Nr 02/ZP/ NIP:... REGON:... KRS:... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 02/ZP/09 ... NIP:... REGON:... KRS:... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą"

Transkrypt

1 Nr 02/ZP/09 Umowa /projekt/ zawarta w Mysłowicach w dniu r. pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Fabrycznej 10, NIP: , REGON: , KRS: reprezentowanym przez: Krzysztofa Kumóra Prezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym a, NIP:... REGON:... KRS:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą 1 1. Umowa niniejsza jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na dostawę, wdroŝenie oraz opiekę autorską zintegrowanego systemu informatycznego w formie leasingu operacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie negocjacji, prowadzonego na zasadach Regulaminu zamówień sektorowych podprogowych obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, rozstrzygniętego dnia Przedmiotem nin. Umowy jest Dostarczenie i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach oraz świadczenie usług opieki autorskiej, obejmującego w szczególności infrastrukturę opisaną w załączniku nr 1 do nin. Umowy. 3. Dostawa przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego nastąpi w terminie do W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad fizycznych Zamawiający moŝe odmówić podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz zaŝądać dostarczenia sprzętu i oprogramowania wolnego od wad, wyznaczając 3 dniowy termin na wykonanie tego obowiązku. W razie nie zachowania tego terminu Zamawiający będzie mógł odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni, zawiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Protokół odbioru przedmiotu umowy stanowi dowód jego i przekazania do uŝywania wraz z oryginałem karty gwarancyjnej jakości rzeczy. 5. JeŜeli po wydaniu przedmiotu umowy ujawnią się wady, których nie moŝna było ustalić przy wydaniu, uniemoŝliwiające przewidziane w umowie uŝywanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest usunąć je natychmiast po zawiadomieniu przez Zamawiającego. 6. Strony mogą ustalić, Ŝe wady wykryte usunie Zamawiający na koszt Wykonawcy. 7. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe u Zamawiającego na skutek wad przedmiotu umowy Umowa zawarta jest na okres 36 miesięcy licząc od dnia jej podpisania. 2. Przedmiot umowy przez okres trwania umowy stanowi własność Wykonawcy. Zamawiający nie moŝe bez zgody Wykonawcy ustanawiać na przedmiocie umowy jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie. 3. Wykonawca nie moŝe bez zgody Zamawiającego przelewać swoich praw wynikających z 1

2 umowy wobec Zamawiającego na osoby trzecie. 4. Wykonawca dokonuje umorzenia i amortyzacji przedmiotu umowy według aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 5. Wartość wykupu przedmiotu umowy wynosi:. zł. brutto (słownie: ) 6. Zamawiający nabywa przedmiot umowy w ciągu 10 dni od dnia wygaśnięcia umowy za cenę równą ustalonej w umowie wartości końcowej. Warunkiem nabycia jest kwota zapłacenia wszystkich naleŝności wynikających z umowy oraz złoŝenie pisemnego wniosku o zawarcie umowy sprzedaŝy na co najmniej 21 dni przed wygaśnięciem umowy. 7. Miejscem uŝytkowania przedmiotu umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez Zamawiającego, wynikające z jej charakteru. 8. Wraz z przekazaniem i wdroŝeniem u Zamawiającego przedmiot umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do dokumentacji i oprogramowania w zakresie m.in. wszelkich pól eksploatacji związanych z działalnością Zmawiającego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości.. płatne w 36- miesięcznych ratach. Raty leasingowe płatne będą do dnia 15 kaŝdego miesiąca na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 2. Zapłata naleŝności z tytułu umowy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku.. 3. Zamawiający jest zobowiązany pokrywać wszelkie opłaty i inne naleŝności związane z umową oraz przedmiotem umowy. 4. Zwłoka w zapłacie raty nie przekraczająca 30 dni nie powoduje dodatkowych obowiązków dla Zamawiającego W dniu odbioru przedmiotu umowy Zamawiający ubezpieczy na swój koszt przedmiot umowy w ramach polisy OC na czas trwania umowy. Kopię polisy ubezpieczenia przekazuje Wykonawcy. 2. W przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w to miejsce, na ustalonych warunkach finansowych, nowy przedmiot umowy o parametrach nie gorszych niŝ przedstawione w umowie Wykonawca wyda w dniu podpisania niniejszej umowy dokumenty gwarancyjne dotyczące przedmiotu umowy. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony sprzęt oraz oprogramowanie. Okres ten nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem sprzętu, a warunki gwarancji producenta sprzętu przewidują dłuŝszy okres gwarancji niŝ zastrzeŝony w niniejszej Umowie, wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta sprzętu. Gwarancja producenta udzielona jest niezaleŝnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy teŝ z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 Kodeksu cywilnego. 3. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego pod dniu podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbiorczego jakościowo ilościowego. 4. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o ujawnionych wadach w przedmiocie leasingu oraz terminie i zakresie napraw gwarancyjnych wykonywanych wyłącznie we wskazanych w dokumencie gwarancji punktach napraw. 2

3 6 1. W przypadku opóźnienia w zapłacie rat leasingowych zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej, z zastrzeŝeniem 3 pkt Wykonawca zapłaci karę umowną wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 3. Wykonawca zapłaci karę umowną wysokości 0,2 % wartości umowy za kaŝdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy. 4. Zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania przewyŝszającego kary umowne, na zasadach ogólnych. 5. Bez zgody Zamawiającego wyraŝonej na piśmie Wykonawca nie moŝe przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Wszelkie spory powstałe w realizacji umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 3. W przypadku niemoŝności osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego. 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. Wykonawca..... Wykonawca Zamawiający 3

4 Załącznik 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Dostawa sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt serwerowy wymagany do pracy systemu wraz z odpowiednim oprogramowaniem systemowym, bazodanowym oraz oprogramowaniem zabezpieczającym funkcjonowanie serwera. Wykonawca przedstawi do akceptacji specyfikację konfiguracji sprzętowej serwera wraz z urządzeniem okresowo archiwizującym dane (streamer) oraz listę wszelkiego oprogramowania, którego instalacja jest niezbędna do prawidłowego działania ZSI. Minimalne parametry stacji serwerowej: - minimum 1 procesor, 4 rdzenie na procesor, dedykowany do pracy w serwerach. - pamięć RAM minimum 8 GB Fully Buffered, z technologią ECC (2x4 GB - moŝliwość rozszerzenia do 16 GB). - szybkość magistrali systemowej minimum 1333 MHz. - napęd DVD R/RW zamontowany w obudowie serwera. - płyta główna wyposaŝona w wolne sloty minimum 2xPCI-Express. - dwie zintegrowane serwerowe karty sieciowe np. LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 lub równowaŝne, - interfejsy 1 x serial, 4xUSB (przynajmniej jeden z przodu), VGA. - moŝliwość podłączenia myszy i klawiatury PS2. - macierzowy kontroler twardego dysku SAS Hot-Plug (RAID 0/1/5) posiadający co najmniej 256 MB wewnętrznej pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. - twarde dyski minimum 4 x 72 GB obr./min. Hotplug (wymiana podczas pracy). - karta grafiki zintegrowana minimum 64MB. - zasilanie w skład którego wchodzą 2 zasilacze z funkcją HotPlug. - system chłodzenia wentylatory nadmiarowe z funkcją HotPlug. - taśmowe urządzanie archiwizujące dane (streamer), obsługujące nośniki minimum 160 GB. - obudowa urządzeń serwerowych umoŝliwiająca montaŝ w szafie typu rack. - szafa stojąca typu rack. Minimalne parametry dotyczące oprogramowania: - system operacyjny MS Windows 2008 Serwer w wersji 32 bit wraz z nośnikiem, 4

5 - silnik bazodanowy w oparciu o który będzie działać ZSI, - oprogramowanie antywirusowe chroniące serwer. Gwarancja: minimum 3 lata gwarancji i serwisu w miejscu instalacji realizowanych przez producenta serwera WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego Wykonawca wykona projekt oraz wdroŝenie zintegrowanego systemu zarządzania w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, ul. Fabryczna Migracja danych Oferent musi zapewnić całkowitą migrację danych z obecnego systemu informatycznego uŝywanego w MPWiK Mysłowice (opartego na systemie SYMFONIA PREMIUM Finanse i księgowość, Środki trwałe, Kadry i płace, SprzedaŜ) oraz migrację udostępnionych danych z RPWiK Katowice (baza danych Microsoft SQL, pliki tekstowe dane odbiorców wody i ścieków oraz struktury liczników, podliczników) Konfiguracja serwera i instalacja systemu Wykonawca przygotuje serwer oraz zainstaluje niezbędne oprogramowanie oraz przeprowadzi testy poprawności funkcjonowania serwera wraz z oprogramowaniem w środowisku produkcyjnym Realizacja szkoleń Oferent musi zapewnić cykl szkoleń obejmujący szkolenia uŝytkowników oraz administratorów systemu w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach. W liczbie: uŝytkownicy systemu 1000 godzin oraz co najmniej 2 administratorów systemu 15 godzin 1.4. Opieka autorska Wykonawca zapewni 3 letnią opiekę autorską dostarczonego oprogramowania, która będzie polegać na usuwaniu zgłoszonych awarii, dostarczeniu niezbędnych aktualizacji, modernizacji ZIS oraz dostosowaniu ZIS do ewentualnych zmienionych, po dacie podpisania umowy, norm prawa obowiązującego na terenie RP. 2. SZCZEGÓŁOWY MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 2.1. Wymagania ogólne Zintegrowany system zarządzania dostarczony przez Oferenta musi być kompleksowy i charakteryzować się, co najmniej ogólnymi cechami: - musi być systemem w pełni zintegrowanym, pracującym na jednym, wspólnym dla wszystkich uŝytkowników, silniku bazodanowym, umoŝliwiającym dostęp do informacji bezpośrednio po jej wprowadzeniu w róŝnych przekrojach i szybki jej podgląd z róŝnych poziomów i przez róŝnych uŝytkowników; - musi być oparty o nowoczesną serwerową technologię bazodanową, zapewniającą pełną ochronę danych, kontrolę dostępu do danych, ciągłą archiwizację oraz moŝliwość pracy wielu uŝytkowników jednocześnie; 5

6 - musi być oparty o architekturę serwerową (klient-serwer); - wszystkie kluczowe operacje obliczeniowe muszą być wykonywane na serwerze, na stacjach klienckich dopuszcza się wykonywanie tylko niektórych operacji przetwarzania danych; - musi gwarantować bezpieczeństwo integralność danych; - wszystkie aplikacje wchodzące w skład systemu powinny posiadać ujednoliconą szatę graficzną oraz graficzny interfejs uŝytkownika; - wszystkie aplikacje przeznaczone dla uŝytkownika końcowego oraz dokumentacja muszą być w języku polskim; - umoŝliwiać pełną kontrolę działań uŝytkownika (nadawanie uprawnień do działań i zasobów) sytemu na kaŝdym etapie; - musi posiadać wsparcie techniczne poprzez systematyczne aktualizacje, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami; - stacje robocze podłączone do Zintegrowanego Systemu Informatycznego muszą umoŝliwiać uŝytkownikowi korzystanie z zasobów sieci Internet oraz Intranet; - musi przechowywać dane historyczne (zapis nowej informacji nie moŝe spowodować utraty dotychczasowej informacji; poprzednia wartość musi być zapamiętana wraz ze znakiem czasowym w którym obowiązywała); - musi być oparty o jedną, wspólną dla wszystkich uŝytkowników systemu bazę danych słownikowych, takich jak słowniki: ulic, nieruchomości, budynków, obiektów rozliczeniowych, liczników, pod liczników, płatników, banków, komórek organizacyjnych, zleceń, pracowników, itp.; - musi umoŝliwiać bezpieczną pracę zdalną w trybie on-line na bazie danych serwera ze stanowisk terminalowych zlokalizowanych poza główną siedzibą MPWiK Sp. z o.o.; - musi przechowywać informacje o uŝytkowniku dokonującym modyfikacji konkretnego dokumentu, oraz datę i dokładny czas wykonania tej operacji; - musi zapewnić dokładne określenie praw dostępu poszczególnych uŝytkowników systemu do poszczególnych grup danych oraz operacji, jakie moŝe na nich wykonać (wprowadzanie, aktualizacja, przeglądanie, usuwanie); - musi umoŝliwiać budowanie zestawień, raportów samodzielnie przez uŝytkownika, wraz z moŝliwością ograniczania dostępu innym uŝytkownikom do poszczególnych dokumentów w zakresie podglądu, edycji i usuwania. Oferowany system musi posiadać narzędzia umoŝliwiające samodzielne tworzenie zestawień przez uŝytkowników; - musi mieć moŝliwość wprowadzania samodzielnie przez uŝytkownika nowych pól do kartotek bazy danych, składników płacowych oraz nowych słowników, bez potrzeby wzywania konsultanta Wykonawcy. Wprowadzane informacje w nowych polach muszą być obsługiwane przez oprogramowanie w zakresie doboru danych do przeglądania, lub wydruków wg kryteriów zadanych przez uŝytkownika; - musi współpracować z pakietami pracy biurowej popularnych producentów; przekazywanie wybranych fragmentów tabel z danymi, lub tekstów do programów pakietów powinno być dostępne dla uŝytkownika 6

7 w prosty w obsłudze sposób; - musi posiadać moŝliwość zapisu wykazów, raportów, zestawień w formacie XLS, DOC, PDF, TXT, HTML; - musi umoŝliwiać automatyczne generowanie sprawozdań wymaganych przepisami, w formacie dokumentów wymaganym przez instytucje zewnętrzne (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny, Urząd Wojewódzki, PFRON); - musi mieć opracowany zestaw dokumentacji zawierający instrukcje obsługi dla uŝytkowników oprogramowania w postaci podręczników napisanych w języku polskim; - system podręcznej pomocy musi być zgodny z wersją oprogramowania; - system musi zapewniać moŝliwość rozbudowy o inne moduły branŝowe GIS, ewidencję sieci, monitoring sieci, model hydrauliczny sieci; - musi dysponować narzędziami umoŝliwiającymi przydzielanie uprawnień uŝytkownikom do konkretnych części systemu SprzedaŜ wody i ścieków oraz sprzedaŝ pozostała - musi istnieć bezpośrednia współpraca z pozostałymi modułami, - musi zawierać kartotekę kontrahentów i płatników, - musi umoŝliwiać generowanie dokumentów sprzedaŝy faktur VAT, faktur korygujących VAT, faktur pro forma dla zadanego profilu klienta, - generowanie faktur dla masowego klienta, który posiada więcej punktów rozliczeniowych musi uwzględniać wyszczególnienie pozycji w postaci załączników do faktur lub specyfikacji, - musi umoŝliwiać generowanie dokumentów sprzedaŝy na podstawie umów oraz odczytów, - musi posiadać pełną kontrolę rozrachunków, - musi posiadać moŝliwość zaciągania wpłat bezpośrednio z sytemu bankowego, - musi umoŝliwiać generowanie prognostycznych dokumentów sprzedaŝy, - system musi posiadać kontrolę wprowadzonych odczytów, automatycznie sygnalizując wartości, które znacznie odbiegają od średnich zuŝyć wody dla zadanych punktów pomiarowych., - musi istnieć moŝliwość wprowadzania i ewidencji umów z kontrahentami, - musi istnieć moŝliwość wprowadzania wielu cenników, systemu rabatów i bonifikat, - musi istnieć moŝliwość automatycznego naliczania odsetek za nieterminowość wpłat, - musi istnieć obsługa płatności zaliczkowych, 7

8 - musi istnieć obsługa ewidencji liczników, pod liczników (historia montaŝu, naprawy, legalizacji), - musi istnieć moŝliwość zarządzania odczytami liczników, - musi istnieć moŝliwość współpracy z przenośnymi urządzeniami inkasenckimi online (transmisja danych GPRS) oraz offline, - musi istnieć moŝliwość współpracy z systemami GIS, - na dokumentach sprzedaŝy musi istnieć moŝliwość umieszczania kodu kreskowego, jednoznacznie identyfikującego odbiorcę i typ dokumentu, - musi współpracować ze standardowymi czytnikami kodów kreskowych, - musi istnieć moŝliwość filtrowania danych wg róŝnych kryteriów (osoba fizyczna, osoba prawna, ulice numery domów, itp.), powinna istnieć moŝliwość definicji kryteriów filtrowania przez uŝytkownika, - system powinien umoŝliwiać wystawienie dokumentów sprzedaŝy obejmujących pozostała sprzedaŝ poza wodą i ściekami, - musi umoŝliwiać wystawienie wszystkich rodzajów dokumentów kasowych, KP, KW, faktury VAT, korekty faktur VAT. - musi umoŝliwiać analizę ilości sprzedanych ścieków i wody, uŝytkownik powinien posiadać moŝliwość definicji parametrów poszczególnych część sieci z których będzie wykonywane obliczenie, - musi istnieć moŝliwość obsługi kasy 2.3. Finanse i księgowość - pełna integracja z pozostałymi modułami w szczególności z systemem bilingowym, - musi dostarczać bieŝące informacje o saldach i obrotach w dowolnych okresach, - moŝliwość sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pienięŝnych, - musi posiadać moŝliwość obsługi dokumentów zakupu i sprzedaŝy, - musi posiadać moŝliwość obsługi operacji kasowych (KW, KP), - musi korzystać ze wspólnych słowników, - musi umoŝliwiać analizę kosztów wg rodzajów kosztów, obrotów i sald kont dla jednego i kilku okresów sprawozdawczych, - musi posiadać moŝliwość analizy struktury wiekowej rozrachunków wg dowolnych okresów przeterminowania, analiz porównawczych, - musi umoŝliwiać współpracę z systemami bankowymi, deklaracja wyciągów bankowych i pojedynczych 8

9 operacji bankowych, - musi posiadać moŝliwość automatycznego generowania przelewów bankowych w walucie polskiej jak i obcej, - musi umoŝliwiać automatyczną numerację dokumentów sprzedaŝy z moŝliwością ręcznej zmiany, - musi posiadać funkcjonalność przeniesienia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia nowego roku obrachunkowego, - musi posiadać moŝliwość tworzenia nowych zestawień przez uŝytkowników, - musi posiadać moŝliwość prognozowania wyników finansowych, - musi posiadać moŝliwość generowania raportów i dokumentów wymaganych przez prawo polskie w zakresie objętym działaniem programu, - musi posiadać moŝliwość generowania i ewidencji not odsetkowych, monitów, - musi posiadać obsługę planów płatności, - musi posiadać obsługę kont pozabilansowych, - musi posiadać obsługę kredytów bankowych, - musi posiadać obsługę kodów kreskowych dla przyjmowanych i generowanych dokumentów, - musi zapewniać automatyczne księgowanie wyciągów bankowych (bezpośrednio z systemu bankowego) i wpłat gotówkowych, - musi posiadać moŝliwość definiowania i edycji rejestrów VAT, 2.4. Środki trwałe - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi posiadać obsługę wszystkich wymaganych przez prawo polskie dokumentów dotyczących środków trwałych (polecenie księgowania, przyjęcie środka, likwidacja środka całkowita lub częściowa, likwidacja środka ze sprzedaŝą, nieodpłatne przyjęcie środka trwałego, nieodpłatne przekazanie środka trwałego, zmiana stanowiska kosztów, miejsca uŝytkowania), - musi posiadać obsługę likwidowanych środków trwałych, - musi umoŝliwiać pełną ewidencję oraz historię składników majątku w tym: środków trwałych, takŝe w budowie, wartości niematerialnych i prawnych i innych wymaganych przez prawo polskie, - musi posiadać moŝliwość definiowania sposobu obliczania amortyzacji (bilansowej i podatkowej) wraz z edycja okresów, 9

10 - musi posiadać moŝliwość tworzenia, modyfikacji tabel i planów amortyzacji, - musi posiadać moŝliwość generowania zestawień i raportów, 2.5. Magazyn - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi generować dokumenty magazynowe PZ, WZ, RW, PW, - musi posiadać kartoteki magazynowe, - musi posiadać moŝliwość generowania zestawień i spisów wymaganych prawem polskim, - musi posiadać moŝliwość definiowania wyceny magazynu, - musi posiadać obsługę inwentaryzacji, - musi współpracować ze standardowymi czytnikami kodów kreskowych, 2.6. Kadry - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi posiadać moŝliwość definicji danych dotyczących poszczególnych stanowisk roboczych, musi zawierać kompletne zestawienie informacji o zatrudnionych, kartoteki osobowe pracownika (nazwisko, imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, NIP, PESEL, adresy zamieszkania, adresy do korespondencji, informacja o dokumentach toŝsamości, wykształcenie, kwalifikacje, staŝ pracy, stan rodzinny), - musi współpracować z systemem ZUS (systemem Płatnik), - musi istnieć moŝliwość zdefiniowania wewnętrznego kalendarza firmy, - musi istnieć moŝliwość zdefiniowania grup zawodowych i przypisywania poszczególnych osób do tych grup, wykonywanie zbiorczych operacji na grupach, - musi istnieć historia przebiegu kariery zawodowej dla kaŝdego pracownika wraz z pełną dokumentacją dotyczącą zajmowanych stanowisk, grup zaszeregowania itp., - musi istnieć ewidencja wyróŝnień nagród i kar, - musi rejestrować i obsługiwać informacje o zajęciach komorniczych wynagrodzeń, - musi automatycznie obliczać i ewidencjonować róŝne rodzaje urlopów, - musi obsługiwać ewidencję czasu pracy i listy obecności (równieŝ indywidualne harmonogramy czasu pracy dla zadanych pracowników), 10

11 - musi obliczać róŝne, zaleŝne od parametrów zatrudnienia dodatki, potrącenia, wliczone do wynagrodzenia, - musi umoŝliwiać generowanie dokumentów związanych z pracownikiem (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, świadectwa pracy oraz inne dokumenty i zaświadczenia wymagane przez prawo polskie), generowanie własnych typów dokumentów, - musi posiadać moŝliwość obsługi szkoleń dla pracowników, - musi umoŝliwiać generowanie wewnętrznych zestawień, analiz i raportów kadrowych wg poszczególnych zadanych cech oraz grup cech, - musi umoŝliwiać generowanie raportów wymaganych przez instytucje zewnętrzne GUS, RUP, US, PIP oraz inne wymagane przez prawo polskie, 2.7. Płace - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi posiadać moŝliwość obliczenia wynagrodzeń wg zdefiniowanego algorytmu, powinien posiadać moŝliwość edycji algorytmu (moŝliwość definiowania własnych wzorców płacowych), - musi istnieć moŝliwość zdefiniowania potrąceń i obciąŝeń wynagrodzeń pracowników, w tym obsługa obciąŝeń z mocy tytułów wykonawczych, - musi istnieć moŝliwość obsługi kasy zapomogowo poŝyczkowej i innych świadczeń socjalnych, - musi istnieć obsługa płac dla pracowników pracujących w systemie akordowym, brygadowym, - system musi rozliczać prawidłowo składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy oraz inne potrącenia zgodne z polskim prawem, - musi posiadać moŝliwość współpracy z systemem komputerowym ZUS (programem Płatnik), - musi posiadać moŝliwość eksportu i importu list pracowników, - musi istnieć moŝliwość obsługi rachunków wystawianych dla umów cywilni-prawnych, - musi istnieć moŝliwość automatycznego generowania formularzy do Urzędów Skarbowych, ZUS, GUS zgodnie z wymogami polskiego prawa, - musi istnieć moŝliwość automatycznego generowania przelewów na podane przez pracownika konto oraz do instytucji zewnętrznych, - musi istnieć moŝliwość generowania list płac, a ich wygląd moŝliwy do zaprojektowania przez operatora sytemu, - musi posiadać obsługę osób niepełnosprawnych, naliczenie składek refundowanych z budŝetu państwa i PEFEON, - musi posiadać rozbudowane moŝliwości edycji i generowania zestawień, raportów i spisów dotyczących 11

12 w szczególności: płac, premii, dodatków, ubezpieczeń, potrąceń, zaliczek, kar, zasiłków, zajęć, poŝyczek, absencji, - musi posiadać moŝliwość eksportu danych dotyczących wynagrodzeń do systemu bankowego, aby kwoty przelewów wynagrodzeń były automatycznie nanoszone do programu bankowego, 2.8. Monitorowanie i sprawozdawczość oraz informowanie kierownictwa. - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi posiadać moŝliwość definiowania wielu wariantów planu operacyjnego, uwzględniając informacje i parametry historyczne, - musi posiadać moŝliwość podziału planu na plany częściowe, - musi posiadać moŝliwość projektowania budŝetów globalnych i cząstkowych obejmujących przychody i koszty, - musi posiadać moŝliwość definiowania okresów czasowych obejmujących plany, - musi umoŝliwiać generowanie planów amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych juŝ istniejących w systemie lub planowanych do zakupu, - musi umoŝliwiać tworzenie róŝnorodnych zestawień umoŝliwiających analizę zarówno danych planowanych, jak i zrealizowanych, obejmujących w szczególności rachunek zysków i strat, bilans, przepływy finansowe, krótkookresowy rachunek wyników analizę wskaźnikową, - musi istnieć moŝliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z sytemu, w postaci wykresów tabel, schematów, - musi istnieć moŝliwość generowania formularzy, raportów, przenoszenia ich do formatów XLS, DOC, PDF, TXT, HTML; 2.9. Obieg dokumentów. - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi istnieć moŝliwość przesyłania informacji w formie elektronicznej jak równieŝ papierowej między uŝytkownikami sytemu, - musi istnieć moŝliwość generowania dokumentów wewnętrznych oraz przyjmowania dokumentów zewnątrz, - informacja musi zawierać co najmniej następujące pozycje: temat, treść, adresat, nadawca, - musi istnieć moŝliwość podpięcia załączników, plików.pdf.,.jpg lub innych, - musi istnieć moŝliwość zdefiniowania i edycji procedur obiegu informacji, 12

13 - musi istnieć system nadawania uprawnień uŝytkownikom wraz z ich kontrolą, - uŝytkownicy muszą mieć moŝliwość segregowania informacji, grupowania i łącznia, nadawania priorytetów dokumentom, - musi istnieć system powiadamiania uŝytkownika o nadejściu informacji przeznaczonej do jego wiadomości, - musi istnieć pełna integracja systemu obiegu dokumentów z pozostałymi modułami zintegrowanego sytemu zarządzania w zakresie automatyzacji zadań (rejestracja sprawy, tok załatwiania sprawy, historia), - musi istnieć automatyzacja głównych procesów zdefiniowanych w przedsiębiorstwie, np. obsługa awarii, przyłączenie nowego kontrahenta, obieg poczty, - system musi na kaŝdym etapie swojego działania wskazać uŝytkownika, który posiada dany dokument, kontrola równieŝ powinna dotyczyć dokumentów papierowych, Biuro obsługi klienta. - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi istnieć moŝliwość wprowadzania pełnej informacji o klientach, - musi istnieć moŝliwość powiązania klienta z punktem pomiarowym, posesją, - musi być zaimplementowana obsługa dowolnej liczby umów, aneksów oraz dokumentów z kontrahentem, - informacje o kliencie, informacje dotyczące rozliczeń oraz historia kontaktów muszą być widoczne dla uŝytkownika, - musi istnieć moŝliwość szybkiego wyszukiwania klienta wg zadanych parametrów, - musi istnieć moŝliwość aktualizacji danych o kliencie przez uŝytkownika systemu, aktualizacji danych o odczytach powiązanie z systemem bilingowym, - musi istnieć moŝliwość generowania przez uŝytkownika sytemu dokumentów księgowych bezpośrednio dla obsługiwanego klienta (faktury, rachunki, noty, faktury korygujące), - musi istnieć moŝliwość bezpośredniego nadania specjalnych ustawień dla klienta z poziomu modułu (zgodnie z posiadanymi przez uŝytkownika prawami), np. rabaty, zniŝki, - musi istnieć moŝliwość załączenia do dokumentacji elektronicznej klienta zeskanowanych dokumentów, - musi istnieć moŝliwość wprowadzenia krótkiej historii przebiegu kontaktów z klientem, - musi istnieć rejestr spraw wraz z moŝliwością śledzenia toku załatwiania sprawy, - musi istnieć moŝliwość utworzenia zlecenia dla słuŝb technicznych celem załatwienia sprawy (awaria, reklamacja, wniosek, itp.) zgłoszonej przez klienta, 13

14 - musi istnieć moŝliwość współpracy ze standardowymi czytnikami kodów kreskowych, System informacji przestrzennej do zarządzania sieciami (GIS) - musi przechowywać dane wektorowe i opisowe w jednej relacyjnej bazie danych - musi wspomagać zarządzanie infrastrukturą sieciową - musi zapewniać pracę na jednej warstwie mapy na wielu stanowiskach edycyjnych jednocześnie, bez wzajemnego blokowania dostępu do funkcji edycyjnych - musi zapewniać moŝliwość samodzielnej edycji słowników - musi posiadać branŝową ewidencja sieci wodociągowej rury, zasuwy, hydranty, komory, studnie w powiązaniu z mapą cyfrową i kartoteką środków trwałych - musi posiadać branŝową ewidencję sieci kanalizacyjnej rury, studzienki, komory, trójniki w powiązaniu z mapą cyfrową i kartoteką środków trwałych - musi posiadać ewidencję budynków w powiązaniu z mapą cyfrową, bazą odbiorców (kontrahentów) i bazą wodomierzy - musi umoŝliwiać ewidencja działek w powiązaniu z mapą cyfrową i bazą odbiorców (kontrahentów) - musi umoŝliwiać ewidencję dowolnych dokumentów - musi umoŝliwiać ewidencja punktów pomiarowych (Monitoring i Sterowanie) w powiązaniu z mapą cyfrową i z bazą odczytów punktów pomiarowych - musi umoŝliwiać tworzenie i zarządzanie bazą plików multimedialnych powiązanych z bazą ewidencyjną i mapą cyfrową 14

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2016. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych. w Zespole Szkół w Łęgowie

Umowa nr.../2016. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych. w Zespole Szkół w Łęgowie Umowa nr.../2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Łęgowie zawarta w dniu. w Łęgowie pomiędzy Zespołem Szkół Łęgowie ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SKANERÓW. Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SKANERÓW. Istotne Postanowienia Umowy nr.ref.: DO-ZP-I.271.2.23.2011 ZAŁĄCZNIK NR 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SKANERÓW Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiotem umowy jest sprzedaŝ i dostawa do

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

/miejsce zamieszkania, siedziba/ /numer dowodu osobistego, NIP, PESEL, KRS/

/miejsce zamieszkania, siedziba/ /numer dowodu osobistego, NIP, PESEL, KRS/ UMOWA Nr /.. NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY WOD.-KAN., WYKONANIE PRZYŁĄCZY ORAZ PRZYŁĄCZENIE DO CZYNNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ zawarta w dniu r. w DzierŜoniowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez :

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez : Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr - wzór zawarta w dniu.. 2011 r. w Jasieniu, pomiędzy : 1. Gminą Jasień z siedzibą w Jasieniu, przy ul. XX-lecia 20 (68 320) Jasień, NIP 928-19-63-691, REGON 000528712 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu.2016 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez: Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 3/2017/PZP na: Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: NIP: 525-001-12-66 Andrzej Rynkiewicz fax (22) 635-79-91 www.psych.uw.edu.pl

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: NIP: 525-001-12-66 Andrzej Rynkiewicz fax (22) 635-79-91 www.psych.uw.edu.pl Warszawa, 18.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Sprzedaż i dostawa aparatu do pomiaru aktywności oddechowej poprzez pas napiersiowy (WPs 250000-09/2015/KS) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/06/2015

UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/06/2015 ROZDZIAŁ III - WZÓR UMOWY dla części I-XI UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/06/2015 W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA - wzór 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 4 UMOWA - wzór W dniu roku w. pomiędzy: Skarbem Państwa Komendantem Powiatowym Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kołobrzegu reprezentowanym przez: mł. bryg. mgr inŝ. Jerzego Bartnika, mającym swoją

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł.

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł. Załącznik nr 3.2 Wzór umowy nr zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwany dalej Zamawiającym a.. reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY. zwany dalej Zamawiającym a.. reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą WZÓR UMOWY Znak: Zawarta w dniu... r. w Olsztynie przez Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16, 10-561 Olsztyn, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa na: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik

WZÓR UMOWY. Umowa na: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 zawartej w dniu... pomiędzy.., w której imieniu działa :.. zwanym dalej "Zamawiającym", a...... reprezentowanym przez:. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY - projekt. Nr sprawy : WT 2370/ 6 /07. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy:

UMOWA DOSTAWY - projekt. Nr sprawy : WT 2370/ 6 /07. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Załącznik nr 2 WT 2370/6/07 UMOWA DOSTAWY - projekt Nr sprawy : WT 2370/ 6 /07 zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: I. Komendą Wojewódzką Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach, reprezentowaną przez bryg.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/01/2015

UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/01/2015 UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/01/2015 WZÓR W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Ogólne warunki umowy UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy Alei Zjednoczenia 25, 01 829 Warszawa, NIP: 525-22-26-025, REGON:

Bardziej szczegółowo