomża, 04.01.2016 1 Podsumowanie Niniejszy raport przedstawia w wielkim skrócie rządowy program w nabyciu pierwszego mieszkania dla młodych ludzi Mieszkanie dla Młodych.

Bardziej szczegółowo