nr sprawy: BZP ML Wrocław, dn. 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 10"

Transkrypt

1 nr sprawy: BZP ML Wrocław, dn. 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 10 dotyczy: postępowania nr BZP ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa, wdroŝenie i wsparcie zintegrowanego oprogramowania klasy ERP wraz z BudŜetowaniem i Kontrolingiem pracującym na niezaleŝnej zewnętrznej Hurtowni Danych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły w ww. postępowaniu: Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ - Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu; Tabela nr 3 Pozycja w SprzedaŜ Tabeli L4 L5 MoŜliwość definiowania sprzedaŝy cyklicznej (np. przy umowach najmu) wraz z określeniem fakturowania. MoŜliwość automatycznego generowania faktury na podstawie zarejestrowanej sprzedaŝy cyklicznej. Numer pytania (numeracja zgodna z kolejnością wpływu do Zamawiającego) Pytanie nr 210 Czy spełnieniem wymagania będzie stworzenie harmonogramu płatności dla faktury? Jakie dane powinny być rejestrowane dla definicji sprzedaŝy cyklicznej? Nie. Wymaganie nie dotyczy harmonogramu płatności dla faktury. Dotyczy cyklicznego wystawiania faktur na podstawie umów np. najmu. Pytanie nr 211 Jak powinny być ewentualnie generowane faktury tzn. z jakich konkretnych danych zarejestrowanych w systemie? Na podstawie umowy definiuje się dane stałe z umowy (np. kontrahent, kwota, termin płatności), które umoŝliwią automatyczne generowanie faktur.

2 L8 L9 L10 MoŜliwość seryjnego wystawienia faktur sprzedaŝy o identycznych parametrach dla wielu kontrahentów MoŜliwość automatycznego tworzenia raportu kasowego na podstawie dokumentów sprzedaŝowych, w tym paragonów fiskalnych. MoŜliwość tworzenia, rejestracji i wydruku dokumentów sprzedaŝy i dodatkowych (np. noty, rozliczenia wewnętrzne) Pytanie nr 212 Czy wymaganie będzie spełnione jeŝeli będzie istnieć funkcja kopiowania dokumentu faktury, dla której po przekopiowaniu dokumentu (danych nagłówka i pozycji) moŝliwe będzie zmienienie kontrahenta faktury i innych istotnych danych nagłówka i pozycji, które wymagać będą zmiany? Nie będzie spełnione. Przykładem moŝe być automatyczne wystawienie faktur wszystkim uczestnikom tej samej konferencji (na wzór korespondencji seryjnej) Pytanie nr 213 Czy wymaganie będzie spełnione jeŝeli będzie dostępna funkcja z poziomu dokumentu faktury i paragonu (wystawianych w systemie) pozwalająca na wygenerowania dokumentu KP "kasa przyjął" dla przyjętej gotówki w ramach dokonywanej sprzedaŝy dla kasy prowadzonej w systemie? Tak, pod warunkiem utworzenia raportu kasowego oraz braku konieczności ręcznego wystawiania wszystkich dokumentów do jednej transakcji sprzedaŝy. Pytanie nr 214 Proszę o sprecyzowanie o jakie noty dokładnie chodzi? Czy chodzi o noty księgowe (rozliczeniowe)? Proszę o szczegółowe zdefiniowanie pojęcia rozliczenia wewnętrzne? Jakie dokumenty wiąŝą się z operacjami rozliczenia wewnętrznego i jakich sytuacji dotyczą? Tak, noty księgowe. Rozliczenie wewnętrzne jest dokumentem wewnętrznym Uczelni, szczególnym rodzajem noty

3 księgowej (ewidencja świadczeń jednostek organizacyjnych na rzecz innych jednostek organizacyjnych) L11 L12 MoŜliwość tworzenia dokumentu sprzedaŝy na podstawie dokumentu wydania z magazynu WZ - automatyczna korekta stanów magazynowych. Powiązanie wystawianych faktur z umowami z kontrahentami oraz protokołami odbioru pozycji zdefiniowanych cenników, pozycji zawartych umów, dostępnych stanów magazynowych, indeksów. Pytanie nr 215 Czy zapis "automatyczna korekta stanów magazynowych" dotyczy zdjęcia ze stanu magazynu ilości dokumentem WZ z którego generowany jest dokument WZ i funkcja taka będzie spełnieniem wymagania? Dokument WZ powoduje automatyczną korektę stanów magazynowych. Pytanie nr 216 Proszę o sprecyzowanie pojęcia "protokół odbioru"? Czy jest to dokument? Czy rejestrowany on do umów? Jaki jest rodzaj dokumentu czy jest to dokument sprzedaŝy czy dokument z obszaru dotyczącego prowadzenia gospodarki remontowej obiektów technicznych? Jakie dane rejestrowane są na dokumencie protokół odbioru? Przykładem mogą być zlecone prace badawcze, ekspertyzy. UWr. jest wykonawcą i wystawia fakturę na podstawie podpisanego protokołu odbioru prac.

4 L16 L24 L27 MoŜliwość planowania cen poszczególnych pozycji w cennikach na potrzeby szacowania budŝetów MoŜliwość automatycznego i ręcznego wskazania ceny sprzedaŝy z moŝliwością zastosowania rabatów w ujęciu wartościowym i procentowym. MoŜliwość etapowania wystawiania i zatwierdzania dokumentów sprzedaŝy (wg nadanych uprawnień). Pytanie nr 217 Na czym miała by polegać funkcjonalność planowania cen w cenniku? Czy wymaganie będzie spełnione jeŝeli moŝliwie będzie utworzenie nowego okresu obowiązywania cennika, dla którego moŝliwe będzie przekopiowanie cen z okresu poprzedniego z przemnoŝeniem ich przez zadany przez operatora współczynnik? JeŜeli Zamawiający oczekuje innej funkcjonalności to prosimy o wskazanie jak powinna ona działać? Czy wymaganie dotyczy obszaru SprzedaŜ czy Zakupy? Prosimy o podanie przykładu działania funkcjonalności? Zamawiający prowadzi sprzedaŝ zewnętrzną i na potrzeby planowania przychodów wymaga moŝliwości zmian cen równieŝ poprzez przemnoŝenie przez współczynnik. Pytanie nr 218 Czy automatyczne wskazanie ceny ma polegać na zaciągnięciu ceny z cennika w oparciu o który tworzona jest dana pozycja dokumentu? Tak Pytanie nr 219 Jakie występują etapy przy wystawianiu faktury sprzedaŝy i jakie czynności (funkcje systemu) się wiąŝą z tymi etapami, do których uŝytkownik ma mieć nadawane uprawnienia? Etap I-wystawianie dokumentu sprzedaŝy Etap II-zatwierdzanie. Dokument traktowany jest jako wprowadzony do obrotu prawnego.

5 L28 L35 L36 MoŜliwość anulowania dokumentów sprzedaŝy i dodatkowych z nimi powiązanych. MoŜliwość zbiorczego wystawiania korekt dla wybranych faktur kontrahenta. Przejmowanie informacji oraz danych do automatycznej dekretacji z dokumentów inicjujących do dokumentów sprzedaŝowych. Pytanie nr 220 O jakie dokumenty dodatkowe chodzi? Proszę o wymienienie? Czy anulowanie dokumentu sprzedaŝy powinno anulować te dodatkowe dokumenty? Tak, np. dokument WZ. Pytanie nr 221 Jak powinna działać funkcja zbiorczego wystawiania korekt dla wybranych faktur kontrahenta, prosimy o podanie przykładu? Czy system ma obsługiwać moŝliwość wystawiania jednego dokumentu korekty do wielu dokumentów korygowanych? Czy system ma spełnić moŝliwość wystawienia korekt do korekt? Czy w systemie ma istnieć moŝliwość wystawienia zawsze jednego dokumentu korekty do dokumentu korygowanego (w stosunku jeden do jednego), którym moŝe być faktura pierwotna lub wystawiony i zatwierdzony dokument korekty do dokumentu. Podstawa prawna Ustawa o VAT art. 106j ust. 3. MoŜliwość zbiorczego wystawiania faktur (np. roczne rozliczenie za media) nie wyklucza moŝliwości wystawienia jednej faktury korekty do faktury pierwotnej. Pytanie nr 222 O jakie dokumenty inicjujące chodzi i jakie dane z dokumentów inicjujących są przekazywane do ustalenia dekretacji? Dokumenty inicjujące zapoczątkowują proces sprzedaŝy. Dane potrzebne do dekretacji np. nr kontrahenta, jednostka organizacyjna, rodzaj sprzedaŝy, stawka vat są kontami analitycznymi tworzącymi dekret.

6 M M1 M3 M4 Zakupy System zapewnia korzystanie z gotowych szablonów wniosków/zapotrzebowań i tworzenie własnych? System zapewnia wypełnianie wniosku/zapotrzebowania w oparciu o słowniki. System zapewnia walidację wprowadzanych danych. Pytanie nr 223 Prosimy o rozwinięcie pojęcia "szablon"? Jakie dokładnie funkcje systemu wiąŝą się z tworzeniem szablonów? Czy szablon to rodzaj dokumentu w ramach kategorii dokumentów wniosków i zapotrzebowań? Czy wymaganie będzie spełnione jeŝeli będzie istnieć moŝliwość definiowania w systemie wielu rodzajów wniosków i zapotrzebowani, które definiowane pod poszczególne procesy? Tak, wymaganie będzie spełnione, jeŝeli będzie istnieć moŝliwość definiowania w systemie wielu rodzajów wniosków i zapotrzebowań. Pytanie nr 224 Jakie dane powinny być wypełniane na wniosku/zapotrzebowaniu w oparciu o słowniki? Przykładem moŝe być słownik: jednostek organizacyjnych, źródeł finansowania, mpk. Pytanie nr 225 Prosimy wskazać jakie dane powinny walidowane i w jaki sposób? Walidacja dotyczy danych (niesłownikowanych) wprowadzanych przez uŝytkownika. Np. sprawdzanie poprawności NIP, kont bankowych. Zestaw danych i warunki kontroli zostaną uzgodnione w analizie przedwdroŝeniowej.

7 M8 System umoŝliwia automatyczne i ręczne rozliczanie wniosków/zapotrzebowań rezerwujących środki. Pytanie nr 226 Na czym polega funkcja rozliczenia wniosku i jak ma ona dokładnie działać, prosimy o podanie przykładu? Czy spełnieniem wymagania będzie automatyczne (przy generacji pozycji dokumentu faktury zakupu lub RW) lub manualne wiązanie pozycji dokumentu wniosku lub pozycji zapotrzebowania z pozycją dokumentu faktury zakupu lub dokumentu RW, dzięki którym moŝliwe będzie rozliczenie realizacji pozycji dokumentów wniosków i zapotrzebowań? Tak, automatyczne powiązanie wniosku z dokumentem i automatyczne rozliczenie. System powinien zapewnić równieŝ ręczne rozliczenie Pytanie nr 227 Proszę o wyjaśnienie pojęcia "obligo"? Rezerwacja środków. Wymaganie połączone jest z T32. M9 Automatyczna zmiana statusu zablokowanych środków, z obliga na zobowiązanie w momencie wystąpienia kosztu, a następnie po dokonaniu płatności przeniesienie do pozycji zrealizowanych lub automatyczne usunięcie obliga w przypadku rezygnacji z wniosku/zapotrzebowania bądź jego odrzucenia. Czy "obligo" ma stanowić w systemie jedynie nazwę statusu zarezerwowanych środków dla danego wniosku/zapotrzebowania, dla których nie istnieje zarejestrowane i powiązane w systemie zobowiązania (faktura zakupu)? Po powiązaniu z wnioskiem, zapotrzebowaniem powinna zostać zmieniona nazwa statusu na "zobowiązanie" a po dokonani płatności faktury na "zrealizowane"? Tak, dla ostatniego pytania Czy kwota środków zarezerwowanych powinna zostać zmieniona na kwotę wynikającą z

8 M10 M11 M12 MoŜliwość automatycznego blokowania zamówień/obliga w przypadku wyczerpania budŝetu, w odniesieniu do wszystkich limitowanych pozycji budŝetu. Wbudowanie mechanizmów kontroli rejestracji zmian budŝetu w referencji z zaangaŝowaniem środków wynikających ze złoŝonych wniosków/zapotrzebowań. System uwzględnia zarejestrowane wnioski/zapotrzebowania w trakcie definiowania prowizorium budŝetowego oraz budŝetów. faktur zakupu, po zarejestrowaniu i powiązaniu zobowiązania z wnioskiem/zapotrzebowaniem? Kwota środków zarezerwowanych powinna zostać automatycznie rozliczona, a nie zamieniona, do wysokości otrzymanych faktur, pod warunkiem, Ŝe kwoty te nie przekroczą wysokości środków zarezerwowanych. JeŜeli tak to jak dokładnie ma działać funkcja w przypadku dostaw częściowych, gdy faktury do danego wniosku/zapotrzebowania są rejestrowane i wiązane w róŝnym przedziale czasowym? Prosimy o podanie przykładu działania funkcjonalności. System powinien zapewnić rozliczenie środków zarezerwowanych, niezaleŝnie od ilości dokumentów rozliczeniowych. Pytanie nr 228 Prosimy o podanie przykładu działania funkcjonalności. Kolejne zamówienia nie mogą być realizowane, jeśli budŝet został wyczerpany. Pytanie nr 229 Proszę o wymienienie o jakie dokładnie mechanizmy chodzi i jak powinny one działać? System ma zapewnić, Ŝe zmiany dokonywane w budŝecie są spójne z przyznanymi środkami wynikającymi z wniosków. Pytanie nr 230 Prosimy o wykazanie danych wniosków/zapotrzebowań koniecznych do definiowania prowizorium budŝetowego i budŝetów.

9 M13 M15 M16 M17 System zapewnia powiązanie dokumentów pochodnych (np. umowa, faktura) z wnioskiem/zapotrzebowaniem. System zapewnia rozliczenie środków w budŝetach na podstawie wniosku/zapotrzebowania i dokumentów z nim powiązanych. System zapewnia tworzenie zamówienia na podstawie wniosku/zapotrzebowania, zawartych umów wraz z cennikiem. System zapewnia monitorowanie realizacji zawartych umów (np. faktura - data, kwota, nr, informacja o zapłacie, korespondencja )- w szczególności wezwania do zapłaty, wykonanie usługi. Szczegółowe informacje zostaną ustalone na etapie analizy przedwdroŝeniowej. Pytanie nr 231 Proszę o sprecyzowanie dokładnej listy dokumentów pochodnych, które powinny być wiązane z wnioskiem lub zapotrzebowaniem? Są to dokumenty, które występują w procesie zainicjowanym przez wniosek. Przykładem moŝe być delegacja, która powiązana jest z wnioskiem o zaliczkę. Dla kaŝdego procesu wykaz dokumentów powiązanych zostanie ustalony na etapie analizy przedwdroŝeniowej. Pytanie nr 232 Na czym dokładnie ma polegać funkcja rozliczania środków w budŝetach, proszę o dokonanie opisu działania mechanizmu? Wniosek rezerwuje środki w budŝetach, wprowadzenie dokumentów powiązanych z wnioskiem skutkuje otrzymaniem aktualnej informacji o stanie środków, równocześnie następuje zmiana statusów środków. Pytanie nr 233 Czy wymaganie będzie spełnione jeŝeli moŝliwe będzie generowanie pozycji zamówienia do dostawcy z przeniesieniem ceny z pozycji źródłowej na podstawie pozycji wniosków, zapotrzebowań lub pozycji umów? Tak, jeŝeli pozycja umowy jest rozumiana jako pozycja cennika elektronicznego dołączonego do umowy. Pytanie nr 234 Czy funkcja monitorowania będzie spełniona poprzez zdefiniowanie w systemie zestawień/raportów wyświetlających określone dane wynikające z wymagania w

10 kontekście danej umowy? Nie, monitorowanie ma się odbywać na podstawie atrybutów przypisanych umowie (np. fakt wystawienia faktury, data zapłaty faktury, wezwanie do zapłaty, termin realizacji umowy). Szczegółowe informacje zostaną ustalone na etapie analizy przedwdroŝeniowej. Pozycja w Tabeli Tabela nr 4 Gospodarka magazynowa Numer pytania (numeracja zgodna z kolejnością wpływu do Zamawiającego) N7 N8 N9 MoŜliwość tworzenia dokumentów wydania na podstawie dokumentacji sprzedaŝowej. MoŜliwość automatycznego tworzenia dokumentów magazynowych na podstawie zamówień zakupu. MoŜliwość korzystania z gotowych kartotek kontrahentów i towarów. Pytanie nr 235 Czy spełnieniem wymagania będzie funkcja generacji dokumentu WZ z dokumentu faktury sprzedaŝy? Tak Pytanie nr 236 Czy spełnieniem wymagania będzie funkcja generacji dokumentu PZ z dokumentu zamówienia do dostawcy? Tak Pytanie nr 237 Proszę o sprecyzowanie uŝycia słowa "gotowych"? Czym wg Zamawiającego jest gotowa kartoteka kontrahentów i gotowa kartoteka towarów? W obszarze gospodarki magazynowej korzystanie z gotowych kartotek kontrahentów i towarów oznacza moŝliwość korzystania (wyświetlania, pobierania) z nich, zaś same kartoteki tworzone są w innych obszarach Systemu.

11 N11 N13 N14 Kontrola rozchodu poniŝej stanu magazynowego. MoŜliwość kontroli budŝetu w momencie zarejestrowania RW. MoŜliwość bezpośredniego obciąŝania poszczególnych budŝetów. Pytanie nr 238 Czy blokowanie zatwierdzenia dokumentu rozchodowego na magazynie w przypadku braku stanu magazynowego jest spełnieniem wymagania? JeŜeli nie to prosimy o wskazanie na czym ma dokładnie polegać kontrola? Tak Pytanie nr 239 Proszę o opis jak ma działać funkcja kontroli budŝetu przy wystawianiu RW? Czy budŝet nie powinien być kontrolowany przy wystawianiu dokumentów wnioskujących typu wniosek/zapotrzebowanie a dokument RW nie stanowi realizacji wcześniej złoŝonego zapotrzebowania/wniosku? Tak Czy kontrola ma się odbywać przy zarejestrowaniu dokumentu (wprowadzeniu) czy raczej przy zatwierdzeniu (stan edycja, zatwierdzony)? BudŜet musi być kontrolowany w momencie rejestrowania (wystawiania) RW z rocznym planem zakupów materiałów. Pytanie nr 240 Proszę o opis jak ma działać funkcja bezpośredniego obciąŝania budŝetów w kontekście gospodarki magazynowej? Czy wymaganie będzie spełnione jeŝeli na dokumencie RW będzie moŝliwe wskazanie w nagłówku dokumentu stanowiska kosztów, które powinno zostać obciąŝane wartością danego dokumentu, w oparciu o które tworzony będzie dekret księgowy? Tak, pod warunkiem, Ŝe w efekcie nastąpi automatyczne obciąŝenie danego budŝetu.

12 N15 N17 N19 N20 N21 MoŜliwość dostarczania bieŝącej informacji o aktualnym stanie magazynowym na poszczególnych indeksach. MoŜliwość zastosowania dowolnej metody ruchu magazynowego (np. FIFO, LIFO). MoŜliwość wprowadzenia kilku dekretów w dokumencie rozchodowym (np. wiele źródeł finansowania do jednego zamówienia). MoŜliwość wprowadzania korekt dokumentów PZ, PW, RW, WZ, PL, PK z powołaniem się na dokument korygowany. Sporządzanie podstawowych zestawień magazynowych takich jak stany magazynowe, zestawienia dokumentów magazynowych wg licznych kryteriów, zestawienia ilościowowartościowe, raport wiekowania, raport róŝnic inwentaryzacyjnych. Pytanie nr 241 Czy spełnieniem wymagania będzie zdefiniowanie w systemie raportu ze stanów bieŝących, które moŝna wykonać dla wybranego indeksu lub wszystkich indeksów na zadanym magazynie? System powinien dostarczać moŝliwość zdefiniowania raportu, podglądu na dany dzień i dla danego indeksu oraz całego magazynu. Pytanie nr 242 Czy oprócz metody FIFO i LIFO wymagana jest w systemie obsługa innych metod wyceny magazynów? JeŜeli tak to proszę wymienić jakie? Tak. Metody są określone w Ustawie o rachunkowości art. 34 ust. 4. Pytanie nr 243 Czy spełnieniem wymaganie będzie moŝliwość wskazania wielu stanowisk kosztów do pozycji danego dokumentu rozchodowego na magazynie? MoŜliwość wskazania wielu stanowisk kosztów jak i wielu źródeł finansowania. Pytanie nr 244 Proszę o wyjaśnienie czym są dokumenty PL i PK i jakie wiąŝą się z nimi operacje magazynowe? PL protokół likwidacji PK polecenie księgowania Pytanie nr 245 Prosimy o wskazanie (sprecyzowanie) wg jakich kryteriów powinny być sporządzane zestawienia dokumentów magazynowych? Kryteria: ilościowo-wartościowe, wg dat zakupu, przyjęcia na magazyn, wydania, terminu waŝności, róŝnice

13 inwentaryzacyjne, na dany dzień, za okres od. do., za lata, obrotów na danym indeksie (indeksach), stanów minimalnych na dzień, itp.. O O15 O25 O28 Środki trwały System musi umoŝliwiać kontrolowanie wartości modernizacji środka trwałego w roku obrotowym do poziomu 3,5 tys. PLN niepowodującego zwiększenia wartości środka, a w przypadku przekroczenia tego poziomu - moŝliwość zwiększenia wartości środka trwałego i naliczenia amortyzacji. MoŜliwość automatycznego nadawania numeru inwentarzowego dla elementów majątku trwałego zgodnie z przyjętą strukturą numeru. MoŜliwość automatycznego przeliczania wg rzeczywistego wskaźnika VAT z korektą kwot podatku naliczonego (dla 1,5,10 lat). Pytanie nr 246 Prosimy o więcej informacji jak taka modernizacja miałaby być rejestrowana/księgowana i jaki wpływ ma na środek (np. gdy w danym roku wystąpi 5 modernizacji środka, kaŝda na 1 tys. zł) na pytanie 141 Pytanie nr 247 Jakie elementy obecnie są stosowane w strukturze numeru? Odp. na pytanie 142 Pytanie nr 248 Prosimy o więcej informacji i przykłady przeliczania wykorzystywane przez Zamawiającego. Prosimy o opis jak automatyczne przeliczanie wpływa na obsługę środków trwałych w ramach modułu. na pytanie 143 O33 System zapewnia obsługę inwentaryzacji, wspomaganej czytnikami kodów kreskowych wraz z generowaniem i drukowaniem etykiet lub co najmniej obsługiwany zdarzeniowo import i eksport danych z i do systemu STOCK niezbędnych do przeprowadzenia i rozliczenia elektronicznego spisu z natury. Pytanie nr 249 Czy z systemem STOCK moŝna się zintegrować poprzez pliki tekstowe (zawierające numery inwentarzowe środków w poszczególnych miejscach uŝywania)? Prosimy o wyspecyfikowanie moŝliwych interfejsów wymiany danych z systemem STOCK. na pytanie 144

14 O47 MoŜliwość kompletacji oraz dekompletacji środka trwałego złoŝonego, tj. odłączanie oraz dołączanie do niego nowych składników. Pytanie nr 250 Czy rozumiemy tutaj moŝliwość rejestracji składników środka (np. zespołu komputerowego składającego się z jednostki centralnej, monitora, drukarki) oraz rejestracji nowych składników przy zwiększeniu wartości, usuwanie składników przy zmniejszeniu wartości? na pytanie 145 Dotyczy: Zał. nr 2do SIWZ Opis przedmiotu Pytanie nr Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia licencji lub zapewnienia udzielenia licencji, przeniesienia na Zamawiającego prawa do modyfikowania Oprogramowania Standardowego oraz Elementów Autorskich wraz z przekazaniem nośników z wersjami binarnymi i źródłowymi programów komputerowych na korzystanie z całego Systemu, Oprogramowania Bazodanowego, w tym na Hurtownię Danych oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania zintegrowanego Systemu Zaimplementowanie w oferowanym Systemie zestawień i raportów wg wzorów przekazanych przez Zamawiającego. Wykaz raportów znajduje się w Załączniku 3, a wzory raportów zostaną przekazane na etapie analizy przedwdroŝeniowej 3 Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, Ŝe przeniesienia na Zamawiającego prawa do modyfikowania Oprogramowania Standardowego oraz Elementów Autorskich dotyczy części systemu, której autorem jest Wykonawca i w szczególności nie obejmuje Oprogramowania Bazodanowego, w tym Hurtowni Danych oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania zintegrowanego Systemu, którego autorem nie jest Wykonawca. Zamawiający potwierdza, Ŝe prawo do modyfikowania nie dotyczy Oprogramowania Bazodanowego. Udzielona odpowiedź nie dotyczy pkt Pytanie nr System powinien pozwolić na nieograniczoną liczbę uŝytkowników w portalu WWW, Zamawiający przewiduje pracę 3500 uŝytkowników. Prosimy o wyspecyfikowanie obszarów funkcjonalnych jakie mają znaleźć się w ramach portalu WWW. Zamawiający określił, jakie funkcje powinny być dostępne przez portal WWW w załączniku nr 3 szczegółowe funkcjonalności systemu.

15 Pytanie nr Zaimplementowanie raportów i zestawień, dotyczących wdraŝanego obszaru, wskazanych w Załączniku 3 do SIWZ oraz uzgodnionych podczas analizy przedwdroŝeniowej. Prosimy o wyspecyfikowanie przewidywanej liczby raportów i zestawień oczekiwanych przez Zamawiającego do wykonania w ramach projektu. Wymagania dotyczące raportów zostały określone w Załączniku nr 3 Uszczegółowienie nastąpi na etapie analizy przedwdroŝeniowej. Pytanie nr Integracja Systemu ze wskazanymi systemami informatycznymi i programami komputerowymi uŝytkowanymi przez Zamawiającego: USOS (system obsługi studiów) w zakresie rozliczeń ze studentami. IRK (internetowy system rekrutacji kandydatów na studia) w zakresie rozliczeń płatności. Zewnętrzne systemy bankowości elektronicznej. EGERIA (Kadry-Płace) w zakresie rozliczeń z pracownikami. STOCK elektroniczna inwentaryzacja, o ile jego funkcje nie zostaną zastąpione przez System. Zamawiający dopuszcza wymianę danych poprzez: WebService, widoki, API. Czy Zamawiający zapewni na potrzeby wdroŝenia odpowiednie interfejsy konieczne do integracji w/w systemów z wdraŝanym systemem w ramach projektu? Zamawiający zapewni, odpowiednie interfejsy, ustalone na etapie analizy przedwdroŝeniowej. Pytanie nr 255 UmoŜliwienie podpięcia do Systemu własnych aplikacji oraz przekazywanie parametrów z Systemu do programu zewnętrznego. Prosimy o doprecyzowanie wymagania i podanie przykładu. Przykładem moŝe być aplikacja dotycząca obsługi konferencji tworzona przez Zamawiającego. Szczegóły na etapie analizy przedwdroŝeniowej. Pytanie nr 256 Zamawiający dysponuje drukarkami etykiet Zebra ZT230 oraz TSC Clever 247 Plus oraz kolektorami Honeywell Dolphin Prosimy o wyspecyfikowanie oczekiwanego zastosowania w/w urządzeń w ramach projektu. Zamawiający wyspecyfikował oczekiwane zastosowanie w SIWZ zał. nr 3, wymaganie O33.

16 Pytanie nr 257 Szkolenia dla uŝytkowników Systemu w obszarach: BudŜetowania i Kontrolinguprzeszkolenie 100 osób, sugeruje się następujący podział: (10 osób, w tym administratorzy) 8 dni oraz 90 osób 1 dzień ogółem 9 dni. Zarządzanie Dokumentacją (e-umowa) - przeszkolenie co najmniej 25 osób. Prosimy o wyspecyfikowanie liczby oczekiwanych szkoleń w ramach pozostałych obszarów funkcjonalnych wdraŝanego systemu. Zgodnie z zał. nr 2, ogólny plan i zakres szkoleń w tym spodziewane efekty powinny być przedstawione przez Wykonawcę w Dokumencie Organizacji Projektu. Pytanie nr Asysta techniczna Czy Zamawiający na potrzeby świadczenia usług gwarancji zapewni Wykonawcy zdalny dostęp do systemu dla uprawnionych pracowników Wykonawcy? Tak, Zamawiający zapewni taki dostęp. Szczegóły zostaną ustalone w trakcie wdroŝenia. Pytanie nr 259. Dotyczy III. Infrastruktura techniczna i informatyczna Zamawiającego Czy baza i hurtownia danych musza funkcjonować oddzielnie czy mogą być na jednej maszynie/silniku bazodanowym? Baza i hurtownia danych muszą funkcjonować oddzielnie. Pytanie nr 260 Dotyczy III. Infrastruktura techniczna i informatyczna Zamawiającego Czy do instalacji moŝna wykorzystać jedynie sprzęt przedstawiony w SIWZ czy moŝliwe jest zakupienie dodatkowej infrastruktury zaproponowanej w ramach oferty? Wykonawca moŝe wykorzystać tylko sprzęt przedstawiony w ramach SIWZ. Postępowanie nie przewiduje moŝliwości zakupu sprzętu. Pytanie nr 261 Dotyczy III. Infrastruktura techniczna i informatyczna Zamawiającego Czy moŝliwa jest integracja części bazodanowej z istniejącymi systemami informatycznymi np.: kadrowo-płacowym poprzez dodanie dodatkowych schematów do istniejącej bazy Oracle?

17 Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie, poniewaŝ system kadrowo-płacowy jest na etapie wdraŝania. Pytanie nr 262 Dotyczy III. Infrastruktura techniczna i informatyczna Zamawiającego Czy istnieje moŝliwość integracji sytemu backupowego z wdraŝanymi obecnie systemami z odpowiednim poszerzeniem o wymagane licencje i nośniki? Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie, poniewaŝ system kadrowo-płacowy jest na etapie wdraŝania. Pytanie nr 263 Zamawiający w załączniku nr 3 SIWZ Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu, w zakładce Tytuł i spis arkuszy, wskazuje Wykonawcom sposób wypełniania tabel w zadanych obszarach funkcjonalnych: Kolumnę 3 naleŝy wypełnić "TAK", w przypadku, gdy Wykonawca posiada wymienioną w wierszu funkcjonalność w standardzie, w przeciwnym razie naleŝy wpisać "NIE". Kolumnę 4 naleŝy wypełnić "TAK", w przypadku, gdy Wykonawca w ramach wdroŝenia zamierza oprogramować wymienioną w wierszu funkcjonalność, w przeciwnym razie naleŝy wpisać "NIE". Nie dotyczy to tabeli nr 7 wymagania ogólne. Czy Wykonawca dobrze interpretuje powyŝsze wskazanie, Ŝe w przypadku braku danej funkcjonalności w standardzie w oferowanym systemie (nie dotyczy tabeli nr 7 wymagania ogólne), Wykonawca moŝe (ale nie musi) zaproponować jej dostarczenie poprzez programowanie czy teŝ wszystkie wymienione w zał. nr 3 SIWZ funkcjonalności są obligatoryjne do dostarczenia i z chwilą odbioru wdroŝenia przez Zamawiającego muszą być w systemie dostępne; wskazanie w kolumnie NIE skutkuje odrzuceniem oferty? Zgodnie z zał. nr 2 SIWZ, wszystkie wymienione w zał. nr 3 SIWZ funkcjonalności są obligatoryjne do dostarczenia i z chwilą odbioru wdroŝenia przez Zamawiającego muszą być w Systemie dostępne. W przypadku wpisanie NIE w obu kolumnach, skutkuje odrzuceniem oferty. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Pytanie nr Integracja Systemu ze wskazanymi systemami informatycznymi i programami komputerowymi uŝytkowanymi przez Zamawiającego: USOS (system obsługi studiów) w zakresie rozliczeń ze studentami.

18 IRK (internetowy system rekrutacji kandydatów na studia) w zakresie rozliczeń płatności. Zewnętrzne systemy bankowości elektronicznej. EGERIA (Kadry-Płace) w zakresie rozliczeń z pracownikami. STOCK elektroniczna inwentaryzacja, o ile jego funkcje nie zostaną zastąpione przez System. Zamawiający dopuszcza wymianę danych poprzez: WebService, widoki, API. Odpowiedzialność za dostarczenie koniecznych informacji dotyczących integrowanych systemów spoczywa na Zamawiającym. Pytanie: Prosimy o zapewnienie, Ŝe poza dostarczeniem koniecznych informacji dotyczących integrowanych systemów, Zamawiający będzie odpowiedzialny za wykonanie prac po stronie integrowanych systemów. Tak Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ Zestawienie Szczegółowych Funkcjonalności Systemu Pytanie nr 265 MoŜliwość przesłania do systemu K-P informacji o czasie trwania wyjazdu w celu H8 automatycznej ewidencji czasu pracy. Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku moŝliwości przesłania informacji o czasie trwania wyjazdu w układzie: godzina wyjazdu, godzina przyjazdu/powrotu? Czas trwania wyjazdu dotyczy: daty rozpoczęcia i zakończenia, godziny wyjazdu, godziny przyjazdu. Pytanie nr 266 MoŜliwość ręcznej zmiany przez uprawnionego uŝytkownika kwoty (równieŝ 0,00 zł) C9 wpłaty do banku. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania. O jaką wpłatę chodzi? Czy w ww. wymaganiu chodzi o przygotowane przelewy?

19 Wymaganie C9 powiązane jest z poprzednim C8. Zamawiający wymaga moŝliwości poprawy kwoty (automatycznie wyliczanej, ręcznie korygowanej równieŝ do 0,00 zł) przez uprawnionego uŝytkownika na dziennym dokumencie wpłaty gotówkowej (rozliczenia kasy) do banku, która umoŝliwi pozostawienie w kasie środków pienięŝnych wyŝszych niŝ ustalone u Zamawiającego pogotowie kasowe. Pytanie nr 267 System zapewnia aktualizację (przedłuŝanie terminu, zmiana warunków) i D7 automatyczne księgowanie lokat wraz z odsetkami. Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku gdy załoŝona lokata nie ma daty granicznej rozwiązania i moŝe być rozwiązana w kaŝdej chwili na rachunku bankowym, przy załoŝeniu, Ŝe odsetki moŝna wprowadzić ręcznie po rozwiązaniu lokaty? Zamawiający oczekuje automatycznego księgowania lokat wraz odsetkami, moŝliwość ręcznego księgowania występuje zawsze. Pytanie nr 268 D8 System zapewnia podgląd historii lokaty. Pytanie: Czy powyŝsze wymaganie moŝna interpretować jako moŝliwość podglądu, w formie listy, wszystkich załoŝonych lokat? Tak, pod warunkiem zapewnienia podglądu historii wybranej lokaty. Pytanie nr 269 D11 MoŜliwość definiowania i generowania szablonu dokumentu "wypłaty gotówkowej w PLN i w walucie obcej" realizowanej przez bank. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania. O jaki dokument chodzi? Czy chodzi o wydruk przelewu, albo eksport takiego przelewu do systemu bankowego? Obecnie Zamawiający korzysta z szablonu dokumentu moŝliwego do wydrukowania dla jednego banku. Na podstawie tego dokumentu, następują wypłaty gotówkowe dla pracowników nie mających kont np. walutowych.

20 Pytanie nr 270 D25 System zapewnia wykaz udzielonych poŝyczek wewnętrznych. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania, np. poprzez podanie przykładu zastosowania. Czy chodzi o moŝliwość podglądu na kartotece konta lub na rozrachunkach wewnętrznych pozycji z odpowiednim tytułem? PoŜyczka wewnętrzna to środki własne Uczelni zaangaŝowane w realizację projektów refundowane przez instytucje zewnętrzne. Zwrot środków na konto projektu następuje po rozliczeniu wniosków o płatność i na tej podstawie przekazywane są środki na konto Uczelni i rozliczana jest poŝyczka wewnętrzna. Pytania nr 271 MoŜliwość wstępnego wprowadzania dokumentów księgowych (np. faktur zakupów) F9 do systemu przez jednostki organizacyjne. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania. Co to znaczy wstępnego wprowadzenia dokumentów księgowych? Czy chodzi o moŝliwość wprowadzenia np. przez pracowników sekretariatów odpowiednich pozycji faktury przy wykorzystaniu odpowiedniej formatki systemu elektronicznego obiegu dokumentów? Zamawiający nie określa sposobu realizacji wymagania, ale wymaga wprowadzania faktur przez jednostki w zakresie danych niezbędnych do ustalenia dekretacji i zaksięgowania faktury. Pytania nr 272 F26 MoŜliwość definiowania formatu konta do wyświetlania i edytowania. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania. O jakie formaty chodzi? Odp. Odpowiednia struktura, długość konta z określoną zawartością (moŝliwość uŝycia róŝnych słowników do poszczególnych członów struktury). Pytanie nr 273 F27 MoŜliwość przypisania kosztów rodzajowych do budynku (wartościowo i procentowo) z automatyczną ich dekretacją.

21 Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania. W jaki sposób są przypisane te budynki? Czy chodzi o moŝliwość przypisania w obszarze majątku trwałego odpowiedniego konta i odpowiedniej dekretacji? Zamawiający wymaga, aby System zapewnił moŝliwość gromadzenia i prezentowania informacji o ponoszonych kosztach związanych z konkretnym budynkiem (kosztach rodzajowych np. media, sprzątanie, podatki, usługi obce). Zamawiający nie wskazuje obszarów, w których funkcjonalność ta ma być realizowana. Pytanie nr 274 F35 MoŜliwość tworzenia kont poprzez kopiowanie analityki z innego konta księgowego. Pytanie: W jaki sposób miałoby to działać? Czy chodzi w tym przypadku o te same słowniki? Przy nowym poleceniu księgowania moŝliwość skopiowania kont z wybranego polecenia księgowego celem utworzenia konta. Pytanie nr 275 System zapewnia zmianę parametru kup/nkup do dokumentu zaksięgowanego bez F45 konieczności ręcznego księgowania. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania. Na jakiej zasadzie miałoby to działać? W jaki inny sposób miałaby nastąpić zmiana parametru, jeśli nie przez moŝliwość ręcznego księgowania? Wnosimy o zmianę wymagania na: System zapewnia zmianę parametru kup/nkup do dokumentu zaksięgowanego. W wyniku wskazania przez uŝytkownika błędu kwalifikacji parametru kup/nkup (stanowiący konto analityczne), System powinien zapewnić automatyczną zmianę przekwalifikowania zaksięgowanego dokumentu (w ujęciu narastającym), z kosztów stanowiących uzyskanie przychodu, do kosztów nie stanowiących uzyskania przychodu, bądź odwrotnie oraz automatyczne dokonać przeksięgowania analityki. Pytanie nr 276 F47 System zapewnia wprowadzanie numeru konta wg zdefiniowanego szablonu bez konieczności uzupełniania nieznaczących znaków.

22 Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie o jakie konkretnie szablony chodzi? Czy wystarczająca będzie moŝliwość automatycznej dekretacji dokumentów wg szablonów dekretów? Przykładem moŝe być: xx-xxx-xxx (szablon) i zapis Pytanie nr 277 G2 MoŜliwość obsługi przez system elektronicznej faktury. Pytanie: Czy wystarczająca jest moŝliwość wysyłki elektronicznej faktury w formacie pdf? Jeśli nie, to w jakim formacie wymagana jest obsługa elektronicznej faktury? Tak Pytanie nr 278 BieŜące monitorowanie terminów płatności z automatycznym powiadamianiem o I4 przeterminowanych płatnościach. Pytanie: Czy wystarczające będzie monitorowanie terminów płatności za pomocą okien z filtrami i raportów? Wymaganie dotyczy obszaru windykacji, zatem monitorowanie terminów płatności oznacza moŝliwość zadania warunku czasowego np. za pomocą okna z filtrem. Automatyczne powiadamianie zainteresowanej strony (jednostki organizacyjnej realizującej umowę) odbędzie się po spełnieniu warunku czasowego np. po upływie x dni (parametr systemu) od daty przeterminowania, celem przygotowania dokumentów do dalszej windykacji (np. sądowej). Pytanie nr 279 MoŜliwość wyboru poszczególnych faktur danego kontrahenta do wystawienia noty I8 odsetkowej. Pytanie: Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy wybór będzie następował przez filtrowanie zapłaconych faktur? Tak, chodzi o filtrowanie wybranych, zapłaconych faktur danego kontrahenta.

23 Pytanie nr 280 MoŜliwość zdefiniowania wstępnego wskaźnika odliczenia VAT na podstawie danych z J22 poprzedniego roku. Pytanie: Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku moŝliwości wyliczenia wstępnego wskaźnika odliczenia VAT ręcznie lub na podstawie raportów? Z uwagi na dostępność danych (deklaracja VAT) w Systemie, moŝliwe jest wyliczenie wskaźnika na podstawie zdefiniowanego algorytmu. Pytanie nr 281 S1 System zapewnia tworzenie raportów za pomocą graficznych kreatorów. Pytanie: Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione dla raportów systemu FK generowanych w oparciu o MS Excel? W związku z tym, Ŝe wymaganie opisuje konkretny mechanizm oraz ze względu na fakt stosowania róŝnych mechanizmów tworzenia raportów w systemach informatycznych wnosimy o wykreślenie wymagania, bądź zmianę na: System zapewnia tworzenie raportów lub dodanie na końcu: lub innych narzędzi. System zapewnia tworzenie raportów za pomocą graficznych kreatorów lub innych narzędzi. Pytanie nr 282 S14 Raport kwoty rocznej korekty podatku VAT naliczonego oraz korekt wieloletnich. Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie wymagania, np. widok docelowy raportu lub dane jakie powinien zawierać. W celu automatycznego wyliczenia wstępnego wskaźnika struktury VAT naleŝy zebrać dane za poprzedni rok obrotowy: wartość sprzedaŝy opodatkowanej oraz ogółem sprzedaŝ opodatkowaną i nieopodatkowaną a takŝe odrębnie wartość sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz "operacji sporadycznych" w ciągu roku, które pomniejszą wartość ogółem. Wyliczony wskaźnik słuŝy do odliczeń VAT strukturą bieŝącego roku i jednocześnie koryguje rok poprzedni sprowadzając wartość wyliczonego wskaźnika do wartości rzeczywistych. Pytanie nr 283

24 MoŜliwość tworzenia raportu z pełnym dekretem zaksięgowanych dokumentów wg S18 róŝnych parametrów charakteryzujących daną grupę dokumentów. Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie o jaki raport chodzi, jakich dokumentów dotyczy? Dokumentem zaksięgowanym jest: np. faktura, nota. Parametrem charakteryzującym grupę dokumentów moŝe być: miesiąc sprawozdawczy, kontrahent. Raport powinien zawierać dla określonych parametrów wykaz dokumentów np. faktur z pełnymi dekretami księgowymi. Pytanie nr 284 MoŜliwość wysyłania deklaracji w wersji elektronicznej wraz z podpisem S26 kwalifikowanym. Zgodność z portalem MF. Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie jakich deklaracji ma dotyczyć ta moŝliwość. Czy w zakresie dokumentów generowanych przez system FK wystarczające będzie zapewnienie realizacji wymagania zgodnie z wymogami polskiego ustawodawstwa: deklaracje VAT, podatkowe (PIT)? Zestaw deklaracji wysyłanych w wersji elektronicznej ma być zgodny z wymogami polskiego ustawodawstwa. Pytanie nr 285 MoŜliwość planowania cen poszczególnych pozycji w cennikach na potrzeby L16 szacowania budŝetów Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie wymagania, podanie przykładu, poniewaŝ w chwili obecnej nie jest do końca zrozumiałe. Zamawiający prowadzi sprzedaŝ zewnętrzną i na potrzeby planowania przychodów wymaga moŝliwości planowania cen (tworzenia cenników) np. ceny biletów do Ogrodu Botanicznego.

25 Pytanie nr 286 L24 MoŜliwość automatycznego i ręcznego wskazania ceny sprzedaŝy z moŝliwością zastosowania rabatów w ujęciu wartościowym i procentowym. Pytanie: Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku rabatów wartościowych wystarczająca będzie moŝliwość wskazania rabatu jako nowa pozycja na fakturze z kwotą na minus i odpowiednim opisem? Zamawiający nie określa sposobu realizacji wymagania Pytanie nr 287 L28 MoŜliwość anulowania dokumentów sprzedaŝy i dodatkowych z nimi powiązanych. Pytanie: Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku moŝliwości anulowania poprzez storno z typem dokumentu ANULOWANY wraz z odpowiednim opisem? Storno Zamawiający rozumie jako korekta dokumentów zaksięgowanych, a zatem nie podlegających anulowaniu. Pytanie nr 288 L35 MoŜliwość zbiorczego wystawiania korekt dla wybranych faktur kontrahenta. Pytanie: Czy ww. wymaganiu chodzi o moŝliwość zbiorczego wystawiania korekt dla wybranych faktur kontrahenta w przypadku korekt z tytułu rabatu obrotowego? W wymaganiu chodzi o moŝliwość wystawienia faktury na podstawie art. 106j ust. 3. Ustawy o VAT. (rabat obrotowy jest jedną z moŝliwości, ale takŝe np. korekta z tytułu rozliczenia zuŝytej energii). Pytanie nr 289 O39 MoŜliwość wprowadzania korekt odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych za bieŝący miesiąc i za okresy wsteczne.

26 Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione tylko dla wprowadzania korekt odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych za bieŝący miesiąc? Zmiana zapisów miesięcy wcześniejszych jest niezgodna z przepisami. Intencja Zamawiającego jest zgodna z zasadą wyraŝoną w pytaniu 290 (nie w okresach wstecznych, tylko za okresy wsteczne). Pytanie nr 290 O43 MoŜliwość ponownego przeliczania planu amortyzacji oraz wygenerowania dokumentów korekt rat amortyzacji dla przeszłych okresów. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wymaganie dotyczy przeszłych okresów w ramach bieŝącego roku obrachunkowego. Tak Kierownik Biura Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego mgr inŝ. Marzena Latuszek Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszej Informacji faksem zwrotnym na nr (71) Data otrzymania.. Pieczęć lub czytelny podpis

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r.

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325 FN.ZP/3400/I/4/2010 Olsztyn, 22.01.2010 r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk,

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk, Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych Gdańsk, 2013-10-30 Status dokumentu: roboczy Wymagania dotyczące kart płatniczych Nazwa pliku: Wymagania dotyczące kart płatniczych..doc

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem.

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem. Program umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży: faktury VAT, dokumenty bez VAT, korekty. Prowadzi kartoteki kontrahentów, towarów i wystawionych dokumentów. Posiada raporty i

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk,

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk, Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych Gdańsk, 2012-09-28 Status dokumentu: roboczy Wymagania dotyczące kart płatniczych Nazwa pliku: Wymagania dotyczące kart płatniczych..doc

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Założenia: W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane: plan finansowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325 FN.ZP/3400/I/2/2010 Olsztyn, 13.01.2010 r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 29.01.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/01/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 29.01.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/01/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 29.01.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/01/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów 1 S t r o n a Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 149,00 zł 199,00 zł 299,00 zł brutto 183,27 zł 244,77 zł 367,77 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009 Znaczniki dla podmiotów nowe moŝliwości analizy i grupowania danych Dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Część I. Czemu nie. :)

Część I. Czemu nie. :) Część I Fakturowanie i księgowanie pod Linuksem?? Czemu nie. :) Autor Cyryl Sochacki QFaktury GPL to całkowicie darmowy i wszechstronny system fakturujący pracujący pod kontrolą systemu Linuks. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r.

Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r. Zarządzenie Nr II/770/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT)

Bardziej szczegółowo

SprzedaŜ z wykorzystaniem kart e-pruf w programie Infofarm Apteka+

SprzedaŜ z wykorzystaniem kart e-pruf w programie Infofarm Apteka+ SprzedaŜ z wykorzystaniem kart e-pruf w programie Infofarm Apteka+ Rozpoczęcie pracy Do katalogu z programem Apteka+ naleŝy skopiować pliki *.dll odpowiedzialne za komunikację z OSOZ łącznie z licencją

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku 1. Niniejsze zasady regulują

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 13.0 Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA Copyright 2006 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI I ŁATWY DOSTĘP ZARZĄDU I SPECJALISTÓW DO INFORMACJI

SZYBKI I ŁATWY DOSTĘP ZARZĄDU I SPECJALISTÓW DO INFORMACJI ZARZĄD, WŁAŚCICIEL 1. SZYBKI I ŁATWY DOSTĘP ZARZĄDU I SPECJALISTÓW DO INFORMACJI zgromadzonej w bazach danych. 2. Informacja o stanie firmy na określony moment, w szczególności: Wielkość i asortyment sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 (Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Zakładowy plan kont 1) Ustala konta syntetyczne bilansowe i

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA

MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA MODUŁ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE KS-ZSA Aktualna wersja dokumentacji (w tym instrukcja) znajduje się na serwerze FTP firmy Kamsoft: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/ks-zsa/dokumentacja/ Katowice 2008-06-09 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: Postępowania poniżej 193 000 euro Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

PYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: Postępowania poniżej 193 000 euro Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Garwolin,17.03.2011r. 08-400 Garwolin, Al. Legionów 11 tel/fax.(25)682-16-93 NIP 826 214 86 01 Regon 142032872 PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: Postępowania poniżej

Bardziej szczegółowo