RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro?"

Transkrypt

1 RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? zrealizowany na zlecenie Klinik i Laboratoriów Medycznych INVICTA przez Instytut Badania Opinii Homo Homini kwiecieo-maj 2011 Warszawa, 20 maja 2011

2 NOTA METODOLOGICZNA Czas realizacji badania: 25 kwietnia 3 maja 2011r. Miejsce realizacji: Próba: Losowa, liczebnie reprezentatywna dla ogółu mieszkaoców Polski Jednostka badania: Pełnoletni mieszkaocy Polski. Operat losowania: baza teleadresowa jednostek będąca powszechnie uznanym spisem zawierającym niezbędne punkty adresowe i spełniający następujące metodologicznie konieczne warunki : aktualności, kompletności, wyłączności i dostępności. Badnie uzupełniono wywiadami pozyskanymi w oparciu o technikę losowania numerów Random Digit Dialing polegającą na losowaniu numerów telefonów z bazy powstałej przez generowanie numerów telefonów na podstawie przydziałów prefixów telefonicznych poszczególnym operatorom telefonii stacjonarnej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wielkośd próby: n=1000 błąd oszacowania = 3 proc.; poziom ufności 0,95 Technika badawcza: badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

3 WYNIKI BADANIA Respondenci zostali zapytani o podstawowe zagadnienia związane z problemem niepłodności w Polsce, jej definicją, skalą zjawiska oraz sposobami radzenia sobie z problemem NIEPŁODNOŚD TO NIEMOŻNOŚD ZAJŚCIA W CIĄŻĘ LUB ZAPŁODNIENIA PARTNERKI POMIMO WSPÓŁŻYCIA SEKSUALNEGO, BEZ STOSOWANIA ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH, CZY UWAŻA PAN/PANI, ŻE NIEPŁODNOŚD JEST? Ponad połowa (55 proc.) ankietowanych uważa, że niepłodnośd jest przypadłością długotrwałą, lecz uleczalną. Tylko co siódmy badany (6 proc.) twierdzi, że jest to problem trwały i nie nieuleczalny. Niemalże jedna czwarta badanych nie ma zdania na ten temat (24 proc.), zaś 6 proc. twierdzi, że niepłodnośd jest chwilowa i wymaga jedynie poczekania. Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK

4 Najmłodsi badani deklarują brak wiedzy na temat niepłodności. O fakcie, że jest to choroba długotrwała, lecz uleczalna najczęściej przekonani są respondenci pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, ale także badani z najstarszej grupy wiekowej. O nieuleczalności niepłodności najczęściej natomiast są przekonane osoby w wieku lat (25,3 proc.) oraz lat (18,9 proc.). Opinie o chwilowości niepłodności nie przekraczają 10 proc. w żadnej z grup jednak w ogóle nie występują wśród najstarszych i najmłodszych badanych. LICZBA POSIADANYCH DZIECI Przekonanie o uleczalności niepłodności wzrasta wraz z liczbą posiadanych dzieci. Respondenci, którzy posiadają ich ośmioro są w pełni przekonani o tym, że jest to jedynie chwilowa dolegliwośd. Opinie o nieuleczalności niepłodności występują natomiast tylko wśród badanych, którzy mają mniej niż czwórkę dzieci. PROSZĘ ZAZNACZYD, JAKI PROCENT PAR W POLSCE, PANI/PANA ZDANIEM, DOTKNIĘTYCH JEST PROBLEMEM NIEPŁODNOŚCI? Respondenci dośd poprawnie wskazują skalę zjawiska niepłodności w Polsce. Biorąc pod uwagę dane

5 z opracowao naukowych przyjmuje się, że w Polsce na 9 mln par w wieku rozrodczym, proc 1. jest dotkniętych problemem niepłodności. Respondenci najczęściej szacowali tę liczbę na 20 proc. (23 proc.) lub 30 proc. (18 proc.) Liczne wskazania padły również na odpowiedzi 10 procent par oraz 15 procent par, odpowiednio 15 proc. oraz 13 proc. badanych. Pozostałe wskazania otrzymały wynik poniżej 10 proc. Zmienne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK O niskich odsetkach par dotkniętych problemem niepłodności najczęściej przekonane są osoby poniżej 18 roku życia a także badani powyżej 60 lat. Wszyscy respondenci z grupy wiekowej do 18 roku życia uznali, że bezpłodnośd dotyczy tylko jednego procenta par w Polsce. Badani powyżej 70 roku życia w sumie w 52,2 proc. wskazywali, że bezpłodnośd to problem nie więcej niż 10 procent par. Natomiast respondenci pomiędzy 25 a 30 rokiem życia oraz osoby około czterdziestego roku życia najczęściej odpowiadali, że niepłodnośd dotyczy 30 proc. par. Najbardziej realną ocenę sytuacji mają natomiast badani pomiędzy 51 a 70 rokiem życia to właśnie oni podawali najczęściej, że niepłodnośd to problem 20 proc. par, co jest najbardziej zbliżone do faktycznych wyników. WYKSZTAŁCENIE 1 GUS, Prace Metodologiczne nr 3.127, Warszawa 2011

6 O niskim odsetku par cierpiących z powodu niepłodności w największym stopniu przekonani są respondenci z wykształceniem podstawowym. Więcej niż czterech na dziesięciu (40,7 proc.) z nich uważa, że niepłodnośd jest problemem tylko 1 proc. par. Takie przekonanie jest tym rzadziej spotykane im wyższe wykształcenie respondenta. Najbliższe faktycznym wyniki mówiące o tym, że niepłodnośd dotyka około 20 proc. par najczęściej podają badani z wykształceniem wyższym oraz średnim. Stosunkowo często poziom niepłodności w Polsce ocenia się też na 30 proc. najczęściej na taką odpowiedź wskazują osoby z wykształceniem podyplomowym (33 proc.), a także podstawowym oraz wyższym magisterskim. ZAWÓD / ZAJĘCIE Przekonanie o niskim poziomie niepłodności jest też charakterystyczne dla uczniów i studentów prawie połowa z nich (48,6 proc.) ocenia ją na maksymalnie 10 proc. Takie przekonanie jest też charakterystyczne dla emerytów i rencistów, którzy oceniają poziom niepłodności podobnie w 36,9 proc. oraz dla specjalistów (38 proc.). Najbardziej zbliżoną do faktycznej wartośd 20 proc. podają najczęściej pracownicy naukowi i nauczyciele (28,5 proc.). O 30- procentowym poziomie niepłodności najczęściej przekonani są pracownicy biurowi i urzędnicy (38,8 proc.). LICZBA POSIADANYCH DZIECI

7 Poziom niepłodności jako najniższy odbierają osoby posiadające czworo dzieci 64 proc. z nich uważa, że nie jest on wyższy niż 10 proc. Badani posiadający dwoje lub troje dzieci najczęściej podają wartośd 20 proc. O wyższym odsetku bezpłodnych par najczęściej są przekonani respondenci posiadający większą liczbę dzieci. Wszyscy ankietowani posiadający ich ośmioro oceniają ich odsetek na 30 proc. Taka odpowiedź jest też właściwa dla połowy badanych z pięciorgiem dzieci.

8 JAKIE SĄ PANI/PANU ZNANE METODY LECZENIA NIEPŁODNOŚCI? PROSZĘ WSKAZAD WSZYSTKIE ZNANE PANU/PANI MOŻLIWOŚCI? Znane respondentom metody leczenia niepłodności, to wymieniana przede wszystkim terapia hormonalna, która otrzymała zdecydowanie ponad połowę wskazao (63 proc.). In vitro, to druga w kolejności wskazywana metoda leczenia (13 proc.). Ponad jeden na dziesięciu badanych wskazał akupunkturę (11 proc.). Ankietowani, którzy nie potrafili wskazad żadnej z metod leczenia niepłodności stanowią 4 proc. badanych. Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK Terapia hormonalna jest najpowszechniej znaną metodą leczenie niepłodności w grupie badanych pomiędzy

9 25 a 40 rokiem życia. Drugie w kolejności znajomości in vitro jest formą terapii najlepiej rozpoznawanej przez sześddziesięciolatków (23 proc.) oraz czterdziestolatków (17,7 proc.). Stosunkowo duże odsetki badanych znają też in vitro w grupie respondentów pomiędzy 18 a 24 rokiem życia (14,8 proc.) oraz pomiędzy 51 a 60 (13,3 proc.). Znajomośd akupunktury zdecydowanie najczęściej deklarują osoby z kategorii wiekowej lata (27,5 proc.). Prawie połowa najmłodszych badanych uważa natomiast, że niepłodnośd można leczyd poprzez dietę i zmianę trybu życia. ZAWÓD / ZAJĘCIE Znajomośd terapii hormonalnej jest najczęściej spotykana u pracowników naukowych (77,4 proc.) specjalistów (74,3 proc.) oraz wykonujących inne zajęcia (75,5 proc.). Natomiast in vitro najczęściej wymieniają dyrektorzy (33,3 proc.). Nieco rzadziej robią to także emeryci (17,9 proc.) oraz pracownicy fizyczni (16,8 proc.). O akupunkturze wspominają natomiast najczęściej kierownicy i menadżerowie (48,7 proc.) oraz dyrektorzy (33,3 proc.).

10 LICZBA POSIADANYCH DZIECI Znajomośd terapii hormonalnej jest najpowszechniejsza wśród badanych z pięciorgiem dzieci (100 proc.). Jest ona również stosunkowo wysoka (powyżej dwóch trzecich odpowiedzi) u osób posiadających do trójki dzieci. W tej samej grupie występuje największa wiedza o in vitro, które jest szczególnie często wymieniane przez badanych z trójką dzieci (18 proc.).

11 KTO PANI/PANA ZDANIEM ODPOWIADA ZA NIEPŁODNOŚD W PARZE? Dane w ujęciu procentowym Zdecydowana większośd badanych na pytanie o tym, kto ich zdaniem odpowiada za niepłodnośd w parze wskazała odpowiedź, iż zarówno kobieta jak i mężczyzna w równym stopniu (82 proc.) są za to odpowiedzialni. 7 proc. ankietowanych nie potrafiło udzielid odpowiedzi. Odpowiedzialnośd leży raczej po stronie kobiety to zdanie 6 proc. badanych. Zaledwie 2 proc. pytanych, wskazało, że to raczej mężczyzna jest odpowiedzialny za niepłodnośd.

12 GDYBY NIE ISTNIAŁA ŻADNA INNA MOŻLIWOŚD ZAJŚCIA W CIĄŻĘ, CZY ZDECYDOWAŁABY/ŁBY SIĘ PANI/PAN NA IN VITRO? Dane w ujęciu procentowym Prawie trzy czwarte badanych zdecydowałoby się na metodę in vitro w przypadku braku innych możliwości zajścia w ciążę (72,1 proc.). Przeciw tej idei opowiedziała się prawie jedna czwarta ankietowanych (21,6 proc.). Mały odsetek badanych, 0,3 proc. korzystał już z procedury in vitro. Odpowiedzi nie potrafiło udzielid 5,9 proc. respondentów. Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK Chęd skorzystania z in vitro w przypadku takiej potrzeby najczęściej deklarują osoby poniżej 18 roku życia (100 proc.) oraz badani w wieku lat (85,8 proc.), których najprawdopodobniej najczęściej dotyczy kwestia

13 planowania rodziny. Przeciwników in vitro stosunkowo najwięcej jest w grupie badanych pomiędzy 18 a 24 rokiem życia (36,2 proc.) oraz 41 a 50 rokiem życia (30 proc.). WYKSZTAŁCENIE Akceptacja in vitro rośnie wraz z poziomem wykształcenia z jednym wyjątkiem ta zależnośd załamuję się dla respondentów z wykształceniem wyższym licencjackim. Wśród nich oraz w grupie badanych z wykształceniem podstawowym odsetek przeciwników takiej metody jest najwyższy (ponad 30 proc.).

14 JAKI JEST POWÓD PANI/PANA DECYZJI O ODRZUCENIU IN VITRO? PROSZĘ ZAZNACZYD MAKSYMALNIE TRZY ODPOWIEDZI Dane w ujęciu procentowym Zdecydowana większośd respondentów w odpowiedzi na pytanie o powody odrzucenia metody in vitro twierdzi, że przyczyną są przekonania oraz system wartości (79 proc.). Ponad jeden na dziesięciu badanych (10,8 proc.) wskazuje, że powodem jest religia, natomiast o ingerencji w naturalne funkcjonowanie organizmu wspomniało 3,1 proc ankietowanych. Pozostałe odpowiedzi otrzymały wynik poniżej 3 proc.

15 CZY UWAŻA PANI/PAN, ŻE IN VITRO POWINNO BYD... Dane w ujęciu procentowym Według niemalże trzech czwartych badanych (72,8 proc.) in vitro powinno byd dostępne tylko dla par leczących się z powodu niepłodności, po odpowiednim procesie kwalifikacji. Niemal dwóch na dziesięciu ankietowanych (18,9 proc.) wskazało, iż in vitro powinno byd dostępne dla wszystkich obywateli, a 5,1 proc. badanych jest zdania, iż metoda ta powinna byd zabroniona. O ograniczeniu metody poprzez ścisłą kontrolę odpowiednich organów paostwowych opowiedziało się 1,8 proc. respondentów, tyle samo również nie ma zdania na ten temat. Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK

16 Za powszechną dostępnością in vitro opowiadają się przede wszystkim najmłodsi badani (55,6 proc.). Takie rozwiązanie najniższą akceptację zyskuje wśród badanych od 18 do 30 roku życia. Następnie poparcie dla niego wzrasta wraz z wiekiem wśród najstarszej grupy wiekowej wynosi ono 25,7 proc. Dostępnośd in vitro dla par leczących się z powodu niepłodności w największym stopniu popierają natomiast osoby pomiędzy 25 a 30 rokiem życia (95,7 proc.). Za zakazem in vitro częściej są starsi badani jednak najwyższy odsetek takich deklaracji występuje w grupie wiekowej lat (10 proc.). WYKSZTAŁCENIE Za powszechną dostępnością in vitro najczęściej opowiadają się badani z wykształceniem podstawowym (47,5 proc.), a także podyplomowym (36,4 proc.). Dostępnośd dla par leczących się to rozwiązanie najczęściej akceptowane przez osoby z innym wykształceniem (100 proc.) oraz przez ponad trzy czwarte respondentów (77,6 proc.) z wykształceniem zawodowym. Za zakazem in vitro najczęściej opowiadają się osoby z wykształceniem wyższym (7 proc.).

17 JAKA JEST PANI/PANA ZDANIEM SKUTECZNOŚD IN VITRO? Dane w ujęciu procentowym W temacie skuteczności in vitro niemal połowa badanych (48,4 proc.) uważa, że zwykle potrzeba 2-3 zabiegów, aby zajśd w ciążę. Na powyżej czterech zabiegów potrzebnych, by zajśd w ciążę wskazuje więcej niż jeden na dziesięciu badanych (15,4 proc.). O tym, że wystarczy jeden zabieg in vitro, by zajśd w ciążę przekonanych jest 9,5 proc. respondentów, z kolei zaledwie 1,8 proc. uważa, że in vitro jest nieskuteczne. Jedna czwarta nie potrafi się ustosunkowad do tematu (25 proc.). Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK

18 O skuteczności jednego zabiegu przekonani są najczęściej najmłodsi (55,6 proc.) oraz najstarsi (16,9 proc.) badani. Na koniecznośd wykonania 2-3 zabiegów wskazuje 65,1 proc. badanych pomiędzy 18 a 24 rokiem życia oraz 60,5 proc. pomiędzy 31 a 40 rokiem życia. O konieczności wykonania powyżej 4 zabiegów opowiadają się najczęściej osoby pomiędzy 25 a 30 rokiem życia (41,4 proc.). WYKSZTAŁCENIE Przekonanie, że wystarczy jeden zabieg in vitro, aby zajśd w ciążę jest tym słabsze im wyższe wykształcenie respondenta. Szczególnie przekonani o tak wysokiej skuteczności zabiegu są badani z wykształceniem podstawowym. Natomiast konieczności przeprowadzenia 2-3 zabiegów są najczęściej świadomi badani z wykształceniem wyższym licencjackim (73,2 proc.) oraz innym (100 proc.). Wskazania na liczbę powyżej 4 zabiegów są najbardziej typowe dla osób z wykształceniem wyższym (23,3 proc.). Na nieskutecznośd in vitro stosunkowo najczęściej wskazują badani z wykształceniem zawodowym oraz podstawowym. MIEJSCE ZAMIESZKANIA

19 W wysoką skutecznośd in vitro wierzą przede wszystkim mieszkaocy wsi prawie jedna piąta z nich (19,7 proc.) uważa, że wystarczy jeden zabieg aby zajśd w ciążę. Odsetki przekonanych, że potrzebne są 2-3 zabiegi są podobne i oscylują w granicach 50 proc. O konieczności wykonania powyżej 4 zabiegów mówi ponad jedna czwarta (27,2 proc.) respondentów z miast od 50 do 200 tys. mieszkaoców oraz nieco mniej niż jedna czwarta (24,4 proc.) z miast do 50 tys. mieszkaoców.

20 CZY PANI/PANA ZDANIEM ZABIEG IN VITRO JEST BOLESNY? Dane w ujęciu procentowym Ponad pięciu na dziesięciu (58 proc.) ankietowanych jest słusznego zdania, iż zabieg in vitro jest bezbolesny. Jednakże 9 proc. badanych jest odmiennego zdania. Ponad trzech na dziesięciu badanych (34 proc.) to osoby, którym trudno wyrazid w tym temacie swoje zdanie na dany temat. Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WYKSZTAŁCENIE Bolesności zabiegu obawiają się przede wszystkim badani z wykształceniem podstawowym (32,8 proc.) oraz wyższym licencjackim (26,8 proc.). Brak takiej obawy charakterystyczny jest dla respondentów z wykształceniem wyższym magisterskim (72 proc.) oraz innym (100 proc.). Do braku wiedzy na ten temat przyznają się przede wszystkim respondenci z wykształceniem podyplomowym (63,6 proc.).

21 CZY ZNA PANI/PAN NAZWĘ/Y OŚRODKÓW LECZENIA NIEPŁODNOŚCI W POLSCE? Dane w ujęciu procentowym Ponad ośmiu na dziesięciu badanych nie zna nazw ośrodków leczenia niepłodności w Polsce. Taką wiedzę posiada zaledwie 15,9 proc. Z kolei za odpowiedzią trudno powiedzied opowiada się 2 proc. respondentów.

22 CZY PANI/PANA ZDANIEM IN VITRO NIESIE ZA SOBĄ NEGATYWNE KONSEKWENCJE ZDROWOTNE DLA KOBIETY WYKONUJĄCEJ ZABIEG? Dane w ujęciu procentowym 69 proc. badanych uważa, że zabieg in vitro nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji zdrowotnych dla kobiety wykonującej zabieg. Prawie dwóch na dziesięciu ankietowanych odpowiada, iż in vitro niesie za sobą konsekwencje zdrowotne. Brak zdania zaznacza 14 proc. respondentów. Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK O negatywnych konsekwencjach in vitro dla kobiety przekonana jest ponad połowa najmłodszych badanych (55,6 proc.), ponad jedna trzecia respondentów pomiędzy 18 a 24 rokiem życia (34,9 proc.) oraz 30 proc. najstarszych ankietowanych. Przeciwnego zdania są przede wszystkim osoby pomiędzy 25 a 40 rokiem życia, którzy w ponad trzech czwartych deklarują, że ich zdaniem taki zabieg nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

23 WYKSZTAŁCENIE Na negatywne konsekwencje dla kobiety wykonującej zabieg wskazują przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym (41,8 proc.). Taka opinia jest tym rzadziej spotykana im wyższe wykształcenie respondenta. Również brak wiedzy na ten temat jest częściej spotykany u osób z niższym wykształceniem. Przekonanie o braku negatywnych konsekwencji jest właściwe osobom z wyższym wykształceniem. ZAWÓD / ZAJĘCIE O negatywnych konsekwencjach in vitro dla kobiety przekonanych jest prawie połowa (49,4 proc.) uczniów i studentów. Podobnego zdania jest ponad jedna piąta niepracujących, emerytów oraz pracowników fizycznych. O braku takich konsekwencji natomiast najczęściej są przekonani dyrektorzy, pracownicy biurowi oraz menadżerowie.

24 CZY PANI/PANA ZDANIEM DZIECI POCZĘTE METODĄ IN VITRO SĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB OBCIĄŻONE GENETYCZNIE, UPOŚLEDZONE LUB TEŻ ROZWIJAJĄ SIĘ GORZEJ NIŻ ICH RÓWIEŚNICY, POCZĘCI METODAMI NATURALNYMI? Dane w ujęciu procentowym Respondenci w zdecydowanej większości (83,7 proc.) uważają, że dzieci poczęte in vitro nie są w jakikolwiek sposób obciążone genetycznie, upośledzone lub też rozwijają się gorzej niż ich rówieśnicy, poczęci metodami naturalnymi. Przeciwne zdanie ma tylko 8,5 proc. badanych. Do opinii nie potrafi ustosunkowad się niemal jeden na dziesięciu badanych (7,7 proc.). Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK

25 O obciążeniu genetycznym dzieci pochodzących z zapłodnienia metodą in vitro najczęściej są przekonani respondenci poniżej 18 roku życia (55,6 proc.), a także osoby w wieku lat (23 proc.). Przeciwną opinię wyrażali najczęściej badani pomiędzy 25 a 40 rokiem życia (95,7 proc.) oraz najstarsi respondenci (92,9 proc.). LICZBA POSIADANYCH DZIECI Przekonanie o obciążeniu genetycznym dzieci poczętych metodą in vitro typowe jest dla respondentów posiadających pięcioro (50 proc.) lub czworo (20,8 proc.) dzieci. Wśród ankietowanych posiadających mniejszą liczbę dzieci taka opinia jest zdecydowanie rzadziej spotykana.

26 CO PANI/PANA ZDANIEM DZIEJE SIĘ ZE ZDROWYMI ZARODKAMI, KTÓRE NIE ZOSTAJĄ UŻYTE W ZABIEGU IN VITRO? Dane w ujęciu procentowym Ponad sześciu na dziesięciu respondentów (60,5 proc.) słusznie uważa, że zdrowe zarodki, które nie zostają użyte w zabiegu in vitro mrozi się. Niewiele, bo 19,1 proc. sądzi, iż nie użyte zarodki niszczy się. O braku zdania na ten temat opowiada się ponad dwóch na dziesięciu badanych (20,5 proc.). Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK O mrożeniu zarodków w największym stopniu przekonani są ankietowani w wieku lat (77 proc.) oraz lat (73,8 proc.). Ich wiedza może wynikad z faktu, że zagadnienia związane z in vitro mogą ich potencjalnie

27 dotyczyd. Opinia o niszczeniu zarodków jest natomiast typowa dla dwóch najmłodszych grup wiekowych, w których takie przekonanie zyskuje ponad 40 proc. wskazao. WYKSZTAŁCENIE Zgodna z prawdą odpowiedź na temat mrożenia zarodków jest najbardziej powszechna wśród osób z wykształceniem wyższym magisterskim (71,9 proc.). Natomiast opinia o ich niszczeniu jest najpowszechniejsza w grupie badanych z wykształceniem wyższym licencjackim (54,9 proc.), a także z innym (38,9 proc.) oraz podyplomowym (36,4 proc.). Brak wiedzy na ten temat jest tym bardziej powszechny im niższy poziom wykształcenia badanego. ZAWÓD / ZAJĘCIE Najwyższy odsetek opinii o mrożeniu nieużytych zarodków można zaobserwowad w grupie pracowników naukowych i nauczycieli (81,5 proc.) oraz wykonujących inne zawody (80,8 proc.). Błędne przekonanie o ich niszczeniu jest najbardziej typowe dla dyrektorów (66,7 proc.). Do braku wiedzy na ten temat najczęściej przyznają się emeryci (40,3 proc.).

28 W METODZIE IN VITRO DOKONUJE SIĘ SELEKCJI ZARODKÓW, CZYLI JEST MOŻLIWOŚD WYBORU JEDYNIE ZARODKÓW ZDROWYCH. DZIĘKI TEMU IN VITRO MOŻE BYD STOSOWANE TAKŻE U OSÓB NIE CIERPIĄCYCH NA BEZPŁODNOŚD, W CELU WYELIMINOWANIA RYZYKA PRZEKAZANIA DZIECIOM CHORÓB GENETYCZNYCH Dane w ujęciu procentowym W kwestii dostępu do specjalistycznej diagnostyki umożliwiającej wybór jedynie zdrowych zarodków w ramach procedury in vitro 35 proc. badanych jest zdania, że metoda powinna byd stosowana w zależności od sytuacji. Poparcie dla takiej metodologii deklaruje 34 proc. badanych. Przeciwnych jest ponad dwóch na dziesięciu badanych (24 proc.). Brak zdania na ten temat wskazuje 6 proc. ankietowanych. Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK Selekcję zarodków w największym stopniu popierają najstarsi (62,9 proc.) oraz najmłodsi (55,6 proc.) badani. Relatywne zależne od sytuacji podejście najczęściej mają osoby od 25 do 30 roku życia (63,6 proc.). Odsetek

29 przeciwników takiej selekcji generalnie jest wyższy wśród starszych badanych ale najwięcej tego typu odpowiedzi można zaobserwowad w grupie wiekowej lat (36,8 proc.). WYKSZTAŁCENIE Najwyższe poparcie dla selekcji zarodków występuje w grupie badanych z innym typem wykształcenia (77,8 proc.) oraz wśród tych - z podyplomowym (63,6 proc.) oraz podstawowym (56,2 proc.). Największy odsetek przeciwników takiego rozwiązania odnotowano w grupie ankietowanych z wykształceniem zawodowym (26,9 proc.). Zależnośd swojego poparcia od sytuacji najczęściej deklarują natomiast osoby z wykształceniem wyższym magisterskim (54,9 proc.). ZAWÓD / ZAJĘCIE Zwolenników selekcji zarodków najwięcej jest wśród uczniów i studentów (56,1 proc.). Dyrektorzy natomiast najczęściej uzależniają takie poparcie od sytuacji (66,7 proc.). Przeciwników selekcji stosunkowo najwięcej jest natomiast wśród osób niepracujących (50,6 proc.).

30 JAKI JEST PANI/PANA ZDANIEM CAŁKOWITY KOSZT JEDNEGO ZABIEGU IN VITRO W KLINICE LECZENIA NIEPŁODNOŚCI W POLSCE? Dane w ujęciu procentowym Pprawie czterech na dziesięciu badanych (39 proc.) szacuje koszt programu in vitro na poziomie poniżej 5 tys. zł. Ponad jedna czwarta (27 proc.) podaje przedział od 5-10 tys. zł. Niewiele ponad jeden na dziesięciu badanych (13 proc.) uważa, iż jest to wyższa kwota, z przedziału tys. zł. Na koszt od tys. zł w górę wskazuje ośmiu na dziesięciu badanych. Tyle samo ankietowanych nie ma zdania na temat kosztów zabiegu in vitro w Polsce. Najwyższą kwotę tj. powyżej 25 tys. zł deklaruje zaledwie 5 proc. ankietowanych. Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: MIEJSCE ZAMIESZKANIA Prawie trzy czwarte (71,4 proc.) mieszkaoców największych miast jest przekonanych, że koszt in vitro nie jest wyższy niż 5 tysięcy złotych. Z drugiej strony ponad jedna czwarta (28,6 proc.) podaje przedział tysięcy złotych. Kwotę 5-10 tysięcy złotych deklaruje 29,2 proc. mieszkaoców wsi, 25 proc. miast od 50 do 200 tysięcy

31 mieszkaoców oraz 21,2 proc. miast do 50 tysięcy mieszkaoców. Kwota powyżej 25 tysięcy złotych pojawia się tylko w grupie mieszkaoców tych ostatnich miast (6,1 proc.). ZAWÓD / ZAJĘCIE Najniższą cenę za zabieg in vitro podają najczęściej studenci i uczniowie (100 proc.), a także specjaliści (69,4 proc.). Kwotę 5-10 tysięcy złotych najczęściej natomiast wymieniają niepracujący (100 proc.) oraz menedżerowie (50 proc.). Na koszt powyżej 25 tysięcy złotych wskazują tylko pracownicy fizyczni (18,2 proc.) oraz emeryci (12,9 proc.).

32 W JAKI SPOSÓB PANI/PANA ZDANIEM POWINNO BYD FINANSOWANE IN VITRO W POLSCE? Dane w ujęciu procentowym Ponad pięciu na dziesięciu badanych (58 proc.) uważa, iż in vitro powinno byd finansowane częściowo ze środków paostwowych (NFZ) a częściowo ze środków prywatnych osób korzystających z in vitro - jest to jednocześnie najpowszechniejsza opinia. Niewiele ponad jedna czwarta wskazao (28 proc.) dotyczy finansowania in vitro całkowicie ze środków paostwowych (NFZ). O całkowitym finansowaniu zabiegu przez prywatne osoby korzystające z in vitro opowiada się 12 proc. Brak zdania na ten temat wskazuje 3 proc. respondentów. Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK

33 Za całkowitą refundacją in vitro przez paostwo najczęściej opowiadają się osoby najmłodsze (100 proc.), a także ponad połowa (55,7 proc.) najstarszych. Częściową refundację zazwyczaj popierają osoby w wieku lat (79 proc.). Natomiast za finansowaniem takich zabiegów całkowicie ze środków prywatnych najczęściej są osoby od 61 do 70 roku życia (20 proc.). WYKSZTAŁCENIE Całkowitą refundację in vitro popierają przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym (60,7 proc.) oraz innym (100 proc.). Częściowa refundacja najwięcej zwolenników ma wśród badanych z różnymi formami wykształcenia wyższego (powyżej 60 proc.). Przeciwników jakiejkolwiek formy finansowania in vitro z budżetu paostwa stosunkowo najwięcej jest w grupie osób z wykształceniem podstawowym (13,1 proc.), ale również z wyższym magisterskim (12,8 proc.) oraz ze średnim (12,8 proc.). ZAWÓD / ZAJĘCIE

34 Zwolennikami całkowitej refundacji zabiegów in vitro są przede wszystkim studenci i uczniowie (47,6 proc.). Odsetek osób popierających to rozwiązanie jest też wysoki wśród pracowników fizycznych (39,4 proc.). Za częściową refundacją opowiadają się przede wszystkim dyrektorzy (100 proc.), ale również badani wykonujący inne zawody oraz pracownicy biurowi, wśród których jest ponad dwie trzecie zwolenników takiego rozwiązania. Przeciwników refundacji najwięcej jest wśród specjalistów (14,8 proc.) oraz niepracujących (13,6 proc.), a także emerytów (12,8 proc.).

35 CZY OSOBIŚCIE ZNA PANI/PAN KOGOŚ, KOGO DOTYCZY PROBLEM NIEPŁODNOŚCI? Dane w ujęciu procentowym Wśród osób, które zostały zbadane ponad sześd na dziesięd (64 proc.) zna osobiście kogoś, kogo dotyczy problem niepłodności. Pozostali badani nie poznali osób z tego typu probelemem. Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK Dane w ujęciu procentowym Znajomośd osób, których dotyczy problem niepłodności jest najczęściej deklarowana przez osoby w wieku lat (75 proc.) oraz lat (70,8 proc.). Zadeklarowało ją także ponad dwie trzecie (66,7 proc.) badanych pomiędzy 25 a 30 rokiem życia oraz 65,6 proc. pomiędzy 51 a 60 rokiem życia. Osoby z grupy wiekowej lata (73,3 proc.) nie znają zazwyczaj osób borykających się z problemem niepłodności.

36 LICZBA POSIADANYCH DZIECI Dane w ujęciu procentowym Odsetki osób, deklarujących znajomośd z kimś kogo dotyczy problem niepłodności, spada wraz z liczbą posiadanych dzieci. Wyjątkiem są osoby posiadające czwórkę dzieci, wśród których taki odsetek wynosi najwięcej, bo aż 79,2 proc.

37 CZY ZNA PANI/PAN KOGOŚ, KTO PODDAŁ SIĘ ZABIEGOWI IN VITRO? Dane w ujęciu procentowym Ponad sześciu na dziesięciu badanych (65 proc.) nie zna osób, które poddały się zabiegowi in vitro. Respondenci, których znajomi skorzystali z in vitro, stanowią 32 proc. badanych. Ponad dwóm na dziesięciu badanych (2 proc.) trudno odpowiedzied na zadane pytanie. Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK Znajomośd osób, które poddały się zabiegowi in vitro deklarują głównie respondenci poniżej 18 roku życia (55,6 proc.) oraz ankietowani w wieku lat (42,5 proc.). Najczęściej takich osób nie znają respondenci w wieku

38 18-24 lata (89,3 proc.). Pozostałe kategorie wiekowe oprócz najmłodszych oraz trzydziestolatków deklarują, że nie znają takiej osoby (ponad 60 proc.). WYKSZTAŁCENIE Prawie połowa ankietowanych z wykształceniem podstawowym (45,9 proc.) deklaruje, że zna kogoś, kto poddał się zabiegowi in vitro. Odsetek takich osób jest wyższy niż jedna trzecia również wśród badanych z wykształceniem podyplomowym, wyższym magisterskim i średnim. Osób, które deklarują brak takiej znajomości najwięcej jest w grupie ankietowanych z wykształceniem wyższym licencjackim (86,4 proc.) oraz innym (100 proc.). ZAWÓD / ZAJĘCIE

39 Znajomośd z osobami, które poddały się zabiegowi in vitro, deklarują najczęściej pracownicy naukowi i nauczyciele (46 proc.) oraz pracownicy biurowi (40,1 proc.). Nie zna takich osób 100 proc. pytanych dyrektorów, ponad trzy czwarte (76,5 proc.) niepracujących oraz 74,9 proc. emerytów. LICZBA POSIADANYCH DZIECI Znajomośd z osobą, która poddała się in vitro, pojawia się w wypowiedziach badanych, którzy mają mniejszą liczbę dzieci. Najwyższy ich odsetek występuje wśród osób posiadających dwójkę dzieci (41,8 proc.). Wszyscy respondenci posiadający ich pięcioro lub więcej zadeklarowali brak takiej znajomości.

40 JAKI JEST PANI/PANA OSOBISTY STOSUNEK DO IN VITRO? Dane w ujęciu procentowym Zdecydowana większośd badanych (80 proc.) zapytana o osobisty stosunek do in vitro popiera tę metodę. Brak poparcia dla tego rozwiązania wskazuje 14 proc. respondentów natomiast brak zdania na ten temat zaznacza 6 proc. Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK Brak poparcia dla in vitro jest postawą najbardziej rozpowszechnioną wśród najmłodszych badanych (55,6 proc.). Metody nie popiera również 24,3 proc. najstarszych badanych oraz jedna piąta (20 proc.) osób w wieku

41 od 41 do 50 lat. Poparcie dla in vitro jest najwyższe w grupie osób od 31 do 40 roku życia (89,3 proc.) oraz od 51 do 60 roku życia (86,4 proc.). WYKSZTAŁCENIE In vitro popierają przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym magisterskim (81,3 proc.), podyplomowym (100 proc.) oraz innym (100 proc.). Największy odsetek jego przeciwników odnaleźd można wśród osób z wykształceniem podstawowym (53,3 proc.). Widoczna jest prawidłowośd - im wyższe wykształcenie respondenta, tym większe poparcie dla in vitro. ZAWÓD / ZAJĘCIE

42 In vitro najczęściej popierają dyrektorzy (100 proc.), pracownicy naukowi i nauczyciele (93,5 proc.), a także menedżerowie (84,2 proc.). Przeciwna postawa jest najpowszechniejsza wśród studentów i uczniów (42,1 proc.) oraz pracowników fizycznych (24,2 proc.). LICZBA POSIADANYCH DZIECI Poparcie dla in vitro jest największe wśród osób, które posiadają pięcioro lub więcej dzieci (100 proc.). Popiera je także 88,5 proc. respondentów posiadających jedno dziecko. Sprzeciw wobec in vitro jest najbardziej typowy wśród rodziców czwórki (20,8 proc.), trójki (18,7 proc.) oraz dwójki dzieci (17 proc.).

43 GDZIE PANI/PANA ZDANIEM MOŻNA PRZEPROWADZID ZABIEG IN VITRO W POLSCE? PROSZĘ WSKAZAD WSZYSTKIE ZNANE PANU/PANI MOŻLIWOŚCI. W prywatnej klinice 47,0% W akademii medycznej 25,9% W publicznym szpitalu W prywatnym gabinecie ginekologicznym Trudno powiedzied 12,4% 8,5% 6,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Niemalże połowa badanych (47 proc.), wskazała prywatną klinikę jako miejsce, gdzie można wykonad zabieg in vitro w Polsce. Niewiele ponad jedna czwarta (26 proc.) wskazao padła na akademię medyczną, zaśponad jeden na dziesięciu respondentów wskazał szpital publiczny (12,4 proc.). Najrzadziej w odpowiedziach pojawiało się wskazanie na prywatny gabinet ginekologiczny (8,5 proc.). Brak zdania na ten temat deklaruje 6,2 proc. badanych. Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK Przekonanie o możliwości wykonania in vitro w prywatnej klinice jest najwyższe wśród najmłodszych badanych (100 proc.) i spada wraz z wiekiem. Wśród osób pomiędzy 61 a 70 rokiem życia tą odpowiedź wybrało 53,4 proc., a wśród najstarszych 57,4 proc. badanych. Akademia medyczna pojawiała się najczęściej w odpowiedziach respondentów w średnim wieku najczęściej wśród osób pomiędzy 51 a 60 rokiem życia

44 (55,2 proc.) oraz pomiędzy 61 a 70 rokiem życia (49,1 proc.). Na prywatny gabinet ginekologiczny wskazywali zazwyczaj badani w wieku lata (19,3 proc.) oraz powyżej 70 roku życia (16,7 proc.). Natomiast publiczny szpital był wymieniany najczęściej przez sześddziesięciolatków (39,7 proc.) oraz respondentów pomiędzy 25 a 30 rokiem życia. WYKSZTAŁCENIE Prywatną klinikę jako miejsce przeprowadzania zabiegu in vitro najczęściej wymieniają osoby z wykształceniem podyplomowym (100 proc.) oraz wyższym magisterskim (76,8 proc.). Na akademię medyczną najczęściej wskazują osoby z wykształceniem zawodowym (62,8 proc.) oraz innym (60,9 proc.). Publiczny szpital natomiast pojawiał się zazwyczaj w wypowiedziach badanych z wykształceniem zawodowym (28,1 proc.), wyższym magisterskim (19,1 proc.) oraz średnim (18 proc.). Prywatny gabinet ginekologiczny jest wymieniany najczęściej przez respondentów z wykształceniem innym (39,1 proc.) oraz zawodowym (21,4 proc.). ZAWÓD / ZAJĘCIE

45 Prywatna klinika jest wymieniana najczęściej przez studentów i uczniów (94,3 proc.) oraz pracowników naukowych i nauczycieli (90,1 proc.). Na akademie medyczne wskazuje 100 proc. dyrektorów oraz 47,1 proc. wykonujących inne zajęcia i 45,7 proc. pracowników naukowych i nauczycieli. Prywatny gabinet ginekologiczny to odpowiedź stosunkowo najczęściej wymieniana przez dyrektorów (33.3 proc.). Natomiast na publiczny szpital najczęściej wskazują kierownicy i menedżerowie (32,5 proc.), a także inni (26,7 proc.) oraz emeryci i renciści (27,7 proc.) oraz pracownicy fizyczni (25,3 proc.). LICZBA DZIECI Prywatny gabinet ginekologiczny to odpowiedź najczęściej wybierana przez osoby posiadające czworo dzieci (26,7 proc.). Prywatną klinikę wymienia 100 proc. respondentów z piątką dzieci oraz 83,5 proc. - z czwórką. Akademię medyczną wskazują osoby z większą liczbą dzieci rodzice ósemki dzieci w 100 proc., a szóstki w 77,5 proc. Natomiast publiczny szpital do odpowiedź najczęściej wybierana przez osoby z małą liczbą dzieci szczególnie z dwójką (18,6 proc.) oraz jednym dzieckiem (17,6 proc.).

46 SKĄD CZERPIE PANI/PAN WIEDZĘ NA TEMAT IN VITRO? PROSZĘ ZAZNACZYD WSZYSTKIE ŹRÓDŁA WIEDZY, Z KTÓRYCH PAN/PANI KORZYSTA? Najczęstszym źródłem wiedzy na temat in vitro dla badanych jest telewizja - tą odpowiedź wskazała ponad jedna czwarta badanych (26,7 proc.). Prawie dwóch na dziesięciu (19,4 proc.) respondentów jako źródło wiedzy wymieniło Internet, z kolei 18,7 proc. - prasę. Liczne wskazania otrzymały również radio (14,6 proc.), rodzina i znajomi (12,1 proc.). Mniej niż jeden na dziesięciu respondentów (6,9 proc.) odpowiedział, iż wiedzę na temat in vitro posiada z literatury specjalistycznej. Zaledwie 1 proc. nie spotkał się dotąd z informacjami odnośnie metody in vitro w żadnym ze źródeł. Zmiennne różnicujące odpowiedzi na ten temat: WIEK Rodzina jest najpopularniejszym źródłem informacji o in vitro wśród ludzi w wieku lat. Z Internetu korzystają przede wszystkim badani z tej samej grupy wiekowej (85,6 proc.) oraz w wieku lata (88,6 proc.). Prasa jest źródłem informacji dla respondentów w wieku lat (65,7 proc.) a także dla ponad połowy z grup wiekowych lat, lat oraz lat. Z radia i telewizji swoją wiedzę czerpią głównie najmłodsi

47 badani (100 proc.). Telewizja jest też popularna w grupie wiekowej lat (83,3 proc.). Z literatury specjalistycznej korzysta nieco ponad jedna czwarta ankietowanych pomiędzy 41 a 50 rokiem życia oraz nieco mniej niż jedna czwarta badanych z grup wiekowych lat, lata oraz lat. WYKSZTAŁCENIE Rodzina i znajomi to źródło wiedzy o in vitro przede wszystkim dla badanych z wykształceniem wyższym magisterskim (43,9 proc.) oraz wyższym licencjackim (32,9 proc.), a także średnim (36,2 proc.). Internet wymienia 100 proc. badanych z wykształceniem podyplomowym oraz innym. Zauważalna jest tendencja, że im wyższe wykształcenie, tym częściej badani korzystają z Internetu w celu pozyskania informacji o in vitro. Prasa jest popularna wśród badanych z wykształceniem wyższym magisterskim (64,9 proc.), podyplomowym (66,7 proc.) oraz innym (64,9 proc.). Z telewizji korzystają głównie osoby z wykształceniem innym (100 proc.) oraz wyższym licencjackim (85,9 proc.). Z literatury specjalistycznej korzysta jedna trzecia (33,3 proc.) respondentów z wykształceniem podyplomowym (33,3 proc.). LICZBA POSIADANYCH DZIECI Rodzina i znajomi są źródłem wiedzy o in vitro przede wszystkim dla badanych z trójką (43,5 proc.) oraz z jednym dzieckiem (36,9 proc.). Internet wykorzystuje 100 proc. respondentów z ósemką dzieci oraz ponad połowa (58,2 proc.) z jednym dzieckiem i 57,2 proc. z trójką. Prasa jest wskazywana najczęściej przez osoby z dwójką (59,7 proc.) oraz trójką (65,6 proc.) dzieci. Z radia korzysta ponad połowa (51,3 proc.) ankietowanych posiadających troje dzieci. Literaturę specjalistyczną wymienia prawie jedna czwarta (24,9 proc.) osób z trójką dzieci.

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRÓBA Raport z badania dla : REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 17 luty 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5

Bardziej szczegółowo

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego Wiedza i opinie Polaków o problemie Logotyp klienta bezdechu sennego Nota metodologiczna Nota Metodologiczna Czas realizacji badania: Styczeń 2015 Miejsce realizacji: Próba: Jednostka badania Próba ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ. RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa

OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ. RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa 24.11.2014 NOTA METODOLOGICZNA 2 Nota metodologiczna Czas realizacji badania: 09-19.11.2014. Miejsce realizacji: Próba: Operat losowania: próba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH

Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH Warszawa, wrzesień 2012 BS/120/2012 OPINIE O FINANSOWANIU MEDIÓW PUBLICZNYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania o chirurgach

Raport z badania o chirurgach Raportzbadaniao chirurgach PRÓBA REALIZACJATERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa,14kwietnia2009r. WIEDZA 2. Metodologia Czasrealizacjibadania:24.03 25.03.2009r. MiejsceBadania:ogólnopolskie Próba:Losowa,liczebniereprezentatywnadlaogółumieszkańcówPolskiz

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO Raport opracowała: Małgorzata Osiak WARSZAWA, LIPIEC 2000 DEMOSKOP dla Fundacji Batorego strona 2 SPIS TREŚCI NOTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ DZIECKO Z PROBÓWKI - POSTAWY WOBEC ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO BS/78/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ DZIECKO Z PROBÓWKI - POSTAWY WOBEC ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO BS/78/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O WYJEŹDZIE POLSKICH ŻOŁNIERZY DO AFGANISTANU I DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH NATO BS/4/2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O WYJEŹDZIE POLSKICH ŻOŁNIERZY DO AFGANISTANU I DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH NATO BS/4/2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 12/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 12/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych. na zlecenie

Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych. na zlecenie Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych na zlecenie PRÓBA Badanie realizowane w ramach cyklicznego badania opinii o polskim sektorze bankowym Bankometr REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

Politikon IV ʼ10. Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010. Wyniki sondażu dla PRÓBA REALIZACJA TERENOWA ANALIZA. Wykonawca:

Politikon IV ʼ10. Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010. Wyniki sondażu dla PRÓBA REALIZACJA TERENOWA ANALIZA. Wykonawca: Politikon IV ʼ10 Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010 PRÓBA Wyniki sondażu dla REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 30 marca 2010r. WIEDZA NOTA METODOLOGICZNA Czas realizacji badania:

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji finansowych

Zaufanie do instytucji finansowych Zaufanie do instytucji finansowych Warszawa, kwiecień 2002 roku Bankom państwowym ufa 68% Polaków. Nie ufa im 17% osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym różnica między pozytywnymi a negatywnymi opiniami

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S

Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S Warszawa, Kwiecień 2012 Spis treści O P I S B A D A N I A 3 W N I O S K I 7 W Y N I K I 10 Z A Ł Ą C Z N I K : K W

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 54/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że:

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: SONDAŻ TELEFONICZNY JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW Warszawa, październik 2001 roku Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: Jedna trzecia pełnoletnich Polaków

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PRAWNEJ REGULACJI PRZERYWANIA CIĄŻY BS/139/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PRAWNEJ REGULACJI PRZERYWANIA CIĄŻY BS/139/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

OSOBISTA ZNAJOMOŚĆ I AKCEPTACJA PRAW GEJÓW I LESBIJEK W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ

OSOBISTA ZNAJOMOŚĆ I AKCEPTACJA PRAW GEJÓW I LESBIJEK W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ BS/178/2005 OSOBISTA ZNAJOMOŚĆ I AKCEPTACJA PRAW GEJÓW I LESBIJEK W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LISTOPAD 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Znajomość telefonów alarmowych

Znajomość telefonów alarmowych Znajomość telefonów alarmowych Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad dwie trzecie Polaków (69%) zna prawidłowy telefon alarmowy Straży Pożarnej, natomiast badanych nie potrafi podać żadnego numeru. Pozostała

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT. Przygotowany dla:

Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT. Przygotowany dla: Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT Przygotowany dla: Spis treści METODOLOGIA... 3 GŁÓWNA WNIOSKI... 5 WYNIKI BADANIA... 7 2 METODOLOGIA Metodologia

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Czerwiec K.046/ Informacja o badaniu W czerwcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA

Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 PIT-Y 2011 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Warszawa, marzec 2012 BS/35/2012 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/159/2010 UDZIAŁ POLSKI W OPERACJI NATO W AFGANISTANIE I JEGO KONSEKWENCJE

Warszawa, listopad 2010 BS/159/2010 UDZIAŁ POLSKI W OPERACJI NATO W AFGANISTANIE I JEGO KONSEKWENCJE Warszawa, listopad 2010 BS/159/2010 UDZIAŁ POLSKI W OPERACJI NATO W AFGANISTANIE I JEGO KONSEKWENCJE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO

Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Stosunek mieszkańców województwa pomorskiego do energetyki jądrowej

Stosunek mieszkańców województwa pomorskiego do energetyki jądrowej Raport TNS Polska dla Fundacji Greenpeace Polska Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 Podsumowanie i wnioski 5 3 4 Odnawialne źródła energii 10 5 Energetyka jądrowa 14 Źródła energii 7 2 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Departament Programowy Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku ANALIZA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 24/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców NR 24/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 24/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie Internetu i nowoczesnych technologii w Polsce

Postrzeganie Internetu i nowoczesnych technologii w Polsce Postrzeganie Internetu i nowoczesnych technologii w Polsce 13 października 2015 Warszawa Badanie sondażowe przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1100 Polaków powyżej 18 roku życia. 1 Orange Restricted

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CZY POLACY CHCĄ EURO? BS/20/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CZY POLACY CHCĄ EURO? BS/20/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 156/2014 STOSUNEK DO RZĄDU W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 156/2014 STOSUNEK DO RZĄDU W LISTOPADZIE Warszawa, listopad 2014 ISSN 2353-5822 NR 156/2014 STOSUNEK DO RZĄDU W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 08 2 1 Charakterystyka badania Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Czy odróżniamy oszczędzanie od inwestowania

Czy odróżniamy oszczędzanie od inwestowania Szymon Matuszyński Czy odróżniamy oszczędzanie od inwestowania Najbezpieczniejszą według Polaków formą oszczędzania są nieruchomości, najchętniej jednak lokujemy pieniądze w bankach. Takie podstawowe wnioski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji Konsument na rynku usług finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów TNS 2012 Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 07 Marzena Ciesielska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY SPRZEDAWCÓW BEZPOŚREDNICH

BADANIE RYNKU PRACY SPRZEDAWCÓW BEZPOŚREDNICH BADANIE RYNKU PRACY SPRZEDAWCÓW BEZPOŚREDNICH PRÓBA Raport z badania dla REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 11 maja 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5 00-116

Bardziej szczegółowo

Polacy o wierze i Kościele

Polacy o wierze i Kościele IMAS International Polacy o wierze i Kościele Wrocław, luty/marzec 2009 Doceniamy ważność Kościoła katolickiego i darzymy go zaufaniem. Widzimy działania charytatywne Kościoła a niemalże połowa z nas chce

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/20/2010 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA, PARLAMENTU, ZUS, OFE I NFZ

Warszawa, luty 2010 BS/20/2010 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA, PARLAMENTU, ZUS, OFE I NFZ Warszawa, luty 2010 BS/20/2010 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA, PARLAMENTU, ZUS, OFE I NFZ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WARTOŚCI ŻYCIOWE BS/98/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O WALENTYNKACH I INNYCH ŚWIĘTACH BS/27/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O WALENTYNKACH I INNYCH ŚWIĘTACH BS/27/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 69-35 - 69, 68-37 - 04 693-58 - 95, 65-76 - 3 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.4 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 69-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. 35. rocznica powstania NSZZ Solidarność NR 114/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. 35. rocznica powstania NSZZ Solidarność NR 114/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2015 ISSN 2353-5822 35. rocznica powstania NSZZ Solidarność Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Reakcje Polaków na wynik brytyjskiego referendum NR 105/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Reakcje Polaków na wynik brytyjskiego referendum NR 105/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 105/2016 ISSN 2353-5822 Reakcje Polaków na wynik brytyjskiego referendum Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo