Instrukcja do definiowania wiązań zewnętrznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja do definiowania wiązań zewnętrznych"

Transkrypt

1 Instrukcja do definiowania wiązań zewnętrznych Wiązania zewnętrzne w programie KS-FKW słuŝą do definiowania połączeń do innych systemów. Łączenia moŝna zdefiniować dla wszystkich systemów KAMSOFT oraz dla wielu systemów innych firm. Do systemu KS-FKW przenosimy najczęściej dokumenty zakupu, sprzedaŝy oraz magazynowe, jednak moŝna przenosić wszelkie inne typy dokumentów, dla których zachodzi potrzeba ich zaksięgowania. Zdefiniowane wiązania i pobieramy za pomoca moduły System Raporty On-Line lub System Raporty Podczas przenoszenia dokumentów następuje automatyczne przypisanie typu dokumentów z obcego systemu do zdefiniowanego rejestru i typu dokumentu występującego w KS-FKW. Po pobraniu dokumentu do rejestru i przypisaniu go do typu dokumentów następuje automatyczna dekretacja przez definicje danego rejestru w wartościach jakie zdefiniujemy w wiązaniach zewnętrznych MoŜna teŝ określić informacje zwrotną do systemów współpracujących np. informacja o zapłaconych fakturach Np. mamy system magazynowy KS-HURT z którego pobieramy dokumenty zakupu i sprzedaŝy do systemu księgowego KS-FKW, dokumenty te automatycznie są przypisywane do rejestru sprzedaŝy lub rejestru zakupu i automatycznie dekretowane na odpowiednie konta wg definicji automatycznej dekretacji dla przypisanego rejestru I. DEFINICJE, systemy współpracujące W module tym konfiguruje się połączenia do systemów zewnętrznych z którymi moŝe współpracować system księgowy KS-FKW. Są to wszystkie programy KAMSOFT, ale moŝliwa jest takŝe współpraca z innymi systemami autorstwa innych firm pod warunkiem Ŝe obce firmy mają technologie i chęci pozwalające na współpracę z systemem KS-FKW. Współpraca za innymi systemami jest moŝliwa poprzez: - stworzenie widoków z danymi na serwerze ORALCE, - eksport danych do pliku tekstowego. Po wybraniu Systemy Współpracujące w okienku widzimy listę zdefiniowanych systemów które współpracują z naszym systemem, aby poprawić parametry naleŝy nacisnąć F4 Popraw natomiast aby zdefiniować nowe powiązanie naleŝy wcisnąć F2 Dodaj (rysunek 1)

2 Rysunek 1 Nazwa współpracującego systemu nazwa pod jaką będzie funkcjonowało powiązanie w systemie Rodzaj współpracującego systemu - typ systemu do jakiego się będziemy podłączać (domyślnie jest juŝ lista systemów KAMSOFT do których najczęściej wykonuje się podłączenie) Symbol systemu w KS-FKW numer systemu obcego w KS-FKW np.7 (obsługa nowego formatu np.007, w zaleŝności jakiego formatu uŝywa system współpracujący) Sposób pobierania (ONLINE mechanizmy ORACLE) przenoszenie dokumentów poprzez widoki tablic na bazie ORACLE (najczęściej stosowane) Sposób pobierania (OFFLINE raporty na dyskietkach) przenoszenie dokumentów poprzez pliki tekstowe o ustalonym formacie (niekoniecznie przez dyskietki), ustawienie głównie z systemów, które nie działają na bazie ORACLE np. KS-APTEKA. Konfiguracja połączenia ONLINE (Rysunek 1) W przypadku przenoszenia poprzez mechanizmy ORACLE naleŝy ustawić nazwy widoków z dokumentami do komunikacji z systemem KS-FKW. Nazwa schematu dla współpracującego systemu nazwa schematu w bazie ORACLE na którym jest zainstalowany system współpracujący

3 DBLink do schematu współpracującego nazwa DBLinka do serwera ORACLE z systemem współpracującym, jeŝeli system współpracujący i system KS-FKW działają na tym samym serwerze moŝna to pole zostawić puste Widok w systemie do współpracy z - nazwy widoków z róŝnymi dokumentami stworzonych w obcym systemie i schemacie. Uwaga: do widoków na innym schemacie schemat KS-FKW musi mieć dodane prawa odczytu i zapisu Parametry połączenia ONLINE (Rysunek 2) Rysunek 2 Czy pobierać dokumenty (w zadaniach autom.) dokumenty będą pobierane poprzez ustawione zadania automatyczne uruchamiane samoczynnie standardowo raz dziennie, w kaŝdej chwili moŝna teŝ pobrać dokumenty na Ŝądanie Czy potwierdzać korekty (w zadaniach autom.) zadania automatyczne uwzględnią potwierdzanie korekt Czy wysyłać dokumenty zapłat do syst. wspópr. zapisuje do widoków (w KS-HURT) informacje o zapłaconych dokumentach Czy odblok. dok. usunięte w FK w syst. współpr. dokumenty usunięte w FK są odblokowywane w systemach współpracujących (np.do poprawy) Czy synchronizować grupy kartotek przechodzą informacje do FK o pogrupowaniu listy kontrahentów (kontrahenci są grupowani w KS-HURT)

4 Czy sprawdzać dok. do pobierania przy rozlicz. kontrah. podczas gdy przejmowanie dokumentów jest ustawione automatycznie i jeszcze dokumenty nie przeszły do FK podczas wystawiania np.dokumentów kasowych nastąpi sprawdzenie czy są juŝ jakieś dokumenty w KS-HURT wystawione na danego kontrahenta jeszcze nie pobrane do FK Data od której wysyłać dokumenty zapłat dokumenty zapłat będą wysyłane te które są wystawione po tej dacie, jest to przewaŝnie data początku danego roku lub ostatniego ustalenia sald (puste pole = bez ograniczeń) Ilość dni wstecz po jakiej pobierać dok. z syst. współ. ile dni od bieŝącej daty dokumenty mają nie być pobierane (np.nie pobieraj zbyt nowych dokumentów aby nie blokować ich do poprawy), domyślnie moŝna zostawić puste Ilość dni za które zawsze pobierać dok. z syst. współ. po ilu dniach dokumenty zawsze będą pobierane z systemów współpracujących, domyślnie moŝna zostawić puste Ilość dni do sprawdz. czy są dok. do pobr. lub błęd. ile dni w tył sprawdzać dokumenty do pobrania w systemie współpracującym, moŝna zostawić puste

5 Konfiguracja połączenia OFFLINE (Rysunek 3) Rysunek 3 ŚcieŜka do raportów plikowych z tego systemu - F10 wybiera ścieŝkę do pliku z exportem danych z obcego systemu Oznaczenie stawek VAT w systemie obcym przypisanie symboli oznaczających VAT z systemu obcego do systemu FK (np. A-22%) F4 Poprawia oznaczenie stawki VAT

6 II. DEFINICJE, wiązania wewnętrzne Po wybraniu wiązania wewnętrzne w okienku widzimy listę zdefiniowanych powiązań dotyczącą danego systemu, który zdefiniowaliśmy w systemach współpracujących, aby poprawić parametry naleŝy nacisnąć F4 Popraw, aby usunąć powiązanie naleŝy nacisnąć F8 Usuń, natomiast aby zdefiniować nowe powiązanie naleŝy wcisnąć F2 Dodaj (rysunek 4) Rysunek 4 Pojawi się lista typów dokumentów, naleŝy wybrać pod jakim typem dokumentu w systemie KS-FKW chcemy przejąć dany dokument z systemu obcego. Po wybraniu typu dokumentu pojawi się nam okienko (Rysunek 5) z parametrami powiązania wewnętrznego dla tego typu dokumentu.

7 Rysunek 5 Symbol wpisujemy nazwę symbolu dokumentu w systemie obcym, symbole są budowane przewaŝnie według wzoru: XXYYZZ, gdzie XX określa - HS sprzedaŝ (rozchód) - HZ zakup (przychód) - HM operacje magazynowe np.mm YY typ dokumentu w systemie współpracującym np. PZ, PZK, FV, FVK ZZ - oraz symbol systemu w KS_FKW lub numer oddziału w zaleŝności od konfiguracji w systemie współpracującym np. HZ10 - dokumenty zakupu z oddziału 10 Szczegółowe informacje pod jakim symbolem jest udostępniony dokument moŝna sprawdzić za pomocą funkcji System Raporty On- Line Sh+F6 Sprawdź Sprawdzenie udostępnianych dokumentów przez system (tylko dla dokumentów przenoszonych poprzez bazę danych Oracle).

8 OSID nazwa systemu, z którego ma pobrać widoki z danymi Nazwa nazwa wiązania wewnętrznego dla dokumentu Nazwa rejestru F10 wybór rejestru do którego będą przenoszone dokumenty, dany typ dokumentu musi posiadać powiązanie z wybranym rejestrem Teczka F10 wybór teczki do której mają trafiać automatycznie przejmowane dokumenty UŜyj automatycznej teczki rejestru wpisz do domyślnej teczki dla wybranego rejestru Wariant dekret F10 wybór domyślnego wariantu dekretu Oddział wybór oddziału w FK do którego pobrany dokument będzie przypisany, jeŝeli nie ma oddziałów naleŝy wybrać CENTRALA Teczka automat wg - twórz automatyczne teczki według (daty dokumentu lub numeru raportu) np. gdy z systemów współpracujących przechodzą zapłaty i automatycznie są tworzone raporty kasowe Rola dla nowej teczki przypisanie domyślnej roli do dynamicznie tworzonej teczki (np.administrator) Łącz w transakcje wykorzystywane do rozliczenia dokumentów z innych systemów np. gdy kasa jest uruchomiona w systemie KS-HURT Pobieraj automatycznie(zadania) pobieraj poprzez zdefiniowane zadania automatycznie lub poprzez wywołanie pobrania na Ŝądanie Pobieraj tylko na Ŝądanie ustawienia pobierania w zadaniach nie będą brały pod uwagę tego typu dokumentu Nie pobieraj dokument zostanie ignorowany przez zadania automatyczne oraz poprzez ręczne wywołanie pobrania F5 Przypisz symbole przypisuje symbole odpowiadające nazwie danych kolumn, moŝna teŝ przypisać ręcznie symbole po których mają się wpisywać róŝne kwoty w odpowiednich kolumnach np. suma brutto = SDBRU netto zakupu = SZNET odchyłki = SODCH

9 III. Pobieranie dokumentów na Ŝądanie Wchodzimy do System->Raporty On-line (Rysunek 6) i wykonujemy następujące czynności Rysunek 6 Sh+F6 Sprawdź moŝemy bez pobierania dokumentów tylko sprawdzić ile dokumentów jest do pobrania w danym okresie, po ustawieniu zakresu dat F8 Odblokuj usunięte dok. odblokowuje dokumenty np.w KS-HURT, które usunęliśmy w systemie FK, stosuje się to głównie aby poprawić błędny dokument, usuwamy go w systemie FK, odblokowujemy i poprawiamy w KS-HURT i jeszcze raz pobieramy F6 Pobierz dokumenty pobieramy dokumenty do systemu FK na Ŝądanie w zakresie ustawionych dat Zawsze po operacji warto obejrzeć zakładkę Raport z wykonania operacji aby zorientować się czy jakieś dokumenty przeniosły się i ile oraz czy były jakieś błędy

10 IV. Przykład definiowania nowego wiązania zewnętrznego (na podstawie załącznika 1 schematu przenoszenia dokumentów) Jakie kroki musimy przejść aby zdefiniować przejmowanie nowego typu dokumentu sprzedaŝy z HURT? 1. Na początku sprawdzamy w programie HURT w module 22Kartoteki w funkcji Słowniki->Typy->Typy dokumentów (załącznik 1 rys. 1) sprawdzić czy dany typ dokumentu który nas interesuje będzie przekazywany do FK. Sprawdzamy to naciskając F4 Popraw i zakładkę Znaczniki opcja Przekazywać do FK (załącznik 1 rys. 2) 2. W Definicje -> systemy współpracujące sprawdzić czy istnieje połączenie do systemu HURT który nas interesuje, jeŝeli nie ma to naleŝy zdefiniować nowy system współpracujący o typie KS-HURT (załącznik 1 rys. 5) 3. JeŜeli HURT jest na tym samym serwerze co FK wybieramy sposób połączenia ONLINE i wypełniamy nazwę schematu (w naszym przypadku HURT) i nazwy widoków z danymi jakie do nas eksportuje HURT W naszym wypadku jest to: V_FK_DOK_PLT dla dokumentów (załącznik 2) V_FK_ZAP - dla zapłat V_FK_KNT - dla synchronizacji kartotek 4. Następnie sprawdzamy czy dokument czeka do pobrania w danym widoku poprzez funkcję w FK System->Raporty On-line->Sh+F6 Sprawdź->Sprawdzenie udostępnianych dokumentów przez system, powinny nam się pokazać jakie typy dokumentów czekają do pobrania w widoku w danym okresie czasu. Nasz nowy typ dokumentu teŝ tam powinien się pojawić. 5. Widzimy dokumenty typu (HS* sprzedaŝ, HZ* - zakup, HM* operacje magazynowe) PoniewaŜ interesuje nas faktura o symbolu FK w HURCIE to widzimy ten typ dokumentu jako dokument sprzedaŝy i symbol dokumentu czyli HSFK, a przy nim ile dokumentów czeka do pobrania w danym okresie czasu. 6. Dalej wchodzimy do Definicje->wiazania zewnętrzne i dodajemy nowe wiązanie, skazując na początku pod jakim typem dokumentu będzie ten dokument funkcjonował w FK. (w naszym przypadku jest to FZV faktura sprzedaŝy VAT) 7. I konfigurujemy dalej opcje dla tego powiązania dokumentu wpisując nazwę i wybierając rejestr, teczkę i wariant dekretacji. (załącznik 1 rys. 4) 8. Jako symbol wpisujemy typ dokumentu w widoku, który moŝemy sprawdzić w System->Raporty On-line->Sh+F6 Sprawdź->Sprawdzenie udostępnianych dokumentów przez system 9. Po wpisaniu wszystkich opcji naciskamy F5 Przepisz symbole i pojawi się nam na dole lista przypisanych symboli do kolumn, które występują w danym rejestrze. (załącznik 1 rys. 4)

11 MoŜemy teŝ w zaleŝności od potrzeb przypisać symbole do dowolnych kolumn rejestru. Najczęściej przypisywanymi symbolami są SDBRU - suma brutto, SZNET - netto zakupu, SODCH - odchyłki 10. JeŜeli odpowiednio skonfigurowaliśmy dekretacje dla rejestrów do odpowiednich typów dokumentów to naleŝy juŝ tylko pobrać dokumenty poprzez funkcje System ->Raporty On-line->F6 Pobierz dokumenty i sprawdzić w odpowiednim rejestrze czy pojawiły się i dobrze zostały zadekretowane

Program Finansowo Księgowy. KS-FKW Windows. Podręcznik użytkownika

Program Finansowo Księgowy. KS-FKW Windows. Podręcznik użytkownika Program Finansowo Księgowy KS-FKW Windows Podręcznik użytkownika Katowice 2014 System KS-FKW wersja 2014.01.0.0 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Producent : Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ II

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ II Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ II Radom, kwiecień 2007 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

Pan kont w programie Madar 7

Pan kont w programie Madar 7 Pan kont w programie Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

Opis Programu KAMSOFT GT

Opis Programu KAMSOFT GT Opis Programu KAMSOFT GT Program służy do przenoszenia danych z programu Kamsoft Apteka (KS-Apteka) do programów Insert GT (Rewizor/Rachmistrz). Program konwertujący (Kamsoft GT) może być zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Wer. 1.08s 1 Od autorów Dziękujemy za podjęcie decyzji o wyborze naszego oprogramowania. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 WPROWADZENIE...6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7

Bardziej szczegółowo

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Mini Intrastat Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, maj 2007 2 HUZAR SOFTWARE WSTĘP... 5 UMOWA LICENCYJNA... 5 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA. Dokumentacja eksploatacyjna

Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA. Dokumentacja eksploatacyjna Zintegrowany System Zarządzania KSIĘGOWOŚĆ BANK KASA Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 5 Charakterystyka modułu... 7 Dokumenty księgowe... 11 Zbiory danych... 15 Schemat eksploatacji modułu...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I Radom, kwiecień 2007 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 11.10.2006 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ Program do prowadzenia pełnej księgowości Spis treści WSTĘP...6 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU...7 1. MPZ...7 2. MPK...7 3. Logowanie...7 4. Przyciski...8 5. Ogólne informacje o głównym oknie i menu...9

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

2010 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul.jasna 3a tel.(012) 415-23-72 e-mail:market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl

2010 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul.jasna 3a tel.(012) 415-23-72 e-mail:market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl Grupowa zmiana stawek podatku VAT w programie PC-Market Instrukcja serwisanta i użytkownika 2010 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul.jasna 3a tel.(012) 415-23-72 e-mail:market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania programu

Instrukcja uŝytkowania programu FK Instrukcja uŝytkowania programu PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. WSTĘP... 4 1.1. MODUŁ FK W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA... 4 1.2. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER 1. PODSTAWOWE IKONY 2. OKNO GŁÓWNE 3. USTAWIENIA PERSONALNE 4. KARTOTEKA WYSTAWCY DOKUMENTÓW 5. KARTOTEKA KONTRAHENTÓW 6. HISTORIA KONTRAHENTA 7. EKSPORT DANYCH KONTRAHENTÓW

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów

CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów Wersja 5.00 www.cafefirma.pl m2m@dgcs.biz I. Wprowadzenie Uwaga! CafeFirma Księga Przychodów i Rozchodów jest programem w trakcie stałego

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Księgi Handlowe. podręcznik uŝytkownika

Aplikacja Ramzes. Księgi Handlowe. podręcznik uŝytkownika Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Księgi Handlowe podręcznik

Bardziej szczegółowo