Żuromin, dnia Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/ dostawcy w zakresie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Żuromin, dnia 08.01.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/ dostawcy w zakresie:"

Transkrypt

1 Żuromin, dnia na wyłonienie wykonawcy/ dostawcy w zakresie: 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych: a) systemu klasy B2B 2. Szkolenia dedykowanego: b) z obsługi systemu B2B 3. Środków trwałych: Zapytanie ofertowe a) serwer główny 1 szt. b) streamer 1 szt. c) serwer terminalowy 1 szt. d) terminale magazynowe 2 szt. e) zestawy do obsługi terminali magazynowych 1 szt. f) skanera kodów kreskowych 1 szt. 4. Wartości Niematerialnych i Prawnych oprogramowania dodatkowe w zakresie: a) oprogramowania bazodanowego b) systemy operacyjnego c) systemu do backupu danych d) systemu do obsługi serwera terminalowego e) systemu do obsługi terminali przenośnych 5. usługi informatycznej - technicznej związanej z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania w zakresie: a) instalacji i konfiguracji serwera w ramach realizacji projektu Optymalizacja procesów biznesowych w zakresie obsługi sprzedażowej Odbiorców oraz Dostawców poprzez wdrożenie systemu klasy B2B współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zamawiający (beneficjent): Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; Żuromin Tel: , Faks: NIP: , Regon: Strona 1

2 Wymagania dotyczące Oferentów: 1. Oferent powinien posiadać 20-letnie doświadczenie na rynku polskim w dziedzinie realizacji projektów grupy IT i 10-letnie doświadczenie na rynku zagranicznym, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - wymagane przedstawienie referencji W przypadku nie spełnienia w/w warunków oferta nie będzie rozpatrywana zostanie automatycznie odrzucona. 2. Oferent powinien zrealizować przynajmniej 10 projektów informatycznych w branży piekarskiej i cukierniczej obejmujących elektroniczną wymianę danych EDI, gospodarkę magazynową, zakupy i sprzedaż. W przypadku nie spełnienia w/w warunku oferta nie będzie rozpatrywana zostanie automatycznie odrzucona 3. Oferent nie może znajdować się w likwidacji ani upadłości oraz w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie usługi 4. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli: - została złożona po wyznaczonym terminie, - nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania Oferta powinna: - obejmować kompleksowe wykonanie inwestycji opisanej w zapytaniu ofertowym - być złożona w formie pisemnej - być opatrzona datą - zawierać wszystkie koszty jakie zostaną poniesione w związku z jej realizacją - zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, NIP, Regon, dane osoby do kontaktu - odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego - być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie Oferenci winni dostarczyć Zamawiającemu: 1. Oferta 2. Załącznik Nr 1 do zapytania Ofertowego harmonogram prac Miejsce składania ofert Oferty należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; Żuromin Termin składania ofert do Okres ważności oferty Okres ważności oferty - 30 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert Strona 2

3 Kryteria oceny oferty - Kryterium oceny ofert wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, a tym samym będzie najbardziej korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego Postępowanie składać się będzie z 2 etapów: etap 1. bezpośrednie spotkanie Panem Michałem Zielińskim tel celem: zapoznania się z naszymi oczekiwaniami oraz polityką firmy przedstawienia koncepcji rozwiązań na podstawie analizy przedwdrożeniowej (do wglądu na miejscu) przedstawienie doświadczenia w realizacji inwestycji grupy IT poprzez listy referencyjne, podpisane umowy, prezentację własnych wdrożeń - do wglądu dla Zamawiającego Zamawiający na podstawie analizy przedstawionych informacji przyzna w postepowaniu liczbę punków w przedziale od 0 30 etap 2 złożenie formularza ofertowego system B2B - ocenie będzie podlegać cen, udzielona gwarancja, warunki serwisu najniższa cena maksymalna ilość przyznanych punktów -75 (cena najniższej oferty z pośród ocenianych/cena oferty ocenianej) x75= ilość otrzymanych punktów udzielona gwarancja i warunki serwisu - maksymalna ilość przyznanych punktów 10 najdłuższa udzielona gwarancja z pośród ocenianych/gwarancja udzielona wg oferty ocenianej) x 10= ilość otrzymanych punktów szkolenia dedykowane ocenie będzie podlegać łączna cena szkolenia w ilości 231 godzin dla pracowników naszej firmy najniższa cena maksymalna ilość przyznanych punktów -15 (cena najniższej oferty z pośród ocenianych/cena oferty ocenianej) x15= ilość otrzymanych punktów Środki trwałe ocenie będzie podlegać cena, udzielona gwarancja i warunki serwisu najniższa cena maksymalna ilość przyznanych punktów -75 (cena najniższej oferty z pośród ocenianych/cena oferty ocenianej) x75= ilość otrzymanych punktów udzielona gwarancja i warunki serwisu - maksymalna ilość przyznanych punktów 10 najdłuższa udzielona gwarancja z pośród ocenianych/gwarancja udzielona wg oferty ocenianej) x 10= ilość otrzymanych punktów Wartości Niematerialne i Prawne oprogramowanie dodatkowe ocenie będzie podlegać cena i udzielona gwarancja i warunki serwisu Strona 3

4 najniższa cena maksymalna ilość przyznanych punktów -75 (cena najniższej oferty z pośród ocenianych/cena oferty ocenianej) x75= ilość otrzymanych punktów udzielona gwarancja i warunki serwisu- maksymalna ilość przyznanych punktów 10 najdłuższa udzielona gwarancja z pośród ocenianych/gwarancja udzielona wg oferty ocenianej) x 10= ilość otrzymanych punktów usługa informatyczno - techniczna związana z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania w zakresie instalacji i konfiguracji serwera ocenie będzie podlegać cena najniższa cena maksymalna ilość przyznanych punktów -75 (cena najniższej oferty z pośród ocenianych/cena oferty ocenianej) x75= ilość otrzymanych punktów maksymalna ilość punktów do uzyskania w postępowaniu 2 etapowym W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na tę samą wartość zostanie wybrana oferta złożona jako pierwsza. - Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo w wartości netto, - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego. - Termin realizacji wykonania inwestycji nie podlega negocjacji. krótki opis przedmiotu zapytania ofertowego: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE SYSTEM KLASY B2B Tworzony system B2B to dedykowane rozwiązanie klasy ERP zapewniające automatyzację najważniejszych procesów biznesowych zachodzących w nasze firmie. Będzie rozwiązaniem o budowie modułowej posiadający niżej wskazaną architekturę: Elementy integracyjne: Zarządzanie adresami; Zarządzanie artykułami; Zarządzanie pojemnikami Zarządzanie warunkami; Odwzorowanie przedsiębiorstwa; Zaopatrzenie: Dane bazowe zaopatrzenia; Przyjęcie towaru; Kontrola zaopatrzenia; Analiza zaopatrzenia; Zamówienia; Magazyn: Dane bazowe Magazyn; Zarządzanie magazynem; Strona 4

5 Inwentaryzacje; Analizy magazynów; Sprzedaż: Tworzenie cen sprzedaży; Konfekcjonowanie według klientów; Rozliczanie sprzedaży; Analiza sprzedaży; Zarządzanie trasami; Przyjmowanie zleceń; Podział zleceń; Modyfikacja zleceń; Platforma mobilna MERP. Moduł elementy integracyjne zbudowany jest z podmodułów odpowiedzialnych za podstawowe dane wejściowe dla każdego zachodzącego procesu. zarządzanie adresami zarzadzanie warunkami podmoduły zawierają kompletne informacje o Partnerze w tym również jego warunki handlowe zarządzanie artykułami zarzadzanie pojemnikami podmoduły zawierają dane identyfikujące, definiujące i klasyfikujące produkty Moduł odwzorowanie przedsiębiorstwa - przy współpracy z modułem elementy integracyjne zapewnia przepływ najważniejszych danych i informacji niezbędnych do realizacji zaplanowanych procesów biznesowych. Moduł Zaopatrzenie - najważniejszy element systemu B2B odpowiedzialny za realizację procesów składania zamówień u dostawców oraz przyjmowania dostaw do magazynu. składa się z podmodułów: dane bazowe zaopatrzenia przyjęcie towaru kontrola zaopatrzenia analiza zaopatrzenia podmoduł dane bazowe zaopatrzenia to element wyjścia do procesu, zawierający: Warunki dostawców Określanie cen planowanych Ostatnie zamówienia dostawców Dostawcy - asortyment zamówieniowy Zarządzanie tekstami standardowymi Rodzaje płatności Przyczyny zwrotów Rodzaje dokumentów zaopatrzenia Wsadowe porównywanie cen w zaopatrzeniu Odblokowanie jednostek zaopatrzenia Protokół zleceń Strona 5

6 Funkcjonalności podmodułu: rejestrowanie wszystkich danych dotyczących faktów, stanów rzeczywistych, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania zaplanowanych procesów biznesowych. podmoduł Przyjęcie towaru - zapewni funkcjonalność rejestracji przyjęcia towaru oraz kontrolę zleceń. Podmoduł kontrola zaopatrzenia - zapewni dostęp do funkcjonalności niezbędnych do opracowywania danych przyjęcia towarów oraz dokonywać będzie porównania faktury dostawcy z danymi z przyjęcia towaru i następnie przekaże do ewidencji faktur przychodzących. Podmoduł będzie generował informację w zakresie zmian stanów poszczególnych zapasów, podmoduł Analiza zaopatrzenia odpowiedzialny za analizowanie wszystkich danych powstających przy rejestracji zamówień oraz przyjmowaniu dostaw. Różne kryteria sortowania, maksymalnie 5 jeden po drugim, zapewnią specyficzne dla użytkownika grupowanie oraz sumowanie pośrednie. Pozwoli na wykonywanie analizy ABC artykułów zaopatrzenia (z porównaniem wszystkich dostawców, z wyznaczaniem planowanych cen netto po rabacie) oraz zapisanie ich i ponowne edytowanie. Moduł Zamówienia umożliwia dostęp do informacji w zakresie: Listy porównania cen Listy otwartych kontraktów Listy ostatnich zamówień Statystyk zaopatrzenia Analizy zużycia magazynowego Moduł Magazyn- składa się z podmodułów: podmoduł dane bazowe magazyn podmoduł zarzadzanie magazynem podmoduł inwentaryzacje W/w podmodułu będą zawierały i zapewniały bieżący dostęp do aktualnych informacji w zakresie ruchów magazynowych, kont magazynowych itp. podmoduł analizy magazynów odpowiedzialny za - analizę stanów magazynowych, - generowanie protokołów w tym zakresie, - sporządzanie analiz zużycia magazynowego. - tworzenie propozycji zamówień (w przypadku list propozycji zamówień wydrukowane zostaną tylko te pozycje, dla których przekroczona została dolna granica określonego w parametrach stanu magazynowego stanu alarmowego lub stanu minimalnego. Jeśli zaznaczono parametr "uwzględnienie danych dyspozycji w propozycji zamówienia" pozycje również zostaną uwzględnione w przypadku, gdy dyspozycyjny stan magazynowy ma wynik ujemny) W przypadku analizy z odniesieniem do terminu aktualny stan magazynowy zostanie ponownie obliczony za pomocą ruchu magazynowego aż do określonej daty. Moduł Sprzedaż - wykorzystywany w relacji z partnerami odbiorcami. Zapewni on dostęp do informacji: Rodzaje dostaw Rodzaje płatności Strona 6

7 Oznakowanie zleceń Rodzaje formularzy Zarządzanie tekstami standardowymi Opracowywanie cen Budowa palety Odmienne stanowisko wysyłki Ustawienia standardowe Standardowe ustawienia analiz Ustalanie daty Wyznaczenie terminów płatności Dane rzeczywiste odbioru Odblokowanie jednostek dla sprzedaży W jego skład wejdą podmoduły: tworzenie cen sprzedaży dla odbiorców, ich grupw zakresie poziomów rabatowych i promocji. Moduł umożliwi: Opracowywanie cenników Oznaczenia grup cen Przedziały czasu grup cenowych Zarządzanie grupami cen Wydruk cenników Informacja cenowa Macierz: drukowanie cennika Opracowanie cen okresowych Grupy cenowe przydziałów wagowych Obsługa cen - obliczenia Obliczanie grup cenowych Kopiowanie cen z grup cenowych Obliczanie wsadowe grup cenowych Podmoduł konfekcjonowania według klientów zapewni dostęp do funkcjonalności rejestracji zwrotów, a tym samym pozwoli na realizację procesu reklamacji. Będzie odpowiadał za: - rejestrację wydawania towarów, - rejestrację zwrotów, - opracowanie zleceń, - aktualizację cen i inne. podmoduł rozliczania sprzedaży.- do jego funkcjonalności będzie należało: rozróżnianie faktur ( pojedyncze faktury (dla 1 dostawy 1 faktura), faktury okresowe {dla 1 faktury wiele dostaw w określonym okresie czasu} oraz faktury zbiorcze podmoduł analizy sprzedaży odpowiedzialny za tworzenie i raportowanie analiz Moduł Zarządzanie trasami - dzieli się na obszary danych bazowych zarządzania trasami, planowania tras i dyspozycji tras. Jego funkcjonalności to: - optymalne przyporządkowywanie zleceń odbiorców do wewnętrznych lub zewnętrznych tras - kontrola, - monitorowanie i korekty przyporządkowani tras wykorzystywany w procesie monitorowania w relacjach z partnerami odbiorcami Strona 7

8 Moduł Przyjmowanie, podział i modyfikacja zleceń - wykorzystywany do rejestracji zamówień przyjmowanych ze strony partnerów odbiorców. jego funkcjonalności: - wprowadzania zleceń odbiorców, - ich opracowania - udostępnianie jako zlecenia produkcyjne lub zlecenia kompletacji. Moduł przyjmowania zleceń składał się będzie z między innymi z następujących punktów: Rejestracja zleceń Analiza zleceń Opracowywanie zleceń Korekty zleceń Macierz przetwarzania zleceń - macierz korekty zleceń Macierz kompletacji wg zleceń Macierz rozliczania zleceń Granice rozdziału ilości Rozliczenie zleceń Informacje dostarczane przez ten moduł będą wykorzystywane w procesie rozliczeń oraz monitorowania. Za jego pomocą zlecenia zostaną logicznie podzielone W ramach zlecenia możliwe będzie sortowanie według różnych kryteriów (miejsce magazynowe, nadrzędna grupa towarowa, etc.). Ponadto możliwe będzie dokonywał korekty zleceń w celu dopasowania do dynamicznie zmieniających się warunków. Moduł modyfikacja zleceń będzie obsługiwać narzędzia związane z eksportem i importem komunikatów w standardzie EDI, które stanowią funkcjonalności niezbędne do obsługi technologii bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym. Będzie on w tym zakresie pełnił funkcje zarządcze i konwertujące. Moduł - Platforma mobilna MERP - to zintegrowane rozwiązanie umożliwiające pracę z poziomu urządzeń mobilnych (terminali magazynowych) w pełnym zakresie funkcjonalności systemu klasy B2B. Wszystkie dane będą rejestrowane online i udostępniane w centralnym systemie w bezpośredniej komunikacji. Moduł odpowiedzialny za weryfikację uprawnień użytkowników logujących się do systemu B2B Prace nad aplikacją B2B w zakresie wytworzenia w/w modułów i realizacji automatyzacji zachodzących procesów biznesowych będą również obejmowały wdrożenie i instalację techniczną. Każdy z przedstawionych powyżej elementów będzie stanowił niezbędny element całej infrastruktury, dostarczający funkcjonalności, które będą wykorzystywane do przeprowadzenia poszczególnych procesów biznesowych. W ramach systemu zostanie wprowadzony bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym stosowany w elementach wymiany danych w standardzie EDI. Wprowadzony system pozwoli na automatyzację procesów biznesowych: 1) Proces składania zamówień u dostawców 2) Proces przyjmowania dostaw do magazynu 3) Proces rozliczania z dostawcami 4) Proces reklamacji 5) Proces składania zamówień przez odbiorców Strona 8

9 6) Proces rozliczania z odbiorcami 7) Proces monitorowania Opis funkcjonalny procesów biznesowych po wdrożeniu systemu klasy B2B 1) Proces składania zamówień u dostawców (w relacji z DS) Proces składania zamówienia zostanie oparty na stworzeniu bazy surowców i produktów partnerów dostawców, która zostanie stworzona w związku z realizacją projektu. Każdy produkt będzie w niej szczegółowo oznaczony według określonych cech, w tym: jednoznaczny numer identyfikacyjny, grupa produktu, jednostki, cena brutto, cena netto, podatek VAT, waga, opakowanie, grupy sortowania (lub inne). Dodatkowo w celu szczegółowego opisania artykułów w zamówieniach, ofertach lub innych dokumentach możliwe jest wykorzystanie specyfikacji artykułów zapisanej w centralnej bazie. Dodatkowo cechy te będą wykorzystywane przy składaniu zamówienia, w czasie którego nasz pracownik będzie wypełniał stworzony formularz przy pomocy wyszukiwarki, która odnajdzie oczekiwany produkt (grupę produktów) poprzez wskazaną w zapytaniu cechę. Dodatkową funkcjonalnością w tym zakresie będzie także automatyczne wyliczanie wartości zamówienia przy każdorazowym dodaniu nowej pozycji. Kalkulacje te będą przeprowadzane według określonych pozycji oraz dla całości zamówienia uwzględniając jednocześnie przyznany rabat. W trakcie rejestracji zamówień pracownik będzie miał do dyspozycji indywidualnie przypisany do Partnera Dostawcy asortyment zamówieniowy, a ponadto System B2B wyświetli ostatnie zamówienia Partnera Dostawcy. System B2B pozwoli na określenie parametrów stanów magazynowych (stany minimalne, stany planowe, stany alarmowe) indywidualnie dla każdego magazynu i każdego surowca. W przypadku przekroczenia założonego stanu magazynowego System B2B automatycznie wyśle powiadomienie z propozycją zamówienia do Partnera lub Partnerów Dostawcy, co pozwoli im na złożenie oferty lub zamówienia w optymalnym terminie. Złożenie oferty lub zamówienia przez Partnera Dostawcę będzie odbywać się bezpośrednio w odpowiedniej aplikacji Systemu B2B, do której Dostawca otrzyma dostęp. Dodatkowo Partnerowi Dostawcy udostępnione będą stany magazynowe online, dzięki czemu Partner będzie miał zapewniony monitoring stanów magazynowych. Ponadto system B2B będzie generował zamówienie tworzone na podstawie zamówień lub ofert, które wpłynęły ze strony partnerów dostawców. Zastosowany mechanizm będzie automatycznie dokonywał segregacji zamówionych produktów według kategorii oraz dostawcy, co pozwoli na wysyłanie kompleksowego zamówienia. Niezależnie od zamówienia będą wyliczane i interpretowane przez system B2B parametry, które będą decydować o koszcie dostawy (lub jego braku w przypadku osiągnięcia minimum logistycznego lub określonej wartości zamówienia). Kolejno skompletowane zamówienie po zaakceptowaniu przez naszego pracownika zostanie przesłane za pośrednictwem platformy B2B (EDI) do Partnera Dostawcy. W momencie wysyłania dokumentu/dokumentów następuje automatyczne podpisanie zamówienia podpisem elektronicznym. Usługa podpisu elektronicznego jest wykonywana przez zewnętrznego dostawcę usług EDI. 2) Proces przyjmowania dostaw do magazynu (w relacji z DS) W momencie przyjęcia dostawy do naszej firmy System B2B wymusi kontrolę zgodności złożonego zamówienia z faktyczną. Pracownik wykonuje przyjęcie dostawy, przetwarzając dane zapisane w zamówieniu. Poprzez zastosowanie elektronicznych czytników kodów kreskowych zintegrowanego drogą radiową z systemem głównym aplikacji B2B, przyjmowany towar zostanie zidentyfikowany kodem kreskowym i przeliczony. Na podstawie danych z Strona 9

10 terminali tworzony będzie dokument przyjęcia oraz ewentualny dokument różnic (protokół różnic w dostawie). Następnie towar zostanie przetransportowany na odpowiednią sekcję magazynu. Po zakończeniu pracy z daną dostawą automatycznie generowany jest dokument przyjęcia (PZ). Partner Dostawca otrzyma bieżącą informację na temat przyjętej dostawy poprzez dostęp do odpowiedniej aplikacji Systemu B2B dzięki czemu może szybko reagować na wszelkie niezgodności. Kolejnym etap to przesłanie faktury elektronicznej przez Partnera i jej opracowanie w Systemie B2B. Dodatkowo w momencie przyjęcia dostaw odbywać się będzie systemowa kontrola jakości. Jej pozytywna ocena pozwoli na przyjęcie dostawy. W przypadku konieczności wykonania prób laboratoryjnych, asortyment zostanie objęty kwarantanną. Pozytywny wynik badania laboratoryjnego zwolni produkty do dalszego obrotu. Ponadto zapewniamy naszym Partnerom Dostawcom dostęp do wyników kontroli jakości, co znacząco zwiększa transparentność procesu. Istotnym elementem dla partnerów dostawców będzie szybkie dostarczenie informacji w zakresie zgodności lub niezgodności przyjętej dostawy w celu umożliwienia szybkiej reakcji. W tym zakresie system B2B będzie generował dokument potwierdzający zgodność dostawy ze złożonym zamówieniem lub wskaże na różnice. Ta informacja po opatrzeniu jej podpisem elektronicznym zostanie automatycznie wysyłana do Partnera Dostawcy. 3) Proces rozliczania z dostawcami (w relacji z DS) Po wdrożeniu systemu B2B wszystkie faktury będą przesyłane w sposób elektroniczny. Poprzez uzyskanie elektronicznej postaci faktury, będzie możliwe automatyczne pobieranie danych i ich przetwarzanie. Pozytywna akceptacja faktury zakupowej kończy się na jej zapisaniu w paczce księgowej i wygenerowaniu dokumentu potwierdzającego przyjęcie faktury. Dokument będzie zawierał niezbędne dane z faktury zakupu (m.in. dostawcę, asortyment, ilość), zostanie automatycznie podpisany elektronicznie i wysyłany do Partnera dostawcy. 4) Proces reklamacji (w relacji z DS) W przypadku, gdy produkt podlega zwrotowi na zasadzie reklamacji nasz pracownik wykonuje zwrot wadliwego produktu przetwarzając dane, które zostały zarejestrowane w systemie B2B w momencie przyjęcia produktu do magazynu. Jednocześnie rejestruje powód zwrotu (towar uszkodzony, przestarzały, inna wada). Wydrukowi odpowiedniego dokumentu towarzyszy automatyczna wysyłka powiadomienia do dostawcy o zwrocie reklamowanego towaru poprzez platformę B2B. W momencie wysyłania dokumentu/dokumentów następuje automatyczne podpisanie dokumentu podpisem elektronicznym. Równolegle prowadzona jest dokumentacja procesu reklamacyjnego (opis, statusy, terminy, etc.). 5) Proces składania zamówień przez odbiorców (w relacji z PO) Za pomocą tego procesu będzie następować zamawianie asortymentu oraz przesyłanie wygenerowanego zamówienia. Zamawiający poprzez system B2B wybierze opcję, która pozwoli mu na złożenie zamówienia w oparciu o dostęp do bazy produktów naszej firmy. W tym zakresie zostanie mu udostępniona funkcjonalność automatycznego wyliczania wartości składanego zamówienia, uwzględniająca przyznane partnerowi rabaty, co zapewni mu niezbędną wiedzę w momencie jego składania. Następnie wyświetlony zostanie formularz Strona 10

11 składania zamówienia. Partner Odbiorca otrzyma bieżącą informację o przyjęciu zamówienia, jak również o jego statusie (czy jest już w opracowaniu, czy zostało przygotowane, czy został wydrukowany dokument dostawy). 6) Proces monitorowania (w relacji z PO) Automatyzacja wskazanego procesu to śledzenie zamówienia. Partnerzy Odbiorcy będą mieć możliwość bezpośredniego monitorowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji. Korzystanie z tej funkcjonalności będzie możliwe po podaniu numeru zamówienia w wyszukiwarce. System B2B wyświetli aktualny status zamówienia, przykładowo: status 20 zamówienie przyjęte do realizacji; status 40 zamówienie w trakcie realizacji; status 60 zamówienie (całe lub częściowe) przygotowane do odbioru, wydrukowany dokument WZ status 80 zamówienie zafakturowane; Poza dostępem do komunikatów Partner Odbiorca będzie miał także możliwość wglądu w magazyn wirtualny naszej firmy. Udostępnienie wskazanych informacji będzie możliwe poprzez zastosowanie terminali przenośnych, które będą wykorzystywane na etapie kompletowania dostawy. 7) Proces rozliczania z odbiorcami (w relacji z PO) Po wdrożeniu systemu B2B wszystkie faktury będą przesyłane w sposób elektroniczny. Poprzez uzyskanie elektronicznej postaci faktury będzie możliwe automatyczne pobieranie danych i ich przetwarzanie. Elektroniczne przetwarzanie danych usprawni procesy związane z naliczaniem rabatów wstecznych i innych na podstawie osiągniętych poziomów sprzedaży. Procesy biznesowe objęte elektronicznym podpisem z certyfikatem kwalifikowanym to: 1) Proces składania zamówień u dostawców 2) Proces przyjmowania dostaw do magazynu 3) Proces rozliczania z dostawcami 4) Proces reklamacji SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE z zakresu obsługi systemu: tematyka szkoleń: a. Wykorzystanie systemu B2B w aspekcie realizacji procesu składania zamówień u dostawców b. Wykorzystanie systemu B2B w aspekcie realizacji procesu przyjmowania dostaw do magazynu c. Wykorzystanie systemu B2B w aspekcie realizacji procesu rozliczania z dostawcami d. Wykorzystanie systemu B2B w aspekcie realizacji procesu reklamacji e. Wykorzystanie systemu B2B w aspekcie realizacji procesu składania zamówień przez odbiorców f. Wykorzystanie systemu B2B w aspekcie realizacji procesu rozliczania z odbiorcami g. Wykorzystanie systemu B2B w aspekcie realizacji procesu monitorowania wymagania: ilość godzin szkolenia nie mniej niż 231 Strona 11

12 ŚRODKI TRWAŁE serwer główny 1 szt. wymagania: parametry techniczne HP ML350T0 6c 2,0GHz (E5-2620) 2x4GB P420i/512MB DVD-ROM, 8(16/24)xSFF HP Prozessor 6C 2,0GHz (E5620) dla ML350G8 Pamięć.HP 4GB Dual-Rank Reg. PC DDR RDIMM dla HP G8-Serie HP 1GB Cache-Upgrade mit FBWC dla SA-P420i HP Redundante PowerSupply 460W dla DL 360 G6 HP redundantny wentylator dla ML350 G6. Klatka na dyski twarde HP ML3x0G6 8xSFF 2,5" HP SAS-Contr. SA P420i 1GB FBWC PCI-E3.0 x8 2x HP HD 146GB SAS 6G HotPlug 15k SFF DP 2,5" dla G8-Serie 146GB RAID 1 (netto 146GB) dla systemu operacyjnego 8x HP HD 146GB SAS 6G HotPlug 15k SFF DP 2,5" dla G8-Serie 146GB RAID10 (netto 584GB) dla aplikacji i danych streamer 1 szt. wymagania: parametry techniczne HP SAS-Contr. H221 PCI-E int/ext HP SAS-Kabel Mini External 2m SFF-8088 to SFF-8088 HP LTO Ultr.Streamer SAS 400/800GB (920e) 60/120MBps extern 20x Streamerband LTO Ultrium 400/800GB Taśma czyszcząca do streamera LTO serwer terminalowy 1 szt. wymagania: parametry techniczne HP ML350T08 6c 2,0GHz (E5-2620) 2x4GB P420i/512MB DVD-ROM, 8(16/24)xSFF HP redundantny wentylator dla ML350 G6. HP Redundante PowerSupply 460W dla ML350 G ,00 230,00 2x HP HD 146GB SAS 6G HotPlug 15k SFF DP 2,5" dla G8-Serie Pakiet HP CarePaq dla serii ML3x0 3 lata 13 godz. x 5 dni (czas reakcji do 4 godz.) terminale magazynowe 2 szt. wymagania: parametry techniczne model LXE HX2 Mobile computer Xscale 400MHz 23 klaw. 128/128MB WLAN WinCE5.0 posiadający w standardzie osprzęt oraz zapasowy akumulator. zestawy do obsługi terminali magazynowych 1 szt. Wymagania: parametry techniczne 2 Anteny (model: 2x Antena Honeywell ZB Spire 3db dla AP-Cisco) 1 912,5 zł (2 x 956,25 zł) Zasilacz (model: Cisco ZB PowerInjector dla AP1200) 170 zł Punkt dostępowy sieci radiowej (model: Cisco AccessPoint AP a/g) zł skanera kodów kreskowych 1 szt. wymagania: parametry techniczne Strona 12

13 model Datalogic PowerScan M8300RF StandardRange wraz ze stacją bazową RS232 (kabel 1,8m). WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE oprogramowania bazodanowego wymagania: parametry techniczne MS SQL 2012 Standard Srv. Runtime-Lizenz CSB 1 MS SQL 2012 CAL Runtime-Lizenz CSB 1 (pakiet 15 licencji) MS SQL 2012 Std. DVD UK (Runtime-Lizenz CSB) 1 systemy operacyjnego wymagania: parametry techniczne MS Windows 2012 Server, Std.x64, 2CPU, HP-ROK 1 MS Windows 2012 Server, 5 Device CALS, HP-ROK 1 (komplet 3 pakietów po 5 licencji) systemu do backupu danych wymagania: parametry techniczne Symantec BackupExec 2012 Win-Server ml. DVD 1 systemu do obsługi serwera terminalowego wymagania: Aplikacja PowerScan 1 systemu do obsługi terminali przenośnych wymagania: Citrix XenDesktop Enterprise 1 Device/User-Lizenz mit Subscription 1Jahr (EasyLizenzprg) 1 USŁUGA INFORMATYCZNYCH INSTALACJI I KONFIGURACJI SERWERA Wymagania: zapewnienie o posiadaniu kadry z wykształceniem i wiedzą odpowiednią do realizacji usługi rezultat: prawidłowe funkcjonowanie instalacji sytemu konfiguracja serwerów Strona 13

14 Załącznik nr 1 harmonogram prac okres realizacji działanie zakup środków trwałych - serwer główny (1 szt.) - streamer ( 1 szt.) - serwer terminalowy (1 szt.) - terminale magazynowe (2 szt.) - zestaw do obsługi terminali magazynowych (1 szt.) w składzie: a) anteny (2 szt.) b) zasilacz (1 szt.) c) punk dostępowy (1 szt.) - skaner kodów kreskowych (1 szt. ) od dnia podpisania umowy do 28/02/2014 zakup Wartości Niematerialnych i Prawnych - system operacyjny w składzie: a) MS Windows 2012 Server, Std.x64, 2CPU, HP-ROK (1 szt.) b) MS Windows 2012 Server, 5 Device CALS, HP-ROK (1 szt. - komplet 3 pakietów po 5 licencji) - system do backupu danych (1 szt.) - system do obsługi serwera terminalowego w składzie: a) Citrix XenDesktop Enterprise (1 szt.) b) Device/User-Lizenz mit Subscription 1Jahr (EasyLizenzprg) (1 szt.) - system do obsługi terminali przenośnych (1 szt.) - oprogramowanie bazodanowe w składzie: a) MS SQL 2012 Standard Srv. Runtime-Lizenz CSB (1 szt.) b) MS SQL 2012 CAL Runtime-Lizenz CSB (1 szt. - pakiet 15 licencji) c) MS SQL 2012 Std. DVD UK (Runtime-Lizenz CSB) (1 szt.) Strona 14

15 zakup usługi informatycznej - instalacja i konfiguracja serwera od 01/03/2014 do 31/07/2014 od 01/08/2014 do 30/11/2014 zakup Wartości Niematerialnych i Prawnych aplikacja B2B wraz z wdrożeniem i instalacją techniczną cz. 1 - zgodnie z analizą przedwdrożeniową aplikacja B2B wraz z wdrożeniem i instalacją techniczną cz. 2 - zgodnie z analizą przedwdrożeniową szkolenie specjalistyczne pracowników w zakresie obsługi systemu godzin Strona 15

16 Strona 16

DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin

DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin data wpływy oferty. FORMULARZ OFERTOWY DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.01.2014 dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. BLIKET GRZEGORZ BYLINA ul. Sochaczewska 8B lok. 8 05-840 Brwinów Tel: 508317191, Faks: 227295112 NIP: 5291601562, Regon: 140798009

Zapytanie ofertowe. BLIKET GRZEGORZ BYLINA ul. Sochaczewska 8B lok. 8 05-840 Brwinów Tel: 508317191, Faks: 227295112 NIP: 5291601562, Regon: 140798009 Brwinów, 26.11.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy Usługi doradcze i eksperckie a) Opracowanie modelu funkcjonalnego platformy B2B b) Opracowanie projektu technicznego w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe Kraków, dnia 28.06.2012 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa b. system operacyjny do obsługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 01.06.2012. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem

Kraków, dnia 01.06.2012. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem Kraków, dnia 01.06.2012 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu Wdrożenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zamawiającym:

Informacje o Zamawiającym: Znak sprawy: 04/06/BB/EM Zapytanie ofertowe Zabrze, 18 maj 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji procesów biznesowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

"MIRPOL" IMPORT-EXPORT

MIRPOL IMPORT-EXPORT Rzeszów, 02.08.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) System operacyjny dla serwera c) System operacyjny dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.09.2012. Zapytanie ofertowe

Warszawa, 13.09.2012. Zapytanie ofertowe Warszawa, 13.09.2012 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych Oracle Standard Edition One processor license szt. 1 Oracle Standard Edition One Software

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zamawiającym:

Informacje o Zamawiającym: Znak sprawy: 02/06/BB/EM Zapytanie ofertowe Zabrze, 10 wrzesień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji procesów biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) System klasy B2B wraz z wdrożeniem składający się z komponentów:

Zapytanie ofertowe. 1) System klasy B2B wraz z wdrożeniem składający się z komponentów: Pass, dnia 20.12.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Oferta powinna: - obejmować kompleksowe wykonanie prac wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

Zapytanie ofertowe. Oferta powinna: - obejmować kompleksowe wykonanie prac wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym Warszawa, 02.01.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) oprogramowanie systemowe serwera Microsoft OEM Windows Server Datacenter

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzujące procesy handlowe realizowane pomiędzy firmą Margola

Bardziej szczegółowo

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt.

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt. Miechów, dnia 09.06.2015 r. Data ogłoszenia 09.06.2015 r. W związku z realizacją projektu w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Strona 1

Dotacje na innowacje Strona 1 Rzeszów, 03.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) prace wdrożeniowe w ramach realizacji projektu Integracja systemów

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Sprzęt komputerowy (serwery)"

Zapytanie ofertowe Sprzęt komputerowy (serwery) Nazwa firmy: PHU ANCA Nazwa dokumentu: Temat dokumentu: Dotyczy umowy: UDA-POIG.08.02.00-10-021/11-00 Harmonogram rzeczowo-finansowy: ETAP 1, LP. 2 Wersja: 1.1 Data ostatniej zmiany: 2012-02-08 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Load Balancer

Zapytanie ofertowe: Load Balancer Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: Load Balancer Tytuł projektu: Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla realizowanego projektu w ramach działania 8.2 PO IG Numer sprawy 2/EUROCENTRUM/2012

Zapytanie ofertowe dla realizowanego projektu w ramach działania 8.2 PO IG Numer sprawy 2/EUROCENTRUM/2012 Ostrów Wielkopolski, dnia 18.06.2012 EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Budowlanych 5 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. +48 62 735 06 68 fax. +48 62 736 10 27 mail: biuro@euro.ctiw.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz analizy informatycznej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz analizy informatycznej Kraków, dn. 09.01.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 8.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: MMCOMP MAREK SZTAFA ul. Osowska 68/11 04-332 Warszawa NIP 113-25-01-550 REGON - 141912186

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

I. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

I. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: Szczecin 31-10-2014 Tweetop sp. z o.o. Ul. Ludowa 24C 71-700 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: projektu Wdrożenie systemu informatycznego B2B do usprawnienia procesów biznesowych spółki Tweetop i partnerów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013

Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013 Toruń 6.12.2013r. Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013 W związku z realizacją projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w ramach Działania 8.2 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Marki, dnia 16.09.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tyrzyn, 30.07.2012. Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tyrzyn, 30.07.2012. Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice Zmawiający: HANAROL Artur Potas Tyrzyn 20 08-480 Maciejowice Tyrzyn, 30.07.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup systemu informatycznego integrującego

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo