Szczegółowy opis powyższych działań znajduje się w Załączniku nr 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis powyższych działań znajduje się w Załączniku nr 2."

Transkrypt

1 Bydgoszcz, Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B, 2. stworzenia Systemu B2B, 3. przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z systemu B2B; 4. zakupu środków trwałych, 5. budowy serwerowni wraz z systemem ekologicznego chłodzenia Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu B2B obsługującego kontakty handlowe PRECITOOL OST Sp. z o.o., Działanie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Numer projektu: WND-POIG /14 1. Zamawiający: PRECITOOL OST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Fordońska 27 A Bydgoszcz Tel: Fax: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są następujące zadania: zakup analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B; stworzenie Systemu B2B i przeprowadzenie systemu B2B; zakup środków trwałych stacje robocze 3 szt.; zakup środków trwałych serwery (urządzenia) - 2 szt.; zakup środków trwałych UPS 2 szt.; budowa serwerowni wraz z systemem ekologicznego chłodzenia. Szczegółowy opis powyższych działań znajduje się w Załączniku nr 2. specjalistycznych szkoleń z obsługi 3. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 1

2 2. Zleceniodawca dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na realizację poszczególnych zadań. 3. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. W razie złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty dotyczącej tego samego zadania, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu. 4. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 2. Oferta musi zawierać Formularz oferty sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania. 4. Formularz oferty oraz inne oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę) należy dołączyć do oferty. 5. Dokumenty niebędące oryginałem powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. 7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent. 8. Cenę oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, jak również do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie jego trwania, bez podania przyczyny. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy cena oferowana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia. 5. Warunki stawiane Wykonawcom 1. O składanie ofert do niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania 2

3 2. Wykonawca jest związany złożoną ofertą co najmniej 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert do Zamawiającego. 3. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr Kontakt Wykonawców z Zamawiającym. 1. Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym w formie telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej. Zamawiający wyznaczył następujące osoby do kontaktów z Wykonawcami: Pani Anna Kleszewska Tel.: Wszelkie zapytania wyjaśniające należy kierować do Zamawiającego najpóźniej 5 dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania zostaną rozesłane do wszystkich zgłoszonych Wykonawców, a także opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: 7. Miejsce i termin składania ofert 1. Oferty można składać do dnia na adres: PRECITOOL OST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Fordońska 27 A Bydgoszcz z dopiskiem: POIG 8.2 Wdrożenie systemu B2B obsługującego kontakty handlowe PRECITOOL OST Sp. z o.o. lub przesyłać mailowo na adres z dopiskiem w tytule wiadomości: POIG 8.2 Wdrożenie systemu B2B obsługującego kontakty handlowe PRECITOOL OST Sp. z o.o. 2. Decyduje data wpływu oferty. 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 8. Kryterium oceny ofert Cena netto za poszczególne zadania wymienione w pkt 2 waga 100%. 9. Wybór najkorzystniejszej oferty i sposób powiadamiania Oferentów 1. Zamawiający dokona sprawdzenia spełniania przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty. Pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym. 3

4 2. Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie o wynikach postępowania ofertowego wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. W toku postępowania Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. 5. W przypadku braku wyjaśnień od Oferenta lub w wyniku dokonanej przez Zamawiającego oceny wyjaśnień potwierdzających rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty Oferenta. 10. Przesłanki odrzucenia ofert Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: będzie zawierać rażąco niską cenę, zostanie złożona po terminie składania ofert, jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 11. Powiadomienie Wykonawcy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. 12. Podpisanie umowy 1. Wybrany Oferent stawi się i podpisze Umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 13. Dodatkowe informacje Integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2. 4

5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego: zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B, stworzenia Systemu B2B, przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z systemu B2B, zakupu środków trwałych, budowy serwerowni wraz z systemem ekologicznego chłodzenia. Pełna nazwa Wykonawcy: Adres: Telefon: Osoba reprezentująca: Formularz Oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B, stworzenia Systemu B2B, przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z systemu B2B, zakupu środków trwałych, budowy serwerowni wraz z systemem ekologicznego chłodzenia, zgodnie z zasadami konkurencyjności przedstawiam następującą ofertę: Termin ważności oferty (min. 30 dni) Data sporządzenia oferty Data:. Data:. Zakup analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B Cena netto Budowa serwerowni wraz z systemem ekologicznego chłodzenia Cena netto 5

6 Stworzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B Zakres prac Cena netto 1. Zakup Systemu B2B I część 2. Zakup Systemu B2B II część 3. Zakup Systemu B2B III część 4. Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z obsługi systemu B2B RAZEM ( 1 4 ) Zakup środków trwałych Zakres dostawy Cena netto 1. Zakup serwerów (urządzenia) - 2 szt. 2. Zakup stacji roboczych - 3 szt. 3. Zakup UPS - 2 szt.. podpis Wykonawcy 6

7 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego dotyczącego: zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B, stworzenia Systemu B2B, przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z systemu B2B, zakupu środków trwałych, budowy serwerowni wraz z systemem ekologicznego chłodzenia. 1. Zakup analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B termin realizacji Głównym celem tego etapu jest stworzenie szczegółowego projektu systemu B2B. Efektem realizacji etapu będzie szczegółowy projekt systemu B2B zawierający następujące elementy: projekty baz danych wykorzystywanych przez system, formaty plików z danymi w ramach elektronicznej wymiany danych, schematy UML, sposób integracji z innymi systemami. Opracowany szczegółowy projekt informatyczny posłuży w kolejnych etapach programistom przy opracowywaniu kodów źródłowych poszczególnych modułów systemu B2B. 2. Stworzenie Systemu B2B 3. Zakup Systemu B2B - I część termin realizacji Na tym etapie realizacji projektu stworzony zostanie I moduł systemu. W celu umożliwienia obsługi współpracy z firmami zagranicznymi system będzie tworzony w języku polskim, niemieckim i angielskim, rosyjskim, ukraińskim, litewskim, łotewskim, białoruskim i estońskim. Zawierał on będzie następujące elementy: 1. Interfejs systemu B2B - Będzie to moduł do zarządzania systemem z dostępem przez przeglądarkę internetową. Interfejs będzie działał w dowolnej przeglądarce internetowej zarówno na komputerach stacjonarnych jak i tabletach. Technologia, na której jest oparty, nie wymaga instalowania w przeglądarce dodatkowych komponentów. Dostęp do interfejsu będą posiadać wyłącznie uprawnione osoby odpowiedzialne za administrowanie systemem. 2. Baza użytkowników systemu wraz z uprawnieniami - w tym module następować będzie przydział uprawnień dla poszczególnych użytkowników, co zapewni przejrzystość systemu oraz bezpieczeństwo danych. Główne funkcjonalności modułu to: o konfigurowanie kont użytkowników, o przypisywanie uprawnień określających dostęp do poszczególnych funkcji systemu oraz bazy danych, o grupowanie uprawnień o przypisywanie użytkowników do grup, o budowanie hierarchicznej struktury użytkowników. Ponadto istotną funkcją opisywanego modułu będzie monitoring zalogowanych użytkowników oraz ewentualne blokowanie dostępu dla użytkowników, którzy w rażący sposób będą naruszać swoje uprawnienia. 7

8 3. Baza kontrahentów - To narzędzie służące do zakładania kartotek kontrahentów a także do wyszukiwania kontrahentów. W kartotece kontrahenta znajdować się będzie szereg danych ewidencyjnych takich jak: dane identyfikacyjne, teleadresowe, dane dotyczące siedziby firmy, dane finansowe, dane handlowe, informacje o dostarczanych produktach w przypadku dostawców oraz cała historia współpracy. Umożliwiony zostanie dostęp do skojarzonych elementów systemu z danym kontrahentem (np. zamówienie, korespondencja, umowy i inne dokumenty). 4. Baza kontaktów - Będzie to rejestr kontaktów, osób wyznaczonych do kontaktu, zawierający dane kontaktowe do pracowników kontrahentów. Narzędzie będzie posiadało dodatkowo odrębny rejestr z wyszukiwarką osób wg różnych kryteriów. Dostęp do bazy kontaktów będą mieli wszyscy użytkownicy. 5. Kredyty kupieckie - W module tym nastąpi definiowanie przyznanych partnerom kredytów kupieckich oraz udzielonych firmie kredytów przez dostawców. Moduł kredytów kupieckich będzie zintegrowany z modułem ofertowania i zamawiania i będzie informował na bieżąco o stanie salda kredytowego klienta. Każdy kontrahent poprzez ten moduł będzie mógł ustalić, czy dane zamówienie może być wykonane bez wcześniejszej wpłaty z użyciem środków przyznanych w ramach indywidualnie wyznaczonego limitu. 6. Baza produktów - Baza umożliwiająca tworzenie hierarchicznego katalogu produktów oraz przypisywanie kartotek wyrobów do elementów drzewa przy założeniu, że jeden wyrób może być osadzony w wielu elementach struktury. Kartoteka wyrobu będzie zawierała: informacje identyfikacyjne, opisowe, dane dotyczące pakowania, informacje o dostawcach, dokumenty i pliki związane z wyrobem, dodatkowe konfigurowalne atrybuty. W module dostępna będzie także zaawansowana wyszukiwarka wyrobów, dzięki której możliwe będzie wyszukiwanie produktów po wielu kryteriach opisowych w bazie zawierające tysiące pozycji. Planowana ilość pozycji katalogowych wyniesie sztuk. 7. Cenniki - Za pomocą tego modułu możliwe stanie się wielowariantowe definiowanie cenników, w których będą określane poziomy marży na poszczególne wyrobu lub grupy wyrobów. Cenniki będą mogły być przypisywane także do wybranych klientów hurtowych, dzięki czemu w procesie sprzedaży będzie następowanie automatycznie wyliczanie ceny sprzedaży. Moduł ten będzie również zawierał informacje o aktualnych rabatach przyznawanych na poszczególne produkty. 8. Stany magazynowe - Będzie to rejestr aktualizowany za pomocą integracji z systemami dostawców. W rejestrze gromadzone będą informacje o stanie magazynowym danego towaru u danego dostawcy. W module tym będzie istniała możliwość szybkiego generowania zestawień magazynowych. 9. Zapytania i Oferty - Za pomocą tego modułu będzie można stworzyć ofertę oraz wygenerować na jej podstawie, w sposób automatyczny, dokument ofertowy oraz wiadomość do klienta. Baza ofert pozwoli na wspomaganie procesu ofertowania, wyszukiwanie ofert archiwalnych i tworzenie nowych ofert na podstawie innych ofert (co zorganizuje i przyspieszy pracę). Ponadto generator ofert umożliwi przekształcenie zapytania w ofertę oraz wygenerowanie dokumentu oferty wg kilku dostępnych szablonów, które można samodzielnie tworzyć. 10. Zamówienia klientów - W tym module następować będzie wprowadzanie i zarządzanie bazą zamówień a także definiowanie warunków płatności i dostawy. Podstawowe funkcjonalności modułu to: 8

9 o automatyczne generowanie dokumentu zamówienia, o śledzenie realizacji zamówienia, o wyszukiwanie zamówień wg różnych kryteriów, o tworzenie nowych zamówień na podstawie zamówień archiwalnych. Dzięki modułowi powstanie rejestr zamówień od klientów z określonymi danymi dotyczącymi realizacji zamówienia, terminów, zakresu prac i stanu realizacji. 4. Zakup Systemu B2B II część termin realizacji Na tym etapie podjęte zostaną działania związane z budową i zakupem II modułu systemu B2B. II moduł składał się będzie z następujących elementów: 1. Kreator doboru narzędzi skrawających - Będzie to innowacyjne narzędzie, które pozwoli na podstawie zadanych parametrów dotyczących obróbki szybko odszukać i wybrać narzędzia dedykowane do zadanej pracy. Partnerzy Wnioskodawcy poprzez system B2B będą mogli w łatwy sposób dobrać narzędzia skrawające w oparciu o zadane potrzeby. Oprócz przewidzianego zakresu algorytmów wyboru przewiduje się wykonanie narzędzia informatycznego, które umożliwi kreowanie nowych reguł doboru już w trakcie eksploatacji systemu. Planuje się również udostępnienie tego narzędzia w panelu B2B dla partnerów Wnioskodawcy. Moduł ten będzie ściśle współpracował z modułem Baza zamienników i razem pozwolą na świadczenie unikatowej zaawansowanej usługi inteligentnego doboru narzędzi realizowanej w formule SaaS. Algorytm będzie pracował w oparciu o dwa modele: pierwszy oparty na sukcesywnie rozwijanej bazie szablonów doboru wynikających z zaleceń producentów poszczególnych narzędzi, a drugi w oparciu o realizowane zamówienia (zadane parametry obróbki i wybrane narzędzie). Dzięki tym dwóm obszarom wiedzy, gromadzone wraz z procesem eksploatacji systemu dane będą wykorzystywane przez kreator, co w praktyce doprowadzi do sytuacji, w której wiedza anonimowych inżynierów z fabryk, zamawiających narzędzia, będzie pomagać w doborze innym zamawiającym. 2. Baza zamienników - Narzędzie to będzie wyróżniać Wnioskodawcę na tle konkurencji. Nowością będzie tu system podpowiadania w momencie dokonywania zamówienia. Baza będzie automatycznie budowana i zintegrowana z zamówieniami. Mnogość dostawców wyrobów tego samego typu (łącznie system obejmie ponad wyrobów pochodzących od 400 producentów) a także mnogość zastosowań poszczególnych produktów powoduje, że bardzo przydatnym jest narzędzie, za pomocą którego będzie można definiować zamienniki dla poszczególnych wyrobów. Mechanizm będzie sam się uczył w momencie, gdy klient lub sprzedawca wyszukując dany wyrób z zerowym stanem magazynowym wybierze do zamówienia w to miejsce inny wyrób. W konsekwencji, system nauczy się i będzie podczas wybierania wyrobów podpowiadał zamienniki, prezentując także ich ceny i stany magazynowe co poprawi szybkość i skuteczność ofertowania i zamawiania. Na module tym będzie bazować usługa inteligentnego doboru narzędzi realizowana w formule SaaS. 3. Moduł kompletacji i zestawów produktów - Dzięki temu modułowi system będzie dobierał zestawy produktów zgodnie ze zgłoszonymi przez zamawiających potrzebami i parametrami. W celu umożliwienia grupowania produktów w zestawy czy pakiety dostępne będzie narzędzie, za pomocą którego możliwe będzie definiowanie zestawów z wyrobów dostępnych w bazie danych. Zamawiający będzie 9

10 mógł dowolnie modyfikować zaproponowany zestaw produktów poprzez np. dodawanie większej ilości asortymentu lub zamianę asortymentu na inny. Będzie on mógł również zrezygnować z zaproponowanego zestawu i przystąpić do ponownego kompletowania. Dla każdego zestawu będzie automatycznie generowana jego cena, która będzie się zmieniać wraz ze zmianami wprowadzanymi przez dokonującego zamówienie. 4. Panel B2B dla partnerów - Narzędzie wyposażone w API do integracji systemów odbiorców. Panel B2B zostanie stworzony w prostej i przejrzystej technologii responsywnej (automatycznie skalowanej na urządzenia mobilne). Rozwiązanie to umożliwi klientom przede wszystkim: o przeglądanie katalogu wyrobów, o składanie zamówień, o śledzenie zamówień, o przeglądanie historii zamówień, o przeglądanie rozliczeń. Zastosowaniem innej technologii niż w przypadku systemu ma na celu wykonanie interfejsu w bardzo prostej formie, ograniczonej jedynie do funkcjonalności, tak aby każdy nowy klient nie musiał przechodzić zaawansowanego szkolenia, by wyszukać produkty i złożyć zamówienie. 5. Baza katalogów - Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca dysponuje bardzo dużą liczbą katalogów dostępnych produktów (każdy z 400 producentów tworzy własne katalogi), po stronie PRECITOOL OST Sp. z o.o. zaistniała potrzeby zebrania w jednym miejscu tych katalogów, aby można je było swobodnie i wygodnie przeglądać. Stąd zrodził się pomysł stworzenia specjalnego rejestru, w którym gromadzone będą dokumenty/pliki z katalogami poszczególnych dostawców/producentów. Tworzony moduł umożliwi aktualizowanie wybranych katalogów i przechowywanie ich w wersjach archiwalnych. 6. Wysyłki do klientów - Stworzony zostanie moduł - rejestr wysyłek zamówień do odbiorców, który będzie obsługiwał proces wysyłania towarów. Moduł będzie docelowo współpracował z modułem integracji z systemem informatycznym kuriera UPS Poland Sp. z o.o. Umożliwi on przegląd danych o zrealizowanych wysyłkach. Dzięki niemu będzie można uzyskać informacje o wysyłkach np. w przypadku opóźnień w dostawie, uszkodzeń w transporcie lub błędnej zawartości przesyłki. 7. Zarządzanie walutami - Ze względu na fakt, że współpraca handlowa Wnioskodawcy odbywa się z firmami z zagranicy, część rozliczeń realizowanych jest w obcych walutach, dlatego system musi posiadać odpowiednie narzędzie obsługujące inne waluty. Moduł ten umożliwi zarządzanie walutami oraz aktualizowanie kursów walut. 8. Moduł reklamacji - Przy pomocy tego modułu nastąpi rejestrowanie i nadzorowanie procesu reklamacyjnego, w tym: o generowanie dokumentów reklamacyjnych, o wysyłanie dokumentów reklamacyjnych do klientów, o wyszukiwanie reklamacji po wielu kryteriach, o podgląd zgłoszeń reklamacyjnych, o katalogowanie reklamacji np. wg kilku przyczyn reklamacji. Ponadto zaimplementowana zostanie tutaj funkcjonalność umożliwiająca przypominanie o terminach na rozpatrzenie reklamacji. W ten sposób będzie można kontrolować, na jakim etapie znajduje się dane zgłoszenie reklamacyjne. 10

11 9. Moduł raportowy - Moduł ten umożliwi tworzenie i zapisywanie szablonów raportów a następnie uruchamianie ich w dowolnym momencie. Ponadto moduł będzie posiadał generator powiadomień raportowych, który wg zadanych warunków czasowych wygeneruje raport i wyśle do określonych użytkowników. Narzędzie to pozwoli na pełne wykorzystywanie danych, zgromadzonych w obrębie systemu. Prezentacja tych danych będzie mogła nastąpić w formie przykładowych raportów: o Raport o terminowości realizacji wysyłek; o Raport o ilości zgłaszanych reklamacji; o Raport o ilości wygenerowanych ofert dla klientów; o Raport o terminowości realizacji reklamacji; o Raport o ilości zrealizowanych zamówień w danym przedziale czasowym; o Raport obrotów wygenerowanych przez partnerów; o Raport wykorzystania limitów kredytu kupieckiego. 10. Moduł powiadomień mailowych - Będzie umożliwiał wysyłanie powiadomień mailowych z różnych elementów systemu. Dodatkowo zakłada się, że powiadomienia mailowe będą posiadały kreator treści, za pomocą którego można będzie dopasowywać treść generowanych automatycznie powiadomień. Ponadto moduł umożliwi korzystanie z szablonów powiadomień, ich edycję w trakcie użytkowania i wysyłanie wiadomości do wybranych osób. 11. Moduł dokumentów - Moduł ten będzie posiadał kreator szablonów dokumentów, które będą mogły być generowanie z poziomu różnych elementów systemu np. kontrahent, umowa, zamówienie etc. Możliwe będzie dodawanie nowych szablonów dokumentów oraz edytowanie już istniejących. 12. Moduł umów z klientami - Moduł ten będzie stanowił rejestr umów zawieranych z kontrahentami. Ponadto będzie on wyposażony w narzędzie do nadzoru okresów obowiązywania umowy. W przypadku, kiedy umowa z danym kontrahentem będzie dobiegać końca, system będzie automatycznie generował odpowiednie powiadomienie i wysyłał je do partnera. Oprócz danych opisowych gromadzone będą także pliki związane z daną umową. 13. Moduł faktur - W module tym będą generowane faktury dla klientów. Dodatkowo będą w tym miejscu zgromadzone i przechowywane wszystkie otrzymane i wystawione dokumenty. Moduł ten zostanie w dalszym etapie zintegrowany z systemem Subiekt - dotychczasowym systemem użytkowanym przez Wnioskodawcę. 14. Moduł płatności - Moduł ten będzie stanowił rejestr wpływów od klientów wraz z importem wyciągów z banku, co umożliwi zarządzanie płatnościami i kredytami kupieckimi. Dzięki niemu Wnioskodawca będzie mógł czuwać nad stanem płatności w firmie. Podstawową funkcjonalnością tego modułu będzie automatyczne przypisywanie wpływów do wybranych kontrahentów na podstawie budowanej bazy numerów rachunków bankowych. 15. Moduł kar umownych - Moduł ten umożliwi realizację procesu nakładania kar umownych na kontrahentów, którzy nie będą wywiązywali się z zobowiązań. Moduł ten będzie współpracował z modułem dokumentów. Informacje o nałożonych karach umownych będą przesyłane za pośrednictwem poczty . W module tym nastąpi gromadzenie historii związanej z poszczególnymi kontrahentami i umowami. W ten sposób Wnioskodawca będzie mógł mieć wgląd do tego, jak często dany kontrahent nie opłacał faktur w terminie. Jeżeli zaniedbania w tym zakresie będą się często 11

12 powtarzały, będzie miał on podstawę do zakończenia współpracy z danym partnerem. 5. Zakup Systemu B2B III część termin realizacji Na tym etapie podjęte zostaną działania związane z budową i zakupem III modułu systemu B2B. III moduł składał się będzie z następujących elementów: 1. Kalendarz - Moduł kalendarza będzie umożliwiać przede wszystkim planowanie wydarzeń. Za pomocą tego narzędzia system będzie przypominał o zaplanowanych zadaniach powiązanych z kontrahentami i sprawami. W sytuacji, kiedy nie zostanie dochowany termin przy realizacji jakiegoś zadania będzie takie zdarzenie odznaczał do ponownego zrealizowania. 2. Moduł deklaracji INTRASTAT - W module tym nastąpi generowanie i zarządzanie deklaracjami Intrastat, które są sporządzane w przypadku wymiany towarowej z firmami z innych krajów. Generowanie będzie się odbywać na podstawie zrealizowanych zamówień z uwzględnieniem narodowości kontrahenta. Moduł ten będzie stanowił również intuicyjne narzędzie pozwalające na łatwe wypełnienie deklaracji. 3. Dziennik zdarzeń - W ramach tego modułu następować będzie rejestracja zdarzeń związanych z pracą w systemie oraz zdarzeń związanych z wymianą danych z zewnętrznymi systemami. Pozwoli to na monitorowanie ilości zdarzeń realizowanych przez Wnioskodawcę. Jest to element niezbędny do prowadzenia kontroli pracy systemu, pozwalający określić wydajność systemu przy danej ilości realizowanych zdarzeń. Zakłada się również, aby dziennik posiadał narzędzia do wyszukiwania wpisów. 4. Baza wiedzy - Moduł ten pozwoli na budowanie przez pracowników bazy wiedzy związanej z bazą produktów i kontrahentami. Kolejną funkcjonalnością będzie gromadzenie wpisów i udostępnianie materiałów pozostałym użytkownikom systemu, tak aby mogli oni z nich skorzystać w razie potrzeby. W bazie wiedzy można będzie przypisać pliki oraz odwołania do stron w internecie. Wpisy w bazie wiedzy będą mogły być skojarzone z wybraną grupą produktów, wybranym kontrahentem oraz konkretnym wyrobem. 5. Moduł integracji z systemem Precitool Werkzeughandel GmbH & CO.KG - Integracja z systemem użytkowanym przez dostawcę odbywać się będzie za pośrednictwem API i dokumentów XML. Główne elementy integracji obejmują: o pobieranie katalogu produktów, o pobieranie cen produktów, o pobieranie stanów magazynowych, o wysyłanie zamówień, o śledzenie zamówień, o pobieranie dokumentów rozliczeniowych. Niemiecki dostawca Wnioskodawcy jest przedstawicielem około 400 producentów narzędzi z całego świata i zapewnia PRECITOOL OST Sp. z o.o. możliwość zaoferowania kompleksowej oferty dla obsługiwanych przedsiębiorców z Polski i Europy Wschodniej. 6. Moduł integracji z systemem UPS Poland Sp. z o.o. - Integracja z systemem firmy kurierskiej umożliwi zamawianie kuriera oraz automatycznie generowanie pliku z listem przewozowym a także pliku zawierającego listę przesyłek przeznaczonych do 12

13 wysłania za pośrednictwem kuriera. Gotowy plik z listem przewozowym będzie automatycznie przesyłany do systemu informatycznego Partnera. List przewozowy będzie stanowił podstawę do wysłania przesyłek do określonych adresatów. Opisane czynności będą mogły być realizowane bez obustronnej obecności partnerów. 7. Moduł integracji z systemem Subiekt - Nastąpi integracja systemu B2B z Systemem Subiekt, który obecnie jest wykorzystywany do prowadzenia księgowości przez Wnioskodawcę. Moduł ten jest konieczny, aby dokumenty związane ze sprzedażą towarów można było eksportować automatycznie do bazy tego programu. Integracja umożliwi wymianę informacji o fakturach, kontrahentach, wyrobach oraz operacjach magazynowych. 8. Moduł integracji z usługami Google - Nastąpi synchronizacja kalendarza oraz bazy osób wyznaczonych do kontaktu z usługami Google, dzięki czemu użytkownicy uzyskają możliwość synchronizacji systemu ze swoim smartfonem. Poprzez integrację zdarzenia z kalendarza oraz kontakty w łatwy sposób znajdą się w smartfonie. Integracja ta będzie miała istotne znaczenie dla tych użytkowników, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują urządzenia mobilne takie jak smartfony. 9. Moduł translacji - Moduł ten będzie stanowił słownik dla wszystkich funkcji systemu, pozwalając tym samym użytkownikom na swobodne określenie, z jakiej wersji językowej chcą korzystać. Do wyboru będzie wersja systemu: polska, angielska, niemiecka, rosyjska, ukraińska, litewska, łotewska, białoruska, estońska. Moduł ten ma dla Wnioskodawcy ogromne znaczenie, ponieważ w przyszłości planuje on rozszerzać funkcjonalności systemu. Każdorazowo, w takim wypadku, słownik będzie mógł być łatwo aktualizowany o opisy dla nowych funkcjonalności. Ponadto w przyszłości moduł będzie dawał możliwość zdefiniowania i dodawania nowych języków w przypadku pozyskania partnerów z innych krajów. 6. Szkolenia specjalistyczne z obsługi systemu B2B Planuje się przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z obsługi systemu B2B dla 5 pracowników PRECITOOL OST Sp. z o.o. Czas trwania szkolenia 5 dni roboczych x 8 godz. Koszt szkolenia powinien obejmować: Wynagrodzenia prowadzącego szkolenie Koszty sali szkoleniowej Materiały dydaktyczne 7. Zakup środków trwałych: 1. Zakup Serwerów (urządzeń) 2 szt. Parametry dotyczące pojedynczego zestawu: Procesor Intel Xeon E5-26XX v2 dysk SSD 200 GB dysk SAS 600 GB zintegrowany kontroler RAID, 1GB nieulotnej pamięci podręcznej 1 SR radiator do serwera system operacyjny macierz RAID dla kontrolerów gwarancja min 24 mieś. montaż w szafie serwerowej 13

14 Instalacja i konfiguracja serwera Instalacja i konfiguracja Firewalli 2. Zakup UPS - 2 szt., Parametry dotyczące 1 UPS: moc 1500 VA możliwość zmiennego startu ekologiczny tryb pracy tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego gniazdo typu Smart Slot gwarancja 24 miesiące 3. Zakup stacji roboczych 3 szt.; Parametry pojedynczego zestawu: Komputer 4 GB, 500 GB, DVDRW, Intel HD Graphics 4000 z systemem operacyjnym oraz gwarancją na 40 miesięcy Monitor LED 21,5 Full HD Klawiatura Mysz 8. Budowa serwerowni wraz z systemem ekologicznego chłodzenia 1 szt. W ramach tego wydatku zaplanowano następujące działania: Budowa serwerowni: o Postawienie ścianek działowych; o Doprowadzenie niezbędnych instalacji; o Zamontowanie panelu wentylacyjnego; o Skonfigurowanie za pomocą elementów podłączeniowych; o Montaż drzwi wewnętrznych. Wyposażenie serwerowni w system ekologicznego chłodzenia, który umożliwi: o regulację temperatury utrzymywanej w serwerowni; o wydmuchiwanie ciepłego powietrza poza budynek lub odzysk energii do ogrzania pomieszczeń biurowych w miesiącach jesienno- zimowych; o wentylację mechaniczną; o sterowanie elektroniczne. 14

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Poznań, dnia 08.02.2013 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 06/2014

Zapytanie ofertowe nr 06/2014 Poznań, dnia 27.11.2014r. Zapytanie ofertowe nr 06/2014 dotyczy: zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego zarządzania kancelarią brokerską, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 6/2013

Zapytanie ofertowe 6/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 6/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B przez firmę Kancelaria Radcy Prawnego 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-1

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-1 Łódź, 05.01.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-1 Dotyczy Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych w ramach działania 8.2 PO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 2 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 3/2013

Zapytanie ofertowe 3/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 3/2013 Dotyczy: wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B przez firmę Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny. Numer projektu: UDA- POIG.08.02.00-04-

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2 Łódź, 7.06.203 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wschowa, 02.06.2014r. Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01 ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W związku z realizacją projektu pn.: Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-1.4-66/2012

Zapytanie ofertowe. nr POIG-1.4-66/2012 Gliwice, 17.09.2012 Zapytanie ofertowe nr POIG-1.4-66/2012 Dotyczy zakupu: Zakup Oprogramowania Autocad w celu opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.4-5/2011

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.4-5/2011 Bydgoszcz, 25.08.2011 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.4-5/2011 Dotyczy budowy sieci Internetu szerokopasmowego w ramach projektu pn. Udostępnienie szerokopasmowego Internetu na obszarach wykluczenia cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG.08.02-01/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG.08.02-01/2014 Koronowo, 10 stycznia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG.08.02-01/2014 Dotyczy: Projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami sprzedaży i e-archiwum realizowanego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.4-1/2011

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.4-1/2011 Bydgoszcz, 25.08.2011 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.4-1/2011 Dotyczy budowy sieci Internetu szerokopasmowego w ramach projektu pn. Udostępnienie szerokopasmowego Internetu na obszarach wykluczenia cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.4-2/2012

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.4-2/2012 Bydgoszcz, 12.03.2012 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.4-2/2012 Dotyczy budowy sieci Internetu szerokopasmowego w ramach projektu pn. Udostępnienie szerokopasmowego Internetu na obszarach wykluczenia cyfrowego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.4-4/2013. 1. Postanowienia ogólne. 2. Zamawiający. 3. Przedmiot zamówienia. str. 1

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.4-4/2013. 1. Postanowienia ogólne. 2. Zamawiający. 3. Przedmiot zamówienia. str. 1 Bydgoszcz, 01.08.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.4-4/2013 stacji bazowych w ramach projektu pn. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.4-4/2012. 1. Postanowienia ogólne. 2. Zamawiający. 3. Przedmiot zamówienia. str. 1

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.4-4/2012. 1. Postanowienia ogólne. 2. Zamawiający. 3. Przedmiot zamówienia. str. 1 Koszalin, 05.09.2012 r. Zapytanie ofertowe nr POIG-8.4-4/2012 Dotyczy budowy sieci Internetu szerokopasmowego w ramach projektu pn. Internet dla mieszkańców gminy Babolice realizowanego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.4-6/ Postanowienia ogólne. 2. Zamawiający. 3. Przedmiot zamówienia. str. 1

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.4-6/ Postanowienia ogólne. 2. Zamawiający. 3. Przedmiot zamówienia. str. 1 Bydgoszcz, 01.08.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.4-6/2013 Zakup i montaż zestawów abonenckich w ramach projektu pn. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielskiego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 11.12.2013r. Zamówienie na wdrożenie e-usługi do projektu pt. Platforma internetowa do kompleksowego zarządzania procesami produkcyjnymi i handlowymi dla drukarni Zamawiający: CREATIVEPARTNER

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 Gdańsk, 01.08.2013r. Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie internetowej platformy GAMEREER usprawniającej proces zarządzania drogą rozwoju kariery przez:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG Strona1 Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.4-4/2011

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.4-4/2011 Bydgoszcz, 25.08.2011 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.4-4/2011 Dotyczy budowy sieci Internetu szerokopasmowego w ramach projektu pn. Udostępnienie szerokopasmowego Internetu na obszarach wykluczenia cyfrowego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. TEST & TRAINING SAFETY CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, tel./fax +48 61 81 56 001 Bednary, 01.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Marki, dnia 16.09.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Prino-Plast Spółka z ograniczoną 20.12.2011 odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork NIP 7880009496 REGON - 632025730 Malbork, Firma Prino-Plast

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań NIP 7781461566 Poznań, dnia 10.09.2014r Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Budownictwo Inżynieria Lądowa MAKSEL-STYL Sp. z o.o. Ul. Koziegłowska 7 42-311 Żarki Letnisko Żarki Letnisko, dnia 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 15.09.2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 15.09.2014 r. Zapytanie ofertowe na sprzedaż artykułów biurowych oraz ich dostarczanie do siedziby Zamawiającego w ramach realizacji projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk (nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.10.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 9 czerwca 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 2/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/SERWERY] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław Dolnośląskiego na ZAMAWIAJĄCY Wrocław, 03.10.2014 r. w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo