Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0) Faks: +44(0)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0)845-8509280 Faks: +44(0)845-8509281"

Transkrypt

1 Crown Centrala na Europ Moosacher Strasse Monachium Niemcy Tel.: +49(0) Faks: +49(0) Oddzia y w Niemczech: Hamburg Berlin Kolonia Dortmund Frankfurt Stuttgart Norymberga Monachium Crown Lift Trucks Ltd. Oddzia y w Wielkiej Brytanii: Sunbury, Middlesex TW16 7EF Tel.: +44(0) Faks: +44(0) TSP 6000 Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0) Faks: +44(0) Almondsbury, Bristol BS32 4RX Tel.: +44(0) Faks: +44(0) Swindon, Wiltshire SN3 4TS Tel.: +44(0) Faks: +44(0) Bellshill, Lanarkshire ML4 3NH Tel.: +44(0) Faks: +44(0) Crown Handling NV Satenrozen Kontich Belgia Tel.: +32(0) Faks: +32(0) Crown Intern Transport BV Damsluisweg EB Almere Holandia Tel.: +31(0) Faks: +31(0) Poniewa firma Crown nieustannie doskonali swe produkty, dane techniczne podlegajà zmianom bez powiadomienia. Crown, kolor be owy, znaki Momentum, X10, Uchwyt X10, stylizowane logo X10, Access 1 2 3, InfoPoint oraz Work Assist sà znakami towarowymi firmy Crown Equipment Corporation. Copyright 2007 Crown Equipment Corporation TSP 6000 BROCH PL 06/10 M Wydrukowano w Niemczech

2 WydajnoÊç w ruchu. Seria TSP 6000 firmy Crown oferuje pe ni mo liwoêci wózków podnoênikowych do kompletacji zamówieƒ z podnoszonà kabinà operatora. W tym wszechstronnym wózku o trzech punktach podparcia zmaksymalizowano wykorzystanie przestrzeni magazynowej, spe niajàc jednoczeênie wymogi wielu ró nych zastosowaƒ magazynowych. Zastosowane przez firm Crown, zwi kszajàce wydajnoêç innowacyjne elementy sterujàce umo liwiajà operatorom bardziej efektywne poruszanie si, nawet podczas skr tów w przecinajàcych si korytarzach o szerokoêci czterech metrów lub w szych. Do zalet tej serii zaliczyç nale y równie wyjàtkowe parametry pr dkoêci jazdy, udêwigów oraz wysokoêci podnoszenia, a tak e unikalnà, zamkni tà konstrukcj masztu. Dok adnoêç testowania konstrukcji i sprawdzone technologie, z których s ynie firma Crown, dajà gwarancj d ugoterminowej niezawodnoêci, sprzyjajàc nieustannemu podnoszeniu poziomu wydajnoêci.

3 Uk ad konwencjonalny Standardowy korytarz do sk adowania i pobierania towarów Przejdê na wy szy poziom optymalizacji pracy w magazynie. Kompletacja zamówieƒ jest teraz atwiejsza dzi ki wyjàtkowej elastycznoêci serii TSP 6000, zapewniajàcej operatorowi pewnoêç wykonywania pracy w niewielkiej odleg oêci od cz Êciowo lub ca kowicie za adowanych palet na ka dej wysokoêci. 108 palet CzynnoÊci magazynowe wymagajà cz sto bardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni, sprz tu i pracy. Uk ad ulepszony Wàski korytarz W odpowiedzi na te potrzeby seria TSP 6000 firmy Crown zapewnia maksymalnà elastycznoêç i wydajnoêç. 108 standardowych palet 36 dodatkowych palet Kompaktowa konstrukcja, znakomita zwrotnoêç oraz precyzja sterowania umo liwiajà optymalizacj prac w magazynie, maksymalnie zwi kszajàc wykorzystanie przestrzeni i zapewniajàc Uk ad optymalny niezrównanà wydajnoêç na wysokoêciach. Wàski korytarz i maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej 108 standardowych palet 180 dodatkowych palet Ponadto wózki z serii TSP 6000 mogà pe niç wiele ró nych funkcji. Zamiast osobnego wózka z wysuwnym masztem typu Reach Truck, wózka podnoênikowego do kompletacji zamówieƒ oraz wózka do roz adunku/za adunku wystarczy ten ostatni w po àczeniu z jednym z modeli z serii TSP Zapewnia to znacznà oszcz dnoêç pracy, przestrzeni oraz sprz tu. Seria TSP 6000 pozwala przejêç na wy szy poziom optymalizacji rozwiàzaƒ. Seria TSP 6000 firmy Crown to gwarancja wszechstronnoêci, umo liwiajàca wykonywanie ró nego rodzaju trudnych prac magazynowych od uk adania i pobierania pe nych palet po przewo enie i przemieszczanie adunków. In ynierowie z firmy Crown zaprojektowali wózek podnoênikowy do kompletacji zamówieƒ z podnoszonà kabinà operatora z myêlà o kluczowych wymogach zwiàzanych z wydajnoêcià pracy w magazynie. Mo liwoêci transportowe modeli z serii TSP 6000 stanowià potwierdzenie ich wszechstronnoêci jako wózków magazynowych, których wydajnoêç jest dodatkowo zwi kszona dzi ki elastycznej regulacji pozycji operatora i du ym pr dkoêciom jazdy. Zastosowanie: Wózek: Praca za adunkowa/ roz adunkowa i przemieszczanie adunków Wózek z przeciwwagà Zastosowanie: Wózek: Sk adowanie pe nych palet i kompletacja zamówieƒ Wózek z wysuwnym masztem typu Reach Truck + wózek do kompletacji zamówieƒ Zastosowanie: Wózek: Sk adowanie pe nych palet i kompletacja zamówieƒ Wózek podnoênikowy do kompletacji zamówieƒ z podnoszonà kabinà operatora Praca za adunkowa/roz adunkowa + sk adowanie i pobieranie w konwencjonalnych lub wàskich korytarzach Owocem ich pracy jest kompaktowa konstrukcja cechujàca si zastosowaniem trzech punktów podparcia oraz znakomità zwrotnoêcià zarówno przy wje d aniu w wàskie korytarze, jak i przy wyje d aniu z nich. Operatorzy mogà równie korzystaç z innowacyjnego fotela oraz elementów sterujàcych, które mo na dostosowaç do rodzaju wykonywanego zadania w celu optymalizacji wydajnoêci i zwi kszenia widocznoêci. Wszechstronny system sterowania Access firmy Crown jest gwarancjà imponujàcych osiàgów, a stabilna konstrukcja masztu daje operatorom poczucie pewnoêci, umo liwiajàc jeszcze wydajniejszà prac. Przemieszczanie adunków to kolejna dziedzina, w której seria TSP 6000 góruje nad konkurencjà. Kompaktowa, trójko owa konstrukcja zapewnia znakomità zwrotnoêç i niewielki promieƒ skr tu, u atwiajàc ustawianie adunków.

4 Kompleksowa wydajnoêç... kluczem do efektywnej pracy operatora. Solidna konstrukcja, niezrównana stabilnoêç po podniesieniu oraz wydajne, kompleksowe sterowanie sprawiajà, e wózki z serii TSP 6000 doskonale sprawdzajà si w pracy z paletami na wysokoêciach. In ynierowie z firmy Crown przeanalizowali techniki pracy najlepszych operatorów i w efekcie skonstruowali wózek podnoênikowy pe en innowacyjnych rozwiàzaƒ, których zadaniem jest doskonalenie i u atwianie stosowania tych technik. Dzi ki temu wszyscy operatorzy mogà teraz znacznie wydajniej pracowaç. Jest to mo liwe tak e dzi ki zintegrowaniu wielu funkcji wózka w celu zwi kszenia efektywnoêci wykonywania trudnych zadaƒ w magazynie, wymagajàcych szybkiego tempa i dynamiki pracy. Przy projektowaniu tej serii nacisk po o ono równie na interakcj pomi dzy operatorem a wózkiem, czego owocem sà ergonomiczne rozwiàzania zastosowane na podeêcie operatora. Kolejnym atutem jest stworzony przez firm Crown unikalny fotel MoveControl, umo liwiajàcy atwà obs ug funkcji przez wykonywanie odpowiednich ruchów. Seria TSP 6000 àczy w sobie wszystkie te zalety, zapewniajàc niezrównanà wydajnoêç i efektywnoêç.

5 Lepsza kontrola w ruchu... Seria TSP 6000, b dàca owocem przeprowadzonych przez firm Crown gruntownych badaƒ czynników ludzkich, àczy w sobie wydajnoêç i elastycznoêç bez szkody dla bezpieczeƒstwa, umo liwiajàc operatorowi efektywne, precyzyjne sterowanie i jednoczeênie nie ograniczajàc jego ruchów. Konstrukcja wózka, zamiast narzucaç operatorowi okreêlonà pozycj, zapewnia mu elastycznoêç i umo liwia wykonywanie optymalnych ruchów podczas jazdy, zwi kszajàc w ten sposób wydajnoêç pracy. Obrotowe siedzisko i oparcie zapewniajà wygodnà pozycj, dodatkowà elastycznoêç oraz swobod podczas wykonywania ró nych zadaƒ. Firma Crown od lat jest liderem w zakresie ergonomii, czego najlepszym dowodem jest fotel MoveControl. Jego konstrukcja powsta a w wyniku analizy wymagajàcych zastosowaƒ magazynowych, która wykaza a, e operatorzy cenià elastycznoêç obs ugi umo liwiajàcà adaptacj do stale zmieniajàcych si warunków pracy. Fotel MoveControl obraca si w zakresie 110, pozwalajàc operatorowi na wybór optymalnej pozycji siedzàcej lub stojàcej. Co wi cej, siedzisko i oparcie sà zamontowane na samocentrujàcej si obrotowej bazie, zapewniajàcej wygodnà pozycj i lepszà widocznoêç. WysokoÊç siedziska i elementów sterujàcych mo na regulowaç w zale noêci od wykonywanego zadania i indywidualnych preferencji. Wszystko to zwi ksza wygod, wydajnoêç i bezpieczeƒstwo pracy. Precyzyjna obs uga adunku jest mo liwa dzi ki wydajnym silnikom pràdu zmiennego oraz precyzyjnemu hydraulicznemu uk adowi sterowania serii TSP WydajnoÊç i elastycznoêç wózków z serii TSP 6000 przejawia si w wielofunkcyjnych elementach sterujàcych, które w jeszcze wi kszym stopniu zwi kszajà efektywnoêç pracy. U podstawy tego rozwiàzania le y idea skupienia si na operatorze, aby u atwiç mu obs ug wózka. W serii TSP 6000 elementy sterujàce poruszajà si wraz z fotelem, dzi ki czemu operator zachowuje pe nà kontrol nad wózkiem niezale nie od pozycji. Oznacza to brak koniecznoêci wykr cania cia a lub przyjmowania innych niewygodnych pozycji oraz si gania przez konsol sterowniczà podczas kompletacji zamówieƒ. Elementy sterujàce umieszczone w regulowanym pod okietniku umo liwiajà operatorowi przyjmowanie optymalnej pozycji podczas jazdy, podnoszenia i opuszczania podestu oraz pobierania towaru, zapewniajàc jednoczeênie wygod, atwoêç wchodzenia do wózka i wychodzenia z niego oraz stabilnoêç. WyÊcie ane pod okietniki mo na ustawiç w kilku ró nych pozycjach, w zale noêci od potrzeb operatora i wymogów okreêlonego zadania. Optymalna wydajnoêç w ruchu... za naciêni ciem jednego przycisku. Zaprojektowane przez firm Crown wielofunkcyjne elementy sterujàce, oferujàce unikalne po àczenie wszystkich pi ciu g ównych funkcji, zwi kszajà wydajnoêç dzi ki intuicyjnej, zorientowanej na operatora konstrukcji. -20º 0º 60º 90º Idealna pozycja do poprawy widocznoêci i pobierania towaru z prawej strony atwe wchodzenie i wychodzenie z prawej strony wózka Znakomite ustawienie do pobierania towaru Znakomita widocznoêç na wid y i cz Êç do obs ugi adunku atwe wchodzenie i wychodzenie z obu stron wózka atwe wchodzenie i wychodzenie z lewej strony wózka Idealna pozycja do poprawy widocznoêci i pobierania towaru z lewej strony Idealna pozycja do pobierania towaru i pracy z wykorzystaniem terminala WMS Doskona a widocznoêç jednostki zasilania Wi ksza pr dkoêç jazdy z jednostkà zasilania z przodu atwe wchodzenie i wychodzenie z lewej strony wózka Zadania wymagajàce pozycji stojàcej operatora sà wykonywane bardziej efektywnie dzi ki sk adanemu siedzisku i mo liwoêci uzyskania optymalnej wysokoêci elementów sterujàcych. Innowacyjny dyszel sterujàcy, stanowiàcy kolejne unikalne rozwiàzanie firmy Crown, mo e dzia aç jako sterownik drà kowy albo jako niewielka otwierana ga ka sterujàca. Unikalna funkcja automatycznego obracania firmy Crown u atwia obs ug wózka dzi ki automatycznemu po àczeniu funkcji przesuwu bocznego i obrotu.

6 zapewniajàca wi kszà pewnoêç i wydajnoêç pracy operatora. Solidne, stalowe bramki boczne sà idealnie dopasowane do przedniej por czy wózków z serii TSP 6000, zapewniajàc bezpieczne pobieranie towarów. Konstruktorzy serii TSP 6000 spojrzeli na wózki podnoênikowe oczami operatora. Pozwoli o im to zaprojektowaç urzàdzenia, w których nowoczesna technologia koncentruje si na wymogach pracy zwiàzanej z kompletacjà zamówieƒ. Dowodem na to sà wszystkie wa ne elementy przedzia u operatora. Wózki z serii TSP 6000 pracujà w harmonii z operatorem, a nie przeciwko niemu, zwi kszajàc pewnoêç i wydajnoêç pracy. Kompletacja zamówieƒ bez przeszkód. Dost pu operatora do pó ki lub palety nie blokujà adne elementy sterujàce, akcesoria ani terminale WMS. Poczucie pewnoêci i bezpieczeƒstwa operatora natychmiast znajduje odzwierciedlenie w wi kszej wydajnoêci. Przedzia operatora w serii TSP 6000 zosta zaprojektowany tak, aby chroniç operatora oraz zwi kszaç jego pewnoêç i wydajnoêç pracy. Operatorzy zauwa ajà ró nic ju przy wchodzeniu do wózka przez du à bramk bocznà, wyposa onà w uchwyty. U atwia to wsiadanie i wysiadanie oraz pobieranie towarów z poziomu pod ogi. WyÊcie ana p yta pod ogowa z wejêciami po obu stronach stanowi stabilnà postaw, zmniejszajàc jednoczeênie zm czenie operatora. Zintegrowanie peda ów z innymi uk adami zapewnia prawid owà pozycj operatora, a ich wielkoêç u atwia sprawne naciskanie. Czujniki w peda ach, r cznych elementach sterujàcych oraz bramkach przekazujà jednostce sterujàcej pojazdu informacje o prawid owej pozycji operatora i stanie wózka, umo liwiajàcych bezpiecznà prac. W serii TSP 6000 zastosowano dodatkowe ulepszenia w celu utrzymania wysokiej wydajnoêci podczas pracy magazynowej. Standardowe akcesoria Work Assist obejmujà Êwiat a robocze, reflektory górne kabiny, wentylator oraz lusterko. Inne ulepszenia to m.in. wyk adzina pod ogowa redukujàca zm czenie operatora oraz przestronne schowki. Wybór akcesoriów opcjonalnych Work Assist umo liwia dostosowanie wózka do wymogów konkretnych zastosowaƒ. Wyk adzina pod ogowa firmy Crown redukujàca zm czenie operatora ma struktur mikrokomórkowà, powodujàcà zmniejszenie uczucia dyskomfortu i nadwyr enia pleców, które negatywnie wp ywa na wydajnoêç. Wygodne schowki stanowià cz Êç wyposa enia przedzia u operatora.

7 Kompleksowa obs uga adunków Jazda Do przodu/do ty u + Maszt g ówny Podnoszenie/ opuszczanie W wózkach z serii TSP 6000 mo liwa jest jednoczesna jazda i podnoszenie lub opuszczanie podestu, co pozwala zaoszcz dziç cenny czas zwykle poêwi cany na ustawianie wózka. Maszt g ówny Podnoszenie/ opuszczanie + Maszt dodatkowy Podnoszenie/ opuszczanie Jednoczesne podnoszenie lub opuszczanie masztu g ównego i dodatkowego umo liwia operatorowi szybkie ustawienie wide na wysokoêci optymalnej do obs ugi adunku. Przesuw boczny Maszt dodatkowy + Obracanie Maszt dodatkowy + + Owoc specjalistycznej wiedzy. Niezrównana wydajnoêç jest mo liwa wtedy, gdy wszystkie elementy idealnie ze sobà wspó grajà. W aênie dlatego firma Crown projektuje i produkuje ponad 85 procent podzespo ów montowanych w jej wózkach podnoênikowych i poddaje je rygorystycznym testom pod kàtem niezawodnej i d ugotrwa ej eksploatacji. To doêwiadczenie w zakresie integracji jest doskonale widoczne w oêmiu modu ach sprawdzonej technologii Access firmy Crown, na której oparty jest inteligentny system osiàgów serii TSP Uzyskane korzyêci zapewniajà doskona à wydajnoêç podczas obs ugi adunków, jazdy i przyspieszania. W efekcie magazyn jest w stanie obs u yç wi kszà iloêç towaru, co ma bezpoêrednie prze o enie na zyski firmy. Funkcja automatycznego obracania sama koordynuje dzia anie mechanizmów przesuwu bocznego i obrotu, zachowujàc równomiernie wyêrodkowanà pozycj wide / adunku pomi dzy pó kami i, co za tym idzie, zwi kszajàc wydajnoêç pracy i zmniejszajàc szkody. WieloÊç zastosowaƒ Pe na paleta + Kompletacja zamówieƒ Kompleksowa funkcjonalnoêç serii TSP 6000 obejmuje mo liwoêç wykorzystania do ró nych zastosowaƒ, od uk adania pe nych palet po kompletacj zamówieƒ. + + Testowanie uk adu hydraulicznego cz Êci do obs ugi adunku w trybie przyspieszonym imituje rzeczywiste, ekstremalne warunki pracy, dzi ki czemu daje pewnoêç uzyskania wyjàtkowych parametrów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i termicznych. Seria TSP 6000 gwarantuje szybkà i wydajnà prac. Co wi cej, zapewnia operatorom pewnoêç i niezawodnoêç korzystania z ulepszonych parametrów. Ekran Access 1 wskazuje najwa niejsze dane dotyczàce wózka i umo liwia dobór ustawieƒ w zale noêci od poziomu umiej tnoêci operatora. Ponadto wszystkie uk ady wózka bezustannie si ze sobà komunikujà w sposób niewidoczny dla operatora, monitorujàc parametry jezdne, uk ad kierowniczy, elementy hydrauliczne, czujniki bezpieczeƒstwa i inne funkcje pojazdu. Ten system inteligentnego sterowania, w po àczeniu z imponujàco stabilnà konstrukcjà wózka, sprawia wra enie niezachwianej solidnoêci, które nie jest adnym z udzeniem. Operatorzy zyskujà pewnoêç niezb dnà do zmaksymalizowania wydajnoêci.

8 In ynierowie firmy Crown tworzyli i testowali seri TSP 6000 z myêlà o monitorowaniu i koordynowaniu pracy uk adów wózka za poêrednictwem sprawdzonej, inteligentnej technologii sterowania Access firmy Crown. Modu y sterujàce àczà ze sobà wszystkie uk ady wózka, zapewniajàc kontrol niezb dnà do uzyskania nie majàcego sobie równych poziomu bezpieczeƒstwa i wydajnoêci pracy. Seria TSP 6000 zawdzi cza swojà wydajnoêç równie p ynnej i bezpiecznej obs udze. System sterowania Access nieustannie analizuje dane robocze, w tym tryb prowadzenia, wysokoêç podestu operatora i wide, kierunek jazdy oraz mas i pozycj adunku, i na ich podstawie ustala maksymalnà pr dkoêç jazdy i przyspieszenie. W rezultacie parametry pracy tych wózków na ka dym kroku przewy szajà wydajnoêç innych wózków podnoênikowych do wysokiego sk adowania. Operatorzy cenià sobie tak e p ynne, precyzyjne sterowanie zarówno wózkiem, jak i cz Êcià do obs ugi adunku, szczególnie istotne podczas uk adania adunków na wysokoêci. Ponadto mo liwoêç zaprogramowania parametrów pracy wózka umo liwia ich dostosowanie do konkretnej sytuacji. Pozwala to operatorom pracowaç zawsze i wsz dzie na optymalnym poziomie Access 1 Access 2 Access 3 Access 4 Access 5 Access 6 Access 7 Access 8 Ekran Sterowanie uk adem hydraulicznym Sterowanie uk adem jezdnym Sterowanie pojazdem Sterowanie uk adem kierowniczym Sterowanie prowadzeniem Sterowanie akcesoriami WejÊcie/WyjÊcie

9 StabilnoÊç oznacza pewnoêç. Unikalna konstrukcja LPS (Load Path Stability) firmy Crown, sprawdzona w licznych zastosowaniach obejmujàcych prace na wysokoêci, zapewnia stabilnoêç wózka, dajàc operatorowi poczucie pewnoêci. StabilnoÊç uzyskano dzi ki równomiernej dystrybucji si y oddzia ywania adunku od podestu, poprzez maszt, ram, jednostk zasilania i uk ad nap dowy a po pod o e. Gdy adunki sà przechylane na boki, wózki podnoênikowe do wysokiego sk adowania sà poddawane charakterystycznej kombinacji si statycznych i dynamicznych. P askie maszty drabinowe, u ywane w konwencjonalnych wózkach podnoênikowych do kompletacji zamówieƒ z wysokich poziomów, nie sà dobrze przystosowane do tego rodzaju przesuni tych obcià eƒ i ruchów bocznych. Z tego w aênie wzgl du in ynierowie firmy Crown specjalnie dla wózków z podnoszonà kabinà zaprojektowali unikalny maszt o zamkni tej budowie. Zalety takiej konstrukcji stajà si tym wyraêniejsze, im wy ej wykonywana jest praca. Maszt firmy Crown o zamkni tej konstrukcji Maszt o konstrukcji drabinowej Zamkni ta konstrukcja masztu minimalizuje odchylenia na ca ej jego d ugoêci. To sprawdzone rozwiàzanie firmy Crown nie wymaga dodatkowych ci gien mocujàcych ani stabilizatorów, powszechnie stosowanych w wózkach konkurencyjnych firm. Unikalny maszt firmy Crown o zamkni tej konstrukcji jest zbudowany z belek dwuteowych z grubej stali, przymocowanych do siebie za pomocà masywnych poprzecznic w celu zminimalizowania skr tów i ko ysania. Odchylanie si masztu o konstrukcji drabinowej utrudnia ustawianie towarów i ogranicza wydajnoêç operatora. Problemy te nasilajà si wraz z wysokoêcià. Maszty o konstrukcji drabinowej sà poddawane dynamicznym obcià eniom powodujàcym efekt skr cania i ko ysania p askich cz Êci masztu, nasilajàcy si wraz ze wzrostem wysokoêci. NiestabilnoÊç ta ma bezpoêrednie prze o enie na obni enie pewnoêci i wydajnoêci operatora. Sprawdzone nanajwy szych poziomach. Bezcierne, regeneracyjne hamowanie silnikiem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Zmienne hamowanie cierne Stosowana si a hamowania zale y od wysokoêci podniesienia, pr dkoêci i kierunku jazdy oraz innych parametrów roboczych. + = Optymalne hamowanie na wysokoêci Hamowanie przy wi kszych wysokoêciach mo e atwo zachwiaç pewnoêcià operatora. Co si dzieje, gdy nag e zatrzymanie powoduje utrat równowagi przez operatora lub adunek? W serii TSP 6000 wykluczono takie ryzyko poprzez zastosowanie opatentowanego przez firm Crown inteligentnego uk adu hamulcowego IBS (Intelligent Braking System), który àczy w sobie zalety regeneracyjnego hamowania silnikiem i hamulca ciernego. Modu y sterowania Access nieustannie monitorujà W celu zapewnienia maksymalnych udêwigów dla pracy na wysokoêciach firma Crown konstruuje i testuje wózki z serii TSP 6000 wed ug najbardziej wymagajàcych standardów. W rzeczywistoêci wyniki testów nie sà potrzebne, aby przekonaç operatorów. Ró nica jest odczuwalna ju na ni szych wysokoêciach. wysokoêç podniesienia operatora oraz inne istotne parametry i automatycznie dostosowujà si hamowania, aby zapewniç precyzyjne hamowanie na wszystkich wysokoêciach. Na wi kszych wysokoêciach nast puje automatyczna redukcja pr dkoêci wózka, dlatego do hamowania u ywana jest wówczas mniejsza si a. Optymalne dostosowanie hamowania do wysokoêci podniesienia daje operatorowi pewnoêç oraz lepszà kontrol, zapobiegajàc nag ym zatrzymaniom i ograniczajàc ko ysanie si podestu.

10 StabilnoÊç oznacza

11 pewnoêç. Reputacja oparta na bezawaryjnoêci, wydajnoêci i op acalnoêci. W wózkach podnoênikowych do kompletacji zamówieƒ z podnoszonà kabinà operatora wydajnoêç jest bezpoêrednio zale na od stabilnoêci, poniewa to w aênie stabilnoêç zapewnia operatorom pewnoêç pracy przy wi kszych pr dkoêciach. Dzi ki zastosowaniu opracowanego przez firm Crown masywnego masztu o zamkni tej budowie oraz konstrukcji LPS (Load Path Stability), wózki z serii TSP 6000 nie majà pod tym wzgl dem sobie równych. Podczas jazdy w korytarzach z podniesionà kabinà lub ustawiania palet z ci kim adunkiem operatorzy natychmiast zauwa ajà, jak niewielkie jest odchylenie masztu. Ponadto, opatentowany przez firm Crown inteligentny uk ad hamulcowy IBS oraz silniki pràdu zmiennego zapewniajà p ynne i precyzyjne sterowanie, jeszcze bardziej zwi kszajàc pewnoêç i wydajnoêç operatora. WartoÊç ka dego wózka podnoênikowego do kompletacji zamówieƒ z podnoszonà kabinà operatora okreêla si w oparciu o d ugoêç czasu jego bezawaryjnej pracy. W aênie dlatego wiele firm wybiera pojazdy firmy Crown. Marka Crown cieszy si reputacjà producenta oferujàcego najwy szy poziom wydajnoêci przy najni szych kosztach posiadania. Wystarczy jedno spojrzenie, aby byç pewnym, e seria TSP 6000 zosta a stworzona do d ugotrwa ego i niezawodnego u ytkowania. Jej solidna, trwa a konstrukcja zabezpiecza wózek zarówno od wewnàtrz, jak i na zewnàtrz. Wytrzyma a stalowa rama, stalowe pokrywy jednostki zasilania oraz stalowe s upki zapewniajà dodatkowe zabezpieczenie wewn trznych cz Êci wózka, w tym podzespo ów elektronicznych. Z kolei modularna struktura elementów systemu Access 1 2 3, system InfoPoint, rozmieszczenie podzespo ów hydraulicznych oraz swobodny dost p do akumulatora u atwiajà serwisowanie. Ponadto firma Crown przeprowadza gruntowne testy wszystkich uk adów wózków z serii TSP 6000, dok adnie sprawdzajàc równie te parametry pracy, które nie sà bezpoêrednio widoczne dla u ytkownika. Daje to pewnoêç wyjàtkowej bezawaryjnoêci, wydajnoêci i op acalnoêci tych pojazdów.

12 Sprawdzona trwa oêç. Inteligentna konstrukcja i konsekwentne, wszechstronne testy sà gwarancjà trwa oêci wózków z serii TSP Wsz dzie tam, gdzie liczy si wytrzyma oêç, zastosowano mocnà stal, a elementy uk adów rozmieszczono w praktyczny sposób, pozwalajàcy uniknàç wielu problemów zwiàzanych z kosztownym serwisowaniem i d ugimi przestojami w pracy, wyst pujàcych w przypadku wózków innych producentów. Seria TSP 6000 firmy Crown jest dowodem na to, e bezawaryjne u ytkowanie wymaga trwa oêci wózka zarówno wewnàtrz, jak i na zewnàtrz. Nie ma tutaj miejsca na plastik. W aênie dlatego wózki podnoênikowe do kompletacji zamówieƒ z podnoszonà kabinà operatora firmy Crown sà wyposa one w solidne pokrywy ze wzmocnionej stali chroniàce jednostk zasilania ze wszystkich stron. Ze stali wykonane jest tak e obrze e o wysokoêci 370 mm i gruboêci 16 mm, wyposa one w solidne tylne drzwiczki przeznaczone do szybkiego serwisowania ko a nap dzanego. Obrze e to odgrywa wa nà rol w zabezpieczaniu wózka przed skutkami zderzeƒ. Ponadto, w serii TSP 6000 zastosowano pionowe stalowe p yty, których zadaniem jest ochrona podzespo ów wewn trznych. Nacisk na niezawodnoêç po o ono równie przy projektowaniu uk adu hydraulicznego. W zastosowanej przez firm Crown innowacyjnej konstrukcji wszystkie elementy uk adu hydraulicznego sà umieszczone w g ównej ramie wózka. Umo liwi o to wyeliminowanie zewn trznych przewodów, po àczeƒ oraz innych cz Êci, co zaowocowa o zwi kszeniem trwa oêci u ytkowej uk adu, jak równie u atwi o jego serwisowanie. Ponadto uk ad hydrauliczny zosta oddzielony od uk adów elektrycznych, które sà teraz utrzymywane w czystoêci i temperaturze pokojowej. Trwa oêç wózków z serii TSP 6000 jest potwierdzana poprzez kompleksowe testowanie, m.in. przy u yciu systemu testowania mechanicznego firmy Crown, który imituje statyczne i dynamiczne obcià enia porównywalne do godzin pracy w najtrudniejszych warunkach. Mo liwoêç dost pu do akumulatora od góry umo liwia jego szybkà konserwacj bez wyjmowania z wózka, a rolki wyposa one w o yska kulkowe u atwiajà i przyspieszajà wymiany akumulatora. atwiejsze i szybsze serwisowanie. atwoêç serwisowania jest wynikiem praktycznego, intuicyjnego podejêcia, opartego na dà eniu do zwi kszenia prostoty, precyzji i wydajnoêci konserwacji i napraw. Obs uga serwisowa wózków z serii TSP 6000 zosta a usprawniona dzi ki stworzonej przez firm Crown modularnej technologii Access Pojazdy zosta y wyposa one w prosty w obs udze uk ad diagnostyczny, funkcje programowania i system InfoPoint s u àcy do lokalizowania usterek, a podzespo y umieszczono w sposób zapewniajàcy atwy dost p. Wszystkie te rozwiàzania àczà si ze sobà w spójny sposób, tworzàc niezawodny system. Ekran Access 1 za poêrednictwem czytelnych ikon podaje informacje o najwa niejszych funkcjach wózka. Jego wszechstronny interfejs jest wykorzystywany równie do diagnostyki uk adów, kalibracji i programowania, co pozwala wyeliminowaç koniecznoêç u ywania dodatkowego terminala serwisowego. Wózki z serii TSP 6000 zawdzi czajà atwoêç serwisowania nie tylko wydajnemu systemowi diagnostycznemu, ale tak e dobremu dost powi do podzespo ów. Konstrukcja tych urzàdzeƒ pozwala na bezpoêrednià wymian poszczególnych elementów, bez koniecznoêci wymontowywania innych. System lokalizowania usterek InfoPoint firmy Crown zapewnia szybszà, atwiejszà i skuteczniejszà obs ug serwisowà. System ten stanowi dla techników serwisowych wygodne êród o najwa niejszych informacji o wózku, umo liwiajàc im wykonywanie wi kszoêci napraw bez koniecznoêci korzystania ze schematów, rysunków elektrycznych czy instrukcji serwisowych. Schematy InfoPoint umieszczone na wózkach z serii TSP 6000 u atwiajà serwisowanie. Informujàc techników serwisowych o lokalizacji i funkcjach poszczególnych podzespo ów, pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç, a tak e szybkoêç wykonywania konserwacji i napraw. Jest to mo liwe dzi ki schematom i informacjom umieszczonym na ró nych cz Êciach wózka, przedstawiajàcym lokalizacj podzespo ów, ich funkcje oraz po àczenia. System ten zosta zaprojektowany specjalnie w celu umo liwienia technikom serwisowym szybkich napraw za pierwszym razem. Pozwala to skróciç czas przestojów na skutek awarii i zapewnia lepsze wykorzystanie si y roboczej. Ekran Access 1

13 Wyposa enie opcjonalne dla ka dego zastosowania. WszechstronnoÊç serii TSP 6000 staje si jeszcze wi ksza dzi ki szerokiej gamie elementów wyposa enia opcjonalnego umo liwiajàcych dostosowanie wózka do unikalnych wymogów konkretnego zastosowania. Obejmujà one szereg opcji prowadzenia przewodowego i szynowego, system sterowania na koƒcach korytarza firmy Crown oraz liczne akcesoria Work Assist. Wszystkie elementy opcjonalne dost pne dla serii TSP 6000 zapewniajà bezproblemowà integracj z wyposa eniem wózka oraz wydajne dzia anie. Prowadzenie przewodowe Prowadzenie w korytarzu roboczym Sterowanie na koƒcach korytarza Przesy any sygna Posadzka Pow oka epoksydowa Wbudowany przewód Zwalnianie na koƒcu korytarza Warstwa podposadzkowa Zaprojektowany przez firm Crown system prowadzenia przewodowego umo liwia automatyczne kierowanie wózkiem poprzez wykorzystywanie przewodów umieszczonych w posadzce. Ko a prowadzàce w korytarzu roboczym zapewniajà niezawodnà wydajnoêç w po àczeniu z systemami prowadzenia szynowego firmy Crown, zaprojektowanymi w celu wyeliminowania cz stych uderzeƒ w najbardziej wymagajàcych zastosowaniach magazynowych. Gdy wózek znajduje si w korytarzu, uk ad elektroniczny automatycznie wyêrodkowuje uk ad kierowniczy. Alarm dêwi kowy informuje o wje d aniu lub wyje d aniu wózka z korytarza. Rega Rega Zwalnianie na koƒcu korytarza Prowadzenie r czne Dzia anie aktywowane automatyczne Koniec korytarza, prowadzenie automatyczne Cz Êci systemu prowadzenia przewodowego sterownik liniowy i czujniki wózka Szyna prowadzàca w korytarzu roboczym Opracowany przez firm Crown system sterowania na koƒcach korytarza to programowalny sposób na automatyczne zwalnianie lub zatrzymywanie wózków w okreêlonym miejscu i automatyczne powracanie do normalnej pr dkoêci jazdy w innym miejscu. System ten wykorzystuje czujniki zamontowane w wózkach z serii TSP 6000, które wykrywajà magnesy umieszczone w posadzce magazynu.

14 Standardowe wyposa enie wózka mo na uzupe niç o dodatkowe akcesoria Work Assist. Regulowane rami z uchwytem na terminal WMS Podk adka z klipsem i hak Work Assist Przedni zderzak (element wyposa enia standardowego w wózkach z opcjonalnym systemem prowadzenia szynowego i systemem EAC; element wyposa enia opcjonalnego w wózkach z systemem prowadzenia przewodowego) Âwiat a ostrzegawcze pod podestem Prze àcznik kluczykowy wyboru strefy

15 Przejdê na wy szy poziom dzi ki nowoczesnym rozwiàzaniom Firma Crown oferuje solidne, niezawodne wózki z podnoszonà kabinà, przeznaczone do pracy we wszystkich rodzajach magazynów od najmniejszych do najwi kszych. Do zakupu wózków z serii TSP 6000 zach ca nie tylko ró norodnoêç tej gamy urzàdzeƒ, ale równie doskona oêç, z jakà te 4-punktowe wózki radzà sobie na du ych wysokoêciach i z du ym obcià eniem. NiezawodnoÊç modeli firmy Crown jest od lat nieustannie potwierdzana w najtrudniejszych warunkach pracy, w których wózki te zapewniajà niezmiennà wydajnoêç i najni sze koszty u ytkowania. Seria TSP 6000 Maksymalna wysokoêç podnoszenia: 11,7 m Maksymalny udêwig: 1000 i 1250 kg Wózek podnoênikowy do kompletacji zamówieƒ z podnoszonà kabinà operatora z serii 1.5 TSP Maksymalna wysokoêç podnoszenia: 13,5 m Maksymalny udêwig: 1500 kg Wózek podnoênikowy do obs ugi adunków z bocznà pozycjà operatora z serii 1.8 TS Maksymalna wysokoêç podnoszenia: 14,1 m Maksymalny udêwig: 1800 kg Dost pna opcjonalna kabina w wersji ch odniczej

16 magazynowym Gdy wymagana jest najwy sza wydajnoêç pracy w magazynie, firma Crown ma idealne rozwiàzanie. Sprawdzone, niezawodne wózki podnoênikowe doskonale usprawniajà prac na ka dym etapie od za adunku i roz adunku, poprzez przewo enie, po kompletacje zamówieƒ i dostarczanie towarów, a tak e przemieszczanie si po korytarzach magazynu. SC 4200 PTH 50 GPC 3000 WD 2300S WT 3000 WE 2300S ESR 5000 SP 3500

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Centrum Targowe Norymberga imprezy z segmentu IT+Electronics Targi Norymberskie sà organizatorem ponad 120 mi dzynarodowych imprez targowych i kongresów w Norymberdze oraz w innych miejscach, na ró nych

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i

Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i Wielofunkcyjne frezarki o ogromnej wydajnoêci Szybciej, bardziej komfortowo

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (83) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (83) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (83) 12010 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 12. Bauma znów zachwyci! rozmowa z Georgiem Mollerem,

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo