PYTANIA Z ZAKRESU WIEDZY KONIECZNEJ DLA OSÓB DOZORU RUCHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA Z ZAKRESU WIEDZY KONIECZNEJ DLA OSÓB DOZORU RUCHU"

Transkrypt

1 PYTANIA Z ZAKRESU WIEDZY KONIECZNEJ DLA OSÓB DOZORU RUCHU 1. Jakie przepisy mają zastosowanie podczas prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych? 2. Jakie są obowiązki osoby dozoru ruchu na podziale pracy? 3. Jaka jest maksymalne dopuszczalne prędkości powietrza w wyrobiskach. 4. Jaka jest dopuszczalna długość ściany (ścian) przewietrzanych jednym niezależnym prądem powietrza? 5. Wyrobiska jakiej długości (i w jakich warunkach) można przewietrzać przez dyfuzję? 6. Jaka jest dopuszczalna odległość lutniociągu od czoła przodka w wyrobisku drążonym kombajnem, w zależności od sposobu przewietrzania i zagrożeń naturalnych? 7. Ile powinna wynosić minimalna prędkość prądu powietrza w wyrobisku przewietrzanym z użyciem lutniociągu, podać kryteria? 8. Jaka jest dopuszczalna zawartość metanu nad obudową wyrobiska? 9. Jakie działania należy podjąć w przypadku stwierdzenia w wyrobisku zawartości metanu powyżej 2%? 10. W jakich wyrobiskach stosuje się kontrolę zawartości metanu oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych za pomocą urządzeń metanometrii automatycznej? 11. Na jakich zasadach dopuszczalne jest zatrudnianie ludzi w przypadku, gdy temperatura powietrza w wyrobisku, mierzona termometrem suchym przekracza 33 C? 12. Z jaką częstotliwością należy zapoznawać pracowników z drogami ucieczkowymi? 13. W jakich miejscach pobiera się próby powietrza i prowadzi analizę jego składu, w celu wykrycia procesów samozagrzewania węgla? 14. W jaki sposób i na jakiej długości od miejsca możliwego zapoczątkowania wybuchu pyłu węglowego, winna być wykonana strefa zabezpieczająca? 15. Ile powinna wynosić zawartość części niepalnych stałych w pyle kopalnianym, w strefie zabezpieczającej wykonanej przez opylanie pyłem kamiennym, w polach metanowych i polach niemetanowych? 16. W jakich wyrobiskach stosuje się zapory przeciwwybuchowe? 17. Podać rozmieszczenie zapór przeciwwybuchowych i stref zabezpieczających w wyrobisku korytarzowym przewietrzanym za pomocą lutniociągu, w polu metanowym. 18. Ile powinna wynosić ilość wody lub pyłu kamiennego na zaporze przeciwwybuchowej w przeliczeniu na 1m2 przekroju wyrobiska w świetle obudowy? 19. Obowiązki osoby dozoru w przypadku zaistnienia wypadku, awarii lub innego niebezpiecznego zdarzenia procedura postępowania. 20. Podać definicję zawału w wyrobisku? 21. Jaka jest minimalna wysokość wyrobiska korytarzowego? 22. Jakimi systemami mogą być wybierane pokłady węgla zagrożone tąpaniami? 23. Jakie czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, występują w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny? 24. Jakie czynności powinna podjąć osoba znajdująca się w pobliżu pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował?

2 25. Podział materiałów wybuchowych na grupy ze względu na ich bezpieczeństwo wobec metanu i pyłu węglowego, warunki oraz zakres ich stosowania. 26. Obowiązki osoby dozoru ruchu po otrzymaniu informacji o każdym stwierdzonym przypadku braku środków strzałowych i zapalarek, w szczególności będącym następstwem kradzieży lub zgubienia. 27. Dokumenty na podstawie, których można wykonywać roboty strzałowe? Kto sporządza i zatwierdza? 28. Jakie roboty strzałowe wykonuje się w obecności osoby dozoru ruchu górniczego? 29. Gdzie należy wpisać informację o sposobie likwidowania niewypału. 30. Kto w podziemnych zakładach górniczych, wyznacza i odprowadza pracowników zabezpieczających dojścia do miejsca wykonywania robot strzałowych oraz odwołuje tych pracowników po wykonaniu robot strzałowych. 31. Jakie są zasady prowadzenia transportu w wyrobisku o nachyleniu powyżej 4 º. 32. Maksymalne dopuszczalne prędkości powietrza w wyrobiskach. 33. Najwyższe dopuszczalne stężenia gazów wchodzących w skład powietrza kopalnianego (NDS, NDSCh): CO2, CO, NO2 34. Tryb postępowania w przypadku awaryjnej przerwy w ruchu wentylatora głównego, trwającej co najmniej 20 minut. Kto i w jakim dokumencie ustala sposób postępowania w ww. przypadku? 35. Jakie wymagania muszą spełniać śluzy wentylacyjne? 36. Podać dopuszczalną odległość lutniociągu od czoła przodka w wyrobisku drążonym kombajnem, w zależności od sposobu przewietrzania i zagrożeń naturalnych. 37. Czy wolno przewietrzać przez zroby? 38. Jak często powinien być aktualizowany plan ratownictwa zakładu górniczego.? 39. Podać rozmieszczenie czujników metanometrii automatycznej oraz progi wyłączeń, dla ściany zawałowej, przewietrzanej systemem na U eksploatowanej w pokładzie zaliczonym do III kategorii zagrożenia metanowego. 40. W jaki sposób wykonać pomiar metanomierzem indywidualnym przy użyciu wężyka o długości 2m? 41. Co to jest pożar? 42. Jak powinna postępować osoba dozoru ruchu w przypadku zauważenia pożaru w wyrobisku podziemnym? 43. Jakie są rodzaje przeciwpożarowych tam bezpieczeństwa? 44. Podać parametry określające mikroklimat na dole kopalni. 45. Gdzie jest ustalone wyposażenie bazy ratowniczej? 46. Jakie są zasady przebijania się do nieczynnych, otamowanych wyrobisk i na jakich warunkach można penetrować te wyrobiska? 47. Kto udziela koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węgla kamiennego? 48. Co nazywamy terenem górniczym? 49. Kto zatwierdza plan ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny? 50. Kto sporządza plan ruchu zakładu górniczego? 51. W jakim trybie dokonuje się zmiany w planie ruchu? 52. Na jaki okres sporządza się plan ruchu? 53. W jakich przypadkach jest dopuszczalne odstąpienie od zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego

3 54. Kto orzeka w drodze decyzji, zakaz wykonywania czynności, na okres do 2 lat, w stosunku do osoby, która wykonuje czynności z rażącym niedbalstwem, z naruszeniem ustawy (PGiG), lub rażącym naruszeniem wydanych na jej podstawie przepisów? 55. Kto dokonuje zaliczeń pokładów, złoża, wyrobisk do odpowiednich stopni, kategorii, klas zagrożeń? 56. Kto zatwierdza instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy dla szczególnie niebezpiecznych stanowisk lub miejsc pracy w ruchu zakładu górniczego? 57. Kiedy można dopuścić pracownika do pracy w ruchu zakładu górniczego? 58. Które ściany są prowadzone w warunkach specjalnych? 59. Dla jakich robót opracowuje się projekty techniczne wraz z technologią ich wykonywania? 60. Jak często i przez kogo powinien być kontrolowany kierunek drążonego wyrobiska, w tym jego nachylenie? 61. Kiedy wyrobisko, w którym odbywa się ruch pieszy, wyposaża się w schody i poręcze dla przejścia ludzi? 62. Po upływie co najmniej jakiego czasu po każdym strzelaniu urabiającym, wykonywanym w strefie szczególnego zagrożenia tąpaniami, możliwe jest wejście pracowników do tej strefy? 63. Po upływie co najmniej jakiego czasu po każdym strzelaniu wstrząsowym (odprężającym) wejście pracowników do przodka jest możliwe? 64. W jakich przypadkach jest dopuszczalne użycie zestawów obudowy zmechanizowanej do podnoszenia ciężkich elementów wyposażenia ściany? 65. Kto określa warunki prowadzenia robót górniczych w przyległych wyrobiskach podczas rabowania obudowy? 66. Jaka jest wartość NDS dla tlenku węgla w powietrzu kopalnianym? 67. Jaki parametr bierze się pod uwagę ustalając największa dopuszczalna długość dróg z niezależnym prądem powietrza? 68. Jaki powinien być odstęp miedzy tamami wentylacyjnymi w śluzie lub między sąsiednimi śluzami, podczas ruchu ludzi lub urządzeń transportowych? 69. Do jakiej długości wyrobiska w polach niemetanowych i metanowych, można przewietrzać pomocniczymi urządzeniami wentylacyjnymi? 70. Do jakiej długości wyrobiska w polach niemetanowych i metanowych można przewietrzać przez dyfuzję? 71. Jaka powinna być odległość lutniociągu ssącego od czoła przodka przy wentylacji ssącej w wyrobiskach drążonych kombajnami? 72. Jaka powinna być odległość lutniociągu toczącego od czoła przodka przy wentylacji toczącej w polach niemetanowych i w polach metanowych? 73. Jaka powinna być odległość lutniociągu ssącego i tłoczącego od czoła przodka przy wentylacji kombinowanej? 74. Jak określa się uśrednioną wartość pola przekroju poprzecznego wyrobiska korytarzowego (P), o wysokości W i szerokości S, wykonanego w obudowie łukowej? 75. Na jaką odległość wyprowadza wentylator lutniowy się do przepływającego prądu powietrza? 76. Jak oblicza się wartość metanowości bezwzględnej? 77. Iloma otworami badawczymi i o jakiej ich długości przodek wyrobiska powinien być stale wyprzedzony przy zbliżaniu się wyrobiskami do pokładów metanowych lub wyrobisk i zrobów, w których spodziewane jest nagromadzenie metanu?

4 78. W których wyrobiskach metanomierze powinny wyłączać spod napięcia urządzenia elektryczne w razie przekroczenia zawartości 2% metanu w powietrzu wypływającym ze ściany lub zawartości 1% metanu w powietrzu dopływającym do ściany? 79. Jaka zawartość metanu jest dopuszczalna w powietrzu w szybie wentylacyjnym? 80. Co powinna posiadać przy sobie osoba dozoru ruchu, w wyrobisku podziemnym? 81. Gdzie osoby dozoru ruchu wpisują wyniki pomiarów metanu? 82. Jaka powinna być wysokość stożka nasypowego pyłu kamiennego na półce zapory przeciwwybuchowej, zbudowanej z deseczek o długości 0,50m? 83. Jakie parametry wydatku i ciśnienia powinny zapewniać rurociągi przeciwpożarowe w końcowych punktach sieci? 84. Kiedy wyposaża się obudowę zmechanizowaną w urządzenia chroniące pracowników przed uderzeniami brył węgla spadających z czoła ściany? 85. Jaki powinien być odstęp między krawędziami środka transportowego a obudową wyrobiska, ociosem lub odrzwiami oraz między dwoma mijającymi się środkami transportowymi? 86. Jaka jest dopuszczalna prędkość przewozu ludzi środkami transportu linowego i z napędem własnym? 87. Jaka powinna być odległość napędu przenośnika taśmowego i zgrzebłowego od obudowy wyrobiska lub zainstalowanych maszyn i urządzeń? 88. Jaka powinna być odległość taśmy górnej od stropu lub urządzeń zabudowanych pod stropem w przenośnikach do jazdy ludzi? 89. Przy jakiej koncentracji metanu mogą być stosowane lokomotywy akumulatorowe i spalinowe budowy przeciwwybuchowej? 90. Jaka powinna być najwyższa dopuszczalna droga hamowania dla pociągów towarowych? 91. Co powinna zrobić osoba stwierdzająca uszkodzenie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny, urządzenia lub instalacji? 92. Kiedy powinno się wykonać pomiary zapylenia powietrza na stanowiskach pracy po rozpoczęciu nowego wyrobiska górniczego? 93. Jaka jest dolna granica wieku pracowników zatrudnianych na stanowiskach, na których stężenie pyłu szkodliwego dla zdrowia w powietrzu przekracza wartość najwyższych dopuszczalnych stężeń? 94. Kto opracowuje dokument bezpieczeństwa? 95. Na jakiej długości od szybu wyłącza się spod napięcia przewód jezdny podczas zjazdu i wyjazdu załogi szybem? 96. W jaki sposób oznacza się miejsca wykonywania robót na drogach przewozowych? 97. W jakich przypadkach dopuszczalne jest manewrowanie lokomotywą znajdującą się między wozami? 98. Kiedy i przez kogo każdy układ transportu linowego i z napędem własnym powinien być skontrolowany? 99. Kiedy i przez kogo każdy układ transportu przenośnikami powinien być skontrolowany? 100. Jaka jest dopuszczalna zawartość tlenku węgla w spalinach wyrzucanych do atmosfery przez układy wydechowe silników, w pojazdach i maszynach napędzanych silnikami spalinowymi? 101. Co oznacza jednostka pomocnicza1 ppm? 102. Jaka jest minimalna odległość kabli i przewodów elektroenergetycznych od lutniociągów i rurociągów odmetanowania?

5 103. Kiedy jest dopuszczalne urabianie kombajnami zwięzłych skał o dużej i średniej skłonności do iskrzenia w drążonych wyrobiskach korytarzowych? 104. Kto ustala miejsca, sposoby i częstotliwość wykonywania pomiarów, sposób usuwania nagromadzeń metanu pod przenośnikami oraz warunki uruchomienia maszyn urabiających po zatrzymaniu przenośnika? 105. Kto odpowiada za właściwe wyznaczenie stref szczególnego zagrożenia tąpaniami? 106. Jakie należy podjąć działania, gdy wartość wskaźnika Grahama kształtuje się w przedziale od 0,0025 do 0,0070? 107. Kto zatwierdza Plan ratownictwa zakładu górniczego? 108. Kto kieruje drużyną ratowniczą zakładu górniczego? 109. Kto wyznacza miejsca schronienia pracowników i stanowiska odpalania ładunków? 110. Jakie wypadki należy zgłaszać do organu nadzoru górniczego? 111. Kto sprawuje nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczej? 112. W jakim terminie kierownik ruchu zakładu górniczego powiadamia właściwy organ nadzoru górniczego o podjęciu prac w ruchu zakładu górniczego przez podmiot zewnętrzny? 113. Co to jest metanowość wentylacyjna? 114. Jakie warunki winna spełniać przegroda wentylacyjna, dla zwalczania zagrożenia metanowego w rejonie skrzyżowania ściany z wyrobiskiem przyścianowym? 115. Do kogo powinno być zgłoszone rozpoczęcie oraz zakończenie przebudowy pomocniczych urządzeń wentylacyjnych, przeznaczonych dla zwalczania zagrożenia metanowego w rejonie skrzyżowania ściany z wyrobiskiem przyścianowym? 116. Który stopień tąpań jest najwyższy? 117. Kto zatwierdza plan ruchu zakładu górniczego? 118. Jakie osoby pracujące w ruchu zakładu górniczego Muszą być przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy? 119. Które osoby dozoru oraz z jaką częstotliwością, sporządzają szkice sztygarskie? 120. Kto zatwierdza plan ruchu zakładu górniczego? 121. Czy podczas prac rabunkowych przodowy brygady rabunkowy bierze czynny udział w robotach rabunkowych? 122. Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCH) dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu kopalnianym wynosi Temperatura powietrza przepływającego przez szyb nie może być mniejsza niż Przy jakiej zawartości CH4 nad obudową należy wstrzymać roboty w wyrobisku W ile i w jakie gaśnice musi być wyposażony napęd przenośnika taśmowego W wyrobisku przewietrzanym przy pomocy lutniociągu magazynowanie oleju jest Powyżej jakiej zawartości metanu w wyrobisku wymagane jest stosowanie MW metanowych specjalnych Co to jest wypadek przy pracy.

6 129. Jakie jest max. dopuszczalne stężenie metanu (CH4) w powietrzu wypływającym ze ściany? 130. Miejsce wykonywania robót w wyrobiskach kolei podziemnej powinno być osygnalizowane w odległości nie mniejszej niż Jakim kolorem powinny być oznakowane rurociągi p. pożarowe Zawartość metanu w powietrzu w szybie wydechowym nie powinna przekraczać Jaki posiada zakres wskazań wskaźnik rurkowy tlenku węgla na niskie stężenia Wskaźnik rurkowy dwutlenku węgla na wysokie stężenia posiada zakres wskazań Ze względu na skłonność węgla do samozapalenia węgle dzieli się na Jakim prądem powietrza należy przewietrzać komory MW? 137. Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekraczać Rozszyfruj, co oznacza skrót NDSCh? 139. Tamy wentylacyjne deskowe zaliczane są do tam pożarowych Jakie pożary powstają z przyczyn zewnętrznych Jaka może być minimalna prędkość powietrza w polach metanowych, z wyjątkiem komór Ile metrów kwadratowych wynosi przekrój wyrobiska S w obudowie łukowej jeżeli jego wysokość wynosi 2 m a szerokość 5 m? 143. Prędkość prądu powietrza w wyrobiskach korytarzowych gdzie odbywa się regularny ruch załogi nie może przekraczać Na jaki kolor zabarwi się wskaźnik rurkowy do pomiaru tlenku węgla podczas zassania tego gazu wykrywaczem WG-2M? 145. Jaki gaz kopalniany ma działanie trujące na organizm człowieka Każda akcja powinna być prowadzona zgodnie z? 147. Wszystkie osoby przybywające do bazy ratowniczej zobowiązane są zgłosić się do? 148. Akcję ratownicza prowadzi? 149. Ile jest kategorii zagrożenia metanowego w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny? 150. Minimalne ciśnienie wody w rurociągu p.poż w wyrobisku górniczym przy wydatku Q=0.6m 3 /min wody? 151. Co powinien posiadać przy sobie pracownik zjeżdżający na dół kopalni? 152. Ile jest stopni zagrożenia tąpaniami? 153. Ile jest stopni zagrożenia wodnego? 154. W złożu (pokładzie) lub jego części, zaliczonym do II lub III stopnia zagrożenia tąpaniami, przy prowadzeniu wyrobisk korytarzowych na zbicie, jeden z przodków zatrzymuje się w odległości od drugiego nie mniejszej niż? 155. Granice stopni zagrożenia tąpaniami oznacza się na mapach linią?

7 156. Po jakim czasie od zakończenia strzelania urabiającego w chodniku lub w ścianie w pokładzie zaliczonym do II lub III stopnia zagrożenia tąpaniami możliwe jest wejście załogi do przodka i do wyznaczonej strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami? 157. Po jakim czasie od zakończenia strzelania wstrząsowego w chodniku lub w ścianie możliwe jest wejście załogi do przodka i do wyznaczonej strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami? 158. Przy eksploatacji złoża w warunkach zagrożenia tąpaniami, miejsca odpalania otworów strzałowych, przebywania załogi wycofanej z wyrobisk oraz miejsc posterunków zabezpieczających dojścia do miejsc wykonanych strzelań powinny znajdować się w odległości od miejsca wykonywania strzelania nie mniejszej, niż? 159. Jak często i przez kogo powinien być kontrolowany kierunek drążonego wyrobiska, w tym jego nachylenie? 160. Kiedy jest dopuszczalne stosowanie MW skalnych? 161. Jakiego koloru jest opakowanie naboju MW węglowego? 162. Kto określa warunki prowadzenia robót górniczych w przyległych wyrobiskach podczas rabowania obudowy? 163. Jaka jest dolna granica wieku pracowników zatrudnianych na stanowiskach, na których stężenie pyłu szkodliwego dla zdrowia w powietrzu przekracza wartość najwyższych dopuszczalnych stężeń? 164. Jaka jest minimalna odległość kabli i przewodów elektroenergetycznych od lutniociągów i rurociągów odmetanowania? 165. Jaki jest minimalny wiek górnika, który może zostać ratownikiem górniczym? 166. Zmiana warunków pracy wentylatora głównego lub jego unieruchomienie może jedynie nastąpić za zgodą? 167. Stojaki obudowy indywidualnej muszą być dodatkowo zabezpieczone, gdy ich wysokość przekracza? 168. Prędkość jazdy ludzi przenośnikiem taśmowym nie może przekraczać? 169. Aktualny schemat dróg ucieczkowych z oddziałów górniczych powinien być wywieszony? 170. Jak w czasie transportu zestaw transportowy kolejki podwieszanej i spągowej powinien być oznakowany? 171. Kto może wydać maszyniście wyciągowemu polecenie rozpoczęcia lub zakończenia regularnej jazdy ludzi? 172. Czy podczas prowadzenia jazdy ludzi dopuszczalne jest prowadzenie pozostałymi urządzeniami w szybie wyciągami szybowymi, którymi nie jest prowadzona jazada ludzi, rurociągami podsadzkowymi i zsuwniami? 173. Kto może nadać sygnał alarmowy w przypadku spostrzeżenia niebezpieczeństwa dla ludzi lub ruchu wyciągu szybowego? 174. Czy można prowadzić jazdę ludzi w załadowanym materiałem na piętrze klatki? 175. Wentylatory główne w jakim czasie musi być uruchomiony wentylator rezerwowy Jaka może być maksymalna ilość oleju w zbiorniku układu hydraulicznego nie wymagająca zabudowy automatycznego układu gaśniczego? 177. Jaka jest minimalna odległość od spągu elementów transportowanych kolejką podwieszaną? 178. Jakie firmy mogą wykonywać remonty budowy przeciwwybuchowej? 179. Kiedy urządzenie budowy przeciwwybuchowej może być odebrane do ruchu?

8 180. Kiedy po naprawie może być eksploatowane urządzenie budowy przeciwwybuchowej? 181. Rozwiń skrót SAGA? 182. Przed czym zabezpiecza czujnik zabudowany w przesypie przenośnika taśmowego? 183. Jakie zadania spełnia czujnik zabudowany w dolnej trasie przenośnika taśmowego? 184. W jaki sposób sprawdzić prawidłowe działanie urządzenia SAGA? 185. Czy w maszynach górniczych można uzupełniać układy hydrauliczne olejami przekładniowymi? 186. Jakie rodzaju mogą być stosowane taśmy przenośnikowe w wyrobiskach podziemnych Jaki jest dozwolony sposób łączenia taśmy przenośnikowej przeznaczonej do jazdy ludzi Przed czym zabezpiecza czujnik temperatury zabudowany na kadłubie napędu przenośnika taśmowego? 189. Wymień wyposażenie szafki hydrantowej? 190. Jakim kolorem oznacza się rurociąg p.poż.? 191. Jaki jest minimalny wydatek poboru wody na końcu sieci rurociągu p.poż. przy zapewnieniu ciśnienia 0,4 Mpa? 192. Jakie może być maksymalne ciśnienie w rurociągu p.poż, bez stosowania zaworów redukcyjnych W jakiej maksymalnej odległości od napędu przenośnika taśmowego musi być zabudowany hydrant p.poż. od strony dopływu świeżego powietrza W jakiej maksymalnej odległości od czoła przodka musi znajdować się rurociąg p.poż z baterią hydrantową W jakiej odległości muszą zabudowane być hydranty na trasie przenośnika taśmowego Jaka jest dozwolona maksymalna prędkość jazdy na przenośnikach taśmowych dopuszczonych do jazdy ludzi Jakie powinna być zachowana minimalna odległości na trasie przenośnika taśmowego od stropu Jaki powinien być zachowany minimalny odstęp między krawędziami najszerszego środka transportu kolei spągowej i podwieszonej a obudową wyrobiska W jakiej maksymalnej odległości powinny być zabudowane wyłączniki awaryjnego wyłączenia na trasie przenośnika taśmowego Jaka jest maksymalnie dozwolona prędkość jazdy ludzi kolejką podwieszaną.

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Informacja o zapaleniu metanu, pożarze i wypadku zbiorowym zaistniałych w dniu r. JSW S.A. KWK Krupiński

Informacja o zapaleniu metanu, pożarze i wypadku zbiorowym zaistniałych w dniu r. JSW S.A. KWK Krupiński Informacja o zapaleniu metanu, pożarze i wypadku zbiorowym zaistniałych w dniu 05.05.2011r. JSW S.A. KWK Krupiński Zapalenie metanu, pożar oraz wypadek zbiorowy (14 wypadków), zaistniał w dniu 05.05.2011r.,

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO

ZAGROŻENIE WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIE WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO Prawo Geologiczne i Górnicze

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I PRAC PROFILAKTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM GAZÓW INERTNYCH BYTOM, marzec 008 r. - - 1. Na podstawie pkt. 1.64

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Strategiczny projekt badawczy PS3 pt. "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach"

INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Strategiczny projekt badawczy PS3 pt. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK UL. REYMONTA 27; 30-059 KRAKÓW Strategiczny projekt badawczy PS3 pt. "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów

Bardziej szczegółowo

Wentylacja wybranych obiektów podziemnych

Wentylacja wybranych obiektów podziemnych Wentylacja wybranych obiektów podziemnych Wykład 2 Wentylacja tuneli w fazie drążenia Prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat Mgr inż. Sebastian Napieraj Mgr inż. Natalia Schmidt - Polończyk rok akademicki:

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE METANOWE CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

ZAGROŻENIE METANOWE CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIE METANOWE Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4.02.1994

Bardziej szczegółowo

C S R G Seminarium Dyspozytorów Ruchu r.

C S R G Seminarium Dyspozytorów Ruchu r. C S R G Seminarium Dyspozytorów Ruchu 03.02.2001r. Pytanie: Każda przeciwpożarowa akcja ratownicza powinna być prowadzona zgodnie z: [1] planem ratownictwa zakładu górniczego [2] ustaleniami kierownika

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH,

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH, PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH, DOTYCZĄCE OGÓLNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRACY I RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO. Prowadzenie robót górniczych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych Oznaczenie kwalifikacji: M.39 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu

Bardziej szczegółowo

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj:

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj: Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem robót w (przodku) wyrobisku chodnikowym udostępniającym wykonywanym w obudowie łukowej podatnej typu ŁP. Wyrobisko drążone jest głównie w łupkach

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego PROJEKT STRATEGICZNY Zadanie nr 1 "Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 1992 r. Nr 82 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 423 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE

Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE 1. Podstawa prawna i zakres działalności inspekcyjnej i kontrolnej urzędów górniczych Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo geologiczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja GRID-ALWA / DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ SKAŁ

Instrukcja GRID-ALWA / DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ SKAŁ Instrukcja GRID-ALWA / DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ SKAŁ LS Tech-Homes S.A. Zabezpieczenia wyrobiska górniczego okładziną GRID-ALWA (80-800) w wyrobiskach o dużej wytrzymałości skały płonnej 2 Stworzona dla Twojego

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA GAZOWE CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO G

ZAGROŻENIA GAZOWE CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO G CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIA GAZOWE Powietrze atmosferyczne: 78,08% azot 20,95% tlen

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska, 07.06.2013 r.

Ruda Śląska, 07.06.2013 r. Oddział KWK Halemba Wirek Ruda Śląska, 07.06.2013 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CZĘŚCI ZADANIA BADAWCZEGO Nr 3 pt. Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. Pożary podziemne 1. Przez pożar podziemny rozumie się wystąpienie w wyrobisku podziemnym otwartego ognia żarzącej lub palącej się płomieniem otwartym substancji oraz utrzymywanie się w powietrzu kopalnianym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO W OKRESIE 1922-2005

ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO W OKRESIE 1922-2005 ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO W OKRESIE 1922-2005 1. POJECIE WYBUCHU PYŁU WĘGLOWEGO Wybuch pyłu węglowego jest to egzotermiczna reakcja chemiczna, przebiegająca w bardzo krótkim czasie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych. w 2013roku

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych. w 2013roku Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2013roku Lp. Okres kontroli 1 od: 2013-01-09 do: 2013-01-11 2 od: 2013-01-11 do: 2013-01-15 3 od: 2013-01-14 do: 2013-01-16 4 od: 2013-01-14

Bardziej szczegółowo

Pracownia Eksploatacji w Warunkach Zagrożeń Naturalnych ZAGROŻENIA NATURALNE

Pracownia Eksploatacji w Warunkach Zagrożeń Naturalnych ZAGROŻENIA NATURALNE ZAGROŻENIA NATURALNE Zagrożenie wodne oznacza możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody, solanki, ługów albo wody z luźnym materiałem, do wyrobisk, stwarzającą niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik górnictwa podziemnego Symbol cyfrowy zawodu: 311 [15] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[15]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych. Dz.U.2015.1702 z dnia 2015.10.26 Status: Akt oczekujący Wersja od: 1 stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej Górnicze 1. Operator kombajnów ścianowych 2. Operator kombajnów chodnikowych 3. Operator zmechanizowanych obudów ścianowych 4. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób przed dopuszczeniem ich do pracy na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 1 (Dz.U. z 2013 r. poz. 230) Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Instrukcja GRID-ALWA / POLE TRANSPORTOWE

Instrukcja GRID-ALWA / POLE TRANSPORTOWE Instrukcja GRID-ALWA / POLE TRANSPORTOWE LS Tech-Homes S.A. wykonania opinki stropu i ociosu pola transportowego wyrobiska ścianowego za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800) 2 Stworzona dla Twojego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Badania poligonowe i doświadczalna weryfikacja metod pobierania prób i oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w kopalniach

Badania poligonowe i doświadczalna weryfikacja metod pobierania prób i oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w kopalniach INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3-9 Kraków ul. Reymonta 27 tel. +48()63762, fax +48()6372884 www.img-pan.krakow.pl Strategiczny projekt badawczy PS3 pt. "Poprawa bezpieczeństwa pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja GRID-ALWA / SPĄG

Instrukcja GRID-ALWA / SPĄG Instrukcja GRID-ALWA / SPĄG LS Tech-Homes S.A. Instrukcja zabezpieczenia spągu wyrobiska ścianowego za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800) przy prowadzeniu eksploatacji pokładów warstwowych 2 Stworzona

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego 1. WSTĘP Mając na uwadze konieczność skutecznej ochrony zdrowia i życia pracowników dołowych w sytuacjach zagrożenia, w dokumencie programowym Strategia działania urzędów górniczych na lata 2006-2010 wśród

Bardziej szczegółowo

Mapa lokalizacji wyrobiska do przebudowy oraz zakres robót Mapa zagrożeń

Mapa lokalizacji wyrobiska do przebudowy oraz zakres robót Mapa zagrożeń Spis treści: 1. Wstęp 2. Zakres robót górniczych 3. Warunki geologiczne 4. Zaburzenia geologiczne i warunki hydrogeologiczne 5. Charakterystyka występujących zagrożeń naturalnych 6. Wyposażenie wyrobiska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 17. Katowice, r.

Protokół Nr 17. Katowice, r. Katowice, 21.09.2004r. Protokół Nr 17 z posiedzenia Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych odbytego w dniu 21 września 2004r. Posiedzenie Komisji prowadził

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja złóż podziemnych Oznaczenie kwalifikacji: M.11 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu M.11-X-13.10

Bardziej szczegółowo

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Wykonane w czerwcu 2012r kontrole stanu obmurza szybu Kazimierz I przy pomocy kamer, wykazały wystąpienie dopływu wody (oszacowane

Bardziej szczegółowo

7. Wypadek przy pracy definicja, rodzaje, wskaźniki wypadkowości. 8. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku w aspekcie norm higienicznych.

7. Wypadek przy pracy definicja, rodzaje, wskaźniki wypadkowości. 8. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku w aspekcie norm higienicznych. Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek studiów: Górnictwo i Geologia Zakres pytań obowiązujący od roku akad. 2015/16 I. Górnictwo moduł kierunkowy

Bardziej szczegółowo

3. Ocena podstaw obowiązującej kategoryzacji zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

3. Ocena podstaw obowiązującej kategoryzacji zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Nowa kategoryzacja dla zagrożenia pyłowego zidentyfikowanego i zweryfikowanego jako występującego w podziemnych zakładach górniczych, uwzględniającej nowe uwarunkowania górniczo-geologiczne złóż, w tym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia i sprzęt do inertyzacji atmosfery kopalnianej

Urządzenia i sprzęt do inertyzacji atmosfery kopalnianej Urządzenia i sprzęt do inertyzacji atmosfery kopalnianej ZASADY PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I PRAC PROFILAKTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM GAZÓW INERTNYCH Podstawowe zasady stosowania gazów inertnych Decyzję

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie zagrożenia klimatycznego na przykładzie doświadczeń KHW S.A. KWK Murcki-Staszic

Zwalczanie zagrożenia klimatycznego na przykładzie doświadczeń KHW S.A. KWK Murcki-Staszic dr inż. JACEK DOMAŃSKI dr inż. GRZEGORZ PLONKA mgr inż. MARIUSZ WILKOSZ Katowicki Holding Węglowy S.A. mgr inż. ZBIGNIEW LASKOWSKI Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK Murcki-Staszic Zwalczanie zagrożenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA PARAMETRÓW KSZTAŁTUJĄCYCH ZAGROŻENIE METANOWE W REJONACH ŚCIAN

ANALIZA I OCENA PARAMETRÓW KSZTAŁTUJĄCYCH ZAGROŻENIE METANOWE W REJONACH ŚCIAN Journal of Sustainable Mining STRONA INTERNETOWA jsm.gig.eu J. Sust. Min. Vol. 12 (2013), No 1, str. 13 ANALIZA I OCENA PARAMETRÓW KSZTAŁTUJĄCYCH ZAGROŻENIE METANOWE W REJONACH ŚCIAN Eugeniusz Krause 1,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE UMOWNE ZNAKI GÓRNICZE

WYBRANE UMOWNE ZNAKI GÓRNICZE WYBRANE UMOWNE ZNAKI GÓRNICZE Wychodnia pokładu stwierdzona Wychodnia pokładu przypuszczalna Przypuszczalna wychodnia pokładu nachylonego do poziomu pod kątem 20 0 Uskok normalny stwierdzony i przypuszczalny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja złóż podziemnych Oznaczenie kwalifikacji: M.11 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu M.11-X-13.08

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Wieliczka 2013 jerzy.sajak@kopalnia.pl System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Szkolenie BHP luty 2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Dz.U.02.94.841 2003.11.24 zm. Dz.U.2003.181.1777 1 2004.10.23 zm. Dz.U.2004.219.2227 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ ZEG SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, PL BUP 03/10

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ ZEG SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, PL BUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117620 (22) Data zgłoszenia: 31.07.2008 (19) PL (11) 65397 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach strategiczny projekt badawczy. Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 21 listopada 2014 r.

Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach strategiczny projekt badawczy. Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 21 listopada 2014 r. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach strategiczny projekt badawczy Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 21 listopada 2014 r. W latach 2000-2013 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 22-krotnie powoływał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego dr inż. Edyta Brzychczy mgr inż. Aneta Napieraj Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2012 roku

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2012 roku Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2012 roku (dotyczy NIK, WUG, PIP, UKS, ARP S.A.) Podmiot Lp. Okres kontroli kontrolujący 1 od: 2012-01-13 do: 2012-01-17 2 od: 2012-01-13

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW II półrocze 2015 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Wrzesień Październik Listopad Grudzień 1 Operator kombajnów

Bardziej szczegółowo

Działalność inspekcyjna i kontrolna urzędów górniczych w 2007 roku

Działalność inspekcyjna i kontrolna urzędów górniczych w 2007 roku Działalność inspekcyjna i kontrolna urzędów górniczych w 2007 roku 1. Podstawa prawna i zakres działalności inspekcyjnej i kontrolnej urzędów górniczych Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201 Zawód: technik górnictwa podziemnego Symbol cyfrowy zawodu: 311 [15] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[15]-01-1 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia metanowego w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Ujęcie metanu odmetanowaniem i jego gospodarcze wykorzystanie

Stan zagrożenia metanowego w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Ujęcie metanu odmetanowaniem i jego gospodarcze wykorzystanie II Konferencja Techniczna METAN KOPALNIANY Szanse i Zagrożenia Stan zagrożenia metanowego w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Ujęcie metanu odmetanowaniem i jego gospodarcze wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO 311[15]/MEN/2009.02.03. PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO 311[15]/MEN/2009.02.03. PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO 311[15]/MEN/2009.02.03 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I. PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć: opisać

Bardziej szczegółowo

JAZDA OSÓB PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI PRZEZNACZONYMI DO JAZDY LUDZI

JAZDA OSÓB PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI PRZEZNACZONYMI DO JAZDY LUDZI JAZDA OSÓB PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI PRZEZNACZONYMI DO JAZDY LUDZI Wyłączniki krańcowe - bramki uchylnej Pomost do wysiadania z taśmy górnej Pomost do wsiadania na taśmę górną Pomost do wysiadania z taśmy

Bardziej szczegółowo

Wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych

Wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych Górnik strzałowy 5 lat pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym 2 lata pracy w charakterze górnika na oddziale, w którym wykonywane są roboty strzałowe ukończenie podstawowego kursu

Bardziej szczegółowo

http://www.ncbir.pl/ps_kopalnie

http://www.ncbir.pl/ps_kopalnie OGŁOSZENIE KONKURSOWE I ZAMAWIAJĄCY A. Nazwa: Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju B. Adres: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a C. Adres internetowy: www.ncbir.pl D. Dokumenty dotyczące konkursu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1 HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2015 ROKU - DZIAŁY CS i CS1 Lubin, dnia 09.12.2014 r. Lp. I. SZKOLENIA OPERATORSKIE 1. Operator ładowarek samojezdnych łyżkowych 07.01.2015 r. 19.01.2015

Bardziej szczegółowo

Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego

Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego Mogłoby się wydawać, iż kopalnia węgla kamiennego, która wydobywa teoretycznie jeden surowiec jakim jest węgiel nie potrzebuje tak zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 19 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 19 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina z dnia r.

Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina z dnia r. Załącznik nr 1.11 - do opisu przedmiotu zamówienia Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina z dnia 03.06.2013r. w sprawie: oddania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych Oznaczenie kwalifikacji: M.39 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1702 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA I. Eksploatacja odkrywkowa (program boloński) 1. Klasyfikacja technologii urabiania i sposobów zwałowania w górnictwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADANIA BADAWCZEGO NR 1

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADANIA BADAWCZEGO NR 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie PROJEKT STRATEGICZNY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH INFORMACJA Z REALIZACJI ZADANIA BADAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU Lubin, dnia 29.11.2016 r. Lp. I. SZKOLENIA OPERATORSKIE 1. 2. 3. 4. 5. Operator samojezdnych maszyn: ładowarek łyżkowych, maszyn do robót

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU - DZIAŁY CS/CS1/CMm/CMSz

HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU - DZIAŁY CS/CS1/CMm/CMSz HARMONOGRAM KURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCKK W LUBINIE W 2017 ROKU - DZIAŁY CS/CS1/CMm/CMSz Lubin, dnia 29.11.2016 r. Lp. I. SZKOLENIA OPERATORSKIE 1. 2. 3. 4. 5. Operator samojezdnych maszyn: ładowarek

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych Ratownictwo kolejowe - podstawowe definicje Pociągiem - nazywamy

Bardziej szczegółowo

Szacowanie względnego ryzyka utraty funkcjonalności wyrobisk w rejonie ściany w oparciu o rozpoznane zagrożenia

Szacowanie względnego ryzyka utraty funkcjonalności wyrobisk w rejonie ściany w oparciu o rozpoznane zagrożenia XV WARSZTATY GÓRNICZE Czarna k. Ustrzyk Dolnych-Bóbrka 4-6 czerwca 2012 r. Szacowanie względnego ryzyka utraty funkcjonalności wyrobisk w rejonie ściany w oparciu o rozpoznane zagrożenia Stanisław Trenczek,

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do zabezpieczania instalacji odpylających

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do zabezpieczania instalacji odpylających RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182050 (21) Numer zgłoszenia: 319796 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 30.04. 1997 Rzeczypospolitej Polskiej (13) B1 (51) IntCl7 E21F5/00 ( 5

Bardziej szczegółowo

Kombajny chodnikowe REMAG

Kombajny chodnikowe REMAG Kombajny chodnikowe REMAG GGrupa FAMUR ma w swojej ofercie nowoczesne kombajny chodnikowe REMAG, które dostępne są w różnorodnych wersjach i typach. Kombajny zdolne są do drążenia chodników i tuneli w

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2017 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2017 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2017 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 1 Operator

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne

PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA. Rozdział 1 Przepisy ogólne PROWADZENIE RUCHU NA LINIACH METRA Rozdział 1 Przepisy ogólne 140. 1. Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia ruchu i sygnalizacji na liniach metra określa zarządca infrastruktury. 2. Karta próby hamulca

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Główny Instytut Górnictwa. Prace rozpoczęto roku, a zakończono roku. TR,

Wykonawca: Główny Instytut Górnictwa. Prace rozpoczęto roku, a zakończono roku. TR, Etap nr 1. Analiza obowiązujących metod oceny zagrożenia pożarowego wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz stosowanych w światowym górnictwie pod kątem ich skuteczności i przydatności

Bardziej szczegółowo

Optyczna metoda ciągłego pomiaru zapylenia powietrza w aspekcie oceny zagrożeń spowodowanych występowaniem pyłu węglowego

Optyczna metoda ciągłego pomiaru zapylenia powietrza w aspekcie oceny zagrożeń spowodowanych występowaniem pyłu węglowego dr inż. JERZY RÓZ mgr inż. ARCIN AŁACHOWSKI mgr AŁGORZATA SZCZYGIELSKA Instytut Technik Innowacyjnych EAG Optyczna metoda ciągłego pomiaru zapylenia powietrza w aspekcie oceny zagrożeń spowodowanych występowaniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

DRZWI PRZECIWWYBUCHOWE typu T356/4

DRZWI PRZECIWWYBUCHOWE typu T356/4 Przedsiębiorstwo Grunder+Hotten sp. z o.o. 14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 21 tel.: 89 757 76 34, 608 574 697 fax: 0 89 757 66 50 grunder@grunder.webd.pl 40-833 Katowice, ul. Obroki 77 tel./fax : 32 255

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY

KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY i ogólne wymagane od osób kierownictwa i dozoru Kwalifikacje ogólne KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYDOBYWAJĄCEGO WĘGIEL KAMIENNY wykształcenie wyŝsze techniczne: 1. magister na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 7 września 2015 r. AC 023 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010 Katowice 2012 PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a Průmyslový Holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Spółka zmodernizowała

Bardziej szczegółowo

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów Prof. dr hab. inż. Jan Palarski Instytut Eksploatacji Złóż Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów Przedmiot LIKWIDACJA KOPALŃ I WYROBISK GÓRNICZYCH 1. Wymień czynniki,

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Górnictwa i Geoinżynierii METRYKA STRZAŁOWA

Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Górnictwa i Geoinżynierii METRYKA STRZAŁOWA Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Górnictwa i Geoinżynierii METRYKA STRZAŁOWA Wymagania dotyczące sporządzania metryki strzałowej oraz dokumentacji strzałowej zawarte w przepisach górniczych Dla każdego

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a Trójfazowe silniki indukcyjne serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych 2006 Wkładka katalogowa nr 11a ZASTOSOWANIE Silniki indukcyjne górnicze serii dskgw przeznaczone są do napędu

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2018 r.

Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o Gliwice ul. Pszczyńska 37. HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2018 r. Zakład Doskonalenia Kadr-KOMAG Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 37 HARMONOGRAM KURSÓW I półrocze 2018 r. Górnicze Lp Nazwa kursu l.dni Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik górnictwa podziemnego 311[15]

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik górnictwa podziemnego 311[15] Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik górnictwa podziemnego 311[15] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją Zadanie egzaminacyjne 1 (węgiel) Pokład 406/3 grubości 1,2 1,7 m

Bardziej szczegółowo

Materiały na posiedzenie Rady Ochrony Pracy w dniu r.

Materiały na posiedzenie Rady Ochrony Pracy w dniu r. Materiały na posiedzenie Rady Ochrony Pracy w dniu 6.06.2006 r. 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w kopalniach metanowych 2. Stosowanie materiałów wybuchowych w górnictwie w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SYSTEMÓW EKSPLOATACJI POKŁADÓW CIENKICH O DUŻYM NACHYLENIU NA PRZYKŁADZIE KOPALŃ POLSKICH I ŚWIATOWYCH

PRZEGLĄD SYSTEMÓW EKSPLOATACJI POKŁADÓW CIENKICH O DUŻYM NACHYLENIU NA PRZYKŁADZIE KOPALŃ POLSKICH I ŚWIATOWYCH PRZEGLĄD SYSTEMÓW EKSPLOATACJI POKŁADÓW CIENKICH O DUŻYM NACHYLENIU NA PRZYKŁADZIE KOPALŃ POLSKICH I ŚWIATOWYCH dr inż. Zbigniew Rak, dr inż. Łukasz Herezy SYSTEMY Z PODSADZKĄ SYSTEMY Z ZAWAŁEM SKAŁ STROPOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA WENTYLACYJNEGO

1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA WENTYLACYJNEGO ZAGROŻENIE WENTYLACYJNO KLIMATYCZNE 1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA WENTYLACYJNEGO Zagrożenia wentylacyjne w podziemnych zakładach górniczych związane są z występowaniem atmosfery niezdatnej do oddychania

Bardziej szczegółowo

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku (dotyczy NIK,, PIP, UKS, ARP S.A.) Lp. Okres kontroli 1. od: 2011-01-14 do: 2011-01-18 2. od: 2011-01-20 do: 2011-01-24 3.

Bardziej szczegółowo

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Górnictwo i Geologia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Górnictwo podziemne

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Górnictwo i Geologia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Górnictwo podziemne Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek studiów: Górnictwo i Geologia Rodzaj i poziom studiów: stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Specjalność: Górnictwo podziemne Przedmiot kierunkowy: Technologia

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu BHP

Regulacje prawne z zakresu BHP Wieliczka, styczeń 2014 r. Regulacje prawne z zakresu BHP materiały na szkolenie okresowe dla Przewodników po Kopalni Soli Wieliczka i podziemnej ekspozycji MŻKW mgr inż. Wojciech Jakubiak Kierownik Działu

Bardziej szczegółowo

PL B1. KURZYDŁO HENRYK, Lubin, PL KIENIG EDWARD, Wrocław, PL BUP 08/11. HENRYK KURZYDŁO, Lubin, PL EDWARD KIENIG, Wrocław, PL

PL B1. KURZYDŁO HENRYK, Lubin, PL KIENIG EDWARD, Wrocław, PL BUP 08/11. HENRYK KURZYDŁO, Lubin, PL EDWARD KIENIG, Wrocław, PL PL 214620 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214620 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389153 (51) Int.Cl. E21B 43/243 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

smart thinking APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE KATALOG PRODUKTÓW

smart thinking APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE KATALOG PRODUKTÓW smart thinking APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE KATALOG PRODUKTÓW APARATURA GÓRNICZA Wizja Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLENIA PKiMSA "Carboautomatyka" S.A. HARMONOGRAM KURSÓW OD STYCZNIA DO CZERWCA 2012 STYCZEŃ LUTY

OŚRODEK SZKOLENIA PKiMSA Carboautomatyka S.A. HARMONOGRAM KURSÓW OD STYCZNIA DO CZERWCA 2012 STYCZEŃ LUTY OŚRODEK SZKOLENIA PKiMSA "Carboautomatyka" S.A. HARMONOGRAM KURSÓW OD STYCZNIA DO CZERWCA 2012 STYCZEŃ K-116A Zasady eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń wytwarzających i zużywających energię elektryczną-

Bardziej szczegółowo

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i przewietrzanie kopalń. Dr inż. Jarosław Zubrzycki Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa

Wentylacja i przewietrzanie kopalń. Dr inż. Jarosław Zubrzycki Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa Wentylacja i przewietrzanie kopalń Dr inż. Jarosław Zubrzycki Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa Powietrze atmosferyczne i kopalniane Powietrze atmosferyczne suche, to mieszanina gazów chemicznie obojętnych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY DEPARTAMENT PRAWNY I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1) dostępny w zakładzie górniczym, 2) aktualizowany każdorazowo w przypadku zmiany, rozbudowy i przebudowy miejsca lub stanowiska pracy, powodujących

1) dostępny w zakładzie górniczym, 2) aktualizowany każdorazowo w przypadku zmiany, rozbudowy i przebudowy miejsca lub stanowiska pracy, powodujących Dz.U.02.139.1169 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA POKŁADU 510/1 ŚCIANĄ 22a W PARTII Z3 W KWK JAS-MOS W WARUNKACH DUŻEJ AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ

EKSPLOATACJA POKŁADU 510/1 ŚCIANĄ 22a W PARTII Z3 W KWK JAS-MOS W WARUNKACH DUŻEJ AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3/1 2007 Augustyn Holeksa*, Mieczysław Lubryka*, Ryszard Skatuła*, Zbigniew Szreder* EKSPLOATACJA POKŁADU 510/1 ŚCIANĄ 22a W PARTII Z3 W KWK JAS-MOS W WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo