Żuromin, dnia Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/ dostawcy w zakresie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Żuromin, dnia 08.01.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/ dostawcy w zakresie:"

Transkrypt

1 Żuromin, dnia na wyłonienie wykonawcy/ dostawcy w zakresie: 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych: a) systemu klasy B2B 2. Szkolenia dedykowanego: b) z obsługi systemu B2B 3. Środków trwałych: Zapytanie ofertowe a) serwer główny 1 szt. b) streamer 1 szt. c) serwer terminalowy 1 szt. d) terminale magazynowe 2 szt. e) zestawy do obsługi terminali magazynowych 1 szt. f) skanera kodów kreskowych 1 szt. 4. Wartości Niematerialnych i Prawnych oprogramowania dodatkowe w zakresie: a) oprogramowania bazodanowego b) systemy operacyjnego c) systemu do backupu danych d) systemu do obsługi serwera terminalowego e) systemu do obsługi terminali przenośnych 5. usługi informatycznej - technicznej związanej z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania w zakresie: a) instalacji i konfiguracji serwera w ramach realizacji projektu Optymalizacja procesów biznesowych w zakresie obsługi sprzedażowej Odbiorców oraz Dostawców poprzez wdrożenie systemu klasy B2B współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zamawiający (beneficjent): Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; Żuromin Tel: , Faks: NIP: , Regon: Strona 1

2 Wymagania dotyczące Oferentów: 1. Oferent powinien posiadać 20-letnie doświadczenie na rynku polskim w dziedzinie realizacji projektów grupy IT i 10-letnie doświadczenie na rynku zagranicznym, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - wymagane przedstawienie referencji W przypadku nie spełnienia w/w warunków oferta nie będzie rozpatrywana zostanie automatycznie odrzucona. 2. Oferent powinien zrealizować przynajmniej 10 projektów informatycznych w branży piekarskiej i cukierniczej obejmujących elektroniczną wymianę danych EDI, gospodarkę magazynową, zakupy i sprzedaż. W przypadku nie spełnienia w/w warunku oferta nie będzie rozpatrywana zostanie automatycznie odrzucona 3. Oferent nie może znajdować się w likwidacji ani upadłości oraz w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie usługi 4. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli: - została złożona po wyznaczonym terminie, - nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania Oferta powinna: - obejmować kompleksowe wykonanie inwestycji opisanej w zapytaniu ofertowym - być złożona w formie pisemnej - być opatrzona datą - zawierać wszystkie koszty jakie zostaną poniesione w związku z jej realizacją - zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, NIP, Regon, dane osoby do kontaktu - odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego - być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie Oferenci winni dostarczyć Zamawiającemu: 1. Oferta 2. Załącznik Nr 1 do zapytania Ofertowego harmonogram prac Miejsce składania ofert Oferty należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; Żuromin Termin składania ofert do Okres ważności oferty Okres ważności oferty - 30 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert Strona 2

3 Kryteria oceny oferty - Kryterium oceny ofert wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, a tym samym będzie najbardziej korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego Postępowanie składać się będzie z 2 etapów: etap 1. bezpośrednie spotkanie Panem Michałem Zielińskim tel celem: zapoznania się z naszymi oczekiwaniami oraz polityką firmy przedstawienia koncepcji rozwiązań na podstawie analizy przedwdrożeniowej (do wglądu na miejscu) przedstawienie doświadczenia w realizacji inwestycji grupy IT poprzez listy referencyjne, podpisane umowy, prezentację własnych wdrożeń - do wglądu dla Zamawiającego Zamawiający na podstawie analizy przedstawionych informacji przyzna w postepowaniu liczbę punków w przedziale od 0 30 etap 2 złożenie formularza ofertowego system B2B - ocenie będzie podlegać cen, udzielona gwarancja, warunki serwisu najniższa cena maksymalna ilość przyznanych punktów -75 (cena najniższej oferty z pośród ocenianych/cena oferty ocenianej) x75= ilość otrzymanych punktów udzielona gwarancja i warunki serwisu - maksymalna ilość przyznanych punktów 10 najdłuższa udzielona gwarancja z pośród ocenianych/gwarancja udzielona wg oferty ocenianej) x 10= ilość otrzymanych punktów szkolenia dedykowane ocenie będzie podlegać łączna cena szkolenia w ilości 231 godzin dla pracowników naszej firmy najniższa cena maksymalna ilość przyznanych punktów -15 (cena najniższej oferty z pośród ocenianych/cena oferty ocenianej) x15= ilość otrzymanych punktów Środki trwałe ocenie będzie podlegać cena, udzielona gwarancja i warunki serwisu najniższa cena maksymalna ilość przyznanych punktów -75 (cena najniższej oferty z pośród ocenianych/cena oferty ocenianej) x75= ilość otrzymanych punktów udzielona gwarancja i warunki serwisu - maksymalna ilość przyznanych punktów 10 najdłuższa udzielona gwarancja z pośród ocenianych/gwarancja udzielona wg oferty ocenianej) x 10= ilość otrzymanych punktów Wartości Niematerialne i Prawne oprogramowanie dodatkowe ocenie będzie podlegać cena i udzielona gwarancja i warunki serwisu Strona 3

4 najniższa cena maksymalna ilość przyznanych punktów -75 (cena najniższej oferty z pośród ocenianych/cena oferty ocenianej) x75= ilość otrzymanych punktów udzielona gwarancja i warunki serwisu- maksymalna ilość przyznanych punktów 10 najdłuższa udzielona gwarancja z pośród ocenianych/gwarancja udzielona wg oferty ocenianej) x 10= ilość otrzymanych punktów usługa informatyczno - techniczna związana z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania w zakresie instalacji i konfiguracji serwera ocenie będzie podlegać cena najniższa cena maksymalna ilość przyznanych punktów -75 (cena najniższej oferty z pośród ocenianych/cena oferty ocenianej) x75= ilość otrzymanych punktów maksymalna ilość punktów do uzyskania w postępowaniu 2 etapowym W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na tę samą wartość zostanie wybrana oferta złożona jako pierwsza. - Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo w wartości netto, - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego. - Termin realizacji wykonania inwestycji nie podlega negocjacji. krótki opis przedmiotu zapytania ofertowego: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE SYSTEM KLASY B2B Tworzony system B2B to dedykowane rozwiązanie klasy ERP zapewniające automatyzację najważniejszych procesów biznesowych zachodzących w nasze firmie. Będzie rozwiązaniem o budowie modułowej posiadający niżej wskazaną architekturę: Elementy integracyjne: Zarządzanie adresami; Zarządzanie artykułami; Zarządzanie pojemnikami Zarządzanie warunkami; Odwzorowanie przedsiębiorstwa; Zaopatrzenie: Dane bazowe zaopatrzenia; Przyjęcie towaru; Kontrola zaopatrzenia; Analiza zaopatrzenia; Zamówienia; Magazyn: Dane bazowe Magazyn; Zarządzanie magazynem; Strona 4

5 Inwentaryzacje; Analizy magazynów; Sprzedaż: Tworzenie cen sprzedaży; Konfekcjonowanie według klientów; Rozliczanie sprzedaży; Analiza sprzedaży; Zarządzanie trasami; Przyjmowanie zleceń; Podział zleceń; Modyfikacja zleceń; Platforma mobilna MERP. Moduł elementy integracyjne zbudowany jest z podmodułów odpowiedzialnych za podstawowe dane wejściowe dla każdego zachodzącego procesu. zarządzanie adresami zarzadzanie warunkami podmoduły zawierają kompletne informacje o Partnerze w tym również jego warunki handlowe zarządzanie artykułami zarzadzanie pojemnikami podmoduły zawierają dane identyfikujące, definiujące i klasyfikujące produkty Moduł odwzorowanie przedsiębiorstwa - przy współpracy z modułem elementy integracyjne zapewnia przepływ najważniejszych danych i informacji niezbędnych do realizacji zaplanowanych procesów biznesowych. Moduł Zaopatrzenie - najważniejszy element systemu B2B odpowiedzialny za realizację procesów składania zamówień u dostawców oraz przyjmowania dostaw do magazynu. składa się z podmodułów: dane bazowe zaopatrzenia przyjęcie towaru kontrola zaopatrzenia analiza zaopatrzenia podmoduł dane bazowe zaopatrzenia to element wyjścia do procesu, zawierający: Warunki dostawców Określanie cen planowanych Ostatnie zamówienia dostawców Dostawcy - asortyment zamówieniowy Zarządzanie tekstami standardowymi Rodzaje płatności Przyczyny zwrotów Rodzaje dokumentów zaopatrzenia Wsadowe porównywanie cen w zaopatrzeniu Odblokowanie jednostek zaopatrzenia Protokół zleceń Strona 5

6 Funkcjonalności podmodułu: rejestrowanie wszystkich danych dotyczących faktów, stanów rzeczywistych, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania zaplanowanych procesów biznesowych. podmoduł Przyjęcie towaru - zapewni funkcjonalność rejestracji przyjęcia towaru oraz kontrolę zleceń. Podmoduł kontrola zaopatrzenia - zapewni dostęp do funkcjonalności niezbędnych do opracowywania danych przyjęcia towarów oraz dokonywać będzie porównania faktury dostawcy z danymi z przyjęcia towaru i następnie przekaże do ewidencji faktur przychodzących. Podmoduł będzie generował informację w zakresie zmian stanów poszczególnych zapasów, podmoduł Analiza zaopatrzenia odpowiedzialny za analizowanie wszystkich danych powstających przy rejestracji zamówień oraz przyjmowaniu dostaw. Różne kryteria sortowania, maksymalnie 5 jeden po drugim, zapewnią specyficzne dla użytkownika grupowanie oraz sumowanie pośrednie. Pozwoli na wykonywanie analizy ABC artykułów zaopatrzenia (z porównaniem wszystkich dostawców, z wyznaczaniem planowanych cen netto po rabacie) oraz zapisanie ich i ponowne edytowanie. Moduł Zamówienia umożliwia dostęp do informacji w zakresie: Listy porównania cen Listy otwartych kontraktów Listy ostatnich zamówień Statystyk zaopatrzenia Analizy zużycia magazynowego Moduł Magazyn- składa się z podmodułów: podmoduł dane bazowe magazyn podmoduł zarzadzanie magazynem podmoduł inwentaryzacje W/w podmodułu będą zawierały i zapewniały bieżący dostęp do aktualnych informacji w zakresie ruchów magazynowych, kont magazynowych itp. podmoduł analizy magazynów odpowiedzialny za - analizę stanów magazynowych, - generowanie protokołów w tym zakresie, - sporządzanie analiz zużycia magazynowego. - tworzenie propozycji zamówień (w przypadku list propozycji zamówień wydrukowane zostaną tylko te pozycje, dla których przekroczona została dolna granica określonego w parametrach stanu magazynowego stanu alarmowego lub stanu minimalnego. Jeśli zaznaczono parametr "uwzględnienie danych dyspozycji w propozycji zamówienia" pozycje również zostaną uwzględnione w przypadku, gdy dyspozycyjny stan magazynowy ma wynik ujemny) W przypadku analizy z odniesieniem do terminu aktualny stan magazynowy zostanie ponownie obliczony za pomocą ruchu magazynowego aż do określonej daty. Moduł Sprzedaż - wykorzystywany w relacji z partnerami odbiorcami. Zapewni on dostęp do informacji: Rodzaje dostaw Rodzaje płatności Strona 6

7 Oznakowanie zleceń Rodzaje formularzy Zarządzanie tekstami standardowymi Opracowywanie cen Budowa palety Odmienne stanowisko wysyłki Ustawienia standardowe Standardowe ustawienia analiz Ustalanie daty Wyznaczenie terminów płatności Dane rzeczywiste odbioru Odblokowanie jednostek dla sprzedaży W jego skład wejdą podmoduły: tworzenie cen sprzedaży dla odbiorców, ich grupw zakresie poziomów rabatowych i promocji. Moduł umożliwi: Opracowywanie cenników Oznaczenia grup cen Przedziały czasu grup cenowych Zarządzanie grupami cen Wydruk cenników Informacja cenowa Macierz: drukowanie cennika Opracowanie cen okresowych Grupy cenowe przydziałów wagowych Obsługa cen - obliczenia Obliczanie grup cenowych Kopiowanie cen z grup cenowych Obliczanie wsadowe grup cenowych Podmoduł konfekcjonowania według klientów zapewni dostęp do funkcjonalności rejestracji zwrotów, a tym samym pozwoli na realizację procesu reklamacji. Będzie odpowiadał za: - rejestrację wydawania towarów, - rejestrację zwrotów, - opracowanie zleceń, - aktualizację cen i inne. podmoduł rozliczania sprzedaży.- do jego funkcjonalności będzie należało: rozróżnianie faktur ( pojedyncze faktury (dla 1 dostawy 1 faktura), faktury okresowe {dla 1 faktury wiele dostaw w określonym okresie czasu} oraz faktury zbiorcze podmoduł analizy sprzedaży odpowiedzialny za tworzenie i raportowanie analiz Moduł Zarządzanie trasami - dzieli się na obszary danych bazowych zarządzania trasami, planowania tras i dyspozycji tras. Jego funkcjonalności to: - optymalne przyporządkowywanie zleceń odbiorców do wewnętrznych lub zewnętrznych tras - kontrola, - monitorowanie i korekty przyporządkowani tras wykorzystywany w procesie monitorowania w relacjach z partnerami odbiorcami Strona 7

8 Moduł Przyjmowanie, podział i modyfikacja zleceń - wykorzystywany do rejestracji zamówień przyjmowanych ze strony partnerów odbiorców. jego funkcjonalności: - wprowadzania zleceń odbiorców, - ich opracowania - udostępnianie jako zlecenia produkcyjne lub zlecenia kompletacji. Moduł przyjmowania zleceń składał się będzie z między innymi z następujących punktów: Rejestracja zleceń Analiza zleceń Opracowywanie zleceń Korekty zleceń Macierz przetwarzania zleceń - macierz korekty zleceń Macierz kompletacji wg zleceń Macierz rozliczania zleceń Granice rozdziału ilości Rozliczenie zleceń Informacje dostarczane przez ten moduł będą wykorzystywane w procesie rozliczeń oraz monitorowania. Za jego pomocą zlecenia zostaną logicznie podzielone W ramach zlecenia możliwe będzie sortowanie według różnych kryteriów (miejsce magazynowe, nadrzędna grupa towarowa, etc.). Ponadto możliwe będzie dokonywał korekty zleceń w celu dopasowania do dynamicznie zmieniających się warunków. Moduł modyfikacja zleceń będzie obsługiwać narzędzia związane z eksportem i importem komunikatów w standardzie EDI, które stanowią funkcjonalności niezbędne do obsługi technologii bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym. Będzie on w tym zakresie pełnił funkcje zarządcze i konwertujące. Moduł - Platforma mobilna MERP - to zintegrowane rozwiązanie umożliwiające pracę z poziomu urządzeń mobilnych (terminali magazynowych) w pełnym zakresie funkcjonalności systemu klasy B2B. Wszystkie dane będą rejestrowane online i udostępniane w centralnym systemie w bezpośredniej komunikacji. Moduł odpowiedzialny za weryfikację uprawnień użytkowników logujących się do systemu B2B Prace nad aplikacją B2B w zakresie wytworzenia w/w modułów i realizacji automatyzacji zachodzących procesów biznesowych będą również obejmowały wdrożenie i instalację techniczną. Każdy z przedstawionych powyżej elementów będzie stanowił niezbędny element całej infrastruktury, dostarczający funkcjonalności, które będą wykorzystywane do przeprowadzenia poszczególnych procesów biznesowych. W ramach systemu zostanie wprowadzony bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym stosowany w elementach wymiany danych w standardzie EDI. Wprowadzony system pozwoli na automatyzację procesów biznesowych: 1) Proces składania zamówień u dostawców 2) Proces przyjmowania dostaw do magazynu 3) Proces rozliczania z dostawcami 4) Proces reklamacji 5) Proces składania zamówień przez odbiorców Strona 8

9 6) Proces rozliczania z odbiorcami 7) Proces monitorowania Opis funkcjonalny procesów biznesowych po wdrożeniu systemu klasy B2B 1) Proces składania zamówień u dostawców (w relacji z DS) Proces składania zamówienia zostanie oparty na stworzeniu bazy surowców i produktów partnerów dostawców, która zostanie stworzona w związku z realizacją projektu. Każdy produkt będzie w niej szczegółowo oznaczony według określonych cech, w tym: jednoznaczny numer identyfikacyjny, grupa produktu, jednostki, cena brutto, cena netto, podatek VAT, waga, opakowanie, grupy sortowania (lub inne). Dodatkowo w celu szczegółowego opisania artykułów w zamówieniach, ofertach lub innych dokumentach możliwe jest wykorzystanie specyfikacji artykułów zapisanej w centralnej bazie. Dodatkowo cechy te będą wykorzystywane przy składaniu zamówienia, w czasie którego nasz pracownik będzie wypełniał stworzony formularz przy pomocy wyszukiwarki, która odnajdzie oczekiwany produkt (grupę produktów) poprzez wskazaną w zapytaniu cechę. Dodatkową funkcjonalnością w tym zakresie będzie także automatyczne wyliczanie wartości zamówienia przy każdorazowym dodaniu nowej pozycji. Kalkulacje te będą przeprowadzane według określonych pozycji oraz dla całości zamówienia uwzględniając jednocześnie przyznany rabat. W trakcie rejestracji zamówień pracownik będzie miał do dyspozycji indywidualnie przypisany do Partnera Dostawcy asortyment zamówieniowy, a ponadto System B2B wyświetli ostatnie zamówienia Partnera Dostawcy. System B2B pozwoli na określenie parametrów stanów magazynowych (stany minimalne, stany planowe, stany alarmowe) indywidualnie dla każdego magazynu i każdego surowca. W przypadku przekroczenia założonego stanu magazynowego System B2B automatycznie wyśle powiadomienie z propozycją zamówienia do Partnera lub Partnerów Dostawcy, co pozwoli im na złożenie oferty lub zamówienia w optymalnym terminie. Złożenie oferty lub zamówienia przez Partnera Dostawcę będzie odbywać się bezpośrednio w odpowiedniej aplikacji Systemu B2B, do której Dostawca otrzyma dostęp. Dodatkowo Partnerowi Dostawcy udostępnione będą stany magazynowe online, dzięki czemu Partner będzie miał zapewniony monitoring stanów magazynowych. Ponadto system B2B będzie generował zamówienie tworzone na podstawie zamówień lub ofert, które wpłynęły ze strony partnerów dostawców. Zastosowany mechanizm będzie automatycznie dokonywał segregacji zamówionych produktów według kategorii oraz dostawcy, co pozwoli na wysyłanie kompleksowego zamówienia. Niezależnie od zamówienia będą wyliczane i interpretowane przez system B2B parametry, które będą decydować o koszcie dostawy (lub jego braku w przypadku osiągnięcia minimum logistycznego lub określonej wartości zamówienia). Kolejno skompletowane zamówienie po zaakceptowaniu przez naszego pracownika zostanie przesłane za pośrednictwem platformy B2B (EDI) do Partnera Dostawcy. W momencie wysyłania dokumentu/dokumentów następuje automatyczne podpisanie zamówienia podpisem elektronicznym. Usługa podpisu elektronicznego jest wykonywana przez zewnętrznego dostawcę usług EDI. 2) Proces przyjmowania dostaw do magazynu (w relacji z DS) W momencie przyjęcia dostawy do naszej firmy System B2B wymusi kontrolę zgodności złożonego zamówienia z faktyczną. Pracownik wykonuje przyjęcie dostawy, przetwarzając dane zapisane w zamówieniu. Poprzez zastosowanie elektronicznych czytników kodów kreskowych zintegrowanego drogą radiową z systemem głównym aplikacji B2B, przyjmowany towar zostanie zidentyfikowany kodem kreskowym i przeliczony. Na podstawie danych z Strona 9

10 terminali tworzony będzie dokument przyjęcia oraz ewentualny dokument różnic (protokół różnic w dostawie). Następnie towar zostanie przetransportowany na odpowiednią sekcję magazynu. Po zakończeniu pracy z daną dostawą automatycznie generowany jest dokument przyjęcia (PZ). Partner Dostawca otrzyma bieżącą informację na temat przyjętej dostawy poprzez dostęp do odpowiedniej aplikacji Systemu B2B dzięki czemu może szybko reagować na wszelkie niezgodności. Kolejnym etap to przesłanie faktury elektronicznej przez Partnera i jej opracowanie w Systemie B2B. Dodatkowo w momencie przyjęcia dostaw odbywać się będzie systemowa kontrola jakości. Jej pozytywna ocena pozwoli na przyjęcie dostawy. W przypadku konieczności wykonania prób laboratoryjnych, asortyment zostanie objęty kwarantanną. Pozytywny wynik badania laboratoryjnego zwolni produkty do dalszego obrotu. Ponadto zapewniamy naszym Partnerom Dostawcom dostęp do wyników kontroli jakości, co znacząco zwiększa transparentność procesu. Istotnym elementem dla partnerów dostawców będzie szybkie dostarczenie informacji w zakresie zgodności lub niezgodności przyjętej dostawy w celu umożliwienia szybkiej reakcji. W tym zakresie system B2B będzie generował dokument potwierdzający zgodność dostawy ze złożonym zamówieniem lub wskaże na różnice. Ta informacja po opatrzeniu jej podpisem elektronicznym zostanie automatycznie wysyłana do Partnera Dostawcy. 3) Proces rozliczania z dostawcami (w relacji z DS) Po wdrożeniu systemu B2B wszystkie faktury będą przesyłane w sposób elektroniczny. Poprzez uzyskanie elektronicznej postaci faktury, będzie możliwe automatyczne pobieranie danych i ich przetwarzanie. Pozytywna akceptacja faktury zakupowej kończy się na jej zapisaniu w paczce księgowej i wygenerowaniu dokumentu potwierdzającego przyjęcie faktury. Dokument będzie zawierał niezbędne dane z faktury zakupu (m.in. dostawcę, asortyment, ilość), zostanie automatycznie podpisany elektronicznie i wysyłany do Partnera dostawcy. 4) Proces reklamacji (w relacji z DS) W przypadku, gdy produkt podlega zwrotowi na zasadzie reklamacji nasz pracownik wykonuje zwrot wadliwego produktu przetwarzając dane, które zostały zarejestrowane w systemie B2B w momencie przyjęcia produktu do magazynu. Jednocześnie rejestruje powód zwrotu (towar uszkodzony, przestarzały, inna wada). Wydrukowi odpowiedniego dokumentu towarzyszy automatyczna wysyłka powiadomienia do dostawcy o zwrocie reklamowanego towaru poprzez platformę B2B. W momencie wysyłania dokumentu/dokumentów następuje automatyczne podpisanie dokumentu podpisem elektronicznym. Równolegle prowadzona jest dokumentacja procesu reklamacyjnego (opis, statusy, terminy, etc.). 5) Proces składania zamówień przez odbiorców (w relacji z PO) Za pomocą tego procesu będzie następować zamawianie asortymentu oraz przesyłanie wygenerowanego zamówienia. Zamawiający poprzez system B2B wybierze opcję, która pozwoli mu na złożenie zamówienia w oparciu o dostęp do bazy produktów naszej firmy. W tym zakresie zostanie mu udostępniona funkcjonalność automatycznego wyliczania wartości składanego zamówienia, uwzględniająca przyznane partnerowi rabaty, co zapewni mu niezbędną wiedzę w momencie jego składania. Następnie wyświetlony zostanie formularz Strona 10

11 składania zamówienia. Partner Odbiorca otrzyma bieżącą informację o przyjęciu zamówienia, jak również o jego statusie (czy jest już w opracowaniu, czy zostało przygotowane, czy został wydrukowany dokument dostawy). 6) Proces monitorowania (w relacji z PO) Automatyzacja wskazanego procesu to śledzenie zamówienia. Partnerzy Odbiorcy będą mieć możliwość bezpośredniego monitorowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji. Korzystanie z tej funkcjonalności będzie możliwe po podaniu numeru zamówienia w wyszukiwarce. System B2B wyświetli aktualny status zamówienia, przykładowo: status 20 zamówienie przyjęte do realizacji; status 40 zamówienie w trakcie realizacji; status 60 zamówienie (całe lub częściowe) przygotowane do odbioru, wydrukowany dokument WZ status 80 zamówienie zafakturowane; Poza dostępem do komunikatów Partner Odbiorca będzie miał także możliwość wglądu w magazyn wirtualny naszej firmy. Udostępnienie wskazanych informacji będzie możliwe poprzez zastosowanie terminali przenośnych, które będą wykorzystywane na etapie kompletowania dostawy. 7) Proces rozliczania z odbiorcami (w relacji z PO) Po wdrożeniu systemu B2B wszystkie faktury będą przesyłane w sposób elektroniczny. Poprzez uzyskanie elektronicznej postaci faktury będzie możliwe automatyczne pobieranie danych i ich przetwarzanie. Elektroniczne przetwarzanie danych usprawni procesy związane z naliczaniem rabatów wstecznych i innych na podstawie osiągniętych poziomów sprzedaży. Procesy biznesowe objęte elektronicznym podpisem z certyfikatem kwalifikowanym to: 1) Proces składania zamówień u dostawców 2) Proces przyjmowania dostaw do magazynu 3) Proces rozliczania z dostawcami 4) Proces reklamacji SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE z zakresu obsługi systemu: tematyka szkoleń: a. Wykorzystanie systemu B2B w aspekcie realizacji procesu składania zamówień u dostawców b. Wykorzystanie systemu B2B w aspekcie realizacji procesu przyjmowania dostaw do magazynu c. Wykorzystanie systemu B2B w aspekcie realizacji procesu rozliczania z dostawcami d. Wykorzystanie systemu B2B w aspekcie realizacji procesu reklamacji e. Wykorzystanie systemu B2B w aspekcie realizacji procesu składania zamówień przez odbiorców f. Wykorzystanie systemu B2B w aspekcie realizacji procesu rozliczania z odbiorcami g. Wykorzystanie systemu B2B w aspekcie realizacji procesu monitorowania wymagania: ilość godzin szkolenia nie mniej niż 231 Strona 11

12 ŚRODKI TRWAŁE serwer główny 1 szt. wymagania: parametry techniczne HP ML350T0 6c 2,0GHz (E5-2620) 2x4GB P420i/512MB DVD-ROM, 8(16/24)xSFF HP Prozessor 6C 2,0GHz (E5620) dla ML350G8 Pamięć.HP 4GB Dual-Rank Reg. PC DDR RDIMM dla HP G8-Serie HP 1GB Cache-Upgrade mit FBWC dla SA-P420i HP Redundante PowerSupply 460W dla DL 360 G6 HP redundantny wentylator dla ML350 G6. Klatka na dyski twarde HP ML3x0G6 8xSFF 2,5" HP SAS-Contr. SA P420i 1GB FBWC PCI-E3.0 x8 2x HP HD 146GB SAS 6G HotPlug 15k SFF DP 2,5" dla G8-Serie 146GB RAID 1 (netto 146GB) dla systemu operacyjnego 8x HP HD 146GB SAS 6G HotPlug 15k SFF DP 2,5" dla G8-Serie 146GB RAID10 (netto 584GB) dla aplikacji i danych streamer 1 szt. wymagania: parametry techniczne HP SAS-Contr. H221 PCI-E int/ext HP SAS-Kabel Mini External 2m SFF-8088 to SFF-8088 HP LTO Ultr.Streamer SAS 400/800GB (920e) 60/120MBps extern 20x Streamerband LTO Ultrium 400/800GB Taśma czyszcząca do streamera LTO serwer terminalowy 1 szt. wymagania: parametry techniczne HP ML350T08 6c 2,0GHz (E5-2620) 2x4GB P420i/512MB DVD-ROM, 8(16/24)xSFF HP redundantny wentylator dla ML350 G6. HP Redundante PowerSupply 460W dla ML350 G ,00 230,00 2x HP HD 146GB SAS 6G HotPlug 15k SFF DP 2,5" dla G8-Serie Pakiet HP CarePaq dla serii ML3x0 3 lata 13 godz. x 5 dni (czas reakcji do 4 godz.) terminale magazynowe 2 szt. wymagania: parametry techniczne model LXE HX2 Mobile computer Xscale 400MHz 23 klaw. 128/128MB WLAN WinCE5.0 posiadający w standardzie osprzęt oraz zapasowy akumulator. zestawy do obsługi terminali magazynowych 1 szt. Wymagania: parametry techniczne 2 Anteny (model: 2x Antena Honeywell ZB Spire 3db dla AP-Cisco) 1 912,5 zł (2 x 956,25 zł) Zasilacz (model: Cisco ZB PowerInjector dla AP1200) 170 zł Punkt dostępowy sieci radiowej (model: Cisco AccessPoint AP a/g) zł skanera kodów kreskowych 1 szt. wymagania: parametry techniczne Strona 12

13 model Datalogic PowerScan M8300RF StandardRange wraz ze stacją bazową RS232 (kabel 1,8m). WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE oprogramowania bazodanowego wymagania: parametry techniczne MS SQL 2012 Standard Srv. Runtime-Lizenz CSB 1 MS SQL 2012 CAL Runtime-Lizenz CSB 1 (pakiet 15 licencji) MS SQL 2012 Std. DVD UK (Runtime-Lizenz CSB) 1 systemy operacyjnego wymagania: parametry techniczne MS Windows 2012 Server, Std.x64, 2CPU, HP-ROK 1 MS Windows 2012 Server, 5 Device CALS, HP-ROK 1 (komplet 3 pakietów po 5 licencji) systemu do backupu danych wymagania: parametry techniczne Symantec BackupExec 2012 Win-Server ml. DVD 1 systemu do obsługi serwera terminalowego wymagania: Aplikacja PowerScan 1 systemu do obsługi terminali przenośnych wymagania: Citrix XenDesktop Enterprise 1 Device/User-Lizenz mit Subscription 1Jahr (EasyLizenzprg) 1 USŁUGA INFORMATYCZNYCH INSTALACJI I KONFIGURACJI SERWERA Wymagania: zapewnienie o posiadaniu kadry z wykształceniem i wiedzą odpowiednią do realizacji usługi rezultat: prawidłowe funkcjonowanie instalacji sytemu konfiguracja serwerów Strona 13

14 Załącznik nr 1 harmonogram prac okres realizacji działanie zakup środków trwałych - serwer główny (1 szt.) - streamer ( 1 szt.) - serwer terminalowy (1 szt.) - terminale magazynowe (2 szt.) - zestaw do obsługi terminali magazynowych (1 szt.) w składzie: a) anteny (2 szt.) b) zasilacz (1 szt.) c) punk dostępowy (1 szt.) - skaner kodów kreskowych (1 szt. ) od dnia podpisania umowy do 28/02/2014 zakup Wartości Niematerialnych i Prawnych - system operacyjny w składzie: a) MS Windows 2012 Server, Std.x64, 2CPU, HP-ROK (1 szt.) b) MS Windows 2012 Server, 5 Device CALS, HP-ROK (1 szt. - komplet 3 pakietów po 5 licencji) - system do backupu danych (1 szt.) - system do obsługi serwera terminalowego w składzie: a) Citrix XenDesktop Enterprise (1 szt.) b) Device/User-Lizenz mit Subscription 1Jahr (EasyLizenzprg) (1 szt.) - system do obsługi terminali przenośnych (1 szt.) - oprogramowanie bazodanowe w składzie: a) MS SQL 2012 Standard Srv. Runtime-Lizenz CSB (1 szt.) b) MS SQL 2012 CAL Runtime-Lizenz CSB (1 szt. - pakiet 15 licencji) c) MS SQL 2012 Std. DVD UK (Runtime-Lizenz CSB) (1 szt.) Strona 14

15 zakup usługi informatycznej - instalacja i konfiguracja serwera od 01/03/2014 do 31/07/2014 od 01/08/2014 do 30/11/2014 zakup Wartości Niematerialnych i Prawnych aplikacja B2B wraz z wdrożeniem i instalacją techniczną cz. 1 - zgodnie z analizą przedwdrożeniową aplikacja B2B wraz z wdrożeniem i instalacją techniczną cz. 2 - zgodnie z analizą przedwdrożeniową szkolenie specjalistyczne pracowników w zakresie obsługi systemu godzin Strona 15

16 Strona 16

Zapytanie ofertowe. 1) System klasy B2B wraz z wdrożeniem składający się z komponentów:

Zapytanie ofertowe. 1) System klasy B2B wraz z wdrożeniem składający się z komponentów: Pass, dnia 20.12.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin

DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin data wpływy oferty. FORMULARZ OFERTOWY DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.01.2014 dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Strona 1

Dotacje na innowacje Strona 1 Rzeszów, 03.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) prace wdrożeniowe w ramach realizacji projektu Integracja systemów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 01.06.2012. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem

Kraków, dnia 01.06.2012. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem Kraków, dnia 01.06.2012 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu Wdrożenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek

SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek Zamawiający: Dotacje na Innowacje Turek, dnia 23-07-2013 SINTUR Sp. z o.o. Szadów Pański 34 62-700 Turek KRS: 0000047078 NIP: 6681693006 REGON: 311067325 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 Piaseczno, 02.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkolenia funkcjonalnego Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo, Opoczno, dnia 18 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014 Szanowni Państwo, W związku projektem pt. Wdrożenie innowacji w łańcuchu dostaw i sprzedaży w branży wyposażenia wnętrz realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na:

Zapytanie ofertowe na: Legionowo, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci: II. a. nowoczesnego systemu B2B b. oprogramowania do zestawu komputerowego (30 szt.) - pakiet

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tyrzyn, 30.07.2012. Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tyrzyn, 30.07.2012. Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice Tyrzyn, 30.07.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup systemu informatycznego integrującego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DSW POLSKA Sp. z o.o. Pawłówek 37, 62-800 Kalisz Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE Kalisz, 2013-08-27 Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Spis treści

ZAPYTANIE OFERTOWE. Spis treści Swochowo, 28 lipca 2010 Przedsiębiorstwo Boniek Boniek Elżbieta Swochowo 1 76-200 Słupsk NIP:839-125-40-21 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 29 XI 2013 r. ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE

Gdańsk, 29 XI 2013 r. ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Gdańsk, 29 XI 203 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-82 Gdańsk ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/203/I W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości- -Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 14.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego typu B2B; 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo