KONIEC FINANSOWYCH PROBLEMÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONIEC FINANSOWYCH PROBLEMÓW"

Transkrypt

1 NR 1 (06) MARZEC POD ZNAKIEM OPIEKUŃCZEGO WĘŻA FIRMA MIKRO RUSZA PO PIENIĄDZE KONIEC FINANSOWYCH PROBLEMÓW POLSKICH INNOWATORÓW KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM

2 SPIS TREŚCI TEMAT NUMERU / 4 POD ZNAKIEM OPIEKUŃCZEGO WĘŻA NA TY Z TWÓRCZOŚCIĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ / 6 KONSEKWENCJE ZASADY 20/80 Z POZNANIA / 8 FIRMA MIKRO RUSZA PO PIENIĄDZE Z NAMI WYBIJESZ SIĘ POZA PRZECIĘTNOŚĆ POLSKA / 11 KOMERCJALIZACJA FUNDUSZEM Z PERSPEKTYWY MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY FORUM INWESTYCYJNE KONIEC FINANSOWYCH PROBLEMÓW POLSKICH INNOWATORÓW FUNDUSZE WKROCZYŁY DO GRY INNOWACYJNA EUROPA / 18 PLATO CZYLI PLATON INNOWACJE Z DOSTAWĄ DO DRZWI PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH / 20 WSPARCIE DLA INNOWACJI I WIEDZY W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ IINOWACYJNOŚĆ INSPIRUJE PROGRAM DLA EUROPY ŚRODKOWEJ INFORMACJE, WYDARZENIA, ZAPROSZENIA / 22 REDAKCJA: Anna Tórz (red. nacz.), Jacek Guliński, Paweł Bartoszek, Maciej Nowak PROJEKT, SKŁAD: Morski Studio Grafi czne DRUK: Zakłady Poligrafi czne Serigraf ISSN / IQ / NR 1 / 2008

3 SŁOWO WSTĘPNE Szanowni Państwo, Gdy ponad dwa miesiące temu zastanawiałam się nad koncepcją tego numeru kwartalnika IQ zadzwonił telefon. Kolejna osoba pytała, w jaki sposób mogłaby zdobyć pieniądze na rozkręcenie własnej fi rmy. Była to jedna z dziesiątek rozmów na ten temat. Pomyślałam, że warto zebrać w jednym miejscu informacje o różnych źródłach pozyskiwania środków na założenie i prowadzenie własnej fi rmy. Efektem tych rozważań i rozmów jest numer IQ, który oddaję w Państwa ręce. Zapraszam do lektury artykułów napisanych przez młodych przedsiębiorców, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z kontaktów z instytucjami fi nansującymi działalność początkujących fi rm. Uzupełnieniem tych relacji są materiały charakteryzujące poszczególne formy wspierania rozwoju mikroprzedsiębiorstw, artykuły przybliżające programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz kolejny odcinek cyklu Na ty z twórczością i przedsiębiorczością tym razem poruszający kwestię skutków niedbałości w prowadzeniu biznesu. Zapraszam także do zapoznania się z pierwszą częścią listy instytucji fi nansowych wspierających rozwój MŚP. W tym numerze przedstawiamy spis funduszy poręczeń kredytowych. W numerze kolejnym znajdą Państwo listę funduszy pożyczkowych oraz funduszy kapitału zalążkowego. Polecam też opowieść o pytonie oraz rozrastającej się pajęczynie. Anna Tórz IQ / NR 1 / 2008 / 3

4 TEMAT NUMERU Agnieszka Fiedler Zespół projektu CambridgePYTHON CAMBRIDGEPYTHON TO PROJEKT WSPIERAJĄCY INNOWACYJNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKĄ REALIZOWANY Z WYKORZY- STANIEM METOD WYPRACOWANYCH W CAMBRIDGE. W CENTRUM ZAINTERESOWANIA PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ GŁÓWNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z DZIE- DZINY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI (ICT INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY). POD ZNAKIEM OPIEKUŃCZEGO WĘŻA Cambridge Nazwa tego sławnego brytyjskiego uniwersytetu znalazła się w tytule projektu nie bez przyczyny. Inspiracją do powstania CambridgePYTHON była bowiem działalność tej uczelni i skupionej wokół niej Doliny Krzemowej oraz specyfi czna fi lozofi a patrzenia na naukę i biznes, w myśl której traktuje się je jak dwa dopełniające się elementy nauka inspiruje menedżerów, a biznes poprzez komercjalizację odkryć naukowych przyczynia się do rozwoju gospodarczego. W modelu anglosaskim podkreśla się szczególny charakter współpracy nauki i biznesu. Co więcej, współpraca ta musi być osadzona w odpowiednim środowisku. Owo otoczenie to społeczność ludzi otwartych i pragmatycznych, wśród których są zarówno badacze, jak i przedsiębiorcy, menedżerowie i przedstawiciele instytucji fi nansowych. Siłą tej grupy nie są poszczególni jej członkowie, ale relacje pomiędzy nimi. I właśnie łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych, dostępność kapitału, bliskość młodych naukowców i ekspertów przesądza o efektywności inkubacji przedsięwzięć innowacyjnych. Python Również drugi człon nazwy słowo PYTHON ma swoje korzenie w Cambridge. Wykładający tam prof. Shailendra Vyakarnam (Shail), użył pojęcia pythoning, jako terminu opisującego bardziej zaawansowany system wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Według niego samo wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości w tradycyjnym rozumieniu, której synonimem jest inkubator, to za mało. Shail porównał proces inkubowania innowacyjnych fi rm do opieki pytona nad swoim potomstwem. Ten gatunek węża składa jaja, które natychmiast po złożeniu sklejają się ze sobą. Dzięki temu pyton może owinąć się wokół nich i zapewnić im odpowiednią temperaturę do rozwoju. Po około stu dniach wykluwają się młode są silne i gotowe do samodzielnego życia. Model Cambridge jest w swej istocie stworzony na podobieństwo tego doskonałego inkubatora biologicznego. Zdaniem prof. Vyakarnama, infrastruktura jakkolwiek bardzo ważna ma znaczenie Wykład prof. Shailendra Vyakarnam (Shail) podczas inauguracji projektu CambridgePYTHON 4 / IQ / NR 1 / 2008

5 TEMAT NUMERU drugorzędne, natomiast najważniejszymi elementami w procesie inkubacji są odpowiednia atmosfera oraz ludzie zaangażowani we wspieranie startujących przedsięwzięć. Shail twierdzi, że powstające przedsięwzięcia potrzebują przede wszystkim osadzenia w odpowiedniej kulturze przedsiębiorczości i oparcia swoich działań na życzliwym otoczeniu społecznym. Stąd idea oplatania powstających przedsięwzięć siecią kontaktów i oparcie tego pomysłu na sposobie, w jaki pyton opiekuje się potomstwem. Projekt Celem projektu CambridgePYTHON jest nauczanie młodych ludzi przedsiębiorczego myślenia, a także stworzenie sieci połączeń społecznych między innowatorami a ludźmi biznesu. Nad jego realizacją czuwa ponad dwudziestoosobowa grupa młodych naukowców oraz studentów wiodących warszawskich uczelni, m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, sprawdzonych we wcześniejszych działaniach. Zespół zarządzający to specjaliści z różnych dziedzin mający doświadczenie zarówno w biznesie jak i nowych technologiach. Projekt jest wspierany przez: Ambasadę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie, University of Cambridge, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich inwestorów wysokiego ryzyka oraz kilka, działających pro publico bono, fi rm konsultingowych, prawniczych, public relations oraz innych instytucji i przedsiębiorstw. 3xW albo 4xI Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2007 r. Wówczas to odbyła się pilotażowa edycja konkursu Wiesz, Wymyśl, Wygraj!. Konkurs skierowany głównie do studentów i młodych naukowców miał wskazać najlepsze pomysły na biznes, głównie z dziedziny technologii informacyjnych (ICT), i pomóc w uzyskaniu funduszy ze strony kapitału prywatnego. Zwycięzcy, zamiast coraz powszechniejszej umiejętności tworzenia biznesplanu i kilku tysięcy złotych na start, mieli szansę otrzymać fundusze na wprowadzenie swojej fi rmy na rynek, a od specjalistów z innych dziedzin, know-how jak skutecznie na nim funkcjonować. Pierwsza edycja konkursu została podzielona na trzy etapy. W trakcie pierwszego - Information&Inspiration trwającego od marca do czerwca 2007 r. przyjmowane były zgłoszenia. Spośród prawie 50 aplikacji (wszystkie z obszaru ICT) do drugiego etapu (Improvement) wybrano ostatecznie 14 pomysłów. Ich autorzy, przy wsparciu fi rm konsultingowych (McKinsey&Company, Grupa Strategia, Milstar) oraz zespołu CambridgePYTHON, przez całe wakacje dopracowywali swoje propozycje inwestycyjne. Po trzech miesiącach intensywnej pracy, w trzecim etapie (Investment) znalazło się 7 zespołów. Jesienią zaprezentowały one swoje projekty potencjalnym inwestorom. W rezultacie 5 pomysłów otrzymało propozycje fi nansowania. Niektóre z nich od kilku równocześnie! W chwili obecnej część zespołów jest już na etapie zaawansowanych negocjacji. Edukacja Aby dodatkowo propagować tematykę przedsiębiorczości w środowisku akademickim, zespół projektu CambridgePYTHON przeprowadził na Politechnice Warszawskiej ogólnouczelniany wykład pt. Nauka i biznes, czyli jak robią to w Cambridge. Wykład, który odbył się w semestrze zimowym 2007/2008, był dostępny również dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Jego formuła oparta została na programie Enterprise Tuesday, którego autorem jest prof. Shailendra Vyakarnam. Zajęcia wzorowano na wykładach prowadzonych w Judge Business School University of Cambridge. Ich celem było zapoznanie uczestników z metodami komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wzorców zaczerpniętych z University of Cambridge oraz zaprezentowanie możliwości przeniesienia doświadczeń anglosaskich na grunt polski. II edycja 14 lutego br. zainaugurowana została IIedycja konkursu Wiesz, Wymyśl, Wygraj!. Uroczystość, która odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., swoją obecnością uświetnili m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz konsul generalny Wielkiej Brytanii Paul Fox. Gościem honorowym był prof. Shailendra Vyakarnam. Obecna edycja konkursu jest przeprowadzana analogicznie do poprzedniej. W tym roku organizatorzy chcieliby zachęcić do udziału w konkursie osoby z pomysłami z pogranicza ICT, np. inżynierii materiałowej lub biotechnologii. Powinny one zgłaszać się do końca maja, za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej projektu IQ / NR 1 / 2008 / 5

6 NA TY Z TWÓRCZOŚCIĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ Jan D. Antoszkiewicz Prof. zw. dr hab. Dziekan Wydziału w Warszawie Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz Clark University, Prezes i współwłaściciel Leo May Consulting Sp. z o.o. Dyrektor Ośrodka Innowacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości JESTEŚMY MŁODZI, CHCEMY DZIAŁAĆ, SZYBKO, JAK NAJSZYB- CIEJ OSIĄGAĆ IMPONUJĄCE WYNIKI! UWAŻAMY, ŻE MYŚLIMY GLOBAL- NIE, ALE NIE ZWRACAMY UWAGI NA SZCZEGÓŁY. ODCINEK TRZECI KONSEKWENCJE ZASADY 20/80, CZYLI PRAWO PARETO W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA Diabeł ukryty w szczegółach W pierwszym odcinku podkreślałem, że dobrze mieć pomysł, najlepiej dobry pomysł. Jeszcze lepiej, gdy nasz pomysł daje się szybko urzeczywistnić bez stresów i specjalnych utrudnień. Niestety, w praktyce gospodarczej jest to rzadki przypadek. Zwróciłem także uwagę, że myślenie pozytywne to główny motor myślenia twórczego (czyli znajdowania pomysłów) i katalizator postaw przedsiębiorczych. W drugim odcinku omówiłem zasadę Pareto, inaczej zwaną zasadą 20/80. Innymi słowy, wskazywałem gdzie szukać, aby mieć najlepsze wyniki. W tym odcinku pragnę się zająć pewnym ważnym zjawiskiem, które jest konsekwencją zasady Pareto, a w szczególności konsekwencją braku dbałości o szczegóły. Brak dbałości o szczegóły, zarówno w wykonywanej pracy, w podejmowanych działaniach, jak i w życiu codziennym, jest zaprzeczeniem i odwrotnością nastawienia pozytywnego. Puszczenie spraw na żywioł, czy brak zadbania w pracy o detale, w konsekwencji zawsze wiedzie do negatywnych wyników. Przedsiębiorczy człowiek student, menedżer przywiązuje ogromną wagę do szczegółów, wiedząc że w ostatecznym rozrachunku mają one zasadnicze znaczenie dla jakości efektów. Innymi słowy odpuszczanie sobie w dowolnej dziedzinie życia, ma istotne znaczenie dla efektywności i skuteczności w osiąganiu rezultatów. Rozbite okna Na początku lat 80-tych XX w., w artykule Broken Windows w Atlantic Monthly, James Q. Wilson i George L. Kelling, na potrzeby kryminologii sformułowali Teorię rozbitych okien. Szybko okazało się, że ma ona znacznie szersze zastosowanie. Z powodzeniem może być odniesiona do funkcjonowania biznesu czy aktywności studenckiej. Ma także swoje olbrzymie znaczenie w działaniach związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością. Autorzy tego podejścia zauważyli, że rozbite okno, które nie zostało naprawione, wysyła niezwykle ważny sygnał pokazuje, że właściciel budynku nie zauważa problemu, bądź że nie zależy mu na jego rozwiązaniu. W danej okolicy wszystko jest dozwolone, bezkarnie można robić czy mówić co nam się podoba (mówienie co nam się podoba wcale nie oznacza demokracji). Taka postawa, nie tylko coraz bardziej oddala nas od zdrowej demokracji, lecz niebezpiecznie popycha nas w stronę anarchii. Stąd podświadomy przekaz w tej okolicy nikt o nie dba o porządek, nie ma gospodarza, mogą zatem bezkarnie uchodzić drobne nieprawości, kradzieże, napaści, niszczenie ścian budynków... Sytuacja sugeruje: rób to co ci się podoba, nikogo to nie obchodzi. Dlatego szybko dochodzi do eskalacji przemocy. Wilson i Kelling wykazali, że rozbite okno zdawałoby się samo w sobie będące drobnym incydentem może szybko doprowadzać do lawiny problemów znacznie poważniejszych. To pozornie drobne zdarzenie, mały szczegół wyraźnie sygnalizuje, że ludzie odpowiedzialni za ten teren albo nie radzą sobie z sytuacją, albo nie są nią zainteresowani (czytaj: nie obchodzą ich szczegóły), a więc każdy może robić co mu się rzewnie podoba, a to prowadzi do bezprawia. Bezkarność może lawinowo przekształcić się w poważne naruszenia prawa. Praktyka Krytycy przyjęli tę teorię ze sceptycyzmem, wychodząc z założenia, że poświęcenie uwagi drobnym wykroczeniom, których zawsze jest dużo (Uwaga! Pareto obowiązuje!) spowoduje, że mniej czasu poświęcimy na znacznie poważniejsze przestępstwa. Praktyka jednak bardzo wyraźnie potwierdziła słuszność teorii Wilsona i Kellinga. Szczególnie zaświadczyły o tym działania, które wprowadził w 1994 r. w Nowym Yorku, jego burmistrz Rudolf Guliani twórca i konsekwentny realizator polityki zero tolerancji. Polityka ta była stosowana w odniesieniu do wszystkich przestępstw popełnianych w tej metropolii, a celem było bezpieczniejsze miasto. Tak się stało! Działania rozpoczął od zwalczania drobnych wykroczeń, pozbycia się prostytutek i sutenerów z Times Square, czy usunięcia graffiti z wagonów metra. Statystki potwierdziły słuszność tej polityki w ciągu kolejnych lat spadła liczba morderstw, pobić, rozbojów i innych przestępstw z użyciem siły. A wszystko zaczęło się od graffi ti w wagonach metra! W tym miejscu należy zauważyć, iż nie powinno się porównywać polityki Gulianiego z podejściem zero tolerancji sformułowanym przez pewnego ministra, gdyż jego stosunek do tego ważnego problemu był wybiórczym potraktowaniem zagadnienia. Skutki niedbałości Na rozbite okno należy patrzeć, jak na zdarzenie, któremu nie poświęciliśmy należytej uwagi, a które zachęca do odpuszczania sobie. Ten mechanizm można zaobserwować także w biznesie. Bez profesjonalnej opieki (czytaj: sprawnego zarządzania), fi rma przestaje należycie funkcjonować. Brak 6 / IQ / NR 1 / 2008

7 NA TY Z TWÓRCZOŚCIĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ menedżera powoduje stopniowe rozprężanie funkcjonowania fi rmy, a w efekcie obniżone wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Brak dbałości o pozornie mało ważne szczegóły może stać się istotną informacją dla otoczenia. Klient otrzymuje negatywny sygnał o relacjach wewnątrz przedsiębiorstwa. Postrzega fi rmę, jako podmiot, któremu nie zależy na dobrym imieniu, który nie potrafi dotrzymywać zobowiązań, jest źle zarządzany. Dochodzi do wniosku, że przedsiębiorstwo tak się rozrosło, że przestało troszczyć się o klienta, pozostawiając istotne sprawy swojemu losowi. Każda taka opinia może być początkiem końca fi rmy. Osoba przedsiębiorcza dba o szczegóły intuicyjnie wyczuwając, że każde odpuszczenie sobie zachęca innych, aby czynili podobnie. W takim przypadku przedsięwzięcie, zamiast prowadzić do sukcesu, powoli rozmywa się i rozpada. Wielu menedżerów uważa, że drobiazgi nie mają znaczenia, a potem dziwi się, że zamiast spodziewanych sukcesów przychodzą niespodziewane porażki. Staropolskie przysłowie powiada, że diabeł jest ukryty w szczegółach. Jego nowa wersja mówi o rozbitych oknach. Od diabła do okien Staropolskie przysłowie powiada, że diabeł jest ukryty w szczegółach. Jego nowa wersja mówi o rozbitych oknach. Oba te stwierdzenia można interpretować poprzez zasadę Pareto. Obowiązuje tu jej szczególny przypadek 5/50, czyli zdarzenia dotyczące zachowań w sferze trywialnej. Oznacza to, że połowa naszych zachowań czy działań daje tylko do 5% efektów. W tym przypadku poprzez małe zaniechania powstają znaczące efekty (negatywne). Warto więc raz jeszcze przypomnieć wybitną intuicję Johanna Wolfganga von Goethe, który zauważył, że rzeczy najbardziej istotnych, nigdy nie wolno zostawiać na łasce rzeczy najmniej istotnych. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się odkryć ciekawe zdarzenia w Waszym życiu, które układały się lub podlegały zasadzie 20/80, jak również zidentyfi kować szczegóły, które zgodnie z zasadą 5/50 prowadziły na manowce. IQ / NR 1 / 2008 / 7

8 Z POZNANIA FIRMA MIKRO RUSZA PO PIENIĄDZE Magdalena Mejer Medic-Travel Wojciech Przygocki Inkubator Technologiczny, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM CZY DOSKONAŁY POMYSŁ WYSTARCZY, ABY OSIĄGNĄĆ SUKCES W BIZNESIE? BYĆ MOŻE. JEDNAK BEZ WYSTARCZA- JĄCEGO KAPITAŁU NAWET NAJLEPIEJ ROKUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE MOŻE NIE SPROSTAĆ TRUDNOŚCIOM, JAKIE NA NIE CZYHAJĄ. WARTO SPRAWDZIĆ O JAKIE ŚRODKI, GDZIE I NA JAKICH WARUNKACH MOŻE STARAĆ SIĘ POCZĄT- KUJĄCY PRZEDSIĘBIORCA. O ZALETACH I WADACH POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OPOWIE MAGDALENA MEJER WSPÓŁWŁAŚCICIELKA FIRMY MEDIC-TAVEL, LAUREATKA KONKURSU POMYSŁ NA BIZNES. Początek drogi W ubiegłym roku brałam udział w VI edycji konkursu Pomysł na biznes fi nansowanego w ramach działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości wspomina Magdalena Mejer. Na decyzję o wzięciu udziału w tym przedsięwzięciu wpływ miała na pewno możliwość uczestniczenia w szkoleniach i skorzystania z doradztwa. Jednak tym, co ostatecznie zaważyło była szansa otrzymania wsparcia fi nansowego. Okazało się ono znaczącą pomocą i impulsem do rozpoczęcia własnej ddziałalności gospodarczej w branży turystyki zdrowotnej. Niestety wsparcie uzyskanie w ramach Działania 2.5 ZPORR nie zaspokoiło w pełni potrzeb fi nansowych mojego przedsiębiorstwa. Problemem okazał się fakt, że środki pochodzące z funduszy strukturalnych mogły zostać przeznaczane wyłącznie na zakup środków trwałych, np. sprzętu, oprogramowania, wyposażenia biura. Nie mogłam ich przeznaczać na działania marketingowe, reklamę, a nawet na przygotowanie strony internetowej czy obowiązkowe ubezpieczenie organizatorów turystyki. Przygoda z WARP-em Własne środki również okazały się niewystarczające. Dlatego zdecydowałam się na skorzystanie z oferty Funduszu Pożyczkowego Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o., gdzie można pozyskać kapitał także na środki obrotowe. Brałam również pod uwagę pożyczkę w Funduszu Mikro, ale oferowane tam kwoty okazały się dla mnie niewystarczające. Początkowo planowałam zaciągnięcie pożyczki w wysokości ok. 17 tys zł, ale szybko okazało się, że nie mam wystarczających zabezpieczeń wymaganych przez WARP, aby otrzymać taką kwotę. Na szczęście niespodziewanie z pomocą fi nansową przyszli przyjaciele i mogłam wnioskować o mniejszą kwotę. Pożyczanie od znajomych jest może niezręczne, ale za to o wiele tańsze, gdyż nie wiąże się z koniecznością płacenia prowizji czy odsetek. W WARP odsetki należą wprawdzie do jednych z najniższych, ale mimo wszystko stanowią dość wysoki dodatkowy koszt. Na etapie kompletowania wniosku o pożyczkę okazało się, że trzeba do niego załączyć ogromną ilość dokumentów, których uzyskanie jest czasochłonne i kosztowne. Na szczęście pracownicy WARP byli bardzo życzliwi i służyli radą. Po zebraniu wszystkich dokumentów, udokumentowaniu wkładu własnego oraz wskazaniu, na co chcę przeznaczyć pieniądze, w ciągu kilkunastu dni przyznano mi pożyczkę. Wszystkie formalności trwały około półtora miesiąca. Korzystając ze środków przyznanych przez WARP mam możliwość 3-miesięcznej karencji w spłacie. Na wydanie pieniędzy mam pół roku. Po tym okresie muszę wykazać, jakie wydatki poniosłam i czy są one zgodne z przedstawionymi wcześniej planami. Fundusze strukturalne wczoraj i dziś Konkurs Pomysł na biznes i wsparcie dla osób rozpoczynających działalność umożliwiły mi łagodny start w biznesie, jednak potrzebne były kolejne inwestycje w fi rmę. Dokładnie przeanalizowałam wszystkie za i przeciw poszczególnych źródeł pozyskania. Miałam obawy związane ze spłatą pożyczki. Jednak w moim przypadku pozytywy przeważyły. Zresztą bez reklamy i promocji nie mielibyśmy szansy osiągnięcia naszego celu, jakim jest rozwój biura podróży i działania w branży turystyki zdrowotnej oraz spełnienia marzenia bycia przedsiębiorcą. Gdzie szukać pieniędzy? Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W ramach projektów udzielone zostanie wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, które będzie obejmowało m.in.: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie środków fi nansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł na osobę; wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji na obejmujące fi nansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji. Projekty będą realizowane przez instytucje wspierające przedsiębiorczość na terenie Wielkopolski, które uzyskają dofi nansowanie 8 / IQ / NR 1 / 2008

9 Z POZNANIA w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w III kwartale 2008 r. Fundusz Pożyczkowy Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. O udzielenie pożyczki w Funduszu Pożyczkowym Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ubiegać mogą się mali przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego oraz absolwenci i bezrobotni rozpoczynający działalność gospodarczą na terenie tego województwa. Zasady udzielania pożyczek w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.: Pożyczka stanowi uzupełnienie środków własnych pożyczkobiorcy, minimalna wielkość wkładu własnego wynosi 25% przedsięwzięcia inwestycyjnego. Maksymalna jednostkowa kwota pożyczki wynosi nie więcej niż 120 tys. zł. Pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres do 60 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek wynosi 6,42% w skali roku (od 2 stycznia 2008 r.). Maksymalny okres karencji wynosi 6 miesięcy. Od przyznanej pożyczki pobiera się prowizję. Rozpatrzenie przez Agencję wniosku o pożyczkę nie może przekroczyć 20 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku. terytorium województwa wielkopolskiego; Poziom dofi nansowania może wynosić maksymalnie 60%. Wsparcie może być przeznaczone na projekty inwestycyjne (poziom dofi nansowania wynosi maksymalnie 200 tys. zł), lub projekty doradcze (poziom dofi nansowania wynosi maksymalnie 60 tys. zł). W 2008 r. w ramach I konkursu 7,5 mln zł zostało przeznaczonych na projekty inwestycyjne, a 0,5 mln zł na projekty doradcze. Terminy: konkurs I r. konkurs II planowany jest na III kwartał 2008 r. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Z oferty Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych mogą skorzystać przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego zaliczane do grupy MŚP, które prowadzą działalność co najmniej 6 miesięcy. Maksymalna kwota jednego poręczenia nie może obecnie przekroczyć 650 tys. zł. Z tytułu udzielonego poręczenia Fundusz odpowiada do kwoty nie większej niż 60% kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki bankowej (kapitału). Fundusz udziela poręczenia na okres spłaty kredytu lub pożyczki powiększony o jeden miesiąc. Maksymalny okres poręczenia nie może przekroczyć 5 lat. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, działanie 1.1 Rozwój Mikroprzedsiębiorstw O dofi nansowanie mogą starać się podmioty, które: posiadają status mikroprzedsiębiorstwa i które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku, prowadzą działalność i/lub mają siedzibę na IQ / NR 1 / 2008 / 9

10 Z POZNANIA Aneta Murakowska CreativeMedia wizerunek-doradztwo-szkolenia CHCESZ SKUTECZNIE PROMOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ? ZAWRZEĆ CIEKAWE ZNAJOMOŚCI? SZUKASZ KONTAKTÓW, PRACY, ZLECEŃ? A MOŻE PO PROSTU MASZ OCHOTĘ NA SMACZNE ŚNIADANIE? JEŚLI NA CHOĆ JEDNO PYTANIE ODPOWIEDZIAŁEŚ TWIERDZĄCO, TO KLUB NETWORKINGU, ORGA- NIZOWANY PRZEZ CREATIVEMEDIA WIZERUNEK-DORADZTWO-SZKOLENIA W HOTELU SHERATON JEST INICJATYWĄ DLA CIEBIE! Z NAMI WYBIJESZ SIĘ PONAD PRZECIĘTNOŚĆ Budowanie marki to przede wszystkim promowanie talentów, pasji oraz umiejętności. Bezpośrednia rozmowa, czy wspólne spędzanie czasu, na równi z tradycyjną aktywnością zawodową, pozwalają budować wysoką pozycję fi rmy. Największym problemem jest pozyskiwanie kontrahentów, kiedy strony się nie znają mówi Marta Gierlińska, właścicielka agencji reklamowej GreatFruits. Mnóstwo ofert dostajemy drogą elektroniczną i często uznajemy je za spam. Podczas spotkań, takich jak śniadanie Klubu Networkingu, dystans skraca się w sposób naturalny i łatwiej prowadzić rozmowy. To kwestia zaufania. Spotkałam kilka fi rm, z którymi już współpracowałam, nawiązałam kontakty z nowymi, myślę, że to dobry znak! Rozbudowana sieć kontaktów, to większe możliwości informowania o sukcesach swojej fi rmy. W porównaniu z Warszawą czy Krakowem w Poznaniu nie było efektywnej współpracy w środowisku przedsiębiorców wynika z wypowiedzi wielkopolskich biznesmenów. To z myślą o nich fi rma CreativeMedia wizerunekdoradztwo-szkolenia stworzyła i prowadzi Klub Networkingu Poznań mój biznes, który działa od 2006 r. i spotyka się z ogromnym zainteresowaniem. Moim celem jest stworzenie w Poznaniu rosnącej grupy przedsiębiorczych ludzi, którzy będą wzajemnie rekomendować swe usługi wyjaśnia Aneta Murakowska, właścicielka fi rmy CreativeMedia. Na całym świecie wiadomo, że klientów, nowe zlecenia i kontrakty najskuteczniej zdobywa się dzięki referencjom. Zasadą działania klubu jest, by każdy z zaproszonych gości przyprowadzał znajomego zajmującego się inną branżą. Prawnik przyprowadza lekarza, rolnik nauczyciela, kucharz księgowego. Chodzi o jak największą różnorodność wyjaśnia Murakowska. Śniadania biznesowe odbywają się raz w miesiącu, wczesnym rankiem, w gościnnych wnętrzach Sheraton Poznań Hotel. Najpierw następuje swobodna wymiana wizytówek. Każda stojąca samotnie osoba od razu przedstawiana jest któremuś z gości a zatem i osoby przebojowe, i te nieśmiałe mają okazję zaprezentować swoją fi rmę i aktywnie uczestniczyć w spotkaniu. Następnie goście zasiadają do śniadania. Prezentowana jest idea klubu, po czym każdy z obecnych wygłasza mowę windującą, czyli trwającą kilka sekund, zwięzłą i atrakcyjnie przedstawioną, prezentację swojej fi rmy lub jej osiągnięć. Na każdym spotkaniu poznańscy biznesmeni mają także okazję wziąć udział w krótkim warsztacie prowadzonym przez profesjonalnego trenera biznesu. Doskonalą zatem umiejętności negocjacyjne, autoprezentację, sztukę uwodzenia. Spotkania zaplanowane są na półtorej godziny, ale zazwyczaj trwają o wiele dłużej, gdyż uczestnicy śniadania zostają, by omówić z potencjalnymi partnerami biznesowymi wspólne przedsięwzięcia nowe znajomości biznesowe szybko owocują wymiernymi korzyściami. Co najmniej dwie osoby zgłosiły się do mnie na lekcje języka angielskiego. Pomysł z Klubem to strzał w dziesiątkę. Uważam, że ta inicjatywa była bardzo potrzebna na poznańskim rynku mówi Joanna Olejnik, z Centrum Nauczania Języków Obcych Friends. To zupełnie nowa forma nawiązywania kontaktów i to jest najcenniejsze. Druga kwestia to możliwość skonfrontowania podczas warsztatów swoich umiejętności i dowiedzenia się wielu nowych rzeczy dodaje Piotr Jordanowski, z Impact Consulting. Networking to także forum, na którym organizatorzy propagują ideę odpowiedzialnego biznesu. Klub ułatwia młody ludziom start w życie zawodowe. Dzięki klubowi znacznie wzrosło zainteresowanie młodych ludzi praktykami oraz stażami. Na spotkaniach pojawiają się również oferty pracy, które normalnie nie zaistnieją na rynku. To niesamowite! Przyszedłem tu, ponieważ szukam pracy. Mam doświadczenie jako asystent. Jedną z pierwszych osób, z którą wymieniłem wizytówki był Wojciech Winkel, z fi rmy Tempus Telecom, który poszukiwał właśnie... asystenta! Zdaje się, że dostałem pracę cieszył się Tomasz Paulus, stały bywalec spotkań. Organizatorzy planują także rozpoczęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz niepełnosprawnych. Ich udział w śniadaniach i bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi pracodawcami ułatwią niepełnosprawnym szukanie pracy. 10 / IQ / NR 1 / 2008

11 Grzegorz Gromada Prezes Zarządu MCI.BioVentures Sp. z o.o. POLSKA PRZEKSZTAŁCANIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W PRZED- SIĘWZIĘCIA GOSPODARCZE JEST FASCYNUJĄCYM PROCESEM. EMOCJE Z TYM ZWIĄZANE WYNIKAJĄ Z NIEPEWNOŚCI ORAZ SKALI POTENCJALNYCH KORZYŚCI, JAKIE NIESIE ZE SOBĄ ZASTOSOWANIE NOWOŚCI. KOMERCJALIZACJA Z FUNDUSZEM J ednym ze sposobów przekształcania odkryć i pomysłów w innowacje, jest komercjalizowanie ich przez samych twórców m.in. poprzez zakładanie własnych fi rm. Doskonałym sprzymierzeńcem w tych przedsięwzięciach są fundusze inwestycyjne typu seed capital, które na całym świecie rozwinęły umiejętności rozpoznawania wartościowych odkryć naukowych i dokonywania inwestycji w ich rozwój. Tego typu fundusze angażują się w budowanie wartości fi rmy poprzez dostarczanie kapitału oraz kompetencji i działania w opisanych poniżej obszarach. Zarządzanie/doradztwo personalne Kluczowym czynnikiem każdego przedsięwzięcia jest kadra zarządzająca. Dlatego fundusz przywiązuje szczególną wagę do jakości kadry menedżerskiej oraz zarządzania zasobami ludzkimi w spółkach portfelowych aktywnie wspomaga przedsiębiorstwa doradzając im w zakresie systemów wynagrodzeń, kontraktów menedżerskich, systemów oceny pracy zarządu i menedżerów czy polityki motywowania. Mając szerokie kontakty na rynku, fundusze wspierają lub prowadzą proces rekrutacji członków Zarządu. Ważną rolę pełnią też powoływani przez fundusz niezależni członkowie Rad Nadzorczych, będący często osobami o uznanej renomie i doświadczeniu w branży. Bogate relacje biznesowe i osobiste funduszu ułatwiają także spółkom portfelowym pozyskanie nowych partnerów biznesowych. Niemałe znaczenie w codziennej działalności spółek, w które inwestuje fundusz ma mentoring. Regularne comiesięczne spotkania z kadrą zarządzającą, monitoring wyników oraz przekazywanie doświadczeń i sugestii w zakresie rozwiązywania problemów, to ważne elementy sprzyjające sukcesowi każdej fi rmy na wczesnym etapie rozwoju. Strategiczne planowanie rozwoju Fundusz angażuje się również w formułowanie średnio- i długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, co jest szczególnie przydatne spółkom portfelowym w procesie rozwoju i budowy wartości. Fundusze często aktywnie wspierają i nadzorują: sporządzanie szeroko rozumianych analiz (np. rynkowych i ekonomicznych, konkurencji i otoczenia, analizy SWOT); wykonanie ekspertyz prawnych; budowę biznesplanów przedsiębiorstw i projektów; formułowanie strategii produktowych i marketingowych. Aktywny udział funduszu w tym zakresie pozwala na precyzyjne określenie strategicznych celów przedsiębiorstwa, pomiar i ocenę realizacji oraz na korekty dostosowujące do zmieniających się warunków rynkowych. Najlepsze praktyki Nieodłącznym elementem wspomagania rozwoju przedsiębiorstw w portfelu jest efektywne wykorzystywanie efektu synergii. Doświadczenia zebrane w spółkach portfelowych funduszu pozwalają na wykorzystanie najlepszych doświadczeń w ramach całego portfela, skutecznie przyczyniając się do wzrostu wartości i eliminacji ryzyka. Szczególnie cenne mogą być doświadczenia funduszu i spółek portfelowych w obszarach takich jak: rozwój i wprowadzenie produktów i usług na rynek; krótko- i średnioterminowe fi nansowanie rozwoju; zarządzanie ryzykiem fi nansowym; organizacja i zarządzanie procesami sprzedaży; promocja i marketing. Standardy finansowe Inwestując w przedsiębiorstwa fundusz wprowadza w spółkach portfelowych standardy fi nansowe, pozwalające na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Elementy rachunkowości fi nansowej i zarządczej są konstruowane zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości i dostosowane do indywidualnych potrzeb modelu biznesowego przedsiębiorstw. Fundusz doradza spółkom portfelowym m.in. przy zarządzaniu gotówką, ryzykiem kursowym i należnościami; w zakresie rozwiązań rachunkowości zarządczej i problemów księgowych. Współpracuje także przy tworzeniu i korektach budżetów fi nansowych. Kolejne rundy finansowania Fundusz uczestniczy również w fi nansowaniu rozwoju spółek portfelowych poprzez aranżowanie kolejnych rund fi nansowania. Opisane powyżej wsparcie funduszu udzielane nowo utworzonej spółce jest często tak samo ważne jak dofi nansowanie. I to ono jest czynnikiem decydującym o szybkim wzroście i sukcesie fi rmy. IQ / NR 1 / 2008 / 11

12 POLSKA Adam Okoń Ximplant medical systems Warszawa POSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOS- PODARCZEJ JEST DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW BARDZO FRUSTRUJĄCE. PIENIĄDZE NAJŁATWIEJ UZYSKAĆ TYM, KTÓRZY ICH JUŻ NIE POTRZEBUJĄ... KIEDY FIRMA DZIAŁA, BANKI I POTENCJALNI INWESTORZY PCHAJĄ SIĘ DRZWIAMI I OKNAMI, PRZY WYJŚCIU CZATUJE PRZEDSTAWICIEL FIRMY LEASIN- GOWEJ, A TELEFON URYWA SIĘ OD OFERT KREDYTÓW BEZ ZABEZPIECZENIA. Z PRESPEKTYWY MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY FORUM INWESTYCYJNE 12 / IQ / NR 1 / 2008

13 POLSKA Trudne początki Niestety, kiedy młody przedsiębiorca nie posiada nic poza doskonałym pomysłem, sprawa jest cokolwiek trudniejsza, choć nie beznadziejna. Pierwszym i podstawowym źródłem fi nansowania, którego nie można lekceważyć, są własne oszczędności oraz pomoc rodziny. Trzeba też pamiętać, że młode fi rmy mają niesamowitą zdolność przetrwania na rynku dysponując niewielką ilością gotówki. Czy nowo zakładanej firmie internetowej naprawdę potrzebny jest serwer z RAID i klimatyzowaną salą? Może nie warto obciążać fi rmowego budżetu wysokimi kosztami i uruchomić fi rmę na tanim serwerze wynajętym w centrum kolokacyjnym za kilkanaście euro miesięcznie? Działającej już fi rmie znacznie łatwiej będzie kupić wymarzony sprzęt, a na początku nie będzie specjalną ujmą korzystanie z mniej wyrafi nowanych urządzeń. Przestrzegam jednak przed typowym dla młodych niedoszacowaniem tzw. kosztów minimalnych. Kiedy uruchamiałem swoją pierwszą w życiu poważną fi rmę gabinet implantologiczny koszty jego otwarcia (do momentu przyjęcia pierwszego pacjenta) oceniłem na zł. Dysponowałem połową tej kwoty, resztę miałem zamiar pozyskać w postaci kredytów, a cały sprzęt zamierzałem leasingować. Tak naprawdę wydałem cztery razy tyle gotówki i gdyby nie pomoc rodziny pewnie bym przepadł. Uwaga na pułapki! Będąc właścicielem stabilnej, dającej utrzymanie mojej rodzinie, firmy medycznej, postanowiłem spełnić marzenia. Chciałem uruchomić innowacyjną firmę, produkującą implanty, które wymyśliłem w trakcie pracy nad moim doktoratem (niedokończonym z powodu uruchamiania pierwszej działalności Trwa nabór uczestników do III edycji Forum Inwestycyjnego Do wzięcia udziału w Forum zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zorientowaną na innowacje lub nowe technologie, którzy poszukują wsparcia merytorycznego ekspertów oraz pieniędzy na rozwój fi rmy i realizację nowych pomysłów biznesowych. Najbliższe Forum zaplanowane jest na czerwiec br. Udział w nim jest nieodpłatny. Pomysły na biznes są chronione klauzulą poufności. Zainteresowanych zapraszamy do pobrania aplikacji ze strony i przesłania jej mailem na adres do dnia 31 maja 2008 r. gospodarczej). Poprzez moich przyjaciół na Zachodzie i dzięki ich poleceniu, zostałem zaproszony na rozmowę z właścicielem jednej z najpotężniejszych niemieckich fi rm medycznych. W spotkaniu wziąłem udział ja i, jako drugi oferent, jeden z szacownych profesorów polskich, którego miałem zaszczyt przy okazji poznać, a wcześniej kojarzyłem z rewelacyjnych publikacji z mojej dziedziny. Obaj nie mieliśmy pieniędzy na opatentowanie swoich pomysłów. Przed prezentacją nie podpisaliśmy żadnej umowy w sprawie ochrony naszych pomysłów przed ich ujawnieniem. Mieliśmy tylko krótkie, 30-minutowe wykłady. Swoje wystąpienie ograniczyłem do przedstawienia pomysłu w wersji, której nie można było łatwo ukraść, czyli zrealizować bez mojego udziału. Ze zgrozą patrzyłem na profesora, który przedstawił cały pomysł, ze wszystkimi wzorami, rysunkami, a już z prawdziwym przerażeniem na szybkość robienia notatek przez inne osoby na sali. Mój pomysł został odrzucony jako niedochodowy (leczenie rozszczepu podniebienia za mało takich pacjentów). Jednocześnie polski profesor, który jako jedyny rozumiał drugie dno mojego wykładu przestał mnie nagle traktować jak uczniaka, tylko z fascynacją zaczął snuć wizje wspólnych prac naukowych. Dwa lata później dowiedziałem się, że zgodnie z moim przeczuciem fi rma niemiecka ukradła pomysł profesora, a mój pozostawał nie zrealizowany. Mam nadzieję spotkać się z nim ponownie, kiedy to ja będę właścicielem fi rmy produkcyjnej. Inne drogi W międzyczasie poszukiwałem innych możliwości sfi nansowania moich pomysłów. Dostałem się do warszawskiego inkubatora technologii Technoport i uruchomiłem tam za niewielkie pieniądze małe laboratorium. Zostałem też zaproszony przez poznański Inkubator Technologiczny PPNT FUAM do udziału w drugiej edycji Forum Inwestycyjnego. Podobało mi się podpisanie profesjonalnej umowy o nieujawnianiu informacji. Tak to powinno wyglądać... Jako starszy i lepiej przygotowany kolega, skupiłem na sobie zainteresowanie obecnego tam przedstawiciela funduszu inwestycyjnego. Na pocieszenie innym mogę powiedzieć, że fundusz miał w nazwie Bio, a moja fi rma była jedynym przedsiębiorstwem z branży medycznej. Fundusz zaproponował mi kolejne spotkanie w Warszawie, na które przybyłem ze swoimi przyjaciółmi profesorami. Mieliśmy założyć spółkę, produkującą nasze wspólne pomysły. Pomysły zostały przedstawione i okazały się bardzo interesujące dla funduszu. Należy podkreślić aktywny udział przedstawiciela funduszu w przygotowaniu profesjonalnego biznesplanu i jego nieocenione dla mnie lekarza, a nie biznesmena wsparcie merytoryczne w zaplanowaniu fi nansów. Schody zaczęły się na etapie ustalania udziałów w spółce i wkładu funduszu. Fundusz zaproponował ze swojej strony ogromne pieniądze i nasz wkład w postaci patentów, jednak z zastrzeżeniem kontrolnego pakietu akcji dla siebie. Jak to się skończyło? Jeszcze się nie skończyło, ale zaczęło toczyć się w tempie przyprawiającym mnie o zawrót głowy. Jak napisałem we wstępie, teraz kiedy już możemy swobodniej działać, zgłosili się: fundusz, prywatny polski inwestor, bank i fi rma leasingowa. Przeliczamy teraz wartość udziałów w fi rmie na koszt zainwestowanych przez potencjalnego kontrahenta pieniędzy. To czysta inżynieria fi nansowa i prawdopodobnie temat na następny artykuł... Młodzi przedsiębiorcy: trzymam kciuki również za wasze negocjacje! IQ / NR 1 / 2008 / 13

14 POLSKA dr Piotr Tamowicz niezależny doradca ekonomiczny, w latach pracownik gdańskiego IBnGR MÓWIENIE O KLĘSCE KAPITAŁOWEGO URODZAJU JEST JESZCZE PRZEDWCZESNE, ALE NIEWĄTPLIWIE UBIEGŁY ROK MOŻNA UZNAĆ ZA PRZEŁOMOWY W TWORZENIU INFRASTRUKTURY FINANSOWA- NIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. PO WIELU LATACH UTYSKIWANIA NA KRÓTKOWZROCZNOŚĆ I KONSERWATYZM RYNKÓW FINANSOWYCH NA NASZYCH OCZACH RODZĄ SIĘ TRZY SEGMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO, KLUCZOWE DLA FINANSOWANIA MAŁYCH FIRM, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM INNOWACYJNYCH START- UP ÓW. KONIEC FINANSOWYCH PROBLEMÓW POLSKICH INNOWATORÓW Mam tu na myśli sektor funduszy seed i venture capital oraz rynek nieformalnych inwestorów kapitałowych popularnie zwanych business angels (aniołowie biznesu). Dopełnieniem tego jest rynek New- Connect, stanowiący przedsionek warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Te trzy segmenty tworzą kompleksową, wzajemnie się uzupełniającą ofertę kapitałową pozwalającą na coraz bardziej efektywne dopasowanie zróżnicowanych preferencji obu stron rynku (przedsiębiorców i inwestorów). Aniołowie z pieniędzmi Chronologicznie pierwszym elementem nowej kapitałowej rzeczywistości byli polscy business angels. Ślady ich działalności można odnaleźć w transakcjach z połowy ubiegłej dekady. Jednak dopiero za sprawą nowego pokolenia aniołów wyrosłego na fali internetowej hossy rynek ten nabrał wigoru i stał się bardziej widoczny. Olbrzymie znaczenie dla spopularyzowania tej formy fi nansowania i nadania jej elementarnego ładu organizacyjnego miało powstanie w grudniu 2003 roku stowarzyszenia PolBAN (Polska Sieć Aniołów Biznesu) oraz kilkanaście miesięcy później (kwiecień 2005) Lewiatan Business Angels. Zainteresowanie tym rynkiem znalazło obecnie także swój regionalny wymiar w postaci trzech nowych organizacji: SILBAN (Śląska Sieć Aniołów Biznesu), RESIK (małopolska Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych) oraz LSAB (Lubelska Sieć Aniołów Biznesu). Z dosyć skąpych danych na temat transakcji zawieranych przez business angels można wnosić, że na rynku funkcjonuje najprawdopodobniej około inwestorów (aktywnych i potencjalnych), w tym około inwestorów zaawansowanych (takich, którzy posiadają na swoim koncie 3-4 zrealizowane projekty). Ich inwestycje na ogół kształtują się w przedziale 0,5-1 mln zł, sporadycznie wykraczając w górę poza ten przedział. Niewątpliwie preferencje sektorowe business angels są i będą skoncentrowane wokół biznesów z tradycyjnej ekonomii. Myli się jednak ten, kto sądzi, iż unikają oni innowacji i technologicznych startup ów. Przykłady na potwierdzenie tej tezy nietrudno znaleźć. Dzięki inwestycji Krzysztofa Wingerta wieloletniego prezesa polskiej filii koncernu SHARP spółka Cama Soft z Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Gdyni wytwarzająca zaawansowany software, bazujący na sieciach neuronowych, zyskała niepowtarzalną szansę dynamicznego rozwoju. Dokapitalizowanie przez 14 / IQ / NR 1 / 2008

15 POLSKA anioła biznesu Piotra Wilama, współzałożyciela portalu Onet.pl warszawskiej spółki KTE dra Krzysztofa Kucharczyka (wynalazcy prawdopodobnie najlepszego na świecie analizatora białek i DNA tzw. DNA POINTER II) stworzyło możliwość wejścia tej fi rmy na rynki zachodnie. Taką samą szansę od losu otrzymała spółka MedicAlgorithmics z warszawskiego Technoportu, wprowadzająca na rynek własny wynalazek w postaci supernowoczesnego kieszonkowego analizatora EKG do zdalnego wykrywania arytmii serca. Zalążki Oferta kapitałowa polskich business angels w połowie ubiegłego roku została uzupełniona dzięki uruchomieniu w ramach poddziałania SPO WKP sześciu funduszy zalążkowych dysponujących łącznie kapitałem (publicznym i prywatnym) 136 mln zł. Dzięki tym środkom w ciągu najbliższych 2-3 lat zasilonych zostanie najprawdopodobniej około 60 projektów (przy inwestycjach w granicach 2-3,5 mln zł). Na tym jednak nie koniec. Pod koniec ubiegłego roku swoją aktywność zapoczątkował Krajowy Fundusz Kapitałowy. Dwóm funduszom przydzielił on blisko 47 mln zł, a w ciągu najbliższych 2-3 lat rozdzieli dodatkowe 180 mln euro. Jeśli więc zsumujemy tą podaż kapitału, pamiętając że na rynku są jeszcze inne fundusze inwestujące w innowacje (np. MCI Management, BMP), to okazuje się, że w sumie na rynku na polskich technostarterów oczekuje grubo ponad miliard złotych kwota o jakiej jeszcze niedawno nikt nie marzył. O tym, w jakim kierunku może pójść lokowanie środków, może świadczyć przykład jednej z pierwszych inwestycji, jakiej dokonał Business Angel Seedfund (jeden ze wspomnianej szóstki funduszy zalążkowych) w spółkę Polymem założoną przez kilku profesorów Politechniki Warszawskiej produkującą membrany polipropylenowe. NewConnect Elementem uzupełniającym kapitałowy i menedżerski wigor business angels oraz rosnący jak na drożdżach sektor funduszy seed i venture capital jest niewątpliwie New- Connect. Utworzony pod koniec sierpnia 2007 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie rynek NewConnect, mający status tzw. alternatywnego systemu obrotu, w założeniu Chronologicznie pierwszym elementem nowej kapitałowej rzeczywistości byli polscy business angels. Ślady ich działalności można odnaleźć w transakcjach z połowy ubiegłej dekady. Problemem, który obecnie spędza sen z powiek przedstawicielom funduszy i inwestorów jest dostęp do szerokiego strumienia ciekawych i gotowych do inwestycji projektów. został uruchomiony z myślą o innowacyjnych spółkach znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Głównym atutem rynku są niskie koszty dostępu do kapitału (wymóg sporządzenia jedynie tzw. dokumentu informacyjnego) oraz niewielkie bieżące wymogi informacyjne. O atrakcyjności tego rozwiązania dla spółek technologicznych mogą świadczyć plany wejścia na NewConncect ogłoszone przez takie start-upy jak Euroimplant (materiały do inżynierii tkankowej), ATHON HT (wdrożenie technologii MTT do utylizacji niebezpiecznych odpadów) czy Denco Logic (właściciel patentu na Slidepad, komputerowe urządzenie, które może zastępować klasyczną mysz). NewConnect może wspierać technostarterów także pośrednio, jako platforma do uruchamiania funduszy venture capital. Takie właśnie rozwiązanie wybrały fundusze Inwest Connect S.A. oraz Blumerang Pre IPO, które w ten sposób zgromadzone środki inwestują następnie w spółki portfelowe. Haczyk Problemem, który obecnie spędza sen z powiek przedstawicielom funduszy i inwestorów, jest dostęp do szerokiego strumienia ciekawych i gotowych do inwestycji projektów. Szkoda, że o budowaniu tzw. gotowości inwestycyjnej nie pomyślano kilka lat wcześniej. No cóż, będzie trochę trudniej, ale miejmy nadzieję, że te opóźnienia uda się szybko nadrobić. Wielkie tu pole do popisu dla naszych parków naukowo-technologicznych. Regularny i kompleksowy przegląd stanu regionalnych zasobów przedsiębiorczości i przyciąganie do siebie najciekawszych projektów pozwoli na stworzenie zagłębi innowacyjnego biznesu, co wydatnie ułatwi inwestorom alokację kapitału. Parki powinny też tworzyć sieci eksperckie służące funduszom i aniołom biznesu za zaplecze do pozyskiwania wiarygodnych ocen (ekspertyz) rozpatrywanych aplikacji. IQ / NR 1 / 2008 / 15

16 POLSKA Krzysztof B. Matusiak Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Maciej Nowak Inkubator Technologiczny, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY, SZUKAJĄC ŹRÓDEŁ FINANSOWA- NIA DZIAŁALNOŚCI SWOICH FIRM, ZWRACAJĄ SIĘ DO BANKÓW, NIE WAHAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ STANĄĆ DO WYŚCIGU O FUNDUSZE UNIJNE. OSTATNIO JEDNAK OBSERWUJE SIĘ NOWĄ TENDENCJĘ CORAZ WIĘKSZĄ ROLĘ W DOSTARCZANIU KAPITAŁU ZEWNĘTRZNEGO PRZEDSTAWICIELOM SEKTORA MŚP ODGRYWAJĄ FUNDUSZE POŻYCZKOWE, FUNDUSZE PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH ORAZ FUNDUSZE KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO (SEED CAPITAL). POTENCJAŁ TYCH INSTYTUCJI ZOSTAŁ PODDANY DOGŁĘBNEJ ANALIZIE W NAJNOWSZYM RAPORCIE STOWARZYSZENIA ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE (SOOIPP). FUNDUSZE WKROCZYŁY DO GRY Lokalne i regionalne Fundusze Pożyczkowe (FP) Lokalne i regionalne Fundusze Pożyczkowe są jednostkami parabankowymi, które z założenia wspierają lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny (por: tab.1). Cel ten osiągają poprzez wspomaganie powstawania nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy oraz propagowanie postaw przedsiębiorczych. Tym, co wyróżnia FP spośród podobnych instytucji (np. banków komercyjnych), jest łączenie oferty informacyjno-szkoleniowej z udzielaniem wsparcia fi nansowego. FP są doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy z różnych względów nie mogą skorzystać z ofert banków komercyjnych. Istotą ich funkcjonowania jest pomoc fi nansowa, udzielana w formie preferencyjnych pożyczek. Kredyty są dostępne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dobrze rokujących mikrusów oraz innych fi rm z sektora MŚP. Koncepcja tworzenia powiązań pomiędzy FP a ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, przyczynia się do wyeliminowania pośrednictwa banków. Tym samym zredukowane zostają koszty obsługi kredytu. Niemniej ważny jest również fakt angażowania w działania podejmowane przez FP przedstawicieli społeczności lokalnych. Dzięki temu FP są bardziej wiarygodne i cieszą się większym zaufaniem. Na pytanie, jak wygląda funkcjonowanie krajowych FP w praktyce, odpowiada wspomniany wcześniej raport SOOIPP. Najbardziej rozpowszechnioną formą pomocy fi nansowej jest udzielanie pożyczek, które w przypadku większości FP łączą się z proponowaniem przedsiębiorcom usług uzupełniających doradztwa, pomocy w uzyskaniu kredytu, montażu fi nansowego. Do preferowanych zabezpieczeń zaliczają się: weksel własny in blanco, poręczenie osób fi zycznych oraz hipoteka. Zazwyczaj stosowane są co najmniej dwie formy zabezpieczeń. Średni wskaźnik opłacalności kształtuje się na poziomie 95,9%, co świadczy o zasadności funkcjonowania FP. Fundusze Poręczeń Kredytowych (FPK) Formą zbliżoną do FP są Fundusze Poręczeń Kredytowych. Świadczą one pomoc fi nansową w formie poręczeń małym, rozwojowym fi rmom nieposiadającym odpowiedniej historii kredytowej lub wystarczających zabezpieczeń wymaganych przez banki komercyjne. FPK tworzone są głównie z inicjatywy władz samorządowych (od szczebla lokalnego po wojewódzki). O zaangażowaniu samorządów świadczy fakt, iż co czwarta złotówka ze środków zgromadzonych w ramach systemu fi nansowego, została przekazana właśnie przez samorządy gmin, województw lub powiatów. Z opracowania wynika, iż poręczenia dotyczą zazwyczaj 50-80% wielkości wnioskowanego kredytu. Poziom tego zaangażowania zależny jest od wewnętrznych ustaleń poszczególnych funduszy oraz rodzaju poręczanego przedsięwzięcia. Jak wynika z analizy dotychczas udzielonych poręczeń, korzystały z nich głównie fi rmy handlowe (39%), usługowe (31%), produkcyjne (18%) oraz budowlane (8%). Poręczane kredyty wykorzystano przede wszystkim na sfi nansowanie kapitału obrotowego (70%), rzadziej na cele inwestycyjne (30%). Jeżeli chodzi o wielkość fi rm korzystających z oferty FPK, to aż 72% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa. Przeciętnie do funduszu zgłasza się 10 osób miesięcznie, z czego co druga podejmuje decyzję o złożeniu wniosku. Pomimo istnienia barier, o większej lub mniejszej wadze (por: tab.2), dzięki tej formie pomocy fi nansowej zostało utworzonych ponad 12 tys. miejsc pracy. Należy jednak zaznaczyć, iż duża część funduszy nie jest w stanie na bieżąco monitorować skutków działalności, stąd możliwe, iż w rzeczywistości efekty te są jeszcze bardziej imponujące. Fundusze Kapitału Zalążkowego (FKZ) Istotą funkcjonowania Funduszy Kapitału Zalążkowego (Seed Capital) jest dokonywanie inwestycji w niewielkie fi rmy ( mikrusy, 16 / IQ / NR 1 / 2008

szkoła BIZNESU w Małych Swornegaciach roczek inqbatora czyli nowa szansa na rozwój biznesu akademickiego

szkoła BIZNESU w Małych Swornegaciach roczek inqbatora czyli nowa szansa na rozwój biznesu akademickiego NR 4 (04) GRUDZIEŃ 2007 www.inqbator.pl szkoła BIZNESU w Małych Swornegaciach roczek inqbatora START-UP GENERATOR, czyli nowa szansa na rozwój biznesu akademickiego KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kapitał to nie wszystko rozmowa z Peterem Jungenem, guru przedsiębiorczości. nr1/011. MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię

Kapitał to nie wszystko rozmowa z Peterem Jungenem, guru przedsiębiorczości. nr1/011. MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr1/011 MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię Jak fundusze venture capital budują wartość spółek? Integer.pl: Receptą na sukces jest wiarygodność ISSN187-1

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

sieć, do której warto dać się złowić magia marketingu internetowego w wyszukiwarkach czy partnerstwo regionalne może wpływać na rozwój innowacji

sieć, do której warto dać się złowić magia marketingu internetowego w wyszukiwarkach czy partnerstwo regionalne może wpływać na rozwój innowacji NR 3 (12) CZERWIEC 2009 sieć, do której warto dać się złowić magia marketingu internetowego w wyszukiwarkach czy partnerstwo regionalne może wpływać na rozwój innowacji KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

2011 Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji

2011 Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH?

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla rozwoju lokalnego

Inspiracje dla rozwoju lokalnego Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Inspiracje dla rozwoju lokalnego Katalog dobrych praktyk z przeglądu międzynarodowego Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Bielsko-Biała 2010 Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnym

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo