Nr 02/ZP/ NIP:... REGON:... KRS:... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 02/ZP/09 ... NIP:... REGON:... KRS:... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą"

Transkrypt

1 Nr 02/ZP/09 Umowa /projekt/ zawarta w Mysłowicach w dniu r. pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Fabrycznej 10, NIP: , REGON: , KRS: reprezentowanym przez: Krzysztofa Kumóra Prezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym a, NIP:... REGON:... KRS:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą 1 1. Umowa niniejsza jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na dostawę, wdroŝenie oraz opiekę autorską zintegrowanego systemu informatycznego w formie leasingu operacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie negocjacji, prowadzonego na zasadach Regulaminu zamówień sektorowych podprogowych obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, rozstrzygniętego dnia Przedmiotem nin. Umowy jest Dostarczenie i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach oraz świadczenie usług opieki autorskiej, obejmującego w szczególności infrastrukturę opisaną w załączniku nr 1 do nin. Umowy. 3. Dostawa przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego nastąpi w terminie do W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad fizycznych Zamawiający moŝe odmówić podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz zaŝądać dostarczenia sprzętu i oprogramowania wolnego od wad, wyznaczając 3 dniowy termin na wykonanie tego obowiązku. W razie nie zachowania tego terminu Zamawiający będzie mógł odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni, zawiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Protokół odbioru przedmiotu umowy stanowi dowód jego i przekazania do uŝywania wraz z oryginałem karty gwarancyjnej jakości rzeczy. 5. JeŜeli po wydaniu przedmiotu umowy ujawnią się wady, których nie moŝna było ustalić przy wydaniu, uniemoŝliwiające przewidziane w umowie uŝywanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest usunąć je natychmiast po zawiadomieniu przez Zamawiającego. 6. Strony mogą ustalić, Ŝe wady wykryte usunie Zamawiający na koszt Wykonawcy. 7. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe u Zamawiającego na skutek wad przedmiotu umowy Umowa zawarta jest na okres 36 miesięcy licząc od dnia jej podpisania. 2. Przedmiot umowy przez okres trwania umowy stanowi własność Wykonawcy. Zamawiający nie moŝe bez zgody Wykonawcy ustanawiać na przedmiocie umowy jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie. 3. Wykonawca nie moŝe bez zgody Zamawiającego przelewać swoich praw wynikających z 1

2 umowy wobec Zamawiającego na osoby trzecie. 4. Wykonawca dokonuje umorzenia i amortyzacji przedmiotu umowy według aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 5. Wartość wykupu przedmiotu umowy wynosi:. zł. brutto (słownie: ) 6. Zamawiający nabywa przedmiot umowy w ciągu 10 dni od dnia wygaśnięcia umowy za cenę równą ustalonej w umowie wartości końcowej. Warunkiem nabycia jest kwota zapłacenia wszystkich naleŝności wynikających z umowy oraz złoŝenie pisemnego wniosku o zawarcie umowy sprzedaŝy na co najmniej 21 dni przed wygaśnięciem umowy. 7. Miejscem uŝytkowania przedmiotu umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez Zamawiającego, wynikające z jej charakteru. 8. Wraz z przekazaniem i wdroŝeniem u Zamawiającego przedmiot umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do dokumentacji i oprogramowania w zakresie m.in. wszelkich pól eksploatacji związanych z działalnością Zmawiającego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości.. płatne w 36- miesięcznych ratach. Raty leasingowe płatne będą do dnia 15 kaŝdego miesiąca na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 2. Zapłata naleŝności z tytułu umowy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku.. 3. Zamawiający jest zobowiązany pokrywać wszelkie opłaty i inne naleŝności związane z umową oraz przedmiotem umowy. 4. Zwłoka w zapłacie raty nie przekraczająca 30 dni nie powoduje dodatkowych obowiązków dla Zamawiającego W dniu odbioru przedmiotu umowy Zamawiający ubezpieczy na swój koszt przedmiot umowy w ramach polisy OC na czas trwania umowy. Kopię polisy ubezpieczenia przekazuje Wykonawcy. 2. W przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w to miejsce, na ustalonych warunkach finansowych, nowy przedmiot umowy o parametrach nie gorszych niŝ przedstawione w umowie Wykonawca wyda w dniu podpisania niniejszej umowy dokumenty gwarancyjne dotyczące przedmiotu umowy. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony sprzęt oraz oprogramowanie. Okres ten nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem sprzętu, a warunki gwarancji producenta sprzętu przewidują dłuŝszy okres gwarancji niŝ zastrzeŝony w niniejszej Umowie, wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta sprzętu. Gwarancja producenta udzielona jest niezaleŝnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy teŝ z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 Kodeksu cywilnego. 3. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego pod dniu podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbiorczego jakościowo ilościowego. 4. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o ujawnionych wadach w przedmiocie leasingu oraz terminie i zakresie napraw gwarancyjnych wykonywanych wyłącznie we wskazanych w dokumencie gwarancji punktach napraw. 2

3 6 1. W przypadku opóźnienia w zapłacie rat leasingowych zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej, z zastrzeŝeniem 3 pkt Wykonawca zapłaci karę umowną wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 3. Wykonawca zapłaci karę umowną wysokości 0,2 % wartości umowy za kaŝdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy. 4. Zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania przewyŝszającego kary umowne, na zasadach ogólnych. 5. Bez zgody Zamawiającego wyraŝonej na piśmie Wykonawca nie moŝe przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Wszelkie spory powstałe w realizacji umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 3. W przypadku niemoŝności osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego. 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. Wykonawca..... Wykonawca Zamawiający 3

4 Załącznik 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Dostawa sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt serwerowy wymagany do pracy systemu wraz z odpowiednim oprogramowaniem systemowym, bazodanowym oraz oprogramowaniem zabezpieczającym funkcjonowanie serwera. Wykonawca przedstawi do akceptacji specyfikację konfiguracji sprzętowej serwera wraz z urządzeniem okresowo archiwizującym dane (streamer) oraz listę wszelkiego oprogramowania, którego instalacja jest niezbędna do prawidłowego działania ZSI. Minimalne parametry stacji serwerowej: - minimum 1 procesor, 4 rdzenie na procesor, dedykowany do pracy w serwerach. - pamięć RAM minimum 8 GB Fully Buffered, z technologią ECC (2x4 GB - moŝliwość rozszerzenia do 16 GB). - szybkość magistrali systemowej minimum 1333 MHz. - napęd DVD R/RW zamontowany w obudowie serwera. - płyta główna wyposaŝona w wolne sloty minimum 2xPCI-Express. - dwie zintegrowane serwerowe karty sieciowe np. LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 lub równowaŝne, - interfejsy 1 x serial, 4xUSB (przynajmniej jeden z przodu), VGA. - moŝliwość podłączenia myszy i klawiatury PS2. - macierzowy kontroler twardego dysku SAS Hot-Plug (RAID 0/1/5) posiadający co najmniej 256 MB wewnętrznej pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. - twarde dyski minimum 4 x 72 GB obr./min. Hotplug (wymiana podczas pracy). - karta grafiki zintegrowana minimum 64MB. - zasilanie w skład którego wchodzą 2 zasilacze z funkcją HotPlug. - system chłodzenia wentylatory nadmiarowe z funkcją HotPlug. - taśmowe urządzanie archiwizujące dane (streamer), obsługujące nośniki minimum 160 GB. - obudowa urządzeń serwerowych umoŝliwiająca montaŝ w szafie typu rack. - szafa stojąca typu rack. Minimalne parametry dotyczące oprogramowania: - system operacyjny MS Windows 2008 Serwer w wersji 32 bit wraz z nośnikiem, 4

5 - silnik bazodanowy w oparciu o który będzie działać ZSI, - oprogramowanie antywirusowe chroniące serwer. Gwarancja: minimum 3 lata gwarancji i serwisu w miejscu instalacji realizowanych przez producenta serwera WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego Wykonawca wykona projekt oraz wdroŝenie zintegrowanego systemu zarządzania w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, ul. Fabryczna Migracja danych Oferent musi zapewnić całkowitą migrację danych z obecnego systemu informatycznego uŝywanego w MPWiK Mysłowice (opartego na systemie SYMFONIA PREMIUM Finanse i księgowość, Środki trwałe, Kadry i płace, SprzedaŜ) oraz migrację udostępnionych danych z RPWiK Katowice (baza danych Microsoft SQL, pliki tekstowe dane odbiorców wody i ścieków oraz struktury liczników, podliczników) Konfiguracja serwera i instalacja systemu Wykonawca przygotuje serwer oraz zainstaluje niezbędne oprogramowanie oraz przeprowadzi testy poprawności funkcjonowania serwera wraz z oprogramowaniem w środowisku produkcyjnym Realizacja szkoleń Oferent musi zapewnić cykl szkoleń obejmujący szkolenia uŝytkowników oraz administratorów systemu w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach. W liczbie: uŝytkownicy systemu 1000 godzin oraz co najmniej 2 administratorów systemu 15 godzin 1.4. Opieka autorska Wykonawca zapewni 3 letnią opiekę autorską dostarczonego oprogramowania, która będzie polegać na usuwaniu zgłoszonych awarii, dostarczeniu niezbędnych aktualizacji, modernizacji ZIS oraz dostosowaniu ZIS do ewentualnych zmienionych, po dacie podpisania umowy, norm prawa obowiązującego na terenie RP. 2. SZCZEGÓŁOWY MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 2.1. Wymagania ogólne Zintegrowany system zarządzania dostarczony przez Oferenta musi być kompleksowy i charakteryzować się, co najmniej ogólnymi cechami: - musi być systemem w pełni zintegrowanym, pracującym na jednym, wspólnym dla wszystkich uŝytkowników, silniku bazodanowym, umoŝliwiającym dostęp do informacji bezpośrednio po jej wprowadzeniu w róŝnych przekrojach i szybki jej podgląd z róŝnych poziomów i przez róŝnych uŝytkowników; - musi być oparty o nowoczesną serwerową technologię bazodanową, zapewniającą pełną ochronę danych, kontrolę dostępu do danych, ciągłą archiwizację oraz moŝliwość pracy wielu uŝytkowników jednocześnie; 5

6 - musi być oparty o architekturę serwerową (klient-serwer); - wszystkie kluczowe operacje obliczeniowe muszą być wykonywane na serwerze, na stacjach klienckich dopuszcza się wykonywanie tylko niektórych operacji przetwarzania danych; - musi gwarantować bezpieczeństwo integralność danych; - wszystkie aplikacje wchodzące w skład systemu powinny posiadać ujednoliconą szatę graficzną oraz graficzny interfejs uŝytkownika; - wszystkie aplikacje przeznaczone dla uŝytkownika końcowego oraz dokumentacja muszą być w języku polskim; - umoŝliwiać pełną kontrolę działań uŝytkownika (nadawanie uprawnień do działań i zasobów) sytemu na kaŝdym etapie; - musi posiadać wsparcie techniczne poprzez systematyczne aktualizacje, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami; - stacje robocze podłączone do Zintegrowanego Systemu Informatycznego muszą umoŝliwiać uŝytkownikowi korzystanie z zasobów sieci Internet oraz Intranet; - musi przechowywać dane historyczne (zapis nowej informacji nie moŝe spowodować utraty dotychczasowej informacji; poprzednia wartość musi być zapamiętana wraz ze znakiem czasowym w którym obowiązywała); - musi być oparty o jedną, wspólną dla wszystkich uŝytkowników systemu bazę danych słownikowych, takich jak słowniki: ulic, nieruchomości, budynków, obiektów rozliczeniowych, liczników, pod liczników, płatników, banków, komórek organizacyjnych, zleceń, pracowników, itp.; - musi umoŝliwiać bezpieczną pracę zdalną w trybie on-line na bazie danych serwera ze stanowisk terminalowych zlokalizowanych poza główną siedzibą MPWiK Sp. z o.o.; - musi przechowywać informacje o uŝytkowniku dokonującym modyfikacji konkretnego dokumentu, oraz datę i dokładny czas wykonania tej operacji; - musi zapewnić dokładne określenie praw dostępu poszczególnych uŝytkowników systemu do poszczególnych grup danych oraz operacji, jakie moŝe na nich wykonać (wprowadzanie, aktualizacja, przeglądanie, usuwanie); - musi umoŝliwiać budowanie zestawień, raportów samodzielnie przez uŝytkownika, wraz z moŝliwością ograniczania dostępu innym uŝytkownikom do poszczególnych dokumentów w zakresie podglądu, edycji i usuwania. Oferowany system musi posiadać narzędzia umoŝliwiające samodzielne tworzenie zestawień przez uŝytkowników; - musi mieć moŝliwość wprowadzania samodzielnie przez uŝytkownika nowych pól do kartotek bazy danych, składników płacowych oraz nowych słowników, bez potrzeby wzywania konsultanta Wykonawcy. Wprowadzane informacje w nowych polach muszą być obsługiwane przez oprogramowanie w zakresie doboru danych do przeglądania, lub wydruków wg kryteriów zadanych przez uŝytkownika; - musi współpracować z pakietami pracy biurowej popularnych producentów; przekazywanie wybranych fragmentów tabel z danymi, lub tekstów do programów pakietów powinno być dostępne dla uŝytkownika 6

7 w prosty w obsłudze sposób; - musi posiadać moŝliwość zapisu wykazów, raportów, zestawień w formacie XLS, DOC, PDF, TXT, HTML; - musi umoŝliwiać automatyczne generowanie sprawozdań wymaganych przepisami, w formacie dokumentów wymaganym przez instytucje zewnętrzne (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny, Urząd Wojewódzki, PFRON); - musi mieć opracowany zestaw dokumentacji zawierający instrukcje obsługi dla uŝytkowników oprogramowania w postaci podręczników napisanych w języku polskim; - system podręcznej pomocy musi być zgodny z wersją oprogramowania; - system musi zapewniać moŝliwość rozbudowy o inne moduły branŝowe GIS, ewidencję sieci, monitoring sieci, model hydrauliczny sieci; - musi dysponować narzędziami umoŝliwiającymi przydzielanie uprawnień uŝytkownikom do konkretnych części systemu SprzedaŜ wody i ścieków oraz sprzedaŝ pozostała - musi istnieć bezpośrednia współpraca z pozostałymi modułami, - musi zawierać kartotekę kontrahentów i płatników, - musi umoŝliwiać generowanie dokumentów sprzedaŝy faktur VAT, faktur korygujących VAT, faktur pro forma dla zadanego profilu klienta, - generowanie faktur dla masowego klienta, który posiada więcej punktów rozliczeniowych musi uwzględniać wyszczególnienie pozycji w postaci załączników do faktur lub specyfikacji, - musi umoŝliwiać generowanie dokumentów sprzedaŝy na podstawie umów oraz odczytów, - musi posiadać pełną kontrolę rozrachunków, - musi posiadać moŝliwość zaciągania wpłat bezpośrednio z sytemu bankowego, - musi umoŝliwiać generowanie prognostycznych dokumentów sprzedaŝy, - system musi posiadać kontrolę wprowadzonych odczytów, automatycznie sygnalizując wartości, które znacznie odbiegają od średnich zuŝyć wody dla zadanych punktów pomiarowych., - musi istnieć moŝliwość wprowadzania i ewidencji umów z kontrahentami, - musi istnieć moŝliwość wprowadzania wielu cenników, systemu rabatów i bonifikat, - musi istnieć moŝliwość automatycznego naliczania odsetek za nieterminowość wpłat, - musi istnieć obsługa płatności zaliczkowych, 7

8 - musi istnieć obsługa ewidencji liczników, pod liczników (historia montaŝu, naprawy, legalizacji), - musi istnieć moŝliwość zarządzania odczytami liczników, - musi istnieć moŝliwość współpracy z przenośnymi urządzeniami inkasenckimi online (transmisja danych GPRS) oraz offline, - musi istnieć moŝliwość współpracy z systemami GIS, - na dokumentach sprzedaŝy musi istnieć moŝliwość umieszczania kodu kreskowego, jednoznacznie identyfikującego odbiorcę i typ dokumentu, - musi współpracować ze standardowymi czytnikami kodów kreskowych, - musi istnieć moŝliwość filtrowania danych wg róŝnych kryteriów (osoba fizyczna, osoba prawna, ulice numery domów, itp.), powinna istnieć moŝliwość definicji kryteriów filtrowania przez uŝytkownika, - system powinien umoŝliwiać wystawienie dokumentów sprzedaŝy obejmujących pozostała sprzedaŝ poza wodą i ściekami, - musi umoŝliwiać wystawienie wszystkich rodzajów dokumentów kasowych, KP, KW, faktury VAT, korekty faktur VAT. - musi umoŝliwiać analizę ilości sprzedanych ścieków i wody, uŝytkownik powinien posiadać moŝliwość definicji parametrów poszczególnych część sieci z których będzie wykonywane obliczenie, - musi istnieć moŝliwość obsługi kasy 2.3. Finanse i księgowość - pełna integracja z pozostałymi modułami w szczególności z systemem bilingowym, - musi dostarczać bieŝące informacje o saldach i obrotach w dowolnych okresach, - moŝliwość sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pienięŝnych, - musi posiadać moŝliwość obsługi dokumentów zakupu i sprzedaŝy, - musi posiadać moŝliwość obsługi operacji kasowych (KW, KP), - musi korzystać ze wspólnych słowników, - musi umoŝliwiać analizę kosztów wg rodzajów kosztów, obrotów i sald kont dla jednego i kilku okresów sprawozdawczych, - musi posiadać moŝliwość analizy struktury wiekowej rozrachunków wg dowolnych okresów przeterminowania, analiz porównawczych, - musi umoŝliwiać współpracę z systemami bankowymi, deklaracja wyciągów bankowych i pojedynczych 8

9 operacji bankowych, - musi posiadać moŝliwość automatycznego generowania przelewów bankowych w walucie polskiej jak i obcej, - musi umoŝliwiać automatyczną numerację dokumentów sprzedaŝy z moŝliwością ręcznej zmiany, - musi posiadać funkcjonalność przeniesienia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia nowego roku obrachunkowego, - musi posiadać moŝliwość tworzenia nowych zestawień przez uŝytkowników, - musi posiadać moŝliwość prognozowania wyników finansowych, - musi posiadać moŝliwość generowania raportów i dokumentów wymaganych przez prawo polskie w zakresie objętym działaniem programu, - musi posiadać moŝliwość generowania i ewidencji not odsetkowych, monitów, - musi posiadać obsługę planów płatności, - musi posiadać obsługę kont pozabilansowych, - musi posiadać obsługę kredytów bankowych, - musi posiadać obsługę kodów kreskowych dla przyjmowanych i generowanych dokumentów, - musi zapewniać automatyczne księgowanie wyciągów bankowych (bezpośrednio z systemu bankowego) i wpłat gotówkowych, - musi posiadać moŝliwość definiowania i edycji rejestrów VAT, 2.4. Środki trwałe - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi posiadać obsługę wszystkich wymaganych przez prawo polskie dokumentów dotyczących środków trwałych (polecenie księgowania, przyjęcie środka, likwidacja środka całkowita lub częściowa, likwidacja środka ze sprzedaŝą, nieodpłatne przyjęcie środka trwałego, nieodpłatne przekazanie środka trwałego, zmiana stanowiska kosztów, miejsca uŝytkowania), - musi posiadać obsługę likwidowanych środków trwałych, - musi umoŝliwiać pełną ewidencję oraz historię składników majątku w tym: środków trwałych, takŝe w budowie, wartości niematerialnych i prawnych i innych wymaganych przez prawo polskie, - musi posiadać moŝliwość definiowania sposobu obliczania amortyzacji (bilansowej i podatkowej) wraz z edycja okresów, 9

10 - musi posiadać moŝliwość tworzenia, modyfikacji tabel i planów amortyzacji, - musi posiadać moŝliwość generowania zestawień i raportów, 2.5. Magazyn - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi generować dokumenty magazynowe PZ, WZ, RW, PW, - musi posiadać kartoteki magazynowe, - musi posiadać moŝliwość generowania zestawień i spisów wymaganych prawem polskim, - musi posiadać moŝliwość definiowania wyceny magazynu, - musi posiadać obsługę inwentaryzacji, - musi współpracować ze standardowymi czytnikami kodów kreskowych, 2.6. Kadry - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi posiadać moŝliwość definicji danych dotyczących poszczególnych stanowisk roboczych, musi zawierać kompletne zestawienie informacji o zatrudnionych, kartoteki osobowe pracownika (nazwisko, imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, NIP, PESEL, adresy zamieszkania, adresy do korespondencji, informacja o dokumentach toŝsamości, wykształcenie, kwalifikacje, staŝ pracy, stan rodzinny), - musi współpracować z systemem ZUS (systemem Płatnik), - musi istnieć moŝliwość zdefiniowania wewnętrznego kalendarza firmy, - musi istnieć moŝliwość zdefiniowania grup zawodowych i przypisywania poszczególnych osób do tych grup, wykonywanie zbiorczych operacji na grupach, - musi istnieć historia przebiegu kariery zawodowej dla kaŝdego pracownika wraz z pełną dokumentacją dotyczącą zajmowanych stanowisk, grup zaszeregowania itp., - musi istnieć ewidencja wyróŝnień nagród i kar, - musi rejestrować i obsługiwać informacje o zajęciach komorniczych wynagrodzeń, - musi automatycznie obliczać i ewidencjonować róŝne rodzaje urlopów, - musi obsługiwać ewidencję czasu pracy i listy obecności (równieŝ indywidualne harmonogramy czasu pracy dla zadanych pracowników), 10

11 - musi obliczać róŝne, zaleŝne od parametrów zatrudnienia dodatki, potrącenia, wliczone do wynagrodzenia, - musi umoŝliwiać generowanie dokumentów związanych z pracownikiem (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, świadectwa pracy oraz inne dokumenty i zaświadczenia wymagane przez prawo polskie), generowanie własnych typów dokumentów, - musi posiadać moŝliwość obsługi szkoleń dla pracowników, - musi umoŝliwiać generowanie wewnętrznych zestawień, analiz i raportów kadrowych wg poszczególnych zadanych cech oraz grup cech, - musi umoŝliwiać generowanie raportów wymaganych przez instytucje zewnętrzne GUS, RUP, US, PIP oraz inne wymagane przez prawo polskie, 2.7. Płace - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi posiadać moŝliwość obliczenia wynagrodzeń wg zdefiniowanego algorytmu, powinien posiadać moŝliwość edycji algorytmu (moŝliwość definiowania własnych wzorców płacowych), - musi istnieć moŝliwość zdefiniowania potrąceń i obciąŝeń wynagrodzeń pracowników, w tym obsługa obciąŝeń z mocy tytułów wykonawczych, - musi istnieć moŝliwość obsługi kasy zapomogowo poŝyczkowej i innych świadczeń socjalnych, - musi istnieć obsługa płac dla pracowników pracujących w systemie akordowym, brygadowym, - system musi rozliczać prawidłowo składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy oraz inne potrącenia zgodne z polskim prawem, - musi posiadać moŝliwość współpracy z systemem komputerowym ZUS (programem Płatnik), - musi posiadać moŝliwość eksportu i importu list pracowników, - musi istnieć moŝliwość obsługi rachunków wystawianych dla umów cywilni-prawnych, - musi istnieć moŝliwość automatycznego generowania formularzy do Urzędów Skarbowych, ZUS, GUS zgodnie z wymogami polskiego prawa, - musi istnieć moŝliwość automatycznego generowania przelewów na podane przez pracownika konto oraz do instytucji zewnętrznych, - musi istnieć moŝliwość generowania list płac, a ich wygląd moŝliwy do zaprojektowania przez operatora sytemu, - musi posiadać obsługę osób niepełnosprawnych, naliczenie składek refundowanych z budŝetu państwa i PEFEON, - musi posiadać rozbudowane moŝliwości edycji i generowania zestawień, raportów i spisów dotyczących 11

12 w szczególności: płac, premii, dodatków, ubezpieczeń, potrąceń, zaliczek, kar, zasiłków, zajęć, poŝyczek, absencji, - musi posiadać moŝliwość eksportu danych dotyczących wynagrodzeń do systemu bankowego, aby kwoty przelewów wynagrodzeń były automatycznie nanoszone do programu bankowego, 2.8. Monitorowanie i sprawozdawczość oraz informowanie kierownictwa. - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi posiadać moŝliwość definiowania wielu wariantów planu operacyjnego, uwzględniając informacje i parametry historyczne, - musi posiadać moŝliwość podziału planu na plany częściowe, - musi posiadać moŝliwość projektowania budŝetów globalnych i cząstkowych obejmujących przychody i koszty, - musi posiadać moŝliwość definiowania okresów czasowych obejmujących plany, - musi umoŝliwiać generowanie planów amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych juŝ istniejących w systemie lub planowanych do zakupu, - musi umoŝliwiać tworzenie róŝnorodnych zestawień umoŝliwiających analizę zarówno danych planowanych, jak i zrealizowanych, obejmujących w szczególności rachunek zysków i strat, bilans, przepływy finansowe, krótkookresowy rachunek wyników analizę wskaźnikową, - musi istnieć moŝliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z sytemu, w postaci wykresów tabel, schematów, - musi istnieć moŝliwość generowania formularzy, raportów, przenoszenia ich do formatów XLS, DOC, PDF, TXT, HTML; 2.9. Obieg dokumentów. - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi istnieć moŝliwość przesyłania informacji w formie elektronicznej jak równieŝ papierowej między uŝytkownikami sytemu, - musi istnieć moŝliwość generowania dokumentów wewnętrznych oraz przyjmowania dokumentów zewnątrz, - informacja musi zawierać co najmniej następujące pozycje: temat, treść, adresat, nadawca, - musi istnieć moŝliwość podpięcia załączników, plików.pdf.,.jpg lub innych, - musi istnieć moŝliwość zdefiniowania i edycji procedur obiegu informacji, 12

13 - musi istnieć system nadawania uprawnień uŝytkownikom wraz z ich kontrolą, - uŝytkownicy muszą mieć moŝliwość segregowania informacji, grupowania i łącznia, nadawania priorytetów dokumentom, - musi istnieć system powiadamiania uŝytkownika o nadejściu informacji przeznaczonej do jego wiadomości, - musi istnieć pełna integracja systemu obiegu dokumentów z pozostałymi modułami zintegrowanego sytemu zarządzania w zakresie automatyzacji zadań (rejestracja sprawy, tok załatwiania sprawy, historia), - musi istnieć automatyzacja głównych procesów zdefiniowanych w przedsiębiorstwie, np. obsługa awarii, przyłączenie nowego kontrahenta, obieg poczty, - system musi na kaŝdym etapie swojego działania wskazać uŝytkownika, który posiada dany dokument, kontrola równieŝ powinna dotyczyć dokumentów papierowych, Biuro obsługi klienta. - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi istnieć moŝliwość wprowadzania pełnej informacji o klientach, - musi istnieć moŝliwość powiązania klienta z punktem pomiarowym, posesją, - musi być zaimplementowana obsługa dowolnej liczby umów, aneksów oraz dokumentów z kontrahentem, - informacje o kliencie, informacje dotyczące rozliczeń oraz historia kontaktów muszą być widoczne dla uŝytkownika, - musi istnieć moŝliwość szybkiego wyszukiwania klienta wg zadanych parametrów, - musi istnieć moŝliwość aktualizacji danych o kliencie przez uŝytkownika systemu, aktualizacji danych o odczytach powiązanie z systemem bilingowym, - musi istnieć moŝliwość generowania przez uŝytkownika sytemu dokumentów księgowych bezpośrednio dla obsługiwanego klienta (faktury, rachunki, noty, faktury korygujące), - musi istnieć moŝliwość bezpośredniego nadania specjalnych ustawień dla klienta z poziomu modułu (zgodnie z posiadanymi przez uŝytkownika prawami), np. rabaty, zniŝki, - musi istnieć moŝliwość załączenia do dokumentacji elektronicznej klienta zeskanowanych dokumentów, - musi istnieć moŝliwość wprowadzenia krótkiej historii przebiegu kontaktów z klientem, - musi istnieć rejestr spraw wraz z moŝliwością śledzenia toku załatwiania sprawy, - musi istnieć moŝliwość utworzenia zlecenia dla słuŝb technicznych celem załatwienia sprawy (awaria, reklamacja, wniosek, itp.) zgłoszonej przez klienta, 13

14 - musi istnieć moŝliwość współpracy ze standardowymi czytnikami kodów kreskowych, System informacji przestrzennej do zarządzania sieciami (GIS) - musi przechowywać dane wektorowe i opisowe w jednej relacyjnej bazie danych - musi wspomagać zarządzanie infrastrukturą sieciową - musi zapewniać pracę na jednej warstwie mapy na wielu stanowiskach edycyjnych jednocześnie, bez wzajemnego blokowania dostępu do funkcji edycyjnych - musi zapewniać moŝliwość samodzielnej edycji słowników - musi posiadać branŝową ewidencja sieci wodociągowej rury, zasuwy, hydranty, komory, studnie w powiązaniu z mapą cyfrową i kartoteką środków trwałych - musi posiadać branŝową ewidencję sieci kanalizacyjnej rury, studzienki, komory, trójniki w powiązaniu z mapą cyfrową i kartoteką środków trwałych - musi posiadać ewidencję budynków w powiązaniu z mapą cyfrową, bazą odbiorców (kontrahentów) i bazą wodomierzy - musi umoŝliwiać ewidencja działek w powiązaniu z mapą cyfrową i bazą odbiorców (kontrahentów) - musi umoŝliwiać ewidencję dowolnych dokumentów - musi umoŝliwiać ewidencja punktów pomiarowych (Monitoring i Sterowanie) w powiązaniu z mapą cyfrową i z bazą odczytów punktów pomiarowych - musi umoŝliwiać tworzenie i zarządzanie bazą plików multimedialnych powiązanych z bazą ewidencyjną i mapą cyfrową 14

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

/miejsce zamieszkania, siedziba/ /numer dowodu osobistego, NIP, PESEL, KRS/

/miejsce zamieszkania, siedziba/ /numer dowodu osobistego, NIP, PESEL, KRS/ UMOWA Nr /.. NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY WOD.-KAN., WYKONANIE PRZYŁĄCZY ORAZ PRZYŁĄCZENIE DO CZYNNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ zawarta w dniu r. w DzierŜoniowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: NIP: 525-001-12-66 Andrzej Rynkiewicz fax (22) 635-79-91 www.psych.uw.edu.pl

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: NIP: 525-001-12-66 Andrzej Rynkiewicz fax (22) 635-79-91 www.psych.uw.edu.pl Warszawa, 18.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Sprzedaż i dostawa aparatu do pomiaru aktywności oddechowej poprzez pas napiersiowy (WPs 250000-09/2015/KS) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY - projekt. Nr sprawy : WT 2370/ 6 /07. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy:

UMOWA DOSTAWY - projekt. Nr sprawy : WT 2370/ 6 /07. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Załącznik nr 2 WT 2370/6/07 UMOWA DOSTAWY - projekt Nr sprawy : WT 2370/ 6 /07 zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: I. Komendą Wojewódzką Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach, reprezentowaną przez bryg.

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/06/2015

UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/06/2015 ROZDZIAŁ III - WZÓR UMOWY dla części I-XI UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/06/2015 W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA - wzór 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik nr 4 UMOWA - wzór W dniu roku w. pomiędzy: Skarbem Państwa Komendantem Powiatowym Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kołobrzegu reprezentowanym przez: mł. bryg. mgr inŝ. Jerzego Bartnika, mającym swoją

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2...

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2... Załącznik Nr 5 do SIWZ U M O W A Zawarta w dniu...zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ ZAPYTANIE OFERTOWE L.dz.: LAB/ 03 /09 Nazwa Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk zaprasza do złoŝenia oferty na system

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... reprezentowanym przez: ... zwanym dalej Wykonawcą. 1

UMOWA Nr... reprezentowanym przez: ... zwanym dalej Wykonawcą. 1 UMOWA Nr... na dostawy i montaŝ podzielników kosztów centralnego ogrzewania zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Ogólne warunki umowy UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy Alei Zjednoczenia 25, 01 829 Warszawa, NIP: 525-22-26-025, REGON:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13 Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr../2015 Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY

Ramowy Wzór Umowy. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY Ramowy Wzór Umowy zawartej w dniu 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Pl. Ofiar Getta 6, NIP 813-362-12-48, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR UMOWY

Załącznik 2 WZÓR UMOWY Załącznik 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 28/29, NIP: 5832887298, REGON: 192882979, KRS: 0000139108, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce /wzór/

Umowa SR-Siedlce /wzór/ Sygn. Sprawy: (ZW/36/2013) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce /wzór/ Zakup 12 sztuk licencji Microsoft Office 2010 oraz 7 sztuk licencji Windows 7 Pro dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT Ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie komputerowego systemu do: INTERNETOWEGO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 zawarta w dniu.. maja 2012 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, 70-207 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych.

Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚC II WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ Zakup pojazdu specjalistycznego do udrażniania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo