Zbiór studiów dedykowanych Profesorowi Wiesławowi Hładkiewiczowi w 35-lecie pracy naukowo-dydaktycznej. redaktorzy i autorzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiór studiów dedykowanych Profesorowi Wiesławowi Hładkiewiczowi w 35-lecie pracy naukowo-dydaktycznej. redaktorzy i autorzy"

Transkrypt

1 W KRĘGU POLITYKI REDAKCJA NAUKOWA ADAM ILCIÓW ROBERT POTOCKI Zielona Góra Częstochowa 2009

2 Zbiór studiów dedykowanych Profesorowi Wiesławowi Hładkiewiczowi w 35-lecie pracy naukowo-dydaktycznej redaktorzy i autorzy

3 PROF. WIESŁAW HŁADKIEWICZ 3

4 Recenzent: DR HAB. JAROSŁAW MACAŁA Projekt okładki: STANISŁAW MATUSIAK Korekta i adiustacja: JANINA POTOCKA Redakcja techniczna ROBERT POTOCKI Editors & authors, Zielona Góra 2009 Śląskie Towarzystwo Naukowe, Częstochowa 2009 ISBN Wydawca: ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE IM. MICHAŁA GRAśYŃSKIEGO ALEJA POKOJU 6/ CZĘSTOCHOWA 4

5 SPIS TREŚCI O Instytucie Politologii UZ słowo wstępne (Bernadetta Nitschke) 7 Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz: rys biograficzny 12 Bibliografia naukowa Wiesława Hładkiewicza (Adam Ilciów) 19 Daniel Koteluk, Zanim pamięć przeminie: Edward Hładkiewicz 34 * * * Zygmunt Kowalczuk, Moja mała ojczyzna z wielką historią 41 Daniel Kotlarek, Administracja powiatu zielonogórskiego w latach Przemysław Bartkowiak, Proces oczyszczania księgozbiorów w bibliotekach zielonogórskich w latach Ryszard Zaradny, Elity zielonogórskie w Marcu Fatima Nowak-Małolepsza, Niemcy na Ziemi Lubuskiej w latach Marcin Wajda, Komercjalizacja i prywatyzacja elektrociepłowni Zielona Góra 93 Stanisław Matusiak, Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu w latach * * * Dariusz Miszewski, Polska wobec koncepcji Paneuropy 109 Ryszard Rauba, Polityka gospodarcza Piłsudczyków w latach w publicystyce Przeglądu Powszechnego 119 Tomasz Nodzyński, Uwagi o przemianach polskiej myśli zachodniej w latach Radosław Domke, Publicystyka emigracyjna wobec ziem odzyskanych w latach Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Świat bez granic Twórczość Polaków na obczyźnie w świetle prasy emigracyjnej 154 Grzegorz Nieć, ZSL wobec dziedzictwa ruchu ludowego (do 1956 roku) 166 Dariusz Asienkiewicz, Spór PRL-NRD o rozgraniczenie Zatoki Pomorskiej w latach 1980-tych 177 Leszek Kucz, Rosja w polityce wschodniej III RP ( ) 183 Anna Łoś-Nowak, Wyzwania dla społeczeństwa polskiego w dobie transformacji systemowej 190 * * * Tomasz Banaszak, Filozofia polityczna Hobbesa w świetle współczesnych interpretacji kontraktualistycznych 202 Mieczysław Kopeć, Fakt naukowy w ujęciu Ludwika Flecka 213 Jarosław Flakowski, Elity polityczne byłej NRD po 1989 roku. 219 Agnieszka Opalińska, Aparat bezpieczeństwa w NRD 231 Ryszard Kessler, Marketing polityczny w kampanii wyborczej w Niemczech w 2009 roku 243 Dorota Miłoszewska, Wielka gra w rozwaŝaniach Josepha Nye a 254 5

6 Michał Radoszko, Polityka USA w Eurazji po 11 IX 2001 roku według Ariela Cohena 263 Stefan Dudra, Piotr Pochyły, Kurdowie wokół problemu toŝsamości narodowej 272 Anna Janiak, Fundamenty ideowe doktryny Busha 285 Paweł Karp, Bundeswehra na Czarnym Lądzie w latach Robert Potocki, (Kontr)rewolucja rózg? Kryzys polityczny w Gruzji z listopada 2007 roku 306 Michał Szymuś, Problem uchodźców: przypadek Gruzji 326 Przemysław Ozierski, Tarcia polityczne w posierpniowej Gruzji (do 9 kwietnia 2009 roku) 336 Andrzej Małkiewicz, Czy Chiny stają się supermocarstwem? 348 6

7 O INSTYTUCIE POLITOLOGII UZ SŁOWO WSTĘPNE I nstytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego powstał 1 maja 1997 roku w wyniku prac J.M. Rektora ówczesnej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego prof. dra hab. Hieronima Szczegóły, prof. dra hab. Bronisława Pasierba, prof. dra hab. Mariana Eckerta oraz prof. dra hab. Alberta Pawłowskiego. Znaczący wpływ na powstanie tej instytucji mieli takŝe prof. dr hab. Mariusz Gulczyński oraz prof. dr hab. Lesław Koćwin. Pierwszym dyrektorem został prof. Bronisław Pasierb, następnie funkcję tę pełnił prof. Olgierd Cetwiński. Obecnie obowiązki te sprawuje prof. Bernadetta Nitschke 1. W roku akademickim 2009/2010 Instytut Politologii zatrudnia 45 osób w tym 8 profesorów nadzwyczajnych oraz blisko 20 adiunktów. W ramach jego struktury naukowo-dydaktycznej funkcjonuje siedem zakładów: 1. Zakład Historii Idei i Ruchów Społecznych prowadzony przez dra hab. Bohdana Halczaka, prof. UZ. Jego celem jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów m. in. w zakresie następujących zagadnień: pojęcie i istota państwa, koncepcje genezy państwa, państwo społeczeństwo naród jednostka oraz ich relacje w rozwoju historycznym, formy państwa, funkcje państwa, koncepcje państwa we współczesnej myśli polityczno-prawnej, pojęcie prawa, norma prawna, przepis prawny, stosunek prawny, źródła prawa, system prawa; 2. Zakład Marketingu Politycznego kierowany przez dra hab. Güntera Erbe, prof. UZ. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów m. in. w zakresie następujących zagadnień: definicje i koncepcje marketingu politycznego, historyczny rozwój marketingu politycznego, rynek polityczny, rynek wyborczy, produkt polityczny, kreowanie wizerunku polityków i partii, rodzaje kampanii w marketingu politycznym, planowanie strategiczne kampanii, narzędzia uŝywane w kampaniach i ich systematyzacja, marketing polityczny a kultura polityczna, wpływ marketingu politycznego na zachowania wyborcze, efektywność i krytyka działań marketingowych we współczesnej demokracji. 3. Zakład Najnowszej Historii Politycznej prowadzony przez dra hab. Olgierda Kieca, prof. UZ. Celem Zakładu jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów m. in. w zakresie następujących zagadnień: skutki I wojny Światowej, ład wersalski, wielki kryzys ekonomiczny, totalitaryzmy w XX wieku; przyczyny, przebieg i rezultaty II wojny światowej; podział Europy i świata na dwa systemy, zimna wojna, upadek kolonializmu, problem niemiecki, integracja europejska, upadek realnego socjalizmu i kryzys ZSRR, ruchy wolnościowe i demokratyczne w Europie Środkowej i Wschodniej; polityczne aspekty odrodzenia niepodległego państwa polskiego, kształtowanie granic państwa; polityka zagraniczna II RP, reformy spo- 1 B. Nitsch ke, Wstęp, Rocznik Lubuski 2007, t. 33. cz. 2, s

8 łeczno-gospodarcze II RP, przewrót majowy w 1926 roku i rządy sanacji, Polska w latach II wojny światowej, wielkie mocarstwa wobec Polski; powojenna Polska: kształt terytorialny, ludność, potencjał ekonomiczny; system polityczny; monopolizacja władzy, geneza stalinizmu, zakres i formy uzaleŝnienia od ZSRR; opozycja: przemiany, formy walki; rola Kościoła rzymsko-katolickiego, polityka wyznaniowa PRL, NSZZ Solidarność i przemiany lat osiemdziesiątych, stan wojenny, początki transformacji ustrojowej. 4. Zakład Państwa i Prawa kierowany przez dra hab. Bernadettę Nitschke, prof. UZ. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów m. in. w zakresie następujących zagadnień: pojęcie i istota państwa, koncepcje genezy państwa, państwospołeczeństwo-naród-jednostka oraz ich relacje w rozwoju historycznym, formy państwa, funkcje państwa, koncepcje państwa we współczesnej myśli polityczno-prawnej, pojęcie prawa, norma prawna, przepis prawny, stosunek prawny, źródła prawa, system prawa. 5. Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzony przez dra hab. Stefana Dudrę, prof. UZ. Celem Zakładu są badania naukowe oraz kształcenie studentów m. in. w zakresie następujących zagadnień: istota i funkcje internacjologii, uczestnicy stosunków międzynarodowych, systemy międzynarodowe, polska polityka zagraniczna, wyznaczniki polityki zagranicznej, struktury organizacyjne współczesnego świata i ich ewolucja, główne problemy współczesnego świata, stosunki transatlantyckie, istota i formy integracji europejskiej, koncepcje integracji europejskiej, uwarunkowania i etapy rozwoju integracji europejskiej, status prawno-ustrojowy Unii Europejskiej, Polska w Unii Europejskiej. 6. Zakład Systemów Politycznych kierowany przez dra hab. Andrzeja Małkiewicza, prof. UZ. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów m. in. w zakresie następujących zagadnień: system polityczny i jego elementy, typologia systemów politycznych, komparatystyka współczesnych systemów politycznych, współczesne teorie demokracji, funkcje wyborów w systemach demokratycznych i autorytarnych, systemy wyborcze, typologia reŝimów politycznych, struktura i funkcje parlamentu, pozycja głowy państwa, kompetencje rządu, władza sądownicza w systemie politycznym, miejsce partii i grup interesów w systemie politycznym, rywalizacja polityczna, system polityczny RP, społeczeństwo obywatelskie. 7. Zakład Teorii Polityki prowadzony przez dra hab. Wiesława Hładkiewicza, prof. UZ. Celem Zakładu jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów m. in. w zakresie następujących zagadnień: teoria i praktyka - spory dotyczące roli myślenia teoretycznego, podejście normatywne w polityce, podejście empiryczne w polityce, podejście krytyczne w polityce, podejście historyczne w polityce, teorie władzy politycznej, teorie 8

9 podmiotowości, teorie działań politycznych, teorie kultury politycznej, teorie zmiany i rozwoju politycznego, metodologia badań politologicznych. Trzeba przyznać, Ŝe środowisko naukowe Instytutu Politologii UZ jest stosunkowo młode oraz wywodzi się z rozmaitych ośrodków naukowych kraju. Mimo to w ciągu całego istnienia udało się juŝ wypracować znaczącą spuściznę intelektualną. Tacy pracownicy jak: prof. Stefan Dudra, prof. Bohdan Halczak, prof. Wiesław Hładkiewicz, prof. Olgierd Kiec, dr Iwona Korcz czy dr Robert Potocki posiadają dorobek naukowy sięgający ponad stu publikacji 2. Na dzień 1 XII 2009 roku potencjał intelektualny Instytutu zamykał się blisko w 1150 pozycjach bibliograficznych. Tylko w ostatnich dwóch latach ukazało się szereg nowych propozycji o charakterze monograficznym: Ryszarda Zaradnego Władza i społeczność Zielonej Góry w latach (Zielona Góra 2009), Roberta Potockiego Wojna sierpniowa (Warszawa 2009), Andrzeja Małkiewicza i Mariusza Gulczyńskiego Wiedza o partiach i systemach partyjnych (Warszawa 2008), Tomasza Klina Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej (Toruń 2008), Stefana Dudry Poza małą ojczyzną: Łemkowie na Ziemi Lubuskiej (Wrocław 2008) oraz Dawida Kotlarka Zielona Góra w niemieckim piśmiennictwie do roku 1945 (w ujęciu historyczno-bibliograficznym) (Zielona Góra 2008). Nie sposób tu takŝe nie wspomnieć o szeregu wydawnictw o charakterze zbiorowym. Tylko w 2009 roku pracownicy Instytutu Politologii UZ wydali na tym obszarze następujące pozycje: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego pod red. Waldemara Sługockiego, Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku: Studia historyczne i politologiczne, gdzie współredaktorem był Wiesław Hładkiewicz, Łemkowie, Bojkowie, Rusini: Historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, gdzie współredaktorami byli Stefan Dudra i Bohdan Halczak, Kościoły, polityka, historia: ze studiów nad problemami mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX i XXI wieku, pod redakcją Stefana Dudr y i Olgierda Kieca, Radykalna Lewica na ziemiach polskich w latach SDKPiL, KPRP, KPP pod redakcją Ryszarda Rauby oraz Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza: szkice biograficzne, gdzie jednym z redaktorów był Dawid Kotlarek. NiezaleŜnie od tego zielonogórskie środowisko politologiczne jest organizatorem szeregu znaczących konferencji naukowych. Niektóre z nich mają nawet charakter cykliczny. Prof. Bohdan Halczak oraz prof. Stefan Dudra są organizatorami corocznej międzynarodowej konferencji naukowej poświeconej problematyce mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto Instytut, w kooperacji z innymi środowiskami 2 Publikacje pracowników Instytutu Politologii UZ na dzień 1 XI 2009 roku, <http://publikacje.uz.zgora.pl:7777/skep/show.authors?wp_jezyk=1&wp_wydzial_id=1022&wp_jednostk a_id=1048&wp_rodzaj_jednostki=1> (2 XI 2009). 9

10 naukowymi kraju, uczestniczy w edycji pisma Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne. RównieŜ z Instytutem Historii UZ wydaje wspólnie periodyk: In Gremium: Studia nad Historią, Kulturą i Polityką. Ponadto szereg pracowników (prof. Stefan Dudra, prof. Wiesław Hładkiewicz, prof. Jarosław Macała, dr Tomasz Klin, dr Robert Potocki, mgr Anna Janiak) zasiada w radzie raukowej bądź składzie redakcyjnym biuletynu naukowonaukowego Instytutu Geopolityki Geopolityka i Przegląd Geopolityczny. W sumie trzeba podreślić, ze kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Politologii UZ jest stosunkowo młoda, ambitna i w pełni rozwoju naukowego. Przygotowywane są kolejne rozprawy habilitacyjne, doktorskie i monografie, które są dostrzegane nie tylko w kraju, ale i za granicą. Bardzo dobrze układa się współpraca między pracownikami Instytutu a studentami, którzy w duŝej części angaŝują się w działalność samorządu akademickiego, w Ŝycie Uniwersytetu i róŝne formy aktywności studenckiej w sposób wykraczający niejednokrotnie poza typowe sytuacje spotykane w szkolnictwie wyŝszym. Co zaś najwaŝniejsze, bardzo duŝe jest zaangaŝowanie w zdobywanie wiedzy wychodzące w sposób wykraczający poza standardy. I mimo, Ŝe współczynnik bezrobocia wśród absolwentów w województwie lubuskim naleŝy na najwyŝszych w kraju, na naszych absolwentów jest stałe zapotrzebowanie w róŝnego rodzaju instytucjach samorządowych i urzędach państwowych, partiach politycznych, biurach poselskich i senatorskich oraz lokalnej prasie społeczno-politycznej. Jedną z osób, która współczesnej odcisnęła swoje piętno na działalności naukowej i dydaktycznej Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego jest niewątpliwie osoba prof. Wiesława Hładkiewicza, który od 2003 roku kieruje Zakładem Teorii Polityki. W tym czasie był on promotorem dwóch rozpraw doktorskich (Adama Ilciowa i Anny Łoś-Tomiak), autorem czterech recenzji doktorskich, jednej habilitacyjnej oraz pięciu recenzji wydawniczych. Nie sposób tu pokrótce wymienić ogromnego dorobku naukowego i publicystycznego, który liczy ponad dwieście pozycji, jak i aktywności na licznych konferencjach. W kraju uczestniczył on m.in. w sesjach organizowanych przez uczelnie lub instytucje naukowe w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Szczecinie, Lublinie, Olsztynie, Kazimierzu Dolnym, Puławach. Z kolei poza granicami kraju występował z publicznymi odczytami w Berlinie, Dreźnie, Frankfurcie nad Odrą, Londynie, Wiedniu, Orchard Lake (USA) Lille, Vaudricourt, Rzymie, Brukseli, Cannes. Ponadto zaangaŝował się w powstanie i działalność think tanku Instytut Geopolityki. Za całokształt swojej działalności akademickiej prof. W. Hładkiewicz otrzymał w 2009 roku Medal Komisji Edukacji Naukowej. W tym okresie dał się on poznać nie tylko jako kompetentny i doświadczony nauczyciel akademicki, lecz takŝe jako sprawdzony organizator wielu imprez o charakterze naukowym oraz rzeczowy członek Rady Instytutu Politologii. Zyskał 10

11 takŝe szersze uznanie zarówno wśród kadry naukowej, jak i szerokich mas studenckich. Biorąc pod uwagę wspomniane uwarunkowania i okoliczności praca zbiorowa: W kręgu polityki, powstała z inicjatywy dwóch adiunktów IP UZ: Adama Ilciowa i Roberta Potockiego jest rozprawą raczej nietypową. Nie jest to bynajmniej zwyczajowa księga pamiątkowa (jubileuszowa), którą zwyczajowo tworzy się w ramach określonych jednostek organizacyjnych, lecz jak podkreślają to sami redaktorzy zbiór studiów dedykowanych prof. Wiesławowi Hładkiewiczowi z okazji 35-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, którego podstawowym przesłaniem jest nie tylko uhonorowanie konkretnej osoby, lecz takŝe a moŝe przede wszystkim (auto)prezentacja potencjału naukowego, głównie młodszej kadry naukowej Instytutu Politologii UZ oraz jedna z szeregu inicjatyw intelektualnych mająca na celu szerszą i głębszą integrację zielonogórskiego środowiska politologicznego. Właśnie powyŝsze okoliczności i uwarunkowania sprawiły, Ŝe w tytułowej pracy zbiorowej dominują trzy duŝe grupy tematyczne: (1) mała ojczyzna, Ŝe szczególnym uwzględnieniem problematyki lubuskiej; (2) następnym eksponowanym wątkiem jest szeroko rozumiana problematyka polska oraz (3) wybrane problemy z obszaru Wielkiej Polityki. BERNADETTA NITSCHKE 11

12 ADAM ILCIÓW * W WIESŁAW HŁADKIEWICZ: RYS BIOGRAFICZNY iesław Hładkiewicz urodził się 11 sierpnia 1950 roku w Jasieniu (obecne województwo lubuskie), gdzie ukończył szkołę podstawową 1. Jego matka Maria z domu Humenna pochodziła z Monasterzysk; zaś nie- Ŝyjący juŝ ojciec z Podola. Dziadek Piotr był sekretarzem gmin zbiorowych i pracował jako leśniczy w dobrach rodu Badeni. W 1968 roku ukończył liceum ogólnokształcące w Zielonej Górze. Wówczas jego dyrektorem był legendarny twórca szczepu harcerskiego Makusyny Zbigniew Czarnuch, historyk z wykształcenia 2. W szkole średniej W. Hładkiewicz odpowiadał za redagowanie gazetki, za uzyskiwane wyniki w nauce odznaczony został dyplomem Honorowy uczeń szkoły. Był takŝe członkiem ZHP i Koła Historycznego. Po uzyskaniu matury, w latach , studiował historię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską: Ekspansja kolonialna Rzeszy niemieckiej w Afryce napisał pod kierunkiem prof. Janusza Pajewskiego. Recenzentem rozprawy był prof. Antoni Czubiński. Podczas studiów czynnie uczestniczył w pracach studenckiego koła naukowego historyków. Od l VII 1973 do l VII 1974 roku W. Hładkiewicz był pracownikiem naukowym, zatrudnionym jako asystent-staŝysta w Zakładzie Badań nad Polonią Zagraniczną PAN przy Instytucie Zachodnim 3. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się wówczas głównie na Ŝyciu społecznopolitycznym polskich uchodźców w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec, tamtejszej Polonii, polsko-niemieckich stosunkach transgranicznych oraz historii Niemiec. Za badania naukowe nad dziejami Polaków w Niemczech otrzymał w 1975 roku nagrodę Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną Polonia. W sierpniu 1974 roku powrócił do Zielonej Góry, gdzie z dniem 1 września tegoŝ roku rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną w Instytucie Nauk * Absolwent Politechniki Zielonogórskiej i uczeń prof. Wiesława Hładkiewicza, adiunkt w Instytucie Politologii UZ; jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych; w latach pracował równieŝ jako redaktor zarządzający (Managing Editor) w anglojęzycznym wydawnictwie uczelnianym IJAME. 1 Anna Szymczyk, w latach była nauczycielem w SP nr 1, zaś w kierownikiem tej szkoły. Następnie podjęła pracę w SP nr 2 w Jasieniu, gdzie pracowała aŝ do przejścia na emeryturę w 1991 roku. Wspaniały pedagog i matematyk. Pracę zawodową po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Bochni podjęła w 1955 r. w SP w Wicinie, koło Jasienia. 2 Po latach Jubilat poświęcił mu kilka wspomnień. Por.: W. Hładkiewicz, Zbigniew Czarnuch jakiego znam, Nadodrze, 6-19 IX 1987, nr 18, s. 6; Idem, Czarnuch jest jeden, Lubuskie Nadodrze 29 III 2001, nr 5, s Pierwszym kierownikiem Zakładu był prof. Zygmunt Dulczewski, potem prof. Antoni Czubiński, a następnie prof. Lech Trzeciakowski. 12

13 Społecznych WyŜszej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego. 4 Następnie pracował na stanowisku adiunkta w Zakładzie Wiedzy o Państwie, w Instytucie Historii. W latach współredagował pismo studenckie Faktor. Ponadto od 1974 roku współpracował takŝe z dwutygodnikiem Nadodrze. W tym teŝ czasie, pod kierunkiem prof. Janusza Pajewskiego, przygotował rozprawę doktorską: Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec , którą obronił w 1977 roku w Instytucie Historii UAM. Recenzentami monografii byli prof. Włodzimierz T. Kowalski i prof. Stanisław Kubiak. W 1982 roku pracę tę opublikowało drukiem Wydawnictwo Uczelniane WSP w Zielonej Górze. Od tego czasu zainteresowania naukowe W. Hładkiewicza koncentrowały się głównie na zagadnieniach dotyczących historii najnowszej Niemiec, stosunków polsko-niemieckich, polskiej emigracji politycznej w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W 1986 roku Wydawnictwo Uczelniane WSP w Zielonej Górze wydało kolejną ksiąŝkę Jubilata: System kolonialny Rzeszy niemieckiej (recenzenci: prof. Janusz Pajewski, prof. Antoni Czubiński). We wrześniu 1979 roku przebywał na staŝu naukowym w Augsburgu jako stypendysta fundacji Deutscher Akademischer Austausch Dienst. Uczestniczył w konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie wyŝsze w Pecs (1976), Cottbus (1979, 1983), Gőstrow (1983), Dreźnie (1982, 1983, 1984), Strasbourgu (1982) i Exeter (1985). W latach 80. XX wieku, najpierw jako adiunkt w Instytucie Historii, a później w Instytucie Nauk Politycznych, zajmował się badaniami nad teorią młodzieŝy, organizacji młodzieŝowych i kulturą polityczną tej generacji. Ich wyniki publikował m.in. w centralnych wydawnictwach naukowych w Warszawie 5. W 1983 roku W. Hładkiewicz zredagował tom materiałów poświęconych teorii i metodologii badań nad kulturą polityczną studentów, który wydało Wydawnictwo Uczelniane WSP w Zielonej Górze. Jednocześnie kontynuował badania z zakresu nauki o polityce, wiedzy o państwie, w szczególności zajmował się problematyką elit politycznych w społeczeństwie, Zjednoczenia Polskiego w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec, organizacji młodzieŝowych w RFN i stosunków polskoniemieckich na pograniczu. W tym okresie prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu historii najnowszej Polski i wiedzy o państwie (zwłaszcza systemu polityczno-administracyjnego państwa). W latach był prodziekanem Wydziału Humanistycznego WSP w Zielonej Górze ds. studenckich i dydaktycznych. Dwukrotnie został wyróŝniony za dotychczasową pracę naukowo-dydaktyczną nagrodą III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa WyŜszego i Techniki (1977, 1982) oraz wielokrotnie nagrodami Rektora WSP. 4 Rektorem uczelni był wówczas prof. Hieronim Szczegóła, dyrektorem administracyjnym zaś dr Stefan Boliński. 5 Zob. Bibliografia publikacji pracowników WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze , opr. E. Kwaśniewicz, Zielona Góra 1987, s

14 W latach był przewodniczącym Oddziału Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ w Zielonej Górze i członkiem władz naczelnych tej organizacji. Współorganizował wyjazdy studyjne do europejskich siedzib ONZ w Genewie i Wiedniu. Był takŝe członkiem oficjalnych delegacji Towarzystwa składających wizyty w Londynie, Exeter, Sztokholmie i Uppsali na zaproszenie tamtejszych władz PTP ONZ. W Sztokholmie delegacja spotkała się wówczas z dyrektorem SIPRI (Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem) prof. Adamem Danielem Rotfeldem, późniejszym polskim ministrem spraw zagranicznych w rządzie Marka Belki 6. Z kolei w marcu 1988 roku uczestniczył w spotkaniu załoŝycielskim filii Instytutu Zachodniego w Zielonej Górze, która znacząco wpłynęła na oŝywienie działalności naukowej i popularyzatorskiej członków IZ z terenu ówczesnego województwa zielonogórskiego 7. Na początku lat 1990-tych W. Hładkiewicz powrócił do badań naukowych dotyczących polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii po 1945 roku. W miesiącach wrzesień-grudzień 1991 roku przebywał w Londynie, gdzie prowadził kwerendę archiwalną w Instytucie i Muzeum gen. Władysława Sikorskiego, Instytucie Józefa Piłsudskiego i Studium Polski Podziemnej. Korzystał takŝe z Archiwum Osobowego Emigracji w Bibliotece Polskiej. Podczas tego pobytu, którego sponsorem była Fundacja Lanckorońskich z Brzezia 8, przeprowadził szereg rozmów-wywiadów z liderami polskiej emigracji niepodległościowej, zwłaszcza z prof. Edwardem Szczepanikiem, prof. Jerzym Augustem Gawendą, prof. Alicją Iwańską, Lidią Ciołkosz, hr. Ludwikiem Łubieńskim. W Katedrze Kulturoznawstwa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie wygłosił w listopadzie 1991 roku dwa odczyty: Polski Londyn i jego politycy oraz Przemiany społeczno-polityczne i gospodarcze w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Kwerenda archiwalna, analiza czasopism, publikacji emigracyjnych, a takŝe rozmowy z działaczami społecznymi i liderami politycznymi środowiska polskiego w Londynie stały się podstawą kolejnych publikacji i artykułów naukowych. Dotyczyły m.in. działalności Towarzystwa Pomocy Polakom w Londynie, legalizmu oraz młodego pokolenia emigrantów w Wielkiej Brytanii. 17 października 1991 roku w Ognisku Polskim uczestniczył w spotkaniu z byłą premier rządu JKM Margaret Tchatcher 9. W latach W. Hładkiewicz został po raz drugi wybrany prodziekanem Wydziału Humanistycznego WSP w Zielonej Górze do spraw 6 40 lat ONZ, Zielona Góra 1985, s W. Hład kiewicz, Utworzenie filii Instytutu Zachodniego w Zielonej Górze, Przegląd Zachodni 1988, nr 5/6, s Powiernikiem Fundacji był wówczas Jan hr. Badeni. Por.: W. Hładkiewicz, Benefactors: The Badeni Family Line in the History of the Republic, London 1995, s Spotkanie zorganizował red. Zbigniew Raciejski (prezes Anglo-Polish Conservative Society, były pracownik RWE w Monachium), a prowadził je lord Bethel MEP. Uczestniczył w nim równieŝ sir Bernard Ingam szef biura prasowego M. Tchatcher. 14

15 studenckich i dydaktycznych. Jednocześnie kontynuował badania z zakresu nauki o polityce i wiedzy o państwie, a zwłaszcza elit politycznych. W opublikowanej przez Wydawnictwo Uczelniane WSP w 1993 roku drugiej części skryptu pod red. prof. Alberta Pawłowskiego: Wiedza o państwie przygotował osiem rozdziałów (rozdz. od II do IX). Dotyczyły one: ruchów społecznych i politycznych, partii politycznych, systemów partyjnych, grup nacisku, władzy politycznej, elit politycznych, opinii publicznej i kultury politycznej. Z dniem l VII 1994 roku rozpoczął pracę, jako adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki WyŜszej Szkoły InŜynierskiej w Zielonej Górze. 10 W tym samym roku Wydawnictwo Uczelniane WSI wydało drukiem kolejną monografię Polska elita polityczna w Londynie , która stała się z kolei podstawą kolokwium habilitacyjnego w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego (w 1995 roku ukazało się jej II wydanie, a w 1997 III). Recenzentami pracy byli prof. Stanisław Dąbrowski i prof. Jan Kurowicki. Dorobek habilitanta opiniowali prof. Stanisław Dąbrowski i prof. Andrzej Paczkowski. Stopień naukowy doktora habilitowanego W. Hładkiewicz otrzymał 31 maja 1996 roku 11. W tym czasie Jubilat uczestniczył takŝe w sympozjach organizowanych przez PAN: (1) 9 VII 1994 roku Problem legalizmu i ciągłości władz Rzeczypospolitej na emigracji, gdzie wygłosił referat: Problem Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w myśli politycznej polskiej emigracji niepodległościowej w Londynie po II wojnie światowej; (2) 8 XII 1994 roku Polska myśl polityczna na emigracji w latach , gdzie wystąpił z odczytem Niemcy i stosunki polsko-niemieckie po II wojnie światowej w myśli politycznej Aleksandra Bregmana; (3) 7 XII 1996 roku Polska emigracja polityczna lat dziewięćdziesiątych, gdzie przedstawił artykuł Bilans i perspektywy emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii. W 1996 roku W. Hładkiewicz został wybrany wiceprzewodniczącym Światowej Rady Badań nad Polonią z siedzibą w Londynie i Gorzowie Wlkp. Twórcą tej społecznej organizacji był prof. Edward Szczepanik, zarazem prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (i ostatni premier rządu RP na emigracji). W 1998 roku Jubilat został mianowany przez rektora Politechniki Zielonogórskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz kierownika Zakładu Nauk Społecznych w Instytucie Organizacji i Zarządzania i członka komisji rektorskiej ds. wydawniczych na lata W kolejnej kadencji ( ) nadal kierował Zakładem Nauk Społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadził z zakresu historii najnowszej Polski, wiedzy o państwie, wiedzy o Unii Europejskiej (europeistyki), organiza- 10 Funkcję dyrektora Instytutu pełnił wówczas prof. Marian Eckert. 11 Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie teorii polityki zatwierdziła 25 XI 1996 roku Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. 15

16 cji sektora publicznego, strategii rozwoju regionalnego oraz systemu polityczno-administracyjnego państwa. Z zakresu powyŝszej problematyki wypromował przeszło dwustu magistrantów i dyplomantów. 23 VI 1999 roku, jako wiceprzewodniczący Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią, uczestniczył w otwarciu Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy 12. Ponadto był współorganizatorem wystawy Jubileusz 2000: Polacy w historii świata autorstwa Mariana Dąbrowskiego. Do Polski przywiózł ją Ryszard Ciskowski wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej. Ekspozycja przedstawiała m.in. materiały dotyczące Konstytucji 3 Maja, działalności Tadeusza Kościuszki w USA, powstań narodowych, cudu nad Wisłą 1920 roku, zbrodni katyńskiej, bitwy o Wielką Brytanię, powstania warszawskiego, narodzin Solidarności oraz XX-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Zainteresowanych wystawą w bibliotece im. Cypriana Kamila Norwida oprowadzali Wiesław Hładkiewicz i Marek Szczerbiński. W dniach V 2000 roku uczestniczył w seminarium naukowym Saint Mary College (Orchard Lake, Michigan), gdzie wygłosił referat Polska emigracja polityczna wobec transformacji ustrojowej w Polsce Uczestnikami panelu byli m.in. prof. Ewa Thompson z Harwardu, prof. Bronisław Misztal, marszałek Senatu RP prof. Andrzej Stelmachowski. Z kolei października tegoŝ roku brał udział w obradach I Światowego Polonijnego Spotkania Intelektualistów, Ludzi Kultury i Sztuki w Cannes. Przedstawił tam własne wyniki badań naukowych, wydawnictwa Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią oraz prowadził obrady plenarne, a 13 grudnia w I Polonijnym Salonie Jesiennym w Brukseli, gdzie prezentował swój dorobek naukowy i publicystyczny poświęcony Polonii i polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii. W 1986 roku W. Hładkiewicz otrzymał Nagrodę Twórczą Młodych Zielone Grono, zaś dwa lata później nagrodę KsiąŜka Roku Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich w Zielonej Górze za monografię System kolonialny Rzeszy niemieckiej W dniu 29 XI 2001 roku, podczas VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej w Konsulacie Generalnym RP w Brukseli, otrzymał Medal Honorowy Polonia Semper Fidelis za całokształt badań nad Polonią zagraniczną i polską emigracją niepodległościową w Niemczech i Wielkiej Brytanii. 12 Na pewien okres czasu w muzeum zainstalowano siedzibę Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią. Komitet organizacyjny Rady Porozumiewawczej Badań nad Polakami i Polonią na Obczyźnie utworzono na wniosek prof. Jerzego Wisłockiego. Przewodniczącym Rady został wybrany prof. Edward Szczepanik, a sekretarzem generalnym prof. Tadeusz Radzik dyrektor Instytutu Historii UMCS w Lublinie. Por.: M.B. Topolska, Spotkanie badaczy z Polski i emigracji, Tydzień Polski, Londyn 24 VIII

17 Fot. 1. Medal honorowy Polonia Semper Fidelis dla prof. W. Hładkiewicza Od 2003 roku W. Hładkiewicz jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Teorii Polityki. Jest promotorem dwóch rozpraw doktorskich w zakresie nauki o polityce autorstwa Adama Ilciowa i Anny Łoś-Tomiak. W tym czasie napisał cztery recenzje prac doktorskich, jedną rozprawy habilitacyjnej (Zygmunt Woźniczka) i pięć recenzji wydawniczych. Ponadto wygłosił referaty na ponad sześćdziesięciu konferencjach i sesjach naukowych, z których ponad dwadzieścia miało charakter międzynarodowy. Wystąpienia dotyczyły najnowszej historii Polski, polskiej emigracji politycznej, liderów politycznych, pogranicza polskoniemieckiego, teorii polityki i metodologii badań politologicznych. W kraju uczestniczył m.in. w sesjach organizowanych przez uczelnie lub instytucje naukowe w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Szczecinie, Lublinie, Olsztynie, Kazimierzu Dolnym, Puławach. Poza granicami kraju brał udział w konferencjach naukowych w Berlinie, Dreźnie, Frankfurcie nad Odrą, Londynie, Wiedniu, Orchard Lake (USA) Lille, Vaudricourt, Rzymie, Brukseli, Cannes. Był organizatorem ośmiu sesji naukowych. Prowadzi takŝe 17

18 działalność popularyzatorską w lokalnej prasie i na łamach Radio Zachód, gdzie w latach był członkiem Rady Programowej. Prof. Wiesław Hładkiewicz duŝe znaczenie przywiązuje do kształcenia młodej kadry naukowej. Oprócz wypromowanych dwóch doktorów, kolejne dwie osoby pod jego kierownictwem kontynuują studia dokoranckie. Systematycznie powiększa się grono magistrów, wysoko ceniących sobie współpracę z promotorem. Dorobek naukowy prof. W. Hładkiewicza obejmuje ogółem pięć monografii, jedenaście redakcji prac zbiorowych oraz ponad dwieście publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Współpracuje z kilkoma uczelniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą Lille (prof. Edmond Gogolewski), Vaudricourt (prof. Zbigniew Judycki), PUNO w Londynie (prof. Stanisław Portalski), Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w Londynie. W ciągu ponad 35-letniej działalności naukowej, dydaktycznej, społecznej i politycznej został uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróŝnieniami. Otrzymał: Nagrodę Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną (1975), Srebrny KrzyŜ Zasługi (1983), Medal za zasługi dla Miasta Zielonej Góry (1984), Odznakę za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego (1985), Medal Lubuskiego Towarzystwa Kultury (1987), Medal Honorowy Polonia Semper Fidelis (2001). Jest członkiem Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz organizacji społecznych: Odd Fellows, a wcześniej Rotary Club. Charakteryzując osobowość Jubilata nie sposób pominąć pewnych wydarzeń i sfer jego aktywności, w duŝym stopniu osobistych. Lubił w młodości grać w koszykówkę i piłkę noŝną. Bardzo serio i zobowiązująco traktuje przyjaźnie i koleŝeństwo. Lubi cięte, inteligentne riposty, wobec studentów trzyma klasę, za co jest lubiany. Pisze wiersze, nie tylko do szuflady. Uprawia równieŝ eseistykę historyczną. 15 lipca 2009 roku prof. Wiesław Hładkiewicz za całokształt swej pracy naukowej i dydaktycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. 18

19 BIBLIOGRAFIA NAUKOWA WIESŁAWA HŁADKIEWICZA 1974 ~ Czasopiśmiennictwo polskie na terenie Niemiec Zachodnich w latach , Przegląd Zachodni 1974, nr 2, s ~ Dolne ŁuŜyce w świetle historiografii niemieckiej (zarys biograficzny), Zielonogórskie Zeszyty Muzealne, 1975, t. V, s ~ Represje hitlerowskie wobec Polonii Westfalsko-Nadreńskiej w latach , Przegląd Zachodni 1975, nr 2, s ~ Z historii szkolnictwa polskiego w Niemczech Zachodnich w latach , Przegląd Polonijny 1975, z. 2, s ~ Andrykiewicz J., Kształtowanie postaw patriotycznych w działalności wychowawczej organizacji młodzieŝowych [w:] Patriotyzm: V Ogólnopolska Sesja Naukowa, Hieronim Szczegóła (red.), Zielona Góra 1977, s ~ Czytelnictwo prasy regionalnej wśród studentów WyŜszej Szkoły Pedagogicznej [w:] Rola prasy w Ŝyciu społeczno-politycznym Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 1977, s ~ J. Koniusz (red.), Lubsko-Jasień: Z dziejów i współczesności, Zielona Góra 1977, ss ~ PrzeobraŜenia struktury miejskiej Jasienia w latach [w:] Ibidem, s ~ Wyzwolenie Lubska i Jasienia w 1945 roku [w:] Ibidem, s Szpak M., ~ Zarys dziejów Fabryki Maszyn Budowlanych w Jasieniu w latach [w:] Ibidem, s ~ Metodologiczne i dydaktyczne problemy historii regionalnej, Przegląd Lubuski 1980, nr 4, s ~ Organizacje młodzieŝowe jako instytucjonalna determinanta polityki międzynarodowej [w:] Determinanty polityki zagranicznej i międzynarodowej (z problematyki funkcji wyjaśniającej i dydaktycznej nauki stosunków międzynarodowych): Materiały z konferencji, E. Pałyga (red.), Warszawa 1981, s ~ Sułkowski Józef [w:] Polacy w historii i kulturze krajów Europy Zachodniej. Słownik biograficzny, K. Kwaśniewski, L. Trzeciakowski (red.), Poznań 1981, s

20 1982 ~ Aktywność polityczna i społeczno-zawodowa młodzieŝy pracującej województwa zielonogórskiego, Studia i Materiały: Nauki społecznopolityczne 1982, z. 1, s ~ Polacy w zachodnich sferach okupacyjnych Niemiec , Zielona Góra 1982, ss ~ Die polnische Geschichte in Lehrbuchern der BRD, Zeitschrift Vergleihende Pëdagogik 1983, nr 3, s ~ Fight and Freedom in the Consciousness of the Columbus Generation in Poland. Range of Activity and Though [w:] Actes du Ille Colloque de Strasbourg. Les adolescents dans la Paix et dans la querre Teenagers in Peace and War, Strasbourg 1983, s ~ (red.), Kultura polityczna studentów, Zielona Góra 1983, ss ~ MłodzieŜ i jej organizacje w systemie stosunków międzynarodowych (ujęcie modelowe) [w:] Stosunki międzynarodowe: Problemy badań i teorii, A. Bodnar i W.J. Szczepański (red.), Warszawa 1983, s ~ Model kultury politycznej [w:] Kultura polityczna studentów, ~ (red.), Zielona Góra 1983, s ~ Patologie społeczne młodzieŝy w warunkach kryzysu społecznopolitycznego, Problemy MłodzieŜy 1983, nr 2, s ~ Reaktywowanie i działalność Związku Polaków w Niemczech w latach [w:] 60-lecie działalności Związku Polaków w Niemczech ( ), Instytut Zachodni, Poznań, I ~ Stan badań nad dziejami ludności polskiej pogranicza [w:] Związek Polaków w Niemczech na południowym Pograniczu , Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, 12 V ~ Działalność Zjednoczenia Polskiego na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec w latach , Studia i Materiały: Nauki społeczno-polityczne 1984, z. 3, s ~ Kontakty i współdziałanie organizacji młodzieŝowych, Ibidem, s ~ Przejawy aktywności młodzieŝy w świetle działań ZSMP [w:] Gmina Siedlec. Przeszłość i teraźniejszość, J. Brzeziński (red.), Zielona Góra 1984, s ~ Socjalizacja polityczna jako element kształtowania świadomości społecznej jednostki [w:] Świadomość społeczna, t. 1, E. Hajduk i A. Pawłowski (red.), Zielona Góra 1984, s ~ Współpraca na polu oświaty i nauki [w:] Współpraca przygraniczna PRL-NRD, H. Szczegóła, K. H. Gräfe (red.), Zielona Góra 1984, s

21 1985 ~ Die Zusammenarbeit der Jugendorganizationen im Grenzgebiet [w:] Freundschaft und Zusammenarbeit im Grenzgebiet der DDR und VR Polen ( ). Sammelband. Dresdner Reihe zur Forschung, K. H. Gräfe, H. Szczegóła (red.), Karl Friedrich Wilhelm Wander, Dresden 1985, s ~ Ewolucje aktywności politycznej młodzieŝy Republiki Federalnej Niemiec [w:] Sesja Klubów Publicystów Międzynarodowych, Zielona Góra 1985, s ~ MłodzieŜ jako podmiot procesu dziejowego [w:] Teoretycznometodologiczne problemy badań nad młodzieŝą, J. M. Kurowski (red.), Warszawa 1985, s ~ Ruch młodzieŝowy jako przedmiot refleksji naukowej [w:] Metodologiczne aspekty badań nad dziejami ruchu młodzieŝowego w PRL. Materiały z konferencji, H. Szczegóła (red.), Zielona Góra 1985, s ~ Skład społeczno-zawodowy, warunki bytowe i problemy repatriacji ludności polskiej w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec [w:] Skutki II wojny światowej i okupacji dla gospodarki polskiej i drogi ich przezwycięŝania, Akademia Ekonomiczna, Wrocław, 4 XII ~ Teoria młodzieŝy komentarze i postulaty do interdyscyplinarnej interpretacji problemu [w:] Teoretyczno-metodologiczne problemy badań nad młodzieŝą, J. M. Kurowski (red.), Warszawa 1985, s ~ Zu einigen ausgewählten Geschichtspunkten der Traditionen und Erscheinungsformen der Kooperation zwischen den polnischen und den deutschen Volk, Serbska Šula, Budjisin 1985, nr 12, s R. Ławniczak, ~ (red.), Ruchy pokojowe i ekologiczne w Europie: Materiały z konferencji naukowej, Zielona Góra 1986, ss. 85. ~ Organizacje młodzieŝowe w systemie politycznym i wychowawczym szkoły wyŝszej [w:] Kształtowanie przekonań i postaw studentów w szkole pedagogicznej. Materiały z konferencji naukowej, F. Pastwa, ~ (red.), Zielona Góra 1986, s F. Pastwa, ~ (red.), Kształtowanie postaw i przekonań studentów w szkole pedagogicznej, WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, Zielona Góra 1986, ss ~ Ruchy pokojowe młodzieŝy w Republice Federalnej Niemiec (kierunki i formy aktywności) [w:] Ruchy pokojowe i ekologiczne w Europie: Materiały z konferencji naukowej, R. Ławniczak, ~ (red.), Zielona Góra 1986, s ~ System kolonialny Rzeszy niemieckiej , Zielona Góra 1986, ss. 333 (Rec.: Czapliński M., Przegląd Historyczny, 1988, z. 1, s ). 21

22 1987 ~ Problemy wojny i pokoju w Karcie Narodów Zjednoczonych [w:] Problemy wojny i pokoju, WSP, Zielona Góra, V ~ Ścibor Z., Współczesne problemy Polski i świata w opinii młodzieŝy [w:] Świadomość społeczna 2, Zielona Góra 1988, s ~ Moralność w polityce: Przyczynek do zagadnienia wartości w Ŝyciu publicznym [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Humanizacja kształcenia nauczycieli wokół problematyki wartości, Zielona Góra, V ~ Pojęcie wojny i pokoju w Karcie Narodów Zjednoczonych [w:] Świadomość społeczna: Problemy wojny i pokoju, Zielona Góra 1990, s ~ Społeczeństwo regionalne w procesie przemian społecznych, Rocznik Lubuski 1991, t. XV, s ~ Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Londyn 1992, s ~ Elity polityczne [w:] Wiedza o państwie, A. Pawłowski (red.), cz. II, Zielona Góra 1993, rozdz. VII, s ~ Grupy nacisku [w:] Ibidem, rozdz. V, s ~ Kultura polityczna [w:] Ibidem, rozdz. IX, s ~ Opinia publiczna [w:] Ibidem, rozdz. VIII, s ~ O kłopotliwym problemie stereotypów w świadomości społecznej obywateli Polski i Niemiec (głos w dyskusji), Rocznik Lubuski 1993, t. XVIII, s ~ O problemie stereotypów w świadomości społecznej obywateli Polski i Niemiec, Ibidem, 1993, t. XVIII, s ~ Partie polityczne [w:] Wiedza o państwie, rozdz. III, s ~ Ruchy społeczne i polityczne [w:] Ibidem, rozdz. II, s ~ Systemy partyjne [w:] Ibidem, rozdz. IV, s ~ Władza polityczna [w:] Ibidem, rozdz. VI, s ~ Związek Polaków w Niemczech w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec , Civitas Christiana, Zielona Góra 1993, ss. 18. ~ Związek Polaków w Niemczech w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec [w:] 70-ta rocznica powstania Związku Polaków w 22

23 Niemczech na byłym pograniczu polsko-niemieckim, Civitas Christiana, Zielona Góra, 7 X ~ Kasprzak Z., Jasień dzieje miasta, Jasień 1994, ss. 48. ~ Legalizm jako święty Graal polskiej emigracji niepodległościowej [w:] Fundamentalizm współczesny, A. Pawłowski (red.), Zielona Góra 1994, s ~ Młode pokolenie emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii wobec przemian społecznych i politycznych w Polsce [w:] MłodzieŜ w okresie przemian społecznych, E. Hajduk i in. (red.), Zielona Góra 1994, s ~ Politik: Kommentar zur semantischen Analyse des Begriffes, Studia i Materiały WSP: Germanistyka 1994, t. XXXIX, s ~ Polska elita polityczna w Londynie , Zielona Góra 1994, ss ~ Elity polityczne i grupy interesu [w:] Państwo w społeczeństwie: Wstęp do politologii, A. Pawłowski (red.), t. II, Zielona Góra 1995, s ~ Polska elita polityczna w Londynie , Zielona Góra , ss. 227 (Rec.: Wolsza T., Dzieje Najnowsze, 1998, nr 2, s ). ~ Struktura polityczna społeczeństwa [w:] Państwo w społeczeństwie: Wstęp do politologii, A. Pawłowski (red.), t. II, Zielona Góra 1995, s ~ Bilans i perspektywy emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii, Przegląd Polonijny, 1997, z. 2, s ~ KuŜdowicz P., Filozoficzne i politologiczne aspekty ekologii [w:] Ekologia Pogranicza: II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa, IBEN, Gorzów Wlkp. 1997, s ~ Polacy i Niemcy: Przemiany uprzedzeń i stereotypów młodzieŝy [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, L. Gołdyka (red.), Zielona Góra 1997, s ~ Polska elita polityczna w Londynie , Zielona Góra , ss ~ Problemy kształtowania się elit politycznych i gospodarczych w lokalnej społeczności (na przykładzie Jasienia) [w:] Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem: II Konferencja Naukowa, Zielona Góra 1997, s ~ Jan Badeni. Szkic do portretu, w: Losy Polaków: III Sympozjum Biografistyki Polonijnej, A. Judycka i Z. Judycki (red.), Lublin 1998, s

24 ~ KuŜdowicz P., Pogranicze-euroregion-ekorozwój od dystansów do współpracy społeczno-gospodarczej [w:] Ekologia Pogranicza: III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa, IBEN, Gorzów Wlkp. 1998, s ~ Słubice: Wybrane aspekty zarządzania miastem przygranicznym w Euroregionie Pro Europa Viadrina, Management 1998, vol. 2, no 4, s ~ Wayda J., Zarządzanie gminą jako funkcja władzy lokalnej [w:] Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem: III Konferencja Naukowa, Zielona Góra 1998, s ~ Bednarski R., Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr na tle związków transgranicznych w Europie Zachodniej, Management 1999, vol. 3, no 2, s ~ Formy aktywności emigracji polskiej na forum międzynarodowym : Przegląd ogólny [w:] Akcja niepodległościowa na terenie międzynarodowym , T. Piesakowski (red.), Londyn 1999, s ~ Fragmenty najnowszych dziejów Polski w twórczości publicystycznej Kazimierza Globisza [w:] Prace naukowe Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią, t. 1, M. Szczerbiński, A. Suchtzic (red.), Gorzów Wlkp. 1999, s ~ La protection des Polonais en France, problems d integration et d assimilation [w:] Textes re unis par Edmond Gogolewski, Lille 1999, s ~ Obraz Polaków w świadomości społecznej obywateli Republiki Federalnej Niemiec [w:] Europa Regionum, t. 4, Szczecin 1999, s ~ Polacy i Niemcy: Przemiany uprzedzeń i stereotypów młodzieŝy, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, L. Gołdyka (red.), Zielona Góra , s ~ The Role and Meaning of New Economic Elites in the Process of Transformation, Management 1999, vol. 3, no 1, s ~ Wayda J., Rola małych i średnich przedsiębiorstw w procesie transformacji na pograniczu polsko-niemieckim [w:] Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem: IV Konferencja Naukowa, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra 1999, s ~ W kręgu socjologii i literatury. O twórczości Alicji Iwańskiej ( ) [w:] Losy Polek: IV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej, A. Judycka i Z. Judycki (red.), Czelej, Lublin 1999, s ~ Wontor B., Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji, w: Ekologia Pogranicza: IV Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa, IBEN, Gorzów Wlkp. 1999, s ~ Znaczenie i rola nowych elit ekonomicznych w procesie transformacji, Management 1999, vol. 3, No 1, s

25 2000 ~ Bednarski R., Region-Regionalizm-Transgraniczność [w:] Ekologia Pogranicza, R. Woźniak (red.), Gorzów Wlkp. 2000, s ~ Druga Wielka Emigracja i Polonia wobec przemian w Polsce , [w:] Dzieje Drugiej Wielkiej Emigracji w latach Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią. Rozprawy i Studia, M. Szczerbiński i T. Wolsza (red.), t. 1, Gorzów Wlkp. 2000, s Eckert M., ~, Politechnika Zielonogórska , Zielona Góra 2000, ss ~ Elity polityczne w lokalnej społeczności: W kręgu teorii i praktyki [w:] Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej, Zielona Góra 2000, s ~ Emigracja wobec wydarzeń w Polsce w latach [w:] Idea niepodległości i suwerenności narodowej w działalności Polaków w kraju i na obczyźnie ( ). Prace naukowe Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią, M. Szczerbiński (red.), t. 4, Gorzów Wlkp. 2000, s ~ Ilciów A., Miejsce i rola marketingu politycznego w kampaniach wyborczych, Management 2000, vol. 4, no 2, s ~ Mazurkiwicz P., Polski ruch naukowy i akademicki w zachodnich strefach okupowanych Niemiec ( ) [w:] Nauka polska na obczyźnie. Stan i perspektywy badawcze. Prace naukowe Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią, ~, M. Szczerbiński (red.), t. 3, Gorzów Wlkp. 2000, s ~ The Place and Role of Elites in Modern Society, Management 2000, vol. 4, no 1, s ~ Polonia i polscy dipisi w okupowanych Niemczech wobec tzw. Ziem Odzyskanych w latach , Studia Zachodnie 2000, t. 5, s ~ Polska emigracja wobec transformacji ustrojowej w Polsce w latach [w:] Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce, Cz. Osękowski (red.), Zielona Góra 2000, s ~ Rola i znaczenie biografistyki w badaniach elit społecznych polskich środowisk emigracyjnych [w:] Teoria biografistyki, A. Judycka i B. Klimaszewki (red.), Lublin 2000, s ~ M. Szczerbiński (red.), Nauka polska na obczyźnie. Stan i perspektywy badawcze. Prace naukowe Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią, t. 3, Gorzów Wlkp ~ Szczerbiński M., Edukacja kulturalna w działalności Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju w latach [w:] Edukacja kulturalna dzieci i młodzieŝy: Kongres Kultury Polskiej 2000, Zielona Góra 2000, s

26 ~ Transformacja ustrojowa w Polsce w opiniach emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii , Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Londyn 2000, t. XLII, s ~ Wontor B., Rola liderów lokalnych w kreowaniu współpracy transgranicznej [w:] Ekologia Pogranicza, R. Woźniak (red.), Gorzów Wlkp. 2000, s ~ Ilciów A., MenedŜer i polityk liderzy realizujący wizję organizacji [w:] Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, t. 2, Zielona Góra 2001, s ~ Ilciów A., Region lubuski w procesach globalizacji i modernizacji [w:] Ekologia Pogranicza, R. Woźniak (red.), Gorzów Wlkp. 2001, s ~ Ilciów A., Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu społecznych inicjatyw lokalnych, Management 2001, vol. 5, no 2, s ~ Jan Badeni w lotnictwie polskim i brytyjskim [w:] Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych: Historia i współczesność: VI Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej, A. Judycka i Z. Judycki (red.), Toruń 2001, s Mazurkiewicz P., ~, Podkomendni płk Franciszka Sobolty: Polskie oddziały wartownicze w Niemczech w latach [w:] Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych: Historia i współczesność: VI Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej, A. Judycka i Z. Judycki (red.), Toruń 2001, s ~ Polonia jako zjawisko społeczne i podmiot badań naukowych [w:] Prace naukowe Światowej Rady Badań nad Polonią, t. 7, Gorzów Wlkp. 2001, s ~ Polonia jako zjawisko społeczne i podmiot badań naukowych [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie: Konferencja Naukowa, M. Szczerbiński i T. Wolsza (red.), Gorzów Wlkp. 2001, s ~ Problematyka badań polskiej emigracji w Niemczech po 1945 roku komentarze metodologiczne [w:] Organizacje polonijne: Dzieje, współczesność, perspektywy. Prace naukowe Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią, M. Szczerbiński (red.), t. 2, Gorzów Wlkp. 2001, s ~ Sokolstwo polskie po II wojnie światowej ( ) [w:] Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach , E. Małolepszy i Z. Pawluczuk (red.), Częstochowa 2001, s ~ Szczerbiński M., Problemy międzynarodowej integracji w działalności Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią [w:] Polonia wobec integracji europejskiej, J. Knopek (red.), Bydgoszcz 2001, s ~ The Use of the Concept of Marketing in Political Studies, Management 2001, vol. 5, no 1, s

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 I. POJĘCIE POLITYKI oraz OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NAUKI o POLITYCE... 11 1. Etymologia terminu polityka A. Starożytny źródłosłów polityki B. Termin polityka w języku polskim C. Współczesne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa przedmiotu Historia polityczna Polski XX i XXI w. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

SYLABUS. Nazwa przedmiotu Historia polityczna Polski XX i XXI w. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rzeszów, 1 października 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Historia polityczna Polski XX i XXI w. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA

MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA 5 6 Słupskie Prace Geograficzne 1 2003 MIECZYSŁAW ŚWIEKATOWSKI ŻYCIE I PRACA W SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN I PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE PRACY NAUKOWEJ I PEDAGOGICZNEJ Mieczysław Świekatowski urodził się 2 września

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w

Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Imię i nazwisko: Joanna Ważniewska Stopień/tytuł naukowy: magister Sylwetka naukowa: Mgr Joanna Ważniewska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Teorii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD SOCJOLOGII Program Ogólnopolskiej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne)

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Profesor Zbigniew Włodzimierz Anusik Urodził się 23 lutego 1957 r. w Łodzi Tutaj teŝ przeszedł wszystkie szczeble edukacji. W roku 1972 ukończył

Profesor Zbigniew Włodzimierz Anusik Urodził się 23 lutego 1957 r. w Łodzi Tutaj teŝ przeszedł wszystkie szczeble edukacji. W roku 1972 ukończył Profesor Zbigniew Włodzimierz Anusik Urodził się 23 lutego 1957 r. w Łodzi Tutaj teŝ przeszedł wszystkie szczeble edukacji. W roku 1972 ukończył Szkołę Podstawową nr 66, następnie rozpoczął naukę w II

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH i KATEDRA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Instytutem Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLIKACJE

ADMINISTRACJA PUBLIKACJE ADMINISTRACJA PUBLIKACJE Wydawnictwa WSA można także nabyć w Hurtowni Bibliofil http://www.bibliofil.com.pl/ CENY PROMOCYJNE Ceny brutto z podatkiem VAT 62) K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA BADAŃ NAD POLSKĄ EMIGRACJĄ W NIEMCZECH PO 1945 R.

PRACOWNIA BADAŃ NAD POLSKĄ EMIGRACJĄ W NIEMCZECH PO 1945 R. Oprac. Łukasz Wolak PRACOWNIA BADAŃ NAD POLSKĄ EMIGRACJĄ W NIEMCZECH PO 1945 R. 1. ZASÓB PRACOWNI Pracownia wyposażona jest w liczne zbiory archiwalne do dziejów Polaków w Niemczech po 1945 r. Zgromadzone

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY AKTUALNIE: Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowie Wydział Kultury i Promocji

ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY AKTUALNIE: Pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowie Wydział Kultury i Promocji IMIĘ, NAZWISKO: Paweł Juśko STOPIEŃ NAUKOWY: doktor historii WYKSZTAŁCENIE: 2008 Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, nadanego uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Naukowe Polska w Świecie w swoich celach statutowych nawiązuje do

Stowarzyszenie Naukowe Polska w Świecie w swoich celach statutowych nawiązuje do STOWARZYSZENIE NAUKOWE POLSKA W ŚWIECIE Siedziba Zarządu w Gorzowie Wlkp. Sekretariat ul. Krzywa 5, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. + 48 608 674 784 e-mail: polskawswiecie@gmail.com Gorzów Wlkp., 1 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

323 9fC. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Partie polityczne. w państwie demokratycznym

323 9fC. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Partie polityczne. w państwie demokratycznym 323 9fC Konstanty Adam Wojtaszczyk Partie polityczne w państwie demokratycznym Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1998 Spis treści I. Wokół pojęcia partia polityczna" 7 1. W poszukiwaniu nazwy

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 1,

Autorzy. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 1, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 1, 296-299 2011 296 Autorzy Igor Borkowski profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu;

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja naukowa

Ogólnopolska konferencja naukowa Ogólnopolska konferencja naukowa Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich Szczecin, ul. P. Skargi 14 (siedziba OBEP IPN Szczecin)

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Paula Gamus * Michał Kuna Starszy kustosz dyplomowany 1, z przerwami wicedyrektor BUŁ w latach 1959 1983. Urodził się 13 września

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i

Problematyka badawcza seminarium. 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Prof. dr hab. Ryszard Mojak Zakład Nauk Administracyjnych 1. Polskie prawo konstytucyjne, 2. ustroje współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej oraz Francji, Włoch i Niemiec, 3. Polskie prawo wyznaniowe,

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Prawa osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Socjologiczno-Historyczny przedmiot Katedra Politologii

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne)

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Morze w kulturach świata starożytnego Sympozjum Data Godziny Miejsce Adres Mediewistyka wobec współczesności Migracje

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

Wiedza o państwie i prawie

Wiedza o państwie i prawie Wiedza o państwie i prawie Wprowadzenie Podstawy zaliczenia przedmiotu Wykład pisemny test wiedzy Ćwiczenie obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach (przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji), kolokwium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Od redaktora Dariusz Milczarek...

Spis treści. Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Od redaktora Dariusz Milczarek... Spis treści Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce... 17 Od redaktora Dariusz Milczarek... CZĘŚĆ I. IDEA SUBSYDIARNOŚCI Chantal Millon-Delsol Zasada subsydiarności

Bardziej szczegółowo

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska

V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska V Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska "Europa - Polska i Niemcy - Górny Śląsk. Oblicza dziennikarstwa w wymiarze europejskim, (między)narodowym i regionalnym" 12 17 września 2010 roku Gliwice Katowice

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

specjalność POLITYKI PUBLICZNE

specjalność POLITYKI PUBLICZNE Rok I - zajęcia obowiązkowe: specjalność POLITYKI PUBLICNE Metodologia nauk społecznych i humanistycznych Metody i techniki badań politologicznych Elementy prawoznawstwa 15 15 E 1 spółczesne doktryny spraw

Bardziej szczegółowo

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Dr hab. BARBARA STOCZEWSKA Monografie: Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Kraków 2006. Kraków 2007. Kraków 2009. Litwa, Białoruś,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok Plan pracy Przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 24 czerwca 2015 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane adresowe

Bardziej szczegółowo

RYSZARD MARCINIAK ( )

RYSZARD MARCINIAK ( ) NEKROLOGIA RYSZARD MARCINIAK (1939-2009) Ryszard Marciniak urodził się 12 lutego 1939 r. w Krotoszynie, w rodzinie robotniczej. Był jednym z czterech synów Franciszka Marciniaka, powstańca wielkopolskiego,

Bardziej szczegółowo

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416,

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416, Dr Anna Frankiewicz PUBLIKACJE: MONOGRAFIE, REDAKCJE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH 1. Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest organem przedstawicielskim narodu, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Historia polityczna Polski XX w.. Współczesna

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Partie polityczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie - opis przedmiotu

Fundusze europejskie - opis przedmiotu Fundusze europejskie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fundusze europejskie Kod przedmiotu 14.6-WH-EP-FE-Ć-S14_pNadGen099SI Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Europeistyka i stosunki

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I

Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe II stopnia. Rok akademicki 2015/2016. Semestr I Dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL Konwersatorium Euro-Atlantycka przestrzeń bezpieczeństwa Bezpieczeństwo narodowe II stopnia Rok akademicki 2015/2016 Semestr I 1. Realizm w stosunkach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA MAGISTERSKIE

SEMINARIA MAGISTERSKIE SEMINARIA MAGISTERSKIE prof. Natalia Antoniuk 1. Problemy funkcjonowania organizacji międzynarodowych. 2. Stosunki Polska a kraje Programu Partnerstwa Wschodniego UE. 3. UE: struktura, funkcje, mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

17 IX, przedpołudnie

17 IX, przedpołudnie KALENDARZ XIX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH Sympozja specjalistyczne (wigilijne) 17 IX, przedpołudnie Historia w kontekście posthumanistyki Sympozjum Godziny Miejsce Adres Metodologia historii,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Współczesne stosunki polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_13

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne: Europeistyka Rok akademicki 2007 / 2008. Przedmiot: Socjologia Wykładowca: dr Adam DrąŜek. Wykład obligatoryjny

Studia niestacjonarne: Europeistyka Rok akademicki 2007 / 2008. Przedmiot: Socjologia Wykładowca: dr Adam DrąŜek. Wykład obligatoryjny Studia niestacjonarne: Europeistyka Przedmiot: Socjologia 1. Poznanie socjologii w czasie jako dyscypliny naukowej. 2. Przedmiot nauczania socjologii i korelacje z innymi naukami. 3. NajwaŜniejsi przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

SYLABUS WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania Patronat medialny nad wydarzeniem: Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły Opracowanie: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak Artykuł: Maria Grzegorzewska wśród nas Autor: Janina Doroszewska Rok wydania: 1967 Czasopismo: Szkoła Specjalna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Załącznik Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Lp. Nazwa jednostki Zadania programowe Zadania i zakupy inwestycyjne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo