WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO"

Transkrypt

1 WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 4 (70) kwiecieñ 2007 PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze œrodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego Drodzy Czytelnicy, Wraz z nadejœciem wiosny przysz³a pora na zintensyfikowanie prac nad projektami. Kwiecieñ to pierwszy miesi¹c z terminami sk³adania wniosków do 7. Programu Ramowego. Centra doskona³oœci pilnie planuj¹ swoje bud ety na rozwijanie potencja³u badawczego. W niektórych regionach precyzuj¹ siê strategie prowadz¹ce do zostania tzw. Regionem Wiedzy. Intensywnie pracuj¹ naukowcy staraj¹cy siê o grant w Programie IDEAS, a pytañ rodzi siê coraz wiêcej. Trudno siê jednak temu dziwiæ w koñcu to zupe³na nowoœæ w programach ramowych. Maj¹c to na uwadze Europejska Rada ds. Badañ Naukowych opublikowa³a na swojej stronie internetowej listê najczêœciej zadawanych pytañ. Mo na ju te przeæwiczyæ Elektroniczny System Sk³adania Wniosków, eby adne techniczne problemy nie przeszkodzi³y w z³o eniu projektu na czas. Trwaj¹ tak e prace nad wnioskami do Programu COOPERATION koordynatorom projektów badawczych polecam aplikowanie równie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego o tzw. grant na grant (tekst konkursu na stronie 3 biuletynu). Inicjatywa jak najbardziej s³uszna, szkoda jedynie, e nie mo na finansowaæ g³ównego kosztu ponoszonego przy pisaniu wniosku, czyli wynagrodzeñ osób zaanga owanych w prace nad tworzeniem projektu. 7.PR rozpêdza siê coraz bardziej. Mam nadziejê, e w pierwszych konkursach uda siê nam jako Polsce w³¹czyæ w jak najwiêksz¹ liczbê konsorcjów europejskich. Do pe³ni szczêœcia brakuje nam tylko konkursów w funduszach strukturalnych. Coraz usilniej dopytuj¹ siê Pañstwo, kiedy bêdzie mo na sk³adaæ wnioski na dofinansowanie m.in. infrastruktury B+R. Komisja Europejska zapewne by³aby zachwycona, e jej idea komplementarnoœci 7.PR w stosunku do funduszy strukturalnych znajduje takie zrozumienie wœród odbiorców. Jedyny minus w tym, e jeszcze przyjdzie nam poczekaæ parê miesiêcy na ich uruchomienie, ale z pewnoœci¹ warto. Skupmy siê zatem póki co na aplikowaniu do 7.PR, a w miêdzyczasie opracowujmy pomys³y np. na inwestycje w laboratoria. W tym projektowym ferworze nie zapomnijmy jednak, e zbli a siê Wielkanoc. yczê Pañstwu choæ odrobiny wypoczynku i oczywiœcie Smacznego Jajka! Ewa Kociñska, Redaktor Wiadomoœci KPK-GE W numerze m.in.: Granty na Granty str. 3 Mobilni naukowcy str. 5 Wiadomoœci z Regionów str. 6-7 Program Narodowy Foresight Polska 2020 Program ten jest realizowany z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego przez Konsorcjum z³o one z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Pentor Research International. Podstawowym celem Programu jest okreœlenie kierunków badañ naukowych i rozwoju technologii, które w perspektywie d³ugoletniej wp³yn¹ na przyspieszenie tempa rozwoju spo³eczno-gospodarczego i na racjonalne wykorzystanie wyników badañ w praktyce gospodarczej. Projekt jest oparty na po³¹czeniu wiedzy kluczowych uczestników ycia gospodarczego i spo³ecznego na temat przysz³oœci. Dziêki temu stanie siê on Ÿród³em nowych powi¹zañ i przep³ywu wiedzy miêdzy konsumentami, firmami, oœrodkami naukowymi, centrami akademickimi oraz pañstwowymi i samorz¹dowymi oœrodkami decyzyjnymi, wyposa onymi w znaczne fundusze z Unii Europejskiej. Szczegó³owe informacje na temat NPF Polska 2020 znajd¹ Pañstwo na stronie: Mo na w³¹czyæ siê w pracê zespo³ów tematycznych, które umo liwi¹ ich uczestnikom dostêp do najnowszej wiedzy i zawarcie kontaktów z przedstawicielami nauki oraz administracji rz¹dowej i regionalnej. Prowadzona jest rekrutacja kandydatów na ekspertów w Panelach Tematycznych. Powinni oni posiadaæ g³êbok¹ wiedzê o firmach i sektorach gospodarki, w jakich dzia³aj¹, ale równie móc w przysz³oœci uczestniczyæ we wdra aniu wyników Programu do praktyki. Projekt bêdzie realizowany do po³owy 2008 roku, a udzia³ w posiedzeniach bêdzie p³atny. Liczba ekspertów z firm w Panelach Tematycznych jest ograniczona. Zainteresowane osoby powinny wype³niæ kwestionariusz na stronie: Ostateczna decyzja co do wyboru kandydatów zostanie podjêta w po³owie kwietnia br. Zespó³ Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Elektroniczny System Sk³adania Wniosków EPSS dla konkursów w 7.PR W zwi¹zku z otwartymi konkursami na sk³adanie projektów w 7.PR Komisja Europejska uruchomi³a Elektroniczny System Sk³adania Wniosków EPSS. System umo liwia bezpieczne przygotowanie i z³o enie wniosku bez koniecznoœci œci¹gania programu na komputer osobisty. Aktualnie EPSS jest aktywny dla konkursów z terminami sk³adania wniosków w kwietniu w Programach: Wspó³praca Zdrowie, w Ludziach, Pomys³ach, a tak e w Programie Mo liwoœci w obszarach Potencja³ Badawczy oraz Regiony Wiedzy. Niebawem bêdzie równie dostêpny dla konkursów zamykaj¹cych siê w maju. Szczegó³y dotycz¹ce dostêpnych konkursów zamieszczone zosta³y na stronie CORDISu pod adresem: Kwartalnik InQbatora W marcu ukaza³ siê pierwszy numer kwartalnika IQ pisma stworzonego przez zespó³ Inkubatora Technologicznego Poznañskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza skierowanego do przedsiêbiorców, w³adz regionalnych i lokalnych, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli sektora badawczorozwojowego oraz œrodowiska akademickiego. W IQ proponujemy czytelnikom informacje na temat inicjatyw dotycz¹cych innowacyjnej przedsiêbiorczoœci realizowanych w Poznaniu i Wielkopolsce oraz podobnych dzia- ³añ wdra anych w kraju i Europie. Sta³¹ rubrykê poœwiêciliœmy funduszom europejskim oraz mo liwoœciom ich pozyskania. Chcemy, aby IQ sta³ siê p³aszczyzn¹ wymiany doœwiadczeñ miêdzy œrodowiskiem naukowym a lokalnym biznesem, a przez to przyczynia³ siê do wspierania rozwoju regionalnego i u³atwia³ rozwój kontaktów z krajowymi i zagranicznymi oœrodkami innowacji. Osoby zainteresowane publikacj¹ mog¹ siê z ni¹ zapoznaæ na stronie internetowej: Zapraszam do lektury. Prof. dr hab. Bogdan Marciniec, Prezes Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Dyrektor Poznañskiego Parku Naukowo-Technologicznego

2 PPT Bezpieczeñstwa Pracy w Przemyœle Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, Warszawa Katarzyna Buszkiewicz, tel.: (22) , faks: (22) PPT Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego Sekretariat ul. Jana Paw³a II 28, Poznañ Jaros³aw Szymaniak tel.: (61) , PPT Biotechnologii Instytut Biochemii Technicznej Politechniki ódzkiej ul. Stefanowskiego 4/10, ódÿ Ewa Gromek, tel.: (42) , faks: (42) PPT Budownictwa ASM Centrum Badañ i Analiz Rynku Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5, Kutno Maria Góreczna tel.: (24) , faks: (24) PPT Drzewna Instytut Technologii Drewna ADRESY SIECI KPK Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN, Œwiêtokrzyska 21, Warszawa, faks: (22) Dyrektor KPK w Polsce: Andrzej Siemaszko, tel.: (22) tel.: , Zastêpcy Dyrektora: Zygmunt Krasiñski tel.: (22) w. 211, Anna Pytko, tel.: (22) /6 w. 275 tel.: , Anna Wiœniewska tel.: (22) w. 222, Wspó³praca Cooperation Zdrowie Ewa Szki³¹dŸ, tel.: tel.: , ywnoœæ, rolnictwo, biotechnologia Bo ena Podlaska, tel.: tel.: , Region Centralny (woj. mazowieckie, podlaskie, œwiêtokrzyskie) IPPT PAN, Regionalny Punkt Kontaktowy przy KPK Micha³ Klepka, tel.: (22) /6 w Politechnika Bia³ostocka, Centrum Innowacji i Transferu Technologii; Uniwersytet w Bia³ymstoku, Wschodni Oœrodek Transferu Technologii; Œwiêtokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Kielce; Oœrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa; Politechnika Warszawska; Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Region Pó³nocny (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie) Politechnika Gdañska, Biuro Programów Ramowych Unii Europejskiej, RPK Iwona Rakowska, tel.: (58) Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Œniadeckich, Bydgoszcz; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Akademia Medyczna, Gdañsk; Centrum Transferu Technologii, Gdañsk; Akademia Marynarki Wojennej im. Boh. Westerplatte, Gdynia; Akademia Morska, Gdynia; Uniwersytet Gdañski; Uniwersytet im. Miko³aja Kopernika, Toruñ. Region Œl¹ski (woj. œl¹skie i opolskie) Technologie informacyjne i komunikacyjne Krzysztof Trojanowski, tel.: tel.: , Nanonauki, nanotechnologie Zbigniew Turek, tel.: tel.: , Energia Andrzej S³awiñski, tel.: w. 144 tel.: , Œrodowisko Danuta Maria Antosiewicz tel.: w. 421, Transport Zbigniew Turek (tel. i j.w.) Nauki spo³eczno-ekonomiczne i humanistyczne Ma³gorzata Krótki, tel.: w. 144 Politechnika Œl¹ska, Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹, RPK Jerzy Moœciñski tel.: (32) Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla, Zabrze; Politechnika Opolska. Region Po³udniowy (woj. ma³opolskie, podkarpackie) Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii, RPK Anna Armu³a tel.: (12) , Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Akademia Rolnicza im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie; Instytut Fizyki J¹drowej im.h.niewodniczañskiego PAN w Krakowie; Biuro ds. Miêdzynarodowych Programów Badawczych i Edukacyjnych UJ, Kraków; Uniwersytet Jagielloñski Collegium Medicum, Kraków; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza. Region Wschodni (woj. lubelskie) Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzañskiego PAN, RPK Andrzej Stêpniewski, tel. (81) Akademia Medyczna im. prof.skubiszewskiego, Lublin; Katolicki Uniwersytet Lubelski; ul. Winiarska 1, Poznañ Andrzej Fojutowski, tel.: (61) , faks: (61) PPT Metali Nie elaznych Instytut Metali Nie elaznych ul. Sowiñskiego 5, Gliwice Jadwiga Kapryan tel.: (32) , faks: (32) PPT Odlewnictwa Inst. Odlewnictwa, Kraków ul. Zakopiañska 73, Kraków Jacek Przybylski, tel.: (12) , faks: (12) PPT Opto i Nano Elektroniki Naczelna Organizacja Techniczna ul. Czackiego 3/5, Warszawa Marek Ka³kusiñski, Krzysztof ebkowski, tel.: (22) , faks: (22) PPT Procesów Produkcji Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydzia³ Mechaniczny, Politechnika Wroc³awska ul. ukasiewicza 5, Wroc³aw S³awomir Susz, tel.: (71) , faks: (71) Bezpieczeñstwo Renata Rycerz, tel.: w. 137 tel.: , Przestrzeñ kosmiczna Piotr Œwierczyñski tel.: w. 311 Pomys³y Ideas Wies³aw Studencki tel.: , Ludzie People Marta Muter, tel.: w. 152 tel.: , Mo liwoœci Capacities Regiony Wiedzy, Potencja³ badawczy Aleksander B¹kowski tel.: w. 412, REGIONALNE KONSORCJA PUNKTÓW KONTAKTOWYCH Politechnika Lubelska; Uniwersytet Marii Curie Sk³odowskiej, Lublin; Instytut Uprawy Nawo enia i Gleboznawstwa w Pu³awach. Region ódzki (woj. ³ódzkie) Uniwersytet ódzki, Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹, RPK Jolanta Pacura tel. (42) , Fundacja Inkubator, ódÿ; Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, ódÿ; Miêdzynarodowe Centrum Ekologii PAN, ódÿ; Politechnika ódzka, Biuro Miêdzynarodowych Programów Naukowych; Uniwersytet Medyczny, ódÿ; Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice. Region Pó³nocno-Wschodni (woj. warmiñsko-mazurskie) Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹, RPK Katarzyna Cap³ap tel. (89) Region Zachodni (woj. wielkopolskie i lubuskie) Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznañski Park Naukowo-Technologiczny, RPK Ewa Kociñska tel.: (61) PPT Œrodowiska Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych ul. L. Kossutha 6, Katowice Izabela Ratman-K³osiñska tel.: (32) w. 269, faks: (32) PPT Technologii Kosmicznych Centrum Badañ Kosmicznych PAN ul. Bartycka 18A, Warszawa Sekretariat: Polspace sp.z o. o. ul. Bartycka 18A, Warszawa Bartosz Buszke, tel.: (22) , faks: (22) PPT Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej Fundacja MOST ul. Malczewskiego 38/4, Warszawa Kuba Lebuda, tel.: , faks: (22) PPT Transportu Drogowego Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Jagielloñska 80, Warszawa Beata Mikulska, tel.: (22) , faks: (22) PPT Transportu Szynowego Politechnika Œl¹ska, Wydzia³ Transportu ul. Krasiñskiego 8, Katowice Marek Sitarz, Badania na rzecz MŒP Aneta Maszewska tel.: w. 412, Wspó³praca miêdzynarodowa Micha³ Klepka, tel.: w. 300 tel.: , Infrastruktury badawcze Wies³aw Studencki (tel. i j.w.) Nauka w spo³eczeñstwie Ma³gorzata Krótki (tel. i j.w.) EURATOM Fission Aleksandra Buczkowska-Garbarczyk tel.: w. 144, JRC Wspólnotowe Centrum Badawcze Joanna Stalewska tel.: w. 241, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznañ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ; Uniwersytet Zielonogórski. Region Pó³nocno-Zachodni (woj. zachodniopomorskie) Politechnika Szczeciñska, Biuro Programów Miêdzynarodowych, RPK Katarzyna azarz-brzeziñska tel.: (91) , Akademia Morska, Szczecin; Akademia Rolnicza, Szczecin (Wydz. Nauk o ywnoœci i Rybactwa); Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin; Uniwersytet Szczeciñski, Centrum Europejskie. Region Po³udniowo-Zachodni (woj. dolnoœl¹skie) Politechnika Wroc³awska, Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii, RPK Katarzyna Banyœ, tel.: (71) Akademia Medyczna, Wroc³aw; Akademia Rolnicza, Wroc³aw; Instytut Immunologii i Terapii Doœwiadczalnej PAN, Wroc³aw; Uniwersytet Wroc³awski. Indywidualne punkty: Politechnika Koszaliñska, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów, Szko³a G³ówna Handlowa, Warszawa. Bran owe Punkty Kontaktowe przy POLSKICH PLATFORMACH TECHNOLOGICZNYCH tel.: (32) , tel./faks: (32) PPT Transportu Szynowego Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa ul. J.Ch³opickiego 50, Warszawa Witold Olpiñski, tel.: (22) , faks: (22) PPT Transportu Wodnego Stocznia Szczeciñska Nowa sp.z o.o. ul. Hutnicza 1, Szczecin Bo ena Anosowicz, tel.: (91) , faks: (91) PPT Transportu Wodnego Centrum Techniki Okrêtowej ul. Wa³y Piastowskie 1, Gdañsk Leszek Wilczyñski, tel.: (58) , faks: (58) Joanna Wierszy³o, tel.: (58) , faks: (58) PPT ywnoœci Spó³dzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie, Zak³ad Produkcji Mleczarskiej w Mr¹gowie ul. Kormoranów 1, Mr¹gowo Tadeusz Szczêsny, tel. kom.: tel.: (89) , (89) w.186

3 Przedsiêwziêcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego Granty na granty 1 marca br. MNiSW og³osi³o (na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 paÿdziernika 2004r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. Nr 238, poz z póÿn. zm.) przedsiêwziêcie Granty na granty konkurs o wsparcie w zakresie przygotowania wniosków projektowych do programu szczegó³owego Wspó³praca 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badañ, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji ( ). Cele przedsiêwziêcia: 1. zwiêkszenie udzia³u polskich jednostek naukowych i innych uprawnionych podmiotów pe³ni¹cych rolê koordynatorów wniosków projektowych sk³adanych w ramach programu szczegó³owego Wspó³praca 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badañ, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji ( ), zwanego dalej 7. PR, poprzez wspieranie fazy przygotowawczej wniosków projektowych; 2. upowszechnienie wœród jednostek naukowych informacji na temat wniosków projektowych programu szczegó³owego Wspó³praca 7.PR, wymagaj¹cych utworzenia miêdzynarodowego konsorcjum. Planowane efekty przedsiêwziêcia: 1. zwiêkszenie liczby wniosków, koordynowanych przez polskie jednostki naukowe, sk³adanych w ramach ww. programu szczegó³owego 7.PR; 2. zwiêkszenie wysokoœci œrodków pozyskiwanych we wnioskach projektowych sk³adanych w ramach ww. programu szczegó³owego 7.PR, koordynowanych przez polskie jednostki naukowe; 3. przyspieszenie integracji polskich jednostek naukowych z Europejsk¹ Przestrzeni¹ Badawcz¹. Obszary wsparcia objête przedsiêwziêciem: 1. tworzenie sprzyjaj¹cych warunków dla polskich jednostek naukowych do ubiegania siê o dofinansowanie dla wniosków projektowych sk³adanych w ramach ww. programu szczegó³owego 7.PR, 2. u³atwienie polskim koordynatorom prowadzenia dzia³añ merytorycznych i organizacyjnych, w tym uzupe³niaj¹cych badañ naukowych, niezbêdnych do przygotowywania wniosków projektowych sk³adanych w ramach ww. programu szczegó³owego 7.PR. Adresaci przedsiêwziêcia: Beneficjentami przedsiêwziêcia mog¹ byæ jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 paÿdziernika 2004r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz z póÿn. zm.), pod warunkiem spe³niania kryteriów uczestnictwa w 7.PR. W przypadku przedsiêbiorstw, konieczne jest przedstawienie aktualnego (wydanego najwy ej 3 miesi¹ce przed z³o eniem wniosku) odpisu z KRS lub zaœwiadczenia z ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, potwierdzaj¹cego prowadzenie w sposób ci¹g³y badañ naukowych i prac rozwojowych. Przedsiêwziêcie obejmuje dofinansowanie nastêpuj¹cych rodzajów zadañ: 1. uzupe³niaj¹cych badañ naukowych w przedmiocie planowanego tematu wniosku, do których mo na zaliczyæ m.in. sporz¹dzanie i zlecanie analiz, a tak e przeprowadzenie uzupe³niaj¹cych studiów, w tym literatury fachowej; sporz¹dzanie dokumentacji niezbêdnej do z³o enia wniosku projektowego; w czêœci D wniosku nale y podaæ uzasadnienie koniecznoœci przeprowadzenia badañ uzupe³niaj¹cych (tzn. w jaki sposób przyczyni¹ siê do opracowania wniosku projektowego), 2. prac koordynacyjnych, czyli kosztów: podró y s³u bowych, obs³ugi biura koordynatora projektu, organizacji spotkañ roboczych, wynajmu pomieszczeñ (inne koszty o charakterze koordynacyjnym, niezbêdne do przygotowania projektu wniosku bêd¹ wymagaæ podania we wniosku krótkiego uzasadnienia); do kosztów prac koordynacyjnych nie zalicza siê kosztów wynagrodzeñ (zarówno osobowych, jak i bezosobowych). Stosunek kosztów prac koordynacyjnych do kosztów uzupe³niaj¹cych badañ naukowych powinien kszta³towaæ siê w relacji 70% do 30% kosztów ogó³em. Wysokoœæ finansowania dla beneficjentów jest zró nicowana w zale noœci od rodzaju i wielkoœci koordynowanego projektu i wynosi w przypadku: a. projektów wspó³pracy projektów integruj¹cych o du ej skali (Collaborative Projects large-scale integrating project) do z³; b. projektów wspó³pracy projektów badawczych o ma³ej lub œredniej skali (Collaborative projects - small or medium scale focused research project) do z³; c. sieci doskona³oœci (Networks of Excellence) do z³. Nie jest konieczne wykazywanie przez beneficjenta wk³adu w³asnego. Finansowanie ze œrodków finansowych na naukê bêdzie przyznane na pokrycie kosztów prac przygotowawczych, wskazanych we wniosku, poniesionych nie wczeœniej ni na 3 miesi¹ce przed terminem z³o enia wniosku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy szego i nie póÿniej ni w dniu z³o enia do Komisji Europejskiej w³aœciwego wniosku projektowego (call for proposals). Wniosek o przyznanie œrodków finansowych na przygotowanie wniosku projektowego okreœla za³¹cznik nr 33 do rozporz¹dzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie trybu przyznawania i rozliczania œrodków finansowych na naukê (Dz. U. Nr 161, poz.1359). Do wniosku nale y do³¹czyæ formularz Opis propozycji projektu do programu szczegó³owego Wspó³praca 7.PR (patrz link na koñcu og³oszenia). Obs³ug¹ przedsiêwziêcia zajmuje siê Departament Spraw Europejskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Ocena wniosków o przyznanie œrodków w ramach przedsiêwziêcia i podejmowanie decyzji w sprawie przyznania œrodków odbywaæ siê bêdzie zgodnie z 82 ust. 3 w/w rozporz¹dzenia i sk³adaæ siê bêdzie z: 1. oceny pod wzglêdem formalnym wzoru wniosku oraz formularza Opis propozycji projektu do programu szczegó³owego Wspó³praca 7.PR ; wnioski niespe³niaj¹ce wymogów formalnych zostan¹ odes³ane do wnioskodawcy z wezwaniem do uzupe³nienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania; 2. oceny wniosku i wydania opinii przez Interdyscyplinarny Zespó³ ds. Grantów Przygotowawczych Rady Nauki, powo³any na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki, na podstawie opinii 2 recenzentów wybranych zgodnie z dziedzin¹ nauki w³aœciw¹ dla planowanego wniosku projektowego; 3. przed³o enia Ministrowi propozycji Zespo³u w sprawie przyznania œrodków finansowych na uczestniczenie w przedsiêwziêciu. Pierwszeñstwo w rozpatrywaniu bêd¹ mia³y wnioski o najwczeœniejszych terminach wezwañ do sk³adania wniosków (call for proposals), zgodnie z og³oszeniem Komisji Europejskiej. Wnioski oceniane bêd¹ wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: a. wartoœæ naukowa przygotowywanego projektu; wk³ad nowej wiedzy do istniej¹cego stanu nauki lub technologii; b. korzyœci dla gospodarki i spo³eczeñstwa Polski, w szczególnoœci udzia³ polskich partnerów przemys³owych; c. zgodnoœæ projektu z tematyk¹ Programu Pracy (Work Programme) odpowiedniego obszaru tematycznego 7. PR i og³oszonego przez Komisjê Europejsk¹ wezwania do sk³adania wniosków (call for proposals); d. potencja³ naukowy i organizacyjny zespo³u sk³adaj¹cego wniosek i zaanga owanych zespo³ów partnerskich (w tym kategorie jednostek naukowych); jakoœæ naukowa konsorcjum, jego miêdzynarodowy charakter oraz gotowoœæ partnerów do uczestnictwa powinny byæ potwierdzone, np. listem intencyjnym; e. doœwiadczenie wnioskodawcy w dotychczasowych konkursach 5. i 6.PR; f. zaawansowanie organizacyjne w przygotowaniu projektu (podzia³ zadañ miêdzy partnerami konsorcjum, struktura zarz¹dzania, narzêdzia badawcze, zaanga owane zasoby). Za spe³nienie ka dego kryterium wniosek mo e uzyskaæ od 0,00 do 5,00 punktów z dok³adnoœci¹ do 0,25 punktu (30 pkt ³¹cznie). Finansowane bêd¹ wnioski, które otrzymaj¹ najwy sz¹ sumê punktów, pod warunkiem otrzymania co najmniej 4,00 punktów za ka de kryterium. Œrodki finansowe na uczestniczenie w przedsiêwziêciu bêd¹ przyznane decyzj¹ Ministra i przekazane jednostce naukowej, w ca³oœci, po podpisaniu umowy, zgodnie z 82 ust. 4 w/w rozporz¹dzenia. W treœci umowy okreœlone zostan¹ warunki realizacji, finansowania i rozliczania wykonania zadañ. Warunkiem rozliczenia otrzymanych œrodków finansowych bêdzie dokument wystawiony przez Komisjê Europejsk¹, potwierdzaj¹cy przyjêcie wniosku projektowego do oceny merytorycznej (evaluation summary report). Brak dopuszczenia wniosku do oceny merytorycznej skutkowaæ bêdzie koniecznoœci¹ zwrotu otrzymanego finansowania, w ca³oœci, na rachunek Ministerstwa. Natomiast brak zakwalifikowania projektu do finansowania przez Komisjê, mimo dopuszczenia do oceny merytorycznej, nie bêdzie stanowi³ przes³anki do zwrotu otrzymanego finansowania krajowego. Zgodnie z 82 ust. 2 w/w rozporz¹dzenia, wnioski o przyznanie œrodków finansowych na uczestniczenie w przedsiêwziêciu Ministra mog¹ byæ sk³adane nie póÿniej ni dwa miesi¹ce od dnia og³oszenia przedsiêwziêcia, tj. do dnia 30 kwietnia 2007r. Kompletne wnioski nale y przesy³aæ na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego, Departament Spraw Europejskich ul. Wspólna 1/3, Warszawa lub sk³adaæ w sekretariacie Departamentu pok Kontakt: Katarzyna Walerowicz G³ówny specjalista w Wydziale Programów Badawczych UE, tel.: ; faks: , Niezbêdne formularze s¹ dostêpne na stronie MNiSW: =4638&layout=2&page=text. (Tekst zosta³ pierwotnie opublikowany na stronie MNiSW) 3

4 KONFERENCJE I SZKOLENIA Projekty STREP i SA oraz stypendia dla doktorantów Szkolenia w Wielkopolsce Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej w Poznaniu stara siê jak najszerzej rozpropagowaæ mo liwoœci uzyskania dofinansowania badañ oraz innych dzia³añ w ramach 7. Programu Ramowego UE. By przybli yæ tê tematykê RPK Poznañ przez ca³y czas organizuje ró nego rodzaju konferencje, seminaria i warsztaty otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Informujemy, i w kwietniu zorganizowane zostan¹ dwie imprezy dla dwóch ró nych grup odbiorców. Na pierwsz¹ imprezê seminarium Jak napisaæ dobry projekt w 7. Programie Ramowym? zapraszamy osoby zainteresowane napisaniem wniosku badawczego STREP lub projektu wspieraj¹cego SA w 7. Programie Ramowym. Spotkanie odbêdzie siê 12 kwietnia br. o godz , w Instytucie Logistyki i Magazynowania przy ul. Szyperskiej w Poznaniu. Podczas seminarium zaprezentowane zostan¹ zasady tworzenia wniosku projektowego na konkursy og³aszane w 7. Programie Ramowym. Zaproszeni eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego szczegó³owo omówi¹ punkty wniosku zwi¹zane z naukowym i technologicznym celem projektu, wdra aniem oraz wp³ywem projektu. Na poszczególnych etapach tworzenia wniosku, a tak e jego realizacji skupi¹ siê eksperci koordynatorzy projektów zaakceptowanych przez Komisjê Europejsk¹. Wa nym punktem seminarium bêdzie omówienie praktycznych wskazówek dotycz¹cych: prze³o enia pomys³u na dobry projekt, negocjacji z KE po pozytywnej fazie oceny wniosku, a tak e doœwiadczeñ z realizacji projektu. RPK Poznañ stara siê równie intensywnie promowaæ mo liwoœci uzyskania dofinansowania badañ dla m³odych naukowców i doktorantów. Wraz z Regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców z Poznania oraz Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu zaprasza na spotkanie pt.: Stypendia UE i nie tylko. Mo liwoœci finansowania stypendiów dla doktorantów. Spotkanie odbêdzie siê 17 kwietnia o godz , na Uniwersytecie Medycznym, sala im. H. Œwiêcickiego (GPSK UM), przy ul. Polnej 33, wejœcie od Jackowskiego w Poznaniu. Spotkanie to skierowane jest do wszystkich doktorantów z uczelni i instytutów badawczych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Podczas spotkania przedstawiona zostanie oferta dla tych, którzy mimo krótkiego doœwiadczenia badawczego ju mog¹ skorzystaæ z ciekawych ofert stypendialnych zarówno na wyjazdy, jak i na prowadzenie badañ w kraju. Omówione zostan¹ mo liwoœci uzyskania stypendium w ramach: systemu stypendialnego Marie-Curie, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Ponadto przedstawione zostan¹ oferty innych organizacji, w których mo na ubiegaæ siê o grant, min.: British Council, Polsko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta czy firmy L'Oreal. Na stronie internetowej RPK Poznañ znajduj¹ siê szczegó³y dotycz¹ce wy ej wymienionych spotkañ oraz formularze zg³oszeniowe. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w spotkaniach. Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznañ Poznañski Park Naukowo-Technologiczny FUAM Szkolenie we Wroc³awiu Finansowanie projektów w 7.PR Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wroc³awskiej organizuje szkolenie na temat finansowych aspektów realizacji projektów w 7. Programie Ramowym. Odbêdzie siê ono 18 kwietnia 2007 roku, a poprowadzi je dr in. Halina Kocek, ekspert finansowy z RPK przy Instytucie Chemicznej Przeróbki Wêgla w Zabrzu. Podczas szkolenia omówione zostan¹ zmiany w zasadach finansowania projektów, rodzaje kosztów uprawnionych w 7. Programie Ramowym, raporty z realizacji projektów wymagane przez Komisjê Europejsk¹, w tym zaœwiadczenia audytora. Przedstawiona zostanie równie propozycja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego dotycz¹ca obliczania kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych. Udzia³ w szkoleniu jest bezp³atny. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje oraz formularz zg³oszeniowy znajduj¹ siê na stronie: Osoba do kontaktu: El bieta Olejnik, tel.: Katarzyna Banyœ, RPK Wroc³aw, WCTT Projekty biznesowe Warsztaty dla biotechnologów Eurobiobiz wraz z Fundacj¹ Centrum Innowacji FIRE organizuj¹ kwietnia 2007r. w Warszawie warsztaty BBCE (Bioentrepreneur Boot Camp for Executives) dla osób posiadaj¹cych biznes plan lub gotowy zarys biznesowy przedsiêwziêcia. Warsztaty s¹ skierowane do: Naukowców z dziedziny biotechnologii, nauk biologicznych lub przemys³u farmaceutycznego, a tak e z chemii i fizyki - jeœli zamierzaj¹ skomercjalizowaæ wyniki swoich badañ. Dziêki warsztatom dowiedz¹ siê oni jak wybraæ optymalny model biznesowy dla swojego przedsiêwziêcia, przygotowaæ dobry biznes plan i pozyskaæ finansowanie; Menad erów Projektów z dziedziny biotechnologii i nauk biologicznych, którzy rozpoczynaj¹ pracê, potrzebuj¹ narzêdzi do dalszego rozwoju lub poszukuj¹ finansowania dla realizowanych projektów. Zapraszamy równie osoby zwi¹zane z: biologi¹, chemi¹, fizyk¹, farmacj¹ oraz pokrewnymi dziedzinami, w których projekty znajduj¹ zastosowania w medycynie ochronie zdrowia i ywnoœci. Unikaln¹ zalet¹ BBCE jest mo liwoœæ pozyskania, w ramach warsztatów, fachowego doradztwa dla w³asnych projektów biznesowych podczas indywidualnych sesji konsultacyjnych. Zapisy i op³ata. Dziêki dofinansowaniu Komisji Europejskiej koszt warsztatów to 100 euro. Op³ata nie pokrywa kosztów podró y i zakwaterowania uczestników. Warsztaty s¹ prowadzone w jêzyku angielskim. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ w Fundacji Centrum Innowacji FIRE Marek Elert, tel.: ; Miêdzynarodowa konferencja Konkurencyjnoœæ klastrów Sieæ Clusters Linked over Europe (CLOE) organizuje miêdzynarodow¹ konferencjê poœwiêcon¹ regionalnym strategiom innowacji w odniesieniu do klastrów, która odbêdzie siê 24 kwietnia br. w Tartu w Estonii. Konferencja poœwiêcona regionalnym strategiom innowacji na potrzeby internacjonalizacji i konkurencyjnoœci klastrów, zatytu³owana Regional Innovation Strategies for Cluster Internationalisation and Competitiveness, ma na celu dostarczenie nowych spostrze eñ i wymianê informacji o sposobach, jakie mog¹ stosowaæ kraje i regiony do internacjonalizacji swoich klastrów z myœl¹ o podniesieniu ich konkurencyjnoœci i udoskonaleniu regionalnych systemów innowacji. Konferencja poœwiêcona bêdzie ponadto przyk³adom najlepszych praktyk ze wszystkich regionów Europy; jej program przewiduje równie dyskusje specjalistów podczas trzech sesji poœwiêconych nastêpuj¹cym wydarzeniom: przedstawieniu przez sieæ CLOE obejmuj¹c¹ partnerów z Tartu, Karlsruhe, Nottingham i Zurychu swoich regionalnych klastrów oraz dzia³alnoœci w ramach sieci; opracowaniu i ocenie regionalnych strategii innowacji, którym towarzyszyæ bêd¹ studia przypadków z Estonii, Izraela, Finlandii i Austrii; omówieniu konkurencyjnoœci estoñskiego sektora biotechnologii i technologii medycznych, po którym g³os zabior¹ zaproszeni prelegenci z szeregu krajów europejskich, takich jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Rejestracja jest dostêpna na stronie internetowej: Wiêcej informacji o sieci Clusters Linked Over Europe mo na znaleÿæ na stronie: Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej Lista oficerów naukowych Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny Badañ i Rozwoju ywnoœæ, rolnictwo i rybo³ówstwo, biotechnologia po raz pierwszy w historii programów ramowych opublikowa³a listê oficerów naukowych wraz z adresami mailowymi odpowiedzialnych za poszczególne tematy z programu pracy do 1 konkursu. Informacja ta umo liwia i u³atwia bezpoœredni kontakt z Komisj¹ wszystkim koordynatorom przygotowuj¹cym i pisz¹cym wnioski do 1 konkursu. Lista dostêpna jest pod adresem internetowym: Bo ena Podlaska, KPK 4

5 MOBILNI NAUKOWCY Najnowsze stanowisko Izby Skarbowej Podatek od stypendiów Marie Curie W ostatnim okresie pojawi³a siê nadzieja na ujednolicenie wyk³adni prawa podatkowego dotycz¹cego stypendiów Marie Curie. Jakkolwiek w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych istniej¹ a dwa przepisy mog¹ce potencjalnie stanowiæ podstawê zwolnienia podatkowego dla w/w stypendiów (art. 21 ust. 1 pkt 39 i art. 21 ust. 1 pkt 46), to w praktyce spotyka siê przypadki, kiedy to organa administracji skarbowej, b¹dÿ odmawiaj¹ uznania zwolnienia, b¹dÿ przynajmniej maj¹ pewne k³opoty z interpretacj¹ w/w przepisów. Szans¹ na zmianê tej sytuacji jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Gdañsku, wydane dnia r. w sprawie o sygnaturze Epidemiologia chorób sercowo-naczyniowych Kursy szkoleniowe Marie Curie W ró nych lokalizacjach w Europie odbêdzie siê seria szkoleñ Marie Curie z zakresu epidemiologii chorób sercowo-naczyniowych. Kursy finansowane s¹ z bud etu 6. Programu Ramowego. Celem programu jest edukacja m³odych pracowników naukowych w dziedzinie podstaw epidemiologii i modelowania chorób uk³adu kr¹ enia. Program ma te wzmocniæ powi¹zania miêdzy uczestnicz¹cymi krajami europejskimi. Kursy skoncentrowane bêd¹ na nastêpuj¹cych zagadnieniach: wprowadzenie do epidemiologii chorób sercowo-naczyniowych (Dublin czerwca br.; Liverpool kwiecieñ 2008r.), wprowadzenie do modeli chorób uk³adu kr¹ enia w Europie i poza jej granicami (Liverpool lipca br.; Warszawa maj 2008r.), sesje praktyczne poœwiêcone powy szym modelom (Dublin wrzeœnia br.; Bilthoven czerwiec 2008r.). Wiêcej informacji mo na uzyskaæ na stronie internetowej: pharmacology_therapeutics/marie_curie_training_programme/index.php. Rolnictwo, ywnoœæ, rybo³ówstwo i biotechnologia Europejski potencja³ naukowo-badawczy W ostatnich latach w 6.PR ( ) wiele by³o projektów wspieraj¹cych z dziedziny rolnictwa, których celem by³o przede wszystkim umo liwianie naukowcom z nowych krajów cz³onkowskich ³atwiejszego wejœcia do programu ramowego. Przyk³adem jest CEAF projekt, koordynowany przez IPPT PAN/ KPK, który swoim zasiêgiem obj¹³ kraje Europy Œrodkowej i by³ wyj¹tkowy, poniewa skupi³ wielu nowych uczestników przede wszystkim z przedsiêbiorstw bran owoców, warzyw i kwiatów. Wiêcej na Efektem finalnym tego projektu jest wiele wniosków z³o onych do KE, w tym kilka finansowanych, a obecnie równie przygotowywanych do 7.PR. Nie mniej jednak bez odpowiedniego wsparcia merytorycznego ekspertów, œwietnych partnerów z Polski (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego) i z innych krajów oraz promocji i nag³oœnienia, jakie towarzyszy³y pracom przy projekcie, nigdy nie dosz³oby do sukcesu, jaki osi¹gneliœmy podczas realizacji CEAF. Cecha wspólna wszystkich tego typu projektów to bazy danych. Zazwyczaj s¹ one ukierunkowane bran owo, np. bran a sadowniczo-kwiaciarska, mleczarska, miêsna i inne. Poœród tak wielu wniosków typu akcje wspieraj¹ce zwanych potocznie SSA jest i taki, który pod wzglêdem tworzonej bazy danych zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Wniosek nazywa siê EU agri mapping, a jego celem jest zbadanie potencja³u naukowo-badawczego w dziedzinie rolnictwa w Polsce i w innych krajach europejskich. Obywa siê to poprzez utworzon¹ bazê danych instytutów naukowobadawczych, uniwersytetów, laboratoriów, firm z bran y rolniczej, dla których zosta³y utworzone oddzielne strony internetowe w postaci kwestionariuszy do uzupe³nienia (nale y zakreœliæ odpowiednie s³owa kluczowe, informacje o dorobku danej jednostki). Bardzo istotnym elementem bazy jest umo liwienie pracownikom danej jednostki, katedry, zak³adu w³asnej autoprezentacji zawieraj¹cej BI/ /07, która dotyczy³a stypendysty Marie Curie uzyskuj¹cego dochody z tego stypendium w Belgii. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdañsku potwierdzi³ wprost, i dochody takie otrzymywane przez podatnika maj¹cego podczas pobytu w Belgii sta³e miejsce zamieszkania w Polsce wolne s¹ tu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przypomnieæ nale y, i stypendia Marie Curie s¹ czêœci¹ Programów Ramowych UE, a tych w³aœnie œrodków dotyczy w/w przepis. Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Gdañsku, 5 z dnia roku, nie jest oczywiœcie wi¹- ¹ce dla urzêdów skarbowych w ca³ym kraju, ale stanowi wa n¹ przes³ankê interpretacyjn¹ i pomoc w realizacji uprawnienia p³yn¹cego z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dziêki uprzejmoœci stypendysty, który otrzyma³ w/w stanowisko, Krajowy Punkt Kontaktowy (Centrum Informacji dla Naukowców) uzyska³ zgodê na upowszechnienie sygnatury sprawy. Wiêcej informacji na temat opodatkowania, zarówno stypendiów Marie Curie, jak i stypendiów pozosta³ych, uzyskaæ mo na w KPK (Centrum Informacji dla Naukowców) pisz¹c na adres Piotr Bednarek KPK, Centrum Informacji dla Naukowców Europejskie Forum Mobilnoœci W dniach kwietnia br. w Turynie we W³oszech odbêdzie siê Europejskie Forum Mobilnoœci pod has³em Rozwi¹zania ICT na rzecz trwa³ej mobilnoœci. To dwudniowe wydarzenie ma przyczyniæ siê do upowszechnienia informacji na temat najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) s³u ¹cych trwa³ej mobilnoœci i info-mobilnoœci. Dziêki udzia³owi w forum uczestnicy bêd¹ mogli lepiej zrozumieæ powstaj¹ce tendencje, zarówno w wymiarze badañ i rozwoju (B+R), jak i produktów i us³ug, w dziedzinie zastosowañ opracowanych do celów kierowania pojazdami, towarami i ludÿmi oraz poznaj¹ stosowne infrastruktury technologiczne. Forum bêdzie mia³o równie za zadanie zachêciæ du e firmy do zaanga owania siê w dzia³alnoœæ europejskiej platformy technologicznej poœwiêconej ICT, by zwiêkszyæ udzia³ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w unijnych projektach badawczych. W drugim dniu konferencji odbêd¹ siê spotkania handlowe umo - liwiaj¹ce uczestnikom znalezienie potencjalnych partnerów technologicznych zajmuj¹cych siê dan¹ dziedzin¹. Wiêcej informacji na stronie internetowej: informacje na temat dorobku naukowego, wykonywanych badañ i ekspertyz w danej dziedzinie. Rejestracji pracowników dokonuje kierownik jednostki tj. katedry, zak³adu, poprzez dopisanie odpowiednich informacji w okienku list of key researchers. Kierownik zak³adu natomiast otrzymuje drog¹ ow¹ zaproszenie do rejestracji w bazie tytu³ a: Survey of the agricultural and food research landscape. Wszystkie dane, które pos³u y³y do utworzenia wstêpnej bazy pochodz¹ z informacji dostêpnych na stronach internetowych jednostek. Zdarza siê, e zawieraj¹ b³êdy. Dlatego te zwracam siê z proœb¹ do wszystkich zainteresowanych o weryfikacjê danych, poprzez pozytywne przyjêcie zaproszenia do rejestracji oraz odwiedzenie strony internetowej projektu EU agri mapping: a nastêpnie database of research groups. Je eli zauwa ¹ Pañstwo brakuj¹ce dane o Pañstwa jednostce lub inne nieœcis³oœci bêdê wdziêczna za otrzymanie informacji zwrotnej. Tworzona baza danych pos³u y i bêdzie wykorzystywana przez Komisjê Europejsk¹, wszak to ona jest pomys³odawc¹ tego projektu. Dodatkowo podczas konferencji ywnoœciowej w Brukseli w czerwcu 2007r. bêdzie sesja poœwiêcona w³aœnie temu projektowi i przedstawione zostan¹ zasoby i potencja³ naukowy danego kraju, w tym Polski, w rolnictwie. Ca³oœæ prac w projekcie nadzorowana jest przed Sta³y Komitet ds. Badañ w Rolnictwie SCAR (Standing Commity for Agriculture Research), który kieruje badaniami w rolnictwie oraz œciœle wspó³pracuje jako komitet doradczy 7.PR. Kontaktuj¹c siê z Pañstwem telefonicznie w sprawie rejestracji napotykam wiele mi³ych s³ów i opinii o pracy jak¹ obecnie wykonujemy. I te przewa aj¹! Dlatego te zapraszam tych Pañstwa, którzy jeszcze nie zarejestrowali siê w bazie o jej odwiedzenie oraz o bezpoœredni kontakt ze mn¹. Bo ena Podlaska, KPK,

6 WIADOMOŒCI Z REGIONÓW Chirurgia Ortopedyczna Projekt Orthosim Ka dego roku w Europie wykonywanych jest ponad 600 tysiêcy interwencji chirurgicznych dotycz¹cych kolan, bioder oraz krêgos³upów, które wymagaj¹ zastosowania implantów. Znaczna ich iloœæ spowodowana jest b³êdami, których mo na by by³o unikn¹æ poprzez wykonanie lepszych przedoperacyjnych analiz, takich, jakie proponuje projekt Orthosim. Korzystaj¹c z serwisu projektu Orthosim, chirurg lub in ynier projektuj¹cy implanty mo e zwróciæ siê po ekspertyzê do najlepszych specjalistów z ka dej dziedziny chirurgii ortopedycznej, w której biomechaniczna stymulacja mo e oferowaæ nowe rozwi¹zania dotycz¹ce opieki nad pacjentem. Serwis projektu Orthosim jest skierowany do trzech podstawowych uczestników sektora ochrony zdrowia: Chirurgom ortopedom oferuje naukowo przebadane modele klinicznej symulacji odpowiednich przypadków, Producentom implantów oferuje narzêdzie do oceny pomys³ów dotycz¹cych nowych produktów bez kosztownych procedur, Studentom i naukowcom oferuje odpowiednie i dostêpne narzêdzie uczenia siê i badañ. U ytkownik chirurg planuj¹cy operacjê lub in ynier pracuj¹cy dla producenta implantów kontaktuje siê z portalem i zamawia us³ugê symulacji spoœród modeli dostêpnych w portalu. Wprowadza on w³aœciwe dane wejœciowe (informacje dotycz¹ce pacjenta oraz proponowanej techniki chirurgicznej) do przyjaznego u ytkownikowi interfejsu. Dostawca Us³ugi Symulacyjnej (SSP) ³¹czy siê z serwerem symulacyjnym i rozpoczyna obliczenia przy u yciu dostosowanego i sprawdzonego modelu. Kiedy symulacja jest zakoñczona, SSP ³aduje raport z wynikami do portalu i powiadamia u ytkownika. Dla chirurga wyniki symulacji wskazuj¹, czy proponowana technika i model implantu bêd¹ efektywne i sugeruj¹ poprawê czy nie. Dla projektanta implantu, symulacja zastêpuje bardziej czasoch³onny eksperyment laboratoryjny, wymagaj¹cy przygotowañ oraz testowania na prawdziwych modelach implantów. Uczestnicy projektu Orthosim, realizowanego w ramach programu e-ten, to: ADAPTING, hiszpañska firma IT koordynuj¹ca projekt, EN- SAM Laboratoire de Biomecanique (SERAM) z siedzib¹ w Pary u, Instytut Biomechaniki w Walencji (IBV) oraz SURGIVIEW, francuska firma zajmuj¹ca siê klinicznymi systemami informatycznymi. Ponadto, w projekcie bierze udzia³ dziewiêciu innych uczestników, miêdzy innymi Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Konsorcjum projektu Orthosim prowadzi³o walidacjê rynkow¹ tego innowacyjnego serwisu w ró nych krajach, poczynaj¹c od Hiszpanii i Francji, poprzez Niemcy, Czechy i Polskê. Projekt trwa 21 miesiêcy, a rozpocz¹³ siê 1 czerwca 2005 roku. Wiêcej informacji: Anna Stachowicz Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska Jak skutecznie wykorzystaæ fundusze unijne Poradnik dla samorz¹dów W ramach projektu Europejska Akademia Samorz¹dowa opracowany zosta³ pakiet edukacyjny Jak skutecznie wykorzystaæ fundusze unijne Europejska Akademia Samorz¹dowa (EAS) to przedsiêwziêcie skierowane do pracowników Jednostek Samorz¹du Terytorialnego (JST), pochodz¹cych z wyboru przedstawicieli organów samorz¹dowych (radni, burmistrzowie, prezydenci, wójtowie), jak równie do pracowników jednostek zwi¹zanych i obs³uguj¹cych JST, pracowników administracji centralnej i terenowej, a tak e w³aœcicieli/pracowników firm zainteresowanych rozwojem przedsiêbiorczoœci na rynku lokalnym oraz rozwojem regionalnym. Realizacja projektu wsparta jest przez ogólnopolskie organizacje samorz¹dowe: Zwi¹zek Powiatów Polskich, Zwi¹zek Województw RP, Uniê Miasteczek Polskich, Zwi¹zek Gmin Wiejskich RP oraz Zwi¹zek Miast Polskich. Pakiet sk³ada siê z nastêpuj¹cych pozycji ksi¹ kowych: Tom I Fundusze UE dla jednostek samorz¹du terytorialnego w latach Poradnik zawiera informacje o zmianach w polityce spójnoœci UE w nowym okresie programowania (lata ) oraz systemie wdra ania instrumentów strukturalnych w Polsce. Podstawowym elementem poradnika jest opis tych programów operacyjnych, które stanowiæ bêd¹ Ÿród³o finansowania projektów przygotowywanych przez samorz¹dy. Tom II Zasady konstrukcji studium wykonalnoœci lub biznesplanu dla projektów wspó³finansowanych ze œrodków UE. Tom ten przedstawia metodologiê sporz¹dzania studiów wykonalnoœci lub biznesplanów, w formie wymaganej, w przypadku sporz¹dzania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych. Koncepcja opracowania oparta jest o wykorzystanie modelu najlepszych praktyk, zwi¹zanego z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych. Tom III Produkty i us³ugi bankowe wspomagaj¹ce uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych. Przedstawiono w nim ofertê produktów i us³ug bankowych, u³atwiaj¹cych wykorzystanie unijnych œrodków pomocowych, dostosowan¹ do zasad reguluj¹cych system korzystania ze œrodków UE postawionych Polsce do dyspozycji. Tom IV Jak udzielaæ zamówieñ publicznych finansowanych ze œrodków UE. Ten poradnik poœwiêcony jest problematyce przygotowania i przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego w konkretnym trybie przewidzianym ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych. Autorzy przedstawiaj¹ wzorcowe rozwi¹zania w zakresie przygotowania danej procedury, a w szczególnoœci dokumentów postêpowania takich jak: og³oszenia, zaproszenia do udzia³u w postêpowaniu, czy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zarówno w postêpowaniach przetargowych, jak i nieprzetargowych), w formie wymaganej ustaw¹ wraz z aktami wykonawczymi, z uwzglêdnieniem specyficznych wymagañ zwi¹zanych faktem finansowania albo wspó³finansowania z funduszy UE. Tom V obejmuj¹cy zagadnienia zarz¹dzania, sprawozdawczoœci, kontroli, promocji i ewaluacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, który zostanie przygotowany i wydany w drugim pó³roczu 2007 roku. Tom VI Jak zostaæ Regionem Wiedzy i Innowacji obejmuje zagadnienia zwi¹zane z dostêpem do projektów w ramach priorytetów zawartych w ramach 7. Programu Ramowego UE oraz Programu Konkurencyjnoœæ i Innowacje na lata Aneta Maszewska, KPK Start w biznesie promocja przedsiêbiorczoœci akademickiej Sukces projektu Projekt Start w biznesie promocja przedsiêbiorczoœci akademickiej, prowadzony przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, wspó³finansowany jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo- ³ecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jego nadrzêdnym celem jest propagowanie idei przedsiêbiorczoœci wœród aktywnych osób ze œrodowiska akademickiego oraz stymulacja rozwoju gospodarczego Ma³opolski poprzez tworzenie systemu u³atwieñ dla powstawania mikroprzedsiêbiorstw. Projekt zak³ada wdro enie kompleksowego systemu wsparcia szkoleniowo doradczego dla studentów i absolwentów pragn¹cych za³o yæ w³asn¹ firmê, a nastêpnie stymulowanie rozwoju nowo za³o onych przedsiê- biorstw poprzez dotacje na dzia³alnoœæ firmy w formie wsparcia pomostowego oraz przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 20 nowo za³o onym firmom. Obecnie zakoñczy³ siê pierwszy etap projektu, podczas którego przeprowadzony zosta³ intensywny cykl szkoleñ (4 modu³y szkoleniowe i 3 warsztatowe) z udzia³em zewnêtrznych ekspertów, m.in. z zakresu prawa, rachunkowoœci, tworzenia biznes planów. Zdobyta przez beneficjentów wiedza bêdzie poparta Certyfikatem. Wraz z kolejnym etapem beneficjenci za³o ¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i bêd¹ mogli uczestniczyæ w konkursie biznes planów. Dla 20 najlepszych przedsiêbiorców przewidziano dotacje inwestycyjne w wysokoœci max. 20 tys. z³ oraz wsparcie pomostowe w wysokoœci 700 z³ co miesi¹c przez pó³ roku. W trakcie ca³ego projektu beneficjenci bêd¹ mogli liczyæ na kompleksow¹ pomoc ze strony indywidualnego doradcy. Na zakoñczenie projektu zaplanowano równie organizacjê konferencji promuj¹cej stosowanie dobrych praktyk w zarz¹dzaniu firm¹. Wiêcej informacji: Agnieszka Go³¹b, Joanna Szypu³ka, tel.:

7 Wielkopolski model wsparcia Propozycje dla przedsiêbiorczych Gdy ponad rok temu rozpoczynaliœmy realizacjê projektu Opracowanie modelu wspierania przedsiêbiorczoœci akademickiej w Wielkopolsce przeprowadzenie kompleksowych badañ œrodowiska akademickiego w Wielkopolsce by³o jeszcze w sferze planów. 1 marca br. odby³a siê konferencja, na której podsumowano ca³e przedsiêwziêcie i przedstawiono propozycje wsparcia postaw przedsiêbiorczych wœród studentów, absolwentów i pracowników naukowych. Wspomniany projekt, finansowany ze œrodków dzia³ania 2.6 ZPORR i bud etu pañstwa, by³ realizowany przez Wydzia³ Dzia³alnoœci Gospodarczej Urzêdu Miasta Poznania i Poznañski Park Naukowo-Technologiczny instytucje, które wœród swoich zadañ maj¹ pobudzanie rozwoju Poznania i regionu, m.in. poprzez stymulacjê dzia³añ œrodowiska akademickiego. Tworz¹c projekt uznaliœmy, e aby móc skutecznie pomagaæ nale y poznaæ realia funkcjonowania i potrzeby œrodowiska akademickiego. Dlatego, chc¹c uzyskaæ jak najpe³niejszy obraz zagadnienia, zleciliœmy firmie Public Profits dokonanie kompleksowej diagnozy stanu przedsiêbiorczoœci akademickiej w Poznaniu i Wielkopolsce, przeprowadzenie analizy dzia³añ realizowanych w krajach europejskich oraz zaproponowanie na tej podstawie modelu wspierania przedsiêbiorczoœci akademickiej w naszym regionie. Wyniki badañ zaprezentowaliœmy œrodowisku podczas konferencji Przedsiêbiorczoœæ akademicka w Wielkopolsce stan obecny i perspektywy, podsumowuj¹cej nasze dzia³ania w ramach projektu. Na spotkaniu, które zgromadzi³o ponad 100 osób, na temat przedsiêbiorczoœci akademickiej wypowiadali siê m.in. Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Dyrektor PPNT prof. dr hab. Bogdan Marciniec oraz przedstawiciele w³adz rz¹dowych i samorz¹dowych, uczelni wy szych, biznesu i jednostek wsparcia. Wyniki badañ nie by³y zaskoczeniem dla osób zawodowo zajmuj¹cych siê tematyk¹ przedsiêbiorczoœci akademickiej. Okaza³o siê, e ju pojêcie przedsiêbiorczoœæ akademicka jest rozumiane wieloznacznie raz, jako edukacja do przedsiêbiorczoœci; innym razem jako wspieranie m³odych przedsiêbiorstw zak³adanych przez osoby zwi¹zane ze œrodowiskiem akademickim lub wreszcie transfer wiedzy i technologii z uczelni do gospodarki. Co wiêcej zjawiskiem przedsiêbiorczoœci akademickiej w niewielkim stopniu zainteresowane s¹ zarówno uczelnie, jak i biznes, a sieæ oœrodków wspierania przedsiêbiorczoœci akademickiej jest niewystarczaj¹ca. Aby zmieniæ ten stan rzeczy firma Public Profits, po konsultacjach z ekspertami ze œrodowiska akademickiego, zaproponowa³a zestaw instrumentów wsparcia. Najwa niejsze z nich, rekomendowane podczas konferencji, to: Program miêdzyuczelnianego preinkubatora przedsiêbiorczoœci dla s³uchaczy i absolwentów studiów doktoranckich; Program wsparcia przedsiêbiorców akademickich (firm typu spin-off ) przez doœwiadczonych biznesmenów p.n. Business for Business (B4B); Oœrodek "impresariatu" dla pracowników naukowych zainteresowanych komercjalizacj¹ swoich wynalazków i patentów p.n. Agencja Impresaryjna Nauki ; Regionalne centrum oceny potencja³u biznesowego innowacyjnych projektów biznesowych, p.n. Wielkopolskie Centrum Audytowe Projektów Innowacyjnych ; Miêdzyuczelniane, interdyscyplinarne centrum badawczo-rozwojowe, zorientowane na rozwój zaawansowanych technologii. Obecnie w Urzêdzie Miasta Poznania trwaj¹ prace nad przygotowaniem projektów umo liwiaj¹cych wdro enie tych pomys³ów. Wiêcej informacji na temat projektu na stronie internetowej lub u p. Joanny Jajus (Wydzia³ Dzia³alnoœci Gospodarczej, Urz¹d Miasta Poznania), tel.: , Anna Tórz-Rzepczyñska, Poznañski Park Naukowo-Technologiczny FUAM Ma³opolska Katalog projektów innowacyjnych W marcu bie ¹cego roku Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska wyda³o Katalog projektów innowacyjnych realizowanych w Ma³opolsce. W publikacji znalaz³y siê informacje o prawie dwustu miêdzynarodowych projektach innowacyjnych, które by³y realizowane w Ma³opolsce po roku Katalog jest jednym z efektów projektu Rozwój systemu wymiany informacji miêdzy sektorem nauki i gospodarki poprzez tworzenie baz danych projektów wspieraj¹cych innowacyjnoœæ w Regionie Ma³opolskim realizowanego przez CTT PK w ramach dzia³ania 2.6 ZPORR. W najbli szym czasie zostanie wydana równie anglojêzyczna wersja Katalogu, a tak e dwujêzyczna p³yta CD. Beata Milewska, Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska CeBIT 2007 spotkania miêdzynarodowe Wspó³praca Technologiczna W dniach r. podczas targów teleinformatycznych CeBIT w Hanowerze odbywa³y siê Miêdzynarodowe Spotkania Wspó³pracy Technologicznej Future Match organizowane przez sieæ oœrodków Inovation Relay Centres. Future Match to spotkania biznesowe dla firm z bran y ICT. Stwarzaj¹ one mo liwoœæ promocji w³asnych osi¹gniêæ technologicznych oraz poszukiwania rozwi¹zañ technicznych i technologicznych istotnych dla ich rozwoju. W ramach tej imprezy konsorcjum IRC West Poland organizuje indywidualne spotkania dla zarejestrowanych uczestników oraz oferuje wszelk¹ pomoc podczas spotkañ i w dalszych negocjacjach prowadz¹cych do zawarcia miêdzynarodowych umów kooperacyjnych. W katalogu tegorocznych Spotkañ swoje profile technologiczne umieœci³o 438 firm z ponad 30 krajów. 21 zarejestrowanych firm z obszaru dzia³ania IRC West Poland zamieœci³o w sumie 36 profili technologicznych. Podczas Future Match zaplanowano ponad 1200 spotkañ indywidualnych, w tym 84 spotkania naszych klientów. Wiele spoœród spotkañ zaowocowa³o nawi¹zaniem miêdzynarodowej wspó³pracy i wymiany. Spotkania Wspó³pracy zorganizowane podczas targów CeBIT 2007 otrzyma³y bardzo pozytywn¹ ocenê uczestników. Stanowi³y one doskona³e uzupe³nienie rozmów biznesowych prowadzonych z wystawcami targów CeBIT. Zachêcamy do nawi¹zania wspó³pracy z IRC West Poland firmy i oœrodki badawcze z bran y informatycznej, telekomunikacyjnej oraz elektroniki i mikroelektroniki, a tak e innych bran. Nasza oferta skierowana jest do firm, których strategia ukierunkowana jest na nabywanie i korzystanie z nowych technologii, a tak e do organizacji, przedsiêbiorstw, uczelni i instytutów o charakterze innowacyjnym. Pomagamy im w znalezieniu partnerów w Europie, zainteresowanych zakupem technologii od polskich oferentów lub dostarczeniem im gotowych rozwi¹zañ technologicznych. Kontakt z IRC West Poland: Poznañ: Robert Utrecht, tel./faks: (061) , Wroc³aw: Grzegorz Banakiewicz, tel.: (071) , Szczecin: Micha³ Olan, tel.: (091) , Strona IRC West Poland: Oficjalna strona spotkañ Future Match: Robert Utrecht, IRC West Poland Poznañski Park Naukowo-Technologiczny FUAM Program EIRBUS Nowy konkurs dla uczelni Europejski Bank Inwestycyjny opublikowa³ zaproszenie do sk³adania wniosków w zwi¹zku z programem EIRBUS w ramach wspólnej inicjatywy EBI i uniwersytetów na rzecz badañ naukowych. EIBURS to program sponsorowania uniwersyteckich badañ naukowych. EIBURS jest Ÿród³em grantów dla uniwersyteckich oœrodków badawczych zajmuj¹cych siê kwestiami, które s¹ przedmiotem szczególnego zainteresowania Banku. Granty EBI, w wysokoœci do euro na rok przez okres trzech lat, s¹ przyznawane w drodze konkursu zainteresowanym wydzia³om uniwersyteckim lub oœrodkom badawczym powi¹zanym z uniwersytetami w pañstwach cz³onkowskich UE, krajach kandyduj¹cych lub przystêpuj¹cych, o uznanej renomie w dziedzinach wybranych przez EBI. EIBURS pozwala beneficjentom na prowadzenie dodatkowej dzia³alnoœci obok tej, któr¹ zazwyczaj prowadz¹ w wybranych dziedzinach badawczych. W roku akademickim 2007/2008 dwa nowe kierunki badañ w ramach programu EIBURS to: inwestycje publiczne w obliczu restrykcji bud etowych w nowych pañstwach cz³onkowskich UE, wycena umów sekurytyzacji. Termin sk³adania wniosków up³ywa 21 maja 2007r. Wiêcej informacji na stronie internetowej: 7

8 Zg³oœ swój pomys³ na projekt! Przedsiêbiorstwa zamierzaj¹ce przygotowaæ wniosek do 7. Programu Ramowego mog¹ skorzystaæ z pomocy specjalistycznej bazy danych opracowanej w ramach projektu Detect-it 2 (http://www.detect-it.org). Celem projektu jest pomoc ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom (MŒP) w jak najlepszym wykorzystaniu mo liwoœci oferowanych przez 7. Program Ramowy w zakresie europejskiej wspó³pracy badawczo-rozwojowej. G³ównym zadaniem projektu jest przygotowanie MŒP do udzia³u w konkursach 7.PR w trzech priorytetowych obszarach: Technologie Spo³eczeñstwa Informacyjnego, Energia, Biotechnologie. W ramach projektu oferowana jest firmom pomoc w: identyfikacji idei projektów badawczo-rozwojowych w obszarach: Technologie Spo³eczeñstwa Informacyjnego, Energia i Biotechnologie, tworzeniu wniosków projektowych, nawi¹zywaniu wspó³pracy z przedsiêbiorstwami europejskimi zgrupowanymi w regionalnych klastrach, budowaniu konsorcjów poprzez spotkania potencjalnych partnerów, do³¹czaniu MŒP do tworzonych konsorcjów, upowszechnianiu informacji o projektach i partnerach oraz prowadzenie szkoleñ. Aneta Maszewska, KPK Programy Unii Europejskiej dla MŒP Przewodnik Ÿróde³ finansowania Poradnik zawiera informacje na temat pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej skierowanej do sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, a tak e linki do stron internetowych ka dego ze schematów. Przewodnik zosta³ opracowany w roku 2005 i uaktualniony w Programy dostêpne dla firm podzielone s¹ na cztery kategorie: ród³a finansowania dostêpne bezpoœrednio dla MŒP: w wiêkszoœci tematycznie pogrupowane Ÿród³a finansowania przeznaczone na okreœlone cele ochronê œrodowiska, badania, edukacjê - zaplanowane i wdra ane przez poszczególne departamenty Komisji Europejskiej. MŒP mog¹ bezpoœrednio ubiegaæ siê o œrodki z tych programów, pod warunkiem, e przedstawi¹ projekty o trwa³ym charakterze, posiadaj¹ce wartoœæ dodan¹ i maj¹ce zasiêg ponadnarodowy. Fundusze strukturalne: schematy finansowania dla przedsiêbiorstw, dostêpne poprzez ró ne programy i inicjatywy wdra ane w poszczególnych regionach. Instrumenty finansowe: narzêdzia finansowania zarz¹dzane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i udostêpniane poprzez krajowe instytucje finansowe. Inne formy wsparcia. Informacja o Poradniku ukaza³a siê w grudniowym numerze Cordis Focus, a poradnik jest dostêpny pod adresem internetowym: enterprise/entrepreneurship/sme_envoy/pdf/support_programmes_2005_en.pdf. Aneta Maszewska, KPK Propozycja wspó³pracy Partnerzy z W³och Informujemy o mo liwoœci wspó³pracy z wieloma instytucjami z W³och. Obszar tematyczny wspó³pracy dotyczyæ bêdzie priorytetów Nanotechnologie, materia³y i procesy produkcyjne oraz Transport i Aeronautyka w 7. Programie Ramowym, jak równie wspó³pracy bilateralnej. Zapraszamy jednostki naukowe i akademickie oraz przedstawicieli ma³ego i du ego przemys³u do zg³aszania propozycji tematów badawczych, propozycji wspó³pracy w ramach przygotowywanych wniosków projektowych, a tak e kooperacji bilateralnej. Zg³oszenia prosimy przesy³aæ na adres: Miko³aj Pyczak, KPK Transport i Aeronautyka Przygotowanie wniosków W zwi¹zku z planowanym og³oszeniem przez Komisjê Europejsk¹ drugiego konkursu w priorytecie Transport i Aeronautyka, Krajowy Punkt Kontaktowy wychodzi z inicjatyw¹ wsparcia jednostek zainteresowanych sk³adaniem wniosków koordynatorskich, jak równie chc¹cych uczestniczyæ w projektach 7.PR jako partnerzy. W obecnym programie pracy dostêpne s¹ propozycje obszarów tematycznych, jakie mog¹ znaleÿæ siê w drugim konkursie w obszarach transportu powierzchniowego i aeronautyki. KPK, szeroko wspó³pracuj¹c ze wszystkimi punktami kontaktowymi w Europie oraz wykorzystuj¹c inne narzêdzia wsparcia, oferuje pomoc w rozpowszechnianiu i przygotowaniu Pañstwa wniosków projektowych. Zachêcamy do wype³nienia jednego z dwóch formularzy Expression of Interest w wybranym temacie. Ka dy formularz zawiera listê proponowanych przez Komisjê Europejsk¹ obszarów, które maj¹ byæ uwzglêdnione w najbli szym konkursie. Formularze dostêpne s¹ pod adresem: Expression of Interest dla obszaru TRANSPORT, plik.html?id=5973 Expression of Interest dla obszaru AERONAUTYKA. Miko³aj Pyczak, KPK Nowa strona na CORDISie Etyka w 7.PR Cordis uruchomi³ stronê Getting Through Ethics Review pomocn¹ przy wype³nianiu tabeli zagadnieñ etycznych (sk³adanie projektu). Na stronie wymienione s¹ wszystkie punkty tabeli przy klikniêciu otrzymuje siê informacje o danym zagadnieniu. Na stronie zamieszczono te prezentacje dotycz¹ce ró nych zagadnieñ etycznych. W najbli szym czasie znajd¹ siê tam tak e prezentacje dotycz¹ce zagadnieñ etycznych w badaniach na zwierzêtach oraz w badaniach dzia³u ICT. Adres strony: Projekt DonQ Air pomoc dla przedsiêbiorstw Wsparcie aeronautyki Wraz z pocz¹tkiem 2007 roku, Krajowy Punkt Kontaktowy rozpocz¹³ dwuletni projekt DonQ Air, którego celem jest wspieranie uczestnictwa ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w projektach badawczych 7. Programu Ramowego. Wsparciem projektu objête s¹ MŒP z Polski, Rumunii i Turcji, dzia³aj¹ce w sektorze aeronautyki lub pokrewnych. Konsorcjum projektowe, w sk³ad którego wchodz¹ cz³onkowie Punktów Kontaktowych z powy szych krajów oraz hiszpañska firma konsultingowa bêd¹ udzielaæ wszechstronnej pomocy ma³ym firmom w kompleksowym przygotowaniu wniosku projektowego, jak równie w do³¹czaniu zainteresowanych udzia³em w projektach firm, do konsorcjów poszukuj¹cych partnerów przemys³owych. Wsparcie w przygotowaniu wniosku dotyczyæ bêdzie pomocy w okreœleniu obszaru merytorycznego wniosku, oceny zgodnoœci projektu z aktualnymi programami pracy, poszukiwania partnerów, zagadnieñ finansowych i prawnych, przygotowywania wniosku. Konsorcjum projektu przeprowadzaæ bêdzie równie bezpoœrednie spotkania z przedstawicielami firm, maj¹ce na celu okreœlenie obecnego stanu innowacyjnoœci przedsiêbiorstw. Spotkania te pozwol¹ na okreœlenie obszarów, w jakich projekt bêdzie wspiera³ ka de MŒP. Dodatkowo, cz³onkowie konsorcjum bêd¹ na bie ¹co wspieraæ uczestnictwo firm w projektach 7.PR. Poprzez do³¹czanie do przygotowywanych wniosków projektowych, zwi¹zanych z obszarem aeronautyki. Krajowy Punkt Kontaktowy serdecznie zachêca do kontaktu i wspó³pracy przedstawicieli ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, których obszar dzia³alnoœci zwi¹zany jest z sektorem aeronautyki lub których produkty i opracowywane technologie mog¹ mieæ zastosowanie w tym obszarze. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na stronie internetowej projektu, dostêpnej pod adresem: Miko³aj Pyczak, KPK WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Redakcja: Ewa Kociñska (redaktor naczelny), tel.: (61) fax: (61) , Jacek Guliñski Anna Pytko Andrzej Siemaszko Adres redakcji: Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT PAN ul. Œwiêtokrzyska Warszawa Sk³ad i ³amanie: Sylwester Grajewski Druk: Drukarnia Empir - Nak³ad: egz. Dystrybucja: sieæ KPK

Granty na Granty II edycja

Granty na Granty II edycja Dzień informacyjny Transportu Drogowego Warszawa, 24.01.2007 Granty na Granty II edycja Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR

Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR Dzień Informacyjno-szkoleniowy NMP w 7 PR, Warszawa, 25.06.2012 Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR Małgorzata Kapica Jarosław Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl 1 z 5 2012-05-21 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 496 Poz. 28 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Projekt z dnia 22 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.)

Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.) Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie KSI SIMIK 07-13 (stan na 1 marca 2009 r.) Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość ogółem projektu Dolnośląski Urząd Wojewódzki,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa materiałów promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego.

REGULAMIN. Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. 1 Celem ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Zasoby ludzkie i mobility - Różnice 5PR/6PR

Zasoby ludzkie i mobility - Różnice 5PR/6PR - Różnice 5PR/6PR jeden program stypendialny pod patronatem Marii Curie - akcje stymulowane przez instytucje - stypendia indywidualne - granty powrotne i reintegracyjne - promocja i uznawanie doskonałości

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego Marek Śliwiński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Industry 4.0 a Horyzont Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania

Industry 4.0 a Horyzont Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania Industry 4.0 a Horyzont 2020. Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania 1 Industry 4.0 a Horyzont 2020. Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania 2 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?id=232 Opole: Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.p Warszawa: Przeprowadzenie badania dotyczącego procesów zarządzania projektami B+R+I

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZA GRANICĘ W CELACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH 1 1. Pracownicy i studenci Politechniki

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Doświadczenia projektu Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Małgorzata Lublińska Warszawa, 19 czerwca 2012 roku Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Europejska

Bardziej szczegółowo