1 INSTRUKCJE BEZPIECZE STWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 INSTRUKCJE BEZPIECZE STWA"

Transkrypt

1

2 WPROWADZENIE W niniejszym podrczniku podano wskazówki dotyczce eksploatacji i konserwacji generatora prdu z silnikiem benzynowym i falownikiem cyfrowym. Zgromadzone w nim informacje odzwierciedlaj wszystkie modyfikacje produktu wprowadzone do dnia zatwierdzenia niniejszej publikacji do druku. Rezerwujemy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie dalszych modyfikacji bez uprzedniego powiadamiania. adne modyfikacje nie bd pociga za sob jakichkolwiek zobowiza producenta w stosunku do dotychczasowych Klientów. Bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody zabrania si reprodukowa jakikolwiek fragment niniejszej publikacji. Niniejszy podrcznik winien by traktowany jako integralna cz generatora i w razie sprzeday z drugiej rki winien by przekazany nowemu nabywcy razem z urzdzeniem. Eksploatowany cile wg instrukcji generator jest bezpiecznym i niezawodnym urzdzeniem. Przed przystpieniem do eksploatacji naley jednak przestudiowa z penym zrozumieniem cay niniejszy Podrcznik Uytkownika. Nie przestrzeganie instrukcji grozi powstaniem obrae ciaa i/lub uszkodze sprztu. W razie jakichkolwiek wtpliwoci lub problemów dotyczcych generatora naley kontaktowa si z naszym lokalnym autoryzowanym przedstawicielem.

3 Spis treci 1 INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA 3 2 BUDOWA 4 3 PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA 6 4 URUCHAMIANIE SILNIKA 8 5 PODCZANIE ODBIORNIKÓW PRDU 9 6 ZATRZYMYWANIE SILNIKA 11 7 KONSERWACJA 12 8 ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW 15 9 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE SPECYFIKACJE 17 2

4 1 INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA Eksploatowany cile wg instrukcji generator jest bezpiecznym i niezawodnym urzdzeniem. Przed przystpieniem do eksploatacji naley jednak przestudiowa z penym zrozumieniem cay niniejszy Podrcznik Uytkownika. Nie przestrzeganie instrukcji grozi powstaniem obrae ciaa i/lub uszkodze sprztu. W spalinach emitowanych przez silnik generatora wystpuje trujcy tlenek wgla. Zabrania si uruchamiania silnika w zamknitych pomieszczeniach. Silnik mona uruchomi wycznie w warunkach adekwatnej wentylacji i przestrzega zasad wentylacji. Podczas pracy tumik bardzo nagrzewa si i pozostaje bardzo gorcy przed okrelony czas po wyczeniu silnika. Nie dotyka pod grob poparze! Nie uruchamia gorcego silnika wewntrz zamknitych pomieszcze, odczeka a si schodzi. Cay ukad odlotowy gazów spalinowych z silnika bardzo nagrzewa si podczas pracy i jest gorcy bezporednio po wyczeniu silnika. Zwraca uwag na umieszczone na generatorze znaki ostrzegawcze aby unikn poparze. ABY ZAPEWNI BEZPIECZN EKSPLOATACJ: Benzyna jest nadzwyczaj palna i w okrelonych warunkach jej mieszanka z powietrzem moe wybuchn. Paliwo do zbiornika generatora tankowa wycznie w dobrze wentylowanych obszarach przy zatrzymanym silniku. Podczas tankowania nie zblia si z zapalonym papierosem ani z adnym innym ródem dymu lub iskier. Tankowa wycznie w dobrze wentylowanych obszarach. Rozlan benzyn natychmiast wyciera. Do budynkowej instalacji elektrycznej generator moe by podczony wycznie przez wykwalifikowanego elektryka. Podczenie takie musi spenia wszelkie obowizujce lokalne przepisy i normy elektryczne. Niewaciwe podczenie moe spowodowa zasilenie z generatora linii doprowadzajcej prd do budynku, co grozi poraeniem pracowników zakadu energetycznego lub innych osób które mog mie styczno z sieci energetyczn w trakcie usuwania awarii skutkujcej przerw w dostawie energii elektrycznej. Gdyby generator pozostawa niewaciwie podczony w chwili przywrócenia zasilania z sieci, mógby eksplodowa, spali si, lub doprowadzi do poaru budynkowej instalacji elektrycznej. Przed kadym uruchomieniem silnika wizualnie skontrolowa stan urzdzenia. W ten sposób mona unikn wiele wypadków i/lub uszkodze sprztu. 3

5 Generatora nie wolno uytkowa bliej ni 1 m od najbliszego budynku lub innych pracujcych urzdze. Generatora nie wolno uytkowa na nie równej i nie stabilnej powierzchni (piach, silnika. Nie dopuszcza do eksploatacji generatora przez nie wyszkolone osoby. W szczególnoci operator musi umie szybko wyczy generator i rozumie dziaanie wszystkich jego organów sterowania. Nie dopuszcza dzieci ani zwierzt w poblie pracujcego generatora. Podczas pracy generatora trzyma si z dala od jego wszystkich wirujcych czci. Niewaciwie uytkowany generator moe by ródem porae elektrycznych. Pracujcego generatora nie obsugiwa mokrymi rkami. Nie dopuszcza do pracy generatora w deszczu/niegu ani do jego zamoknicia. 2 BUDOWA GENERATOR WIDOK Z PRZODU kurek odcinajcy dopyw paliwa dwignia ssania filtr powietrza lewy (wbudowany) alternator uchwyt linki startera 4

6 GENERATOR WIDOK Z TYU zbiornika paliwa (9 litrów) korek zbiornika paliwa panel sterowania tumik wydechu wbudowany falownik korek oleju prawy (wbudowany) alternator PANEL STEROWANIA woltomierz wskaniki (kontrolki): 1 normalna praca (RUN) 2 przecienie (OVERLOAD) 3 niski poziom oleju wcznik (OIL ALARM) gniazdek wyjciowych dwa gniazdka sieciowe zacisk uziemienia gniazdko napicia staego (DC) bezpiecznik obwodów napicia staego wcznik silnika 5

7 3 PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA Upewni si, e generator jest posadowiony na poziomym paskim podou a jego silnik nie pracuje. 3.1 Poziom oleju w silniku Uycie oleju bez dodatków detergentowych lub oleju do silników dwusuwowych moe skróci czas eksploatacji silnika. Stosowa wysokiej jakoci olej do silników 4- suwowych, o wysokiej zawartoci detergentów, certyfikowany przez amerykaskich producentów samochodów jako olej klasy nie gorszej ni API Service Classification SG, SF. Lepko oleju dobra do rednich temperatur panujcych w obszarze gdzie generator bdzie eksploatowany. temperatura otoczenia Uruchamianie silnika bez dostatecznej iloci oleju grozi powanym uszkodzeniem silnika. Odkrci korek wlewu oleju, przetrze wskanik czyst szmatk i sprawdzi poziom oleju wtykajc do oporu wskanik do wlewu (bez zakrcania korka). Jeli poziom bdzie zbyt niski aby olej pozostawi lad na wskaniku, dola pod korek oleju zalecanego typu. korek wlewu oleju górny poziom oleju wlew oleju Pojemno miski olejowej silnika: 0,6 litra dolny poziom oleju Czujnik oleju automatycznie zatrzyma silnik w razie spadku jego poziomu do niebezpiecznie niskiego stanu. Niemniej zaleca si wizualnie sprawdza poziomu oleju by unikn kopotów zwizanych z nieoczekiwanym zatrzymaniem generatora. 6

8 3.2 Poziom paliwa Stosowa paliwo samochodowe najlepiej benzyn bezoowiow aby zminimalizowa ilo osadów w komorze spalania. Napeniajc zbiornik nie przekracza poziomu maksymalnego. Przed uruchomieniem silnika wytrze ewentualnie rozlane paliwo. Nie stosowa mieszanek benzynowo-olejowych ani zanieczyszczonych benzyn. Chroni zbiornik przed dostaniem si do niego kurzu, pyu i wody. Po zatankowaniu upewni si, e korek wlewu jest dobrze zakrcony. maksymalny poziom paliwa szczyt zbiornika paliwa Pojemno zbiornika paliwa: 9,0 L Benzyna jest nadzwyczaj palna i w okrelonych warunkach jej mieszanka z powietrzem moe wybuchn. Tankowa wycznie w dobrze wentylowanych obszarach po zatrzymaniu silnika. Podczas tankowania nie zblia si z zapalonym papierosem ani z adnym innym ródem dymu lub iskier. Nie pali w obszarze magazynowania benzyny. Napeniajc zbiornik nie przekracza poziomu maksymalnego. Po zatankowaniu upewni si, e korek wlewu jest dobrze zakrcony. Zachowa ostrono aby nie rozla tankowanego paliwa. Przed uruchomieniem silnika wytrze paliwo ewentualnie rozlane. Unika czstego lub dugotrwaego kontaktu paliwa ze skór. Nie oddycha oparami paliwa. NIE DOPUSZCZA DZIECI DO PALIWA. 3.3 Uziemienie generatora Aby zapobiec moliwoci poraenia prdem elektrycznym w razie uszkodzenia izolacji którego z odbiorników zasilonych z generatora, generator musi by uziemiony. W tym celu poczy jego zacisk uziemienia odcinkiem grubego drutu lub kabla z jakim zewntrznym dobrze uziemionym punktem. 7

9 Nie podcza generatora do sieci zasilajcej. Nie czy generatorów równolegle. Do budynkowej instalacji elektrycznej generator moe by podczony wycznie przez wykwalifikowanego elektryka. Podczenie takie musi spenia wszelkie obowizujce lokalne przepisy i normy elektryczne. Niewaciwe podczenie moe spowodowa zasilenie z generatora linii doprowadzajcej prd do budynku, co grozi poraeniem pracowników zakadu energetycznego lub innych osób które mog mie styczno z sieci energetyczn w trakcie usuwania awarii skutkujcej przerw w dostawie energii elektrycznej. Gdyby generator pozostawa niewaciwie podczony w chwili przywrócenia zasilania z sieci, mógby eksplodowa, spali si, lub doprowadzi do poaru budynkowej instalacji elektrycznej. 4 URUCHAMIANIE SILNIKA Przed uruchomieniem silnika odczy odbiorniki prdu od gniazdek generatora. 1. Przestawi kurek paliwa w pooenie ON. 2. Zaczy wcznik silnika (przestawi go w pooenie ON). 3. Przestawi dwigni ssania w pozycj START. dwignia ssania Nie stosowa ssania gdy silnik jest gorcy lub jest uruchamiany przy wysokiej temperaturze powietrza. 8

10 4. Powoli cignc za uchwyt linki uruchamiania napi j, po czym szarpn. Nie pozwoli aby rozwinita linka uruchamiania sama odskoczya puszcza j powoli. uzyskania równych obrotów. 5 PODCZANIE ODBIORNIKÓW PRDU Przed podczeniem odbiornika prdu do generatora upewni si, e jest on w dobrym stanie technicznym i e jego zapotrzebowanie na prd nie przekracza wydajnoci generatora. kontrolka RUN 1. Uruchomi silnik i upewni si e w panelu sterowania zapalia si kontrolka RUN. 2. Wetkn kabel odbiornika prdu w gniazdko generatora. Jeli podczany sprzt jest wczony, to moe zacz nagle nieoczekiwanie pracowa uwaga na niebezpieczestwo powstania obrae ciaa lub wypadków. 9

11 3. Zaczy wyjcia generatora 4. Zaczy podczony sprzt. Podczas rozruchu wikszo silników elektrycznych pobiera zdecydowanie wikszy prd ni ich nominalny prd pracy. Generator nie powinien pracowa przy maksymalnym obcieniu duej ni przez 30 minut bez przerwy. Przy pracy cigej nie przekracza mocy znamionowej. W kadym przypadku uwzgldni sumaryczne obcienie wnoszone przez wszystkie podczone odbiorniki. Z adnego z dwu gniazdek generatora nie pobiera prdu przekraczajcego limitu okrelonego dla jednego gniazdka. Nie podcza generatora do sieci budynkowej. Mogoby to doprowadzi do uszkodzenia generatora lub domowych odbiorników prdu. Jeli wymagane jest podanie zasilania na odlege odbiorniki, zastosowa dugi elastyczny kabel przeduajcy w solidnej izolacji (osonie) gumowej. Nie uruchamia generatora w pobliu innych linii/przewodów elektrycznych takich jak napowietrzna sie elektryczna. Znaczne przecienia mog uszkodzi generator, niewielkie mog skróci jego ywotno. Przed zasileniem z generatora upewni si e wszystkie odbiorniki s w dobrym stanie technicznym. Gdyby który zacz pracowa nienormalnie, zaciera lub niespodziewanie zatrzymywa si, natychmiast wyczy silnik generatora. Nastpnie odczy urzdzenie i zdiagnozowa je. KONTROLKI RUN (NORMALNA PRACA) I OVERLOAD (PRZECIENIE) Kontrolka RUN pali si w trakcie normalnej eksploatacji generatora. W razie przecienia generatora ponad 3,3 KW (w szczególnoci w razie zwarcia jego obwodów wyjciowych) jego automatyka odetnie gniazdko wyjciowe, czego sygnaem bdzie zapalenie si kontrolki OVERLOAD. Naley zatrzyma silnik i zbada problem. Po usuniciu przyczyny problemu mona ponownie uruchomi generator. 10

12 normalna praca przecienie lub zwarcie Detekcja niskiego poziomu oleju Wbudowany system detekcji niskiego poziomu oleju ma za zadanie chroni silnik przed zniszczeniem w razie pracy ze zbyt ma iloci oleju w misce. Alarm uaktywni si zanim poziom oleju spadnie poniej niebezpiecznego. Po uaktywnieniu alarmu system automatycznie zatrzyma silnik. Zwróci uwag, e wcznik silnika pozostanie w pozycji ON. kontrolka alarmu niskiego poziomu oleju 6 ZATRZYMYWANIE SILNIKA Aby AWARYJNIE zatrzyma silnik, przestawi jego wycznik w pozycj OFF. Aby NORMALNYM TRYBEM zatrzyma silnik: 1. Odczy wyjcia. 2. Z gniazdek generatora wycign wtyczki doczonych odbiorników. 11

13 3. Pozwoli silnikowi pracowa 5 minut, po czym wyczy go. 4. Przestawi kurek dopywu paliwa w pooenie OFF (w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara). 7 KONSERWACJA 7.1 Harmonogram konserwacji Podzespó Olej w silniku REGULARNE OKRESY KONSERWACYJNE Czynno wykonywa w okrelonych przedziaach miesicznych lub godzinowych pracy, w zalenoci od tego co wystpuje najpierw. sprawdzi poziom przy po 1-szym kadym m-cu lub uyciu po 10 h co 3 m- ce lub co 50 h co 6 m- cy lub co 100 h co rok lub co 300 h wymieni Filtr powietrza sprawdzi czysto oczyci 2 wieca zaponowa oczyci/wyregulowa przerw wymieni Filtr/kurek paliwa oczyci, ew. wymieni Zbiornik paliwa oczyci co rok Luzy zaworów sprawdzi i ew. wyregulowa 3 Komora spalania oczyci po kadych 300 h. 3 Przewód paliwowy sprawdzi stan co dwa lata (w razie koniecznoci wymieni) Celem przegldów konserwacyjnych jest zachowanie generatora w moliwie dobrym stanie technicznym. UWAGA: Na uytek konserwacji rejestrowa przepracowane godziny. Odpowiednio czciej jeli generator jest eksploatowany w zakurzonej atmosferze. T czynno naley zleca autoryzowanemu serwisowi, chyba e uytkownik jest wyposaony w odpowiednie (specjalistyczne) narzdzia i jest biegy w obsudze silników spalinowych. 7.2 Wymiana oleju Aby zapewni szybkie i cakowite oprónienie ukadu smarowania z przepracowanego oleju naley go spuszcza przy gorcym silniku. Przed spuszczeniem oleju wyczy silnik i odci dopyw paliwa. 12

14 1. Rozgrza silnik, upewni si, e generator spoczywa poziomo i podstawi pod misk olejow naczynie na olej. 2. Odkrci korek wlewu oleju, odkrci korek spustowy oleju i zdj z niego podkadk uszczelniajc. Olej spynie do podstawionego naczynia. 3. Skontrolowa uszczelk filtra oleju i ew. wymieni. 4. Wkrci korek spustowy z now podkadk uszczelniajc i docign go. 5. Misk zala nowym olejem zalecanego typu i sprawdzi jego poziom. Po zagospodarowaniu spuszczonego oleju umy rce wod z mydem. Spuszczony olej zagospodarowa zgodnie z wymogami ochrony rodowiska (np. zamkn w jakim pojemniku i odda do lokalnego punktu zbiórki surowców wtórnych). Nie wylewa do odpadów komunalnych ani do ziemi. górny poziom oleju korek spustowy oleju korek wlewu oleju 7.3 Filtr powietrza Silnika nie wolno uruchamia bez dziaajcego filtra powietrza. 1. Wyj wkad filtra. zatrzask Pokrywa filtra powietrza wkad zatrzask wkad 2. Umy wkad w rozpuszczalniku (nie wyyma) i nasczy go olejem silnikowym. 3. Wycisn nadmiar oleju z wkadu. 13

15 7.4 wiece 1. Zdj ze wiecy kocówk przewodu wysokiego napicia. 2. Oczyci gniazdo wiecy z naleciaoci i osadów. 3. Odpowiednim kluczem wykrci wiec. 4. Usun nagar i sprawdzi kolor elektrod. Objawem dobrego dziaania wiecy jest kolor jasnobrzowy. 5. Szczelinomierzem zmierzy przerw iskrow. Powinna ona wynosi 0,7-0,8 mm. W razie potrzeby skorygowa j ostronie doginajc zewntrzn elektrod. 6. Ostronie doni wkrci do oporu wiec dbajc aby nie przegwintowa otworu. 7. Wkrcon do wyczuwanego rcznie oporu now wiec docign pó obrotu kluczem aby napi jej podkadk. Montowana ponownie wieca uywana moe wymaga docignicia tylko o 1/8 lub 1/4 obrotu. 8. Pewnie osadzi z powrotem kocówk przewodu wysokiego napicia na wiecy. 7.5 Kurek paliwa wieca musi by dobrze docignita. Niepoprawnie docignita moe nagrza si do bardzo wysokiej temperatury i uszkodzi silnik. 14

16 7.6 Filtr paliwa 8 ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Objaw Moliwa przyczyna Sposób postpowania Zakrcony kurek paliwa Przestawi kurek w pozycj ON. Wyczony wycznik silnika Przestawi wcznik silnika w pozycj ON. Brak paliwa w zbiorniku Zatankowa. Zbyt niski poziom oleju Dola oleju zalecanego gatunku. Ze paliwo lub generator by przechowywany w zych warunkach Spuci z benzyn ze zbiornika ze zbiornikiem wypenionym paliwem i ganika, zatankowa wie. bez dodatków uszlachetniajcych Silnik nie startuje Silnik pracuje z niepen moc Zanieczyszczona wieca, niewaciwa przerwa iskrowa, uszkodzona wieca Mokra wieca (tzw. zalany silnik) Niedrony filtr paliwa, rozregulowanie/uszkodzenie ganika/zaponu itp. Niedrony filtr powietrza Ze paliwo lub generator by przechowywany w zych warunkach ze zbiornikiem wypenionym paliwem bez dodatków uszlachetniajcych Oczyci wiec, ustawi odpowiedni przerw iskrow, lub wymieni wiec na now. Wykrci i osuszy wiec. Zleci regulacje/naprawy w autoryzowanym serwisie. Oczyci lub wymieni filtr powietrza. Spuci z benzyn ze zbiornika i ganika, zatankowa wie. 15

17 Silnik pracuje lecz w gniazdkach wyjciowych nie ma napicia Niedrony filtr paliwa, rozregulowanie/uszkodzenie ganika/zaponu itp. Przecienie (zwarcie) (pali si wskanik OVERLOAD) Uszkodzony odbiornik prdu Uszkodzony generator Zleci regulacje/naprawy w autoryzowanym serwisie. Skontrolowa obwody odbiorników prdu. Zatrzyma i ponownie uruchomi silnik. Naprawi lub wymieni urzdzenie. Zatrzyma i ponownie uruchomi silnik. Odda do autoryzowanego serwisu. Aby skontrolowa dziaanie wiecy naley: 1. Zdj ze wiecy kocówk przewodu wysokiego napicia i oczyci gniazdo wiecy z naleciaoci i osadów. 2. Wykrci wiec i zaoy na ni kocówk przewodu wysokiego napicia. 3. Zewrze zewntrzn elektrod wiecy z mas gowicy silnika. 4. Szarpn link rozruchu. W przerwie iskrowej powinny pojawi si iskry. Przed testem iskier upewni si, e w pobliu nie ma rozlanej benzyny, która mogaby si zapali. 9 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE Aby zapobiec rozlewom paliwa podczas transportu lub przechowywania, generator powinien by zabezpieczony w swym normalnym pooeniu przed przechylaniem. Wycznik silnika winien by w pooeniu OFF, kurek paliwa zakrcony. PODCZAS TRANSPORTU GENERATORA: Zbiornik paliwa nie powinien by cakowicie napeniony (paliwo nie powinno by widoczne w szyjce zbiornika). Nie uruchamia generatora umieszczonego na pojedzie. Zdj z pojazdu i eksploatowa w jakim dobrze wentylowanym miejscu. Unika eksponowania generatora na bezporednie nasonecznienie. Take jeli generator zostanie na wiele godzin zamknity w zamknitym nasonecznionym pojedzie, to wysoka temperatura panujca w pojedzie w poczeniu z brakiem wentylacji moe spowodowa zagszczenie oparów benzyny do poziomu grocego wybuchem. Nie wozi generatora przez dugie okresy po zych drogach albo przed tak podró spuci paliwo z jego zbiornika. PRZED ODSTAWIENIEM GENERATORA NA DUGI OKRES PRZECHOWYWANIA 1. Sprawdzi czy pomieszczenie, w którym generator ma by przechowywany nie jest bardzo zawilgocone lub zakurzone. 2. Spuci cae paliwo ze zbiornika. 16

18 10 SPECYFIKACJE Parametr Warto Jednostka miary Generator Dugo 490 mm Szeroko 390 mm Wysoko 425 mm Masa 30 kg Typ magnes stay z domieszk ziem rzadkich, miedziane uzwojenie, dwa alternatory Znamionowa czstotliwo 50 Hz Znamionowe napicie 220 V Znamionowe prd 13,6 A Znamionowa moc 3000 W Wyjcie DC 12 V (tylko do adowania akumulatorów samochodowych; maksymalny prd 5) Silnik Typ jednocylindrowy, 4-suwowy silnik benzynowy z rozrzdem górnozaworowym Pojemno skokowa 212 ccm Cylinder mm x mm Stopie sprania 9,2 : 1 Obroty min -1 Chodzenie wymuszone powietrzne Rozruch Zapon Paliwo Olej Regulator obrotów linka tranzystorowy (TCI) benzyna bezoowiowa SAE 10W30 (klasy lepszej ni CC) elektroniczny (automatyczny) Standardowe warunki pracy: temperatura 25 C cinienie 1000 mbar wilgotno wzgldna 30%. Specyfikacje mog ulec zmianie bez uprzedzenia. 17

19 GB Nutool UK Rockingham Way, Redhouse Interchange, Adwick-Le-Street, Doncaster, South Yorkshire, DN6 7FB Great Britain : : D PRO SALES GMBH (Abt. Service) Ferdinand Porsche Strasse 16 D Seligenstadt : : F Mecafer 112, Chemin de la forêt aux Martins ZAC Briffaut est - BP VALENCE cedex 9 France : : I Nutool by NU AIR S.p.A. via Einaudi Robassomero (TO) Italy : : E Nutibérica Comeércio de máquinas e ferramentas, Lda. Zona industrial de Ovar - FASE II Rua de Moçambique, lote 32 - Apt OVAR - Portugal : : P Nutibérica Comeércio de máquinas e ferramentas, Lda. Zona industrial de Ovar - FASE II Rua de Moçambique, lote 32 - Apt OVAR - Portugal : : PL Nuair Polska Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20a Warszawa Poland : : A Real-Maschinen-Service Laßnitzthal 17 A Gleisdorf : :

20 NP3000INV

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110 Oststraße 128 22844 Norderstedt - Germany Tel.: 0049 40 / 52 68 79 0 Fax 0049 40 / 52 68 79 20 e-mail: info@aerial.de SPIS TRECI 1 UWAGI OGÓLNE... 2 2 KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Silniki spalinowe HONDA GCV 135 GCV 160 GCV 190

Instrukcja obsługi. Silniki spalinowe HONDA GCV 135 GCV 160 GCV 190 Instrukcja obsługi Silniki spalinowe HONDA GCV 135 GCV 160 GCV 190 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 Umiejscowienie naklejek ostrzegawczych... 5 Umiejscowienie numeru seryjnego oraz

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3471188

Twoja instrukcja użytkownika NILFISK NEPTUNE 7 FA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3471188 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NILFISK NEPTUNE 7 FA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NILFISK NEPTUNE 7 FA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GX120 GX160 GX200 WSTĘP. Tłumaczenie instrukcji oryginalnej WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI GX120 GX160 GX200 WSTĘP. Tłumaczenie instrukcji oryginalnej WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA WSTĘP Dziękujemy za dokonanie zakupu silnika Honda. Zależy nam, aby nowy silnik służył Państwu jak najlepiej, a przede wszystkim bezpiecznie. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, dzięki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWT105515W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji. Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji. 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OMRON F3S-TGR-SB2-KXC http://pl.yourpdfguides.com/dref/2888208

Twoja instrukcja użytkownika OMRON F3S-TGR-SB2-KXC http://pl.yourpdfguides.com/dref/2888208 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OMRON F3S-TGR- SB2-KXC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products

Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products Instrukcja obsługi Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. PRZED UYCIEM 4 4. MONTA MASZYNY 5 4.1. Monta rkojeci 5 4.2. Monta rkojeci do maszyny 5

Bardziej szczegółowo

GT 120/1200 - GTU 120/1200

GT 120/1200 - GTU 120/1200 GT 120/1200 - GTU 120/1200 Olejowo-gazowy kocio grzewczy Polski 02/11/05 Instrukcja techniczna DE Spis treci Informacje ogólne............................................................................4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 740NW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 9

Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 9 Spis treci Redakcja: 1.6 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 9 1 Opis ogólny 9 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 9 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 6180MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla XEROX PHASER 6180MFP

Bardziej szczegółowo

1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa

1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa KARTA DANYCH O BEZPIECZESTWIE UYTKOWANIA 1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa Nazwa produktu Benzyna BP / BP Super / BP Super Plus (Minimalne wymogi zgodnie z DIN EN 228) Nr SDS SGY2103

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DELPHI B3410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa

1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa KARTA DANYCH O BEZPIECZESTWIE UYTKOWANIA 1. Opis substancji/preparatu oraz firmy/przedsibiorstwa Nazwa produktu BP Diesel (Minimalne wymogi zgodnie z DIN EN 590) Nr SDS SGY2101 Zastosowanie produktu Paliwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Odśnieżarka HONDA HS 550

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Odśnieżarka HONDA HS 550 Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Odśnieżarka HONDA HS 550 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI... 4 NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE I IDENTYFIKACYJNE...7 TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131

Twoja instrukcja użytkownika SHARP R-64ST http://pl.yourpdfguides.com/dref/3875131 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo