Sylabus. Wydział Nauk o Środowisku Kierunek: Rybactwo. Akwakultura i akwarystyka. Studia drugiego stopnia. Stacjonarne. Wydział: Specjalność:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sylabus. Wydział Nauk o Środowisku Kierunek: Rybactwo. Akwakultura i akwarystyka. Studia drugiego stopnia. Stacjonarne. Wydział: Specjalność:"

Transkrypt

1 Sylabus Wydział: Kierunek: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Poziom studiów: Studia drugiego stopnia Forma studiów: Stacjonarne

2

3 B TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A BIOASEKURACJA W HODOWLI ORGANIZMÓW WODNYCH BIOSECURITY IN FISHERIES AND AQUACULTURE Bioasekuracja znaczenie i podstawowe założenia. Organizm wrażliwy, czynnik etiologiczny, podstawowe pomiary zachorowalności i śmiertelności. Szerzenie się chorób w populacji ryb. Ognisko zakażenia, źródło zakażenia, potencjał epizootyczny, zachorowania sporadyczne, endemia, epidemia, rozwój epidemii. Immunologia. Szczepionki, szczepienia i programy szczepień. Probiotyki, prebiotyki i biostymulatory odporności. Eliminacja organizmów patogennych. Dezynfekcja i sanityzacja. Metody utylizacji odpadów. Chemioterapia w akwakulturze. Programy ochrony zdrowia zwierząt. Monitoring weterynaryjny. Szczegółowe wymagania weterynaryjne w przedsiębiorstwach sektora akwakultury. Wymagania dobrej praktyki higienicznej w akwakulturze. HACCP w chowie ryb. Rola wylęgarni w szerzeniu się chorób zakaźnych. Źródła informacji o zagrożeniach epizootycznych w akwakulturze. ĆWICZENIA Narzędzia epidemiologiczne. Zbieranie i przetwarzanie danych; Występowanie chorób w populacji. Ocena stanu zdrowia populacji; mierniki charakteryzujące obecność i przebieg chorób w populacji; analiza przeżywalności. Pobór prób do badań, podstawy statystyczne, rodzaje i sposoby wyboru próby. Określanie liczebności próby do wykrycia obecności choroby w populacji oraz określenia prewalencji. Wysyłanie prób do badań. Schemat organizacji służby weterynaryjnej. Projektowanie i prowadzenie programu nadzoru stanu zdrowia ryb. Analiza ryzyka w programie nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury. Programy szczepień. Planowanie. Wybór preparatów. Ocena efektywności szczepień. Program dezynfekcji bieżącej. Planowanie. Kontrola efektywności zabiegu. Prowadzenie rejestru środków dezynfekujących. Bioasekuracja w obiektach wykorzystujących systemy recyrkulacyjne. Bioasekuracja w obiektach stawowych. Źródła informacji o zagrożeniach epizootycznych akwakulturze. CEL KSZTAŁCENIA Głównym celem kształcenia jest przygotowanie przyszłych hodowców ryb do zapobiegania szerzeniu się zagrożeń biologicznych w obiektach hodowlanych oraz współpracy w tym zakresie z Inspekcją Weterynaryjną. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W02+, R2A_W06+, R2A_U05++, R2A_U07+, R2A_U08+, R2A_K03+, R2A_K05+, R2A_K06+, R2A_K07+ Symbole efektów kierunkowych K2_W04+, K2_W12+, K2_U06+, K2_U09+, K2_U10+, K2_U12+, K2_K03+, K2_K05+, K2_K06+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Zna obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony zdrowia zwierząt w obiektach hodowli ryb i innych organizmów wodnych (K2_W04) W2 - charakteryzuje zagrożenia biologiczne i sanitarne w konkretnych typach obiektów akwakultury i wskazuje odpowiednie środki zapobiegawcze (K2_W12) Umiejętności U1 - przeprowadza pogłębioną analizę możliwości produkcyjnych środowiska z uwzględnieniem optymalnych technik i technologii oraz dobrostanu ryb w chowie i hodowli (K2_U06) U2 - potrafi podejmować zrównoważone decyzje w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt akwakultury na podstawie analizy korzyści i zagrożeń (K2_U09) U3 - przygotowuje i prowadzi dokumentację wynikającą z przepisów sanitarnych i przepisów o ochronie zdrowia zwierząt akwakultury (K2_U10) U4 - analizuje wybrane zagrożenia biologiczne i abiotyczne dla zdrowia i dobrostanu ryb oraz bezkręgowców wodnych (K2_U12) Kompetencje społeczne K1 - potrafi wartościować priorytety umożliwiające realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia zwierząt akwakultury (K2_K03) K2 - jest świadomy znaczenia ochrony zdrowia zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego i zachowania równowagi ekosystemów wodnych (K2_K05, K2_K06) K3 - docenia potrzebę ukierunkowanego pogłębiania wiedzy w zakresie ochrony zdrowia ryb i innych organizmów wodnych (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Żelazny Jan, 2007r., "Ochrona zdrowia w gospodarce rybackiej", wyd. PIWET-PIB, t.i, s.232. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: BIOASEKURACJA W HODOWLI ORGANIZMÓW WODNYCH Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z prezentacją multimedialną (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - ćwiczenia audytoryjne, prezentacja mulitmedialna, praca w grupach, (U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - test zaliczeniowy z treści wykładów (W1, W2) Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - ocena przygotowanej w grupach dokumentacji (U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Choroby ryb Wymagania wstępne: znajomość głównych zagrożeń biologicznych dla zdrowia ryb, ich uwarunkowań środowiskowych i mechanizmów szerzenia się chorób Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Ichtiologii adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 345, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr wet. Piotr Jacek Gomułka Osoby prowadzące przedmiot: dr wet. Piotr Jacek Gomułka

4 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B BIOASEKURACJA W HODOWLI ORGANIZMÓW WODNYCH BIOSECURITY IN FISHERIES AND AQUACULTURE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - przygotowanie do testu zaliczeniowego 6,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 21,0 godz. 52,0 godz. - zajęcia praktyczne 33,0 godz. liczba punktów ECTS = 52,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,08 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,19 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,81 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,32 33,0 godz.

5 A ECTS: 3 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A DOŚWIADCZALNICTWO I STATYSTYKA W BADANIACH ICHTIOLOGICZNYCH EXPERIMENT DESIGN AND STATISTICS IN ICHTHYOLOGICAL RESEARCH Zagadnienia etyczne prowadzenia doświadczeń na zwierzętach.ogólne zasady doświadczalnictwa. Obserwacja i eksperyment jako metody badań. Hipoteza naukowa, nauka czysta i stosowana, cechy pracownika naukowego. Zmienność wśród zwierząt błąd doświadczenia i błąd systematyczny. Typy doświadczeń oraz zasady ich zakładania i prowadzenia. Hipoteza robocza i jej oparcie na znajomości literatury, badania wstępne. Układy jedno i wieloczynnikowe. Liczebność zwierząt, ich rozmieszczenie oraz czas trwania eksperymentu. Zbieranie i porządkowanie danych oraz ich opracowywanie. Zastosowanie statystyki matematycznej w akwakulturze i rybactwie. Rodzaje średnich oraz ich ocena i porównanie. Testy parametryczne i nieparametryczne. Analiza wariancji w układach jedno i wieloczynnikowych. Współzależności statystyczne współczynniki korelacji i regresji. ĆWICZENIA Przygotowanie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej. Statystyka elementarna: pomiary w biologii. Dokładność pomiarów i zaokraglanie liczb. Miara tendencji centralnej i rozproszenia wyznaczanie średniej arytmetycznej, ważonej, geometrycznej i harmonicznej. Mediana i wartość modalna; wariancja i odchylenie standardowe, współczynnik zmienności. Testowanie hipotez. Rozkład normalny i praktyczne posługiwanie się nim. Test dla proporcji, rozkład t. Różnice między średnimi. Zastosowanie testów nieparametrycznych dla różnic między dwoma próbami (Wilcoxona, Walda-Wolfowitza, Manna-Whitneya, Kołmogorowa-Smirnowa). Analiza wariancji. Wyznaczanie korelacji i regresji. Techniki statystyczne związane z analizą szeregów wielocechowych. Analiza kowariancji. Ciagłe i dyskretne modele pojedynczej populacji. CEL KSZTAŁCENIA Poznanie zasad planowania i prowadzenia doświadczeń, metod statystycznych dla opracowywania i interpretacji uzyskanych wyników oraz prawidłowego wnioskowania. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W01+, R2A_U03+, R2A_U04+, R2A_U08+, R2A_K05+, R2A_K07+ Symbole efektów kierunkowych K2_W01+, K2_U04+, K2_U05+, K2_U10+, K2_K05+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie planowania i prowadzenia doświadczeń oraz metod statystycznych do opracowywania i interpretacji uzyskanych wyników (K2_W01) Umiejętności U1 - korzysta umiejętnie z odpowiednich technik i programów komputerowych w zakresie zbierania danych, obliczeń, interpretacji oraz prezentacji wyników (K2_U04) U2 - samodzielnie planuje przebieg doświadczenia z zakresu rybactwa i dziedzin pokrewnych, stosuje właściwe testy i procedury statystyczne do analizy i interpretacji uzyskanych wyników (K2_U05) U3 - umiejętnie przygotowuje wymagane prawem wnioski do odpowiednich komisji etycznych w celu uzyskania zgody na prowadzenie badań na zwierzętach (K2_U10) Kompetencje społeczne K1 - rozumie i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności zawodowej i etycznej wynikającej z prowadzenia badań na zwierzętach (K2_K05) K2 - docenia potrzebę ukierunkowanego doskonalenia swoich umiejętności w zakresie prowadzenia badań naukowych (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) R.C. Bhujel, 2008r., "Statistic for aquaculture", wyd. Wiley-Blackwell, A. John Wiley & Sons, Ltd., 2) Łomnicki, 2002r., "Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Stanisz A., 1998r., "Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach", wyd. Copyright by StafSoft Polska Sp. z o.o, Kraków. Przedmiot/moduł: DOŚWIADCZALNICTWO I STATYSTYKA W BADANIACH ICHTIOLOGICZNYCH Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy Kod ECTS: A Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: ćwiczenia komputerowe, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny (W1, K1, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia komputerowe - obliczenia statystyczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (U1, U2, U3, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium praktyczne 1 - dwa kolokwia oceniające umiejętność wyboru metod i wykonanie obliczeń z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania (W1, U1, U2, K2) Projekt 1 - samodzielne przygotowanie i wypełnienie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej, uwzględniające plan doświadczenia i oszacowanie wymaganej liczby zwierząt (W1, U2, U3, K1) Liczba punktów ECTS: 3 Język wykładowy: polski/angielski Przedmioty wprowadzające: matematyka i podstawy statystyki matematycznej Wymagania wstępne: umiejętność obsugi komputera i korzystania z arkusza kalkulacyjnego Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Ichtiologii adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 345, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr wet. Piotr Jacek Gomułka Osoby prowadzące przedmiot: dr wet. Piotr Jacek Gomułka

6 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3 DOŚWIADCZALNICTWO I STATYSTYKA W BADANIACH ICHTIOLOGICZNYCH EXPERIMENT DESIGN AND STATISTICS IN ICHTHYOLOGICAL RESEARCH Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 46,0 godz. - przygotowanie do kolokwiów 6,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 9,0 godz. - przygotowanie sprawozdań/prezentacji 16,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 31,0 godz. 77,0 godz. - zajęcia praktyczne 46,0 godz. liczba punktów ECTS = 77,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,08 ECTS w zaokrągleniu: 3 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,79 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,21 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,84 46,0 godz.

7 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A O ECTS: 0,25 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD ERGONOMIA ERGONOMICS Podstawowe metody badawcze stosowane podczas projektowania i weryfikacji ergonomicznej stanowiska pracy. Obciążenia statyczne jako jeden z głównych czynników powodujących rozwój chorób zawodowych. Zagrożenia wynikające z pracy zmianowej. Stres w pracy i jego wpływ na organizm człowieka. CEL KSZTAŁCENIA Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień zawiązanych z ergonomią rozumianą w sensie interdyscyplinarnym, uświadomienie zagrożeń i problemów (także zdrowotnych) związanych z niewłaściwymi rozwiązaniami ergonomicznymi na stanowiskach pracy zawodowej oraz w życiu pozazawodowym a także korzyści wynikających z prawidłowych działań w tym zakresie. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W08+, R2A_K01+, InzA_U05+ Symbole efektów kierunkowych K2_W23+, K2_U15+, K2_K01+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Znajomość podstawowych pojęć związanych z ergonomią, ze szczególnym uwzględnieniem ergonomii stanowiska pracy. (K2_W23) Umiejętności U1 - Umiejętność oceny (w zakresie podstawowym) warunków w pracy zawodowej oraz podczas aktywności pozazawodowej ze względu na problemy ergonomiczne i zagrożenia z tym związane (K2_U15) Kompetencje społeczne K1 - Postawa antropocentryczna w stosunku do warunków pracy i życia codziennego, reagowanie na zagrożenia wynikające z wadliwych rozwiązań i nieprawidłowości w zakresie jakości ergonomicznej; uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych (K2_K01) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Batogowska A., 1998r., "Podstawy ergonomii", wyd. WSP Olsztyn, 2) Górska E., 2007r., "Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty.", wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 3) Górska E., Tytyk E., 1998r., "Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy", wyd. Wyd. Politechniki Warszawskiej, 4) Jabłoński J., 2006r., "Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów", wyd. Wyd. Politechniki Poznańskiej. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Kowal E., 2002r., "Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii", wyd. PWN, 2) Ujma-Wąsowicz K., 2005r., "Ergonomia w architekturze", wyd. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Przedmiot/moduł: ERGONOMIA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia ogólnego Kod ECTS: O Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 2/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład z prezentacją multimedialną (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Test kompetencyjny 1 - Test pisemny z wiadomości przekazanych podczas wykładu. (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 0,25 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: znajomość podstawowych definicji i zagadnień związanych z ergonomią Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki adres: ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. 202, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Joanna Hałacz Osoby prowadzące przedmiot: dr Joanna Hałacz

8 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 0,25 ERGONOMIA ERGONOMICS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Konsultacje 1,5 godz. - udział w wykładach 2,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 3,5 godz. 0,0 godz. 3,5 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 3,50 godz.: 25,00 godz./ects = 0,14 ECTS w zaokrągleniu: 0,25 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,25 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,00 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

9 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A O ECTS: 0,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD ETYKIETA ETIQUETTE Celem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad savoir-vivre u (powitania, spotkania towarzyskie, zaproszenia, wizytówki) oraz etykiety biznesowej (dostosowanie ubioru do okoliczności, zasady przedstawiania), szczególnie w zakresie przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto scharakteryzowana zostanie tytulatura obowiązująca na uczelniach wyższych. Omówione zostaną podstawowe zasady etykiety oraz precedencji w miejscach publicznych. W dalszej części podjęte zostaną zagadnienia związane z wyraźnym rozróżnieniem 3 zakresów etykiety: codziennej, biznesowej (urzędniczej) i dyplomatycznej. Wprowadzone zostaną także zakresy etykiety stołów zasiadanych i przyjęć stojących. CEL KSZTAŁCENIA Etykieta, savoir-vivre, bon ton, dyplomacja to pojęcia, za pomocą których definiujemy zachowania ludzkie w różnych momentach. Istotą zajęć jest próba połączenia trudnej teorii sztuki dyplomacji (trudnej na poziomie zaawansowanym) z praktyką w zakresie zasad postępowania w różnych sytuacjach: towarzyskich, biznesowych, prywatnych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W08+, R2A_U02+, R2A_K07+ Symbole efektów kierunkowych K2_W09+, K2_U02+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu etykiety i sztuki dyplomacji. Umie rozróżniać kryteria rządzące etykietą codzienną (savoir-vivrem) i biznesową. (K2_W09) Umiejętności U1 - Posiada umiejętność prezentowania wyników pracy w uporządkowanej i zrozumiałej formie. (K2_U02) Kompetencje społeczne K1 - Rozumie konieczność i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego. Potrafi współdziałać w grupie, szczególnie przy zadaniach zbiorowych. (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) I. Radomska-Kamińska, 2012r., "Kultura biznesu. Normy i formy", wyd. Warszawa, 2) T. Orłowski, 2007r., "Protokół dyplomatyczny", wyd. Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Ch. Benoit, 2008r., "Savoir-vivre dla zaawansowanych", wyd. Warszawa. Przedmiot/moduł: ETYKIETA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia ogólnego Kod ECTS: O Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 4/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład problemowy, informacyjny, z elementami dyskusji, pokaz,case study, prezentacja. (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Test kompetencyjny 1 - Test skladający się z 20 pytań. Min. na ocenę dostateczną to 50,5% pkt. (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 0,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 348, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Anita Frankowiak Osoby prowadzące przedmiot: dr Anita Frankowiak Uwagi dodatkowe: brak

10 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 0,5 ETYKIETA ETIQUETTE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 4,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 4,0 godz. - Przygotowanie do zajęć 4,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 4,0 godz. 8,0 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 8,00 godz.: 27,50 godz./ects = 0,30 ECTS w zaokrągleniu: 0,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,25 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,25 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

11 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A B TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD ICHTIOLOGIA STOSOWANA APPLIED ICHTHYOLOGY Zespoły ichtiofauny na obszarach chronionych, techniki zarybiania wód, tworzenie sztucznych miejsc rozrodu dla ryb w zbiornikach wód stojących, tworzenie sztucznych miejsc rozrodu dla ryb w ciekach, udrażnianie rzek, ochrona naturalnych populacji ryb przed presją zwierząt rybożernych, wykorzystanie genetyki do zachowania puli genowej populacji ryb, biomanipulacja ĆWICZENIA Zasady podstawowych obliczeń konstrukcyjnych dotyczących budowli służących ochronie ryb, programy restytytucyjne dotyczące wybranych gatunków ryb w Polsce i na świecie, zajęcia terenowe pokazujące praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych z zakresu rybactwa CEL KSZTAŁCENIA Zapoznanie studentów z praktycznym wykorzystaniem badań naukowych w gospodarce rybackiej i ochronie ichtiofauny. Zapoznanie studentów z aktywnymi metodami ochrony ichtiofauny;. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W06+, R2A_U02+, R2A_U07+, R2A_K05+, R2A_K06+, R2A_K07+, InzA_K01++ Symbole efektów kierunkowych K2_W07+, K2_U03+, K2_U09+, K2_K05+, K2_K06+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - charakteryzuje metody ochrony i restytucji gatunków ryb, zna zasady tworzenia planów ochrony ichtiofauny (K2_W07) Umiejętności U1 - posługuje się poszerzoną terminologią stosowaną przy tworzeniu planów ochrony i programów restytucyjnych dotyczących ichtiofauny (K2_U03) U2 - analizuje i ocenia korzyści wynikające z rozwoju akwakultury i potrafi je wykorzystać do ochrony ichtiofauny i zasobów ryb (K2_U09) Kompetencje społeczne K1 - rozumie i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej związanej z akwakulturą, jej wpływem na środowisko oraz dobrostan ryb (K2_K05) K2 - zna działania ograniczające niekorzystny wpływ eksploatacji na naturalne populacje gatunków ryb i potrafi w tym celu wykorzystywać akwakulturę jako jeden ze sposobów zapobiegania negatywnym skutkom eksploatacji (K2_K06) K3 - docenia potrzebę podnoszenia kwalifikacji w zawodzie ichtiologa, zwłaszcza w zakresie wykorzystania akwakultury do ochrony dzikich populacji ryb (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Szczerbowski J., 2008r., "Rybactwo śródlądowe", wyd. Wydawnictwo IRS Olsztyn, t.1, 2) Cowx I.G., 2003r., "Stocking and introduction of Fish", wyd. Blackwell Science Oxford UK, t.1, 3) Cowx I.G., 2003r., "Management and ecology of lake and reservoir fisheries", wyd. Blackwell Science Oxford UK, t.1, 4) Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A., 1999r., "Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych", wyd. Wydawnictwo IRS Olsztyn, t.1. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Cowx I.G., 2003r., "Interactions between fish and birds.", wyd. Blackwell Science Oxford UK., t.1, 2) Lubieniecki B, 2008r., "Przepławki i drożność rzek", wyd. Wydawnictwo IRS Olsztyn, t.1, 3) Bojarwoski A., Jeleñski J., Jelonek M., Litewka T., Wyżga B., Zalewski J, 2005r., "Zasady dobrej praktyki utrzymania rzek i potoków górskich", wyd. Ministerstwo Środowiska departament Zasobów wodnyc, t.1. Przedmiot/moduł: ICHTIOLOGIA STOSOWANA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład z prezentacją multimedialną (W1, U1) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - praca z tekstem dyskusja (U1, U2, K1, K2, K3) Ćwiczenia terenowe - wycieczka terenowa, zajęcia praktyczne w terenie (U1, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Sprawdzian ustny 1 - ocena odpowiedzi na pytanie problemowe (W1, U1, U2, K2, K3) Sprawozdanie 1 - sprawozdanie z zajęć terenowych (W1, U1, K1, K2, K3) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Biologia ryb, Rybactwo jeziorowe i rzeczne Wymagania wstępne:. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biologii i Hodowli Ryb adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 338, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Bogdan Michał Wziątek Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Bogdan Michał Wziątek

12 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ICHTIOLOGIA STOSOWANA APPLIED ICHTHYOLOGY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - egzamin 1,0 godz. - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 32,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 7,5 godz. - przygotowanie do zaliczenia 4,5 godz. - przygotowanie sparwozdania 9,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 21,0 godz. 53,0 godz. - zajęcia praktyczne 24,0 godz. liczba punktów ECTS = 53,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,12 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,21 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,79 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,96 24,0 godz.

13 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A OF JĘZYK OBCY B2+ TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA FOREIGN LANGUAGE Treści nauczania zgodne z programem nauczania języka obcego zgodnie z tabelą wymagań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w cyklu 1 x 30 h = 30 h CEL KSZTAŁCENIA Kształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych, pozwalających studentom na rozumienie, tłumaczenie i posługiwanie się leksyką specjalistyczną z zakresu danego kierunku studiów. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W02+, R2A_U01+, R2A_U10+, R2A_K07+ Symbole efektów kierunkowych K2_W02+, K2_U01+, K2_U17+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student posiada wiedzę niezbędną do rozumienia i formułowania wypowiedzi w języku obcym, zawierających leksykę specjalistyczną z zakresu danego kierunku studiów, zgodnie z tabelą wymagań dla poziomu B2+ ESOKJ;ma wiedzę w zakresie problemów aktualnie prezentowanych w obcojęzycznej literaturze kierunkowej (K2_W02) Umiejętności U1 - Po zakończeniu kursu student: - ma umiejętności językowe, posługuje się terminologią specjalistyczną, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów - zabiera głos w dyskusji lub debacie naukowej, przedstawiając własne argumenty i opinie, zadając pytania, polemizuje z argumentami innych rozmówców - potrafi tłumaczyć niezbyt złożone teksty specjalistycz (K2_U01, K2_U17) Kompetencje społeczne K1 - Student:rozumie wagę znajomości języków obcych jako jednego z języków konferencyjnych oraz elementu pozwalającego na zajęcie lepszej pozycji w warunkach rosnącej konkurencji na rynku pracy; jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) stosowane do wybranego języka obcego, ",". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: JĘZYK OBCY B2+ Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: Of-przedmiot kształcenia ogólnego do wyboru Kod ECTS: OF Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - analiza tekstów naukowych i dyskusja, rozwiązywanie zadań i ćwiczeń językowych,tłumaczenie tekstów (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - ocena przygotowania się studenta do zajęć i aktywności na zajęciach, weryfikacja poprawności wypowiedzi pisemnych i ustnych w zakresie leksyki i gramatyki języka niemieckiego (W1, U1, K1) Test kompetencyjny 2 - test pisemny sprawdzający umiejętności studenta w zakresie posługiwania się studenta terminologią specjalistyczną, wyszukiwania i streszczania informacji zawartych w zaproponowanym tekście naukowym (W1, U1, K1) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: b.d. Wymagania wstępne: deklarowana znajomość języka na poziomie umożliwiającym pracę z tekstem, zawierającym leksykę specjalistyczną z zakresu danego kierunku studiów Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Studium Języków Obcych adres: ul. Obrońców Tobruku 3, Olsztyn tel. (89) Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Anna Żebrowska Osoby prowadzące przedmiot: mgr Anna Żebrowska, mgr

14 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B JĘZYK OBCY B2+ FOREIGN LANGUAGE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - Samodzielna praca studenta 20,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 20,0 godz. 51,0 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 51,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,04 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,22 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,78 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

15 B ECTS: 3,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A MARKETING I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA MARKETING AND INFORMATION TECHNOLOGY Wymagania i potrzeby konsumentów ryb i ich przetworów. Możliwości zwiększenia i rozwoju potencjału rynkowego sektora rybackiego w Polsce. Marketing mix. Podstawowe problemy marketingowe wybór gatunku, formy produktu, ceny, sposobu promocji i miejsca (rynku). Planowanie produktu w rybactwie narzędzia informatyczne. Marketingowe atrybuty produktu. Cykl życia produktu. Promocje marketingowe w rybactwie. Reklama. Technologie informacyjne jako narzędzie marketingu i reklamy. Podstawowe rodzaje promocji ryb i ich przetworów. Promocja sprzedaży. Planowanie cen. Funkcje ceny. Czynniki określające cenę ryb, przetworów rybnych i usług rybackich. Dystrybucja produktu rybackiego. Kanały dystrybucji. Strategie marketingowe w rybactwie. Marketing w wędkarstwie. Polityka dystrybucji produktów rybnych, organizacja i kontrola zbytu produktów akwakultury. ĆWICZENIA Wykorzystanie narzędzi marketingowych (w tym technologii informacyjnej) w rybactwie. Zakres i procedury badań marketingowych. Proces planowania marketingowego przygotowywanie planu. Metody badań postaw konsumentów na rynku w odniesieniu do ryb i ich przetworów. Technologia informacyjna jako narzędzie badań ankietowych. Opracowanie programu promocji produktów z akwakultury. Kontrola realizacji projektu marketingowego użycie narzędzi informatycznych. Systemy informacji rynkowej przegląd baz danych dostępnych w internecie. CEL KSZTAŁCENIA Poznanie podstaw oraz zastosowanie metod i narzędzi marketingu w akwakulturze. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W02+, R2A_U06+, R2A_K01+, R2A_K02+, R2A_K03+, InzA_W03+, InzA_K01+ Symbole efektów kierunkowych K2_W03+, K2_U08+, K2_K01+, K2_K02+, K2_K03+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Definiuje strategie marketingowe, zna technologie informacyjne stosowane jako narzędzia w marketingu, zna system, organizację i kontrolę zbytu produktów rybactwa i akwakultury (K2_W03) Umiejętności U1 - Potrafi tworzyć i rozwijać różne formy przedsiębiorczości indywidualnej w rybactwie i innych formach działalności mające na celu poprawę jakości życia człowieka (K2_U08) Kompetencje społeczne K1 - Rozumie potrzebę i aktywnie dąży do ciągłego pogłębiania wiedzy (K2_K01) K2 - Jest w stanie pracować zespołowo, pełniąc różne funkcje w zakresie wykonywania, wyznaczania i kontroli zadań w działalności rybackiej (K2_K02) K3 - Dostrzega oraz trafnie diagnozuje dylematy współczesnego rybactwa oraz wykazuje kreatywność w dążeniu do racjonalnego i prawidłowego ich rozwiązania (K2_K03) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Kotler P, Keller K., 2012r., "Marketing", wyd. Rebis Dom Wydawniczy, 2) Łaguna M., 2007r., "Marketing stosowany", wyd. Wydawnictwo Wszechnicy Warmińskiej. Lidzbark Warmi, 3) Masiukiewicz P., 2007r., "Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach korzystających z pomocy unijnej", wyd. Wyd. SGH Warszawa, 4) Cheverton P., 2006r., "Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.", wyd. Wyd. One Press. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Wołos A. (red.)., 2006r., "Rybactwo Wędkarstwo Ekorozwój", wyd. Wyd. IRŚ Olsztyn, 2) dwumiesięcznik, "Magazyn Przemysłu Rybnego", wyd. Wydawnictwo MPR Sp. z o.o.. Przedmiot/moduł: MARKETING I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład z prezentacja (W1) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - ćwiczenia audytoryjnoobliczeniowe,seminarium, zadania z użyciem komputera, dyskusja dydaktyczna (U1, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - duskusja po prezentacji i podczas przygotowywania planu (K1, K2, K3) Egzamin ustny - ocena z egzaminu (W1) Praca kontrolna 1 - ocena przygotowanego planu marketingowego (W1, U1, K2, K3) Prezentacja 1 (multimedialna) - ocena prezentacji multimedialnej (K1, K2, K3) Liczba punktów ECTS: 3,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Prawo wodne i rybackie, Podstawy ekonomiki rybackiej, Ekonomika rybactwa, Technologia Informacyjna Wymagania wstępne: podstawy matematyki, prawa oraz podstaw wiedzy przyrodniczej I ekonomicznej Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 327, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Konrad Romuald Turkowski, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Krzysztof Rafał Kupren, dr hab. inż. Konrad Romuald Turkowski, prof. UWM, dr inż. Anna Małgorzata Wiśniewska Uwagi dodatkowe: brak

16 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3,5 MARKETING I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA MARKETING AND INFORMATION TECHNOLOGY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Egzamin 1,0 godz. - Konsultacje 3,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 49,0 godz. - Opracowanie prezentacji multimedialnej 8,0 godz. - Przygotowanie do egzaminu pisemnego/ustnego 8,0 godz. - Przygotowanie do kolokwiów 5,0 godz. - Przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 36,0 godz. 85,0 godz. - zajęcia praktyczne 40,0 godz. liczba punktów ECTS = 85,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,40 ECTS w zaokrągleniu: 3,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,02 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,48 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,60 40,0 godz.

17 O ECTS: 0,25 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INTELELCUAL PROPERTY PROTECTION WIADOMOŚCI WSTĘPNE- POJĘCIA PODSTAWOWE, METODY REGULACJI. PODSTAWOWE INSTYTUCJE. PRZEDMIOT, PODMIOT I TREŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. ŚRODKI OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. CEL KSZTAŁCENIA Poznanie podstawowych instytucji i środków ochrony własności intelektualnej. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W08+, R2A_U01+, R2A_K05+, InzA_K01+ Symbole efektów kierunkowych K2_W09+, K2_U01+, K2_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Ogólna orientacja w prawie własności intelektualnej. (K2_W09) Umiejętności U1 - Ogólna orientacja w prawie własności intelektualnej. (K2_U01) Kompetencje społeczne K1 - Aktywność w zakresie respektowania cudzych praw własności intelektualnej. (K2_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Redaktor Piotr Stec, 2011r., "Ochrona własności intelektualnej", wyd. Branta, 2) Red. J.Sieńczyło-Chlabicz, 2009r., "Prawo własności intelektualnej", wyd. LexisNexis. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia ogólnego Kod ECTS: O Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 2/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny. (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Test kompetencyjny 1 - est składający się z 20 pytań. Na ocenę dostateczną min. 50,5 % punktów. (W1, U1, K1) Liczba punktów ECTS: 0,25 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Prawa Cywilnego adres: ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 11, Olsztyn tel , sekretariat: Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Radosław Fordoński Osoby prowadzące przedmiot: dr Radosław Fordoński

18 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 0,25 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INTELELCUAL PROPERTY PROTECTION Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 2,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 2,0 godz. - Przygotowanie do zajęć 1,5 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 1,5 godz. 3,5 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 3,50 godz.: 27,50 godz./ects = 0,12 ECTS w zaokrągleniu: 0,25 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,14 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,11 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

19 B TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A POLITYKA UE W RYBACTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA EU POLICY IN FISHERY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION Podstawy prawne regulujące wspólną politykę UE w sektorze rybackim i ochronie środowiska. Cele, zadania i priorytety zintegrowanej polityki morskiej, Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) oraz Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (EFR). Diagnoza sytuacji społecznogospodarczej sektora rybackiego w Polsce. Strategia rozwoju, priorytety, zasady finansowania sektora rybackiego i działań z zakresu ochrony środowiska wodnego z funduszy UE w latach Narodowa Strategia Rozwoju Rybołówstwa. Programy Operacyjne dla sektora rybackiego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w latach i Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w latach ĆWICZENIA Zmiany w polskim sektorze rybackim po akcesji do Unii Europejskiej. Aktualne problemy i wyzwania rybołówstwa i akwakultury w Europie. Dobrostan ryb a prawo unijne. Zagadnienie dobrostanu ryb w prawodawstwie polskim. Problem ograniczenia przyłowów i likwidacji odrzutów w rybołówstwie. Organizacje producenckie, organizacje pozarządowe w sektorze rybackim UE. Działania Unii Europejskiej wobec ochrony bioróżnorodności, zmian klimatu, gatunków inwazyjnych. Kierunki polityki morskiej Unii Europejskiej. Europejska wizja mórz i oceanów. Strategia rozwoju rybactwa w woj. warmińsko-mazurskim do 2030 roku. CEL KSZTAŁCENIA Poznanie zasad i warunków finansowania sektora rybackiego i działań z zakresu ochrony środowiska wodnego z udziałem funduszy Unii Europejskiej. Poznanie praw i regulacji związanych z finansowaniem wniosków w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w latach OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W02+, R2A_W07+, R2A_W09+, R2A_U05+, R2A_U08+, R2A_K04+, R2A_K07+, InzA_U04+, InzA_K01+ Symbole efektów kierunkowych K2_W04+, K2_W08+, K2_W10+, K2_U07+, K2_U10+, K2_K04+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - ma wiedzę związaną z prawodawstwem i rozwiązaniami finansowymi w zakresie rybactwa i ochrony środowiska wodnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej (K2_W04) W2 - wskazuje rolę sektora rybackiego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich oraz strategii ochrony środowiska naturalnego (K2_W08) W3 - wskazuje znaczenie i kierunki poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć w sektorze rybackim z wykorzystaniem programów strukturalnych i operacyjnych UE (K2_W10) Umiejętności U1 - analizuje działalność sektora rybackiego z uwzględnieniem aktualnych norm prawnych odnoszących się do zakresu i poziomu wsparcia finansowego ze strony instytucji UE (K2_U07) U2 - posiada umiejętność wyszukiwania, analizy i wykorzystywania w praktyce informacji zawartych w rozporządzeniach i dyrektywach UE, odnoszących się do funduszy dla sektora rybackiego (K2_U10) Kompetencje społeczne K1 - dostrzega dylematy współczesnego rybactwa oraz wykazuje kreatywność w dążeniu do racjonalnego i prawidłowego ich rozwiązania z wykorzystaniem programów strukturalnych i operacyjnych UE (K2_K04) K2 - docenia potrzebę dokształcania, wykazuje aktywność w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zakresie zasad i warunków finansowania sektora rybackiego oraz działań z zakresu ochrony środowiska wodnego z udziałem funduszy Unii Europejskiej (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Bukowski Z., 2005r., "Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska", wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, 2) Grabowska G., 2001r., "Europejskie prawo środowiska", wyd. PWN, 3) Radecki W., 2008r., "Kompendium prawa rybackiego", wyd. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Rybackiego, 4) MRiRW, 2008r., "Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich "", 5) WE, 2007r., "Ocean możliwości. Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej", wyd. Urząd Oficjalnych Publikacji WE, 6) WE, 2006r., "Europejski Fundusz Rybołówstwa ", wyd. Urząd Oficjalnych Publikacji WE. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) WE, 2006r., "Rozp. Rady (WE) nr 10727/06 z dnia 28 VI 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego", 2) WE, 1999r., "Rozp. nr 2792/99/WE z dnia 17 XII 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa", 3) WE, 2002r., "Rozp. nr 2371/02/WE z dnia 20 XII 2002 roku w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej", 4) MRiRW, 2005r., "Strategia Rozwoju Rybołówstwa na lata ", 5) MRiRW, 2009r., "Ustawa z dnia 3 IV 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. 72, poz. 619)", 6) Wołos A., Mickiewicz M. (red.), 2011r., "Strategia rozwoju rybactwa w woj. warmińsko-mazurskim do 2030 roku", wyd. IRS Olsztyn. Przedmiot/moduł: POLITYKA UE W RYBACTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - informacyjny z prezentacją multimedialną (W1, W2, W3) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - prezentacje multimedialne studentów na wybrany temat z dyskusją (U1, U2, K1, K2) Ćwiczenia praktyczne - opracowanie projektu wniosku o finansowanie działań w ramach PO Ryby (W3, U1, U2) Forma i warunki zaliczenia Prezentacja 1 (multimedialna) - praca seminaryjna na wybrany temat ćwiczeniowy wraz z aktywnym udziałem w dyskusji (U1, U2, K1, K2) Projekt 1 - opracowanie na ocenę przykładowego wniosku o finansowanie projektu w ramach PO Ryby (W3, U2, K1, K2) Sprawdzian pisemny 1 - zaliczenie obejmujące zagadnienia przedstawiane w trakcie wykładów (W1, W2, W3) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Prawo i zarządzanie w rybactwie, Propedeutyka rybactwa Wymagania wstępne: znajomość zagadnień związanych z aktualną sytuacją gospodarczą i polityczną w Polsce i Europie Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Ichtiologii adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 345, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Piotr Władysław Hliwa Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Piotr Władysław Hliwa Uwagi dodatkowe: brak

20 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B POLITYKA UE W RYBACTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA EU POLICY IN FISHERY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - opracowanie prezentacji multimedialnej na zadany temat 4,0 godz. - przygotowanie do zaliczenia końcowego 3,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 7,0 godz. - przygotowanie wniosku projektu z funduszy UE 7,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 21,0 godz. 52,0 godz. - zajęcia praktyczne 16,0 godz. liczba punktów ECTS = 52,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,08 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,19 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,81 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,64 16,0 godz.

21 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A DF 0 TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA PRACA MAGISTERSKA MASTER THESIS Realizacja pracy dyplomowej i konsultacje z opiekunem naukowym, Zbieranie materiałów źródłowych związanych z tematyką pracy magisterskiej, zaplanowanie i realizacja eksperymentu, projektu, instrukcji, ścieżki dydaktycznej; opracowanie wyników badań; przygotowanie kompletnej pracy magisterskiej;przygotowanie do egzaminu dyplomowego. CEL KSZTAŁCENIA Poznanie i krytyczna analiza wiedzy z zakresu studiowanego kierunku. Nabycie umiejętności definiowania problemu badawczego; korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz innych metod i narządzi służących praktycznej realizacji tematu. Doskonalenie umiejętności opracowywania wyników badań/doświadczeń, ekspertyz/przeglądu literatury fachowej. Nabycie świadomości odpowiedzialności za pracę własną, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W01+, R2A_U01+, R2A_U03+, R2A_U08+, R2A_K07+ Symbole efektów kierunkowych K2_W01+, K2_U01+, K2_U04+, K2_U10+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie planowania i prowadzenia doświadczeń, posługuje się terminologią specjalistyczną w zakresie studiowanego kierunku (K2_W01) Umiejętności U1 - Posługuje się terminologią naukową, w języku polskim i obcym nowożytnym przygotowując bibliografię do pracy dyplomowej magisterskiej; umie przygotować dobrze udokumentowany wstęp do problemu będącego przedmiotem pracy (K2_U01) U2 - Posiada umiejętność redagowania poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej; korzysta z podstawowych źródeł elektronicznych do pozyskiwania, przetwarzania i analizy informacji, z zachowaniem praw własności intelektualnej w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania związanego z realizacją pracy magisterskiej (K2_U04) U3 - Przygotowuje pracę magisterską i inne dokumenty w zakresie rybactwa i nauk pokrewnych w formie pisemnej w języku polskim i obcym nowożytnym, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, dobiera właściwe metody i narzędzia (uzasadnia ich wybór) do realizacji problemu opisanego tematem pracy magisterskiej; formułuje wnioski z badań i obserwacji własnych (K2_U10) Kompetencje społeczne K1 - Wykazuje kreatywność w podnoszeniu kompetencji zawodowych i osobistych; rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy (kursy, szkolenia, samokształcenie) (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Różni autorzy, "Czasopisma branżowe", 2) Różni autorzy, "Czasopisma naukowe", 3) Różni autorzy, "Inne rodzaje materiałów związanych z tematyką pracy dyplomowej". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: PRACA MAGISTERSKA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: Df-przedmiot specjalizacyjny do wyboru Kod ECTS: DF Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: zajęcia praktyczne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 0/0 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Zajęcia praktyczne - Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca własna i z opiekunem naukowym) (W1, U1, U2, U3, K1) Forma i warunki zaliczenia Praca dyplomowa 1 - Ocena za pracę magisterską jest średnią z dwóch ocen: oceny dokonanej przez opiekuna pracy dyplomowej i przez recenzenta (standardowy arkusz oceny pracy dyplomowej). (W1, U1, U2, U3, K1) Liczba punktów 0 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów Wymagania wstępne:. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: adres:, Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. dr hab. inż. Krystyna Barbara Demska-Zakęś, dr hab. Małgorzata Krystyna Woźniak, prof. UWM

22 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B 0 PRACA MAGISTERSKA MASTER THESIS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - realizacja pracy i konsultacje z opiekunem naukowym 150,0 godz. - udział w ćwiczeniach 0,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 150,0 godz. - opracowanie wyników badań 70,0 godz. - przygotowanie do egzaminu dyplomowego 50,0 godz. - przygotowanie kompletnej pracy magisterskiej 50,0 godz. - zaplanowanie i realizacja eksperymentu, projektu, instrukcji, ścieżki dydaktycznej 120,0 godz. - zbieranie materiałów źródłowych związanych z tematyką pracy magisterskiej 60,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 350,0 godz. 500,0 godz. - zajęcia praktyczne 300,0 godz. liczba punktów ECTS = 500,00 godz.: 25,00 godz./ects = 20,00 ECTS w zaokrągleniu: 20 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 6,00 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 14,00 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 12,00 300,0 godz.

23 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A O ECTS: 1 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ENTERPRICE Innowacyjność. Imperatyw rewolucyjny. Strategia zaprzeczenia. Przeszkody w inowacyjności: władza, biurokracja, brak wspólnoty, brak swobody. Tworzenie wspólnoty celu: wolność, odpowiedzialność, zaufanie, równość i misja. Zasady nowoczesnego zarządzania wg Hamela. Minimalizowanie wpływu starych modeli myślowych. Demokracja jako sposób na uwolnienie aktywności. Analiza otoczenia i poszukiwanie szans w otoczeniu generowanie pomysłów. Analiza ryzyka przedsięwzięcia. Planowanie przedsięwzięć. Techniki finansowego i organizacyjnego wspierania przedsiębiorczości. Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości. Zarządzanie projektami. Biznes plany. Problemy zarządzania przedsiębiorstwem zarządzanie strategiczne, finanse, innowacje, zarządzanie procesami. Przedsiębiorczość międzynarodowa. CEL KSZTAŁCENIA Celem ogólnym jest nabycie podstaw wiedzy o przedsiębiorczości. W rezultacie przeprowadzonych zajęć student powinien znać podstawy działań innowacyjnych i warunki ich realizacji, zasady nowoczesnego zarządzania, a także identyfikować podstawowe przeszkody w rozwoju innowacyjności. Powinien orientować się na czym polega analiza otoczenia, poszukiwanie szans i generowanie pomysłów. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W02+, R2A_W09+, R2A_U06+, R2A_K01+, R2A_K02+, R2A_K08+, InzA_W04+, InzA_K02+ Symbole efektów kierunkowych K2_W04+, K2_W13+, K2_U08+, K2_K01+, K2_K02+, K2_K08+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - rozróżnia mechanizmy oraz procedury administracyjne i finansowe przedsięwzięć, w tym podejmowanych w zakresie ochrony środowiska (K2_W04) W2 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej i zespołowej przedsiębiorczości (K2_W13) Umiejętności U1 - samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową (K2_U08) Kompetencje społeczne K1 - rozumie potrzeby i aktywnie dąży do ciągłego pogłębiania wiedzy, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K2_K01) K2 - jest w stanie pracować zespołowo, pełniąc różne funkcje w zakresie wykonywania, wyznaczania i kontroli zadań realizowanych w akwakulturze i rybołówstwie (K2_K02) K3 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozwiązując problemy organizacyjne i finansowe, w tym wspomagające efektywność i opłacalność (rentowność) produkcji rybackiej (K2_K08) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Sobiecki R., 2003r., "Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach", wyd. Difin, 2) Sobiecki R., 2004r., "Podstawy przedsiębiorczości. Poradnik praktyczny dla ucznia.", wyd. Difin, 3) Czaja I., 2002r., "Podstawy przedsiębiorczości: zbiór zadań.", wyd. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków., 4) Czaja I., Śliwa R., 2003r., "System wspierania przedsiębiorczości w Polsce.", wyd. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków, 5) Kurek Z., 2001r., "Wprowadzenie do przedsiębiorczości", wyd. Wyd. OWSIiZ, Olsztyn., 6) Hamel G., Breen B., 2008r., "Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości", wyd. HBSP Londyn. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Lichtarski J., 2007r., "Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.", wyd. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocł, 2) Moczydłowska J., Pacewicz J., 2007r., "Przedsiębiorczość", wyd. Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, 3) Latoszek E., 2008r., "Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw.", wyd. Wyd. SGH, Warszawa, 4) Kapusta F., 2006r., "Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka.", wyd. Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Pozn, 5) Targalski J., 2003r., "Przedsiębiorczość i zarządzanie.", wyd. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.. Przedmiot/moduł: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Obszar kształcenia: nauki ekonomiczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia ogólnego Kod ECTS: O Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny (W1, W2, U1, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Sprawdzian pisemny 1 - zaliczenie pisemne z możliwością ustnej poprawy (W1, W2, U1, K1, K2, K3) Liczba punktów ECTS: 1 Język wykładowy: polski/angielski Przedmioty wprowadzające: Matematyka i statystyka, Prawo i zarządzanie w rybactwie, Podstawy ekonomiki rybackiej Wymagania wstępne: podstawy wiedzy z matematyki, statystyki, ekonomii i zarządzania, technologii informacyjnej Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 327, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Konrad Romuald Turkowski, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Konrad Romuald Turkowski, prof. UWM

24 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ENTERPRICE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 16,0 godz. - gromadzenie informacji i czytanie zadanej lektury 5,0 godz. - przygotowanie do zaliczenia 5,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 10,0 godz. 26,0 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 26,00 godz.: 25,00 godz./ects = 1,04 ECTS w zaokrągleniu: 1 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,62 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,38 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

25 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A DF SEMINARIA DYPLOMOWE 1 TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA DIPLOMA SEMINARS I Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac dyplomowych. Struktura i plan pracy magisterskiej realizowanej w jednostkach organizacyjnych Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie. Zasady konstrukcji prac dyplomowych. Zawartość (treść) poszczególnych rozdziałów prac magisterskich. CEL KSZTAŁCENIA Celem zajęć jest nabycie przez studenta umiejętności samokształcenia się, zwiększenie zdolności obserwowania i analizowania otaczających go zjawisk, zdobycie wiedzy o metodach badawczych, wymiana doświadczeń pomiędzy studentami oraz rozwijanie i pogłębianie współpracy między studentem a opiekunem naukowym. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W01+, R2A_W02+, R2A_W08+, R2A_U02+, R2A_U04+, R2A_U09+, R2A_K02+, R2A_K04+, R2A_K05+ Symbole efektów kierunkowych K2_W01+, K2_W02+, K2_W09+, K2_U02+, K2_U05+, K2_U11+, K2_K02+, K2_K04+, K2_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie planowania i prowadzenia eksperymentów i doświadczeń naukowych oraz metod badawczych w zakresie rybactwa, służących do opracowywania i interpretacji uzyskanych wyników (K2_W01) W2 - Zna terminy, pojęcia w wybranym języku obcym nowożytnym w zakresie akwakultury, rybactwa i ochrony środowiska oraz dobiera literaturę związaną z realizowaną pracą magisterską (K2_W02) W3 - Zna i rozumie zasady ochrony praw własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji bibliograficznej i patentowej (K2_W09) Umiejętności U1 - Prezentuje opracowane rozdziały pracy dyplomowej, własne poglądy i przemyślenia; potrafi rzeczowo i merytorycznie opracować dyskusję wyników pracy własnej na tle literatury światowej (K2_U02) U2 - Potrafi samodzielnie zaplanować doświadczenia z zakresu rybactwa i dziedzin pokrewnych, stosuje właściwe testy i procedury statystyczne do analizy i interpretacji uzyskanych rezultatów badań (K2_U05) U3 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim lub języku obcym, w zakresie realizowanej pracy magisterskiej (K2_U11) Kompetencje społeczne K1 - Współpracuje w zespole w zakresie wymiany wiedzy i nabytego doświadczenia w trakcie realizacji pracy dyplomowej (K2_K02) K2 - Wykazuje kreatywność w dążeniu do osiągnięcia postawionych celów (K2_K04) K3 - W trakcie przygotowywania pracy dyplomowej postępuje zgodnie z zasadami etyki, dba o dobrostan ryb,jest świadomy wpływu gospodarki rybackiej na stan środowiska (K2_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Zaczyński W.P., 1995r., "Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich", wyd. Żak, Warszawa, 2) Weiner J., 2003r., "Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych.", wyd. PWN, Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: SEMINARIA DYPLOMOWE 1 Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: Df-przedmiot specjalizacyjny do wyboru Kod ECTS: DF Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 30/15 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Dyskusja problemowa, prezentacje multimedialne (W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - Ocena wiedzy i aktywności w prowadzonej dyskusji) (W1, W2, W3, K1, K2, K3) Prezentacja 1 (multimedialna) - 3 prezentacje na temat założeń, materiałów i metod oraz wyników pracy magisterskiej (W1, W2, W3, U1, U2, U3) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne:. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Ichtiologii adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 345, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Piotr Władysław Hliwa Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. dr hab. inż. Krystyna Barbara Demska-Zakęś, dr hab. Małgorzata Krystyna Woźniak, prof. UWM

26 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B SEMINARIA DYPLOMOWE 1 DIPLOMA SEMINARS I Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - przygotowanie do dyskusji panelowej 10,0 godz. - przygotowanie prezentacji multimedialnych 12,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 22,0 godz. 52,0 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 52,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,08 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,15 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,85 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

27 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A DF SEMINARIA DYPLOMOWE 2 TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA DIPLOMA SEMINARS II Formułowanie celu i zakresu pracy magisterskiej, omówienie stosowanych metod badawczych, sposobów prezentacji wyników i definiowania wniosków. Technika, forma i edycja tekstu pracy. Rodzaje graficznej i tabelarycznej wizualizacji danych (wykresy, schematy). Umiejętność cytacji i sposoby zestawień bibliograficznych. Prezentacje prac własnych dyplomantów. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego. CEL KSZTAŁCENIA Celem zajęć jest nabycie przez studenta umiejętności samokształcenia się, zwiększenie zdolności obserwowania i analizowania otaczających go zjawisk, zdobycie wiedzy o metodach badawczych, wymiana doświadczeń pomiędzy studentami oraz rozwijanie i pogłębianie współpracy między studentem a opiekunem naukowym. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W01+, R2A_W02+, R2A_W08+, R2A_U02++, R2A_U04+, R2A_U09+, R2A_K02+, R2A_K04+, R2A_K05+ Symbole efektów kierunkowych K2_W01+, K2_W02+, K2_W09+, K2_U02+, K2_U03+, K2_U05+, K2_U11+, K2_K02+, K2_K04+, K2_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie planowania i prowadzenia eksperymentów i doświadczeń naukowych oraz metod badawczych w zakresie rybactwa, służących do opracowywania i interpretacji uzyskanych wyników (K2_W01) W2 - Zna terminy, pojęcia w wybranym języku obcym nowożytnym w zakresie akwakultury, rybactwa i ochrony środowiska oraz dobiera literaturę związaną z realizowaną pracą magisterską (K2_W02) W3 - Zna i rozumie zasady ochrony praw własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji bibliograficznej i patentowej (K2_W09) Umiejętności U1 - Prezentuje opracowane rozdziały pracy dyplomowej oraz własne poglądy i przemyślenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych (K2_U02) U2 - Potrafi rzeczowo i merytorycznie opracować dyskusję wyników pracy własnej na tle literatury światowej w zakresie rybactwa (K2_U03) U3 - Potrafi samodzielnie zaplanować doświadczenia z zakresu rybactwa i dziedzin pokrewnych, stosuje właściwe testy i procedury statystyczne do analizy i interpretacji uzyskanych rezultatów badań (K2_U05) U4 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim lub języku obcym, w zakresie realizowanej pracy magisterskiej (K2_U11) Kompetencje społeczne K1 - Współpracuje w zespole w zakresie wymiany wiedzy i nabytego doświadczenia w trakcie realizacji pracy dyplomowe (K2_K02) K2 - Wykazuje kreatywność w dążeniu do osiągnięcia postawionych celów (K2_K04) K3 - W trakcie przygotowywania pracy dyplomowej postępuje zgodnie z zasadami etyki,dba o dobrostan ryb, jest świadomy wpływu gospodarki rybackiej na stan środowiska (K2_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Zaczyński W.P., 1995r., "Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich", wyd. Żak, Warszawa, 2) Weiner J., 2003r., "Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych.", wyd. PWN, Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: SEMINARIA DYPLOMOWE 2 Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: Df-przedmiot specjalizacyjny do wyboru Kod ECTS: DF Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 30/15 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Dyskusja problemowa (panelowa), prezentacje multimedialne (W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - Ocena wiedzy i aktywności w prowadzonej dyskusji (W1, W2, W3, K1, K2, K3) Prezentacja 1 (multimedialna) - 3 prezentacje na temat założeń, materiałów i metod oraz wyników pracy magisterskiej studenta (W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Ichtiologii adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 345, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Piotr Władysław Hliwa Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. dr hab. inż. Krystyna Barbara Demska-Zakęś, dr hab. Małgorzata Krystyna Woźniak, prof. UWM

28 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B SEMINARIA DYPLOMOWE 2 DIPLOMA SEMINARS II Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - przygotowanie do dyskusji panelowej 10,0 godz. - przygotowanie prezentacji multimedialnych 12,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 22,0 godz. 52,0 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 52,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,08 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,15 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,85 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

29 O ECTS: 0,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SAFETY AND HYGIENE AT WORK Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązujące ustawy, rozporządzenia (Konstytucja RP, Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń dla życia i zdrowia na poszczególnych kierunkach studiów (czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe). Analiza okoliczności i przyczyn wypadków studentów: omówienie przyczyn wypadków. Ogólne zasady postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru). Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku apteczka pierwszej pomocy. Dostosowanie treści szkoleń do profilu danego kierunku studiów jest bardzo ważne, gdyż chodzi o wskazanie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się studenci. CEL KSZTAŁCENIA Celem kształcenia jest przekazanie podstawowych wiadomości na temat ogólnych zasad postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń, okoliczności i przyczyn wypadków studentów, zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, jak również wskazanie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się studenci. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W08+, R2A_U05+, R2A_U07+, R2A_K05+, InzA_U03+, InzA_K01+ Symbole efektów kierunkowych K2_W23+, K2_U09+, K2_U12+, K2_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student powinien posiadać wiedzę na temat ogólnych zasad postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń, okoliczności i przyczyn wypadków studentów, zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (K2_W23) Umiejętności U1 - Umiejętność postępowania z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą (K2_U09) U2 - Umiejętność posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi, w tym umiejętność udzielania pierwszej pomocy (K2_U12) Kompetencje społeczne K1 - Student zachowuje ostrożność w postępowaniu z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, dba o przestrzeganie zasad BHP przez siebie i swoich kolegów, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim otoczeniu, angażuje się w podejmowanie czynności ratunkowych (K2_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, Prawo o szkolnictwie wyższym,, ";", 2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeńst, ";", 3) Nauka o pracy bezpieczeństwo, higiena, ergonomia pod redakcją naukową prof. dr hab. med., ";". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia ogólnego Kod ECTS: O Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 4/0 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych (W1, U1, U2, K1) Forma i warunki zaliczenia Sprawdzian ustny 1 - ustne sprawdzenie wiedzy (W1, U1, U2, K1) Liczba punktów ECTS: 0,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki adres: ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. 202, Olsztyn tel , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr inż. Danuta Kuryj Osoby prowadzące przedmiot: mgr inż. Danuta Kuryj Uwagi dodatkowe: brak

30 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 0,5 SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SAFETY AND HYGIENE AT WORK Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 4,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 4,0 godz. - przygotowanie do zajęć 4,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 4,0 godz. 8,0 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 8,00 godz.: 25,00 godz./ects = 0,32 ECTS w zaokrągleniu: 0,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,25 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,25 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

31 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A B TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD ZARYS AKWAKULTURY RYB OUTLINE OF FISH ACUACULTURE Akwakultura na świecie. Kierunki rozwoju akwakultury ryb. Przegląd ryb hodowanych w akwakulturze. Pasza jako podstawa rozwoju akwakultury. Farmy rybackie słodkowodne i morskie. Akwakultura w krajach Europy, Azji,Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki. Tendencje w rozwoju akwakultury ryb. ĆWICZENIA Aktualny stan i perspektywy intensywnej hodowli ryb w Polsce. Omówienie przykładowych farm hodowlanych w Polsce. Aktualny stan i perspektywy intensywnej hodowli ryb w Europie. CEL KSZTAŁCENIA Zapoznanie studentów z technologiami chowu i hodowli ryb w Polsce i na świecie OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W05+, R2A_U02+, R2A_K02+, InzA_W01+, InzA_W05+ Symbole efektów kierunkowych K2_W05+, K2_U02+, K2_K02+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Charakteryzuje technologie hodowli różnych gatunków ryb; zna urządzenia wykorzystywane w akwakulturze ryb. (K2_W05) Umiejętności U1 - Posługuje się poszerzoną terminologią stosowaną w akwakulturze ryb (K2_U02) Kompetencje społeczne K1 - Potrafi merytorycznie wskazać metody hodowli ryb w akwakulturze; rozumie potrzebę dokształcania i ciągłego pogłębiania wiedzy w zakresie akwakultury ryb (K2_K02) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Bardach J. E., Ryther J. H., McLarney W. O. (eds.), 1972r., "Aquaculture. The Farming and Husbandry of Freshwater and Marine Organisms", wyd. J. Wiley &Sons, Inc., New York, 2) Goryczko K, 2008r., ". Pstrągi. Chów i hodowla", wyd. IRŚ Olsztyn, 3) Halver J, 1989r., "Fish Nutrtion", wyd. Academic Press, INC, 4) Pillaye M.N. Kutty T, 2006r., "Aquaculture Principles and Practices", wyd. Blackwel, 5) Stickney R, 1993r., "Culture of nonsalmonid freshwater fishes", wyd. CRC Press Londyn. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Kolman R, 2005r., "Jesiotry chów i hodowla", wyd. IRŚ Olsztyn, 2) Lovell T, 1988r., "Nutrition and Feeding of Fish", wyd. Van Nostrand Reinhold. New York, 3) New M.M, 2003r., "World Aquaculture", t.34, s Przedmiot/moduł: ZARYS AKWAKULTURY RYB Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną (W1) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - zapoznanie z technologiami chowu i hodowli stosowanymi w CAiIE (W1, U1, K1) Ćwiczenia terenowe - zapoznanie z technologiami chowu i hodowli ryb w wybranych gospodarstwach rybackich (W1, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Raport 2 - sprawozdanie nr 2 z zajęć terenowych (W1, U1, K1) Raport 1 - sprawozdanie z ćwiczeń terenowych (W1, U1, K1) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Chów i hodowla ryb, Rybactwo jeziorowe i rzeczne Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 327, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Mariusz Szmyt, dr inż. Katarzyna Teresa Targońska

32 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ZARYS AKWAKULTURY RYB OUTLINE OF FISH ACUACULTURE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - opracowanie 2 raportów po zajęciach terenowych 15,0 godz. - treści wykładów i ćwiczeń stanowią integralną część przygotowanie do kolokwium teoretycznego z treści wykładów i ćwiczeń 7,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 22,0 godz. 53,0 godz. - zajęcia praktyczne 25,0 godz. liczba punktów ECTS = 53,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,12 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,17 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,83 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,00 25,0 godz.

33 B,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A ZARZĄDZANIE I PLANOWANIE W RYBACTWIE MANAGEMENT AND PLANNING IN FISHERIES Inwestycje rzeczowe i kapitałowe w rybactwie. Wady i zalety różnych form inwestowania. Ryzyko inwestycji. Efektywność ekonomiczna inwestycji rybackich, ujęcie względne i bezwzględne. Wskaźniki statyczne oraz dynamiczne efektywności ekonomicznej inwestycji rybackich. Finansowanie przedsięwzięć rybackich. Zewnętrzne formy wspierania przedsięwzięć rybackich. Wsparcie dla ulepszenia i modernizacji rybnego przemysłu przetwórczego, propagowanie zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jakości życia i stanu środowiska na obszarach rybackich, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich, wsparcie budowania sieci grup rybackich. Podstawy teorii pieniądza. Źródła zmiany wartości pieniądza. Wartość pieniądza w czasie. Przyszła wartość pieniądz (kapitalizacja prosta, prosta wielokrotna, złożona). Obecna wartość pieniądza (dyskontowanie). Stopa i współczynnik dyskonta. Obecna wartość jednorazowego dochodu. Obecna wartość przepływów pieniężnych. Renty finansowe. Biznes-plany. Sztuka argumenta ĆWICZENIA Funkcjonowanie i zarządzanie gospodarstwem rybackim. Ocena wartości użytkowej stawów rybnych. Finansowanie przedsięwzięć rybackich. Zapoznanie się z gotowymi oraz przygotowanie wybranych części biznes planu przedsięwzięcia związanego z działalnością rybacką. Wskaźniki statyczne oraz dynamiczne efektywności ekonomicznej inwestycji rybackich obliczenia. Funkcjonowanie rynku produktów rybnych. Import i eksport ryb. CEL KSZTAŁCENIA Celem ogólnym jest nabycie przez studenta podstaw wiedzy z zakresu zarządzania gospodarstwem rybackim. W rezultacie przeprowadzonych zajęć student powinien znać zasady funkcjonowania oraz kierowania gospodarstwem rybackim. Powinien mieć rozeznanie w sposobach zdobywania środków finansowych na przedsięwzięcia związane z rybactwem. Powinien posiadać umiejętność przygotowania biznesplanu. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W02+, R2A_W09+, R2A_U05++, R2A_U06++, R2A_K02+, InzA_W03+, InzA_W04++, InzA_U03+, InzA_U04+, InzA_U07+, InzA_U08+ Symbole efektów kierunkowych K2_W11+, K2_W13+, K2_U07+, K2_U08+, K2_U13+, K2_U16+, K2_K02+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - rozróżnia i dobiera metody z zakresu zarządzania i planowania w rybactwie (K2_W11) W2 - przygotowuje biznes plany, proponuje rozwiązania strategiczne w zakresie planowania i zarządzanie podmiotami prowadzącymi działalność rybacką; zna zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości indywidualnej w gospodarce rybackiej (K2_W13) Umiejętności U1 - planuje działalność gospodarczą na wodach otwartych uwzględniając aktualną sytuację makroekonomiczną, polityczną i normy prawne odnoszące się do działalności rybackiej, układa biznesplan (K2_U07) U2 - potrafi tworzyć i rozwijać różne formy przedsiębiorczości indywidualnej w sektorze rybackim mające na celu poprawę jakości życia człowieka (K2_U08) U3 - planuje chów i hodowlę ryb i innych bezkręgowców wodnych z zastosowaniem optymalnych technik i technologii (K2_U13) U4 - stosuje zasady zawarte w kodeksie dobrych praktyk rybackich w chowie i hodowli ryb oraz innych organizmów (K2_U16) Kompetencje społeczne K1 - jest w stanie pracować zespołowo, pełniąc różne funkcje w zakresie wykonywania, wyznaczania i kontroli zadań realizowanych w gospodarstwie rybackim (K2_K02) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Elkin P.M., 2010r., "Planowanie i strategie biznesowe", wyd. Wyd. Wolters Kluwer Polska, 2) Wawak T. (red.), 2010r., "Komunikacja I jakość w zarządzaniu.", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, t.tom I i II., 3) Czarniawska B., 2010r., "Trochę inna teoria zarządzania. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań.", wyd. Wyd. Poltext, 4) Koźmiński A.K., W. Piotrowski (red.), 1995r., "Zarządzanie, teoria i praktyka", wyd. PWN Warszawa, 5) Turkowski K., Kupren K., Hakuć-Błażowska A., 2008r., "Prawne i ekonomiczne podstawy gospodarowania karpiowatymi rybami reofilnymi", wyd. Marcurius Kaczmarek Andrzej, 6) Bernaciak A., 2000r., "Przedsiębiorstwo wobec wymagań ochrony środowiska.", wyd. Wydawnictwo PTOP Salamandra, Poznań. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Drucker P.F., 1994r., "Praktyka zarządzania", wyd. Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Kr, 2) Smaga E., 2001r., "Arytmetyka finansowa", wyd. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. Przedmiot/moduł: ZARZĄDZANIE I PLANOWANIE W RYBACTWIE Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład z prezentacją multimedialną (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - studium przypadku, prezentacja na określony temat, dyskusja dydaktyczna (U1, U2, U3, U4, K1) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru) - egzamin pisemny z możliwością poprawy na egzaminie ustnym prelekcja (W1, W2) Kolokwium pisemne 1 - zaliczenie pisemne (test) z treści ćwiczeń (W1, W2) Prezentacja 1 (multimedialna) - prezentacja na wybrany temat (U1, U2, U3, U4, K1) Liczba punktów,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Podstawy ekonomiki rybackiej, ekonomika rybactwa, prawo wodne i rybackie Wymagania wstępne: podstawy matematyki, prawa oraz podstaw wiedzy przyrodniczej i ekonomicznej Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 327, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Konrad Romuald Turkowski, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Krzysztof Rafał Kupren, dr hab. inż. Konrad Romuald Turkowski, prof. UWM Uwagi dodatkowe: brak

34 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B,5 ZARZĄDZANIE I PLANOWANIE W RYBACTWIE MANAGEMENT AND PLANNING IN FISHERIES Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Egzamin 1,0 godz. - Konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 32,0 godz. - Przygotowanie do egzaminu 10,0 godz. - Przygotowanie do kolokwium 6,0 godz. - Przygotowanie do ćwiczeń 13,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 29,0 godz. 61,0 godz. - zajęcia praktyczne 8,0 godz. liczba punktów ECTS = 61,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,44 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,31 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,19 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,32 8,0 godz.

35 C ECTS: 3 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKWAKULTURA RYB CIEPŁOLUBNYCH TROPIKALNYCH ACUACULTURE OF WARM-WATER AND TROPICAL FISH Omówienie gatunków ryb ciepłolubnych i tropikalnych oraz możliwości ich wykorzystania w intensywnej akwakulturze. Pasze stosowane w intensywnej akwakulturze ryb ciepłolubnych i tropikalnych. Wykorzystanie wód geotermalnych i pochłodniczych w akwakulturze. Hodowle sadzowe budowa i użytkowanie. Intensywna produkcja ryb ciepłolubnych i tropikalnych w krajach Europy, Ameryki Północnej, Południowej, Azji, Australii i Afryki. ĆWICZENIA Omówienie intensywnej produkcji gatunków ryb ciepłolubnych i tropikalnych (karp, tilapia, sum europejski, sum afrykański, sumik kanałowy, węgorz, jesiotr, panga, amur, tołpyga, barramundi, cobia) w Polsce i na świecie. Zastosowanie programów komputerowych w rybactwie. Przygotowanie receptury paszy dla wybranych gatunków ryb ciepłolubnych. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy na temat możliwości chowu i hodowli ryb ciepłolubnych i tropikalnych. Zapoznanie studentów z różnymi technologiami hodowli ryb ciepłolubnych i tropikalnych w Polsce i na świecie. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowywania receptur pasz dla ryb ciepłolubnych i tropikalnych z uwzględnieniem wieku. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu norm obowiązujących w intensywnej produkcji ryb. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W05++, R2A_U05++, R2A_U06+, R2A_U07+, R2A_K03+, R2A_K05+, R2A_K07+, InzA_W01+, InzA_W05++, InzA_U02+, InzA_U03+, InzA_U07+, InzA_U08+, InzA_K01++ Symbole efektów kierunkowych K2_W05+, K2_W20+, K2_U09+, K2_U13+, K2_U14+, K2_U16+, K2_K03+, K2_K05+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - W01 - charakteryzuje technologie chowu i hodowli ryb ciepłolubnych i tropikalnych (K_W05) (K2_W05) W2 - W02 - potrafi wskazywać właściwe technologie chowu i hodowli ryb ciepłolubnych i tropikalnych (K_W20) (K2_W20) Umiejętności U1 - U01 - analizuje problemy powstające w wyniku działalności w zakresie akwakultury i podejmuje odpowiednie rozwiązania (K_U09) (K2_U09) U2 - U02 - planuje chów i hodowlę organizmów wodnych z zastosowaniem optymalnych technik i technologii; analizuje i rozwiązuje problemy zrównoważonej gospodarki rybackiej z uwzględnieniem różnych form ochrony środowiska(k_u13) (K2_U13) U3 - U03 potrafi opracować receptury pasz stosowanych w żywieniu ryb ciepłolubnych i tropikalnych (K_U14) (K2_U14) U4 - U04- stosuje zasady zawarte w kodeksie dobrych praktyk rybackich (K_U16) (K2_U16) Kompetencje społeczne K1 - K01 - dba o realizację działań w zakresie chowu i hodowli ryb ciepłolubnych i tropikalnych (K_K03) (K2_K03) K2 - K02 - ma świadomość znaczenia społecznej i zawodowej odpowiedzialności za właściwy dobór metod chowu i hodowli ryb ciepłolubnych i tropikalnych i ich wpływu na środowisko(k_k05) (K2_K05) K3 - K03 - rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy w zakresie akwakultury ryb ciepłolubnych i tropikalnych(k_k07) (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Bardach J. E., Ryther J. H., McLarney W. O. (eds.)., 1972r., "Aquaculture. The Farming and Husbandry of Freshwater and Marine Organisms", wyd. J. Wiley &Sons, Inc., New York, 2) Halver J, 1989r., "Fish Nutrtion", wyd. Academic Press, INC, 3) Kolman R, 2005r., "Jesiotry chow i hodowla", wyd. IRŚ Olsztyn, 4) Pillaye, M.N. Kutty T, 2006r., "Aquaculture Principles and Practices", wyd. Blackwel, 5) Stickney R, 1993r., "Culture of nonsalmonid freshwater fishes", wyd. CRC Press Londyn. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Huet M, 1994r., "Textbook of Fish Culture. Breeding and Cultivation of Fish", wyd. Fishing New Books, Blackwell Stientific Publ., Lt, 2) Lovell T, 1988r., "Nutrition and Feeding of Fish", wyd. Van Nostrand Reinhold. New York, 3) New M.M., 2003r., "World Aquaculture", t.34, s Przedmiot/moduł: AKWAKULTURA RYB CIEPŁOLUBNYCH TROPIKALNYCH Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy Kod ECTS: C Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny z prezentacją multimedialną (W1, W2, U1, U4, K3) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - wykłady informacyjne (U1, U2, K1, K2, K3) Ćwiczenia projektowe - tworzenie receptur paszowych (U3) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - pisemna odpowiedz na pytania problemowe (W1, W2, U1, U2, U4, K1, K3) Projekt 1 - przygotowanie receptury pasz (U3) Sprawdzian pisemny 1 - pisemna odpowiedz na pytania problemowe (W2, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 3 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Zarys akwakultury ryb Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biologii i Hodowli Ryb adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 338, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. Paweł Jerzy Poczyczyński, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. Paweł Jerzy Poczyczyński, prof. UWM, dr inż. Mariusz Szmyt

36 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3 AKWAKULTURA RYB CIEPŁOLUBNYCH TROPIKALNYCH ACUACULTURE OF WARM-WATER AND TROPICAL FISH Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - egzamin pisemny 1,0 godz. - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 47,0 godz. - opracowanie 2 prezentacji multimedialnych do ćwiczeń 10,0 godz. - przygotowanie do egzaminu pisemnego z przedmiotu 5,0 godz. - przygotowanie do kolokwium 2,0 godz. - przygotowanie receptury pasz 12,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 29,0 godz. 76,0 godz. - zajęcia praktyczne 44,0 godz. liczba punktów ECTS = 76,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,04 ECTS w zaokrągleniu: 3 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,86 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,14 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,76 44,0 godz.

37 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A C ECTS: 3 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD AKWAKULTURA RYB MORSKICH MARICULTURE Na wykładach omawiane są zagadnienia teoretyczne związane z akwakulturą ryb morskich, w tym z historią rozwoju hodowli ryb morskich oraz różnymi technologiami ich produkcji. Wykłady mają za zadanie przybliżenie studentom znaczenia pojęć i zasad związanych z akwakulturą ryb morskich, szczególnie europejską oraz możliwościami jej rozwoju w Polsce. ĆWICZENIA Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z cyklami produkcji najczęściej hodowanych i znaczących dla akwakultury gatunków ryb morskich. Dla kilku najważniejszych gatunków akwakultury ryb morskich w Europie wykonają obliczenia dotyczące zaplanowania pełnego cyklu produkcyjnego. CEL KSZTAŁCENIA Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu akwakultury ryb morskich, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności gatunków, cykli życiowych oraz nowych metod stosowanych w akwakulturze OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W05+++, R2A_U01+, R2A_U05+, R2A_K06+, R2A_K07+ Symbole efektów kierunkowych K2_W05+, K2_W06+, K2_W20+, K2_U01+, K2_U13+, K2_K06+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - charakteryzuje wybrane technologie i techniki chowu i hodowli ryb morskich (K2_W05) W2 - ma wiedzę na temat budowy i zastosowania przyrządów pomiarowych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w akwakulturze ryb morskich (K2_W06) W3 - potrafi charakteryzować i dobierać odpowiednie metody chowu oraz hodowli wybranych gatunków ryb morskich (K2_W20) Umiejętności U1 - prezentuje opracowane materiały, własne stanowisko i poglądy odnośnie wybranych aspektów akwakultury ryb morskich z wykorzystaniem różnych form przekazu (K2_U01) U2 - planuje chów i hodowlę organizmów wodnych z zastosowaniem optymalnych technik i technologii; analizuje i rozwiązuje problemy zrównoważonej gospodarki rybackiej z uwzględnieniem różnych form ochrony środowiska (K2_U13) Kompetencje społeczne K1 - ma świadomość zagrożeń i/lub potencjalnie negatywnych skutków akwakultury ryb morskich dla środowiska naturalnego (K2_K06) K2 - docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się, wykazuje aktywność w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie akwakultury ryb morskich (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) L. Creswell, Y. Harache, 1997r., ". Island Aquaculture and Tropical Aquaculture.", wyd. European Aquaculture Society, Oostende, Belgium, s. 353, 2) R. Flos, L. Creswell, 2000r., "Responsible Aquaculture in the New Millennium.", wyd. European Aquaculture Society, Oostende, Belgium,, s.834, 3) Bardach J. E., Ryther J. H., McLarney W. O., 1972r., "Aquaculture. The Farming and Husbandry of Freshwater and Marine Organisms", wyd.. J. Wiley &Sons, Inc., New York., s.896, 4) Robert R. Stickney, James P. McVey,, 2002r., "Responsible marine aquaculture", wyd.. CABI,, s.391, 5) Patrick Lavens and Patrick Sorgeloos, 1996r., "Manual on the Production and Use of Live Food for Aquaculture", wyd. FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER, t.361, s.295, 6) miesięcznik, "Fisheries,", wyd. American Fisheries Society, 7) miesięcznik, "Aquaculture Europe,", wyd. European Aquaculture Society, 8) strony www, "http://www.fao.org/ - publikacje FAO". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) T. V. R. Pillay, M. N. Kutty,, 2005r., "Aquaculture: principles and practices", wyd. Wiley-Blackwell,, s.624, 2) J. Davenport, 2003r., "Aquaculture: the ecological issues.", wyd. Wiley-Blackwell, s.89, 3) Robert R. Stickney, 2009r., "Aquaculture: An Introductory Text.", wyd. CABI, s.304, 4) Thomas B. Lawson, 1995r., "Fundamentals of aquacultural engineering.", wyd. Springer, s.355, 5) Robert R. Stickney, 1994r., "Principles of aquaculture", wyd. Wiley, s.502. Przedmiot/moduł: AKWAKULTURA RYB MORSKICH Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy Kod ECTS: C Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny, wykład z prezentacja multimedialną i elementami dyskusji (W1, W2, W3, K1, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - audytoryjne i audytoryjnoobliczeniowe, prezentacja na zadany temat, dyskusja (W1, W3, U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - oceniana aktywność w dyskusji (W1, U1, K1) Egzamin ustny - egzamin z treści wykładów (W1, W2, W3, K1) Kolokwium pisemne 2 - test zawierający pytania otwarte (W1) Kolokwium pisemne 1 - kolokwium obliczeniowe (W3, U2) Ocena zdolności do samokształcenia 1 - na podstawie doboru źródeł prezentacji i merytorycznej zawartości prezetacji (U1, K2) Prezentacja 1 (multimedialna) - 1 prezentacja w formie multimedialnej na zadany temat z elementami dyskusji po prezentacji. Oceniany sposób przedstawienia i merytoryczna wartość oraz dobór materiałów źródłowych (U1, K2) Raport 1 - przedstawienie obliczonych wyników wraz z omówieniem/dyskusją nad możliwościami poprawy efektów (U2) Liczba punktów ECTS: 3 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Wylęgarnictwo i podchów ryb, Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 327, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk, dr inż. Krzysztof Rafał Kupren, dr inż. Katarzyna Teresa Targońska Uwagi dodatkowe: grupy ćwiczeniowe nie większe niż 12 osób. Kolejność przedstawiania tematów seminaryjnych może ulegac zmianie

38 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3 AKWAKULTURA RYB MORSKICH MARICULTURE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - egzamin 1,0 godz. - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 47,0 godz. - przygotowanie do 2 kolokwiów 8,0 godz. - przygotowanie do egzaminu ustnego z przedmiotu 7,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń/raportów z ćwiczeń 8,0 godz. - przygotowanie prezentacji (ppt) 6,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 29,0 godz. 76,0 godz. - zajęcia praktyczne 39,0 godz. liczba punktów ECTS = 76,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,04 ECTS w zaokrągleniu: 3 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,86 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,14 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,56 39,0 godz.

39 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A C ECTS: 3,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD AKWAKULTURA RYB ZIMNOLUBNYCH AQUACULTURE OF COLD-WATER FISH Zasady układania receptur mieszanek paszowych dla różnych kategorii wiekowych ryb łososiowatych w warunkach intensywnego chowu. Zawansowane technologie produkcji pstrąga tęczowego (selekcja, populacje jednopłciowe i sterylne). Profilaktyka higiena stawów i zbiorników podchowowych, kąpiele lecznicze, przygotowanie do sprzedaży i transport ryb. Produkcja łososia atlantyckiego i łososi pacyficznych. ĆWICZENIA Obsługa prostych komputerowych programów hodowlanych przeznaczonych dla hodowców ryb łososiowatych (prowadzenia zapisów bieżących, planowanie codziennych dawek pasz o określonej wartości kalorycznej dla ryb różnych kategorii wiekowych, długoterminowe planowanie produkcji). CEL KSZTAŁCENIA Opanowanie pogłębionej wiedzy z zakresu żywienia ryb zimnolubnych wraz z umiejętnością układania receptur pasz dla różnych gatunków; zapoznanie studenta z zabiegami profilaktycznymi, pielęgnacyjnymi i hodowlanymi w intensywnym chowie stawowym pstrągów oraz sadzowym morskich ryb zimnolubnych; uświadomienie znaczenia zaawansowanych technologii w produkcji rybackiej; zapoznanie z metodami transportu i normami przewozowymi; opanowanie przez studenta prostych komputerowych programów hodowlanych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W05++, R2A_W06+, R2A_U05++, R2A_U06+, R2A_U07+, R2A_K03+, R2A_K05+, R2A_K07+, InzA_W01+, InzA_W05++, InzA_U02+, InzA_U03+, InzA_U07+, InzA_U08+, InzA_K01++ Symbole efektów kierunkowych K2_W05+, K2_W12+, K2_W20+, K2_U09+, K2_U13+, K2_U14+, K2_U16+, K2_K03+, K2_K05+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - W01 - charakteryzuje technologie wychowu ryb zimnolubnych i związane z nimi procedury (K_W05) (K2_W05) W2 - W02 - identyfikuje zagrożenia środowiskowe i sanitarne w produkcji ryb zimnolubnych (podstawy profilaktyki) (K_W12) (K2_W12) W3 - W03 - potrafi dobrać odpowiednie metody chowu oraz hodowli ryb zimnolubnych (stawy, sadze, pasze) (K_W20) (K2_W20) Umiejętności U1 - U01 - wykorzystuje wiedzę na temat zaawansowanych metod hodowli ryb, ocenia korzyści i zagrożenia płynące z podejmowanych działań (wybór technologii i stopnia intensyfikacji produkcji, podawane pasze i intensywność żywienia oraz potencjalny wpływ wybranego sposobu produkcji na środowisko naturalne) (K_U09) (K2_U09) U2 - U02 - planuje chów i hodowlę ryb zimnolubnych z zastosowaniem optymalnych technik i technologii (K_U13) (K2_U13) U3 - U03 - zna zasady układania receptur pasz (K_U14) (K2_U14) U4 - U04 stosuje zasady zawarte w kodeksie dobrych praktyk rybackich (K_U16) (K2_U16) Kompetencje społeczne K1 - K01 - potrafi obiektywnie i merytorycznie oceniać wpływ intensywnego chowu ryb na środowisko (K_K03) (K2_K03) K2 - K02 - rozumie i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej związanej z chowem i hodowlą ryb, jego wpływem na środowisko i dobrostan ryb (K_K05) (K2_K05) K3 - K03 - docenia potrzebę dokształcania się, wykazuje aktywność w dążeniu do doskonalenia się zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji w zawodzie ichtiologa (K_K07). (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Stead S. M., Laird, L., 2002r., "The Handbook of Salmon Farming.", wyd. Springer Praxis, 2) Goryczko K., 2008r., "Pstrągi. Chów i hodowla.", wyd. Wyd. IRS Olsztyn., 3) Laird L., Needham T. (eds.)., 1988r., "Salmon and Trout Farming.", wyd. Ellis Horwood Ltd., Chichester., 4) Moksness E., Kjørsvik E., Olsen Y., 2004r., "Culture of Cold-Water Marine Fish.", wyd. Wiley Blackwe. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Bardach J. E., Ryther J. H., McLarney W. O., 1972r., "Aquaculture. The Farming and Husbandry of Freshwater and Marine Organisms.", wyd.. J. Wiley &Sons, Inc., New York, 2) Huet M., 1986r., "Textbook of Fish Culture. Breeding and Cultivation of Fish.", wyd. Blackwell Stientific Publ.. Przedmiot/moduł: AKWAKULTURA RYB ZIMNOLUBNYCH Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy Kod ECTS: C Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia komputerowe, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny (W1, W2, W3, U1, U3, U4, K1, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia komputerowe - obsługa programów hodowlanych (W1, U2, K3) Forma i warunki zaliczenia Egzamin pisemny (ustrukturyzowane pytania) - pisemna odpowiedz na problemowe pytania (W1, W2, W3, U4, K1, K2, K3) Kolokwium praktyczne 1 - obsługa programów hodowlanych (U1, U2) Projekt 1 - receptura paszy (U3) Liczba punktów ECTS: 3,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Chów i hodowla ryb, Paszoznawstwo i żywienie ryb Wymagania wstępne:. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biologii i Hodowli Ryb adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 338, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. Paweł Jerzy Poczyczyński, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. Paweł Jerzy Poczyczyński, prof. UWM, dr inż. Mariusz Szmyt

40 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3,5 AKWAKULTURA RYB ZIMNOLUBNYCH AQUACULTURE OF COLD-WATER FISH Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. - egzamin 1,0 godz. - konsultacje 1,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 47,0 godz. - opracowanie receptury paszy 10,0 godz. - opracowanie sprawozdań z ćwiczeń 18,0 godz. - przygotowanie do egzaminu 10,0 godz. - przygotowanie do kolokwium 3,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 41,0 godz. 88,0 godz. - zajęcia praktyczne 58,0 godz. liczba punktów ECTS = 88,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,52 ECTS w zaokrągleniu: 3,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,87 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,63 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 2,32 58,0 godz.

41 C,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKWAKULTURA ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH INVERTEBRATES AQUACULTURE Historia rozwoju akwakultury. Znaczenie produkcji żywego pokarmu w akwakulturze. Hodowle żywego pokarmu dla organizmów bezkręgowych i ryb. Hodowle najważniejszych gatunków bezkręgowców wodnych do celów konsumpcyjnych-metody, wielkości produkcji, urządzenia. Globalna produkcja organizmów bezkręgowych i najnowsze trendy w tym aspekcie. Nowe techniki i technologie w akwakulturze organizmów bezkręgowych. Zastosowanie wyników hodowli wodnych zwierząt bezkręgowych w różnych gałęziach przemysłu. ĆWICZENIA Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z metodami pozyskiwania ze środowiska naturalnego oraz hodowli wybranych gatunków bezkręgowych organizmów wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiących pokarm dla człowieka i zwierząt: małży, skorupiaków słodko i słonowodnych w tym raków i krewetek. Omawiane są intensywne i ekstensywne metody hodowli zwierząt bezkręgowych (wady i zalety różnych rodzajów hodowli). Zagrożenia dla środowiska związane z hodowlą i odłowami zwierząt bezkręgowych ze środowiska naturalnego. Organizmy bezkręgowe hodowane dla celów akwarystycznych. Hodowle i pozyskiwanie ze środowiska organizmów bezkręgowych do celów jubilerskich Szczególna uwaga została zwrócona na urządzenia do hodowli i wydajność hodowli. CEL KSZTAŁCENIA Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami i technologiami hodowli zwierząt bezkręgowych w Polsce i na świecie, zarówno w intensywnych jak i ekstensywnych systemach hodowli. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W05++, R2A_U02+, R2A_U05+, R2A_U07+, R2A_K03+, R2A_K07+ Symbole efektów kierunkowych K2_W06+, K2_W20+, K2_U03+, K2_U09+, K2_U13+, K2_K03+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - ma pogłębioną wiedzę na temat budowy i zastosowania urządzeń wykorzystywanych podczas hodowli zwierząt bezkręgowych (K2_W06) W2 - ma wiedzę na temat zasad urządzania i funkcjonowania obiektów służących przetrzymywaniu zwierząt bezkręgowych (K2_W20) Umiejętności U1 - posługuje się poszerzoną terminologią i nomenklaturą związaną z hodowlą zwierząt bezkręgowych (K2_U03) U2 - analizuje problemy powstające w wyniku działalności w zakresie akwakultury zwierząt bezkręgowych (K2_U09) U3 - planuje chów i hodowlę bezkręgowców wodnych z zastosowaniem różnych technik i technologii dostosowanych do różnorodnych potrzeb i warunków (K2_U13) Kompetencje społeczne K1 - potrafi wskazywać priorytety w hodowli akwakultury zwierząt bezkręgowych (K2_K03) K2 - docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się, doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia swoich kwalifikacji (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Patrick Lavens and Patrick Sorgeloos, 1996r., "Manual on the Production and Use of Live Food for Aquaculture", wyd. FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER, t.361, s.295, 2) L. Creswell, Y. Harache, 1997r., ". Island Aquaculture and Tropical Aquaculture.", wyd. European Aquaculture Society, Oostende, Belgium, s.353, 3) R. Flos, L. Creswell, 2000r., "Responsible Aquaculture in the New Millennium.", wyd. European Aquaculture Society, Oostende, Belgium,, s.834, 4) strony www, "http://www.fao.org/ - publikacje FAO". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) miesięcznik, "Fisheries", wyd. American Fisheries Society, 2) miesięcznik, "Aquaculture Europe", wyd. European Aquaculture Society. Przedmiot/moduł: AKWAKULTURA ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy Kod ECTS: C Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny z prezentacja multimedialną i elementami dyskusji (W1, W2, K1, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - prezentacje seminariów na zadany temat, dyskusja, wykonywanie obliczeń i rysowaniem schematów hod. (W1, W2, U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - oceniana aktywność w dyskusji (K1) Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru) - egzamin pisemny z wykładów (W1, W2, K1) Kolokwium pisemne 2 - test zawierający pytania otwarte z treści wykładów i ćwiczen (W1, W2) Kolokwium pisemne 1 - obliczenie wielkość hodowli wybranego gatunku zwierząt bezkręgowych przy podanych założeniach hodowlanych (U3) Ocena zdolności do samokształcenia 1 - na podstawie doboru źródeł prezentacji i merytorycznej zawartości prezetacji (K2) Prezentacja 1 (multimedialna) - 1 prezentacja w formie multimedialnej na zadany temat z elementami dyskusji po prezentacji. Oceniany sposób przedstawienia i merytoryczna wartość oraz dobór materiałów źródłowych (U1, U2, K2) Liczba punktów,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Wylęgarnictwo i podchów ryb, Urządzenia do przemysłowej produkcji ryb Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 327, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk, dr inż. Katarzyna Teresa Targońska Uwagi dodatkowe: grupy ćwiczeniowe nie większe niż 12 osób. Kolejność przedstawiania tematów seminaryjnych może ulegac zmianie

42 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B,5 AKWAKULTURA ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH INVERTEBRATES AQUACULTURE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - egzamin 1,0 godz. - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 47,0 godz. - przygotowanie do egzaminu pisemnego z przedmiotu 5,0 godz. - przygotowanie do kolokwiów 6,0 godz. - przygotowanie prezentacji (ppt) 6,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 17,0 godz. 64,0 godz. - zajęcia praktyczne 31,0 godz. liczba punktów ECTS = 64,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,56 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,84 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,66 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,24 31,0 godz.

43 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A C TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD AKWARYSTYKA MORSKA MARINE AQUQRIOLOGY Na wykładach omawiane są zagadnienia teoretyczne związane z rodzajami, funkcjonowaniem i urządzaniem akwariów morskich. Wykłady mają za zadanie przybliżenie studentom znaczenia pojęć i zasad związanych z funkcjonowaniem słonowodnych zbiorników akwariowych, parametrami ich środowiska oraz zasadami utrzymywania w nich równowagi biologicznej i zapewnienia organizmom w nich hodowanych pożądanych parametrów środowiska ĆWICZENIA Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z ideą akwarystyki morskiej jako amatorskiej hodowli roślin oraz zwierząt kręgowych i bezkręgowych w akwariach. Zdobywają wiedzę o biologii, powiązaniach ekologicznych oraz hodowli poszczególnych grup zwierząt związanych z akwarystyką morską, począwszy od organizmów jednokomórkowych, a skończywszy na rybach morskich. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na stworzenie owym organizmom warunków jak najbardziej zbliżonych do występujących w naturze, a także na właściwą pielęgnację i żywienie. Przedstawiona zostanie również problematyka ginięcia ze środowiska naturalnego gatunków hodowanych w akwariach morskich i prawnej ochrony zwierząt hodowanych w akwariach morskich w Polsce i na świecie CEL KSZTAŁCENIA Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z gatunkami zwierząt hodowanymi w akwariach morskich, możliwościami i ograniczeniami tej hodowli oraz ideą akwarystyki morskiej. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W04+, R2A_W05+, R2A_U05+, R2A_U06+, R2A_K05+, R2A_K07+ Symbole efektów kierunkowych K2_W18+, K2_W21+, K2_U08+, K2_U13+, K2_K05+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - charakteryzuje biologię wybranych gatunków ryb oraz innych organizmów hodowanych w akwariach morskich (K2_W18) W2 - ma wiedzę z zakresu bioróżnorodności gatunkowej ekosystemów słonowodnych (K2_W21) Umiejętności U1 - potrafi tworzyć i rozwijać wybrane formy przedsiębiorczości indywidualnej związanej akwarystyka morską mające na celu poprawę jakości życia człowieka (K2_U08) U2 - planuje chów i hodowlę organizmów morskich z zastosowaniem optymalnych technik i technologii (K2_U13) Kompetencje społeczne K1 - zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności etycznej związanej z chowem i hodowlą organizmów w akwariach morskich (K2_K05) K2 - docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się, doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia swoich kwalifikacji (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) J. Skrzypecka, T. Skrzypecki., 2002r., "Akwarium morskie", wyd. Wydawnictwo Hoża,, s.115, 2) W. Baumeister, 2002r., "Akwarystyka morska", wyd. Wydawnictwo Galaktyka, s.213, 3) M. Kostecki, 2002r., "Akwarium morskie krok po kroku. Praktyczny poradnik.", wyd. ADR 2K, Poznań, s.112, 4) Ł.Kur, P. Zarzyński, 2009r., "Pierwsze akwarium morskie.", wyd. Magazyn Akwarium, s.184. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) A. Borucka-Rasińska, D. Mills., 2004r., "Akwariowe ryby morskie", wyd. Solis, s.116, 2) Dick Mills, 1999r., "Akwariowe ryby morskie", wyd. Solis, 3) Nick Dakin, 1997r., "Moskie akwarium", wyd. Amber, s.208, 4) Fossa, S.A. and A.J. Nilsen, 1996r., "The Modern Reef Aquarium: v. 1", wyd. Birgit Schmettkamp Verlag, t.1, s.368, 5) Fossa, S.A. and A.J. Nilsen, 1998r., "The Modern Reef Aquarium: v. 2", wyd. irgit Schmettkamp Verlag, t.2, s.480, 6) Fossa, S.A. and A.J. Nilsen, 2000r., "The Modern Reef Aquarium: v. 3", wyd. irgit Schmettkamp Verlag, t.3, s.448, 7) Fossa, S.A. and A.J. Nilsen, 2002r., "The Modern Reef Aquarium: v. 4", wyd. irgit Schmettkamp Verlag, t.4, s.488, 8) Burges W.E., Axelrod H.A., Hunziker R.E.,, 2000r., "Dr Burgess s Atlas of Marine Aquarium Fishes.", wyd. TFH Publications, s.736, 9) miesięcznik, "Nasze Akwarium", wyd. Wyd.: JM Stefko Małgorzata Stefko i Synowie S J, 10) strony www, "http://www.akwarium.org.pl", 11) strony www, "http://www.akwa.aip.pl", 12) strony www, "http://www.morskieakwarium.com.pl", 13) strony www, "www.astercity.net/~lumen/". Przedmiot/moduł: AKWARYSTYKA MORSKA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy Kod ECTS: C Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny z prezentacja multimedialną i elementami dyskusji (W1, W2, K1, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - prezentacje, dyskusja, demonstracja akwarium morskiego/obserwacje (w laboratorium) (W1, W2, U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - oceniana aktywność w dyskusji (K1, K2) Kolokwium pisemne 1 - test z wykładów i ćwiczeń zawierający pytania otwarte (W1, W2) Prezentacja 1 (multimedialna) - oceniana wartość merytoryczna oraz sposób przedstawienia prezentacji multimedialnej na zadany temat. (U2) Sprawozdanie 2 - sprawozdanie z obserwacji akwarium morskiego i prezentowanych czynności związanych z jego obsługą. (U2) Sprawozdanie 1 - sprawozdanie z obserwacji akwarium morskiego i prezentowanych czynności związanych z jego obsługą. (U1) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Akwarystyka słodkowona Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 327, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk, dr inż. Katarzyna Teresa Targońska Uwagi dodatkowe: Zajęcia maksymalnie w 12 osobowych grupach. Kolejność przedstawiania tematów seminaryjnych może ulegac zmianie

44 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B AKWARYSTYKA MORSKA MARINE AQUQRIOLOGY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - przygotowanie do kolokwium teoretycznego z treści wykładów i ćwiczeń 8,0 godz. - przygotowanie prezentacji 6,0 godz. - przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń 6,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 20,0 godz. 51,0 godz. - zajęcia praktyczne 21,0 godz. liczba punktów ECTS = 51,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,04 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,22 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,78 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,84 21,0 godz.

45 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A C TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD AKWARYSTYKA SŁODKOWODNA FRESHWATER AQUARIOLOGY Historia akwarystyki na Świecie, w Europie i Polsce. Podstawy konstrukcji zbiorników hodowlanych i dekoracyjnych. Sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania akwariów. Najczęściej hodowane w akwariach rośliny wodne oraz sposób, w jaki należy je pielęgnować. Zwierzęta wodne, a w szczególności ryby. Biologia najczęściej hodowanych ryb ozdobnych. Żywienie ryb. Rozpoznawanie i leczenie najczęściej spotykanych u ryb chorób oraz sposoby ich zapobiegania. Równowaga biologiczna w akwariach hodowlanych i dekoracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem akwariów holenderskich. ĆWICZENIA Przedmiot realizowany w formie seminaryjnej CEL KSZTAŁCENIA Pogłębienie ogólnej wiedzy z zakresu biologii wybranych gatunków ryb hodowanych w warunkach akwariowych: parametry wody do hodowli, wygląd wybranych gatunków, zachowania rozrodcze, opieka nad potomstwem, odżywianie i zdobywanie pokarmu. Zakładanie akwariów słodkowodnych. Poznanie ogólnych zasad niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wodnych ekosystemów akwariowych, rozpoznawanie prezentowanych gatunków ryb i roślin. Kształtowanie własciwej postawy wobec zwierząt. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W04+, R2A_W05+, R2A_W06+, R2A_U05+, R2A_U06+, R2A_U07++, R2A_U10+, R2A_K03+, R2A_K05+, R2A_K07+, InzA_W01++, InzA_W05+++, InzA_U02+, InzA_U05+, InzA_U06+, InzA_U08+, InzA_K01++ Symbole efektów kierunkowych K2_W06+, K2_W17+, K2_W22+, K2_U09+, K2_U14+, K2_U15+, K2_U16+, K2_U17+, K2_K03+, K2_K05+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - ma pogłębioną wiedzę na temat budowy i zastosowania przyrządów pomiarowych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rybactwie (K2_W06) W2 - charakteryzuje biologię wybranych gatunków ryb hodowanych w warunkach akwariowych (K2_W17) W3 - ma wiedzę na temat funkcjonowania i zasad urządzania terrariów oraz akwariów słodkowodnych i morskich (K2_W22) Umiejętności U1 - potrafi tworzyć i rozwijać różne formy przedsiębiorczości indywidualnej w akwakulturze mające na celu poprawę jakości życia człowieka (K2_U09) U2 - wykorzystuje wiedzę z zakresu genetyki i biotechniki rozrodu w chowie i hodowli organizmów wodnych (K2_U14) U3 - projektuje układy akwarystyczne z uwzględnieniem potrzeb hodowanych w nich organizmów, umiejętnie dobiera zespoły hodowanych organizmów (K2_U16) U4 - przeprowadza pogłębioną analizę składu pokarmu i zapotrzebowania pokarmowego ryb i organizmów wodnych, rozwiązuje standardowe problemy dotyczące ich żywienia (K2_U17) U5 - wskazuje alternatywne i oryginalne rozwiązania problemów inżynierskich w zakresie akwakultury i akwarystyki (K2_U15) Kompetencje społeczne K1 - potrafi obiektywnie i merytorycznie wartościować działania umożliwiające realizację określonych celów i zadań akwakultury (K2_K03) K2 - rozumie i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej związanej z chowem i hodowlą organizmów wodnych, ich wpływem na środowisko oraz dobrostan ryb (K2_K05) K3 - docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się, wykazuje aktywność w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zawodzie ichtiologa (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Gromek M., 1995r., "Rośliny wodne akwarystyczne", wyd. Agencja Wyd. Mako, Warszawa, t.i-ii, 2) Kahl W., Kahl B., Vogt D., 1997r., "Atlas ryb akwariowych", wyd. Wyd. Delta W-Z, Warszawa, 3) Kłosowski S., Kłosowski G., 2001r., "Rośliny wodne i bagienne", wyd. Oficyna Wyd. Multico, Warszawa, 4) Kornobis S., 1990r., "Słodkowodne ryby akwariowe", wyd. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 5) Meyer R., 1989r., "Bi- Lexikon Aquarienfische", wyd. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, 6) Romanishin G.F., Sheremetev I.I., 1990r., "Slovar-spravocnik akvariumista", wyd. Urozhaj, Kiev, 7) Samusenko E.G., 1983r., "Komnatnye zhivotnye", wyd. Polymia, Minsk, 8) Sterba G., 1983r., "The Aquarist's Encyclopedia", wyd. Edition, Leipzig, 9) Zukal R., Rataj K., 1973r., "Ryby i rośliny akwariowe", wyd. PWRiL, Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Czasopismo, "Nasze Akwarium". Przedmiot/moduł: AKWARYSTYKA SŁODKOWODNA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy Kod ECTS: C Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wyklad z prezentacją multimedialną (W1, W2, W3, K3) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Przedmiot realizowany w formie seminaryjnej (U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - ocena stopnia wykorzystania wiedzy przekazanej na wykładach (W1, W2, W3, U2, K2, K3) Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - oceniana wartość merytoryczna i sposob przedstawienia prezentacji (W2, W3, U1, U2, U3, U4, U5, K1) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: ekologia, biologia ryb Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 327, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. Andrzej Mamcarz, prof.zw. Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. Andrzej Mamcarz, prof.zw. Uwagi dodatkowe: brak

46 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B AKWARYSTYKA SŁODKOWODNA FRESHWATER AQUARIOLOGY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - opracowanie sprawozdań z ćwiczeń 7,0 godz. - przygotowanie do kolokwium 6,0 godz. - przygotowanie prezentacji multimedialnej 6,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 19,0 godz. 50,0 godz. - zajęcia praktyczne 21,0 godz. liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,00 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,24 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,76 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,84 21,0 godz.

47 CFW TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A BIOTECHNOLOGIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA BIOTECHNOLOGY IN ENVIRONMENT PROTECTION Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach. Tlenowe i beztlenowe metody oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego ze zintegrowanym usuwaniem związków węgla, azotu i fosforu. Oczyszczanie ścieków metodą złóż biologicznych. Normatywny prawne dotyczące jakości ścieków oczyszczonych. Przetwarzanie osadów ściekowych i odpadów na kompost. Biotechnologie przetwarzania osadów na biogaz. ĆWICZENIA Obliczanie podstawowych parametrów technologicznych osadu czynnego w reaktorze z przepływem ciągłym. Usuwanie substancji organicznych i biogennych w reaktorach SBR parametry procesu. Obliczanie podstawowych parametrów technologicznych oczyszczania ścieków z zastosowaniem złóż biologicznych (złoża tarczowe, złoża z ruchomym wypełnieniem). Fermentacja metanowa obliczanie wydajności biogazu w zależności od warunków operacyjnych procesu. CEL KSZTAŁCENIA Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom informacji dotyczących wybranych biologicznych metod oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych oraz normatywów prawnych regulujących jakość ścieków oczyszczonych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W03+, R2A_W04+, R2A_W06+, R2A_U06+, R2A_K01+, InzA_W01++, InzA_W02+ Symbole efektów kierunkowych K2_W12+, K2_W15+, K2_W16+, K2_U16+, K2_K01+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student zna fizyko-chemiczne wskaźniki zanieczyszczeń ścieków oraz normatywy prawne dotyczące jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika (K2_W12) W2 - Zna podstawowe rozwiazania biotechnologiczne stosowane do usuwania związków organicznych i biogennych ze ścieków (K2_W15) W3 - Zna podstawy teoretyczne procesu oraz umie opisać technologie umożliwiajace przetwarzanie odpadów w użyteczne produkty (biogaz, kompost) (K2_W16) Umiejętności U1 - Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska student potrafi ocenić jakość ściekow odprowadzanych do odbiornika. Potrafi policzyć parametry technologiczne reaktorów stosowanych do usuwania związków organicznych i biogennych ze ścieków metodą osadu czynnego oraz parametry technologiczne złóż biologicznych. Umie policzyć parametry technologiczne oczyszczania ścieków w warunkach betlenowych (K2_U16) Kompetencje społeczne K1 - Student jest świadomy znaczenia rozwoju metod biotechnologicznych w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu odpadów dla ochrony środowiska (K2_K01) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Klimiuk E., Łebkowska M., 2003r., "Biotechnologia w ochronie środowiska", wyd. PWN Warszawa, 2) Błaszczyk M.K., 2007r., "Mikroorganizmy w ochronie środowiska", wyd. PWN Warszawa, 3) Jędrczak A., 2007r., "Biologiczne przetwarzanie odpadów", wyd. PWN Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Jordening H.J., 2005r., "Environmental Biotechnology. Concepts and Applications.", wyd. Wiley-VCH Verlag, Weinheim, Germany, 2) Kreith F., Goswami D.Y., 2007r., "Handbook of Energy and Renewable Energy.", wyd. CRC Press Taylor&Francis group, USA. Przedmiot/moduł: BIOTECHNOLOGIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: CFW-elektyw wydziałowy do wyboru Kod ECTS: CFW Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną. (W1, W2, W3) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - obliczeniowe - rozwiązywanie zadań (W2, U1, K1) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 2 - pytania otwarte (zagadnienia realizowane na ćwiczeniach)+ zadania, zaliczenie od 60% (W2, U1, K1) Kolokwium pisemne 1 - pytania otwarte (zagadnienia realizowane na wykładach), zaliczenie od 60% (W1, W2, W3) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: chemia, biochemia, mikrobiologia środowiskowa Wymagania wstępne: podstawowa wiedza zakresu chemii, biochemii i mikrobiologii ogólnej Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska adres: ul. Słoneczna 45g, pok. 304, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Dorota Kulikowska, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Dorota Kulikowska, prof. UWM

48 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B BIOTECHNOLOGIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA BIOTECHNOLOGY IN ENVIRONMENT PROTECTION Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - przygotowanie do kolokwium 4,0 godz. - przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 5,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 14,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 23,0 godz. 54,0 godz. - zajęcia praktyczne 24,0 godz. liczba punktów ECTS = 54,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,16 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,15 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,85 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,96 24,0 godz.

49 C TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A CHOROBY BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH DISEASES OF WATER INVERTEBRATES Wybrane bezkręgowce wodne w hodowlach znaczenie, warunki, problemy. Cechy budowy i system obronny wybranych bezkręgowców wodnych. Infekcje wirusowe i wirusy transportowane przez raki. Infekcje bakteryjne raków i krabów. Choroby krewetek; infekcje wirusowe i bakteryjne, zwalczanie, grzybica larw, mikrosporidiozy krewetek. Dżuma raków, plamica i inne infekcje grzybicze raków. Pasożyty raków z różnych regionów pochodzenia. Epibionty i ich znaczenie dla bezkręgowców wodnych w różnych środowiskach. Choroby alimentacyjne. Choroba czarnych spermatoforów, zaburzenia rozwoju jajnika skorupiaków. Wybrane zagadnienia z toksykologii bezkręgowców wodnych. Przepisy zoosanitarne dotyczące bezkręgowców wodnych. ĆWICZENIA Cechy budowy skorupiaków wodnych i obserwacja prawidłowych odruchów obronnych u różnych grup wiekowych. Rozpoznawanie gatunków skorupiaków wektorów dżumy raków. Analiza skorupiaków wodnych i materiału z akwarium na obecność grzybów pleśniowych obserwacje mikroskopowe i mikroskopowe. Ocena zmian histopatologicznych przy infekcjach grzybiczych skorupiaków. Obserwacja reakcji organizmu skorupiaków wodnych na obecność czynników grzybiczych i pasożytów. Sekcja skorupiaków wodnych, zasady i metody pobierania materiału. Analiza jamy skrzelowej, stanu narządów wewnętrznych samców i samic. Wystąpienia seminaryjne: zagrożenia zdrowia człowieka związane z wybranymi bezkręgowcami wodnymi; systemy hodowli omułków i ostryg a metody profilaktyki chorób; systemy hodowli krewetek a metody profilaktyki chorób; substancje szkodliwe w organizmie bezkręgowców wodnych; problemy zdrowotne w hodowlach akwaryjnych krewetek i raków. CEL KSZTAŁCENIA Celem jest zapoznanie studentów z chorobami raków, krabów, krewetek, ostryg i omułków i zrozumienie przyczyn zaniku cennych gatunków i niepowodzeń hodowlanych. Uświadomienie złożonego tła etiologicznego tych schorzeń z uwzględnieniem roli człowieka, odpowiedzialnego za nieprzemyślany import zwierząt wodnych i rozprzestrzenianie się chorób bezkręgowców wodnych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W02+, R2A_W06+, R2A_U05+, R2A_U06+, R2A_K06+, R2A_K07+, InzA_U03+, InzA_K01+ Symbole efektów kierunkowych K2_W02+, K2_W12+, K2_U12+, K2_U16+, K2_K06+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - - zna terminy, pojęcia w języku polskim lub angielskim i łacińskim w zakresie chorób bezkręgowców wodnych, dobiera literaturę związaną ze studiowaną specjalnością (K2_W02) W2 - identyfikuje zagrożenia środowiskowe oraz sanitarne wpływające na bezpieczeństwo zdrowotne bezkręgowców wodnych (K2_W12) Umiejętności U1 - analizuje wybrane zagrożenia biologiczne i abiotyczne dla zdrowia bezkręgowców wodnych, wdraża działania profilaktyczne i ochronne, stosuje zasady współpracy ze służbami inspekcji weterynaryjnej (K2_U12) U2 - stosuje zasady zawarte w kodeksie dobrych praktyk rybackich (K2_U16) Kompetencje społeczne K1 - ma świadomość zagrożeń i/lub potencjalnie negatywnych skutków chowu i hodowli bezkręgowców wodnych dla środowiska naturalnego, jak również zna działania ograniczające ryzyko wynikające z takiej działalności (K2_K06) K2 - docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się w zakresie chorób bezkręgowców wodnych oraz wykazuje aktywność w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zawodzie ichtiologa (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Bernad A., Własow T., 2007r., "Dżuma (crayfish plague)- największe zagrożenie raków.", wyd. Wyd. PIWet - PIB Puławy, t.w: Ochrona zdrowia w gospodarce rybackiej. Monog, s.83 89, 2) Sindermann C.J. (Red.), 1984r., "Diseases diagnosis and control in North American marine aquaculture", wyd. Elsevier Scient. Publish. Comp. Amsterdam, 3) Własow T., 2008r., "Profilaktyka i zarys chorób raków.", wyd. Oficyna Wydawnicza Hoża, Warszawa, t.w : Higiena ryb I środowiska hodowlanego z profila, s LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Własow T., 2008r., "Profilaktyka w akwakulturze ryb i raków aspekty prawne, rola służb weterynaryjnych i hodowcy", wyd. IRS Olsztyn, t.w: Innowacyjne techniki oceny biologicznej i och, s , 2) OIE, 2012r., "Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 2011", wyd. OIE, t.www.oie.int/international-standard.../aquatic-code, 3) OIE, "Aquatic Animal Health Code", wyd. OIE. Przedmiot/moduł: CHOROBY BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy Kod ECTS: C Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny z prezentacją multimedialną (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - ćwiczenia laboratoryjne - wykonywanie obserwacji i dokumentacji; prezentacje na zadany temat (U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Prezentacja 1 (multimedialna) - Przedstawienie jednej prezentacji (U1, U2, K1, K2) Sprawdzian pisemny 1 - Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych 3 pisemnych sprawdzianów wiadomości z zasadniczych treści wykładów (W1, W2) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Biologia, Mikrobiologia Wymagania wstępne: podstawowy zakres wiedzy z biologii i mikrobiologii Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Ichtiologii adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 345, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. inż. Teresa Własow Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. inż. Teresa Własow

50 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B CHOROBY BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH DISEASES OF WATER INVERTEBRATES Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 30,0 godz. - Samodzielna praca studenta 20,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 20,0 godz. 50,0 godz. - zajęcia praktyczne 28,0 godz. liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,00 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,20 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,80 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,12 28,0 godz.

51 CFW TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ADVANCE - BAZY DANYCH (ECDL-A-BD) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE ADVANCE - DATABASES (ECDL-A -BD) Bazy danych, poziom zaawansowany przygotowują do efektywnej obsługi bazy danych, na bardziej niż podstawowym poziomie umiejętności jak również większego wykorzystania możliwości jakie dostarczają aplikacje baz danych gospodarce rybackiej. Treści ćwiczeń przygotowane zgodnie z aktualnym sylabusem ECDL A i rozszerzone o treści tematyczne związane z zastosowanie baz danych w gospodarce rybackiej CEL KSZTAŁCENIA Zwiększenie szans na rynku pracy poprzez uzyskanie wiedzy pozwalającej na przystąpienie do międzynarodowego egzaminu ECDL_Advanced w zakresie baz danych. Wykształcenie świadomości roli tego zaawansowanego narzędzia IT we współczesnym rybactwie OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W02+, R2A_W05+, R2A_U01+, R2A_U03+, R2A_K07+, R2A_K08+, InzA_W01+, InzA_W03+, InzA_W04+, InzA_W05+, InzA_U01+, InzA_U02+, InzA_K02+ Symbole efektów kierunkowych K2_W06+, K2_W11+, K2_U01+, K2_U04+, K2_K07+, K2_K08+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - zna narzędzia informatyczne i rozumie różnorodność sposobów organizacji danych w akwakulturze (K2_W06) W2 - potrafi organizować, uzyskiwać, przeglądać i raportować dane w sposób, który można opisać jako zaawansowane umiejętności zarządzania danymi rybackimi (K2_W11) Umiejętności U1 - student posiada umiejętności uruchamiania i zapisywania prostych makropoleceń jak również importowania, eksportowania oraz łączenia danych i przygotowywania profesjonalnych tematycznych raportów (K2_U01) U2 - potrafi stosować w zakresie opisanym w sylabusie ECDL-A środowisko bazodanowe tak aby uzyskiwać zaliczenia sprawdzianów tożsamych z egzaminami ECDL-A na poziomie min. 75% pozytywnych odpowiedzi (K2_U04) Kompetencje społeczne K1 - student jest przygotowany do czynnego wykorzystywania w pracy zawodowej programów typu bazy danych oraz jest przygotowany do rozpoczęcia procesu certyfikacji ECDL Advance w zakresie baz danych (K2_K07) K2 - dostrzega możliwości jakie daje użytkowanie profesjonalnych baz danych w prowadzeniu gospodarki na wodach otwartych (K2_K08) LITERATURA PODSTAWOWA 1) "Syllabus do Modułu AM4 ECDL Bazy danych, poziom zaawansowany", wyd. PTI, 2) Alison Balter, 2004r., "Access 2003 PL", wyd. Helion. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Anna Wisniewska, "moodle.uwm.edu.pl - kurs "Zaawansowane bazy danych"", wyd. UWM. Przedmiot/moduł: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ADVANCE - BAZY DANYCH (ECDL-A-BD) Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: CFW-elektyw wydziałowy do wyboru Kod ECTS: CFW Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia projektowe, ćwiczenia komputerowe Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia komputerowe - ćwiczenia praktyczne z użyciem komputerów (W1, W2, U1, U2, K1) Ćwiczenia projektowe - praca zespołowa nad projektem (W2, U1, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium praktyczne 2 - Sprawdzian praktyczny z zakresu zaawansowanych technologii bazodanowaych na poziomie ECDL_ Advanced_BD (W1, W2, U1, U2, K1) Kolokwium praktyczne 1 - Kolokwium z wiedzy teoretycznej oraz zakresu ćwiczeń 1-6, w tym projektowanie bazy danych, tabel, kwerend,wykonywanie obliczeń w kwerendach (W1, U1, K2) Projekt 1 - przygotowanie projektu bazy danych na potrzeby wybranego typu gospodarstwa rybackiego (W1, U1, K1, K2) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: technologia informacyjna Wymagania wstępne:. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Ichtiologii adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 345, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Anna Małgorzata Wiśniewska Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Anna Małgorzata Wiśniewska Uwagi dodatkowe: maksymalna liczebność grupy - 16 osób

52 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ADVANCE - BAZY DANYCH (ECDL-A-BD) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE ADVANCE - DATABASES (ECDL-A -BD) Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje projektowe 2,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 32,0 godz. - opracowanie prezentacji i projektu na ćwiczenia 15,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń i kolokwium 7,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 22,0 godz. 54,0 godz. - zajęcia praktyczne 52,0 godz. liczba punktów ECTS = 54,00 godz.: 27,50 godz./ects = 1,96 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,19 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,81 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,89 52,0 godz.

53 CFW TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A GOSPODARKA PRZESTRZENNA W RYBACTWIE LAND MANAGEMENT IN FISHERIES Cechy, struktura i atrybuty przestrzeni. Gospodarka przestrzenna i jej formy. Praktyczny wymiar gospodarki przestrzennej. Działalność koordynacyjno-regulacyjna, inwestycyjna, kontrolna gospodarki przestrzennej. Komponenty przestrzeni. Polityka przestrzenna. Cele gospodarki przestrzennej. Istota ładu przestrzennego. Pryncypia zagospodarowania przestrzennego. Proces planowania przestrzennego. Opracowania planistyczne. Miejsce planowania przestrzennego w rybactwie. Dokumenty planistyczne sporządzane na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Aspekty środowiskowe w głównych dokumentach planistycznych. Podstawy prawne w gospodarce przestrzennej związane z rybactwem oraz dotyczące ochrony dóbr kultury i środowiska przyrodniczego. ĆWICZENIA Kształtowanie i metody oceny ładu przestrzennego obszarów wiejskich. Cele, zasady, metody i uczestnicy planowania przestrzennego oraz wykorzystanie informacji planistycznych. Ocena stanu zagospodarowania przestrzeni. Organizacja planowania przestrzennego w Polsce. Dokumenty planistyczne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Prognoza skutków środowiskowych i finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowania ekofizjograficzne. Technika graficznego i tekstowego zapisu ustaleń planistycznych. Wykorzystanie planowania przestrzennego w ochronie wód. CEL KSZTAŁCENIA Zapoznanie słuchaczy z zadaniami, celami i funkcjami gospodarki przestrzennej oraz możliwościami ochrony wód w gospodarce przestrzennej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W02++, R2A_W07+, R2A_U01+, R2A_U08+, R2A_K03+, R2A_K07+, InzA_W03+, InzA_W04+, InzA_U01+, InzA_K01+ Symbole efektów kierunkowych K2_W04+, K2_W08+, K2_W11+, K2_U01+, K2_U10+, K2_K03+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Posiada wiedzę związaną z prawodawstwem i rozwiązaniami przestrzennymi w zakresie rybactwa i ochrony środowiska w Polsce (K2_W04) W2 - Wskazuje rolę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w procesie planowania przestrzennego (K2_W08) W3 - Rozróżnia i dobiera metody z zakresu planowania w rybactwie i ochronie środowiska (K2_W11) Umiejętności U1 - Korzysta z dostępnych źródeł i form informacji w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania planistycznego (K2_U01) U2 - Samodzielnie przygotowuje opracowania w zakresie rybactwa i ochrony środowiska w formie pisemnej, dotyczące zagadnień planistycznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych z zakresu gospodarki przestrzennej (K2_U10) Kompetencje społeczne K1 - Potrafi obiektywnie i merytorycznie wskazywać oraz wartościować priorytety umożliwiające realizację określonych celów i zadań gospodarki przestrzennej (K2_K03) K2 - Docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się i aktualizowania wiedzy z zakresu gospodarki, zagospodarowania i planowania przestrzennego (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Domański R., 1989r., "Podstawy planowania przestrzennego.", wyd. PWN, 2) Domański R., 2002r., "Gospodarka przestrzenna.", wyd. PWN, 3) Dębski J., 2001r., "Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym.", wyd. WEiS. Białystok, 4) Gaczek W. M., 2000r., "Zarządzanie w gospodarce przestrzennej.", wyd. Oficyna Wyd. Branta. Bydgoszcz-Poznań, 5) Niewiadomski Z., 2004r., "Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Komentarz: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2004 r.", wyd. Wyd. C.H.Beck, 6) Cymerman R. (red.), 2009r., "Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego.", wyd. Skrypt UWM. Olsztyn, 7) Ziobrowski Z., Kozłowski S., Jeżak J. (red.), 2005r., "Vademecum gospodarki przestrzennej.", wyd. Instytut Rozwoju Miast. Kraków. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Dudkowski M., 2004r., "Globalizacja - jej istota oraz przestrzenne i środowiskowe aspekty; Walka o przestrzeń wokół nas. Równoważenie rozwoju - charakterystyka koncepcji i pojęć.", wyd. Ogólnopolskie Centrum kształcenia Nauczycieli geog, 2) Jędrzejewski P., Wiland M. (red.)., 2004r., "Otoczenie prawne planów miejscowych. Wiosenne seminaria szkoleniowe.", wyd. Oficyna Wydawnicza ZOIU. Wrocław, 3) Kachniarz T., Nowakowski M., 2000r., "Gospodarka przestrzenna. Praktyka gospodarowania przestrzenią.", wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku.Warszawa, 4) Kozłowski S., 1983r., "Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Polski", wyd. PAN. Ossolineum. Warszawa. Przedmiot/moduł: GOSPODARKA PRZESTRZENNA W RYBACTWIE Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: CFW-elektyw wydziałowy do wyboru Kod ECTS: CFW Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny z prezentacją (W1, W2, W3) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - prezentacje, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja (U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - aktywność w trakcie ćwiczeń (K1, K2) Kolokwium pisemne 1 - test składający się z pytań związanych z tematyką wykładów i ćwiczeń (W1, W2, W3) Prezentacja 1 (multimedialna) - przedstawienie zebranych i przeanalizowanych informacji na zadany temat (U1, U2) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: - Wymagania wstępne: - Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 327, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Anna Luiza Hakuć-Błażowska Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Anna Luiza Hakuć-Błażowska

54 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B GOSPODARKA PRZESTRZENNA W RYBACTWIE LAND MANAGEMENT IN FISHERIES Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - przygotowanie do kolokwiów;m materiał wykładowy stanowi integralną część zagadnień realizowanych podczas ćwiczeń i zaliczany jest równolegle w trakcie kolokwiów 31,0 godz. 10,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 20,0 godz. 51,0 godz. - zajęcia praktyczne 25,0 godz. liczba punktów ECTS = 51,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,04 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,22 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,78 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,00 25,0 godz.

55 C TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A HODOWLA RYB W SADZACH OŚWIETLONYCH FISH BREEDING IN LIT CAGES Rozwój technologii podchowu larw ryb w sadzach oświetlonych. Charakterystyka głównych grup pokarmowych larw ryb wykorzystywanych w sadzach: wrotki, widłonogi, wioślarki. Sezonowa dynamika i behawior zooplanktonu w wodach naturalnych. Reakcja larw ryb i zooplanktonu w polu oświetlonym. Dostępność zooplanktonu dla larw ryb w różnych warunkach środowiskowych. Konstrukcje sadzów do podchowu ryb. Wymagania środowiskowe i profilaktyka podczas podchowu ryb. Przegląd metod podchowu i technologie mieszane. Produkcja materiału zarybieniowego różnych gatunków ryb w sadzach oświetlonych. Zasady organizacji i uruchomienia obiektu do podchowu ryb w sadzach oświetlonych analiza uwarunkowań przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych. ĆWICZENIA Wykonanie obliczeń konstrukcyjnych i projektowanie obiektu do podchowu koregonidów, ryb karpiowatych oraz drapieżnych w sadzach oświetlonych. Obsługa oświetlonych sadzów jeziorowych instalacja sadzów, obsadzanie ryb, zabiegi pielęgnacyjne i profilaktyczne, czyszczenie i wymiana sadzów, obserwacja zachowań pokarmowych ryb w środowisku sadzów, pobór prób planktonu w środowisku sadzów jeziorowych i technika ich analizy. CEL KSZTAŁCENIA Dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu podchowu materiału zarybieniowego w jeziorowych sadzach oświetlonych. Uwrażliwienie na ekologiczny wymiar zastosowania niekonwencjonalnych podchowów ryb w zakresie akwakultury zachowawczej. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W03+, R2A_W05++, R2A_U02+, R2A_U05+, R2A_U07++, R2A_K05+, R2A_K06+, InzA_W01+, InzA_W05++, InzA_U03+, InzA_U05+, InzA_U06+, InzA_U08+, InzA_K01++ Symbole efektów kierunkowych K2_W06+, K2_W14+, K2_W20+, K2_U03+, K2_U06+, K2_U09+, K2_U15+, K2_K05+, K2_K06+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - ma pogłębiona wiedzę z zakresu budowy i obsługi obiektu do podchowów sadzowych (K2_W06) W2 - objaśnia wpływ podchowów ryb w sadzach oświetlonych na środowisko wodne (K2_W14) W3 - zna mechanizmy i warunki umożliwiające prowadzenie hodowli ryb w jeziorowych sadzach oświetlonych (K2_W20) Umiejętności U1 - posługuje się poszerzoną terminologią i nomenklaturą techniczną z zakresu podchowów sadzowych i akwakultury zachowawczej (K2_U03) U2 - przeprowadza pogłębioną analizę możliwości produkcyjnych środowiska jeziorowego na potrzeby podchowów ryb w środowisku sadzów oświetlonych (K2_U06) U3 - analizuje i ocenia korzyści oraz zagrożenia płynące z wykorzystania technologii sadzowej do produkcji materiału zarybieniowego dla wód otwartych (K2_U09) U4 - wskazuje alternatywne i oryginalne rozwiązania techniczne w zakresie niekonwencjonalnych metod podchowu ryb na potrzeby akwakultury zachowawczej (K2_U15) Kompetencje społeczne K1 - rozumie i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej związanej z hodowlą ryb w środowisku sadzów oświetlonych oraz jej wpływem na środowisko oraz dobrostan ryb (K2_K05) K2 - ma świadomość zagrożeń związanych z hodowlą sadzową materiału zarybieniowego, jak również zna działania ograniczające ryzyko wynikające z takiej działalności (K2_K06) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Beveridge M., 1987r., "Cage culture.", wyd. Fishing News Book, London., 2) Kamler E., 1992r., "Early Life History of Fish: An Energetics Approach", wyd. Chapman & Hall, London., 3) Mamcarz A. (ed.)., 2008r., "Larwikultura ryb reofilnych.", wyd. of Fish: An Energetics Approach. Chapman & Hall, L, 4) Mikulski J.S., 1982r., "Biologia Wód śródlądowych.", wyd. PWRiL, Warszawa., 5) Odum E.P., 1963r., "Podstawy ekologii.", wyd. PWRiL, Warszawa., 6) Opuszyński K., 1979r., "Podstawy biologii ryb.", wyd. PWRiL, Warszawa., 7) Stańczykowska A., 1975r., "Ekologia wód.", wyd. PWRiL, Warszawa., 8) Steffens W., 1986r., "Intensywna produkcja ryb.", wyd. PWRiL, Warszawa., 9) Szczerbowski J.A. (red.), 1993r., "Rybactwo śródlądowe.", wyd. Wyd. IRS Olsztyn.. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Bryliński E., Uryn B., Radziej J., 1975r., "Wychów materiału zarybieniowego koregonidów w oświetlonych sadzach jeziorowych.", wyd. Instrukcja IRS Olsztyn, t.87, 2) Mamcarz A., 2000r., "Ewolucja metod podchowu larw ryb w sadzach oświetlonych ku technologii zintegrowanej.", wyd. W: Rybactwo jeziorowe. V Krajowa Konferencja Rybac, s.77-92, 3) Mamcarz A., Lossow K., 1995r., "The effect of coregonid fish (Coregonidae) rearing in illuminated cages on the chemistry of surrounding water.", wyd. Pol. Arch. Hydrobiol., t.42 (3), s , 4) Mamcarz A., Kucharczyk D., Kujawa R., Skrzypczak A., Furgała-Selezniow G., 1998r., "Ontogeny of feeding habits in northern pike, Esox lucius (Esocidae), larvae reared in illuminated cages.", wyd. Ital. J. Zool., t.65, Suppl., s , 5) Menzel R., Roth F., 1972r., "Spektrale Phototaxis von Planktonrotatorien.", wyd. Experientia (Basel), t.28, s , 6) Skrzypczak A., Mamcarz A., Kucharczyk D., Kujawa R., 1998r., "Use of a floating pump to collect and transfer live zooplankton as food for percid larvae reared in net cages.", wyd. Prog. Fish-Cult., t.60, s Przedmiot/moduł: HODOWLA RYB W SADZACH OŚWIETLONYCH Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy Kod ECTS: C Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia projektowe Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład konwersatoryjny połączony z prezentacją multimedialną (W1, W2, W3) Ćwiczenia Ćwiczenia projektowe - Wykonanie obliczeń konstrukcyjnych i projektowanie obiektu do podchowu koregonidów i karpiowatych (U1, U2, U3, U4, K1, K2) Ćwiczenia terenowe - Obsługa oświetlonych sadzów jeziorowych logistyka i czynności techniczne (U1, U2, U3, U4, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - aktywność w dyskusji nad opracowaniem koncepcji rozwiązań technicznych przy projektowaniu obiektu sadzowego (K1, K2) Kolokwium pisemne 1 - kolokwium obejmujące treści wykładowe (W1, W2, W3) Projekt 1 - ocena z przygotowania dokumentacji projektowej obiektu sadzowego (U1, U2, U3, U4) Raport 1 - opracowanie z realizacji ćwiczeń terenowych na obiekcie sadzowym (U1, U2, U3, U4) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające:. Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu ekologii, biologii wód, rybactwa jeziorowego i rzecznego Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Turystyki i Rekreacji adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, Olsztyn tel. (89) Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM

56 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B HODOWLA RYB W SADZACH OŚWIETLONYCH FISH BREEDING IN LIT CAGES Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje związane z realizacją przedmiotu 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - przygotowanie do kolokwium teoretycznego z treści wykładów i ćwiczeń 10,0 godz. - przygotowanie projektu na ćwiczenia 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 20,0 godz. 51,0 godz. - zajęcia praktyczne 25,0 godz. liczba punktów ECTS = 51,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,04 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,22 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,78 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,00 25,0 godz.

57 OF TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A JĘZYK ANGIELSKI W RYBACTWIE I AKWAKULTURZE ENGLISH LANGUAGE IN FISHERIES AND AQUACULTURE Ćwiczenia mają za zadanie przybliżyć studentom angielskie słownictwo (w mowie i w piśmie) dotyczące ryb, rybackiego wykorzystania wód słodkich i słonych, zabiegów związanych z hodowlą ryb i bezkręgowców wodnych w warunkach kontrolowanych w ramach akwakultury oraz rozwoju przetwórstwa ryb. W trakcie ćwiczeń będą poruszane tematy dotyczące konkretnych gatunków ryb wykorzystywanych w akwakulturze Polski i innych krajów, zastosowaniu programów selekcyjnych w hodowli ryb, nowoczesnego żywienia, walki z chorobami ryb oraz zabiegami związanymi z rozmnażaniem ryb w warunkach kontrolowanych oraz przetwarzaniem uzyskanego w wyniku hodowli ryb surowca. CEL KSZTAŁCENIA Zapoznanie się z profesjonalnym angielskim słownictwem związanym z problematyką ryb i rozwojem akwakultury i przetwórstwa ryb w Polsce i na świecie. Opanowanie w mowie, piśmie i czytaniu ze zrozumieniem słownictwa związanego z poruszanymi na ćwiczeniach tematami. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W02+, R2A_U01+, R2A_U08+, R2A_U09+, R2A_U10+, R2A_K01+, R2A_K07+ Symbole efektów kierunkowych K2_W02+, K2_U01+, K2_U10+, K2_U11+, K2_U17+, K2_K01+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - zna terminy, pojęcia w wybranym języku obcym nowożytnym w zakresie akwakultury, rybactwa i ochrony środowiska oraz dobiera literaturę związaną ze studiowaną specjalnością (K2_W02) Umiejętności U1 - korzysta z dostępnych źródeł i form informacji, w języku polskim i obcym języku nowożytnym, z zachowaniem praw własności intelektualnej (K2_U01) U2 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także różnych źródeł (K2_U11) U3 - przygotowuje raporty, sprawozdania, pracę magisterską i inne dokumenty w zakresie rybactwa i nauk pokrewnych w formie pisemnej w języku angielskim (K2_U10) U4 - posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa z zakresu rybactwa i nauk pokrewnych (K2_U17) Kompetencje społeczne K1 - Rozumie potrzeby i aktywnie dąży do ciągłego pogłębiania wiedzy (K2_K01) K2 - docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się, wykazuje aktywność w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zawodzie ichtiologa (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Lucas J., Southgate P. (Eds.), 2003r., "Aquaculture: Farming Aquatic Animals and Plants (Fishing News Books).", wyd. Wiley-Blackwell, t.1, 2) Gjedrem T., 2010r., "Selection and breeding programmes in aquaculture.", wyd. Springer, t.1, 3) Dunham R.A., 2004r., "Aquaculture and fisheries biotechnology. Genetic approaches.", wyd. CABI Publishing, t.1, 4) Ommer R., Perry I., Cochrane K.L. Cury P., 2011r., "World Fisheries: a social ecological analysis", wyd. Wiley-Blackwell, t.1, 5) FAO, 2010r., "FAO: Fisheries and Aquaculture Department materials (Sofia 2010);", wyd. FAO. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) czasopismo, "Aquaculture", 2) czasopismo, "Aquaculture Research", 3) czasopismo, "Aquaculture International". Przedmiot/moduł: JĘZYK ANGIELSKI W RYBACTWIE I AKWAKULTURZE Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: Of-przedmiot kształcenia ogólnego do wyboru Kod ECTS: OF Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - audytoryjne z wykorzystaniem audiowizualnych pomocy naukowych, prezentacje multimedialne, (W1, U1, U2, U3, U4, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Dwa kolokwia weryfikujące wiedzę uzyskaną podczas kilku ostatnich zajęć (W1, U1, U2, U3, U4, K1, K2) Prezentacja 2 (multimedialna, ustna) - prezentacja na zadany temat (W1, U1, U3, K1) Sprawdzian pisemny 3 - cotygodniowe sprawdziany weryfikujące stopień przygotowania do zajęć (W1, U1, U4, K2) Liczba punktów Język wykładowy: angielski Przedmioty wprowadzające: Język angielski Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu rybactwa, podstawowa znajomość języka angielskiego. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Ichtiologii adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 345, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Jarosław Król Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Jarosław Król

58 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B JĘZYK ANGIELSKI W RYBACTWIE I AKWAKULTURZE ENGLISH LANGUAGE IN FISHERIES AND AQUACULTURE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 1,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - Samodzielna praca studenta 21,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 21,0 godz. 52,0 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 52,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,08 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,19 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,81 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

59 CFS TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A JĘZYK NIEMIECKI W RYBACTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA GERMAN IN FISHERIES AND ENVIRONMENTAL PROTECTION Treści nauczania zgodne z programem nauczania języka niemieckiego dla I semestru poziomu B2+, zgodnie z tabelą wymagań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w cyklu 1 x 30 h = 30 h; analiza i praca z tekstami fachowymi w języku niemieckim; tłumaczenie tekstów i artykułów z dziedziny ochrony środowiska i rybactwa z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski CEL KSZTAŁCENIA Kształtowanie i rozwijanie kompetencji językowych, pozwalających studentom na rozumienie, tłumaczenie i posługiwanie się leksyką specjalistyczną z zakresie ochrony środowiska. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W02+, R2A_U01+, R2A_U10+, R2A_K07+ Symbole efektów kierunkowych K2_W02+, K2_U01+, K2_U17+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student posiada wiedzę niezbędną do rozumienia i formułowania wypowiedzi w języku niemieckim, zawierających leksykę specjalistyczną z zakresu danego kierunku studiów, zgodnie z tabelą wymagań dla poziomu B2+ ESOKJ i proporcjonalnie do przewidzianej liczby godzin kursu (K2_W02) Umiejętności U1 - Po zakończeniu kursu student: - posługuje się terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów, proporcjonalnie do przewidzianej liczby godzin kursu; - identyfikuje główne i poboczne tematy wykładów, pogadanek, debat, dyskusji; - zabiera głos w dyskusji lub debacie naukowej, przedstawiając własne argumenty i opinie, zadając pytania; - polemizuje z argumentami innych rozmówców; (K2_U01) U2 - potrafi tłumaczyć niezbyt złożone teksty specjalistyczne; - wyszukuje przydatne mu informacje w tekstach źródłowych, dotyczących jego dziedziny studiów; odszukuje główną myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów; - czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje teksty zawierające leksykę specjalistyczną z zakresu kierunku studiów; - odczytuje znaczenie nieznanych mu słów z kontekstu; (K2_U17) Kompetencje społeczne K1 - - rozumie wagę znajomości języków obcych, w tym języka niemieckiego, jako jednego z języków konferencyjnych - docenia wagę znajomości języków obcych jako elementu pozwalającego na zajecie lepszej pozycji w warunkach rosnącej konkurencji na rynku pracy; - potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role; - pracuje samodzielnie i wykazuje kreatywność; - rozumie potrzebę uczenia się (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Wybrany przez lektora, "Teksty specjalistyczne". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Autor zbiorowy, "Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie". Przedmiot/moduł: JĘZYK NIEMIECKI W RYBACTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: CFS-elektyw specjalnościowy do wyboru Kod ECTS: CFS Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - warsztaty językow (W1, U1, U2, K1) Forma i warunki zaliczenia Sprawdzian pisemny 1 - sprawdzian w formie pisemnej (W1, U1, U2, K1) Sprawdzian ustny 1 - wykazanie sie znajomością języka na poziomie B2+ (W1, U1, U2, K1) Liczba punktów Język wykładowy: niemiecki/polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: deklarowana znajomość j. niemieckiego na poziomie umożliwiającym pracę z tekstem, zawierającym leksykę specjalistyczną z zakresu ochrony środowiska Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Studium Języków Obcych adres: ul. Obrońców Tobruku 3, Olsztyn tel. (89) Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Maria Katarzyna Kliglich-Nawrocka Osoby prowadzące przedmiot: mgr Maria Katarzyna Kliglich-Nawrocka

60 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B JĘZYK NIEMIECKI W RYBACTWIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA GERMAN IN FISHERIES AND ENVIRONMENTAL PROTECTION Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 20,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 20,0 godz. 51,0 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 51,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,04 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,22 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,78 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

61 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A C TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD wykład informacyjny ĆWICZENIA prezentacja multimedialna LARWIKULTURA LARVICULTURE CEL KSZTAŁCENIA Dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu biologii larw ryb słodko i słonowodnych. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W04+, R2A_W05++, R2A_U02+, R2A_U05++, R2A_K03+, R2A_K05+, R2A_K07+, InzA_W01++, InzA_W05+++, InzA_U02+, InzA_U03+, InzA_U07+, InzA_U08+, InzA_K01++ Symbole efektów kierunkowych K2_W05+, K2_W06+, K2_W17+, K2_U02+, K2_U13+, K2_U14+, K2_K03+, K2_K05+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - charakteryzuje i wskazuje odpowiednie technologie i techniki chowu i hodowli ryb oraz związane z nimi procedury (K2_W05) W2 - ma pogłębioną wiedzę na temat budowy i zastosowania przyrządów pomiarowych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rybactwie (K2_W06) W3 - tłumaczy procesy związane z wczesnym okresem rozwoju ontogenetycznego ryb (K2_W17) Umiejętności U1 - prezentuje opracowane materiały, własne stanowisko i poglądy z wykorzystaniem różnych form przekazu; potrafi prowadzić rzeczową i merytoryczną dyskusję umożliwiającą wypracowanie wspólnego stanowiska (K2_U02) U2 - wykorzystuje wiedzę z zakresu genetyki i biotechniki rozrodu ryb w chowie i hodowli organizmów wodnych (K2_U13) U3 - przeprowadza pogłębioną analizę składu pokarmu i zapotrzebowania pokarmowego ryb i organizmów wodnych, rozwiązuje standardowe problemy dotyczące ich żywienia (K2_U14) Kompetencje społeczne K1 - potrafi obiektywnie i merytorycznie wskazywać i wartościować priorytety umożliwiające realizację określonych celów i zadań akwakultury (K2_K03) K2 - rozumie i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej związanej z chowem i hodowlą organizmów wodnych, ich wpływem na środowisko oraz dobrostan ryb (K2_K05) K3 - docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się, wykazuje aktywność w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zawodzie ichtiologa (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Kamler E., 1992r., "Early Life History of Fish: An Energetics Approach. Chapman & Hall", wyd. London, 2) Mamcarz A., 2008r., "Larwikultura ryb reofilnych", wyd. Mercurius, Olsztyn, 3) Matlak O., 1960r., "Aparaty i urządzenia do wylęgania ryb", wyd. PWRiL, Warszawa, 4) Steffens W., 1986r., "Intensywna produkcja ryb", wyd. PWRiL, Warszawa. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Woynarovich E., Horvath L., 1980r., "The Artificial Propagation of Warm-water Finfishes a Manual for Extension", wyd. FAO Fish. Tech. Paper, Rome. Przedmiot/moduł: LARWIKULTURA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy Kod ECTS: C Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny (W1, W2, W3) Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - zajęcia laboratoryjne, seminarium (U1, U2, U3, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Prezentacja 1 (multimedialna) - prezentacja multimedialna z dyskusją (W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Wylęgarnictwo i podchów ryb, Zoologia, Biologia ryb, Fizjologia ryb Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu zoologii, ekologii Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 327, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. inż. Roman Jacek Kujawa Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. inż. Roman Jacek Kujawa

62 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B LARWIKULTURA LARVICULTURE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - opracowanie sprawozdań z ćwiczeń 7,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 7,0 godz. - przygotowanie prezentacji multimedialnej 6,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 20,0 godz. 51,0 godz. - zajęcia praktyczne 28,0 godz. liczba punktów ECTS = 51,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,04 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,22 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,78 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,12 28,0 godz.

63 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A CFW TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD METODY ZNAKOWANIA RYB METHODS OF FISH MARKING Wybrane zagadnienia z biologii ryb i ekologii populacji (pojęcia: populacja elementarna, stado, ławica). Znaczniki naturalne powstające w wyniku oddziaływania środowiska. Nowoczesne metody znakowania ryb możliwości i ograniczenia stosowania. Rodzaje znaczków i etykiet (konwencjonalne, implanty kodowane (VI) i elastomerowe (EVI), implanty magnetyczne (CW), znaczki elektroniczne nadajniki radiowe LF, VHF, nadajniki akustyczne, transpondery pasywne (PIT), znaczki archiwalne. ĆWICZENIA Metody aplikacji znaczków indywidualnych oraz znakowania masowe stosowane u ryb, ćwiczenia praktyczne z zastosowania wybranych metod (zajęcia laboratoryjne). Wybór metod znakowania do przeprowadzenia konkretnych zadań rybackich. CEL KSZTAŁCENIA Prezentacja nowoczesnych i tradycyjnych metod znakowania ryb oraz możliwości ich wykorzystania w badaniach ichtiologicznych OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W06+, R2A_U04+, R2A_K03+, R2A_K05+, R2A_K07+, R2A_K08+, InzA_U01+, InzA_U02+, InzA_K01+ +, InzA_K02+ Symbole efektów kierunkowych K2_W07+, K2_U05+, K2_K03+, K2_K05+, K2_K07+, K2_K08+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Student ma pogłębioną wiedzę na temat nowoczesnych metod znakowania i obserwacji ryb (K_W07). (K2_W07) Umiejętności U1 - Potrafi ocenić przydatność różnych metod obserwacji i znakowania ryb do rozwiązania konkretnych problemów badawczych (K_U05) (K2_U05) Kompetencje społeczne K1 - Docenia konieczność ochrony gatunków i populacji ryb w celu optymalizacji gospodarki rybackiej (K_K03) (K2_K03) K2 - rozumie, że obserwacje ryb są konieczne nie tylko do osiągania celów komercyjnych, ale również ze względu na zachowanie różnorodności biologicznej środowiska naturalnego i dobrostan ryb (K_K05) (K2_K05) K3 - docenia wciąż rosnące możliwości techniczne znakowania i obserwacji ryb, które minimalizują negatywny wpływ na ryby i są bezpieczne dla środowiska (K_K07) (K2_K07) K4 - dąży do zastosowania innowacyjnych metod obserwacji ryb w celu podnoszenia rentowności gospodarki rybackiej (K_K08) (K2_K08) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Baras E., 2006r., "warsztaty organizowane w ramach rządowego programu Przywracanie szlaków migracji ryb wędrownych w rzekach Polski.", wyd. Materiały szkoleniowe FAO, t.1, 2) Opuszyński K., 1973r., "Podstawy biologii ryb", wyd. PWRiL, Warszawa., t.1, 3) Lucas M. C., Baras E , 2001r., "Migration of Freshwater Fishes", wyd. Blackwell Science Oxford, t.1, 4) Załachowski W., 1997r., "Ryby", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 5) Hart P. J. B and Reynolds J. D. (eds)., 2002r., "The Handbook of Fish Biology and Fisheries", wyd. Wiley-Blackwell, t.1 i 2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Brylińska M.., 2000r., "Ryby słodkowodne Polski", wyd. PWN, Warszawa, t.1, 2) Nelson J. S., 2006r., "Fishes of the world", wyd. John Wiley and Sons, Edmonton, Alberta, Canada. Przedmiot/moduł: METODY ZNAKOWANIA RYB Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: CFW-elektyw wydziałowy do wyboru Kod ECTS: CFW Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny i problemowy, prezentacja zagadnień, dyskusja (W1) Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - przeprowadzenie znakowań ryb wybranymi metodami (W1, U1, K1, K2, K3, K4) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1-5 pytań z zagadnień prezentowanych na wykładach i ćwiczeniach (W1, U1) Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - ocena prezentacji zagadnień seminaryjnych przygotowanych w zespołach i udziału w dyskusji (K1, K2, K3, K4) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Biologia ryb, Systematyka ryb Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biologii i Hodowli Ryb adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 338, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Katarzyna Zofia Mierzejewska Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Katarzyna Zofia Mierzejewska

64 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B METODY ZNAKOWANIA RYB METHODS OF FISH MARKING Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - przygotowanie do sprawdzianu 2,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. - raport z zajęć 5,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 22,0 godz. 53,0 godz. - zajęcia praktyczne 20,0 godz. liczba punktów ECTS = 53,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,12 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,17 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,83 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,80 20,0 godz.

65 CFW TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A MIKROORGANIZMY W AKWAKULTURZE MICROORGANISMS IN AQUACULTURE Występowanie, rola i znaczenie mikroorganizmów w akwakulturze. Bioróżnorodność mikrobioty zasiedlającej przewody pokarmowe, powierzchnie skóry, mięśnie i narządy wewnętrzne ryb oraz innych organizmów w różnych systemach akwakultur. Metody oznaczania drobnoustrojów oraz wyodrębnianie i identyfikacja szczepów z akwakultur w celu praktycznego ich wykorzystania. Aerobowe i anaerobowe procesy mikrobiologiczne zachodzące w akwakulturach. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktów pochodzących z różnych systemów akwakultur. Drobnoustroje chorobotwórcze i powodujące psucie się surowców i produktów pochodzenia wodnego. Biofilm jako źródło patogenów w akwakulturze. Środki dezynfekcyjne stosowane w akwakulturach i ich działanie na mikrooganizmy wystepujące w tych środowiskach. Antybiotyki i zagadnienia bakteryjnej wielolekooporności. Bakterie probiotyczne jako biologiczne narzędzie kontrolujące dobrostan akwakultury. ĆWICZENIA Nabyta wiedza jest wykorzystywana i rozwijana praktycznie w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. Student korzystając z wyposażenia laboratorium mikrobiologicznego ma możliwość obserwacji mikro- i makroskopowych drobnoustrojów wystepujacych w różnych systemach akwakultur. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych pogłębia wiedzę i zdobywa doświadczenie dotyczące wykonywania analiz mikrobiologicznych środowiska wodnego i organizmów w nim występujących ze szczególnym uwzględnieniem drobnoustrojów chorobotwórczych, ich właściwościami (np. zjadliwością, lekkopornością) oraz zagrożeniami dla akwakultur wynikającymi ze wzrostu i rozwoju tych mikrooorganizmów a także skutkami negatywnego wpływu akwakultur na środowisko. CEL KSZTAŁCENIA Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z wystepowaniem, rolą i znaczeniem mikroorganizmów w akwakulturach. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W04+, R2A_W06+, R2A_U05++, R2A_U07+, R2A_K06+, R2A_K07+, InzA_W01+, InzA_W02+, InzA_U03++, InzA_K01+ Symbole efektów kierunkowych K2_W12+, K2_W16+, K2_U06+, K2_U09+, K2_U12+, K2_K06+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - identyfikuje zagrożenia środowiskowe oraz sanitarne wpływające na bezpieczeństwo zdrowotne ryb i bezkręgowców wodnych; ma wiedzę na temat rozwiązań biotechnologicznych stosowanych do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków odprowadzanych do odbiorników (K2_W12) W2 - zna zróżnicowanie i właściwości mikroorganizmów występujących w hodowli organizmów wodnych, wyjaśnia przyczyny i skutki procesów mikrobiologicznych zachodzących w różnych systemach akwakultury (K2_W16) Umiejętności U1 - przeprowadza pogłębioną analizę możliwości produkcyjnych środowiska w odniesieniu do jego aspektów mikrobiologicznych z uwzględnieniem optymalnych technik i technologii w hodowli ryb i bezkręgowców wodnych (K2_U06) U2 - analizuje i ocenia korzyści i zagrożenia mikrobiologiczne płynące z podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów w zakresie akwakultury; potrafi je analizować i podejmować zrównoważone decyzje (K2_U09) U3 - analizuje wybrane zagrożenia mikrobiologiczne dla zdrowia i dobrostanu ryb oraz bezkręgowców wodnych, wdraża działania profilaktyczne i ochronne, stosuje zasady współpracy ze służbami inspekcji weterynaryjnej (K2_U12) Kompetencje społeczne K1 - ma świadomość zagrożeń mikrobiologicznych i potencjalnie negatywnych skutków chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych dla środowiska naturalnego, jak również zna działania ograniczające ryzy (K2_K06) K2 - docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się dotyczacego zagadniem mikrobiologicznych, wykazuje aktywność w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności z tego zakresu i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zawodzie ichtiologa (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Kozińska A., Guz L., Pękala A., 2002r., "Diagnostyka wybranych patogenów bakteryjnych w ichtiopatologii", wyd. PIW, Puławy, s.1-189, 2) Paluch J., 1986r., "Mikrobiologia wód", wyd. PWN, Warszawa, s.1-394, 3) Prost M., 1989r., "Choroby ryb", wyd. PWRiL, Warszawa, s.1-459, 4) Zaleski S. J., 1985r., "Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego", wyd. WNT, Warszawa, s LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Kunicki Goldfinger J. H., 2008r., "Życie bakterii", wyd. PWN, Warszawa, s.1-615, 2) Bobrowski M. M., 2002r., "Podstawy biologii sanitarnej", wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, s.1-288, 3) Rheinheimer G., 1987r., "Mikrobiologia wód. Wyd. II", wyd. PWRiL, Warszawa, s.1-327, 4) Schlegel H.G., 1996r., "Mikrobiologia ogólna", wyd. PWRiL, Warszawa, s Przedmiot/moduł: MIKROORGANIZMY W AKWAKULTURZE Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: CFW-elektyw wydziałowy do wyboru Kod ECTS: CFW Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - mulimedialne, informacyjne (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - analizy mikrobiologiczne środowiska wodnego i organizmów z różnych systemów akwakultur (W1, U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Prezentacja 2 (multimedialna, ustna) - Prezentacja wybranych zagadnień związanych z mikroorganizmami i ich rolą w akawkulturze w postaci multimedialnej i maszynopisu (W1, U1, U2, U3, K1, K2) Test kompetencyjny 1 - test składajacy się z pytań otwartych oraz opisowych (W1, W2, U2, U3, K1) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Mikrobiologia Wymagania wstępne: wiedza teoretyczna z zakresu występowania mikroorganizmów i ich roli w środowisku i gospodarce człowieka Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Mikrobiologii Środowiskowej adres: ul. Romana Prawocheńskiego 1, pok. 8, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Iwona Gołaś, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Iwona Gołaś, prof. UWM Uwagi dodatkowe: grupy 12-osobowe

66 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B MIKROORGANIZMY W AKWAKULTURZE MICROORGANISMS IN AQUACULTURE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - przygotowanie do testu pisemnego z przedmiotu 7,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 7,0 godz. - przygotowanie prezentacji multimedialnej do zaliczenia ćwiczeń 6,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 20,0 godz. 51,0 godz. - zajęcia praktyczne 28,0 godz. liczba punktów ECTS = 51,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,04 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,22 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,78 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,12 28,0 godz.

67 CFW TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII UNCONVENTIONAL SOURCES OF ENERGY Prezentacja niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł pozyskiwania ciepła oraz energii elektrycznej. Zalety oraz ograniczenia układów technologicznych spalania biomasy. Prezentacja wybranych rozwiązań technologicznych kolektorów słonecznych, baterii słonecznych, elementów systemu energetyki wiatrowej i energetyki wodnej. Pompy ciepła. Hybrydowe systemy energetyczne. Piroliza, biorafinerie lignocelulozowe, biopaliwo z glonów. Biogazownie rolnicze i utylizacyjne. ĆWICZENIA Obliczenia technologiczne układów do spalania biogazu i biomasy. Przykłady obliczeniowe dotyczące promieniowania słonecznego, kolektorów słonecznych, ogniw oraz modułów fotowoltaicznych. Obliczenia dla silników wiatrowych oraz pomp ciepła. Obliczenia technologiczne system ów produkcji biogazu. CEL KSZTAŁCENIA Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z technologiami pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz możliwości ich zastosowania w szeroko pojętej gospodarce rybackiej. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W03+, R2A_U06+, R2A_U07+, R2A_K01+, R2A_K07+, R2A_K08+, InzA_W01+, InzA_U05+, InzA_U06+, InzA_U08+, InzA_K02+ Symbole efektów kierunkowych K2_W15+, K2_U08+, K2_U15+, K2_K01+, K2_K07+, K2_K08+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - zna niekonwencjonalne źródła energii, możliwości ich wykorzystania w działalności rybackiej (K2_W15) Umiejętności U1 - potrafi tworzyć i rozwijać różne formy przedsiębiorczości indywidualnej w sektorze rybackim mające na celu poprawę jakości życia człowieka (K2_U08) U2 - wskazuje alternatywne i oryginalne rozwiązania problemów inżynierskich w zakresie akwakultury (K2_U15) Kompetencje społeczne K1 - rozumie potrzeby i aktywnie dąży do ciągłego pogłębiania wiedzy (K2_K01) K2 - docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się, wykazuje aktywność w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zawodzie ichtiologa (K2_K07) K3 - jest otwarty na wszelkie inicjatywy i innowacje technologiczne podnoszące efektywność i opłacalność (rentowność) akwakultury (K2_K08) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Chochowski A., Czekalski D., 1999r., "Słoneczne instalacje grzewcze", wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, 2) Lewandowski W.M., 2002r., "Proekologiczne źródła energii odnawialnej", wyd. WNT, 3) Sobański R, Kabat M., Nowak W., 2000r., "Jak pozyskać ciepło z ziemi", wyd. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, 4) Rokicki H., 1996r., "Urządzenia kotłowe, przykłady obliczeniowe", wyd. Politechnika Gdańska. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Mikielewicz J., Cieśliński J., 1999r., "Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii", wyd. PAN IMP Gdańsk, 2) Cieśliński J., 1997r., "Niekonwencjonalne urządzenia i układy energetyczne przykłady obliczeń", wyd. Politechnika Gdańska. Przedmiot/moduł: NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: CFW-elektyw wydziałowy do wyboru Kod ECTS: CFW Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - informacyjny z prezentacją multimedialną (W1) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - ćwiczenia audytoryjne, terenowe (U1, U2, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - AAA (W1, U1, U2, K1, K2, K3) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: fizyka, chemia Wymagania wstępne:. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Inżynierii Środowiska adres: ul. Warszawska 117, Olsztyn tel. (89) Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM

68 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII UNCONVENTIONAL SOURCES OF ENERGY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - opracowanie sprawozdań z ćwiczeń terenowych 10,0 godz. - przygotowanie do kolokwiów 2,0 godz. - przygotowanie do zaliczenia pisemnego z przedmiotu 3,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 7,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 22,0 godz. 53,0 godz. - zajęcia praktyczne 25,0 godz. liczba punktów ECTS = 53,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,12 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,17 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,83 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,00 25,0 godz.

69 D TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW RYBACKICH FISHERY SEWAGE TREATMENT Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków pochodzących z sektora intensywnej produkcji rybackiej i przetwórstwa ryb. Wpływ ścieków na odbiornik, obowiązujące regulacje prawne dotyczące jakości ścieków odprowadzanych do środowiska. Mechaniczne metody oczyszczania wody i ścieków. Charakterystyka biologicznych metod oczyszczania ścieków opartych na technologii tlenowego osadu czynnego, złóż biologicznych i procesów anaerobowych. Technologie pogłębionego utleniania. Zastosowanie czynników fizycznych (stałe pole magnetyczne, promieniowanie mikrofalowe, prąd elektryczny, ultradźwięki) oraz chemicznych (ozon, nadtlenek wodoru) w procesach degradacji zanieczyszczeń. Wypełnienia aktywne do filtrów i złóż biologicznych. Oczyszczanie ścieków w zamkniętych systemach akwakultury. ĆWICZENIA Zasady doboru i wymiarowania mechanicznych urządzeń do oczyszczania ścieków (kraty, filtry, sita). Obliczenia osadników o różnej konstrukcji (pionowy, podłużny, Imhoffa). Podstawy technologiczne i zasady projektowania biologicznych systemów degradacji zanieczyszczeń. Projektowanie złóż biologicznych zraszanych i tarczowych. Podstawy doboru i projektowania urządzeń mechanicznych bioreaktorów do neutralizacji osadów rybackich. CEL KSZTAŁCENIA Charakterystyka ilościowa i jakościowa zanieczyszczeń w zależności od stosowanej techniki hodowli ryb. Urządzenia i układy technologiczne stosowane w procesach oczyszczania ścieków i neutralizacji osadów powstających w systemach akwakultury. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W03+, R2A_W06+, R2A_U05+, R2A_K05+, R2A_K06+, R2A_K07+, InzA_W01+, InzA_U03+, InzA_K01+ + Symbole efektów kierunkowych K2_W12+, K2_W15+, K2_U06+, K2_K05+, K2_K06+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - Identyfikuje zagrożenia środowiskowe oraz sanitarne wpływające na bezpieczeństwo zdrowotne ryb i bezkręgowców wodnych (K2_W12) W2 - Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów i technologii oczyszczania ścieków poprodukcyjnych oraz charakteryzuje urządzenia stosowane do usuwania zanieczyszczeń w systemach recyrkulacyjnych (K2_W15) Umiejętności U1 - Przeprowadza pogłębioną analizę możliwości produkcyjnych środowiska z uwzględnieniem optymalnych technik i technologii w hodowli ryb i bezkręgowców wodnych (K2_U06) Kompetencje społeczne K1 - Rozumie i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej związanej z chowem i hodowlą organizmów wodnych, ich wpływem na środowisko oraz dobrostan ryb (K2_K05) K2 - Ma świadomość zagrożeń i/lub potencjalnie negatywnych skutków chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych dla środowiska naturalnego, jak również zna działania ograniczające ryzyko wynikające z takiej działalności (K2_K06) K3 - Docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się, wykazuje aktywność w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zawodzie ichtiologa (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Żarski D., Czarkowski T., 2011r., "Akwakultura zrównoważona a domestykacja. i Rzecznego", wyd. Katedra Rybactwa Jeziorowego, 2) Obarska-Pempkowiak H. Gajewska M., Wojciechowska E., 2010r., "Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków.", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 3) Miksh K., Sikora J., 2010r., "Biotechnologia ścieków.", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW RYBACKICH Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: D-przedmiot specjalizacyjny Kod ECTS: D Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną (W1, W2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - ćwiczenia obliczeniowe, dyskusja (U1, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 1 - Rozwiązywanie zadań projektowych. 60% punktów zalicza przedmiot (W1, W2, U1, K1, K2, K3) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: znajomość technik hodowli ryb Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Inżynierii Środowiska adres: ul. Warszawska 117, Olsztyn tel. (89) Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM

70 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW RYBACKICH FISHERY SEWAGE TREATMENT Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 31,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 3,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 15,0 godz. - przygotowanie koncepcji na ćwiczenia 4,0 godz. 22,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 53,0 godz. liczba punktów ECTS = 53,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,12 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,17 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,83 punktów ECTS.

71 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A CFW TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD wykład informacyjny ĆWICZENIA audytoryjne OGRODY WODNE WATER GARDENS CEL KSZTAŁCENIA Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy dotyczącej projektowania i budowy ogrodów wodnych. Poznanie gatunków roślin i zwierząt spotykanych w ogrodach wodnych. Zapoznanie się z ekologią ekosystemu, jakim jest ogród wodny. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W05+++, R2A_U02+, R2A_U05+, R2A_U06+, R2A_K07+, R2A_K08+, InzA_W01++, InzA_W05+++, InzA_U03+, InzA_U07+, InzA_U08+, InzA_K02+ Symbole efektów kierunkowych K2_W05+, K2_W20+, K2_W21+, K2_U03+, K2_U08+, K2_U13+, K2_K07+, K2_K08+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - wskazuje systemy chowu ryb i bezkręgowców wodnych oraz związane z nimi procedury (K2_W05) W2 - potrafi dobrać odpowiednie metody i systemy chowu i hodowli organizmów wodnych sprzyjające kształtowaniu środowiska przyrodniczego (K2_W20) W3 - ma wiedzę dotyczącą projektowania, budowy oraz użytkowania i pielęgnacji ogrodów wodnych (K2_W21) Umiejętności U1 - posługuje się poszerzoną terminologią i nomenklaturą stosowaną w dyscyplinie rybactwo i naukach pokrewnych (K2_U03) U2 - potrafi tworzyć i rozwijać różne formy przedsiębiorczości indywidualnej w sektorze rybackim mające na celu poprawę jakości życia człowieka (K2_U08) U3 - planuje chów i hodowlę organizmów wodnych z zastosowaniem optymalnych technik i technologii; analizuje i rozwiązuje problemy zrównoważonej gospodarki rybackiej z uwzględnieniem różnych form ochrony środowiska (K2_U13) Kompetencje społeczne K1 - docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się, wykazuje aktywność w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zawodzie ichtiologa (K2_K07) K2 - jest otwarty na wszelkie inicjatywy i innowacje technologiczne podnoszące efektywność i opłacalność (rentowność) gospodarki rybackiej (K2_K08) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Antychowicz J., 2007r., "Choroby ryb śródlądowych", wyd. PWR i L, Warszawa, 2) Buczacki S., 1997r., "Rośliny wodne", wyd. Elipsa. Warszawa, 3) Gromek M., 1995r., "Rośliny wodne akwarystyczne", wyd. Agencja Wyd. MAKO Sp. z o. o., Warszawa, t.tom I, II, s., 4) Harper P., Madsen Ch., Light J, 2000r., "Ogród naturalny", wyd. bis Warszawa, 5) Kłosowski S., Kłosowski G., 2001r., "Rośliny wodne i bagienne", wyd. MULTICO Oficyna Wydawnicza Warszawa, 6) Kornobis S.,, 1990r., "Słodkowodne ryby akwariowe", wyd. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Andrea Ch., 2006r., "Oczka wodne w ogrodach i na balkonach", wyd. RM, 2) Andrea Ch., 2010r., "Stawy ogrodowe", wyd. Olesiejuk Sp. z o.o., 3) Bergbauer M., Frei H., 2010r., "Ryby słodkowodne Atlas do oznaczania gatunków", wyd. KDC Klub dla Ciebie, 4) Bridgewater A. & G., 2005r., "Staw w ogrodzie. Fachowe rady", wyd. Arkady, 5) Geldhauser F., Gerstner P., 2008r., "Hodowla ryb", wyd. RM, 6) Haberer M., Hagen P., 2010r., "Staw w ogrodzie. Budowa. Pielęgnacja. Rośliny i zwierzęta", wyd. Klub Dla Ciebie, 7) Litke J., 2010r., "Ogród w stylu", wyd. Działkowiec, 8) Marosz A., 2007r., "Oczko wodne", wyd. PWRiL, 9) Mioduszewski W., 2007r., "Budowa stawów", wyd. Hoża, 10) Stein S., 2007r., "Staw ogrodowy", wyd. Multico. Przedmiot/moduł: OGRODY WODNE Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: CFW-elektyw wydziałowy do wyboru Kod ECTS: CFW Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - Wykład informacyjny (W1, W2, W3) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - audytoryjne z prezentacjami multimedialnymi (U1, U2, U3, K1, K2) Ćwiczenia terenowe - zajęcia terenowe (U1, U2, U3, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Prezentacja 1 (multimedialna) - Prezentacja multimedialna z dyskusją (W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: biologia, zoologia, biologia ryb, Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu zoologii, biologii Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 327, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. inż. Roman Jacek Kujawa Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. inż. Roman Jacek Kujawa

72 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B OGRODY WODNE WATER GARDENS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - przygotowanie do kolokwium 2,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 7,0 godz. - przygotowanie prezentacji na ćwiczenia 4,0 godz. - przygotowanie sprawozdań/referatów z ćwiczeń terenowych 6,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 19,0 godz. 50,0 godz. - zajęcia praktyczne 24,0 godz. liczba punktów ECTS = 50,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,00 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,24 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,76 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,96 24,0 godz.

73 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A CFW POSTĘPY W INTENSYWNEJ I ŚRODOWISKOWO - AKCEPTOWANEJ AKWAKULTURZE TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD ADVANCES IN INTENSIVE AND SUSTAINABLE AQUACULTURE Stan i kierunki globalnego rozwoju akwakultury. Polska na tle rozwoju akwakultury na świecie. Europejska strategia zrównoważonego rozwoju akwakultury. Zróżnicowanie środowisk wodnych w kontekście akwakultury różnych gatunków. Zagrożenia wynikające z oddziaływania na środowisko naturalne w obrębie akwakultury. Biotechnika i biotechnologia w hodowli ryb jako podstawy zrównoważonej akwakultury. Akwakultura a bioróżnorodność. Społeczne aspekty związane z akwakulturą. ĆWICZENIA Reprodukcja i selekcja genetyczna jako podstawy nowoczesnej akwakultury. Wykorzystanie w akwakulturze gatunków obcych. Zależności między rybactwem, hodowlą zwierząt a akwakulturą. Akwakultura a eksploatacja ekosystemów morskich. Akwakultura a bezpieczeństwo żywności. Dobrostan zwierząt a intensywna akwakultura. GMO w akwakulturze - potencjalne korzyści i zagrożenia. CEL KSZTAŁCENIA Zaznajomienie z kierunkami rozwoju akwakultury w skali globalnej i lokalnej. Ocena poziomu zrównoważenia akwakultury obejmująca metody produkcji przyjazne dla środowiska, stosowanie wysokich standardów w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt, zasady związane z bezpieczeństwem produkowanej żywności oraz lokalne aspekty społeczne na terenach zależnych od rybactwa. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W03+, R2A_W05+, R2A_W06+, R2A_W07+, R2A_U02+, R2A_U05+, R2A_U07+, R2A_K03+, R2A_K04+, R2A_K05+, R2A_K08+, InzA_W01+, InzA_W05++, InzA_U03+, InzA_K01+++, InzA_K02+ Symbole efektów kierunkowych K2_W08+, K2_W14+, K2_W20+, K2_W22+, K2_U02+, K2_U06+, K2_U09+, K2_K03+, K2_K04+, K2_K05+, K2_K08+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - posiada szeroką wiedzę na temat roli zrównoważonej akwakultury w rozwój lokalnych obszarów zależnych od rybactwa (K2_W08) W2 - zna identyfikuje i opisuje przyczyny degradacji wód powierzchniowych oraz objaśnia wpływ różnych systemów chowu i hodowli organizmów wodnych na jakość środowiska przyrodniczego (K2_W14) W3 - potrafi dobrać odpowiednie metody i systemy chowu i hodowli organizmów wodnych sprzyjające kształtowaniu środowiska przyrodniczego (K2_W20) W4 - ma wiedzę z zakresu nowoczesnych metod oceny bioróżnorodności gatunkowej ekosystemów wodnych (K2_W22) Umiejętności U1 - posiada umiejętność prezentowania informacji z wykorzystaniem różnych form przekazu w zakresie aspektów związanych ze zrównoważoną akwakulturą i prowadzenia rzeczowej i merytorycznej dyskusji w zakresie przygotowanej prezentacji (K2_U02) U2 - analizuje możliwości rozwoju akwakultury w zależności od aspektów środowiskowych, społecznych i technologicznych (K2_U06) U3 - umiejętnie ocenia korzyści i zagrożenia płynące z konkretnych rozwiązań stosowanych w hodowli organizmów wodnych z uwzględnieniem wszystkich aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem akwakultury (K2_U09) Kompetencje społeczne K1 - potrafi obiektywnie i merytorycznie wartościować działania umożliwiające realizację określonych celów i zadań w zakresie zrównoważonego rozwoju akwakultury (K2_K03) K2 - trafnie diagnozuje dylematy związane ze zrównoważonym rozwojem współczesnej akwakultury oraz wykazuje kreatywność w dążeniu do racjonalnego i prawidłowego ich rozwiązania (K2_K04) K3 - ma świadomość odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej związanej z rozwojem akwakultury, jej wpływem na środowisko, dobrostan ryb oraz bezpieczeństwo produkcji żywności (K2_K05) K4 - jest otwarty na wszelkie inicjatywy i innowacje technologiczne podnoszące efektywność i opłacalność akwakultury (K2_K08) LITERATURA PODSTAWOWA 1) J. E. Bardach, 1997r., "Sustainable Aquaculture", wyd. John Wiley & Sons, Inc. New York, 2) B.A. Costa-Pierce, 2002r., "Ecological Aquaculture: The Evolution of the Blue Revolution", wyd. Blackwell Science, 3) R.R. Stickney, 2000r., "Encyclopedia of Aquaculture", wyd. John Wiley & Sons, Inc. New York. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) P. G. Lee, 2000r., "Process control and artificial intelligence software for aquaculture", wyd. Aquacultural Engineering, 2) G. D. Pruder, 2004r., "Biosecurity: application in aquaculture", wyd. Aquacultural Engineering. Przedmiot/moduł: POSTĘPY W INTENSYWNEJ I ŚRODOWISKOWO - AKCEPTOWANEJ AKWAKULTURZE Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: CFW-elektyw wydziałowy do wyboru Kod ECTS: CFW Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny z prezentacją multimedialną (W1, W2, W3, W4) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - dyskusja, prezentacje multimedialne na określony temat (U1, U2, U3, K1, K2, K3, K4) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium pisemne 2 - kolokwium pisemne dotyczące zagadnień poruszanych na ćwiczeniach (U1, U2, U3, K1, K2, K3, K4) Kolokwium pisemne 1 - test wyboru z zagadnień wykładowych (W1, W2, W3, W4) Prezentacja 1 (multimedialna) - prezentacja na określony temat (U1, U2, U3, K1, K2, K3, K4) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Zarys akwakultury ryb Wymagania wstępne: podstawowy zakres wiedzy dotyczący chowu i hodowli organizmów wodnych Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Ichtiologii adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 345, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Jarosław Król Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Jarosław Król

74 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B POSTĘPY W INTENSYWNEJ I ŚRODOWISKOWO - AKCEPTOWANEJ AKWAKULTURZE ADVANCES IN INTENSIVE AND SUSTAINABLE AQUACULTURE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - opracowanie 1 prezentacji multimedialnej 3,0 godz. - przygotowanie do kolokwium 3,0 godz. - przygotowanie do zaliczenia wykładów 5,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 21,0 godz. 52,0 godz. - zajęcia praktyczne 0,0 godz. liczba punktów ECTS = 52,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,08 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,19 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,81 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,00 0,0 godz.

75 P ECTS: 6 TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYKA UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA PRODUKCYJNA SPECIALISTIC FISH-PRODUCTION PRACTICE Ugruntowanie wiedzy praktycznej, zdobytej podczas pierwszego stopnia studiów w wybranym zakresie akwakultury i akwarystyki. Zależnie od miejsca praktyki wybranej przez studenta może ona dotyczyć akwakultury ryb zimnolubnych (gospodarstwa pstrągowe), ciepłolubnych (stawy ziemne karpiowe), wylęgarnictwa i larwikultury (ośrodki zarybieniowe), tropikalnych (gospodarstwa prowadzące wychów ryb towarowych w obiegach zamkniętych) oraz akwarystyki (specjalistyczne hodowle). Wybór miejsca praktyki przez studenta jest dowolny, podyktowany chęcią zdobycia specjalistycznej wiedzy w wybranym nurcie akwakultury, zgodnie z zainteresowaniami, potencjalnymi perspektywami przyszłej pracy i/ albo wyborem tematu pracy magisterskiej lub (ewentualnie) również zamiarem podjęcia studiów doktoranckich i specjalizowania się w danej dziedzinie badań. Poza poszerzeniem wiedzy na temat technologii wychowu określonych gatunków, praktyka obejmuje zagadnienia związane z zaawansowanymi technikami chowu ryb i przygotowa CEL KSZTAŁCENIA Pogłębienie wiedzy praktycznej na temat technologii wychowu danych gatunków ryb (zgodnie ze specyfiką wybranego zakładu). Zdobycie wiedzy na temat zasad selekcji, wychowu tarlaków i selektów, technik sztucznego tarła, zasad przygotowania ryb do transportu i sprzedaży. Obserwacja pracy ichtiologa specjalisty, pod kątem przygotowania się do pełnienia tej funkcji w przyszłości. Ugruntowanie wiedzy na temat prowadzenia dokumentacji produkcyjnej i ksiąg hodowlanych. Zapoznanie się z przepisami prawnymi oraz normami polskimi PN, BN itp.) i unijnymi w zakresie akwakultury. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W03+, R2A_W05++, R2A_U06+, R2A_U07++, R2A_U08+, R2A_K02+, R2A_K06+, InzA_W01++, InzA_W05++, InzA_U01+, InzA_U05+, InzA_U06+, InzA_U08+, InzA_K01+ Symbole efektów kierunkowych K2_W05+, K2_W06+, K2_W14+, K2_U09+, K2_U10+, K2_U15+, K2_U16+, K2_K02+, K2_K06+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - W01 - charakteryzuje i opisuje odpowiednie technologie i techniki chowu i hodowli ryb i związane z nimi procedury (K_W05) (K2_W05) W2 - W02 - ma pogłębioną wiedzę na temat budowy, zastosowania i sposobu użytkowania podstawowych; przyrządów pomiarowych, maszyn oraz urządzeń używanych w akwakulturze (K_W06) (K2_W06) W3 - W03 - objaśnia wpływ różnych systemów chowu i hodowli na jakość środowiska i stan zdrowotny hydrofauny (K_W14) (K2_W14) Umiejętności U1 - U01 - analizuje i ocenia korzyści i zagrożenia płynące z podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów w zakresie akwakultury; potrafi je analizować i podejmować zrównoważone decyzje (K_U09) (K2_U09) U2 - U02 - umiejętnie przygotowuje sprawozdanie z praktyki, stawia właściwe wnioski, w opracowaniu korzysta z podstawowych pojęć teoretycznych, a także różnych źródeł podczas przygotowywania raportu (K_U10) (K2_U10) U3 - U03 - ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych złożonych zadań inżynierskich w akwakulturze (K_U15) (K2_U15) U4 - U04 - stosuje zasady zawarte w kodeksie dobrych praktyk rybackich (K_U16) (K2_U16) Kompetencje społeczne K1 - K01 - jest w stanie pracować zespołowo pełniąc różne funkcje w zakresie wykonywania, wyznaczania i kontroli zadań w zakresie akwakultury (K_K02) (K2_K02) K2 - K02 - ma świadomość zagrożeń I potrafi oszacować konsekwencje (skutki) produkcji rybackiej w odniesieniu do różnych gałęzi gospodarki oraz środowiska naturalnego (K_K06) (K2_K06) LITERATURA PODSTAWOWA Brak LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Brak Przedmiot/moduł: SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA PRODUKCYJNA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: P-Praktyka Kod ECTS: P Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: praktyka Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Praktyka: 160/40 Formy i metody dydaktyczne Praktyka Praktyka - Studenci wykonują prace i zadania z zakresu akwakultury w wybranych ośrodkach hodowlanych. (W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Sprawozdanie z praktyki 1 - Praktyka jest zaliczana ustnie na podstawie sprawozdania, wpisów w Dzienniku praktyk oraz opinii opiekuna zakładowego (W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1, K2) Liczba punktów ECTS: 6 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Zarys akwakultury ryb Wymagania wstępne: wiedza nabyta w toku pierwszego stopnia studiów dotycząca problematyki z zakresu rybactwa Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biologii i Hodowli Ryb adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 338, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Mariusz Szmyt Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Mariusz Szmyt

76 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 6 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA PRODUKCYJNA SPECIALISTIC FISH-PRODUCTION PRACTICE Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje i zaliczenie praktyki (łącznie) 2,0 godz. - udział w praktykach 160,0 godz. - zapoznanie z zasadami odbywania praktyk 1,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 163,0 godz. - przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie praktyki 1,0 godz. - zbieranie materiałów i opracowanie sprawozdania z realizacji praktyki 2,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 3,0 godz. 166,0 godz. - zajęcia praktyczne 166,0 godz. liczba punktów ECTS = 166,00 godz.: 27,50 godz./ects = 6,04 ECTS w zaokrągleniu: 6 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 5,89 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,11 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 6,04 166,0 godz.

77 CFW TREŚCI MERYTORYCZNE ĆWICZENIA UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W GOSPODARCE RYBACKIEJ GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN FISHERIES Geoinformacja - podstawowe pojęcia i terminologia. Akty prawne dot. zastosowania geoinformacji w administracji nadzorującej działania związane z rybactwem. Dyrektywa INSPIRE i RDW - podstawowe założenia dokumentów. Źródła danych przestrzennych zasobu publicznego - Infrastruktura Danych Przestrzennych. Metadane - informacja o zgromadzonych danych przestrzennych. Środki narzędziowe GIS i typowe zadania z zakresu rybactwa śródlądowego i morskiego rozwiązywane za pomocą systemów GIS. Zastosowanie geoinformacji w odniesieniu do zadań związanych z planowaniem przestrzennym oraz gospodarką rybacką. Identyfikacja źródeł danych przestrzennych. Zasady i formy udostępniania danych przestrzennych. Podstawowe informacje o systemie GPS. Przetwarzanie danych z GPS oraz ich prezentacja. Wykorzystanie dostępnych zasobów baz danych przestrzennych. Wykorzystanie ortofotomapy oraz zdjęć lotniczych. Integracja przestrzeni i informacji. Numeryczne modele powierzchni terenowej. CEL KSZTAŁCENIA Wprowadzenie do technologii Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) jako narzędzia usprawniającego podejmowanie działań związanych z planowaniem i prowadzeniem gospodarki rybackiej. Zapoznanie z zasobami baz danych dedykowanych dla GIS. Nabycie umiejętności wykorzystania informacji zawartych w GIS oraz wiedzy kartograficznej na potrzeby działań związanych z rybactwem. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W05+, R2A_U01+, R2A_U05+, R2A_K01+, R2A_K03+, R2A_K08+, InzA_W01+, InzA_W02+, InzA_U04+, InzA_K01+, InzA_K02+ Symbole efektów kierunkowych K2_W19+, K2_U01+, K2_U07+, K2_K01+, K2_K03+, K2_K08+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - ma wiedzę z zakresu: terminologii GIS; technik teledetekcji, fotogrametrii i GPS; aktów prawnych regulujących kwestię wykorzystywania geoinformacji; typów danych przestrzennych; Dyrektywy Inspire (K2_W19) Umiejętności U1 - umie zaproponować rozwiązania i przygotowywanie prostych charakterystyk z wykorzystaniem geonarzędzi i geoinformacji; rozpoznawawać możliwości rozwiązania problemów przy pomocy technologii GIS (K2_U07) U2 - potrafi wykonać proste weryfikacje i walidację danych gromadzonych w zasobach SIP; generować warstwy prostych map cyfrowych, zaprezentować informacje środowiskowe istotne z punktu widzenia GRyb. (K2_U01) Kompetencje społeczne K1 - Ze względu na wykonywanie części zajęć bez osobistego nadzoru nauczyciela akademickiego i wykorzystywanie źródeł e-learningowych student nabywa kompetencje dotyczące organizacji czasu i form pracy (K2_K01) K2 - potrafi użyć technologii GIS w diagnozowaniu dylematów współczesnego rybactwa; ma wykształconą wrażliwość na postrzeganie relacji geoprzestrzennych i ich roli w gospodarce rybackiej (K2_K03) K3 - dostrzega rolę innowacji technologicznej jaką jest GIS w gospodarce rybackiej jako narzędzia pomagającego w podnoszeniu efektywność i opłacalność (rentowność) gospodarki rybackiej (K2_K08) LITERATURA PODSTAWOWA 1) William L. Fisher, Frank J. Rahel editors, 2004r., "Geographic Information System in Fisheries", wyd. American Fisheries Society, 2) Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind, 2008r., "GIS teoria i praktyka", wyd. Wyd. WNT, 3) E.S. Dobers, 2008r., "Introduction to Geographic Information Systems", wyd. Wyd. UWM, 4) Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007r., "GIS. Obszary zastosowań", wyd. Wyd PWN. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Anna Wiśniewska, "moodle.uwm.edu.pl kurs "Systemy Informacji Przestrzennej"", wyd. UWM. Przedmiot/moduł: SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W GOSPODARCE RYBACKIEJ Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: CFW-elektyw wydziałowy do wyboru Kod ECTS: CFW Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne Ćwiczenia Ćwiczenia laboratoryjne - ćwiczenia praktyczne z użyciem aplikacji komputerowych określanych programy GIS (W1, U1, U2, K2) Ćwiczenia projektowe - ćwiczenia projektowe z użyciem komputera połączone z pracą w grupach; materiały e-learningowe (W1, U1, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Kolokwium praktyczne 1 - kolokwium oceniające praktyczną umiejętność stosowania technologii GIS w codziennej pracy i praktyce inżynierskiej (U1, U2, K1, K2) Projekt 1 - Przygotowanie projektu i bazy danych na potrzeby środowiska GIS prezentującego wybrane aspekty gospodarki rybackiej (W1, U1, U2, K1, K2, K3) Sprawdzian pisemny 1 - Test z wiedzy teoretycznej dotyczącej technologii GIS, na podstawie informacji przekazanych na ćwiczeniach i udostępnionych w zasobie e-learningowym (W1, U1, K1) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: technologia informacyjna Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Ichtiologii adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 345, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Jarosław Król Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Jarosław Król Uwagi dodatkowe: Maksymalna wielkość grupy - 16 osób

78 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W GOSPODARCE RYBACKIEJ GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN FISHERIES Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w ćwiczeniach 30,0 godz. - zaliczenie projektów i testu z wiedzy ogólnej o GIS - konsultacje 3,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 34,0 godz. - pobranie z sieci i zainstalowanie aplikacji GIS niezbędnej do wykonywania ćwiczeń samodzielnych 4,0 godz. - przygotowanie do sprawdzianu z wiedzy teoretycznej 10,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń i praca nad projektem1 10,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 24,0 godz. 58,0 godz. - zajęcia praktyczne 57,0 godz. liczba punktów ECTS = 58,00 godz.: 27,50 godz./ects = 2,11 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,17 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,83 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 2,07 57,0 godz.

79 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A CFW TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD TERRARYSTYKA TERRARISTICS Wykłady mają za zadanie przybliżenie studentom znaczenia, pojęć i zasad związanych z funkcjonowaniem terrariów. W czasie zajęć omawiane są zasady konstruowania różnych typów terrariów, dobór ich wyposażenia i niezbędnych urządzeń, a także zwierząt terraryjnych z uwzględnieniem ich właściwej pielęgnacji. Omawiany jest dobór zwierząt terraryjnych ze względu na ich biologię, przystosowania do różnych biotopów i różnych trybów życia, a także wzajemne możliwe interakcje. Żywienie zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem źródeł pochodzenia pokarmu w tym prowadzenie hodowli karmowych. Przedstawiona zostanie problematyka ginięcia ze środowiska naturalnego gatunków hodowanych w terrariach w świetle prawnej ochrony zwierząt w Polsce ĆWICZENIA Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z ideą terrarystyki jako amatorskiej hodowli zwierząt kręgowych i bezkręgowych w terrariach. Zdobywają wiedzę o hodowli poszczególnych grup zwierząt terraryjnych (mięczaków, owadów, pajęczaków, płazów i gadów), ich wymaganiach hodowlanych oraz szeroko rozumianej biologii i ekologii. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na stworzenie owym organizmom warunków jak najbardziej zbliżonych do występujących w naturze, a także na właściwą pielęgnację i żywienie. CEL KSZTAŁCENIA Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z gatunkami zwierząt hodowanymi w terrariach, potencjalnymi możliwościami i ograniczeniami hodowli oraz ideą terrarystyki jako amatorskiej hodowli kręgowców i bezkręgowców w wiwariach OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W05+, R2A_U05+, R2A_U06+, R2A_K01+, R2A_K05+ Symbole efektów kierunkowych K2_W21+, K2_U08+, K2_U13+, K2_K01+, K2_K05+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - ma wiedzę na temat funkcjonowania, zasad właściwego urządzania terrariów i odpowiedniego doboru zwierząt mogących je zasiedlać (K2_W21) Umiejętności U1 - potrafi tworzyć i rozwijać formy przedsiębiorczości indywidualnej mające na celu poprawę jakości życia człowieka związanej z terrarystyką (K2_U08) U2 - planuje układy terrarystyczne z uwzględnieniem potrzeb hodowanych w nich organizmów, umiejętnie obiera zespoły hodowanych w nich organizmów (K2_U13) Kompetencje społeczne K1 - Docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się (K2_K01) K2 - zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności prawnej i etycznej związanej z chowem i hodowlą zwierząt terraryjnych (K2_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Bruins E, 2001r., "Encyklopedie terraristyky", wyd. Rebo, Dobrejovice, s.319, 2) Przybyszewski C., 1986r., "Zwierzęta w terrarium", wyd. Glob, Szczecin, s.246, 3) Siegfried Schmitz, 1998r., "Zwierzęta w terrarium", wyd. MULTICO,MULTICOWarszawa, s.128, 4) Gorazdowski m, Kaczorowski m., 2005r., "Leksykon zwierząt terraryjnych ", wyd. MULTICO Warszawa, s.152, 5) Rogner M, 1995r., "Moje pierwsze terrarium", wyd. MULTICO Warszawa, s.68. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Borkowski W., 2006r., "Boa dusiciel. Poradnik hodowcy.", wyd. ARF design & media, s.96, 2) Stefańscy A i R, 1995r., "Gekony w terrarium", wyd. Oficyna Wydawnicza "HOŻA, s.80, 3) Gajownik M. Gromek, M. Hryniewicz A., 1997r., "Żółwie lądowe i wodne", wyd. MG PUH Mirosław Gromek, Białystok, s.69, 4) magazyn, "Reptile Hobbyist", wyd. T.F.H. Publications Inc. Ltd. Neptune City. Przedmiot/moduł: TERRARYSTYKA Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: CFW-elektyw wydziałowy do wyboru Kod ECTS: CFW Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - informacyjny z prezentacją multimedialną (elementy dyskusji na temat zasad hodowli w terrariach) (W1, K1, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - ćwiczenia audytoryjne, prezentacje, dyskusja, schemat hodowlany, praca w grupach (W1, U1, U2, K1, K2) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - oceniana aktywność w dyskusji po i w trakcie przedstawianego seminarium o warunkach i zasadach hodowli zwierząt w terrariach a także w trakcie wykładów. (K1, K2) Kolokwium pisemne 1 - test zawierający pytania otwarte sprawdzający wiedzę treści wykładów i ćwiczeń (W1) Ocena zdolności do samokształcenia 1 - ocena merytoryczna prezentacji na zadany temat (W1) Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - prezentacja multimedialna na zadany temat zawierająca opis (schemat hodowlany) terrrarium przystosowanego do hodowli danego gatunku -oceniana wartość merytoryczna oraz sposób przedstawienia (U1, U2) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 327, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Katarzyna Teresa Targońska Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Katarzyna Teresa Targońska Uwagi dodatkowe: Zajęcia maksymalnie w 24 osobowych grupach

80 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B TERRARYSTYKA TERRARISTICS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - opracowanie prezentacji na zadany temat 8,0 godz. - opracowanie układu hodowlanego danego gatunku (schemat) 3,0 godz. - przygotowanie do kolokwium teoretycznego z treści wykładów i ćwiczeń 9,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 20,0 godz. 51,0 godz. - zajęcia praktyczne 26,0 godz. liczba punktów ECTS = 51,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,04 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,22 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,78 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,04 26,0 godz.

81 C,5 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A WPŁYW AKWAKULTURY NA ŚRODOWISKO AQUACULTURE IMPACT TO ENVIRONMENT Studenci zostaną zapoznani z wiedza dotyczącą akwakultury światowej, jej wielkości i dynamiki zmian oraz rodzajów wód w których jest prowadzona. Omówiony zostanie różnorodny wpływ: pozytywny i negatywny akwakultury na środowisko oraz możliwości zastosowania zaawansowanej bio-technologicznie akwakultury do ratowania zagrożonych gatunków lub populacji organizmów wodnych. Szczegółowo zostanie przedstawiony wpływ wybranych zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych pochodzących z hodowli akwakulturowych na środowisko. ĆWICZENIA Na ćwiczeniach studenci zdobywają wiedzę o niekorzystnym wpływie akwakultury na środowisko i sposobach zapobiegania jemu. Omawiane są kwestie zanieczyszczeń biologicznych oraz chemicznych pochodzenia akwakulturowego. Studenci zaznajamiają się z pozytywną rolą akwakultury w ochronie środowiska wodnego na przykładzie restytucji wybranych, w tym rodzimych gatunków. Zdobywają wiedzę o wpływie wprowadzania gatunków nierodzimych (introdukowanych, zawleczonych) i tych, które uciekły z hodowli na środowisko wodne. Przedstawione zostaną szczegółowe kwestie zastosowania najnowszych bio-technologii stosowanych w akwakulturze w celu ochrony i ich wpływu na środowisko CEL KSZTAŁCENIA Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu różnorodnego wpływu akwakultury na środowisko, przykładami korzystnego i niekorzystnego wpływu zróżnicowanych systemów hodowli różnych organizmów wodnych na środowisko, celami i zasadami restytucji zagrożonych gatunków.znać najnowsze metody bio-technologiczne stosowane w restytucji organizmów wodnych. Umieć ocenić teoretycznie efekty prowadzonych akcji restytucyjnych. Znać i dawać przykłady pozytywnego oraz negatywnego wpływu akwakultury na środowisko. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W03+, R2A_W05+, R2A_W06+, R2A_U07+, R2A_K05+, R2A_K06+, R2A_K07+ Symbole efektów kierunkowych K2_W07+, K2_W14+, K2_W20+, K2_U09+, K2_K05+, K2_K06+, K2_K07+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - charakteryzuje metody ochrony i restytucji wybranych gatunków ryb (K2_W07) W2 - objaśnia wpływ różnych systemów chowu i hodowli organizmów wodnych środowisko przyrodnicze (K2_W14) W3 - zna i wskazuje systemy chowu ryb i bezkręgowców wodnych sprzyjające środowisku przyrodniczemu (K2_W20) Umiejętności U1 - analizuje i ocenia korzyści i zagrożenia płynące z podejmowanych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów związanych z wpływem akwakultury na środowisko (K2_U09) Kompetencje społeczne K1 - zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności etycznej związanej z chowem i hodowlą organizmów wodnych (K2_K05) K2 - ma świadomość zagrożeń i/lub potencjalnie negatywnych skutków chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych dla środowiska naturalnego, jak również zna działania ograniczające ryzyko wynikające z takiej działalności (K2_K06) K3 - docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się, doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia swoich kwalifikacji (K2_K07) LITERATURA PODSTAWOWA 1) L. Creswell, Y. Harache, 1997r., ". Island Aquaculture and Tropical Aquaculture.", wyd. European Aquaculture Society, Oostende, Belgium, s. 353, 2) R. Flos, L. Creswell, 2000r., "Responsible Aquaculture in the New Millennium.", wyd. European Aquaculture Society, Oostende, Belgium,, s.834, 3) Bojarwoski A., Jeleñski J., Jelonek M., Litewka T., Wyżga B., Zalewski J., 2005r., "Zasady dobrej praktyki utrzymania rzek i potoków górskich.", wyd. Ministerstwo ŚrodowiskaDepartament Zasobów wodnyc, s.143, 4) miesięcznik, "Fisheries,", wyd. American Fisheries Society, 5) miesięcznik, "Aquaculture Europe", wyd. European AquacultureSociety. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) strony i witryny internetowe np., "http://www.fao.org/fishery". Przedmiot/moduł: WPŁYW AKWAKULTURY NA ŚRODOWISKO Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy Kod ECTS: C Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/2 Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne, wykład Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/1 Ćwiczenia: 15/1 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny z prezentacja multimedialną i elementami dyskusji (W2, W3, K2) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - ćwiczenia: ćwiczenia audytoryjne, prezentacje, dyskusja (W1, W2, W3, U1, K1, K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Udział w dyskusji 1 - oceniana aktywność studenta podczas dyskusji (K1, K2, K3) Kolokwium pisemne 1 - test zawierający pytania z treści wykładów i ćwiczeń (W1, W2, W3) Ocena zdolności do samokształcenia 1 - na podstawie oceny merytorycznej prezentacji (W2) Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - 1 prezentacja w formie multimedialnej na zadany temat z elementami dyskusji po prezentacji. Oceniany sposób przedstawienia i merytoryczna wartość oraz dobór materiałów źródłowych (U1) Liczba punktów,5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Akwarystyka słodkowodna Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 327, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk, dr inż. Katarzyna Teresa Targońska

82 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B,5 WPŁYW AKWAKULTURY NA ŚRODOWISKO AQUACULTURE IMPACT TO ENVIRONMENT Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - konsultacje 1,0 godz. - udział w wykładach 15,0 godz. - udział w ćwiczeniach 15,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: 31,0 godz. - przygotowanie do kolokwiumteoretycznego z treści wykładów i ćwiczeń 10,0 godz. - przygotowanie do ćwiczeń 13,0 godz. - przygotowanie prezentacji (ppt) 9,0 godz. W tym zajęcia praktyczne: godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 32,0 godz. 63,0 godz. - zajęcia praktyczne 27,0 godz. liczba punktów ECTS = 63,00 godz.: 25,00 godz./ects = 2,52 ECTS w zaokrągleniu: 2,5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,23 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,27 punktów ECTS. Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 1,08 27,0 godz.

83 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A CFW TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD WĘDKARSTWO ANGLING Rozwój wędkarstwa w Polsce i na świecie. Wędkarskie zagospodarowanie wód jako forma ich rekreacyjnego wykorzystania. Rejestracja i ankietyzacja połowów wędkarskich jako elementy gospodarki rybackiej. Organizacja przedsięwzięć wędkarskich. Prawne aspekty połowów rekreacyjnych. Uwarunkowania i organizacja wędkarstwa w różnych systemach, turystyka wędkarska. Wzajemne oddziaływania pomiędzy wędkarstwem, a stanem środowiska. Wykorzystanie połowów wędkarskich do monitoringu środowiskowego. Specyficzne cechy wędkowania w różnych kategoriach wód. Łowiska specjalne jako dodatkowy element wzbogacający ofertę rybackich użytkowników wód i gospodarstw agroturystycznych. ĆWICZENIA Praktyczne zapoznanie z technikami wędkowania: połowy gruntowe, spinning, wędkarstwo muchowe, połowy podlodowe, wędkarstwo morskie. Wykorzystanie rejestracji i ankietyzacji połowów wędkarskich jako elementów gospodarki rybackiej. Przygotowanie założeń do rejestracji i ankietyzacji połowów wędkarskich. Łowiska specjalne jako dodatkowy element wzbogacający ofertę rybackich użytkowników wód i gospodarstw agroturystycznych. Wykonanie założeń łowiska komercyjnego. CEL KSZTAŁCENIA Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą historii wędkarstwa, form i warunków w jakich uprawiane jest wędkarstwo, sposobów zarabiania pieniędzy na przedsięwzięciach wędkarskich. Ponadto po odbyciu zajęć z przedmiotu student powinien orientować się w uwarunkowaniach prawnych i środowiskowych związanych z wędkarstwem. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R2A_W05+, R2A_U06+, R2A_K05+, R2A_K07+, R2A_K08+, InzA_W01+, InzA_W05+, InzA_K01+, InzA_K02+ Symbole efektów kierunkowych K2_W21+, K2_U08+, K2_K05+, K2_K07+, K2_K08+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W1 - posiada wiedzę dotyczącą historii wędkarstwa warunków i form w jakich uprawiane jest wędkarstwo oraz roli wędkarstwa w rozwoju obszarów wiejskich. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu wędkarstwa. Ponadto po po odbyciu zajęć z przedmiotu student powinien orientować się w uwarunkowaniach prawnych i środowiskowych związanych z w (K2_W21) Umiejętności U1 - posiada zdolność do samodzielnego tworzenia przedsięwzięć o charakterze wędkarskim. Potrafi tworzyć i rozwijać różne formy przedsiębiorczości indywidualnej w akwakulturze mające na celu poprawę jakości życia człowieka (K2_U08) Kompetencje społeczne K1 - rozumie i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej związanej z wędkarstwem i jego wpływem na dobrostan ryb. Wykazuje zrozumienie mechanizmów korzystania ze środowiska wodnego dla celów związanych z wędkarstwem (K2_K05) K2 - docenia potrzebę ukierunkowanego dokształcania się, wykazuje aktywność w dążeniu do doskonalenia swoich umiejętności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zawodzie ichtiologa (K2_K07) K3 - jest otwarty na wszelkie inicjatywy i innowacje technologiczne podnoszące efektywność i opłacalność (rentowność) akwakultury (K2_K08) LITERATURA PODSTAWOWA 1) A. Wołos,, 1999r., "Znaczenie wędkarstwa w Polsce.", wyd. Wydawnictwo IRŚ, 2) A. Wołos, R. Wojda red., 1998r., "Łowiska specjalne, organizacja i zarządzanie", wyd. Wydawnictwo IRŚ, 3) A. Wołos,, 1994r., "Wędkarstwo jako element użytkowania jezior w Aktualne problemy rybactwa jeziorowego", wyd. Wydawnictwo IRŚ, 4) Zbiorowa, 2003r., "Wędkarstwo przeszłość- teraźniejszość- przyszłość materiały konferencji naukowej Łódź", wyd. Wydawnictwo PZW. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) A. Wołos, M. Teodorowicz, H. Chmielewski, J. Grzegorczyk,., 1999r., "Rejestracja połowów wędkarskich, 1998", wyd. Centrum Projektowe Rybactwo, Wędkarstwo, Ochrona W, 2) A. Wołos, M. Teodorowicz, H. Chmielewski, J. Grzegorczyk,., 2000r., "Rejestracja połowów wędkarskich, 1999", wyd. Centrum Projektowe Rybactwo, Wędkarstwo, Ochrona W, 3) A. Wołos, M. Teodorowicz, H. Chmielewski, J. Grzegorczyk,., 2001r., "Rejestracja połowów wędkarskich, 2000", wyd. Centrum Projektowe Rybactwo, Wędkarstwo, Ochrona W, 4) Wszyscy, 2005r., "Artykuły", wyd. WW. Przedmiot/moduł: WĘDKARSTWO Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne Status przedmiotu: Fakultatywny Grupa przedmiotów: CFW-elektyw wydziałowy do wyboru Kod ECTS: CFW Kierunek studiów: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i akwarystyka Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia drugiego stopnia Rok/semestr: II/3 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: Wykład: 15/2 Ćwiczenia: 15/2 Formy i metody dydaktyczne Wykład Wykład - wykład informacyjny, wykład terenowy (W1) Ćwiczenia Ćwiczenia audytoryjne - Ćwiczenia audytoryjne (U1) Ćwiczenia praktyczne - Ćwiczenia warsztatowe (K1) Ćwiczenia terenowe - Zajęcia nad wodą (K2, K3) Forma i warunki zaliczenia Praca kontrolna 1 - Sprawdzenie wiedzy z tematyki ćwiczeń (U1, K1, K2, K3) Sprawdzian pisemny 1 - Sprawdzenie wiedzy z zakresu wykładów (W1) Liczba punktów Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające:. Wymagania wstępne:. Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biologii i Hodowli Ryb adres: ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 338, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Bogdan Michał Wziątek Osoby prowadzące przedmiot: dr inż. Bogdan Michał Wziątek

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 49/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 49/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwała nr 49/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku zootechnika o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Żywienie człowieka i ocena żywności

Żywienie człowieka i ocena żywności Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 91-2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca.2015 r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2015/2016 efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik 6 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: Rybactwo Specjalność: Akwakultura i Ochrona Środowiska Wodnego Poziom

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI Opis efektów kształcenia dla kierunku Kierunek gospodarka przestrzenna to studia

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Załącznik 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego nr 23/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Wprowadzenie do statystyki Introduction to statistics Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Wołek Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. Jerzy Wołek doktoranci

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Statystyka w biologii

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Opis przedmiotu: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 25.09.2013 Karta - Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Opis : Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Kod Nazwa Wersja TR.SIK301 Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacja i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacja i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 384/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacja i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Hodowli i Biologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Przedmiot ogólnouczelniany Absolwent na rynku pracy. KOD F/II/st/N1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Przedmiot ogólnouczelniany Absolwent na rynku pracy. KOD F/II/st/N1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Przedmiot ogólnouczelniany Absolwent na rynku pracy KOD F/II/st/N1 2. KIERUNEK/PROFIL KSZTAŁCENIA 1 : Fizjoterapia/profil praktyczny 3. POZIOM/FORMA STUDIÓW 2 : II

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu Załącznik 5 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu 10.0-WX-PR-PDAN01-Ć-14_pNadGenKQTAZ Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. Uchwała nr 62/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu kierunku studiów medycyna roślin oraz

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Prawo ochrony środowiska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Przyrody Protection of Nature Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r.

Uchwała nr 24/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r. Uchwała nr 24/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku informatyka i agroinżynieria o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_14

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim prowadzonego

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo