WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO"

Transkrypt

1 WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 4 (70) kwiecieñ 2007 PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze œrodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego Drodzy Czytelnicy, Wraz z nadejœciem wiosny przysz³a pora na zintensyfikowanie prac nad projektami. Kwiecieñ to pierwszy miesi¹c z terminami sk³adania wniosków do 7. Programu Ramowego. Centra doskona³oœci pilnie planuj¹ swoje bud ety na rozwijanie potencja³u badawczego. W niektórych regionach precyzuj¹ siê strategie prowadz¹ce do zostania tzw. Regionem Wiedzy. Intensywnie pracuj¹ naukowcy staraj¹cy siê o grant w Programie IDEAS, a pytañ rodzi siê coraz wiêcej. Trudno siê jednak temu dziwiæ w koñcu to zupe³na nowoœæ w programach ramowych. Maj¹c to na uwadze Europejska Rada ds. Badañ Naukowych opublikowa³a na swojej stronie internetowej listê najczêœciej zadawanych pytañ. Mo na ju te przeæwiczyæ Elektroniczny System Sk³adania Wniosków, eby adne techniczne problemy nie przeszkodzi³y w z³o eniu projektu na czas. Trwaj¹ tak e prace nad wnioskami do Programu COOPERATION koordynatorom projektów badawczych polecam aplikowanie równie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego o tzw. grant na grant (tekst konkursu na stronie 3 biuletynu). Inicjatywa jak najbardziej s³uszna, szkoda jedynie, e nie mo na finansowaæ g³ównego kosztu ponoszonego przy pisaniu wniosku, czyli wynagrodzeñ osób zaanga owanych w prace nad tworzeniem projektu. 7.PR rozpêdza siê coraz bardziej. Mam nadziejê, e w pierwszych konkursach uda siê nam jako Polsce w³¹czyæ w jak najwiêksz¹ liczbê konsorcjów europejskich. Do pe³ni szczêœcia brakuje nam tylko konkursów w funduszach strukturalnych. Coraz usilniej dopytuj¹ siê Pañstwo, kiedy bêdzie mo na sk³adaæ wnioski na dofinansowanie m.in. infrastruktury B+R. Komisja Europejska zapewne by³aby zachwycona, e jej idea komplementarnoœci 7.PR w stosunku do funduszy strukturalnych znajduje takie zrozumienie wœród odbiorców. Jedyny minus w tym, e jeszcze przyjdzie nam poczekaæ parê miesiêcy na ich uruchomienie, ale z pewnoœci¹ warto. Skupmy siê zatem póki co na aplikowaniu do 7.PR, a w miêdzyczasie opracowujmy pomys³y np. na inwestycje w laboratoria. W tym projektowym ferworze nie zapomnijmy jednak, e zbli a siê Wielkanoc. yczê Pañstwu choæ odrobiny wypoczynku i oczywiœcie Smacznego Jajka! Ewa Kociñska, Redaktor Wiadomoœci KPK-GE W numerze m.in.: Granty na Granty str. 3 Mobilni naukowcy str. 5 Wiadomoœci z Regionów str. 6-7 Program Narodowy Foresight Polska 2020 Program ten jest realizowany z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego przez Konsorcjum z³o one z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Pentor Research International. Podstawowym celem Programu jest okreœlenie kierunków badañ naukowych i rozwoju technologii, które w perspektywie d³ugoletniej wp³yn¹ na przyspieszenie tempa rozwoju spo³eczno-gospodarczego i na racjonalne wykorzystanie wyników badañ w praktyce gospodarczej. Projekt jest oparty na po³¹czeniu wiedzy kluczowych uczestników ycia gospodarczego i spo³ecznego na temat przysz³oœci. Dziêki temu stanie siê on Ÿród³em nowych powi¹zañ i przep³ywu wiedzy miêdzy konsumentami, firmami, oœrodkami naukowymi, centrami akademickimi oraz pañstwowymi i samorz¹dowymi oœrodkami decyzyjnymi, wyposa onymi w znaczne fundusze z Unii Europejskiej. Szczegó³owe informacje na temat NPF Polska 2020 znajd¹ Pañstwo na stronie: Mo na w³¹czyæ siê w pracê zespo³ów tematycznych, które umo liwi¹ ich uczestnikom dostêp do najnowszej wiedzy i zawarcie kontaktów z przedstawicielami nauki oraz administracji rz¹dowej i regionalnej. Prowadzona jest rekrutacja kandydatów na ekspertów w Panelach Tematycznych. Powinni oni posiadaæ g³êbok¹ wiedzê o firmach i sektorach gospodarki, w jakich dzia³aj¹, ale równie móc w przysz³oœci uczestniczyæ we wdra aniu wyników Programu do praktyki. Projekt bêdzie realizowany do po³owy 2008 roku, a udzia³ w posiedzeniach bêdzie p³atny. Liczba ekspertów z firm w Panelach Tematycznych jest ograniczona. Zainteresowane osoby powinny wype³niæ kwestionariusz na stronie: Ostateczna decyzja co do wyboru kandydatów zostanie podjêta w po³owie kwietnia br. Zespó³ Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Elektroniczny System Sk³adania Wniosków EPSS dla konkursów w 7.PR W zwi¹zku z otwartymi konkursami na sk³adanie projektów w 7.PR Komisja Europejska uruchomi³a Elektroniczny System Sk³adania Wniosków EPSS. System umo liwia bezpieczne przygotowanie i z³o enie wniosku bez koniecznoœci œci¹gania programu na komputer osobisty. Aktualnie EPSS jest aktywny dla konkursów z terminami sk³adania wniosków w kwietniu w Programach: Wspó³praca Zdrowie, w Ludziach, Pomys³ach, a tak e w Programie Mo liwoœci w obszarach Potencja³ Badawczy oraz Regiony Wiedzy. Niebawem bêdzie równie dostêpny dla konkursów zamykaj¹cych siê w maju. Szczegó³y dotycz¹ce dostêpnych konkursów zamieszczone zosta³y na stronie CORDISu pod adresem: Kwartalnik InQbatora W marcu ukaza³ siê pierwszy numer kwartalnika IQ pisma stworzonego przez zespó³ Inkubatora Technologicznego Poznañskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza skierowanego do przedsiêbiorców, w³adz regionalnych i lokalnych, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli sektora badawczorozwojowego oraz œrodowiska akademickiego. W IQ proponujemy czytelnikom informacje na temat inicjatyw dotycz¹cych innowacyjnej przedsiêbiorczoœci realizowanych w Poznaniu i Wielkopolsce oraz podobnych dzia- ³añ wdra anych w kraju i Europie. Sta³¹ rubrykê poœwiêciliœmy funduszom europejskim oraz mo liwoœciom ich pozyskania. Chcemy, aby IQ sta³ siê p³aszczyzn¹ wymiany doœwiadczeñ miêdzy œrodowiskiem naukowym a lokalnym biznesem, a przez to przyczynia³ siê do wspierania rozwoju regionalnego i u³atwia³ rozwój kontaktów z krajowymi i zagranicznymi oœrodkami innowacji. Osoby zainteresowane publikacj¹ mog¹ siê z ni¹ zapoznaæ na stronie internetowej: Zapraszam do lektury. Prof. dr hab. Bogdan Marciniec, Prezes Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Dyrektor Poznañskiego Parku Naukowo-Technologicznego

2 PPT Bezpieczeñstwa Pracy w Przemyœle Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, Warszawa Katarzyna Buszkiewicz, tel.: (22) , faks: (22) PPT Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego Sekretariat ul. Jana Paw³a II 28, Poznañ Jaros³aw Szymaniak tel.: (61) , PPT Biotechnologii Instytut Biochemii Technicznej Politechniki ódzkiej ul. Stefanowskiego 4/10, ódÿ Ewa Gromek, tel.: (42) , faks: (42) PPT Budownictwa ASM Centrum Badañ i Analiz Rynku Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5, Kutno Maria Góreczna tel.: (24) , faks: (24) PPT Drzewna Instytut Technologii Drewna ADRESY SIECI KPK Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN, Œwiêtokrzyska 21, Warszawa, faks: (22) Dyrektor KPK w Polsce: Andrzej Siemaszko, tel.: (22) tel.: , Zastêpcy Dyrektora: Zygmunt Krasiñski tel.: (22) w. 211, Anna Pytko, tel.: (22) /6 w. 275 tel.: , Anna Wiœniewska tel.: (22) w. 222, Wspó³praca Cooperation Zdrowie Ewa Szki³¹dŸ, tel.: tel.: , ywnoœæ, rolnictwo, biotechnologia Bo ena Podlaska, tel.: tel.: , Region Centralny (woj. mazowieckie, podlaskie, œwiêtokrzyskie) IPPT PAN, Regionalny Punkt Kontaktowy przy KPK Micha³ Klepka, tel.: (22) /6 w Politechnika Bia³ostocka, Centrum Innowacji i Transferu Technologii; Uniwersytet w Bia³ymstoku, Wschodni Oœrodek Transferu Technologii; Œwiêtokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Kielce; Oœrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa; Politechnika Warszawska; Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Region Pó³nocny (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie) Politechnika Gdañska, Biuro Programów Ramowych Unii Europejskiej, RPK Iwona Rakowska, tel.: (58) Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Œniadeckich, Bydgoszcz; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Akademia Medyczna, Gdañsk; Centrum Transferu Technologii, Gdañsk; Akademia Marynarki Wojennej im. Boh. Westerplatte, Gdynia; Akademia Morska, Gdynia; Uniwersytet Gdañski; Uniwersytet im. Miko³aja Kopernika, Toruñ. Region Œl¹ski (woj. œl¹skie i opolskie) Technologie informacyjne i komunikacyjne Krzysztof Trojanowski, tel.: tel.: , Nanonauki, nanotechnologie Zbigniew Turek, tel.: tel.: , Energia Andrzej S³awiñski, tel.: w. 144 tel.: , Œrodowisko Danuta Maria Antosiewicz tel.: w. 421, Transport Zbigniew Turek (tel. i j.w.) Nauki spo³eczno-ekonomiczne i humanistyczne Ma³gorzata Krótki, tel.: w. 144 Politechnika Œl¹ska, Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹, RPK Jerzy Moœciñski tel.: (32) Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla, Zabrze; Politechnika Opolska. Region Po³udniowy (woj. ma³opolskie, podkarpackie) Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii, RPK Anna Armu³a tel.: (12) , Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Akademia Rolnicza im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie; Instytut Fizyki J¹drowej im.h.niewodniczañskiego PAN w Krakowie; Biuro ds. Miêdzynarodowych Programów Badawczych i Edukacyjnych UJ, Kraków; Uniwersytet Jagielloñski Collegium Medicum, Kraków; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza. Region Wschodni (woj. lubelskie) Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzañskiego PAN, RPK Andrzej Stêpniewski, tel. (81) Akademia Medyczna im. prof.skubiszewskiego, Lublin; Katolicki Uniwersytet Lubelski; ul. Winiarska 1, Poznañ Andrzej Fojutowski, tel.: (61) , faks: (61) PPT Metali Nie elaznych Instytut Metali Nie elaznych ul. Sowiñskiego 5, Gliwice Jadwiga Kapryan tel.: (32) , faks: (32) PPT Odlewnictwa Inst. Odlewnictwa, Kraków ul. Zakopiañska 73, Kraków Jacek Przybylski, tel.: (12) , faks: (12) PPT Opto i Nano Elektroniki Naczelna Organizacja Techniczna ul. Czackiego 3/5, Warszawa Marek Ka³kusiñski, Krzysztof ebkowski, tel.: (22) , faks: (22) PPT Procesów Produkcji Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydzia³ Mechaniczny, Politechnika Wroc³awska ul. ukasiewicza 5, Wroc³aw S³awomir Susz, tel.: (71) , faks: (71) Bezpieczeñstwo Renata Rycerz, tel.: w. 137 tel.: , Przestrzeñ kosmiczna Piotr Œwierczyñski tel.: w. 311 Pomys³y Ideas Wies³aw Studencki tel.: , Ludzie People Marta Muter, tel.: w. 152 tel.: , Mo liwoœci Capacities Regiony Wiedzy, Potencja³ badawczy Aleksander B¹kowski tel.: w. 412, REGIONALNE KONSORCJA PUNKTÓW KONTAKTOWYCH Politechnika Lubelska; Uniwersytet Marii Curie Sk³odowskiej, Lublin; Instytut Uprawy Nawo enia i Gleboznawstwa w Pu³awach. Region ódzki (woj. ³ódzkie) Uniwersytet ódzki, Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹, RPK Jolanta Pacura tel. (42) , Fundacja Inkubator, ódÿ; Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, ódÿ; Miêdzynarodowe Centrum Ekologii PAN, ódÿ; Politechnika ódzka, Biuro Miêdzynarodowych Programów Naukowych; Uniwersytet Medyczny, ódÿ; Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice. Region Pó³nocno-Wschodni (woj. warmiñsko-mazurskie) Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹, RPK Katarzyna Cap³ap tel. (89) Region Zachodni (woj. wielkopolskie i lubuskie) Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznañski Park Naukowo-Technologiczny, RPK Ewa Kociñska tel.: (61) PPT Œrodowiska Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych ul. L. Kossutha 6, Katowice Izabela Ratman-K³osiñska tel.: (32) w. 269, faks: (32) PPT Technologii Kosmicznych Centrum Badañ Kosmicznych PAN ul. Bartycka 18A, Warszawa Sekretariat: Polspace sp.z o. o. ul. Bartycka 18A, Warszawa Bartosz Buszke, tel.: (22) , faks: (22) PPT Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej Fundacja MOST ul. Malczewskiego 38/4, Warszawa Kuba Lebuda, tel.: , faks: (22) PPT Transportu Drogowego Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Jagielloñska 80, Warszawa Beata Mikulska, tel.: (22) , faks: (22) PPT Transportu Szynowego Politechnika Œl¹ska, Wydzia³ Transportu ul. Krasiñskiego 8, Katowice Marek Sitarz, Badania na rzecz MŒP Aneta Maszewska tel.: w. 412, Wspó³praca miêdzynarodowa Micha³ Klepka, tel.: w. 300 tel.: , Infrastruktury badawcze Wies³aw Studencki (tel. i j.w.) Nauka w spo³eczeñstwie Ma³gorzata Krótki (tel. i j.w.) EURATOM Fission Aleksandra Buczkowska-Garbarczyk tel.: w. 144, JRC Wspólnotowe Centrum Badawcze Joanna Stalewska tel.: w. 241, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznañ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ; Uniwersytet Zielonogórski. Region Pó³nocno-Zachodni (woj. zachodniopomorskie) Politechnika Szczeciñska, Biuro Programów Miêdzynarodowych, RPK Katarzyna azarz-brzeziñska tel.: (91) , Akademia Morska, Szczecin; Akademia Rolnicza, Szczecin (Wydz. Nauk o ywnoœci i Rybactwa); Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin; Uniwersytet Szczeciñski, Centrum Europejskie. Region Po³udniowo-Zachodni (woj. dolnoœl¹skie) Politechnika Wroc³awska, Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii, RPK Katarzyna Banyœ, tel.: (71) Akademia Medyczna, Wroc³aw; Akademia Rolnicza, Wroc³aw; Instytut Immunologii i Terapii Doœwiadczalnej PAN, Wroc³aw; Uniwersytet Wroc³awski. Indywidualne punkty: Politechnika Koszaliñska, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów, Szko³a G³ówna Handlowa, Warszawa. Bran owe Punkty Kontaktowe przy POLSKICH PLATFORMACH TECHNOLOGICZNYCH tel.: (32) , tel./faks: (32) PPT Transportu Szynowego Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa ul. J.Ch³opickiego 50, Warszawa Witold Olpiñski, tel.: (22) , faks: (22) PPT Transportu Wodnego Stocznia Szczeciñska Nowa sp.z o.o. ul. Hutnicza 1, Szczecin Bo ena Anosowicz, tel.: (91) , faks: (91) PPT Transportu Wodnego Centrum Techniki Okrêtowej ul. Wa³y Piastowskie 1, Gdañsk Leszek Wilczyñski, tel.: (58) , faks: (58) Joanna Wierszy³o, tel.: (58) , faks: (58) PPT ywnoœci Spó³dzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie, Zak³ad Produkcji Mleczarskiej w Mr¹gowie ul. Kormoranów 1, Mr¹gowo Tadeusz Szczêsny, tel. kom.: tel.: (89) , (89) w.186

3 Przedsiêwziêcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego Granty na granty 1 marca br. MNiSW og³osi³o (na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 paÿdziernika 2004r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. Nr 238, poz z póÿn. zm.) przedsiêwziêcie Granty na granty konkurs o wsparcie w zakresie przygotowania wniosków projektowych do programu szczegó³owego Wspó³praca 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badañ, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji ( ). Cele przedsiêwziêcia: 1. zwiêkszenie udzia³u polskich jednostek naukowych i innych uprawnionych podmiotów pe³ni¹cych rolê koordynatorów wniosków projektowych sk³adanych w ramach programu szczegó³owego Wspó³praca 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie Badañ, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji ( ), zwanego dalej 7. PR, poprzez wspieranie fazy przygotowawczej wniosków projektowych; 2. upowszechnienie wœród jednostek naukowych informacji na temat wniosków projektowych programu szczegó³owego Wspó³praca 7.PR, wymagaj¹cych utworzenia miêdzynarodowego konsorcjum. Planowane efekty przedsiêwziêcia: 1. zwiêkszenie liczby wniosków, koordynowanych przez polskie jednostki naukowe, sk³adanych w ramach ww. programu szczegó³owego 7.PR; 2. zwiêkszenie wysokoœci œrodków pozyskiwanych we wnioskach projektowych sk³adanych w ramach ww. programu szczegó³owego 7.PR, koordynowanych przez polskie jednostki naukowe; 3. przyspieszenie integracji polskich jednostek naukowych z Europejsk¹ Przestrzeni¹ Badawcz¹. Obszary wsparcia objête przedsiêwziêciem: 1. tworzenie sprzyjaj¹cych warunków dla polskich jednostek naukowych do ubiegania siê o dofinansowanie dla wniosków projektowych sk³adanych w ramach ww. programu szczegó³owego 7.PR, 2. u³atwienie polskim koordynatorom prowadzenia dzia³añ merytorycznych i organizacyjnych, w tym uzupe³niaj¹cych badañ naukowych, niezbêdnych do przygotowywania wniosków projektowych sk³adanych w ramach ww. programu szczegó³owego 7.PR. Adresaci przedsiêwziêcia: Beneficjentami przedsiêwziêcia mog¹ byæ jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 paÿdziernika 2004r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz z póÿn. zm.), pod warunkiem spe³niania kryteriów uczestnictwa w 7.PR. W przypadku przedsiêbiorstw, konieczne jest przedstawienie aktualnego (wydanego najwy ej 3 miesi¹ce przed z³o eniem wniosku) odpisu z KRS lub zaœwiadczenia z ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, potwierdzaj¹cego prowadzenie w sposób ci¹g³y badañ naukowych i prac rozwojowych. Przedsiêwziêcie obejmuje dofinansowanie nastêpuj¹cych rodzajów zadañ: 1. uzupe³niaj¹cych badañ naukowych w przedmiocie planowanego tematu wniosku, do których mo na zaliczyæ m.in. sporz¹dzanie i zlecanie analiz, a tak e przeprowadzenie uzupe³niaj¹cych studiów, w tym literatury fachowej; sporz¹dzanie dokumentacji niezbêdnej do z³o enia wniosku projektowego; w czêœci D wniosku nale y podaæ uzasadnienie koniecznoœci przeprowadzenia badañ uzupe³niaj¹cych (tzn. w jaki sposób przyczyni¹ siê do opracowania wniosku projektowego), 2. prac koordynacyjnych, czyli kosztów: podró y s³u bowych, obs³ugi biura koordynatora projektu, organizacji spotkañ roboczych, wynajmu pomieszczeñ (inne koszty o charakterze koordynacyjnym, niezbêdne do przygotowania projektu wniosku bêd¹ wymagaæ podania we wniosku krótkiego uzasadnienia); do kosztów prac koordynacyjnych nie zalicza siê kosztów wynagrodzeñ (zarówno osobowych, jak i bezosobowych). Stosunek kosztów prac koordynacyjnych do kosztów uzupe³niaj¹cych badañ naukowych powinien kszta³towaæ siê w relacji 70% do 30% kosztów ogó³em. Wysokoœæ finansowania dla beneficjentów jest zró nicowana w zale noœci od rodzaju i wielkoœci koordynowanego projektu i wynosi w przypadku: a. projektów wspó³pracy projektów integruj¹cych o du ej skali (Collaborative Projects large-scale integrating project) do z³; b. projektów wspó³pracy projektów badawczych o ma³ej lub œredniej skali (Collaborative projects - small or medium scale focused research project) do z³; c. sieci doskona³oœci (Networks of Excellence) do z³. Nie jest konieczne wykazywanie przez beneficjenta wk³adu w³asnego. Finansowanie ze œrodków finansowych na naukê bêdzie przyznane na pokrycie kosztów prac przygotowawczych, wskazanych we wniosku, poniesionych nie wczeœniej ni na 3 miesi¹ce przed terminem z³o enia wniosku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy szego i nie póÿniej ni w dniu z³o enia do Komisji Europejskiej w³aœciwego wniosku projektowego (call for proposals). Wniosek o przyznanie œrodków finansowych na przygotowanie wniosku projektowego okreœla za³¹cznik nr 33 do rozporz¹dzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie trybu przyznawania i rozliczania œrodków finansowych na naukê (Dz. U. Nr 161, poz.1359). Do wniosku nale y do³¹czyæ formularz Opis propozycji projektu do programu szczegó³owego Wspó³praca 7.PR (patrz link na koñcu og³oszenia). Obs³ug¹ przedsiêwziêcia zajmuje siê Departament Spraw Europejskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Ocena wniosków o przyznanie œrodków w ramach przedsiêwziêcia i podejmowanie decyzji w sprawie przyznania œrodków odbywaæ siê bêdzie zgodnie z 82 ust. 3 w/w rozporz¹dzenia i sk³adaæ siê bêdzie z: 1. oceny pod wzglêdem formalnym wzoru wniosku oraz formularza Opis propozycji projektu do programu szczegó³owego Wspó³praca 7.PR ; wnioski niespe³niaj¹ce wymogów formalnych zostan¹ odes³ane do wnioskodawcy z wezwaniem do uzupe³nienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania; 2. oceny wniosku i wydania opinii przez Interdyscyplinarny Zespó³ ds. Grantów Przygotowawczych Rady Nauki, powo³any na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki, na podstawie opinii 2 recenzentów wybranych zgodnie z dziedzin¹ nauki w³aœciw¹ dla planowanego wniosku projektowego; 3. przed³o enia Ministrowi propozycji Zespo³u w sprawie przyznania œrodków finansowych na uczestniczenie w przedsiêwziêciu. Pierwszeñstwo w rozpatrywaniu bêd¹ mia³y wnioski o najwczeœniejszych terminach wezwañ do sk³adania wniosków (call for proposals), zgodnie z og³oszeniem Komisji Europejskiej. Wnioski oceniane bêd¹ wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: a. wartoœæ naukowa przygotowywanego projektu; wk³ad nowej wiedzy do istniej¹cego stanu nauki lub technologii; b. korzyœci dla gospodarki i spo³eczeñstwa Polski, w szczególnoœci udzia³ polskich partnerów przemys³owych; c. zgodnoœæ projektu z tematyk¹ Programu Pracy (Work Programme) odpowiedniego obszaru tematycznego 7. PR i og³oszonego przez Komisjê Europejsk¹ wezwania do sk³adania wniosków (call for proposals); d. potencja³ naukowy i organizacyjny zespo³u sk³adaj¹cego wniosek i zaanga owanych zespo³ów partnerskich (w tym kategorie jednostek naukowych); jakoœæ naukowa konsorcjum, jego miêdzynarodowy charakter oraz gotowoœæ partnerów do uczestnictwa powinny byæ potwierdzone, np. listem intencyjnym; e. doœwiadczenie wnioskodawcy w dotychczasowych konkursach 5. i 6.PR; f. zaawansowanie organizacyjne w przygotowaniu projektu (podzia³ zadañ miêdzy partnerami konsorcjum, struktura zarz¹dzania, narzêdzia badawcze, zaanga owane zasoby). Za spe³nienie ka dego kryterium wniosek mo e uzyskaæ od 0,00 do 5,00 punktów z dok³adnoœci¹ do 0,25 punktu (30 pkt ³¹cznie). Finansowane bêd¹ wnioski, które otrzymaj¹ najwy sz¹ sumê punktów, pod warunkiem otrzymania co najmniej 4,00 punktów za ka de kryterium. Œrodki finansowe na uczestniczenie w przedsiêwziêciu bêd¹ przyznane decyzj¹ Ministra i przekazane jednostce naukowej, w ca³oœci, po podpisaniu umowy, zgodnie z 82 ust. 4 w/w rozporz¹dzenia. W treœci umowy okreœlone zostan¹ warunki realizacji, finansowania i rozliczania wykonania zadañ. Warunkiem rozliczenia otrzymanych œrodków finansowych bêdzie dokument wystawiony przez Komisjê Europejsk¹, potwierdzaj¹cy przyjêcie wniosku projektowego do oceny merytorycznej (evaluation summary report). Brak dopuszczenia wniosku do oceny merytorycznej skutkowaæ bêdzie koniecznoœci¹ zwrotu otrzymanego finansowania, w ca³oœci, na rachunek Ministerstwa. Natomiast brak zakwalifikowania projektu do finansowania przez Komisjê, mimo dopuszczenia do oceny merytorycznej, nie bêdzie stanowi³ przes³anki do zwrotu otrzymanego finansowania krajowego. Zgodnie z 82 ust. 2 w/w rozporz¹dzenia, wnioski o przyznanie œrodków finansowych na uczestniczenie w przedsiêwziêciu Ministra mog¹ byæ sk³adane nie póÿniej ni dwa miesi¹ce od dnia og³oszenia przedsiêwziêcia, tj. do dnia 30 kwietnia 2007r. Kompletne wnioski nale y przesy³aæ na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego, Departament Spraw Europejskich ul. Wspólna 1/3, Warszawa lub sk³adaæ w sekretariacie Departamentu pok Kontakt: Katarzyna Walerowicz G³ówny specjalista w Wydziale Programów Badawczych UE, tel.: ; faks: , Niezbêdne formularze s¹ dostêpne na stronie MNiSW: =4638&layout=2&page=text. (Tekst zosta³ pierwotnie opublikowany na stronie MNiSW) 3

4 KONFERENCJE I SZKOLENIA Projekty STREP i SA oraz stypendia dla doktorantów Szkolenia w Wielkopolsce Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej w Poznaniu stara siê jak najszerzej rozpropagowaæ mo liwoœci uzyskania dofinansowania badañ oraz innych dzia³añ w ramach 7. Programu Ramowego UE. By przybli yæ tê tematykê RPK Poznañ przez ca³y czas organizuje ró nego rodzaju konferencje, seminaria i warsztaty otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Informujemy, i w kwietniu zorganizowane zostan¹ dwie imprezy dla dwóch ró nych grup odbiorców. Na pierwsz¹ imprezê seminarium Jak napisaæ dobry projekt w 7. Programie Ramowym? zapraszamy osoby zainteresowane napisaniem wniosku badawczego STREP lub projektu wspieraj¹cego SA w 7. Programie Ramowym. Spotkanie odbêdzie siê 12 kwietnia br. o godz , w Instytucie Logistyki i Magazynowania przy ul. Szyperskiej w Poznaniu. Podczas seminarium zaprezentowane zostan¹ zasady tworzenia wniosku projektowego na konkursy og³aszane w 7. Programie Ramowym. Zaproszeni eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego szczegó³owo omówi¹ punkty wniosku zwi¹zane z naukowym i technologicznym celem projektu, wdra aniem oraz wp³ywem projektu. Na poszczególnych etapach tworzenia wniosku, a tak e jego realizacji skupi¹ siê eksperci koordynatorzy projektów zaakceptowanych przez Komisjê Europejsk¹. Wa nym punktem seminarium bêdzie omówienie praktycznych wskazówek dotycz¹cych: prze³o enia pomys³u na dobry projekt, negocjacji z KE po pozytywnej fazie oceny wniosku, a tak e doœwiadczeñ z realizacji projektu. RPK Poznañ stara siê równie intensywnie promowaæ mo liwoœci uzyskania dofinansowania badañ dla m³odych naukowców i doktorantów. Wraz z Regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców z Poznania oraz Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu zaprasza na spotkanie pt.: Stypendia UE i nie tylko. Mo liwoœci finansowania stypendiów dla doktorantów. Spotkanie odbêdzie siê 17 kwietnia o godz , na Uniwersytecie Medycznym, sala im. H. Œwiêcickiego (GPSK UM), przy ul. Polnej 33, wejœcie od Jackowskiego w Poznaniu. Spotkanie to skierowane jest do wszystkich doktorantów z uczelni i instytutów badawczych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Podczas spotkania przedstawiona zostanie oferta dla tych, którzy mimo krótkiego doœwiadczenia badawczego ju mog¹ skorzystaæ z ciekawych ofert stypendialnych zarówno na wyjazdy, jak i na prowadzenie badañ w kraju. Omówione zostan¹ mo liwoœci uzyskania stypendium w ramach: systemu stypendialnego Marie-Curie, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Ponadto przedstawione zostan¹ oferty innych organizacji, w których mo na ubiegaæ siê o grant, min.: British Council, Polsko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta czy firmy L'Oreal. Na stronie internetowej RPK Poznañ znajduj¹ siê szczegó³y dotycz¹ce wy ej wymienionych spotkañ oraz formularze zg³oszeniowe. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w spotkaniach. Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznañ Poznañski Park Naukowo-Technologiczny FUAM Szkolenie we Wroc³awiu Finansowanie projektów w 7.PR Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wroc³awskiej organizuje szkolenie na temat finansowych aspektów realizacji projektów w 7. Programie Ramowym. Odbêdzie siê ono 18 kwietnia 2007 roku, a poprowadzi je dr in. Halina Kocek, ekspert finansowy z RPK przy Instytucie Chemicznej Przeróbki Wêgla w Zabrzu. Podczas szkolenia omówione zostan¹ zmiany w zasadach finansowania projektów, rodzaje kosztów uprawnionych w 7. Programie Ramowym, raporty z realizacji projektów wymagane przez Komisjê Europejsk¹, w tym zaœwiadczenia audytora. Przedstawiona zostanie równie propozycja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego dotycz¹ca obliczania kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych. Udzia³ w szkoleniu jest bezp³atny. Liczba miejsc ograniczona. Szczegó³owe informacje oraz formularz zg³oszeniowy znajduj¹ siê na stronie: Osoba do kontaktu: El bieta Olejnik, tel.: Katarzyna Banyœ, RPK Wroc³aw, WCTT Projekty biznesowe Warsztaty dla biotechnologów Eurobiobiz wraz z Fundacj¹ Centrum Innowacji FIRE organizuj¹ kwietnia 2007r. w Warszawie warsztaty BBCE (Bioentrepreneur Boot Camp for Executives) dla osób posiadaj¹cych biznes plan lub gotowy zarys biznesowy przedsiêwziêcia. Warsztaty s¹ skierowane do: Naukowców z dziedziny biotechnologii, nauk biologicznych lub przemys³u farmaceutycznego, a tak e z chemii i fizyki - jeœli zamierzaj¹ skomercjalizowaæ wyniki swoich badañ. Dziêki warsztatom dowiedz¹ siê oni jak wybraæ optymalny model biznesowy dla swojego przedsiêwziêcia, przygotowaæ dobry biznes plan i pozyskaæ finansowanie; Menad erów Projektów z dziedziny biotechnologii i nauk biologicznych, którzy rozpoczynaj¹ pracê, potrzebuj¹ narzêdzi do dalszego rozwoju lub poszukuj¹ finansowania dla realizowanych projektów. Zapraszamy równie osoby zwi¹zane z: biologi¹, chemi¹, fizyk¹, farmacj¹ oraz pokrewnymi dziedzinami, w których projekty znajduj¹ zastosowania w medycynie ochronie zdrowia i ywnoœci. Unikaln¹ zalet¹ BBCE jest mo liwoœæ pozyskania, w ramach warsztatów, fachowego doradztwa dla w³asnych projektów biznesowych podczas indywidualnych sesji konsultacyjnych. Zapisy i op³ata. Dziêki dofinansowaniu Komisji Europejskiej koszt warsztatów to 100 euro. Op³ata nie pokrywa kosztów podró y i zakwaterowania uczestników. Warsztaty s¹ prowadzone w jêzyku angielskim. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ w Fundacji Centrum Innowacji FIRE Marek Elert, tel.: ; Miêdzynarodowa konferencja Konkurencyjnoœæ klastrów Sieæ Clusters Linked over Europe (CLOE) organizuje miêdzynarodow¹ konferencjê poœwiêcon¹ regionalnym strategiom innowacji w odniesieniu do klastrów, która odbêdzie siê 24 kwietnia br. w Tartu w Estonii. Konferencja poœwiêcona regionalnym strategiom innowacji na potrzeby internacjonalizacji i konkurencyjnoœci klastrów, zatytu³owana Regional Innovation Strategies for Cluster Internationalisation and Competitiveness, ma na celu dostarczenie nowych spostrze eñ i wymianê informacji o sposobach, jakie mog¹ stosowaæ kraje i regiony do internacjonalizacji swoich klastrów z myœl¹ o podniesieniu ich konkurencyjnoœci i udoskonaleniu regionalnych systemów innowacji. Konferencja poœwiêcona bêdzie ponadto przyk³adom najlepszych praktyk ze wszystkich regionów Europy; jej program przewiduje równie dyskusje specjalistów podczas trzech sesji poœwiêconych nastêpuj¹cym wydarzeniom: przedstawieniu przez sieæ CLOE obejmuj¹c¹ partnerów z Tartu, Karlsruhe, Nottingham i Zurychu swoich regionalnych klastrów oraz dzia³alnoœci w ramach sieci; opracowaniu i ocenie regionalnych strategii innowacji, którym towarzyszyæ bêd¹ studia przypadków z Estonii, Izraela, Finlandii i Austrii; omówieniu konkurencyjnoœci estoñskiego sektora biotechnologii i technologii medycznych, po którym g³os zabior¹ zaproszeni prelegenci z szeregu krajów europejskich, takich jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Rejestracja jest dostêpna na stronie internetowej: Wiêcej informacji o sieci Clusters Linked Over Europe mo na znaleÿæ na stronie: Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej Lista oficerów naukowych Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny Badañ i Rozwoju ywnoœæ, rolnictwo i rybo³ówstwo, biotechnologia po raz pierwszy w historii programów ramowych opublikowa³a listê oficerów naukowych wraz z adresami mailowymi odpowiedzialnych za poszczególne tematy z programu pracy do 1 konkursu. Informacja ta umo liwia i u³atwia bezpoœredni kontakt z Komisj¹ wszystkim koordynatorom przygotowuj¹cym i pisz¹cym wnioski do 1 konkursu. Lista dostêpna jest pod adresem internetowym: Bo ena Podlaska, KPK 4

5 MOBILNI NAUKOWCY Najnowsze stanowisko Izby Skarbowej Podatek od stypendiów Marie Curie W ostatnim okresie pojawi³a siê nadzieja na ujednolicenie wyk³adni prawa podatkowego dotycz¹cego stypendiów Marie Curie. Jakkolwiek w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych istniej¹ a dwa przepisy mog¹ce potencjalnie stanowiæ podstawê zwolnienia podatkowego dla w/w stypendiów (art. 21 ust. 1 pkt 39 i art. 21 ust. 1 pkt 46), to w praktyce spotyka siê przypadki, kiedy to organa administracji skarbowej, b¹dÿ odmawiaj¹ uznania zwolnienia, b¹dÿ przynajmniej maj¹ pewne k³opoty z interpretacj¹ w/w przepisów. Szans¹ na zmianê tej sytuacji jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Gdañsku, wydane dnia r. w sprawie o sygnaturze Epidemiologia chorób sercowo-naczyniowych Kursy szkoleniowe Marie Curie W ró nych lokalizacjach w Europie odbêdzie siê seria szkoleñ Marie Curie z zakresu epidemiologii chorób sercowo-naczyniowych. Kursy finansowane s¹ z bud etu 6. Programu Ramowego. Celem programu jest edukacja m³odych pracowników naukowych w dziedzinie podstaw epidemiologii i modelowania chorób uk³adu kr¹ enia. Program ma te wzmocniæ powi¹zania miêdzy uczestnicz¹cymi krajami europejskimi. Kursy skoncentrowane bêd¹ na nastêpuj¹cych zagadnieniach: wprowadzenie do epidemiologii chorób sercowo-naczyniowych (Dublin czerwca br.; Liverpool kwiecieñ 2008r.), wprowadzenie do modeli chorób uk³adu kr¹ enia w Europie i poza jej granicami (Liverpool lipca br.; Warszawa maj 2008r.), sesje praktyczne poœwiêcone powy szym modelom (Dublin wrzeœnia br.; Bilthoven czerwiec 2008r.). Wiêcej informacji mo na uzyskaæ na stronie internetowej: pharmacology_therapeutics/marie_curie_training_programme/index.php. Rolnictwo, ywnoœæ, rybo³ówstwo i biotechnologia Europejski potencja³ naukowo-badawczy W ostatnich latach w 6.PR ( ) wiele by³o projektów wspieraj¹cych z dziedziny rolnictwa, których celem by³o przede wszystkim umo liwianie naukowcom z nowych krajów cz³onkowskich ³atwiejszego wejœcia do programu ramowego. Przyk³adem jest CEAF projekt, koordynowany przez IPPT PAN/ KPK, który swoim zasiêgiem obj¹³ kraje Europy Œrodkowej i by³ wyj¹tkowy, poniewa skupi³ wielu nowych uczestników przede wszystkim z przedsiêbiorstw bran owoców, warzyw i kwiatów. Wiêcej na Efektem finalnym tego projektu jest wiele wniosków z³o onych do KE, w tym kilka finansowanych, a obecnie równie przygotowywanych do 7.PR. Nie mniej jednak bez odpowiedniego wsparcia merytorycznego ekspertów, œwietnych partnerów z Polski (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego) i z innych krajów oraz promocji i nag³oœnienia, jakie towarzyszy³y pracom przy projekcie, nigdy nie dosz³oby do sukcesu, jaki osi¹gneliœmy podczas realizacji CEAF. Cecha wspólna wszystkich tego typu projektów to bazy danych. Zazwyczaj s¹ one ukierunkowane bran owo, np. bran a sadowniczo-kwiaciarska, mleczarska, miêsna i inne. Poœród tak wielu wniosków typu akcje wspieraj¹ce zwanych potocznie SSA jest i taki, który pod wzglêdem tworzonej bazy danych zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Wniosek nazywa siê EU agri mapping, a jego celem jest zbadanie potencja³u naukowo-badawczego w dziedzinie rolnictwa w Polsce i w innych krajach europejskich. Obywa siê to poprzez utworzon¹ bazê danych instytutów naukowobadawczych, uniwersytetów, laboratoriów, firm z bran y rolniczej, dla których zosta³y utworzone oddzielne strony internetowe w postaci kwestionariuszy do uzupe³nienia (nale y zakreœliæ odpowiednie s³owa kluczowe, informacje o dorobku danej jednostki). Bardzo istotnym elementem bazy jest umo liwienie pracownikom danej jednostki, katedry, zak³adu w³asnej autoprezentacji zawieraj¹cej BI/ /07, która dotyczy³a stypendysty Marie Curie uzyskuj¹cego dochody z tego stypendium w Belgii. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdañsku potwierdzi³ wprost, i dochody takie otrzymywane przez podatnika maj¹cego podczas pobytu w Belgii sta³e miejsce zamieszkania w Polsce wolne s¹ tu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przypomnieæ nale y, i stypendia Marie Curie s¹ czêœci¹ Programów Ramowych UE, a tych w³aœnie œrodków dotyczy w/w przepis. Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Gdañsku, 5 z dnia roku, nie jest oczywiœcie wi¹- ¹ce dla urzêdów skarbowych w ca³ym kraju, ale stanowi wa n¹ przes³ankê interpretacyjn¹ i pomoc w realizacji uprawnienia p³yn¹cego z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dziêki uprzejmoœci stypendysty, który otrzyma³ w/w stanowisko, Krajowy Punkt Kontaktowy (Centrum Informacji dla Naukowców) uzyska³ zgodê na upowszechnienie sygnatury sprawy. Wiêcej informacji na temat opodatkowania, zarówno stypendiów Marie Curie, jak i stypendiów pozosta³ych, uzyskaæ mo na w KPK (Centrum Informacji dla Naukowców) pisz¹c na adres Piotr Bednarek KPK, Centrum Informacji dla Naukowców Europejskie Forum Mobilnoœci W dniach kwietnia br. w Turynie we W³oszech odbêdzie siê Europejskie Forum Mobilnoœci pod has³em Rozwi¹zania ICT na rzecz trwa³ej mobilnoœci. To dwudniowe wydarzenie ma przyczyniæ siê do upowszechnienia informacji na temat najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) s³u ¹cych trwa³ej mobilnoœci i info-mobilnoœci. Dziêki udzia³owi w forum uczestnicy bêd¹ mogli lepiej zrozumieæ powstaj¹ce tendencje, zarówno w wymiarze badañ i rozwoju (B+R), jak i produktów i us³ug, w dziedzinie zastosowañ opracowanych do celów kierowania pojazdami, towarami i ludÿmi oraz poznaj¹ stosowne infrastruktury technologiczne. Forum bêdzie mia³o równie za zadanie zachêciæ du e firmy do zaanga owania siê w dzia³alnoœæ europejskiej platformy technologicznej poœwiêconej ICT, by zwiêkszyæ udzia³ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w unijnych projektach badawczych. W drugim dniu konferencji odbêd¹ siê spotkania handlowe umo - liwiaj¹ce uczestnikom znalezienie potencjalnych partnerów technologicznych zajmuj¹cych siê dan¹ dziedzin¹. Wiêcej informacji na stronie internetowej: informacje na temat dorobku naukowego, wykonywanych badañ i ekspertyz w danej dziedzinie. Rejestracji pracowników dokonuje kierownik jednostki tj. katedry, zak³adu, poprzez dopisanie odpowiednich informacji w okienku list of key researchers. Kierownik zak³adu natomiast otrzymuje drog¹ ow¹ zaproszenie do rejestracji w bazie tytu³ a: Survey of the agricultural and food research landscape. Wszystkie dane, które pos³u y³y do utworzenia wstêpnej bazy pochodz¹ z informacji dostêpnych na stronach internetowych jednostek. Zdarza siê, e zawieraj¹ b³êdy. Dlatego te zwracam siê z proœb¹ do wszystkich zainteresowanych o weryfikacjê danych, poprzez pozytywne przyjêcie zaproszenia do rejestracji oraz odwiedzenie strony internetowej projektu EU agri mapping: a nastêpnie database of research groups. Je eli zauwa ¹ Pañstwo brakuj¹ce dane o Pañstwa jednostce lub inne nieœcis³oœci bêdê wdziêczna za otrzymanie informacji zwrotnej. Tworzona baza danych pos³u y i bêdzie wykorzystywana przez Komisjê Europejsk¹, wszak to ona jest pomys³odawc¹ tego projektu. Dodatkowo podczas konferencji ywnoœciowej w Brukseli w czerwcu 2007r. bêdzie sesja poœwiêcona w³aœnie temu projektowi i przedstawione zostan¹ zasoby i potencja³ naukowy danego kraju, w tym Polski, w rolnictwie. Ca³oœæ prac w projekcie nadzorowana jest przed Sta³y Komitet ds. Badañ w Rolnictwie SCAR (Standing Commity for Agriculture Research), który kieruje badaniami w rolnictwie oraz œciœle wspó³pracuje jako komitet doradczy 7.PR. Kontaktuj¹c siê z Pañstwem telefonicznie w sprawie rejestracji napotykam wiele mi³ych s³ów i opinii o pracy jak¹ obecnie wykonujemy. I te przewa aj¹! Dlatego te zapraszam tych Pañstwa, którzy jeszcze nie zarejestrowali siê w bazie o jej odwiedzenie oraz o bezpoœredni kontakt ze mn¹. Bo ena Podlaska, KPK,

6 WIADOMOŒCI Z REGIONÓW Chirurgia Ortopedyczna Projekt Orthosim Ka dego roku w Europie wykonywanych jest ponad 600 tysiêcy interwencji chirurgicznych dotycz¹cych kolan, bioder oraz krêgos³upów, które wymagaj¹ zastosowania implantów. Znaczna ich iloœæ spowodowana jest b³êdami, których mo na by by³o unikn¹æ poprzez wykonanie lepszych przedoperacyjnych analiz, takich, jakie proponuje projekt Orthosim. Korzystaj¹c z serwisu projektu Orthosim, chirurg lub in ynier projektuj¹cy implanty mo e zwróciæ siê po ekspertyzê do najlepszych specjalistów z ka dej dziedziny chirurgii ortopedycznej, w której biomechaniczna stymulacja mo e oferowaæ nowe rozwi¹zania dotycz¹ce opieki nad pacjentem. Serwis projektu Orthosim jest skierowany do trzech podstawowych uczestników sektora ochrony zdrowia: Chirurgom ortopedom oferuje naukowo przebadane modele klinicznej symulacji odpowiednich przypadków, Producentom implantów oferuje narzêdzie do oceny pomys³ów dotycz¹cych nowych produktów bez kosztownych procedur, Studentom i naukowcom oferuje odpowiednie i dostêpne narzêdzie uczenia siê i badañ. U ytkownik chirurg planuj¹cy operacjê lub in ynier pracuj¹cy dla producenta implantów kontaktuje siê z portalem i zamawia us³ugê symulacji spoœród modeli dostêpnych w portalu. Wprowadza on w³aœciwe dane wejœciowe (informacje dotycz¹ce pacjenta oraz proponowanej techniki chirurgicznej) do przyjaznego u ytkownikowi interfejsu. Dostawca Us³ugi Symulacyjnej (SSP) ³¹czy siê z serwerem symulacyjnym i rozpoczyna obliczenia przy u yciu dostosowanego i sprawdzonego modelu. Kiedy symulacja jest zakoñczona, SSP ³aduje raport z wynikami do portalu i powiadamia u ytkownika. Dla chirurga wyniki symulacji wskazuj¹, czy proponowana technika i model implantu bêd¹ efektywne i sugeruj¹ poprawê czy nie. Dla projektanta implantu, symulacja zastêpuje bardziej czasoch³onny eksperyment laboratoryjny, wymagaj¹cy przygotowañ oraz testowania na prawdziwych modelach implantów. Uczestnicy projektu Orthosim, realizowanego w ramach programu e-ten, to: ADAPTING, hiszpañska firma IT koordynuj¹ca projekt, EN- SAM Laboratoire de Biomecanique (SERAM) z siedzib¹ w Pary u, Instytut Biomechaniki w Walencji (IBV) oraz SURGIVIEW, francuska firma zajmuj¹ca siê klinicznymi systemami informatycznymi. Ponadto, w projekcie bierze udzia³ dziewiêciu innych uczestników, miêdzy innymi Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Konsorcjum projektu Orthosim prowadzi³o walidacjê rynkow¹ tego innowacyjnego serwisu w ró nych krajach, poczynaj¹c od Hiszpanii i Francji, poprzez Niemcy, Czechy i Polskê. Projekt trwa 21 miesiêcy, a rozpocz¹³ siê 1 czerwca 2005 roku. Wiêcej informacji: Anna Stachowicz Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska Jak skutecznie wykorzystaæ fundusze unijne Poradnik dla samorz¹dów W ramach projektu Europejska Akademia Samorz¹dowa opracowany zosta³ pakiet edukacyjny Jak skutecznie wykorzystaæ fundusze unijne Europejska Akademia Samorz¹dowa (EAS) to przedsiêwziêcie skierowane do pracowników Jednostek Samorz¹du Terytorialnego (JST), pochodz¹cych z wyboru przedstawicieli organów samorz¹dowych (radni, burmistrzowie, prezydenci, wójtowie), jak równie do pracowników jednostek zwi¹zanych i obs³uguj¹cych JST, pracowników administracji centralnej i terenowej, a tak e w³aœcicieli/pracowników firm zainteresowanych rozwojem przedsiêbiorczoœci na rynku lokalnym oraz rozwojem regionalnym. Realizacja projektu wsparta jest przez ogólnopolskie organizacje samorz¹dowe: Zwi¹zek Powiatów Polskich, Zwi¹zek Województw RP, Uniê Miasteczek Polskich, Zwi¹zek Gmin Wiejskich RP oraz Zwi¹zek Miast Polskich. Pakiet sk³ada siê z nastêpuj¹cych pozycji ksi¹ kowych: Tom I Fundusze UE dla jednostek samorz¹du terytorialnego w latach Poradnik zawiera informacje o zmianach w polityce spójnoœci UE w nowym okresie programowania (lata ) oraz systemie wdra ania instrumentów strukturalnych w Polsce. Podstawowym elementem poradnika jest opis tych programów operacyjnych, które stanowiæ bêd¹ Ÿród³o finansowania projektów przygotowywanych przez samorz¹dy. Tom II Zasady konstrukcji studium wykonalnoœci lub biznesplanu dla projektów wspó³finansowanych ze œrodków UE. Tom ten przedstawia metodologiê sporz¹dzania studiów wykonalnoœci lub biznesplanów, w formie wymaganej, w przypadku sporz¹dzania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych. Koncepcja opracowania oparta jest o wykorzystanie modelu najlepszych praktyk, zwi¹zanego z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych. Tom III Produkty i us³ugi bankowe wspomagaj¹ce uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych. Przedstawiono w nim ofertê produktów i us³ug bankowych, u³atwiaj¹cych wykorzystanie unijnych œrodków pomocowych, dostosowan¹ do zasad reguluj¹cych system korzystania ze œrodków UE postawionych Polsce do dyspozycji. Tom IV Jak udzielaæ zamówieñ publicznych finansowanych ze œrodków UE. Ten poradnik poœwiêcony jest problematyce przygotowania i przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego w konkretnym trybie przewidzianym ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych. Autorzy przedstawiaj¹ wzorcowe rozwi¹zania w zakresie przygotowania danej procedury, a w szczególnoœci dokumentów postêpowania takich jak: og³oszenia, zaproszenia do udzia³u w postêpowaniu, czy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zarówno w postêpowaniach przetargowych, jak i nieprzetargowych), w formie wymaganej ustaw¹ wraz z aktami wykonawczymi, z uwzglêdnieniem specyficznych wymagañ zwi¹zanych faktem finansowania albo wspó³finansowania z funduszy UE. Tom V obejmuj¹cy zagadnienia zarz¹dzania, sprawozdawczoœci, kontroli, promocji i ewaluacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, który zostanie przygotowany i wydany w drugim pó³roczu 2007 roku. Tom VI Jak zostaæ Regionem Wiedzy i Innowacji obejmuje zagadnienia zwi¹zane z dostêpem do projektów w ramach priorytetów zawartych w ramach 7. Programu Ramowego UE oraz Programu Konkurencyjnoœæ i Innowacje na lata Aneta Maszewska, KPK Start w biznesie promocja przedsiêbiorczoœci akademickiej Sukces projektu Projekt Start w biznesie promocja przedsiêbiorczoœci akademickiej, prowadzony przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, wspó³finansowany jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo- ³ecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jego nadrzêdnym celem jest propagowanie idei przedsiêbiorczoœci wœród aktywnych osób ze œrodowiska akademickiego oraz stymulacja rozwoju gospodarczego Ma³opolski poprzez tworzenie systemu u³atwieñ dla powstawania mikroprzedsiêbiorstw. Projekt zak³ada wdro enie kompleksowego systemu wsparcia szkoleniowo doradczego dla studentów i absolwentów pragn¹cych za³o yæ w³asn¹ firmê, a nastêpnie stymulowanie rozwoju nowo za³o onych przedsiê- biorstw poprzez dotacje na dzia³alnoœæ firmy w formie wsparcia pomostowego oraz przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 20 nowo za³o onym firmom. Obecnie zakoñczy³ siê pierwszy etap projektu, podczas którego przeprowadzony zosta³ intensywny cykl szkoleñ (4 modu³y szkoleniowe i 3 warsztatowe) z udzia³em zewnêtrznych ekspertów, m.in. z zakresu prawa, rachunkowoœci, tworzenia biznes planów. Zdobyta przez beneficjentów wiedza bêdzie poparta Certyfikatem. Wraz z kolejnym etapem beneficjenci za³o ¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i bêd¹ mogli uczestniczyæ w konkursie biznes planów. Dla 20 najlepszych przedsiêbiorców przewidziano dotacje inwestycyjne w wysokoœci max. 20 tys. z³ oraz wsparcie pomostowe w wysokoœci 700 z³ co miesi¹c przez pó³ roku. W trakcie ca³ego projektu beneficjenci bêd¹ mogli liczyæ na kompleksow¹ pomoc ze strony indywidualnego doradcy. Na zakoñczenie projektu zaplanowano równie organizacjê konferencji promuj¹cej stosowanie dobrych praktyk w zarz¹dzaniu firm¹. Wiêcej informacji: Agnieszka Go³¹b, Joanna Szypu³ka, tel.:

7 Wielkopolski model wsparcia Propozycje dla przedsiêbiorczych Gdy ponad rok temu rozpoczynaliœmy realizacjê projektu Opracowanie modelu wspierania przedsiêbiorczoœci akademickiej w Wielkopolsce przeprowadzenie kompleksowych badañ œrodowiska akademickiego w Wielkopolsce by³o jeszcze w sferze planów. 1 marca br. odby³a siê konferencja, na której podsumowano ca³e przedsiêwziêcie i przedstawiono propozycje wsparcia postaw przedsiêbiorczych wœród studentów, absolwentów i pracowników naukowych. Wspomniany projekt, finansowany ze œrodków dzia³ania 2.6 ZPORR i bud etu pañstwa, by³ realizowany przez Wydzia³ Dzia³alnoœci Gospodarczej Urzêdu Miasta Poznania i Poznañski Park Naukowo-Technologiczny instytucje, które wœród swoich zadañ maj¹ pobudzanie rozwoju Poznania i regionu, m.in. poprzez stymulacjê dzia³añ œrodowiska akademickiego. Tworz¹c projekt uznaliœmy, e aby móc skutecznie pomagaæ nale y poznaæ realia funkcjonowania i potrzeby œrodowiska akademickiego. Dlatego, chc¹c uzyskaæ jak najpe³niejszy obraz zagadnienia, zleciliœmy firmie Public Profits dokonanie kompleksowej diagnozy stanu przedsiêbiorczoœci akademickiej w Poznaniu i Wielkopolsce, przeprowadzenie analizy dzia³añ realizowanych w krajach europejskich oraz zaproponowanie na tej podstawie modelu wspierania przedsiêbiorczoœci akademickiej w naszym regionie. Wyniki badañ zaprezentowaliœmy œrodowisku podczas konferencji Przedsiêbiorczoœæ akademicka w Wielkopolsce stan obecny i perspektywy, podsumowuj¹cej nasze dzia³ania w ramach projektu. Na spotkaniu, które zgromadzi³o ponad 100 osób, na temat przedsiêbiorczoœci akademickiej wypowiadali siê m.in. Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Dyrektor PPNT prof. dr hab. Bogdan Marciniec oraz przedstawiciele w³adz rz¹dowych i samorz¹dowych, uczelni wy szych, biznesu i jednostek wsparcia. Wyniki badañ nie by³y zaskoczeniem dla osób zawodowo zajmuj¹cych siê tematyk¹ przedsiêbiorczoœci akademickiej. Okaza³o siê, e ju pojêcie przedsiêbiorczoœæ akademicka jest rozumiane wieloznacznie raz, jako edukacja do przedsiêbiorczoœci; innym razem jako wspieranie m³odych przedsiêbiorstw zak³adanych przez osoby zwi¹zane ze œrodowiskiem akademickim lub wreszcie transfer wiedzy i technologii z uczelni do gospodarki. Co wiêcej zjawiskiem przedsiêbiorczoœci akademickiej w niewielkim stopniu zainteresowane s¹ zarówno uczelnie, jak i biznes, a sieæ oœrodków wspierania przedsiêbiorczoœci akademickiej jest niewystarczaj¹ca. Aby zmieniæ ten stan rzeczy firma Public Profits, po konsultacjach z ekspertami ze œrodowiska akademickiego, zaproponowa³a zestaw instrumentów wsparcia. Najwa niejsze z nich, rekomendowane podczas konferencji, to: Program miêdzyuczelnianego preinkubatora przedsiêbiorczoœci dla s³uchaczy i absolwentów studiów doktoranckich; Program wsparcia przedsiêbiorców akademickich (firm typu spin-off ) przez doœwiadczonych biznesmenów p.n. Business for Business (B4B); Oœrodek "impresariatu" dla pracowników naukowych zainteresowanych komercjalizacj¹ swoich wynalazków i patentów p.n. Agencja Impresaryjna Nauki ; Regionalne centrum oceny potencja³u biznesowego innowacyjnych projektów biznesowych, p.n. Wielkopolskie Centrum Audytowe Projektów Innowacyjnych ; Miêdzyuczelniane, interdyscyplinarne centrum badawczo-rozwojowe, zorientowane na rozwój zaawansowanych technologii. Obecnie w Urzêdzie Miasta Poznania trwaj¹ prace nad przygotowaniem projektów umo liwiaj¹cych wdro enie tych pomys³ów. Wiêcej informacji na temat projektu na stronie internetowej lub u p. Joanny Jajus (Wydzia³ Dzia³alnoœci Gospodarczej, Urz¹d Miasta Poznania), tel.: , Anna Tórz-Rzepczyñska, Poznañski Park Naukowo-Technologiczny FUAM Ma³opolska Katalog projektów innowacyjnych W marcu bie ¹cego roku Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska wyda³o Katalog projektów innowacyjnych realizowanych w Ma³opolsce. W publikacji znalaz³y siê informacje o prawie dwustu miêdzynarodowych projektach innowacyjnych, które by³y realizowane w Ma³opolsce po roku Katalog jest jednym z efektów projektu Rozwój systemu wymiany informacji miêdzy sektorem nauki i gospodarki poprzez tworzenie baz danych projektów wspieraj¹cych innowacyjnoœæ w Regionie Ma³opolskim realizowanego przez CTT PK w ramach dzia³ania 2.6 ZPORR. W najbli szym czasie zostanie wydana równie anglojêzyczna wersja Katalogu, a tak e dwujêzyczna p³yta CD. Beata Milewska, Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska CeBIT 2007 spotkania miêdzynarodowe Wspó³praca Technologiczna W dniach r. podczas targów teleinformatycznych CeBIT w Hanowerze odbywa³y siê Miêdzynarodowe Spotkania Wspó³pracy Technologicznej Future Match organizowane przez sieæ oœrodków Inovation Relay Centres. Future Match to spotkania biznesowe dla firm z bran y ICT. Stwarzaj¹ one mo liwoœæ promocji w³asnych osi¹gniêæ technologicznych oraz poszukiwania rozwi¹zañ technicznych i technologicznych istotnych dla ich rozwoju. W ramach tej imprezy konsorcjum IRC West Poland organizuje indywidualne spotkania dla zarejestrowanych uczestników oraz oferuje wszelk¹ pomoc podczas spotkañ i w dalszych negocjacjach prowadz¹cych do zawarcia miêdzynarodowych umów kooperacyjnych. W katalogu tegorocznych Spotkañ swoje profile technologiczne umieœci³o 438 firm z ponad 30 krajów. 21 zarejestrowanych firm z obszaru dzia³ania IRC West Poland zamieœci³o w sumie 36 profili technologicznych. Podczas Future Match zaplanowano ponad 1200 spotkañ indywidualnych, w tym 84 spotkania naszych klientów. Wiele spoœród spotkañ zaowocowa³o nawi¹zaniem miêdzynarodowej wspó³pracy i wymiany. Spotkania Wspó³pracy zorganizowane podczas targów CeBIT 2007 otrzyma³y bardzo pozytywn¹ ocenê uczestników. Stanowi³y one doskona³e uzupe³nienie rozmów biznesowych prowadzonych z wystawcami targów CeBIT. Zachêcamy do nawi¹zania wspó³pracy z IRC West Poland firmy i oœrodki badawcze z bran y informatycznej, telekomunikacyjnej oraz elektroniki i mikroelektroniki, a tak e innych bran. Nasza oferta skierowana jest do firm, których strategia ukierunkowana jest na nabywanie i korzystanie z nowych technologii, a tak e do organizacji, przedsiêbiorstw, uczelni i instytutów o charakterze innowacyjnym. Pomagamy im w znalezieniu partnerów w Europie, zainteresowanych zakupem technologii od polskich oferentów lub dostarczeniem im gotowych rozwi¹zañ technologicznych. Kontakt z IRC West Poland: Poznañ: Robert Utrecht, tel./faks: (061) , Wroc³aw: Grzegorz Banakiewicz, tel.: (071) , Szczecin: Micha³ Olan, tel.: (091) , Strona IRC West Poland: Oficjalna strona spotkañ Future Match: Robert Utrecht, IRC West Poland Poznañski Park Naukowo-Technologiczny FUAM Program EIRBUS Nowy konkurs dla uczelni Europejski Bank Inwestycyjny opublikowa³ zaproszenie do sk³adania wniosków w zwi¹zku z programem EIRBUS w ramach wspólnej inicjatywy EBI i uniwersytetów na rzecz badañ naukowych. EIBURS to program sponsorowania uniwersyteckich badañ naukowych. EIBURS jest Ÿród³em grantów dla uniwersyteckich oœrodków badawczych zajmuj¹cych siê kwestiami, które s¹ przedmiotem szczególnego zainteresowania Banku. Granty EBI, w wysokoœci do euro na rok przez okres trzech lat, s¹ przyznawane w drodze konkursu zainteresowanym wydzia³om uniwersyteckim lub oœrodkom badawczym powi¹zanym z uniwersytetami w pañstwach cz³onkowskich UE, krajach kandyduj¹cych lub przystêpuj¹cych, o uznanej renomie w dziedzinach wybranych przez EBI. EIBURS pozwala beneficjentom na prowadzenie dodatkowej dzia³alnoœci obok tej, któr¹ zazwyczaj prowadz¹ w wybranych dziedzinach badawczych. W roku akademickim 2007/2008 dwa nowe kierunki badañ w ramach programu EIBURS to: inwestycje publiczne w obliczu restrykcji bud etowych w nowych pañstwach cz³onkowskich UE, wycena umów sekurytyzacji. Termin sk³adania wniosków up³ywa 21 maja 2007r. Wiêcej informacji na stronie internetowej: 7

8 Zg³oœ swój pomys³ na projekt! Przedsiêbiorstwa zamierzaj¹ce przygotowaæ wniosek do 7. Programu Ramowego mog¹ skorzystaæ z pomocy specjalistycznej bazy danych opracowanej w ramach projektu Detect-it 2 (http://www.detect-it.org). Celem projektu jest pomoc ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom (MŒP) w jak najlepszym wykorzystaniu mo liwoœci oferowanych przez 7. Program Ramowy w zakresie europejskiej wspó³pracy badawczo-rozwojowej. G³ównym zadaniem projektu jest przygotowanie MŒP do udzia³u w konkursach 7.PR w trzech priorytetowych obszarach: Technologie Spo³eczeñstwa Informacyjnego, Energia, Biotechnologie. W ramach projektu oferowana jest firmom pomoc w: identyfikacji idei projektów badawczo-rozwojowych w obszarach: Technologie Spo³eczeñstwa Informacyjnego, Energia i Biotechnologie, tworzeniu wniosków projektowych, nawi¹zywaniu wspó³pracy z przedsiêbiorstwami europejskimi zgrupowanymi w regionalnych klastrach, budowaniu konsorcjów poprzez spotkania potencjalnych partnerów, do³¹czaniu MŒP do tworzonych konsorcjów, upowszechnianiu informacji o projektach i partnerach oraz prowadzenie szkoleñ. Aneta Maszewska, KPK Programy Unii Europejskiej dla MŒP Przewodnik Ÿróde³ finansowania Poradnik zawiera informacje na temat pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej skierowanej do sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, a tak e linki do stron internetowych ka dego ze schematów. Przewodnik zosta³ opracowany w roku 2005 i uaktualniony w Programy dostêpne dla firm podzielone s¹ na cztery kategorie: ród³a finansowania dostêpne bezpoœrednio dla MŒP: w wiêkszoœci tematycznie pogrupowane Ÿród³a finansowania przeznaczone na okreœlone cele ochronê œrodowiska, badania, edukacjê - zaplanowane i wdra ane przez poszczególne departamenty Komisji Europejskiej. MŒP mog¹ bezpoœrednio ubiegaæ siê o œrodki z tych programów, pod warunkiem, e przedstawi¹ projekty o trwa³ym charakterze, posiadaj¹ce wartoœæ dodan¹ i maj¹ce zasiêg ponadnarodowy. Fundusze strukturalne: schematy finansowania dla przedsiêbiorstw, dostêpne poprzez ró ne programy i inicjatywy wdra ane w poszczególnych regionach. Instrumenty finansowe: narzêdzia finansowania zarz¹dzane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i udostêpniane poprzez krajowe instytucje finansowe. Inne formy wsparcia. Informacja o Poradniku ukaza³a siê w grudniowym numerze Cordis Focus, a poradnik jest dostêpny pod adresem internetowym: enterprise/entrepreneurship/sme_envoy/pdf/support_programmes_2005_en.pdf. Aneta Maszewska, KPK Propozycja wspó³pracy Partnerzy z W³och Informujemy o mo liwoœci wspó³pracy z wieloma instytucjami z W³och. Obszar tematyczny wspó³pracy dotyczyæ bêdzie priorytetów Nanotechnologie, materia³y i procesy produkcyjne oraz Transport i Aeronautyka w 7. Programie Ramowym, jak równie wspó³pracy bilateralnej. Zapraszamy jednostki naukowe i akademickie oraz przedstawicieli ma³ego i du ego przemys³u do zg³aszania propozycji tematów badawczych, propozycji wspó³pracy w ramach przygotowywanych wniosków projektowych, a tak e kooperacji bilateralnej. Zg³oszenia prosimy przesy³aæ na adres: Miko³aj Pyczak, KPK Transport i Aeronautyka Przygotowanie wniosków W zwi¹zku z planowanym og³oszeniem przez Komisjê Europejsk¹ drugiego konkursu w priorytecie Transport i Aeronautyka, Krajowy Punkt Kontaktowy wychodzi z inicjatyw¹ wsparcia jednostek zainteresowanych sk³adaniem wniosków koordynatorskich, jak równie chc¹cych uczestniczyæ w projektach 7.PR jako partnerzy. W obecnym programie pracy dostêpne s¹ propozycje obszarów tematycznych, jakie mog¹ znaleÿæ siê w drugim konkursie w obszarach transportu powierzchniowego i aeronautyki. KPK, szeroko wspó³pracuj¹c ze wszystkimi punktami kontaktowymi w Europie oraz wykorzystuj¹c inne narzêdzia wsparcia, oferuje pomoc w rozpowszechnianiu i przygotowaniu Pañstwa wniosków projektowych. Zachêcamy do wype³nienia jednego z dwóch formularzy Expression of Interest w wybranym temacie. Ka dy formularz zawiera listê proponowanych przez Komisjê Europejsk¹ obszarów, które maj¹ byæ uwzglêdnione w najbli szym konkursie. Formularze dostêpne s¹ pod adresem: Expression of Interest dla obszaru TRANSPORT, plik.html?id=5973 Expression of Interest dla obszaru AERONAUTYKA. Miko³aj Pyczak, KPK Nowa strona na CORDISie Etyka w 7.PR Cordis uruchomi³ stronê Getting Through Ethics Review pomocn¹ przy wype³nianiu tabeli zagadnieñ etycznych (sk³adanie projektu). Na stronie wymienione s¹ wszystkie punkty tabeli przy klikniêciu otrzymuje siê informacje o danym zagadnieniu. Na stronie zamieszczono te prezentacje dotycz¹ce ró nych zagadnieñ etycznych. W najbli szym czasie znajd¹ siê tam tak e prezentacje dotycz¹ce zagadnieñ etycznych w badaniach na zwierzêtach oraz w badaniach dzia³u ICT. Adres strony: Projekt DonQ Air pomoc dla przedsiêbiorstw Wsparcie aeronautyki Wraz z pocz¹tkiem 2007 roku, Krajowy Punkt Kontaktowy rozpocz¹³ dwuletni projekt DonQ Air, którego celem jest wspieranie uczestnictwa ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w projektach badawczych 7. Programu Ramowego. Wsparciem projektu objête s¹ MŒP z Polski, Rumunii i Turcji, dzia³aj¹ce w sektorze aeronautyki lub pokrewnych. Konsorcjum projektowe, w sk³ad którego wchodz¹ cz³onkowie Punktów Kontaktowych z powy szych krajów oraz hiszpañska firma konsultingowa bêd¹ udzielaæ wszechstronnej pomocy ma³ym firmom w kompleksowym przygotowaniu wniosku projektowego, jak równie w do³¹czaniu zainteresowanych udzia³em w projektach firm, do konsorcjów poszukuj¹cych partnerów przemys³owych. Wsparcie w przygotowaniu wniosku dotyczyæ bêdzie pomocy w okreœleniu obszaru merytorycznego wniosku, oceny zgodnoœci projektu z aktualnymi programami pracy, poszukiwania partnerów, zagadnieñ finansowych i prawnych, przygotowywania wniosku. Konsorcjum projektu przeprowadzaæ bêdzie równie bezpoœrednie spotkania z przedstawicielami firm, maj¹ce na celu okreœlenie obecnego stanu innowacyjnoœci przedsiêbiorstw. Spotkania te pozwol¹ na okreœlenie obszarów, w jakich projekt bêdzie wspiera³ ka de MŒP. Dodatkowo, cz³onkowie konsorcjum bêd¹ na bie ¹co wspieraæ uczestnictwo firm w projektach 7.PR. Poprzez do³¹czanie do przygotowywanych wniosków projektowych, zwi¹zanych z obszarem aeronautyki. Krajowy Punkt Kontaktowy serdecznie zachêca do kontaktu i wspó³pracy przedstawicieli ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, których obszar dzia³alnoœci zwi¹zany jest z sektorem aeronautyki lub których produkty i opracowywane technologie mog¹ mieæ zastosowanie w tym obszarze. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na stronie internetowej projektu, dostêpnej pod adresem: Miko³aj Pyczak, KPK WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Redakcja: Ewa Kociñska (redaktor naczelny), tel.: (61) fax: (61) , Jacek Guliñski Anna Pytko Andrzej Siemaszko Adres redakcji: Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT PAN ul. Œwiêtokrzyska Warszawa Sk³ad i ³amanie: Sylwester Grajewski Druk: Drukarnia Empir - Nak³ad: egz. Dystrybucja: sieæ KPK

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Drodzy Czytelnicy, Tyle by³o przedtem spotkañ, dyskusji o przygotowaniu siê do 6 Programu Ramowego, a

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec 24 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: http://www.kpk.gov.pl/gr_europ/ http://www.grantyeuropejskie.pl

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

nr 12, czerwiec 2007 r.

nr 12, czerwiec 2007 r. Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY NA PODKARPACIU Struktura projektu narzêdzie planowania i zarz¹dzania str. 3-5 Nowy Kszta³t Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki

Bardziej szczegółowo

InnowacyjnoϾ polskiej gospodarki

Innowacyjnoœæ polskiej gospodarki Z e s z y t y I n n o w a c y j n e 2 Innowacyjnoœæ polskiej gospodarki sektor badawczo-rozwojowy regionalne systemy wsparcia dzia³alnoœci innowacyjnej krajowy sektor telekomunikacyjny oraz otoczenie instytucjonalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 15 listopad 2001 ADRESY INTERNETOWE: http://www.npk.gov.pl/wiadomosci http://www.amu.edu.pl/fundacja/granty

Bardziej szczegółowo

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7 Nr 36 Lipiec 2005 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej str.2 Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Roman Szewczyk (redaktor naczelny), Jan Piwiński, Rafał Kłoda, Tadeusz Missala Janusz Kacprzyk, Jan Tomasik, Adam Woźniak, Jacek Salach Olga Iwasińska-Kowalska, Wojciech Winiarski, Eulalia Szmidt Magdalena

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Dotacja na innowacyjn¹ technologiê. Wsparcie dla elektronicznego biznesu. Praktyczne uwagi dla przedsiêbiorcy. Szerokie wsparcie dla firm

Dotacja na innowacyjn¹ technologiê. Wsparcie dla elektronicznego biznesu. Praktyczne uwagi dla przedsiêbiorcy. Szerokie wsparcie dla firm 2 Niezbêdnik beneficjenta www.fundusze-europejskie.pl W numerze: 3 Czy jest o co siê biæ, czyli gdzie szukaæ dotacji dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w 2013? 5 Dotacja na innowacyjn¹ technologiê 7

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane 1 2 Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane Wrocław, styczeń 2008 3 Opracowanie redakcyjne: dr in. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU Otwarte, pierwsze w tej kadencji posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej odby³o siê 10 stycznia 2001 roku. Poprzedzi³o je wystosowane przez rektora zaproszenie adresowane do wszystkich osób z grona spo³ecznoœci

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 od Redakcji Drodzy Czytelnicy, Kiedy w czerwcu, w czasie 3. Kongresu Informatyki Polskiej, w sesji poœwiêconej

Bardziej szczegółowo