WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska. Protokolant Adam Andrzejewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska. Protokolant Adam Andrzejewski"

Transkrypt

1 Sygn. akt UZP/ZO/0-1156/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 26 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Maria Gierlicka - Szaniawska Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska Jadwiga Maria Sowa Protokolant Adam Andrzejewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Biomet Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Przasnyska 9 od oddalenia przez zamawiającego Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin, ul. Arkońska 4 protestu z dnia 11 kwietnia 2006 r. orzeka: 1. Oddala odwołanie.

2 2. Kosztami postępowania obciąża Biomet Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Przasnyska 9 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości zł 79 gr (słownie: trzy tysiące dwadzieścia osiem złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Biomet Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Przasnyska 9 2) dokonać wpłaty kwoty zł 00 gr (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych, zero groszy) przez Biomet Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Przasnyska 9 na rzecz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Szczecin, ul. Arkońska 4 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych UZP 4) dokonać zwrotu kwoty zł 21 gr (słownie: jeden tysiąc siedemset piętnaście złotych, dwadzieścia jeden groszy) z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Biomet Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Przasnyska Uzasadnienie Zamawiający Samodzielny Publiczny Szpital Zespolony w Szczecinie ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do zabiegów neurochirurgicznych o wartości przekraczającej EURO w rozbiciu na 15 zadań. Firma BIOMET Polska sp. z o. o. Odwołujący, złożyła ofertę w wyżej wymienionym przetargu w zadaniu 11, którą Zamawiający odrzucił pismem z dnia r., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strona 2 z 7

3 Zamawiający podnosił, że w ofercie cenowej Odwołującego brak jest dystraktora rozsuwanego na ramie, a ponadto w certyfikacie badania projektu WE (str. 311 oferty) i w załączniku do wpisu do zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego (str. 433) dystraktor nie figuruje. Odwołujący pismem z dnia r. złożył protest na czynność Zamawiającego, polegającą na odrzuceniu jego oferty dotyczącej zadania 11 w wyżej opisanym przetargu nieograniczonym, wnosząc o dokonanie oceny ofert z uwzględnieniem oferty firmy BIOMET. W uzasadnieniu swojego stanowiska Odwołujący podał, że na stronie 29 w jego ofercie napisano: zestaw zawiera równoległy dystraktor rozsuwany na ramie. Ponadto Odwołujący podnosił, że dystraktor jest instrumentem, w związku z czym nie podlega wycenie na takich zasadach jak implanty, lecz bezpłatnemu użyczeniu w ramach instrumentarium. Zamawiający bezpodstawnie zarzucał, że dystraktor nie figurował w dokumentach rejestracyjnych przedstawionych w ofercie Odwołującego. Zamawiający wymagał, aby dystraktor był obecny w zestawie a nie, aby był częścią konkretnego systemu zaoferowanego w danym pakiecie. Zaproponowany w ofercie dystraktor należy do systemu CYCLOPS produkowanego przez firmę IQL należącą do grupy BIOMET i jest kompatybilny z pozostałymi narzędziami zaoferowanymi przez Odwołującego w danym pakiecie. System CYCLOPS jest wyszczególniony w certyfikacie CE firmy IQL pod pozycją 3.13, co jest wystarczającym dowodem dopuszczenia instrumentu do stosowania na rynku polskim zgodnie z nowymi zasadami rejestrowania wyrobów medycznych, instrumenty nie podlegają zgłoszeniom / wpisom do rejestru wyrobów medycznych i z tego powodu dystraktor równoległy nie znajduje się na załącznikach do polskich dokumentów rejestracyjnych. W związku z powyższym, zdaniem Odwołującego oferowany produkt w całości spełnia wymagania przedmiotowe Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), a Strona 3 z 7

4 czynność podjęta przez Zamawiającego narusza interes prawny Zamawiającego, którego oferta jest najkorzystniejsza. Zamawiający pismem z dnia r. oddalił protest Odwołującego, chociaż przyznał, że na stronie 29 oferty zamieszczono stwierdzenie, że zestaw zawiera dystraktor rozsuwany na ramie oraz przyznaje fakt, że nie było wymogu umieszczenia dystraktora w ofercie cenowej. Jednakże jak oświadczył Odwołujący na stronie 143 oferty produkty oferowane w zadaniu 11 należą do klasy III wyrobów medycznych, w związku z czym należało zdaniem Zamawiającego do oferty załączyć odpowiednie dokumenty CE, deklarację zgodności, wpis lub zgłoszenie do rejestru. Ponadto Zamawiający podkreślił, że z zapisu umieszczonego przez Odwołującego na zał. nr 13 do SIWZ (str. 29 oferty) nie wynika do jakiego systemu należy oferowany dystraktor brak jest numeru katalogowego. Informacja Odwołującego, że dystraktor należy do systemu CYCLOPS i posiada certyfikat CE pod pozycją 3.13 w certyfikacie CE firma IQL nie jest wystarczającą, ponieważ w pozycji tej w systemie płytek szyjnych CYCLOPS dystraktor nie jest wymieniony. Odwołujący pismem z dnia r. złożył odwołanie od oddalenia protestu precyzując, że rozstrzygniecie Zamawiającego narusza art. 7 ust. 1 i 2, art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych. Odwołujący ponownie podkreślił, że dystraktor jest ze względu na klasę wyrobu (I lub II a) instrumentem a nie implantem i nie podlega zgłoszeniu do Rejestru Wyrobów Medycznych. Pomimo jego prośby (pismo z dnia r.) Zamawiający nie dostosował załącznika wymagane warunki techniczne do nowych parametrów, które podał w piśmie z dnia r. (pytanie 25 pkt. 3) stwierdzając, że wykonawcy otrzymali odpowiedzi na zapytania i powinni uwzględnić je składając ofertę. Z wyżej wymienionych względów Odwołujący w ofercie zamieścił wyżej wymienione stwierdzenie, że zestaw zawiera dystraktor równoległy rozsuwany na ramie chcąc potwierdzić spełnienie wymogu Zamawiającego. Strona 4 z 7

5 W wymaganych warunkach technicznych Zamawiający umieścił opis zarówno implantów jak i instrumentów w tej samej kolumnie pod zbiorczą nazwą zestaw koszy tytanowych wsuwanych ACIF z hydroksyapatytem, a oświadczenie Odwołującego miało stanowić uzupełnienie opisu z załącznika nr 13. Zespół Arbitrów ustalił następujący stan faktyczny: Odwołujący w załączniku nr 13 do oferty wymagane warunki techniczne zaznaczył, że oferowany w zadaniu nr 11 zestaw koszy tytanowych zawiera równoległy dystraktor rozsuwany na ramie. Dystraktor ten jest wyrobem medycznym zaliczanym do klasy I, co strony zgodnie potwierdziły na rozprawie. Zgodnie z art. 5.1 ustawy z dnia r. o wyrobach medycznych do obrotu, jak również do używania a więc w niniejszym przypadku do przeprowadzania zabiegów operacyjnych muszą być używane wyroby medyczne klasy I oznakowane znakiem CE, co znalazło swoje odzwierciedlenie w SIWZ. Zgodnie z punktem SIWZ Zamawiający wymagał dołączenia do oferty deklaracji zgodności z CE dla wyrobów medycznych klasy I. W dokumentacji przetargowej pkt 3.13 system płytek szyjnych Cyclops, (str. 235 oferty) dystraktor nie został wymieniony jak również na liście instrumentów załącznik nr 1 (str. 453 oferty) do zgłoszenia celem uzyskania certyfikatu CE przedmiotowego dystraktora brak, jak również jest brak jego numeru katalogowego. Odwołujący nie wykazał wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 6 Kc, że równoległy dystraktor rozsuwany na ramie posiada oznakowanie CE ani samodzielnie ani też w zestawie oferowanym w zadaniu nr 11. Zważywszy powyższe w ocenie Zespołu Arbitrów oferta Odwołującego nie spełnia wymogów SIWZ i z tego względu Zespół Arbitrów na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych orzekł jak w sentencji. Strona 5 z 7

6 O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, za uzasadnione uznano koszty pełnomocnika Zamawiającego w wysokości 1800 złotych. Strona 6 z 7

7 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w... 1 Przewodniczący Zespołu Arbitrów:... Arbitrzy: Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r. Strona 7 z 7

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 9 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 9 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-4036/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 stycznia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Zbigniew Leszek Pietrzak Arbitrzy: Marek Jerzy Głód Barbara Maria

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 1 kwietnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 1 kwietnia 2005 r. Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-548/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 1 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jan Antoni Tadrzak Arbitrzy: Władysław Feliks Woźniczka Justyna Urszula

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Arbitrzy: Witold Olender. Protokolant Filip Orczykowski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Arbitrzy: Witold Olender. Protokolant Filip Orczykowski Sygn. akt UZP/ZO/0-1886/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Maria Ciesielska Arbitrzy: Witold Olender Monika Hirszfeld

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Olgierd Jerzy Koleśnik. Protokolant Filip Orczykowski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Olgierd Jerzy Koleśnik. Protokolant Filip Orczykowski Sygn. akt UZP/ZO/0-1068/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Paprota Arbitrzy: Olgierd Jerzy Koleśnik Leszek Kucharzyk

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-2420/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tomasz Lubaczewski Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Sebastian Piotr

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Jan Gaj. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Jan Gaj. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-554/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogdan Muzyczuk Arbitrzy: Jan Gaj Beata Sylwia Kaczmarek Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1521/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 22 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Zaczek Arbitrzy: Maria Lech-Bielecka Krzysztof Szydłowski

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marek Jerzy Głód. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-2065/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 19 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Piotr Andrzej Pieczonka Arbitrzy: Marek Jerzy Głód Elżbieta Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Robert Bartold. Protokolant Małgorzata Brzezińska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Arbitrzy: Robert Bartold. Protokolant Małgorzata Brzezińska Sygn. akt UZP/ZO/0-590/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 marca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Artur Władysław Słowik Arbitrzy: Robert Bartold Dorota Jankowska-Matus

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-3058/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krzysztof Szydłowski arbitrzy: Tadeusz Andrzej Ignatowicz Grzegorz

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2540/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 02 października 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Jolanta Orlik arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 grudnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 grudnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2886/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 grudnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marian Franciszek Nawrot arbitrzy: Olgierd Klemens Sielewicz Jarosław

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1256/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia Ireneusz Kołakowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 30 grudnia 2004 r. Arbitrzy: Sławomir Piotr Szepietowski. Protokolant Paweł Kaczkan

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 30 grudnia 2004 r. Arbitrzy: Sławomir Piotr Szepietowski. Protokolant Paweł Kaczkan Sygn. akt UZP/ZO/0-2266/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 30 grudnia 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Grażyna Wróblewska Arbitrzy: Sławomir Piotr Szepietowski

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Arbitrzy: Antoni Janusz Parda. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1109/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 kwietnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bartosz Marek Frączyk Arbitrzy: Antoni Janusz Parda Małgorzata Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 14 lutego 2006 r. Arbitrzy: Ewa Jarzębska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 14 lutego 2006 r. Arbitrzy: Ewa Jarzębska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-366/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 14 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Wiesław Zaczek Arbitrzy: Ewa Jarzębska Ireneusz Krześnicki Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 stycznia 2012 r.

WYROK. z dnia 5 stycznia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2728/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 5 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 857/09 WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Izabela Kuciak Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Przewodniczący: Agata Mikołajczyk. Protokolant: Paulina Zalewska

WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Przewodniczący: Agata Mikołajczyk. Protokolant: Paulina Zalewska Sygn. akt KIO/UZP 545/09 WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 1953/14 WYROK. z dnia 3 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams

Sygn. akt: KIO 1953/14 WYROK. z dnia 3 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Sygn. akt: KIO 1953/14 WYROK z dnia 3 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo

z dnia 17 września 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt KIO/UZP 1133/09 WYROK z dnia 17 września 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Jadwiga Ząbek

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO/UZP 1362/08 WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Protokolant: Klaudia Szczytowska-Maziarz Ryszard Tetzlaff

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt: KIO/UZP 452/08 WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Magdalena Grabarczyk Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 9 września 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 9 września 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 889/08 WYROK z dnia 9 września 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Luiza Łamejko Emil Kuriata Małgorzata Rakowska Protokolant: Magdalena Pazura

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 marca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 10 marca 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 347/14 WYROK z dnia 10 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2014 r., w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 października 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 października 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1006/08 WYROK z dnia 7 października 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Andrzej Niwicki Anna Packo Protokolant: Dorota Witak po

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 września 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 5 września 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 874/08 WYROK z dnia 5 września 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Andrzej Niwicki Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1762/09 WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Andrzej Niwicki Izabela Niedziałek-Bujak Marzena Teresa Ordysińska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 marca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 29 marca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 524/12 WYROK z dnia 29 marca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2012

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 maja 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Małgorzata Rakowska

z dnia 22 maja 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Małgorzata Rakowska Sygn. akt KIO/UZP 602/09 WYROK z dnia 22 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Małgorzata Rakowska Protokolant: Magdalena Pazura

Bardziej szczegółowo