OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - NISKOPRĄDOWE SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU SSP 1 Informacje wstępne 1.1 Zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji poŝaru w oparciu o urządzenia systemu adresowalnego CERBERUS Pro. W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: centrala sygnalizacji poŝaru automatyczne i ręczne ostrzegacze poŝarowe. elementy liniowe ( czujki, moduły sterujące, sygnalizatory akustyczne, itp.) Projekt uwzględnia: automatyczne wystawienie sygnałów elektrycznych zagroŝenia poŝarowego za pośrednictwem dodatkowych urządzeń { powiadomienie PSP, które nie jest przedmiotem niniejszego opracowania }. Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych pętli poŝarowych, linii sterujących i monitorujących, podawania kryterium II stopnia alarmu poŝarowego do sterowania wentylacją bytową, zamykania drzwi na strefie poŝarowej oraz instalację urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu. 1.2 Przeznaczenie i opis instalacji SSP Zadaniem instalacji SAP jest wykrycie poŝaru i zaalarmowanie o nim w celu: zagwarantowania bezpieczeństwa uŝytkowników budynku przez zapewnienie moŝliwości jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia. ograniczenia zniszczeń i uszkodzeń budynku, wyposaŝenia a takŝe związanych z nimi strat materialnych przez skrócenie czasu między wykryciem poŝaru i podjęciem skutecznej akcji ratowniczej. System sygnalizacji poŝaru powinien wykonywać następujące funkcje: Wczesne wykrywanie zagroŝenia poŝarowego w sposób automatyczny [czujki] lub ręczny [ ręczne ostrzegacze poŝaru ], Przekazania alarmu poŝaru II stopnia do systemu powiadamiania osób przebywających w obiekcie o zagroŝeniu, Przekazania alarmu poŝaru II stopnia do sterowania wentylacją bytową, Powiadamianie PSP o alarmach poŝarowych i alarmach uszkodzeniowych po przez system monitoringu poŝarowego (modem komunikacyjny i umowę podpisuje z PSP UŜytkownik obiektu). 1

2 2. Dobór urządzeń 2.1 Wstęp Przy doborze urządzeń uwzględniono prawdopodobieństwo wystąpienia poŝaru, charakterystyczne zjawiska towarzyszące jego początkowej fazie, warunki budowlane i architektoniczne oraz istniejące instalacje. Urządzenia dobrano z uwzględnieniem Wytycznych do projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji poŝaru wydanych przez CNBOP w Józefowie. Projekt został wykonany w oparciu o przykładowo wybrany adresowalny system sygnalizacji poŝaru CERBERUS Pro produkcji firmy SIEMENS. 2.2 Zakres ochrony Projekt przewiduje objęcie ochroną całkowitą wszystkich pomieszczeń i przestrzeni w budynku optycznymi czujkami dymu na światło rozproszone, za wyjątkiem węzłów sanitarnych. Dodatkowo przyjęto zastosowanie elementów sterowania montowanych bezpośrednio w liniach dozorowych celem realizacji funkcji sterowniczych. Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych następować będzie automatycznie po wykryciu przez centralę zagroŝenia poŝarowego. W tym przypadku zainstalowano modły sterujące, które mają za zadanie: wyłączenie wentylacji bytowej oraz zamknięcie klap poŝarowych w przewodach wentylacyjnych na strefach poŝarowych oraz wysłanie powiadomienia do Państwowej StraŜy PoŜarnej Analiza rodzajów zjawisk poŝarowych W pomieszczeniach obiektu mogą zaistnieć następujące rodzaje poŝarów: TF1 - płomieniowe spalanie celulozy, w pomieszczeniach hotelowych i biurowych TF2- rozkład termiczny wyposaŝenia hotelowego i w pomieszczeniach biurowych TF3 - tlenie się wykładzin podłogowych, w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych TF4 - płomieniowe spalanie tworzywa sztucznego, w pomieszczeniach hotelowych i biurowych, w rozdzielniach elektrycznych, w pomieszczeniach wyposaŝonych w komputery, w serwerowniach. 2.3 Uzasadnienie wyboru systemu System CERBERUS Pro naleŝy do rodziny systemów analogowych, adresowalnych central serii FC724, które są nowoczesnymi centralami o zaawansowanych moŝliwościach konfiguracji. UmoŜliwiają zbudowanie systemu składającego się z 4 pętli dozorowych po 128 elementów kaŝda i moŝna łączyć centrale w sieć tworząc bardzo duŝe systemy. Ma moŝliwość rozbudowy do 128 stref fizycznych oraz logicznych tyle ile jest czujek (kaŝda czujka moŝe być strefą logiczną). MoŜliwość programowania z komputera typu PC. 2

3 Ogólna charakterystyka systemu: moŝliwość pracy w sieci elastyczna konfiguracja pozwala na podłączenie urządzeń wykonawczych poprzez liniowe moduły monitorujące i sterujące wykorzystuje specjalny algorytm do przetwarzania danych o stanie czujek minimalizujący ryzyko fałszywego alarmu rejestruje wykryte zdarzenia w pamięci oraz umoŝliwia ich odczyt na wyświetlaczu (wyświetlacz posiada 4 linie po 40 znaków) oraz wydruk na drukarce systemowej Uzasadnienie wyboru typów czujek Przy doborze typu i ilości czujek kierowano się następującymi kryteriami: powierzchnią dozorowania pojedynczego sensora i wysokością pomieszczenia pierwszym przewidywanym kryterium alarmu dym geometrią pomieszczenia wyposaŝeniem pomieszczenia ukształtowaniem stropów W związku z powyŝszym we wszystkich pomieszczeniach objętych ochroną zastosowano czujki optyczne dymu na światło rozproszone. Wykorzystane zostały do dozoru pomieszczeń ze względu na najlepsze zdolności do wykrywania poŝarów o duŝych cząstkach dymu pojawiających się we wstępnej fazie poŝarów urządzeń i instalacji elektrycznych, czyli TF4. Ręczne ostrzegacze poŝarowe Ręczne ostrzegacze poŝarowe (ROP) zostały rozmieszczone w taki sposób, aby odległość dojścia do najbliŝszego przycisku nie przekraczała 30m wzdłuŝ głównych dróg ewakuacji. ROP-y zainstalowane zostały przy klatkach schodowych i wyjściach na zewnątrz budynku. Centrala sygnalizacji poŝaru Projektowany system składa się z centrali FC724-ZE umieszczonej w szatni, która jest kluczowym elementem systemu przeciwpoŝarowego. W centrali zastosowano analogowe karty pętlowe pozwalające: rozpoznać miejsca zadziałania izolatorów zwarć, sprawdzić stan zakurzenia (czułości) poszczególnych czujek oraz stan alarmu poŝaru w poszczególnych elementach pętli dozorowych. Posiadają oddzielne zaciski początku i końca pętli. Potrafią automatyczne wykryć awarie jak i automatycznie rozpoznać czujki, sygnalizatory akustyczne i moduły zainstalowane w pętli dozorowej. 3

4 3. Scenariusze działania SAP W zaprojektowanym SAP alarm moŝe być wywołany z następujących źródeł: z ręcznego ostrzegacza poŝarowego ROP z czujki dymu W zaleŝności od źródła alarmowania, moŝliwe są róŝne reakcje urządzeń wykonawczych. ZałoŜono iŝ budynek posiada ciągły dozór przez portiera/ochronę. Pobudzenie dowolnego ręcznego ostrzegacza poŝarowego ROP - wywołuje alarm II-go stopnia, którego skutkiem jest bezzwłoczne: uruchomienie sygnalizacji akustycznej w całym budynku, wyłączenie wentylacji bytowej, zamknięcie klap poŝarowych w przewodach wentylacyjnych na strefach poŝarowych, zwolnienie przejść kontrolowanych przez system ESOK, wysłanie powiadomienia do straŝy poŝarnej (po podpisaniu umowy UŜytkownika z PSP), stałe zapisywanie w pamięci centrali SAP stanów alarmowych i technicznych, Postępowanie: w przypadku stwierdzenia poŝaru, podjąć akcję postępowania dla alarmu poŝarowego, określoną w instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego patrz rozporządzenie MSWiA dz.u. nr 80, po ustaniu zagroŝenia lub w przypadku stwierdzenia fałszywego alarmu, udać się do centrali, wyłączyć brzęczyk w centrali, odwołać powiadomienie zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa poŝarowego, a takŝe wg DTR centrali, wymienić szybkę w ROP-ie, dokonać kasowania alarmu. Pobudzenie dowolnej czujki dymu - wywołuje alarm I-go stopnia. Postępowanie: osoba pełniąca dozór ma obowiązek podejść do centrali i wyłączyć brzęczyk w ciągu 30 sekund*) od wystąpienia alarmu. po skasowaniu sygnału brzęczyka ma 3 minuty*) na odczyt komunikatu o miejscu wystąpienia alarmu i udanie się w to miejsce w celu sprawdzenia informacji ( do weryfikacji moŝna uŝyć systemu CCTV), w przypadku stwierdzenia poŝaru, naleŝy uruchomić najbliŝszy przycisk ROP (przez zbicie szybki), a następnie podjąć akcję postępowania dla alarmu poŝarowego zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa poŝarowego, po ustaniu zagroŝenia lub w przypadku stwierdzenia fałszywego alarmu, wrócić do centrali i dokonać jej resetu przed upływem 3 minut, poniewaŝ po tym czasie centrala automatycznie przechodzi w II stopień alarmowania. *) - czasy definiowalne ustalone w porozumieniu z przedstawicielem UŜytkownika do spraw ochrony przeciwpoŝarowej. 4

5 JeŜeli nie zostaną przekroczone dopuszczalne czasy dla wyŝej wymienionych czynności będzie aktywny tylko alarm cichy w postaci sygnału dźwiękowego z brzęczyka centrali i świecenia się odpowiednich kontrolek. Po upływie tego czasu nastąpi: uruchomienie sygnalizacji akustycznej w całym budynku, wyłączenie wentylacji bytowej, zamknięcie klap poŝarowych w przewodach wentylacyjnych na strefach poŝarowych, zwolnienie przejść kontrolowanych przez system ESOK, wysłanie powiadomienia do straŝy poŝarnej (po podpisaniu umowy UŜytkownika z PSP), stałe zapisywanie w pamięci centrali SAP stanów alarmowych i technicznych, 4 Wykonanie systemu sygnalizacji poŝaru 4.1 Wykonanie instalacji Pętle dozorowe wykonać kablem YnTKSY ekw 1x2x0,8 lub YnTKSY 1x2x0,8 (w zaleŝności od wymagań zastosowanego systemu SAP) w powłoce koloru czerwonego. Nie dopuszcza się stosowania linii odgałęźnych. Odgałęzienia linii zasilających i sterujących wykonać w specjalnych puszkach PIP, eliminujących moŝliwość uszkodzenia linii dozorowych lub sterujących poszczególne klapy poŝarowe. W przypadku awarii jednego z elementów liniowych SAP, np. czujki, zadziałają wbudowane w elementy liniowe sąsiednie izolatory zwarć, które odłączą uszkodzony element i fakt ten będzie sygnalizowany w centrali SAP. Linie sterująco-sygnałowe wykonać przewodem HDGs 2x1,0. Przebiegi tras kablowych przedstawione zostały na rysunkach. Podejścia do ROPów, urządzeń wykonawczych i monitorowanych wykonać pod tynkiem. W miejscach instalacji urządzeń pozostawić 30 cm zapasu kabla w postaci pętli co pozwoli na późniejsze wykonanie pomiarów stanu izolacji, rezystancji i ciągłości dla kaŝdej całej pętli dozorowej. Nie dopuszcza się łączenia kabli poza puszkami rozdzielczymi PIP, zaleca się jednak, by kable pomiędzy urządzeniami prowadzić w jednym odcinku. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie dopuszczalnych odległości pomiędzy instalacją SAP, a innymi instalacjami, zwłaszcza elektroenergetyczną i odgromową, zgodnie z normą BN-84/ Wykonać instalację zasilającą centralę SSP. Centrala powinna być zasilana z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni głównej budynku, do którego nie moŝna podłączać Ŝadnych innych urządzeń odbiorczych. Obwód zasilania centrali powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem 6A i być włączony przed wyłącznikiem przeciwpoŝarowym prądu. Kabel zasilający naleŝy wprowadzić do centrali przez oddzielny otwór, nie moŝe on przebiegać w pobliŝu pozostałych kabli (instalacja zasilające w projekcie elektrycznym), Przy układaniu kabli naleŝy unikać prowadzenia odcinków równoległych do zwodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej. Dopuszcza się zmianę kolejności włączenia elementów liniowych w pętli jeśli wymaga tego optymalizacja prowadzenia tras kablowych, a w szczególności konieczność zapewnienia bezkolizyjności z innymi instalacjami w budynku. Zmiany 5

6 zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej. Moduły sterujące i nadzorujące montować w miejscu dogodnym dla późniejszych czynności serwisowych. Istotne zmiany miejsca montaŝu zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej. Po wykonaniu instalacji naleŝy uzgodnić sposób przekazywania sygnałów alarmu poŝarowego do najbliŝszej jednostki PSP uwzględniając ustalenia podane w rozporządzeniu MSWiA z dnia r,[Dz.U.Nr 80.poz 563]. 4.2 Urządzenia systemu Centrala Do ochrony obiektu uŝyto mikroprocesorowej centrali CERBERUS Pro FC724-ZE. Centrala sygnalizacji poŝaru jest inteligentną, nowoczesną centralą współpracującą z szeregiem adresowalnych elementów liniowych spełniających funkcje nadzorujące i sterujące w systemie. Podstawowe funkcje systemu Automatyczne lub ręczne wykrywanie urządzeń liniowych Automatyczny test urządzeń Pamięć ostatnich zdarzeń Wykrywanie podwójnych adresów Współpraca z elementami adresowalnymi słuŝącymi do detekcji alarmów technicznych Programowalny czas reakcji na alarm z ręcznych ostrzegaczy poŝarowych Podział obszaru chronionego na 12 stref dozorowych Automatyczna zmiana czasu zimowego i letniego (z moŝliwością konfiguracji) o moŝliwość pełnej edycji konfiguracji z pulpitu lub komputera Oprogramowanie dla PC MoŜliwość łączenia central z sobą w sieć Optyczna czujka dymu Inteligentna, fotoelektryczna czujka dymu. Zastosowano w niej najnowsze rozwiązania pomiaru światła rozproszonego. Dym dostając się do komory pomiarowej powoduje rozproszenie światła wykrywane przez fotokomórkę. Dostarczony sygnał jest odpowiednio kształtowany i modyfikowany do potrzeb.transmisji. Czujka przekazuje takŝe wartość proporcjonalną do zaprogramowanej czułości. Pomaga ona w ustaleniu konieczności konserwacji. Zastosowanie: korytarze, pokoje, przestrzenie międzystropowe, klatki schodowe itp. 6

7 4.2.3 Ręczny ostrzegacz poŝarowy ROP Ręczny ostrzegacz poŝarowy ROP zwany równieŝ przyciskiem poŝarowym, jest urządzeniem słuŝącym do ręcznego uruchamiania systemu automatycznej sygnalizacji poŝarowej. Zbicie szybki automatyczne załącza przycisk. Odblokowanie następuje przez uprawnione osoby po wymianie szybki. Alarm poŝarowy z ręcznego ostrzegacza nie wymaga weryfikacji i jest wyzwalany niezwłocznie jest to alarm II stopnia. Zastosowano ręczne ostrzegacze z wbudowanymi modułami izolacyjnymi. Ręczne ostrzegacze zainstalowane są w końcach korytarzy, przy wyjściach z obiektu Moduł sterujący Moduł sterujący słuŝy do przyłączania konwencjonalnych elementów wykonawczych. Przetwarza polecenia przychodzące z urządzenia sterującego w postaci sygnału cyfrowego na sygnały analogowe. Zastosowanie: np. podawanie kryteriów alarmu II stopnia do : sterowania systemu zapobiegającego zadymianiu dróg ewakuacyjnych zgodnie ze scenariuszem poŝarowym Sygnalizator wewnętrzny Sygnalizatory akustyczne wewnętrzne projektuje się na poszczególnych kondygnacjach, które mają za zadanie sygnalizowanie alarmu poŝaru. Sygnalizatory instaluje się na pętlach dozorowych, które posiadają swoje adresy i izolatory zwarć, 5. Spis rysunków Rys.001 Rys.002 Rys.003 Schemat Blokowy SSP Rzut Piwnic SSP Rzut Parteru SSP 7

8 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV 1. KONCEPCJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ. System telewizji dozorowej obejmuje swym zasięgiem zewnętrzne i wewnętrzne strefy obiektu. Zewnątrz - jest to teren przyległy do budynku ze szczególnym uwzględnieniem wejść, natomiast wewnątrz - ciągi komunikacyjne oraz basen i brodziki. Zastosowany zostanie bardzo dobrej jakości system telewizji dozorowej oparty na kamerach kolorowych, dualnych (zewnętrzne) oraz kolorowych (wewnętrzne). Do obserwacji zostaną uŝyte kamery o rozdzielczości 580TVL z obiektywami ze zmienną ogniskową. Dzięki temu moŝliwe będzie elastyczne ustawienie pola obszaru widzenia (sceny) kamer. Kamery zewnętrzne zasilane będą napięciem 230VAC, wyprowadzonym z projektowanej rozdzielni elektrycznej, natomiast wewnętrzne napięciem 12 VDC. Stałe kamery zewnętrzne zostaną zainstalowane na ścianie budynku. Przeznaczone są do obserwacji wejść do budynku oraz jego całego obrysu. Kamery wewnętrzne umieszczono na wszystkich ciągach komunikacyjnych w taki sposób aby zapewnić jak najmniejszą ilość martwych stref. Kamery te wyposaŝono w obiektywy ze zmienną ogniskową i automatyczną przysłoną dzięki czemu moŝliwa będzie ręczna regulacja kąta widzenia kaŝdej z kamer. Kamery zostały umieszczone w półkulistych obudowach. Kamery wewnętrzne w obudowach hermetycznych projektuje się na basenie. W systemie zrealizowano stanowiska obserwacyjne i techniczne. Stanowisko obserwacyjne znajdować się będzie w pomieszczeniu Ratownika. Projektuje się cztery monitory LCD o przekątnej ekranu 19" instalowanych na ścianie pokoju Ratownika. Dwa rejestratory cyfrowe z zasilaczami będą umieszczone w szafie RACK, która umieszczona jest w pomieszczeniu porządkowym. Rejestratory te są 16 wejściowe. Posiadają wyjście LAN umoŝliwiające zdalny podgląd np. przez Internet. W systemie zostało zaprojektowane oddzielne okablowanie słuŝące do zasilania kamer zewnętrznych i kamer wewnętrznych. 2. DOBÓR URZĄDZEŃ Dobór urządzeń pozwala na nagranie lub odtwarzanie obrazu bardzo dobrej jakości kolorowego. System telewizji dozorowej składa się z urządzeń wymienionych poniŝej. Kamera dualna (filtr IR mechaniczny) 580TVL, 0,1/0,006lux. Obudowa klimatyzowana zewnętrzna ze wspornikiem, Kamera wewnętrzna kolorowa min 580TVL; 0,1/0,006lux, Rejestrator cyfrowy nagrywanie 400kl/sek; HDD 1TGB, Monitor LCD 19 profesjonalny dedykowany do CCTV, 4.1. Uzasadnienie rozmieszczenia oraz doboru typu kamer. Przy doborze typu kamer oraz ich wyposaŝenia kierowano się następującymi kryteriami: MoŜliwością dobrej obserwacji terenu zewnętrznego, Powierzchnią i kształtem obszaru dozorowanego przez kamerę, Zakładanym miejscem usytuowania kamer, 8

9 Zapewnieniem poprawnej pracy w warunkach złego oświetlenia, Zminimalizowaniem moŝliwości dokonania sabotaŝu kamer. Zastosowane kamery, ich wyposaŝenie oraz rozmieszczenie w zupełności spełniają powyŝsze warunki. Kamery stałe, nadzorujące strefę zewnętrzną obiektu zostały umieszczone w ogrzewanych obudowach z osłoną przeciwsłoneczną. Kable wizyjne i zasilające kamery są niedostępne od zewnątrz. Wszystkie kamery stałe wewnętrzne i zewnętrzne wyposaŝono w obiektywy ze zmienną ogniskową dzięki czemu moŝliwe jest elastyczne ustawienie obszaru widzenia kamer. Kamery posiadają obiektywy z automatyczną przysłoną. Funkcje poszczególnych kamer: Kamery wewnętrzne instalowane w ciągach komunikacyjnych powinny obejmować swoim zasięgiem te obszary. Ogniskowe obiektywów ustawić tak aby moŝna było obserwować przebywające tam osoby, a kamery patrzące na wejścia ustawić tak ogniskowe obiektywów aby moŝna było osoby tam przechodzące zidentyfikować wg obowiązującej PN, Kamery instalowane na basenie ogniskowe obiektywów ustawić tak aby swoim zasięgiem obejmowały jak największy obszar (identyfikacja osób wg PN nie wymagana), Kamery zewnętrzne mają za zadanie obserwację przyległego terenu do obiektów sportowych na których są zainstalowane. Ich obszar obserwacji powinien obejmować pomiędzy kolejnymi kamerami zewnętrznymi. Wszystkie kamery mogą spełniać zadania określone w Planie Ochrony Obiektu stworzony przez UŜytkownika obiektu przy udziale kierownika ochrony. W tym celu naleŝy dokonać korekty ustawienia kamer w zaleŝności od potrzeb. Taki Plan Ochrony Obiektu nie jest przedmiotem niniejszego projektu. 3. PROJEKTOWANIE LINII WIZYJNYCH l ZASILAJĄCYCH. Przy projektowaniu linii wizyjnych i zasilających kierowano się następującymi zasadami: Wszystkie kable sygnału wizyjnego prowadzono bez łączeń z wyjątkiem puszek przyłączeniowych kamer zewnętrznych. Dla zasilania wszystkich urządzeń systemu wykorzystano wydzielony obwód elektryczny (w projekcie elektrycznym), Do zasilania kamer zastosowano przewody z drutowymi Ŝyłami miedzianymi typu YDy 3x1,5 oraz YDy 2x1,5. Dla przesyłu sygnału video zaprojektowano kable typu UTP 4x2x0,5 z konwerterami transmisji po skrętce. Wszystkie kable układane są pod tynkiem lub w korytkach instalacji IT w komunikacji. Piony kablowe na poszczególnych kondygnacjach wykonać w rurach RL w ścianach pod tynkiem oraz w stropach. Wszystkie trasy kabli wizyjnych i zasilających pokazano na rysunkach. NaleŜy pamiętać, Ŝe zasilanie wszystkich kamer oraz rejestratorów musi odbywać się z jednego punktu i tej samej fazy. Rozwiązanie takie zapobiega zakłóceniom sieciowym systemu CCTV. Zasilacz ZAS słuŝy do podania napięcia 12VDC dla kamer wewnętrznych, a ich obciąŝenie musi wynosić min. 3A. 9

10 4. ZALECENIA DLA INWESTORA l UśYTKOWNIKA SYSTEMU. W czasie eksploatacji systemu naleŝy przestrzegać następujących zasad: UŜytkownik powinien ustalić procedury postępowania z alarmami, uszkodzeniami, wyłączeniami części lub całości systemu ze stanu działania. Procedury te powinny być zatwierdzone przez odpowiednie władze przed ich wprowadzeniem. UŜytkownik obiektu powinien wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za nadzór nad systemem telewizji dozorowej. Powinna być zapewniona współpraca z osobami odpowiedzialnymi za konserwację budynku, itp., aby była pewność, Ŝe ich praca nie spowoduje uszkodzeń lub nie zakłóci w inny sposób działania systemu telewizji. 5. KONSERWACJA. Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidłowa i stała konserwacja. Konserwację naleŝy prowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez wyspecjalizowane firmy. Konserwacja powinna być wykonywana jeden raz na trzy miesiące. Jeden raz do roku musi być przeprowadzone czyszczenie wnętrza obudów kamer. 6. SPIS RYSUNKÓW. Rys.004 Rys.005 Rys.006 Schemat Blokowy CCTV Rzut Piwnic CCTV Rzut Parteru CCTV 10

11 NAGŁOŚNIENIE PA 1. Nagłośnienie System nagłośnienia projektuje się w Hali Basenu i brodzików. Projektuje się system nagłośnienia o wysokiej impedancji na bazie instalacji o napięciu linii głośnikowych 100V. Systemy o wysokiej impedancji doprowadzają do głośnika sygnał liniowy o napięciu 100V przy pełnej mocy audio. System ten ma kilka zalet w porównaniu do systemów o niskiej impedancji i sprawia, Ŝe są one idealne dla typowych zastosowań PA. Cechy i zalety: Z uwagi na niskie wartości płynącego prądu moŝna stosować długie przewody Małe straty na linii Wszystkie głośniki moŝna łączyć równolegle Prosta instalacja MoŜna włączać i wyłączać głośniki oraz stosować indywidualne regulatory głośności RóŜne typy głośników o róŝnej mocy w watach modą być podłączone do tej samej linii głośnikowej Łatwe obliczanie mocy wzmacniacza dla danej linii głośnikowej (moce głośników się dodaje) 1.1. Opis systemu nagłośnienia W skład nagłośnienia wchodzą następujące urządzenia: Wzmacniacze z mikserem, mikrofony bezprzewodowe, odtwarzacze CD oraz kolumny wewnętrzne głośnikowe. System nagłośnienia ma za zadanie przekazanie informacji słownej oraz podkładu muzycznego podczas np. zawodów sportowych lub treningów. Zaprojektowane urządzenia zapewniają wystarczającą jakość dźwięku do tych celów Uwagi montaŝowe Instalację przewodową wykonać z duŝą starannością, poniewaŝ ona nie jest odporna na róŝnego rodzaju zakłócenia elektryczne. Przewody naleŝy prowadzić w osobnych korytach kablowych w ciągach komunikacyjnych lub pod tynkiem w pozostałych pomieszczeniach lecz naleŝy pamiętać aby odstęp przewodów instalacji głośnikowej od innych instalacji elektrycznych wynosił min. 30 cm, a krzyŝowanie się tych instalacji wykonać pod kątem Wszystkie wzmacniacze oraz mikrofony i odtwarzacze CD w celu zachowania ochrony od poraŝeń naleŝy podłączyć do osobnego uziemienia (a nie do przewodu zerowego, który wprowadza przydźwięk sieci). 11

12 Parametry które muszą spełniać kluczowe urządzenia (przykładowe urządzenia itc AUDIO / AVIS media): mikrofon bezprzewodowy zestaw pojedynczy, diversity, pasmo UHF, nadajnik z mikrofonem do ręki, max ilość pracujących zestawów 9. Wzmacniacz miksujący 5 strefowy z: CD, Tuner AM/FM, czytnik mp3 350W ( 8 Ω, 30V, 70V, 100V ), Kolumna głośnikowa hermetyczna naścienna z mocowaniem 35-40/100V. 2. SPIS RYSUNKÓW. Rys.004 Rys.006 Schemat Blokowy PA Rzut Parteru PA 12

13 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SSWiN 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres opracowania. Dokumentacja obejmuje instalację centralki sygnalizacji włamania wraz z osprzętem, instalację róŝnego rodzaju i typu czujek, wykonanie okablowania urządzeń oraz instalację wszystkich pozostałych urządzeń niezbędnych do poprawnego działania całego systemu. Zakłada się, Ŝe ochroną zostaną objęte wszystkie pomieszczenia budynku, w których znajdują się: wejścia zewnętrzne, komunikacje, wszystkie pomieszczenia posiadające otwory okienne oraz magazynki techniczne, Przed przystąpieniem do realizacji instalacji systemu naleŝy dokładnie uzgodnić z uŝytkownikiem umiejscowienie wyznaczonych do ochrony pomieszczeń oraz organizację ruchu w obrębie wydzielonych obszarów systemu. WiąŜe się to z rozmieszczeniem klawiatur oraz czujników przeznaczonych do ochrony wydzielonych pomieszczeń. 2. KONCEPCJA OCHRONY OBIEKTU. Koncepcja ochrony obiektu została stworzona z uwzględnieniem następujących czynników: => wymagań wynikających z przyjęcia klasy systemu alarmowego, => wymagań uŝytkownika, => funkcji pomieszczeń, => godności z Polską Normą PN-EN Systemy Alarmowe Koncepcja ochrony. Koncepcja ochrony została skonstruowana w oparciu o wysokiej klasy system alarmowy włamania. Budynek będzie chroniony systemem alarmowym sterowanym odpowiedniej pojemności centralą alarmową. Centrala alarmowa powinna mieć moŝliwość podziału systemu alarmowego na odpowiednią ilość stref dozorowych oraz umoŝliwiać przyszłą rozbudowę systemu. W celu zapewnienia odpowiedniej pojemności systemu centralę naleŝy rozbudować modułami ekspanderów wejść, i ekspanderów wyjść zainstalowanych w odpowiednich miejscach obiektu. Centrali alarmowej oraz modułom ekspanderów i dodatkowym elementom magistrali systemowej naleŝy zapewnić zasilanie awaryjne w postaci akumulatorów bezobsługowych o odpowiedniej pojemności. Urządzenia wyniesione: czujki, klawiatury, sygnalizatory naleŝy zasilać z zasilaczy odpowiadających mocą pojemności akumulatorów zapewniających odpowiednio długi czas pracy systemu alarmowego w przypadku awarii zasilania sieciowego. Przyjęto iŝ zasilanie awaryjne powinno pozwalać na pracę systemu przez co najmniej 48 godzin, bez zasilania podstawowego. 13

14 Podstawowym elementem systemu są czujki pasywne podczerwieni, przewidziane do zabezpieczenia pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych. System jest podzielony na niezaleŝne obszary (podsystemy) Poszczególne obszary systemu alarmowego są sterowane własnymi manipulatorami, bądź z manipulatora głównego. 3. KONFIGURACJA SYSTEMU l CECHY UśYTKOWE Urządzenia systemu alarmowego. W skład systemu alarmowego włamania i napadu wchodzą następujące urządzenia: => Centrala alarmowa z rozszerzeniami i manipulatorami, => Czujka pasywna podczerwieni klasa C. Jest to szerokokątna czujka pasywna podczerwieni. Została zastosowana w większości pomieszczeń. => Czujka pasywna podczerwieni z antymaskingiem klasa C. Jest to czujka dualna: czujka pasywna podczerwieni oraz mikrofalowa. Została zastosowana w pomieszczeniach gdzie ma dostęp postronna osoba. => Czujka otwarcia klasa C. Jest to czujka kontakrtonowa do kontrolowania stanu otwarcia drzwi zewnętrznych. => Sygnalizator, klasa C. Sygnalizator informuje na zewnątrz budynku o powstałym alarmie. Sygnalizator posiada podtrzymanie zasilania i jego oderwanie od ściany zawsze spowoduje alarm. => Sygnalizator, klasa C. Sygnalizator informują wewnątrz budynku o powstałym alarmie. Ponadto w skład systemu alarmowego wchodzą: => zasilacze ZAS, => akumulatory 18Ah/12V, => akumulatory 14Ah/12V, => puszki połączeniowe, => obudowy centrali, modułów i manipulatorów => okablowanie, 3.2 Linie i grupy dozorowe. Przy projektowaniu linii dozorowych kierowano się następującymi wymaganiami: => ilość elementów w linii nie większa niŝ 1 szt, => maksymalna rezystancja linii nie większa niŝ 100 ohm, => naleŝy stosować przewody nie ekranowane o średnicy 0,5 mm (do budowy linii dozorowych), => naleŝy stosować przewody typu skrętka Power & Data" (do budowy magistrali), napięcie w kaŝdym miejscu linii dozorowej nie moŝe być niŝsze niŝ dopuszczalne minimalne napięcie zasilania zainstalowanych w niej elementów liniowych, które wynosi 12V DC. 14

15 Biorąc pod uwagę powyŝsze, zaprojektowano centralę z 128 liniami dozorowymi. Do budowy linii dozorowych i sygnalizacyjnych zastosowano kabel YTKSY3x2x0,5. Dla linii magistralnych zastosowano kabel UTP 4x2x0,5. Podział na grupy dozorowe uwzględnia zarówno wymagania ochrony jaki i Ŝyczenia uŝytkownika. Grupa jest to część systemu alarmowego, która moŝe być obsługiwana niezaleŝnie. Ze względu na to, Ŝe podział systemu na grupy dokonuje się programowo, istnieje moŝliwość innego podziału systemu juŝ w trakcie jego eksploatacji. 4. WYKONANIE SYSTEMU ALARMOWEGO. 4.1 Wykonanie okablowania. Do wykonania okablowania zaprojektowano przewody z Ŝyłami miedzianymi nie ekranowane typu YTKSY3x2x0,5 - dla tras kablowych linii dozorowych i sygnalizacyjnych i typu UTP 4x2x0,5 - dla magistral. Trasy oraz sposoby prowadzenia przewodów pokazano na rysunkach. Instalację naleŝy prowadzić w ciągach komunikacyjnych w korytach z siecią IT oraz w pozostałych pomieszczeniach pod tynkiem, w zaleŝności od sposobu wykończenia poszczególnych pomieszczeń i moŝliwości ukrycia okablowania. Zejścia kabli do czujek, sygnalizatorów i manipulatorów wykonać pod tynkiem. Zakończenia przewodów przy pasywnych czujkach podczerwieni, umieścić na wysokości mocowania czujki. Pomiędzy centralą alarmową, a główną przełącznicą telefoniczną obiektu naleŝy ułoŝyć przewód typu YTKSY 3x2x0,5, który będzie słuŝył do podłączenia modemu wysyłającego sygnały alarmowe do Centrum Monitorującego wybranej firmy ochrony. Ewentualne przedłuŝania przewodów moŝliwe jest do wykonania tylko przy uŝyciu puszek połączeniowych posiadającymi wyłącznik sabotaŝowy. W miejscach, gdzie będą instalowane urządzenia systemu naleŝy pozostawić wolne końce przewodów o długości 0,3m, a przy centrali i modułach - długości 1,5m. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na zachowanie dopuszczalnych odległości pomiędzy przewodami systemu alarmowego włamania, a innymi instalacjami, zwłaszcza elektroenergetyczną która powinna wynosić minimum 0,3 m. Od projektowanej rozdzielni elektrycznej, w której zaprojektowano obwody elektryczne przeznaczone do zasilania urządzeń systemów ochrony naleŝy poprowadzić wydzielone obwody elektryczne do zasilania centrali, modułów zasilaczy i zasilaczy ZAS. Do przewodów tych nie wolno podłączać innych odbiorników, poza urządzeniami systemu alarmowego włamania. NaleŜy zastosować przewód YDYp3x1,5. Szczegóły instalacji zasilającej system SSWiN w projekcie elektrycznym. 15

16 4.2. MontaŜ urządzeń systemu alarmowego MontaŜ centrali, modułów i zasilaczy. Na rysunkach rzutów obiektu pokazano pomieszczenia, w których zainstalowano moduły systemu alarmowego. Umieszczono je w metalowych obudowach. W obudowie naleŝy umieścić akumulatory 14Ah/12V. NaleŜy uzgodnić z UŜytkownikiem miejsca montaŝu urządzeń technicznych takich jak rozszerzenia, zasilacze, centralę aby to nie kolidowało z wystrojem pomieszczeń ( nie dotyczy to czujek, które naleŝy instalować w miejscach pokazanych na rysunkach ). NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na sposób podłączenia magistrali systemowej. Stosować się do szczegółowych instrukcji producenta urządzeń MontaŜ czujek, manipulatorów i sygnalizatorów. Wszystkie pasywne czujki podczerwieni instalować na ścianach na wysokości około 2,50m od poziomu podłogi. KaŜda czujka przestrzenna powinna mieć zapewnioną przestrzeń roboczą, dlatego teŝ przed ich instalowaniem naleŝy zwrócić szczególną uwagę na ostateczną aranŝację wnętrza. W razie ograniczenia przestrzeni roboczej czujki naleŝy dokonać korekty jej usytuowania - w porozumieniu z projektantem systemu. Klawiatury systemu alarmowego instalować na wysokości 1,50m od poziomu podłogi. Klawiatury instalowane przy wejściach do budynku naleŝy umieścić w kasetach metalowych zamykanych na klucz. Sygnalizatory wewnętrzne instalować we wskazanych miejscach, moŝliwie wysoko pod sufitem. Sygnalizator zewnętrzny montować na ścianie zewnętrznej, w miejscu jak na rysunku, na wysokości około 5,00m. Korpus sygnalizatora przymocować mocno do ściany przy pomocy trzech kołków rozporowych fi10. Podłączenie przewodów pod zaciski centrali i modułów wykonać stosując się do instrukcji producenta. 5. INFORMACJE DLA INWESTORA. MontaŜ systemu alarmowego powinien zostać wykonany przez uprawnionego instalatora posiadającego świadectwo autoryzacji TECHOM w klasie SA-4, oraz Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie usług ochrony osób i mienia systemami alarmowymi. System alarmowy powinien posiadać "KsiąŜkę systemu alarmowego" sporządzoną przez instalatora systemu. System alarmowy powinien być konserwowany (powinny być wykonywane przeglądy okresowe) przynajmniej jeden raz na kwartał. W razie zmiany aranŝacji wnętrz uŝytkownik powinien odpowiednio wcześnie rozpatrzyć ewentualne zmiany w instalacji ze względu na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni roboczej czujek, oraz odpowiedniej ochrony pomieszczeń. 16

17 UŜytkownik powinien ustalić procedury postępowania z alarmami, uszkodzeniami, wyłączeniami części lub całości systemu ze stanu działania. Procedury te powinny być zatwierdzone przez odpowiednie władze przed ich wprowadzeniem. UŜytkownik obiektu powinien wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za nadzór nad systemem alarmowym. Powinna być zapewniona współpraca z osobami odpowiedzialnymi za konserwację budynku, itp., aby była pewność, Ŝe ich praca nie spowoduje uszkodzeń lub nie zakłóci w inny sposób działania systemu alarmowego. 6. WYKONANE ROBOTY BRANś ZWIĄZANYCH Instalacja elektryczna. W rozdzielni elektrycznej naleŝy przewidzieć dziewięć obwodów do zasilania urządzeń systemu alarmowego włamania. 7. SPIS RYSUNKÓW. Rys.004 Rys.005 Rys.006 Schemat Blokowy SSWiN Rzut Piwnicy SSWiN Rzut Parteru SSWiN 17

18 INSTALACJA ZEGAROWA 1. Ogólne informacje Cyfrowe zegary świetlne LED typu CZS są elektronicznymi wyświetlaczami aktualnego czasu, daty oraz temperatury. Zegary cyfrowe mogą być przystosowane do pracy w sieciach czasu jako zegary "matki" i mogą współpracować z dowolnym typem wyświetlaczy cyfrowych - typu WZS. Na Ŝyczenie wykonujemy dowolne konfiguracje sieci zegarów oraz wyposaŝamy je w dodatkowe funkcje np. załączanie sygnału dźwiękowego (czas dzwonków ustawiany z komputera, o kaŝdej pełnej godzinie, o godzinie 12:00, na powitanie Nowego Roku), itp. Zegary świetlne LED typu CZS są zbudowane z super jasnych diod LED świecących w kolorze czerwonym, Ŝółtym, zielonym, niebieskim lub białymi i słuŝą do wizualnego przekazywania informacji: czasu (godziny, minuty, sekundy) z dokładnością centrum czasu tj. 1sek. na lat, daty (dzień, miesiąc, dwie ostatnie cyfry roku), temperatury (w granicach -50 C do 70 C). Typ 2. Podstawowe parametry zegara CZS Wymiary zewnętrzne BxLxD [cm] Wysokość cyfry H [cm] Świecące punkty Odległość odczytu [m] ZuŜycie mocy [VA] Przykładowe przeznaczenie CZS34 44x170x DuŜe hale, wjazdy i wyjazdy 18

19 3. Sterowanie zegarów Zespół sterujący zegara składa się z trzech podstawowych układów: układu odbiornika radiowego odbierającego na falach o częstotliwości Hz sygnały DCF z nadajnika znajdującego się w Mainflingen (koło Frankfurtu nad Menem) lub odbiornika GPS sterowanego z salelitów geostacjonarnych. Sygnał ten zawiera informacje o zmianach czasu z zimowego na letni i odwrotnie, dlatego zegary typu CZS nie wymagają przestawiania, układu pomiaru temperatury, układu elektronicznego przetwarzającego sygnały radiowe oraz sygnały z układu pomiaru temperatury na sygnał sterujący wyświetlaniem cyfr. Czas wyświetlania informacji jest regulowany i moŝe wynosić: dla czasu: 0,4,6 lub 8 sekund, dla daty i temperatury: 0 lub 3 sekundy. 4. Wyświetlacze zegarowe typu WZS Wyświetlacze zegarowe świetlne typu przystosowane są do budowy sieci zegarów. Posiadają te same parametry zewnętrzne co odpowiednie zegary cyfrowe CZS. RóŜnią się od nich sposobem sterowania. Wyświetlacze zegarowe WZS nie mają swojego sterownika dlatego muszą wspótłpracować z zegarem cyfrowym CZS, lub CZS03 z którego otrzymują sygnały sterujące ich pracą. 5. Podstawowe parametry wyświetlaczy WZS Typ Wymiary zewnętrzne BxLxD [cm] Wysokość cyfry H [cm] WZS34 44x170x Zasilanie Wszystkie typy zegarów powinny być zasilane z sieci 230V z przewodem ochronnym. 7. MontaŜ zegarów W skład zestawu wchodzą: zegar zamocowany w kasetonie aluminiowym lub przystosowany do zamocowania w kasetonie innej reklamy, czujnik temperatury, odbiornik DCF77 lub GPS. 19

20 Sposób mocowania kasetonów do konstrukcji nośnej jest uzgadniany z zamawiającym. Zazwyczaj kasetony mocowane są przez: podwieszenie (do sufitu, wysięgnika), wmontowane w ramę zamocowaną na słupie, przykręcenie do ściany. 8. SPIS RYSUNKÓW Rys.004 Rys.006 Schemat Blokowy ZEGARY Rzut Parteru ZEGARY 20

21 ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA ESOK Elektroniczny System Obsługi Klienta EObiekt 1. Ogólna idea Elektroniczny System Obsługi Klienta jest narzędziem przeznaczonym dla firm i instytucji posiadających lub obsługujących obiekty o charakterze sportowym i rekreacyjnym. System słuŝy do sprawnej obsługi oraz rozliczania klientów indywidualnych i grup zorganizowanych. Klient moŝe korzystać z róŝnych form płatności, jak: gotówka, elektroniczna karta stałego klienta, przelew, karta płatnicza i inne. Opłaty za korzystanie z usług zaleŝne są od wielu czynników, m.in. od: czasu pobytu na strefach, typu klienta, pory dnia, dni tygodni. Ponadto system obsługuje sprzedaŝ towarów i usług bez naliczania czasu pobytu, typu asortyment. Sposób naliczania opłat jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb obiektu. Wykorzystanie elektronicznych identyfikatorów oznacza dla klientów szybką i niezawodną obsługę przy kasie, natomiast dla właściciela obiektu zaawansowane moŝliwości zarządzania obiektem poprzez generowanie wszelkiego rodzaju statystyk (liczba osób aktualnie przebywających na płycie, obciąŝenie obiektu w zadanym okresie, utarg kasjera itp.) System informatyczny charakteryzuje się duŝą prostotą obsługi i moŝe pracować w sieci, umoŝliwiając jednoczesną pracę wielu uŝytkownikom. Posiada moŝliwość konfiguracji wielo-obiektowej, a co za tym idzie replikacji danych. 2. Opis funkcjonalny Zadaniem Systemu Obsługi Klienta jest rozliczanie osób korzystających z róŝnych usług, jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu moŝe podlegać zatem czas pobytu na: niecce basenowej, w saunie, solarium, gabinetach odnowy, barze i innych, takŝe wypoŝyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane są z urządzeń rejestrujących czytników stanowiących system sterujący i gromadzone w komputerowej bazie danych na serwerze. Ideą funkcjonowania modułu jest naliczanie opłat za rzeczywisty czas trwania usługi. Na podstawie zdefiniowanych cenników i przyjętych taryf oraz zarejestrowanego czasu usługi, wyliczana jest automatycznie wysokość opłaty w kasie. Nośnikiem informacji jest transponderowy układ zbliŝeniowy w postaci paska na rękę, breloczka, karty itp., nazywany identyfikatorem. Są to elektroniczne układy zbliŝeniowe, którymi posługuje się klient korzystając z róŝnych stref obiektu. W przypadku obiektów basenowych najczęściej przybierają one formę paska na rękę. Jest to rozwiązanie praktyczne, proste i wygodne dla klienta. Dodatkowo pasek transponderowy pozwala na otwieranie szafki basenowej, bezgotówkowe rozliczanie w barze, kontrolę czasu pobytu, itp. Urządzenia rejestrujące to sterowniki mikroprocesorowe wyposaŝone w czytniki zbliŝeniowe. W zaleŝności od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, ręczne, szafkowe oraz inne szczególnego przeznaczenia. Urządzenia te słuŝą do identyfikacji niepowtarzalnego kodu transpondera i w zaleŝności od potrzeb, do zapisu danych w systemie informatycznym. Sterowniki wykorzystują 21

22 najnowszą technologię transponderową, która charakteryzuje się duŝą niezawodnością i prostotą obsługi, a bezdotykowy odczyt podwyŝsza trwałość uŝywanych elementów. Stosowane bramki mechaniczne: kołowroty trójramienne oraz bramki uchylne, sterują ruchem klientów i fizycznie oddzielają od siebie płatne strefy na obiekcie. Obsługa systemu z punktu widzenia klienta została maksymalnie uproszczona. Wchodząc na obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na rękę. Rozwiązanie takie nie utrudnia korzystania z usług i dodatkowo gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Klient korzystając z róŝnych usług przechodzi między poszczególnymi strefami płatnymi, w których wysokość opłaty moŝe być róŝnie naliczana. Identyfikatory pozwalają na: korzystanie ze stref dodatkowo płatnych takich jak: sauna, solarium, rejestrowanie pojedynczych zdarzeń np. zjeŝdŝalnia, a takŝe do bezgotówkowych zakupów (np. mokry bar). Ustalanie odmiennych taryfikatorów dla róŝnych stref pozwala na róŝnicowanie cennika dla tych usług. Nad prawidłowością przemieszczania się między strefami czuwają bramki mechaniczne oraz urządzenia rejestrujące. W przypadku obiektów sportowych część uŝytkowa moŝe być podzielona jest na trzy strefy: płatną, niepłatną i poczekalnię. Przejście z jednej strefy do drugiej sterowane jest za pomocą bramek kołowrotkowych i uchylnych, wyposaŝonych w odpowiednie czytniki lub obsługiwanych pulpitem sterującym ze stanowiska kasowego. W strefie niepłatnej moŝe znajdować się cała infrastruktura dodatkowa (sklepy, kawiarnie, salony gier itp.), natomiast strefa płatna to bezpośrednia część uŝytkowa (baseny, sauny, szatnie, prysznice, bary mokre itp.), która jest obszarem zamkniętym. Poczekalnia to niewielki, wydzielony na wyjściu obszar pomiędzy bramkami osób oczekujących na zapłacenie za pobyt. NaleŜy jednak zaznaczyć, iŝ poczekalnia musi być na tyle duŝa, aby wszystkie osoby oczekujące na rozliczenie mogły się zmieścić w tej strefie. Kończąc korzystanie ze strefy płatnej na obiekcie, klient rejestruje identyfikator w czytniku bramki. Odczytanie kodu powoduje automatyczny zapis czasu zakończenia pobytu w strefie płatnej do bazy danych oraz zwolnienie szafki. Klient przechodząc przez tę bramkę trafia do poczekalni, w której czeka na rozliczenie. Za czas pobytu w tej strefie nie jest pobierana opłata. MoŜliwe jest wyeliminowanie tej bramki, która kończy rejestrację pobytu w strefie uŝytkowej (płatnej). Obiekt w tym przypadku podzielony jest na dwie strefy: płatną i niepłatną, bez poczekalni. Na wyjściu w kasie rejestrowany jest identyfikator, kończąc w ten sposób czas pobytu w strefie płatnej. Wariant ten wyłącza z systemu poczekalnię, za pobyt w której nie były pobierane opłaty. System EObiekt posiada moŝliwość pracy na wspólnej bazie centralnej (replikacji). KaŜdy z obiektów zostaje wyposaŝony w serwer, na którym zostaje zapisywana lokalna baza danych danego obiektu. Poprzez Internet (łącze DSL - stały adres IP) następuje wymiana wpisów pomiędzy bazami lokalnymi a bazą centralną. W sytuacji awaryjnej gdy połączenie z bazą centralną zostanie zerwane, system zapisuje informacje tylko na bazie lokalnej. W momencie gdy połączenie zostanie przywrócone, następuje aktualizacja bazy centralnej oraz baz lokalnych. 22

23 Oprogramowanie posiada następujące funkcje i moŝliwości: Strefy Dowolne przechodzenie pomiędzy strefami, Przypisanie opłaty za czas pobytu na strefie, Przypisanie opłaty za wejście na strefę, Ewidencjonowanie czasu pobytu na poszczególnych strefach. Definiowanie cennika Opłata za pobyt naliczana z rozdzielczością do 1 min, ZróŜnicowanie ceny w ciągu dnia, ZróŜnicowanie ceny w ciągu tygodnia, ZróŜnicowanie ceny w zaleŝności od strefy, ZróŜnicowanie ceny w zaleŝności od czasu pobytu klienta na obiekcie, ZróŜnicowanie ceny w zaleŝności od sposobu płatności, ZróŜnicowanie ceny w zaleŝności od typu klienta, Dowolne naliczanie przedpłat, Naliczanie opłaty za zdarzenie, np. za zjeŝdŝalnię, Jednorazowa opłata za skorzystanie z usługi. MoŜliwość ustawienia minimalnego salda na koncie, jakie musi posiadać klient korzystający z karnetu. Dowolne ustawianie wpłat na konto, Definiowanie kaucji, bądź opłaty za wypoŝyczenie sprzętu. Definiowanie cen i terminów waŝności karnetów na zajęcia zorganizowane. Obsługa programu Logowanie kasjerów w celu identyfikacji wykonywanych czynności, MoŜliwość logowania do systemu za pomocą hasła lub karty operatorskiej, Dodawanie, usuwanie i zmiana operatorów, ZróŜnicowanie poziomów uprawnień dla operatorów systemu, Zmiany i korekta w programie dostępne tylko dla wyŝej wymienionych osób, Kontrola ilości osób przebywających na basenie z uwzględnieniem stref, Kontrola czasu pobytu wprowadzonych na obiekt pasków, Wprowadzanie osób z rachunku grupowego na strefę niepłatną, Wprowadzanie i modyfikacja dostępnych pasków transponderowych, Na stanowiskach kasowych stosowany jest system Windows podczas gdy baza danych operuje w środowisku LINUX. Stanowi to idealne połączenie niezawodności z uniwersalnością. Osoby pracujące na kasach mogą uŝywać aplikacji biurowych bez zmiany systemu operacyjnego (jak to ma miejsce w przypadku obsługi przez terminale). 23

24 bezpośrednie sterowanie szafkami z poziomu aplikacji ESOK - widoczna bieŝąca zajętość szafek, programowanie szafek z poziomu PC, replikacja danych między obiektami. Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie danych, zarówno od serwera, jak i od klientów, które mogły być równieŝ przeprowadzone bez połączenia pomiędzy serwerami. SprzedaŜ wejścia na basen Powiązanie z paskiem transponderowym, Wydawanie paska za pomocą czytnika lub po wpisaniu kodu, MoŜliwość zwrotu paska z rachunku grupowego, Wybieranie rodzaju klienta - ulgowe, normalne, rodzinne itp., Wybieranie rodzaju płatności - gotówka, przelew, karnet itd., Wpuszczanie wielu osób na jeden rachunek, Wpuszczanie wielu osób na jeden pasek, Szybkie wpuszczanie osób na zdefiniowane rodzaje wejść, MoŜliwość wypoŝyczania asortymentu podczas wydawania paska klientowi i rozliczania wypoŝyczalni wraz z rozliczeniem rachunku. MoŜliwość bezgotówkowego korzystania z dodatkowych usług (bar mokry, zjeŝdŝalnia, ) które będą rozliczane w kasie podczas wyjścia. Rozliczanie klienta za pomocą paska transponderowego Zmiana statusów na liście pasków: aktywny, uŝywany, nieaktywny, Przedstawienie szczegółów rozliczenia: czasu i miejsca pobytu, dodatkowych usług, jak bar mokry, zjeŝdŝalnia, wypoŝyczony sprzęt. Zbiorowe rozliczenie wszystkich usług zarejestrowanych na pasku, Rozliczanie wejść grupowych (z jednego rachunku) jednym paskiem transponderowym, Drukowanie paragonu po opłaceniu pobytu (po zamknięciu rachunku), MoŜliwość drukowania dodatkowego potwierdzenia podczas rozliczenia, jak teŝ w razie potrzeby w kaŝdej chwili. MoŜliwość wglądu na listę dokumentów sprzedaŝy: rachunki, faktury, MoŜliwość wykonania storna rachunku, W przypadku braku środków na koncie, moŝliwość automatycznego uzupełnienia salda podczas rozliczenia wejścia na kartę. Rozliczenia klienta bez uŝycia paska transponderowego Wyświetlenie listy otwartych rachunków moŝliwość rozliczenia z tego poziomu, MoŜliwość rozliczenia paska z poziomu listy pasków będących w uŝyciu, Zidentyfikowanie numeru paska w celu rozliczenia. 24

25 Obsługa karnetów Prowadzenie ilościowo - wartościowej ewidencji kart klienckich w systemie, Zakładanie, likwidacja i edycja kont klientów, Powiązanie konta z kartą transponderową, MoŜliwość przypisania więcej niŝ jednej karty do jednego konta MoŜliwość przypisania fotografii do konta i do karty, MoŜliwość usuwania karty z konta, MoŜliwość zidentyfikowania klienta w przypadku zagubienia, bądź zniszczenia karty, środki na koncie nie przepadają Wypłata gotówki na konta klientów, Wpłata za pomocą bezgotówkowych form płatności, jak przelew, umowa,.. Wydruk potwierdzenia wpłaty i wypłaty z konta KP i KW, Przesunięcie sald między dwoma kontami, Przedstawienie i wydruk historii obrotów i zakupów kont, Pełna ewidencja 3 róŝnych sald na kontach klienckich (3 stawki VAT na jednym koncie), Kontrola waŝności konta oraz ilości środków posiadanych na koncie podczas wejścia, MoŜliwość przypisania róŝnych upustów indywidualnie do kaŝdego konta, MoŜliwość ustawiania czasu waŝności kont indywidualnie lub z konfiguracji, Sprawdzanie stanu konta za pomocą czytnika lub wpisanego numeru karnetu, MoŜliwość usuwania operacji z konta, Funkcja zerowania wartości na "niewaŝnych" kontach, MoŜliwość odwrócenia zerowania stanów kont, Wydruki raportów z zerowań kont, MoŜliwość pobierania i wypłacania kaucji za karnet i wykonania zestawienia ruchu depozytów. Obsługa zapłat, jako potwierdzenia wpływu środków za pomocą przelewu, bądź umowy. Szacowanie wartości sald na kontach o stały procent, o stała kwotę, na stałą kwotę. MoŜliwość sprawdzania stanu konta w programie, za pomocą czytnika, jak równieŝ za pomocą Internetu. Zaawansowane opcje personalizacji kart i kont - moŝliwość połączenia karty oraz konta ze zdjęciem klienta. 25

26 Wystawianie faktur Przeniesienie danych z rozliczenia klienta do faktury, MoŜliwość edycji przeniesionych danych, Wystawianie faktur nie powiązanych z dokumentem sprzedaŝy, Dodawanie, usuwanie z bazy klientów i kontrahentów, Dodawanie, usuwanie z bazy towarów i usług, Automatyczne wystawianie faktur za zbiorowe i występujące okresowo usługi, Wystawianie korekt do faktur, Wystawianie duplikatów faktur, Drukowanie faktur wystawionych w formie graficznej i tekstowej w zaleŝności od konfiguracji, Przeszukiwanie faktur według róŝnych kluczy, Raport sprzedaŝy z faktur VAT. SprzedaŜ ręczna płatności, SprzedaŜ towarów i usług bez naliczania czasu na róŝne formy MoŜliwość grupowania towarów i usług, MoŜliwość wprowadzania towarów do magazynu SprzedaŜ asortymentu jako specyficznego rodzaju usługi karnet, Wprowadzanie asortymentu do wypoŝyczalni i ewidencja stanu wypoŝyczanego sprzętu. Obsługa magazynów utrzymanie kontroli nad bieŝącym stanem magazynu oraz działaniami, które na ten stan wpływają, zarządzanie kartoteką towarów, wystawianie i drukowanie róŝnego rodzaju dokumentów magazynowych: PZ, WZ, RW, ZZ, MM, RA, sporządzanie podstawowych zestawień magazynowych, jak: historia asortymentu, stany magazynowe, zestawienia dokumentów magazynowych, ruchy towarów, kontrola zapasów towarów. Rozliczanie kasjerów - raporty Informacja o stanie gotówki kasjera w danej chwili, Rozdział na wpłaty gotówkowe, przelewem i z karnetów, Rozdzielenie na kaucje i pobrane dopłaty, Rozdzielenie rozliczenia przy pracy wielostanowiskowej. Informacja o czasie pobytu klienta i pobranej przez kasjera kwocie. 26

27 Raporty i statystyki System oprócz rozbudowanych zestawień kasjerskich i sprzedaŝy posiada raporty statystyczne np.: Około 40 róŝnych zestawień z filtrowaniem według wielu parametrów z moŝliwością eksportu do programów kalkulacyjnych np. Excel, Średnie czasy pobytu dla wszystkich typów klientów w godzinowym przedziale czasu i w danym okresie między datami, Raporty ilości osób dla wszystkich typów klientów w godzinowym przedziale czasu i w danym okresie między datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto klienckie czy daną usługę, Raporty ilości obrotów dla wszystkich typów klientów w godzinowym przedziale czasu i w danym okresie między datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto klienckie czy daną usługę, Raporty statystyczne ukazujące aktualną dzienną, godzinową, statystykę i oraz zbiorcze zestawienia, RóŜne rodzaje raportów VAT: sprzedaŝy VAT, rejestr sprzedaŝy, rejestr sprzedaŝy od brutto, rejestr sprzedaŝy faktur VAT, Raporty dotyczące kont klienckich; stanów kont, obrotów, rozrachunków, Zestawienia dotyczące kart klienckich; ruchu kaucji, operacji na karych, ilości kart z podziałem na ich aktualny status, MoŜliwość zapisu raportów do pliku tekstowego. MoŜliwość importu i eksportu danych raportu do programu CDN. 3. ZESTAWIENIE WAśNIEJSZYCH MATERIAŁÓW 3.1. ELEMENTY SYSTEMU ESOK 1. Czytnik transponderowy RFID - pod tynkowy, np. do mocowania na trwałe do obudowy bramki, blatu stołu lub ściany - 1kpl. 2. Czytnik transponderowy RFID - natynkowy, umieszczony w zwartej obudowie np. do sterowania ryglem kontroli dostępu - 1kpl. 3. Czytnik transponderowy RFID - kasowy, ruchomy umieszczony w zwartej obudowie do przemieszczania po blacie stołu USB - 1kpl. 4. Czytnik transponderowy RFID - punkt odczytu z 6xLED, natynkowy, umieszczony w zwartej obudowie umoŝliwia odczyt czasu przebywania na basenie, sterować przejściem w saunie i informować o jej zajętości 1kpl. 5. Serwer firmy HP 1 kpl. 6. Komputer HP 2 kpl. 7. Program komputerowy do obsługi klientów 1 kpl. 8. Monitor HP 3 szt. 9. Drukarka laserowa HP LJ 1018 do wydruku faktur i raportów 2 szt. 10. Drukarka fiskalna do obsługi sprzedaŝy fiskalnej 2 szt. 11. Szuflada automatyczna do drukarki fiskalnej 2 szt. 27

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

Spis treści: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP

Spis treści: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP Spis treści: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP 1. Informacje wstępne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Cel opracowania... 2 1.4 Inwestor... 2 1.5 Wykonawca... 2 1.6 Cel

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2

Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2 Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 051214 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU SSP

SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU SSP SYSTEM SYGNALIZACJI POśARU SSP 1 Informacje wstępne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wyposaŝenie w System Automatycznej Sygnalizacji PoŜaru (SAP) budynek Krytej Pływalni w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania 23/33 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - instalację wykrywania poŝaru, - instalację oddymiania, - sterowanie i kontrolowanie urządzeń zewnętrznych Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA POZYCJA 10 Zawartość 11. Opis techniczny... 2 11.1. ZałoŜenia projektowe... 2 11.2. Zakres opracowania... 2 11.3. Dobór systemów... 2 11.4. Opis systemów... 2 11.5. Główne elementy systemu video domofonowego

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POśARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54. Ogólna charakterystyka systemu: Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Tablica TW sterowania oświetleniem komunikacji Oświetlenie ewakuacyjne rzut IV piętra

Spis treści. Spis treści. Tablica TW sterowania oświetleniem komunikacji Oświetlenie ewakuacyjne rzut IV piętra Spis treści I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Charakterystyka stanu istniejącego 3. Zakres opracowania II. Opis projektowanych rozwiązań 1. Instalacja oddymiania klatki schodowej 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2 Spis zawartości 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Temat projektu... 3 1.2. Zakres projektu... 3 1.3. Podstawa opracowania projektu... 3 2. Instalacja komputerowo-telefoniczna (teleinformatyczna)... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Przycisk oddymiania RT45, RT45-LT

Przycisk oddymiania RT45, RT45-LT Przycisk oddymiania, LT Urządzenie bezpieczeństwa chroni Ŝycie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaŝ i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez producenta Zielona

Bardziej szczegółowo

MAAG S.C. ul. Klonowicza 2/ Warszawa fax. (022) , tel.(022)

MAAG S.C. ul. Klonowicza 2/ Warszawa fax. (022) , tel.(022) M A A G MAAG S.C. ul. Klonowicza 2/58 01-228 Warszawa fax. (022) 211 31 94, tel.(022) 631 91 28 PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa Kina Pegaz w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz zakupem niezbędnego wyposaŝenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL.

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL. O Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 REWIZJA 1 TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: INWESTOR: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG 80-952 GDAŃSK UL. WITA STWOSZA 55 UNIWERSYTET GDAŃSKI

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. 1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - strona 2 str. 1. Spis zawartości dokumentacji 2 2. Opis stosowanych oznaczeń 3 3. Dane wejściowe do projektowania 3 3.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Falownik PWM LFP32 TYP1204

Falownik PWM LFP32 TYP1204 Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al Piastów PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 00- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 000- Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 spl2030_pl 04/10 Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPL-2030 jest przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Funkcję sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj PRO BEZPIECZNY OBIEKT Większe zyski Twojej firmy to nie tylko rosnąca sprzedaż i powiekszanie grupy odbiorców. Ich wzrost osiągniesz również

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Przycisk oddymiania RT42-PL, RT42-ST-PL

Przycisk oddymiania RT42-PL, RT42-ST-PL Przycisk oddymiania RT42-PL, -PL Urządzenie bezpieczeństwa - chroni Ŝycie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaŝ i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez producenta

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Sprawa Nr 073/14 Załącznik nr 1 do umowy ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Lp. 1. 2. Wewnętrzne systemy alarmowe Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji Strona 1 z 5 Poznań: Kompleksowa konserwacja sieci teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji pożaru. Numer

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor URZĄD MIEJSKI śywcu 34-300 śywiec RYNEK 2 Obiekt PRZEDSZKOLE P11 W śywcu

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym.

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym. Załącznik nr 4 do Umowy Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem podłączonym do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP) Funkcjonalność systemu i procedura

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót instalacji niskonapięciowych Oddziału Ortopedii w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI I CENTRALE MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-160

Zamki hotelowe on-line GS-160 Zamki hotelowe on-line - otwieranie drzwi kartą, odłączanie napięcia - programowanie z komputera recepcji - karty Unique 125 KHz czytnik kart przed wejściem do pokoju holder umieszczony na ścianie w pokoju

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo