KARTA PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do elektroniki. Introduction to electronics. Elektronika i Telekomunikacja. / Stacjonarne. I stopnia inżynierskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do elektroniki. Introduction to electronics. Elektronika i Telekomunikacja. / Stacjonarne. I stopnia inżynierskie"

Transkrypt

1 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Wprowadzenie do elektroniki Introduction to electronics Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Obowiązkowy ETD00066 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 30 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z , WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Podstawowe umiejętności i wiedza z zakresu elektroniki. Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku (semestr ) C0 CELE PRZEDMIOTU Zapoznanie studentów z podstawowymi materiałami, podzespołami i układami elektronicznymi i optoelektronicznymi oraz konstrukcjami oraz procesami technologicznymi i projektowymi w elektronice i optoelektronice

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy poznanie i rozumienie podstawowych pojęć z zakresu elektroniki i optoelektroniki, poznanie podstawowych procesów technologicznych w elektronice, konstrukcji układów i urządzeń elektronicznych oraz optoelektronicznych oraz technik informatycznych i numerycznych w elektronice Wy_0 Forma zajęć - Wykład TREŚCI PROGRAMOWE Część organizacyjna wykładu: ustalenie zakresu kursu i wymagań do zaliczenia, omówienie materiałów do wykładu, podanie wykazu literatury. Wykład: Mikroskopia bliskiego pola AFM. Dyskusja. Liczba godzin Wy_0 Mikroskopia STM, SThM i pokrewne. Dyskusja. Wy_03 Wstęp do optoelektroniki. Dyskusja. Wy_04 Optoelektronika? elementy, przyrządy. Dyskusja. Wy_05 Technika i technologia próżniowa w elektronice. Dyskusja. Wy_06 Mikrosystemy w motoryzacji. Elektroniczne systemy zabezpieczeń. Dyskusja. Wy_07 Transparentna elektronika. Dyskusja. Wy_08 Defekty w materiałach półprzewodnikowych. Dyskusja. Wy_09 Podstawy nowoczesnego montażu elektronicznego. Dyskusja. Wy_0 Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice. Dyskusja. Wy_ Zastosowanie ceramiki w mikroelektronice. Dyskusja. Wy_ Światłowody. Dyskusja. Wy_3 MEMSY i ich zastosowania. Laboratoria na chipie. Dyskusja. Wy_4 Nanoelektronika próżniowa. Zielona energia i jej wykorzystanie. Dyskusja. Wy_5 Podsumowanie wykładu. Perspektywy rozwoju w elektronice. Sprawdzian wiedzy (kolokwium). Suma godzin 30 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład tradycyjny z multimedialnymi prezentacjami ND_0 Materiały do wykładu on-line ND_03 Praca własna? samodzielne studia i przygotowanie do kolokwium OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

3 F Aktywność w dyskusjach podczas wykładów F Wynik ze sprawdzianu wiedzy (kolokwium). P = 0, F + 0,9 F.. Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA A. Herner, Elektronika w samochodzie, WKŁ Warszawa, 00 B. Ziętek, Optoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 004 J. Dziuban, Technologia i zastosowanie mikromechanicznych struktur krzemowych i krzemowo-szklanych w technice mikrosystemów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 00 L. Golonka, Zastosowanie ceramiki LTCC w mikroelektronice, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 00 M. Rusin, Wizyjne przetworniki optoelektroniczne, WKŁ, 990 M. Szustakowski, Elementy techniki światłowodowej, WNT, Cykl wydawniczy:?fizyka dla przemysłu?, 99 R. Kisiel, Podstawy technologii dla elektroników? poradnik praktyczny, Wyd. BTC, 005 W. Marciniak, Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone, WNT Warszawa, 979 Literatura uzupełniająca, Mikroelektronika w pojazdach, Informator techniczny f-my Bosch, 00, Czasopisma: Elektronika praktyczna, Elektronizacja, Przegląd Telekomunikacyjny itp. oraz katalogi branżowe.,, 0000 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wprowadzenie do elektroniki Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) Keit_W0, Keit_W0 C0 Wy? Wy5 N? N3

4 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Grafika inżynierska Engineering Graphics Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Obowiązkowy ETD00067 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 5 30 Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Z ,6 0 0,4 0 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Podstawowa wiedza nt. sposobów graficznego przedstawiania prostych elementów, niezbędna przy opracowywaniu dokumentacji konstrukcyjnej Z C0 CELE PRZEDMIOTU Zapoznanie z zasadami tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej. C0 Zdobycie podstawowych umiejętności wykonywania rysunków technicznych oraz dokumentacji konstrukcyjnej) prostych urządzeń mechanicznych spotykanych w praktyce inżynierskiej. C03 Umiejętność wykonywania postawionych zadań jako członka zespołu realizującego określone zadanie konstrukcyjne.

5 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy Ma podstawową wiedzę o roli dokumentacji konstrukcyjnej w procesie tworzenia prostych urządzeń Z zakresu umiejętności PEK_U0 Potrafi wykonywać rysunki-szkice techniczne oraz prostą dokumentację konstrukcyjną. Z zakresu kompetencji społecznych PEK_K0 Potrafi przekazywać informacje techniczne w sposób zrozumiały dla innych P_0 P_0 P_03 Forma zajęć - Projekt TREŚCI PROGRAMOWE Zasady tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej. Wymiarowanie za pomocą suwmiarki. Formaty wymiarowe. Skala rysunku. Organizacja rysunku-szkicu technicznego. Podstawowe formy zapisu konstrukcji? rzutowanie. Wybór rzutu na podstawie znanego widoku. Ocena umiejętności rzutowania. Model pierwszy? szkic techniczny modelu z zastosowaniem elementów opisu konstrukcyjnego. Liczba godzin P_04 Model pierwszy? wybór rzutu głównego (widok). P_05 Model pierwszy? zasady i sposoby wymiarowania modelu (rzut główny w postaci widoku, rzuty boczne, tabelka). Zaliczenie na ocenę wykonanego rysunku-szkicu modelu. 3 P_06 Model drugi? wybór rzutu głównego (widok? przekrój). P_07 P_08 Model drugi? wymiarowanie (połączenia rozłączne? gwintowanie). Zaliczenie na ocenę wykonanego rysunku-szkicu modelu. Model trzeci? wybór rzutu głównego (przekrój, widok). Zastosowanie kładu, półwidoku, półwidoku-półprzekroju, widoku cząstkowego, przekroju cząstkowego (wyrwania). P_09 Model trzeci? wymiarowanie (zasady wymiarowania, skrócony zapis przy wymiarowaniu). P_0 P_ Model trzeci? opisy (stan powierzchni, oznaczenia, tolerancja wymiarów i kształtu, pasowanie wymiarów, tabelka). Zaliczenie na ocenę wykonanego rysunku-szkicu modelu. Model czwarty? tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej zespołu lub podzespołu urządzenia. P_ Model czwarty? dokumentacja konstrukcyjna, formatki, opisy. P_3 Model czwarty? rysunek złożeniowy (zasady wymiarowania). P_4 Model czwarty? rysunek złożeniowy. Zaliczenie na ocenę wykonanej dokumentacji. P_5 Sprawdzenie i zaliczenie na ocenę wykonanych rysunków technicznych modeli i dokumentacji. Forma zajęć - Wykład Suma godzin 30 Liczba godzin

6 Wy_0 Sposoby graficznego przedstawiania elementów i zespołów za pomocą rzutów aksonometrycznych i prostokątnych. Zasady wyboru rzutów. Wy_0 Wymiarowanie? definicje, sposoby. Wy_03 Wymiarowanie? zasady, symbole, wymiarowanie skrócone. Wy_04 Widoki i przekroje? rzutowanie europejskie. Wy_05 Widoki i przekroje przesunięte, cząstkowe, obrócone, rozwinięte, kłady, półwidoki, półprzekroje. 3 Wy_06 Stan powierzchni? chropowatość materiałów. Tolerowanie i pasowanie wymiarów. Wy_07 Rysowanie i wymiarowanie elementów znormalizowanych (połączenia nierozłączne i rozłączne). Rysunki wykonawcze i złożeniowe, dokumentacja konstrukcyjna. Wy_08 Zaliczenie - kolokwium. Suma godzin 5 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład tradycyjny wspomagany prezentacjami i interaktywnymi elementami oceny ND_0 Krótkie sprawdziany-testy ND_03 Praca własna? powtarzanie przerobionego materiału jako bazy przy realizowaniu szkicu-rysunku technicznego ND_04 Ocena szkiców-rysunków (modeli) oraz wykonanej dokumentacji technicznej ND_05 Konsultacje OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia P (wykład)=f Sprawdzenie wiedzy (testy, kolokwium zaliczeniowe)+ aktywność podczas wykładu P(projekt)=F PEK_U0 Ocena wykonanych projektów-szkiców technicznych Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA T.Dobrzański, Rysunek Techniczny Maszynowy, W N-T, Warszawa, 005 W.Posadowski, Wykład,, 0 Literatura uzupełniająca J. Houszka, Podstawy konstrukcji mechanicznych w elektronice, Wyd. PWr., 974 Praca zbiorowa, Poradnik inżyniera mechanika, W N-T, Warszawa, 985

7 3 Praca zbiorowa, Zbiory Polskich Norm,, 0000 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Grafika inżynierska Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) Keit_W0 C Wy-Wy8 N-N3 PEK_U0 (umiejętności) Keit_U0 C Pr-Pr5 N3-N5 PEK_K0 (kompetencje) Keit_K07 C3 Pr-Pr5 N3-N5

8 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Technologie informacyjne Information Technologies Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Obowiązkowy ETD00068 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 5 5 Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Z Z ,6 0 0,7 0 0 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Elementarna wiedza z zakresu matematyki i informatyki wymagana programem nauczania szkoły średniej C0 C0 C03 CELE PRZEDMIOTU Opanowanie wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w Wy_0-Wy_07 Zdobycie umiejętności praktycznych poprzez realizację zadań laboratoryjnych L_0-L_06 Umiejętność wyboru i użycia właściwych narzędzi komputerowych do realizacji zadania inżynierskiego

9 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy PEK_W03 PEK_W0 Ma wiedzę z zakresu podstaw funkcjonowania systemu komputerowego, reprezentacji podstawowych typów danych i ich cyfrowego przetwarzania Ma wiedzę w zakresie definiowania i sposobów zapisu algorytmów oraz podstaw programowania komputera Ma uporządkowana wiedzę w zakresie zasad działania i praktycznego użycia oprogramowania wspomagającego pracę inżynierską Z zakresu umiejętności PEK_U0 Opanował umiejętność opisania algorytmu w postaci schematu blokowego i kodu źródłowego programu PEK_U0 Potrafi efektywnie używać podstawowych narzędzi komputerowych przydatnych w praktyce inżynierskiej Z zakresu kompetencji społecznych PEK_K0 Potrafi współdziałać i pracować w grupie laboratoryjnej, przyjmując w niej różne role TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - Laboratorium L_0 Konfiguracja VirtualBox. Użytkowanie systemu Linux, narzędzi Winscp oraz PuTTY. Operacje na plikach i katalogach: kompresja, szyfrowanie, prawa własności, uprawnienia. L_0 Obróbka tekstu w pakiecie OpenOffice. Struktura dokumentów tekstowych? posługiwanie się nagłówkami, akapitami, stylami. Automatyzacja zadań edytorskich. Liczba godzin L_03 L_04 L_05 Projekt prostej bazy danych. Implementacja w wybranym programie bazodanowym. Import i eksport danych. PHP jako przykład języka skryptowego. Prezentacja wyników algorytmu w postaci dynamicznie generowanych stron HTML. Oprogramowanie KiCAD lub EAGLE jako przykład narzędzia wspomagającego komputerowo projektowanie płytek obwodów drukowanych L_06 Octave lub Matlab jako narzędzia do rozwiązywania wybranych problemów matematycznych. L_07 Grafika żółwia i algorytmy - implementacja podstawowych algorytmów w języku C. L_08 :Termin odróbczy. Suma godzin 5 Wy_0 Wy_0 Forma zajęć - Wykład Wirtualizacja - jednoczesne i bezpieczne używanie wielu systemów operacyjnych. Oprogramowanie Octave. Struktura dokumentu tekstowego. Szablony i arkusze stylów. Porównanie z HTML i CSS. Liczba godzin Wy_03 Elementy relacyjnych baz danych i języka SQL. Wy_04 Oprogramowanie CAD w praktyce inżynierskiej na przykładzie aplikacji wspierającej projektowanie płytek obwodów drukowanych. Wy_05 Matematyczne podstawy i praktyczne zastosowania kryptografii. Certyfikaty, bezpieczne logowanie do zdalnego systemu.

10 Wy_06 Algorytm. Pętle i instrukcje warunkowe. Język skryptowy PHP. Wy_07 Wprowadzenie do języka strukturalnego - grafika żółwia. Wy_08 Kolokwium zaliczeniowe. Suma godzin 5 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład tradycyjny z prezentacjami i dyskusją ND_0 Oprogramowanie (VirtualBox, serwer WWW+PHP, KiCAD, Octave, OpenOffice, Visual Studio) ND_03 Konsultacje ND_04 Praca własna? przygotowanie do wykładu zadanych zagadnień ND_05 Zajęcia w laboratorium OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia F,PEK_W0,PEK_.. dyskusje, kolokwium zaliczeniowe F PEK_U0,PEK_U0,PEK_K.. kartkówki zaliczeniowe, sprawozdania z laboratorium Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Bartlet, Jonathan, Programming from the Ground Up, (GNU license), 0 Bindner, Donald, A student?s guide to the study, practice, and tools of modern mathematics, CRC Press/Taylor & Francis, 0 Czajka, Marek, MATLAB : ćwiczenia : opanuj środowisko programistyczne MATLAB-a, napisz programy obliczeniowe, zilustruj wyniki obliczeńwykresami, Helion, 005 David Jahshan, KiCad Step by Step Tutorial, 006 Dziewoński, Mirosław, OpenOffice 3.x PL : oficjalny podręcznik, Helion, 00 Kuczmarski, Karol, Kurs C++, (GNU license), 0 Literatura uzupełniająca Karwin, Bill., Antywzorce języka SQL : jak uniknąć pułapek podczas programowania baz danych, Helion, 0 OPIEKUN PRZEDMIOTU

11 MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Technologie informacyjne Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) Keit_W3, C-C3 Wy-Wy7 N-N4 PEK_W0 Keit_W4,Keit_W7 C-C3 Wy-Wy7 N-N4 PEK_W03 Keit_W7 C-C3 Wy-Wy7 N-N4 PEK_U0 (umiejętności) Keit_U,Keit_K0 C-C3 La-La7 N-N5 PEK_U0 Keit_U0,Keit_U08 C-C3 La-La7 N-N5 PEK_K0 (kompetencje) Keit_K03 C-C3 La-La7 N5

12 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Sieci komputerowe Computer Networks Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Obowiązkowy ETD00069 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 5 5 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z Z ,6 0, WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Elementarna wiedza z zakresu matematyki i informatyki wymagana programem nauczania szkoły średniej C0 C0 C03 CELE PRZEDMIOTU Opanowanie wiedzy teoretycznej w zakresie sieci komputerowych Użycie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania i użytkowania sieci komputerowych Umiejętność opracowania i przedstawienia wybranego zagadnienia w grupie

13 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy Opanowanie wiedzy teoretycznej w zakresie sieci komputerowych Z zakresu umiejętności PEK_U0 Umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy do realizacji zadań dotyczących projektowania i użytkowania sieci komputerowych Z zakresu kompetencji społecznych PEK_K0 Umiejętność samodzielnego opracowania zagadnienia z zakresu technologii sieciowych na podstawie różnych materiałów źródłowych i prezentacja na forum grupy zajęciowej C_0 Forma zajęć - Ćwiczenia TREŚCI PROGRAMOWE Wprowadzenie. Przedstawienie listy tematów prezentacji do realizacji w trakcie semestru Liczba godzin C_0 Lista zadań C0 dotyczących sieci Ethernet w różnych topologiach C_03 C_04 C_05 C_06 Zadania C03 związane z protokołem ARP i demonstracje wybranych zagadnień przy użyciu mikrokontrolera sieciowego Zadania związane z projektowaniem struktury adresowej sieci IP połączone z praktyczną weryfikacją wyliczonych konfiguracji Analiza wydajności protokołów TCP i UDP w różnych scenariuszach konfiguracji sieci. Wyliczanie i szacowanie osiągów sieci. Dyskusja i weryfikacja tez dotyczących różnych konfiguracji serwerów DNS, HTTP, FTP. Bezpieczeństwo i wydajność C_07 Praca w grupach: projektowanie i testy funkcjonalne NAT i AP (WiFi) C_08 Termin odróbczy Suma godzin 5 Forma zajęć - Wykład Liczba godzin Wy_0 Wprowadzenie: model ISO/OSI, topologie sieci, protokoły Wy_0 Wy_03 Wy_04 Protokół ARP. Statyczne i dynamiczne wpisy w tablicy ARP. Zapobieganie atakom przeprowadzanym w oparci o protokół ARP. Przykładowa implementacja protokołu ARP z użyciem mikrokontrolera sieciowego. Protokół IP. Wybór trasy pakietu. Translacja adresów. Przegląd protokołów TCP, UDP, ICMP. Wysokopoziomowe programowanie sieciowe: architektura klient-serwer. Przenośność danych w sieci. Wy_05 Bezpieczeństwo: monitorowanie ruchu, detekcja zagrożeń, zapory, szyfrowanie danych, certyfikaty, ochrona prywatności. Wy_06 Wybrane usługi sieciowe: DNS, FTP, HTTP. Konfiguracja i zabezpieczanie przez wybranymi atakami Wy_07 Sieci bezprzewodowe. Bluetooth, WiFi. Konfiguracja, zasięg, bezpieczeństwo Wy_08 Kolokwium zaliczeniowe

14 Suma godzin 5 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład tradycyjny z prezentacjami i dyskusją ND_0 Konsultacje ND_03 Praca własna? przygotowanie do wykładu zadanych zagadnień ND_04 Praca własna? przygotowanie do ćwiczeń zagadnień z list ND_05 Rozwiązywanie zadań z list, praktyczna weryfikacja wybranych rozwiązań i dyskusja wyników OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia P (ćwiczenia) PEK_U0,PEK_K0 prezentacje wybranych zagadnień przed grupą,kartkówki,rozwiązania zadań z list P (wykład) dyskusje, kolokwium zaliczeniowe Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 3 Schneier, Bruce, Kryptografia dla praktyków : protokoły i programy źródłowe w języku C, WNT, 00 Stevens W. R., Programowanie zastosowań sieciowych w systemie Unix, Helion, 00 Tanenbaum, Andrew S., Sieci komputerowe, Helion, 004 Literatura uzupełniająca 3 Danowski, Bartosz, Wi-Fi : domowe sieci bezprzewodowe, Helion, 00 Park, John, Practical data communications for instrumentation and control, Elsevier, 003 Peczarski, Marcin., Mikrokontrolery STM3 w sieci Ethernet : w przykładach, BTC, 0 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Sieci komputerowe Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

15 Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) Keit_W C0 Wy-Wy7 N-N3 PEK_U0 (umiejętności) Keit_U0,Keit_U9 C0 Ćw-Ćw7 N, N4, N5 PEK_K0 (kompetencje) Keit_K03 C03 Ćw-Ćw7 N4

16 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Inżynieria materiałowa Materials Engineering Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Wybieralny ETD00070 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 30 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z , WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI.Znajomość chemii na poziomie licealnym..znajomość matematyki na poziomie licealnym. 3.Znajomość fizyki na poziomie licealnym. 4. Umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy. C0 CELE PRZEDMIOTU Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami Inżynierii Materiałowej w obszarze studiowanego kierunku studiów, a w szczególności w tematyce klasyfikacja materiałów, podstawowe parametry materiałów, kryteria doboru materiałów.

17 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy Ma wiedzę z zakresu podstaw inżynierii materiałowej a w szczególności, w tematyce krystalografii oraz właściwości fizykochemicznych metali, ceramiki, szkła, przewodników superjonowych, polimerowych, kompozytowych i biomateriałów z uwzględnieniem zależności między ich właściwościami, strukturą krystaliczną i mikrostrukturą, z punktu widzenia szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. Wy_0 Forma zajęć - Wykład TREŚCI PROGRAMOWE Wprowadzenie, klasyfikacja materiałów, podstawowe parametry materiałów, kryteria doboru materiałów. Liczba godzin Wy_0 Pierwiastki chemiczne, cząsteczki, rodzaje wiązań i ich właściwości Wy_03 Struktury krystaliczne, sposoby opisu i klasyfikacja, elementy Wy_04 Defekty w materiałach i ich wpływ na parametry fizykochemiczne materiałów Wy_05 Monokryształy, metody ich otrzymywania, dziedziny ich zastosowań Wy_06 Anizotropia właściwości fizycznych i chemicznych Wy_07 Właściwości metali Wy_08 Ceramika, metody otrzymywania, wpływ budowy na właściwości fizykochemiczne Wy_09 Wy_0 Szkło, ogólna charakterystyka stanu szklistego, właściwości mechaniczne, optyczne, cieplne, chemiczne Przewodniki superjonowe, metody syntezy, struktura a ich parametry elektryczne, zastosowania Wy_ Nanomateriały, metody otrzymywania, właściwości Wy_ Polimery, właściwości, zastosowanie w mikroelektronice Wy_3 Kompozyty, metody wytwarzania, budowa a właściwości fizyczne Wy_4 Biomateriały, definicja, wymagania stawiane biomateriałom, zastosowania Wy_5 Kolokwium Suma godzin 30 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład tradycyjny z prezentacjami i dyskusją ND_0 Konsultacje ND_03 Praca własna? przygotowanie do wykładu zadanych problemów poruszanych na wykładzie ND_04 Praca własna? samodzielne studia i przygotowanie do kolokwium

18 OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia P Kolokwium - uzyskanie pozytywnej oceny Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Leszek A. Dobrzański, Wprowadzenie do nauki o materiałach, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 007 Leszek A. Dobrzański, Metalowe materiały inżynierskie, WNT, 004 M. Jurczyk, J. Jakubowicz, Biomateriały, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 008 Marek Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT Warszawa, 998 Michael F. Ashby, David R. H. Jones, Materiały inżynierskie, właściwości i zastosowanie, WNT Warszawa, 998 Roman Pampuch, Współczesne materiały ceramiczne, AGH, Kraków, Wacław Jakubowski, Przewodniki superjonowe, właściwości fizyczne i zastosowania, WNT, Warszawa, 988 Literatura uzupełniająca H. Teterycz, Grubowarstwowe chemiczne czujniki gazów na bazie dwutlenku cyny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 005 L. A. Dobrzeński, Podstawy metodologii projektowania materiałowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 009 Leszek A. Dobrzański, Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT Warszawa, 998 Leszek Hozer, Półprzewodnikowe materiały ceramiczne z aktywnymi granicami ziaren, PWN Warszawa, 998 Władysław Bogusz, Franciszek Krok, Elektrolity stałe, właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru, WNT Warszawa, 995 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Inżynieria materiałowa Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) Keit_W0 C0 Wy-Wy4 N-N3

19 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Własnosci intelektualne i prawo autorskie Intellectual property and copyright law Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Wybieralny ETD00080 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 5 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) 30 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z , WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Podstawowa wiedza w zakresie stanowienia, obowiązywania, funkcjonowania, interpretowania i stosowania obowiązującego prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. C0 C0 C03 C04 CELE PRZEDMIOTU przedstawienie polskiego systemu źródeł praw przedstawienie unijnego i międzynarodowego systemu źródeł prawa omówienie podstawowych instytucji prawa własności intelektualnej analiza przepisów prawnych dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych

20 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy PEK_W03 student potrafi odnaleźć potrzebny przepis w systemie obowiązującego prawa PEK_W0 student posiada wiedzę o podstawowych intelektualnej instytucjach prawnych związanych z ochroną własności student zna podstawowe metody interpretacji przepisów prawnych związanych z prawem autorskim i prawem własności przemysłowej Z zakresu umiejętności PEK_U0 PEK_U0 student potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej student potrafi objaśnić ważne pojęcia prawa autorskiego PEK_U03 Student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami badawczymi z zakresu prawa autorskiego Z zakresu kompetencji społecznych PEK_K0 student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie prawniczych aspektów pracy inżyniera w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i sołecznych. Forma zajęć - Wykład TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin Wy_0 wprowadzenie do podstawowych pojęć prawa prywatnego, źródła prawa Wy_0 pojęcie przedmiotu prawa autorskiego Wy_03 pojęcie podmiotu prawa autorskiego Wy_04 osobiste i majątkowe prawa autorskie Wy_05 ochrona praw autorskich Wy_06 umowy licencyjne Wy_07 program komputerowy jako szczególny rodzaj utworu Wy_08 ubezpieczenie społeczne twórców i artystów wykonawców, podsumowanie i ocena uczestników kursu Suma godzin 5 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 wykład infoemacyjny ND_0 wykład interaktywny ND_03 prezentacja multimedialna ND_04 analiza orzecznictwa sądowego ND_05 prezentacja wybranych zagadnień przez uczestników wykładu

21 OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia P (wykład) - PEK_W03, PEK_U0 - PEK_U03, PEK_K0 Prezentacja wybranych zagadnień przez uczestników wykładu lub praca pisemna przygotowana na podstawie wykładów i zaleconej literatury lub kolokwium Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 3 4 A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, ABC, 995 M. Barczewski, Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Wolters Kluwer Polska, 007 P. Ślęzak, Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem, Wolters Kluwer Polska - LEX, 0 R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H.Beck, 00 Literatura uzupełniająca 3 A. Tischner, Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Wolters Kluwer Polska, 008 D. Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska, 0 K. Gienas, System Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego, Wolters Kluwer Polska, 008 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Własności intele. i prawo aut. Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego TA_W0, C, C, C4 Wy_0-Wy_08 N-N5 PEK_W0 TA_W0, TA-W05 C3, C4 Wy_0-Wy_08 N-N5 PEK_W03 TA_W08 C, C, C4 Wy_0-Wy_08 N,N,N4,N5

22 PEK_U0 TA_U0 C-C4 Wy_0-Wy_08 N-N5 PEK_U0 TA_U0 C-C3 Wy_0-Wy_08 N,N,N4,N5 PEK_U03 TA_U0 C-C4 Wy_0-Wy_08 N,N,N4,N5 PEK_K0 TA_K0 C,-C4 Wy_0-Wy_08 N-N5

23 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Etyka inżynierska Ethics in engineering Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Wybieralny ETD0008 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 5 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) 30 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z , WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU C0 C0 C03 Zdobycie przez studentów elementarnej wiedzy z etyki ogólnej i zawodowej; Ukształtowanie wrażliwości na dylematy moralne w pracy inżyniera Zapoznanie studentów z kodeksami etyki inżynierskiej.

24 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy Po zakończeniu kursu student ma wiedzę niezbędną do rozumienia etyczno-społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, takich jak: filozoficzny namysł nad istotą techniki i konkretne rozstrzygnięcia na gruncie?wartościowania techniki? (technology assessment). Forma zajęć - Wykład TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin Wy_0 Etyka jako dyscyplina filozoficzna Wy_0 Główne szkoły metaetyczne Wy_03 Problem sumienia Wy_04 Podstawowe pojęcia etyczne? problem uzasadnienia norm etycznych Wy_05 Sposoby uzasadnienia norm w etykach deontologicznych Wy_06 Sposoby uzasadnienia norm w etyce utylitarystycznych Wy_07 Problemy działalności technicznej Wy_08 Determinizm techniczny w świetle sporu o możliwość wolności Wy_09 Elementy socjologii zawodu Wy_0 Status etyki inżynierskiej Wy_ Problem odpowiedzialności zawodowej inżyniera Wy_ Etyczna ocena wdrażania nowych technologii (TA) Wy_3 Struktura i funkcja kodeksów inżynierskiej etyki zawodowej Wy_4 Prezentacja wybranych inżynierskich kodeksów etycznych cz.. Wy_5 Prezentacja wybranych inżynierskich kodeksów etycznych cz.. Suma godzin 5 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Prezentacja multimedialna ND_0 Wykład informacyjny ND_03 Dyskusja OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

25 F P = F Warunkująca przystąpienie do kolokwium końcowego rozprawka rozwiązująca wybrany problem postawiony w materiale wykładów. Kolokwium pisemne z materiału wykładów Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Agazzi E., Dobro, zło i nauka, Warszawa, 997 Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, WAM, Krakow, 008 Chyrowicz B. [red.], Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości,, Wyd. KUL Lublin, 004 Galewicz W. [red.], Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych,, Universitas Kraków, 00 Jonas H., Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej,, Platan Kraków, 996 Kiepas A.,, Człowiek wobec dylematów filozofii techniki, Gnome Katowice, 000 Postman N.,, Technolpol: triumf techniki nad kulturą, Muza, 004 Styczeń T.,, Wprowadzenie do etyki, Wyd. KUL. Lublin, 993 Literatura uzupełniająca Bober W.,, Powinność w świecie cyfrowym: etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, 008 Kotarbiński T.,, Dzieła wszystkie. Prakseologia, Ossolineum, 003 Ślipko T.,, Zarys etyki ogólnej, WAM Kraków, 004 Sołtysiak G.,, Kodeksy etyczne w Polsce, Almamer, 006 Sułek M., Swiniarski J.,, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Bellona, 00 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Etyka inżynierska Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) TA_W08 C - C3 Wy - Wy 5 N, N, N3

26 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Komunikacja społeczna Social communication Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Wybieralny ETD00083 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 5 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) 30 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z , WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Student poosiada podstawową wiedzę o społeczeństwie. C0 CELE PRZEDMIOTU Student nabywa podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania w społeczeństwie

27 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia technicznych i pozatechnicznych uwarunkowań i skutków działalności inżynierskiej Forma zajęć - Wykład TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin Wy_0 Wprowadzenie do tematyki komunikacji społecznej Wy_0 Komunikacja interpersonalna Wy_03 Interakcjonizm społeczny Wy_04 Komunikacja werbalna Wy_05 Komunikacja niewerbalna Wy_06 Komunikacja wizualna Wy_07 Komunikacja audialna Wy_08 Komunikacja wizualno-audialna Wy_09 Komunikacja masowa Wy_0 Podstawy socjotechnik Wy_ Prezentacje Wy_ Podsumowanie kursu Suma godzin 5 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład informacyjny ND_0 Prezentacja multimedialna ND_03 Prezentacja audialna OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia F Sprawdzenie wiedzy (kolokwia, referaty) P = F

28 Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 3 4 Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe: Teorie i analizy radia, prasy, telewizji i internetu,, 004 Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku,, 00 Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów,, 00 Leathers D. G., Komunikacja niewerbalna,, 007 Literatura uzupełniająca 3 4 Bugajski M., Język w komunikowaniu,, 007 McLuhan M., Wybór tekstów,, 00 Rothert A., Technopolis. Wirtualne sieci polityczne,, 003 Sieńko M., Człowiek w pajęczynie: Internet jako zjawisko kulturowe,, 00 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Komunikacja społeczna Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) HUM_W08 C0 Wy - Wy N - N3

29 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Filozofia Philosophy Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Wybieralny ETD00084 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 30 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z , WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Wiedza humanistyczna na poziomie edukacji ponadgimnazjalnej. CELE PRZEDMIOTU C0 Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką myśli filozoficznej ze szczególnym uwzględnieniem metod wnioskowania. C0 Przyswojenie wiedzy na temat podstawowych działów filozofii oraz ich oddziaływania z naukami szczegółowymi

30 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy PEK_W0 Student uzyskuje wiedzę na temat podstawowych działów filozofii, zwłaszcza pozostających w silnych związkach z naukami szczegółowymi i ich zastosowaniami Student ma wiedzę niezbędną do identyfikacji podstawowych zagadnień filozoficznych związanych z naukami szczegółowymi i techniką Forma zajęć - Wykład TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin Wy_0 Wprowadzenie: Co to jest filozofia? Wy_0 Filozofowie o filozofii Wy_03 Klasyczne zagadnienia epistemologii, cz.. Wy_04 Klasyczne zagadnienia epistemologii, cz.. Wy_05 Podstawowe problemy ontologii, cz.. Wy_06 Podstawowe problemy ontologii, cz.. Wy_07 Podstawowe problemy ontologii, cz. 3. Wy_08 Wprowadzenie do zagadnień filozofii nauki Wy_09 Filozofia nauki: podstawowe schematy rozumowań Wy_0 Filozofia nauki: naukowość i rozwój nauki Wy_ Filozofia nauki: wątki eksternalistyczne Wy_ Współczesne ujęcie filozofii przyrody i filozofii w nauce, cz.. Wy_3 Współczesne ujęcie filozofii przyrody i filozofii w nauce, cz.. Wy_4 Wprowadzenie do filozofii techniki Wy_5 Zarys problematyki etycznej Suma godzin 30 ND_0 Prezentacja multimedialna ND_0 Wykład informacyjny STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

31 F (wykład), PEK_W0 Test na podstawie wykładów i zalecanej literatury P = F, PEK_W0 j.w. Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, WAM, 008 A. Grobler, Metodologia nauk, Aureus, Znak, 008 A. MacIntyre, Krótka historia etyki, PWN, 0 J. Woleński, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, PWN, 007 K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Antyk, 004 M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Znak, 004 M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, Petrus, 009 V. Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, WAM, 0 W. Stróżewski, Ontologia, Aureus, Znak, 003 Literatura uzupełniająca J.M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, W Drodze, 988 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Filozofia Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) HUM_W08 C, C Wy-Wy5 N, N PEK_W0 HUM_W08 C, C Wy-Wy5 N, N

32 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Grafika inżynierska z wybranymi elementami geometrii wykreślnej Engineering graphics with selected elements of descriptive geometry Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Obowiązkowy ETD00097 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 5 30 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z Z ,6, WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Elementarna wiedza nt. sposobów graficznego przedstawiania prostych elementów, niezbędna przy opracowaniu dokumentacji konstrukcyjnej CELE PRZEDMIOTU C0 Zapoznanie z zasadami tworzenia dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej oraz elementami geometrii wykreślnej. C0 C03 Zdobycie umiejętności wykonywania rysunków technicznych różnych elementów konstrukcyjnych urządzeń mechanicznych spotykanych w praktyce inżynierskiej. Umiejętność spojrzenia na cel pracy (postawione zadania) z punktu widzenia członka grupy realizującej zadanie konstrukcyjne.

33 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy Ma podstawową wiedzę o roli dokumentacji konstrukcyjnej w procesie tworzenia prostych urządzeń oraz o podstawach geometrii wykreślnej. Z zakresu umiejętności PEK_U0 Potrafi wykonywać proste rysunki-szkice techniczne oraz rozwiązywać podstawowe zadania z geometrii wykreślnej. Z zakresu kompetencji społecznych PEK_K0 Potrafi docenić ważność współpracy pracy między członkami grupy przy opracowywaniu, wykonywaniu i kontroli tworzonych urządzeń (zespołów, podzespołów). C_0 Forma zajęć - Ćwiczenia TREŚCI PROGRAMOWE Opanowanie podstawowych form zapisu konstrukcji? rzutowanie. Wybór rzutu na podstawie znanego widoku. Ocena rozwiązania zadania. Liczba godzin C_0 Zasady opracowania dokumentacji konstrukcyjnej. Wymiarowanie za pomocą suwmiarki. Formaty wymiarowe. C_03 Model pierwszy? dokumentacja (formatka) pojedynczego modelu z zastosowaniem elementów opisu konstrukcyjnego. C_04 Model pierwszy? wybór rzutu głównego (widok). C_05 Model pierwszy? zasady i sposoby wymiarowania modelu (rzut główny, rzuty boczne, tabelka). Zaliczenie na ocenę wykonanego rysunku-szkicu modelu. C_06 Model drugi? wybór rzutu głównego (widok, półwidok, widok cząstkowy). C_07 Model drugi? wymiarowanie (połączenia rozłączne? gwintowanie). Zaliczenie na ocenę wykonanego rysunku-szkicu modelu. C_08 Model trzeci? wybór rzutu głównego (przekrój, widok, kład półwidok, półwidok-półprzekrój, widok cząstkowy, przekrój cząstkowy, wyrwanie). C_09 Model trzeci? wymiarowanie (zasady wymiarowania). C_0 C_ Model trzeci? opisy (stan powierzchni, oznaczenia, tolerancja wymiarów i kształtu, pasowanie wymiarów, tabelka). Zaliczenie na ocenę wykonanego rysunku-szkicu modelu. Model czwarty? tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej zespołu lub podzespołu urządzenia. C_ Model czwarty? dokumentacja konstrukcyjna, formatki, opisy. C_3 Model czwarty? rysunek złożeniowy (zasady wymiarowania). C_4 Model czwarty? rysunek złożeniowy. Zaliczenie na ocenę wykonanej dokumentacji. C_5 Wy_0 Sprawdzenie i zaliczenie na ocenę wykonanych rysunków technicznych modeli i dokumentacji. Forma zajęć - Wykład Suma godzin Sposoby graficznego przedstawiania elementów i zespołów za pomocą rzutów aksonometrycznych i prostokątnych. Zasady wyboru rzutów. 30 Liczba godzin

34 Wy_0 Zasady wymiarowania. Wy_03 Rysowanie widoków i przekrojów: widoki normalne, przesunięte, cząstkowe, obrócone, rozwinięte, kłady, półwidoki, półprzekroje. Wy_04 Stan powierzchni? chropowatość materiałów. Tolerowanie i pasowanie wymiarów. Wy_05 Rysowanie i wymiarowanie elementów znormalizowanych (połączenia nierozłączne i rozłączne). Rysunki wykonawcze i złożeniowe, dokumentacja konstrukcyjna. Wy_06 Kolokwium. Zaliczenie Wy_07 Wielościany, przekroje, przebicie wielościanu prostą. Wy_08 Bryły obrotowe, przekroje, punkty przebicia prostą, widoczność Suma godzin 5 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład tradycyjny wspomagany prezentacjami i interaktywnymi elementami oceny ND_0 Krótkie sprawdziany-testy ND_03 Praca własna? powtarzanie przerobionego materiału jako bazy przy realizowaniu szkicu-rysunku technicznego ND_04 Ocena szkiców-rysunków (modeli) oraz dokumentacji technicznej ND_05 Konsultacje OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia P (ćwiczenia)=f PEK_U0 Ocena wykonanych rysunków-szkiców technicznych. P (wykład)=f Sprawdzany-testy + aktywność podczas wykładu. Kolokwium zaliczeniowe. Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA K. Bartel, Geometria wykreślna, PWN, Warszawa, 958 T. Dobrzański, Rysunek Techniczny Maszynowy, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 005 T.Bogaczyk, T.Romaszkiewicz-Białas, Trzynaście wykładów z geometrii wykreślnej, Wyd. PWr., 003 W.Posadowski, Wykład,, 0 Z.Lewandowski, Geometria wykreślna, PWN, Warszawa, 984 Literatura uzupełniająca

35 3 4 Ciekot J., Suseł M, Grafika inżynierska, Wyd. PWr., 987 J. Houszka, Podstawy konstrukcji mechanicznych w elektronice, Wyd. PWr., 974 Praca Zbiorowa, Zbiory Polskich Norm,, 0000 Praca Zbiorowa, Poradnik inżyniera mechanika., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 985 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Graf. inż. z wybr. el. g. wykr Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) KMTR_W06 C, C Wy-Wy8 N-N3 PEK_U0 (umiejętności) KMTR_U05 C, C Ćw-Ćw5 N3-N5 PEK_K0 (kompetencje) K_K03 C3 Ćw-Ćw5 N-N5

36 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Elektryczność i magnetyzm Electricity and Magnetism Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Wybieralny ETD00069 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium E Z ,, WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji wynikających z realizacji kursów Fizyka, Analiza matematyczna oraz Algebra z geometrią analityczną. CELE PRZEDMIOTU C0 Opanowanie zagadnień związanych z matematycznym opisem i fizyczną interpretacją zjawisk towarzyszących wytwarzaniu i wykorzystaniu pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych. C0 Praktyczne wykorzystanie praw fizycznych dotyczących problemów elektryczności i magnetyzmu, rozwiązywanie problemów technicznych, obliczenia i wyznaczanie parametrów materiałowych. C03 Nabywanie i utrwalanie kompetencji społecznych, obejmujących inteligencję emocjonalną, polegającą na umiejętności współpracy w grupie studenckiej w celu efektywnego rozwiązywanie problemów. Odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w postępowaniu; przestrzeganie obyczajów obowiązujących w środowisku akademickim i społeczeństwie.

37 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą dziedzinę elektryczności i magnetyzmu, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektronicznych oraz w ich otoczeniu Z zakresu umiejętności PEK_U0 Potrafi wyznaczyć wielkości charakteryzujące pole elektryczne i magnetyczne, potrafi rozwiązywać zadania związane z wykorzystaniem praw rządzących dziedziną elektryczności i magnetyzmu. Z zakresu kompetencji społecznych PEK_K0 Potrafi współdziałać i pracować w grupie ćwiczeniowej. TREŚCI PROGRAMOWE C_0 Forma zajęć - Ćwiczenia Zajęcia wprowadzające? zakres tematyczny ćwiczeń, warunki zaliczenia, podstawowe zagadnienia: układy współrzędnych, skalary i wektory, pole skalarne, pole wektorowe, operatory różniczkowe Liczba godzin C_0 Pole elektrostatyczne, prawo Coulomba, wyznaczanie natężenia pola elektrostatycznego z różnych rozkładów ładunków elektrycznych C_03 Praktyczne wykorzystanie prawa Gaussa dla próżni C_04 Obliczenia potencjału i napięcia elektrycznego z wykorzystaniem definicji i zasady superpozycji C_05 Dielektryki, polaryzacja dielektryków, obliczanie podstawowych parametrów elektrycznych dielektryków C_06 Rozwiązywanie zadań z zakresu indukcji elektrycznej, wykorzystanie uogólnionego prawa Gaussa C_07 Metody obliczania pojemności elektrycznej kondensatorów, wytrzymałości napięciowej, łączenie kondensatorów C_08 C_09 C_0 Wyznaczanie energii pola elektrycznego, energii kondensatorów oraz energii układu ładunków elektrycznych Rozwiązywanie zadań obejmujących wykorzystanie prawa Ohma i praw Kirchhoffa, obliczanie natężenia i gęstości prądu oraz siły elektromotorycznej Wyznaczanie rezystancji przewodników, łączenie rezystorów, obliczanie rezystancji upływu kondensatorów, zależność rezystancji od temperatury, praktyczne wykorzystanie prawa Joule?a-Lenza C_ Obliczanie indukcji pola magnetycznego, prawo Biota-Savarta-Laplace?a, wyznaczanie siły pola magnetycznego i siły Lorentza C_ Obliczanie natężenia pola magnetycznego, wykorzystanie prawa Ampere?a, podstawowe parametry magnetyczne magnetyków C_3 C_4 Obwody z prądem w polu magnetycznym, strumień pola magnetycznego, zjawisko Faraday?a, reguła Lenza, obliczanie siły elektromotorycznej indukcji Rozwiązywanie zadań obejmujących obliczanie współczynników indukcji własnej i wzajemnej, energii pola magnetycznego i energii cewek magnetycznych, łączenie cewek C_5 Kolokwium zaliczeniowe Suma godzin 30 Forma zajęć - Wykład Liczba godzin

38 Wy_0 Informacje wstępne, program wykładu, warunki zaliczenia, podstawy analizy wektorowej Wy_0 Ładunki elektryczne, zasada zachowania ładunku, prawo Coulomba, układy jednostek Wy_03 Pole elektrostatyczne, natężenie pola, potencjał pola, związek między natężeniem pola a potencjałem, strumień natężenia pola elektrycznego Wy_04 Właściwości pól wektorowych? cyrkulacja i rotacja pola elektrostatycznego, twierdzenie Gaussa, równanie Poissona, równanie Laplace?a Wy_05 Wy_06 Pole elektryczne w dielektrykach, dipol elektryczny, polaryzacja dielektryków, ładunki swobodne i związane, indukcja elektryczna, wektor przesunięcia elektrycznego, ferroelektryki, pętla histerezy Przewodniki w polu elektrycznym, pojemność elektryczna, kondensatory, energia pola elektrycznego Wy_07 Prąd elektryczny stały, natężenie i gęstość prądu, równanie ciągłości, siła elektromotoryczna Wy_08 Wy_09 Rezystancja przewodników, prawo Ohma, zależność rezystancji od temperatury, nadprzewodnictwo, moc prądu, prawo Joule?a-Lenza, prawa Kirchhoffa Pole magnetyczne w próżni, indukcja magnetyczna, prawo Biota-Savarta-Laplace?a, siła magnetyczna, siła Lorentza, dywergencja i rotacja pola magnetycznego, prawo Ampere?a Wy_0 Pole magnetyczne w materii, namagnesowanie magnetyka, natężenie pola magnetycznego, rodzaje magnetyków zjawiska magnetomechaniczne, diamagnetyzm, paramagnetyzm, ferromagnetyzm Wy_ Strumień pola magnetycznego, reguła Lenza, indukcja elektromagnetyczna, metody pomiaru indukcji magnetycznej, indukcja własna, indukcja wzajemna, siła elektromotoryczna indukcji własnej i wzajemnej Wy_ Pole magnetyczne obwodu z prądem, obwody magnetyczne, energia pola magnetycznego, magnetyzm jako zjawisko relatywistyczne Wy_3 Wirowe pole elektryczne, prąd przesunięcia, równania Maxwella w postaci wektorowej i skalarnej, ruch cząstek naładowanych w polach elektrycznych i magnetycznych Wy_4 Klasyczna teoria przewodnictwa elektrycznego metali, natura nośników prądu w metalach, efekt Halla Wy_5 Sprawdzian (test) Suma godzin 30 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład tradycyjny z prezentacjami i dyskusją ND_0 Ćwiczenia? 0? minutowe sprawdziany na początku zajęć ND_03 Praca własna? przygotowanie rozwiązań zadań domowych ND_04 Praca własna? przygotowanie do kolejnych tematów wykładu ND_05 Praca własna? przygotowanie do kolokwium ND_06 Konsultacje ND_07 Praca własna? samodzielne studia i przygotowanie do egzaminu

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: [1]. Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ETD001066 3 ETD001067 6 ETD001068 10 ETD001069 14 ETD001070 18 ETD002069 21 ETD002070

ETD001066 3 ETD001067 6 ETD001068 10 ETD001069 14 ETD001070 18 ETD002069 21 ETD002070 Wydział: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Uchwała RW z dnia: 9.09.015r. Kierunek: Obowiązuje od: 01.10.015r. Studia: pierwszego stopnia, stacjonarne KATALOG KURSÓW Karty kursów humanistycznych i menadżerskich,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE Nazwa w języku angielskim ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW /01 WYDZIAŁ PPT KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Nanodiagnostyka Nazwa w języku angielskim Nanodiagnostics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Fizyka Techniczna Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW /01 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : AUTOMATYKA I ROBOTYKA Nazwa w języku angielskim: AUTOMATION AND ROBOTICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ / FIZYKA TECHNICZNA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Obwody Elektryczne Nazwa w języku angielskim Electric

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa w języku angielskim: INFORMATION TECHNOLOGY Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: IM S 0 4-0_0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

1,2 1,2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak

1,2 1,2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Podstawowych Problemów Techniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Podstawy Chemii Ogólnej Nazwa w języku angielskim General Chemistry Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Grafika inżynierska i rysunek techniczny Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP-1-209-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA 2. Kod przedmiotu: Eef 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Egzamin

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Egzamin Zał. nr 3 do ZW Wydział Elektroniki PWr KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Fizyka 1.1A. Nazwa w języku angielskim: Physics 1.1A Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka, Elektronika, Informatyka,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI Zał. nr do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (Zao EA EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Programowanie w języku C Nazwa w języku angielskim C language programming Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH 1 Nazwa w języku angielskim DESIGN OF MECHANICAL CONSTRUCTIONS

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Techniki świetlne Nazwa w języku angielskim Light techniques Kierunek studiów (jeśli dotyczy):..optyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim WSTĘP DO TEORII RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH Nazwa w języku angielskim INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL EQUATIONS THEORY

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Grafika inżynierska Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIM-1-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2 1,5

KARTA PRZEDMIOTU 2 1,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW /2012 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Fizyka F1 Nazwa w języku angielskim Physics F1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Optyka Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Urządzenia techniki komputerowej Nazwa w języku angielskim Computer technique devices Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/201 Projektowanie inżynierskie Engineering Design A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Technologia przetwarzania danych Nazwa w języku angielskim: Data processing technology Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY Nazwa w języku angielskim: IMPLANTS AND ARTIFICIAL ORGANS Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI Technologies for protecting the surface Kod przedmiotu: IM.D1F.45

TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI Technologies for protecting the surface Kod przedmiotu: IM.D1F.45 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Materiałowa Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy do wyboru Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim..lasery Nazwa w języku angielskim.lasers Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Optyka Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Fiz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Energetyka komunalna Profil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

- 1 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

- 1 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Fizyka 3.3 Nazwa w języku angielskim Physics 3.3 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim...technologie OPTYCZNE Nazwa w języku angielskim...optical TECHNOLOGIES Kierunek studiów (jeśli dotyczy):...optyka

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-256z Podstawy miernictwa elektrycznego Fundamentals of Electrical

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* - 1

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* - 1 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Źródła i detektory Nazwa w języku angielskim Sources and detectors Kierunek studiów:..optyka Stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do numerycznej mechaniki płynów Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna.1 Nazwa w języku angielskim: Mathematical analysis.1 Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 26/406. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 26/406. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika Analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo