OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU SSP 1 Informacje wstępne 1.1 Zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji poŝaru w oparciu o urządzenia systemu adresowalnego CERBERUS Pro. W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: centrala sygnalizacji poŝaru automatyczne i ręczne ostrzegacze poŝarowe. elementy liniowe ( czujki, moduły sterujące, sygnalizatory akustyczne, itp.) Projekt uwzględnia: automatyczne wystawienie sygnałów elektrycznych zagroŝenia poŝarowego za pośrednictwem dodatkowych urządzeń { powiadomienie PSP, które nie jest przedmiotem niniejszego opracowania }. Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych pętli poŝarowych, linii sterujących i monitorujących, podawania kryterium II stopnia alarmu poŝarowego do sterowania wentylacją bytową, zamykania drzwi na strefie poŝarowej oraz instalację urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu. 1.2 Przeznaczenie i opis instalacji SSP Zadaniem instalacji SAP jest wykrycie poŝaru i zaalarmowanie o nim w celu: zagwarantowania bezpieczeństwa uŝytkowników budynku przez zapewnienie moŝliwości jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia. ograniczenia zniszczeń i uszkodzeń budynku, wyposaŝenia a takŝe związanych z nimi strat materialnych przez skrócenie czasu między wykryciem poŝaru i podjęciem skutecznej akcji ratowniczej. System sygnalizacji poŝaru powinien wykonywać następujące funkcje: Wczesne wykrywanie zagroŝenia poŝarowego w sposób automatyczny [czujki] lub ręczny [ ręczne ostrzegacze poŝaru ], Przekazania alarmu poŝaru II stopnia do systemu powiadamiania osób przebywających w obiekcie o zagroŝeniu, Przekazania alarmu poŝaru II stopnia do sterowania wentylacją bytową, Powiadamianie PSP o alarmach poŝarowych i alarmach uszkodzeniowych po przez system monitoringu poŝarowego (modem komunikacyjny i umowę podpisuje z PSP UŜytkownik obiektu). 1

2 2. Dobór urządzeń 2.1 Wstęp Przy doborze urządzeń uwzględniono prawdopodobieństwo wystąpienia poŝaru, charakterystyczne zjawiska towarzyszące jego początkowej fazie, warunki budowlane i architektoniczne oraz istniejące instalacje. Urządzenia dobrano z uwzględnieniem Wytycznych do projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji poŝaru wydanych przez CNBOP w Józefowie. Projekt został wykonany w oparciu o przykładowo wybrany adresowalny system sygnalizacji poŝaru CERBERUS Pro produkcji firmy SIEMENS. 2.2 Zakres ochrony Projekt przewiduje objęcie ochroną całkowitą wszystkich pomieszczeń i przestrzeni w budynku optycznymi czujkami dymu na światło rozproszone, za wyjątkiem węzłów sanitarnych. Dodatkowo przyjęto zastosowanie elementów sterowania montowanych bezpośrednio w liniach dozorowych celem realizacji funkcji sterowniczych. Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych następować będzie automatycznie po wykryciu przez centralę zagroŝenia poŝarowego. W tym przypadku zainstalowano modły sterujące, które mają za zadanie: wyłączenie wentylacji bytowej oraz zamknięcie klap poŝarowych w przewodach wentylacyjnych na strefach poŝarowych oraz wysłanie powiadomienia do Państwowej StraŜy PoŜarnej Analiza rodzajów zjawisk poŝarowych W pomieszczeniach obiektu mogą zaistnieć następujące rodzaje poŝarów: TF1 - płomieniowe spalanie celulozy, w pomieszczeniach hotelowych i biurowych TF2- rozkład termiczny wyposaŝenia hotelowego i w pomieszczeniach biurowych TF3 - tlenie się wykładzin podłogowych, w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych TF4 - płomieniowe spalanie tworzywa sztucznego, w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, w rozdzielniach elektrycznych, w pomieszczeniach wyposaŝonych w komputery, w serwerowniach. 2.3 Uzasadnienie wyboru systemu System CERBERUS Pro naleŝy do rodziny systemów analogowych, adresowalnych central serii FC724, które są nowoczesnymi centralami o zaawansowanych moŝliwościach konfiguracji. UmoŜliwiają zbudowanie systemu składającego się z 4 pętli dozorowych po 128 elementów kaŝda i moŝna łączyć centrale w sieć tworząc bardzo duŝe systemy. Ma moŝliwość rozbudowy do 128 stref fizycznych oraz logicznych tyle ile jest czujek (kaŝda czujka moŝe być strefą logiczną). MoŜliwość programowania z komputera typu PC. 2

3 Ogólna charakterystyka systemu: moŝliwość pracy w sieci elastyczna konfiguracja pozwala na podłączenie urządzeń wykonawczych poprzez liniowe moduły monitorujące i sterujące wykorzystuje specjalny algorytm do przetwarzania danych o stanie czujek minimalizujący ryzyko fałszywego alarmu rejestruje wykryte zdarzenia w pamięci oraz umoŝliwia ich odczyt na wyświetlaczu (wyświetlacz posiada 4 linie po 40 znaków) oraz wydruk na drukarce systemowej Uzasadnienie wyboru typów czujek Przy doborze typu i ilości czujek kierowano się następującymi kryteriami: powierzchnią dozorowania pojedynczego sensora i wysokością pomieszczenia pierwszym przewidywanym kryterium alarmu dym geometrią pomieszczenia wyposaŝeniem pomieszczenia ukształtowaniem stropów W związku z powyŝszym we wszystkich pomieszczeniach objętych ochroną zastosowano czujki optyczne dymu na światło rozproszone. Wykorzystane zostały do dozoru pomieszczeń ze względu na najlepsze zdolności do wykrywania poŝarów o duŝych cząstkach dymu pojawiających się we wstępnej fazie poŝarów urządzeń i instalacji elektrycznych, czyli TF4. Ręczne ostrzegacze poŝarowe Ręczne ostrzegacze poŝarowe (ROP) zostały rozmieszczone w taki sposób, aby odległość dojścia do najbliŝszego przycisku nie przekraczała 30m wzdłuŝ głównych dróg ewakuacji. ROP-y zainstalowane zostały przy klatkach schodowych i wyjściach na zewnątrz budynku. Centrala sygnalizacji poŝaru Projektowany system składa się z centrali FC724-ZE umieszczonej w szatni, która jest kluczowym elementem systemu przeciwpoŝarowego. W centrali zastosowano analogowe karty pętlowe pozwalające: rozpoznać miejsca zadziałania izolatorów zwarć, sprawdzić stan zakurzenia (czułości) poszczególnych czujek oraz stan alarmu poŝaru w poszczególnych elementach pętli dozorowych. Posiadają oddzielne zaciski początku i końca pętli. Potrafią automatyczne wykryć awarie jak i automatycznie rozpoznać czujki, sygnalizatory akustyczne i moduły zainstalowane w pętli dozorowej. 3

4 3. Scenariusze działania SAP W zaprojektowanym SAP alarm moŝe być wywołany z następujących źródeł: z ręcznego ostrzegacza poŝarowego ROP z czujki dymu W zaleŝności od źródła alarmowania, moŝliwe są róŝne reakcje urządzeń wykonawczych. ZałoŜono iŝ budynek posiada ciągły dozór przez portiera/ochronę. Pobudzenie dowolnego ręcznego ostrzegacza poŝarowego ROP - wywołuje alarm II-go stopnia, którego skutkiem jest bezzwłoczne: uruchomienie sygnalizacji akustycznej w całym budynku, wyłączenie wentylacji bytowej, zamknięcie klap poŝarowych w przewodach wentylacyjnych na strefach poŝarowych, zwolnienie przejść kontrolowanych przez system ESOK, wysłanie powiadomienia do straŝy poŝarnej (po podpisaniu umowy UŜytkownika z PSP), stałe zapisywanie w pamięci centrali SAP stanów alarmowych i technicznych, Postępowanie: w przypadku stwierdzenia poŝaru, podjąć akcję postępowania dla alarmu poŝarowego, określoną w instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego patrz rozporządzenie MSWiA dz.u. nr 80, po ustaniu zagroŝenia lub w przypadku stwierdzenia fałszywego alarmu, udać się do centrali, wyłączyć brzęczyk w centrali, odwołać powiadomienie zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa poŝarowego, a takŝe wg DTR centrali, wymienić szybkę w ROP-ie, dokonać kasowania alarmu. Pobudzenie dowolnej czujki dymu - wywołuje alarm I-go stopnia. Postępowanie: osoba pełniąca dozór ma obowiązek podejść do centrali i wyłączyć brzęczyk w ciągu 30 sekund*) od wystąpienia alarmu. po skasowaniu sygnału brzęczyka ma 3 minuty*) na odczyt komunikatu o miejscu wystąpienia alarmu i udanie się w to miejsce w celu sprawdzenia informacji ( do weryfikacji moŝna uŝyć systemu CCTV), w przypadku stwierdzenia poŝaru, naleŝy uruchomić najbliŝszy przycisk ROP (przez zbicie szybki), a następnie podjąć akcję postępowania dla alarmu poŝarowego zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa poŝarowego, po ustaniu zagroŝenia lub w przypadku stwierdzenia fałszywego alarmu, wrócić do centrali i dokonać jej resetu przed upływem 3 minut, poniewaŝ po tym czasie centrala automatycznie przechodzi w II stopień alarmowania. *) - czasy definiowalne ustalone w porozumieniu z przedstawicielem UŜytkownika do spraw ochrony przeciwpoŝarowej. 4

5 JeŜeli nie zostaną przekroczone dopuszczalne czasy dla wyŝej wymienionych czynności będzie aktywny tylko alarm cichy w postaci sygnału dźwiękowego z brzęczyka centrali i świecenia się odpowiednich kontrolek. Po upływie tego czasu nastąpi: uruchomienie sygnalizacji akustycznej w całym budynku, wyłączenie wentylacji bytowej, zamknięcie klap poŝarowych w przewodach wentylacyjnych na strefach poŝarowych, zwolnienie przejść kontrolowanych przez system ESOK, wysłanie powiadomienia do straŝy poŝarnej (po podpisaniu umowy UŜytkownika z PSP), stałe zapisywanie w pamięci centrali SAP stanów alarmowych i technicznych, 4 Wykonanie systemu sygnalizacji poŝaru 4.1 Wykonanie instalacji Pętle dozorowe wykonać kablem YnTKSY ekw 1x2x0,8 lub YnTKSY 1x2x0,8 (w zaleŝności od wymagań zastosowanego systemu SAP) w powłoce koloru czerwonego. Nie dopuszcza się stosowania linii odgałęźnych. Odgałęzienia linii zasilających i sterujących wykonać w specjalnych puszkach PIP, eliminujących moŝliwość uszkodzenia linii dozorowych lub sterujących poszczególne klapy poŝarowe. W przypadku awarii jednego z elementów liniowych SAP, np. czujki, zadziałają wbudowane w elementy liniowe sąsiednie izolatory zwarć, które odłączą uszkodzony element i fakt ten będzie sygnalizowany w centrali SAP. Linie sterująco-sygnałowe wykonać przewodem HDGs 2x1,0. Przebiegi tras kablowych przedstawione zostały na rysunkach. Podejścia do ROPów, urządzeń wykonawczych i monitorowanych wykonać pod tynkiem. W miejscach instalacji urządzeń pozostawić 30 cm zapasu kabla w postaci pętli co pozwoli na późniejsze wykonanie pomiarów stanu izolacji, rezystancji i ciągłości dla kaŝdej całej pętli dozorowej. Nie dopuszcza się łączenia kabli poza puszkami rozdzielczymi PIP, zaleca się jednak, by kable pomiędzy urządzeniami prowadzić w jednym odcinku. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie dopuszczalnych odległości pomiędzy instalacją SAP, a innymi instalacjami, zwłaszcza elektroenergetyczną i odgromową, zgodnie z normą BN-84/ Wykonać instalację zasilającą centralę SSP. Centrala powinna być zasilana z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni głównej budynku, do którego nie moŝna podłączać Ŝadnych innych urządzeń odbiorczych. Obwód zasilania centrali powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem 6A i być włączony przed wyłącznikiem przeciwpoŝarowym prądu. Kabel zasilający naleŝy wprowadzić do centrali przez oddzielny otwór, nie moŝe on przebiegać w pobliŝu pozostałych kabli (instalacja zasilające w projekcie elektrycznym), Przy układaniu kabli naleŝy unikać prowadzenia odcinków równoległych do zwodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej. Dopuszcza się zmianę kolejności włączenia elementów liniowych w pętli jeśli wymaga tego optymalizacja prowadzenia tras kablowych, a w szczególności konieczność zapewnienia bezkolizyjności z innymi instalacjami w budynku. Zmiany 5

6 zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej. Moduły sterujące i nadzorujące montować w miejscu dogodnym dla późniejszych czynności serwisowych. Istotne zmiany miejsca montaŝu zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej. Po wykonaniu instalacji naleŝy uzgodnić sposób przekazywania sygnałów alarmu poŝarowego do najbliŝszej jednostki PSP uwzględniając ustalenia podane w rozporządzeniu MSWiA z dnia r,[Dz.U.Nr 80.poz 563]. 4.2 Urządzenia systemu Centrala Do ochrony obiektu uŝyto mikroprocesorowej centrali CERBERUS Pro FC724-ZE. Centrala sygnalizacji poŝaru jest inteligentną, nowoczesną centralą współpracującą z szeregiem adresowalnych elementów liniowych spełniających funkcje nadzorujące i sterujące w systemie. Podstawowe funkcje systemu Automatyczne lub ręczne wykrywanie urządzeń liniowych Automatyczny test urządzeń Pamięć ostatnich zdarzeń Wykrywanie podwójnych adresów Współpraca z elementami adresowalnymi słuŝącymi do detekcji alarmów technicznych Programowalny czas reakcji na alarm z ręcznych ostrzegaczy poŝarowych Podział obszaru chronionego na 12 stref dozorowych Automatyczna zmiana czasu zimowego i letniego (z moŝliwością konfiguracji) o moŝliwość pełnej edycji konfiguracji z pulpitu lub komputera Oprogramowanie dla PC MoŜliwość łączenia central z sobą w sieć Optyczna czujka dymu Inteligentna, fotoelektryczna czujka dymu. Zastosowano w niej najnowsze rozwiązania pomiaru światła rozproszonego. Dym dostając się do komory pomiarowej powoduje rozproszenie światła wykrywane przez fotokomórkę. Dostarczony sygnał jest odpowiednio kształtowany i modyfikowany do potrzeb.transmisji. Czujka przekazuje takŝe wartość proporcjonalną do zaprogramowanej czułości. Pomaga ona w ustaleniu konieczności konserwacji. Zastosowanie: korytarze, pokoje, przestrzenie międzystropowe, klatki schodowe itp. 6

7 4.2.3 Ręczny ostrzegacz poŝarowy ROP Ręczny ostrzegacz poŝarowy ROP zwany równieŝ przyciskiem poŝarowym, jest urządzeniem słuŝącym do ręcznego uruchamiania systemu automatycznej sygnalizacji poŝarowej. Zbicie szybki automatyczne załącza przycisk. Odblokowanie następuje przez uprawnione osoby po wymianie szybki. Alarm poŝarowy z ręcznego ostrzegacza nie wymaga weryfikacji i jest wyzwalany niezwłocznie jest to alarm II stopnia. Zastosowano ręczne ostrzegacze z wbudowanymi modułami izolacyjnymi. Ręczne ostrzegacze zainstalowane są w końcach korytarzy, przy wyjściach z obiektu Moduł sterujący Moduł sterujący słuŝy do przyłączania konwencjonalnych elementów wykonawczych. Przetwarza polecenia przychodzące z urządzenia sterującego w postaci sygnału cyfrowego na sygnały analogowe. Zastosowanie: np. podawanie kryteriów alarmu II stopnia do : sterowania systemu zapobiegającego zadymianiu dróg ewakuacyjnych zgodnie ze scenariuszem poŝarowym Sygnalizator wewnętrzny Sygnalizatory akustyczne wewnętrzne projektuje się na poszczególnych kondygnacjach, które mają za zadanie sygnalizowanie alarmu poŝaru. Sygnalizatory instaluje się na pętlach dozorowych, które posiadają swoje adresy i izolatory zwarć, 5. Spis rysunków Rys.001 Rys.002 Rys.003 Schemat Blokowy SSP Rzut Piwnic SSP Rzut Parteru SSP 7

8 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV 1. KONCEPCJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ. System telewizji dozorowej obejmuje swym zasięgiem zewnętrzne i wewnętrzne strefy obiektu. Zewnątrz - jest to teren przyległy do budynku ze szczególnym uwzględnieniem wejść, natomiast wewnątrz - ciągi komunikacyjne oraz basen i brodziki. Zastosowany zostanie bardzo dobrej jakości system telewizji dozorowej oparty na kamerach kolorowych, dualnych (zewnętrzne) oraz kolorowych (wewnętrzne). Do obserwacji zostaną uŝyte kamery o rozdzielczości 580TVL z obiektywami ze zmienną ogniskową. Dzięki temu moŝliwe będzie elastyczne ustawienie pola obszaru widzenia (sceny) kamer. Kamery zewnętrzne zasilane będą napięciem 230VAC, wyprowadzonym z projektowanej rozdzielni elektrycznej, natomiast wewnętrzne napięciem 12 VDC. Stałe kamery zewnętrzne zostaną zainstalowane na ścianie budynku. Przeznaczone są do obserwacji wejść do budynku oraz jego całego obrysu. Kamery wewnętrzne umieszczono na wszystkich ciągach komunikacyjnych w taki sposób aby zapewnić jak najmniejszą ilość martwych stref. Kamery te wyposaŝono w obiektywy ze zmienną ogniskową i automatyczną przysłoną dzięki czemu moŝliwa będzie ręczna regulacja kąta widzenia kaŝdej z kamer. Kamery zostały umieszczone w półkulistych obudowach. Kamery wewnętrzne w obudowach hermetycznych projektuje się na basenie. W systemie zrealizowano stanowiska obserwacyjne i techniczne. Stanowisko obserwacyjne znajdować się będzie w pomieszczeniu Ratownika. Projektuje się cztery monitory LCD o przekątnej ekranu 19" instalowanych na ścianie pokoju Ratownika. Dwa rejestratory cyfrowe z zasilaczami będą umieszczone w szafie RACK, która umieszczona jest w pomieszczeniu porządkowym. Rejestratory te są 16 wejściowe. Posiadają wyjście LAN umoŝliwiające zdalny podgląd np. przez Internet. W systemie zostało zaprojektowane oddzielne okablowanie słuŝące do zasilania kamer zewnętrznych i kamer wewnętrznych. 2. DOBÓR URZĄDZEŃ Dobór urządzeń pozwala na nagranie lub odtwarzanie obrazu bardzo dobrej jakości kolorowego. System telewizji dozorowej składa się z urządzeń wymienionych poniŝej. Kamera dualna (filtr IR mechaniczny) 580TVL, 0,1/0,006lux. Obudowa klimatyzowana zewnętrzna ze wspornikiem, Kamera wewnętrzna kolorowa min 580TVL; 0,1/0,006lux, Rejestrator cyfrowy nagrywanie 400kl/sek; HDD 1TGB, Monitor LCD 19 profesjonalny dedykowany do CCTV, 4.1. Uzasadnienie rozmieszczenia oraz doboru typu kamer. Przy doborze typu kamer oraz ich wyposaŝenia kierowano się następującymi kryteriami: MoŜliwością dobrej obserwacji terenu zewnętrznego, Powierzchnią i kształtem obszaru dozorowanego przez kamerę, Zakładanym miejscem usytuowania kamer, 8

9 Zapewnieniem poprawnej pracy w warunkach złego oświetlenia, Zminimalizowaniem moŝliwości dokonania sabotaŝu kamer. Zastosowane kamery, ich wyposaŝenie oraz rozmieszczenie w zupełności spełniają powyŝsze warunki. Kamery stałe, nadzorujące strefę zewnętrzną obiektu zostały umieszczone w ogrzewanych obudowach z osłoną przeciwsłoneczną. Kable wizyjne i zasilające kamery są niedostępne od zewnątrz. Wszystkie kamery stałe wewnętrzne i zewnętrzne wyposaŝono w obiektywy ze zmienną ogniskową dzięki czemu moŝliwe jest elastyczne ustawienie obszaru widzenia kamer. Kamery posiadają obiektywy z automatyczną przysłoną. Funkcje poszczególnych kamer: Kamery wewnętrzne instalowane w ciągach komunikacyjnych powinny obejmować swoim zasięgiem te obszary. Ogniskowe obiektywów ustawić tak aby moŝna było obserwować przebywające tam osoby, a kamery patrzące na wejścia ustawić tak ogniskowe obiektywów aby moŝna było osoby tam przechodzące zidentyfikować wg obowiązującej PN, Kamery instalowane na basenie ogniskowe obiektywów ustawić tak aby swoim zasięgiem obejmowały jak największy obszar (identyfikacja osób wg PN nie wymagana), Kamery zewnętrzne mają za zadanie obserwację przyległego terenu do obiektów sportowych na których są zainstalowane. Ich obszar obserwacji powinien obejmować pomiędzy kolejnymi kamerami zewnętrznymi. Wszystkie kamery mogą spełniać zadania określone w Planie Ochrony Obiektu stworzony przez UŜytkownika obiektu przy udziale kierownika ochrony. W tym celu naleŝy dokonać korekty ustawienia kamer w zaleŝności od potrzeb. Taki Plan Ochrony Obiektu nie jest przedmiotem niniejszego projektu. 3. PROJEKTOWANIE LINII WIZYJNYCH l ZASILAJĄCYCH. Przy projektowaniu linii wizyjnych i zasilających kierowano się następującymi zasadami: Wszystkie kable sygnału wizyjnego prowadzono bez łączeń z wyjątkiem puszek przyłączeniowych kamer zewnętrznych. Dla zasilania wszystkich urządzeń systemu wykorzystano wydzielony obwód elektryczny (w projekcie elektrycznym), Do zasilania kamer zastosowano przewody z drutowymi Ŝyłami miedzianymi typu YDy 3x1,5 oraz YDy 2x1,5. Dla przesyłu sygnału video zaprojektowano kable typu UTP 4x2x0,5 z konwerterami transmisji po skrętce. Wszystkie kable układane są pod tynkiem lub w korytkach instalacji IT w komunikacji. Piony kablowe na poszczególnych kondygnacjach wykonać w rurach RL w ścianach pod tynkiem oraz w stropach. Wszystkie trasy kabli wizyjnych i zasilających pokazano na rysunkach. NaleŜy pamiętać, Ŝe zasilanie wszystkich kamer oraz rejestratorów musi odbywać się z jednego punktu i tej samej fazy. Rozwiązanie takie zapobiega zakłóceniom sieciowym systemu CCTV. Zasilacz ZAS słuŝy do podania napięcia 12VDC dla kamer wewnętrznych, a ich obciąŝenie musi wynosić min. 3A. 9

10 4. ZALECENIA DLA INWESTORA l UśYTKOWNIKA SYSTEMU. W czasie eksploatacji systemu naleŝy przestrzegać następujących zasad: UŜytkownik powinien ustalić procedury postępowania z alarmami, uszkodzeniami, wyłączeniami części lub całości systemu ze stanu działania. Procedury te powinny być zatwierdzone przez odpowiednie władze przed ich wprowadzeniem. UŜytkownik obiektu powinien wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za nadzór nad systemem telewizji dozorowej. Powinna być zapewniona współpraca z osobami odpowiedzialnymi za konserwację budynku, itp., aby była pewność, Ŝe ich praca nie spowoduje uszkodzeń lub nie zakłóci w inny sposób działania systemu telewizji. 5. KONSERWACJA. Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidłowa i stała konserwacja. Konserwację naleŝy prowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez wyspecjalizowane firmy. Konserwacja powinna być wykonywana jeden raz na trzy miesiące. Jeden raz do roku musi być przeprowadzone czyszczenie wnętrza obudów kamer. 6. SPIS RYSUNKÓW. Rys.004 Rys.005 Rys.006 Schemat Blokowy CCTV Rzut Piwnic CCTV Rzut Parteru CCTV 10

11 NAGŁOŚNIENIE PA 1. Nagłośnienie System nagłośnienia projektuje się w Hali Basenu i brodzików. Projektuje się system nagłośnienia o wysokiej impedancji na bazie instalacji o napięciu linii głośnikowych 100V. Systemy o wysokiej impedancji doprowadzają do głośnika sygnał liniowy o napięciu 100V przy pełnej mocy audio. System ten ma kilka zalet w porównaniu do systemów o niskiej impedancji i sprawia, Ŝe są one idealne dla typowych zastosowań PA. Cechy i zalety: Z uwagi na niskie wartości płynącego prądu moŝna stosować długie przewody Małe straty na linii Wszystkie głośniki moŝna łączyć równolegle Prosta instalacja MoŜna włączać i wyłączać głośniki oraz stosować indywidualne regulatory głośności RóŜne typy głośników o róŝnej mocy w watach modą być podłączone do tej samej linii głośnikowej Łatwe obliczanie mocy wzmacniacza dla danej linii głośnikowej (moce głośników się dodaje) 1.1. Opis systemu nagłośnienia W skład nagłośnienia wchodzą następujące urządzenia: Wzmacniacze z mikserem, mikrofony bezprzewodowe, odtwarzacze CD oraz kolumny wewnętrzne głośnikowe. System nagłośnienia ma za zadanie przekazanie informacji słownej oraz podkładu muzycznego podczas np. zawodów sportowych lub treningów. Zaprojektowane urządzenia zapewniają wystarczającą jakość dźwięku do tych celów Uwagi montaŝowe Instalację przewodową wykonać z duŝą starannością, poniewaŝ ona nie jest odporna na róŝnego rodzaju zakłócenia elektryczne. Przewody naleŝy prowadzić w osobnych korytach kablowych w ciągach komunikacyjnych lub pod tynkiem w pozostałych pomieszczeniach lecz naleŝy pamiętać aby odstęp przewodów instalacji głośnikowej od innych instalacji elektrycznych wynosił min. 30 cm, a krzyŝowanie się tych instalacji wykonać pod kątem Wszystkie wzmacniacze oraz mikrofony i odtwarzacze CD w celu zachowania ochrony od poraŝeń naleŝy podłączyć do osobnego uziemienia (a nie do przewodu zerowego, który wprowadza przydźwięk sieci). 11

12 Parametry które muszą spełniać kluczowe urządzenia (przykładowe urządzenia itc AUDIO / AVIS media): mikrofon bezprzewodowy zestaw pojedynczy, diversity, pasmo UHF, nadajnik z mikrofonem do ręki, max ilość pracujących zestawów 9. Wzmacniacz miksujący 5 strefowy z: CD, Tuner AM/FM, czytnik mp3 350W ( 8 Ω, 30V, 70V, 100V ), Kolumna głośnikowa hermetyczna naścienna z mocowaniem 35-40/100V. 2. SPIS RYSUNKÓW. Rys.004 Rys.006 Schemat Blokowy PA Rzut Parteru PA 12

13 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWiN 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres opracowania. Dokumentacja obejmuje instalację centralki sygnalizacji włamania wraz z osprzętem, instalację róŝnego rodzaju i typu czujek, wykonanie okablowania urządzeń oraz instalację wszystkich pozostałych urządzeń niezbędnych do poprawnego działania całego systemu. Zakłada się, Ŝe ochroną zostaną objęte wszystkie pomieszczenia budynku, w których znajdują się: wejścia zewnętrzne, komunikacje, wszystkie pomieszczenia posiadające otwory okienne oraz magazynki techniczne, Przed przystąpieniem do realizacji instalacji systemu naleŝy dokładnie uzgodnić z uŝytkownikiem umiejscowienie wyznaczonych do ochrony pomieszczeń oraz organizację ruchu w obrębie wydzielonych obszarów systemu. WiąŜe się to z rozmieszczeniem klawiatur oraz czujników przeznaczonych do ochrony wydzielonych pomieszczeń. 2. KONCEPCJA OCHRONY OBIEKTU. Koncepcja ochrony obiektu została stworzona z uwzględnieniem następujących czynników: => wymagań wynikających z przyjęcia klasy systemu alarmowego, => wymagań uŝytkownika, => funkcji pomieszczeń, => godności z Polską Normą PN-EN Systemy Alarmowe Koncepcja ochrony. Koncepcja ochrony została skonstruowana w oparciu o wysokiej klasy system alarmowy włamania. Budynek będzie chroniony systemem alarmowym sterowanym odpowiedniej pojemności centralą alarmową. Centrala alarmowa powinna mieć moŝliwość podziału systemu alarmowego na odpowiednią ilość stref dozorowych oraz umoŝliwiać przyszłą rozbudowę systemu. W celu zapewnienia odpowiedniej pojemności systemu centralę naleŝy rozbudować modułami ekspanderów wejść, i ekspanderów wyjść zainstalowanych w odpowiednich miejscach obiektu. Centrali alarmowej oraz modułom ekspanderów i dodatkowym elementom magistrali systemowej naleŝy zapewnić zasilanie awaryjne w postaci akumulatorów bezobsługowych o odpowiedniej pojemności. Urządzenia wyniesione: czujki, klawiatury, sygnalizatory naleŝy zasilać z zasilaczy odpowiadających mocą pojemności akumulatorów zapewniających odpowiednio długi czas pracy systemu alarmowego w przypadku awarii zasilania sieciowego. Przyjęto iŝ zasilanie awaryjne powinno pozwalać na pracę systemu przez co najmniej 48 godzin, bez zasilania podstawowego. 13

14 Podstawowym elementem systemu są czujki pasywne podczerwieni, przewidziane do zabezpieczenia pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych. System jest podzielony na niezaleŝne obszary (podsystemy) Poszczególne obszary systemu alarmowego są sterowane własnymi manipulatorami, bądź z manipulatora głównego. 3. KONFIGURACJA SYSTEMU l CECHY UśYTKOWE Urządzenia systemu alarmowego. W skład systemu alarmowego włamania i napadu wchodzą następujące urządzenia: => Centrala alarmowa z rozszerzeniami i manipulatorami, => Czujka pasywna podczerwieni klasa C. Jest to szerokokątna czujka pasywna podczerwieni. Została zastosowana w większości pomieszczeń. => Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem klasa C. Jest to czujka dualna: czujka pasywna podczerwieni oraz mikrofalowa. Została zastosowana w pomieszczeniach gdzie ma dostęp postronna osoba. => Czujka otwarcia klasa C. Jest to czujka kontakrtonowa do kontrolowania stanu otwarcia drzwi zewnętrznych. => Sygnalizator, klasa C. Sygnalizator informuje na zewnątrz budynku o powstałym alarmie. Sygnalizator posiada podtrzymanie zasilania i jego oderwanie od ściany zawsze spowoduje alarm. => Sygnalizator, klasa C. Sygnalizator informują wewnątrz budynku o powstałym alarmie. Ponadto w skład systemu alarmowego wchodzą: => zasilacze ZAS, => akumulatory 18Ah/12V, => akumulatory 14Ah/12V, => puszki połączeniowe, => obudowy centrali, modułów i manipulatorów => okablowanie, 3.2 Linie i grupy dozorowe. Przy projektowaniu linii dozorowych kierowano się następującymi wymaganiami: => ilość elementów w linii nie większa niŝ 1 szt, => maksymalna rezystancja linii nie większa niŝ 100 ohm, => naleŝy stosować przewody nie ekranowane o średnicy 0,5 mm (do budowy linii dozorowych), => naleŝy stosować przewody typu skrętka Power & Data" (do budowy magistrali), napięcie w kaŝdym miejscu linii dozorowej nie moŝe być niŝsze niŝ dopuszczalne minimalne napięcie zasilania zainstalowanych w niej elementów liniowych, które wynosi 12V DC. 14

15 Biorąc pod uwagę powyŝsze, zaprojektowano centralę z 128 liniami dozorowymi. Do budowy linii dozorowych i sygnalizacyjnych zastosowano kabel YTKSY3x2x0,5. Dla linii magistralnych zastosowano kabel UTP 4x2x0,5. Podział na grupy dozorowe uwzględnia zarówno wymagania ochrony jaki i Ŝyczenia uŝytkownika. Grupa jest to część systemu alarmowego, która moŝe być obsługiwana niezaleŝnie. Ze względu na to, Ŝe podział systemu na grupy dokonuje się programowo, istnieje moŝliwość innego podziału systemu juŝ w trakcie jego eksploatacji. 4. WYKONANIE SYSTEMU ALARMOWEGO. 4.1 Wykonanie okablowania. Do wykonania okablowania zaprojektowano przewody z Ŝyłami miedzianymi nie ekranowane typu YTKSY3x2x0,5 - dla tras kablowych linii dozorowych i sygnalizacyjnych i typu UTP 4x2x0,5 - dla magistral. Trasy oraz sposoby prowadzenia przewodów pokazano na rysunkach. Instalację naleŝy prowadzić w ciągach komunikacyjnych w korytach z siecią IT oraz w pozostałych pomieszczeniach pod tynkiem, w zaleŝności od sposobu wykończenia poszczególnych pomieszczeń i moŝliwości ukrycia okablowania. Zejścia kabli do czujek, sygnalizatorów i manipulatorów wykonać pod tynkiem. Zakończenia przewodów przy pasywnych czujkach podczerwieni, umieścić na wysokości mocowania czujki. Pomiędzy centralą alarmową, a główną przełącznicą telefoniczną obiektu naleŝy ułoŝyć przewód typu YTKSY 3x2x0,5, który będzie słuŝył do podłączenia modemu wysyłającego sygnały alarmowe do Centrum Monitorującego wybranej firmy ochrony. Ewentualne przedłuŝania przewodów moŝliwe jest do wykonania tylko przy uŝyciu puszek połączeniowych posiadającymi wyłącznik sabotaŝowy. W miejscach, gdzie będą instalowane urządzenia systemu naleŝy pozostawić wolne końce przewodów o długości 0,3m, a przy centrali i modułach - długości 1,5m. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na zachowanie dopuszczalnych odległości pomiędzy przewodami systemu alarmowego włamania, a innymi instalacjami, zwłaszcza elektroenergetyczną która powinna wynosić minimum 0,3 m. Od projektowanej rozdzielni elektrycznej, w której zaprojektowano obwody elektryczne przeznaczone do zasilania urządzeń systemów ochrony naleŝy poprowadzić wydzielone obwody elektryczne do zasilania centrali, modułów zasilaczy i zasilaczy ZAS. Do przewodów tych nie wolno podłączać innych odbiorników, poza urządzeniami systemu alarmowego włamania. NaleŜy zastosować przewód YDYp3x1,5. Szczegóły instalacji zasilającej system SSWiN w projekcie elektrycznym. 15

16 4.2. MontaŜ urządzeń systemu alarmowego MontaŜ centrali, modułów i zasilaczy. Na rysunkach rzutów obiektu pokazano pomieszczenia, w których zainstalowano moduły systemu alarmowego. Umieszczono je w metalowych obudowach. W obudowie naleŝy umieścić akumulatory 14Ah/12V. NaleŜy uzgodnić z UŜytkownikiem miejsca montaŝu urządzeń technicznych takich jak rozszerzenia, zasilacze, centralę aby to nie kolidowało z wystrojem pomieszczeń ( nie dotyczy to czujek, które naleŝy instalować w miejscach pokazanych na rysunkach ). NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na sposób podłączenia magistrali systemowej. Stosować się do szczegółowych instrukcji producenta urządzeń MontaŜ czujek, manipulatorów i sygnalizatorów. Wszystkie pasywne czujki podczerwieni instalować na ścianach na wysokości około 2,50m od poziomu podłogi. KaŜda czujka przestrzenna powinna mieć zapewnioną przestrzeń roboczą, dlatego teŝ przed ich instalowaniem naleŝy zwrócić szczególną uwagę na ostateczną aranŝację wnętrza. W razie ograniczenia przestrzeni roboczej czujki naleŝy dokonać korekty jej usytuowania - w porozumieniu z projektantem systemu. Klawiatury systemu alarmowego instalować na wysokości 1,50m od poziomu podłogi. Klawiatury instalowane przy wejściach do budynku naleŝy umieścić w kasetach metalowych zamykanych na klucz. Sygnalizatory wewnętrzne instalować we wskazanych miejscach, moŝliwie wysoko pod sufitem. Sygnalizator zewnętrzny montować na ścianie zewnętrznej, w miejscu jak na rysunku, na wysokości około 5,00m. Korpus sygnalizatora przymocować mocno do ściany przy pomocy trzech kołków rozporowych fi10. Podłączenie przewodów pod zaciski centrali i modułów wykonać stosując się do instrukcji producenta. 5. INFORMACJE DLA INWESTORA. MontaŜ systemu alarmowego powinien zostać wykonany przez uprawnionego instalatora posiadającego świadectwo autoryzacji TECHOM w klasie SA-4, oraz Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie usług ochrony osób i mienia systemami alarmowymi. System alarmowy powinien posiadać "KsiąŜkę systemu alarmowego" sporządzoną przez instalatora systemu. System alarmowy powinien być konserwowany (powinny być wykonywane przeglądy okresowe) przynajmniej jeden raz na kwartał. W razie zmiany aranŝacji wnętrz uŝytkownik powinien odpowiednio wcześnie rozpatrzyć ewentualne zmiany w instalacji ze względu na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni roboczej czujek, oraz odpowiedniej ochrony pomieszczeń. 16

17 UŜytkownik powinien ustalić procedury postępowania z alarmami, uszkodzeniami, wyłączeniami części lub całości systemu ze stanu działania. Procedury te powinny być zatwierdzone przez odpowiednie władze przed ich wprowadzeniem. UŜytkownik obiektu powinien wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za nadzór nad systemem alarmowym. Powinna być zapewniona współpraca z osobami odpowiedzialnymi za konserwację budynku, itp., aby była pewność, Ŝe ich praca nie spowoduje uszkodzeń lub nie zakłóci w inny sposób działania systemu alarmowego. 6. WYKONANE ROBOTY BRANś ZWIĄZANYCH Instalacja elektryczna. W rozdzielni elektrycznej naleŝy przewidzieć dziewięć obwodów do zasilania urządzeń systemu alarmowego włamania. 7. SPIS RYSUNKÓW. Rys.004 Rys.005 Rys.006 Schemat Blokowy SSWiN Rzut Piwnicy SSWiN Rzut Parteru SSWiN 17

18 INSTALACJA ZEGAROWA 1. Ogólne informacje Cyfrowe zegary świetlne LED typu CZS są elektronicznymi wyświetlaczami aktualnego czasu, daty oraz temperatury. Zegary cyfrowe mogą być przystosowane do pracy w sieciach czasu jako zegary "matki" i mogą współpracować z dowolnym typem wyświetlaczy cyfrowych - typu WZS. Na Ŝyczenie wykonujemy dowolne konfiguracje sieci zegarów oraz wyposaŝamy je w dodatkowe funkcje np. załączanie sygnału dźwiękowego (czas dzwonków ustawiany z komputera, o kaŝdej pełnej godzinie, o godzinie 12:00, na powitanie Nowego Roku), itp. Zegary świetlne LED typu CZS są zbudowane z super jasnych diod LED świecących w kolorze czerwonym, Ŝółtym, zielonym, niebieskim lub białymi i słuŝą do wizualnego przekazywania informacji: czasu (godziny, minuty, sekundy) z dokładnością centrum czasu tj. 1sek. na lat, daty (dzień, miesiąc, dwie ostatnie cyfry roku), temperatury (w granicach -50 C do 70 C). Typ 2. Podstawowe parametry zegara CZS Wymiary zewnętrzne BxLxD [cm] Wysokość cyfry H [cm] Świecące punkty Odległość odczytu [m] ZuŜycie mocy [VA] Przykładowe przeznaczenie CZS34 44x170x DuŜe hale, wjazdy i wyjazdy 18

19 3. Sterowanie zegarów Zespół sterujący zegara składa się z trzech podstawowych układów: układu odbiornika radiowego odbierającego na falach o częstotliwości Hz sygnały DCF z nadajnika znajdującego się w Mainflingen (koło Frankfurtu nad Menem) lub odbiornika GPS sterowanego z salelitów geostacjonarnych. Sygnał ten zawiera informacje o zmianach czasu z zimowego na letni i odwrotnie, dlatego zegary typu CZS nie wymagają przestawiania, układu pomiaru temperatury, układu elektronicznego przetwarzającego sygnały radiowe oraz sygnały z układu pomiaru temperatury na sygnał sterujący wyświetlaniem cyfr. Czas wyświetlania informacji jest regulowany i moŝe wynosić: dla czasu: 0,4,6 lub 8 sekund, dla daty i temperatury: 0 lub 3 sekundy. 4. Wyświetlacze zegarowe typu WZS Wyświetlacze zegarowe świetlne typu przystosowane są do budowy sieci zegarów. Posiadają te same parametry zewnętrzne co odpowiednie zegary cyfrowe CZS. RóŜnią się od nich sposobem sterowania. Wyświetlacze zegarowe WZS nie mają swojego sterownika dlatego muszą wspótłpracować z zegarem cyfrowym CZS, lub CZS03 z którego otrzymują sygnały sterujące ich pracą. 5. Podstawowe parametry wyświetlaczy WZS Typ Wymiary zewnętrzne BxLxD [cm] Wysokość cyfry H [cm] WZS34 44x170x Zasilanie Wszystkie typy zegarów powinny być zasilane z sieci 230V z przewodem ochronnym. 7. MontaŜ zegarów W skład zestawu wchodzą: zegar zamocowany w kasetonie aluminiowym lub przystosowany do zamocowania w kasetonie innej reklamy, czujnik temperatury, odbiornik DCF77 lub GPS. 19

20 Sposób mocowania kasetonów do konstrukcji nośnej jest uzgadniany z zamawiającym. Zazwyczaj kasetony mocowane są przez: podwieszenie (do sufitu, wysięgnika), wmontowane w ramę zamocowaną na słupie, przykręcenie do ściany. 8. SPIS RYSUNKÓW Rys.004 Rys.006 Schemat Blokowy ZEGARY Rzut Parteru ZEGARY 20

21 ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA ESOK Elektroniczny System Obsługi Klienta EObiekt 1. Ogólna idea Elektroniczny System Obsługi Klienta jest narzędziem przeznaczonym dla firm i instytucji posiadających lub obsługujących obiekty o charakterze sportowym i rekreacyjnym. System słuŝy do sprawnej obsługi oraz rozliczania klientów indywidualnych i grup zorganizowanych. Klient moŝe korzystać z róŝnych form płatności, jak: gotówka, elektroniczna karta stałego klienta, przelew, karta płatnicza i inne. Opłaty za korzystanie z usług zaleŝne są od wielu czynników, m.in. od: czasu pobytu na strefach, typu klienta, pory dnia, dni tygodni. Ponadto system obsługuje sprzedaŝ towarów i usług bez naliczania czasu pobytu, typu asortyment. Sposób naliczania opłat jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb obiektu. Wykorzystanie elektronicznych identyfikatorów oznacza dla klientów szybką i niezawodną obsługę przy kasie, natomiast dla właściciela obiektu zaawansowane moŝliwości zarządzania obiektem poprzez generowanie wszelkiego rodzaju statystyk (liczba osób aktualnie przebywających na płycie, obciąŝenie obiektu w zadanym okresie, utarg kasjera itp.) System informatyczny charakteryzuje się duŝą prostotą obsługi i moŝe pracować w sieci, umoŝliwiając jednoczesną pracę wielu uŝytkownikom. Posiada moŝliwość konfiguracji wielo-obiektowej, a co za tym idzie replikacji danych. 2. Opis funkcjonalny Zadaniem Systemu Obsługi Klienta jest rozliczanie osób korzystających z róŝnych usług, jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu moŝe podlegać zatem czas pobytu na: niecce basenowej, w saunie, solarium, gabinetach odnowy, barze i innych, takŝe wypoŝyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane są z urządzeń rejestrujących czytników stanowiących system sterujący i gromadzone w komputerowej bazie danych na serwerze. Ideą funkcjonowania modułu jest naliczanie opłat za rzeczywisty czas trwania usługi. Na podstawie zdefiniowanych cenników i przyjętych taryf oraz zarejestrowanego czasu usługi, wyliczana jest automatycznie wysokość opłaty w kasie. Nośnikiem informacji jest transponderowy układ zbliŝeniowy w postaci paska na rękę, breloczka, karty itp., nazywany identyfikatorem. Są to elektroniczne układy zbliŝeniowe, którymi posługuje się klient korzystając z róŝnych stref obiektu. W przypadku obiektów basenowych najczęściej przybierają one formę paska na rękę. Jest to rozwiązanie praktyczne, proste i wygodne dla klienta. Dodatkowo pasek transponderowy pozwala na otwieranie szafki basenowej, bezgotówkowe rozliczanie w barze, kontrolę czasu pobytu, itp. Urządzenia rejestrujące to sterowniki mikroprocesorowe wyposaŝone w czytniki zbliŝeniowe. W zaleŝności od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, ręczne, szafkowe oraz inne szczególnego przeznaczenia. Urządzenia te słuŝą do identyfikacji niepowtarzalnego kodu transpondera i w zaleŝności od potrzeb, do zapisu danych w systemie informatycznym. Sterowniki wykorzystują 21

22 najnowszą technologię transponderową, która charakteryzuje się duŝą niezawodnością i prostotą obsługi, a bezdotykowy odczyt podwyŝsza trwałość uŝywanych elementów. Stosowane bramki mechaniczne: kołowroty trójramienne oraz bramki uchylne, sterują ruchem klientów i fizycznie oddzielają od siebie płatne strefy na obiekcie. Obsługa systemu z punktu widzenia klienta została maksymalnie uproszczona. Wchodząc na obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na rękę. Rozwiązanie takie nie utrudnia korzystania z usług i dodatkowo gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Klient korzystając z róŝnych usług przechodzi między poszczególnymi strefami płatnymi, w których wysokość opłaty moŝe być róŝnie naliczana. Identyfikatory pozwalają na: korzystanie ze stref dodatkowo płatnych takich jak: sauna, solarium, rejestrowanie pojedynczych zdarzeń np. zjeŝdŝalnia, a takŝe do bezgotówkowych zakupów (np. mokry bar). Ustalanie odmiennych taryfikatorów dla róŝnych stref pozwala na róŝnicowanie cennika dla tych usług. Nad prawidłowością przemieszczania się między strefami czuwają bramki mechaniczne oraz urządzenia rejestrujące. W przypadku obiektów sportowych część uŝytkowa moŝe być podzielona jest na trzy strefy: płatną, niepłatną i poczekalnię. Przejście z jednej strefy do drugiej sterowane jest za pomocą bramek kołowrotkowych i uchylnych, wyposaŝonych w odpowiednie czytniki lub obsługiwanych pulpitem sterującym ze stanowiska kasowego. W strefie niepłatnej moŝe znajdować się cała infrastruktura dodatkowa (sklepy, kawiarnie, salony gier itp.), natomiast strefa płatna to bezpośrednia część uŝytkowa (baseny, sauny, szatnie, prysznice, bary mokre itp.), która jest obszarem zamkniętym. Poczekalnia to niewielki, wydzielony na wyjściu obszar pomiędzy bramkami osób oczekujących na zapłacenie za pobyt. NaleŜy jednak zaznaczyć, iŝ poczekalnia musi być na tyle duŝa, aby wszystkie osoby oczekujące na rozliczenie mogły się zmieścić w tej strefie. Kończąc korzystanie ze strefy płatnej na obiekcie, klient rejestruje identyfikator w czytniku bramki. Odczytanie kodu powoduje automatyczny zapis czasu zakończenia pobytu w strefie płatnej do bazy danych oraz zwolnienie szafki. Klient przechodząc przez tę bramkę trafia do poczekalni, w której czeka na rozliczenie. Za czas pobytu w tej strefie nie jest pobierana opłata. MoŜliwe jest wyeliminowanie tej bramki, która kończy rejestrację pobytu w strefie uŝytkowej (płatnej). Obiekt w tym przypadku podzielony jest na dwie strefy: płatną i niepłatną, bez poczekalni. Na wyjściu w kasie rejestrowany jest identyfikator, kończąc w ten sposób czas pobytu w strefie płatnej. Wariant ten wyłącza z systemu poczekalnię, za pobyt w której nie były pobierane opłaty. System EObiekt posiada moŝliwość pracy na wspólnej bazie centralnej (replikacji). KaŜdy z obiektów zostaje wyposaŝony w serwer, na którym zostaje zapisywana lokalna baza danych danego obiektu. Poprzez Internet (łącze DSL - stały adres IP) następuje wymiana wpisów pomiędzy bazami lokalnymi a bazą centralną. W sytuacji awaryjnej gdy połączenie z bazą centralną zostanie zerwane, system zapisuje informacje tylko na bazie lokalnej. W momencie gdy połączenie zostanie przywrócone, następuje aktualizacja bazy centralnej oraz baz lokalnych. 22

23 Oprogramowanie posiada następujące funkcje i moŝliwości: Strefy Dowolne przechodzenie pomiędzy strefami, Przypisanie opłaty za czas pobytu na strefie, Przypisanie opłaty za wejście na strefę, Ewidencjonowanie czasu pobytu na poszczególnych strefach. Definiowanie cennika Opłata za pobyt naliczana z rozdzielczością do 1 min, ZróŜnicowanie ceny w ciągu dnia, ZróŜnicowanie ceny w ciągu tygodnia, ZróŜnicowanie ceny w zaleŝności od strefy, ZróŜnicowanie ceny w zaleŝności od czasu pobytu klienta na obiekcie, ZróŜnicowanie ceny w zaleŝności od sposobu płatności, ZróŜnicowanie ceny w zaleŝności od typu klienta, Dowolne naliczanie przedpłat, Naliczanie opłaty za zdarzenie, np. za zjeŝdŝalnię, Jednorazowa opłata za skorzystanie z usługi. MoŜliwość ustawienia minimalnego salda na koncie, jakie musi posiadać klient korzystający z karnetu. Dowolne ustawianie wpłat na konto, Definiowanie kaucji, bądź opłaty za wypoŝyczenie sprzętu. Definiowanie cen i terminów waŝności karnetów na zajęcia zorganizowane. Obsługa programu Logowanie kasjerów w celu identyfikacji wykonywanych czynności, MoŜliwość logowania do systemu za pomocą hasła lub karty operatorskiej, Dodawanie, usuwanie i zmiana operatorów, ZróŜnicowanie poziomów uprawnień dla operatorów systemu, Zmiany i korekta w programie dostępne tylko dla wyŝej wymienionych osób, Kontrola ilości osób przebywających na basenie z uwzględnieniem stref, Kontrola czasu pobytu wprowadzonych na obiekt pasków, Wprowadzanie osób z rachunku grupowego na strefę niepłatną, Wprowadzanie i modyfikacja dostępnych pasków transponderowych, Na stanowiskach kasowych stosowany jest system Windows podczas gdy baza danych operuje w środowisku LINUX. Stanowi to idealne połączenie niezawodności z uniwersalnością. Osoby pracujące na kasach mogą uŝywać aplikacji biurowych bez zmiany systemu operacyjnego (jak to ma miejsce w przypadku obsługi przez terminale). 23

24 bezpośrednie sterowanie szafkami z poziomu aplikacji ESOK - widoczna bieŝąca zajętość szafek, programowanie szafek z poziomu PC, replikacja danych między obiektami. Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie danych, zarówno od serwera, jak i od klientów, które mogły być równieŝ przeprowadzone bez połączenia pomiędzy serwerami. SprzedaŜ wejścia na basen Powiązanie z paskiem transponderowym, Wydawanie paska za pomocą czytnika lub po wpisaniu kodu, MoŜliwość zwrotu paska z rachunku grupowego, Wybieranie rodzaju klienta - ulgowe, normalne, rodzinne itp., Wybieranie rodzaju płatności - gotówka, przelew, karnet itd., Wpuszczanie wielu osób na jeden rachunek, Wpuszczanie wielu osób na jeden pasek, Szybkie wpuszczanie osób na zdefiniowane rodzaje wejść, MoŜliwość wypoŝyczania asortymentu podczas wydawania paska klientowi i rozliczania wypoŝyczalni wraz z rozliczeniem rachunku. MoŜliwość bezgotówkowego korzystania z dodatkowych usług (bar mokry, zjeŝdŝalnia, ) które będą rozliczane w kasie podczas wyjścia. Rozliczanie klienta za pomocą paska transponderowego Zmiana statusów na liście pasków: aktywny, uŝywany, nieaktywny, Przedstawienie szczegółów rozliczenia: czasu i miejsca pobytu, dodatkowych usług, jak bar mokry, zjeŝdŝalnia, wypoŝyczony sprzęt. Zbiorowe rozliczenie wszystkich usług zarejestrowanych na pasku, Rozliczanie wejść grupowych (z jednego rachunku) jednym paskiem transponderowym, Drukowanie paragonu po opłaceniu pobytu (po zamknięciu rachunku), MoŜliwość drukowania dodatkowego potwierdzenia podczas rozliczenia, jak teŝ w razie potrzeby w kaŝdej chwili. MoŜliwość wglądu na listę dokumentów sprzedaŝy: rachunki, faktury, MoŜliwość wykonania storna rachunku, W przypadku braku środków na koncie, moŝliwość automatycznego uzupełnienia salda podczas rozliczenia wejścia na kartę. Rozliczenia klienta bez uŝycia paska transponderowego Wyświetlenie listy otwartych rachunków moŝliwość rozliczenia z tego poziomu, MoŜliwość rozliczenia paska z poziomu listy pasków będących w uŝyciu, Zidentyfikowanie numeru paska w celu rozliczenia. 24

25 Obsługa karnetów Prowadzenie ilościowo - wartościowej ewidencji kart klienckich w systemie, Zakładanie, likwidacja i edycja kont klientów, Powiązanie konta z kartą transponderową, MoŜliwość przypisania więcej niŝ jednej karty do jednego konta MoŜliwość przypisania fotografii do konta i do karty, MoŜliwość usuwania karty z konta, MoŜliwość zidentyfikowania klienta w przypadku zagubienia, bądź zniszczenia karty, środki na koncie nie przepadają Wypłata gotówki na konta klientów, Wpłata za pomocą bezgotówkowych form płatności, jak przelew, umowa,.. Wydruk potwierdzenia wpłaty i wypłaty z konta KP i KW, Przesunięcie sald między dwoma kontami, Przedstawienie i wydruk historii obrotów i zakupów kont, Pełna ewidencja 3 róŝnych sald na kontach klienckich (3 stawki VAT na jednym koncie), Kontrola waŝności konta oraz ilości środków posiadanych na koncie podczas wejścia, MoŜliwość przypisania róŝnych upustów indywidualnie do kaŝdego konta, MoŜliwość ustawiania czasu waŝności kont indywidualnie lub z konfiguracji, Sprawdzanie stanu konta za pomocą czytnika lub wpisanego numeru karnetu, MoŜliwość usuwania operacji z konta, Funkcja zerowania wartości na "niewaŝnych" kontach, MoŜliwość odwrócenia zerowania stanów kont, Wydruki raportów z zerowań kont, MoŜliwość pobierania i wypłacania kaucji za karnet i wykonania zestawienia ruchu depozytów. Obsługa zapłat, jako potwierdzenia wpływu środków za pomocą przelewu, bądź umowy. Szacowanie wartości sald na kontach o stały procent, o stała kwotę, na stałą kwotę. MoŜliwość sprawdzania stanu konta w programie, za pomocą czytnika, jak równieŝ za pomocą Internetu. Zaawansowane opcje personalizacji kart i kont - moŝliwość połączenia karty oraz konta ze zdjęciem klienta. 25

26 Wystawianie faktur Przeniesienie danych z rozliczenia klienta do faktury, MoŜliwość edycji przeniesionych danych, Wystawianie faktur nie powiązanych z dokumentem sprzedaŝy, Dodawanie, usuwanie z bazy klientów i kontrahentów, Dodawanie, usuwanie z bazy towarów i usług, Automatyczne wystawianie faktur za zbiorowe i występujące okresowo usługi, Wystawianie korekt do faktur, Wystawianie duplikatów faktur, Drukowanie faktur wystawionych w formie graficznej i tekstowej w zaleŝności od konfiguracji, Przeszukiwanie faktur według róŝnych kluczy, Raport sprzedaŝy z faktur VAT. SprzedaŜ ręczna płatności, SprzedaŜ towarów i usług bez naliczania czasu na róŝne formy MoŜliwość grupowania towarów i usług, MoŜliwość wprowadzania towarów do magazynu SprzedaŜ asortymentu jako specyficznego rodzaju usługi karnet, Wprowadzanie asortymentu do wypoŝyczalni i ewidencja stanu wypoŝyczanego sprzętu. Obsługa magazynów utrzymanie kontroli nad bieŝącym stanem magazynu oraz działaniami, które na ten stan wpływają, zarządzanie kartoteką towarów, wystawianie i drukowanie róŝnego rodzaju dokumentów magazynowych: PZ, WZ, RW, ZZ, MM, RA, sporządzanie podstawowych zestawień magazynowych, jak: historia asortymentu, stany magazynowe, zestawienia dokumentów magazynowych, ruchy towarów, kontrola zapasów towarów. Rozliczanie kasjerów - raporty Informacja o stanie gotówki kasjera w danej chwili, Rozdział na wpłaty gotówkowe, przelewem i z karnetów, Rozdzielenie na kaucje i pobrane dopłaty, Rozdzielenie rozliczenia przy pracy wielostanowiskowej. Informacja o czasie pobytu klienta i pobranej przez kasjera kwocie. 26

27 Raporty i statystyki System oprócz rozbudowanych zestawień kasjerskich i sprzedaŝy posiada raporty statystyczne np.: Około 40 róŝnych zestawień z filtrowaniem według wielu parametrów z moŝliwością eksportu do programów kalkulacyjnych np. Excel, Średnie czasy pobytu dla wszystkich typów klientów w godzinowym przedziale czasu i w danym okresie między datami, Raporty ilości osób dla wszystkich typów klientów w godzinowym przedziale czasu i w danym okresie między datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto klienckie czy daną usługę, Raporty ilości obrotów dla wszystkich typów klientów w godzinowym przedziale czasu i w danym okresie między datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto klienckie czy daną usługę, Raporty statystyczne ukazujące aktualną dzienną, godzinową, statystykę i oraz zbiorcze zestawienia, RóŜne rodzaje raportów VAT: sprzedaŝy VAT, rejestr sprzedaŝy, rejestr sprzedaŝy od brutto, rejestr sprzedaŝy faktur VAT, Raporty dotyczące kont klienckich; stanów kont, obrotów, rozrachunków, Zestawienia dotyczące kart klienckich; ruchu kaucji, operacji na karych, ilości kart z podziałem na ich aktualny status, MoŜliwość zapisu raportów do pliku tekstowego. MoŜliwość importu i eksportu danych raportu do programu CDN. 3. ZESTAWIENIE WAśNIEJSZYCH MATERIAŁÓW 3.1. ELEMENTY SYSTEMU ESOK 1. Czytnik transponderowy RFID - pod tynkowy, np. do mocowania na trwałe do obudowy bramki, blatu stołu lub ściany - 1kpl. 2. Czytnik transponderowy RFID - natynkowy, umieszczony w zwartej obudowie np. do sterowania ryglem kontroli dostępu - 1kpl. 3. Czytnik transponderowy RFID - kasowy, ruchomy umieszczony w zwartej obudowie do przemieszczania po blacie stołu USB - 1kpl. 4. Czytnik transponderowy RFID - punkt odczytu z 6xLED, natynkowy, umieszczony w zwartej obudowie umoŝliwia odczyt czasu przebywania na basenie, sterować przejściem w saunie i informować o jej zajętości 1kpl. 5. Serwer firmy HP 1 kpl. 6. Komputer HP 2 kpl. 7. Program komputerowy do obsługi klientów 1 kpl. 8. Monitor HP 3 szt. 9. Drukarka laserowa HP LJ 1018 do wydruku faktur i raportów 2 szt. 10. Drukarka fiskalna do obsługi sprzedaŝy fiskalnej 2 szt. 11. Szuflada automatyczna do drukarki fiskalnej 2 szt. 27

SYSTEM ESOK i INTERNET ARCHITEKTURA WNĘTRZ - wytyczne techniczne i wykonawcze BRANŻA: Studio Projektowe Atoato. Agnieszka Pasieka-Adamek

SYSTEM ESOK i INTERNET ARCHITEKTURA WNĘTRZ - wytyczne techniczne i wykonawcze BRANŻA: Studio Projektowe Atoato. Agnieszka Pasieka-Adamek Studio Projektowe Atoato Agnieszka Pasieka-Adamek ul. Zwierzyniecka 3/5 60-813 Poznań PROJEKT WYKONAWCZY TOM 6 ZESZYT 2 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO/INWESTYCJI: ROZBUDOWA OBIEKTU PŁYWALNI w Obornikach o nowe

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

IIb.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE

IIb.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE IIb. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE faza nazwa inwestycji budynek etap 2 PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 10/21, 10/22, 10/2,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W KRAKOWIE LOKALIZACJA: Kraków, ul. Centralna, dz. nr 85/69 (85/62 przed zmianami), 85/66, 85/68 (85/35 przed zmianami), 248/1, 85/56 obr. 54 j. ew. Nowa Huta INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Egz. / I PRJEKT BUDWLANY - WYKNAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI PŻARWEJ Temat: biekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in.

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS Spółka z o.o. 85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 15 Tel. (Fax.) (0-52) 346-04-32, e-mail: pracownia@arus.com.pl KARTA TYTUŁOWA PRZEDSIWZIECIE ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

1 Zestawienie rysunków

1 Zestawienie rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 6 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (5) 48504,

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Kod CPV: 45312000-7 Prace dotyczące wykonywania systemu alarmowego 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE... 2 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...2 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA...2 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. STAN PROJEKTOWANY...3 3.1. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo