Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 87 Politechniki Wrocławskiej Nr 87 WYZNACZANIE CIŚNIENIA POWIETRZA W KOPALNIACH LGOM WPROWADZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 87 Politechniki Wrocławskiej Nr 87 WYZNACZANIE CIŚNIENIA POWIETRZA W KOPALNIACH LGOM WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 87 Politechniki Wrocławskiej Nr 87 Studia i Materiały Nr 28 2 atmosfera kopalniana ciśnienie powietra kopalnianego Francisek ROSIEK * Marek SIKORA * Jacek URBAŃSKI * WYZNACZANIE CIŚNIENIA POWIETRZA W KOPALNIACH LGOM Preanaliowano dotychcas stosowane wory do wynacania ciśnienia statycnego powietra w kopalniach podiemnych. W oparciu o preprowadone pomiary ciśnień w kopalniach LGOM aproponowano prybliżony wór do wynacania ciśnienia powietra w podiemiach tych kopalń. WPROWADZENIE Znajomość wartości ciśnienia powietra w poscególnych punktach na dole kopalni jest koniecna dla wynacenia seregu parametrów opisujących powietre kopalniane, charakteryujących wyrobisko lub określających np. parametry pracy wentylatorów. Najważniejse tych parametrów to: gęstość powietra, dyssypacja energii, potencjał powietra i jego spadek, opór wyrobiska, spiętrenie całkowite wentylatora itp. Wartości ciśnień w poscególnych punktach kopalni wynaca się dotąd głównie pomiarów, pry cym wyrównuje się mierone ciśnienia powietra o miany ciśnienia na powierchni, w stosunku do pryjętego poiomu odniesienia. W efekcie otrymuje się pole ciśnień powietra w kopalni odpowiadające pryjętemu ciśnieniu odniesienia na rębie sybu wdechowego, uważanego a główny wlot powietra do kopalni. Pole ciśnień powietra wra polami temperatur mieronych termometrami suchym i mokrym, prędkościami powietra na wlotach i wylotach bocnic, parametrami geometrycnymi wyrobisk (długość, pole prekroju) ora wysokościami niwelacyjnymi węłów powalają sporądić model cyfrowy sieci, obejmujący wsystkie parametry opisujące prepływ powietra, opory bocnic ora spiętrenia wentylatorów.

2 94 Mając kolei aktualny model cyfrowy sieci wentylacyjnej można, korystając pola potencjału aerodynamicnego, wynacyć ciśnienia we wsystkich punktach sieci wentylacyjnej np. pry ałożeniu mian ciśnienia na powierchni. * Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Wybreże Wyspiańskiego 27, 5-37 Wrocław Aktualiację modeli cyfrowych w kopalniach LGOM preprowada się najcęściej ra w roku. Zaistniałe w casie roku miany ropływu powietra lub struktury sieci radko bywają uwględniane na bieżąco w modelach cyfrowych tych sieci. Jeśli miany te nie są daleko idące, to do wynacenia wartości ciśnień powietra w więksości starych i nowych węłów sieci można wykorystać istniejące modele cyfrowe tych sieci. Jeśli jednak nie dysponujemy dokładnymi modelami cyfrowymi sieci wentylacyjnej, to dla określenia ciśnienia powietra w danym punkcie kopalni należy preprowadić stosowne pomiary lub astosować nane literatury ależności analitycne. Zależności te, oparte najcęściej na tw. worach barometrycnych powalają określić ciśnienie powietra atmosferycnego arówno na rębach sybów jak i na dole w kopalni. W artykule preprowadono analię analitycnych ależności służących do wynacenia ciśnienia powietra w kopalniach pry pracujących w nich wentylatorach głównych i weryfikowano je w oparciu o wartości ciśnień pomieronych w kopalniach LGOM. Z uwagi na brak możliwości jednocesnego wyłącenia wsystkich wentylatorów w sieciach wentylacyjnych kopalń LGOM nie analiowano rokładu ciśnień w tych kopalniach pry niecynnych wentylatorach głównych. ZALEŻNOŚCI OPISUJĄCE ZMIANY CIŚNIENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Powietre, które wpływa do kopalni jest powietrem atmosferycnym. Powietre to opisuje równanie statyki, które można predstawić w postaci [1] dp = gρ (1) d Całkując równanie statyki w granicach od wysokości niwelacyjnej =, na której ciśnienie jest równe p, do wysokości, gdie ciśnienie wynosi p, otrymamy p = p gρ d (2) gdie wysokość niwelacyjna rębu sybu wdechowego, m. Taka postać woru jest mało prydatna do wynacania ciśnienia, ponieważ gęstość ρ silnie ależy od wysokości, a funkcja ρ ( ) nie jest nana.

3 95 W najogólniejsym prypadku temperatura i gęstość powietra są łożonymi funkcjami wysokości i trudne jest predstawienie ich w postaci analitycnej. Dla uyskania worów barycnych całkuje się równanie (1) pryjmując pewne ałożenia uprascające. Jeśli pryjmie się ałożenie, że atmosfera jest jednorodna (o stałej gęstości - iochorycna) cyli ρ ( ) = ρ ( = ) równanie (1) pryjmie postać p ρ = p g (3) Jeśli ałożymy natomiast, że wprawdie gęstość powietra jest funkcją wysokości, ale jego temperatura nie mienia się w pionie T ( ) = T (atmosfera iotermicna), to całkując równanie statyki, po uprednim astąpieniu gęstości wyrażeniem uyskanym równania stanu, otrymamy 1 d ln p = ln p g (4) R T Wobec tego ( ) = exp g p p (5) RT Pry ałożeniu, że atmosfera jest uwarstwiona ientropowo można wyprowadić wór na miany jej ciśnienia w postaci χ p 5 = χ 1 g ρ 1 χ p 1 ( ) χ p (6) gdie χ wykładnik ientropy powietra wilgotnego [2], pry cym c pa + xc pp χ = (7) c + xc x c pa c pp c va c vp stopień awilżenia, kg/kg, va ciepło właściwe powietra suchego pry stałym ciśnieniu, J/(kgK), ciepło właściwe pary wodnej pry stałym ciśnieniu, J/(kgK), ciepło właściwe powietra suchego pry stałej objętości, J/(kgK), ciepło właściwe pary wodnej pry stałej objętości, J/(kgK). Równanie (1), pry ałożeniu uprascającym dotycącym mian temperatury powietra atmosferycnego wysokością, można predstawić również w postaci [1] vp ( ) g p = p exp (8) RT m

4 96 gdie T m średnia harmonicna temperatura powietra awartego w warstwie międy a, wyrażona ależnością T = d T W praktyce określa się cęsto T m, występujące we wore (8), jako średnią arytmetycną, ponieważ dla niebyt dużych mian głębokości ( ) temperatury te niewiele się różnią. Predstawione wory powalają mniejsą lub więksą dokładnością wynacać ciśnienie nieruchomego powietra atmosferycnego. Do celów niwelacji barometrycnej stosuje się jednak bardiej skomplikowany wór Laplace a, uwględniający dodatkowo wilgotność powietra ora ależność pryspiesenia iemskiego od serokości geograficnej i wysokości nad poiomem mora. Wynacone w oparciu o wory (3, 5, 6 i 8) wartości ciśnienia powietra dla różnych głębokości estawiono na rys. 1. ( ) Rys.1. Ciśnienie barometrycne powietra (9) ciśnienie statycne powietra, Pa w g (3) - iochora 13 w g (5) - ioterma 12 w g (8) 11 w g (6) - ientropa głębokość, m Rys. 1. Ciśnienie barometrycne powietra Fig. 1. Atmospheric pressure Dla wynacenia ciśnień powietra atmosferycnego predstawionych na rys. 1 pryjęto następujące dane:

5 97 wysokość niwelacyjna rębu sybu wdechowego, dla której H = m, wynosi = +179,5 m, gęstość powietra na rębie sybu wdechowego ρ = 1,2 kg/m 3, temperatura powietra na rębie sybu (średniorocna) [12] T = 282,25 C, średnia temperatura powietra w kopalni T m = 288,15 C. Z predstawionych na rys. 1 wartości ciśnień, wynaconych godnie e worami (3, 5, 6, 8), widać, że wra głębokością różnice międy nimi wrastają. Najmniejse wartości ciśnienia powietra na danej głębokości uyskuje się dla atmosfery jednorodnej, dla której pryjęto stałą gęstość powietra, natomiast najwiękse dla atmosfery iotermicnej, w której ałożono brak mian temperatury powietra głębokością. ZMIANY CIŚNIENIA POWIETRZA KOPALNIANEGO Powietre kopalniane na wysokości rębu sybu wdechowego ma ciśnienie odpowiadające wartości ciśnienia powietra atmosferycnego na tej wysokości, wynikającej e worów barometrycnych. Ciśnienie powietra w wyrobiskach górnicych na danej głębokości mienia się analogicnie jak miany ciśnienia powietra atmosferycnego na rębie sybu wdechowego co do wielkości i naku. Wartości ciśnień statycnych powietra w wyrobiskach górnicych odbiegają jednak od wartości wynacanych ależności barometrycnych. Wynika to faktu, że powietre kopalniane nie jest powietrem nieruchomym i miany jego temperatury i wilgotności głębokością mają inny rokład niż miany tych parametrów dla powietra atmosferycnego wysokością. Ponadto w wiąku prepływem powietra w wyrobiskach występują spadki ciśnienia spowodowane tarciem powietra o ścianki wyrobisk. Istotny wpływ na ciśnienie powietra w wyrobiskach kopalnianych wywiera również praca wentylatorów głównych. Zależnie od rodaju pracy (ssąca, tłocąca) wentylatorów ciśnienie powietra będie mniejse (ssąca) lub więkse (tłocąca) od ciśnienia nieruchomego powietra w tym samym punkcie kopalni. Odrębną sprawą są ponadto regulatory ropływu powietra instalowane wewnątr sieci wentylacyjnej, które dodatkowo utrudniają naleienie w miarę prostych ależności opisujących miany ciśnienia powietra w wyrobiskach kopalnianych. Dla wynacenia ciśnień powietra w wyrobiskach kopalnianych stosuje się sereg worów, które nie awse dają adawalające reultaty. Najważniejse nich to: 1. Zależność podana pre H. Cecotta [7] po sprowadeniu do układu SI H p = p ,322 1 i odpowiadający jej wór Medwedewa [3] p = p 12H (1) +

6 98 gdie: p ciśnienie powietra kopalnianego na głębokości H, Pa, H = głębokość kopalni, m. 2. Wory podane w pracy [6], w której wartości ciśnienia uależniono od pory roku, pry cym: dla lata p = p +,92 H 133,322 (11) dla imy p = p +,98 H 133,322 (12) 3. Zależność pracy [8] o postaci,65 H p = p 1 + (13) 288 i podobna ależność podana w pracy [1],65 H p = p 1 + (14) Zależność podana w pracy [5] o postaci g H log p = log p, 3443 (15) R m T m gdie R m stała gaowa powietra kopalnianego, J/(kgK) (pryjęto jak dla powietra suchego ( R m =287,4 J/(kgK)), T m średnia temperatura powietra, K; pryjęto T m = 288,15 K. 5. Zależność Heisse-Drehkopf a [11] H log p = log p + (16) ,6 t m +,637 ϕ p gdie t m średnia temperatura powietra, C; pryjęto t m = 15 C, ϕ m średnia wilgotność wględna powietra; pryjęto ϕ m =,7, p pn ciśnienie cąstkowe pary w stanie nasycenia, Pa; pryjęto dla t m = 15 C p pn = 174,5 Pa. 6. Zależność o postaci (według pracy [4]) 5,255 5,255 1 p = 2 p exp 2 g R m T m (17) 7. Wór dyssypacyjny [9] 2 ρ n λ f BLwm p = p + gρ n H (18) 8A m pn

7 99 gdie λ f licba oporu wyrobiska; pryjęto λ f =,14, B obwód wyrobiska, m; pryjęto B = 23,5 m, A pole prekroju poprecnego wyrobiska, m 2 ; pryjęto A = 44, m 2, w m prędkość średnia powietra, m/s. Wynacone w oparciu o powyżse wory wartości ciśnienia powietra w wyrobiskach kopalnianych na różnych głębokościach estawiono na rysunku 2. Z wykresu 2 widać, że ależności (1, 11, 13, 14, 16, 17 i 18) otrymuje się podobne wartości ciśnień powietra jak e worów barometrycnych (3, 5 i 8). Widimy więc, że ależności te są mało prydatne do wynacania ciśnienia powietra w wyrobiskach kopalń LGOM, ponieważ - uwagi na stosowany system wentylacji - ciśnienia te w asadie powinny być mniejse, niż wynika to e worów barometrycnych. Jedynie ależności (15 i 18) dają mniejse wartości ciśnień powietra. Dla określenia ich prydatności do wynacania ciśnień powietra w wyrobiskach kopalń LGOM koniecne jest preprowadenie weryfikacji, w oparciu o pomierone w tych kopalniach ciśnienia powietra. ciśnienie powietra, Pa w g (1) w g (14) w g (18) w g (16) w g (17) w g (15) w g (13) w g (11) - lato w g (12) - ima w g (3) - iochora w g (5) - ioterma w g (8) - ientropa głębokość, m Rys. 2. Ciśnienie powietra w kopalni wynacone w oparciu o wory (1 18) Fig. 2. Mine air pressure determined according to formulas 1 18 WYNIKI POMIARÓW CIŚNIEŃ W KOPALNIACH LGOM

8 1 Preprowadone dla wsystkich kopalń LGOM pomiary ciśnień powietra estawiono na rysunku nr 3. Wyniki tych pomiarów, wykonane w różnym casie, sprowadono do jednakowego ciśnienia panującego w casie pomiarów na rębie sybu wdechowego jednej kopalń LGOM. Ciśnienie to, na rębie sybu wdechowego o wysokości niwelacyjnej = 179,5 m, wynosi p = 745, Tr = 99324,4 Pa. Wyniki pomieronych ciśnień, w ilości 899, poddano obróbce statystycnej i wynacono równanie regresji w postaci Y = 1,75X pry współcynniku korelacji równym r =,97. Wobec tego prybliżony wór na wynacanie ciśnienia powietra w kopalniach LGOM będie miał postać: p = p + 1, 75H (19) Na rysunku 3, na którym pokaano wyniki pomiarów ora prebieg ależności podanych worami (1), (15), (18) i (19), widać, że wartości ciśnień wynacone w oparciu o wory (15) i (18) są nacnie mniejse niż wynika to ależności (19) i wobec tego nie mogą być używane do wynacania ciśnień powietra w kopalniach LGOM. Rys. 3. Ciśnienia powietra mierone w kopalniach LGOM ciśnienie powietra, Pa ciśnienie pow ietra 17 w g (1) 16 w g (15) w g (18) 15 w g (19) głębokość, m Rys. 3. Ciśnienia powietra mierone w kopalniach LGOM Fig. 3. Air pressure measured in the mines of Legnica-Głogów Copper Basin PODSUMOWANIE

9 11 Znanych literatury ależności do wynacania ciśnień powietra w kopalniach nie powinno się stosować dla kopalń LGOM. Dokładniejse wartości ciśnień można uyskać predstawionej w niniejsym artykule ależności, w której dla naleienia ciśnienia powietra w kopalni na danej głębokości koniecna jest najomość jedynie wartości ciśnienia powietra p na rębie sybu wdechowego. LITERATURA [1] MADANY A., Fiyka atmosfery Wybrane agadnienia, Oficyna Wydawnica Politechniki Warsawskiej, Warsawa [2] BYSTROŃ H., Potencjały aerodynamicne ora wynacanie ich pól w sieciach wentylacyjnych, podsieciach i rejonach. Archiwum Górnictwa, 1999, 44, 1. [3] MEDWEDEW B. I., Tepłowyje osnowy wentylacji sacht pri normalnych i awarijnych reżimach prowetriwanija. Id. Wisca skoła, Kijew-Donieck [4] BIAŁAS S., BRANNY M., ROSZCZYNIALSKI W., WACŁAWIK J., Algorytmy i programy wentylacji i klimatyacji kopalń. Wyd. Śląsk, Katowice [5] ABRAMOW F.A., BOJKO W.A., DOLINSKIJ W.A., Laboratornyj praktikum po rudnicnoj wentylacji, Id. Niedra, Moskwa [6] Praca biorowa pod red. Usakow K. Z., Sprawocnik po rudnicnoj wentylacji, Id. Niedra, Moskwa [7] Praca biorowa Poradnik Górnika, tom II/2, Wyd. Górnico-Hutnice, Katowice [8] CZAPLIŃSKI A., ZWOLAN S., Górnictwo, Materiały pomocnice do ćwiceń, Wyd. Polit. Lubelskiej, Lublin [9] ROSIEK F., SIKORA M., URBAŃSKI J., Zastosowanie metody Vossa do prognoowania temperatury powietra w wyrobiskach kopalń LGOM, Prace Naukowe Inst. Górnictwa Polit. Wrocławskiej, nr 51, Studia i Materiały nr 18, Wrocław [1] Praca biorowa, Ventilatoren-Fibel, Wyd. Turbo-Lufttechnik GmbH, Bad Hersfeld [11] PAPEŽ Z., Výpčet důlnich depresi pomoci redukovaného napěti par, Uhli 1968/2. [12] ROSIEK F., SIKORA M., URBAŃSKI J., GOGOLEWSKI J., Wpływ temperatury wlotowej powietra do sybów na temperaturę powietra w wyrobiskach górnicych kopalń LGOM, Prace Naukowe Inst. Górnictwa Polit. Wrocławskiej nr 81, Studia i Materiały nr 26, Wrocław DETERMINATION OF STATIC AIR PRESSURE IN THE MINES OF LEGNICA-GŁOGÓW COPPER BASIN Formulasused currently for determining ststic air pressure in underground mines have been analysed. Basing on air pressure measurements done in the mines of Legnica-Głogów copper Basin a new approximate formula for determination of air pressure underground these mines has been proposed. Recenent: dr hab. inż. Marian Kolarcyk, prof. Politechniki Śląskiej.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE GRANICZNYCH ZAGADNIEŃ ODWROTNYCH DO OKREŚLANIA DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA POWIERZCHNI TERENU

ZASTOSOWANIE GRANICZNYCH ZAGADNIEŃ ODWROTNYCH DO OKREŚLANIA DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA POWIERZCHNI TERENU Zastosowanie granicnych agadnień INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 9/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddiał w Krakowie, s. 217 226 Komisja Technicnej

Bardziej szczegółowo

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv dr inż MARIAN HYLA Politechnika Śląska w Gliwicach Automatycna kompensacja mocy biernej systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv W artykule predstawiono koncepcję, realiację ora efekty diałania centralnego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA OSIADANIA BUDYNKU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU POSADOWIENIA THE PROGNOSIS OF BUILDING SETTLEMENT DUE TO CHANGES OF FOUNDATION

PROGNOZA OSIADANIA BUDYNKU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU POSADOWIENIA THE PROGNOSIS OF BUILDING SETTLEMENT DUE TO CHANGES OF FOUNDATION XXVI Konferencja awarie budowlane 213 Naukowo-Technicna ZYGMUNT MEYER, meyer@ut.edu.pl Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicny w cecinie, Katedra Geotechniki MARIUZ KOWALÓW, m.kowalow@gco-consult.com

Bardziej szczegółowo

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego. WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego. WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Maurski Mechanika Gruntów dr inż. Ireneus Dyka http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy opór aerodynamiczny lutniociągów zbudowanych z lutni elastycznych

Jednostkowy opór aerodynamiczny lutniociągów zbudowanych z lutni elastycznych dr inż. JÓZEF KNECHTEL Główny Instytut Górnictwa Jednostkowy opór aerodynamiczny lutniociągów zbudowanych z lutni elastycznych Wykonano badania, których celem było wyznaczenie wartości jednostkowego oporu

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach. CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o ebach prostych o ębach prostych walcowe walcowe o ębach śrubowych o

Bardziej szczegółowo

Transformator jednofazowy (cd) Rys. 1 Stan jałowy transformatora. Wartość tego prądu zwykle jest mniejsza niż 5% prądu znamionowego:

Transformator jednofazowy (cd) Rys. 1 Stan jałowy transformatora. Wartość tego prądu zwykle jest mniejsza niż 5% prądu znamionowego: Transformator jednofaowy (cd) W transformatore pracującym be obciążenia (stan jałowy) wartość prądu po stronie wtórna jest równy eru (Rys. 1). W takim prypadku pre uwojenie strony pierwotnej prepływa tylko

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprzewodnikach metodą efektu Halla. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 13. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprzewodnikach metodą efektu Halla. Cel ćwiczenia Ćwicenie 13 Wynacanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprewodnikach metodą efektu alla Cel ćwicenia Celem ćwicenia jest aponanie się e jawiskiem alla, stałoprądowa metoda badania efektu alla,

Bardziej szczegółowo

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie 05-0-5. Opis różnicę pomiędy błędem pierwsego rodaju a błędem drugiego rodaju Wyniki eksperymentu składamy w dwie hipotey statystycne: H0 versus H, tak, by H0 odrucić i pryjąć H. Jeśli decydujemy, że pryjmujemy

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PEŁZANIA DREWNA PRZED I PO PORAśENIU PRZEZ MIKROORGANIZMY

PORÓWNANIE PEŁZANIA DREWNA PRZED I PO PORAśENIU PRZEZ MIKROORGANIZMY JAN KUBIK, j.kubik@po.opole.pl KAMIL PAWLIK, k.pawlik@po.opole.pl Politechnika Opolska PORÓWNANIE PEŁZANIA DREWNA PRZED I PO PORAśENIU PRZEZ MIKROORGANIZMY CREEP COMPARISON O WOOD BEORE AND ATER INECTION

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW TERMICZNYCH DLA ODDZIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH W OPARCIU O POMIARY KOPALNIANE

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW TERMICZNYCH DLA ODDZIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH W OPARCIU O POMIARY KOPALNIANE Nr 113 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 113 Studia i Materiały Nr 31 2005 klimatyzacja kopalń prognoza temperatury powietrza Franciszek ROSIEK, Marek SIKORA *, Jacek URBAŃSKI

Bardziej szczegółowo

W takim modelu prawdopodobieństwo konfiguracji OR wynosi. 0, 21 lub , 79. 6

W takim modelu prawdopodobieństwo konfiguracji OR wynosi. 0, 21 lub , 79. 6 achunek prawdopodobieństwa MP6 Wydiał Elektroniki, rok akad. 8/9, sem. letni Wykładowca: dr hab.. Jurlewic Prykłady do listy : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo klasycne. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

UKŁADY TENSOMETRII REZYSTANCYJNEJ

UKŁADY TENSOMETRII REZYSTANCYJNEJ Ćwicenie 8 UKŁADY TESOMETII EZYSTACYJEJ Cel ćwicenia Celem ćwicenia jest ponanie: podstawowych właściwości metrologicnych tensometrów, asad konstrukcji pretworników siły, ora budowy stałoprądowych i miennoprądowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji. Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Ocena wrażliwości i tolerancji układu

Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji. Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Ocena wrażliwości i tolerancji układu P o l i t e c h n i k a B i a ł o s t o c k a W y d i a ł E l e k t r y c n y Nawa predmiotu: Techniki symulacji Kierunek: elektrotechnika Kod predmiotu: EZ1C400 053 Numer ćwicenia: Temat ćwicenia: E47

Bardziej szczegółowo

Analiza transformatora

Analiza transformatora ĆWICZENIE 4 Analia transformatora. CEL ĆWICZENIA Celem ćwicenia jest ponanie bodowy, schematu astępcego ora ocena pracy transformatora.. PODSTAWY TEORETYCZNE. Budowa Podstawowym adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

Planowanie badań eksperymentalnych na doświadczalnym ustroju nośnym dźwignicy

Planowanie badań eksperymentalnych na doświadczalnym ustroju nośnym dźwignicy Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 3, 01 Planowanie badań eksperymentalnych na doświadcalnym ustroju nośnym dźwignicy Marcin Jasiński Politechnika Wrocławska, Wydiał Mechanicny, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne cechy temperatury śląskiej TŚ w normowaniu czasu pracy i bezpieczeństwa cieplnego górników w środowiskach pracy kopalń głębokich

Uniwersalne cechy temperatury śląskiej TŚ w normowaniu czasu pracy i bezpieczeństwa cieplnego górników w środowiskach pracy kopalń głębokich dr hab. inż. JAN DRENDA prof. nadzw. w Pol. Śl. Politechnika Śląska Uniwersalne cechy temperatury śląskiej TŚ w normowaniu czasu pracy i bezpieczeństwa cieplnego górników w środowiskach pracy kopalń głębokich

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Próba statycna rociągania metali. Obowiąująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 Podać nacenie następujących symboli: d o -.....................................................................

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

METODY PROGNOZOWANIA WILGOTNOŚCI POWIETRZA W WYROBISKACH GÓRNICZYCH

METODY PROGNOZOWANIA WILGOTNOŚCI POWIETRZA W WYROBISKACH GÓRNICZYCH wilgotność powietrza, prognoza warunków klimatycznych wentylacja kopalń Katarzyna WÓJTOWICZ* METODY PROGNOZOWANIA WILGOTNOŚCI POWIETRZA W WYROBISKACH GÓRNICZYCH W pracy przedstawiono wybrane metody prognozowania

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BLISKOŚCI ZIEMI NA CHARAKTERYSTYKI AERODYNAMICZNE SAMOLOTU

WPŁYW BLISKOŚCI ZIEMI NA CHARAKTERYSTYKI AERODYNAMICZNE SAMOLOTU POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewica Wydiał Budowy Masyn i Lotnictwa Katedra Awioniki i Sterowania WPŁYW BLISKOŚCI ZIEMI NA CHARAKTERYSTYKI AERODYNAMICZNE SAMOLOTU Łukas WNUK Seminarium Dyplomowe

Bardziej szczegółowo

POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA

POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA Pomiary wilgotności /. Pomiar wilgotności powietrza psychrometrem Augusta 1. 2. 3. Rys. 1. Psychrometr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/211 15 Marcin Fice, Rafał Setlak Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora jednofazowego. (Instrukcja do ćwiczenia)

Badanie transformatora jednofazowego. (Instrukcja do ćwiczenia) 1 Badanie transformatora jednofaowego (Instrukcja do ćwicenia) Badanie transformatora jednofaowego. CEL ĆICZENI: Ponanie asady diałania, budowy i właściwości.transformatora jednofaowego. 1 IDOMOŚCI TEORETYCZNE

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Transformator jednofazowy. Zasada działania. Dla. mamy. Czyli. U 1 = E 1, a U 2 = E 2. Ponieważ S. , mamy: gdzie: z 1 E 1 E 2 I 1

TRANSFORMATORY. Transformator jednofazowy. Zasada działania. Dla. mamy. Czyli. U 1 = E 1, a U 2 = E 2. Ponieważ S. , mamy: gdzie: z 1 E 1 E 2 I 1 TRANSFORMATORY Transformator jednofaowy Zasada diałania E E Z od Rys Transformator jednofaowy Dla mamy Cyli e ω ( t) m sinωt cosωt ω π sin ωt + m m π E ω m f m 4, 44 f m E 4, 44 f E m 4, 44 f m E, a E

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH POWIETRZA W PAROWNIKU CHŁODZIARKI GÓRNICZEJ Z CZYNNIKIEM R407C***

ZMIANA PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH POWIETRZA W PAROWNIKU CHŁODZIARKI GÓRNICZEJ Z CZYNNIKIEM R407C*** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Krzysztof Filek*, Piotr Łuska**, Bernard Nowak* ZMIANA PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH POWIETRZA W PAROWNIKU CHŁODZIARKI GÓRNICZEJ Z CZYNNIKIEM R407C*** 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa Metody dokładne w astosowaniu do rowiąywania łańcuchów Markowa Beata Bylina, Paweł Górny Zakład Informatyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 2-31

Bardziej szczegółowo

5. Badanie transformatora jednofazowego

5. Badanie transformatora jednofazowego 5. Badanie transformatora jednofaowego Celem ćwicenia jest ponanie budowy i asady diałania transformatora jednofaowego, jego metod badania i podstawowych charakterystyk. 5.. Wiadomości ogólne 5... Budowa

Bardziej szczegółowo

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej.

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn - - Ćw. 5. Określenie współcynnika strat mocy i sprawności prekładni ślimakowej.. Podstawowe wiadomości i pojęcia. Prekładnie ślimakowe są to prekładnie wichrowate,

Bardziej szczegółowo

DODATEK 6. Pole elektryczne nieskończenie długiego walca z równomiernie rozłożonym w nim ładunkiem objętościowym. Φ = = = = = π

DODATEK 6. Pole elektryczne nieskończenie długiego walca z równomiernie rozłożonym w nim ładunkiem objętościowym. Φ = = = = = π DODATEK 6 Pole elektycne nieskońcenie długiego walca ównomienie ołożonym w nim ładunkiem objętościowym Nieskońcenie długi walec o pomieniu jest ównomienie naładowany ładunkiem objętościowym o stałej gęstości

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE ADAPTACYJNE RUCHEM ROBOTA PODWODNEGO W PŁ ASZCZYŹ NIE PIONOWEJ

STEROWANIE ADAPTACYJNE RUCHEM ROBOTA PODWODNEGO W PŁ ASZCZYŹ NIE PIONOWEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVII NR 4 (167) 2006 Jery Garus Akademia Marynarki Wojennej STEROWANIE ADAPTACYJNE RUCHEM ROBOTA PODWODNEGO W PŁ ASZCZYŹ NIE PIONOWEJ STRESZCZENIE W artykule

Bardziej szczegółowo

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE ELEKTRYKA 213 Zesyt 1 (225) Rok LIX Marcin FICE Politechnika Śląska w Gliwicach HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE Strescenie. W artykule predstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁAD ELEKTROENERGETYKI Ćwicenie: URZĄDZENIA PRZECIWWYBUCHOWE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Opracował: kpt.dr inż. R.Chybowski Warsawa

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE OPORY RUCHU PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO RUROWEGO

DODATKOWE OPORY RUCHU PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO RUROWEGO 3-010 T I B O L O G I A 9 Kaimier FUMANIK *, Piotr KASZA * DODATKOWE OPOY UCHU PZENOŚNIKA ZGZEBŁOWEGO UOWEGO ADDITIONAL ESISTANCES OF MOVEMENT OF A SCAPE PIPE CONVEYO Słowa klucowe: prenośniki grebłowe

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS Cel ćwicenia: aponanie budową i asadą diałania podstawowych typów asilacy UPS ora pomiar wybranych ich parametrów i charakterystyk. 5.1. Podstawy teoretycne 5.1.1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wybrane stany nieustalone transformatora:

Wybrane stany nieustalone transformatora: Wybrane stany nieustalone transformatora: Założenia: - amplituda napięcia na aciskach pierwotnych ma wartość stałą nieależnie od jawisk achodących w transformatore - warcie występuje równoceśnie na wsystkich

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/predmiotu Budownictwo (Nawa kierunku studiów) Studia I Stopnia Predmiot: Ogrewnictwo Heating Engineering Rok: III Semestr: 6 MK_60 Rodaje ajęć i licba godin: Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

MODEL ZAWIESZENIA MAGNETOREOLOGICZNEGO Z ODZYSKIEM ENERGII

MODEL ZAWIESZENIA MAGNETOREOLOGICZNEGO Z ODZYSKIEM ENERGII MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 896-77X 4, s. -, Gliwice MODEL ZAWIESZENIA MAGNETOREOLOGICZNEGO Z ODZYSKIEM ENERGII ŁUKASZ JASTRZĘBSKI, MARCIN WĘGRZYNOWSKI AGH Akademia Górnico-Hutnica, Katedra Automatyacji

Bardziej szczegółowo

Instalacje pompowe. Zadania do samodzielnego rozwiązania v = = dr inż. Michał Strzeszewski,

Instalacje pompowe. Zadania do samodzielnego rozwiązania v = = dr inż. Michał Strzeszewski, dr inż Michał Stresewski, 00-005 Instalacje pompowe Zadania do samodielnego rowiąania 1 Zadanie 1 Obli wymaganą wydajność pompy obiegowej pry następujących ałożeniach: oblieniowa moc cieplna instalacji

Bardziej szczegółowo

Współczynniki DOP i miary dokładności w obserwacjach satelitarnych. dr hab. inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Współczynniki DOP i miary dokładności w obserwacjach satelitarnych. dr hab. inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Współcynniki OP i miary dokładności w obserwacjac saeliarnyc dr ab inż Paweł Zalewski Akademia Morska w Scecinie Geomerycna ocena dokładności: - - Geomerycna ocena dokładności: - 3 - OP współcynniki geomerycnej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego 1. Temat ćwiczenia :,,Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła 2. Cel ćwiczenia : Określenie globalnego współczynnika przenikania ciepła k

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie definiujemy jako stosunek siły parcia działającej na jednostkę powierzchni do wielkości tej powierzchni.

Ciśnienie definiujemy jako stosunek siły parcia działającej na jednostkę powierzchni do wielkości tej powierzchni. Ciśnienie i gęstość płynów Autorzy: Zbigniew Kąkol, Bartek Wiendlocha Powszechnie przyjęty jest podział materii na ciała stałe i płyny. Pod pojęciem substancji, która może płynąć rozumiemy zarówno ciecze

Bardziej szczegółowo

1. Wnikanie ciepła podczas wrzenia pęcherzykowego na zewnętrznej powierzchni rur W (1.1)

1. Wnikanie ciepła podczas wrzenia pęcherzykowego na zewnętrznej powierzchni rur W (1.1) nikanie_ciepla Wnikanie ciepła 1. Wnikanie ciepła podcas renia pęcherykoego na enętrnej poierchni rur Zależność Rohsenoa q 1/ g c pt W r (1.1) n C rr s m n = 1,0 dla ody n = 1,7 dla innych ciecy 3 Współcynnik

Bardziej szczegółowo

TWIERDZENIA O WZAJEMNOŚCIACH

TWIERDZENIA O WZAJEMNOŚCIACH 1 Olga Kopac, Adam Łodygows, Wojcech Pawłows, Mchał Płotowa, Krystof Tymber Konsultacje nauowe: prof. dr hab. JERZY RAKOWSKI Ponań 2002/2003 MECHANIKA BUDOWI 7 ACH TWIERDZENIE BETTIEGO (o wajemnośc prac)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Wyznaczanie gęstości pozornej i porowatości złoża, przepływ gazu przez złoże suche, opory przepływu.

Ćwiczenie 3: Wyznaczanie gęstości pozornej i porowatości złoża, przepływ gazu przez złoże suche, opory przepływu. 1. Część teoretyczna Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome Przepływ płynu przez warstwę luźno usypanego złoża występuje w wielu aparatach, np. w kolumnie absorpcyjnej, rektyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLTECHNKA GDAŃSKA WYDZAŁ ELEKTOTECHNK ATOMATYK KATEDA ENEGOELEKTONK MASZYN ELEKTYCZNYCH LABOATOM MASZYNY ELEKTYCZNE ĆWCZENE (T) TANSFOMATOY TANSFOMATO TÓJFAZOWY BADANE CHAAKTEYSTYK Materiały pomocnice

Bardziej szczegółowo

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Naprężenia w ośrodku gruntowym

Naprężenia w ośrodku gruntowym Naprężenia w ośrodku gruntowym Naprężenia geostatycne (pierwotne, bytowe) Wpływ wody gruntowej na naprężenia pierwotne Naprężenia wywołane siłą skupioną rowiąanie oussinesq a Naprężenia pochodące od obciążenia

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja 1. dr inż. Maciej Mijakowski

Klimatyzacja 1. dr inż. Maciej Mijakowski dr inż. Maciej Mijakowski Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa http://www.is.pw.edu.pl Termodynamika powietrza wilgotnego Schemat procesu projektowania

Bardziej szczegółowo

Empiryczny model osiadania gruntów sypkich

Empiryczny model osiadania gruntów sypkich mpirycny model osiadania gruntów sypkich prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicny w cecinie, Katedra Geotechniki, al. Piastów 5, 7-3 cecin dr hab. Marek Tarnawski,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA AKTYWNEJ ELIMINACJI DRGAŃ W PROCESIE FREZOWANIA

KONCEPCJA AKTYWNEJ ELIMINACJI DRGAŃ W PROCESIE FREZOWANIA KONCEPCJA AKTYWNEJ ELIMINACJI DRGAŃ W PROCESIE FREZOWANIA Andrej WEREMCZUK, Rafał RUSINEK, Jery WARMIŃSKI 3. WSTĘP Obróbka skrawaniem jest jedną najbardiej ropowsechnionych metod kstałtowania cęści masyn.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD BŁĘDÓW PRZY PROJEKTOWANIU POŚREDNIEGO OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ OPRAW KWADRATOWYCH

ROZKŁAD BŁĘDÓW PRZY PROJEKTOWANIU POŚREDNIEGO OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ OPRAW KWADRATOWYCH Andrej PAWLAK Krystof ZAREMBA ROZKŁAD BŁĘDÓW PRZY PROJEKTOWANIU POŚREDNIEGO OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ OPRAW KWADRATOWYCH STRESZCZENIE W wielkoowierchniowych instalacjach oświetlenia ośredniego

Bardziej szczegółowo

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Danuta Miłasewic Uniwersytet Sceciński MODEL MUNDELLA-FLEMINGA 1. OPIS MODELU MUNDELLA-FLEMINGA Model ten, stworony na pocątku lat seśćdiesiątych XX wieku pre Roberta A. Mundella i Markusa Fleminga, opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymiana ciepła przez żebra

Wymiana ciepła przez żebra Katedra Silników Spalinowych i Pojadów TH ZKŁD TERMODYNMIKI Wymiana ciepła pre era - - Cel ćwicenia Celem ćwicenia jet adanie wpływu atoowania eer na intenywność wymiany ciepła. Badanie preprowada ię na

Bardziej szczegółowo

Funkcje pola we współrzędnych krzywoliniowych cd.

Funkcje pola we współrzędnych krzywoliniowych cd. Funkcje pola we współrędnych krywoliniowych cd. Marius Adamski 1. spółrędne walcowe. Definicja. Jeżeli M jest rutem punktu P na płascynę xy, a r i ϕ są współrędnymi biegunowymi M, to mienne u = r, v =

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z FUNKCJI ANALITYCZNYCH LICZBY ZESPOLONE

ZADANIA Z FUNKCJI ANALITYCZNYCH LICZBY ZESPOLONE . Oblicyć: ZADANIA Z FUNKCJI ANALITYCZNYCH a) ( 7i) ( 9i); b) (5 i)( + i); c) 4+3i ; LICZBY ZESPOLONE d) 3i 3i ; e) pierwiastki kwadratowe 8 + i.. Narysować biór tych licb espolonych, które spełniają warunek:

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Szablon wyłącznie na użytek Katedry Techniki Cieplnej ZUT ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE K AT E D R A T E C H N I K I C I E P L N E J LABORATORIUM Z... SPRAWOZDANIE Ćw. nr :

Bardziej szczegółowo

MODEL ENERGETYCZNY PROCESU REGENERACJI MECHANICZNEJ SUCHEJ ZUŻYTYCH MAS FORMIERSKICH

MODEL ENERGETYCZNY PROCESU REGENERACJI MECHANICZNEJ SUCHEJ ZUŻYTYCH MAS FORMIERSKICH 24/20 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 20 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocnik 6, Nr 20 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MODEL ENERGETYCZNY PROCESU REGENERACJI MECHANICZNEJ SUCHEJ ZUŻYTYCH MAS

Bardziej szczegółowo

P K. Położenie punktu na powierzchni kuli określamy w tym układzie poprzez podanie dwóch kątów (, ).

P K. Położenie punktu na powierzchni kuli określamy w tym układzie poprzez podanie dwóch kątów (, ). Materiał ddaktcne Geodeja geometrcna Marcin Ligas, Katedra Geomatki, Wdiał Geodeji Górnicej i Inżnierii Środowiska UKŁADY WSPÓŁZĘDNYCH NA KULI Pierwsm prbliżeniem kstałtu Ziemi (ocwiście po latach płaskich

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcie równania różniczkowego jest to pewne równanie funkcyjne, które zapisać można w postaci ogólnej

1. Pojęcie równania różniczkowego jest to pewne równanie funkcyjne, które zapisać można w postaci ogólnej 1 Równania różnickowe pojęcie 1 Pojęcie równania różnickowego jest to pewne równanie funkcyjne, które apisać można w postaci ogólnej "! (1) lub w postaci normalnej #%$ & ' () (2) Rąd najwyżsej pochodnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot przedsięwzięcia i jego lokalizacja

Przedmiot przedsięwzięcia i jego lokalizacja Predmiot predsięwięcia i jego lokaliacja Predmiotem opisanego predsięwięcia jest opracowanie koncepcji programowo-prestrennej Trasy Mostu Północnego od węła ulicą Marymoncką do węła ulicą Modlińską wra

Bardziej szczegółowo

Destylacja z parą wodną

Destylacja z parą wodną Destylacja z parą wodną 1. prowadzenie iele związków chemicznych podczas destylacji przy ciśnieniu normalnym ulega rozkładowi lub polimeryzacji. by możliwe było ich oddestylowanie należy wykonywać ten

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome 1. Część teoretyczna Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome Przepływ płynu przez warstwę luźno usypanego złoża występuje w wielu aparatach, np. w kolumnie absorpcyjnej, rektyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

BARWA ŚWIATŁA NAŚWIETLACZA Z FILTREM *)

BARWA ŚWIATŁA NAŚWIETLACZA Z FILTREM *) Władysław DBCZŃSK BARWA ŚWATŁA NAŚWETLACZA Z FLTREM STRESZCZENE Preprowadono analię prebiegu promieniowania optycnego pre filtr barwny współpracujący naświetlacem asymetrycnym. Wynacono różnicę barw występującą

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN X 38, s , Gliwice 2009

MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN X 38, s , Gliwice 2009 MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 38, s. 19-114, Gliwice 9 ZASOSOWANIE MEODY HYBRYDOWEJ DO ROZWIĄZANIA ZAGADNIENIA ODWRONEGO WYKORZYSANEGO W WYZNACZANIU KIERUNKOWCH WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH CIAŁ OROROPOWYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza Parametrów Meteorologicznych

Analiza Parametrów Meteorologicznych Analiza Parametrów Meteorologicznych Marcin Polkowski marcin@polkowski.eu 3 marca 2008 Spis treści 1 Wstęp 2 1.1 Stacja Meteorologiczna IGF UW...................................... 2 1.2 Psychrometr aspiracyjny

Bardziej szczegółowo

BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO (opracował: Jan Sienkiewicz)

BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO (opracował: Jan Sienkiewicz) BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO (opracował: Jan Sienkiewic) Cel ćwicenia: ponanie budowy, asady diałania i własności transformatora ora achodących w nim jawisk w stanie jałowym, pry próbie warcia

Bardziej szczegółowo

K raków 26 ma rca 2011 r.

K raków 26 ma rca 2011 r. K raków 26 ma rca 2011 r. Zadania do ćwiczeń z Podstaw Fizyki na dzień 1 kwietnia 2011 r. r. dla Grupy II Zadanie 1. 1 kg/s pary wo dne j o ciśnieniu 150 atm i temperaturze 342 0 C wpada do t urbiny z

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Instytut Maszyn Cieplnych Optymalizacja Procesów Cieplnych Ćwiczenie nr 3 Poszukiwanie optymalnej średnicy rurociągu oraz grubości izolacji Częstochowa 2002 Wstęp. Ze względu

Bardziej szczegółowo

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ**

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 2 2006 Krzysztof Filek*, Bernard Nowak* EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ** 1. Wstęp Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA UKŁADU REDUKCJI DRGAŃ Z TŁUMIKIEM MAGNETOREOLOGICZNYM I ELEKTROMAGNETYCZNYM PRZETWORNIKIEM ENERGII

SYMULACJA UKŁADU REDUKCJI DRGAŃ Z TŁUMIKIEM MAGNETOREOLOGICZNYM I ELEKTROMAGNETYCZNYM PRZETWORNIKIEM ENERGII MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 9-77X 39, s. 77-, Gliwice SYMULACJA UKŁADU REDUKCJI DRGAŃ Z TŁUMIKIEM MAGNETOREOLOGICZNYM I ELEKTROMAGNETYCZNYM PRZETWORNIKIEM ENERGII BOGDAN SAPIŃSKI, PAWEŁ MARTYNOWICZ,

Bardziej szczegółowo

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 PRZEDMIOT TEMAT KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydiał Mechanicny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 1. CEL ĆWICZENIA Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe

Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe 157. 1. W przewodach gazowych, doprowadzających gaz do

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE WILGOTNOSCI POWIETRZA 1

OZNACZENIE WILGOTNOSCI POWIETRZA 1 OZNACZENIE WILGOTNOSCI POWIETRZA 1 PODSTAWOWE POJĘCIA I OKREŚLENIA Powietrze atmosferyczne jest mieszaniną gazową zawierającą zawsze pewną ilość pary wodnej. Zawartość pary wodnej w powietrzu atmosferycznym

Bardziej szczegółowo

z 1 z 1 p 1 _ V 1 5 = z z 1 z 1 5 = Poniewa N t1 = N t2 z por wnania pierwszych cz ci wzor w (1) i (2) wynika: = p 1 36 = 6 bar.

z 1 z 1 p 1 _ V 1 5 = z z 1 z 1 5 = Poniewa N t1 = N t2 z por wnania pierwszych cz ci wzor w (1) i (2) wynika: = p 1 36 = 6 bar. XL OLIMPID WIEDZY TECHNICZNEJ Zawody III stopnia Rowi ania ada dla grupy mechanicno-budowlanej Rowi anie adania d.) Moc teoretycna nap du stopnia I N t _m R T @ p 5 p V _ @ p 5 () Moc teoretycna nap du

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPTYMALIZACJI ODPORNEJ PROBLEMU NAJKRÓTSZEJ ŚCIEŻKI W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH

CHARAKTERYSTYKA OPTYMALIZACJI ODPORNEJ PROBLEMU NAJKRÓTSZEJ ŚCIEŻKI W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH Studia Ekonomicne. Zesyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicnego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 235 2015 Daniel Kubek Politechnika Krakowska Wydiał Inżynierii Lądowej Instytut Zarądania w Budownictwie i Transporcie

Bardziej szczegółowo

Algorytm projektowania dolnoprzepustowych cyfrowych filtrów Buttlewortha i Czebyszewa

Algorytm projektowania dolnoprzepustowych cyfrowych filtrów Buttlewortha i Czebyszewa Zadanie: Algorytm projektowania dolnopreputowych cyfrowych filtrów Buttlewortha i Cebyewa Zaprojektować cyfrowe filtry Buttlewortha i Cebyewa o natępujących parametrach: A p = 1,0 db makymalne tłumienie

Bardziej szczegółowo

dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B

dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A, p 2, S E C B, p 1, S C [W] wydajność pompowania C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt dn dt dn / dt - ilość cząstek przepływających w ciągu

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Prawa o Zamówieniach Publicznych. Zapytanie o informację na ofertę monitoringu mediów Narodowego WSTĘP Na podstawie Umowy dierżawy i powierenia arądania Stadionem m w Warsawie awartej pre sp. siedibą w Warsawie (dalej również jako lub

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIA LUBELSA J. Banasek, J. Jonak PODSTAW ONSTRUCJI MASN WPROWADENIE DO PROJETOWANIA PREŁADNI ĘBATCH I DOBORU SPRĘGIEŁ MECHANICNCH Wydawnictwa Ucelniane 008 Opiniodawca: dr hab. inŝ. Stanisław rawiec

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Automatyka i Robotyka (AiR) SPECJALNOŚĆ: Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wyposażenie robota dwukołowego w cujniki ewnętrne Equipping a two

Bardziej szczegółowo

Ochrona_pporaz_ISiW J.P. Spis treści:

Ochrona_pporaz_ISiW J.P. Spis treści: Spis treści: 1. Napięcia normaliowane IEC...2 1.1 Podstawy prawne 2 1.2 Pojęcia podstawowe 2 2. Zasilanie odbiorców niepremysłowych...3 2.1 kłady sieciowe 4 3. Zasady bepiecnej obsługi urądeń elektrycnych...8

Bardziej szczegółowo

Budowa atomów. Atomy wieloelektronowe Zakaz Pauliego Układ okresowy pierwiastków

Budowa atomów. Atomy wieloelektronowe Zakaz Pauliego Układ okresowy pierwiastków Novosibirsk Russia September 00 W-6 (Jarosewic) slajdy Na podstawie preentacji prof. J. Rutkowskiego Budowa atomów Atomy wieloelektronowe Zaka Pauliego Układ okresowy pierwiastków Atomy wieloelektronowe

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie B O Y L E

Doświadczenie B O Y L E Wprowadzenie teoretyczne Doświadczenie Równanie Clapeyrona opisuje gaz doskonały. Z dobrym przybliżeniem opisuje także gazy rzeczywiste rozrzedzone. p V = n R T Z równania Clapeyrona wynika prawo Boyle'a-Mario

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ WODY OD TEM- PERATURY. WYZNACZANIE MOLOWEGO CIEPŁA PARO- WANIA

ZALEŻNOŚĆ CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ WODY OD TEM- PERATURY. WYZNACZANIE MOLOWEGO CIEPŁA PARO- WANIA ZALEŻNOŚĆ CIŚNIENIA PARY NASYCONEJ WODY OD TEM- PERATURY. WYZNACZANIE MOLOWEGO CIEPŁA PARO- WANIA I. Cel ćwiczenia: zbadanie zależności ciśnienia pary nasyconej wody od temperatury oraz wyznaczenie molowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych (bud A5, sala 310) Instrukcja dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM Rok skolny 2015/16 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopscająca (2); (3) - ocena dostatecna (3); (4) - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METOD CZASOWO-CZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH DO BUDOWY DESKRYPTORÓW USZKODZEŃ KÓŁ ZĘBATYCH DLA RADIALNYCH SIECI NEURONOWYCH

WYKORZYSTANIE METOD CZASOWO-CZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH DO BUDOWY DESKRYPTORÓW USZKODZEŃ KÓŁ ZĘBATYCH DLA RADIALNYCH SIECI NEURONOWYCH Zesyty Naukowe WSInf Vol 7, Nr 1, 2008 Piotr Cech Katedra Budowy Pojadów Samochodowych, Wydiał Transportu, Politechnika Śląska WYKORZYSTANIE METOD CZASOWO-CZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH DO BUDOWY DESKRYPTORÓW USZKODZEŃ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr - Wykład 3 Równowaga płynu

J. Szantyr - Wykład 3 Równowaga płynu J. Szantyr - Wykład 3 Równowaga płynu Siły wewnętrzne wzajemne oddziaływania elementów mas wydzielonego obszaru płynu, siły o charakterze powierzchniowym, znoszące się parami. Siły zewnętrzne wynik oddziaływania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 22 WYZNACZANIE CIEPŁA PAROWANIA WODY W TEMPERETATURZE WRZENIA

ĆWICZENIE 22 WYZNACZANIE CIEPŁA PAROWANIA WODY W TEMPERETATURZE WRZENIA ĆWICZENIE 22 WYZNACZANIE CIEPŁA PAROWANIA WODY W TEMPERETATURZE WRZENIA Aby parowanie cieczy zachodziło w stałej temperaturze należy dostarczyć jej określoną ilość ciepła w jednostce czasu. Wielkość równą

Bardziej szczegółowo