Nr 02/ZP/ NIP:... REGON:... KRS:... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 02/ZP/09 ... NIP:... REGON:... KRS:... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą"

Transkrypt

1 Nr 02/ZP/09 Umowa /projekt/ zawarta w Mysłowicach w dniu r. pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Fabrycznej 10, NIP: , REGON: , KRS: reprezentowanym przez: Krzysztofa Kumóra Prezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym a, NIP:... REGON:... KRS:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą 1 1. Umowa niniejsza jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na dostawę, wdroŝenie oraz opiekę autorską zintegrowanego systemu informatycznego w formie leasingu operacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie negocjacji, prowadzonego na zasadach Regulaminu zamówień sektorowych podprogowych obowiązującego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, rozstrzygniętego dnia Przedmiotem nin. Umowy jest Dostarczenie i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach oraz świadczenie usług opieki autorskiej, obejmującego w szczególności infrastrukturę opisaną w załączniku nr 1 do nin. Umowy. 3. Dostawa przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego nastąpi w terminie do W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad fizycznych Zamawiający moŝe odmówić podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz zaŝądać dostarczenia sprzętu i oprogramowania wolnego od wad, wyznaczając 3 dniowy termin na wykonanie tego obowiązku. W razie nie zachowania tego terminu Zamawiający będzie mógł odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni, zawiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Protokół odbioru przedmiotu umowy stanowi dowód jego i przekazania do uŝywania wraz z oryginałem karty gwarancyjnej jakości rzeczy. 5. JeŜeli po wydaniu przedmiotu umowy ujawnią się wady, których nie moŝna było ustalić przy wydaniu, uniemoŝliwiające przewidziane w umowie uŝywanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest usunąć je natychmiast po zawiadomieniu przez Zamawiającego. 6. Strony mogą ustalić, Ŝe wady wykryte usunie Zamawiający na koszt Wykonawcy. 7. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe u Zamawiającego na skutek wad przedmiotu umowy Umowa zawarta jest na okres 36 miesięcy licząc od dnia jej podpisania. 2. Przedmiot umowy przez okres trwania umowy stanowi własność Wykonawcy. Zamawiający nie moŝe bez zgody Wykonawcy ustanawiać na przedmiocie umowy jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich oraz przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie. 3. Wykonawca nie moŝe bez zgody Zamawiającego przelewać swoich praw wynikających z 1

2 umowy wobec Zamawiającego na osoby trzecie. 4. Wykonawca dokonuje umorzenia i amortyzacji przedmiotu umowy według aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 5. Wartość wykupu przedmiotu umowy wynosi:. zł. brutto (słownie: ) 6. Zamawiający nabywa przedmiot umowy w ciągu 10 dni od dnia wygaśnięcia umowy za cenę równą ustalonej w umowie wartości końcowej. Warunkiem nabycia jest kwota zapłacenia wszystkich naleŝności wynikających z umowy oraz złoŝenie pisemnego wniosku o zawarcie umowy sprzedaŝy na co najmniej 21 dni przed wygaśnięciem umowy. 7. Miejscem uŝytkowania przedmiotu umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez Zamawiającego, wynikające z jej charakteru. 8. Wraz z przekazaniem i wdroŝeniem u Zamawiającego przedmiot umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do dokumentacji i oprogramowania w zakresie m.in. wszelkich pól eksploatacji związanych z działalnością Zmawiającego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości.. płatne w 36- miesięcznych ratach. Raty leasingowe płatne będą do dnia 15 kaŝdego miesiąca na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 2. Zapłata naleŝności z tytułu umowy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku.. 3. Zamawiający jest zobowiązany pokrywać wszelkie opłaty i inne naleŝności związane z umową oraz przedmiotem umowy. 4. Zwłoka w zapłacie raty nie przekraczająca 30 dni nie powoduje dodatkowych obowiązków dla Zamawiającego W dniu odbioru przedmiotu umowy Zamawiający ubezpieczy na swój koszt przedmiot umowy w ramach polisy OC na czas trwania umowy. Kopię polisy ubezpieczenia przekazuje Wykonawcy. 2. W przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w to miejsce, na ustalonych warunkach finansowych, nowy przedmiot umowy o parametrach nie gorszych niŝ przedstawione w umowie Wykonawca wyda w dniu podpisania niniejszej umowy dokumenty gwarancyjne dotyczące przedmiotu umowy. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony sprzęt oraz oprogramowanie. Okres ten nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem sprzętu, a warunki gwarancji producenta sprzętu przewidują dłuŝszy okres gwarancji niŝ zastrzeŝony w niniejszej Umowie, wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta sprzętu. Gwarancja producenta udzielona jest niezaleŝnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy teŝ z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 Kodeksu cywilnego. 3. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego pod dniu podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbiorczego jakościowo ilościowego. 4. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o ujawnionych wadach w przedmiocie leasingu oraz terminie i zakresie napraw gwarancyjnych wykonywanych wyłącznie we wskazanych w dokumencie gwarancji punktach napraw. 2

3 6 1. W przypadku opóźnienia w zapłacie rat leasingowych zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej, z zastrzeŝeniem 3 pkt Wykonawca zapłaci karę umowną wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 3. Wykonawca zapłaci karę umowną wysokości 0,2 % wartości umowy za kaŝdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy. 4. Zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania przewyŝszającego kary umowne, na zasadach ogólnych. 5. Bez zgody Zamawiającego wyraŝonej na piśmie Wykonawca nie moŝe przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Wszelkie spory powstałe w realizacji umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 3. W przypadku niemoŝności osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego. 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. Wykonawca..... Wykonawca Zamawiający 3

4 Załącznik 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Dostawa sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt serwerowy wymagany do pracy systemu wraz z odpowiednim oprogramowaniem systemowym, bazodanowym oraz oprogramowaniem zabezpieczającym funkcjonowanie serwera. Wykonawca przedstawi do akceptacji specyfikację konfiguracji sprzętowej serwera wraz z urządzeniem okresowo archiwizującym dane (streamer) oraz listę wszelkiego oprogramowania, którego instalacja jest niezbędna do prawidłowego działania ZSI. Minimalne parametry stacji serwerowej: - minimum 1 procesor, 4 rdzenie na procesor, dedykowany do pracy w serwerach. - pamięć RAM minimum 8 GB Fully Buffered, z technologią ECC (2x4 GB - moŝliwość rozszerzenia do 16 GB). - szybkość magistrali systemowej minimum 1333 MHz. - napęd DVD R/RW zamontowany w obudowie serwera. - płyta główna wyposaŝona w wolne sloty minimum 2xPCI-Express. - dwie zintegrowane serwerowe karty sieciowe np. LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 lub równowaŝne, - interfejsy 1 x serial, 4xUSB (przynajmniej jeden z przodu), VGA. - moŝliwość podłączenia myszy i klawiatury PS2. - macierzowy kontroler twardego dysku SAS Hot-Plug (RAID 0/1/5) posiadający co najmniej 256 MB wewnętrznej pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. - twarde dyski minimum 4 x 72 GB obr./min. Hotplug (wymiana podczas pracy). - karta grafiki zintegrowana minimum 64MB. - zasilanie w skład którego wchodzą 2 zasilacze z funkcją HotPlug. - system chłodzenia wentylatory nadmiarowe z funkcją HotPlug. - taśmowe urządzanie archiwizujące dane (streamer), obsługujące nośniki minimum 160 GB. - obudowa urządzeń serwerowych umoŝliwiająca montaŝ w szafie typu rack. - szafa stojąca typu rack. Minimalne parametry dotyczące oprogramowania: - system operacyjny MS Windows 2008 Serwer w wersji 32 bit wraz z nośnikiem, 4

5 - silnik bazodanowy w oparciu o który będzie działać ZSI, - oprogramowanie antywirusowe chroniące serwer. Gwarancja: minimum 3 lata gwarancji i serwisu w miejscu instalacji realizowanych przez producenta serwera WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego Wykonawca wykona projekt oraz wdroŝenie zintegrowanego systemu zarządzania w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, ul. Fabryczna Migracja danych Oferent musi zapewnić całkowitą migrację danych z obecnego systemu informatycznego uŝywanego w MPWiK Mysłowice (opartego na systemie SYMFONIA PREMIUM Finanse i księgowość, Środki trwałe, Kadry i płace, SprzedaŜ) oraz migrację udostępnionych danych z RPWiK Katowice (baza danych Microsoft SQL, pliki tekstowe dane odbiorców wody i ścieków oraz struktury liczników, podliczników) Konfiguracja serwera i instalacja systemu Wykonawca przygotuje serwer oraz zainstaluje niezbędne oprogramowanie oraz przeprowadzi testy poprawności funkcjonowania serwera wraz z oprogramowaniem w środowisku produkcyjnym Realizacja szkoleń Oferent musi zapewnić cykl szkoleń obejmujący szkolenia uŝytkowników oraz administratorów systemu w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach. W liczbie: uŝytkownicy systemu 1000 godzin oraz co najmniej 2 administratorów systemu 15 godzin 1.4. Opieka autorska Wykonawca zapewni 3 letnią opiekę autorską dostarczonego oprogramowania, która będzie polegać na usuwaniu zgłoszonych awarii, dostarczeniu niezbędnych aktualizacji, modernizacji ZIS oraz dostosowaniu ZIS do ewentualnych zmienionych, po dacie podpisania umowy, norm prawa obowiązującego na terenie RP. 2. SZCZEGÓŁOWY MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 2.1. Wymagania ogólne Zintegrowany system zarządzania dostarczony przez Oferenta musi być kompleksowy i charakteryzować się, co najmniej ogólnymi cechami: - musi być systemem w pełni zintegrowanym, pracującym na jednym, wspólnym dla wszystkich uŝytkowników, silniku bazodanowym, umoŝliwiającym dostęp do informacji bezpośrednio po jej wprowadzeniu w róŝnych przekrojach i szybki jej podgląd z róŝnych poziomów i przez róŝnych uŝytkowników; - musi być oparty o nowoczesną serwerową technologię bazodanową, zapewniającą pełną ochronę danych, kontrolę dostępu do danych, ciągłą archiwizację oraz moŝliwość pracy wielu uŝytkowników jednocześnie; 5

6 - musi być oparty o architekturę serwerową (klient-serwer); - wszystkie kluczowe operacje obliczeniowe muszą być wykonywane na serwerze, na stacjach klienckich dopuszcza się wykonywanie tylko niektórych operacji przetwarzania danych; - musi gwarantować bezpieczeństwo integralność danych; - wszystkie aplikacje wchodzące w skład systemu powinny posiadać ujednoliconą szatę graficzną oraz graficzny interfejs uŝytkownika; - wszystkie aplikacje przeznaczone dla uŝytkownika końcowego oraz dokumentacja muszą być w języku polskim; - umoŝliwiać pełną kontrolę działań uŝytkownika (nadawanie uprawnień do działań i zasobów) sytemu na kaŝdym etapie; - musi posiadać wsparcie techniczne poprzez systematyczne aktualizacje, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami; - stacje robocze podłączone do Zintegrowanego Systemu Informatycznego muszą umoŝliwiać uŝytkownikowi korzystanie z zasobów sieci Internet oraz Intranet; - musi przechowywać dane historyczne (zapis nowej informacji nie moŝe spowodować utraty dotychczasowej informacji; poprzednia wartość musi być zapamiętana wraz ze znakiem czasowym w którym obowiązywała); - musi być oparty o jedną, wspólną dla wszystkich uŝytkowników systemu bazę danych słownikowych, takich jak słowniki: ulic, nieruchomości, budynków, obiektów rozliczeniowych, liczników, pod liczników, płatników, banków, komórek organizacyjnych, zleceń, pracowników, itp.; - musi umoŝliwiać bezpieczną pracę zdalną w trybie on-line na bazie danych serwera ze stanowisk terminalowych zlokalizowanych poza główną siedzibą MPWiK Sp. z o.o.; - musi przechowywać informacje o uŝytkowniku dokonującym modyfikacji konkretnego dokumentu, oraz datę i dokładny czas wykonania tej operacji; - musi zapewnić dokładne określenie praw dostępu poszczególnych uŝytkowników systemu do poszczególnych grup danych oraz operacji, jakie moŝe na nich wykonać (wprowadzanie, aktualizacja, przeglądanie, usuwanie); - musi umoŝliwiać budowanie zestawień, raportów samodzielnie przez uŝytkownika, wraz z moŝliwością ograniczania dostępu innym uŝytkownikom do poszczególnych dokumentów w zakresie podglądu, edycji i usuwania. Oferowany system musi posiadać narzędzia umoŝliwiające samodzielne tworzenie zestawień przez uŝytkowników; - musi mieć moŝliwość wprowadzania samodzielnie przez uŝytkownika nowych pól do kartotek bazy danych, składników płacowych oraz nowych słowników, bez potrzeby wzywania konsultanta Wykonawcy. Wprowadzane informacje w nowych polach muszą być obsługiwane przez oprogramowanie w zakresie doboru danych do przeglądania, lub wydruków wg kryteriów zadanych przez uŝytkownika; - musi współpracować z pakietami pracy biurowej popularnych producentów; przekazywanie wybranych fragmentów tabel z danymi, lub tekstów do programów pakietów powinno być dostępne dla uŝytkownika 6

7 w prosty w obsłudze sposób; - musi posiadać moŝliwość zapisu wykazów, raportów, zestawień w formacie XLS, DOC, PDF, TXT, HTML; - musi umoŝliwiać automatyczne generowanie sprawozdań wymaganych przepisami, w formacie dokumentów wymaganym przez instytucje zewnętrzne (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny, Urząd Wojewódzki, PFRON); - musi mieć opracowany zestaw dokumentacji zawierający instrukcje obsługi dla uŝytkowników oprogramowania w postaci podręczników napisanych w języku polskim; - system podręcznej pomocy musi być zgodny z wersją oprogramowania; - system musi zapewniać moŝliwość rozbudowy o inne moduły branŝowe GIS, ewidencję sieci, monitoring sieci, model hydrauliczny sieci; - musi dysponować narzędziami umoŝliwiającymi przydzielanie uprawnień uŝytkownikom do konkretnych części systemu SprzedaŜ wody i ścieków oraz sprzedaŝ pozostała - musi istnieć bezpośrednia współpraca z pozostałymi modułami, - musi zawierać kartotekę kontrahentów i płatników, - musi umoŝliwiać generowanie dokumentów sprzedaŝy faktur VAT, faktur korygujących VAT, faktur pro forma dla zadanego profilu klienta, - generowanie faktur dla masowego klienta, który posiada więcej punktów rozliczeniowych musi uwzględniać wyszczególnienie pozycji w postaci załączników do faktur lub specyfikacji, - musi umoŝliwiać generowanie dokumentów sprzedaŝy na podstawie umów oraz odczytów, - musi posiadać pełną kontrolę rozrachunków, - musi posiadać moŝliwość zaciągania wpłat bezpośrednio z sytemu bankowego, - musi umoŝliwiać generowanie prognostycznych dokumentów sprzedaŝy, - system musi posiadać kontrolę wprowadzonych odczytów, automatycznie sygnalizując wartości, które znacznie odbiegają od średnich zuŝyć wody dla zadanych punktów pomiarowych., - musi istnieć moŝliwość wprowadzania i ewidencji umów z kontrahentami, - musi istnieć moŝliwość wprowadzania wielu cenników, systemu rabatów i bonifikat, - musi istnieć moŝliwość automatycznego naliczania odsetek za nieterminowość wpłat, - musi istnieć obsługa płatności zaliczkowych, 7

8 - musi istnieć obsługa ewidencji liczników, pod liczników (historia montaŝu, naprawy, legalizacji), - musi istnieć moŝliwość zarządzania odczytami liczników, - musi istnieć moŝliwość współpracy z przenośnymi urządzeniami inkasenckimi online (transmisja danych GPRS) oraz offline, - musi istnieć moŝliwość współpracy z systemami GIS, - na dokumentach sprzedaŝy musi istnieć moŝliwość umieszczania kodu kreskowego, jednoznacznie identyfikującego odbiorcę i typ dokumentu, - musi współpracować ze standardowymi czytnikami kodów kreskowych, - musi istnieć moŝliwość filtrowania danych wg róŝnych kryteriów (osoba fizyczna, osoba prawna, ulice numery domów, itp.), powinna istnieć moŝliwość definicji kryteriów filtrowania przez uŝytkownika, - system powinien umoŝliwiać wystawienie dokumentów sprzedaŝy obejmujących pozostała sprzedaŝ poza wodą i ściekami, - musi umoŝliwiać wystawienie wszystkich rodzajów dokumentów kasowych, KP, KW, faktury VAT, korekty faktur VAT. - musi umoŝliwiać analizę ilości sprzedanych ścieków i wody, uŝytkownik powinien posiadać moŝliwość definicji parametrów poszczególnych część sieci z których będzie wykonywane obliczenie, - musi istnieć moŝliwość obsługi kasy 2.3. Finanse i księgowość - pełna integracja z pozostałymi modułami w szczególności z systemem bilingowym, - musi dostarczać bieŝące informacje o saldach i obrotach w dowolnych okresach, - moŝliwość sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pienięŝnych, - musi posiadać moŝliwość obsługi dokumentów zakupu i sprzedaŝy, - musi posiadać moŝliwość obsługi operacji kasowych (KW, KP), - musi korzystać ze wspólnych słowników, - musi umoŝliwiać analizę kosztów wg rodzajów kosztów, obrotów i sald kont dla jednego i kilku okresów sprawozdawczych, - musi posiadać moŝliwość analizy struktury wiekowej rozrachunków wg dowolnych okresów przeterminowania, analiz porównawczych, - musi umoŝliwiać współpracę z systemami bankowymi, deklaracja wyciągów bankowych i pojedynczych 8

9 operacji bankowych, - musi posiadać moŝliwość automatycznego generowania przelewów bankowych w walucie polskiej jak i obcej, - musi umoŝliwiać automatyczną numerację dokumentów sprzedaŝy z moŝliwością ręcznej zmiany, - musi posiadać funkcjonalność przeniesienia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia nowego roku obrachunkowego, - musi posiadać moŝliwość tworzenia nowych zestawień przez uŝytkowników, - musi posiadać moŝliwość prognozowania wyników finansowych, - musi posiadać moŝliwość generowania raportów i dokumentów wymaganych przez prawo polskie w zakresie objętym działaniem programu, - musi posiadać moŝliwość generowania i ewidencji not odsetkowych, monitów, - musi posiadać obsługę planów płatności, - musi posiadać obsługę kont pozabilansowych, - musi posiadać obsługę kredytów bankowych, - musi posiadać obsługę kodów kreskowych dla przyjmowanych i generowanych dokumentów, - musi zapewniać automatyczne księgowanie wyciągów bankowych (bezpośrednio z systemu bankowego) i wpłat gotówkowych, - musi posiadać moŝliwość definiowania i edycji rejestrów VAT, 2.4. Środki trwałe - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi posiadać obsługę wszystkich wymaganych przez prawo polskie dokumentów dotyczących środków trwałych (polecenie księgowania, przyjęcie środka, likwidacja środka całkowita lub częściowa, likwidacja środka ze sprzedaŝą, nieodpłatne przyjęcie środka trwałego, nieodpłatne przekazanie środka trwałego, zmiana stanowiska kosztów, miejsca uŝytkowania), - musi posiadać obsługę likwidowanych środków trwałych, - musi umoŝliwiać pełną ewidencję oraz historię składników majątku w tym: środków trwałych, takŝe w budowie, wartości niematerialnych i prawnych i innych wymaganych przez prawo polskie, - musi posiadać moŝliwość definiowania sposobu obliczania amortyzacji (bilansowej i podatkowej) wraz z edycja okresów, 9

10 - musi posiadać moŝliwość tworzenia, modyfikacji tabel i planów amortyzacji, - musi posiadać moŝliwość generowania zestawień i raportów, 2.5. Magazyn - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi generować dokumenty magazynowe PZ, WZ, RW, PW, - musi posiadać kartoteki magazynowe, - musi posiadać moŝliwość generowania zestawień i spisów wymaganych prawem polskim, - musi posiadać moŝliwość definiowania wyceny magazynu, - musi posiadać obsługę inwentaryzacji, - musi współpracować ze standardowymi czytnikami kodów kreskowych, 2.6. Kadry - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi posiadać moŝliwość definicji danych dotyczących poszczególnych stanowisk roboczych, musi zawierać kompletne zestawienie informacji o zatrudnionych, kartoteki osobowe pracownika (nazwisko, imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, NIP, PESEL, adresy zamieszkania, adresy do korespondencji, informacja o dokumentach toŝsamości, wykształcenie, kwalifikacje, staŝ pracy, stan rodzinny), - musi współpracować z systemem ZUS (systemem Płatnik), - musi istnieć moŝliwość zdefiniowania wewnętrznego kalendarza firmy, - musi istnieć moŝliwość zdefiniowania grup zawodowych i przypisywania poszczególnych osób do tych grup, wykonywanie zbiorczych operacji na grupach, - musi istnieć historia przebiegu kariery zawodowej dla kaŝdego pracownika wraz z pełną dokumentacją dotyczącą zajmowanych stanowisk, grup zaszeregowania itp., - musi istnieć ewidencja wyróŝnień nagród i kar, - musi rejestrować i obsługiwać informacje o zajęciach komorniczych wynagrodzeń, - musi automatycznie obliczać i ewidencjonować róŝne rodzaje urlopów, - musi obsługiwać ewidencję czasu pracy i listy obecności (równieŝ indywidualne harmonogramy czasu pracy dla zadanych pracowników), 10

11 - musi obliczać róŝne, zaleŝne od parametrów zatrudnienia dodatki, potrącenia, wliczone do wynagrodzenia, - musi umoŝliwiać generowanie dokumentów związanych z pracownikiem (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, świadectwa pracy oraz inne dokumenty i zaświadczenia wymagane przez prawo polskie), generowanie własnych typów dokumentów, - musi posiadać moŝliwość obsługi szkoleń dla pracowników, - musi umoŝliwiać generowanie wewnętrznych zestawień, analiz i raportów kadrowych wg poszczególnych zadanych cech oraz grup cech, - musi umoŝliwiać generowanie raportów wymaganych przez instytucje zewnętrzne GUS, RUP, US, PIP oraz inne wymagane przez prawo polskie, 2.7. Płace - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi posiadać moŝliwość obliczenia wynagrodzeń wg zdefiniowanego algorytmu, powinien posiadać moŝliwość edycji algorytmu (moŝliwość definiowania własnych wzorców płacowych), - musi istnieć moŝliwość zdefiniowania potrąceń i obciąŝeń wynagrodzeń pracowników, w tym obsługa obciąŝeń z mocy tytułów wykonawczych, - musi istnieć moŝliwość obsługi kasy zapomogowo poŝyczkowej i innych świadczeń socjalnych, - musi istnieć obsługa płac dla pracowników pracujących w systemie akordowym, brygadowym, - system musi rozliczać prawidłowo składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy oraz inne potrącenia zgodne z polskim prawem, - musi posiadać moŝliwość współpracy z systemem komputerowym ZUS (programem Płatnik), - musi posiadać moŝliwość eksportu i importu list pracowników, - musi istnieć moŝliwość obsługi rachunków wystawianych dla umów cywilni-prawnych, - musi istnieć moŝliwość automatycznego generowania formularzy do Urzędów Skarbowych, ZUS, GUS zgodnie z wymogami polskiego prawa, - musi istnieć moŝliwość automatycznego generowania przelewów na podane przez pracownika konto oraz do instytucji zewnętrznych, - musi istnieć moŝliwość generowania list płac, a ich wygląd moŝliwy do zaprojektowania przez operatora sytemu, - musi posiadać obsługę osób niepełnosprawnych, naliczenie składek refundowanych z budŝetu państwa i PEFEON, - musi posiadać rozbudowane moŝliwości edycji i generowania zestawień, raportów i spisów dotyczących 11

12 w szczególności: płac, premii, dodatków, ubezpieczeń, potrąceń, zaliczek, kar, zasiłków, zajęć, poŝyczek, absencji, - musi posiadać moŝliwość eksportu danych dotyczących wynagrodzeń do systemu bankowego, aby kwoty przelewów wynagrodzeń były automatycznie nanoszone do programu bankowego, 2.8. Monitorowanie i sprawozdawczość oraz informowanie kierownictwa. - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi posiadać moŝliwość definiowania wielu wariantów planu operacyjnego, uwzględniając informacje i parametry historyczne, - musi posiadać moŝliwość podziału planu na plany częściowe, - musi posiadać moŝliwość projektowania budŝetów globalnych i cząstkowych obejmujących przychody i koszty, - musi posiadać moŝliwość definiowania okresów czasowych obejmujących plany, - musi umoŝliwiać generowanie planów amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych juŝ istniejących w systemie lub planowanych do zakupu, - musi umoŝliwiać tworzenie róŝnorodnych zestawień umoŝliwiających analizę zarówno danych planowanych, jak i zrealizowanych, obejmujących w szczególności rachunek zysków i strat, bilans, przepływy finansowe, krótkookresowy rachunek wyników analizę wskaźnikową, - musi istnieć moŝliwość graficznej prezentacji wyników obliczeń i danych z sytemu, w postaci wykresów tabel, schematów, - musi istnieć moŝliwość generowania formularzy, raportów, przenoszenia ich do formatów XLS, DOC, PDF, TXT, HTML; 2.9. Obieg dokumentów. - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi istnieć moŝliwość przesyłania informacji w formie elektronicznej jak równieŝ papierowej między uŝytkownikami sytemu, - musi istnieć moŝliwość generowania dokumentów wewnętrznych oraz przyjmowania dokumentów zewnątrz, - informacja musi zawierać co najmniej następujące pozycje: temat, treść, adresat, nadawca, - musi istnieć moŝliwość podpięcia załączników, plików.pdf.,.jpg lub innych, - musi istnieć moŝliwość zdefiniowania i edycji procedur obiegu informacji, 12

13 - musi istnieć system nadawania uprawnień uŝytkownikom wraz z ich kontrolą, - uŝytkownicy muszą mieć moŝliwość segregowania informacji, grupowania i łącznia, nadawania priorytetów dokumentom, - musi istnieć system powiadamiania uŝytkownika o nadejściu informacji przeznaczonej do jego wiadomości, - musi istnieć pełna integracja systemu obiegu dokumentów z pozostałymi modułami zintegrowanego sytemu zarządzania w zakresie automatyzacji zadań (rejestracja sprawy, tok załatwiania sprawy, historia), - musi istnieć automatyzacja głównych procesów zdefiniowanych w przedsiębiorstwie, np. obsługa awarii, przyłączenie nowego kontrahenta, obieg poczty, - system musi na kaŝdym etapie swojego działania wskazać uŝytkownika, który posiada dany dokument, kontrola równieŝ powinna dotyczyć dokumentów papierowych, Biuro obsługi klienta. - pełna integracja z pozostałymi modułami, - musi istnieć moŝliwość wprowadzania pełnej informacji o klientach, - musi istnieć moŝliwość powiązania klienta z punktem pomiarowym, posesją, - musi być zaimplementowana obsługa dowolnej liczby umów, aneksów oraz dokumentów z kontrahentem, - informacje o kliencie, informacje dotyczące rozliczeń oraz historia kontaktów muszą być widoczne dla uŝytkownika, - musi istnieć moŝliwość szybkiego wyszukiwania klienta wg zadanych parametrów, - musi istnieć moŝliwość aktualizacji danych o kliencie przez uŝytkownika systemu, aktualizacji danych o odczytach powiązanie z systemem bilingowym, - musi istnieć moŝliwość generowania przez uŝytkownika sytemu dokumentów księgowych bezpośrednio dla obsługiwanego klienta (faktury, rachunki, noty, faktury korygujące), - musi istnieć moŝliwość bezpośredniego nadania specjalnych ustawień dla klienta z poziomu modułu (zgodnie z posiadanymi przez uŝytkownika prawami), np. rabaty, zniŝki, - musi istnieć moŝliwość załączenia do dokumentacji elektronicznej klienta zeskanowanych dokumentów, - musi istnieć moŝliwość wprowadzenia krótkiej historii przebiegu kontaktów z klientem, - musi istnieć rejestr spraw wraz z moŝliwością śledzenia toku załatwiania sprawy, - musi istnieć moŝliwość utworzenia zlecenia dla słuŝb technicznych celem załatwienia sprawy (awaria, reklamacja, wniosek, itp.) zgłoszonej przez klienta, 13

14 - musi istnieć moŝliwość współpracy ze standardowymi czytnikami kodów kreskowych, System informacji przestrzennej do zarządzania sieciami (GIS) - musi przechowywać dane wektorowe i opisowe w jednej relacyjnej bazie danych - musi wspomagać zarządzanie infrastrukturą sieciową - musi zapewniać pracę na jednej warstwie mapy na wielu stanowiskach edycyjnych jednocześnie, bez wzajemnego blokowania dostępu do funkcji edycyjnych - musi zapewniać moŝliwość samodzielnej edycji słowników - musi posiadać branŝową ewidencja sieci wodociągowej rury, zasuwy, hydranty, komory, studnie w powiązaniu z mapą cyfrową i kartoteką środków trwałych - musi posiadać branŝową ewidencję sieci kanalizacyjnej rury, studzienki, komory, trójniki w powiązaniu z mapą cyfrową i kartoteką środków trwałych - musi posiadać ewidencję budynków w powiązaniu z mapą cyfrową, bazą odbiorców (kontrahentów) i bazą wodomierzy - musi umoŝliwiać ewidencja działek w powiązaniu z mapą cyfrową i bazą odbiorców (kontrahentów) - musi umoŝliwiać ewidencję dowolnych dokumentów - musi umoŝliwiać ewidencja punktów pomiarowych (Monitoring i Sterowanie) w powiązaniu z mapą cyfrową i z bazą odczytów punktów pomiarowych - musi umoŝliwiać tworzenie i zarządzanie bazą plików multimedialnych powiązanych z bazą ewidencyjną i mapą cyfrową 14

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W

1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W 1. Firma F 3 2. Oferta O 8 3. Oprogramowanie O 8 3.1. System Komadres 8 3.1.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych 10 3.1.1.1. Charakterystyka Podsystemów Komadres 11 3.1.2..

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

1. Firma 3. 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4. 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6

1. Firma 3. 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4. 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6 Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6 2.1.1. Podsystem Zbyt Mediów 7 2.1.2. ibok - Internetowe Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie Nr ZP/17/2013 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA INSTYTUTU CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ 1 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/003-II/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 341/08/11 Mielec, 2008-05-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/08/11. Nazwa zadania: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno- Rehabilitacyjny ul. Uzdrowiskowa 54 43-230 Goczałkowice Zdrój PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą sprzętu informatycznego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez minimum

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.etobres.pl 2 / 24

Spis treści. www.etobres.pl 2 / 24 Spis treści 1. Firma 4 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 5 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6 2.1.1. Podsystem Finanse i Księgowość Budżetowa..7 2.1.2. Podsystem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Umowa 01/07/2013 na wykonanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami Zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: a PROFERIS SP. Z

Bardziej szczegółowo

I Część pytań i odpowiedzi

I Część pytań i odpowiedzi I Część pytań i odpowiedzi Pytanie 1 Zgodnie z SIWZ [Część I SIWZ]. Finansowanie przedmiotu zamówieniu.1. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość

Bardziej szczegółowo