Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0) Faks: +44(0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0)845-8509280 Faks: +44(0)845-8509281"

Transkrypt

1 Crown Centrala na Europ Moosacher Strasse Monachium Niemcy Tel.: +49(0) Faks: +49(0) Oddzia y w Niemczech: Hamburg Berlin Kolonia Dortmund Frankfurt Stuttgart Norymberga Monachium Crown Lift Trucks Ltd. Oddzia y w Wielkiej Brytanii: Sunbury, Middlesex TW16 7EF Tel.: +44(0) Faks: +44(0) TSP 6000 Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0) Faks: +44(0) Almondsbury, Bristol BS32 4RX Tel.: +44(0) Faks: +44(0) Swindon, Wiltshire SN3 4TS Tel.: +44(0) Faks: +44(0) Bellshill, Lanarkshire ML4 3NH Tel.: +44(0) Faks: +44(0) Crown Handling NV Satenrozen Kontich Belgia Tel.: +32(0) Faks: +32(0) Crown Intern Transport BV Damsluisweg EB Almere Holandia Tel.: +31(0) Faks: +31(0) Poniewa firma Crown nieustannie doskonali swe produkty, dane techniczne podlegajà zmianom bez powiadomienia. Crown, kolor be owy, znaki Momentum, X10, Uchwyt X10, stylizowane logo X10, Access 1 2 3, InfoPoint oraz Work Assist sà znakami towarowymi firmy Crown Equipment Corporation. Copyright 2007 Crown Equipment Corporation TSP 6000 BROCH PL 06/10 M Wydrukowano w Niemczech

2 WydajnoÊç w ruchu. Seria TSP 6000 firmy Crown oferuje pe ni mo liwoêci wózków podnoênikowych do kompletacji zamówieƒ z podnoszonà kabinà operatora. W tym wszechstronnym wózku o trzech punktach podparcia zmaksymalizowano wykorzystanie przestrzeni magazynowej, spe niajàc jednoczeênie wymogi wielu ró nych zastosowaƒ magazynowych. Zastosowane przez firm Crown, zwi kszajàce wydajnoêç innowacyjne elementy sterujàce umo liwiajà operatorom bardziej efektywne poruszanie si, nawet podczas skr tów w przecinajàcych si korytarzach o szerokoêci czterech metrów lub w szych. Do zalet tej serii zaliczyç nale y równie wyjàtkowe parametry pr dkoêci jazdy, udêwigów oraz wysokoêci podnoszenia, a tak e unikalnà, zamkni tà konstrukcj masztu. Dok adnoêç testowania konstrukcji i sprawdzone technologie, z których s ynie firma Crown, dajà gwarancj d ugoterminowej niezawodnoêci, sprzyjajàc nieustannemu podnoszeniu poziomu wydajnoêci.

3 Uk ad konwencjonalny Standardowy korytarz do sk adowania i pobierania towarów Przejdê na wy szy poziom optymalizacji pracy w magazynie. Kompletacja zamówieƒ jest teraz atwiejsza dzi ki wyjàtkowej elastycznoêci serii TSP 6000, zapewniajàcej operatorowi pewnoêç wykonywania pracy w niewielkiej odleg oêci od cz Êciowo lub ca kowicie za adowanych palet na ka dej wysokoêci. 108 palet CzynnoÊci magazynowe wymagajà cz sto bardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni, sprz tu i pracy. Uk ad ulepszony Wàski korytarz W odpowiedzi na te potrzeby seria TSP 6000 firmy Crown zapewnia maksymalnà elastycznoêç i wydajnoêç. 108 standardowych palet 36 dodatkowych palet Kompaktowa konstrukcja, znakomita zwrotnoêç oraz precyzja sterowania umo liwiajà optymalizacj prac w magazynie, maksymalnie zwi kszajàc wykorzystanie przestrzeni i zapewniajàc Uk ad optymalny niezrównanà wydajnoêç na wysokoêciach. Wàski korytarz i maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej 108 standardowych palet 180 dodatkowych palet Ponadto wózki z serii TSP 6000 mogà pe niç wiele ró nych funkcji. Zamiast osobnego wózka z wysuwnym masztem typu Reach Truck, wózka podnoênikowego do kompletacji zamówieƒ oraz wózka do roz adunku/za adunku wystarczy ten ostatni w po àczeniu z jednym z modeli z serii TSP Zapewnia to znacznà oszcz dnoêç pracy, przestrzeni oraz sprz tu. Seria TSP 6000 pozwala przejêç na wy szy poziom optymalizacji rozwiàzaƒ. Seria TSP 6000 firmy Crown to gwarancja wszechstronnoêci, umo liwiajàca wykonywanie ró nego rodzaju trudnych prac magazynowych od uk adania i pobierania pe nych palet po przewo enie i przemieszczanie adunków. In ynierowie z firmy Crown zaprojektowali wózek podnoênikowy do kompletacji zamówieƒ z podnoszonà kabinà operatora z myêlà o kluczowych wymogach zwiàzanych z wydajnoêcià pracy w magazynie. Mo liwoêci transportowe modeli z serii TSP 6000 stanowià potwierdzenie ich wszechstronnoêci jako wózków magazynowych, których wydajnoêç jest dodatkowo zwi kszona dzi ki elastycznej regulacji pozycji operatora i du ym pr dkoêciom jazdy. Zastosowanie: Wózek: Praca za adunkowa/ roz adunkowa i przemieszczanie adunków Wózek z przeciwwagà Zastosowanie: Wózek: Sk adowanie pe nych palet i kompletacja zamówieƒ Wózek z wysuwnym masztem typu Reach Truck + wózek do kompletacji zamówieƒ Zastosowanie: Wózek: Sk adowanie pe nych palet i kompletacja zamówieƒ Wózek podnoênikowy do kompletacji zamówieƒ z podnoszonà kabinà operatora Praca za adunkowa/roz adunkowa + sk adowanie i pobieranie w konwencjonalnych lub wàskich korytarzach Owocem ich pracy jest kompaktowa konstrukcja cechujàca si zastosowaniem trzech punktów podparcia oraz znakomità zwrotnoêcià zarówno przy wje d aniu w wàskie korytarze, jak i przy wyje d aniu z nich. Operatorzy mogà równie korzystaç z innowacyjnego fotela oraz elementów sterujàcych, które mo na dostosowaç do rodzaju wykonywanego zadania w celu optymalizacji wydajnoêci i zwi kszenia widocznoêci. Wszechstronny system sterowania Access firmy Crown jest gwarancjà imponujàcych osiàgów, a stabilna konstrukcja masztu daje operatorom poczucie pewnoêci, umo liwiajàc jeszcze wydajniejszà prac. Przemieszczanie adunków to kolejna dziedzina, w której seria TSP 6000 góruje nad konkurencjà. Kompaktowa, trójko owa konstrukcja zapewnia znakomità zwrotnoêç i niewielki promieƒ skr tu, u atwiajàc ustawianie adunków.

4 Kompleksowa wydajnoêç... kluczem do efektywnej pracy operatora. Solidna konstrukcja, niezrównana stabilnoêç po podniesieniu oraz wydajne, kompleksowe sterowanie sprawiajà, e wózki z serii TSP 6000 doskonale sprawdzajà si w pracy z paletami na wysokoêciach. In ynierowie z firmy Crown przeanalizowali techniki pracy najlepszych operatorów i w efekcie skonstruowali wózek podnoênikowy pe en innowacyjnych rozwiàzaƒ, których zadaniem jest doskonalenie i u atwianie stosowania tych technik. Dzi ki temu wszyscy operatorzy mogà teraz znacznie wydajniej pracowaç. Jest to mo liwe tak e dzi ki zintegrowaniu wielu funkcji wózka w celu zwi kszenia efektywnoêci wykonywania trudnych zadaƒ w magazynie, wymagajàcych szybkiego tempa i dynamiki pracy. Przy projektowaniu tej serii nacisk po o ono równie na interakcj pomi dzy operatorem a wózkiem, czego owocem sà ergonomiczne rozwiàzania zastosowane na podeêcie operatora. Kolejnym atutem jest stworzony przez firm Crown unikalny fotel MoveControl, umo liwiajàcy atwà obs ug funkcji przez wykonywanie odpowiednich ruchów. Seria TSP 6000 àczy w sobie wszystkie te zalety, zapewniajàc niezrównanà wydajnoêç i efektywnoêç.

5 Lepsza kontrola w ruchu... Seria TSP 6000, b dàca owocem przeprowadzonych przez firm Crown gruntownych badaƒ czynników ludzkich, àczy w sobie wydajnoêç i elastycznoêç bez szkody dla bezpieczeƒstwa, umo liwiajàc operatorowi efektywne, precyzyjne sterowanie i jednoczeênie nie ograniczajàc jego ruchów. Konstrukcja wózka, zamiast narzucaç operatorowi okreêlonà pozycj, zapewnia mu elastycznoêç i umo liwia wykonywanie optymalnych ruchów podczas jazdy, zwi kszajàc w ten sposób wydajnoêç pracy. Obrotowe siedzisko i oparcie zapewniajà wygodnà pozycj, dodatkowà elastycznoêç oraz swobod podczas wykonywania ró nych zadaƒ. Firma Crown od lat jest liderem w zakresie ergonomii, czego najlepszym dowodem jest fotel MoveControl. Jego konstrukcja powsta a w wyniku analizy wymagajàcych zastosowaƒ magazynowych, która wykaza a, e operatorzy cenià elastycznoêç obs ugi umo liwiajàcà adaptacj do stale zmieniajàcych si warunków pracy. Fotel MoveControl obraca si w zakresie 110, pozwalajàc operatorowi na wybór optymalnej pozycji siedzàcej lub stojàcej. Co wi cej, siedzisko i oparcie sà zamontowane na samocentrujàcej si obrotowej bazie, zapewniajàcej wygodnà pozycj i lepszà widocznoêç. WysokoÊç siedziska i elementów sterujàcych mo na regulowaç w zale noêci od wykonywanego zadania i indywidualnych preferencji. Wszystko to zwi ksza wygod, wydajnoêç i bezpieczeƒstwo pracy. Precyzyjna obs uga adunku jest mo liwa dzi ki wydajnym silnikom pràdu zmiennego oraz precyzyjnemu hydraulicznemu uk adowi sterowania serii TSP WydajnoÊç i elastycznoêç wózków z serii TSP 6000 przejawia si w wielofunkcyjnych elementach sterujàcych, które w jeszcze wi kszym stopniu zwi kszajà efektywnoêç pracy. U podstawy tego rozwiàzania le y idea skupienia si na operatorze, aby u atwiç mu obs ug wózka. W serii TSP 6000 elementy sterujàce poruszajà si wraz z fotelem, dzi ki czemu operator zachowuje pe nà kontrol nad wózkiem niezale nie od pozycji. Oznacza to brak koniecznoêci wykr cania cia a lub przyjmowania innych niewygodnych pozycji oraz si gania przez konsol sterowniczà podczas kompletacji zamówieƒ. Elementy sterujàce umieszczone w regulowanym pod okietniku umo liwiajà operatorowi przyjmowanie optymalnej pozycji podczas jazdy, podnoszenia i opuszczania podestu oraz pobierania towaru, zapewniajàc jednoczeênie wygod, atwoêç wchodzenia do wózka i wychodzenia z niego oraz stabilnoêç. WyÊcie ane pod okietniki mo na ustawiç w kilku ró nych pozycjach, w zale noêci od potrzeb operatora i wymogów okreêlonego zadania. Optymalna wydajnoêç w ruchu... za naciêni ciem jednego przycisku. Zaprojektowane przez firm Crown wielofunkcyjne elementy sterujàce, oferujàce unikalne po àczenie wszystkich pi ciu g ównych funkcji, zwi kszajà wydajnoêç dzi ki intuicyjnej, zorientowanej na operatora konstrukcji. -20º 0º 60º 90º Idealna pozycja do poprawy widocznoêci i pobierania towaru z prawej strony atwe wchodzenie i wychodzenie z prawej strony wózka Znakomite ustawienie do pobierania towaru Znakomita widocznoêç na wid y i cz Êç do obs ugi adunku atwe wchodzenie i wychodzenie z obu stron wózka atwe wchodzenie i wychodzenie z lewej strony wózka Idealna pozycja do poprawy widocznoêci i pobierania towaru z lewej strony Idealna pozycja do pobierania towaru i pracy z wykorzystaniem terminala WMS Doskona a widocznoêç jednostki zasilania Wi ksza pr dkoêç jazdy z jednostkà zasilania z przodu atwe wchodzenie i wychodzenie z lewej strony wózka Zadania wymagajàce pozycji stojàcej operatora sà wykonywane bardziej efektywnie dzi ki sk adanemu siedzisku i mo liwoêci uzyskania optymalnej wysokoêci elementów sterujàcych. Innowacyjny dyszel sterujàcy, stanowiàcy kolejne unikalne rozwiàzanie firmy Crown, mo e dzia aç jako sterownik drà kowy albo jako niewielka otwierana ga ka sterujàca. Unikalna funkcja automatycznego obracania firmy Crown u atwia obs ug wózka dzi ki automatycznemu po àczeniu funkcji przesuwu bocznego i obrotu.

6 zapewniajàca wi kszà pewnoêç i wydajnoêç pracy operatora. Solidne, stalowe bramki boczne sà idealnie dopasowane do przedniej por czy wózków z serii TSP 6000, zapewniajàc bezpieczne pobieranie towarów. Konstruktorzy serii TSP 6000 spojrzeli na wózki podnoênikowe oczami operatora. Pozwoli o im to zaprojektowaç urzàdzenia, w których nowoczesna technologia koncentruje si na wymogach pracy zwiàzanej z kompletacjà zamówieƒ. Dowodem na to sà wszystkie wa ne elementy przedzia u operatora. Wózki z serii TSP 6000 pracujà w harmonii z operatorem, a nie przeciwko niemu, zwi kszajàc pewnoêç i wydajnoêç pracy. Kompletacja zamówieƒ bez przeszkód. Dost pu operatora do pó ki lub palety nie blokujà adne elementy sterujàce, akcesoria ani terminale WMS. Poczucie pewnoêci i bezpieczeƒstwa operatora natychmiast znajduje odzwierciedlenie w wi kszej wydajnoêci. Przedzia operatora w serii TSP 6000 zosta zaprojektowany tak, aby chroniç operatora oraz zwi kszaç jego pewnoêç i wydajnoêç pracy. Operatorzy zauwa ajà ró nic ju przy wchodzeniu do wózka przez du à bramk bocznà, wyposa onà w uchwyty. U atwia to wsiadanie i wysiadanie oraz pobieranie towarów z poziomu pod ogi. WyÊcie ana p yta pod ogowa z wejêciami po obu stronach stanowi stabilnà postaw, zmniejszajàc jednoczeênie zm czenie operatora. Zintegrowanie peda ów z innymi uk adami zapewnia prawid owà pozycj operatora, a ich wielkoêç u atwia sprawne naciskanie. Czujniki w peda ach, r cznych elementach sterujàcych oraz bramkach przekazujà jednostce sterujàcej pojazdu informacje o prawid owej pozycji operatora i stanie wózka, umo liwiajàcych bezpiecznà prac. W serii TSP 6000 zastosowano dodatkowe ulepszenia w celu utrzymania wysokiej wydajnoêci podczas pracy magazynowej. Standardowe akcesoria Work Assist obejmujà Êwiat a robocze, reflektory górne kabiny, wentylator oraz lusterko. Inne ulepszenia to m.in. wyk adzina pod ogowa redukujàca zm czenie operatora oraz przestronne schowki. Wybór akcesoriów opcjonalnych Work Assist umo liwia dostosowanie wózka do wymogów konkretnych zastosowaƒ. Wyk adzina pod ogowa firmy Crown redukujàca zm czenie operatora ma struktur mikrokomórkowà, powodujàcà zmniejszenie uczucia dyskomfortu i nadwyr enia pleców, które negatywnie wp ywa na wydajnoêç. Wygodne schowki stanowià cz Êç wyposa enia przedzia u operatora.

7 Kompleksowa obs uga adunków Jazda Do przodu/do ty u + Maszt g ówny Podnoszenie/ opuszczanie W wózkach z serii TSP 6000 mo liwa jest jednoczesna jazda i podnoszenie lub opuszczanie podestu, co pozwala zaoszcz dziç cenny czas zwykle poêwi cany na ustawianie wózka. Maszt g ówny Podnoszenie/ opuszczanie + Maszt dodatkowy Podnoszenie/ opuszczanie Jednoczesne podnoszenie lub opuszczanie masztu g ównego i dodatkowego umo liwia operatorowi szybkie ustawienie wide na wysokoêci optymalnej do obs ugi adunku. Przesuw boczny Maszt dodatkowy + Obracanie Maszt dodatkowy + + Owoc specjalistycznej wiedzy. Niezrównana wydajnoêç jest mo liwa wtedy, gdy wszystkie elementy idealnie ze sobà wspó grajà. W aênie dlatego firma Crown projektuje i produkuje ponad 85 procent podzespo ów montowanych w jej wózkach podnoênikowych i poddaje je rygorystycznym testom pod kàtem niezawodnej i d ugotrwa ej eksploatacji. To doêwiadczenie w zakresie integracji jest doskonale widoczne w oêmiu modu ach sprawdzonej technologii Access firmy Crown, na której oparty jest inteligentny system osiàgów serii TSP Uzyskane korzyêci zapewniajà doskona à wydajnoêç podczas obs ugi adunków, jazdy i przyspieszania. W efekcie magazyn jest w stanie obs u yç wi kszà iloêç towaru, co ma bezpoêrednie prze o enie na zyski firmy. Funkcja automatycznego obracania sama koordynuje dzia anie mechanizmów przesuwu bocznego i obrotu, zachowujàc równomiernie wyêrodkowanà pozycj wide / adunku pomi dzy pó kami i, co za tym idzie, zwi kszajàc wydajnoêç pracy i zmniejszajàc szkody. WieloÊç zastosowaƒ Pe na paleta + Kompletacja zamówieƒ Kompleksowa funkcjonalnoêç serii TSP 6000 obejmuje mo liwoêç wykorzystania do ró nych zastosowaƒ, od uk adania pe nych palet po kompletacj zamówieƒ. + + Testowanie uk adu hydraulicznego cz Êci do obs ugi adunku w trybie przyspieszonym imituje rzeczywiste, ekstremalne warunki pracy, dzi ki czemu daje pewnoêç uzyskania wyjàtkowych parametrów mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i termicznych. Seria TSP 6000 gwarantuje szybkà i wydajnà prac. Co wi cej, zapewnia operatorom pewnoêç i niezawodnoêç korzystania z ulepszonych parametrów. Ekran Access 1 wskazuje najwa niejsze dane dotyczàce wózka i umo liwia dobór ustawieƒ w zale noêci od poziomu umiej tnoêci operatora. Ponadto wszystkie uk ady wózka bezustannie si ze sobà komunikujà w sposób niewidoczny dla operatora, monitorujàc parametry jezdne, uk ad kierowniczy, elementy hydrauliczne, czujniki bezpieczeƒstwa i inne funkcje pojazdu. Ten system inteligentnego sterowania, w po àczeniu z imponujàco stabilnà konstrukcjà wózka, sprawia wra enie niezachwianej solidnoêci, które nie jest adnym z udzeniem. Operatorzy zyskujà pewnoêç niezb dnà do zmaksymalizowania wydajnoêci.

8 In ynierowie firmy Crown tworzyli i testowali seri TSP 6000 z myêlà o monitorowaniu i koordynowaniu pracy uk adów wózka za poêrednictwem sprawdzonej, inteligentnej technologii sterowania Access firmy Crown. Modu y sterujàce àczà ze sobà wszystkie uk ady wózka, zapewniajàc kontrol niezb dnà do uzyskania nie majàcego sobie równych poziomu bezpieczeƒstwa i wydajnoêci pracy. Seria TSP 6000 zawdzi cza swojà wydajnoêç równie p ynnej i bezpiecznej obs udze. System sterowania Access nieustannie analizuje dane robocze, w tym tryb prowadzenia, wysokoêç podestu operatora i wide, kierunek jazdy oraz mas i pozycj adunku, i na ich podstawie ustala maksymalnà pr dkoêç jazdy i przyspieszenie. W rezultacie parametry pracy tych wózków na ka dym kroku przewy szajà wydajnoêç innych wózków podnoênikowych do wysokiego sk adowania. Operatorzy cenià sobie tak e p ynne, precyzyjne sterowanie zarówno wózkiem, jak i cz Êcià do obs ugi adunku, szczególnie istotne podczas uk adania adunków na wysokoêci. Ponadto mo liwoêç zaprogramowania parametrów pracy wózka umo liwia ich dostosowanie do konkretnej sytuacji. Pozwala to operatorom pracowaç zawsze i wsz dzie na optymalnym poziomie Access 1 Access 2 Access 3 Access 4 Access 5 Access 6 Access 7 Access 8 Ekran Sterowanie uk adem hydraulicznym Sterowanie uk adem jezdnym Sterowanie pojazdem Sterowanie uk adem kierowniczym Sterowanie prowadzeniem Sterowanie akcesoriami WejÊcie/WyjÊcie

9 StabilnoÊç oznacza pewnoêç. Unikalna konstrukcja LPS (Load Path Stability) firmy Crown, sprawdzona w licznych zastosowaniach obejmujàcych prace na wysokoêci, zapewnia stabilnoêç wózka, dajàc operatorowi poczucie pewnoêci. StabilnoÊç uzyskano dzi ki równomiernej dystrybucji si y oddzia ywania adunku od podestu, poprzez maszt, ram, jednostk zasilania i uk ad nap dowy a po pod o e. Gdy adunki sà przechylane na boki, wózki podnoênikowe do wysokiego sk adowania sà poddawane charakterystycznej kombinacji si statycznych i dynamicznych. P askie maszty drabinowe, u ywane w konwencjonalnych wózkach podnoênikowych do kompletacji zamówieƒ z wysokich poziomów, nie sà dobrze przystosowane do tego rodzaju przesuni tych obcià eƒ i ruchów bocznych. Z tego w aênie wzgl du in ynierowie firmy Crown specjalnie dla wózków z podnoszonà kabinà zaprojektowali unikalny maszt o zamkni tej budowie. Zalety takiej konstrukcji stajà si tym wyraêniejsze, im wy ej wykonywana jest praca. Maszt firmy Crown o zamkni tej konstrukcji Maszt o konstrukcji drabinowej Zamkni ta konstrukcja masztu minimalizuje odchylenia na ca ej jego d ugoêci. To sprawdzone rozwiàzanie firmy Crown nie wymaga dodatkowych ci gien mocujàcych ani stabilizatorów, powszechnie stosowanych w wózkach konkurencyjnych firm. Unikalny maszt firmy Crown o zamkni tej konstrukcji jest zbudowany z belek dwuteowych z grubej stali, przymocowanych do siebie za pomocà masywnych poprzecznic w celu zminimalizowania skr tów i ko ysania. Odchylanie si masztu o konstrukcji drabinowej utrudnia ustawianie towarów i ogranicza wydajnoêç operatora. Problemy te nasilajà si wraz z wysokoêcià. Maszty o konstrukcji drabinowej sà poddawane dynamicznym obcià eniom powodujàcym efekt skr cania i ko ysania p askich cz Êci masztu, nasilajàcy si wraz ze wzrostem wysokoêci. NiestabilnoÊç ta ma bezpoêrednie prze o enie na obni enie pewnoêci i wydajnoêci operatora. Sprawdzone nanajwy szych poziomach. Bezcierne, regeneracyjne hamowanie silnikiem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Zmienne hamowanie cierne Stosowana si a hamowania zale y od wysokoêci podniesienia, pr dkoêci i kierunku jazdy oraz innych parametrów roboczych. + = Optymalne hamowanie na wysokoêci Hamowanie przy wi kszych wysokoêciach mo e atwo zachwiaç pewnoêcià operatora. Co si dzieje, gdy nag e zatrzymanie powoduje utrat równowagi przez operatora lub adunek? W serii TSP 6000 wykluczono takie ryzyko poprzez zastosowanie opatentowanego przez firm Crown inteligentnego uk adu hamulcowego IBS (Intelligent Braking System), który àczy w sobie zalety regeneracyjnego hamowania silnikiem i hamulca ciernego. Modu y sterowania Access nieustannie monitorujà W celu zapewnienia maksymalnych udêwigów dla pracy na wysokoêciach firma Crown konstruuje i testuje wózki z serii TSP 6000 wed ug najbardziej wymagajàcych standardów. W rzeczywistoêci wyniki testów nie sà potrzebne, aby przekonaç operatorów. Ró nica jest odczuwalna ju na ni szych wysokoêciach. wysokoêç podniesienia operatora oraz inne istotne parametry i automatycznie dostosowujà si hamowania, aby zapewniç precyzyjne hamowanie na wszystkich wysokoêciach. Na wi kszych wysokoêciach nast puje automatyczna redukcja pr dkoêci wózka, dlatego do hamowania u ywana jest wówczas mniejsza si a. Optymalne dostosowanie hamowania do wysokoêci podniesienia daje operatorowi pewnoêç oraz lepszà kontrol, zapobiegajàc nag ym zatrzymaniom i ograniczajàc ko ysanie si podestu.

10 StabilnoÊç oznacza

11 pewnoêç. Reputacja oparta na bezawaryjnoêci, wydajnoêci i op acalnoêci. W wózkach podnoênikowych do kompletacji zamówieƒ z podnoszonà kabinà operatora wydajnoêç jest bezpoêrednio zale na od stabilnoêci, poniewa to w aênie stabilnoêç zapewnia operatorom pewnoêç pracy przy wi kszych pr dkoêciach. Dzi ki zastosowaniu opracowanego przez firm Crown masywnego masztu o zamkni tej budowie oraz konstrukcji LPS (Load Path Stability), wózki z serii TSP 6000 nie majà pod tym wzgl dem sobie równych. Podczas jazdy w korytarzach z podniesionà kabinà lub ustawiania palet z ci kim adunkiem operatorzy natychmiast zauwa ajà, jak niewielkie jest odchylenie masztu. Ponadto, opatentowany przez firm Crown inteligentny uk ad hamulcowy IBS oraz silniki pràdu zmiennego zapewniajà p ynne i precyzyjne sterowanie, jeszcze bardziej zwi kszajàc pewnoêç i wydajnoêç operatora. WartoÊç ka dego wózka podnoênikowego do kompletacji zamówieƒ z podnoszonà kabinà operatora okreêla si w oparciu o d ugoêç czasu jego bezawaryjnej pracy. W aênie dlatego wiele firm wybiera pojazdy firmy Crown. Marka Crown cieszy si reputacjà producenta oferujàcego najwy szy poziom wydajnoêci przy najni szych kosztach posiadania. Wystarczy jedno spojrzenie, aby byç pewnym, e seria TSP 6000 zosta a stworzona do d ugotrwa ego i niezawodnego u ytkowania. Jej solidna, trwa a konstrukcja zabezpiecza wózek zarówno od wewnàtrz, jak i na zewnàtrz. Wytrzyma a stalowa rama, stalowe pokrywy jednostki zasilania oraz stalowe s upki zapewniajà dodatkowe zabezpieczenie wewn trznych cz Êci wózka, w tym podzespo ów elektronicznych. Z kolei modularna struktura elementów systemu Access 1 2 3, system InfoPoint, rozmieszczenie podzespo ów hydraulicznych oraz swobodny dost p do akumulatora u atwiajà serwisowanie. Ponadto firma Crown przeprowadza gruntowne testy wszystkich uk adów wózków z serii TSP 6000, dok adnie sprawdzajàc równie te parametry pracy, które nie sà bezpoêrednio widoczne dla u ytkownika. Daje to pewnoêç wyjàtkowej bezawaryjnoêci, wydajnoêci i op acalnoêci tych pojazdów.

12 Sprawdzona trwa oêç. Inteligentna konstrukcja i konsekwentne, wszechstronne testy sà gwarancjà trwa oêci wózków z serii TSP Wsz dzie tam, gdzie liczy si wytrzyma oêç, zastosowano mocnà stal, a elementy uk adów rozmieszczono w praktyczny sposób, pozwalajàcy uniknàç wielu problemów zwiàzanych z kosztownym serwisowaniem i d ugimi przestojami w pracy, wyst pujàcych w przypadku wózków innych producentów. Seria TSP 6000 firmy Crown jest dowodem na to, e bezawaryjne u ytkowanie wymaga trwa oêci wózka zarówno wewnàtrz, jak i na zewnàtrz. Nie ma tutaj miejsca na plastik. W aênie dlatego wózki podnoênikowe do kompletacji zamówieƒ z podnoszonà kabinà operatora firmy Crown sà wyposa one w solidne pokrywy ze wzmocnionej stali chroniàce jednostk zasilania ze wszystkich stron. Ze stali wykonane jest tak e obrze e o wysokoêci 370 mm i gruboêci 16 mm, wyposa one w solidne tylne drzwiczki przeznaczone do szybkiego serwisowania ko a nap dzanego. Obrze e to odgrywa wa nà rol w zabezpieczaniu wózka przed skutkami zderzeƒ. Ponadto, w serii TSP 6000 zastosowano pionowe stalowe p yty, których zadaniem jest ochrona podzespo ów wewn trznych. Nacisk na niezawodnoêç po o ono równie przy projektowaniu uk adu hydraulicznego. W zastosowanej przez firm Crown innowacyjnej konstrukcji wszystkie elementy uk adu hydraulicznego sà umieszczone w g ównej ramie wózka. Umo liwi o to wyeliminowanie zewn trznych przewodów, po àczeƒ oraz innych cz Êci, co zaowocowa o zwi kszeniem trwa oêci u ytkowej uk adu, jak równie u atwi o jego serwisowanie. Ponadto uk ad hydrauliczny zosta oddzielony od uk adów elektrycznych, które sà teraz utrzymywane w czystoêci i temperaturze pokojowej. Trwa oêç wózków z serii TSP 6000 jest potwierdzana poprzez kompleksowe testowanie, m.in. przy u yciu systemu testowania mechanicznego firmy Crown, który imituje statyczne i dynamiczne obcià enia porównywalne do godzin pracy w najtrudniejszych warunkach. Mo liwoêç dost pu do akumulatora od góry umo liwia jego szybkà konserwacj bez wyjmowania z wózka, a rolki wyposa one w o yska kulkowe u atwiajà i przyspieszajà wymiany akumulatora. atwiejsze i szybsze serwisowanie. atwoêç serwisowania jest wynikiem praktycznego, intuicyjnego podejêcia, opartego na dà eniu do zwi kszenia prostoty, precyzji i wydajnoêci konserwacji i napraw. Obs uga serwisowa wózków z serii TSP 6000 zosta a usprawniona dzi ki stworzonej przez firm Crown modularnej technologii Access Pojazdy zosta y wyposa one w prosty w obs udze uk ad diagnostyczny, funkcje programowania i system InfoPoint s u àcy do lokalizowania usterek, a podzespo y umieszczono w sposób zapewniajàcy atwy dost p. Wszystkie te rozwiàzania àczà si ze sobà w spójny sposób, tworzàc niezawodny system. Ekran Access 1 za poêrednictwem czytelnych ikon podaje informacje o najwa niejszych funkcjach wózka. Jego wszechstronny interfejs jest wykorzystywany równie do diagnostyki uk adów, kalibracji i programowania, co pozwala wyeliminowaç koniecznoêç u ywania dodatkowego terminala serwisowego. Wózki z serii TSP 6000 zawdzi czajà atwoêç serwisowania nie tylko wydajnemu systemowi diagnostycznemu, ale tak e dobremu dost powi do podzespo ów. Konstrukcja tych urzàdzeƒ pozwala na bezpoêrednià wymian poszczególnych elementów, bez koniecznoêci wymontowywania innych. System lokalizowania usterek InfoPoint firmy Crown zapewnia szybszà, atwiejszà i skuteczniejszà obs ug serwisowà. System ten stanowi dla techników serwisowych wygodne êród o najwa niejszych informacji o wózku, umo liwiajàc im wykonywanie wi kszoêci napraw bez koniecznoêci korzystania ze schematów, rysunków elektrycznych czy instrukcji serwisowych. Schematy InfoPoint umieszczone na wózkach z serii TSP 6000 u atwiajà serwisowanie. Informujàc techników serwisowych o lokalizacji i funkcjach poszczególnych podzespo ów, pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç, a tak e szybkoêç wykonywania konserwacji i napraw. Jest to mo liwe dzi ki schematom i informacjom umieszczonym na ró nych cz Êciach wózka, przedstawiajàcym lokalizacj podzespo ów, ich funkcje oraz po àczenia. System ten zosta zaprojektowany specjalnie w celu umo liwienia technikom serwisowym szybkich napraw za pierwszym razem. Pozwala to skróciç czas przestojów na skutek awarii i zapewnia lepsze wykorzystanie si y roboczej. Ekran Access 1

13 Wyposa enie opcjonalne dla ka dego zastosowania. WszechstronnoÊç serii TSP 6000 staje si jeszcze wi ksza dzi ki szerokiej gamie elementów wyposa enia opcjonalnego umo liwiajàcych dostosowanie wózka do unikalnych wymogów konkretnego zastosowania. Obejmujà one szereg opcji prowadzenia przewodowego i szynowego, system sterowania na koƒcach korytarza firmy Crown oraz liczne akcesoria Work Assist. Wszystkie elementy opcjonalne dost pne dla serii TSP 6000 zapewniajà bezproblemowà integracj z wyposa eniem wózka oraz wydajne dzia anie. Prowadzenie przewodowe Prowadzenie w korytarzu roboczym Sterowanie na koƒcach korytarza Przesy any sygna Posadzka Pow oka epoksydowa Wbudowany przewód Zwalnianie na koƒcu korytarza Warstwa podposadzkowa Zaprojektowany przez firm Crown system prowadzenia przewodowego umo liwia automatyczne kierowanie wózkiem poprzez wykorzystywanie przewodów umieszczonych w posadzce. Ko a prowadzàce w korytarzu roboczym zapewniajà niezawodnà wydajnoêç w po àczeniu z systemami prowadzenia szynowego firmy Crown, zaprojektowanymi w celu wyeliminowania cz stych uderzeƒ w najbardziej wymagajàcych zastosowaniach magazynowych. Gdy wózek znajduje si w korytarzu, uk ad elektroniczny automatycznie wyêrodkowuje uk ad kierowniczy. Alarm dêwi kowy informuje o wje d aniu lub wyje d aniu wózka z korytarza. Rega Rega Zwalnianie na koƒcu korytarza Prowadzenie r czne Dzia anie aktywowane automatyczne Koniec korytarza, prowadzenie automatyczne Cz Êci systemu prowadzenia przewodowego sterownik liniowy i czujniki wózka Szyna prowadzàca w korytarzu roboczym Opracowany przez firm Crown system sterowania na koƒcach korytarza to programowalny sposób na automatyczne zwalnianie lub zatrzymywanie wózków w okreêlonym miejscu i automatyczne powracanie do normalnej pr dkoêci jazdy w innym miejscu. System ten wykorzystuje czujniki zamontowane w wózkach z serii TSP 6000, które wykrywajà magnesy umieszczone w posadzce magazynu.

14 Standardowe wyposa enie wózka mo na uzupe niç o dodatkowe akcesoria Work Assist. Regulowane rami z uchwytem na terminal WMS Podk adka z klipsem i hak Work Assist Przedni zderzak (element wyposa enia standardowego w wózkach z opcjonalnym systemem prowadzenia szynowego i systemem EAC; element wyposa enia opcjonalnego w wózkach z systemem prowadzenia przewodowego) Âwiat a ostrzegawcze pod podestem Prze àcznik kluczykowy wyboru strefy

15 Przejdê na wy szy poziom dzi ki nowoczesnym rozwiàzaniom Firma Crown oferuje solidne, niezawodne wózki z podnoszonà kabinà, przeznaczone do pracy we wszystkich rodzajach magazynów od najmniejszych do najwi kszych. Do zakupu wózków z serii TSP 6000 zach ca nie tylko ró norodnoêç tej gamy urzàdzeƒ, ale równie doskona oêç, z jakà te 4-punktowe wózki radzà sobie na du ych wysokoêciach i z du ym obcià eniem. NiezawodnoÊç modeli firmy Crown jest od lat nieustannie potwierdzana w najtrudniejszych warunkach pracy, w których wózki te zapewniajà niezmiennà wydajnoêç i najni sze koszty u ytkowania. Seria TSP 6000 Maksymalna wysokoêç podnoszenia: 11,7 m Maksymalny udêwig: 1000 i 1250 kg Wózek podnoênikowy do kompletacji zamówieƒ z podnoszonà kabinà operatora z serii 1.5 TSP Maksymalna wysokoêç podnoszenia: 13,5 m Maksymalny udêwig: 1500 kg Wózek podnoênikowy do obs ugi adunków z bocznà pozycjà operatora z serii 1.8 TS Maksymalna wysokoêç podnoszenia: 14,1 m Maksymalny udêwig: 1800 kg Dost pna opcjonalna kabina w wersji ch odniczej

16 magazynowym Gdy wymagana jest najwy sza wydajnoêç pracy w magazynie, firma Crown ma idealne rozwiàzanie. Sprawdzone, niezawodne wózki podnoênikowe doskonale usprawniajà prac na ka dym etapie od za adunku i roz adunku, poprzez przewo enie, po kompletacje zamówieƒ i dostarczanie towarów, a tak e przemieszczanie si po korytarzach magazynu. SC 4200 PTH 50 GPC 3000 WD 2300S WT 3000 WE 2300S ESR 5000 SP 3500

Zyskaj. przestrzeƒ. Jak skutecznie wykorzystujesz przestrzeƒ? Wózki podnoênikowe z serii SHR 5500 umo liwiajà

Zyskaj. przestrzeƒ. Jak skutecznie wykorzystujesz przestrzeƒ? Wózki podnoênikowe z serii SHR 5500 umo liwiajà SHR 5500 Seria Zyskaj przestrzeƒ. Wózki podnoênikowe z serii SHR 5500 umo liwiajà szybkie i wydajne podnoszenie, uk adanie oraz przemieszczanie towaru, narz dzi i sprz tu. Te uniwersalne pojazdy zapewniajà

Bardziej szczegółowo

Usprawnij. serii. administracyjnych. Kompletacja zamówieƒ mo e stanowiç bardziej. w magazynie. Niezale nie od potrzeb zwiàzanych z konkretnym

Usprawnij. serii. administracyjnych. Kompletacja zamówieƒ mo e stanowiç bardziej. w magazynie. Niezale nie od potrzeb zwiàzanych z konkretnym GPC 3000 Seria Usprawnij prac dzi ki serii GPC 3000. Tym, co wyró nia wózki z serii GPC 3000, jest udoskonalenie ca ego procesu kompletacji zamówieƒ. Jest ono wynikiem prowadzonych przez firm Crown wyczerpujàcych

Bardziej szczegółowo

PodnoÊnik WAVE... wszechstronnoêç na ka dym poziomie.

PodnoÊnik WAVE... wszechstronnoêç na ka dym poziomie. WAV 50 Seria PodnoÊnik WAVE... wszechstronnoêç na ka dym poziomie. Uniwersalny podnoênik transportu wewn trznego Wave Work Assist Vehicle stanowi êród o znacznych oszcz dnoêci przy jednoczesnym zwi kszeniu

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

RR 5700 RD 5700 Seria

RR 5700 RD 5700 Seria RR 5700 RD 5700 Seria Innowacje, które pracujà dla Ciebie. Zwi kszona wydajnoêç i zoptymalizowana przestrzeƒ to dwie korzyêci, jakie zapewniajà produkty z serii RR/RD 5700 firmy Crown. Znakomita ergonomia

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

35/40/45/50B-7 AC. WÓZKI WID OWE Przyjazne dla Êrodowiska. 35-40-45-50B-7AC_pl 30-06-2008 13:54 Pagina 1

35/40/45/50B-7 AC. WÓZKI WID OWE Przyjazne dla Êrodowiska. 35-40-45-50B-7AC_pl 30-06-2008 13:54 Pagina 1 35404550B7AC_pl 3002008 13:54 Pagina 1 Zdj cie mo e przedstawiaç wyposa enie opcjonalne. 35/40/45/50B7 AC WÓZKI WID OWE Przyjazne dla Êrodowiska 35404550B7AC_pl 3002008 13:54 Pagina 2 Nowe standardy dla

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne produkty o sprawdzonej niezawodnoêci

Innowacyjne produkty o sprawdzonej niezawodnoêci C Katalog produktów Innowacyjne produkty o sprawdzonej niezawodnoêci Dzi ki innowacyjnoêci i niezawodnoêci produktów dotrzymujemy danego s owa. Aby innowacyjnoêç naszych wózków umo liwia a rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Platyna zna rozwiązanie.

Platyna zna rozwiązanie. Platyna zna rozwiązanie. Platyna. Unikalne krzesełko przyschodowe instalowane na całym świecie. PLATYNA CU Ręcznie zbudowana doskonałość Cechy krzesełka: Podwójna stalowa szyna Cicha i płynna jakość jazdy

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Rusztowania. przejezdne

Rusztowania. przejezdne Rusztowania przejezdne K A T A L O G MP-126 MP-102 Rama noêna: 2,00 x 1,50 m Masa: 13,04 kg Rama pionowa aluminiowa noêna o szerokoêci 1,50 m i wysokoêci 2,00 m do zaczepiania pomostów i st eƒ, antypoêlizgowe

Bardziej szczegółowo

15/18/20BT-7 AC. WÓZKI WID OWE przyjazne dla Êrodowiska. 15-18-20BT-7AC_new_pl 11-03-2008 15:08 Pagina 1

15/18/20BT-7 AC. WÓZKI WID OWE przyjazne dla Êrodowiska. 15-18-20BT-7AC_new_pl 11-03-2008 15:08 Pagina 1 151820BT7AC_new_pl 11032008 15:08 Pagina 1 *Zdj cie mo e przedstawiaç wyposa enie opcjonalne. 15/18/20BT7 AC WÓZKI WID OWE przyjazne dla Êrodowiska 151820BT7AC_new_pl 11032008 15:08 Pagina 2 Nowa seria

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. przechylanie i zawracanie HAUTAU TORNADO... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. Logiczna zaleta: W po o eniu wietrzenia zu yte powietrze uchodzi do góry, od do u nap ywa Êwie e powietrze zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS

P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS Daleko idàcà ochron prowadnic liniowych przed najmniejszymi nawet zanieczyszczeniami i partyku ami zapewnia w asny, wymyêlony przez, system p ytkowych zgarniaczy LaCS

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114995 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 (19) PL rl (11)63055

Bardziej szczegółowo

WF 3000 ST 3000 SX 3000

WF 3000 ST 3000 SX 3000 C Dane techniczne Seria WF 3000 Seria ST/SX 3000 Wózek podnoênikowy WF 3000 ST 3000 SX 3000 Seria C Seria WF 3000 Wózek podnoênikowy 4.35 3.7 3.6 100 100 4.33 / 4.34 4.5 4.25 4.21 hamowania 4.22 4.4 obejscia

Bardziej szczegółowo

Zdj cie mo e przedstawiaç wyposa enie opcjonalne. 16/18/20B-7 AC WÓZKI WID OWE przyjazne dla Êrodowiska

Zdj cie mo e przedstawiaç wyposa enie opcjonalne. 16/18/20B-7 AC WÓZKI WID OWE przyjazne dla Êrodowiska 16-18-20B-7AC_pl 16-07-2008 12:43 Pagina 1 Zdj cie mo e przedstawiaç wyposa enie opcjonalne. 16/18/20B-7 AC WÓZKI WID OWE przyjazne dla Êrodowiska 16-18-20B-7AC_pl 16-07-2008 12:43 Pagina 2 Nowa seria

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych dla John Deere Forestry Oy Najnowocześniejsze technologie do najcięższych zastosowań. Niezawodność i oporność na zużywanie się są najważniejszymi czynnikami wpływającymi

Bardziej szczegółowo

SKF Maintenance Products Copyright SKF 2003/06 www.mapro.skf.com www.skf.com/mount. Dane techniczne 729659 C. Dane techniczne TMBH 1

SKF Maintenance Products Copyright SKF 2003/06 www.mapro.skf.com www.skf.com/mount. Dane techniczne 729659 C. Dane techniczne TMBH 1 Uchwyt do o ysk z serii TMMH firmy SKF Bezpieczny uchwyt do przenoszenia Êrednich i du ych o ysk Przenoszenie Êrednich i du ych o ysk mo e byç skomplikowanym, czasoch onnym i niebezpiecznym zaj ciem. Aby

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory LG Kanałowe

Klimatyzatory LG Kanałowe 18 Klimatyzator ukryty w suficie doskonale komponuje si w budynkach, takich jak restauracje, biura, sale koncertowe i hotele. Instalacja jego jest elastyczna i niezale na od rozmieszczenia opraw oêwietlenia

Bardziej szczegółowo

Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko.

Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko. Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko. Drivematic Delight: Inteligentna technika, przyjemna praca. Pracownicy są zadowoleni z intuicyjnej obsługi, a szefowie z większej wydajności i szybszej

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

NOWOÂå. Silnik Tier II. Opony pneumatyczne. 1500 kg (3,000 lb) 1750 kg (3,500 lb) www.hyundai-ce.com

NOWOÂå. Silnik Tier II. Opony pneumatyczne. 1500 kg (3,000 lb) 1750 kg (3,500 lb) www.hyundai-ce.com HLF15_18-pl 12-12-200 12:00 Pagina 1 www.hyundai-ce.com NOWOÂå Opony pneumatyczne Silnik Tier II 1500 kg (3,000 lb) 1750 kg (3,500 lb) Fotografie mogà przedstawiaç wyposa enie opcjonalne. HLF15_18-pl 12-12-200

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress Opis zaciskarek Sudopress Tabela poglàdowa narz dzi Sudopress Comap wprowadzi nowà gam narz dzi do zaprasowywania, w pe ni profesjonalnych i u atwiajàcych prac u ytkownikom. Nowe narz dzia Sudopress 2432

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie.

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie. Océ TDS700 Informacja o systemie Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Océ TDS700. System stworzony dla Ciebie i przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Du a moc, uniwersalnoêç zastosowaƒ i wygodna obs uga.

Du a moc, uniwersalnoêç zastosowaƒ i wygodna obs uga. KUBOTA ADOWARKI Du a moc, uniwersalnoêç zastosowaƒ i wygodna obs uga. JeÊli szukacie Paƒstwo sprz tu do prze adunku, przenoszenia, przewo enia materia ów na budowie, wykonywania wykopów, wyrównywania terenu

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka.

Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Załącznik A (szkice do załącznika 1.4) Opis techniczny: krzeseł obrotowych i konferencyjnych oraz foteli obrotowych gabinetowych, siedziska z oparciem i podnóŝka. Uwaga: 1. W kaŝdym osobnym opisie technicznym

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Bramy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Segmentowe bramy garażowe POLTAU spełniają wysokie wymagania użytkowników. Są eleganckie, trwałe, stabilne i

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa OPINIA TECHNICZNA NR 3166/BK/09/2015 KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa przegubowo-teleskopowa Schaffer 6370T, S/N: 4670B030 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

WÓZKI WIDŁOWE Z SILNIKIEM NA GAZ P YNNY (LPG) przyjazne dla Êrodowiska. n Fotografia mo e przedstawiaç wyposa enie opcjonalne.

WÓZKI WIDŁOWE Z SILNIKIEM NA GAZ P YNNY (LPG) przyjazne dla Êrodowiska. n Fotografia mo e przedstawiaç wyposa enie opcjonalne. WÓZKI WIDŁOWE Z SILNIKIEM NA GAZ P YNNY (LPG) przyjazne dla Êrodowiska n Fotografia mo e przedstawiaç wyposa enie opcjonalne. WÓZKI WID OWE Model Excellent Nowe kryteria dla wózków wid owych Hyundai przedstawia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWE WÓZKI WID OWE HYUNDAI

AKUMULATOROWE WÓZKI WID OWE HYUNDAI Folex-20-25-0BH_7_PL 11-07-200 11:09 Pagina 1 www.hyundai-ce.com AKUMULATOROWE WÓZKI WID OWE HYUNDAI Model : 20BH-7 / 25BH-7 / 0BH-7 Udêwig, (lb) : 2000(4,000) / 2500(5,000) / 000(,000) SzybkoÊç jazdy

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Sprzęgła hydrodynamiczne Voith Turbo dowiodły swojej trwałości w milionach różnych zastosowań. Są

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNA MASZYNA DLA PEŁNEJ ELASTYCZNOŚCI. Niezastąpione narzędzie od magazynu do doku

UNIWERSALNA MASZYNA DLA PEŁNEJ ELASTYCZNOŚCI. Niezastąpione narzędzie od magazynu do doku SC 5300 SeriA UNIWERSALNA MASZYNA DLA PEŁNEJ ELASTYCZNOŚCI Niezależnie od tego, czy działasz w branży produkcyjnej, hurtowej, detalicznej, transportowej czy innej, rosnące wymagania dotyczące wydajności

Bardziej szczegółowo

STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION

STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION Folder chattanoga.qxd:layout 1 09-04-22 08:51 Page 1 STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION POSTĘP W ŚWIECIE FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Folder chattanoga.qxd:layout 1 09-04-22 08:51 Page 2 Chattanooga Group jest

Bardziej szczegółowo