KARTA PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do elektroniki. Introduction to electronics. Elektronika i Telekomunikacja. / Stacjonarne. I stopnia inżynierskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do elektroniki. Introduction to electronics. Elektronika i Telekomunikacja. / Stacjonarne. I stopnia inżynierskie"

Transkrypt

1 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Wprowadzenie do elektroniki Introduction to electronics Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Obowiązkowy ETD00066 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 30 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z , WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Podstawowe umiejętności i wiedza z zakresu elektroniki. Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku (semestr ) C0 CELE PRZEDMIOTU Zapoznanie studentów z podstawowymi materiałami, podzespołami i układami elektronicznymi i optoelektronicznymi oraz konstrukcjami oraz procesami technologicznymi i projektowymi w elektronice i optoelektronice

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy poznanie i rozumienie podstawowych pojęć z zakresu elektroniki i optoelektroniki, poznanie podstawowych procesów technologicznych w elektronice, konstrukcji układów i urządzeń elektronicznych oraz optoelektronicznych oraz technik informatycznych i numerycznych w elektronice Wy_0 Forma zajęć - Wykład TREŚCI PROGRAMOWE Część organizacyjna wykładu: ustalenie zakresu kursu i wymagań do zaliczenia, omówienie materiałów do wykładu, podanie wykazu literatury. Wykład: Mikroskopia bliskiego pola AFM. Dyskusja. Liczba godzin Wy_0 Mikroskopia STM, SThM i pokrewne. Dyskusja. Wy_03 Wstęp do optoelektroniki. Dyskusja. Wy_04 Optoelektronika? elementy, przyrządy. Dyskusja. Wy_05 Technika i technologia próżniowa w elektronice. Dyskusja. Wy_06 Mikrosystemy w motoryzacji. Elektroniczne systemy zabezpieczeń. Dyskusja. Wy_07 Transparentna elektronika. Dyskusja. Wy_08 Defekty w materiałach półprzewodnikowych. Dyskusja. Wy_09 Podstawy nowoczesnego montażu elektronicznego. Dyskusja. Wy_0 Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice. Dyskusja. Wy_ Zastosowanie ceramiki w mikroelektronice. Dyskusja. Wy_ Światłowody. Dyskusja. Wy_3 MEMSY i ich zastosowania. Laboratoria na chipie. Dyskusja. Wy_4 Nanoelektronika próżniowa. Zielona energia i jej wykorzystanie. Dyskusja. Wy_5 Podsumowanie wykładu. Perspektywy rozwoju w elektronice. Sprawdzian wiedzy (kolokwium). Suma godzin 30 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład tradycyjny z multimedialnymi prezentacjami ND_0 Materiały do wykładu on-line ND_03 Praca własna? samodzielne studia i przygotowanie do kolokwium OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

3 F Aktywność w dyskusjach podczas wykładów F Wynik ze sprawdzianu wiedzy (kolokwium). P = 0, F + 0,9 F.. Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA A. Herner, Elektronika w samochodzie, WKŁ Warszawa, 00 B. Ziętek, Optoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 004 J. Dziuban, Technologia i zastosowanie mikromechanicznych struktur krzemowych i krzemowo-szklanych w technice mikrosystemów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 00 L. Golonka, Zastosowanie ceramiki LTCC w mikroelektronice, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 00 M. Rusin, Wizyjne przetworniki optoelektroniczne, WKŁ, 990 M. Szustakowski, Elementy techniki światłowodowej, WNT, Cykl wydawniczy:?fizyka dla przemysłu?, 99 R. Kisiel, Podstawy technologii dla elektroników? poradnik praktyczny, Wyd. BTC, 005 W. Marciniak, Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone, WNT Warszawa, 979 Literatura uzupełniająca, Mikroelektronika w pojazdach, Informator techniczny f-my Bosch, 00, Czasopisma: Elektronika praktyczna, Elektronizacja, Przegląd Telekomunikacyjny itp. oraz katalogi branżowe.,, 0000 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wprowadzenie do elektroniki Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) Keit_W0, Keit_W0 C0 Wy? Wy5 N? N3

4 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Grafika inżynierska Engineering Graphics Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Obowiązkowy ETD00067 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 5 30 Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Z ,6 0 0,4 0 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Podstawowa wiedza nt. sposobów graficznego przedstawiania prostych elementów, niezbędna przy opracowywaniu dokumentacji konstrukcyjnej Z C0 CELE PRZEDMIOTU Zapoznanie z zasadami tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej. C0 Zdobycie podstawowych umiejętności wykonywania rysunków technicznych oraz dokumentacji konstrukcyjnej) prostych urządzeń mechanicznych spotykanych w praktyce inżynierskiej. C03 Umiejętność wykonywania postawionych zadań jako członka zespołu realizującego określone zadanie konstrukcyjne.

5 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy Ma podstawową wiedzę o roli dokumentacji konstrukcyjnej w procesie tworzenia prostych urządzeń Z zakresu umiejętności PEK_U0 Potrafi wykonywać rysunki-szkice techniczne oraz prostą dokumentację konstrukcyjną. Z zakresu kompetencji społecznych PEK_K0 Potrafi przekazywać informacje techniczne w sposób zrozumiały dla innych P_0 P_0 P_03 Forma zajęć - Projekt TREŚCI PROGRAMOWE Zasady tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej. Wymiarowanie za pomocą suwmiarki. Formaty wymiarowe. Skala rysunku. Organizacja rysunku-szkicu technicznego. Podstawowe formy zapisu konstrukcji? rzutowanie. Wybór rzutu na podstawie znanego widoku. Ocena umiejętności rzutowania. Model pierwszy? szkic techniczny modelu z zastosowaniem elementów opisu konstrukcyjnego. Liczba godzin P_04 Model pierwszy? wybór rzutu głównego (widok). P_05 Model pierwszy? zasady i sposoby wymiarowania modelu (rzut główny w postaci widoku, rzuty boczne, tabelka). Zaliczenie na ocenę wykonanego rysunku-szkicu modelu. 3 P_06 Model drugi? wybór rzutu głównego (widok? przekrój). P_07 P_08 Model drugi? wymiarowanie (połączenia rozłączne? gwintowanie). Zaliczenie na ocenę wykonanego rysunku-szkicu modelu. Model trzeci? wybór rzutu głównego (przekrój, widok). Zastosowanie kładu, półwidoku, półwidoku-półprzekroju, widoku cząstkowego, przekroju cząstkowego (wyrwania). P_09 Model trzeci? wymiarowanie (zasady wymiarowania, skrócony zapis przy wymiarowaniu). P_0 P_ Model trzeci? opisy (stan powierzchni, oznaczenia, tolerancja wymiarów i kształtu, pasowanie wymiarów, tabelka). Zaliczenie na ocenę wykonanego rysunku-szkicu modelu. Model czwarty? tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej zespołu lub podzespołu urządzenia. P_ Model czwarty? dokumentacja konstrukcyjna, formatki, opisy. P_3 Model czwarty? rysunek złożeniowy (zasady wymiarowania). P_4 Model czwarty? rysunek złożeniowy. Zaliczenie na ocenę wykonanej dokumentacji. P_5 Sprawdzenie i zaliczenie na ocenę wykonanych rysunków technicznych modeli i dokumentacji. Forma zajęć - Wykład Suma godzin 30 Liczba godzin

6 Wy_0 Sposoby graficznego przedstawiania elementów i zespołów za pomocą rzutów aksonometrycznych i prostokątnych. Zasady wyboru rzutów. Wy_0 Wymiarowanie? definicje, sposoby. Wy_03 Wymiarowanie? zasady, symbole, wymiarowanie skrócone. Wy_04 Widoki i przekroje? rzutowanie europejskie. Wy_05 Widoki i przekroje przesunięte, cząstkowe, obrócone, rozwinięte, kłady, półwidoki, półprzekroje. 3 Wy_06 Stan powierzchni? chropowatość materiałów. Tolerowanie i pasowanie wymiarów. Wy_07 Rysowanie i wymiarowanie elementów znormalizowanych (połączenia nierozłączne i rozłączne). Rysunki wykonawcze i złożeniowe, dokumentacja konstrukcyjna. Wy_08 Zaliczenie - kolokwium. Suma godzin 5 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład tradycyjny wspomagany prezentacjami i interaktywnymi elementami oceny ND_0 Krótkie sprawdziany-testy ND_03 Praca własna? powtarzanie przerobionego materiału jako bazy przy realizowaniu szkicu-rysunku technicznego ND_04 Ocena szkiców-rysunków (modeli) oraz wykonanej dokumentacji technicznej ND_05 Konsultacje OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia P (wykład)=f Sprawdzenie wiedzy (testy, kolokwium zaliczeniowe)+ aktywność podczas wykładu P(projekt)=F PEK_U0 Ocena wykonanych projektów-szkiców technicznych Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA T.Dobrzański, Rysunek Techniczny Maszynowy, W N-T, Warszawa, 005 W.Posadowski, Wykład,, 0 Literatura uzupełniająca J. Houszka, Podstawy konstrukcji mechanicznych w elektronice, Wyd. PWr., 974 Praca zbiorowa, Poradnik inżyniera mechanika, W N-T, Warszawa, 985

7 3 Praca zbiorowa, Zbiory Polskich Norm,, 0000 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Grafika inżynierska Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) Keit_W0 C Wy-Wy8 N-N3 PEK_U0 (umiejętności) Keit_U0 C Pr-Pr5 N3-N5 PEK_K0 (kompetencje) Keit_K07 C3 Pr-Pr5 N3-N5

8 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Technologie informacyjne Information Technologies Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Obowiązkowy ETD00068 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 5 5 Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Z Z ,6 0 0,7 0 0 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Elementarna wiedza z zakresu matematyki i informatyki wymagana programem nauczania szkoły średniej C0 C0 C03 CELE PRZEDMIOTU Opanowanie wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w Wy_0-Wy_07 Zdobycie umiejętności praktycznych poprzez realizację zadań laboratoryjnych L_0-L_06 Umiejętność wyboru i użycia właściwych narzędzi komputerowych do realizacji zadania inżynierskiego

9 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy PEK_W03 PEK_W0 Ma wiedzę z zakresu podstaw funkcjonowania systemu komputerowego, reprezentacji podstawowych typów danych i ich cyfrowego przetwarzania Ma wiedzę w zakresie definiowania i sposobów zapisu algorytmów oraz podstaw programowania komputera Ma uporządkowana wiedzę w zakresie zasad działania i praktycznego użycia oprogramowania wspomagającego pracę inżynierską Z zakresu umiejętności PEK_U0 Opanował umiejętność opisania algorytmu w postaci schematu blokowego i kodu źródłowego programu PEK_U0 Potrafi efektywnie używać podstawowych narzędzi komputerowych przydatnych w praktyce inżynierskiej Z zakresu kompetencji społecznych PEK_K0 Potrafi współdziałać i pracować w grupie laboratoryjnej, przyjmując w niej różne role TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - Laboratorium L_0 Konfiguracja VirtualBox. Użytkowanie systemu Linux, narzędzi Winscp oraz PuTTY. Operacje na plikach i katalogach: kompresja, szyfrowanie, prawa własności, uprawnienia. L_0 Obróbka tekstu w pakiecie OpenOffice. Struktura dokumentów tekstowych? posługiwanie się nagłówkami, akapitami, stylami. Automatyzacja zadań edytorskich. Liczba godzin L_03 L_04 L_05 Projekt prostej bazy danych. Implementacja w wybranym programie bazodanowym. Import i eksport danych. PHP jako przykład języka skryptowego. Prezentacja wyników algorytmu w postaci dynamicznie generowanych stron HTML. Oprogramowanie KiCAD lub EAGLE jako przykład narzędzia wspomagającego komputerowo projektowanie płytek obwodów drukowanych L_06 Octave lub Matlab jako narzędzia do rozwiązywania wybranych problemów matematycznych. L_07 Grafika żółwia i algorytmy - implementacja podstawowych algorytmów w języku C. L_08 :Termin odróbczy. Suma godzin 5 Wy_0 Wy_0 Forma zajęć - Wykład Wirtualizacja - jednoczesne i bezpieczne używanie wielu systemów operacyjnych. Oprogramowanie Octave. Struktura dokumentu tekstowego. Szablony i arkusze stylów. Porównanie z HTML i CSS. Liczba godzin Wy_03 Elementy relacyjnych baz danych i języka SQL. Wy_04 Oprogramowanie CAD w praktyce inżynierskiej na przykładzie aplikacji wspierającej projektowanie płytek obwodów drukowanych. Wy_05 Matematyczne podstawy i praktyczne zastosowania kryptografii. Certyfikaty, bezpieczne logowanie do zdalnego systemu.

10 Wy_06 Algorytm. Pętle i instrukcje warunkowe. Język skryptowy PHP. Wy_07 Wprowadzenie do języka strukturalnego - grafika żółwia. Wy_08 Kolokwium zaliczeniowe. Suma godzin 5 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład tradycyjny z prezentacjami i dyskusją ND_0 Oprogramowanie (VirtualBox, serwer WWW+PHP, KiCAD, Octave, OpenOffice, Visual Studio) ND_03 Konsultacje ND_04 Praca własna? przygotowanie do wykładu zadanych zagadnień ND_05 Zajęcia w laboratorium OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia F,PEK_W0,PEK_.. dyskusje, kolokwium zaliczeniowe F PEK_U0,PEK_U0,PEK_K.. kartkówki zaliczeniowe, sprawozdania z laboratorium Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Bartlet, Jonathan, Programming from the Ground Up, (GNU license), 0 Bindner, Donald, A student?s guide to the study, practice, and tools of modern mathematics, CRC Press/Taylor & Francis, 0 Czajka, Marek, MATLAB : ćwiczenia : opanuj środowisko programistyczne MATLAB-a, napisz programy obliczeniowe, zilustruj wyniki obliczeńwykresami, Helion, 005 David Jahshan, KiCad Step by Step Tutorial, 006 Dziewoński, Mirosław, OpenOffice 3.x PL : oficjalny podręcznik, Helion, 00 Kuczmarski, Karol, Kurs C++, (GNU license), 0 Literatura uzupełniająca Karwin, Bill., Antywzorce języka SQL : jak uniknąć pułapek podczas programowania baz danych, Helion, 0 OPIEKUN PRZEDMIOTU

11 MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Technologie informacyjne Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) Keit_W3, C-C3 Wy-Wy7 N-N4 PEK_W0 Keit_W4,Keit_W7 C-C3 Wy-Wy7 N-N4 PEK_W03 Keit_W7 C-C3 Wy-Wy7 N-N4 PEK_U0 (umiejętności) Keit_U,Keit_K0 C-C3 La-La7 N-N5 PEK_U0 Keit_U0,Keit_U08 C-C3 La-La7 N-N5 PEK_K0 (kompetencje) Keit_K03 C-C3 La-La7 N5

12 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Sieci komputerowe Computer Networks Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Obowiązkowy ETD00069 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 5 5 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z Z ,6 0, WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Elementarna wiedza z zakresu matematyki i informatyki wymagana programem nauczania szkoły średniej C0 C0 C03 CELE PRZEDMIOTU Opanowanie wiedzy teoretycznej w zakresie sieci komputerowych Użycie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania i użytkowania sieci komputerowych Umiejętność opracowania i przedstawienia wybranego zagadnienia w grupie

13 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy Opanowanie wiedzy teoretycznej w zakresie sieci komputerowych Z zakresu umiejętności PEK_U0 Umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy do realizacji zadań dotyczących projektowania i użytkowania sieci komputerowych Z zakresu kompetencji społecznych PEK_K0 Umiejętność samodzielnego opracowania zagadnienia z zakresu technologii sieciowych na podstawie różnych materiałów źródłowych i prezentacja na forum grupy zajęciowej C_0 Forma zajęć - Ćwiczenia TREŚCI PROGRAMOWE Wprowadzenie. Przedstawienie listy tematów prezentacji do realizacji w trakcie semestru Liczba godzin C_0 Lista zadań C0 dotyczących sieci Ethernet w różnych topologiach C_03 C_04 C_05 C_06 Zadania C03 związane z protokołem ARP i demonstracje wybranych zagadnień przy użyciu mikrokontrolera sieciowego Zadania związane z projektowaniem struktury adresowej sieci IP połączone z praktyczną weryfikacją wyliczonych konfiguracji Analiza wydajności protokołów TCP i UDP w różnych scenariuszach konfiguracji sieci. Wyliczanie i szacowanie osiągów sieci. Dyskusja i weryfikacja tez dotyczących różnych konfiguracji serwerów DNS, HTTP, FTP. Bezpieczeństwo i wydajność C_07 Praca w grupach: projektowanie i testy funkcjonalne NAT i AP (WiFi) C_08 Termin odróbczy Suma godzin 5 Forma zajęć - Wykład Liczba godzin Wy_0 Wprowadzenie: model ISO/OSI, topologie sieci, protokoły Wy_0 Wy_03 Wy_04 Protokół ARP. Statyczne i dynamiczne wpisy w tablicy ARP. Zapobieganie atakom przeprowadzanym w oparci o protokół ARP. Przykładowa implementacja protokołu ARP z użyciem mikrokontrolera sieciowego. Protokół IP. Wybór trasy pakietu. Translacja adresów. Przegląd protokołów TCP, UDP, ICMP. Wysokopoziomowe programowanie sieciowe: architektura klient-serwer. Przenośność danych w sieci. Wy_05 Bezpieczeństwo: monitorowanie ruchu, detekcja zagrożeń, zapory, szyfrowanie danych, certyfikaty, ochrona prywatności. Wy_06 Wybrane usługi sieciowe: DNS, FTP, HTTP. Konfiguracja i zabezpieczanie przez wybranymi atakami Wy_07 Sieci bezprzewodowe. Bluetooth, WiFi. Konfiguracja, zasięg, bezpieczeństwo Wy_08 Kolokwium zaliczeniowe

14 Suma godzin 5 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład tradycyjny z prezentacjami i dyskusją ND_0 Konsultacje ND_03 Praca własna? przygotowanie do wykładu zadanych zagadnień ND_04 Praca własna? przygotowanie do ćwiczeń zagadnień z list ND_05 Rozwiązywanie zadań z list, praktyczna weryfikacja wybranych rozwiązań i dyskusja wyników OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia P (ćwiczenia) PEK_U0,PEK_K0 prezentacje wybranych zagadnień przed grupą,kartkówki,rozwiązania zadań z list P (wykład) dyskusje, kolokwium zaliczeniowe Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 3 Schneier, Bruce, Kryptografia dla praktyków : protokoły i programy źródłowe w języku C, WNT, 00 Stevens W. R., Programowanie zastosowań sieciowych w systemie Unix, Helion, 00 Tanenbaum, Andrew S., Sieci komputerowe, Helion, 004 Literatura uzupełniająca 3 Danowski, Bartosz, Wi-Fi : domowe sieci bezprzewodowe, Helion, 00 Park, John, Practical data communications for instrumentation and control, Elsevier, 003 Peczarski, Marcin., Mikrokontrolery STM3 w sieci Ethernet : w przykładach, BTC, 0 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Sieci komputerowe Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

15 Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) Keit_W C0 Wy-Wy7 N-N3 PEK_U0 (umiejętności) Keit_U0,Keit_U9 C0 Ćw-Ćw7 N, N4, N5 PEK_K0 (kompetencje) Keit_K03 C03 Ćw-Ćw7 N4

16 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Inżynieria materiałowa Materials Engineering Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Wybieralny ETD00070 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 30 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z , WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI.Znajomość chemii na poziomie licealnym..znajomość matematyki na poziomie licealnym. 3.Znajomość fizyki na poziomie licealnym. 4. Umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy. C0 CELE PRZEDMIOTU Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami Inżynierii Materiałowej w obszarze studiowanego kierunku studiów, a w szczególności w tematyce klasyfikacja materiałów, podstawowe parametry materiałów, kryteria doboru materiałów.

17 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy Ma wiedzę z zakresu podstaw inżynierii materiałowej a w szczególności, w tematyce krystalografii oraz właściwości fizykochemicznych metali, ceramiki, szkła, przewodników superjonowych, polimerowych, kompozytowych i biomateriałów z uwzględnieniem zależności między ich właściwościami, strukturą krystaliczną i mikrostrukturą, z punktu widzenia szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. Wy_0 Forma zajęć - Wykład TREŚCI PROGRAMOWE Wprowadzenie, klasyfikacja materiałów, podstawowe parametry materiałów, kryteria doboru materiałów. Liczba godzin Wy_0 Pierwiastki chemiczne, cząsteczki, rodzaje wiązań i ich właściwości Wy_03 Struktury krystaliczne, sposoby opisu i klasyfikacja, elementy Wy_04 Defekty w materiałach i ich wpływ na parametry fizykochemiczne materiałów Wy_05 Monokryształy, metody ich otrzymywania, dziedziny ich zastosowań Wy_06 Anizotropia właściwości fizycznych i chemicznych Wy_07 Właściwości metali Wy_08 Ceramika, metody otrzymywania, wpływ budowy na właściwości fizykochemiczne Wy_09 Wy_0 Szkło, ogólna charakterystyka stanu szklistego, właściwości mechaniczne, optyczne, cieplne, chemiczne Przewodniki superjonowe, metody syntezy, struktura a ich parametry elektryczne, zastosowania Wy_ Nanomateriały, metody otrzymywania, właściwości Wy_ Polimery, właściwości, zastosowanie w mikroelektronice Wy_3 Kompozyty, metody wytwarzania, budowa a właściwości fizyczne Wy_4 Biomateriały, definicja, wymagania stawiane biomateriałom, zastosowania Wy_5 Kolokwium Suma godzin 30 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład tradycyjny z prezentacjami i dyskusją ND_0 Konsultacje ND_03 Praca własna? przygotowanie do wykładu zadanych problemów poruszanych na wykładzie ND_04 Praca własna? samodzielne studia i przygotowanie do kolokwium

18 OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia P Kolokwium - uzyskanie pozytywnej oceny Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Leszek A. Dobrzański, Wprowadzenie do nauki o materiałach, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 007 Leszek A. Dobrzański, Metalowe materiały inżynierskie, WNT, 004 M. Jurczyk, J. Jakubowicz, Biomateriały, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 008 Marek Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT Warszawa, 998 Michael F. Ashby, David R. H. Jones, Materiały inżynierskie, właściwości i zastosowanie, WNT Warszawa, 998 Roman Pampuch, Współczesne materiały ceramiczne, AGH, Kraków, Wacław Jakubowski, Przewodniki superjonowe, właściwości fizyczne i zastosowania, WNT, Warszawa, 988 Literatura uzupełniająca H. Teterycz, Grubowarstwowe chemiczne czujniki gazów na bazie dwutlenku cyny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 005 L. A. Dobrzeński, Podstawy metodologii projektowania materiałowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 009 Leszek A. Dobrzański, Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT Warszawa, 998 Leszek Hozer, Półprzewodnikowe materiały ceramiczne z aktywnymi granicami ziaren, PWN Warszawa, 998 Władysław Bogusz, Franciszek Krok, Elektrolity stałe, właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru, WNT Warszawa, 995 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Inżynieria materiałowa Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) Keit_W0 C0 Wy-Wy4 N-N3

19 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Własnosci intelektualne i prawo autorskie Intellectual property and copyright law Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Wybieralny ETD00080 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 5 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) 30 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z , WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Podstawowa wiedza w zakresie stanowienia, obowiązywania, funkcjonowania, interpretowania i stosowania obowiązującego prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. C0 C0 C03 C04 CELE PRZEDMIOTU przedstawienie polskiego systemu źródeł praw przedstawienie unijnego i międzynarodowego systemu źródeł prawa omówienie podstawowych instytucji prawa własności intelektualnej analiza przepisów prawnych dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych

20 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy PEK_W03 student potrafi odnaleźć potrzebny przepis w systemie obowiązującego prawa PEK_W0 student posiada wiedzę o podstawowych intelektualnej instytucjach prawnych związanych z ochroną własności student zna podstawowe metody interpretacji przepisów prawnych związanych z prawem autorskim i prawem własności przemysłowej Z zakresu umiejętności PEK_U0 PEK_U0 student potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej student potrafi objaśnić ważne pojęcia prawa autorskiego PEK_U03 Student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami badawczymi z zakresu prawa autorskiego Z zakresu kompetencji społecznych PEK_K0 student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie prawniczych aspektów pracy inżyniera w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i sołecznych. Forma zajęć - Wykład TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin Wy_0 wprowadzenie do podstawowych pojęć prawa prywatnego, źródła prawa Wy_0 pojęcie przedmiotu prawa autorskiego Wy_03 pojęcie podmiotu prawa autorskiego Wy_04 osobiste i majątkowe prawa autorskie Wy_05 ochrona praw autorskich Wy_06 umowy licencyjne Wy_07 program komputerowy jako szczególny rodzaj utworu Wy_08 ubezpieczenie społeczne twórców i artystów wykonawców, podsumowanie i ocena uczestników kursu Suma godzin 5 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 wykład infoemacyjny ND_0 wykład interaktywny ND_03 prezentacja multimedialna ND_04 analiza orzecznictwa sądowego ND_05 prezentacja wybranych zagadnień przez uczestników wykładu

21 OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia P (wykład) - PEK_W03, PEK_U0 - PEK_U03, PEK_K0 Prezentacja wybranych zagadnień przez uczestników wykładu lub praca pisemna przygotowana na podstawie wykładów i zaleconej literatury lub kolokwium Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 3 4 A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, ABC, 995 M. Barczewski, Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Wolters Kluwer Polska, 007 P. Ślęzak, Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem, Wolters Kluwer Polska - LEX, 0 R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H.Beck, 00 Literatura uzupełniająca 3 A. Tischner, Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Wolters Kluwer Polska, 008 D. Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska, 0 K. Gienas, System Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego, Wolters Kluwer Polska, 008 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Własności intele. i prawo aut. Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego TA_W0, C, C, C4 Wy_0-Wy_08 N-N5 PEK_W0 TA_W0, TA-W05 C3, C4 Wy_0-Wy_08 N-N5 PEK_W03 TA_W08 C, C, C4 Wy_0-Wy_08 N,N,N4,N5

22 PEK_U0 TA_U0 C-C4 Wy_0-Wy_08 N-N5 PEK_U0 TA_U0 C-C3 Wy_0-Wy_08 N,N,N4,N5 PEK_U03 TA_U0 C-C4 Wy_0-Wy_08 N,N,N4,N5 PEK_K0 TA_K0 C,-C4 Wy_0-Wy_08 N-N5

23 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Etyka inżynierska Ethics in engineering Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Wybieralny ETD0008 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 5 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) 30 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z , WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU C0 C0 C03 Zdobycie przez studentów elementarnej wiedzy z etyki ogólnej i zawodowej; Ukształtowanie wrażliwości na dylematy moralne w pracy inżyniera Zapoznanie studentów z kodeksami etyki inżynierskiej.

24 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy Po zakończeniu kursu student ma wiedzę niezbędną do rozumienia etyczno-społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, takich jak: filozoficzny namysł nad istotą techniki i konkretne rozstrzygnięcia na gruncie?wartościowania techniki? (technology assessment). Forma zajęć - Wykład TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin Wy_0 Etyka jako dyscyplina filozoficzna Wy_0 Główne szkoły metaetyczne Wy_03 Problem sumienia Wy_04 Podstawowe pojęcia etyczne? problem uzasadnienia norm etycznych Wy_05 Sposoby uzasadnienia norm w etykach deontologicznych Wy_06 Sposoby uzasadnienia norm w etyce utylitarystycznych Wy_07 Problemy działalności technicznej Wy_08 Determinizm techniczny w świetle sporu o możliwość wolności Wy_09 Elementy socjologii zawodu Wy_0 Status etyki inżynierskiej Wy_ Problem odpowiedzialności zawodowej inżyniera Wy_ Etyczna ocena wdrażania nowych technologii (TA) Wy_3 Struktura i funkcja kodeksów inżynierskiej etyki zawodowej Wy_4 Prezentacja wybranych inżynierskich kodeksów etycznych cz.. Wy_5 Prezentacja wybranych inżynierskich kodeksów etycznych cz.. Suma godzin 5 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Prezentacja multimedialna ND_0 Wykład informacyjny ND_03 Dyskusja OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

25 F P = F Warunkująca przystąpienie do kolokwium końcowego rozprawka rozwiązująca wybrany problem postawiony w materiale wykładów. Kolokwium pisemne z materiału wykładów Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Agazzi E., Dobro, zło i nauka, Warszawa, 997 Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki, WAM, Krakow, 008 Chyrowicz B. [red.], Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości,, Wyd. KUL Lublin, 004 Galewicz W. [red.], Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych,, Universitas Kraków, 00 Jonas H., Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej,, Platan Kraków, 996 Kiepas A.,, Człowiek wobec dylematów filozofii techniki, Gnome Katowice, 000 Postman N.,, Technolpol: triumf techniki nad kulturą, Muza, 004 Styczeń T.,, Wprowadzenie do etyki, Wyd. KUL. Lublin, 993 Literatura uzupełniająca Bober W.,, Powinność w świecie cyfrowym: etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, 008 Kotarbiński T.,, Dzieła wszystkie. Prakseologia, Ossolineum, 003 Ślipko T.,, Zarys etyki ogólnej, WAM Kraków, 004 Sołtysiak G.,, Kodeksy etyczne w Polsce, Almamer, 006 Sułek M., Swiniarski J.,, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Bellona, 00 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Etyka inżynierska Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) TA_W08 C - C3 Wy - Wy 5 N, N, N3

26 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Komunikacja społeczna Social communication Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Wybieralny ETD00083 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 5 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) 30 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z , WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Student poosiada podstawową wiedzę o społeczeństwie. C0 CELE PRZEDMIOTU Student nabywa podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania w społeczeństwie

27 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia technicznych i pozatechnicznych uwarunkowań i skutków działalności inżynierskiej Forma zajęć - Wykład TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin Wy_0 Wprowadzenie do tematyki komunikacji społecznej Wy_0 Komunikacja interpersonalna Wy_03 Interakcjonizm społeczny Wy_04 Komunikacja werbalna Wy_05 Komunikacja niewerbalna Wy_06 Komunikacja wizualna Wy_07 Komunikacja audialna Wy_08 Komunikacja wizualno-audialna Wy_09 Komunikacja masowa Wy_0 Podstawy socjotechnik Wy_ Prezentacje Wy_ Podsumowanie kursu Suma godzin 5 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład informacyjny ND_0 Prezentacja multimedialna ND_03 Prezentacja audialna OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia F Sprawdzenie wiedzy (kolokwia, referaty) P = F

28 Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 3 4 Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe: Teorie i analizy radia, prasy, telewizji i internetu,, 004 Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku,, 00 Kluszczyński R. W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów,, 00 Leathers D. G., Komunikacja niewerbalna,, 007 Literatura uzupełniająca 3 4 Bugajski M., Język w komunikowaniu,, 007 McLuhan M., Wybór tekstów,, 00 Rothert A., Technopolis. Wirtualne sieci polityczne,, 003 Sieńko M., Człowiek w pajęczynie: Internet jako zjawisko kulturowe,, 00 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Komunikacja społeczna Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) HUM_W08 C0 Wy - Wy N - N3

29 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Filozofia Philosophy Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Wybieralny ETD00084 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 30 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z , WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Wiedza humanistyczna na poziomie edukacji ponadgimnazjalnej. CELE PRZEDMIOTU C0 Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką myśli filozoficznej ze szczególnym uwzględnieniem metod wnioskowania. C0 Przyswojenie wiedzy na temat podstawowych działów filozofii oraz ich oddziaływania z naukami szczegółowymi

30 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy PEK_W0 Student uzyskuje wiedzę na temat podstawowych działów filozofii, zwłaszcza pozostających w silnych związkach z naukami szczegółowymi i ich zastosowaniami Student ma wiedzę niezbędną do identyfikacji podstawowych zagadnień filozoficznych związanych z naukami szczegółowymi i techniką Forma zajęć - Wykład TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin Wy_0 Wprowadzenie: Co to jest filozofia? Wy_0 Filozofowie o filozofii Wy_03 Klasyczne zagadnienia epistemologii, cz.. Wy_04 Klasyczne zagadnienia epistemologii, cz.. Wy_05 Podstawowe problemy ontologii, cz.. Wy_06 Podstawowe problemy ontologii, cz.. Wy_07 Podstawowe problemy ontologii, cz. 3. Wy_08 Wprowadzenie do zagadnień filozofii nauki Wy_09 Filozofia nauki: podstawowe schematy rozumowań Wy_0 Filozofia nauki: naukowość i rozwój nauki Wy_ Filozofia nauki: wątki eksternalistyczne Wy_ Współczesne ujęcie filozofii przyrody i filozofii w nauce, cz.. Wy_3 Współczesne ujęcie filozofii przyrody i filozofii w nauce, cz.. Wy_4 Wprowadzenie do filozofii techniki Wy_5 Zarys problematyki etycznej Suma godzin 30 ND_0 Prezentacja multimedialna ND_0 Wykład informacyjny STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia

31 F (wykład), PEK_W0 Test na podstawie wykładów i zalecanej literatury P = F, PEK_W0 j.w. Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, WAM, 008 A. Grobler, Metodologia nauk, Aureus, Znak, 008 A. MacIntyre, Krótka historia etyki, PWN, 0 J. Woleński, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, PWN, 007 K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Antyk, 004 M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Znak, 004 M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, Petrus, 009 V. Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, WAM, 0 W. Stróżewski, Ontologia, Aureus, Znak, 003 Literatura uzupełniająca J.M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, W Drodze, 988 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Filozofia Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) HUM_W08 C, C Wy-Wy5 N, N PEK_W0 HUM_W08 C, C Wy-Wy5 N, N

32 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Grafika inżynierska z wybranymi elementami geometrii wykreślnej Engineering graphics with selected elements of descriptive geometry Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Obowiązkowy ETD00097 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 5 30 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Z Z ,6, WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Elementarna wiedza nt. sposobów graficznego przedstawiania prostych elementów, niezbędna przy opracowaniu dokumentacji konstrukcyjnej CELE PRZEDMIOTU C0 Zapoznanie z zasadami tworzenia dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej oraz elementami geometrii wykreślnej. C0 C03 Zdobycie umiejętności wykonywania rysunków technicznych różnych elementów konstrukcyjnych urządzeń mechanicznych spotykanych w praktyce inżynierskiej. Umiejętność spojrzenia na cel pracy (postawione zadania) z punktu widzenia członka grupy realizującej zadanie konstrukcyjne.

33 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy Ma podstawową wiedzę o roli dokumentacji konstrukcyjnej w procesie tworzenia prostych urządzeń oraz o podstawach geometrii wykreślnej. Z zakresu umiejętności PEK_U0 Potrafi wykonywać proste rysunki-szkice techniczne oraz rozwiązywać podstawowe zadania z geometrii wykreślnej. Z zakresu kompetencji społecznych PEK_K0 Potrafi docenić ważność współpracy pracy między członkami grupy przy opracowywaniu, wykonywaniu i kontroli tworzonych urządzeń (zespołów, podzespołów). C_0 Forma zajęć - Ćwiczenia TREŚCI PROGRAMOWE Opanowanie podstawowych form zapisu konstrukcji? rzutowanie. Wybór rzutu na podstawie znanego widoku. Ocena rozwiązania zadania. Liczba godzin C_0 Zasady opracowania dokumentacji konstrukcyjnej. Wymiarowanie za pomocą suwmiarki. Formaty wymiarowe. C_03 Model pierwszy? dokumentacja (formatka) pojedynczego modelu z zastosowaniem elementów opisu konstrukcyjnego. C_04 Model pierwszy? wybór rzutu głównego (widok). C_05 Model pierwszy? zasady i sposoby wymiarowania modelu (rzut główny, rzuty boczne, tabelka). Zaliczenie na ocenę wykonanego rysunku-szkicu modelu. C_06 Model drugi? wybór rzutu głównego (widok, półwidok, widok cząstkowy). C_07 Model drugi? wymiarowanie (połączenia rozłączne? gwintowanie). Zaliczenie na ocenę wykonanego rysunku-szkicu modelu. C_08 Model trzeci? wybór rzutu głównego (przekrój, widok, kład półwidok, półwidok-półprzekrój, widok cząstkowy, przekrój cząstkowy, wyrwanie). C_09 Model trzeci? wymiarowanie (zasady wymiarowania). C_0 C_ Model trzeci? opisy (stan powierzchni, oznaczenia, tolerancja wymiarów i kształtu, pasowanie wymiarów, tabelka). Zaliczenie na ocenę wykonanego rysunku-szkicu modelu. Model czwarty? tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej zespołu lub podzespołu urządzenia. C_ Model czwarty? dokumentacja konstrukcyjna, formatki, opisy. C_3 Model czwarty? rysunek złożeniowy (zasady wymiarowania). C_4 Model czwarty? rysunek złożeniowy. Zaliczenie na ocenę wykonanej dokumentacji. C_5 Wy_0 Sprawdzenie i zaliczenie na ocenę wykonanych rysunków technicznych modeli i dokumentacji. Forma zajęć - Wykład Suma godzin Sposoby graficznego przedstawiania elementów i zespołów za pomocą rzutów aksonometrycznych i prostokątnych. Zasady wyboru rzutów. 30 Liczba godzin

34 Wy_0 Zasady wymiarowania. Wy_03 Rysowanie widoków i przekrojów: widoki normalne, przesunięte, cząstkowe, obrócone, rozwinięte, kłady, półwidoki, półprzekroje. Wy_04 Stan powierzchni? chropowatość materiałów. Tolerowanie i pasowanie wymiarów. Wy_05 Rysowanie i wymiarowanie elementów znormalizowanych (połączenia nierozłączne i rozłączne). Rysunki wykonawcze i złożeniowe, dokumentacja konstrukcyjna. Wy_06 Kolokwium. Zaliczenie Wy_07 Wielościany, przekroje, przebicie wielościanu prostą. Wy_08 Bryły obrotowe, przekroje, punkty przebicia prostą, widoczność Suma godzin 5 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład tradycyjny wspomagany prezentacjami i interaktywnymi elementami oceny ND_0 Krótkie sprawdziany-testy ND_03 Praca własna? powtarzanie przerobionego materiału jako bazy przy realizowaniu szkicu-rysunku technicznego ND_04 Ocena szkiców-rysunków (modeli) oraz dokumentacji technicznej ND_05 Konsultacje OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia P (ćwiczenia)=f PEK_U0 Ocena wykonanych rysunków-szkiców technicznych. P (wykład)=f Sprawdzany-testy + aktywność podczas wykładu. Kolokwium zaliczeniowe. Literatura podstawowa LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA K. Bartel, Geometria wykreślna, PWN, Warszawa, 958 T. Dobrzański, Rysunek Techniczny Maszynowy, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 005 T.Bogaczyk, T.Romaszkiewicz-Białas, Trzynaście wykładów z geometrii wykreślnej, Wyd. PWr., 003 W.Posadowski, Wykład,, 0 Z.Lewandowski, Geometria wykreślna, PWN, Warszawa, 984 Literatura uzupełniająca

35 3 4 Ciekot J., Suseł M, Grafika inżynierska, Wyd. PWr., 987 J. Houszka, Podstawy konstrukcji mechanicznych w elektronice, Wyd. PWr., 974 Praca Zbiorowa, Zbiory Polskich Norm,, 0000 Praca Zbiorowa, Poradnik inżyniera mechanika., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 985 OPIEKUN PRZEDMIOTU MACIERZ POWIĄZAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Graf. inż. z wybr. el. g. wykr Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia Cele przedmiotu Treści programowe Numer narzędzia dydaktycznego (wiedza) KMTR_W06 C, C Wy-Wy8 N-N3 PEK_U0 (umiejętności) KMTR_U05 C, C Ćw-Ćw5 N3-N5 PEK_K0 (kompetencje) K_K03 C3 Ćw-Ćw5 N-N5

36 Załacznik nr 4 do ZW 33/0 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku agnielskim: Kierunek: Elektryczność i magnetyzm Electricity and Magnetism Stopień i forma: Rodzaj przedmiotu:: Kod przedmiotu: Grupa kursów: I stopnia inżynierskie Wybieralny ETD00069 NIE / Stacjonarne / Wydziałowy Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS Liczba punktów odpowiadajaca zajeciom o charakterze praktycznym (P) Liczba punktów ECTS odpowiadajaca zajeciom wymagajacym bezposredniego kontaktu (BK) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium E Z ,, WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI. Uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji wynikających z realizacji kursów Fizyka, Analiza matematyczna oraz Algebra z geometrią analityczną. CELE PRZEDMIOTU C0 Opanowanie zagadnień związanych z matematycznym opisem i fizyczną interpretacją zjawisk towarzyszących wytwarzaniu i wykorzystaniu pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych. C0 Praktyczne wykorzystanie praw fizycznych dotyczących problemów elektryczności i magnetyzmu, rozwiązywanie problemów technicznych, obliczenia i wyznaczanie parametrów materiałowych. C03 Nabywanie i utrwalanie kompetencji społecznych, obejmujących inteligencję emocjonalną, polegającą na umiejętności współpracy w grupie studenckiej w celu efektywnego rozwiązywanie problemów. Odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w postępowaniu; przestrzeganie obyczajów obowiązujących w środowisku akademickim i społeczeństwie.

37 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą dziedzinę elektryczności i magnetyzmu, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektronicznych oraz w ich otoczeniu Z zakresu umiejętności PEK_U0 Potrafi wyznaczyć wielkości charakteryzujące pole elektryczne i magnetyczne, potrafi rozwiązywać zadania związane z wykorzystaniem praw rządzących dziedziną elektryczności i magnetyzmu. Z zakresu kompetencji społecznych PEK_K0 Potrafi współdziałać i pracować w grupie ćwiczeniowej. TREŚCI PROGRAMOWE C_0 Forma zajęć - Ćwiczenia Zajęcia wprowadzające? zakres tematyczny ćwiczeń, warunki zaliczenia, podstawowe zagadnienia: układy współrzędnych, skalary i wektory, pole skalarne, pole wektorowe, operatory różniczkowe Liczba godzin C_0 Pole elektrostatyczne, prawo Coulomba, wyznaczanie natężenia pola elektrostatycznego z różnych rozkładów ładunków elektrycznych C_03 Praktyczne wykorzystanie prawa Gaussa dla próżni C_04 Obliczenia potencjału i napięcia elektrycznego z wykorzystaniem definicji i zasady superpozycji C_05 Dielektryki, polaryzacja dielektryków, obliczanie podstawowych parametrów elektrycznych dielektryków C_06 Rozwiązywanie zadań z zakresu indukcji elektrycznej, wykorzystanie uogólnionego prawa Gaussa C_07 Metody obliczania pojemności elektrycznej kondensatorów, wytrzymałości napięciowej, łączenie kondensatorów C_08 C_09 C_0 Wyznaczanie energii pola elektrycznego, energii kondensatorów oraz energii układu ładunków elektrycznych Rozwiązywanie zadań obejmujących wykorzystanie prawa Ohma i praw Kirchhoffa, obliczanie natężenia i gęstości prądu oraz siły elektromotorycznej Wyznaczanie rezystancji przewodników, łączenie rezystorów, obliczanie rezystancji upływu kondensatorów, zależność rezystancji od temperatury, praktyczne wykorzystanie prawa Joule?a-Lenza C_ Obliczanie indukcji pola magnetycznego, prawo Biota-Savarta-Laplace?a, wyznaczanie siły pola magnetycznego i siły Lorentza C_ Obliczanie natężenia pola magnetycznego, wykorzystanie prawa Ampere?a, podstawowe parametry magnetyczne magnetyków C_3 C_4 Obwody z prądem w polu magnetycznym, strumień pola magnetycznego, zjawisko Faraday?a, reguła Lenza, obliczanie siły elektromotorycznej indukcji Rozwiązywanie zadań obejmujących obliczanie współczynników indukcji własnej i wzajemnej, energii pola magnetycznego i energii cewek magnetycznych, łączenie cewek C_5 Kolokwium zaliczeniowe Suma godzin 30 Forma zajęć - Wykład Liczba godzin

38 Wy_0 Informacje wstępne, program wykładu, warunki zaliczenia, podstawy analizy wektorowej Wy_0 Ładunki elektryczne, zasada zachowania ładunku, prawo Coulomba, układy jednostek Wy_03 Pole elektrostatyczne, natężenie pola, potencjał pola, związek między natężeniem pola a potencjałem, strumień natężenia pola elektrycznego Wy_04 Właściwości pól wektorowych? cyrkulacja i rotacja pola elektrostatycznego, twierdzenie Gaussa, równanie Poissona, równanie Laplace?a Wy_05 Wy_06 Pole elektryczne w dielektrykach, dipol elektryczny, polaryzacja dielektryków, ładunki swobodne i związane, indukcja elektryczna, wektor przesunięcia elektrycznego, ferroelektryki, pętla histerezy Przewodniki w polu elektrycznym, pojemność elektryczna, kondensatory, energia pola elektrycznego Wy_07 Prąd elektryczny stały, natężenie i gęstość prądu, równanie ciągłości, siła elektromotoryczna Wy_08 Wy_09 Rezystancja przewodników, prawo Ohma, zależność rezystancji od temperatury, nadprzewodnictwo, moc prądu, prawo Joule?a-Lenza, prawa Kirchhoffa Pole magnetyczne w próżni, indukcja magnetyczna, prawo Biota-Savarta-Laplace?a, siła magnetyczna, siła Lorentza, dywergencja i rotacja pola magnetycznego, prawo Ampere?a Wy_0 Pole magnetyczne w materii, namagnesowanie magnetyka, natężenie pola magnetycznego, rodzaje magnetyków zjawiska magnetomechaniczne, diamagnetyzm, paramagnetyzm, ferromagnetyzm Wy_ Strumień pola magnetycznego, reguła Lenza, indukcja elektromagnetyczna, metody pomiaru indukcji magnetycznej, indukcja własna, indukcja wzajemna, siła elektromotoryczna indukcji własnej i wzajemnej Wy_ Pole magnetyczne obwodu z prądem, obwody magnetyczne, energia pola magnetycznego, magnetyzm jako zjawisko relatywistyczne Wy_3 Wirowe pole elektryczne, prąd przesunięcia, równania Maxwella w postaci wektorowej i skalarnej, ruch cząstek naładowanych w polach elektrycznych i magnetycznych Wy_4 Klasyczna teoria przewodnictwa elektrycznego metali, natura nośników prądu w metalach, efekt Halla Wy_5 Sprawdzian (test) Suma godzin 30 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE ND_0 Wykład tradycyjny z prezentacjami i dyskusją ND_0 Ćwiczenia? 0? minutowe sprawdziany na początku zajęć ND_03 Praca własna? przygotowanie rozwiązań zadań domowych ND_04 Praca własna? przygotowanie do kolejnych tematów wykładu ND_05 Praca własna? przygotowanie do kolokwium ND_06 Konsultacje ND_07 Praca własna? samodzielne studia i przygotowanie do egzaminu

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Praktyka zawodowa Nazwa w języku angielskim: Professional practice Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Elektrotechnika Specjalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna 2. Kod przedmiotu: MCPP06P00N23 3. Karta przedmiotu ważna od

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRONIKIMIKROSYSTEMÓWIFOTONIKI StudiaIiIISTOPNIASTACJONARNEiNIESTACJONARNE Wrocław2007 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Doc.drinż.BronisławaOlszewska-Mateja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Ekonomia Nazwa w języku angielskim: Economics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Transport Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna

Bardziej szczegółowo

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012 KURSY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploatacja Odkrywkowa Nazwa w języku angielskim: Surface Mining Technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Audyt energetyczny Nazwa w języku angielskim: Energy audit Kierunek studiów: Energetyka Specjalność: Energetyka cieplna Stopień

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Fizyka 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_1_5_1_694 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczny Katedra Fizyki 4. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW ELEKTRONIKI WYDZIAŁ: II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: stacjonarna FORMA STUDIÓW: ogólnoakademicki PROFIL: polski

KARTY PRZEDMIOTÓW ELEKTRONIKI WYDZIAŁ: II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: stacjonarna FORMA STUDIÓW: ogólnoakademicki PROFIL: polski KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki JĘZYK STUDIÓW: polski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI ZARZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Administrowanie serwerami Linux Nazwa w języku angielskim Administering Linux Servers Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA studia stacjonarne I stopnia

BIOTECHNOLOGIA studia stacjonarne I stopnia BIOTECHNOLOGIA studia stacjonarne I stopnia Przedmioty kształcenia ogólnego Karta przedmiotu Technologia informacyjna Forma zajęć: ćwiczenia Wymiar godzinowy semestr zimowy semestr letni 15 ECTS semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU (syllabus)

KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI Rodzaj studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: FIZYKA 2.7 Nazwa w języku angielskim: PHYSICS 2.7 Kierunek studiów: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów

Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów Wydział Transportu Politechniki Śląskiej Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek transport Karty przedmiotów Kod Przedmiot Moduł Semestr MK2_1 dynamika maszyn wspólny 1 MK2_2 filozofia wspólny 1 MK2_3

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: PROGRAMOANIE APLIKACJI KLIENT-SERER Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroekonomia Nazwa w języku angielskim: Microeconomics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany *

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany * Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Zaawansowana grafika komputerowa Nazwa w języku angielskim: Advanced Computer Graphics Kierunek

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo