CZATA 1/ 2012 BIU LE TYN LI GI OBRO NY KRA JU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZATA 1/ 2012 BIU LE TYN LI GI OBRO NY KRA JU"

Transkrypt

1 CZATA 1/ 2012 BIU LE TYN LI GI OBRO NY KRA JU WARSZAWA

2 Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. (Z Konstytucji 3 maja 1791 r. art. II)

3 ZARZĄD GŁÓWNY LIGI OBRONY KRAJU BIULETYN CZATA NR 1/2012 WARSZAWA

4 Redaguje zespół: Zbysław Gontarz red. naczelny, Elżbieta Gaweł, Elżbieta Krzyżanowska, Błażej Pajda red. techniczny Warszawa, ul. Chocimska 14 Tel , , , w. 215, 290 Fax Internet: E mail: Wydawca: Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju Warszawa, ul. Chocimska 14 ISSN Skład komputerowy Studio GEMMA Druk LOK Druk Pleszew

5 SPIS TREŚCI Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego i Polski Biały Krzyż poprzedniczkami LOK 4 Zarządzenie Nr 19 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 19 grudnia 2011 roku 7 Uchwała Nr 55/2011 r. Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju z dnia 16 grudnia 2011 r. 12 Uchwała Nr 56/2011 Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju z dnia 16 grudnia 2011 r. 13 W instancjach i ogniwach 14 Z obrad Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK 14 Podsumowanie działalności Zarządu Rejonowego LOK w Kruszwicy 17 Służyli wszystkim nowohucianom lat Klubu Żeglarskiego Popiel 21 Powstał nowy Klub LOK 27 Akcja Zima 2012 z Ligą Obrony Kraju 29 Zima z Ligą w Krotoszyńskiej LOK 29 Uczniowskie ferie w Poznaniu 33 Akcja Zima na strzelnicach Warmińsko Mazurskiej LOK 36 I po feriach w LOK 37 Z życia Klubów Żołnierzy Rezerwy 38 Spotkanie świąteczno noworoczne KŻR w Warszawie lecie Klubu Oficerów Rezerwy w Ostrowie Wielkopolskim 39 Noworoczne spotkanie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Pucku 42 Z kart historii 45 Rozważania o naszej tradycji i symbolach w roku olimpijskim 45 Z żałobnej karty 54 Odszedł płk w st.sp. Mieczysław Dudek 54 Zmarł Stanisław Włodarczyk 54 W Dolnośląskiej LOK 55 W Lubelskiej LOK 60 W Łódzkiej LOK 65 W Śląskiej LOK 69 W Świętokrzyskiej LOK 73 W Wielkopolskiej LOK 75 Ze sportu 104 Okręgowe Zawody Modeli Pływających w Opolu 104 3

6 Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego i Polski Biały Krzyż poprzedniczkami LOK XIV Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju w 2011 roku przyjął wniosek dyrektora Biura ZW LOK w Poznaniu płk. Janusza Dobrzańskiego o wpisanie do preambuły statutu LOK dwóch organizacji Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego i Polskiego Białego Krzyża jako jej poprzedniczek. Wniosek przeszedł bez żadnej dyskusji wśród delegatów Zjazdu, może dlatego, że wcześniej, w roku 2010 na łamach Czaty ukazały się obszerne artykuły na temat powstania, celów i zadań tychże organizacji, wywołując w środowiskach lokowskich niekiedy gorące dyskusje na ten temat. Według autora tych artykułów nie ma żadnych wątpliwości, że obie organizacje, a szczególnie TPŻP, wpisały się w historię powstania Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza w 1944 roku. Przypomnijmy: W Lublinie, we wrześniu 1918 roku, spośród działaczy Wydziału Narodowego Lubelskiego, Ligi Kobiet, Towarzystwa Opieki nad Rodzinami Legionistów, a także spośród działaczy Komitetu Opieki nad Legionistami Inwalidami, Komitetu Opieki nad Superarbitrowanymi Legionistami, Komitetu Opieki nad Internowanymi w Szczypiornie, na Węgrzech i w Bolechowie, powołano komitet organizacyjny nowego towarzystwa, a mianowicie Towarzystwa Opieki nad Żołnierzem Polskim. Nazwa ta została zmieniona już 28 listopada 1918 roku i brzmiała: Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego. W 1919 roku TPŻP weszło w skład federacyjnego Polskiego Białego Krzyża, który powstał 2 lutego 1918 roku w Nowym Jorku z inicjatywy Ignacego i Heleny Paderewskich. Organizacja ta miała na celu pomoc powracającym z długiej i wyniszczającej wojny rannym i chorym żołnierzom amerykańskiej Polonii. Ale wielu z tej europejskiej, rozpętanej na skalę całego świata wojny nie powracało, pomocy i opieki oczekiwały też pozostające po nich wdowy i sieroty. Celem PBK miało być też niesienie pomocy oraz sprawowanie opieki nad żołnierzami służącymi w Armii Polskiej gen. J. Hallera we Francji oraz polskimi jeńcami wojennymi z armii niemieckiej i austro węgierskiej. Pomoc obejmowała zarówno żołnierzy przebywających w obozach, jak i na polu walki, polegała na opiekowaniu się rannymi i rozdawaniu darów przesyłanych przez rodziny i znajomych. Oprócz niesienia pomocy sanitarnej PBK zajmowały się również rozdzielaniem listów i paczek przesyłanych z USA dla polskich żołnierzy. Kiedy w połowie lutego państwo Paderewscy opuścili Stany i przybyli do Paryża, już 1 marca 1918 roku w połączeniu z działającym tu Komitetem Pomocy Rannym Polakom rozwinęli działalność PBK. Jednak głównym terenem działań PBK stała się Polska. Już w styczniu 1919 roku wolontariusze PBK zaczęli samorzutnie, bez określonego planu i statutu organizować pierwsze koła i nieformalne struktury. Zbierano fundusze, odzież, opatrunki, które przekazywano na front. Pierwsze zebranie organizacyjne PBK w Polsce odbyło się 23 lutego 1919 roku w Warszawie. PBK podjął się roli koordynatora działań tych stowarzyszeń i organizacji, które miały zbieżny cel, uznając przy tym koordynującą rolę PBK. Formuła Polskiego Białego Krzyża była następująca: Jest to Liga, czyli związek związków jednoczących wszystkie instytucje i organizacje 4

7 społeczne niosące pomoc polskim żołnierzom, wdowom i sierotom po nich. W ramach PBK działało ponad sto stowarzyszeń, wśród nich Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego. PBK organizował szpitale polowe, punkty sanitarne, żywieniowe gospody, kantyny, noclegownie, świetlice odpoczynkowe dla przemieszczających się żołnierzy. To z inicjatywy PBK powstawały Komitety Budowy Domów Żołnierza. W 1919 roku w ramach PBK zaczęto organizować Komitety Wielkanocne i Gwiazdkowe, które przygotowywały świąteczne podarki dla wojska. Jedną z ważniejszych form działania PBK było roztaczanie opieki nad rodzinami żołnierzy i ofiarami wojny. Organizowano żłobki i ochronki. Powstawały pierwsze Koła Opieki nad Rodzinami Żołnierzy. 11 czerwca 1920 roku, na Zjeździe, PBK przyjął nazwę Związku Stowarzyszeń Społecznych dla Żołnierza Polskiego i Ofiar Wojny Polski Biały Krzyż. Zaczęto organizować Koła i Komitety Opieki nad Żołnierzem. W maju 1922 roku z PBK wyodrębnił się Główny Komitet Opieki nad Żołnierzem. Jego Komitety Okręgowe powołano w Warszawie, Wilnie, Lwowie, Krakowie i w Lublinie. W latach , 1929 i 1936 następowały kolejne zmiany zapisów statutowych PBK, dostosowujące działalność białokrzyską do aktualnych potrzeb wojska: celem Stowarzyszenia jest opieka nad ofiarami wojny, pomoc w pracy kulturalno oświatowej dla żołnierza podczas pokoju oraz pomoc materialna żołnierzowi podczas wojny. PBK ściśle współpracował z władzami wojskowymi i: organizował nauczanie wśród żołnierzy, organizował i prowadził czytelnie i biblioteki żołnierskie, zakładał i prowadził Domy Żołnierza, świetlice, gospody itp., dokształcał pracowników oświatowych dla potrzeb wojska, organizował wycieczki turystyczno krajoznawcze dla wojska i ich rodzin, za pomocą wydawnictw, żywego słowa i pieśni propagował wśród społeczeństwa działania na rzecz wojska i oświaty w wojsku, organizował pomoc materialną dla żołnierzy (upominki świąteczne). To PBK w ramach zwalczania analfabetyzmu w wojsku zorganizował Żołnierskie Szkoły Nauczania Początkowego, szkoły powszechne dla wojska, kursy specjalistyczne i metodyczne 1 19 marca 1924 r. (N BB 1182/24) wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 1064, stowarzyszenie pod nazwą Polski Biały Krzyż. 5

8 oraz Uniwersytety Żołnierskie. Organizował, wspierał i prowadził świetlice, biblioteki i Domy Żołnierza Polskiego. Rozwinął działalność i sprawował opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym w wojsku. Największe osiągnięcia zanotowano we wspieraniu amatorskich teatrów żołnierskich, chórów i zespołów muzycznych. Od września 1936 roku zaczęto organizować szkolne koła PBK, zaczęto także organizować cykle różnorodnych przedsięwzięć pod hasłem Tydzień Polskiego Białego Krzyża, rozszerzając w ten sposób działalność propagandowo wychowawczą. W okresie prac organizacyjnych przed wybuchem II wojny światowej powołano do życia Koła Przyjaciół Oddziałów Obrony Kraju oraz Koła Przyjaciół Obrony Narodowej. Pierwsze z nich miały za zadanie powiązanie szerokich rzesz społeczeństwa z oddziałami wojskowymi oraz utrzymywanie kontaktów przy okazji uroczystości wojskowych i zapoznanie społeczeństwa poszczególnych powiatów z historią stacjonujących tam oddziałów, popularyzowanie tradycji oręża polskiego oraz wprowadzenie tradycji przekazywania dążności do odbywania służby wojskowej w lokalnym oddziale z ojca na syna. Po zakończeniu II wojny światowej polskie władze polityczne i wojskowe nie wyraziły zgody na reaktywowanie działalności PBK, a 28 listopada 1946 roku Rada Ministrów swoim rozporządzeniem nadając Towarzystwu Przyjaciół Żołnierzy nowy statut rozwiązała formalnie Polski Biały Krzyż i przekazała jego spadek Towarzystwu. Majowy Zjazd Delegatów LOK podjął dziejową uchwałę, przywracającą naszej organizacji jej historyczną tożsamość, stawiając jednocześnie przed Radą Krajową problem do rozstrzygnięcia: jaką datę powinniśmy uznać za symboliczne powstanie Ligi, czyli którą rocznicę jubileuszową obchodzić będzie Liga? Czy 21 sierpnia 1944 roku data rejestracji pierwszego statutu TPŻ przez gen. Rolę Żymierskiego (70 lecie Ligi kontynuatorki TPŻ)? Czy rok 1918 r. data powstania PBK i TPŻP, organizacji do których tradycji odwołujemy się w statucie LOK (95 lecie Ligi)? A może tylko Lubelska Organizacja LOK powinna obchodzić 95 lecie powstania TPŻP i 70 lecie powstania TPŻ jako organizacji ogólnopolskiej? 16 grudnia 2011 roku Rada Krajowa przyjęła zgłoszony przez prezesa Lubelskiej Organizacji LOK wniosek o powołanie zespołu historyczno redakcyjnego do przeanalizowania powyższych wątpliwości, i opracowania jubileuszowego wydania zarysu dziejów LOK od 1918 r. do 2012 r. włącznie (dotychczasowe opracowanie obejmuje lata ). Do pracy w zespole zgłosili się: Stanisław Dąbrowski prezes Lubelskiej Organizacji LOK, płk(r) Janusz Dobrzański dyrektor Biura ZW LOK w Poznaniu i płk(r) Józef Jagos kierownik Działu Organizacyjnego ZG LOK. Po zatwierdzeniu składu zespołu przez Zarząd Główny, członkowie zespołu, po zasięgnięciu pisemnej opinii dwóch niezależnych historyków, przedłożą Radzie Krajowej uzasadniony wniosek dotyczący symboliczno historycznej daty powstania Stowarzyszenia i przystąpią do przygotowania jubileuszowego wydawnictwa. Bez względu na to, jakie rozwiązanie i jaką datę zasugeruje zespół i jaką przyjmie Rada Krajowa, stoimy przed kolejnym jubileuszem Ligi i jej poprzedniczek, nawiązując do pięknych tradycji II Rzeczypospolitej służby Żołnierzowi Polskiemu. Stanisław Jan Dąbrowski 6

9 Zarządzenie Nr 19 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: działalności programowej Ligi Obrony Kraju w 2012 roku Zgodnie z tradycją, dokonujemy podsumowania kolejnego 2011 roku działalności Ligi Obrony Kraju we wszystkich obszarach naszego funkcjonowania oraz wytyczenia planu zamierzeń, który pragniemy realizować w przyszłym, 2012 roku w działalności statutowej i gospodarczej. Rok 2011 to przede wszystkim rok naszego XIV Krajowego Zjazdu Delegatów LOK, który odbył się w dniach 6 8 maja w Sękocinie k. Warszawy. Na Zjeździe dokonaliśmy podsumowania działalności za okres ostatnich 5 lat, wskazaliśmy osiągnięcia, ale również porażki i zagrożenia, wytyczyliśmy program działania na następną kadencję oraz wybraliśmy nowe władze Stowarzyszenia. XIV KZD dokonał m.in. zmian w statucie LOK, podejmując uchwałę nr 1 w spawie uchwalenia zmian w statucie LOK oraz uchwałę nr 2 w sprawie jednolitego tekstu statutu LOK. Na mocy ww. uchwał powstały m.in. zapisy o zmniejszeniu Rady Krajowej do 25 członków oraz GKR do 7 członków. Te organy będą podejmować uchwały i decyzje dotyczące realizacji zadań statutowych i gospodarczych. Rok 2011 nie był rokiem łatwym i sprzyjającym naszej działalności gospodarczej i finansowej był to bowiem czas pogłębiającej się sytuacji kryzysowej, która istnieje od kilku lat w skali ogólno krajowej, a która wpływa na nasze możliwości funkcjonowania ekonomicznego. Liga Obrony Kraju w 2011 roku zrealizowała ponad 200 imprez w sportach obronnych, modelarskich, łączności i wodnych, począwszy od szczebla rejonu, powiatu, przez szczebel wojewódzki, aż do mistrzostw LOK i świata włącznie. Z tej liczby 37 zadań zostało dofinansowane przez MON na kwotę zł ( zł na zakup amunicji dla Szkolnej Ligi Strzeleckiej). W sportach obronnych, politechnicznych i wodnych przeprowadzono wszystkie zaplanowane imprezy. W akcjach Lato z Ligą, Zima z Ligą oraz Szkolnej Lidze Strzeleckiej uczestniczyło ponad dzieci i młodzieży. Na powyższe imprezy wydaliśmy ponad 2 mln 700 tys. zł. W mistrzostwach sportowo obronnych stowarzyszeń o nagrodę MON, drużyna chłopców z Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zajęła I miejsce, drużyna chłopców z Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK III miejsce. Drużyna dziewcząt z Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zajęła I miejsce, zaś drużyna z Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zajęła II miejsce. W 2011 roku w sporcie kwalifikowanym zorganizowano 5 wyjazdów dla modelarskiej kadry narodowej na mistrzostwa świata (klasa F5 i NS), Europy (klasa IC-8), Puchar Europy (klasa NSS) oraz zawody międzynarodowe (klasa M). Na mistrzostwach świata modeli pływających w klasie F5 odbywających się w Pichingersee Linz, Austria w dniach r. zdobyliśmy 5 medali (1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe), zaś na mistrzostwach świata redukcyjnych modeli pływających klas NS, rozgrywanych w dniach r. w Bánk, Węgry 2 srebrne i 1 brązowy. 7

10 W mistrzostwach Europy modeli samochodów z napędem spalinowym w klasie IC-8 w Hildes heim, Niemcy uczestniczyło trzech zawodników nie odnosząc sukcesów. W 2011 roku Ministerstwo Sportu i Turystki na sport kwalifikowany na ww. przedsięwzięcia przydzieliło z budżetu zł. Ponadto w sportach modelarskich zorganizowaliśmy, bądź nasi zawodnicy uczestniczyli w 10 imprezach najwyższej rangi, z mistrzostwami świata włącznie, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości zł. Poszczególne sekcje rokrocznie poszukują na organizację imprez modelarskich coraz więcej środków, jak również bardziej aktywnie zabiegają w ich pozyskiwaniu od władz samorządowych i sponsorów prywatnych. W sportach łączności mijający rok był kolejnym pod względem osiągnięcia wielu sukcesów na arenie międzynarodowej. Po raz pierwszy w 18. Mistrzostwach Europy w Radioorientacji Sportowej w Baile Felix w Rumunii senior Zbigniew Mądrzyński w biegu sprinterskim w paśmie 3,5 MHz zdobył złoty medal, natomiast Mateusz Szczypior medal srebrny w kategorii M-19. Obaj zawodnicy to członkowie Klubu Łączności SP2KRS Grudziądz. W kategorii M-19 indywidualnie srebrny medal zdobył Patryk Niedźwiecki z Klubu Łączności LOK SP8KEA. Podczas trwania 12th IARU Regio 1 Youth ARDF Championship w paśmie 3,5 MHz Mateusz Nalepko z Klubu SP8KEA w kategorii M-14 zdobył srebrny medal. Młode zawodniczki trenujące w Klubie Łączności LOK SP2KRS zajęły drużynowo piąte miejsce. W roku 2011 w Otwartych Mistrzostwach Polski w Radiopelengacji dla młodzieży szkolnej oraz w Otwartych Mistrzostwach Polski w Wieloboju Łączności, które odbyły się w Rudniku k. Grudziądza wystartowało 110 zawodników. Wiele klubów łączności działających w strukturach naszej organizacji zdobywało czołowe miejsca w licznych zawodach i konkursach krótkofalarskich. Organizowane zawody sportów łączności w roku 2011 zostały przeprowadzone bez dotacji zewnętrznych. W płetwonurkowaniu rok 2011 był pierwszym, w którym szkolenia realizowaliśmy już tylko w systemie LOK CMAS. Stopniowe wprowadzanie standardów CMAS sprawdziło się i zostało zaakceptowane przez środowisko. Poziom szkolenia oceniamy jako wysoki, a przede wszystkim cieszy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W ubiegłym roku wyszkolono 1396 płetwonurków na poziomie P-1, 169 na poziomie P-2 oraz 79 na poziomie P-3. Wyszkolono 14 nowych instruktorów na M-1 i 6 na M-2. Komisja Płetwonurkowania opracowała programy szkolenia na wszystkie poziomy z uwzględnieniem standardów CMAS wprowadzonych w 2010 r. przez władze w Rzymie. Ze wszystkich federacji szkolących w Polsce LOK posiada dokumentację na najwyższym poziomie, na której wzorują się pozostałe federacje. 49. Konkurs Marynistyczny, pomimo nieobecności drużyny województwa podkarpackiego, potwierdził wysoki poziom wiedzy i umiejętności uczestników oraz coraz lepszą organizację konkursu. Kluby Żołnierzy Rezerwy działały również bardzo prężnie we wszystkich organizacjach wojewódzkich LOK, wpisując się wyraźnie w dzieło krzewienia wiedzy obronnej wśród polskiego społeczeństwa, propagując sporty obronne, sprawnościowe i medyczne. 8

11 W 2011 roku XXXVII Centralne Zawody Strzeleckie KŻR LOK odbyły się w Bydgoszczy w dniach r., a realizatorem zawodów był Kujawsko Pomorski Zarząd Wojewódzki LOK w Bydgoszczy. Rezerwiści, członkowie KŻR LOK ambitnie i dzielnie walczyli w konkurencjach przewidzianych w tych zawodach, osiągając bardzo dobre wyniki w strzelaniu z broni bojowej. Drugą ważną imprezą KŻR był XIV Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Państw NATO SNAJPER 2011 zorganizowany przez Wielkopolską OW LOK. Impreza odbyła się w dniach r. na poligonie Biedrusko k. Poznania, a uczestniczyło w niej wielu zawodników z państw NATO, między innymi z: Niemiec, Norwegii, Czech, Słowacji, W. Brytanii, Estonii, Rosji, Litwy i Łotwy. Tak jak poprzednie, również i ta impreza zorganizowana została na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Biorąc powyższe pod uwagę Liga Obrony Kraju jest na właściwej drodze dalszego jej funkcjonowania, działalności i zarządzania. Pomimo różnorakich trudności zewnętrznych, zmieniających się ekonomicznych uwarunkowań w kraju, w dobie istniejącego kryzysu, LOK utrzymuje dobrą, jak na te czasy, kondycję i płynność finansową. Zbieralność składek członkowskich również jest dobra, z tendencją wzrostową. Szkolenia samochodowe, szkolenia komercyjne, odpłatne statutowe, wynajem pomieszczeń, diagnostyka pojazdów oraz praca pracowni psychologicznych, a także właściwe gospodarowanie majątkiem pozwoliły na względnie dobrą kondycję LOK. W tym miejscu dziękuję wszystkim członkom, działaczom i pracownikom w imieniu władz naczelnych LOK i własnym za pracę i zaangażowanie, które pozwoliły nam na realizację celów statutowych w 2011 roku. Proszę jednocześnie o dalsze zaangażowanie i działania na rzecz realizacji Programu, który zamierzamy realizować w 2012 roku. Rok ten może być równie ciężki jak poprzedni, a poza tym jest to rok, w którym przyjdzie nam zmagać się z narastającym kryzysem gospodarczym. W związku z powyższym zarządzam: 1. Realizować bieżące zadania w oparciu o dokumenty uchwalone przez XIV KZD, uchwały RK i ZG LOK, a w szczególności kierując się Programem działania LOK na lata Objąć stałą opieką wybrane miejsca pamięci narodowej przez terenowe jednostki organizacyjne LOK, a wykaz tych miejsc wraz ze sprawującymi nad nimi opiekę jednostkami przesłać do BZG LOK do 15 marca 2012 roku. 3. Utrzymywać dobrą współpracę z MON, MSWiA, MSiT i MEN, władzami administracji rządowej i samorządowej, innymi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi oraz jednostkami wojskowymi, Policją, Państwową Strażą Pożarną na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju oraz wychowania patriotycznego młodzieży. 4. Działać na rzecz zwiększenia dochodów LOK poprzez lepsze zarządzanie i gospodarowanie przydzielonym majątkiem LOK, stosując nowatorskie metody organizacji pracy i propagowanie LOK w Internecie. 5. Przestrzegać dyscypliny budżetowej i lepiej niż dotychczas egzekwować zbieralność składek członkowskich. 9

12 6. Realizować tylko niezbędne wydatki służące bieżącej realizacji zadań. 7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizować tylko na podstawie Uchwały ZG lub decyzji Prezesa LOK otrzymanych na piśmie. 8. Utrzymywać prymat działalności statutowej nad gospodarczą. 9. Przestrzegać na wszystkich szczeblach organizacyjnych w szczególności uchwały Nr 14/2007 RK oraz Regulaminu wykorzystania środków z FC, a także Zarządzenia Prezesa LOK Nr 13 z dnia r. w sprawie gromadzenia i wykorzystania środków FC. 10. Na bieżąco realizować cele i zadania Polityki Jakości wynikające z Systemu Zarządzania Jakością. 11. Zadania z zakresu zarządzania i szkolenia realizować zgodnie z wprowadzonymi w 2010 r. procedurami. 12. Realizować zgodnie z planem audyt wewnętrzny. 13. Kontynuować dbałość o właściwą estetykę i wyposażenie bazy szkoleniowej: w dziedzinie budownictwa, w zakresie inwestycji kierować się zasadami: efektywności podejmowanych działań i koncentracji nakładów, kładąc szczególny nacisk na właściwe przygotowanie zamierzeń budowlanych, a następnie na zapewnienie krótkich terminów ich realizacji; zwrócić szczególną uwagę na sprawy związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie techniczno funkcjonalnym (remonty, konserwacja bieżąca) oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania, w tym na prowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych i wymaganej dokumentacji (książek obiektu budowlanego); w zakresie gospodarki nieruchomościami kontynuować proces dostosowania bazy obiektów budowlanych i nieruchomości gruntowych do potrzeb działalności statutowej i gospodarczej LOK widzianej perspektywicznie; zwrócić uwagę na racjonalność wykorzystania obiektów i pomieszczeń oraz na zintensyfikowanie działań na rzecz wynajmu wydzierżawienia nieruchomości czasowo niewykorzystywanych, wdrożyć do praktyki działania w LOK procedury i postanowienia określone Instrukcją w sprawie budowy i utrzymania obiektów budowlanych oraz gospodarki nieruchomościami użytkowanymi przez jednostki organizacyjne Ligi Obrony Kraju, przeprowadzić, we współdziałaniu z Oddziałami BZG LOK kompleksową weryfikację bazy danych dotyczących nieruchomości, będących w posiadaniu LOK i wprowadzić system informatyczny bieżącej aktualizacji tych danych wg ustalonej procedury i wzoru. 14. Kontrolować zgodność realizacji przychodów, kosztów, wyników finansowych oraz wpłat na FC w odniesieniu do planów finansowych każdego szczebla organizacyjnego. 15. Przestrzegać terminów realizacji zewnętrznych zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa, urzędów administracji terenowej i dostawców mediów. 16. Terminowo rozliczać zadania zlecone przez RK i ZG LOK, MON, MEN, MSiT. Przy korzystaniu z dofinansowania przestrzegać zasad zawartych w ustawach: o zamówieniach publicznych, rachunkowości i finansach publicznych, a otrzymaną kwotę dofinansowania księ 10

13 gować na wyodrębnionym rachunku, zaś niewykorzystaną część dofinansowania zwrócić w nakazanym przez zleceniodawcę terminie. 17. Środki z FC na działalność statutową oraz pochodzące z darowizn i dotacji rozliczać zgodnie z przepisami i właściwymi uchwałami. 18. Przestrzegać zasad właściwego obiegu dokumentów źródłowych, zabezpieczenia pomieszczeń kasowych, w których przetrzymywać środki tylko w wysokości ustalonej i ubezpieczonej kwoty. 19. Stosować zasadę uzależnienia proporcji płac pracowników LOK od: możliwości i efektów ekonomicznych w działalności gospodarczej, wyników działalności statutowej i wielkości środków finansowych pozyskanych przez statut, w tym ze szkoleń odpłatnych. 20. Utrzymywać wysoki poziom szkolenia w podległych ośrodkach szkolenia, wykorzystując obowiązujący program w tym zakresie oraz nowoczesne środki marketingowe w zakresie pozyskiwania kandydatów do szkolenia. 21. Wprowadzać sukcesywnie szerszą niż dotychczas gamę szkoleń komercyjnych w dziedzinie doskonalenia umiejętności prowadzących pojazdy, a także w innych dziedzinach. 22. Na obozy specjalistyczne, morskie, sprawnościowe i inne dokonywać rekrutacji spośród członków, sympatyków LOK w porozumieniu z Pionem Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych BZG LOK. 23. Zgodnie z prawem wykorzystywać środki finansowe z FC na imprezy sportowe i utrzymanie biur, podejmować inicjatywy pozyskiwania środków finansowych od sponsorów, darczyńców, zwiększyć wysiłki w organizowaniu szkoleń statutowych odpłatnych. 24. Bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo podczas imprez i zawodów sportowych, szkoleń i zgrupowań zwłaszcza strzeleckich i wodnych. Dbać o zgodne z przepisami zabezpieczenie broni i amunicji w magazynach oraz w czasie posługiwania się nimi. Jednostki pływające i akweny wodne zabezpieczyć w atestowany sprzęt ratunkowy. Planując zamierzenia działalności organizacji wojewódzkich na 2012 rok uwzględnić zadania wynikające z Planu Zamierzeń na 2012 rok oraz niniejszego zarządzenia. Prezes Ligi Obrony Kraju płk(r) Grzegorz JARZĄBEK 11

14 Uchwała Nr 55/2011 r. Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: wysokości minimalnej składki członkowskiej w 2012 roku Działając w oparciu o 44 ust. 3 pkt 7 Statutu LOK, a także uwzględniając opinie terenowego aktywu społecznego, na wniosek Zarządu Głównego, Rada Krajowa uchwala wysokość minimalnej składki dla członków zwyczajnych zrzeszonych w klubach (kołach) oraz członków wspierających LOK w 2012 roku, i tak dla: 1. Członków zwyczajnych zrzeszonych w: a) klubach (kołach) szkolnych 3,00 zł miesięcznie, b) klubach specjalistycznych grupujących młodzież 10,00 zł miesięcznie, c) klubach specjalistycznych grupujących dorosłych 20,00 zł miesięcznie, d) pozostałych klubach (kołach) 5,00 zł miesięcznie. 2. Członków wspierających: a) klubów specjalistycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 500 zł rocznie, b) klubów specjalistycznych prowadzących działalność gospodarczą 2000 zł rocznie, c) uczniowskich Klubów Sportowych 200 zł rocznie, d) innych osób prawnych lub fizycznych zgodnie z 26 Statutu LOK, e) podporządkowanie klubów wymienionych w pkt 2 ppkt. a, b, c określa 10 ust. 1 i 5 Statutu LOK. 3. Instruktorów płetwonurkowania 120 zł rocznie. 4. Klubów płetwonurkowania 200 zł rocznie. Składki wymienione w pkt. 3 opłacają również centra nurkowe oraz instruktorzy prowadzący działalność gospodarczą. 5. Składki wymienione w pkt. 3 należy wpłacać na rachunek BZG LOK nr , a wymienione w pkt. 4 wpłacać na rachunki wg ustaleń macierzystych BZW LOK. 6. Członkowie wspierający nabywają członkostwo zgodnie z 21, 22 i 26 Statutu LOK. 7. Członek wspierający uiszcza składkę, a także wywiązuje się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz jednostki, której jest członkiem lub której jest podporządkowany. 8. Wspierające kluby specjalistyczne i UKS y, korzystające ze sprzętu i obiektów LOK ponoszą ponadto koszty amortyzacji sprzętu i obiektów, właściwych podatków i danin oraz mediów, z których korzystają. Wysokość i zasady uiszczania tych opłat ustalają i określają w umowie prezesi klubów wspierających z dyrektorami BZW LOK, w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu lub właścicielem sprzętu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Za Radę Krajową LOK Prezes Ligi Obrony Kraju płk(r) Grzegorz jarząbek 12

15 Uchwała Nr 56/2011 Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: limitu odznaczeń organizacyjnych Ligi Obrony Kraju dla organizacji wojewódzkich Na podstawie 44 ust. 3 pkt 18 Statutu Ligi Obrony Kraju, Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju uchwala, co następuje: 1 W celu uhonorowania w 2012 r. członków Ligi Obrony Kraju wyróżniających się w realizacji zadań statutowych, a także sympatyków i instytucji współpracujących z Ligą, Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju ustala następujące limity odznaczeń dla organizacji wojewódzkich LOK: Za Wybitne Zasługi dla LOK wg ustaleń Kapituły Za Zasługi dla LOK złote 220 srebrne 290 brązowe 340 zbiorowe Rada Krajowa LOK upoważnia Prezesa LOK do dysponowania medalami Za Zasługi dla LOK przeznaczonymi do dyspozycji Zarządów Wojewódzkich w ilości wyszczególnionych w załączniku do uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za Radę Krajową LOK Prezes Ligi Obrony Kraju płk(r) Grzegorz jarząbek 13

16 Załącznik do Uchwały Nr 56/2011 Lp. Nazwa ZW LOK Medal złoty srebrny brązowy zbiorowy Uwagi Dolnośląski Kujawsko Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Opolski Dyspozycja LOK Razem W instancjach i ogniwach Z obrad Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK W dniu r. w budynku LOK, Domu Żołnierza im. Marszałka Polski J. Piłsudskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego. Zaproszonych gości i członków Zarządu powitał prezes Wielkopolskiej Organizacji LOK im. Powstańców Wlkp. gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk, który następnie poprosił sekretarza o zapoznanie zebranych z planem posiedzenia. W pierwszej części odbyło się uroczyste wręczenie medali, odznaczeń i wyróżnień dla działaczy Ligi Obrony Kraju i osób współpracujących ze stowarzyszeniem. Medale Za Zasługi dla Obronności Kraju wręczyli dowódca Garnizonu Poznań i 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego 14

17 w Poznaniu gen. bryg. Włodzimierz Usarek oraz prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. Srebrne medale otrzymali: Wieńczysław Oblizajek starosta kolski, Ryszard Borysiewicz wiceprezes Organizacji Powiatowej LOK w Kole, Mirosław Mikołajczyk skarbnik Organizacji Powiatowej LOK w Kole, Bogdan Paliński i Dariusz Tomczak z powiatowej policji w Kole. Brązowe medale otrzymali: Ryszard Miśko prezes Klubu LOK w Kole, Karol Biadasz wiceprezes Organizacji Powiatowej LOK w Słupcy, Eugeniusz Orman wiceprezes Organizacji Rejonowej LOK w Pile. Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek WZW LOK w Poznaniu uchwałą nr 11 z r. nadało honorowe odznaki organizacyjne Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP za działalność społeczną na rzecz środowiska rezerwistów następującym osobom: dowódcy Garnizonu Poznań i dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu gen. bryg. pil. Włodzimierzowi Usarkowi, dyrektorowi Biura WZW LOK w Poznaniu płk.(r) Januszowi Dobrzańskiemu, sekretarzowi WZW LOK w Poznaniu ppłk. Bogdanowi Mrowcowi. Odznaki wręczył WZW gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. Zarząd Główny LOK w Warszawie uchwałą nr 48 z r. na wniosek WZW LOK w Poznaniu nadał wieloletniemu działaczowi Ligi Obrony Kraju na terenie powiatu słupeckiego Bogdanowi Koniecznemu odznakę honorową Za Wybitne Zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Odznakę wręczył prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk oraz członek Rady Krajowej LOK dyrektor Biura WZW LOK płk(r) Janusz Dobrzański. Za całokształt pracy na rzecz WOW LOK podziękowanie otrzymał pan Bogusław Graliński poeta i kronikarz naszej organizacji, który został też wyróżniony przez Ministra Kultury 15

18 i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej za całokształt pracy kulturalno artystycznej na przestrzeni lat od 1957 do 2011 r. Podziękowanie otrzymał również fotoreporter WOW LOK Wiesław Leliwa Pruski, który za całokształt pracy społecznej i krzewienie idei pracy organicznej otrzymał od Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego srebrny medal Labor Omnia Vincit. Podziękowania wręczył prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk. W części merytorycznej posiedzenia Roczny Plan Zamierzeń Działalności Statutowej WOW LOK na 2012 r. przedstawił dyrektor BWZW LOK płk(r) Janusz Dobrzański, który zwrócił szczególną uwagę na organizację zawodów szczebla wojewódzkiego i udział w nich reprezentacji organizacji powiatowych rejonowych naszego województwa. Preliminarz budżetowy WOW LOK na 2012 r. przedstawiła księgowa BWZW LOK Eulalia Jankowska, zwracając szczególną uwagę na gromadzenie składek przez poszczególne organizacje powiatowe, rejonowe LOK i działające w ich strukturach kluby i koła. Wiceprezes WZW płk(r) Ryszard Wiliński zwrócił uwagę na szersze rozpropagowanie wśród członków LOK odpisu 1% z podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Członek WZW Jan Wilner, analizując kolejne lata preliminarzy budżetowych zauważył, iż na terenie WOW LOK są bardzo dobre organizacje powiatowe, rejonowe, pozyskujące dotacje na działalność statutową od samorządów. Są też takie organizacje, w tym jednostki podstawowe, które nie wnioskują o dotacje celowe i borykają się z problemami finansowymi w organizacji zawodów i imprez. W kolejnym punkcie skarbnik WZW LOK płk(r) Zbigniew Ornaf przedstawił wyniki gromadzenia składek członkowskich za trzy kwartały 2011 r. oraz plan gromadzenia składek członkowskich na 2012 r. przez poszczególne zarządy powiatowe, rejonowe. 16

19 Z ca dyrektora BWZW, mjr Stefan Muszyński zaprezentował wytyczne w sprawie akcji Zima z LOK 2012, które zostały przyjęte przez plenum. Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił sekretarz Marek Stebach, informując, iż wszyscy przewodniczący rejonowych i powiatowych komisji rewizyjnych na terenie WOW LOK otrzymali stosowne materiały, a w roku 2012 planowane jest szkolenie dla członków terenowych komisji rewizyjnych. Członkowie WZW LOK zostali poinformowani przez kierunkowych specjalistów BWZW o przeprowadzonych zawodach sportowych szczebla ogólnopolskiego, wojewódzkiego i udziale w nich reprezentacji. Na zakończenie posiedzenia prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk pogratulował wszystkim wyróżnionym i odznaczonym, życząc dalszych sukcesów w pracy społecznej i wspomaganiu naszego stowarzyszenia. Podziękował wszystkim członkom WZW i pracownikom BWZW za pełną realizację przedsięwzięć wynikających z planu roku 2011, życząc samych sukcesów w trudnej działalności społecznej w roku Zaprosił zebranych na uroczyste spotkanie wigilijne do sali reprezentacyjnej Domu Żołnierza. Bogdan mrowiec Podsumowanie działalności Zarządu Rejonowego LOK w Kruszwicy Tradycyjnie w lutym, w zabytkowym pałacu w Kobylnikach dokonano podsumowania działalności Organizacji Rejonowej LOK w Kruszwicy za 2011 rok. W uroczystości udział wzięli prezesi kół i klubów LOK, zaproszeni goście oraz członkowie LOK. Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, prezes K P OW LOK w Bydgoszczy Andrzej Kornaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Kruszwicy Grzegorz Stanny, prezes Kom Rol Kobylniki Leszek Dereziński, dyrektorzy szkół Jacek Zalesiak i Włodzimierz Skrzypiński, dowódca inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego płk Artur Talik, komendant policji w Kruszwicy Karol Konopacki. Ponadto w uroczystościach uczestniczyli członkowie K P ZW LOK w Bydgoszczy: Waldemar Szyperski i Eugeniusz Patyk. Obecna była również kierownik Klubu Popiel w Kruszwicy Jolanta Jachacy i referent do spraw promocji gminy Kruszwica Lidia Radulska. Sprawozdanie z działalności za 2011 rok przedstawił Ryszard Greinert prezes Organizacji Rejonowej LOK w Kruszwicy. Organizacja LOK w Kruszwicy skupia 262 członków zrzeszonych w 5 klubach i 5 kołach. W roku 2011 zorganizowano kilkadziesiąt imprez strzeleckich. W kalendarzu imprez znalazły się takie zawody jak: Międzypowiatowa Liga Strzelecka LOK, Miejskie Zawody Strzeleckie, zawody memoriałowe, turnieje strzeleckie dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji, zawody zakładowe oraz rocznicowe. Reprezentacje Klubu Strzeleckiego brały udział we wszystkich zawodach rangi wojewódzkiej, osiągając dobre wyniki. Młodzież szkolna uczestniczyła w wojewódzkiej szkolnej lidze strzeleckiej w Bydgoszczy, plasując się w czołówce. Reprezentacje miejscowych szkół startowały w młodzieżowym wojewódzkim konkursie wiedzy morskiej zajmując I miejsce, a tym samym reprezentowali województwo kujawsko pomorskie w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Morskiej w Jastarni. 17

20 Najlepsi strzelcy 2011 roku z rejonu Kruszwicy wraz z prezesem Organizacji Rejonowej LOK w Kruszwicy Ryszardem Greinertem Nagrody dla najlepszych strzelców 2011 roku z rejonu Kruszwicy 18

21 Klub Żeglarski LOK Popiel otrzymał od Ministerstwa Sportu i Turystyki nagrodę tytuł Przyjazdy Brzeg, a w rankingu przystani żeglarskich zdobył najwyższą notę 5 gwiazdek. Na jeziorze Gopło odbyło się szereg regat, w tym Mistrzostwa Polski. Nad wszystkim czuwał niestrudzony Komandor Pan Andrzej Kornaszewski, który jednocześnie jest prezesem K P OW LOK w Bydgoszczy. Bardzo prężnie działa modelarnia LOK Popiel w Kruszwicy. W roku 2011 w maju odbył się kolejny 13. Konkurs Modeli Kartonowych, w którym udział wzięło 90 zawodników, a wystawiono 198 modeli. Duży wkład w organizację konkursu mieli Jolanta Jachacy oraz Ryszard Bones. W 2011 roku najlepszych zawodników i działaczy wyróżniono medalami Za Zasługi dla LOK. Wyróżniających się strzelców: Jakuba Pieczyńskiego, Piotra Macioszka, Grzegorza Macioszka, Wiesława Zygmunta, Roberta Michalaka uhonorowano pucharami, medalami i dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Wszystkich uczestników uroczystości tradycyjnie podjęto smacznym obiadem sponsorowanym przez Kom Rol w Kobylnikach. Nad miłą swojską atmosferą podczas uroczystości czuwał niestrudzony prezes Organizacji Rejonowej LOK w Kruszwicy Ryszard Greinert. Do zobaczenia za rok. EUGENIUSZ PATYK Służyli WSZystkim NOWOHUcianom 18 stycznia br. odbyło się uroczyste zebranie Zarządu Miejskiego LOK w Krakowie Nowej Hucie, dotyczące organizacyjno statutowej działalności w roku Obrady prowadził prezes mgr Jerzy Wiewiórski, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. płk Marek Stasiak dyrektor Biura Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Krakowie, radny dzielnicy XIV Zbigniew Ulmaniec, dyr. ZSO nr 14 Ewa Dziekan. Zarząd Miejski LOK w Krakowie Nowej Hucie terytorialnie swoim zasięgiem obejmuje dzielnice dawnej Nowej Huty, miasto i gminę Niepołomice, Nowe Brzesko, Słomniki, gminę Igołomia Wawrzeńce, Kocmyrzów Luborzyca, osiedla Bieżanów, Na Kozłówce, Prokocim oraz dawną Hutę im. T. Sendzimira, czyli krakowski oddział Arcelor Mittal Poland S.A. Na wyróżnienie i słowa uznania (w szczególności za udział w realizacji zadań statutowo organizacyjnych) zasługują zarządy: Zarząd Fabryczny LOK z Klubem Strzeleckim wraz z działającą tam Grupą Powszechną, ZMG LOK w Niepołomicach z Sekcją Strzelecką przy PTG Sokół, Zarząd Gminnego Koła LOK w Igołomii oraz Zarząd Miejsko Gminnego Koła LOK w Nowym Brzesku, jak również Klub Żołnierzy Rezerwy przy ZM LOK, Zarządy Szkolnych Kół LOK przy: III LO, XI LO, XII LO, ZSO nr 14, ZSEK nr 2, ZSO im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, Gimnazjum nr 44 i Modelarskie Młodzieżowe Koło LOK przy Klubie 303. Do najważniejszych imprez organizowanych i przeprowadzonych przez LOK zaliczyć należy akcje Zima z LOK i Lato z LOK. W ramach zimowego oraz letniego wypoczynku młodzieży szkolnej prowadzone były Dni Otwarte Strzelnicy oraz Warsztaty Radiowe. Zajęcia strzeleckie prowadzone były w Szkolnej Strzelnicy LOK w ZSO nr 14, w Strzelnicy Klubu Strzeleckiego ZF LOK HTS, w PTG Sokół w Niepołomicach, w Igołomii i Nowym Brzesku, a warsztaty 19

22 Dekorowany Józef Placha, odznaczenie wręcza dyr. Biura MZW LOK płk Marek Stasiak, obok prezes MZW LOK Jerzy Wiewiórski radiowe w Klubie Radiowym ZF LOK HTS. W czasie tych zajęć instruktorzy strzelectwa sportowego prowadzili z młodzieżą naukę bezpiecznego obchodzenia się z bronią sportową, celowania i strzelania z broni pneumatycznej. Z tej formy wypoczynku w czasie ferii i wakacji skorzystało w roku 2011 około 2400 osób. W lutym i marcu ub. roku przeprowadzono eliminacje oraz finały konkursu wiedzy morskiej pn. Polska marynarka wojenna a historia polskiego Wybrzeża. W finałach udział wzięło 15 drużyn (w składach 3 osobowych) ze szkół ponadpodstawowych. W sumie w eliminacjach i finałach uczestniczyło 608 uczniów. W ramach Międzypowiatowej Szkolnej Ligi Strzeleckiej dla szkół ponadpodstawowych z terenu działania Zarządu Miejskiego LOK przeprowadzono zawody strzeleckie. Zawody przeprowadzane były w czterech rundach strzeleckich trzy rundy z broni pneumatycznej krótkiej i długiej oraz runda KBKS. Zawody te zawsze cieszyły się dużym powodzeniem, a w roku 2011 wzięło w nich udział 45 drużyn strzeleckich (po trzech zawodników każda), które wyłaniane były w drodze eliminacji szkolnych. Licząc eliminacje, treningi i same zawody, odnotowano tzw. osobostartów. LOK była również organizatorem zawodów sprawnościowo obronnych na festynach i uroczystościach lokalnych, organizowanych przez organizacje związkowe huty, organizacje społeczne, jak również samorządowe z rejonu działania terenowych organizacji LOK w Niepołomicach, Nowym Brzesku i Igołomii. 20

23 Za działalność społeczną wiele osób zostało uhonorowanych odznaczeniami. Zarząd Główny LOK przyznał odznakę honorową Za Wybitne Zasługi dla LOK Tadeuszowi Plewniakowi, złoty medal Za Zasługi dla LOK otrzymał Stanisław Wójcik, srebrny medal Za Zasługi dla LOK otrzymali Małgorzata Łapińska Legutek, Beata Wójcik, Michał Litwiński, Jacek Sternal i Zbigniew Ulmaniec, złoty medal Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali: Marek Bieżanowski i Zbigniew Szczepaniak, a medal brązowy Witold Giza. Nadto, w dowód uznania zasług dla rozwoju strzelectwa sportowego, Polski Związek Strzelectwa Sportowego nadał kilka odznak honorowych. Odznakę srebrną otrzymali: Józef Placha i Zbigniew Szczepaniak, a brązową: Tadeusz Plewniak i Łukasz Prostacki. Odznaczenia wręczali płk Marek Stasiak, prezes Jerzy Wiewiórski i wiceprezes Józef Placha. JÓZEF PLACHA 65 lat Klubu Żeglarskiego Popiel Historię jubilata Klubu Żeglarskiego LOK Popiel w Kruszwicy datuje się od przejęcia w 1946 roku przez inowrocławskich działaczy byłego ośrodka szkolenia Kriegsmarine, choć na Gople na łodziach żaglowych pływano od dawna, bo już na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Żeglarze organizowali się pod różnymi banderami. Były to: Liga Morska, Jacht Klub Polski, Inowrocławski Klub Sportowy. Od 1953 roku, tj. od zjednoczenia LM, LL, TPŻ są wierni Lidze Przyjaciół Żołnierza, która w 1962 roku przekształciła się w Ligę Obrony Kraju. Żeglarstwo w Kruszwicy rozwijało się dynamicznie. W przejętym ośrodku, po jego remoncie powstał Centralny Ośrodek Ligi Morskiej, w którym szkoliła się młodzież z całej Polski. Działający przy ośrodku klub, który skupiał wielu aktywnych działaczy, szkolił adeptów żeglarstwa i organizował regaty, z ogólnopolskimi włącznie. Klub miał wówczas największy na śródlądziu jacht kilowy o powierzchni żagli 54 m 2, który jego członkowie za zebrane pieniądze wykupili z Urzędu Likwidacyjnego. W 1956 roku Centralny Ośrodek przejęła Służba Polsce, i był to początek stagnacji, która doprowadziła pod koniec lat pięćdziesiątych do jego likwidacji, wyprzedaży baraków i sprzętu pływającego. Lata to działalność klubu w Janikowie, na przystani nad jeziorem Pakoskim, którą żeglarze wyremontowali po zniszczeniach wojennych. Ponownie nad Gopłem Po decyzji przebazowania klubu do Kruszwicy, żeglarze zastali tu tylko fragmenty byłego ośrodka. Po raz kolejny zmuszeni zostali do działań organizacyjnych, wykonania remontów, budowy obiektów i urządzeń przystani wszystko kosztem żeglarstwa. Dużym wysiłkiem i pracą społeczną wyremontowano hangary, ogrodzono teren, a z pomocą wojska wybudowano pomost. Zarządem klubu w tym okresie kierowali: Józef Jarosiński, Stanisław Jankowski, Bolesław Adanowicz, Krzysztof Świątkowski, Bohdan Kudzewicz. Żeglarstwo stawało się bardzo popularne. Do klubu wstępowało coraz więcej młodzieży. Młoda generacja, która także wchodziła do władz klubowych, na czele z prezesem Bolesławem Adanowiczem, napotykała na wiele 21

24 piętrzących się trudności, brak środków, materiałów, ale konsekwentnie, z uporem, rozbudowała przystań i rozwijała działalność, przyczyniając się do rozwoju żeglarstwa kujawsko pomorskiego. Wszystkie będące na stanie klubu łodzie pływały po Gople, i nie tylko. Organizowano dalsze rejsy, np. do Zatoki Gdańskiej. Systematycznie prowadzono szkolenia na stopnie żeglarskie, także w formie obozów szkoleniowych dla młodzieży szkolnej. W działalności szkoleniowej wyróżniali się: Lucjusz Głowacki, Jan Brzuszkiewicz, Zyg Lata 50. otwarcie sezonu munt Hoffman, Alojzy Jankowski, Alojzy Ran, Stefan Zwierzykowski. Rozwijała się turystyka żeglarska. Klub organizował i uczestniczył w spływach i rejsach śródlądowych. W czerwcu 1966 roku, w ramach obchodów 1000 lecia Państwa Polskiego odbywających się w Kruszwicy, klub zorganizował Ogólnopolski Spływ Żeglarski. Z powodu braku środków finansowych i technicznych, a przede wszystkim coraz droższego, wyspecjalizowanego sprzętu regatowego, zaniechano uczestnictwa w regatach sportowych. W zimie uprawiano żeglarstwo bojerowe. Gdy akwen zamarzał, ścigano się na 3 monotypach XV, 2 siódemkach i jednym nietypowym bojerze. Klub Wodny LOK pozostał w Kruszwicy. Po okresie stagnacji władze wojewódzkie LOK stworzyły żeglarzom warunki do pracy i rozwoju. Przydzielono etat kierownika, którym przez wiele lat był Eugeniusz Szczutkowski. Jedna z wielu imprez żeglarskich w latach 60. Lata dziewięćdziesiąte W latach dziewięćdziesiątych klub znacznie ożywił swoją działalność. Przyjął nową nazwę Klub Żeglarski Popiel Ligi Obrony Kraju. Zarządem klubu w tych latach 22

25 Widok na przystań z lotu ptaka kierowali kolejno: Piotr Nowak i Zbigniew Rakoczy. W listopadzie 1994 roku do klubu wrócił po wielu latach Andrzej Kornaszewski. W krótkim czasie obejmuje ster, zostaje komandorem. Ten prężny działacz pozyskuje przychylność władz miasta Kruszwicy, wielu organizacji i Bydgoskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Zorganizowany i zgrany kolektyw zarządu, braterstwo i zacieśniające się przyjaźnie członków klubu, zawsze gotowych do podejmowania najczęściej trudnych zadań, doprowadzają do wielu pozytywnych zmian. Klub organizował więc spływy i regaty wojewódzkie, a także regaty rangi mistrzostw Polski w klasie Omega oraz drużynowe w klasie Optimist, które były eliminacją do mistrzostw Europy w Berlinie. Startowało 100 jachtów. Żeglarze dużo pływali w tym okresie, wielu podjęło się trudu budowy własnych jednostek, lub kosztem wyrzeczeń decydowało się na kupno używanych lub nowych, najczęściej jachtów kabinowych. Kilku członków posiadało jachty motorowe, które były bardzo przydatne przy organizacji regat, zapewniając bezpieczeństwo startującym. Dwudziestopięciokilometrowe jezioro Gopło, z jedną niedostępną dla żeglarzy odnogą, znajdujące się na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia staje się zbyt małym akwenem dla nich. Oni chcieli poznawać inne wody i tereny, przeżywać żeglarskie przygody. Decydowali się więc na uczestnictwo w większych imprezach wodnych. W 1997 roku pięć jednostek wzięło udział w rejsie Kruszwica gdańsk Flis Wiślany z okazji 1000 lecia Gdańska. W następnym roku płynęli do Szczecina z okazji 80 lecia Marynarki Wojennej. Były jeszcze inne ciekawe rejsy, w których uczestniczyli klubowi żeglarze. Na przykład Europejski Rejs Integracyjny 23

26 Uroczystości 65 lecia Klubu; przemawia Grzegorz Kruk dyrektor Biura K-P ZW LOK w Bydgoszczy Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek dekoruje red. Marka Haltera medalem Zasłużony dla LOK 24

27 pod patronatem wojewody kujawsko pomorskiego na trasie Bydgoszcz Berlin Hanower Bruksela Amsterdam i z powrotem, zorganizowany przez Kujawsko Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski i KŻ Kliper w Bydgoszczy. Komandorem rejsu był nasz członek, Wojciech Borzyszkowski, prezes K POZŻ. Obowiązki kapitana w pięciu etapach z siedmiu, na które podzielona była trasa, pełnił Janusz Piwecki także członek KŻ Popiel. To tylko kilka ważniejszych rejsów, na które członkowie KŻ Popiel płynęli z banderą LOK. Działalność Klubu po 2000 r. Kujawsko Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski od kilku lat przeprowadza cykl otwartych regat pucharowych jachtów kabinowych i klasy Omega, które rozgrywane są na różnych akwenach, a przeprowadzane przez miejscowe kluby. We wszystkich sześciu dotychczasowych edycjach klub organizował regaty, jego członkowie aktywnie uczestniczyli w imprezach, odnosząc zwycięstwa w poszczególnych klasach i dwukrotnie w punktacji drużynowej. Żeglarze Popiela uczestniczą także w długodystansowych regatach na Wiśle, rozgrywanych na trasie Toruń Bydgoszcz, organizowanych przez te okręgi żeglarskie. Z okazji odbywających się Dni Kruszwicy KŻ Popiel od wielu lat organizuje też regaty O Błękitną Wstęgę Jeziora Gopło, w których puchary i nagrody funduje burmistrz miasta. W klubie prowadzone jest szkolenie na stopnie żeglarskie. Aby umożliwić uprawianie żeglarstwa wstępującej do klubu młodzieży, organizowane są kursy i egzaminy umożliwiające zdobycie wymaganego patentu. W 2003 roku klub otrzymał patent i licencję Szkoły Żeglarskiej PZŻ z nr 6. Od kilkunastu lat ściśle współpracuje z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Ma na tym polu znaczne osiągnięcia wychowawcze i szkoleniowe, zaskarbiając sobie wdzięczność wychowanków i ich rodzin. Zawsze bierze udział we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych i pomocowych. Wielu działaczy za duży wkład pracy, rozwój klubu i osiągane wyniki zostało uhonorowanych Złotą Odznaką Polskiego Związku Żeglarskiego i odznaczeniami Ligi Obrony Kraju. Przyjazna i coraz nowocześniejsza przystań Kolejne zarządy klubu czyniły dużo starań, aby przystań klubowa dysponowała dobrym wyposażeniem technicznym, odpowiednimi warunkami socjalno bytowymi i bezpieczeństwa. W okresie 10 ostatnich lat przystań nad Gopłem zmieniła się bardzo. Dużo prac wykonali własnoręcznie członkowie klubu, wykorzystując swoje przygotowanie zawodowe, ale materiały i wykonawstwo robót specjalistycznych wymagało zgromadzenia środków finansowych. Klubowi pomagali: Urząd Miasta, Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska, Zakład Energetyczny i inni. Wybudowano pomosty, sanitariaty z prysznicami, zmodernizowano nabrzeże. Poza wymienionymi robotami, bardzo ważne dla podniesienia standardu ośrodka było rozprowadzenie po terenie instalacji wodno kanalizacyjnej oraz ziemnego zasilania energetycznego. Przystań jest przyjazna dla wszystkich. Wielu członków ma na terenie kempingi. Niektórzy mieszkają w nich przez cały sezon. Ale każdy przepływający przez Gopło turysta może się tu zatrzymać. Dostępne jest pole namiotowe z przyłączami elektrycznymi i ciepłymi natryskami. Z przystani korzystają także grupy środowiskowe mieszkańców miasta, organizując ogniska i okolicznościowe imprezy. Przystań KŻ Popiel w 2005 roku otrzymała cztery gwiazdki 25

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ weter4_07.indd 1 2007-03-25 23:25:37 http://www.zgzbzziorwp.republika.pl/gwir.html Kwiecieñ 2007 G³os Weterana i Rezerwisty MAMY TAKĄ NADZIEJĘ Wspólnie z prezesem ZG podpisał Pan umowę z Departamentem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji

SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji SPRAWOZDANIE z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za okres XII kadencji w latach 2007 2012 1 Wykaz uchwał XII Zjazdu Krajowego ZOSP RP z 30 września 2007 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE.

KRONIKA ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE. KRONIKA ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE. 1981-2011 WYKAZ ZAWARTOŚCI KRONIKI: 1. Okolicznościowe wystąpienie Prezesa Zarządu Rejonowego w Jeleniej Górze mjr. w st. spocz. Tadeusza Smolińskiego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji

SPRAWOZDANIE. z działalności. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej. za okres XII kadencji SPRAWOZDANIE z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za okres XII kadencji w latach 2007 2012 1 Wykaz uchwał XII Zjazdu Krajowego ZOSP RP z 30 września 2007 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21 Jesteśmy stabilną i wiarygodną gminą (wywiad) str. 9 Mszczonowskie święto muzyki poważnej str. 18 Mszczonów po raz kolejny w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Rzeczpospolitej str. 9 Pierwszy i już z pewnością

Bardziej szczegółowo

OFEK /1986 2011/ - Bronisław Hynowski. 25 lat

OFEK /1986 2011/ - Bronisław Hynowski. 25 lat 25 lat 1986-2011 1 Fundatorzy założyciele OFEK Zakłady przemysłowe i instytucje oraz ich przedstawiciele: 1. Fabryka Maszyn Rolniczych AGROMET-ARCHIMEDES we Wrocławiu, Leon Łeszyk; 2. Wrocławskie Zakłady

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3

1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3 Spis treści: 1. O Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 3 2. Podsumowanie działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w latach 2011-2015 5 3. Sprawozdanie Komisji

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy. Od redakcji

Drodzy Czytelnicy. Od redakcji Od redakcji Drodzy Czytelnicy W roku 2014 będziemy obchodzić kilka okrągłych rocznic. 25 lat temu odbyły się w Polsce pierwsze po wojnie demokratyczne wybory. 15 lat temu Polska stała się członkiem NATO.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o sporcie

Informacja na temat stanu prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o sporcie Informacja na temat stanu prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o sporcie Warszawa, grudzień 2010 r. Na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz.

Bardziej szczegółowo

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ZARZĄD GŁÓWNY KOMISJA KRAJOZNAWCZA Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK Nr 15 2014 STYCZEŃ 1 Spis treści: Str. 2 Wprowadzenie Str. 6 Krajowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP BIULETYN 01/14 INFORMACYJNY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP ODWIEDŹ NAS www.fssm.pl Podstawowe dokumenty oraz inne informacje dotyczące Federacji Stowarzyszeń SłużbMundurowych RP znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO Z prac Rady Powiatu w Rypinie W dniu 20 lutego 2008 r. odbyła się XV Sesja Rady Powiatu, na której jednogłośnie przyjęto sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za rok 2007 oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY Już po raz czwarty w dniu 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Uroczyste obchody na Placu 11 Listopada rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej na maszt.

Bardziej szczegółowo

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i Z a r z ą d u G ł ó w n e g o T K K F z a l a t a

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r.

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. I WSTĘP Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA w 2005 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA w 2005 roku Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Główny ul. Mokotowska 14, 00-950 Warszawa tel: (22) 326-12-86, fax: (22) 628-41-68, e-mail: info@pck.org.pl www.pck.org.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: lipiec 2015r.

Data aktualizacji: lipiec 2015r. MAPA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINA KOBIERZYCE Data aktualizacji: lipiec 2015r. MAPA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ SPIS TREŚCI: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - Stowarzyszenie Klubów

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo