INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ INSTITUTE CJF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ. RAPORT No 901/E REGULOWANY A J. KORECKI KRAKÓW 1975

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ INSTITUTE CJF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ. RAPORT No 901/E REGULOWANY 0-400 A J. KORECKI KRAKÓW 1975"

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ INSTITUTE CJF NUCLEAR PHYSICS ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ RAPORT No 901/E REGULOWANY A STABILIZATOR PRĄDU STAŁEGO J. KORECKI KRAKÓW 1975

2 aswlowany 0-400A STABILIZATOR PRAOU STAŁEGO STABILIZED 0-400A CONSTANT CURRENT POWER UUIT 0-Ш СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО ТОКА Jerzy KORECKI Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków Kraków Lipiec» 1975

3 II Przedstawiono regulowany я granicach 0-400A stabilizator prądu stałego dla zasilania bezżelaznego magnetycznego spektrometru promieniowaniа beta. Prąd zadaje aię dyskretnie stopnia*! od 100 шд do 1 A i podtrzymuje Obciążeniu o R «120 & i L» 0,7 oh z dokładnością lepszą niż 0,0S*/8b. A 0-^4OOA current controller for an iron-free magnetic -jq -ray spectrometer is described. A digital control unit allows the adjustment of the spectrometer current in steps from 100 ЮА to 1A with a stability better than ±0,03$/Sh. Parameters of load Я» 120 mi?, L=0,7 mh. I/ Описан стабилжзированяый регулятор постоянного тока в пределах 0-400а для питания бвзжелезного магнитного "/В " спектрометра* Ток устанавливается' дискретно ступенями от ЮОиа до 1а и поддерживается з нагрузке о * = 120мом i L = 0,7вп? о точностью лучше чем 0,03>/8ч.

4 - 1 - Przedstawiony poniżej stabilizator prądu Jest kolejną udoskonaloną wersją modelu pracującego od 1964 r. w Instytucie Fizyki Jądrowej i opisanego w /i/. Schemat blokowy urządzenia podano na rys. 1. Generator prądu stałego GPS, napędzany przez silnik SN, zasila przez filtr LC i tranzystorowy człon regulacyjny CB, uzwojenie spektrometru US posiadające Ł 120 <ns? i L s 0,7 mh. Układ stabilizacji zawiera dwie pętle sprzężenia zwrotnego: a/ zgrubną - w jej skład wchodzi - człon regdlacjl CR i tyrystorowy regulator prądu wzbudzenia (TRW) wraz ze źródłem napięcia odniesienia N0, b/ dokładną - która zawiera - opór wzorcowy с 7, zadajnik wartości prądu ZWP, wzmacnlaoz sygnału błędu WSB i człon CR. Zadaniem pętli regulacji zgrubnej jest utrzymywanie stałego napięcia na CR, mimo zmian prądu obciążenia w ezerokicb granicach. Zmniejsza się w ten sposób moc wydzielana na CR oraz maleje prawdopodobieństwo jego uszkodzenia /2/. Działanie wymienionej pętli sprzężenia zwrotnego jest następujące (rys. 2). Napięcie na CR podawane jest przez wtórnik separujący na człon całkujący RC', tłumiący szybkie zmiany napięcia wejściowego 1 zapobiegający tym samym oscylacjom całego układu. Wartość С dobiera się eksperymentalnie i jest ona proporcjonalna do współczynnika к =Ди / д U CR. W konkretnym przypadku zastosowano R e 10 к 52, С я 4mF. Tranzystor T2 wraz z diodą Lsnera 3Z11C3V9, spełniającą rolę N0, tworzy układ porównania i wzmocnienia różnicy napięć: wejściowego U CR i odniesienia. Napięcie wyjściowe z jego kolektora, steruje układ złożony z tranzystorów T g -T 16. Tworzą one konwerter napięcle-czas,

5 - 2 - gdzie pod pojęciem czas rozumiemy opóźnienie między impulsem wyjściowym a momentem przejścia napięcia sieci przez zero. Dokładny opis działania tego typu bloku można znaleźć w /3,4/. Trzy diody krzemowe КО 401 służą do przesunięcia poziomu napięcia U CR i dopasowania go do układu sterowania katem zapłonu tyrystorów. Di.ody BZiiClO i BZ11C3V9 tworzą ogranicznik zmian napięcia na kolektorze tranzystora Tg. Zmienia się ono tylko w granicach 4,2-10,5 V bez względu na wartość U CR. Jest to konieczne do prawidłowej pracy całości układu. Tranzystory T 3, Т., T_ wraz z przekaźnikiem MT12 tworzą układ włączający napięcie Ug R dopiero po naładowaniu się kondensatora С do około 8V. Ma to istotne znaczenie w momencie załączania stabilizatora. Zmieniające się z różnych przyczyn napięcie na CR zmienia kąt zapłonu tyrystorów D 238, a tym samym wartość napięcia wyprostowanego. Napięcie to, po wygładzeniu przez filtr LC, steruje uzwojenie wzbudzenia generatora GPS. Kierunek zmian prądu wzbudzenia jest taki, by napięcie na CR pozostawało w przybliżeniu stałe. W konkretnym wypadku zmienia się ono od 7,8V do 7,2V przy zmianie prądu w obciążenie od A. Uproszczony schemat pętli stabilizacji dokładniej przedstawia rys. 3. Sygnał napięciowy z OW, proporcjonalny do płynącego prądu obciążenia oraz sygnał z zadajnika wartości prądu ZWP, podawane są na dwa wejścia układu scalonego SN72709 pracującego jako wzmacniacz różnicowy. Sygnał błędu po wzmocnieniu około 10 5 razy steruje, poprzez wtórnik zbudowany na tranzystorze 2N2219, członem regulacyjnym CR tak, by prąd przez US mimo działań deetabilizacyjnycfa (wahania napięcia sieci

6 - 3 - zasilającej, pulsujące napięcia na wyjściu GPS, zalana oporu obciążenia, itp.) pozostawał stały i równy wartości zadanej z wymaganą dokładnością. Zależność wybranych składowych zmiennych prądu w obciążeniu od wartości tego prądu, przy obecności i braku pętli stabilizacji dokładnej przedstawia rys. 4. Pomiary przeprowadzono przy użyciu nanowoltomierza selektywnego typ 208 produkcji "Unipan". Wybrano częstotliwości 25Hz i loohz gdyż ich udział w widmie pulsacji jest dominujący. Znaczny wzrost wielkości składowych zmiennych po przekroczeniu prądu 250A tłumaczyć należy zmniejszeniem się indukcyjności dławika L na skutek podmagnesowania, a także spad -len oporności dynamicznej CR. Elementy C^, C 2, H 2 C 3 R 4 oraz C 4 H 4 kształtują charakterystykę częstotliwościową pętli dokładnej, zapobiegając wzbudzeniu się układu. Ich doboru dokonano opierając się na pracach /5-8/, Opór wzorcowy OW stanowi pośrednio chłodzona wodą taśma manpaninowa o wymiarach 100 x 100 x 0,5mm i oporze 1 m 2. Maksymalny przyrost temperatury oporu obciążonego pełną mocą i przy przepływie czynnika chłodzącego 21/min wynosi 2,S C. Zadajnik wartości prądu ZWP - opisany w /9/ - to cyfrowo sterowane źródło napięcia 0-400mV o oporze wyjściowym a 3005? i współczynniku temperaturowym 0,01#/ C. Na jego zaprojektowanie zwrócono szczególną uwagę gdyż jakość zastosowanego ZWP wpływa decydująco na całkowitą stabilność stabilizatora* Człon regulacyjny CR (rys. 5) zawiera 48 tranzystorów 2N3055 połączonych równolegle i sterowanych w układzie podwójnego Darlingtona. W celu uzyekanla równomiernego rozpływu prądu przez poszczególne tranzystory,

7 - - zastosowano ich wstępną selekcję (rozrzut B BB przy i 8A <O,15V) oraz opory wyrównawcze 0,1 SŁ, -3S 10B. Mierząc na nich spadek napięcia można Bied infor nacje o prądzie płynącym przez poszczególne tranzystory (tabela I). Zastosowanie bezpieczników w obwodach emiterów i baz powoduje, że uszkodzony z jakichś przyczyn tranzystor., zostaje szybko odłączony od reszty układu, nł" pow^uując w ten sposób prremy v pracy urządzenia. Tabela maksymalnych odchyłek prądowych od prądu średniego + & i - S równolegle połączonych tranzystorów dla różnych wartości prądu głównego: Tabela I w* + 6 (*> - <.%) I sr - 1/48 (A) , , , , ,32 Wszystkie tranzystory CR umieszczone są na 7 tacachradiatoracb (rys. 6 17) wykonanych z Си о wymiarach 320 x 230 x 3 mm i chłodzonych wodą. Maksymalny przyrost temperatury radlatora przy przepływie czynnika chłodzącego 31/min około 15 C. Diody DK 62 i 7NZ70 ograniczają wielkość napięcia U CB d o 1 4 V stanowiąc ochronę CB przy wadliwym działaniu TltW oraz pi*zy szybkich zmianach prądu obciążenia. Charakterystyki statyczne CH przedstawiono na rys. 5.

8 - 5 - Wnioski: Opisany wyżej układ zapewnia - z aktualnym ZWP - stabilność prądu w spektrometrze lepszą niż ±0,03#/8h. Powtarzalność nastaw 0,05%, Poziom pulsacji ^0,005%. Podziękowanie Autor uważa za swój przyjemny obowiązek wyrazić podziękowanie: doc.dr II. Gąsiorowi, dr A. Potempie oraz pozostałemu Zespołowi Pracowni Spektroskopii Jądrowej В - za przejyskutowanie i analizę precy, a także Pracownikom Działu Elektronilri i Warsztatów Mechanicznych za staranne wykonanie podzespołów elektronicznych i mechanicznych. Bibliografia 1/ 11. Gąsior - Postępy Fizyki Jądrowej /tt-10/,559, / H. Epstein, С. Flagan - Electronics, September, 21, / В.». Raltcvich - Electron Eng. 35, 112, / B, Clscato, L, Mariani - Electron Eng. 37, 250, R.I. Grawin - Rev. Sci. Instrum., 30, 2, / M. Berndt - Rev. Sci. Instrum., 35, 11, / B.H. Smith, J.R. Atwood, D.N. Lyon - Rev.Sci.Insir. 35, 3, / F. Depplng - Raport CERN / U. Jani-oki - Progress Report IFJ, Kraków 19T2.

9 зэ I ON I Rys.1 Schemat blokowy zasilacz* magnetycznego spektrometru promieniowania li. Sit-Silnik napędowy. WSB wzmacniacz sygnalb bftdu. GPS-ganerator prądu sutego. ZWP-zadajnik wartości prądu. 1. С-«temerity filtru. US -uzwojeni* spektrometru. С R-czton regulacyjny zasilacza. N0 - napi?:* odniesienia dla uktadu stabilizacji zgrubne). OW-oper wzorcowy. TRW-tyrystorowy regulator wzbudzenia.

10 >^j г By»? SOwmat

11 at i oo Rys. 3. Uproszczony schemat pętli stabilizacji dokfadnej.

12 - 9-25Мг Hz Ryt Zalttnota wybranych «trądowych zmitftnych pr«du w «bdąlwfu ed «nrłotci»go prądu-pray pracy rttwiit») Ъп wabitzmji b) < wł^cionym uklmtom»tibtłłc

13 UCH - 7.г 00 O I Rys. 5. Schemat członu regulacji i Jego charakterystyki statyczne.

14 Rys. 6. Mrduł członu regulacyjnego CR, widok z góry.

15 -«*- ł(ys. 7. Moduł członu regulacyjnego CR, nidok z dołu.

16 1» ЯЯМЬ 90

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA SZKOŁA Poziom tekstu: średnio trudny Na warsztacie PRAKTYCZNY KURS cz. 16 ELEKTRONIKI Oto szesnasta część PRAKTYCZNEGO KURSU ELEKTRONIKI, który zainaugurowaliśmy w MT 2/2013 i będziemy kontynuować w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady Materiały dydaktyczne Elektrotechnika okrętowa Semestr V Wykłady 1 Temat I (16 h) Wytwarzanie energii elektrycznej na statku Zagadnienia : A. Wymagania ogólne i warunki zainstalowania na statkach głównych

Bardziej szczegółowo

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu

Zbigniew PAWELSKI. Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Zbigniew PAWELSKI Modelowanie i obliczanie napędu hydrobusu Monografie, Łódź 2000 2 3 SPIS TREŚCI str. Od autora... 4 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 6 1. Układ napędowy hydrobusu w strukturze napędów hydrostatycznych...

Bardziej szczegółowo

Łączności na falach długich Krzysztof Dąbrowski OE1KDA 09.09.2013 1

Łączności na falach długich Krzysztof Dąbrowski OE1KDA 09.09.2013 1 09.09.2013 1 Wiedeń 2013 Opracowanie niniejsze może być rozpowszechniane i kopiowane na zasadach niekomercyjnych w dowolnej postaci (elektronicznej, drukowanej itp.) i na dowolnych nośnikach lub w sieciach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Hamulce elektromagnetyczne EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie EMA ELFA 2 Hamulce tarczowe prądu przemiennego HZg Hamulce tarczowe włączane sprężynowo, luzowane elektromagnetycznie

Bardziej szczegółowo

2. ELEMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE

2. ELEMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE 2. ELEMENTY PÓŁPRZEWODNKOWE 2.1. DODY ENERGETYCZNE Wykorzystywanie właściwości zaworów o parametrach energetycznych w układach energoelektronicznych przedstawia rysunek 2.1. (+) Obszar uszkodzeń lub zniszczenia

Bardziej szczegółowo

NADMODULACJA W FALOWNIKU NAPIĘCIA STEROWANYM UKŁADEM Z MODULATORAMI SZEROKOŚCI I FAZY IMPULSU

NADMODULACJA W FALOWNIKU NAPIĘCIA STEROWANYM UKŁADEM Z MODULATORAMI SZEROKOŚCI I FAZY IMPULSU SPIS TREŚCI T. BINKOWSKI: Nadmodulacja w falowniku napięcia sterowanym układem z modulatorami szerokości i fazy impulsu... 5 T. BINKOWSKI: The fuzzy logic system in voltage inverter control with a distortion

Bardziej szczegółowo

S K R Y P T Y D L A S Z K Ó Ł W Y Ź S Z Y C H MICHAŁ JABŁOŃSKI PRZEKSZTAŁTNIKI ZAGADNIĘTA TEORII OBWODU. Część! BIBLIOTEKA GtOWNA POLITECHNIKA bodzka

S K R Y P T Y D L A S Z K Ó Ł W Y Ź S Z Y C H MICHAŁ JABŁOŃSKI PRZEKSZTAŁTNIKI ZAGADNIĘTA TEORII OBWODU. Część! BIBLIOTEKA GtOWNA POLITECHNIKA bodzka S K R Y P T Y D L A S Z K Ó Ł W Y Ź S Z Y C H POLITECHNIKA ŁÓDZKA MICHAŁ JABŁOŃSKI PRZEKSZTAŁTNIKI ZAGADNIĘTA TEORII OBWODU Część! BIBLIOTEKA GtOWNA POLITECHNIKA bodzka 000-038927-01-0 ŁÓDŹ 1976 N A K

Bardziej szczegółowo

FRAGMENTY KSIĄŻKI PT.: URZĄDZENIA NAWIGACJI TECHNICZNEJ. Maciej Gucma. Jakub Montewka. Antoni Zieziula

FRAGMENTY KSIĄŻKI PT.: URZĄDZENIA NAWIGACJI TECHNICZNEJ. Maciej Gucma. Jakub Montewka. Antoni Zieziula FUNDACJA ROZWOJU AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE FRAGMENTY KSIĄŻKI PT.: URZĄDZENIA NAWIGACJI TECHNICZNEJ autorstwa: Maciej Gucma Jakub Montewka Antoni Zieziula Szczecin 2005 Rozdział 3, Automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STACJA OCHRONY KATODOWEJ KOMPENSUJĄCA ODDZIAŁYWANIA PRĄDÓW BŁĄDZĄCYCH

SPECJALNA STACJA OCHRONY KATODOWEJ KOMPENSUJĄCA ODDZIAŁYWANIA PRĄDÓW BŁĄDZĄCYCH IX Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ 9-th National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 7-9. 06. 2006 Zakopane, Poland SPECJALNA STACJA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Kontrolowana Praca Własna. Odstraszacz komarów

Sprawozdanie. Kontrolowana Praca Własna. Odstraszacz komarów Sprawozdanie Kontrolowana Praca Własna Odstraszacz komarów Mateusz Kuleszewicz Numer albumu: 134508 Wrocław, 2007 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Realizacja projektu... 3 3. Schemat układu i sposób działania...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392070. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2010 10706359.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392070. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2010 10706359. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392070 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2010 10706359.6

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPEACYJNYCH. Wprowadzenie do wzmacniaczy operacyjnych. Wiadomości wstępne Wzmacniacz operacyjny jest wzmacniaczem charakteryzującym się bardzo duŝym wzmocnieniem i przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

I (265) S Jeśli z kolei uwzględnić liniową relację wiążącą energię promieniowania jonizującego E j z generowanym ładunkiem Q według równania (264) E

I (265) S Jeśli z kolei uwzględnić liniową relację wiążącą energię promieniowania jonizującego E j z generowanym ładunkiem Q według równania (264) E 10 4.. Przedwzmacniacze średniego poziomu sygnału. Z natury promieniowania jonizującego wynika impulsowy charakter odpowiedzi detektora. Jak wiemy, rezultatem każdego aktu detekcji jest generacja ładunku,

Bardziej szczegółowo

Seria BN. Autoryzowany dystrybutor produktów firmy SILNIKI ELEKTRYCZNE

Seria BN. Autoryzowany dystrybutor produktów firmy SILNIKI ELEKTRYCZNE Seria BN Autoryzowany dystrybutor produktów firmy SILNIKI ELEKTRYCZNE SILNIKI ELEKTRYCZNE Rozdział Opis Strona M0 M1 Oznaczanie silników Symbole i jednostki miar 2 3 M2 Charakterystyka ogólna 4 M3 Własności

Bardziej szczegółowo

Algorytmy regulacji, a właściwości obiektu i jakość sterowania

Algorytmy regulacji, a właściwości obiektu i jakość sterowania Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii Produkcji Wojciech Szkolnikowski Numer albumu 129549 Algorytmy regulacji, a właściwości obiektu i jakość sterowania Control algorithms

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ INSTRUKCJA OBSŁUGI 03.20 2 Spis treści. Wstęp...5 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...5 3. Przeznaczenie oraz zakres stosowania...5 3. Przepływ cieczy...6 3.2

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi

vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi vacon nx przemienniki częstotliwości instrukcja obsługi V A C O N 1 PODCZAS INSTALACJI I URUCHAMIANIA PRZEMIENNIKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH 10 PUNKTÓW SKRÓCONEJ INSTRUKCJI URUCHAMIANIA. W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Próżniomierz jonizacyjny

Próżniomierz jonizacyjny Dodatkowe materiały >> Próżniomierz jonizacyjny W lampach elektronowych zmiana prądu płynącego przez lampę zależy nie tylko od zmiany napięcia na siatce, ale również od jakości próżni. Zatem można lampę

Bardziej szczegółowo

Schemat układu pomiarowego do badania właściwości tyrystora przedstawia rysunek 8.1. 230V (po W 1) (w oscyloskopie) (po W 1)

Schemat układu pomiarowego do badania właściwości tyrystora przedstawia rysunek 8.1. 230V (po W 1) (w oscyloskopie) (po W 1) 8. TYRYSTOROWY ŁĄCZNIK I STEROWNIK MOCY JAKO URZĄDZENIA WYKONAWCZE AUTOMATYKI Cel zadania: oznanie podstawowych właściwości i zastosowań tyrystora jako łącznika i sterownika mocy oraz urządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE

SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE Robert Czabanowski SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE nr UDA-POKL.04.01.02-00-065/09-01 Recenzent: Prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek 2010 Spis treści Spis treści...... 2 Wykaz oznaczeń...... 4 1. Wprowadzenie......

Bardziej szczegółowo

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA W APLIKACJACH Z PRZETWORNICAMI CZĘSTOTLIWOŚCI - WYBRANE ZAGADNIENIA OGRANICZANIA ZAKŁÓCEŃ W OBWODACH ZASILANIA

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA W APLIKACJACH Z PRZETWORNICAMI CZĘSTOTLIWOŚCI - WYBRANE ZAGADNIENIA OGRANICZANIA ZAKŁÓCEŃ W OBWODACH ZASILANIA KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA W APLIKACJACH Z PRZETWORNICAMI CZĘSTOTLIWOŚCI - WYBRANE ZAGADNIENIA OGRANICZANIA ZAKŁÓCEŃ W OBWODACH ZASILANIA Andrzej Gizicki 1. WSTĘP Kompatybilność elektromagnetyczna

Bardziej szczegółowo

ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o.

ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. jest wyspecjalizowaną firmą inżynierską działającą na

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI POSIDRIVE FDS 4000 Dokumentacja techniczna Proszę zapoznać się z tą dokumentacją przed rozpoczęciem montażu i uruchomieniem! POZYCJONOWANIE SYNCHRONIZACJA TECHNOLOGIA SV. 4.5

Bardziej szczegółowo

512C REGULATOR PRĘDKOŚCI PODRĘCZNIK OBSŁUGI. do silników prądu stałego

512C REGULATOR PRĘDKOŚCI PODRĘCZNIK OBSŁUGI. do silników prądu stałego OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ STEROWANIA NAPĘDÓW 87-100 Toruń, ul.batorego 107; tel. (056)6234021 24; fax (056)6234425 i 6232535; www.obrusn.torun.pl e-mail: obrusn@obrusn.torun.pl EU RO TH ERM DRIVES

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo