str. 1 / CZĘŚĆ OGÓLNA OPIS TECHNICZNY...3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "str. 1 / 17 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...2 2. OPIS TECHNICZNY...3"

Transkrypt

1 str. 1 / 17 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTU ZAMAWIAJĄCY PODSTAWA OPRACOWANIA UZGODNIENIA OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU, WŁAMANIA I NAPADU CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU, WŁAMANIA I NAPADU ORGANIZACJA SYSTEMU ZASILANIE SYSTEMU Napięcie zmienne Napięcie stałe Bilans energetyczny systemu sygnalizacji włamania i napadu OCHRONA OD PORAŻEŃ ZAGADNIENIA BHP I PPOŻ EKSPLOATACJA I KONSERWACJA ODBIÓR INSTALACJI WYKAZ URZĄDZEŃ WYKAZ URZĄDZEŃ WYKAZ MATERIAŁÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI PRZECIWWŁAMANIOWEJ OKABLOWANIE PARTER PIĘTRO KONFIGURACJA LINII RYSUNKI SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI ALARMOWEJ INSTALACJA ALARMOWA - PARTER INSTALACJA ALARMOWA - PIĘTRO...17

2 str. 2 / CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Temat i zakres opracowania Tematem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu z elementami kontroli dostępu (domofon) przebudowywanej hali budynku Chemii C na terenie Politechniki Gdańskiej. Projekt obejmuje: - instalację systemu - montaż - uruchomienie 1.2. Lokalizacja obiektu Obiekt zlokalizowany jest w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Narutowicza 11/12, w budynku Chemia C Zamawiający Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/ Podstawa opracowania - zlecenie Dyrektora Administracyjnego Wydziału Architektury - plany architektoniczne hali budynku Chemia C projekt: dr inż. arch. Mariusz Grych Wydział Architektury - Normy i Wymagania określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i i odbioru robót budowlanych (pkt 10 Dokumenty odniesienia) - Warunki Techniczne na Urządzenia i Systemy Alarmowe, PG/1995: Dział Ochrony Mienia 1.5. Uzgodnienia Projekt jest zgodny z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi na urządzenia i systemy alarmowe obowiązujące na Politechnice Gdańskiej, wymienionymi w p.1.4. oraz uzgodnieniami w zakresie instalacji elektrycznej z projektantem p. mgr inż. Kazimierzem Litwinem, polegającymi na prowadzeniu instalacji we wspólnych listwach i korytach kablowych oraz przygotowaniu miejsca w Rozdzielni Głównej na zabezpieczenie obwodu zasilania systemu alarmowego.

3 str. 3 / OPIS TECHNICZNY 2.1. Charakterystyka obiektu Przebudowywany fragment hali budynku Chemia C pełnić ma funkcje biurowe (nowa siedziba Zakładu Remontowo Budowlanego Politechniki Gdańskiej na piętrze i częściowo na parterze) i magazynowe (magazyny Działu Wydawnictw na parterze). Dojście do obiektu umożliwiają: wejście do pomieszczeń biurowych z wiatrołapem i możliwością kontroli dostępu przez domofon. dwuskrzydłowa metalowa brama z przedsionkiem umożliwiająca wejście do części magazynowej. Sposób ulokowania pracowników (zdecydowana większość pracuje na piętrze) i charakter pracy wymuszający pełną dostępność pomieszczeń biurowych dla interesantów oraz usytuowanie obiektu w narożniku terenu Politechniki Gdańskiej, przyległego do ulicy Traugutta i parku (łatwość ucieczki ewentualnego intruza) pozwalają stwierdzić, że istnieje stosunkowo duże ryzyko prób włamania do pomieszczeń na parterze podczas godzin pracy. Pomieszczenia na piętrze byłyby zagrożone w sytuacji gdyby wszyscy pracujący na piętrze opuścili swoje miejsca pracy, a obecni byliby jedynie pracownicy biura projektowego zlokalizowanego na parterze. Na podstawie wizji lokalnej i biorąc powyższe pod uwagę - stwierdza się, że kompleksową ochronę obiektu powinny stanowić: 1. zabezpieczenia mechaniczne (atestowane zamki) 2. ochrona elektroniczna systemem przeciwwłamaniowym 3. ochrona elektroniczna systemem domofonowym - po godzinach pracy 4. ochrona fizyczna w przypadku zagrożenia Dodatkowym zabezpieczeniem będzie Wewnętrzna Służba Ochrony PG, reagujące na przekazywane z Obiektu sygnały alarmowe, za pośrednictwem istniejącego w PG systemu monitoringu.

4 str. 4 / Charakterystyka systemu sygnalizacji alarmu, włamania i napadu Objęcie ochroną elektroniczną wyznaczonych obszarów, użytkowanych w różnych porach doby, biorąc pod uwagę możliwość rozbudowy (np. pomieszczenia projektowanej czytelni, itp.), wymaga bardzo elastycznego systemu. System musi zapewnić tworzenie dowolnych stref nie tylko podczas jego uruchamiania, ale również umożliwić zmiany organizacji systemu podczas eksploatacji. Ponadto system powinien być łatwy w obsłudze (dotyczy w szczególności personelu sprzątającego). Zastosowane urządzenia winny posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne jakości (atest), a całość powinna spełniać wymagania Warunków Technicznych na urządzenia i systemy alarmowe obowiązujące w PG. Projekt zakłada zastosowanie nowoczesnego mikroprocesorowego systemu alarmowego opartego na sprawdzonych urządzeniach, który umożliwi współpracę z istniejącym w PG systemem monitoringu. Elektroniczną ochroną objęto: parter: pomieszczenia biurowe i archiwum Działu Remontowo Budowlanego, pomieszczenia magazynowe Działu Wydawnictw piętro: pomieszczenia biurowe i archiwum Działu Remontowo Budowlanego. Schemat blokowy systemu sygnalizacji napadu i włamania przedstawia rysunek nr Charakterystyka urządzeń systemu sygnalizacji alarmu, włamania i napadu Detektorami wykrywającymi ruch (wtargnięcie intruza) są pasywne czujki podczerwieni, reagujące na ruch obiektu o temperaturze odmiennej od otaczającego powietrza. Czujki magnetyczne z linią sabotażową będą zastosowane do ochrony drzwi. Reagują na przerwanie strumienia magnetycznego w chwili otwarcia drzwi. Czujki stłuczenia szkła reagują na jednoczesne wystąpienie dwóch zjawisk związanych z wybijaniem szyby: silny udar o niskiej częstotliwości (uderzenie w powierzchnię szyby), dźwięk wysokiej częstotliwości (charakterystyczny dźwięk tłuczonej szyby). Optyczne czujki przeciwpożarowe zaprojektowane specjalnie do systemów alarmowych reagują na pojawienie się dymu w chronionym pomieszczeniu. Mikroprzełączniki antysabotażowe - przeznaczone są do ochrony urządzeń i aparatury przed otwieraniem przez osoby niepowołane, generując sygnał w momencie uchylenia pokrywy urządzenia lub próby jego demontażu.

5 str. 5 / 17 Manipulator LCD - służy do obsługi systemu oraz do jego programowania. Podstawowy manipulator będzie zainstalowany we wiatrołapie. Drugi zostanie zainstalowany na piętrze. Klawiatura strefowa - (manipulator dodatkowy) - jedna będzie sterowała pomieszczeniami magazynowymi Działu Wydawnictw, druga, zainstalowana na zewnętrznej ścianie budynku, umieszczona w metalowej skrzynce zamykanej na kluczyk, będzie wykorzystywana przez Dział Ochrony Mienia. Sygnalizatory akustyczne - informują sygnałem dźwiękowym o naruszeniu linii wejściowej centrali przyporządkowanej określonej strefie znajdującej się w czuwaniu lub naruszeniu styku antysabotażowego. Sygnalizatory odmiennie sygnalizują alarm włamaniowy i alarm pożarowy. Jednostką sterującą systemem jest nowoczesna, mikroprocesorowa centrala alarmowa, umożliwiająca rozbudowę do min. 128 linii wejściowych dualnych i 32 niezależnych stref. Programowanie systemu odbywa się przy pomocy komputera, a eksploatacja przy pomocy manipulatorów LCD i klawiatur strefowych. Dostęp do systemu chroniony jest hasłem operatora (załączanie, wyłączanie, kasowanie alarmu) oraz hasłem administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu, itp.). Wszystkie istotne zdarzenia, jak np. załączanie, wyłączanie - są zapisywane w pamięci zdarzeń z data i godziną, kiedy zdarzenie miało miejsce. Rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu alarmowego wewnątrz obszarów chronionych przedstawiają rysunki nr 2 i Organizacja systemu System zbudowany jest na bazie mikroprocesorowej centrali i pozwala tak skonfigurować system aby pełnił różnorodne funkcje, zależnie od aktualnych potrzeb. Wyposażenie systemu w dwa manipulatory LCD umożliwia niezależne uzbrajanie praktycznie każdego pomieszczenia biurowego z klawiatury znajdującej się na danym poziomie. Dodatkowo w systemie są przewidziane dwie klawiatury strefowe przypisane do oddzielnych stref (magazyny Działu Wydawnictw i Dział Ochrony Mienia), obsługiwane przez pracowników odpowiednich Działów. Poniżej znajduje się spis proponowanych stref (docelowy układ stref zostanie uzgodniony z użytkownikami na etapie uruchamiania systemu).

6 str. 6 / 17 Zakłada się utworzenie następujących stref: Strefa Nr Obszar chroniony 1 Korytarz 2 Sekretariat 3 Archiwum - góra 4 Archiwum - dół 5 Magazyn 6 Inspektorzy I 7 Inspektorzy II 8 Inspektorzy II 9 Księgowość 10 Sala konferencyjna 11 Sala recepcyjna 12 Pracownia 13 Pomieszczenie gospodarcze 14 Dział Wydawnictw 15 Dział Ochrony Mienia Podział obszarów chronionych na strefy dokonywany jest poprzez programowanie systemu przed jego zamontowaniem, bądź jego przeprogramowaniem w trakcie eksploatacji - zgodnie z potrzebami Użytkownika ZASILANIE SYSTEMU Podstawowym źródłem zasilania jest jednofazowa sieć napięcia przemiennego 230V. Źródłem zasilania awaryjnego są akumulatory żelowe bezobsługowe o napięciu 12 V i pojemności wystarczającej na 24 godziny pracy systemu w przypadku zaniku napięcia w sieci. Przełączanie z zasilania podstawowego na awaryjne, w przypadku zaniku napięcia w sieci i ponownie na podstawowe oraz ładowanie akumulatorów będzie odbywało się automatycznie Napięcie zmienne Podcentrala alarmowa i zasilacz domofonu zasilane są napięciem przemiennym 230 V z Rozdzielni Głównej znajdującej się w tym samym pomieszczeniu (013) poprzez

7 str. 7 / 17 wyłącznik nadprądowy 6A (miejsce na wyłącznik zostało przewidziane w rozdzielni). Instalację zasilającą należy wykonać przewodem YDY 3 x 1,5. Centrala alarmowa jest zasilana z tego samego obwodu przewodem OMY żo 3 x 0,75 wpiętym pod zaciski transformatora podcentrali. Sposób zasilania uzgodniono z wykonawcą instalacji elektrycznej Napięcie stałe Zasilacze centrali i podcentrali są źródłami zasilania ekspanderów wejść, manipulatorów i klawiatur oraz czujników, które wymagają zasilania napięciem stałym 12 V, jednocześnie doładowując akumulatory. W przypadku zaniku napięcia przemiennego ~230 V akumulatory będą stanowiły źródło zasilania awaryjnego. Stan akumulatorów jest na bieżąco kontrolowany przez centralę i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostają o tym poinformowani użytkownicy i stacja monitorowania Bilans energetyczny systemu sygnalizacji włamania i napadu Dla zapewnienia 24 godzin pracy systemu, w tym 15 minut alarmowania przy zaniku napięcia zasilającego należy zastosować baterię akumulatorów o pojemności obliczonej z następującego wzoru (PN-93 E-08390/12): gdzie: Qmin = 1,25 ( A1 x T1 + A2 x T2 ) Ah -T1, T2 czas trwania obciążenia: stanu pogotowia i alarmu, w godzinach - A1 całkowity prąd wyrażony w amperach, pobierany przez system alarmowy w przypadku zaniku napięcia sieciowego -A2 całkowity prąd wyrażony w amperach, pobierany przez system alarmowy w warunkach alarmowania 1. Oszacowanie obciążenia zasilacza centrali i dobór akumulatora lp. Odbiorniki Max prąd (ma) Średni prąd pobierany (ma) 1 Centrala wraz z 2 manipulatorami LCD Ekspandery wejść Czujki Sygnalizator akustyczny Ładowanie akumulatora RAZEM: Z obliczeń otrzymujemy: Qmin = 9,375 Ah Dla spełnienia obliczonych wymagań przyjmuje się akumulator o pojemności 17 Ah.

8 str. 8 / Oszacowanie obciążenia zasilacza podcentrali PP i dobór akumulatora lp. Odbiorniki Max prąd (ma) Średni prąd pobierany (ma) 1 Podcentrala PP Ekspandery wejść Czujki Sygnalizatory akustyczne szt Klawiatury strefowe Ładowanie akumulatora RAZEM: Z obliczeń otrzymujemy: Qmin = 13,4 Ah Dla spełnienia obliczonych wymagań przyjmuje się akumulator o pojemności 17 Ah Ochrona od porażeń Dodatkową ochronę od porażeń zrealizowano przez zerowanie osobną żyła zera niezależnego (PE) w przewodzie zasilającym. Zerowanie urządzeń wykonuje się przez dołączenie żyły zera niezależnego (PE) do zacisku ochronnego (masy urządzenia) Zagadnienia BHP i ppoż. Urządzenia systemu sygnalizacji włamania i napadu i telewizji dozorowej przeznaczone są do pracy ciągłej i w związku z tym zostały zaprojektowane w sposób nie stwarzający zagrożenia w obsłudze i eksploatacji. Ochrona od porażeń - patrz p Eksploatacja i konserwacja Niezawodne działanie systemów uwarunkowane jest zachowaniem właściwych warunków pracy, stanu akumulatorów oraz przeprowadzeniem badań i konserwacji okresowych. Badania okresowe i konserwacja systemu powinny być wykonywane zgodnie z Polską Normą określoną w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (pkt 10. Dokumenty odniesienia) 2.9. Odbiór instalacji Po wykonaniu instalacji i uruchomieniu systemów należy dokonać odbioru zgodnie z obowiązującymi normami i Specyfikacją Techniczną wykonania i i odbioru robót budowlanych.

9 str. 9 / WYKAZ URZĄDZEŃ 3.1. WYKAZ URZĄDZEŃ lp. Wyszczególnienie Opis, charakterystyka 1. Centrala 2. Podcentrala Mikroprocesorowa centrala alarmowa wyposażona w minimum 16 wejść liniowych dualnych na płycie głównej (z możliwością rozbudowy do minimum 128); wyposażona w minimum 4 wyjścia wysokoprądowe zabezpieczone bezpiecznikiem elektronicznym i minimum 8 wyjścia typu OC na płycie głównej z możliwością rozbudowy do minimum 128. Centrala musi umożliwiać zarówno lokalne jak i zdalne (po linii telefonicznej) przeprogramowywanie i nadzór przy użyciu komputera PC. Centrala musi obsłużyć minimum 200 użytkowników i zapamiętać minimum zdarzeń. Do wejść centrali będą podłączone czujki w różnych konfiguracjach. Każde z wejść może być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów reakcji na naruszenie. Każde z wyjść może również być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów sygnału wyjściowego. Centrala musi posiadać wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności min. 2,5A oraz układ ładowania i kontroli akumulatora, z odłączaniem akumulatora rozładowanego. Centrala musi umożliwić pełen monitoring telefoniczny w następujących formatach transmisji: Ademco Express, Radionics 2300 z parzystością, Radionics 2300 rozszerzony (te formaty są bezproblemowo obsługiwane przez stację monitorowania obsługiwaną przez pracowników WSO PG) Urządzenie przeznaczone do współpracy z centralą alarmową. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego o osiem wejść i osiem wyjść (4 wyjścia przekaźnikowe i 4 wyjścia typu OC). Właściwości wejść oraz funkcjonalne właściwości wyjść muszą być identyczne jak właściwości wejść i wyjść płyty głównej centrali. Do wejść podcentrali będą podłączone czujniki w różnych konfiguracjach. Każde z wejść może być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów reakcji na naruszenie. Każde z wyjść może również być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów sygnału wyjściowego. Moduł musi posiadać wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności min. 2,0A oraz układ ładowania i kontroli akumulatora, z odłączaniem akumulatora rozładowanego Ilość szt. 1 1

10 str. 10 / Obudowa centrali 4. Ekspander wejść 5. Manipulator LCD Klawiatura strefowa 6. Obudowa klawiatury strefowej Sygnalizator akustyczny wewnętrzny Czujnik kontaktronowy czołowy 9. Czujnik kontaktronowy boczny 10. Czujnik PIR 11. Czujnik stłuczenia szkła 12. Czujnik przeciwpożarowy 13. Zestaw domofonu cyfrowego Obudowa domofonu cyfrowego 13. Unifon Akumulator żelowy bezobsługowy Dowolny typ z transformatorem sieciowym 230V/18-24V/60VA AC o wymiarach umożliwiających wmontowanie podcentrali, 2 szt. Ekspanderów wejść oraz akumulatora 17 Ah Ekspander jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego o osiem wejść posiadających identyczne właściwości jak wejścia płyty głównej centrali. Do ekspandera można podłączyć czujniki o różnej konfiguracji. Każde z wejść może być indywidualnie oprogramowane i można dla niego wybrać jeden z kilkudziesięciu typów reakcji na naruszenie Manipulator LCD z komunikatami w języku polskim, współpracujący z centralą z pkt. 1 Klawiatura strefowa jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową. Służy do sterowania czuwaniem jednej strefy, ma możliwość realizowania kontroli dostępu i sterowania pracą zamka elektromagnetycznego drzwi oraz kontroli zamknięcia tych drzwi Dowolny typ, z zamkiem patentowym, o wymiarach dostosowanych do klawiatury strefowej. Dowolny typ, estetyczna plastikowa obudowa, 12 V DC, 110 db Dowolny typ, do drzwi drewnianych, Φ 8 10 mm, zasięg ok. 20 mm, NC Dowolny typ, do drzwi metalowych, z sabotażem, NC Dowolny typ, zasięg min. 10 m, optyka lustrzana, charakterystyka szerokokątna, ustawianie czułości, zdalne sterowanie TEST, NC Dowolny typ czujki mikroprocesorowej, posiadający dualną detekcję (niska i wysoka częstotliwość), styk antysabotażowy, zasięg min. 6m, NC Czujka ppoż dymu i temperatury, przeznaczona do współpracy z włamaniowymi systemami alarmowymi, zasilanie: 12V Dowolny typ, zawierający: kasetę rozmówną podtynkową z klawiaturą i wyświetlaczem, moduł elektroniki, zasilacz; domofon musi obsłużyć min. 20 abonentów, posiadać funkcję zamka szyfrowego możliwość otwarcia drzwi bez klucza z powiadomieniem właściwego abonenta o użyciu jego kodu. Kaseta powinna być wyposażona w listę min. 10, max. 15 abonentów (ograniczone przestrzeń w miejscu montażu) Obudowa do elementów elektroniki domofonu miejsce na akumulator 12V/17Ah, dowolny typ Dowolny typ, współpracujący z zestawem domofonowym j.w., kolor biały Dowolny typ, 12V / 17 Ah

11 str. 11 / WYKAZ MATERIAŁÓW - system sygnalizacji przeciwwłamaniowej lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Ilość 1. Przewód YTDY 4*0,5 mm mb Przewód YTDY 6*0,5 mm mb Przewód YTDY 8*0,5 mm mb Przewód YTDY 16*0,5 mm mb Przewód OMY żo 3*0,75 / 300V mb Przewód YTKSY 2*2*0,5 mm mb Listwy instalacyjne PCV 12x20 mb 56

12 str. 12 / OKABLOWANIE 4.1. Parter Na parterze przewody biegną pod sufitem w listwach osłonowych PCV razem z instalacją teletechniczną (tam gdzie to możliwe patrz projekt instalacji elektrycznej) lub w oddzielnych listwach również prowadzonych pod sufitem. Konieczne zejścia w dół wykonać pod tynkiem. Kontaktrony K1 i K2 oraz elektrozaczep EZ zostaną dostarczone razem z drzwiami i wyposażone w przewody służące do ich podłączenia - wyprowadzone ponad drzwi. Klawiatury, manipulatory, unifony i kasetę rozmówną domofonu zainstalować na wysokości 140 cm od podłogi. Metalową obudowę klawiatury strefowej zainstalować na wysokości 140 cm od podłoża po zewnętrznej stronie ściany szczytowej hali (zgodnie z rysunkiem nr 2) wpuszczając ją w tynk na głębokość 4 cm. Przed zakupem obudowy należy skontaktować się z Kierownikiem Działu Ochrony Mienia (tel ). Oddzielne przewody od wszystkich urządzeń domofonowych prowadzić do obudowy systemu domofonowego (ED). Oddzielne przewody od wszystkich urządzeń systemu alarmowego prowadzić bezpośrednio do obudowy systemu alarmowego (CA), za wyjątkiem: przewodów łączących czujki kontaktronowe z innymi bliskimi urządzeniami alarmowymi (K1 do C1, K2 do LCD, K3 do C8, K4 do S1, K5 do C5, K6 do S2), przewody łączące czujki ruchu z innymi bliskimi urządzeniami alarmowymi (C2 do LCD, C4 do C3 i C6 do S1), przewód łączący czujkę przeciwpożarową (C10) z czujką stłuczenia szkła (C9), Bezpośrednio do obudowy systemu alarmowego (CA) prowadzić przewody tylko z "pogrubionych" urządzeń wymienionych powyżej (C1, C3, C5, C8, C9, S1, S2, LCD). Stosować przewody typu YTDY... x 0,5 o odpowiedniej liczbie żył: YTDY 4 x 0,5 do czujek kontaktronowych i unifonów, YTDY 6 x 0,5 do sygnalizatorów i elektrozaczepu, YTDY 8 x 0,5 do pozostałych czujek, manipulatorów, klawiatur strefowych, kasety rozmównej domofonu Z rozdzielni głównej (znajdującej się w pomieszczeniu 013) do obudów (alarm, domofon) doprowadzić przewodem YDY 3 x 1,5 zasilanie 230V i zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym 6A (w rozdzielni).

13 str. 13 / 17 Z szafki telefonicznej (znajdującej się w piwnicy budynku Chemia C) doprowadzić do centrali alarmowej (znajdującej się w pomieszczeniu 21 na piętrze) przewód YTKSY 3 x 2 x 0,5. Z obudowy systemu alarmowego (CA) do obudowy centrali alarmowej (CEN) (znajdującej się w pomieszczeniu 21 na piętrze) doprowadzić przewody: YTDY 16 x 0,5 i OMY żo 3 x 0,75 / 300V. Przed przystąpieniem do układania instalacji prace montażowe skonsultować z wykonawcą instalacji teletechnicznych i Kierownikiem Działu Teletechnicznego PG (podłączenie w szafce telefonicznej). Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i trasy prowadzenia przewodów zostały przedstawione na rysunku nr Piętro Na piętrze przewody biegną w suficie podwieszanym, razem z instalacją teletechniczną (tam gdzie to możliwe - patrz projekt instalacji elektrycznej). Oddzielne przewody od wszystkich urządzeń prowadzić bezpośrednio do obudowy centrali alarmowej (CEN), za wyjątkiem: przewody łączące sąsiadujące ze sobą czujki ruchu (C15 do C14, C16 do C17 i C19 do C18), przewody łączące czujki stłuczenia szkłą z sąsiednimi czujkami ruchu (C24 do C20 i C25 do C23), przewód łączący czujkę przeciwpożarową (C26) z czujką ruchu (C21), przewody łączące sąsiadujące ze sobą unifony systemu domofonowego (U4 do U3, U6 do U7 i U9 do U8). Bezpośrednio do obudowy systemu alarmowego prowadzić przewody tylko z "pogrubionych" urządzeń wymienionych powyżej (C14, C17, C18, C20, C21, C23, U3, U7 i U8). Stosować przewody typu YTDY... x 0,5 o odpowiedniej liczbie żył: YTDY 4 x 0,5 do unifonów, YTDY 6 x 0,5 do sygnalizatora, YTDY 8 x 0,5 do pozostałych czujek i manipulatora Manipulator i unifony zainstalować na wysokości 140 cm od poziomu podłogi. Z szafki telefonicznej (znajdującej się w piwnicy budynku Chemia C) doprowadzić do centrali alarmowej (znajdującej się w pomieszczeniu 21 na piętrze) przewód YTKSY 3 x 2 x 0,5.

14 str. 14 / 17 Z obudowy modułów systemu alarmowego (CA) (znajdującej się w pomieszczeniu 013 na parterze) do obudowy centrali alarmowej (CEN) (znajdującej się w pomieszczeniu 21 na piętrze) doprowadzić przewody: YTDY 16 x 0,5 i OMY żo 3 x 0,75 / 300V. Przed przystąpieniem do układania instalacji prace montażowe skonsultować z wykonawcą instalacji teletechnicznych. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i trasy prowadzenia przewodów zostały przedstawione na rysunku nr Konfiguracja linii. 1. Konfiguracja: czujników - 2EOL/NC sabotaży sygnalizatorów - EOL mikrowyłącznika obudowy klawiatury strefowej - EOL mikrowyłączników obudowy centrali i podcentrali NC 2. Zasady i szczegóły podłączania przewodów do podcentral i ekspanderów zostały przedstawione w Instrukcji centrali alarmowej.

15 str. 15 / RYSUNKI 5.1. Schemat blokowy instalacji alarmowej

16 str. 16 / Instalacja alarmowa - Parter

17 str. 17 / Instalacja alarmowa - Piętro

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku "C" Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku C Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Link Link Sp. z o. o. ul. Lubowska 73, 60-454 Poznań tel. 062 842 04 70, fax. 061 842 04 69 e-mail: biuro@link.poznan.pl, www.link.poznan.pl Projekt Wykonawczy Obiekt: Lokalizacja: Zamawiający: Skrzydło

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL int-sz_pl 03/06 Zamki szyfrowe INT-SZ-GR i INT-SZ-BL są urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią

Bardziej szczegółowo

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 01. System nr 1, system sygnalizacji włamań i napadu oraz system telewizji dozorowej, a. centrala Galaxy Dimension

Bardziej szczegółowo

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe VERSA uniwersalne centrale alarmowe VERSA to seria nowoczesnych central alarmowych, dedykowanych dla systemów zabezpieczeń małych obiektów biurowych i handlowych, domów i mieszkań. To, co wyróżnia je spośród

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

S ystem zabezpieczeń obiektów na osiedlu Nowiec

S ystem zabezpieczeń obiektów na osiedlu Nowiec S ystem zabezpieczeń obiektów na osiedlu Nowiec Agencja Ochrony Mienia TAURUS Ul. Marynarki Polskiej 77 80-868 Gdańsk Tel/Fax 058 322 5 72 www.taurusochrona.pl e-mail:biuro@taurusochrona.pl Dlaczego warto

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2

Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1 Zawartość opracowania 2 str. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne Instalacje teletechniczne Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul.

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA POZYCJA 10 Zawartość 11. Opis techniczny... 2 11.1. ZałoŜenia projektowe... 2 11.2. Zakres opracowania... 2 11.3. Dobór systemów... 2 11.4. Opis systemów... 2 11.5. Główne elementy systemu video domofonowego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: OPRACOWANIE: BRANŻA: PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ GDAŃSK-WRZESZCZ UL. SIEDLICKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ESBwT. Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu

LABORATORIUM ESBwT. Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ESBwT INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA nr 2 Bilans energetyczny Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZORU OBIEKTU (CCTV)

PRZEDMIAR ROBÓT SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZORU OBIEKTU (CCTV) S. Leleniewski i inż. M. Szanel 76-220 SŁUPSK ul. Batalionów Chłopskich 9 S.C. Tel. 59 844 14 44 602 177347, 601 66 16 89 e-ail: alaryslupsk@o2.pl PRZEDMIAR ROBÓT SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod

LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod ZAMKI SZYFROWE - BEZPRZEWODOWE www.rozam.pl 1 LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod Ogólna charakterystyka i przeznaczenie zamka szyfrowego LOCKDATA-S. Elektroniczny

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH CA-64 ADR

EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH CA-64 ADR EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH ca64adr_pl 10/04 Ekspander wejść adresowalnych jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego o 48 wejść posiadających

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "INTELIGENTNY" WARTOŚĆ

KOSZTORYS INTELIGENTNY WARTOŚĆ KOSZTORYS "INTELIGENTNY" WARTOŚĆ KONCENTRATOR MULTIMEDIALNY ABIdom ILOŚĆ SZTUK WYBRANYCH URZĄDZEŃ LUB FUNKCJI z wyposażeniem podstawowym 1 2400 ZABEZPIECZENIE ENERGETYCZNE CAŁKOWITY KOSZT URZĄDZEŃ 2400

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ

ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ZAMEK SZYFROWY CA-64 SZ ca64sz_pl 06/04 Zamek szyfrowy CA-64 SZ jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia zrealizowanie w prosty sposób kontroli dostępu do pomieszczenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Węzeł LON

Uniwersalny Węzeł LON Uniwersalny Węzeł LON GPN3120 GPN3150 Charakterystyka Moduł ibase-gpn jest uniwersalnym sterownikiem, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5

PROJEKT WYKONAWCZY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5 Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY O b i e k t: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej A d r e s: Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 Inwestor: Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POśARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54. Ogólna charakterystyka systemu: Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa placówki KRUS w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi powiatowej Obiekt : Budynek KRUS

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX INSTALACJA MODUŁU WERSJA 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl wer. 3.0 - Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Systemu Telewizji Dozorowej w budynku biurowym przy ulicy Syreny 23. I. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Sugerowane ceny detaliczne netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 KC. Z dniem wejścia w życie tego cennika, unieważnia się cennik występujący

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. dotyczący modernizacji (wymiany) bądź instalacji. pełnego zestawu Systemu domofonu cyfrowego

MATERIAŁ INFORMACYJNY. dotyczący modernizacji (wymiany) bądź instalacji. pełnego zestawu Systemu domofonu cyfrowego MATERIAŁ INFORMACYJNY dotyczący modernizacji (wymiany) bądź instalacji pełnego zestawu Systemu domofonu cyfrowego lub zestawu Systemu video domofonu cyfrowego. Opracowany przez : F.H.U. ALEX Aleksander

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Przedmiary Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Obiekt: budynek biurowy, Gliwice, ul. Rybnicka 29 Inwestor: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Jednostka projektowania: APA Sp. z o.o. SSWiN KNR AL-01 0102-1

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

techn. bud. Czesław Majcherek 10.02.2011

techn. bud. Czesław Majcherek 10.02.2011 ARCHITEKT WANDA GRODZKA ul. Bliska 1B/5 80-541Gdańsk Nowy Port nazwa jednostki projektowania Zakład Usług Technicznych ul. Bliska 1B/5 80-541 Gdańsk adres pracowni (do korespondencji) ul. Starowiejska

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

1. Rozkład oddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następująco:

1. Rozkład oddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: 1. Rozkład oddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: I. Budynek, w którym znajduje się: ZOL - Parter Oddział Internistyczno Geriatryczny 1 piętro Administracja i RTG 2 piętro Piwnica

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K Spis treści 1. Charakterystyka ogólna sygnalizatorów 3 2. Współpraca z wyłącznikiem WSD-1 3 3. Parametry sygnalizatorów serii SA-K 4 3.a. Wymiary SA-K5 5 3.b.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (ZAMÓWIENIE DO 14 000 EURO)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (ZAMÓWIENIE DO 14 000 EURO) Znak sprawy: DO-250-1/TA/09 Warszawa, dnia 02.01.2009r OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT (ZAMÓWIENIE DO 14 000 EURO) 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo