1 INSTRUKCJE BEZPIECZE STWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 INSTRUKCJE BEZPIECZE STWA"

Transkrypt

1

2 WPROWADZENIE W niniejszym podrczniku podano wskazówki dotyczce eksploatacji i konserwacji generatora prdu z silnikiem benzynowym i falownikiem cyfrowym. Zgromadzone w nim informacje odzwierciedlaj wszystkie modyfikacje produktu wprowadzone do dnia zatwierdzenia niniejszej publikacji do druku. Rezerwujemy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie dalszych modyfikacji bez uprzedniego powiadamiania. adne modyfikacje nie bd pociga za sob jakichkolwiek zobowiza producenta w stosunku do dotychczasowych Klientów. Bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody zabrania si reprodukowa jakikolwiek fragment niniejszej publikacji. Niniejszy podrcznik winien by traktowany jako integralna cz generatora i w razie sprzeday z drugiej rki winien by przekazany nowemu nabywcy razem z urzdzeniem. Eksploatowany cile wg instrukcji generator jest bezpiecznym i niezawodnym urzdzeniem. Przed przystpieniem do eksploatacji naley jednak przestudiowa z penym zrozumieniem cay niniejszy Podrcznik Uytkownika. Nie przestrzeganie instrukcji grozi powstaniem obrae ciaa i/lub uszkodze sprztu. W razie jakichkolwiek wtpliwoci lub problemów dotyczcych generatora naley kontaktowa si z naszym lokalnym autoryzowanym przedstawicielem.

3 Spis treci 1 INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA 3 2 BUDOWA 4 3 PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA 6 4 URUCHAMIANIE SILNIKA 8 5 PODCZANIE ODBIORNIKÓW PRDU 9 6 ZATRZYMYWANIE SILNIKA 11 7 KONSERWACJA 12 8 ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW 15 9 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE SPECYFIKACJE 17 2

4 1 INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA Eksploatowany cile wg instrukcji generator jest bezpiecznym i niezawodnym urzdzeniem. Przed przystpieniem do eksploatacji naley jednak przestudiowa z penym zrozumieniem cay niniejszy Podrcznik Uytkownika. Nie przestrzeganie instrukcji grozi powstaniem obrae ciaa i/lub uszkodze sprztu. W spalinach emitowanych przez silnik generatora wystpuje trujcy tlenek wgla. Zabrania si uruchamiania silnika w zamknitych pomieszczeniach. Silnik mona uruchomi wycznie w warunkach adekwatnej wentylacji i przestrzega zasad wentylacji. Podczas pracy tumik bardzo nagrzewa si i pozostaje bardzo gorcy przed okrelony czas po wyczeniu silnika. Nie dotyka pod grob poparze! Nie uruchamia gorcego silnika wewntrz zamknitych pomieszcze, odczeka a si schodzi. Cay ukad odlotowy gazów spalinowych z silnika bardzo nagrzewa si podczas pracy i jest gorcy bezporednio po wyczeniu silnika. Zwraca uwag na umieszczone na generatorze znaki ostrzegawcze aby unikn poparze. ABY ZAPEWNI BEZPIECZN EKSPLOATACJ: Benzyna jest nadzwyczaj palna i w okrelonych warunkach jej mieszanka z powietrzem moe wybuchn. Paliwo do zbiornika generatora tankowa wycznie w dobrze wentylowanych obszarach przy zatrzymanym silniku. Podczas tankowania nie zblia si z zapalonym papierosem ani z adnym innym ródem dymu lub iskier. Tankowa wycznie w dobrze wentylowanych obszarach. Rozlan benzyn natychmiast wyciera. Do budynkowej instalacji elektrycznej generator moe by podczony wycznie przez wykwalifikowanego elektryka. Podczenie takie musi spenia wszelkie obowizujce lokalne przepisy i normy elektryczne. Niewaciwe podczenie moe spowodowa zasilenie z generatora linii doprowadzajcej prd do budynku, co grozi poraeniem pracowników zakadu energetycznego lub innych osób które mog mie styczno z sieci energetyczn w trakcie usuwania awarii skutkujcej przerw w dostawie energii elektrycznej. Gdyby generator pozostawa niewaciwie podczony w chwili przywrócenia zasilania z sieci, mógby eksplodowa, spali si, lub doprowadzi do poaru budynkowej instalacji elektrycznej. Przed kadym uruchomieniem silnika wizualnie skontrolowa stan urzdzenia. W ten sposób mona unikn wiele wypadków i/lub uszkodze sprztu. 3

5 Generatora nie wolno uytkowa bliej ni 1 m od najbliszego budynku lub innych pracujcych urzdze. Generatora nie wolno uytkowa na nie równej i nie stabilnej powierzchni (piach, silnika. Nie dopuszcza do eksploatacji generatora przez nie wyszkolone osoby. W szczególnoci operator musi umie szybko wyczy generator i rozumie dziaanie wszystkich jego organów sterowania. Nie dopuszcza dzieci ani zwierzt w poblie pracujcego generatora. Podczas pracy generatora trzyma si z dala od jego wszystkich wirujcych czci. Niewaciwie uytkowany generator moe by ródem porae elektrycznych. Pracujcego generatora nie obsugiwa mokrymi rkami. Nie dopuszcza do pracy generatora w deszczu/niegu ani do jego zamoknicia. 2 BUDOWA GENERATOR WIDOK Z PRZODU kurek odcinajcy dopyw paliwa dwignia ssania filtr powietrza lewy (wbudowany) alternator uchwyt linki startera 4

6 GENERATOR WIDOK Z TYU zbiornika paliwa (9 litrów) korek zbiornika paliwa panel sterowania tumik wydechu wbudowany falownik korek oleju prawy (wbudowany) alternator PANEL STEROWANIA woltomierz wskaniki (kontrolki): 1 normalna praca (RUN) 2 przecienie (OVERLOAD) 3 niski poziom oleju wcznik (OIL ALARM) gniazdek wyjciowych dwa gniazdka sieciowe zacisk uziemienia gniazdko napicia staego (DC) bezpiecznik obwodów napicia staego wcznik silnika 5

7 3 PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA Upewni si, e generator jest posadowiony na poziomym paskim podou a jego silnik nie pracuje. 3.1 Poziom oleju w silniku Uycie oleju bez dodatków detergentowych lub oleju do silników dwusuwowych moe skróci czas eksploatacji silnika. Stosowa wysokiej jakoci olej do silników 4- suwowych, o wysokiej zawartoci detergentów, certyfikowany przez amerykaskich producentów samochodów jako olej klasy nie gorszej ni API Service Classification SG, SF. Lepko oleju dobra do rednich temperatur panujcych w obszarze gdzie generator bdzie eksploatowany. temperatura otoczenia Uruchamianie silnika bez dostatecznej iloci oleju grozi powanym uszkodzeniem silnika. Odkrci korek wlewu oleju, przetrze wskanik czyst szmatk i sprawdzi poziom oleju wtykajc do oporu wskanik do wlewu (bez zakrcania korka). Jeli poziom bdzie zbyt niski aby olej pozostawi lad na wskaniku, dola pod korek oleju zalecanego typu. korek wlewu oleju górny poziom oleju wlew oleju Pojemno miski olejowej silnika: 0,6 litra dolny poziom oleju Czujnik oleju automatycznie zatrzyma silnik w razie spadku jego poziomu do niebezpiecznie niskiego stanu. Niemniej zaleca si wizualnie sprawdza poziomu oleju by unikn kopotów zwizanych z nieoczekiwanym zatrzymaniem generatora. 6

8 3.2 Poziom paliwa Stosowa paliwo samochodowe najlepiej benzyn bezoowiow aby zminimalizowa ilo osadów w komorze spalania. Napeniajc zbiornik nie przekracza poziomu maksymalnego. Przed uruchomieniem silnika wytrze ewentualnie rozlane paliwo. Nie stosowa mieszanek benzynowo-olejowych ani zanieczyszczonych benzyn. Chroni zbiornik przed dostaniem si do niego kurzu, pyu i wody. Po zatankowaniu upewni si, e korek wlewu jest dobrze zakrcony. maksymalny poziom paliwa szczyt zbiornika paliwa Pojemno zbiornika paliwa: 9,0 L Benzyna jest nadzwyczaj palna i w okrelonych warunkach jej mieszanka z powietrzem moe wybuchn. Tankowa wycznie w dobrze wentylowanych obszarach po zatrzymaniu silnika. Podczas tankowania nie zblia si z zapalonym papierosem ani z adnym innym ródem dymu lub iskier. Nie pali w obszarze magazynowania benzyny. Napeniajc zbiornik nie przekracza poziomu maksymalnego. Po zatankowaniu upewni si, e korek wlewu jest dobrze zakrcony. Zachowa ostrono aby nie rozla tankowanego paliwa. Przed uruchomieniem silnika wytrze paliwo ewentualnie rozlane. Unika czstego lub dugotrwaego kontaktu paliwa ze skór. Nie oddycha oparami paliwa. NIE DOPUSZCZA DZIECI DO PALIWA. 3.3 Uziemienie generatora Aby zapobiec moliwoci poraenia prdem elektrycznym w razie uszkodzenia izolacji którego z odbiorników zasilonych z generatora, generator musi by uziemiony. W tym celu poczy jego zacisk uziemienia odcinkiem grubego drutu lub kabla z jakim zewntrznym dobrze uziemionym punktem. 7

9 Nie podcza generatora do sieci zasilajcej. Nie czy generatorów równolegle. Do budynkowej instalacji elektrycznej generator moe by podczony wycznie przez wykwalifikowanego elektryka. Podczenie takie musi spenia wszelkie obowizujce lokalne przepisy i normy elektryczne. Niewaciwe podczenie moe spowodowa zasilenie z generatora linii doprowadzajcej prd do budynku, co grozi poraeniem pracowników zakadu energetycznego lub innych osób które mog mie styczno z sieci energetyczn w trakcie usuwania awarii skutkujcej przerw w dostawie energii elektrycznej. Gdyby generator pozostawa niewaciwie podczony w chwili przywrócenia zasilania z sieci, mógby eksplodowa, spali si, lub doprowadzi do poaru budynkowej instalacji elektrycznej. 4 URUCHAMIANIE SILNIKA Przed uruchomieniem silnika odczy odbiorniki prdu od gniazdek generatora. 1. Przestawi kurek paliwa w pooenie ON. 2. Zaczy wcznik silnika (przestawi go w pooenie ON). 3. Przestawi dwigni ssania w pozycj START. dwignia ssania Nie stosowa ssania gdy silnik jest gorcy lub jest uruchamiany przy wysokiej temperaturze powietrza. 8

10 4. Powoli cignc za uchwyt linki uruchamiania napi j, po czym szarpn. Nie pozwoli aby rozwinita linka uruchamiania sama odskoczya puszcza j powoli. uzyskania równych obrotów. 5 PODCZANIE ODBIORNIKÓW PRDU Przed podczeniem odbiornika prdu do generatora upewni si, e jest on w dobrym stanie technicznym i e jego zapotrzebowanie na prd nie przekracza wydajnoci generatora. kontrolka RUN 1. Uruchomi silnik i upewni si e w panelu sterowania zapalia si kontrolka RUN. 2. Wetkn kabel odbiornika prdu w gniazdko generatora. Jeli podczany sprzt jest wczony, to moe zacz nagle nieoczekiwanie pracowa uwaga na niebezpieczestwo powstania obrae ciaa lub wypadków. 9

11 3. Zaczy wyjcia generatora 4. Zaczy podczony sprzt. Podczas rozruchu wikszo silników elektrycznych pobiera zdecydowanie wikszy prd ni ich nominalny prd pracy. Generator nie powinien pracowa przy maksymalnym obcieniu duej ni przez 30 minut bez przerwy. Przy pracy cigej nie przekracza mocy znamionowej. W kadym przypadku uwzgldni sumaryczne obcienie wnoszone przez wszystkie podczone odbiorniki. Z adnego z dwu gniazdek generatora nie pobiera prdu przekraczajcego limitu okrelonego dla jednego gniazdka. Nie podcza generatora do sieci budynkowej. Mogoby to doprowadzi do uszkodzenia generatora lub domowych odbiorników prdu. Jeli wymagane jest podanie zasilania na odlege odbiorniki, zastosowa dugi elastyczny kabel przeduajcy w solidnej izolacji (osonie) gumowej. Nie uruchamia generatora w pobliu innych linii/przewodów elektrycznych takich jak napowietrzna sie elektryczna. Znaczne przecienia mog uszkodzi generator, niewielkie mog skróci jego ywotno. Przed zasileniem z generatora upewni si e wszystkie odbiorniki s w dobrym stanie technicznym. Gdyby który zacz pracowa nienormalnie, zaciera lub niespodziewanie zatrzymywa si, natychmiast wyczy silnik generatora. Nastpnie odczy urzdzenie i zdiagnozowa je. KONTROLKI RUN (NORMALNA PRACA) I OVERLOAD (PRZECIENIE) Kontrolka RUN pali si w trakcie normalnej eksploatacji generatora. W razie przecienia generatora ponad 3,3 KW (w szczególnoci w razie zwarcia jego obwodów wyjciowych) jego automatyka odetnie gniazdko wyjciowe, czego sygnaem bdzie zapalenie si kontrolki OVERLOAD. Naley zatrzyma silnik i zbada problem. Po usuniciu przyczyny problemu mona ponownie uruchomi generator. 10

12 normalna praca przecienie lub zwarcie Detekcja niskiego poziomu oleju Wbudowany system detekcji niskiego poziomu oleju ma za zadanie chroni silnik przed zniszczeniem w razie pracy ze zbyt ma iloci oleju w misce. Alarm uaktywni si zanim poziom oleju spadnie poniej niebezpiecznego. Po uaktywnieniu alarmu system automatycznie zatrzyma silnik. Zwróci uwag, e wcznik silnika pozostanie w pozycji ON. kontrolka alarmu niskiego poziomu oleju 6 ZATRZYMYWANIE SILNIKA Aby AWARYJNIE zatrzyma silnik, przestawi jego wycznik w pozycj OFF. Aby NORMALNYM TRYBEM zatrzyma silnik: 1. Odczy wyjcia. 2. Z gniazdek generatora wycign wtyczki doczonych odbiorników. 11

13 3. Pozwoli silnikowi pracowa 5 minut, po czym wyczy go. 4. Przestawi kurek dopywu paliwa w pooenie OFF (w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara). 7 KONSERWACJA 7.1 Harmonogram konserwacji Podzespó Olej w silniku REGULARNE OKRESY KONSERWACYJNE Czynno wykonywa w okrelonych przedziaach miesicznych lub godzinowych pracy, w zalenoci od tego co wystpuje najpierw. sprawdzi poziom przy po 1-szym kadym m-cu lub uyciu po 10 h co 3 m- ce lub co 50 h co 6 m- cy lub co 100 h co rok lub co 300 h wymieni Filtr powietrza sprawdzi czysto oczyci 2 wieca zaponowa oczyci/wyregulowa przerw wymieni Filtr/kurek paliwa oczyci, ew. wymieni Zbiornik paliwa oczyci co rok Luzy zaworów sprawdzi i ew. wyregulowa 3 Komora spalania oczyci po kadych 300 h. 3 Przewód paliwowy sprawdzi stan co dwa lata (w razie koniecznoci wymieni) Celem przegldów konserwacyjnych jest zachowanie generatora w moliwie dobrym stanie technicznym. UWAGA: Na uytek konserwacji rejestrowa przepracowane godziny. Odpowiednio czciej jeli generator jest eksploatowany w zakurzonej atmosferze. T czynno naley zleca autoryzowanemu serwisowi, chyba e uytkownik jest wyposaony w odpowiednie (specjalistyczne) narzdzia i jest biegy w obsudze silników spalinowych. 7.2 Wymiana oleju Aby zapewni szybkie i cakowite oprónienie ukadu smarowania z przepracowanego oleju naley go spuszcza przy gorcym silniku. Przed spuszczeniem oleju wyczy silnik i odci dopyw paliwa. 12

14 1. Rozgrza silnik, upewni si, e generator spoczywa poziomo i podstawi pod misk olejow naczynie na olej. 2. Odkrci korek wlewu oleju, odkrci korek spustowy oleju i zdj z niego podkadk uszczelniajc. Olej spynie do podstawionego naczynia. 3. Skontrolowa uszczelk filtra oleju i ew. wymieni. 4. Wkrci korek spustowy z now podkadk uszczelniajc i docign go. 5. Misk zala nowym olejem zalecanego typu i sprawdzi jego poziom. Po zagospodarowaniu spuszczonego oleju umy rce wod z mydem. Spuszczony olej zagospodarowa zgodnie z wymogami ochrony rodowiska (np. zamkn w jakim pojemniku i odda do lokalnego punktu zbiórki surowców wtórnych). Nie wylewa do odpadów komunalnych ani do ziemi. górny poziom oleju korek spustowy oleju korek wlewu oleju 7.3 Filtr powietrza Silnika nie wolno uruchamia bez dziaajcego filtra powietrza. 1. Wyj wkad filtra. zatrzask Pokrywa filtra powietrza wkad zatrzask wkad 2. Umy wkad w rozpuszczalniku (nie wyyma) i nasczy go olejem silnikowym. 3. Wycisn nadmiar oleju z wkadu. 13

15 7.4 wiece 1. Zdj ze wiecy kocówk przewodu wysokiego napicia. 2. Oczyci gniazdo wiecy z naleciaoci i osadów. 3. Odpowiednim kluczem wykrci wiec. 4. Usun nagar i sprawdzi kolor elektrod. Objawem dobrego dziaania wiecy jest kolor jasnobrzowy. 5. Szczelinomierzem zmierzy przerw iskrow. Powinna ona wynosi 0,7-0,8 mm. W razie potrzeby skorygowa j ostronie doginajc zewntrzn elektrod. 6. Ostronie doni wkrci do oporu wiec dbajc aby nie przegwintowa otworu. 7. Wkrcon do wyczuwanego rcznie oporu now wiec docign pó obrotu kluczem aby napi jej podkadk. Montowana ponownie wieca uywana moe wymaga docignicia tylko o 1/8 lub 1/4 obrotu. 8. Pewnie osadzi z powrotem kocówk przewodu wysokiego napicia na wiecy. 7.5 Kurek paliwa wieca musi by dobrze docignita. Niepoprawnie docignita moe nagrza si do bardzo wysokiej temperatury i uszkodzi silnik. 14

16 7.6 Filtr paliwa 8 ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Objaw Moliwa przyczyna Sposób postpowania Zakrcony kurek paliwa Przestawi kurek w pozycj ON. Wyczony wycznik silnika Przestawi wcznik silnika w pozycj ON. Brak paliwa w zbiorniku Zatankowa. Zbyt niski poziom oleju Dola oleju zalecanego gatunku. Ze paliwo lub generator by przechowywany w zych warunkach Spuci z benzyn ze zbiornika ze zbiornikiem wypenionym paliwem i ganika, zatankowa wie. bez dodatków uszlachetniajcych Silnik nie startuje Silnik pracuje z niepen moc Zanieczyszczona wieca, niewaciwa przerwa iskrowa, uszkodzona wieca Mokra wieca (tzw. zalany silnik) Niedrony filtr paliwa, rozregulowanie/uszkodzenie ganika/zaponu itp. Niedrony filtr powietrza Ze paliwo lub generator by przechowywany w zych warunkach ze zbiornikiem wypenionym paliwem bez dodatków uszlachetniajcych Oczyci wiec, ustawi odpowiedni przerw iskrow, lub wymieni wiec na now. Wykrci i osuszy wiec. Zleci regulacje/naprawy w autoryzowanym serwisie. Oczyci lub wymieni filtr powietrza. Spuci z benzyn ze zbiornika i ganika, zatankowa wie. 15

17 Silnik pracuje lecz w gniazdkach wyjciowych nie ma napicia Niedrony filtr paliwa, rozregulowanie/uszkodzenie ganika/zaponu itp. Przecienie (zwarcie) (pali si wskanik OVERLOAD) Uszkodzony odbiornik prdu Uszkodzony generator Zleci regulacje/naprawy w autoryzowanym serwisie. Skontrolowa obwody odbiorników prdu. Zatrzyma i ponownie uruchomi silnik. Naprawi lub wymieni urzdzenie. Zatrzyma i ponownie uruchomi silnik. Odda do autoryzowanego serwisu. Aby skontrolowa dziaanie wiecy naley: 1. Zdj ze wiecy kocówk przewodu wysokiego napicia i oczyci gniazdo wiecy z naleciaoci i osadów. 2. Wykrci wiec i zaoy na ni kocówk przewodu wysokiego napicia. 3. Zewrze zewntrzn elektrod wiecy z mas gowicy silnika. 4. Szarpn link rozruchu. W przerwie iskrowej powinny pojawi si iskry. Przed testem iskier upewni si, e w pobliu nie ma rozlanej benzyny, która mogaby si zapali. 9 TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE Aby zapobiec rozlewom paliwa podczas transportu lub przechowywania, generator powinien by zabezpieczony w swym normalnym pooeniu przed przechylaniem. Wycznik silnika winien by w pooeniu OFF, kurek paliwa zakrcony. PODCZAS TRANSPORTU GENERATORA: Zbiornik paliwa nie powinien by cakowicie napeniony (paliwo nie powinno by widoczne w szyjce zbiornika). Nie uruchamia generatora umieszczonego na pojedzie. Zdj z pojazdu i eksploatowa w jakim dobrze wentylowanym miejscu. Unika eksponowania generatora na bezporednie nasonecznienie. Take jeli generator zostanie na wiele godzin zamknity w zamknitym nasonecznionym pojedzie, to wysoka temperatura panujca w pojedzie w poczeniu z brakiem wentylacji moe spowodowa zagszczenie oparów benzyny do poziomu grocego wybuchem. Nie wozi generatora przez dugie okresy po zych drogach albo przed tak podró spuci paliwo z jego zbiornika. PRZED ODSTAWIENIEM GENERATORA NA DUGI OKRES PRZECHOWYWANIA 1. Sprawdzi czy pomieszczenie, w którym generator ma by przechowywany nie jest bardzo zawilgocone lub zakurzone. 2. Spuci cae paliwo ze zbiornika. 16

18 10 SPECYFIKACJE Parametr Warto Jednostka miary Generator Dugo 490 mm Szeroko 390 mm Wysoko 425 mm Masa 30 kg Typ magnes stay z domieszk ziem rzadkich, miedziane uzwojenie, dwa alternatory Znamionowa czstotliwo 50 Hz Znamionowe napicie 220 V Znamionowe prd 13,6 A Znamionowa moc 3000 W Wyjcie DC 12 V (tylko do adowania akumulatorów samochodowych; maksymalny prd 5) Silnik Typ jednocylindrowy, 4-suwowy silnik benzynowy z rozrzdem górnozaworowym Pojemno skokowa 212 ccm Cylinder mm x mm Stopie sprania 9,2 : 1 Obroty min -1 Chodzenie wymuszone powietrzne Rozruch Zapon Paliwo Olej Regulator obrotów linka tranzystorowy (TCI) benzyna bezoowiowa SAE 10W30 (klasy lepszej ni CC) elektroniczny (automatyczny) Standardowe warunki pracy: temperatura 25 C cinienie 1000 mbar wilgotno wzgldna 30%. Specyfikacje mog ulec zmianie bez uprzedzenia. 17

19 GB Nutool UK Rockingham Way, Redhouse Interchange, Adwick-Le-Street, Doncaster, South Yorkshire, DN6 7FB Great Britain : : D PRO SALES GMBH (Abt. Service) Ferdinand Porsche Strasse 16 D Seligenstadt : : F Mecafer 112, Chemin de la forêt aux Martins ZAC Briffaut est - BP VALENCE cedex 9 France : : I Nutool by NU AIR S.p.A. via Einaudi Robassomero (TO) Italy : : E Nutibérica Comeércio de máquinas e ferramentas, Lda. Zona industrial de Ovar - FASE II Rua de Moçambique, lote 32 - Apt OVAR - Portugal : : P Nutibérica Comeércio de máquinas e ferramentas, Lda. Zona industrial de Ovar - FASE II Rua de Moçambique, lote 32 - Apt OVAR - Portugal : : PL Nuair Polska Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 20a Warszawa Poland : : A Real-Maschinen-Service Laßnitzthal 17 A Gleisdorf : :

20 NP3000INV

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywnyliniowysystemzasilaniaawaryjnego PowerWalkerVI450LCD PowerWalkerVI650LCD PowerWalkerVI850LCD PowerWalkerVI1000LCD PowerWalkerVI1500LCD PowerWalkerVI2000LCD PL Skróconainstrukcjaobsugi EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

Bardziej szczegółowo

UE OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI. Urządzenie: Spalinowy czterosuwowy agregat prądotwórczy

UE OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI. Urządzenie: Spalinowy czterosuwowy agregat prądotwórczy UE OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI 1. My Werco spol. s r.o. Za mlýnem 25/1562 147 00 Praga 4 IDS: 61461661 wydajemy na własną odpowiedzialność niniejsze oświadczenie. 2. Urządzenie: - nazwa: - typ: Spalinowy

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

Moc kva Moc kw Prędkość obrotowa r.p.m Standardowe Napięcie V 230/115 Wartość przy cos fi Cos Phi 0,8

Moc kva Moc kw Prędkość obrotowa r.p.m Standardowe Napięcie V 230/115 Wartość przy cos fi Cos Phi 0,8 M O D E L K4 CHŁODZONE CIECZĄ JEDNOFAZOWE 50 HZ NIE ZGODNY 97/68/EC OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 48 53 Moc kw 38 42 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 230/115

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ź Ż ć ć Ż ć Ż ć ć Ż Ć Ź ć Ę ć Ć ć Ę ć 7. Przed wczeniem urzdzenia upewni si, czy tamanie dotyka obrabianego elementu. 8. Trzymać rce z dala od czci obrotowych. 9. Nie pozostawiać zaczonego elektronarzdzia.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP TE

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP TE INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY EP 10000 TE 1 Instrukcja obsługi zespołu prądotwórczego EP 10000 TE 1. WSTĘP Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie i zakup generatora EP 10000TE. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. ZAKRES REDNIEGO NAPICIA Wersja otwarta Powered by MTU

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. ZAKRES REDNIEGO NAPICIA Wersja otwarta Powered by MTU ZAKRES REDNIEGO NAPICIA WERSJA OTWARTA CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 1695 1865 Moc kw 1356 1492 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie

Bardziej szczegółowo

Moc kva 37 41 Moc kw 37 41 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.800 Standardowe Napięcie V 240/120 Wartość przy cos fi Cos Phi 1

Moc kva 37 41 Moc kw 37 41 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.800 Standardowe Napięcie V 240/120 Wartość przy cos fi Cos Phi 1 B10 CHŁODZONE CIECZĄ JEDNOFAZOWE 60 HZ NIE ZGODNY EPA OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 37 41 Moc kw 37 41 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.800 Standardowe Napięcie V 240/120 Wartość przy

Bardziej szczegółowo

GENERATOR PRĄDU INSTRUKCJA OBSŁUGI

GENERATOR PRĄDU INSTRUKCJA OBSŁUGI GENERATOR PRĄDU INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w celu jej

Bardziej szczegółowo

VANTAGE / PRISMA / CENTURA

VANTAGE / PRISMA / CENTURA VANTAGE / PRISMA / CENTURA TECUMSEH INSTRUKCJA OBS UGI I KONSERWACJI CZTEROSUWOWE SILNIKI SPALINOWE CH ODZONE POWIETRZEM Z PIONOWYM WA EM KORBOWYM engines & service, 27-400 Ostrowiec Œw. ul.d³uga 42 Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 Kupujc sprzt LIEBHERR wybralicie Pastwo najnowoczeniejsz technik chłodnicz, która gwarantuje Wam wysok jako, funkcjonalno oraz trwało. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginału)

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginału) Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginału) Agregaty prądotwórcze EPS 113 TDE EPS 183 TDE EPS 243 TDE Str.2/6 WSTĘP Proszę uważnie zapoznać się z treścią Instrukcji Obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5 Spis treści Opis ogólny... 4 Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4 Tryb ładowania (CHARGE)... 4 Gniazdo zapalarki... 5 Wykluczenie gwarancji na akumulator 5 Zabezpieczenia... 5 Zalecenia i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

BASIC 240-8/24 BASIC 240-8/50

BASIC 240-8/24 BASIC 240-8/50 SUPLEMENT Do oryginalnej instrukcji obsługi sprężarek tłokowych BASIC 240-8/24 BASIC 240-8/50 Producent: ABAC Aria Compressa S.p.A., Via Einaudi 6 10070 Robassomero (TO) - Italy Niniejszy suplement jest

Bardziej szczegółowo

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ECM2800 ECMT7000 Agregat prdotwórczy WSTP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ECM2800 ECMT7000 Agregat prdotwórczy WSTP WSTP Zostałe włacicielem markowego agregatu prdotwórczego HONDA: dzikujemy za okazane nam zaufanie. Napisalimy t instrukcj aby mógł bezproblemowo i bezawaryjnie uytkowa urzdzenie. Prosimy o jej dokładne

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL wersja wyciszona Powered by HIMOINSA

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. SERIA PROFESSIONAL wersja wyciszona Powered by HIMOINSA B10 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ NIE ZGODNY 97/68/EC OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 30 33 Moc kw 24 26 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe

Bardziej szczegółowo

EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT

EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT 635 Instrukcja obs%ugi SPIS TRE*CI WSKAZÓWKI DOTYCZ.CE BEZPIECZE0STWA...4 OPIS URZ.DZENIA...6 MYCIE I KONSERWACJA...8 CO ZROBI6, GDY......10

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 4 3. Instalacja konwertera... 4 4. Przyłczenie magistrali RS-485... 4 5.

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kosiarka. (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 3MVH3600

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kosiarka. (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) 3MVH3600 INSTRUKCJA OBSŁUGI (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej) Kosiarka 3MVH3600 1. Kosz na skoszon traw 2. Dwignia regulacji wysokoci koszenia 3. Zawór paliwa 4. Filtr powietrza 5. wieca zapłonowa 6. Tłumik

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

II. W e ssawne dla przemys u drzewnego

II. W e ssawne dla przemys u drzewnego II. We ssawne dla przemysu drzewnego W przesyowy trudnopalny wg DIN 4102 B1 Szybkozcze Master Grip Prostka symetryczna FLAMEX B-F-se Materia cianka wa: 100% poliuretan poliestrowy z domieszk rodka opóniajcego

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI:

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI: Lp 1 WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY Data zgł. Data wyk. Zakres naprawy Pieczęć serwisu Uwagi DELTA - TECHNIKA Sp. z o.o. 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 112G tel: (081) 444-41-41 fax: (081) 444-42-22

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych.

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych. IV. We ssawne i przesyowe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wycigu dymów spawalniczych. W ssawny i przesyowy do wentylacji/klimatyzacji powietrza Szybkozcze Clip Grip Prostka symetryczna Redukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi silnika odśnieżarki HECHT 9551. ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo tel. 061 650 75 39, fax 061 652 73 05

Instrukcja obsługi silnika odśnieżarki HECHT 9551. ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo tel. 061 650 75 39, fax 061 652 73 05 PL Instrukcja obsługi silnika odśnieżarki HECHT 9551 Serwis centralny: BHU A. Krysiak ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo tel. 061 650 75 39, fa 061 652 73 05 OSTRZEŻENIE! 1. Zawsze przed uruchomieniem silnika

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL SILENT-

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG DIGITAL SILENT- AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRAFT WELE - SDG 60 000 DIGITAL SILENT- Super Silent series generators. ZDJĘCIA POGLĄDOWE: TECHNOLOGY CLOSER Dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w zamek, umożliwiające bezproblemową eksploatację

Bardziej szczegółowo

Moc kva 3,5 3,9 Moc kw 3,5 3,9 Prędkość obrotowa r.p.m Standardowe Napięcie V 240/120 Wartość przy cos fi Cos Phi 1

Moc kva 3,5 3,9 Moc kw 3,5 3,9 Prędkość obrotowa r.p.m Standardowe Napięcie V 240/120 Wartość przy cos fi Cos Phi 1 CYLINDRYCZNY + ZESTAW KÓŁ CHŁODZONY POWIETRZEM JEDNOFAZOWE 60 HZ TIER I OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 3,5 3,9 Moc kw 3,5 3,9 Prędkość obrotowa r.p.m. 3.600 Standardowe Napięcie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. AGREGATY PROFESJONALNE Wersja wyciszona Powered by HIMOINSA

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. AGREGATY PROFESJONALNE Wersja wyciszona Powered by HIMOINSA SB11 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ NIE ZGODNY 97/68/EC OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 39 43 Moc kw 31 34 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH SERII DF-2500H, DFD-6500H-T, DFD-6500H, DFD-9000H-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH SERII DF-2500H, DFD-6500H-T, DFD-6500H, DFD-9000H-T INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH SERII DF-2500H, DFD-6500H-T, DFD-6500H, DFD-9000H-T WAŻNE!!! Przed uruchomieniem agregatu należy bardzo dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa INSTRUKCJA OBS UGI Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa pl Instrukcja obsugi Dokument ten chroniony jest prawami autorskimi. Wynikaj4ce z tego prawa pozostaj4 wasno5ci4 firmy SICK AG. Firma SICK AG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. AGREGATY PROFESJONALNE Wersja otwarta Powered by HIMOINSA

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. AGREGATY PROFESJONALNE Wersja otwarta Powered by HIMOINSA AK2 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 50 HZ NIE ZGODNY 97/68/EC OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 85 93 Moc kw 68 74 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.500 Standardowe Napięcie V 400/230 Standardowe

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-02-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA (przykłady z zastosowaniem jednostkowych stawek opłat obowizujcych w 2003 roku) Naliczanie opłat za rodki transportu Przykład 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921

ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921 ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921 1 Spis treci WSKAZÓWKI BEZPIECZE%STWA...4 EKSPLOATACJA...6 WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW SPOYWCZYCH I NAPOJÓW...10 KONSERWACJA...12 SERWIS I CZ-.CI

Bardziej szczegółowo

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi Texi Champion SB Instrukcja obsługi WANE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wane wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uywa urzdzenia. Stosowanie si do jej zalece pozwoli unikn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Bufor zasilania BZS-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Bufor zasilania BZS-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a Bufor zasilania BZS-1 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 3 3. Przykładowe połczenia... 4 4. Parametry techniczne... 6 5. Informacje o bezpieczestwie...

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ I. Części pompy próżniowej II. Instrukcja obsługi 1. Przed uruchomieniem Wszystkie silniki są przystosowane do pracy pod zadanym napięciem z tolerancją +/- 10%. Silniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi / Operation manual Nagrzewnice powietrza / Air heater

Instrukcja obsługi / Operation manual Nagrzewnice powietrza / Air heater PL Instrukcja obsługi / Operation manual Nagrzewnice powietrza / Air heater PLANAR-2D PLANAR-4DM2-12/24-Р PLANAR-44D-12/24-Р PLANAR-8DM-12/24-Р Szanowni Klienci! Dziękujemy za Wasz wybór! Zrobiliśmy wszystko,

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Budowa lakierni z czci socjaln w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego na działce o nr 1203/35.

Budowa lakierni z czci socjaln w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego na działce o nr 1203/35. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 2.07.2008r. nr WO.4-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa lakierni z czci socjaln w Łaziskach Górnych

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

HELSINKI Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102

HELSINKI Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102 HELSINKI 2012 Przepływomierz Elektroniczny Stardex FM 0102 1. Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzenia. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Urządzenie zapewnia: WPROWADZENIE. Symbole bezpieczeństwa

Urządzenie zapewnia: WPROWADZENIE. Symbole bezpieczeństwa Urządzenie zapewnia: pompowanie z włączeniem 30% kanalizacji przepompowanie cząstek do 15mm gwarantowaną wysokość ssania 7m łatwą konwersację, dzięki przyłączom sworznia WPROWADZENIE Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy zawodu: 311[37] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[37]-02-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. AGREGATY PROFESJONALNE Wersja otwarta Powered by HIMOINSA

Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY. AGREGATY PROFESJONALNE Wersja otwarta Powered by HIMOINSA AK3 CHŁODZONE CIECZĄ TRÓJFAZOWE 60 HZ NIE ZGODNY EPA OLEJ NAPĘDOWY Moc Agregatu SERWIS PRP STANDBY Moc kva 122 135 Moc kw 98 108 Prędkość obrotowa r.p.m. 1.800 Standardowe Napięcie V 480/277 Standardowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi Instrukcje obsugi, konserwacji 1. Zalecenia po montau/ - w czasie budowy Ochrona elementów Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidow ochron wszystkich elementów w czasie caego czasu budowy! Oklejanie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

EISEMANN HIGH PROTECTION IP 54

EISEMANN HIGH PROTECTION IP 54 EISEMANN HIGH PROTECTION IP 54 H 2801, H 2901, H 4401, H 4401 E, H 5400, H 5400 E, H 7400, H 74001 E, H 9000, H 900 E, H 13000 E INSTRUKCJA OBSUGI PRZENONYCH AGREGATÓW PRDOTWÓRCZYCH WYPOSAONYCH W SILNIKI

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY Bogdan ółtowski Henryk Tylicki OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Bydgoszcz 1999 SPIS TRECI WSTP 1. DIAGNOZOWANIE OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po stacji benzynowej. Instrukcja Obsługi FordFocusC-MAX. Olej napędowy

Przewodnik po stacji benzynowej. Instrukcja Obsługi FordFocusC-MAX. Olej napędowy 3478pl02_04.qxd 09.03.2004 16:50 Uhr Seite 1 Przewodnik po stacji benzynowej Otwieranie pokrywy komory silnika. Przekręć znak Forda na kracie wlotu powietrza w górę. Aby otworzyć pokrywę komory silnika,

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

EISEMANN HIGH PROTECTION DIN 14685

EISEMANN HIGH PROTECTION DIN 14685 EISEMANN HIGH PROTECTION DIN 14685 INSTRUKCJA OBSUGI PRZENONYCH AGREGATÓW PRDOTWÓRCZYCH PRZEZNACZONYCH DLA SB RATOWNICZYCH ZGODNYCH Z DIN 14685 ORAZ KARTA GWARANCYJNA Niniejsza instrukcja zostaa opracowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50 UWAGA: Przed rozpoczęciem eksploatacji prostownika do ładowania akumulatorów należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAGĘSZCZARKA GRUNTU HZR-80A INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 2 DANE OGÓLNE: Producentem i dystrybutorem zagęszczarki jest: Bass Polska Al. Krakowska 60, Mroków 05-555 Magdalenka WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0 PRESENTATION VIEWER Instrukcja Obsáugi Wersja 1.0 Prawo autorskie )adnej czci niniejszej instrukcji nie mo*na reprodukowaü lub przekazywaü *adnymi rodkami elektrycznymi lub mechanicznymi, takimi jak kserokopiowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginału)

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginału) Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginału) Agregaty prądotwórcze EP113TDE EP183TDE EP243TDE Str.2/6 WSTĘP Proszę uważnie zapoznać się z treścią Instrukcji Obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEEDY PLUS CEL INSTRUKCJI

Instrukcja obsługi SPEEDY PLUS CEL INSTRUKCJI SUSZARKA DO SZTUĆCÓW Z OPCJĄ POLEROWANIA 030030001 CEL INSTRUKCJI SPEEDY PLUS Instrukcja została opracowana przez producenta i stanowi integralną część wyposażenia. Projektując i konstruując urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA CLEANFIX POLSKA Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 35 Tel. / fax. 0-22 729 00 88 Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uchwyt odkurzacza Uchwyt kabla Włącznik/wyłącznik Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50 W WENTYLACJA 1 Spis zawartoci Strona tytułowa Opis techniczny str. 1 do 5 Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50 Rzut dachu skala 1:50 Przekrój B-B skala 1:50 Przekrój A-A skala 1:50 Załczniki: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH BRIGGS&STRATTON

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH BRIGGS&STRATTON 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH BRIGGS&STRATTON Power Products IMPORTER: BHU ANDRZEJ KRYSIAK UL. ROLNA 6 62-081 BARANOWO TEL. 061 650 75 30, FAX 061 650 75 32 2 WYPOSAŻENIE I ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Prostownik / Ładowarka 12V 1A/4A / Keepower Small

Prostownik / Ładowarka 12V 1A/4A / Keepower Small Prostownik / Ładowarka 12V 1A/4A / Keepower Small Cena: 259.00 zł Prostownik /?adowarka 12V 1A/4A / Keepower Small Kod produktu: 022026 Producent: Keepower Keepower Small przeznaczony jest dla u?ytkowników

Bardziej szczegółowo