ZPunkt. Skup Surowców Wtórnych. Wprowadzenie do pracy w programie. SBPro Systemy Informatyczne al. Pokoju Kraków.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZPunkt. Skup Surowców Wtórnych. Wprowadzenie do pracy w programie. SBPro Systemy Informatyczne al. Pokoju 81 31-564 Kraków. www.sbpro."

Transkrypt

1 ZPunkt Skup Surowców Wtórnych Wprowadzenie do pracy w programie SBPro Systemy Informatyczne al. Pokoju Kraków

2 Spis zagadnień Spis zagadnień Instalacja i pierwsze uruchomienie Zabezpieczenie programu hasłem Uruchamianie nowego punktu skupu Aktywacja Wprowadzanie nowego kontrahenta Dokumenty zakupu i sprzedaŝy Raporty Słowniki...9 Dodatek 1. Skróty klawiaturowe...10 Dodatek 2. Rodzaje generowanych dokumentów...10 Dodatek 3. Wymagania sprzętowe...11

3 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu ZPunkt przebiega automatycznie. W jej trakcie proponowany jest folder, w którym zostaną zapisane pliki programu oraz zestaw skrótów instalowanych w systemie. Przed rozpoczęciem instalacji naleŝy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje. Wraz z programem ZPunkt na twardym dysku instaluje się przykładowa baza danych DEMO.MDB. W bazie tej zapisane są: dane kilku fikcyjnych kontrahentów ograniczony słownik towarów dokumenty zakupu, sprzedaŝ oraz kasowe. Przykładowa baza danych pozwala zorientować się jak działa program. Wszystkie dokumenty w tej bazie zostały wystawione z datą Taką datę naleŝy wskazać jako okres przy przeglądaniu list dokumentów oraz przy sporządzaniu raportów. 2. Zabezpieczenie programu hasłem Program moŝna zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Poprzez kliknięcie w górnym menu kolejno System oraz Zmień hasło wywołuje się okno z polami UŜytkownik oraz Hasło. Po zdefiniowaniu tych parametrów pracę programu moŝna zablokować klikając kolejno System i Logowanie. Do chwili podania poprawnej nazwy uŝytkownika oraz hasła program nie będzie reagował na Ŝadne polecenia wybierane z menu lub wpisywane z klawiatury. 3. Uruchamianie nowego punktu skupu Rozpoczęcie pracy w nowym punkcie jest równoznaczne z utworzeniem w programie nowej bazy danych. Aby to uczynić naleŝy w głównym oknie programu wybrać z górnego menu polecenie System, a następnie Utwórz nową bazę. Otworzy się okno, w którym naleŝy podać nazwę nowego pliku danych oraz jego lokalizację na twardym dysku. Pomyślne utworzenie nowej bazy zostanie potwierdzone komunikatem w kolejnym oknie. W wersjach ZPunkt S, ZPunkt M oraz ZPunkt L moŝna utworzyć i pracować tylko z jedną bazą danych. Ograniczenie to nie dotyczy wersji ZPunkt XL. Po otwarciu nowej bazy danych konieczne jest uzupełnienie jej o dane punktu. Wybierając kolejno z górnego menu polecenia Administracja oraz Konfiguracja wywołane zostanie okno Konfiguracja do edycji, w którym naleŝy wprowadzić informacje o punkcie skupu. JeŜeli punkt jest filią lub odziałem sieci to w sekcji FIRMA naleŝy wpisać główną siedzibę przedsiębiorstwa, a w sekcji ODDZIAŁ naleŝy zamieścić dane adresowe filii. JeŜeli punkt jest samodzielnym podmiotem, a nie oddziałem, to do sekcji ODDZIAŁ naleŝy skopiować dane z sekcji FIRMA.

4 W sekcji ODDZIAŁ naleŝy zdefiniować szablon numeracji dokumentów zakupu i sprzedaŝy. Na załączonym rysunku pokazano przykład szablonu z bazy DEMO.MDB. Według tego szablonu pierwsza faktura VAT zakupu utworzona 1 czerwca 2006 roku będzie oznaczona numerem: FZV/1/DD/06/2006 Usunięcie z pola liter spowoduje zmianę numeracji do postaci: FZV/1/06/2006, natomiast po usunięcie znaku w polu miesiąc numer będzie miał postać: FZV/1/2006. Dzięki temu mechanizmowi moŝna dopasować numerację dokumentów do wymagań konkretnego punktu skupu. Okno Konfiguracja do edycji pozwala równieŝ określić parametry pracy programu. Istotne jest wybranie drukarki, na której program będzie drukował wszystkie dokumenty i raporty. Postawienie znaku w polu wyboru Windows spowoduje wysłanie wszystkich wydruków na drukarkę zainstalowaną w środowisku Windows i pracującą w trybie graficznym. Pozostawienie tego pola bez zaznaczenia spowoduje wysłanie dokumentów na drukarkę pracującą w trybie DOS. Korygowanie ustawień drukarki DOS moŝe powodować niepoprawne działanie programu nie zaleca się zmieniania tych parametrów. JeŜeli polskie znaki diakrytyczne nie są poprawnie drukowane to naleŝy wybrać odpowiednią opcję kodowania tych znaków: Windows do Latin lub Windows do Mazovia. Opcja Windows do English spowoduje zastąpienie na wydrukach polskich znaków diakrytycznych odpowiadającymi im literami alfabetu angielskiego (na przykład ł zostanie zastąpione literą l, ą - literą a itd.). JeŜeli w oknie Konfiguracja do edycji nie zostania wskazana Ŝadna drukarka, to późniejsza próba wydrukowania jakiegokolwiek dokumentu moŝe spowodować błąd i zablokowanie pracy programu. 4. Aktywacja Po zainstalowaniu program pracuje jako wersja testowa. MoŜliwe jest tworzenie, edytowanie i drukowanie wszelkich dokumentów i raportów, zapisywanie nowych baz danych, wprowadzanie nowych kontrahentów oraz modyfikowanie słowników. Wersja testowa pozwala na zapisanie 60 dokumentów (liczonych łącznie dokumentów sprzedaŝy, zakupu, magazynowych i kasowych). Po osiągnięciu tej liczby program będzie moŝna uruchomić, tworzyć raporty, jednak niemoŝliwe będzie utworzenie nowego dokumentu.

5 Pełną licencję uzyskuje się po zarejestrowaniu programu. Rejestracji moŝna dokonać telefonicznie pod numerem (12) lub za pomocą poczty elektronicznej W głównym oknie programu naleŝy wybrać z górnego menu polecenie Administracja, a następnie Rejestruj program. Otworzy się okno, które będzie zawierało cyfrowy kod instalacji (numer seryjny). Kod ten naleŝy przekazać do SBPro. Na jego podstawie zostanie wygenerowany numer licencji (klucz licencyjny), który naleŝy wpisać w tym samym oknie. Aktywacji programu naleŝy dokonać po utworzeniu bazy danych, na której będzie pracował program. Informacje o aktywacji zostają zapisane w tej bazie. 5. Wprowadzanie nowego kontrahenta Program nie rozróŝnia dostawców i odbiorców poniewaŝ często jeden kontrahent pełni te dwie role. Dane nowego kontrahenta moŝna wprowadzić w trakcie edycji dokumentu zakupu lub sprzedaŝy oraz bezpośrednio w słowniku kontrahentów klikając kolejno polecenia górnego menu Słowniki i Kontrahenci. ZaleŜnie od tego czy kontrahentem jest osoba prywatna fizyczna czy przedsiębiorstwo naleŝy wypełnić odpowiednie pola w oknie Kontrahent do edycji. Dla nazwy oraz adresu kontrahenta dostępne są po dwa pola pozwalające wprowadzić większą ilość informacji. Rozpoczynając wpisywanie danych kontrahentów uŝytkownik powinien przyjąć określony sposób umieszczania informacji w tych polach i bezwzględnie go przestrzegać. Nie zastosowanie się do tej wskazówki spowoduje w praktyce brak moŝliwości szybkiego wyszukiwania kontrahentów w bazie. W przykładowej bazie danych Demo.mdb pole Nazwa 2 rozpoczyna się od unikalnego fragmentu nazwy kontrahenta, na przykład Kordegarda lub zawiera nazwisko osoby fizycznej. W pole Nazwa 1 wpisywane są powtarzające się części nazwy, na przykład: F.P.H.U., Firma Handlowa itd. Lub imiona osób fizycznych. Takie załoŝenie pozwala wyszukać kontrahenta po unikalnej nazwie lub nazwisku. 6. Dokumenty zakupu i sprzedaŝy Tworzenie dokumentu zakupu lub sprzedaŝy jest równocześnie tworzeniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów. Jedno kliknięcie przycisku Wydrukuj spowoduje wysłanie do drukarki dwóch dokumentów. Po wybraniu typu dokumentu (zakup, sprzedaŝ) oraz rodzaju (faktura, faktura VAT, rachunek) otwiera się okno edycji. Do poruszania się między polami okna edycji moŝna wykorzystywać klawisze: TAB, ENTER, SHIFT+TAB oraz mysz.

6 6.1. Ustalenie daty dokumentu Jako daty dostawy oraz wystawienia dokumentu podpowiadana jest bieŝąca data systemowa. Pola Numer obcy mogą słuŝyć do wpisania numerów dokumentów wystawionych przez kontrahenta Wybór kontrahenta JeŜeli informacje o kontrahencie są zapisane w słowniku, to moŝna ich uŝyć umieszczając kursor w polu Nazwa i wciskając klawisz F4 lub klikając symbol. Dane kontrahentów w słowniku uporządkowane są alfabetycznie według pola NAZWA1. Aby wyszukać kontrahenta naleŝy kliknąć myszą w kolumnie, według której ma być wyszukany kontrahent. Na przykład: jeŝeli wyszukiwanie ma się odbywać według adresu to naleŝy kliknąć myszą w dowolne pole kolumny ADRES1. Do poruszania się między kolumnami moŝna równieŝ wykorzystać klawisze kursora. Wybrane pole zostaje zaznaczone błękitnym tłem. Wyszukiwanie odbywa się przez wpisanie początkowych znaków szukanego wyrazu znaki te wyświetlane są w pasku tytułowym okna. Wpisane znaki moŝna usunąć klawiszem Backspace. Po odnalezieniu właściwego kontrahenta naleŝy potwierdzić wybór przez wciśnięcie klawisza ENTER lub kliknięcie przycisku OK. Dane kontrahenta moŝna wpisać z klawiatury bezpośrednio w polach okna edycji dokumentu. W takim przypadku dane te nie zostaną zapisane w słowniku kontrahentów. Aby dane klienta na stałe zapisać w słowniku naleŝy otworzyć słownik według wcześniejszej instrukcji i wcisnąć klawisz INSERT lub kliknąć przycisk Dodaj Określenie formy płatności Forma płatności moŝe zostać wpisana z klawiatury lub wybrana ze słownika - wywołanie przez F4 lub kliknięcie symbolu. Umieszczenie znaku w polu Zapłacono spowoduje zapisanie transakcji w kasie niezaleŝnie od wybranej formy płatności. Transakcja ta będzie pojawiać się w raportach kasowych Określenie pochodzenia odpadów Pola Pochodzenie/miejsce oraz Pochodzenie/produkt moŝna wypełnić wpisując informacje z klawiatury lub wybierając ze słowników - wywołanie przez F4 lub kliknięcie symbolu Edycja pozycji dokumentu Kody i opisy towarów wybiera się ze słownika wywoływanego klawiszem F4. Pole Pochodzenie (produkt) moŝe zostać wypełnione przez wpisanie informacji z klawiatury lub wybranie danych ze słowników - wywołanie przez F4 lub kliknięcie symbolu. Po podaniu

7 ilości oraz ceny zostanie obliczona wartość. Po wpisaniu wszystkich informacji dla danej pozycji program automatycznie przechodzi do edycji kolejnej pozycji. Aby zakończyć edycję pozycji dokumentu naleŝy uŝyć klawisza kursora. W zakładce 2 Podsumowanie wyświetlane są: łączna waga, oraz wartości netto, VAT i brutto. Przełączanie między zakładami odbywa się przez klikanie myszą lub kombinacjami klawiszy ALT+1 i ALT Zapisanie dokumentu Po uzupełnieniu wszystkich pól dokumentu oraz wpisaniu wszystkich pozycji dokument naleŝy zatwierdzić klikając przycisk OK lub uŝywając kombinacji klawiszy CTRL+ENTER. Po zapisaniu dokumentu program automatycznie zapyta czy mają zostać wydrukowane dokumenty potwierdzające tą transakcję Ponowna edycja lub wydruk zapisanego dokumentu Po zapisaniu dokumenty przechowywane są w bazie danych. Istnieje moŝliwość poprawienia ich, ponownego wydrukowania oraz usunięcia. Dla przykładu: aby obejrzeć listę dokumentów sprzedaŝy naleŝy kliknąć w górnym menu polecenie SprzedaŜ, a następnie Dokumenty sprzedaŝy lub posłuŝyć się skrótem klawiaturowym CTRL+F10. W głównym oknie programu wyświetlona zostanie pusta lista dokumentów. Zostanie ona wypełniona po wskazaniu Ŝądanego okresu czasu, w którym powstały poszukiwane dokumenty. Po kliknięciu w górnym menu polecenia Okres otworzy się okno kalendarza, w którym będzie moŝna wskazać Ŝądany zakres dat. Sposób wskazywania dat jest taki sam jak w przypadku tworzenia raportów i opisany został w rozdziale 7 Raporty. Polecenie Okres aktywne jest tylko po otwarciu listy dokumentów. 7. Raporty Raporty zostały zebrane w trzy grupy: magazynowe, kasowe i inne. Po wybraniu rodzaju raportu otwiera się okno dialogowe, które pozwala wybrać okres lub dzień, dla którego ma być sporządzony raport.

8 Wyboru jednego dnia lub okresu moŝna dokonać na kilka sposobów: Poprzez wpisanie dat w edytowalnych polach bezpośrednio z klawiatury. Poprzez kliknięcie w edytowalnych polach znaków. Rozwinie się widok miesiąca i kolejnym kliknięciem moŝna wskazać konkretny dzień Poprzez kliknięcie dnia na wyświetlanych kalendarzach miesięcznych. Poprzez kliknięcie na kalendarzu miesięcznym pierwszego dnia Ŝądanego okresu i przeciągnięcie myszą po kalendarzu do ostatniego dnia Ŝądanego okresu. Dni Ŝądanego okresu zostaną zaznaczone czarnym tłem. Poprawne działanie mechanizmu wskazywania dat wymaga ustawienia w systemie formatu daty RRRR-MM-DD. W systemie Windows 98 zmiany dokonuje się klikając: Start Ustawienia Panel sterowania Ustawienia regionalne. W zakładce Data jako Styl daty krótkiej naleŝy wybrać rrrr-mm-dd Dzienne stany towarów za okres Raport ten zawiera całkowite wartości magazynu dla: otwarcia, zamknięcia, zakupu i rozchodu w ujęciu dla poszczególnych dni okresu. Wartości te wyraŝone są w kilogramach i złotówkach Stany towarów na dzień (okres) Dla wybranego jednego dnia lub okresu przedstawione są wartości magazynu dla otwarcia, zamknięcia, zakupu i rozchodu w ujęciu dla poszczególnych towarów. Wartości te wyraŝone są w kilogramach i złotówkach Obroty wszystkimi towarami w okresie Dla wybranego jednego dnia lub okresu przedstawione są wartości zakupu i rozchodu w ujęciu dla poszczególnych towarów. Wartości te wyraŝone są w kilogramach i złotówkach. Ten raport w odróŝnieniu od poprzedniego moŝe uwzględniać ruchy towarów wykonywane na podstawie dokumentów magazynowych WZ, PZ, MM itd Obroty wybranym towarem w okresie Na raporcie zostaną zebrane wszystkie dokumenty, w których wymieniony został wybrany towar. Raport dla kaŝdego dokumentu podaje przychody, rozchody oraz łączną wartość towaru narastająco. Wartości wyraŝone są w kilogramach i złotówkach. Raport ten moŝe uwzględniać ruchy towarów wykonywane na podstawie dokumentów magazynowych WZ, PZ, MM itd Stan kasy w dniach Raport ten przedstawia stan kasy dla otwarcia, zamknięcia oraz wartości przychodów i rozchodów osobno dla kaŝdego dnia wybranego okresu.

9 7.6. Stan kasy za okres Dla wybranego jednego dnia lub okresu podsumowane są wartości rozchodów z tytułu: zakupu towarów, naliczonego podatku VAT-u, dokumentów KW oraz wartości przychodów z tytułu: sprzedaŝy towarów, pobranej opłaty skarbowej od rachunków, naleŝnego podatku VAT, dokumentów KP. Raport podaje teŝ stan kasy dla otwarcia i zamknięcia okresu Rozliczenie kasy za okres Dla wybranego okresu raport podaje łączną wartość przychodów i rozchodów z tytułu rachunków zakupu oraz pobranej opłaty skarbowej oraz przychody i rozchody z tytułu kaŝdej faktury VAT. Faktury są kolejno wymienione według numerów Rejestr opłaty skarbowej Raport jest zestawieniem wszystkich rachunków zakupu za wybrany okres i zawiera: numer rachunku, dane kontrahenta, kwotę rachunku oraz stawkę i wartość pobranej opłaty skarbowej. 8. Słowniki Dane kontrahentów oraz kategorie towarów (według róŝnych klasyfikacji) moŝna przeglądać i modyfikować korzystając z polecenia Słowniki. Słownik Kontrahenci gromadzi informacje o wszystkich osobach, firmach i magazynach współpracujących z punktem skupu. Nie ma rozdziału na dostawców i odbiorców Słownik Rodzaje (klasyfikacja) zawiera klasyfikację odpadów zgodną z Rozporządzeniem ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 roku w sprawie klasyfikacji odpadów. Słownik Towary (magazynowe) zawiera listę pozycji które będą wyróŝniane w raportach magazynowych. KaŜda pozycja moŝe łączyć w sobie materiały z kilku grup klasyfikacji odpadów. W przykładowej bazie danych na pozycję śeliwo składają się: wybrakowane wyroby Ŝeliwne oraz Inne niewymienione odpady (Ŝeliwo). Stworzenie grup towarów magazynowych znacznie ułatwia kontrolę stanów magazynowych poszczególnych materiałów. Słownik Pochodzenie (miejsce) to lista określeń uŝywanych do wskazania źródła odpadów, na przykład remont, rozbiórka, zbieractwo. Opis ten drukowany jest na formularzu przyjęcia odpadów. Słownik Pochodzenie (produkt) obejmuje nazwy produktów przekazywanych jako odpady. Są to na przykład: blachy, drut, profile, rurki. Opis ten drukowany jest na formularzu przyjęcia odpadów.

10 Dodatek 1. Skróty klawiaturowe ENTER lub TAB - przejście do kolejnego pola w oknie edycji dokumentu SHIFT+ENTER - przejście do poprzedniego pola w oknie edycji dokumentu F1 - pomoc F4 - otwarcie słownika podczas edycji pola dokumentu F5 - odświeŝenie listy dokumentów lub pozycji słownika F9 - tworzenie nowego dokumentu zakupu F10 - tworzenie nowego dokumentu sprzedaŝy F11 - tworzenie nowego dokumentu magazynowego F12 - tworzenie nowego dokumentu kasowego CTRL+F9 - wyświetlenie listy dokumentów zakupu CTRL+F10 - wyświetlenie listy dokumentów sprzedaŝy CTRL+F11 - wyświetlenie listy dokumentów magazynowych CTRL+F12 - wyświetlenie listy dokumentów kasowych CTRL+F - włączanie trybu filtrowania danych w listach dokumentów oraz w słownikach INSERT - dodanie nowej pozycji w liście dokumentów lub nowej pozycji w słowniku lub nowego towaru w dokumencie DELETE - usunięcie dokumentu z listy lub pozycji ze słownika lub towaru z dokumentu CTRL + ENTER - otwarcie do edycji dokumentu lub pozycji ze słownika lub zapisanie w bazie aktualnie tworzonego dokumentu Dodatek 2. Rodzaje generowanych dokumentów W programie ZPunkt moŝna tworzyć wiele róŝnych dokumentów. Dla ułatwienia pracy dokumenty zostały zebrane w czterech grupach. RóŜnorodność dokumentów umoŝliwia zarządzanie towarami i kontrolę ich stanu nawet w duŝych przedsiębiorstwach posiadających wiele magazynów. 1. Dokumenty zakupu: RZ - rachunek zakupu FZ - faktura zakupu FZV - faktura zakupu VAT 2. Dokumenty sprzedaŝy: RS - rachunek sprzedaŝy FS - faktura sprzedaŝy FSV - faktura sprzedaŝy VAT 3. Dokumenty magazynowe: PZ - przyjęcie zewnętrzne WZ - wydanie zewnętrzne PW - przychód wewnętrzny RW - rozchód wewnętrzny PM - przyjęcie międzymagazynowe MM - wydanie międzymagazynowe ODPD - odpady UBTK - ubytki ZNCZ - zanieczyszczenia PPRD - poprodukcyjne

11 4. Dokumenty kasowe: KP - kasa przyjmie KW - kasa wyda Na podstawie dokumentów zakupu i sprzedaŝy program automatycznie tworzy i drukuje dokumenty potwierdzające przekazanie surowców. Są to: formularz przyjęcia odpadów metali zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali karta przekazania odpadu zgodna z wymaganiami rozporządzenia ministra środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Dodatek 3. Wymagania sprzętowe Program ZPunkt pracuje poprawnie na komputerach o konfiguracji nie gorszej niŝ: procesor Intel Pentium 400 MHz pamięć RAM 64 MB wolna przestrzeń na twardym dysku: 40 MB zainstalowana i ustawiona jako domyślna drukarka Generic text only przy korzystaniu z drukarki igłowej system operacyjny Microsoft Windows 98

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

7 Magazyn [ Magazyn ] 39. 7. Magazyn

7 Magazyn [ Magazyn ] 39. 7. Magazyn 7 Magazyn [ Magazyn ] 39 7. Magazyn Po stworzeniu i ustaleniu wszystkich parametrów towarów, należy wprowadzić je do bazy magazynu. Możemy to zrobić, korzystając z modułu Magazyn, który odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Podręcznik dla uŝytkowników modułu

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Moduł: SprzedaŜ detaliczna Wersja programu: 4.5 Spis treści 13 SprzedaŜ detaliczna... 13.4 13.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 13.4 13.2 Operacje dostępne

Bardziej szczegółowo

Procedura zamawiania licencji.

Procedura zamawiania licencji. Procedura zamawiania licencji. 1. Przygotowanie. START Przygotowanie danych Proszę pobrać z OWNFZ nowy numer instalacji oraz identyfikator systemu nadawcy NFZ Proszę przygotować dane potrzebne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej (wersja 4.8, opis skrócony) www.programywagowe.pl biuro@programywagowe.pl +48 607 285 394 Opis programu Program do wagi samochodowej słuŝy do wyświetlania, opisu, archiwizacji

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT

Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT str. 1 Spis treści 1. Aktywacja programu Kancelaria Komornika - VAT... 3 2. Faktury korygujące przyczyna... 4 2.1 Nowe szablony faktur i pozostałe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP:

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP: KRÓTKI WSTĘP Witamy Cię jako nowego użytkownika programu Kantor, przeznaczonego do prowadzenia ewidencji wymiany walut w kantorach. Żywimy nadzieję, że nasz program spełni Twoje oczekiwania i będzie stanowić

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Rachunki Instrukcja użytkownika Wersja 1.3

Rachunki Instrukcja użytkownika Wersja 1.3 Rachunki Instrukcja użytkownika Wersja 1.3 Copyright 2014 PUH SecuSoft Rafał Szulc Copyright 2014 PUH SecuSoft Rafał Szulc. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, rysunki, obrazy,

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo