Ocena struktury fazowej i w³aœciwoœci zmêczeniowych nowych poliestrów multiblokowych modyfikowanych nanometryczn¹ krzemionk¹

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena struktury fazowej i w³aœciwoœci zmêczeniowych nowych poliestrów multiblokowych modyfikowanych nanometryczn¹ krzemionk¹"

Transkrypt

1 184 Miros³awa El FRAY*, Micha³ RYBK Miros³awa El FRAY*, Micha³ RYBK Instytut Polimerów, Zak³ad Biomateria³ów i Technologii Mikrobiologicznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Pu³askiego 1, 7-3 Szczecin * cena struktury fazowej i w³aœciwoœci zmêczeniowych nowych poliestrów multiblokowych modyfikowanych nanometryczn¹ krzemionk¹ Streszczenie. Praca dotyczy analizy struktury fazowej i oceny w³aœciwoœci zmêczeniowych nowych elastomerów poliestrowych modyfikowanych nanometryczn¹ krzemionk¹. Materia³y zosta³y otrzymane metod¹ dwuetapow¹: transestryfikacji i polikondensacji w stopie. anonape³niacz zosta³ wprowadzony in situ w drugim etapie syntezy. Matrycê kompozytów tworz¹ elastomerowe poliestry zbudowane z segmentów sztywnych (3% wag. PBT poli(tereftalan butylenu)), oraz segmentów giêtkich (7% wag) zawieraj¹cych, DLA dimeryzowany kwas t³uszczowy), a jako nape³niacz zastosowano krzemionkê o rozmiarze ziaren 16 nm w iloœci.1-.3% wag. (Aerosil 13, Evonic, krzemionka hydrofilowa). Stwierdzono, e dodatek nanokrzemionki nie wykazuje wp³ywu na strukturê fazow¹, któr¹ badano metodami DSC i DMTA, zaœ przy najwy szej zawartoœci, tj.,3%wag. wp³ywa korzystnie na wytrzyma³oœæ zmêczeniow¹, ocenian¹ metod¹ pêtli histerezy mechanicznej. EVALUATI F PHASE STRUCTURE AD FATIGUE PRPERTIES F EW MULTIBLCK PLY- ESTERS MDIFIED BY A-SILICA Summary. The work presents the analysis of phase structure and evaluation of fatigue properties of new polyester elastomers modified with nano-silica. The materials were obtained by two-step method: transesterification and melt polycondensation. anofiller was introduced in situ during the second stage of the synthesis. The matrix of the composites consisted of hard segments (3% wt. PBT poly(butylene terephthalate)), and soft segments (7 wt.% DLA dimerized fatty acid). Hydrophilic silica with particle size of 16 nm (Aerosil 13, Evonic) was used as a filler. The filler content in the composites was.1-.3 wt.%. It was found that the addition of nanosilica had no effect on the phase structure, as verified by DSC and DMTA. n the other hand, the materials with highest silica content had best fatigue strength, as assessed by mechanical hysteresis loop method Wstêp Elastomery, g³ównie kauczuki siloksanowe s¹ powszechnie wykorzystywane do rekonstrukcji tkanek miêkkich w obrêbie stawów rêki (protezy ma³ych stawów palcowych i kciuka). d materia³ów tych wymagana jest nie tylko wysoka biozgodnoœæ, ale co bardzo wa ne, doskona³e w³aœciwoœci mechaniczne, w tym odpornoœæ na cykliczne odkszta³cenia pod obci¹ eniem. Pêkniêcie takiego implantu mo e prowadziæ do powa nych komplikacji zdrowotnych (Rys. 1). Dlatego te konieczne jest podejmowanie prac nad poszukiwaniem nowych, alternatywnych materia³ów o polepszonych w³aœciwoœciach, które pozwoli³yby ograniczyæ lub wyeliminowaæ wspomniane zagro enia. Materia³ami wykazuj¹cymi w³aœciwoœci mechaniczne, w tym zmêczeniowe, porównywalne do wytrzyma³oœci elastomerów siloksanowych s¹ multiblokowe poli(alifatyczno/aromatyczne-estry) (PED) [1-5] zbudowane z segmentów sztywnych jak w poli(tereftalanie butylenu) (PBT) i segmentów giêtkich zawieraj¹cych reszty dimeryzowanego kwasu linoleinowego (DLA). Segmenty PBT tworz¹ fazê tward¹ (3% wag.), natomiast faza giêtka jest zbudowana z amorficznych reszt DLA wzd³u onych cz¹steczk¹ glikolu 1,4-butylenowego. Przy takiej budowie segmentowej (Rys. ) s¹ to elastyczne materia³y wykazuj¹ce du e odkszta³cenia sprê yste. Materia³y te dziêki swoim w³aœciwoœciom mog¹ stanowiæ alternatywê dla obecnie stosowanych implantów na bazie kauczuków siloksanowych. Rys. 1. Implant ma³ego stawu palcowego, który po pêkniêciu ulega wydzieleniu przez skórê Przetwórstwo Tworzyw 3 (maj czerwiec) 1

2 cena struktury fazowej i w³aœciwoœci zmêczeniowych nowych poliestrów multiblokowych modyfikowanych nanometryczn¹ krzemionk¹ 185 W pracy zbadano wp³yw dodatku nanometrycznej krzemionki na strukturê fazow¹ multiblokowych elastomerów poliestrowych oraz w³aœciwoœci mechaniczne, w tym zmêczeniowe, aby okreœliæ ich przydatnoœæ dla zastosowañ, w których musia³yby przenosiæ cykliczne odkszta³cenia, tak jak w implantach ma³ych stawów palcowych Materia³y 1. Materia³y i metody urz¹dzenia TA Instruments Q8 w zakresie temperatur -1 do 11 C z czêstotliwoœci¹ 1 Hz, przy prêdkoœci grzania 1 C/min i amplitudzie μm Skaningowa kalorymetria ró nicowa (dsc) Badania temperatur i efektów cieplnych przemian fazowych zosta³y wykonane przy u yciu aparatu TA Instruments Q1 w przedziale temperaturowym -1 do 3 C w cyklu grzanie-ch³odzenie-grzanie i prêdkoœci grzania/ch³odzenia1 C/min Badania mechaniczne Badanie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie zosta³o realizowane na uniwersalnej maszynie wytrzyma³oœciowej Instron 3366, wyposa onej w g³owicê pomiarow¹ 5 i pneumatyczne szczêki. Pomiar wykonano przy prêdkoœci rozci¹gania mm/min zgodnie z norm¹ DI Kompozyty zosta³y wtryœniête w celu uzyskania kszta³tek w postaci wiose³ek o przekroju czêœci pomiarowej 4 mm. Przed pomiarem próbki by³y suszone w temperaturze 5 C pod ciœnieniem 5 mbar przez 4h. Statyczn¹ próbê rozci¹gania wykonano dla minimum 6 kszta³tek z ka dego materia³u. (CH (CH ) 4 ) 8 CH 3 (CH ) 4 (CH ) 7 CH CH (CH ) 7 (CH ) 8 CH 3 3% DP H segmenty sztywne 7% segmenty giêtkie DPH - stopieñ polikondensacji = 1.3 (3% wag.) Rys.. Struktura chemiczna kopolimeru PED Poli(alifatyczno/aromatyczne-estry) (PED) zsyntezowano metod¹ dwuetapow¹ transestryfikacji i polikondensacji w stopionej masie [6]. anonape³niacz zosta³ wprowadzony in situ w drugim etapie syntezy. Proces prowadzono w stalowym rektorze o pojemnoœci 1 dm 3. W pierwszym etapie syntezy w reaktorze umieszczono dimetylotereftalan (DMT Elana, Polska) i 1,4-butanodiol (BD, Sigma Aldrich), wraz z katalizatorem (Ti(Bu) 4 Sigma Aldrich). Krzemionka (Aerosil A13, Evonik, hydrofilowa o œrednicy ziaren 16 nm,) zosta³a zdyspergowana w DLA (dostarczony dziêki uprzejmoœci firmy Croda, Holandia) przy pomocy mieszad³a wysokoobrotowego (IKA ULTRA-TURRAX T-5, 1 rpm) przez minut, a nastêpnie uzyskana dyspersja zosta³a wprowadzona do reaktora. Stosunek segmentów sztywnych do giêtkich wynosi 3/7 (DP H =1,3). Polimer odebrano z reaktora wylewaj¹c jego cienk¹ warstwê na p³ytê PTFE, po czym poddano go granulowaniu. 1.. Graniczna liczba lepkoœciowa (gll) Badanie zosta³o wykonane na wiskozymetrze Ubbelohde a (kapilara I, k =.111). Pomiar przeprowadzono w temperaturze 3 C zgodnie z polsk¹ norm¹ P-E IS 168-1:1998. Jako rozpuszczalnik zastosowano mieszaninê fenol/trichloroetylen (5:5 obj.). Przed oznaczeniem, wszystkie roztwory zosta³y przefiltrowane na lejkach Schott a G Termiczna analiza dynamicznych w³aœciwoœci mechanicznych (dmta) Termiczna analiza dynamicznych w³aœciwoœci mechanicznych zosta³a wykonana przy pomocy Badania wytrzyma³oœci zmêczeniowej metod¹ stopniowo narastaj¹cych obci¹ eñ (SILT) wykonano na maszynie typu Instron Electropuls E3 wyposa onej w g³owicê pomiarow¹ 5 i pneumatyczne szczêki. Pomiar wyd³u enia by³ realizowany przez rejestracje po³o- enia szczêk przy próbkowaniu co 1 μs. Badanie wytrzyma³oœci zmêczeniowej metod¹ SILT umo liwia zebranie danych na temat zachowania siê próbki przy ró nych obci¹ eniach w okreœlonym czasie i stanowi punkt wyjœcia dla d³ugotrwa³ego badania zmêczeniowego (np. 1 mln cykli). Badanie wg. metody SILT [,7-1] wykonywane jest przez okreœlon¹ liczbê cykli, po których obci¹ enie ulega schodkowo podwy szeniu o zadan¹ wartoœæ (Rys. 3). Innymi s³owy, poziom obci¹ enia (wartoœæ œrednia z amplitudy obci¹ eñ), odpowiadaj¹cy procentowej wartoœci wytrzyma³oœci przy zerwaniu (UTS ultimate tensile strength) stopniowo narasta dla ka dego kolejnego poziomu. Próbka odkszta³cana jest przy oscylacji sinusoidalnej o czêstotliwoœci od 1 do 4Hz, co pozwala zapobiec histeretycznemu nagrzewaniu siê materia³u przy wiêkszych Przetwórstwo Tworzyw 3 (maj czerwiec) 1

3 186 Miros³awa El FRAY*, Micha³ RYBK polimerów, co œwiadczy o braku negatywnego wp³ywu nanocz¹stek na proces polimeryzacji. Tabela 1. Wp³yw zawartoœci nape³niacza Si na graniczn¹ liczbê lepkoœciow¹ (GLL) Udzia³ segmentów sztywnych (wag. %) HF-Si (wt.%) h [dl/g] 1. 3/7.981±.1. 3/7.1.98±. 3. 3/7..979± /7.3.94±.1 HF-Si hydrofobowa krzemionka Rys. 3. Schematyczna ilustracja metody stopniowo narastaj¹cych obci¹ eñ (SILT). odkszta³ceniach. Poziomy obci¹ enia zosta³y wyznaczone na podstawie maksymalnej wartoœci UTS i mieszcz¹ siê w zakresie od 5 do 5% wartoœci UTS dla ka dego materia³u. Zmiana poziomu obci¹ enia nastêpuje ka dorazowo o 5% UTS dla poszczególnych poziomów obci¹ enia w liczbie 1 cykli na poziom. Czêstotliwoœæ odkszta³ceñ jest najwy sza dla ma³ych wartoœci obci¹ enia, a najni sza dla wy szych obci¹ eñ (5%, 1%, 15% 4Hz; %, 5%, 3% 3Hz; 35%, 4% Hz; 45%, 5% 1Hz), wspó³czynnik asymetrii cyklu odkszta³ceñ wynosi R=.1 tzn., e maksymalna wartoœæ obci¹ enia sinusoidy jest dziesiêciokrotnie wy sza od minimalnej wielkoœci, a próbka jest rozci¹gana. Wartoœæ naprê enia do d³ugotrwa³ych badañ zmêczeniowych,? SLT (SLT Single Load Test) wyznacza siê dla poziomu obci¹ enia, przy którym przyrost modu³u dynamicznego (E dyn ) pêtli histerezy nie przekracza 5%. (1) E dyn =( max - min )/( max - min ) (1). Wyniki i dyskusja Wiadomo, i masa cz¹steczkowa polimeru jest bezpoœrednio zwi¹zana z lepkoœci¹ jego roztworu. Z równania Staudingera, zmodyfikowanego przez Marka i Houwinka wynika, e graniczna liczba lepkoœciowa wzrasta wraz z wartoœci¹ lepkoœciowo œredniej masy molowej polimeru [13,14]. Pomiary GLL polimerów modyfikowanych nanometryczn¹ krzemionk¹ wskazuj¹ na nieznaczny wp³yw dodatku krzemionki na wartoœæ lepkoœci istotnej. ajwy - sz¹ wartoœæ uzyskano dla materia³u wyjœciowego (Tabela 1). Spoœród materia³ów zawieraj¹cych Si najwy sz¹ wartoœæ GLL wykazuje materia³ zawieraj¹cy.% Si. Generalnie, wyniki GLL wskazuj¹ na nieznaczny wp³yw nanokrzemionki na lepkoœciowo œrednie masy molowe Aby oceniæ ewentualny wp³yw nanokrzemionki na zaburzenia struktury fazowej polimerów przeprowadzono analizê termiczn¹ metodami DSC oraz DMTA (Tabela ). Analiza wartoœci temperatur zeszklenia, Tg, wyznaczona metod¹ DSC i DMTA (jako maximum modu³u stratnoœci, E i tangensa k¹ta stratnoœci, tan ) wskazuje na brak istotnego wp³ywu nanocz¹stek na zeszklenie fazy amorficznej segmentów giêtkich, a wyraÿnie wyostrzone maxima E i tan (Rys. 4) wskazuj¹ na du ¹ homogenicznoœæ fazy amorficznej, w której prawdopodobnie lokuje siê amorficzna krzemionka. ieznaczny wzrost krystalicznoœci zaobserwowano dla materia³u zawieraj¹cego,1%wag. Si. Tabela. Wartoœci temperatury zeszklenia, Tg, wyznaczone na podstawie analizy termicznej (DSC) i termomechanicznej HF-Si % wag. Max E tan Tg (DSC) Krystalicznoœæ % 1-6, -33,4-41 4,7,1-6, -31,8-4,1 6,6 3, -5,8-33, -4,1 5, 4,3-6,5-3,7-4,4 4,1 Z punktu widzenia potencjalnego wykorzystania nowych materia³ów w alloplastyce stawów palcowych, najistotniejszym parametrem u ytkowym jest ich wytrzyma³oœæ mechaniczna, a zw³aszcza zmêczeniowa. Tabela 3. Wyniki badañ mechanicznych kompozytów modyfikowanych nanonape³niaczem Si. Udzia³ segmentów sztywnych (wag. %) HF-Si (wag.%) Modu³ Younga (MPa) UTS (MPa) (%) 1. 3/7 13,±1,85 6,59±,5 869±99. 3/7.1 11,7±,55 7,43±,6 59± /7. 11,±,81 6,96±,16 883± /7.3 1,3±,48 6,6±,13 58±4 (UTS) wytrzyma³oœæ przy rozci¹ganiu, wyd³u enie przy zerwaniu Przetwórstwo Tworzyw 3 (maj czerwiec) 1

4 cena struktury fazowej i w³aœciwoœci zmêczeniowych nowych poliestrów multiblokowych modyfikowanych nanometryczn¹ krzemionk¹ 187 Rys 4. Krzywe modu³u zachowawczego (E ), modu³u stratnoœci (E ) i tangensa kata stratnoœci (tan ) na podstawie pomiarów metod¹ DMTA oraz termogramy z drugiego ogrzewania materia³u metod¹ DSC. Wyniki badañ wytrzyma³oœci na rozci¹ganie materia- ³u wyjœciowego i kompozytów zawieraj¹cych od,1 do,3% wag. Si zosta³y zestawione w Tabeli 3. Analiza wartoœci modu³u Young a wskazuje na nieznaczne jego obni enie po wprowadzeniu do materia³u nanometrycznej krzemionki. ajwy sz¹ wartoœæ UTS zaobserwowano dla materia- ³u zawieraj¹cego,1%wag. Si, zaœ najwy sze odkszta³cenie dla,%wag. Si. Ró nice te s¹ jednak nieznaczne, co wskazuje, e udzia³ nanocz¹stek mo na jeszcze zwiêkszyæ aby uzyskaæ wyraÿne zmiany w³aœciwoœci mechanicznych przy quasi-statycznym rozci¹ganiu. Wstêpne badania w³aœciwoœci mechanicznych przy cyklicznym odkszta³caniu oceniono na podstawie metody pêtli histerezy mechanicznej stosuj¹c procedurê SILT opisan¹ w czêœci eksperymentalnej. Metoda ta docelowo s³u y wyznaczeniu maksymalnej wartoœci obci¹ enia elastomeru dla d³ugoterminowych badañ zmêczeniowych. Krzywe schodkowe ilustruj¹ce zmiany odkszta³cania próbki podczas testu SILT przedstawiono na rysunku 5. Pomiary wykaza³y, e odpornoœæ na pe³zanie materia- ³ów zawieraj¹cych niewielkie (,1 i,% wag.) udzia³y Si jest ni sza ni dla materia³u wyjœciowego (zmiany modu³u dynamicznego przewy szy³y 5% dla schodka, przy którym zastosowano obci¹ enie równe 1% UTS). Dopiero przy zawartoœci,3% wag. Si zaobserwowano istotne polepszenie wytrzyma³oœci zmêczeniowej mate PBT/DLA (3/7) UTS=6,59MPa 5% 1% 15% % 9 PBT/DLA (3/7)+,1%Si UTS=7,43MPa 5% 1% 15% % % 48 5% 48 A B PBT/DLA (3/7)+,%Si UTS=6,96MPa % 1% 15% % PBT/DLA (3/7)+,3%Si UTS=6,6MPa 5% 1% 15% % 5% 5% C D Rys 5. Krzywe badañ zmêczeniowych w teœcie stopniowo narastaj¹cych obci¹ eñ (SILT) dla materia³ów o zmiennym udziale krzemionki (wartoœci nad krzywymi oznaczaj¹ procentow¹ wartoœæ UTS). Przetwórstwo Tworzyw 3 (maj czerwiec) 1

5 188 Miros³awa El FRAY*, Micha³ RYBK ria³ ten zostanie poddany badaniom d³ugoterminowym dynamicznego pe³zania przy najwy szej wartoœci L (Tabela 4), W zwi¹zku z tym s³usznym wydaje siê przygotowanie materia³ów o wy szych udzia³ach nanonape³niacza, aby zweryfikowaæ, czy istnieje trend wzrostu wytrzyma³oœci zmêczeniowej wraz ze wzrostem zawartoœci Si. Tabela 4. Wp³yw krzemionki na wytrzyma³oœæ zmêczeniow¹ kompozytów na podstawie testu SILT. Udzia³ segmentów sztywnych (wag. %) HF-Si (wag.%) L [MPa] Czêstotliwoœæ [Hz] Poziom obci¹- enia %UTS 1. 3/7 1, /7,1, /7,, /7,3 1,3 3 L wyznaczona wartoœæ naprê enia dla testów d³ugoterminowych 3. Wnioski Wykonane badania dowiod³y, e dodatek nanometrycznej krzemionki w iloœci od,1 do,3% wag. nie wp³ywa w znacz¹cy sposób na w³aœciwoœci fizyczne, w tym GLL, która charakteryzuje lepkoœciowo œrednie masy molowe oraz temperatury przemian fazowych, w tym temperatury zeszklenia, Tg. Stwierdzono natomiast, e ju niewielka iloœæ tj.,3% wag. nape³niacza Si znacz¹co wp³ywa na poprawê w³aœciwoœci zmêczeniowych kompozytów, w których matrycê stanowi multiblokowy elastomerowy poliester. Z tego punktu widzenia materia³ ten mo e byæ rozpatrywany jako interesuj¹cy kandydat dla alloplastyki stawów palcowych, dlatego w kolejnych etapach przewidziano d³ugoterminowe badania (do 1 mln cykli) aby potwierdziæ tê hipotezê. Podziêkowania Praca realizowana w ramach grantu badawczego Bibliografia: 1. Stodolak-Zych, Jaworska, Sas: Przetwórstwo Tworzyw, 11r., nr 6, s.55.. El Fray, Altstädt: Polymer, 3r., nr 44, s El Fray, Boccaccini: Materials Letters, 5r., nr 59, tom 18, s Puskas, Dos Santos, Fischer, Götz, El Fray, Altstädt, Tomkins: Polymer, 9r., nr 5, s Renke-Gluszko, El Fray: Biomaterials, 4r., nr 5, tom 1, s Prowans, El Fray, Slonecki: Biomaterials, r., nr 3, tom 14, s El Fray, Altstädt: Polymer, 4r., nr 45, tom 1, s El Fray, Altstädt: Polymer, 3r., nr 44, tom 16, s Puskas, Antony, El Fray, Altstädt: European Polymer Journal, 3r., nr 39, tom 1, s Boci¹ga, Kula, Wojciechowska: Przetwórstwo Tworzyw, 11r., nr 6, s Kimura, Takubo: International Journal of Fatigue, r., nr, tom 1, s Dong, Zhu, Mizuno, Hashimoto: Journal of Materials Science & Technology, 11r., nr. 7, tom 7, s Matusinoviæ, Rogošiæ, Jasna Mencer: European Polymer Journal, 5r., nr 41, tom 1, s Horta, Sáiz, Barrales-Rienda, Galera Gómez: Polymer, 1986r., nr 7, tom 1, s Przetwórstwo Tworzyw 3 (maj czerwiec) 1

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Badania zmêczeniowe nanokompozytów elastomerowych przeznaczonych na systemy wspomagania serca )

Badania zmêczeniowe nanokompozytów elastomerowych przeznaczonych na systemy wspomagania serca ) POLIMERY 211, 56, nr7 8 571 MIROS AWA EL FRAY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Instytut Polimerów, Zak³ad Biomateria³ów i Technologii Mikrobiologicznych ul. Pu³askiego 1, 7-322

Bardziej szczegółowo

Ocena struktury i wytrzyma³oœci zmêczeniowej elastomerów termoplastycznych modyfikowanych nanocz¹stkami i sieciowanych radiacyjnie )

Ocena struktury i wytrzyma³oœci zmêczeniowej elastomerów termoplastycznych modyfikowanych nanocz¹stkami i sieciowanych radiacyjnie ) 4 14, 59, nr 5 cena struktury i wytrzyma³oœci zmêczeniowej elastomerów termoplastycznych modyfikowanych nanocz¹stkami i sieciowanych radiacyjnie ) Micha³ Rybko 1), Miros³awa El Fray 1), ) DI: dx.doi.org/1.14314/polimery.14.4

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1 Stopy tytanu Stopy tytanu i niklu 1 Tytan i jego stopy Al Ti Cu Ni liczba at. 13 22 29 28 struktura kryst. A1 αa3/βa2 A1 A1 ρ, kg m -3 2700 4500 8930 8900 T t, C 660 1668 1085 1453 α, 10-6 K -1 18 8,4

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

System wizyjny do wyznaczania rozp³ywnoœci lutów

System wizyjny do wyznaczania rozp³ywnoœci lutów AUTOMATYKA 2007 Tom 11 Zeszyt 3 Marcin B¹ka³a*, Tomasz Koszmider* System wizyjny do wyznaczania rozp³ywnoœci lutów 1. Wprowadzenie Lutownoœæ okreœla przydatnoœæ danego materia³u do lutowania i jest zwi¹zana

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

Nowe elastomerowe biomateriały dla systemów wspomagania pracy serca

Nowe elastomerowe biomateriały dla systemów wspomagania pracy serca Nowe elastomerowe biomateriały dla systemów wspomagania pracy serca Mirosława El Fray, Agnieszka Piegat, Monika Czugała, Zygmunt Staniszewski, Michał Rybko Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation Podział Kolorowe drukarki proszkowe: Technologia 3DP Utwardzanie żywic światłem: Technologia DLP 2010 Z Corporation 2

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE CHARAKTERSTKA WKONANIA KATALOGOWEGO Zastosowanie ogólnoprzemys³owe, maszyny odœrodkowe Rodzaj pracy S1 Napiêcie znamionowe 00V Czêstotliwoœæ 50 Hz O O Temperatura otoczenia od -15 C do +0 C Wysokoœæ zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Termowizyjnego

Raport Badania Termowizyjnego I n f r a - R e d T h e r m o g r a p h i c I n s p e c t i o n s Stawna 6 71-494 Szczecin / Poland Tel +48 91 885 60 02 Mobile +48 504 265 355 www.gamma-tech.pl e-mail: office@gamma-tech.pl Raport Badania

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia 11. Wyniki bada i ich analiza Na podstawie nieniszcz cych bada ultrad wi kowych kompozytu degradowanego cieplnie i zm czeniowo wyznaczono nast puj ce zale no ci: pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TOS3 Test osiągnięć szkolnych po I etapie edukacyjnym

TOS3 Test osiągnięć szkolnych po I etapie edukacyjnym TOS3 Test osiągnięć szkolnych po I etapie edukacyjnym Michał Modzelewski, Aleksandra Jasińska Instytut Badań Edukacyjnych m.modzelewski@ibe.edu.pl a.jasinska@ibe.edu.pl Warszawa, 15.11.2013 r. Cele wykładu

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SGZOZ/.. /2013 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

UMOWA Nr SGZOZ/.. /2013 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych Załącznik nr 2 do SWKO Wzór umowy UMOWA Nr SGZOZ/.. /2013 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych zawarta w dniu... pomiędzy : Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki.. Załącznik nr 1 do umowy DZIENNICZEK STAŻU I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Nazwisko i imię ucznia... Klasa :....... Specjalizacja... Rok szkolny......... adres..... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica II. Tytuł realizowanego Projektu.

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem: GUMA. To rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji kauczuku

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Nowe głowice Hunter - DSP 700

Nowe głowice Hunter - DSP 700 Nowe głowice Hunter - DSP 700 Fot. Wimad, archiwum Nowy model głowicy DSP 700 (z prawej) w porównaniu z głowicą aktywną DSP 500 produkowaną obecnie Firma Hunter zaprezentowała nową koncepcję głowic aktywnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice.

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice. Firma P.U ECOWODKAN Jacek Załubski Techników 7a 55220 JelczLaskowice Osoba badająca: Załubski Jacek Telefon: 604472922 Email: termowizja@zalubscy.pl Urządzenie Testo 882 Nr seryjny: 2141604 Obiektyw: Standard

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 Spis treœci Przedmowa... 9 Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 1. Wstêp... 13 1.1. Rys historyczny... 14 1.2. Klasyfikacja automatów... 18 1.3. Automaty komórkowe a modelowanie

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

Metody wyznaczania w aêciwoêci mechanicznych z àczy w spawanych laserowo wsadach do t oczenia

Metody wyznaczania w aêciwoêci mechanicznych z àczy w spawanych laserowo wsadach do t oczenia Metody wyznaczania w aêciwoêci mechanicznych z àczy w spawanych laserowo wsadach do t oczenia JERZY ROJEK MONIKA HYRCZA-MICHALSKA ADAM BOKOTA WIES AWA PIEKARSKA Wsady spawane laserowo stanowià wysoko zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizowanym przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego projektem Z Gospodarki do Edukacji II w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TERMOMECHANICZNE KOMPOZYTU POLIETYLENU Z NAPEŁNIACZEM POCHODZĄCYM Z PRZEMIAŁU DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI TERMOMECHANICZNE KOMPOZYTU POLIETYLENU Z NAPEŁNIACZEM POCHODZĄCYM Z PRZEMIAŁU DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa 2016, t. IV, s. 173 181 http://dx.doi.org/10.16926/tiib.2016.04.14 Adam Gnatowski, Mateusz Chyra

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Marta Piątek-Hnat

dr inŝ. Marta Piątek-Hnat dr inŝ. Marta Piątek-Hnat ARTYKUŁY NAUKOWE 2002 1. Ukielski R., Piątek M., Maćków Z., Modyfikacja poli(tereftalanu tetrametylenu) PBT, Ekoplast, 2002, 21/22, 29-37 2003 2. Ukielski R., Piątek M., The influence

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja poliamidu 6 haloizytowymi nanorurkami

Modyfikacja poliamidu 6 haloizytowymi nanorurkami 18 POLIMERY 2013, 58,nr1 KRYSTYNA KELAR, JOANNA OLEJNICZAK, KINGA MENCEL Politechnika Poznañska Instytut Technologii Materia³ów Zak³ad Tworzyw Sztucznych ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznañ Modyfikacja poliamidu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Dostawa materiałów do zabiegów operacyjnych Numer ogłoszenia: 151772-2015;

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo