str. 1 / CZĘŚĆ OGÓLNA OPIS TECHNICZNY...3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 1 / 17 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...2 2. OPIS TECHNICZNY...3"

Transkrypt

1 str. 1 / 17 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTU ZAMAWIAJĄCY PODSTAWA OPRACOWANIA UZGODNIENIA OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU, WŁAMANIA I NAPADU CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU, WŁAMANIA I NAPADU ORGANIZACJA SYSTEMU ZASILANIE SYSTEMU Napięcie zmienne Napięcie stałe Bilans energetyczny systemu sygnalizacji włamania i napadu OCHRONA OD PORAŻEŃ ZAGADNIENIA BHP I PPOŻ EKSPLOATACJA I KONSERWACJA ODBIÓR INSTALACJI WYKAZ URZĄDZEŃ WYKAZ URZĄDZEŃ WYKAZ MATERIAŁÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI PRZECIWWŁAMANIOWEJ OKABLOWANIE PARTER PIĘTRO KONFIGURACJA LINII RYSUNKI SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI ALARMOWEJ INSTALACJA ALARMOWA - PARTER INSTALACJA ALARMOWA - PIĘTRO...17

2 str. 2 / CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Temat i zakres opracowania Tematem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu z elementami kontroli dostępu (domofon) przebudowywanej hali budynku Chemii C na terenie Politechniki Gdańskiej. Projekt obejmuje: - instalację systemu - montaż - uruchomienie 1.2. Lokalizacja obiektu Obiekt zlokalizowany jest w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Narutowicza 11/12, w budynku Chemia C Zamawiający Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/ Podstawa opracowania - zlecenie Dyrektora Administracyjnego Wydziału Architektury - plany architektoniczne hali budynku Chemia C projekt: dr inż. arch. Mariusz Grych Wydział Architektury - Normy i Wymagania określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i i odbioru robót budowlanych (pkt 10 Dokumenty odniesienia) - Warunki Techniczne na Urządzenia i Systemy Alarmowe, PG/1995: Dział Ochrony Mienia 1.5. Uzgodnienia Projekt jest zgodny z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi na urządzenia i systemy alarmowe obowiązujące na Politechnice Gdańskiej, wymienionymi w p.1.4. oraz uzgodnieniami w zakresie instalacji elektrycznej z projektantem p. mgr inż. Kazimierzem Litwinem, polegającymi na prowadzeniu instalacji we wspólnych listwach i korytach kablowych oraz przygotowaniu miejsca w Rozdzielni Głównej na zabezpieczenie obwodu zasilania systemu alarmowego.

3 str. 3 / OPIS TECHNICZNY 2.1. Charakterystyka obiektu Przebudowywany fragment hali budynku Chemia C pełnić ma funkcje biurowe (nowa siedziba Zakładu Remontowo Budowlanego Politechniki Gdańskiej na piętrze i częściowo na parterze) i magazynowe (magazyny Działu Wydawnictw na parterze). Dojście do obiektu umożliwiają: wejście do pomieszczeń biurowych z wiatrołapem i możliwością kontroli dostępu przez domofon. dwuskrzydłowa metalowa brama z przedsionkiem umożliwiająca wejście do części magazynowej. Sposób ulokowania pracowników (zdecydowana większość pracuje na piętrze) i charakter pracy wymuszający pełną dostępność pomieszczeń biurowych dla interesantów oraz usytuowanie obiektu w narożniku terenu Politechniki Gdańskiej, przyległego do ulicy Traugutta i parku (łatwość ucieczki ewentualnego intruza) pozwalają stwierdzić, że istnieje stosunkowo duże ryzyko prób włamania do pomieszczeń na parterze podczas godzin pracy. Pomieszczenia na piętrze byłyby zagrożone w sytuacji gdyby wszyscy pracujący na piętrze opuścili swoje miejsca pracy, a obecni byliby jedynie pracownicy biura projektowego zlokalizowanego na parterze. Na podstawie wizji lokalnej i biorąc powyższe pod uwagę - stwierdza się, że kompleksową ochronę obiektu powinny stanowić: 1. zabezpieczenia mechaniczne (atestowane zamki) 2. ochrona elektroniczna systemem przeciwwłamaniowym 3. ochrona elektroniczna systemem domofonowym - po godzinach pracy 4. ochrona fizyczna w przypadku zagrożenia Dodatkowym zabezpieczeniem będzie Wewnętrzna Służba Ochrony PG, reagujące na przekazywane z Obiektu sygnały alarmowe, za pośrednictwem istniejącego w PG systemu monitoringu.

4 str. 4 / Charakterystyka systemu sygnalizacji alarmu, włamania i napadu Objęcie ochroną elektroniczną wyznaczonych obszarów, użytkowanych w różnych porach doby, biorąc pod uwagę możliwość rozbudowy (np. pomieszczenia projektowanej czytelni, itp.), wymaga bardzo elastycznego systemu. System musi zapewnić tworzenie dowolnych stref nie tylko podczas jego uruchamiania, ale również umożliwić zmiany organizacji systemu podczas eksploatacji. Ponadto system powinien być łatwy w obsłudze (dotyczy w szczególności personelu sprzątającego). Zastosowane urządzenia winny posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne jakości (atest), a całość powinna spełniać wymagania Warunków Technicznych na urządzenia i systemy alarmowe obowiązujące w PG. Projekt zakłada zastosowanie nowoczesnego mikroprocesorowego systemu alarmowego opartego na sprawdzonych urządzeniach, który umożliwi współpracę z istniejącym w PG systemem monitoringu. Elektroniczną ochroną objęto: parter: pomieszczenia biurowe i archiwum Działu Remontowo Budowlanego, pomieszczenia magazynowe Działu Wydawnictw piętro: pomieszczenia biurowe i archiwum Działu Remontowo Budowlanego. Schemat blokowy systemu sygnalizacji napadu i włamania przedstawia rysunek nr Charakterystyka urządzeń systemu sygnalizacji alarmu, włamania i napadu Detektorami wykrywającymi ruch (wtargnięcie intruza) są pasywne czujki podczerwieni, reagujące na ruch obiektu o temperaturze odmiennej od otaczającego powietrza. Czujki magnetyczne z linią sabotażową będą zastosowane do ochrony drzwi. Reagują na przerwanie strumienia magnetycznego w chwili otwarcia drzwi. Czujki stłuczenia szkła reagują na jednoczesne wystąpienie dwóch zjawisk związanych z wybijaniem szyby: silny udar o niskiej częstotliwości (uderzenie w powierzchnię szyby), dźwięk wysokiej częstotliwości (charakterystyczny dźwięk tłuczonej szyby). Optyczne czujki przeciwpożarowe zaprojektowane specjalnie do systemów alarmowych reagują na pojawienie się dymu w chronionym pomieszczeniu. Mikroprzełączniki antysabotażowe - przeznaczone są do ochrony urządzeń i aparatury przed otwieraniem przez osoby niepowołane, generując sygnał w momencie uchylenia pokrywy urządzenia lub próby jego demontażu.

5 str. 5 / 17 Manipulator LCD - służy do obsługi systemu oraz do jego programowania. Podstawowy manipulator będzie zainstalowany we wiatrołapie. Drugi zostanie zainstalowany na piętrze. Klawiatura strefowa - (manipulator dodatkowy) - jedna będzie sterowała pomieszczeniami magazynowymi Działu Wydawnictw, druga, zainstalowana na zewnętrznej ścianie budynku, umieszczona w metalowej skrzynce zamykanej na kluczyk, będzie wykorzystywana przez Dział Ochrony Mienia. Sygnalizatory akustyczne - informują sygnałem dźwiękowym o naruszeniu linii wejściowej centrali przyporządkowanej określonej strefie znajdującej się w czuwaniu lub naruszeniu styku antysabotażowego. Sygnalizatory odmiennie sygnalizują alarm włamaniowy i alarm pożarowy. Jednostką sterującą systemem jest nowoczesna, mikroprocesorowa centrala alarmowa, umożliwiająca rozbudowę do min. 128 linii wejściowych dualnych i 32 niezależnych stref. Programowanie systemu odbywa się przy pomocy komputera, a eksploatacja przy pomocy manipulatorów LCD i klawiatur strefowych. Dostęp do systemu chroniony jest hasłem operatora (załączanie, wyłączanie, kasowanie alarmu) oraz hasłem administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu, itp.). Wszystkie istotne zdarzenia, jak np. załączanie, wyłączanie - są zapisywane w pamięci zdarzeń z data i godziną, kiedy zdarzenie miało miejsce. Rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu alarmowego wewnątrz obszarów chronionych przedstawiają rysunki nr 2 i Organizacja systemu System zbudowany jest na bazie mikroprocesorowej centrali i pozwala tak skonfigurować system aby pełnił różnorodne funkcje, zależnie od aktualnych potrzeb. Wyposażenie systemu w dwa manipulatory LCD umożliwia niezależne uzbrajanie praktycznie każdego pomieszczenia biurowego z klawiatury znajdującej się na danym poziomie. Dodatkowo w systemie są przewidziane dwie klawiatury strefowe przypisane do oddzielnych stref (magazyny Działu Wydawnictw i Dział Ochrony Mienia), obsługiwane przez pracowników odpowiednich Działów. Poniżej znajduje się spis proponowanych stref (docelowy układ stref zostanie uzgodniony z użytkownikami na etapie uruchamiania systemu).

6 str. 6 / 17 Zakłada się utworzenie następujących stref: Strefa Nr Obszar chroniony 1 Korytarz 2 Sekretariat 3 Archiwum - góra 4 Archiwum - dół 5 Magazyn 6 Inspektorzy I 7 Inspektorzy II 8 Inspektorzy II 9 Księgowość 10 Sala konferencyjna 11 Sala recepcyjna 12 Pracownia 13 Pomieszczenie gospodarcze 14 Dział Wydawnictw 15 Dział Ochrony Mienia Podział obszarów chronionych na strefy dokonywany jest poprzez programowanie systemu przed jego zamontowaniem, bądź jego przeprogramowaniem w trakcie eksploatacji - zgodnie z potrzebami Użytkownika ZASILANIE SYSTEMU Podstawowym źródłem zasilania jest jednofazowa sieć napięcia przemiennego 230V. Źródłem zasilania awaryjnego są akumulatory żelowe bezobsługowe o napięciu 12 V i pojemności wystarczającej na 24 godziny pracy systemu w przypadku zaniku napięcia w sieci. Przełączanie z zasilania podstawowego na awaryjne, w przypadku zaniku napięcia w sieci i ponownie na podstawowe oraz ładowanie akumulatorów będzie odbywało się automatycznie Napięcie zmienne Podcentrala alarmowa i zasilacz domofonu zasilane są napięciem przemiennym 230 V z Rozdzielni Głównej znajdującej się w tym samym pomieszczeniu (013) poprzez

7 str. 7 / 17 wyłącznik nadprądowy 6A (miejsce na wyłącznik zostało przewidziane w rozdzielni). Instalację zasilającą należy wykonać przewodem YDY 3 x 1,5. Centrala alarmowa jest zasilana z tego samego obwodu przewodem OMY żo 3 x 0,75 wpiętym pod zaciski transformatora podcentrali. Sposób zasilania uzgodniono z wykonawcą instalacji elektrycznej Napięcie stałe Zasilacze centrali i podcentrali są źródłami zasilania ekspanderów wejść, manipulatorów i klawiatur oraz czujników, które wymagają zasilania napięciem stałym 12 V, jednocześnie doładowując akumulatory. W przypadku zaniku napięcia przemiennego ~230 V akumulatory będą stanowiły źródło zasilania awaryjnego. Stan akumulatorów jest na bieżąco kontrolowany przez centralę i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostają o tym poinformowani użytkownicy i stacja monitorowania Bilans energetyczny systemu sygnalizacji włamania i napadu Dla zapewnienia 24 godzin pracy systemu, w tym 15 minut alarmowania przy zaniku napięcia zasilającego należy zastosować baterię akumulatorów o pojemności obliczonej z następującego wzoru (PN-93 E-08390/12): gdzie: Qmin = 1,25 ( A1 x T1 + A2 x T2 ) Ah -T1, T2 czas trwania obciążenia: stanu pogotowia i alarmu, w godzinach - A1 całkowity prąd wyrażony w amperach, pobierany przez system alarmowy w przypadku zaniku napięcia sieciowego -A2 całkowity prąd wyrażony w amperach, pobierany przez system alarmowy w warunkach alarmowania 1. Oszacowanie obciążenia zasilacza centrali i dobór akumulatora lp. Odbiorniki Max prąd (ma) Średni prąd pobierany (ma) 1 Centrala wraz z 2 manipulatorami LCD Ekspandery wejść Czujki Sygnalizator akustyczny Ładowanie akumulatora RAZEM: Z obliczeń otrzymujemy: Qmin = 9,375 Ah Dla spełnienia obliczonych wymagań przyjmuje się akumulator o pojemności 17 Ah.

8 str. 8 / Oszacowanie obciążenia zasilacza podcentrali PP i dobór akumulatora lp. Odbiorniki Max prąd (ma) Średni prąd pobierany (ma) 1 Podcentrala PP Ekspandery wejść Czujki Sygnalizatory akustyczne szt Klawiatury strefowe Ładowanie akumulatora RAZEM: Z obliczeń otrzymujemy: Qmin = 13,4 Ah Dla spełnienia obliczonych wymagań przyjmuje się akumulator o pojemności 17 Ah Ochrona od porażeń Dodatkową ochronę od porażeń zrealizowano przez zerowanie osobną żyła zera niezależnego (PE) w przewodzie zasilającym. Zerowanie urządzeń wykonuje się przez dołączenie żyły zera niezależnego (PE) do zacisku ochronnego (masy urządzenia) Zagadnienia BHP i ppoż. Urządzenia systemu sygnalizacji włamania i napadu i telewizji dozorowej przeznaczone są do pracy ciągłej i w związku z tym zostały zaprojektowane w sposób nie stwarzający zagrożenia w obsłudze i eksploatacji. Ochrona od porażeń - patrz p Eksploatacja i konserwacja Niezawodne działanie systemów uwarunkowane jest zachowaniem właściwych warunków pracy, stanu akumulatorów oraz przeprowadzeniem badań i konserwacji okresowych. Badania okresowe i konserwacja systemu powinny być wykonywane zgodnie z Polską Normą określoną w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (pkt 10. Dokumenty odniesienia) 2.9. Odbiór instalacji Po wykonaniu instalacji i uruchomieniu systemów należy dokonać odbioru zgodnie z obowiązującymi normami i Specyfikacją Techniczną wykonania i i odbioru robót budowlanych.

9 str. 9 / WYKAZ URZĄDZEŃ 3.1. WYKAZ URZĄDZEŃ lp. Wyszczególnienie Opis, charakterystyka 1. Centrala 2. Podcentrala Mikroprocesorowa centrala alarmowa wyposażona w minimum 16 wejść liniowych dualnych na płycie głównej (z możliwością rozbudowy do minimum 128); wyposażona w minimum 4 wyjścia wysokoprądowe zabezpieczone bezpiecznikiem elektronicznym i minimum 8 wyjścia typu OC na płycie głównej z możliwością rozbudowy do minimum 128. Centrala musi umożliwiać zarówno lokalne jak i zdalne (po linii telefonicznej) przeprogramowywanie i nadzór przy użyciu komputera PC. Centrala musi obsłużyć minimum 200 użytkowników i zapamiętać minimum zdarzeń. Do wejść centrali będą podłączone czujki w różnych konfiguracjach. Każde z wejść może być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów reakcji na naruszenie. Każde z wyjść może również być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów sygnału wyjściowego. Centrala musi posiadać wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności min. 2,5A oraz układ ładowania i kontroli akumulatora, z odłączaniem akumulatora rozładowanego. Centrala musi umożliwić pełen monitoring telefoniczny w następujących formatach transmisji: Ademco Express, Radionics 2300 z parzystością, Radionics 2300 rozszerzony (te formaty są bezproblemowo obsługiwane przez stację monitorowania obsługiwaną przez pracowników WSO PG) Urządzenie przeznaczone do współpracy z centralą alarmową. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego o osiem wejść i osiem wyjść (4 wyjścia przekaźnikowe i 4 wyjścia typu OC). Właściwości wejść oraz funkcjonalne właściwości wyjść muszą być identyczne jak właściwości wejść i wyjść płyty głównej centrali. Do wejść podcentrali będą podłączone czujniki w różnych konfiguracjach. Każde z wejść może być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów reakcji na naruszenie. Każde z wyjść może również być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów sygnału wyjściowego. Moduł musi posiadać wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności min. 2,0A oraz układ ładowania i kontroli akumulatora, z odłączaniem akumulatora rozładowanego Ilość szt. 1 1

10 str. 10 / Obudowa centrali 4. Ekspander wejść 5. Manipulator LCD Klawiatura strefowa 6. Obudowa klawiatury strefowej Sygnalizator akustyczny wewnętrzny Czujnik kontaktronowy czołowy 9. Czujnik kontaktronowy boczny 10. Czujnik PIR 11. Czujnik stłuczenia szkła 12. Czujnik przeciwpożarowy 13. Zestaw domofonu cyfrowego Obudowa domofonu cyfrowego 13. Unifon Akumulator żelowy bezobsługowy Dowolny typ z transformatorem sieciowym 230V/18-24V/60VA AC o wymiarach umożliwiających wmontowanie podcentrali, 2 szt. Ekspanderów wejść oraz akumulatora 17 Ah Ekspander jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego o osiem wejść posiadających identyczne właściwości jak wejścia płyty głównej centrali. Do ekspandera można podłączyć czujniki o różnej konfiguracji. Każde z wejść może być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów reakcji na naruszenie Manipulator LCD z komunikatami w języku polskim, współpracujący z centralą z pkt. 1 Klawiatura strefowa jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową. Służy do sterowania czuwaniem jednej strefy, ma możliwość realizowania kontroli dostępu i sterowania pracą zamka elektromagnetycznego drzwi oraz kontroli zamknięcia tych drzwi Dowolny typ, z zamkiem patentowym, o wymiarach dostosowanych do klawiatury strefowej. Dowolny typ, estetyczna plastikowa obudowa, 12 V DC, 110 db Dowolny typ, do drzwi drewnianych, Φ 8 10 mm, zasięg ok. 20 mm, NC Dowolny typ, do drzwi metalowych, z sabotażem, NC Dowolny typ, zasięg min. 10 m, optyka lustrzana, charakterystyka szerokokątna, ustawianie czułości, zdalne sterowanie TEST, NC Dowolny typ czujki mikroprocesorowej, posiadający dualną detekcję (niska i wysoka częstotliwość), styk antysabotażowy, zasięg min. 6m, NC Czujka ppoż dymu i temperatury, przeznaczona do współpracy z włamaniowymi systemami alarmowymi, zasilanie: 12V Dowolny typ, zawierający: kasetę rozmówną podtynkową z klawiaturą i wyświetlaczem, moduł elektroniki, zasilacz; domofon musi obsłużyć min. 20 abonentów, posiadać funkcję zamka szyfrowego możliwość otwarcia drzwi bez klucza z powiadomieniem właściwego abonenta o użyciu jego kodu. Kaseta powinna być wyposażona w listę min. 10, max. 15 abonentów (ograniczone przestrzeń w miejscu montażu) Obudowa do elementów elektroniki domofonu miejsce na akumulator 12V/17Ah, dowolny typ Dowolny typ, współpracujący z zestawem domofonowym j.w., kolor biały Dowolny typ, 12V / 17 Ah

11 str. 11 / WYKAZ MATERIAŁÓW - system sygnalizacji przeciwwłamaniowej lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Ilość 1. Przewód YTDY 4*0,5 mm mb Przewód YTDY 6*0,5 mm mb Przewód YTDY 8*0,5 mm mb Przewód YTDY 16*0,5 mm mb Przewód OMY żo 3*0,75 / 300V mb Przewód YTKSY 2*2*0,5 mm mb Listwy instalacyjne PCV 12x20 mb 56

12 str. 12 / OKABLOWANIE 4.1. Parter Na parterze przewody biegną pod sufitem w listwach osłonowych PCV razem z instalacją teletechniczną (tam gdzie to możliwe patrz projekt instalacji elektrycznej) lub w oddzielnych listwach również prowadzonych pod sufitem. Konieczne zejścia w dół wykonać pod tynkiem. Kontaktrony K1 i K2 oraz elektrozaczep EZ zostaną dostarczone razem z drzwiami i wyposażone w przewody służące do ich podłączenia - wyprowadzone ponad drzwi. Klawiatury, manipulatory, unifony i kasetę rozmówną domofonu zainstalować na wysokości 140 cm od podłogi. Metalową obudowę klawiatury strefowej zainstalować na wysokości 140 cm od podłoża po zewnętrznej stronie ściany szczytowej hali (zgodnie z rysunkiem nr 2) wpuszczając ją w tynk na głębokość 4 cm. Przed zakupem obudowy należy skontaktować się z Kierownikiem Działu Ochrony Mienia (tel ). Oddzielne przewody od wszystkich urządzeń domofonowych prowadzić do obudowy systemu domofonowego (ED). Oddzielne przewody od wszystkich urządzeń systemu alarmowego prowadzić bezpośrednio do obudowy systemu alarmowego (CA), za wyjątkiem: przewodów łączących czujki kontaktronowe z innymi bliskimi urządzeniami alarmowymi (K1 do C1, K2 do LCD, K3 do C8, K4 do S1, K5 do C5, K6 do S2), przewody łączące czujki ruchu z innymi bliskimi urządzeniami alarmowymi (C2 do LCD, C4 do C3 i C6 do S1), przewód łączący czujkę przeciwpożarową (C10) z czujką stłuczenia szkła (C9), Bezpośrednio do obudowy systemu alarmowego (CA) prowadzić przewody tylko z "pogrubionych" urządzeń wymienionych powyżej (C1, C3, C5, C8, C9, S1, S2, LCD). Stosować przewody typu YTDY... x 0,5 o odpowiedniej liczbie żył: YTDY 4 x 0,5 do czujek kontaktronowych i unifonów, YTDY 6 x 0,5 do sygnalizatorów i elektrozaczepu, YTDY 8 x 0,5 do pozostałych czujek, manipulatorów, klawiatur strefowych, kasety rozmównej domofonu Z rozdzielni głównej (znajdującej się w pomieszczeniu 013) do obudów (alarm, domofon) doprowadzić przewodem YDY 3 x 1,5 zasilanie 230V i zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym 6A (w rozdzielni).

13 str. 13 / 17 Z szafki telefonicznej (znajdującej się w piwnicy budynku Chemia C) doprowadzić do centrali alarmowej (znajdującej się w pomieszczeniu 21 na piętrze) przewód YTKSY 3 x 2 x 0,5. Z obudowy systemu alarmowego (CA) do obudowy centrali alarmowej (CEN) (znajdującej się w pomieszczeniu 21 na piętrze) doprowadzić przewody: YTDY 16 x 0,5 i OMY żo 3 x 0,75 / 300V. Przed przystąpieniem do układania instalacji prace montażowe skonsultować z wykonawcą instalacji teletechnicznych i Kierownikiem Działu Teletechnicznego PG (podłączenie w szafce telefonicznej). Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i trasy prowadzenia przewodów zostały przedstawione na rysunku nr Piętro Na piętrze przewody biegną w suficie podwieszanym, razem z instalacją teletechniczną (tam gdzie to możliwe - patrz projekt instalacji elektrycznej). Oddzielne przewody od wszystkich urządzeń prowadzić bezpośrednio do obudowy centrali alarmowej (CEN), za wyjątkiem: przewody łączące sąsiadujące ze sobą czujki ruchu (C15 do C14, C16 do C17 i C19 do C18), przewody łączące czujki stłuczenia szkłą z sąsiednimi czujkami ruchu (C24 do C20 i C25 do C23), przewód łączący czujkę przeciwpożarową (C26) z czujką ruchu (C21), przewody łączące sąsiadujące ze sobą unifony systemu domofonowego (U4 do U3, U6 do U7 i U9 do U8). Bezpośrednio do obudowy systemu alarmowego prowadzić przewody tylko z "pogrubionych" urządzeń wymienionych powyżej (C14, C17, C18, C20, C21, C23, U3, U7 i U8). Stosować przewody typu YTDY... x 0,5 o odpowiedniej liczbie żył: YTDY 4 x 0,5 do unifonów, YTDY 6 x 0,5 do sygnalizatora, YTDY 8 x 0,5 do pozostałych czujek i manipulatora Manipulator i unifony zainstalować na wysokości 140 cm od poziomu podłogi. Z szafki telefonicznej (znajdującej się w piwnicy budynku Chemia C) doprowadzić do centrali alarmowej (znajdującej się w pomieszczeniu 21 na piętrze) przewód YTKSY 3 x 2 x 0,5.

14 str. 14 / 17 Z obudowy modułów systemu alarmowego (CA) (znajdującej się w pomieszczeniu 013 na parterze) do obudowy centrali alarmowej (CEN) (znajdującej się w pomieszczeniu 21 na piętrze) doprowadzić przewody: YTDY 16 x 0,5 i OMY żo 3 x 0,75 / 300V. Przed przystąpieniem do układania instalacji prace montażowe skonsultować z wykonawcą instalacji teletechnicznych. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i trasy prowadzenia przewodów zostały przedstawione na rysunku nr Konfiguracja linii. 1. Konfiguracja: czujników - 2EOL/NC sabotaży sygnalizatorów - EOL mikrowyłącznika obudowy klawiatury strefowej - EOL mikrowyłączników obudowy centrali i podcentrali NC 2. Zasady i szczegóły podłączania przewodów do podcentral i ekspanderów zostały przedstawione w Instrukcji centrali alarmowej.

15 str. 15 / RYSUNKI 5.1. Schemat blokowy instalacji alarmowej

16 str. 16 / Instalacja alarmowa - Parter

17 str. 17 / Instalacja alarmowa - Piętro

Projekt Wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu.

Projekt Wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Projekt Wykonawczy Branża: Miejscowość: Temat: Obiekt: Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Projektowany budynek placówki terenowej KRUS w Przemyślu, ul.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380) Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania projektu... 2 1.3. Charakterystyka obiektu.... 2 1.4. Zarządzenia i przepisy... 2 1.5. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

1 Zestawienie rysunków

1 Zestawienie rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 6 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (5) 48504,

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Egz. / I PRJEKT BUDWLANY - WYKNAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI PŻARWEJ Temat: biekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku

Bardziej szczegółowo

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013 Jednostka projektowa: AWANSS 05-805 KANIE, UL. WARSZAWSKA 22 tel. / fax.: 22 770 01 19, 501 199 350 www.awanss.pl Obiekt: Temat opracowania: BUDYNEK BIUROWY 15-110 BIAŁYSTOK ul. Kamienna17 CZĘŚĆ IV Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, 63-200 Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Marek Kochański 16 400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23; ul. Noniewicza 10/pok.433,434, tel./fax. 87 5630534 e-mail: bupmk@vp.pl; upr.proj.suw 2989; NIP 844-107-95-49 FAZA:

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego.

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego. Karta tytułowa nazwa jednostki projektowej F.U.H. E L E K T R O - K O M P L E K S W o j c i e c h K o b i e r z y ń s k i 4 2-2 0 0 C zęstochowa u l. S t a r z yńskiego 17/84 t e l. / f a x + 4 8 ( 3 4

Bardziej szczegółowo

RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2

RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2 Spis treści 1.Przedmiot i zakres opracowania... 3 2.Podstawa prawna opracowania... 3 3. Instalacje bezpieczeństwa... 3 3.1. Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne związane z realizacją projektu...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Załącznik nr 11 do SIWZ Temat: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu...

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu... Spis treści 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2.ZAKRES OPRACOWANIA...3 3.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU...3 4.OPIS SYSTEMU...4 4.1Opis zaprojektowanego systemu...4

Bardziej szczegółowo

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe Centrale alarmowe INTEGRA 128-WRL Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA INSTALATORA integra-wrl_i_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE... 2 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...2 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA...2 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. STAN PROJEKTOWANY...3 3.1. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ

Bardziej szczegółowo