Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Znak sprawy: ZS Gorzyce, r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury Gorzyce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania edukacyjnego w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców etap I. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców Nr KSI: WND-POKL /12 Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach Jarosław Augustynowicz październik

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 1. Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach ul. Żwirki i Wigury Gorzyce tel./fax. 15/ strona internetowa: Dni i godziny urzędowania: w dni robocze od pon. do pt., w godz. od 7:00 do 15:00 2. Ilekrod w niniejszej specyfikacji zastosowany jest skrót SIWZ, należy przez to rozumied Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Ilekrod w niniejszej specyfikacji zastosowany jest skrót ustawa Pzp, należy przez to rozumied Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami). II. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami). 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); 2) Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817); 3) Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówieo publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650); 4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 4. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówieo Publicznych na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówieo Publicznych pod Nr oraz na stronie internetowej Zamawiającego tj. Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych programów komputerowych w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego przez Powiat Tarnobrzeski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Metkownica-6sztuk Wymagania minimalne: metkownica musi obsługiwad czcionki ze znakiem euro, metkownica musi obsługiwad wielonarodowe oznaczenia walut w tym złoty, rubel, forint i inne, metkownica musi obsługiwad znaki alfanumeryczne: 10 liter w górnym wierszu oraz 10 cyfr wraz z znakami specjalnymi w dolnym wierszu (wersja alfanumeryczna), 2

3 szerokośd: 45 mm, waga: maksymalnie 300 g (bez etykiet), rozmiar czcionki: 4,5 ~ 5,0 mm, ilośd znaków w rzędzie: od 6 do 15 znaków, rozmiar etykiety 26x16 mm, obsługa znaków specjalnych: cyfry 0-9, "zł", "$", "Ź", "Ł", "Pyą", "/", "gr", "kg", "zt", "g", "Ft", "Kg", "Ls", "Lt", "Kc", "ESC", "P", "SK", "LEI", "SIT", "KOD", gwarancja: minimum 24 miesiące certyfikaty zgodności CE Kasa fiskalna-5 sztuk Wymagania minimalne: Informatyczny Nośnik Danych (kopia elektroniczna) - Karta microsd, microsdhc, Eurofiskalizacja - Możliwośd zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż, Mechanizm drukujący - jeden mechanizm termiczny, wrzutowy system wymiany papieru, szerokośd papieru: minimum 57mm, minimum 24 znaki w wierszu, szybkośd wydruku: minimum 12 linii/s, Wyświetlacz klienta - alfanumeryczny LCD z podświetleniem minimum 2 x 12 znaków, Wyświetlacz operatora - alfanumeryczny LCD z podświetleniem minimum 2 x 12 znaków, Komunikacja - 1 x RS232, 1 x USB, Zasilanie / pobór mocy - wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk wierszy paragonu, zewnętrzny zasilacz 230V AC, Baza towarowa nazw towarów, do 24 znaków nazwy towaru, Stawki podatkowe - 7 programowalnych stawek (A..G), Ilośd pozycji na paragonie - do 64, Formy płatności - gotówka, karta (z dodatkowym opisem), czek (z dodatkowym opisem), bon (z dodatkowym opisem), kredyt (z dodatkowym opisem), waluta (z dodatkowym opisem), Rabaty - rabat kwotowy do pozycji paragonu, rabat procentowy do pozycji paragonu, rabat kwotowy do całego paragonu, rabat procentowy do całego paragonu, Raporty fiskalne, raport dobowy, raport okresowy, raport okresowy miesięczny, raport okresowy rozliczeniowy, Raporty niefiskalne - raport zmianowy, raport wpłaty do kasy, raport wypłaty z kasy, raport stanu kasy, raport kasy, podsumowanie sprzedaży, miesięczne podsumowanie sprzedaży, raport bazy towarowej, raport towarów zablokowanych, raport serwisowy, raport zmiany stawek PTU, raport zmiany czasu, raport kasjera. gwarancja: minimum 24 miesiące certyfikaty zgodności CE Waga elektroniczna-5 sztuk Wymagania minimalne: obciążenie maksymalne 15 kg, klawisze sprzedaży bezpośredniej minimum 40, klawisze sprzedaży pośredniej minimum 200, wartośd działki 2/5 g, zakres temperatury stosowania 0 C-40 C, masa wagi nie więcej niż 5 kg, maksymalny wymiar wagi (mm) 480x380x880, maksymalny wymiar szalki (mm) 380 x 300, szalka nierdzewna, świadectwo legalizacji, wyświetlacz typu LED, współpraca poprzez RS232 z komputerem lub kasą, akumulator 6V (doładowywany z sieci), 3

4 gwarancja: minimum 24 miesiące certyfikaty zgodności CE Zakup pakietu księgowych programów edukacyjnych z licencją na minimum15 stanowisk-1 zestaw Wymagania minimalne: Wystawianie faktur VAT Wystawianie faktur VAT Marża Wystawianie faktur ProForma Wystawianie rachunków Wystawianie Paragonów Wystawianie korekt Przelewy bankowe Konfiguracja numeracji dokumentów Kartoteka kontrahentów Zestawienie kontrahentów Kontrola zobowiązao i uproszczone mechanizmy rozliczeo z klientami Definiowanie kolorystki tabeli Wyszukiwanie intuicyjne Definiowanie kategorii towarowych Sprzedaż towaru bez dodawania go do kartoteki Wbudowane zestawienia Eksport wydruków do PDF Zaawansowana konfiguracja wydruków Drukowanie nagłówka graficznego Drukarki systemowe Drukarki fiskalne Rejestrowanie wszystkich typów dokumentów, w tym dokumentów walutowych i złożonych, Automatyzacja procesu rejestracji dokumentów poprzez zastosowanie formuł automatycznego dekretowania, Możliwośd rejestrowania i automatycznego rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów Przeglądanie i analiza dokumentów w dowolnych układach Możliwośd tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów lub zapisów Automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensacja należności i zobowiązao, Rozliczanie rozrachunków walutowych, wraz z automatycznym tworzeniem dokumentów różnic kursowych, Automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwao do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek, Komplet zestawieo umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązao, także w ujęciu historycznym i prognostycznym, Szybkie i wygodne przeglądanie zapisów, obrotów i sald na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych, Generowanie kompletu wydruków urzędowych i statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowao i innych, Automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych wraz ze stosownymi przeksięgowaniami, przeszacowaniami i generowaniem bilansu otwarcia, Powiązanie procesu dekretacji dokumentów z ewidencją VAT umożliwiające jednokrotne wprowadzanie informacji oraz kontrolę zgodności kont księgi głównej z rejestrami VAT, Możliwośd tworzenia dowolnych zestawieo w oparciu o rejestry VAT oraz automatyczne generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7, Możliwośd tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT, 4

5 Pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych. Przyjmowanie pracowników, Gromadzenie dużej ilości danych o pracownikach (np. adresy, ukooczone szkoły, Historia zawodowa, dane ubezpieczeniowe i inne), Rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia (np. przeszeregowania), zapamiętanie pełnej historii zmian danych, Zwalnianie pracowników, łącznie z emitowaniem stosownych dokumentów (umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania, zaświadczenia itd.). Prowadzenie ewidencji nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności takich jak na przykład: nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyostwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami. Szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych w dniach i godzinach Naliczanie wynagrodzeo dla pracowników zatrudnionych w jednym z pięciu systemów wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym i prowizyjnym, Rozliczanie nieobecności na listach płac uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS. Przesyłanie do Płatnika danych niezbędnych do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS w tym również raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyoskich i wychowawczych. Obsługa umów zlecenia i o dzieło, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długo okresowych, kontraktów menedżerskich i wynagrodzeo członków Rad Nadzorczych, Możliwośd drukowania umów i rachunków, Możliwośd drukowania list wynagrodzeo z tytułu umów cywilno-prawnych, Możliwośd drukowania deklaracji PIT-11/8B i PIT-8A. Wbudowane połączenie z programem finansowo-księgowym WF-FaKir, Możliwośd utworzenia połączenia z dowolnym programem finansowo-księgowym, który może wczytad dane z pliku tekstowego. Wbudowany transfer do banku Możliwośd stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie Eksport danych do programów epfron i SOD Gotowe wydruki list płac, kartotek zarobkowych, podatkowych, zasiłkowych, przelewów wynagrodzenia, specyfikacji banknotów, Zbiorówek list płac, rozdzielnika kosztów, Wydruki miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy, Deklaracje PIT. DEK-I/II, meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06 Kartoteki odbiorców, dostawców, innych kontrahentów Urzędów skarbowych z adresami i numerami kont bankowych Pracowników Stawek podatkowych i ubezpieczeniowych Obsługa trzech oddziałów podmiotu gospodarczego Rozliczanie podatku VAT w obrocie krajowym, zagranicznym i wewnątrz UE. Wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UE/K, VAT-R, VAT-R/UE na formularzach lub na czystych kartkach. Rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych Przyporządkowanie do firmy dowolnej ilości właścicieli/wspólników i dowolny podział dochodu. Możliwośd uwzględniania udziałów zmiennych w czasie, a także dowolnej ilości spisów z natury. Emisja własnych dokumentów księgowych: dowody wewnętrzne, przelewy bankowe, bankowe dowody wpłat gotówkowych do każdej deklaracji, kontrahenta lub pracownika. Sporządzanie deklaracji NIP-1, NIP-2, NIP-3 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami jak NIP/2A, NIP-B, NIP-C, NIP-D 5

6 Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-40 wraz z załącznikami PIT- 28A, PIT-28B, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/2K Możliwośd dokonywania w jednym oknie wpisów do księgi z równoległym umieszczaniem zapisów w odpowiednich rejestrach zakupu i sprzedaży VAT, co znakomicie skraca czas potrzebny na zaksięgowanie dużej liczby dokumentów. Chronologiczne uporządkowanie wpisów - możliwośd księgowania przed skompletowaniem wszystkich dokumentów. Sumowanie wpisów za dowolny okres z jednoczesnym porównaniem sum narastających od początku roku. Podatek VAT należny i naliczony - użytkownik ma możliwośd zarówno określenia ilości rejestrów podatku VAT należnego i naliczonego, a także w każdym z rejestrów możliwośd określenia powiązao danych w rejestrze z danymi w podstawowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej. Kartoteka pracowników umożliwiająca również generowanie dokumentów rejestracyjnych dla ZUS. Możliwośd tworzenia list płac. Program automatycznie wylicza zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ZUS. Obsługa umów zlecenia i o dzieło. Dla umów trwających powyżej jednego miesiąca możliwe jest stworzenie harmonogramu zapłat, a na jego podstawie generowanie kolejnych rachunków. Rozliczenie podatku dochodowego pracowników (deklaracje PIT-4R, PIT11). Generowanie dokumentów rozliczeniowych dla ZUS. Przelewy do list płac oraz do umów zlecenia i o dzieło Program umożliwia prowadzenie ewidencji nieograniczonej ilości środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami, automatyczne tworzenie planów amortyzacji, drukowanie tabel amortyzacyjnych za poszczególne miesiące oraz uzyskiwanie dodatkowych danych takich jak np.: ilośd miesięcy, jaka pozostała do kooca amortyzacji danego środka Ewidencja przebiegu nieograniczonej ilości pojazdów dla potrzeb obliczania kosztów eksploatacji. Słownik stałych tras i odległości pozwala na zautomatyzowanie i przyśpieszenie wypełniana i ewidencji przebiegu oraz pozwoli uniknąd błędów. Przedstawienie wyników obliczeo w formie tabeli daje możliwośd optymalizacji własnych działao pod względem zaliczenia jak największej kwoty w koszty uzyskania przychodu. Program umożliwia utworzenie jednego Bilansu Otwarcia (w dowolnym momencie); Stan magazynu, po utworzeniu Bilansu Otwarcia można korygowad wykonując kolejne remanenty; Program umożliwia obsługę krajowego obrotu towarowego w walucie bazowej np. w PLN oraz walutach obcych; Program umożliwia szybkie wprowadzanie, modyfikację oraz usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych; Domyślnie, odpowiedni dokument magazynowy powstaje automatycznie w trakcie zatwierdzenia dokumentu handlowego; Do dokumentów handlowych i magazynowych można tworzyd dowolną ilośd dokumentów korygujących: handlowych oraz magazynowych. Jeżeli z korygowanym dokumentem handlowym skojarzony jest odpowiedni dokument magazynowy, proces korygowania dokumentu magazynowego odbywa się automatycznie; Program posiada cenniki w walucie bazowej oraz walutowe; Program umożliwia automatyczne naliczanie cen sprzedaży zgodnie z zdefiniowanymi wcześniej warunkami; Ceny sprzedaży mogą byd indywidualnie naliczane dla kategorii asortymentowych, indywidualnie dla grup kontrahentów lub indywidualnie dla każdego kontrahenta. Towary mogą mied także indywidualnie zdefiniowane stałe ceny sprzedaży; Program umożliwia prowadzenie okresowych akcji promocyjnych sprzedaży wybranych towarów oraz uruchomienie programu lojalnościowego dla odbiorców, który automatycznie nalicza i rejestruje 6

7 punkty zgodnie z zdefiniowanym wcześniej algorytmem w momencie wystawiania faktury lub innego dokumentu handlowego odbiorcy towaru; Program wyposażony jest w system ostrzeżeo, który uruchomiony, może kontrolowad i ostrzegad na przykład o próbach sprzedaży towaru w cenie sprzedaży niższej niż cena zakupu towaru, o przekroczeniu minimalnego stanu towaru w magazynie itd.; Program umożliwia automatyczne wystawienie faktur na podstawie wielu wcześniej utworzonych dokumentów WZ. W celu maksymalnego ułatwienia szybkiego dotarcia do poszukiwanej informacji, okna przeglądarek wszystkich kartotek programu wyposażone są różnorodne możliwości sortowania, posiadają bardzo rozbudowane możliwości filtrowania zawartości kartoteki według różnych, nawet bardzo złożonych warunków i kryteriów oraz mechanizmy wyszukiwania intuicyjnego; Większośd rozrachunków w postaci należności i zobowiązao tworzone jest automatycznie przez program podczas zatwierdzania dokumentów handlowych lub finansowych; Program dopuszcza także możliwośd ręcznego dodawania rozrachunków; Program umożliwia rozliczanie, poprzez kasę (okno szybkiej sprzedaży), dokumentów sprzedaży wystawionych w walucie bazowej np. PLN walutą lub płatnością złożoną z kilku rodzajów walut; Program w pełni automatyczne rozlicza rozrachunki w momencie zatwierdzania kasowego dokumentu finansowego czy bankowego; Rozrachunki można rozliczad w oknie przeglądarki kartoteki rozrachunków poprzez kojarzenie dokumentów handlowych kompensata; Rozrachunki można rozliczad w oknie przeglądarki kartoteki rozrachunków poprzez kojarzenie dokumentów handlowego i finansowego; Program zezwala na swobodne kojarzenie rozrachunków, rozłączanie skojarzonych zapisów; Program umożliwia na rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów Z okna przeglądarki kartoteki rozrachunków istnieje możliwośd bezpośredniego drukowania wezwao do zapłaty dla przeterminowanych należności; Z okna przeglądarki kartoteki rozrachunków istnieje możliwośd bezpośredniego wystawienia noty odsetkowej z naliczeniem odsetek za zwłokę; Program w pełni obsługuje również rozrachunki walutowe Program prowadzi rejestry wyciągów bankowych oraz raportów kasowych; Program umożliwia automatyczne lub ręczne wystawianie dokumentów KP i KW oraz Poleceo Przelewu; Program umożliwia również rejestrowanie wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe; Stanów magazynu, ofert, cenników; Zestawieo dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT; Zestawieo obrotów magazynowych; Analiz zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów; Analizy stanu rozrachunków; Rejestry dokumentów, wykazy jak na przykład Wykaz najlepszych odbiorców; Danych teleadresowych kontrahentów, Wykazu numerów kont bankowych kontrahenta; Indywidualnych danych handlowych danego kontrahenta jak na przykład przypisana mu rubryka cenowa, indywidualnie przypisane ceny sprzedaży wybranych asortymentów, domyślny narzut/upust, domyślny dla niego sposób zapłaty, wysokośd przyznanego kredytu kupieckiego i inne; Indywidualny kod kreskowy przeznaczony do jego elektronicznej identyfikacji; Lista firm powiązanych (płatników, odbiorców); Okno formularza kontrahenta umożliwia tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według paostw, województw) oraz przypisywanie do nich kontrahenta; 7

8 Okno formularza kontrahenta umożliwia wpisanie tekstu komunikatu / przypomnienia pojawiającego się każdorazowo przy jego wyborze w dowolnym formularzu programu. Umożliwia to np. przekazywanie informacji o kontrahencie dla innych osób obsługujących program itp.; Każdy kontrahent może mied swój własny, indywidualny cennik niezależny od przynależności do grupy kontrahentów, która ma zdefiniowane inne domyślne ceny. Do kartoteki można wprowadzad cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi Obsługiwane dokumenty: Bilans otwarcia, Remanent, PZ przychód zewnętrzny, WZ wydanie zewnętrzne, PZk korekta przychodu zewnętrznego, WZk korekta wydania zewnetrznego PW przychód wewnętrzny, RW rozchód wewnętrzny, ZU zakup usług, SU sprzedaż usług, Zuk korekta zakupu usług, Suk korekta sprzedaży usług, Faktura VAT, Faktura VAT RR Walutowa faktura VAT (w obrocie krajowym) Rachunek zwykły, Paragon, Faktura korygująca VAT, Faktura korygująca VAT RR Walutowa faktura korygująca VAT (w obrocie krajowym) KP kasa przyjmie, KW kasa wyda, Przelew własny, Przelew obcy, Wpłata gotówki na rachunek, Wypłata gotówki z rachunku, Kompensata, Wezwanie do zapłaty, Nota odsetkowa Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych, z możliwością jej uzupełniania Miejsca użytkowania, przechowywane w strukturze drzewiastej Ewidencja stanowisk kosztowych Rozbudowana ewidencja kontrahentów/dostawców wraz z informacjami kontaktowymi Kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych) Własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia Rozbudowana ewidencja firm obsługiwanych przez system, zawierająca takie informacje, jak nazwa, adres, NIP, rachunki bankowe itp. Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce używania, stanowisko kosztowe (możliwy procentowy przydział do wielu stanowisk), osoba odpowiedzialna, charakterystyka, składniki środka trwałego, wartośd początkowa, wartośd aktualna, data zakupu, data przyjęcia do użytkowania, data pierwszej amortyzacji, historia przydziałów do miejsc użytkowania i stanowisk kosztowych oraz historia osób odpowiedzialnych Możliwośd wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych, która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania 8

9 Możliwośd zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych Ewidencja operacji wykonanych na danym środku Spis dokumentów danego środka trwałego Możliwośd przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach, grupach/kategoriach i innych Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilośd, charakterystyka Możliwośd zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych Możliwośd przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych Możliwośd prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej Dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika) Częstotliwośd generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie Dla amortyzacji podatkowej możliwośd wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielid na miesiące w dowolny sposób) Możliwośd wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo Dostępne są następujące operacje: Likwidacja Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik) Sprzedaż Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik) Ulepszenie środka Przeszacowanie środka Przekazanie nieodpłatne środka Zmiana osoby odpowiedzialnej Zmiana miejsca użytkowania środka Korekta amortyzacji wykonanej Korekta planu amortyzacji Prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwośd filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych Operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, LC, PK, PT, ZT, MT) Możliwośd filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach Możliwośd nadania maski na dowolny rodzaj dokumentu Każdy środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpid na dokumencie zakupu Dowolny środek trwały i element wyposażenia może byd wprowadzany do ewidencji od strony pozycji dokumentu zakupu Możliwośd filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, kontrahencie/dostawcy Dostępne dwie możliwe polityki generowania dekretów: w oparciu o wzorce księgowania - można zdefiniowad dowolną liczbę wzorców księgowania, z których każdy jest zbiorem standardowych operacji (np. przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, likwidacja itp..) powiązanych z kontami Wn/Ma, na które to konta przydzielane są procentowo wartości operacji; wówczas dany środek trwały wiążemy na stałe z wybranym wzorcem księgowania 9

10 w oparciu o metajęzyk dekretów - definiujemy parametry (np. numery kont), funkcje (zwracają wyliczone numery kont dla wprowadzonych warunków) i sposoby księgowania (które wiążą funkcje z operacjami standardowymi) ; sposób ten pozwala na wygenerowanie dowolnych numerów kont (np. zgodnymi z kontami w programie księgowym) wraz z wartościami jakie powinny byd na nich zaksięgowane Ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych i cechach dekretów Możliwośd wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym przypadku może byd WF-Fakir, ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany za pomocą metajęzyka dekretów Moduł uprawnieo definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu Mechanizm pól dodatkowych Moduł raportów tworzonych w narzędziu Crystal Reports, z możliwością przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeo i filtrów SQL Export do programu Excel z głównych ekranów programu Pełna oferta towarów i usług - szczegółowe informacje o asortymencie Współpraca z wieloma magazynami i wieloma firmami Aktualne cenniki - praktycznie dowolna ilośd cen, łącznie z cenami dedykowanymi dla konkretnych grup kontrahentów na wybrane kategorie asortymentowe Bieżące stany magazynowe Pełne dane o kontrahentach wraz z kontaktami Kontrola zaległości kontrahentów wraz ze szczegółami zaległych, nierozliczonych dokumentów Obroty kontrahentów za dowolny okres z podaniem szczegółowych danych o sprzedaży towarów. Wystawianie zamówieo (Pre-selling) Sprzedaż (Van-selling) - faktury Dokumenty magazynowe Dokumenty finansowe - prowadzenie kasy Windykacja należności Raporty sprzedaży handlowca Funkcjonalnośd przydatna dla właścicieli firm pokazująca ogólną i szczegółową sprzedaż firmy, analizę finansów, zamówieo, należności i zobowiązao. Drukowanie dokumentów zamówieo, faktur, dokumentów kasowych i innych raportów na drukarkach mobilnych Wysyłanie raportów na skrzynkę Współpraca z czytnikami kodów kreskowych Tworzenie zaawansowanych i wielowymiarowych analiz danych znajdujących się w bazach systemów takich programów jak WF-Mag dla Windows i WF-FaKir dla Windows Możliwośd zdefiniowania zakresu danych oraz przekrojów, w jakich chcemy analizowad zebrane dane Tworzenie automatyczne zaawansowanych raportów, analiz i wykresów Prezentowanie danych w postaci tabel przestawnych arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel Planowanie terminów służbowych i prywatnych Rozbudowany, intuicyjny w obsłudze kalendarz Delegowanie terminów innym użytkownikom Rejestracja wszystkich rodzajów kontaktów (kontaktów teleadresowych, kontrahentów, osób kontaktowych, jednostek organizacyjnych i pracowników) Rejestrowanie danych statycznych i dynamicznych o kontakcie (listy, faksy, e, spotkania, wyjazdy itp.) Rejestrowanie kontaktów służbowych i prywatnych Planowanie terminów i przypomnieo związanych z kontaktem 10

11 Możliwośd rejestracji wydarzeo, działao i terminów w kontekście kontaktu Możliwośd dołączania załączników takich jak pliki i notatki Współpraca z programem WF-Mag dla Windows Definiowania wiele typów relacji między kontaktami Określenie ról kontaktów wchodzących w skład relacji Rejestrowanie daty zakooczenia współpracy z kontaktem Rejestracja podstawowych typów działao takich jak: sprawa, spotkanie, zadanie, wyjazd, rozmowa tel. Rejestracja złożonych działao takich jak sprawa, na którą składa wiele działao podstawowych jak rozmowa tel., spotkanie, zadanie lub wyjazd Rejestracja i automatyczne powiązanie działao związanych z kontaktem Rejestracja i automatyczne powiązanie wydarzeo związanych z konkretną sprawą Planowanie terminów i przypomnieo związanych z działaniem Możliwośd dołączania załączników takich jak pliki i notatki Rejestrowanie wielu typów wiadomości jak listy, faksy i e Możliwośd powiązania każdej wiadomości z konkretnym kontaktem i sprawą Automatyzacja pracy z wbudowanym programem pocztowym Możliwośd zdefiniowania wielu kont pocztowych w programie Możliwośd dołączania załączników takich jak pliki i notatki Rejestracja i automatyczne powiązanie załączników związanych z działaniem z konkretnym kontaktem, wydarzeniem czy działaniem Możliwośd otwierania pliku przy pomocy programu zdefiniowanego w systemie Definiowanie kont i uprawnieo użytkowników programu Definiowanie danych konta użytkownika Konfiguracja danych kont pocztowych Zarządzanie synchronizacją on-line z WF-Mag dla Windows Definiowanie słowników Wspólny Słownik Zamówieo: , IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Pakiet oprogramowania oraz metkownice dostarczyć do r. Wagi i kasy fiskalne należy dostarczyć w terminie od dnia do r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Pzp: 1. posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności - warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp., 2. posiadania wiedzy i doświadczenia warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp., 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp., 4. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp., 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. - warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp. 11

12 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. VI. VII. VIII. IX. WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU. 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. 2. Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Pzp Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału o udzielenie zamówienia, albo składania ofert. 5. Wykonawca posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa ofertę w języku polskim wraz z tłumaczeniem odpowiednich dokumentów na język polski, zgodnie z 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane (Dz. U 2009 Nr 226 poz. 1817). 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWACAMI. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (art. 27 ust. 1 Ustawy P.z.p.), fax , mail: z dopiskiem: Dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania edukacyjnego w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców etap I. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji wysyłanych droga elektroniczną lub faksem. (art. 27 ust. 2 Ustawy P.z.p.). 3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami oraz potwierdzania wpływu oświadczeo, wniosków, zawiadomieo oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest: Wicedyrektor Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach Jarosław Augustynowicz. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 12

13 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTWANIA OFERT. 1. Przygotowanie oferty: 1) Wykonawca może złożyd jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym; 2) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; 3) oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają czytelnego podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa; 4) oferta czytelnie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego; 5) oferta powinna zawierad wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji; 6) dokumenty winny byd sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierad informacje i dane określone w tych dokumentach; 7) poprawki w ofercie muszą byd naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę; 8) wszystkie strony oferty powinny byd ponumerowane(nie numerowad pustych stron), spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości de kompletacji zawartości oferty. 2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia, 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyd do oferty; 3) oferta winna byd podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela; 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za wykonanie umowy; 5) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może byd krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3. Sposób zaadresowania oferty: 6) ofertę należy złożyd w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalnośd do terminu otwarcia ofert. 13

14 7) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno byd zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta: Dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania edukacyjnego w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców etap I., Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. XI. XII. XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Oferty należy składad do dnia: r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, ul. Żwirki i Wigury 2, Gorzyce/sekretariat/. 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania. 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienid lub wycofad ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 5. Oferty zostaną otwarte dnia: r., o godz w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, ul. Żwirki i Wigury 2, Gorzyce. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi byd podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie winna obejmowad wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 3. Cena może byd tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. 4. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1) oferta, została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 2) pełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: Nazwa kryterium: - najniższa cena ofertowa = 100 punktów. Ocena będzie następowała wg wzoru: C = (CN CO) x 100 Gdzie: C - ocena badanej oferty w kryterium cena, CN - cena ofert najniższej, CO - cena oferty badanej. 3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilośd punktów. 14

15 XIV. XV. XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYD ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowieo wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeo, 2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostad podpisana przed upływem tego terminu. 8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do siwz. 15

16 XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Pzp. XVIII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ZAWARTE W SIWZ 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom z podaniem nazwy firmy. 9. Przedmiotem niniejszego postępowania jest akceptacja umowy wstępnej załączonej do SIWZ. XIX. POSTANOWIENIA KOOCOWE. 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakooczeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Udostępnienie dokumentów odbywad się będzie wg poniższych zasad: Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, udostępnienie dokumentów odbywad się będzie w obecności pracownika Zamawiającego, Wykonawca nie może samodzielnie kopiowad lub utrwalad treści złożonych ofert, za pomocą urządzeo lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, udostępnienie może mied miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin pracy Urzędu Gminy Gorzyce. 3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą lub faksem, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one byd udostępnione. 4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający wykonuje nieodpłatnie. 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. XX. ZAŁĄCZNIKI. Załączniki składające się na integralną cześd specyfikacji: 1) Formularz ofertowy załącznik nr 1; 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2; 16

17 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu - załącznik nr 3; 4) Wzór umowy - załącznik nr 4. 17

18 Załącznik nr 1. FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer NIP:... Dane dotyczące zamawiającego Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury Gorzyce Zobowiązania wykonawcy: Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: Dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania edukacyjnego w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców etap I, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: cena netto...zł (słownie:...) podatek VAT...zł cena brutto...zł (słownie:...) Oświadczam, że: Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: r. 18

19 Oświadczenie dotyczące postanowieo specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeo oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeo i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Lp. Nazwa Ilośd Cena netto Podatek VAT Cena brutto 1. Metkownica 6 2. Kasa fiskalna 5 3. Waga elektroniczna 4. Pakiet oprogramowania edukacyjnego 15 stanowiskowy 5 1 Dokumenty: Na potwierdzenie spełnienia wymagao do oferty załączam: Zastrzeżenie wykonawcy Inne informacje wykonawcy: Informacje na temat podwykonawców (data i czytelny podpis wykonawcy) 19

20 Załącznik nr 2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowośd... Data... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności: 1) posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.... (data i czytelny podpis wykonawcy)

21 Załącznik nr 3. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowośd... Data... Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U nr 113 poz. 759 z późn. zm.)... (data i czytelny podpis wykonawcy)

22 Załącznik nr 4. UMOWA WZÓR Nr umowy :... Pozycja w budżecie projektu :... Zawarta w dniu r. Pomiędzy: Powiatem Tarnobrzeskim/ Zespołem Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach ul. Żwirki i Wigury 2, Gorzyce REGON :..., NIP... reprezentowanym przez: Krzysztofa Komórkiewicza Dyrektora Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, Działającego na mocy upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 18/55/2012 Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia r., którego kopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem stanowi załącznik do niniejszej umowy, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą:... o numerze NIP..., REGON..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania edukacyjnego w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców etap I. przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp, została zawarta umowa następującej treści: Przedmiotem umowy jest: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych programów komputerowych w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego przez Powiat Tarnobrzeski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. 2. Warunki dostawy: dostawa do siedziby Zamawiającego. 3. Dostarczone pomoce dydaktyczne i oprogramowanie edukacyjne muszą posiadad co najmniej parametry określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi byd fabrycznie nowy. 5. Dostawa przedmiotu umowy powinna byd wyznaczona na dzieo roboczy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8.00 do

23 6. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedzi na wszelkie pisma Zamawiającego związane z przedmiotem umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. 7. W przypadku braku odpowiedzi na pisma Zamawiającego w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu pismo uważa się za przyjęte bez zastrzeżeo i nie może byd ono później kwestionowane. 8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty niniejszą umową jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich. 9. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowid naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 10. Jeżeli dostarczony sprzęt będzie niezgodny z ofertą złożoną do postępowania lub nie będzie spełniał odpowiednich wymogów jakościowych i technicznych, Wykonawca jest zobowiązany odebrad dostarczony Przedmiot niniejszej Umowy na swój koszt i wymienid na nowy, wolny od wad i zgodny z ofertą, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 11. Wykonawca nie może powierzyd w całości ani w części wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zakresu wskazanego w ofercie. 12. Wszelkie przepisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd jak za własne działania lub zaniechania. 13. Wykonanie dostaw zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru. 14. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy, z co najmniej jedno dniowym wyprzedzeniem. 15. Zamawiający zobowiązuje się: 16. do sprawdzenia w obecności pracownika Wykonawcy - kompletności zakresu dostawy, zgodności z Umową i Załącznikami pod względem ilościowych oraz do zgłoszenia ewentualnych roszczeo o usunięcie braków ilościowych lub innych braków albo dokonanie uzupełnieo w terminie do kooca następnego dnia roboczego w którym nastąpiło przekazanie dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 17. do odbioru dostawy do kooca dnia, w którym nastąpiła dostawa. 18. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia części przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Przekazania, bez żadnych zastrzeżeo 19. Jeżeli zaoferowany do Odbioru Przedmiot Umowy nie spełnia wymogów określonych w Umowie oraz Załącznikach, Zamawiający może żądad od Wykonawcy usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminach wynikających z zapisów gwarancyjnych, w innych przypadkach termin ten wynosi 7 dni od wskazania wady przez Zamawiającego. 20. W przypadku, gdy zaoferowany do odbioru przez Wykonawcę przedmiot umowy spełnia wymogi określone w Umowie, Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia jego Odbioru i zapłaty wynagrodzenia ustalonego niniejszą Umową. Potwierdzenie odbioru nastąpi poprzez podpisanie przez obie Strony stosownych protokołów. 21. Potwierdzenie odbioru sprzętu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca za przedmiot umowy otrzyma wynagrodzenie zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem i zgodnie ze złożoną ofertą cenową o wartości netto:... zł brutto:... zł Słownie:... W tym : podatek VAT -... zł. 2. Zapłata wynagrodzenia w terminach określonych w niniejszym paragrafie nastąpi pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma środki na realizację projektu przed określonym terminem płatności, w przypadku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy. Adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki. Tel./fax.: 87 5632540/ 87 5632541, www.wigry.org.pl II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r.

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zegrze: Zakup i dostawa filtrów samochodowych i do agregatów dla jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu Numer ogłoszenia: 123506-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Internet Media Services SA Ul. Puławska 465 02-844 Warszawa tel. (22) 870 67 76 fax. (22) 870 67 33 dotacje@imspolska.com biuro@imspolska.com www.imspolska.com Warszawa 12.04.2010 r. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami, wyłapanymi na terenie Gminy Rawa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-19 12:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp. 28.01.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU 1. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 39-120 Sędziszów Młp.,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla MiejskiegoOśrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2016

Świadczenie usług pocztowych dla MiejskiegoOśrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2016 Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl Susz: Dostawa samochodu osobowego do przewozu 8 osób typu Mikrobus. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 2. Adres

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015. zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015. zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZP/2/OSP/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/dostawy Katowice: Zakup licencji oprogramowania firmy Adobe w ramach umów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.rybnik.pl Rybnik: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 95-015 Głowno, ul. Karasicka 35 tel.42 719-10-38, fax 42 719-10-38 NIP: 733-10-15-281 e-mail: glownosp3@op.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ WAPNA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wzp.pl Szczecin: Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker.

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

Wola Krzysztoporska: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 2. Numer ogłoszenia: 166445-2011; data zamieszczenia: 15.06.

Wola Krzysztoporska: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 2. Numer ogłoszenia: 166445-2011; data zamieszczenia: 15.06. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wola Krzysztoporska dnia 15.06.2011 r. Numer sprawy UZP.271.19.2011 Wola Krzysztoporska: Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: IGKM. 271.9.2011 Poddębice, 10.06.2011 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - usługi. Nazwa zadania: Usługi pocztowe

Numer sprawy: IGKM. 271.9.2011 Poddębice, 10.06.2011 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - usługi. Nazwa zadania: Usługi pocztowe Numer sprawy: IGKM. 271.9.2011 Poddębice, 10.06.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - usługi Nazwa zadania: Usługi pocztowe I. Nazwa (firma)

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na gruntach stanowiących własność Gminy Gorzyce.

Nazwa zadania: Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na gruntach stanowiących własność Gminy Gorzyce. Gorzyce, 21.03.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: GR. I. 341/1/2011 Nazwa zadania: Konserwacja rowów melioracji szczegółowej

Bardziej szczegółowo