Szczegółowy opis powyższych działań znajduje się w Załączniku nr 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis powyższych działań znajduje się w Załączniku nr 2."

Transkrypt

1 Bydgoszcz, Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B, 2. stworzenia Systemu B2B, 3. przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z systemu B2B; 4. zakupu środków trwałych, 5. budowy serwerowni wraz z systemem ekologicznego chłodzenia Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu B2B obsługującego kontakty handlowe PRECITOOL OST Sp. z o.o., Działanie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Numer projektu: WND-POIG /14 1. Zamawiający: PRECITOOL OST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Fordońska 27 A Bydgoszcz Tel: Fax: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są następujące zadania: zakup analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B; stworzenie Systemu B2B i przeprowadzenie systemu B2B; zakup środków trwałych stacje robocze 3 szt.; zakup środków trwałych serwery (urządzenia) - 2 szt.; zakup środków trwałych UPS 2 szt.; budowa serwerowni wraz z systemem ekologicznego chłodzenia. Szczegółowy opis powyższych działań znajduje się w Załączniku nr 2. specjalistycznych szkoleń z obsługi 3. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 1

2 2. Zleceniodawca dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na realizację poszczególnych zadań. 3. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. W razie złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty dotyczącej tego samego zadania, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu. 4. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 2. Oferta musi zawierać Formularz oferty sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania. 4. Formularz oferty oraz inne oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę) należy dołączyć do oferty. 5. Dokumenty niebędące oryginałem powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. 7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent. 8. Cenę oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, jak również do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie jego trwania, bez podania przyczyny. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy cena oferowana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia. 5. Warunki stawiane Wykonawcom 1. O składanie ofert do niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania 2

3 2. Wykonawca jest związany złożoną ofertą co najmniej 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert do Zamawiającego. 3. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr Kontakt Wykonawców z Zamawiającym. 1. Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym w formie telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej. Zamawiający wyznaczył następujące osoby do kontaktów z Wykonawcami: Pani Anna Kleszewska Tel.: Wszelkie zapytania wyjaśniające należy kierować do Zamawiającego najpóźniej 5 dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania zostaną rozesłane do wszystkich zgłoszonych Wykonawców, a także opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: 7. Miejsce i termin składania ofert 1. Oferty można składać do dnia na adres: PRECITOOL OST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Fordońska 27 A Bydgoszcz z dopiskiem: POIG 8.2 Wdrożenie systemu B2B obsługującego kontakty handlowe PRECITOOL OST Sp. z o.o. lub przesyłać mailowo na adres z dopiskiem w tytule wiadomości: POIG 8.2 Wdrożenie systemu B2B obsługującego kontakty handlowe PRECITOOL OST Sp. z o.o. 2. Decyduje data wpływu oferty. 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 8. Kryterium oceny ofert Cena netto za poszczególne zadania wymienione w pkt 2 waga 100%. 9. Wybór najkorzystniejszej oferty i sposób powiadamiania Oferentów 1. Zamawiający dokona sprawdzenia spełniania przez Oferentów wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty. Pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym. 3

4 2. Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie o wynikach postępowania ofertowego wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. W toku postępowania Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny. 5. W przypadku braku wyjaśnień od Oferenta lub w wyniku dokonanej przez Zamawiającego oceny wyjaśnień potwierdzających rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty Oferenta. 10. Przesłanki odrzucenia ofert Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: będzie zawierać rażąco niską cenę, zostanie złożona po terminie składania ofert, jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 11. Powiadomienie Wykonawcy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. 12. Podpisanie umowy 1. Wybrany Oferent stawi się i podpisze Umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 13. Dodatkowe informacje Integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2. 4

5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego: zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B, stworzenia Systemu B2B, przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z systemu B2B, zakupu środków trwałych, budowy serwerowni wraz z systemem ekologicznego chłodzenia. Pełna nazwa Wykonawcy: Adres: Telefon: Osoba reprezentująca: Formularz Oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B, stworzenia Systemu B2B, przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z systemu B2B, zakupu środków trwałych, budowy serwerowni wraz z systemem ekologicznego chłodzenia, zgodnie z zasadami konkurencyjności przedstawiam następującą ofertę: Termin ważności oferty (min. 30 dni) Data sporządzenia oferty Data:. Data:. Zakup analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B Cena netto Budowa serwerowni wraz z systemem ekologicznego chłodzenia Cena netto 5

6 Stworzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B Zakres prac Cena netto 1. Zakup Systemu B2B I część 2. Zakup Systemu B2B II część 3. Zakup Systemu B2B III część 4. Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z obsługi systemu B2B RAZEM ( 1 4 ) Zakup środków trwałych Zakres dostawy Cena netto 1. Zakup serwerów (urządzenia) - 2 szt. 2. Zakup stacji roboczych - 3 szt. 3. Zakup UPS - 2 szt.. podpis Wykonawcy 6

7 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego dotyczącego: zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B, stworzenia Systemu B2B, przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z systemu B2B, zakupu środków trwałych, budowy serwerowni wraz z systemem ekologicznego chłodzenia. 1. Zakup analizy przygotowawczej w zakresie opracowania projektu wykonawczego Systemu B2B termin realizacji Głównym celem tego etapu jest stworzenie szczegółowego projektu systemu B2B. Efektem realizacji etapu będzie szczegółowy projekt systemu B2B zawierający następujące elementy: projekty baz danych wykorzystywanych przez system, formaty plików z danymi w ramach elektronicznej wymiany danych, schematy UML, sposób integracji z innymi systemami. Opracowany szczegółowy projekt informatyczny posłuży w kolejnych etapach programistom przy opracowywaniu kodów źródłowych poszczególnych modułów systemu B2B. 2. Stworzenie Systemu B2B 3. Zakup Systemu B2B - I część termin realizacji Na tym etapie realizacji projektu stworzony zostanie I moduł systemu. W celu umożliwienia obsługi współpracy z firmami zagranicznymi system będzie tworzony w języku polskim, niemieckim i angielskim, rosyjskim, ukraińskim, litewskim, łotewskim, białoruskim i estońskim. Zawierał on będzie następujące elementy: 1. Interfejs systemu B2B - Będzie to moduł do zarządzania systemem z dostępem przez przeglądarkę internetową. Interfejs będzie działał w dowolnej przeglądarce internetowej zarówno na komputerach stacjonarnych jak i tabletach. Technologia, na której jest oparty, nie wymaga instalowania w przeglądarce dodatkowych komponentów. Dostęp do interfejsu będą posiadać wyłącznie uprawnione osoby odpowiedzialne za administrowanie systemem. 2. Baza użytkowników systemu wraz z uprawnieniami - w tym module następować będzie przydział uprawnień dla poszczególnych użytkowników, co zapewni przejrzystość systemu oraz bezpieczeństwo danych. Główne funkcjonalności modułu to: o konfigurowanie kont użytkowników, o przypisywanie uprawnień określających dostęp do poszczególnych funkcji systemu oraz bazy danych, o grupowanie uprawnień o przypisywanie użytkowników do grup, o budowanie hierarchicznej struktury użytkowników. Ponadto istotną funkcją opisywanego modułu będzie monitoring zalogowanych użytkowników oraz ewentualne blokowanie dostępu dla użytkowników, którzy w rażący sposób będą naruszać swoje uprawnienia. 7

8 3. Baza kontrahentów - To narzędzie służące do zakładania kartotek kontrahentów a także do wyszukiwania kontrahentów. W kartotece kontrahenta znajdować się będzie szereg danych ewidencyjnych takich jak: dane identyfikacyjne, teleadresowe, dane dotyczące siedziby firmy, dane finansowe, dane handlowe, informacje o dostarczanych produktach w przypadku dostawców oraz cała historia współpracy. Umożliwiony zostanie dostęp do skojarzonych elementów systemu z danym kontrahentem (np. zamówienie, korespondencja, umowy i inne dokumenty). 4. Baza kontaktów - Będzie to rejestr kontaktów, osób wyznaczonych do kontaktu, zawierający dane kontaktowe do pracowników kontrahentów. Narzędzie będzie posiadało dodatkowo odrębny rejestr z wyszukiwarką osób wg różnych kryteriów. Dostęp do bazy kontaktów będą mieli wszyscy użytkownicy. 5. Kredyty kupieckie - W module tym nastąpi definiowanie przyznanych partnerom kredytów kupieckich oraz udzielonych firmie kredytów przez dostawców. Moduł kredytów kupieckich będzie zintegrowany z modułem ofertowania i zamawiania i będzie informował na bieżąco o stanie salda kredytowego klienta. Każdy kontrahent poprzez ten moduł będzie mógł ustalić, czy dane zamówienie może być wykonane bez wcześniejszej wpłaty z użyciem środków przyznanych w ramach indywidualnie wyznaczonego limitu. 6. Baza produktów - Baza umożliwiająca tworzenie hierarchicznego katalogu produktów oraz przypisywanie kartotek wyrobów do elementów drzewa przy założeniu, że jeden wyrób może być osadzony w wielu elementach struktury. Kartoteka wyrobu będzie zawierała: informacje identyfikacyjne, opisowe, dane dotyczące pakowania, informacje o dostawcach, dokumenty i pliki związane z wyrobem, dodatkowe konfigurowalne atrybuty. W module dostępna będzie także zaawansowana wyszukiwarka wyrobów, dzięki której możliwe będzie wyszukiwanie produktów po wielu kryteriach opisowych w bazie zawierające tysiące pozycji. Planowana ilość pozycji katalogowych wyniesie sztuk. 7. Cenniki - Za pomocą tego modułu możliwe stanie się wielowariantowe definiowanie cenników, w których będą określane poziomy marży na poszczególne wyrobu lub grupy wyrobów. Cenniki będą mogły być przypisywane także do wybranych klientów hurtowych, dzięki czemu w procesie sprzedaży będzie następowanie automatycznie wyliczanie ceny sprzedaży. Moduł ten będzie również zawierał informacje o aktualnych rabatach przyznawanych na poszczególne produkty. 8. Stany magazynowe - Będzie to rejestr aktualizowany za pomocą integracji z systemami dostawców. W rejestrze gromadzone będą informacje o stanie magazynowym danego towaru u danego dostawcy. W module tym będzie istniała możliwość szybkiego generowania zestawień magazynowych. 9. Zapytania i Oferty - Za pomocą tego modułu będzie można stworzyć ofertę oraz wygenerować na jej podstawie, w sposób automatyczny, dokument ofertowy oraz wiadomość do klienta. Baza ofert pozwoli na wspomaganie procesu ofertowania, wyszukiwanie ofert archiwalnych i tworzenie nowych ofert na podstawie innych ofert (co zorganizuje i przyspieszy pracę). Ponadto generator ofert umożliwi przekształcenie zapytania w ofertę oraz wygenerowanie dokumentu oferty wg kilku dostępnych szablonów, które można samodzielnie tworzyć. 10. Zamówienia klientów - W tym module następować będzie wprowadzanie i zarządzanie bazą zamówień a także definiowanie warunków płatności i dostawy. Podstawowe funkcjonalności modułu to: 8

9 o automatyczne generowanie dokumentu zamówienia, o śledzenie realizacji zamówienia, o wyszukiwanie zamówień wg różnych kryteriów, o tworzenie nowych zamówień na podstawie zamówień archiwalnych. Dzięki modułowi powstanie rejestr zamówień od klientów z określonymi danymi dotyczącymi realizacji zamówienia, terminów, zakresu prac i stanu realizacji. 4. Zakup Systemu B2B II część termin realizacji Na tym etapie podjęte zostaną działania związane z budową i zakupem II modułu systemu B2B. II moduł składał się będzie z następujących elementów: 1. Kreator doboru narzędzi skrawających - Będzie to innowacyjne narzędzie, które pozwoli na podstawie zadanych parametrów dotyczących obróbki szybko odszukać i wybrać narzędzia dedykowane do zadanej pracy. Partnerzy Wnioskodawcy poprzez system B2B będą mogli w łatwy sposób dobrać narzędzia skrawające w oparciu o zadane potrzeby. Oprócz przewidzianego zakresu algorytmów wyboru przewiduje się wykonanie narzędzia informatycznego, które umożliwi kreowanie nowych reguł doboru już w trakcie eksploatacji systemu. Planuje się również udostępnienie tego narzędzia w panelu B2B dla partnerów Wnioskodawcy. Moduł ten będzie ściśle współpracował z modułem Baza zamienników i razem pozwolą na świadczenie unikatowej zaawansowanej usługi inteligentnego doboru narzędzi realizowanej w formule SaaS. Algorytm będzie pracował w oparciu o dwa modele: pierwszy oparty na sukcesywnie rozwijanej bazie szablonów doboru wynikających z zaleceń producentów poszczególnych narzędzi, a drugi w oparciu o realizowane zamówienia (zadane parametry obróbki i wybrane narzędzie). Dzięki tym dwóm obszarom wiedzy, gromadzone wraz z procesem eksploatacji systemu dane będą wykorzystywane przez kreator, co w praktyce doprowadzi do sytuacji, w której wiedza anonimowych inżynierów z fabryk, zamawiających narzędzia, będzie pomagać w doborze innym zamawiającym. 2. Baza zamienników - Narzędzie to będzie wyróżniać Wnioskodawcę na tle konkurencji. Nowością będzie tu system podpowiadania w momencie dokonywania zamówienia. Baza będzie automatycznie budowana i zintegrowana z zamówieniami. Mnogość dostawców wyrobów tego samego typu (łącznie system obejmie ponad wyrobów pochodzących od 400 producentów) a także mnogość zastosowań poszczególnych produktów powoduje, że bardzo przydatnym jest narzędzie, za pomocą którego będzie można definiować zamienniki dla poszczególnych wyrobów. Mechanizm będzie sam się uczył w momencie, gdy klient lub sprzedawca wyszukując dany wyrób z zerowym stanem magazynowym wybierze do zamówienia w to miejsce inny wyrób. W konsekwencji, system nauczy się i będzie podczas wybierania wyrobów podpowiadał zamienniki, prezentując także ich ceny i stany magazynowe co poprawi szybkość i skuteczność ofertowania i zamawiania. Na module tym będzie bazować usługa inteligentnego doboru narzędzi realizowana w formule SaaS. 3. Moduł kompletacji i zestawów produktów - Dzięki temu modułowi system będzie dobierał zestawy produktów zgodnie ze zgłoszonymi przez zamawiających potrzebami i parametrami. W celu umożliwienia grupowania produktów w zestawy czy pakiety dostępne będzie narzędzie, za pomocą którego możliwe będzie definiowanie zestawów z wyrobów dostępnych w bazie danych. Zamawiający będzie 9

10 mógł dowolnie modyfikować zaproponowany zestaw produktów poprzez np. dodawanie większej ilości asortymentu lub zamianę asortymentu na inny. Będzie on mógł również zrezygnować z zaproponowanego zestawu i przystąpić do ponownego kompletowania. Dla każdego zestawu będzie automatycznie generowana jego cena, która będzie się zmieniać wraz ze zmianami wprowadzanymi przez dokonującego zamówienie. 4. Panel B2B dla partnerów - Narzędzie wyposażone w API do integracji systemów odbiorców. Panel B2B zostanie stworzony w prostej i przejrzystej technologii responsywnej (automatycznie skalowanej na urządzenia mobilne). Rozwiązanie to umożliwi klientom przede wszystkim: o przeglądanie katalogu wyrobów, o składanie zamówień, o śledzenie zamówień, o przeglądanie historii zamówień, o przeglądanie rozliczeń. Zastosowaniem innej technologii niż w przypadku systemu ma na celu wykonanie interfejsu w bardzo prostej formie, ograniczonej jedynie do funkcjonalności, tak aby każdy nowy klient nie musiał przechodzić zaawansowanego szkolenia, by wyszukać produkty i złożyć zamówienie. 5. Baza katalogów - Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca dysponuje bardzo dużą liczbą katalogów dostępnych produktów (każdy z 400 producentów tworzy własne katalogi), po stronie PRECITOOL OST Sp. z o.o. zaistniała potrzeby zebrania w jednym miejscu tych katalogów, aby można je było swobodnie i wygodnie przeglądać. Stąd zrodził się pomysł stworzenia specjalnego rejestru, w którym gromadzone będą dokumenty/pliki z katalogami poszczególnych dostawców/producentów. Tworzony moduł umożliwi aktualizowanie wybranych katalogów i przechowywanie ich w wersjach archiwalnych. 6. Wysyłki do klientów - Stworzony zostanie moduł - rejestr wysyłek zamówień do odbiorców, który będzie obsługiwał proces wysyłania towarów. Moduł będzie docelowo współpracował z modułem integracji z systemem informatycznym kuriera UPS Poland Sp. z o.o. Umożliwi on przegląd danych o zrealizowanych wysyłkach. Dzięki niemu będzie można uzyskać informacje o wysyłkach np. w przypadku opóźnień w dostawie, uszkodzeń w transporcie lub błędnej zawartości przesyłki. 7. Zarządzanie walutami - Ze względu na fakt, że współpraca handlowa Wnioskodawcy odbywa się z firmami z zagranicy, część rozliczeń realizowanych jest w obcych walutach, dlatego system musi posiadać odpowiednie narzędzie obsługujące inne waluty. Moduł ten umożliwi zarządzanie walutami oraz aktualizowanie kursów walut. 8. Moduł reklamacji - Przy pomocy tego modułu nastąpi rejestrowanie i nadzorowanie procesu reklamacyjnego, w tym: o generowanie dokumentów reklamacyjnych, o wysyłanie dokumentów reklamacyjnych do klientów, o wyszukiwanie reklamacji po wielu kryteriach, o podgląd zgłoszeń reklamacyjnych, o katalogowanie reklamacji np. wg kilku przyczyn reklamacji. Ponadto zaimplementowana zostanie tutaj funkcjonalność umożliwiająca przypominanie o terminach na rozpatrzenie reklamacji. W ten sposób będzie można kontrolować, na jakim etapie znajduje się dane zgłoszenie reklamacyjne. 10

11 9. Moduł raportowy - Moduł ten umożliwi tworzenie i zapisywanie szablonów raportów a następnie uruchamianie ich w dowolnym momencie. Ponadto moduł będzie posiadał generator powiadomień raportowych, który wg zadanych warunków czasowych wygeneruje raport i wyśle do określonych użytkowników. Narzędzie to pozwoli na pełne wykorzystywanie danych, zgromadzonych w obrębie systemu. Prezentacja tych danych będzie mogła nastąpić w formie przykładowych raportów: o Raport o terminowości realizacji wysyłek; o Raport o ilości zgłaszanych reklamacji; o Raport o ilości wygenerowanych ofert dla klientów; o Raport o terminowości realizacji reklamacji; o Raport o ilości zrealizowanych zamówień w danym przedziale czasowym; o Raport obrotów wygenerowanych przez partnerów; o Raport wykorzystania limitów kredytu kupieckiego. 10. Moduł powiadomień mailowych - Będzie umożliwiał wysyłanie powiadomień mailowych z różnych elementów systemu. Dodatkowo zakłada się, że powiadomienia mailowe będą posiadały kreator treści, za pomocą którego można będzie dopasowywać treść generowanych automatycznie powiadomień. Ponadto moduł umożliwi korzystanie z szablonów powiadomień, ich edycję w trakcie użytkowania i wysyłanie wiadomości do wybranych osób. 11. Moduł dokumentów - Moduł ten będzie posiadał kreator szablonów dokumentów, które będą mogły być generowanie z poziomu różnych elementów systemu np. kontrahent, umowa, zamówienie etc. Możliwe będzie dodawanie nowych szablonów dokumentów oraz edytowanie już istniejących. 12. Moduł umów z klientami - Moduł ten będzie stanowił rejestr umów zawieranych z kontrahentami. Ponadto będzie on wyposażony w narzędzie do nadzoru okresów obowiązywania umowy. W przypadku, kiedy umowa z danym kontrahentem będzie dobiegać końca, system będzie automatycznie generował odpowiednie powiadomienie i wysyłał je do partnera. Oprócz danych opisowych gromadzone będą także pliki związane z daną umową. 13. Moduł faktur - W module tym będą generowane faktury dla klientów. Dodatkowo będą w tym miejscu zgromadzone i przechowywane wszystkie otrzymane i wystawione dokumenty. Moduł ten zostanie w dalszym etapie zintegrowany z systemem Subiekt - dotychczasowym systemem użytkowanym przez Wnioskodawcę. 14. Moduł płatności - Moduł ten będzie stanowił rejestr wpływów od klientów wraz z importem wyciągów z banku, co umożliwi zarządzanie płatnościami i kredytami kupieckimi. Dzięki niemu Wnioskodawca będzie mógł czuwać nad stanem płatności w firmie. Podstawową funkcjonalnością tego modułu będzie automatyczne przypisywanie wpływów do wybranych kontrahentów na podstawie budowanej bazy numerów rachunków bankowych. 15. Moduł kar umownych - Moduł ten umożliwi realizację procesu nakładania kar umownych na kontrahentów, którzy nie będą wywiązywali się z zobowiązań. Moduł ten będzie współpracował z modułem dokumentów. Informacje o nałożonych karach umownych będą przesyłane za pośrednictwem poczty . W module tym nastąpi gromadzenie historii związanej z poszczególnymi kontrahentami i umowami. W ten sposób Wnioskodawca będzie mógł mieć wgląd do tego, jak często dany kontrahent nie opłacał faktur w terminie. Jeżeli zaniedbania w tym zakresie będą się często 11

12 powtarzały, będzie miał on podstawę do zakończenia współpracy z danym partnerem. 5. Zakup Systemu B2B III część termin realizacji Na tym etapie podjęte zostaną działania związane z budową i zakupem III modułu systemu B2B. III moduł składał się będzie z następujących elementów: 1. Kalendarz - Moduł kalendarza będzie umożliwiać przede wszystkim planowanie wydarzeń. Za pomocą tego narzędzia system będzie przypominał o zaplanowanych zadaniach powiązanych z kontrahentami i sprawami. W sytuacji, kiedy nie zostanie dochowany termin przy realizacji jakiegoś zadania będzie takie zdarzenie odznaczał do ponownego zrealizowania. 2. Moduł deklaracji INTRASTAT - W module tym nastąpi generowanie i zarządzanie deklaracjami Intrastat, które są sporządzane w przypadku wymiany towarowej z firmami z innych krajów. Generowanie będzie się odbywać na podstawie zrealizowanych zamówień z uwzględnieniem narodowości kontrahenta. Moduł ten będzie stanowił również intuicyjne narzędzie pozwalające na łatwe wypełnienie deklaracji. 3. Dziennik zdarzeń - W ramach tego modułu następować będzie rejestracja zdarzeń związanych z pracą w systemie oraz zdarzeń związanych z wymianą danych z zewnętrznymi systemami. Pozwoli to na monitorowanie ilości zdarzeń realizowanych przez Wnioskodawcę. Jest to element niezbędny do prowadzenia kontroli pracy systemu, pozwalający określić wydajność systemu przy danej ilości realizowanych zdarzeń. Zakłada się również, aby dziennik posiadał narzędzia do wyszukiwania wpisów. 4. Baza wiedzy - Moduł ten pozwoli na budowanie przez pracowników bazy wiedzy związanej z bazą produktów i kontrahentami. Kolejną funkcjonalnością będzie gromadzenie wpisów i udostępnianie materiałów pozostałym użytkownikom systemu, tak aby mogli oni z nich skorzystać w razie potrzeby. W bazie wiedzy można będzie przypisać pliki oraz odwołania do stron w internecie. Wpisy w bazie wiedzy będą mogły być skojarzone z wybraną grupą produktów, wybranym kontrahentem oraz konkretnym wyrobem. 5. Moduł integracji z systemem Precitool Werkzeughandel GmbH & CO.KG - Integracja z systemem użytkowanym przez dostawcę odbywać się będzie za pośrednictwem API i dokumentów XML. Główne elementy integracji obejmują: o pobieranie katalogu produktów, o pobieranie cen produktów, o pobieranie stanów magazynowych, o wysyłanie zamówień, o śledzenie zamówień, o pobieranie dokumentów rozliczeniowych. Niemiecki dostawca Wnioskodawcy jest przedstawicielem około 400 producentów narzędzi z całego świata i zapewnia PRECITOOL OST Sp. z o.o. możliwość zaoferowania kompleksowej oferty dla obsługiwanych przedsiębiorców z Polski i Europy Wschodniej. 6. Moduł integracji z systemem UPS Poland Sp. z o.o. - Integracja z systemem firmy kurierskiej umożliwi zamawianie kuriera oraz automatycznie generowanie pliku z listem przewozowym a także pliku zawierającego listę przesyłek przeznaczonych do 12

13 wysłania za pośrednictwem kuriera. Gotowy plik z listem przewozowym będzie automatycznie przesyłany do systemu informatycznego Partnera. List przewozowy będzie stanowił podstawę do wysłania przesyłek do określonych adresatów. Opisane czynności będą mogły być realizowane bez obustronnej obecności partnerów. 7. Moduł integracji z systemem Subiekt - Nastąpi integracja systemu B2B z Systemem Subiekt, który obecnie jest wykorzystywany do prowadzenia księgowości przez Wnioskodawcę. Moduł ten jest konieczny, aby dokumenty związane ze sprzedażą towarów można było eksportować automatycznie do bazy tego programu. Integracja umożliwi wymianę informacji o fakturach, kontrahentach, wyrobach oraz operacjach magazynowych. 8. Moduł integracji z usługami Google - Nastąpi synchronizacja kalendarza oraz bazy osób wyznaczonych do kontaktu z usługami Google, dzięki czemu użytkownicy uzyskają możliwość synchronizacji systemu ze swoim smartfonem. Poprzez integrację zdarzenia z kalendarza oraz kontakty w łatwy sposób znajdą się w smartfonie. Integracja ta będzie miała istotne znaczenie dla tych użytkowników, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują urządzenia mobilne takie jak smartfony. 9. Moduł translacji - Moduł ten będzie stanowił słownik dla wszystkich funkcji systemu, pozwalając tym samym użytkownikom na swobodne określenie, z jakiej wersji językowej chcą korzystać. Do wyboru będzie wersja systemu: polska, angielska, niemiecka, rosyjska, ukraińska, litewska, łotewska, białoruska, estońska. Moduł ten ma dla Wnioskodawcy ogromne znaczenie, ponieważ w przyszłości planuje on rozszerzać funkcjonalności systemu. Każdorazowo, w takim wypadku, słownik będzie mógł być łatwo aktualizowany o opisy dla nowych funkcjonalności. Ponadto w przyszłości moduł będzie dawał możliwość zdefiniowania i dodawania nowych języków w przypadku pozyskania partnerów z innych krajów. 6. Szkolenia specjalistyczne z obsługi systemu B2B Planuje się przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z obsługi systemu B2B dla 5 pracowników PRECITOOL OST Sp. z o.o. Czas trwania szkolenia 5 dni roboczych x 8 godz. Koszt szkolenia powinien obejmować: Wynagrodzenia prowadzącego szkolenie Koszty sali szkoleniowej Materiały dydaktyczne 7. Zakup środków trwałych: 1. Zakup Serwerów (urządzeń) 2 szt. Parametry dotyczące pojedynczego zestawu: Procesor Intel Xeon E5-26XX v2 dysk SSD 200 GB dysk SAS 600 GB zintegrowany kontroler RAID, 1GB nieulotnej pamięci podręcznej 1 SR radiator do serwera system operacyjny macierz RAID dla kontrolerów gwarancja min 24 mieś. montaż w szafie serwerowej 13

14 Instalacja i konfiguracja serwera Instalacja i konfiguracja Firewalli 2. Zakup UPS - 2 szt., Parametry dotyczące 1 UPS: moc 1500 VA możliwość zmiennego startu ekologiczny tryb pracy tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego gniazdo typu Smart Slot gwarancja 24 miesiące 3. Zakup stacji roboczych 3 szt.; Parametry pojedynczego zestawu: Komputer 4 GB, 500 GB, DVDRW, Intel HD Graphics 4000 z systemem operacyjnym oraz gwarancją na 40 miesięcy Monitor LED 21,5 Full HD Klawiatura Mysz 8. Budowa serwerowni wraz z systemem ekologicznego chłodzenia 1 szt. W ramach tego wydatku zaplanowano następujące działania: Budowa serwerowni: o Postawienie ścianek działowych; o Doprowadzenie niezbędnych instalacji; o Zamontowanie panelu wentylacyjnego; o Skonfigurowanie za pomocą elementów podłączeniowych; o Montaż drzwi wewnętrznych. Wyposażenie serwerowni w system ekologicznego chłodzenia, który umożliwi: o regulację temperatury utrzymywanej w serwerowni; o wydmuchiwanie ciepłego powietrza poza budynek lub odzysk energii do ogrzania pomieszczeń biurowych w miesiącach jesienno- zimowych; o wentylację mechaniczną; o sterowanie elektroniczne. 14

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Poznań, dnia 08.02.2013 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01. ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wschowa, 02.06.2014r. Zapytanie ofertowe PO_IG/8.2/14/01 ELEKTROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W związku z realizacją projektu pn.: Wdrozenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 Piaseczno, 02.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkolenia funkcjonalnego Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na:

Zapytanie ofertowe na: Legionowo, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci: II. a. nowoczesnego systemu B2B b. oprogramowania do zestawu komputerowego (30 szt.) - pakiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

G-2150-7/13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 1 z 40

G-2150-7/13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 1 z 40 G-2150-7/13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 1 z 40 G-2150-7/13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 2 z 40 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Sąd Okręgowy w Opolu Pl. Daszyńskiego 1 45-064

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego 00-955 Warszawa Al. Jerozolimskie 7 Dokumentacja przetargowa w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurami Banku Światowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Sieradz, 08.01.2014 r. Zamawiający: Hurtownia Rolno-Ogrodnicza MAGRA Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 136 98-200 Sieradz ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014 Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

UCYFROWIENIE APARATU RTG W KRAPKOWICKIM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

UCYFROWIENIE APARATU RTG W KRAPKOWICKIM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo