Nadprzewodnikowe. ograniczniki prądu. zwarciowego. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe nadprzewodnikowe. zwarciowego (NOPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadprzewodnikowe. ograniczniki prądu. zwarciowego. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe nadprzewodnikowe. zwarciowego (NOPZ)"

Transkrypt

1 Nadprzewodnikowe ograniczniki prądu zwarciowego Zabezpieczenie przeciwzwarciowe nadprzewodnikowe ograniczniki prądu zwarciowego (NOPZ) Dr Joachim Bock Nexans Superconductors, Niemcy Firma Nexans uruchomiła pierwszy na świecie układ NOPZ, którego zadaniem jest zabezpieczenie wewnętrznego zasilania elektrowni opalanej węglem brunatnym w niemieckim mieście Boxberg. Joachim Bock, dyrektor generalny Nexans Superconductors, wyjaśnia, w jaki sposób ta innowacyjna technologia może przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa personelu oraz pracy elektrowni przy jednoczesnym obniżeniu kosztów inwestycyjnych. Coraz bardziej zdecentralizowane systemy dostaw energii elektrycznej, zwiększenie przepływów mocy oraz bieżące inwestycje w infrastrukturę i sprzęt wszystkie te zjawiska będą wymagały wprowadzenia znaczących zmian w istniejących systemach elektroenergetycznych. Modyfikacje te z pewnością przyczynią się do powstania wysokich prądów zwarciowych. Jedną z najczęstszych przyczyn wystąpienia zwarć w sieciach elektroenergetycznych jest uderzenie pioruna bądź awaria linii lub urządzenia elektroenergetycznego. Prowadzą one do powstania prądów zwarciowych, a te z kolei powodują niezwykle wysokie przeciążenia dynamiczne i cieplne wszystkich elementów systemu. Konstrukcja modułowa nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego (NOPZ) sprawia, że można je stosować dla różnych poziomów napięcia znamionowego oraz prądów, a także dostosowywać do określonych charakterystyk ograniczających w przypadku pojawiania się zwarć. Urządzenia umożliwiające sterowanie wysokimi prądami zwarciowymi przyczynią się do znacznej poprawy bezpieczeństwa systemu oraz bardziej efektywnego ekonomicznie projektowania elementów sieci elektroenergetycznych. Tego typu możliwości oferuje NOPZ. W przeciwieństwie do bezpiecznika wysokonapięciowego, ogranicznik ten nie powoduje wyłączenia linii w momencie pojawienia się zwarcia, lecz jedynie redukuje prądy zwarciowe o bardzo wysokich wartościach do określonego poziomu. Jego dodatkową zaletą jest możliwość połączenia istniejących systemów, której nie da się przeprowadzić bez zastosowania ograniczników prądu. Podczas pracy urządzenia nadprzewodniki, z których jest ono zbudowane, zostają schłodzone do temperatury ok. 200 C. W tak niskich temperaturach, których uzyskanie jest możliwe i opłacalne dzięki zastosowaniu ciekłego azotu, w materiałach nadprzewodzących prawie całkowicie zanika opór elektryczny, nawet przy obciążeniach znamionowych. nr 4 (6)

2 Jeśli jednak płynący przez nadprzewodnik prąd przekroczy pewną wartość krytyczną (tzw. prąd krytyczny), materiał traci zdolność nadprzewodnictwa i przechodzi do stanu o dużej rezystancji. Ten stosunkowo wysoki opór redukuje wartość prądu zwarciowego do wcześniej określonego poziomu. Wspomniane wyżej właściwości materiałowe sprawiają, że nadprzewodniki są idealnym komponentem ograniczników prądu. Aktywny moduł NOPZ Aktywna część NOPZ składa się z 48 elementów nadprzewodnikowych na fazę połączonych szeregowo i umieszczonych w kriostacie z ciekłym azotem. Ich uzwojenia wyprowadzone są na zewnątrz układu kriogenicznego poprzez wysokonapięciowe przepusty, tzw. krioprzepusty oraz przewody prądowe odpowiednio zaprojektowane, aby radzić sobie z różnicą temperatur pomiędzy ciekłym azotem a temperaturą na zewnątrz układu kriogenicznego. Ciekły azot schładzany jest za pomocą zewnętrznej kriochłodziarki. Po obniżeniu poziomu prądu zwarciowego następuje uruchomienie wyłącznika umieszczonego szeregowo z ogranicznikiem. NPOZ wyposażony jest w układ na bieżąco monitorujący jego działanie w razie pojawienia się nietypowych warunków, takich jak awaria kriochłodziarki, również następuje uruchomienie wyłącznika. Komunikacja z systemami telekontroli OSD obejmuje dane operacyjne i dodatkowe, takie jak informacje na temat awarii zasilania pomocniczego. Praca bezobsługowa Po wystąpieniu prądów zwarciowych ogranicznik wymaga chwilowego wyłączenia i schłodzenia, aby mógł odzyskać właściwości nadprzewodzące. Okres ten wynosi od kilku sekund do kilku minut, w zależności od jego typu, po których urządzenie może powrócić do pracy znamionowej w sieci i ponownie reagować na kolejne zwarcie. Kompaktowo zaprojektowany NOPZ zapewnia warunki pracy zbliżone do idealnych. W normalnych warunkach pracy jest on prawie zupełnie niewidzialny w systemie elektroenergetycznym nawet podczas awarii, ponieważ automatycznie redukuje prąd zwarciowy Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia bez względu na jego wysokość. Zastosowanie NOPZ jako elementu automatyki zabezpieczeniowej umożliwia łączenie systemów elektroenergetycznych praktycznie bez problemów związanych z występowaniem prądów zwarciowych. Urządzenia te są w stanie redukować je do bezpiecznych poziomów w ciągu zaledwie tysięcznych części sekundy. Potencjalne zastosowanie NOPZ Typowe zastosowania NOPZ są następujące: połączenie szyn z zachowaniem istniejącej aparatury łączeniowej zabezpieczenia transformatorów zabezpieczenie sieci lokalnych na terenach przemysłowych lub w parkach chemicznych zabezpieczenie wewnętrznych układów zasilania w elektrowniach łączenie sieci w celu obniżenia harmonicznych prądu. Dodatkowe korzyści płynące z zastosowania NOPZ: Bierne charakterystyki ograniczające nadprzewodnika sprawiają, że prąd zwarciowy jest efektywnie redukowany w pierwszym półokresie od pojawienia się zwarcia. NOPZ są z założenia bezpieczne, nie podlegają zużyciu i nie wymagają konserwacji. Ich działanie jest samoczynne, w związku z tym pojawienie się zwarć nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów operacyjnych. Znaczące oszczędności można również osiągnąć w przypadku instalacji nowej lub modernizacji istniejącej aparatury łączeniowej poprzez obniżenie ich mocy zwarciowej. Wartość szczytowa (maksymalna) ograniczanego prądu zwarciowego i wartość prądu zwarciowego symetrycznego mogą być określane niezależnie od siebie. W przypadku wystąpienia zwarcia nie dochodzi do całkowitego wstrzymanie przepływu mocy, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie istniejących układów automatyki zabezpieczającej. Podczas pojawienia się zwarcia elementy systemu są w mniejszym stopniu narażone na przeciążenia mechaniczne oraz cieplne, co może znacząco wydłużyć ich okres eksploatacji. 68

3 Fot. 1. Na terenie należącej do Vattenfall Europe Generation AG elektrowni w Boxbergu jest prowadzone pilotażowe wdrożenie innowacyjnej technologii NOPZ opartej na zjawisku wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa opracowanej przez firmę Nexans Superconductors Fot. 2. Elektrownia w Boxbergu jest opalana węglem brunatnym i posiada moc 1900 MW

4 Fot. 3. Zainstalowany układ NOPZ będzie stanowił zabezpieczenie przeciwzwarciowe wewnętrznego układu zasilania młynów bijakowych i kruszarek pracujących w elektrowni

5 Firma Nexans oprócz projektowania, produkcji i instalacji układów NOPZ ma również w swojej ofercie ich serwis, co gwarantuje bezpieczeństwo i ciągłość pracy tych urządzeń. NOPZ jest uważane za bezawaryjne urządzenie niskiego ryzyka, wykorzystujące elementy nieliniowe wysokotemperaturowe nadprzewodniki ceramiczne zamiast komponentów elektronicznych, elektromechanicznych, mechanicznych lub pirotechnicznych. Ich działanie polega na zdolności osiągnięcia stanu nadprzewodzenia przez materiał nadprzewodnikowy poniżej wartości krytycznej jego temperatury, co umożliwia przepływ normalnego prądu z minimalnym poziomem strat. Nadmierny wzrost wartości prądu spowodowany wystąpieniem prądu zwarciowego lub też utrata środka chłodzącego (ciekły azot) prowadzi do podwyższenia temperatury nadprzewodnika, w efekcie czego jego materiał wraca do stanu rezystywnego. Dodatkowa rezystancja umożliwia obniżenie wartości prądu zwarciowego do niższego, bezpieczniejszego poziomu. Proces ten często określany jest mianem blokady, ponieważ w jego efekcie ustanawiana jest wartość graniczna, której wartość prądu zwarciowego nie może przekroczyć. NOPZ przeprowadza wyżej opisaną operację w ciągu zaledwie kilku tysięcznych sekundy. Po jej zakończeniu urządzenie pozostaje w stanie o dużej rezystancji aż do momentu zadziałania wyłącznika prądowego NOPZ reaguje odpowiednio szybko, redukując pierwszą wartość szczytową prądu zwarciowego. Ma to ogromne znaczenie przy planowaniu zamknięcia wyłącznika na odcinku sieci, gdzie wystąpiła awaria. Poziom, do którego ma zostać obniżona wartość prądu zwarciowego, jest ustalany na etapie projektowania urządzenia, tak aby mógł służyć określonym celom. W większości przypadków za bezpieczny uznaje się poziom, który nie będzie wymagał przeprogramowywania istniejących układów automatyki zabezpieczeniowej. Włączenie do sieci układów nopz Dzięki prowadzonym obecnie badaniom, testom i projektom pilotażowym będzie możliwe zastosowanie na skalę przemysłową w sieciach urządzeń, których zadaniem jest obniżanie prądów zwarciowych do bezpiecznego poziomu. Włączenie tych układów do systemu niesie ze sobą wiele korzyści. NOPZ można będzie zastosować w sieciach na obszarach, które charakteryzują się wysoką częstotliwością występowania prądów zwarciowych lub też wysokim stopniem integracji generacji rozproszonej z systemem (np. systemy kogeneracyjne na obszarach zurbanizowanych). Pozwolą one ponadto odsunąć w czasie konieczność wymiany rozdzielni elektroenergetycznych lub rekonfiguracji sieci przy jednoczesnym utrzymaniu prądów zwarciowych na poziomie bezpiecznym dla pracy systemu. Na obszarach, które charakteryzują się występowaniem nadmiernych prądów zwarciowych, pojawiają się dodatkowo korzyści operacyjne wynikające ze znacznego ograniczenia często skomplikowanych prac przełączeniowych. Są one konieczne, aby w poszczególnych elementach sieci nie dochodziło do przekraczania mocy zwarciowej podczas rekonfiguracji sieci i zaników zasilania. Zmniejszy to liczbę przerw w dostawach energii oraz skumulowany roczny czas przerw w przeliczeniu na odbiorcę spowodowanych wyłączeniami linii lub czasową pracą na jednym obwodzie zasilającym. Dodatkową zaletą związaną z ich zastosowaniem w systemie jest poprawa warunków bezpieczeństwa pracy. Utrzymywanie prądów zwarciowych na bezpiecznym poziomie sprawi, że elementy sieci elektroenergetycznych będą narażone na mniejsze przeciążenia elektrodynamiczne i cieplne. Ponieważ są one wprost proporcjonalne do kwadratu wartości prądu, nawet nieznaczna redukcja poziomu prądu zwarciowego może je znacznie obniżyć. Efektem tego będzie przeciwdziałanie prądom podtrzymania i wydłużony okres eksploatacji elementów sieciowych. NOPZ są w stanie przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań w zakresie automatyki zabezpieczeniowej umożliwić przyłączanie linii promieniowych, co doprowadzi do poprawy ciągłości dostaw i jakości dostarczanej energii (tzn. eliminacji migotania napięcia i harmonicznych prądu). Rezultatem tego będą radykalne zmiany w zakresie projektowania i eksploatacji sieci. Dodatkowe korzyści z zastosowania układów NOPZ w sieciach wynikają ze specyfiki wdrażanego rozwiązania technicznego, które wykorzystuje mechanizm przejścia ze stanu nadprzewodzenia do stanu rezystywnego. Urządzenia te, kiedy znajdują się w normalnym stanie (nadprzewodnictwa), nie zwiększają reaktancji sieci, a więc nie powodują przekroczenia górnego progu zakresu impedancji, w którym muszą mieścić się OSD, aby nie przekroczyć dopuszczalnych poziomów napięcia w przypadku nagłego deficytu mocy. NOPZ nie powodują także zwiększenia strat sieciowych. nr 4 (6)

6 Niezwykle ważnym z punktu widzenia OSD zagadnieniem jest obecnie wzrost współczynnika X/R, który powoduje wzrost składowej nieokresowej prądu, a w efekcie wzrost prądu zwarciowego niesymetrycznego podczas wyłączeń. Ma to również, w mniejszym stopniu, wpływ na wartość szczytową prądu włączeniowego w warunkach zwarciowych. Mimo iż podłączony szeregowo element bierny obniży składową okresową prądu, współczynnik X/R może wzrosnąć i chociaż zostanie zredukowana całkowita wartość prądu zwarciowego niesymetrycznego nie oznacza to automatycznie, że składowa nieokresowa prądu nie będzie rosła. Wyłączniki nie są poddawane testom służącym do określenia wzrostu składowej nieokresowej prądu i związanych z tym dłuższych czasów trwania łuków zwarciowych. Dzięki wykorzystaniu zjawiska przejścia ze stanu nadprzewodzenia do stanu rezystywnego NOPZ stawiają opór przepływowi prądu zwarciowego. Prowadzi to do obniżenia składowej nieokresowej i okresowej prądu oraz znacznie redukuje poziom prądu zwarciowego niesymetrycznego, co w efekcie wspomaga pracę wyłączników, a także obniża wartość szczytową napięcia (napięcie powrotne) wytworzoną w punkcie wyłączenia prądu zwarcia. Moc zwarciowa włączonego do sieci obciążenia impedancyjnego wyznaczana jest zgodnie z normą IEC909. W ten sposób OSD identyfikują obszary, gdzie przekraczane są szczytowe wartości prądu wyłączeniowego wyłączników (wytrzymałość zwarciowa). Szybka redukcja prądów zwarciowych przez NOPZ sprawia, że nie przekraczają one wartości dopuszczalnych. Dzięki temu nie jest konieczna rekonfiguracja sieci przed wyłączeniem. Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Nadprzewodniki wysokotemperaturowe Nadprzewodniki wysokotemperaturowe (NW) zostały po raz pierwszy opisane w 1986 r. w Szwajcarii przez Alexa Müllera i Georga Bednorza z IBM, którzy odkryli nadprzewodnictwo mieszanego tlenku lantanu, baru i miedzi w temperaturze 35 K. W późniejszym okresie w wyniku badań udało się wyodrębnić wiele materiałów posiadających cechy nadprzewodnictwa w temperaturach przekraczających 77 K, co znacznie poszerzyło zakres potencjalnych zastosowań. Przed dokonaniem powyższego odkrycia środkiem chłodzącym dla metali wykazujących własności nadprzewodzące był skroplony hel, który wrze w temperaturze 4 K. Gaz ten okazał się jednak niezwykle kosztowny, podobnie jak proces jego chłodzenia, który wymagał specjalistycznego sprzętu i pochłaniał bardzo dużo energii. Odkrycie NW oznaczało niższe koszty chłodzenia i szerszy zakres zastosowań, takich jak wysokowydajne przewody elektryczne, mniejsze rozmiarowo transformatory, silniki oraz ograniczniki prądów zwarciowych. Wbrew powszechnym oczekiwaniom opracowanie metod produkcji wysokotemperaturowych materiałów nadprzewodzących, które można byłoby zastosować w sieciach wysokich napięć, okazało się wyjątkowo trudnym zadaniem. Materiały ceramiczne charakteryzuje nietrwałość i brak odporności na przeciążenia, co stanowi poważną przeszkodę dla wielu zastosowań, na przykład w przewodach elektrycznych. Tlenki bizmutowo-strontowo-wapniowo-miedziowe (BSCCO) oraz nadprzewodniki podobnego typu mają strukturę warstwową, w obrębie której cechy nadprzewodnictwa wykazują warstwy zawierające głównie atomy miedzi i tlenu. Ponieważ bardzo trudno jest wyprodukować duże monokryształy tych materiałów, elementy wykonane z materiałów proszkowych, a także taśmy i przewody, gdzie wysokotemperaturowe materiały nadprzewodzące stanowią cienką warstwę, zawierają NW o strukturze polikryształu. Układ poszczególnych kryształów należy odpowiednio modyfikować, z uwagi na to iż przewodnictwo elektryczne w kierunkach równoległych do płaszczyzn miedziowo-tlenowych jest znacznie większe niż w kierunku prostopadłym do tych płaszczyzn. Dlatego też większość prac badawczych poświęcono opracowaniu technologii produkcji, dzięki której byłoby to możliwe. W ich efekcie powstały pierwsze NW wykonane z materiałów Bi-2212 oraz YBCO. W 2002 r. firma ABB testowała układ jednofazowy z warstwą Bi-2212 przylutowaną do bocznika metalicznego, w której wycięto uzwojenie, aby zapewnić niską indukcyjność obwodu. Mniej więcej w tym samym czasie firma Siemens badała elementy pokryte cienką warstwą nadprzewodnika YBCO na podłożu szafirowym. W 2004 r. RWE w Siegen przeprowadziła pierwszy kluczowy projekt demonstracyjny o nazwie CURL 10. W ramach projektu w sieci zainstalowano wykonaną z Bi-2212 cewkę nadprzewodnikową produkcji Nexans Superconductors wlutowaną do metalicznego bocznika rurowego, w której wycięto uzwojenie bifilarne. Względy finansowe, dostępność i parametry wytrzymałościowe zdecydowały, iż za najlepszy materiał do komercyjnej produkcji NOPZ uznano Bi-2212 wytwarzany w technologii rurowo-proszkowej. 72

7 W oparciu o doświadczenia zdobyte podczas produkcji materiału nadprzewodzącego dla potrzeb projektu CURL 10 firma Nexans dostarczyła również elementy nadprzewodnikowe wykonane z Bi-2212, które wykorzystano podczas wdrożenia pierwszego projektu pilotażowego NOPZ w Wielkiej Brytanii. Element ten miał formę cewki wykonanej z Bi-2212 w technologii MCP (melt-cast processing) i wlutowanej do cylindra z miedzioniklu, który pełni rolę metalicznego bocznika mającego przeciwdziałać powstawaniu gorących miejsc w NW. Dla każdego z elementów wycięto uzwojenie o długości 3m i wklejono wewnętrzne wzmocnienie w postaci rury z tworzywa sztucznego. Funkcję ogranicznika prądu dla każdej z trzech faz pełniły 24 pary połączonych szeregowo cewek. Wdrożenie prototypowego układu NOPZ Miejsce przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia układu NOPZ do sieci wyznaczono w 2006 r. Wybór padł na teren o charakterze półmiejskim w hrabstwie Lancashire w Wielkiej Brytanii, z uwagi na stosunkowo dużą przestrzeń dla planowanej instalacji i rzeczywiste potrzeby tamtejszej sieci. Jak się okazało, przeprowadzone wcześniej podwyższenie napięcia dwóch transformatorów 33/11 kv zasilających lokalną stację elektroenergetyczną sprawiło, że poziom prądu zwarciowego przewyższył znamionową zdolność załączania i wyłączania zainstalowanych w niej wyłączników. Wiązało się to z koniecznością budowy nowej stacji elektroenergetycznej i instalacji rozdzielni 11 kv z nowymi wyłącznikami na 10 liniach dystrybucyjnych, dwóch liniach zasilających rozdzielnię i jednego wyłącznika sekcji szyn. Jednocześnie z zastosowaniem tradycyjnego sposobu rozwiązania problemu nadmiernych prądów zwarciowych rozpoczęto prace projektowe układu NOPZ jako metody alternatywnej dla przebudowy wyżej wymienionej stacji elektroenergetycznej w oparciu o rzeczywiste warunki i potrzeby. Jako podstawę do wyznaczenia charakterystyki eksploatacyjnej projektowanego NOPZ przyjęto moc poprzedniej rozdzielni. Dawna rozdzielnia 11 kv odznaczała się mocą zwarciową 150 MVA, co oznaczało zdolność wyłączeniową i włączeniową (wytrzymałość zwarciową) o wartości odpowiednio 7,87 ka i 19,7 ka. Szczytowa wartość prądów zwarcia każdego z dwóch transformatorów wynosiła 11 ka (4,2 ka wartość skuteczna). W trakcie prac projektowych założono, że NOPZ powinien ograniczać prądy zwarciowe płynące przez każdy z wyłączników do poziomu stanowiącego 95% wytrzymałości zwarciowej poprzednich wyłączników, czyli odpowiednio 7,48 ka i 18,72 ka. Zadaniem układu NOPZ, który został przyłączony do sekcji szyn równolegle z istniejącym wyłącznikiem sekcji szyn (który podczas testu będzie otwarty), jest ograniczenie przepływu prądu zwarciowego z prawidłowo działającej do uszkodzonej szyny zbiorczej podczas wystąpienia zwarcia na linii odpływowej. Suma wartości tego prądu zwarciowego i prądu zwarciowego pochodzącego z transformatora bezpośrednio zasilającego szynę rozdzielni, na której doszło do zwarcia, nie może przekraczać poziomu stanowiącego 95% wytrzymałości zwarciowej dawnej rozdzielni. W ten sposób poziom ograniczenia prądu zwarciowego uzależniony jest od charakterystyki sieci oraz parametrów istniejących urządzeń. Instalacja pierwszego układu NOPZ w elektrowni Celem projektu pilotażowego prowadzonego przez firmę Vattenfall Europe Generation AG jest instalacja układu NOPZ jako zabezpieczenia przeciwzwarciowego wewnętrznego zasilania elektrowni opalanej węglem brunatnym w mieście Boxberg w Saksonii. Zastosowane przez Vattenfall rozwiązanie, oparte na technologii wysokotemperaturowych nadprzewodników opracowanej przez Nexans i zaprojektowane dla prądu znamionowego w wysokości 800 A, jest obecnie poddawane badaniom w warunkach rzeczywistych zainstalowano go na szynach 12 kv zasilających młyny bijakowe stosowane do kruszenia węgla. Układ NOPZ instalowany w elektrowni w Boxbergu został zaprojektowany i wykonany przez Nexans Superconductors zgodnie ze specyfikacją otrzymaną od firmy Vattenfall i Politechniki Brandenburskiej w Cottbus (Niemcy), która zapewnia wsparcie naukowe dla projektu. Urządzenie jest w stanie obniżyć prąd zwarciowy o wartości 63 ka do poziomu ok. 30 ka w trybie natychmiastowym, zaś po 10 tysięcznych sekundy do ok. 7 ka. Przedruk z Power Engineering International, June 2010, za zgodą Wydawcy, PennWell Corporation. 73

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne )

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE (tabela konfiguracyjna) Charakterystyki wyzwalania

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH

8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH 8. METODY OGRANICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH 8.1. Wzrost mocy zwarciowych Wzrost sumarycznej mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym, wzrost koncentracji wytwarzania oraz zagęszczenie siatki linii

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI POŁĄCZONE SZEREGOWO: W połączeniu szeregowym rezystancja zastępcza jest sumą poszczególnych wartości:

OPORNIKI POŁĄCZONE SZEREGOWO: W połączeniu szeregowym rezystancja zastępcza jest sumą poszczególnych wartości: REZYSTOR Opornik (rezystor) najprostszy, rezystancyjny element bierny obwodu elektrycznego. Jest elementem liniowym: spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik. Przy przepływie

Bardziej szczegółowo

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa, 02.03.2005 r Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE

5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE 5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE 5.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przebiegami prądów zwarciowych w instalacjach elektrycznych niskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania bezpieczników:

Budowa i zasada działania bezpieczników: 1 Bezpiecznik elektryczny w potocznym znaczeniu każde zabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed ich uszkodzeniem z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu.

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik nadmiarowoprądowy

Wyłącznik nadmiarowoprądowy techniczna Wyłącznik nadmiarowoprądowy Dobór odpowiednich wyłączników nadmiarowo-prądowych falowników z uwzględnieniem specyficznych warunków instalacji fotowoltaicznej Zawartość Dobór odpowiedniego wyłącznika

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH Badanie siłowników INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO ŁÓDŹ 2011

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002)

Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:2002) Andrzej Purczyński Algorytm obliczania charakterystycznych wielkości prądu przy zwarciu trójfazowym (wg PN-EN 60909-0:00) W 10 krokach wyznaczane są: prąd początkowy zwarciowy I k, prąd udarowy (szczytowy)

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia podczęstotliwościowe i podnapięciowe 2 1 PF1.1 - wyłącz potrzeby własne - 47.5 Hz - 5 sek. PF1.2 - wyłącz na potrzeby własne 47,0 HZ - 2 sek. PU na wyłącz na potrzeby własne 0.8 Un - 5 sek.

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO

BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO Z WYZWALACZEM BIMETALOWYM Literatura: Wprowadzenie do urządzeń elektrycznych, Borelowski M., PK 005 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, Hempowicz P i inni, WNT

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna 1. W jakich jednostkach mierzymy natężenie pola magnetycznego: a) w amperach na metr b) w woltach na metr c) w henrach d) w teslach 2. W przedstawionym na rysunku układzie trzech rezystorów R 1 = 8 Ω,

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk Projekt realizacji prac z zakresu lokalizacji i usunięcia uszkodzenia nagrzewnicy oraz wykonanie dokumentacji z zakresu wykonanych prac w układzie sterowania silnika ZAŁOŻENIA (Założenia do projektu prac

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne Instrukcja do ćwiczenia Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2 Autorzy: dr hab. inż. Piotr GAWOR, prof. Pol.Śl. dr inż. Sergiusz

Bardziej szczegółowo

Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań

Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań Wyłączniki 3VT www.siemens.pl/cd Wysoko wydajne i ekonomiczne: wyłączniki 3VT Sukces ekonomiczny projektów przemysłowych i infrastrukturalnych bardziej

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka

Produkty Średniego Napięcia. UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka Produkty Średniego Napięcia UniSec Rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej do 24 kv, 1250 A, 25 ka UniSec wszechstronna rozdzielnica Rozdzielnica UniSec jest efektem nieustającego

Bardziej szczegółowo

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40 Zasilacze impulsowe MDR 10-100 W Zasilacze serii MDR przeznaczone są do zasilania urządzeń elektroniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji. Zbudowano je w oparciu o przetwornicę impulsową co umożliwiło

Bardziej szczegółowo

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-,,, WBWMI-,,, Karta katalogowa . ZASTOSOWANIE. Wkładki bezpiecznikowe wnętrzowe typu WBWMIR są przeznaczone do zabezpieczania transformatorów, silników,

Bardziej szczegółowo

BADANIE STYCZNIKOWO- PRZEKAŹNIKOWYCH UKŁADÓW STEROWANIA

BADANIE STYCZNIKOWO- PRZEKAŹNIKOWYCH UKŁADÓW STEROWANIA BADANIE STYCZNIKOWO- PRZEKAŹNIKOWYCH UKŁADÓW STEROWANIA Strona 1/7 BADANIE STYCZNIKOWO- PRZEKAŹNIKOWYCH UKŁADÓW STEROWANIA 1. Wiadomości wstępne Stycznikowo-przekaźnikowe uklady sterowania znajdują zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PL 205372 B1. Wyłącznik próżniowy z napędem elektromagnesowym i kompensatorem elektrodynamicznym INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, KATOWICE, PL

PL 205372 B1. Wyłącznik próżniowy z napędem elektromagnesowym i kompensatorem elektrodynamicznym INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, KATOWICE, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205372 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369982 (22) Data zgłoszenia: 09.09.2004 (51) Int.Cl. H01H 47/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Case Study Zasilanie gwarantowane Budowa i eksploatacja. Opracował: Zenon Ruta, Nordea IT Polska Sp. z o.o., 2014

Case Study Zasilanie gwarantowane Budowa i eksploatacja. Opracował: Zenon Ruta, Nordea IT Polska Sp. z o.o., 2014 Case Study Zasilanie gwarantowane Budowa i eksploatacja Opracował: Zenon Ruta, Nordea IT Polska Sp. z o.o., 2014 Data Centre Services Team Zespół 6 osób Działania na rzecz Grupy Nordea (Nordea IT Sp. z.

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki elektryczne. Budowa, zasada działania, sterowanie

Przekaźniki elektryczne. Budowa, zasada działania, sterowanie Przekaźniki elektryczne. Budowa, zasada działania, sterowanie Przekaźnik elektryczny. Budowa 30-87...obwód główny przekaźnika 85-86...obwód sterowania przekaźnika Rys.330-1 Schemat budowy przekaźnika elektrycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30 P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI Energoelektroniczne przekształtniki wielopoziomowe właściwości i zastosowanie dr inż.

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki główne selektywne S90 produkcji General Electric Power Controls (AEG) wytyczają nowe drogi w technice instalacji elektrycznych 1

Wyłączniki główne selektywne S90 produkcji General Electric Power Controls (AEG) wytyczają nowe drogi w technice instalacji elektrycznych 1 Wyłączniki główne selektywne S90 produkcji General Electric Power Controls (AEG) wytyczają nowe drogi w technice instalacji elektrycznych 1 Zastosowane w każdej instalacji elektrycznej kable i przewody

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki. nadzorcze. www.relpol.com.pl

Przekaźniki. nadzorcze. www.relpol.com.pl Przekaźniki nadzorcze 2015 2016 Przekaźniki nadzorcze 2 przekaźniki nadzorcze nadzór napięcia DC, nadzór napięcia AC w sieci 1- i 3-fazowej, nadzór prądu DC, nadzór prądu AC w sieci 1- i 3-fazowej, nadzór

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Vo4Home. Optymalizacja napięcia w Twoim domu

Vo4Home. Optymalizacja napięcia w Twoim domu Optymalizacja napięcia w Twoim domu Co to jest optymalizacja napięcia? Optymalizacja napięcia jest to elektryczna technika oszczędzania energii, która jest zainstalowana szeregowo z sieci zasilającej w

Bardziej szczegółowo

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 Tytu³ rozdzia³u Spis treœci Od autora... 13 Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 1. Wprowadzenie... 21 1.1. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna... 21 1.1.1. Dyrektywa europejska... 24 1.2. Jakoœæ dostawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: październik 2015 r. RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Strona 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Elektronika przemysłowa

Elektronika przemysłowa Elektronika przemysłowa Kondycjonery energii elektrycznej Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 PAN WYKŁADU Definicja kondycjonera energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm

Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm Andrzej KANICKI Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki Obliczenia wielkości zwarciowych z wykorzystaniem nowych norm 1. Wstęp Zasady obliczeń wielkości zwarciowych nie ulegają zmianą od lat trzydziestych

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 str. 1 1. Instalacja linii komunikacyjnej. 1.1 Komunikacja pomiędzy oprawami a modułami podrzędnymi realizowana jest poprzez dodatkowy przewód komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 PCA Zakres akredytacji Nr AB 324 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 lutego 2012

Bardziej szczegółowo

Artykuł opublikowany w kwartalniku Automatyka Zabezpieczeniowa w 2002 r.

Artykuł opublikowany w kwartalniku Automatyka Zabezpieczeniowa w 2002 r. Artykuł opublikowany w kwartalniku Automatyka Zabezpieczeniowa w 2002 r. Dr inż. Witold Hoppel Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej Inż. Andrzej Pokojski Zakład Energetyczny Gorzów SA Nietypowe

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych w falownikach SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL i SUNNY TRIPOWER Zawartość dokumentu Przy instalacji falowników często

Bardziej szczegółowo

Podgrzew gazu pod kontrolą

Podgrzew gazu pod kontrolą Podgrzew gazu pod kontrolą Funkcjonalności Automatyczne sterowanie THERMOSMARTLINE to nowoczesny, elastyczny system podgrzewu gazu dedykowany dla stacji gazowych. To komplementarny układ, który łączy w

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie bezpiecznikami przewodów połączonych równolegle

Zabezpieczanie bezpiecznikami przewodów połączonych równolegle Dr inż. Edward Musiał Politechnika Gdańska Zabezpieczanie bezpiecznikami przewodów połączonych równolegle Problematyka zabezpieczania przewodów połączonych równolegle obejmuje wiele trudnych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią

Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią Maciej Mróz Październik 2015 r. Dystrybucja jako operator sieci Liczba odbiorców [mln]] Obszar działania [kkm²] Dostarczona energia

Bardziej szczegółowo

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie simaris design SIMARIS design basic skupiać się na sprawach ważnych Zaprojektowanie systemu zasilania dla obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV Dr hab. inż. Andrzej SOWA Mgr inż. Jarosław WIATER Politechnika Białostocka KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV W stacji elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników prądowych

Układy przekładników prądowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi Sinus 3000 Instrukcja Obsługi zasilanie 24/48 V K&K 60-277 Poznań, ul. Grochowska 15, tel/fax.: 61 867 45 34 www.przetwornice.eu mail: info@przetwornice.eu Wstęp Dziękujemy Państwu za wybór wyprodukowanego

Bardziej szczegółowo

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200

MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 www.swind.pl MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 3200 Producent: SWIND Elektrownie Wiatrowe 26-652 Milejowice k. Radomia ul. Radomska 101/103 tel. 0601 351 375, fax: 048 330 83 75. e-mail: biuro@swind.pl

Bardziej szczegółowo

PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO

PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO Marcin KAFARSKI PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO STRESZCZENIE W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie związane z badaniem przebiegu prądu

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

VarioDry SPN 0003-0063

VarioDry SPN 0003-0063 Technologie VarioDry Osuszania SPN 0003-0063 Membranowy Osuszacz Powietrza VarioDry SPN 0003-0063 GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Bardzo niskie straty powietrza Lekka konstrukcja 9 typów o dopuszczalnym przepływie

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

141.5. drobnożyłowy z zarobioną 1,5 50

141.5. drobnożyłowy z zarobioną 1,5 50 Rozdział mocy Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 000 Wersja -bieg., odprowadzenie z góry/z dołu Do zastosowania wkładek zabezpieczających wg EN 60 - Dane techniczne wg IEC/EN 60 947-, patrz rozdział

Bardziej szczegółowo

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl DTR Poniższa instrukcja powinna być umieszczona w miejscu umożliwiającym stały do niej dostęp dla personelu technicznego. Instrukcję należy przeczytać uważnie i ze zrozumieniem przed montażem, rozruchem

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania mikroinstalacji

Procedura przyłączania mikroinstalacji I. Uwagi Ogólne Procedura przyłączania mikroinstalacji Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 630-2500A

Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 630-2500A Wyłączniki kompaktowe mocy Wyłączniki EB i rozłaczniki ED kompaktowe mocy 6-2500A Zalety: małe gabaryty, układ szybkiego wyłączania - F.B.M., znaczne ograniczenie prądu zwarcia poprzez szybkie przerwanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

PRZECIĄŻENIE I ZWARCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PRZECIĄŻENIE I ZWARCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZECIĄŻENIE I ZWARCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Wykonał : Krzysztof Meller kl. III g GSS PRZECIĄŻENIE Jak sama nazwa wskazuje - jest stanem pracy instalacji pod obciążeniem większym niż to, do którego została

Bardziej szczegółowo

Jakość energii w smart metering

Jakość energii w smart metering Jakość energii w smart metering Agenda 1. Wprowadzenie 2. Zrealizowane projekty pilotażowe AMI w latach 2011 2013 3. Projekt Smart City Wrocław realizacja w latach 2014 2017 graniczne liczniki energii

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo