Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Znak sprawy: ZS Gorzyce, r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury Gorzyce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania edukacyjnego w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców etap I. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców Nr KSI: WND-POKL /12 Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach Jarosław Augustynowicz październik

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 1. Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach ul. Żwirki i Wigury Gorzyce tel./fax. 15/ strona internetowa: Dni i godziny urzędowania: w dni robocze od pon. do pt., w godz. od 7:00 do 15:00 2. Ilekrod w niniejszej specyfikacji zastosowany jest skrót SIWZ, należy przez to rozumied Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Ilekrod w niniejszej specyfikacji zastosowany jest skrót ustawa Pzp, należy przez to rozumied Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami). II. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami). 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); 2) Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817); 3) Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówieo publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650); 4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 4. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówieo Publicznych na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówieo Publicznych pod Nr oraz na stronie internetowej Zamawiającego tj. Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych programów komputerowych w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego przez Powiat Tarnobrzeski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Metkownica-6sztuk Wymagania minimalne: metkownica musi obsługiwad czcionki ze znakiem euro, metkownica musi obsługiwad wielonarodowe oznaczenia walut w tym złoty, rubel, forint i inne, metkownica musi obsługiwad znaki alfanumeryczne: 10 liter w górnym wierszu oraz 10 cyfr wraz z znakami specjalnymi w dolnym wierszu (wersja alfanumeryczna), 2

3 szerokośd: 45 mm, waga: maksymalnie 300 g (bez etykiet), rozmiar czcionki: 4,5 ~ 5,0 mm, ilośd znaków w rzędzie: od 6 do 15 znaków, rozmiar etykiety 26x16 mm, obsługa znaków specjalnych: cyfry 0-9, "zł", "$", "Ź", "Ł", "Pyą", "/", "gr", "kg", "zt", "g", "Ft", "Kg", "Ls", "Lt", "Kc", "ESC", "P", "SK", "LEI", "SIT", "KOD", gwarancja: minimum 24 miesiące certyfikaty zgodności CE Kasa fiskalna-5 sztuk Wymagania minimalne: Informatyczny Nośnik Danych (kopia elektroniczna) - Karta microsd, microsdhc, Eurofiskalizacja - Możliwośd zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż, Mechanizm drukujący - jeden mechanizm termiczny, wrzutowy system wymiany papieru, szerokośd papieru: minimum 57mm, minimum 24 znaki w wierszu, szybkośd wydruku: minimum 12 linii/s, Wyświetlacz klienta - alfanumeryczny LCD z podświetleniem minimum 2 x 12 znaków, Wyświetlacz operatora - alfanumeryczny LCD z podświetleniem minimum 2 x 12 znaków, Komunikacja - 1 x RS232, 1 x USB, Zasilanie / pobór mocy - wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk wierszy paragonu, zewnętrzny zasilacz 230V AC, Baza towarowa nazw towarów, do 24 znaków nazwy towaru, Stawki podatkowe - 7 programowalnych stawek (A..G), Ilośd pozycji na paragonie - do 64, Formy płatności - gotówka, karta (z dodatkowym opisem), czek (z dodatkowym opisem), bon (z dodatkowym opisem), kredyt (z dodatkowym opisem), waluta (z dodatkowym opisem), Rabaty - rabat kwotowy do pozycji paragonu, rabat procentowy do pozycji paragonu, rabat kwotowy do całego paragonu, rabat procentowy do całego paragonu, Raporty fiskalne, raport dobowy, raport okresowy, raport okresowy miesięczny, raport okresowy rozliczeniowy, Raporty niefiskalne - raport zmianowy, raport wpłaty do kasy, raport wypłaty z kasy, raport stanu kasy, raport kasy, podsumowanie sprzedaży, miesięczne podsumowanie sprzedaży, raport bazy towarowej, raport towarów zablokowanych, raport serwisowy, raport zmiany stawek PTU, raport zmiany czasu, raport kasjera. gwarancja: minimum 24 miesiące certyfikaty zgodności CE Waga elektroniczna-5 sztuk Wymagania minimalne: obciążenie maksymalne 15 kg, klawisze sprzedaży bezpośredniej minimum 40, klawisze sprzedaży pośredniej minimum 200, wartośd działki 2/5 g, zakres temperatury stosowania 0 C-40 C, masa wagi nie więcej niż 5 kg, maksymalny wymiar wagi (mm) 480x380x880, maksymalny wymiar szalki (mm) 380 x 300, szalka nierdzewna, świadectwo legalizacji, wyświetlacz typu LED, współpraca poprzez RS232 z komputerem lub kasą, akumulator 6V (doładowywany z sieci), 3

4 gwarancja: minimum 24 miesiące certyfikaty zgodności CE Zakup pakietu księgowych programów edukacyjnych z licencją na minimum15 stanowisk-1 zestaw Wymagania minimalne: Wystawianie faktur VAT Wystawianie faktur VAT Marża Wystawianie faktur ProForma Wystawianie rachunków Wystawianie Paragonów Wystawianie korekt Przelewy bankowe Konfiguracja numeracji dokumentów Kartoteka kontrahentów Zestawienie kontrahentów Kontrola zobowiązao i uproszczone mechanizmy rozliczeo z klientami Definiowanie kolorystki tabeli Wyszukiwanie intuicyjne Definiowanie kategorii towarowych Sprzedaż towaru bez dodawania go do kartoteki Wbudowane zestawienia Eksport wydruków do PDF Zaawansowana konfiguracja wydruków Drukowanie nagłówka graficznego Drukarki systemowe Drukarki fiskalne Rejestrowanie wszystkich typów dokumentów, w tym dokumentów walutowych i złożonych, Automatyzacja procesu rejestracji dokumentów poprzez zastosowanie formuł automatycznego dekretowania, Możliwośd rejestrowania i automatycznego rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów Przeglądanie i analiza dokumentów w dowolnych układach Możliwośd tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów lub zapisów Automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensacja należności i zobowiązao, Rozliczanie rozrachunków walutowych, wraz z automatycznym tworzeniem dokumentów różnic kursowych, Automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwao do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek, Komplet zestawieo umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązao, także w ujęciu historycznym i prognostycznym, Szybkie i wygodne przeglądanie zapisów, obrotów i sald na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych, Generowanie kompletu wydruków urzędowych i statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowao i innych, Automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych wraz ze stosownymi przeksięgowaniami, przeszacowaniami i generowaniem bilansu otwarcia, Powiązanie procesu dekretacji dokumentów z ewidencją VAT umożliwiające jednokrotne wprowadzanie informacji oraz kontrolę zgodności kont księgi głównej z rejestrami VAT, Możliwośd tworzenia dowolnych zestawieo w oparciu o rejestry VAT oraz automatyczne generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7, Możliwośd tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT, 4

5 Pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych. Przyjmowanie pracowników, Gromadzenie dużej ilości danych o pracownikach (np. adresy, ukooczone szkoły, Historia zawodowa, dane ubezpieczeniowe i inne), Rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia (np. przeszeregowania), zapamiętanie pełnej historii zmian danych, Zwalnianie pracowników, łącznie z emitowaniem stosownych dokumentów (umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania, zaświadczenia itd.). Prowadzenie ewidencji nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności takich jak na przykład: nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyostwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami. Szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych w dniach i godzinach Naliczanie wynagrodzeo dla pracowników zatrudnionych w jednym z pięciu systemów wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym i prowizyjnym, Rozliczanie nieobecności na listach płac uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS. Przesyłanie do Płatnika danych niezbędnych do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS w tym również raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyoskich i wychowawczych. Obsługa umów zlecenia i o dzieło, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długo okresowych, kontraktów menedżerskich i wynagrodzeo członków Rad Nadzorczych, Możliwośd drukowania umów i rachunków, Możliwośd drukowania list wynagrodzeo z tytułu umów cywilno-prawnych, Możliwośd drukowania deklaracji PIT-11/8B i PIT-8A. Wbudowane połączenie z programem finansowo-księgowym WF-FaKir, Możliwośd utworzenia połączenia z dowolnym programem finansowo-księgowym, który może wczytad dane z pliku tekstowego. Wbudowany transfer do banku Możliwośd stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie Eksport danych do programów epfron i SOD Gotowe wydruki list płac, kartotek zarobkowych, podatkowych, zasiłkowych, przelewów wynagrodzenia, specyfikacji banknotów, Zbiorówek list płac, rozdzielnika kosztów, Wydruki miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy, Deklaracje PIT. DEK-I/II, meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06 Kartoteki odbiorców, dostawców, innych kontrahentów Urzędów skarbowych z adresami i numerami kont bankowych Pracowników Stawek podatkowych i ubezpieczeniowych Obsługa trzech oddziałów podmiotu gospodarczego Rozliczanie podatku VAT w obrocie krajowym, zagranicznym i wewnątrz UE. Wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UE/K, VAT-R, VAT-R/UE na formularzach lub na czystych kartkach. Rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych Przyporządkowanie do firmy dowolnej ilości właścicieli/wspólników i dowolny podział dochodu. Możliwośd uwzględniania udziałów zmiennych w czasie, a także dowolnej ilości spisów z natury. Emisja własnych dokumentów księgowych: dowody wewnętrzne, przelewy bankowe, bankowe dowody wpłat gotówkowych do każdej deklaracji, kontrahenta lub pracownika. Sporządzanie deklaracji NIP-1, NIP-2, NIP-3 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami jak NIP/2A, NIP-B, NIP-C, NIP-D 5

6 Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-40 wraz z załącznikami PIT- 28A, PIT-28B, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/2K Możliwośd dokonywania w jednym oknie wpisów do księgi z równoległym umieszczaniem zapisów w odpowiednich rejestrach zakupu i sprzedaży VAT, co znakomicie skraca czas potrzebny na zaksięgowanie dużej liczby dokumentów. Chronologiczne uporządkowanie wpisów - możliwośd księgowania przed skompletowaniem wszystkich dokumentów. Sumowanie wpisów za dowolny okres z jednoczesnym porównaniem sum narastających od początku roku. Podatek VAT należny i naliczony - użytkownik ma możliwośd zarówno określenia ilości rejestrów podatku VAT należnego i naliczonego, a także w każdym z rejestrów możliwośd określenia powiązao danych w rejestrze z danymi w podstawowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej. Kartoteka pracowników umożliwiająca również generowanie dokumentów rejestracyjnych dla ZUS. Możliwośd tworzenia list płac. Program automatycznie wylicza zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ZUS. Obsługa umów zlecenia i o dzieło. Dla umów trwających powyżej jednego miesiąca możliwe jest stworzenie harmonogramu zapłat, a na jego podstawie generowanie kolejnych rachunków. Rozliczenie podatku dochodowego pracowników (deklaracje PIT-4R, PIT11). Generowanie dokumentów rozliczeniowych dla ZUS. Przelewy do list płac oraz do umów zlecenia i o dzieło Program umożliwia prowadzenie ewidencji nieograniczonej ilości środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami, automatyczne tworzenie planów amortyzacji, drukowanie tabel amortyzacyjnych za poszczególne miesiące oraz uzyskiwanie dodatkowych danych takich jak np.: ilośd miesięcy, jaka pozostała do kooca amortyzacji danego środka Ewidencja przebiegu nieograniczonej ilości pojazdów dla potrzeb obliczania kosztów eksploatacji. Słownik stałych tras i odległości pozwala na zautomatyzowanie i przyśpieszenie wypełniana i ewidencji przebiegu oraz pozwoli uniknąd błędów. Przedstawienie wyników obliczeo w formie tabeli daje możliwośd optymalizacji własnych działao pod względem zaliczenia jak największej kwoty w koszty uzyskania przychodu. Program umożliwia utworzenie jednego Bilansu Otwarcia (w dowolnym momencie); Stan magazynu, po utworzeniu Bilansu Otwarcia można korygowad wykonując kolejne remanenty; Program umożliwia obsługę krajowego obrotu towarowego w walucie bazowej np. w PLN oraz walutach obcych; Program umożliwia szybkie wprowadzanie, modyfikację oraz usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych; Domyślnie, odpowiedni dokument magazynowy powstaje automatycznie w trakcie zatwierdzenia dokumentu handlowego; Do dokumentów handlowych i magazynowych można tworzyd dowolną ilośd dokumentów korygujących: handlowych oraz magazynowych. Jeżeli z korygowanym dokumentem handlowym skojarzony jest odpowiedni dokument magazynowy, proces korygowania dokumentu magazynowego odbywa się automatycznie; Program posiada cenniki w walucie bazowej oraz walutowe; Program umożliwia automatyczne naliczanie cen sprzedaży zgodnie z zdefiniowanymi wcześniej warunkami; Ceny sprzedaży mogą byd indywidualnie naliczane dla kategorii asortymentowych, indywidualnie dla grup kontrahentów lub indywidualnie dla każdego kontrahenta. Towary mogą mied także indywidualnie zdefiniowane stałe ceny sprzedaży; Program umożliwia prowadzenie okresowych akcji promocyjnych sprzedaży wybranych towarów oraz uruchomienie programu lojalnościowego dla odbiorców, który automatycznie nalicza i rejestruje 6

7 punkty zgodnie z zdefiniowanym wcześniej algorytmem w momencie wystawiania faktury lub innego dokumentu handlowego odbiorcy towaru; Program wyposażony jest w system ostrzeżeo, który uruchomiony, może kontrolowad i ostrzegad na przykład o próbach sprzedaży towaru w cenie sprzedaży niższej niż cena zakupu towaru, o przekroczeniu minimalnego stanu towaru w magazynie itd.; Program umożliwia automatyczne wystawienie faktur na podstawie wielu wcześniej utworzonych dokumentów WZ. W celu maksymalnego ułatwienia szybkiego dotarcia do poszukiwanej informacji, okna przeglądarek wszystkich kartotek programu wyposażone są różnorodne możliwości sortowania, posiadają bardzo rozbudowane możliwości filtrowania zawartości kartoteki według różnych, nawet bardzo złożonych warunków i kryteriów oraz mechanizmy wyszukiwania intuicyjnego; Większośd rozrachunków w postaci należności i zobowiązao tworzone jest automatycznie przez program podczas zatwierdzania dokumentów handlowych lub finansowych; Program dopuszcza także możliwośd ręcznego dodawania rozrachunków; Program umożliwia rozliczanie, poprzez kasę (okno szybkiej sprzedaży), dokumentów sprzedaży wystawionych w walucie bazowej np. PLN walutą lub płatnością złożoną z kilku rodzajów walut; Program w pełni automatyczne rozlicza rozrachunki w momencie zatwierdzania kasowego dokumentu finansowego czy bankowego; Rozrachunki można rozliczad w oknie przeglądarki kartoteki rozrachunków poprzez kojarzenie dokumentów handlowych kompensata; Rozrachunki można rozliczad w oknie przeglądarki kartoteki rozrachunków poprzez kojarzenie dokumentów handlowego i finansowego; Program zezwala na swobodne kojarzenie rozrachunków, rozłączanie skojarzonych zapisów; Program umożliwia na rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów Z okna przeglądarki kartoteki rozrachunków istnieje możliwośd bezpośredniego drukowania wezwao do zapłaty dla przeterminowanych należności; Z okna przeglądarki kartoteki rozrachunków istnieje możliwośd bezpośredniego wystawienia noty odsetkowej z naliczeniem odsetek za zwłokę; Program w pełni obsługuje również rozrachunki walutowe Program prowadzi rejestry wyciągów bankowych oraz raportów kasowych; Program umożliwia automatyczne lub ręczne wystawianie dokumentów KP i KW oraz Poleceo Przelewu; Program umożliwia również rejestrowanie wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe; Stanów magazynu, ofert, cenników; Zestawieo dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT; Zestawieo obrotów magazynowych; Analiz zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów; Analizy stanu rozrachunków; Rejestry dokumentów, wykazy jak na przykład Wykaz najlepszych odbiorców; Danych teleadresowych kontrahentów, Wykazu numerów kont bankowych kontrahenta; Indywidualnych danych handlowych danego kontrahenta jak na przykład przypisana mu rubryka cenowa, indywidualnie przypisane ceny sprzedaży wybranych asortymentów, domyślny narzut/upust, domyślny dla niego sposób zapłaty, wysokośd przyznanego kredytu kupieckiego i inne; Indywidualny kod kreskowy przeznaczony do jego elektronicznej identyfikacji; Lista firm powiązanych (płatników, odbiorców); Okno formularza kontrahenta umożliwia tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według paostw, województw) oraz przypisywanie do nich kontrahenta; 7

8 Okno formularza kontrahenta umożliwia wpisanie tekstu komunikatu / przypomnienia pojawiającego się każdorazowo przy jego wyborze w dowolnym formularzu programu. Umożliwia to np. przekazywanie informacji o kontrahencie dla innych osób obsługujących program itp.; Każdy kontrahent może mied swój własny, indywidualny cennik niezależny od przynależności do grupy kontrahentów, która ma zdefiniowane inne domyślne ceny. Do kartoteki można wprowadzad cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi Obsługiwane dokumenty: Bilans otwarcia, Remanent, PZ przychód zewnętrzny, WZ wydanie zewnętrzne, PZk korekta przychodu zewnętrznego, WZk korekta wydania zewnetrznego PW przychód wewnętrzny, RW rozchód wewnętrzny, ZU zakup usług, SU sprzedaż usług, Zuk korekta zakupu usług, Suk korekta sprzedaży usług, Faktura VAT, Faktura VAT RR Walutowa faktura VAT (w obrocie krajowym) Rachunek zwykły, Paragon, Faktura korygująca VAT, Faktura korygująca VAT RR Walutowa faktura korygująca VAT (w obrocie krajowym) KP kasa przyjmie, KW kasa wyda, Przelew własny, Przelew obcy, Wpłata gotówki na rachunek, Wypłata gotówki z rachunku, Kompensata, Wezwanie do zapłaty, Nota odsetkowa Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych, z możliwością jej uzupełniania Miejsca użytkowania, przechowywane w strukturze drzewiastej Ewidencja stanowisk kosztowych Rozbudowana ewidencja kontrahentów/dostawców wraz z informacjami kontaktowymi Kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych) Własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia Rozbudowana ewidencja firm obsługiwanych przez system, zawierająca takie informacje, jak nazwa, adres, NIP, rachunki bankowe itp. Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce używania, stanowisko kosztowe (możliwy procentowy przydział do wielu stanowisk), osoba odpowiedzialna, charakterystyka, składniki środka trwałego, wartośd początkowa, wartośd aktualna, data zakupu, data przyjęcia do użytkowania, data pierwszej amortyzacji, historia przydziałów do miejsc użytkowania i stanowisk kosztowych oraz historia osób odpowiedzialnych Możliwośd wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych, która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania 8

9 Możliwośd zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych Ewidencja operacji wykonanych na danym środku Spis dokumentów danego środka trwałego Możliwośd przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach, grupach/kategoriach i innych Podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilośd, charakterystyka Możliwośd zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych Możliwośd przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii Rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych Możliwośd prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej Dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika) Częstotliwośd generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie Dla amortyzacji podatkowej możliwośd wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielid na miesiące w dowolny sposób) Możliwośd wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo Dostępne są następujące operacje: Likwidacja Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik) Sprzedaż Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik) Ulepszenie środka Przeszacowanie środka Przekazanie nieodpłatne środka Zmiana osoby odpowiedzialnej Zmiana miejsca użytkowania środka Korekta amortyzacji wykonanej Korekta planu amortyzacji Prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwośd filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych Operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, LC, PK, PT, ZT, MT) Możliwośd filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach Możliwośd nadania maski na dowolny rodzaj dokumentu Każdy środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpid na dokumencie zakupu Dowolny środek trwały i element wyposażenia może byd wprowadzany do ewidencji od strony pozycji dokumentu zakupu Możliwośd filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, kontrahencie/dostawcy Dostępne dwie możliwe polityki generowania dekretów: w oparciu o wzorce księgowania - można zdefiniowad dowolną liczbę wzorców księgowania, z których każdy jest zbiorem standardowych operacji (np. przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, likwidacja itp..) powiązanych z kontami Wn/Ma, na które to konta przydzielane są procentowo wartości operacji; wówczas dany środek trwały wiążemy na stałe z wybranym wzorcem księgowania 9

10 w oparciu o metajęzyk dekretów - definiujemy parametry (np. numery kont), funkcje (zwracają wyliczone numery kont dla wprowadzonych warunków) i sposoby księgowania (które wiążą funkcje z operacjami standardowymi) ; sposób ten pozwala na wygenerowanie dowolnych numerów kont (np. zgodnymi z kontami w programie księgowym) wraz z wartościami jakie powinny byd na nich zaksięgowane Ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych i cechach dekretów Możliwośd wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym przypadku może byd WF-Fakir, ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany za pomocą metajęzyka dekretów Moduł uprawnieo definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu Mechanizm pól dodatkowych Moduł raportów tworzonych w narzędziu Crystal Reports, z możliwością przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeo i filtrów SQL Export do programu Excel z głównych ekranów programu Pełna oferta towarów i usług - szczegółowe informacje o asortymencie Współpraca z wieloma magazynami i wieloma firmami Aktualne cenniki - praktycznie dowolna ilośd cen, łącznie z cenami dedykowanymi dla konkretnych grup kontrahentów na wybrane kategorie asortymentowe Bieżące stany magazynowe Pełne dane o kontrahentach wraz z kontaktami Kontrola zaległości kontrahentów wraz ze szczegółami zaległych, nierozliczonych dokumentów Obroty kontrahentów za dowolny okres z podaniem szczegółowych danych o sprzedaży towarów. Wystawianie zamówieo (Pre-selling) Sprzedaż (Van-selling) - faktury Dokumenty magazynowe Dokumenty finansowe - prowadzenie kasy Windykacja należności Raporty sprzedaży handlowca Funkcjonalnośd przydatna dla właścicieli firm pokazująca ogólną i szczegółową sprzedaż firmy, analizę finansów, zamówieo, należności i zobowiązao. Drukowanie dokumentów zamówieo, faktur, dokumentów kasowych i innych raportów na drukarkach mobilnych Wysyłanie raportów na skrzynkę Współpraca z czytnikami kodów kreskowych Tworzenie zaawansowanych i wielowymiarowych analiz danych znajdujących się w bazach systemów takich programów jak WF-Mag dla Windows i WF-FaKir dla Windows Możliwośd zdefiniowania zakresu danych oraz przekrojów, w jakich chcemy analizowad zebrane dane Tworzenie automatyczne zaawansowanych raportów, analiz i wykresów Prezentowanie danych w postaci tabel przestawnych arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel Planowanie terminów służbowych i prywatnych Rozbudowany, intuicyjny w obsłudze kalendarz Delegowanie terminów innym użytkownikom Rejestracja wszystkich rodzajów kontaktów (kontaktów teleadresowych, kontrahentów, osób kontaktowych, jednostek organizacyjnych i pracowników) Rejestrowanie danych statycznych i dynamicznych o kontakcie (listy, faksy, e, spotkania, wyjazdy itp.) Rejestrowanie kontaktów służbowych i prywatnych Planowanie terminów i przypomnieo związanych z kontaktem 10

11 Możliwośd rejestracji wydarzeo, działao i terminów w kontekście kontaktu Możliwośd dołączania załączników takich jak pliki i notatki Współpraca z programem WF-Mag dla Windows Definiowania wiele typów relacji między kontaktami Określenie ról kontaktów wchodzących w skład relacji Rejestrowanie daty zakooczenia współpracy z kontaktem Rejestracja podstawowych typów działao takich jak: sprawa, spotkanie, zadanie, wyjazd, rozmowa tel. Rejestracja złożonych działao takich jak sprawa, na którą składa wiele działao podstawowych jak rozmowa tel., spotkanie, zadanie lub wyjazd Rejestracja i automatyczne powiązanie działao związanych z kontaktem Rejestracja i automatyczne powiązanie wydarzeo związanych z konkretną sprawą Planowanie terminów i przypomnieo związanych z działaniem Możliwośd dołączania załączników takich jak pliki i notatki Rejestrowanie wielu typów wiadomości jak listy, faksy i e Możliwośd powiązania każdej wiadomości z konkretnym kontaktem i sprawą Automatyzacja pracy z wbudowanym programem pocztowym Możliwośd zdefiniowania wielu kont pocztowych w programie Możliwośd dołączania załączników takich jak pliki i notatki Rejestracja i automatyczne powiązanie załączników związanych z działaniem z konkretnym kontaktem, wydarzeniem czy działaniem Możliwośd otwierania pliku przy pomocy programu zdefiniowanego w systemie Definiowanie kont i uprawnieo użytkowników programu Definiowanie danych konta użytkownika Konfiguracja danych kont pocztowych Zarządzanie synchronizacją on-line z WF-Mag dla Windows Definiowanie słowników Wspólny Słownik Zamówieo: , IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Pakiet oprogramowania oraz metkownice dostarczyć do r. Wagi i kasy fiskalne należy dostarczyć w terminie od dnia do r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Pzp: 1. posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności - warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp., 2. posiadania wiedzy i doświadczenia warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp., 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp., 4. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp., 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. - warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp. 11

12 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. VI. VII. VIII. IX. WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU. 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. 2. Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Pzp Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału o udzielenie zamówienia, albo składania ofert. 5. Wykonawca posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa ofertę w języku polskim wraz z tłumaczeniem odpowiednich dokumentów na język polski, zgodnie z 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane (Dz. U 2009 Nr 226 poz. 1817). 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWACAMI. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (art. 27 ust. 1 Ustawy P.z.p.), fax , mail: z dopiskiem: Dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania edukacyjnego w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców etap I. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji wysyłanych droga elektroniczną lub faksem. (art. 27 ust. 2 Ustawy P.z.p.). 3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami oraz potwierdzania wpływu oświadczeo, wniosków, zawiadomieo oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest: Wicedyrektor Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach Jarosław Augustynowicz. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 12

13 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTWANIA OFERT. 1. Przygotowanie oferty: 1) Wykonawca może złożyd jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym; 2) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; 3) oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają czytelnego podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa; 4) oferta czytelnie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego; 5) oferta powinna zawierad wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji; 6) dokumenty winny byd sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierad informacje i dane określone w tych dokumentach; 7) poprawki w ofercie muszą byd naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę; 8) wszystkie strony oferty powinny byd ponumerowane(nie numerowad pustych stron), spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości de kompletacji zawartości oferty. 2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia, 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyd do oferty; 3) oferta winna byd podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela; 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za wykonanie umowy; 5) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może byd krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3. Sposób zaadresowania oferty: 6) ofertę należy złożyd w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalnośd do terminu otwarcia ofert. 13

14 7) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno byd zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta: Dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania edukacyjnego w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców etap I., Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. XI. XII. XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Oferty należy składad do dnia: r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, ul. Żwirki i Wigury 2, Gorzyce/sekretariat/. 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania. 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienid lub wycofad ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 5. Oferty zostaną otwarte dnia: r., o godz w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, ul. Żwirki i Wigury 2, Gorzyce. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi byd podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie winna obejmowad wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 3. Cena może byd tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. 4. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1) oferta, została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 2) pełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: Nazwa kryterium: - najniższa cena ofertowa = 100 punktów. Ocena będzie następowała wg wzoru: C = (CN CO) x 100 Gdzie: C - ocena badanej oferty w kryterium cena, CN - cena ofert najniższej, CO - cena oferty badanej. 3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilośd punktów. 14

15 XIV. XV. XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYD ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowieo wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeo, 2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostad podpisana przed upływem tego terminu. 8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do siwz. 15

16 XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Pzp. XVIII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ZAWARTE W SIWZ 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom z podaniem nazwy firmy. 9. Przedmiotem niniejszego postępowania jest akceptacja umowy wstępnej załączonej do SIWZ. XIX. POSTANOWIENIA KOOCOWE. 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakooczeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Udostępnienie dokumentów odbywad się będzie wg poniższych zasad: Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, udostępnienie dokumentów odbywad się będzie w obecności pracownika Zamawiającego, Wykonawca nie może samodzielnie kopiowad lub utrwalad treści złożonych ofert, za pomocą urządzeo lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, udostępnienie może mied miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin pracy Urzędu Gminy Gorzyce. 3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą lub faksem, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one byd udostępnione. 4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający wykonuje nieodpłatnie. 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. XX. ZAŁĄCZNIKI. Załączniki składające się na integralną cześd specyfikacji: 1) Formularz ofertowy załącznik nr 1; 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2; 16

17 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu - załącznik nr 3; 4) Wzór umowy - załącznik nr 4. 17

18 Załącznik nr 1. FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer NIP:... Dane dotyczące zamawiającego Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury Gorzyce Zobowiązania wykonawcy: Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: Dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania edukacyjnego w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców etap I, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: cena netto...zł (słownie:...) podatek VAT...zł cena brutto...zł (słownie:...) Oświadczam, że: Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: r. 18

19 Oświadczenie dotyczące postanowieo specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeo oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeo i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Lp. Nazwa Ilośd Cena netto Podatek VAT Cena brutto 1. Metkownica 6 2. Kasa fiskalna 5 3. Waga elektroniczna 4. Pakiet oprogramowania edukacyjnego 15 stanowiskowy 5 1 Dokumenty: Na potwierdzenie spełnienia wymagao do oferty załączam: Zastrzeżenie wykonawcy Inne informacje wykonawcy: Informacje na temat podwykonawców (data i czytelny podpis wykonawcy) 19

20 Załącznik nr 2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowośd... Data... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności: 1) posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.... (data i czytelny podpis wykonawcy)

21 Załącznik nr 3. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowośd... Data... Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U nr 113 poz. 759 z późn. zm.)... (data i czytelny podpis wykonawcy)

22 Załącznik nr 4. UMOWA WZÓR Nr umowy :... Pozycja w budżecie projektu :... Zawarta w dniu r. Pomiędzy: Powiatem Tarnobrzeskim/ Zespołem Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach ul. Żwirki i Wigury 2, Gorzyce REGON :..., NIP... reprezentowanym przez: Krzysztofa Komórkiewicza Dyrektora Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, Działającego na mocy upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 18/55/2012 Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia r., którego kopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem stanowi załącznik do niniejszej umowy, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą:... o numerze NIP..., REGON..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa pomocy dydaktycznych i oprogramowania edukacyjnego w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców etap I. przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp, została zawarta umowa następującej treści: Przedmiotem umowy jest: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych programów komputerowych w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego przez Powiat Tarnobrzeski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. 2. Warunki dostawy: dostawa do siedziby Zamawiającego. 3. Dostarczone pomoce dydaktyczne i oprogramowanie edukacyjne muszą posiadad co najmniej parametry określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi byd fabrycznie nowy. 5. Dostawa przedmiotu umowy powinna byd wyznaczona na dzieo roboczy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8.00 do

23 6. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedzi na wszelkie pisma Zamawiającego związane z przedmiotem umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. 7. W przypadku braku odpowiedzi na pisma Zamawiającego w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu pismo uważa się za przyjęte bez zastrzeżeo i nie może byd ono później kwestionowane. 8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty niniejszą umową jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw majątkowych osób trzecich. 9. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowid naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 10. Jeżeli dostarczony sprzęt będzie niezgodny z ofertą złożoną do postępowania lub nie będzie spełniał odpowiednich wymogów jakościowych i technicznych, Wykonawca jest zobowiązany odebrad dostarczony Przedmiot niniejszej Umowy na swój koszt i wymienid na nowy, wolny od wad i zgodny z ofertą, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 11. Wykonawca nie może powierzyd w całości ani w części wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zakresu wskazanego w ofercie. 12. Wszelkie przepisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd jak za własne działania lub zaniechania. 13. Wykonanie dostaw zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru. 14. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy, z co najmniej jedno dniowym wyprzedzeniem. 15. Zamawiający zobowiązuje się: 16. do sprawdzenia w obecności pracownika Wykonawcy - kompletności zakresu dostawy, zgodności z Umową i Załącznikami pod względem ilościowych oraz do zgłoszenia ewentualnych roszczeo o usunięcie braków ilościowych lub innych braków albo dokonanie uzupełnieo w terminie do kooca następnego dnia roboczego w którym nastąpiło przekazanie dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 17. do odbioru dostawy do kooca dnia, w którym nastąpiła dostawa. 18. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia części przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Przekazania, bez żadnych zastrzeżeo 19. Jeżeli zaoferowany do Odbioru Przedmiot Umowy nie spełnia wymogów określonych w Umowie oraz Załącznikach, Zamawiający może żądad od Wykonawcy usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminach wynikających z zapisów gwarancyjnych, w innych przypadkach termin ten wynosi 7 dni od wskazania wady przez Zamawiającego. 20. W przypadku, gdy zaoferowany do odbioru przez Wykonawcę przedmiot umowy spełnia wymogi określone w Umowie, Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia jego Odbioru i zapłaty wynagrodzenia ustalonego niniejszą Umową. Potwierdzenie odbioru nastąpi poprzez podpisanie przez obie Strony stosownych protokołów. 21. Potwierdzenie odbioru sprzętu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca za przedmiot umowy otrzyma wynagrodzenie zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem i zgodnie ze złożoną ofertą cenową o wartości netto:... zł brutto:... zł Słownie:... W tym : podatek VAT -... zł. 2. Zapłata wynagrodzenia w terminach określonych w niniejszym paragrafie nastąpi pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma środki na realizację projektu przed określonym terminem płatności, w przypadku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZS.042.08.2013. Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce

Znak sprawy: ZS.042.08.2013. Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce Znak sprawy: ZS.042.08.2013 Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa materiałów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3 Warszawa 2013-05-02 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2013. Nazwa zadania: Wydawnictwa3 I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Mikołajki Pomorskie, 2012-06-08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.27271.3.2012. Nazwa zadania: Wykonanie zabudowy samochodu

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH ZP... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16 tel. 43 84 06 800 ; faks: 43 84 06 801 NIP: 832-17-89-610, REGON: 000310143, KRS : 0000022938 Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo