Projekty krajowe - badania stosowane - PBR X

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty krajowe - badania stosowane - PBR X"

Transkrypt

1 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty krajowe - badania stosowane - PBR X Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu w zł 1. PBR X NR Rozwój nowej technologii ink-jet printing dla potrzeb mikro czujników i mikrosystemów pomiarowych - opracowanie metod projektowania i procesów technologicznych PBR X NR Odcisk palca izolacji celulozowej syconej syntetycznymi estrami organicznymi oparty na analizie odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości. Poznańska PBR X NR Opracowanie pojazdu z napędem elektrycznym, osobowotowarowego o masie całkowitej do 1 tony. Instytut Elektrotechniki PBR X NR Opracowanie przenośnego przyrządu do badania charakterystyk metrologicznych głowic stykowych stosowanych we współrzędnościowych maszynach pomiarowych i obrabiarkach PBR X NR Plazmowy system ciągłej syntezy nanorurek węglowych na podłożu ruchomym Łódzka

2 6. PBR X NR Opracowanie systemu rozróżniania ekspozycji statycznej i dynamicznej w dozymetrii indywidualnej w oparciu o dwuwymiarowy pomiar termoluminescencji. Instytut Fizyki Jądrowej PAN PBR X NR System pomiarowy do wzorcowania rezystorów wzorcowych o małych wartościach rezystancji w zakresie częstotliwości akustycznych Zielonogórski PBR X NR Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach miedzi Wrocławska PBR X NR Badania rozwojowe nad wzorcowaniem ( z wykorzystaniem Laser Tracera) i wyznaczaniem niepewności pomiarów dla systemów współrzędnościowych Krakowska PBR X NR Opracowanie rodziny telemetrycznych analizatorów impedancji nowej generacji do szybkiej spektroskopii impedancyjnej dla celów monitorowania i diagnostyki obiektów technicznych, zwłaszcza w terenie Gdańska PBR X NR Agrotechniczna poprawa produktywności lnu transgenicznego stanowiącego źródło nowych związków bioaktywnych do zastosowań przemysłowych Przyrodniczy we Wrocławiu PBR X NR Dwukierunkowe przekształtniki wielopoziomowe dużej mocy i średniego napięcia, w szczególności do czterokwadrantowych układów napędowych oraz sprzęgów MVDC rozproszonych systemów dystrybucyjnych Instytut Elektrotechniki

3 13. PBR X NR Badanie parametrów tarcia i zużycia przy różnym ustawieniu wzajemnym elementów endoprotez. Instytut Obróbki Plastycznej PBR X NR Hybrydowy, bimodalny napęd spalinowo-elektryczny dla samochodów transportu osobowego i towarowego o masie całkowitej do 3.5t Branżowy Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL PBR X NR Opracowanie technologii wytwarzania struktur elektrycznie przewodzących techniką Ink-Jet z wykorzystaniem cząstek srebra o rozdrobnieniu nanometrowym do zastosowań w elektronice elastycznej Wrocławska PBR X NR Bezemisyjny napęd elektryczny nowej generacji (E-Kit) do samochodów osobowych i dostawczych o masie całkowitej do 3.5 t. Branżowy Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL PBR X NR Mikroprzyrządy pomiarowe zintegrowane z aktuatorami dla zastosowań nanometrologicznych i nanodiagnostycznych Instytut Technologii Elektronowej PBR X NR Bezinwazyjny system monitoringu i diagnozowania konstrukcji żelbetowych ze szczególnym uwgzlędnieniem drogowych obiektów inżynierskich Świętokrzyska PBR X NR Bloki dwusystemowego, scalonego odbiornika sygnałów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS w technologii nanometrowej CMOS do dokładnego pozycjonowania obiektów przenośnych

4 20. PBR X NR Doskonalenie łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet) - perspektywicznej rośliny uprawnej w Polsce Przyrodniczy we Wrocławiu PBR X NR Ego - Virtual Identity Ekonomiczny w Poznaniu PBR X NR Elektryczny tomograf pojemnościowy ET(V)4 do trójwymiarowego obrazowania procesów dynamicznych PBR X NR SYSTEM KALIOPE - konwersja brajlowskich (typograficznych) formatów nutowych na postać typograficzną (brajlowską) Instytut Podstaw Informatyki PAN PBR X NR Endoproteza krążka międzykręgowego kręgosłupakonstrukcja, badania, technologia wytwarzania i przygotowania do zastosowań klinicznych. Instytut Obróbki Plastycznej PBR X NR Opracowanie podstawowych modułów systemu utrzymania nawierzchni dróg samorządowych Instytut Badawczy Dróg i Mostów PBR X NR Opracowanie systemu z mikrofalową glowicą pomiarową w postaci rezonatora dielektrycznego do badań wlaściwości elektrycznych grafenu

5 27. PBR X NR Etalon napięcia przemiennego. Śląska PBR X NR Integracja i sprzęganie światłowodów telekomunikacyjnych ze światłowodami specjalnymi i mikrostrukturalnymi Wojskowa Akademia Techniczna PBR X NR Dyfrakcyjne elementy optyczne do formowania wiązek światła emitowanych przez lasery półprzewodnikowe Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych PBR X NR Implementacja kodeków wizyjnych o wysokiej efektywności kompresji Poznańska PBR X NR System ułatwiający samodzielne poruszanie się i dostęp do infrastruktury miejskiej dla osób niewidomych i słabowidzących, integrujący technologie bezprzewodowej transmisji danych oraz systemy nawigacji globalnej i lokalnej Łódzka PBR X NR Femtosekundowy laser terawatowy bazujący na wzmacnianiu parametrycznym Instytut Chemii Fizycznej PAN PBR X NR Hybrydowy system monitorowania procesów obróbki plastycznej Instytut Technologii Eksploatacji

6 34. PBR X NR Opracowanie narzędzi komputerowych do wspomagania projektowania maszyn flotacyjnych Śląska PBR X NR Mechatroniczny integrator procedur sterowania pojazdem przez osoby niepełnosprawne Śląska PBR X NR Opracowanie metod badań łożysk tocznych w aspekcie współczesnych wymagań wyrobów o wyższych parametrach eksploatacyjnych Świętokrzyska PBR X NR Technologiczny system innowacyjnych metod obróbki materiałów o specjalnych właściwościach Krakowska PBR X NR System diagnostyczny energetycznych linii przesyłowych Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Nowe ekologiczne łożysko foliowe smarowane wodą - metodyka projektowania i badania doświadczalne prototypów Gdańska PBR X NR Innowacyjny produkt probiotyczny o działaniu antyalergicznym Łódzka

7 41. PBR X NR Tłumiki magnetoreologiczne z elektromagnetycznymi przetwornikami energii mechanicznej. Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Komputerowy trójwymiarowy system projektowania oceny użytkowej elementów zaopatrzenia ortopedycznego u pacjentów z zaburzeniami statyki i kinematyki ciała w przebiegu cywilizacyjnych schorzeń narządu ruchu. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń PBR X NR Mechatroniczne projektowanie robotów do diagnostyki i konserwacji zbiorników z cieczą. Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Lokomotywa manewrowa z hybrydowym układem napędowym z wykorzystaniem wysokowydajnych zasobników energii Instytut Pojazdów Szynowych TABOR PBR X NR Opracowanie projektu nowej generacji układu urabiającego koparki kołowej Wrocławska PBR X NR Pięcioosiowa frezarka na bazie robota równoległego Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Metalopolimerowy kompozyt regeneracyjny odporny na działania erozyjne, przeznaczony do niskoodpadowej technologii regeneracji prowadnic płaskich obrabiarek skrawających Instytut Technologii Eksploatacji

8 48. PBR X NR Wysokotemperaturowa technologia przetwarzania i utylizacji wybranych odpadów elektronicznych i elektrycznych (ZSEE) przy użyciu reaktora plazmowego, umożliwiająca odzysk metali szlachetnych i metali ziem rzadkich Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP PBR X NR Tymczasowa zmechanizowana obudowa chodnikowa dla wyrobisk korytarzowych Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR System szybkiego przygotowania odlewów do obróbki i minimalizacji naddatków obróbkowych Poznańska PBR X NR Opracowanie nowej geometrii i technologii kształtowania przekładni, w której ślimak walcowy współpracuje z dwoma uzębieniami czołowymi oraz badania jej w aplikacjach nowej generacji typoszeregu precyzyjnych i silnie obciążonych stołów obrotowych NC Poznańska PBR X NR Opracowanie prototypów aktywnych sprzęgieł i tłumików magnetoreologicznych o zerowym magnetyźmie szczątkowym - modelowanie, analiza dynamiczna, termiczna i magnetyczna oraz badania prototypów PBR X NR System komputerowy wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn Śląska PBR X NR Mechatroniczne urządzenie do mobilizacji i reedukacji stawu kolanowego Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

9 55. PBR X NR Mobilny system diagnostyczny dla oceny efektu sztywności kończyn w terapii choroby Parkinsona. Instytut Tele- i Radiotechniczny PBR X NR Modyfikacja komórek szlaku płciowego i uzyskanie ptaków nosicieli genów białek terapeutycznych Instytut Biotechnologii i Antybiotyków PBR X NR Prefabrykowane elementy żelbetowe z betonów zwykłych na kruszywie z recyklingu ze wzmocnioną strefą ściskaną wykonaną z BWW Białostocka PBR X NR Niskotemperaturowe kształtowanie metodami obróbki plastycznej wyrobów z trudno odkształcalnych stopów lekkich Instytut Obróbki Plastycznej PBR X NR UIR-skaner - mobilny, zintegrowany skaner do diagnostyki elementów betonowych za pomocą metod nieniszczących PBR X NR Nowa generacja past opartych na nanoproszku srebra do zastosowań w elektronice Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych PBR X NR Opracowanie jednoetapowej metody otrzymywania sorbentu węglowego na bazie odpadów polimerowych, zawierającego aktywne domieszki nieorganiczne Zachodniopomorski Technologiczny

10 62. PBR X NR Modyfikowany wodorowęglan sodu w procesach suchego oczyszczania gazów odlotowych z różnego rodzaju instalacji przemysłowych Instytut Nawozów Sztucznych PBR X NR Technologia wprowadzania mikroelementów do nawozów i dodatków paszowych z wykorzystaniem procesu biosorpcji Wrocławska PBR X NR Mikrobiogniwo i współpracujący z nim czujnik warstwowy Warszawski PBR X NR Nowa technologia wyprowadzania materiałów wyjściowych do hodowli odmian mieszańcowych żyta Przyrodniczy we Wrocławiu PBR X NR Opracowanie bezściekowej i niskotemperaturowej technologii bielenia z jednoczesną dezynfekcją włókien celulozowych Instytut Włókiennictwa PBR X NR Opracowanie bezazbestowej diafragmy do procesu elektrolizy solanki Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych PBR X NR Ulegające biodegradacji tworzywo polimerowe przeznaczone na opakowania odpadów organicznych oraz folie rolnicze i ogrodnicze Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

11 69. PBR X NR Technologia recyklingu odpadów baterii cynkowowęglowych i alkalicznych Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego PBR X NR Opracowanie laboratoryjnej metodyki oceny stabilności biopaliw uwierzytelnionej w symulacyjnych badaniach silnikowych Instytut Nafty i Gazu PBR X NR Zastosowanie w benzynach substancji aktywnej o działaniu detergentowym, pochodnej karbaminianów Instytut Nafty i Gazu PBR X NR Opracowanie technologii produkcji pianek poliuretanowych nowej generacji o zwiększonej odporności termicznej na bazie polieteroli z melaminy i węglanów alkilenowych Rzeszowska PBR X NR Badania utleniającej degradacji wybranych poliolefin w układach wielofazowych Śląska PBR X NR Opracowanie otrzymywania kompozytów elastomerowych do redukcji dawek w diagnostyce techniką tomografii komputerowej Łódzka PBR X NR Konwersja produktów syntezy Fischera-Tropscha do komponentów olejów napędowych Wrocławska

12 76. PBR X NR Strukturalne taśmy samoprzylepne na bazie klejów bezrozpuszczalnikowych Zachodniopomorski Technologiczny PBR X NR Nowa technologia chłodniczego obiegu kaskadowego sprężarkowo-sorpcyjnego z ekologicznymi czynnikami roboczymi Krakowska PBR X NR Technologia plazmowego zgazowania biomasy i odpadów dla wytwarzania paliw płynnych Wrocławska PBR X NR Nowatorskie rozwiązanie napędu pojazdu elektrycznego z dwustrefowym silnikiem BLDC Śląska PBR X NR Nowe techniki medyczne oparte o immunoterapię Gdański Medyczny PBR X NR Zagospodarowanie krajowych zasobów gazów niskokalorycznych - badania i optymalizacja spalania gazów ziemnych niskokalorycznych w układach kogeneracyjnych opartych o turbiny gazowe i silniki tłokowe małych mocy Poznańska PBR X NR Nowa technologia wytwarzania i przetwarzania wybranych stopów aluminium serii 1XXX, 3XXX i 8XXX Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

13 83. PBR X NR Nowy materiał kompozytowy diament/wcco na narzędzia do obróbki kamienia budowlanego PBR X NR Ocena szkodliwości materiałów stosowanych w odlewnictwie poddanych działaniu wysokiej temperatury w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i poprawy warunków pracy Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Opracowanie teoretycznych podstaw nowej technologii odzysku miedzi z żużli zawiesinowych Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Innowacyjne technologie nanoszenia warstw diamentowych i diamentopodobnych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej Rzeszowska PBR X NR System do oceny materiałów konstrukcyjnych urzadzeń pracujących w warunkach zmiennych obciążeń i w wysokich temperaturach Krakowska PBR X NR Opracowanie technologii walcowania asymetrycznego płyt i blach oraz walcowania regulowanego z przyśpieszonym chłodzeniem blach grubych po procesie walcowania z nowych gatunków stali Częstochowska PBR X NR Ocena zachowania się i prognoza długotrwałej pracy stali nowych generacji na elementy kotłów eksploatowanych powyżej temperatury granicznej Instytut Metalurgii Źelaza im. Stanisława Staszica

14 90. PBR X NR Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznychstacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych Instytut Transportu Samochodowego PBR X NR Wodne dyspersje nanocząstek polimerowych o zaprojektowanej budowie zawierających silikon oraz nanoproszki otrzymywane z takich dyspersji w zastosowaniu do modyfikacji materiałów powłokowych i tworzyw Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego PBR X NR Opracowanie technologii wytwarzania ceramicznych materiałów optycznych i laserowych, nowej generacji Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych PBR X NR Odtworzenie technologii produkcji ceramicznych elementów XIX wiecznej architektury ogrodowej Chaussestaub dla potrzeb rekonstrukcji rzeźb i elementów architektonicznych na przykładzie orła z Wilanowa Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych PBR X NR Opracowanie technologii wytwarzania oraz stosowania ogniotrwałych tworzyw do wyłożeń monolitycznych kadzi w przemyśle odlewniczym Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych PBR X NR Bezchromowa, monolityczna ceramika ogniotrwała o zmodyfikowanej osnowie do zastosowania w metalurgii miedzi Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych PBR X NR Technologia wytwarzania materiałów typu szkło-ceramika o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej opartej na stłuczce odpadowej z kineskopów telewizyjnych i komputerowych Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

15 97. PBR X NR Badania i rozwój rozdrabniania materiałów biologicznych, polimerowych i włóknistych w kierunku zmniejszenia energochłonności procesów recyklingu Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich PBR X NR Wytwarzanie biodegradowalnych, hybrydowych kompozytów na bazie nanowłókien laktydowych i alginianowych włókien nanokompozytowych do zastosowań medycznych Łódzka PBR X NR Taśma przenośnikowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia eksploatacyjne przeznaczona do stosowania zwłaszcza w przemyśle wydobywczym węgla, rud miedzi i surowców skalnych Wrocławska PBR X NR Program ograniczania ryzyka w podsystemie społecznym kopalń węgla kamiennego Główny Instytut Górnictwa PBR X NR Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS Wojskowa Akademia Techniczna PBR X NR Opracowanie i wdrożenie technologii energetycznego wykorzystania odpadowej gliceryny technicznej Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla PBR X NR Odwzorowanie struktur wgłębnych w ośrodkach anizotropowych metodą migracji sejsmicznej Instytut Nafty i Gazu

16 104. PBR X NR Opracowanie i wykonanie lasera impulsowego Yb:KYW z półprzewodnikowym lustrem SDCM Instytut Technologii Elektronowej PBR X NR Opracowanie inteligentnej, wysokoczułej, niskoszumnej kamery CCD z wewnętrzna analizą sygnału do obserwacji naukowych oraz monitoringu. Centrum Badań Kosmicznych PAN PBR X NR Bezpieczeństwo stosowania obudowy podporowo-kotwiowej w warunkach występowania wstrząsów górotworu Główny Instytut Górnictwa PBR X NR Opracowanie metodyautomatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej Instytut Łączności PBR X NR Komputerowe wspomaganie procesu przygotowania produkcji w grupie kopalń węgla kamiennego Śląska PBR X NR Określenie parametrów flash point i explosion point dla wybranych paliw ciekłych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo magazynowania i transportu tych paliw PBR X NR Opracowanie modelu hodowli zachowawczej dla małych populacji bydła w systemie użytkowania krów mamek (na przykładzie bydła polskiego czerwonego) Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

17 111. PBR X NR Nawierzchnia kolejowa o podwyższonym standardzie i zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko Krakowska PBR X NR Mechatroniczny pojazd nowej generacji z gąsienicami elastomerowymi do serwisowania lin odciągowych i transportu linowego Wrocławska PBR X NR Opracowanie modułu wentylacji indywidualnej do zastosowania w pomieszczeniach biurowych. Centralny Instytut Ochrony Pracy PBR X NR Budowa zintegrowanego nieautonomicznego symulatora nawigacyjno-manewrowego jednostek śródlądowych Akademia Morska w Szczecinie PBR X NR Opracowanie standardów postępowania w relacjach z interesariuszami w procesie planowania i realizacji projektów infrastruktury drogowej i kolejowej Instytut Badawczy Dróg i Mostów PBR X NR Badanie i optymalizacja modelu zatrudnienia w żegludze międzynarodowej marynarzy przez polskie przedsiębiorstwa transportu morskiego na statkach pod polską banderą Akademia Morska w Szczecinie PBR X NR Opracowanie techniki in vitro zweryfikowanej w warunkach in vivo do oceny biokompatybilności materiałów stosowanych w ortodoncji Medyczny im. Piastów Śląskich

18 118. PBR X NR Opracowanie urządzeń do ograniczenia emisji pyłów z tarczowych i bębnowych układów hamulcowych pojazdów samochodowych Przemysłowy Instytut Motoryzacji PBR X NR Opracowanie topników do bezołowiowego lutowania selektywnego oraz zbadanie niezawodności połączeń lutowanych z użyciem tych topników Instytut Tele- i Radiotechniczny PBR X NR Opracowanie typoszeregu dyskowych zastawek mechanicznych dla pediatrycznych komór wspomagania serca Łódzka PBR X NR Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości Krakowska PBR X NR Opracowanie warunków procesu wytwarzania warstw żaroodpornych na łopatkach turbiny z nadstopu niklu z zastosowaniem fenomenologicznych modeli dyfuzji i termodynamiki procesów nieodwracalnych. Rzeszowska PBR X NR Nowoczesna inżynieria finansowa firm start-up-screening fazy inicjacyjnej w Polsce Zachodniopomorska Szkoła Biznesu PBR X NR Metoda badań konsumenckich prototypów wzornictwa przemysłowego z wykorzystaniem technologii generowanych komputerowo wirtualnych środowisk badawczych Instytut Psychologii PAN

19 125. PBR X NR Opracowanie zasad endoskopowej chirurgii ucha środkowego. Warszawski Medyczny PBR X NR Opracowanie i uruchomienie platformy Internetowej INNOPENA-INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI dla udrożnienia przepływu innowacyjnych rozwiązań w gospodarce Ekonomiczny w Poznaniu PBR X NR Indeks wyprzedzający fluktuacje cykliczne konsumpcji energii elektrycznej w Polsce Ekonomiczny w Poznaniu PBR X NR Opracowanie zautomatyzowanych procedur do monitoringu osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków Łódzka PBR X NR Budowa wielosektorowych modeli ekonomicznoekologicznych i zastosowanie ich w modelowaniu rozwoju gałęzi przemysłu, w warunkach transformacji systemu w kierunku gospodarki opartej na wiedzy Instytut Metalurgii Źelaza im. Stanisława Staszica PBR X NR Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach Instytut Rozwoju Miast PBR X NR Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski wschodniej Lubelska

20 132. PBR X NR Otrzymywanie oryginalnego polskiego leku przeciwnowotworowego o nowym mechanizmie działania - badania przedkliniczne Gdańska PBR X NR Dostosowanie przesiewacza wibracyjnego wg P do kalibracji nasion Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich PBR X NR Symulacyjny analizator akustyczno-emisyjnych właściwości produktów spożywczych Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o PBR X NR Opracowanie nowej metody zmniejszenia śmiertelności zarodków u świń poprzez ograniczenie występowania dysfunkcji lutealnej jajników Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Źywności PAN PBR X NR Utworzenie banku danych o produktach oryginalnych dla sektora sokowniczego, na potrzeby polskiego rynku i producentów, w oparciu o metodę izotopów stabilnych Instytut Chemii i Techniki Jądrowej PBR X NR Wprowadzenie zmodyfikowanej metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej buhajów ras mięsnych w Polsce Instytut Zootechniki PBR X NR Produkcja i zastosowanie prolaktyny do poprawy zdrowotności oraz przyrostów masy ciała prosiąt Instytut Zootechniki

21 139. PBR X NR Wprowadzenie nowych wskaźników jakości i tekstury mięsa do oceny wartości użytkowej i hodowlanej trzody chlewnej Instytut Zootechniki PBR X NR Produkcja jagnięciny w cyklu całorocznym i zagospodarowanie jej na rynku krajowym - Przyrodniczy w Lublinie PBR X NR Ekstrakty inuliny jako prebiotyczne dodatki paszowe dla zwierząt monogastrycznych Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN PBR X NR Sterowanie frontem krystalizacji łopatek turbin niskiego ciśnienia z nadstopów niklu odlewanych w próżni poprzez zmianę cech geometrycznych formy ceramicznej, sposobu jej wyżarzania i ocieplania Rzeszowska PBR X NR Określenie wartości pokarmowej materiałów paszowych i opracowanie mieszanek dla królików ras mięsnych Instytut Zootechniki PBR X NR Określenie wpływu eksperymentalnej mikotoksykozy fuzaryjnej na wybrane wskaźniki diagnostycznomorfologiczne przewodu pokarmowego świni Warmińsko- Mazurski PBR X NR Odporność przędziorka chmielowca Tetranychus urticae (Koch) na METI akarycydy - ocena stanu zagrożenia sadów jabłoniowych w Polsce przy pomocy metod klasycznych oraz wybranych metod molekularnych i biochemicznych Instytut Ogrodnictwa

22 146. PBR X NR Opracowanie optymalnej technologii chowu kur ras zachowawczych w warunkach zrównoważonego rolnictwa Instytut Zootechniki PBR X NR Bezpieczne dla środowiska metody ochrony ekosystemów leśnych zagrożonych przez chrabąszcze Melolontha spp. Instytut Badawczy Leśnictwa PBR X NR Stosowanie fosforanów jako elicytorów odporności na patogeny korzeni w szkółkach leśnych i drzewostanach Instytut Badawczy Leśnictwa PBR X NR System automatycznego zbierania danych o pojazdach samochodowych z wykorzystaniem analizy obrazów stereoskopowych Poznańska PBR X NR Sposób wytwarzania nowej generacji preparatów fitomineralnych i ich wykorzystanie w żywieniu zwierząt monogastrycznych Instytut Górnictwa Odkrywkowego PBR X NR System bezpiecznego przechowywania i współdzielenia danych oraz składowania kopii zapasowych i archiwalnych w Krajowym Magazynie Danych Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PBR X NR System do analizy wpływu parametrów ruchu drogowego na zanieczyszczenie środowiska z wykorzystaniem modelu ruchu oraz badań emisji w warunkach rzeczywistych Poznańska

23 153. PBR X NR Wykorzystanie rodzimych ras owiec do produkcji jagnięciny przeznaczonej na zaopatrzenie rynku w Polsce Centralnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego PBR X NR Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne rozprowadzenia dymu w komorze wędzarniczej redukujące nadmierną kumulację związków WWA w obrabianych przetworach mięsnych Koszalińska PBR X NR System do oceny i poprawy jakości powietrza w kabinie samochodu osobowego w oparciu o emisję związków lotnych z elementów jej wyposażenia Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o PBR X NR Zwierzęta wolno żyjące jako wskaźnik zanieczyszczeń środowiskowych i ważny element w strategii bezpieczeństwa żwynościowego kraju Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy PBR X NR Nowoczesne technologie w hodowli jesiotra Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego PBR X NR System do optymalizacji procesów i cykli produkcyjnych przetwórstwa metali Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Określenie stopnia odrębności fenotypowej i genetycznej hodowlanych i dziko żyjących populacji norki amerykańskiej, lisa pospolitego i jenota Przyrodniczy w Lublinie

24 160. PBR X NR Przetrwalniki B. subtilis jako nośniki antygenów w doustnych szczepionkach Gdański Medyczny PBR X NR System hybrydowego elektroerozyjno-elektrochemicznego wytwarzania mikroelementów Krakowska PBR X NR Zastosowanie preparatów ziołowo-mineralnych w intensywnym chowie fermowym jadalnego ślimaka małego szarego (Helix aspersa aspersa) Instytut Zootechniki PBR X NR Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych Rolniczy im. Hugona Kołłątaja PBR X NR System kontroli i badań właściwości ekologicznych pojazdów o zastosowaniach pozadrodowycyh (non-road) z uwzględnieniem specyfiki ich warunków eksploatacji Poznańska PBR X NR Opracowanie i wdrożenie mat grzewczych dla potrzeb poprawy dobrostanu i komfortu termicznego zwierząt gospodarskich Instytut Zootechniki PBR X NR System transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w kombinowanym ruchu, kolejowo drogowym Instytut Pojazdów Szynowych TABOR

25 167. PBR X NR Technologia biochemicznej remediacji i magazynowania wód powierzchniowych w podziemnych strukturach hydrogeologicznych dla ujęć komunalnych wód w dolinach rzek Instytut Górnictwa Odkrywkowego PBR X NR Neuroproteza do wspomagania funkcji porażonej kończyny górnej w przypadkach uszkodzeń splotu ramiennego PBR X NR Opracowanie innowacyjnej metody regeneracji ubytków kostnych za pomocą biowitalnych, resorbowalnych wszczepów zasiedlonych komórkami pochodzenia autogennego - do zastosowania w chirurgii stomatologicznej Warszawski Medyczny PBR X NR Opracowanie nieinwazyjnej metody wczesnej diagnostyki jaskry w oparciu o badanie korelacji dynamiki przedniego odcinka oka i aktywności układu sercowo-naczyniowego Wrocławska PBR X NR Technologia pozyskiwania bioaktywnych tłuszczów i peptydów oraz ich pochodnych jako składników aktywnych komponentów żywności funkcjonalnej i neutraceutyków. Przyrodniczy we Wrocławiu PBR X NR Pęseta optyczna w zastosowaniach biomedycznych Wrocławska PBR X NR Kompaktowy, przenośny system rehabilitacyjny dla stawu kolanowego Poznańska

26 174. PBR X NR Utworzenie Nefropedii.pl - krajowej biblioteki obrazów biopsji nerek u dzieci, będącej uniwersalną, otwartą i repozytoryjną platformą hostingową i komunikacyjną. Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu PBR X NR Stworzenie interdyscyplinarnego ośrodka zaawansowanych metod endoskopowej chirurgii podstawy czaszki i kręgosłupa Medyczny w Białymstoku PBR X NR Kardiostymulatory zewnętrzne do stymulacji czasowej Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM PBR X NR Telemedyczny system do nadzoru kardiologicznego nad pacjentami ze zintegrowanym modułem dedykowanym dla ratowników medycznych Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM PBR X NR Procesowanie i kliniczne wykorzystanie autogennego lub alloplastycznego bioreaktora z autologicznymi komórkami macierzystymi/preosteoblastami w leczeniu defektów kości szczęk. Warszawski Medyczny PBR X NR Mobilny system bezpieczeństwa dla niewidomych - MOBIAN Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Technologiczne aspekty zastosowania nowej generacji stali (AHSS) na elementy nadwozi samochodowych Wrocławska

27 181. PBR X NR Uprawy odmian wierzby na nieużytkach oraz na terenach zdegradowanych i chemicznie zanieczyszczonych, celem efektywnego pozyskania biomasy, surowca budowlanego i energetycznego oraz fitoremediacji środowiska Przyrodniczy w Poznaniu PBR X NR Opracowanie metod diagnostycznych i podstaw do leczenia zapalenia śródmiąższowego, łagodnego przerostu stercza,raka stercza,w oparciu o analizę stanu zapalnego w drogach moczowych jako czynnika sprawczego zmian miejscowych i ogólnoustrojowych. Warszawski Medyczny PBR X NR Zastosowanie elektroprzędzonych nanowłókien jako opatrunków aktywnych w zapobieganiu pourazowym zmianom w tkance mózgowej. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN PBR X NR Opracowanie i budowa zintegrowanego systemu wspomagania opieki przewlekłej SWOP opartego na sieciach łączności ruchomej Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Opracowanie i wdrożenie diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce na podstawie badań wieloośrodkowych. Warszawski Medyczny PBR X NR Urządzenie mechatroniczne do treningu lokomotorycznego Śląska PBR X NR Wspomaganie komputerowe procesu optymalizacji cech konstrukcyjnych kombajnu ścianowego Śląska

28 188. PBR X NR Analiza bezurazowych zdarzeń wypadkowych na potrzeby działań prewencyjnych w gospodarstwach Agencji Nieruchomości Rolnych Przyrodniczy we Wrocławiu PBR X NR System diagnostyczny wspomagający proces leczenia ran oparzeniowych i przewlekłych Śląska PBR X NR Wykorzystanie linii mieszańcowych pszenicy o zredukowanej liczbie frakcji omega gliadyn w produkcji żywności hipoalergicznej Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PBR X NR Opracowanie materacy antyodleżynowych z tekstyliów o wysokiej wielokierunkowej elastyczności z kontrolowanym uciskiem na powierzchnię ciała. Instytut Włókiennictwa PBR X NR Wykorzystanie metody Różnicowej Analizy Odkształceń (RAO) w diagnostyce kruszyw i materialów kamiennych pod kątem ich mrozoodporności Świętokrzyska PBR X NR Opracowanie metod: profilowania metabollicznego i ilościowego oznaczania w materiale klinicznym panelu leków immunosupresyjnych, oraz oceny ryzyka podania pacjentowi azatiopryny. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN PBR X NR Opracowanie metody otrzymywania receptorowego radiofarmaceutyku diagnostycznego do obrazowania raka sutka typu Her-2 - Lapatinibu znakowanego technetem-99m Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

29 195. PBR X NR Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne niskocząsteczkowych peptydowych związków dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierząt Instytut Chemii Organicznej PAN PBR X NR Synteza i badania aktywności przeciwnowotworowej związków z grupy podstawionych hydroksyarylo(heteroarylo)-1,2,4-triazoli Instytut Przemysłu Organicznego PBR X NR Otrzymywanie nawozów typu NPK z gnojowicy świńskiej z wykorzystaniem metodyki czystszych technologii Krakowska PBR X NR Wykorzystanie ogniw mikrobiologicznych do produkcji energii, wodoru i w miniaturowych systemach detekcji PBR X NR Opracowanie kompleksowej metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców Rzeszowska PBR X NR Innowacyjny system kompleksowego zarządzania siecią wodociągową i kontroli jakości wody w miejskim systemie zaopatrzenia w wodę Instytut Badań Systemowych PAN PBR X NR Utworzenie systemu prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, opartego o meteorologiczne modele mezoskalowe oraz dyspersyjny model obłoku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

30 202. PBR X NR Redukacja emisji węglowodorów (produktów niepełnego spalania) z kotłów małej mocy poprzez poprawę procesów spalania za pomocą katalizatorów Wrocławska PBR X NR Opracowanie metody chemicznej ekstrakcji gleby do oceny fitodostępności mikroelementów oraz prognozowania zanieczyszczenia środowiska Przyrodniczy we Wrocławiu PBR X NR Kontrola i regulacja parametrów powietrza wewnętrznego przez kształtowanie i optymalizację strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w pomieszczeniu Wrocławska PBR X NR Opracowanie technologii i techniki wytwarzania membran do separacji gazowej PBR X NR Zwiększenie efektywności nowych nawozów fosforowych opartych na procesach mikrobiologicznych udostępniania fosforu z fosforytów w aspekcie ochrony środowiska Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PBR X NR Budowa infrastruktury monitoringu bilansu wodnego użytków rolnych i leśnych w Polsce Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PBR X NR Moduł mikrofalowego urządzenia plazmowego z separatorem gazów odlotowych do produkcji wodoru z węglowodorów Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

31 209. PBR X NR Opracowanie technologii oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych w bioreaktorze strużkowym Instytut Inżynierii Chemicznej PAN PBR X NR Opracowanie hybrydowego procesu separacji adsorpcyjno - membranowej do wysokosprawnego wydzielania ditlenku węgla z gazów odlotowych Instytut Inżynierii Chemicznej PAN PBR X NR Oczyszczanie odlotowych gazów przemysłowych z lotnych związków organicznych (LZO) za pomocą plazmy niskotemperaturowej z zastosowaniem reaktorów koronowych i/lub reaktorów hybrydowych koronowo - katalitycznych Zachodniopomorski Technologiczny PBR X NR Nowy, impulsowy proces plazmowej inżynierii powierzchni do zastosowań w technologii przyrządów elektronicznych PBR X NR Wytworzenie aparatury do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska biospeckli Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN PBR X NR Opracowanie podstaw technologii wytwarzania stopów na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl przeznaczonych na elementy silników lotniczych Śląska PBR X NR Opracowanie metody i oprogramowania do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła w procesach chłodzenia metali za pomocą płynów Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica

32 216. PBR X NR Zastosowanie nowych aktywatorów w procesie usuwania CO2 roztworem węglanów potasu - poprawa wskaźników energetycznych procesu Instytut Nawozów Sztucznych PBR X NR Materiały elastyczne do zastosowania w konstrukcjach implantu dysku międzykręgowego PBR X NR Innowacyjna metodyka diagnozowania trwałości eksploatacyjnej warstwowych materiałów metalicznych w stanie dostawy, w warunkach obciążeń mechanicznych, otrzymywanych w technologii platerowania wybuchowego PBR X NR Metodyka charakteryzowania w czasie rzeczywistym stanu degradacji materiału konstrukcyjnego reaktorów instalacji petrochemicznych pod kątem monitorowania ich zdolności eksploatacyjnej i prognozowania zagrożenia bezpieczeństwa technicznego PBR X NR Modyfikacja nadstopów o kompozycji na bazie niklu i chromu poprzez odkształcenie w procesie walcowania Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica PBR X NR Opracowanie nowej serii stopów magnezu dla zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym Częstochowska PBR X NR Badania nad syntezą nowej palety farb ceramicznych od purpurowej do fioletowej Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

33 223. PBR X NR Zastosowanie nowych stopów na odlewane elementy maszyn zwiększające ich trwałość eksploatacyjną Śląska PBR X NR Innowacyjny system badawczy do detekcji i lokalizacji nieciągłości w materiale konstrukcyjnym przemysłowych podziemnych rurociągów przesyłowych PBR X NR Technologia wytwarzania wolframowych spieków ciężkich z przeznaczeniem na osłony radiacyjne źródeł promieniowania, stosowanych w szczególności w medycynie PBR X NR Zintegrowany system obróbki termicznej biomasy za pomocą utleniacza odpadowego Śląska PBR X NR Nanokompozyty ceramiczno-metalowe. Wytwarzanie MMC z zastosowaniem metod generatywnych Zachodniopomorski Technologiczny PBR X NR Zintegrowany system sterowania technologią odkrywkową wydobycia surowców skalnych Instytut Górnictwa Odkrywkowego PBR X NR Opracowanie założeń technologicznych odlewania ciśnieniowego kompozytu stop magnezu-zbrojenie węglowe Śląska

34 230. PBR X NR Opracowanie składu i technologii wytwarzania, nowej generacji cieczy obróbkowych Technologiczno- Humanistyczny im. K. Puławskiego w Radomiu PBR X NR Opracowanie nowej generacji nano-kompozytów lakierniczych sieciowanych fotochemicznie Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego PBR X NR Opracowanie ciągłej metody zabezpieczania łańcuchów ogniwowych przeznaczonych do pracy w szczególnie agresywnych środowiskach korozyjnych Śląska PBR X NR Opracowanie, wykonanie i zastosowanie systemu kontrolnego monitoringu aktywności procesów korozyjnych i szczelności metodą emisji akustycznej (AE) zbiorników magazynowych na media płynne Krakowska PBR X NR Badania tarcia i zużycia w zespoleniach kości Białostocka PBR X NR Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej Poznańska PBR X NR Spiekane stale nierdzewne utwardzone wydzieleniowo Krakowska

35 237. PBR X NR Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt domowych Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU W RAMACH I KONKURSU PROGRAMU INNOTECH INFORMACJA ROZSZERZONA ŚCIEŻKA INTECH L.p. ID wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca 1 149772 Opracowanie nowej generacji płynów do

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego Spółka Akcyjna. Politechnika Wrocławska. Politechnika Gdańska NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PROJEKTY ROZWOJOWE L.P. Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy/Lidera konsorcjum Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu przez NCBiR w zł Data

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów.

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów. Lista projektów rekomendowanych do wsparcia złoŝonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numer wniosku POIG-01.01.02-00-109/09

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO... 2 KIS 1. TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE... 2 KIS 2. DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ORAZ W MEDYCYNIE

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 11 12 lutego 2014 Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller

Bardziej szczegółowo

Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże

Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże Lista firm i instytucji, w których można starać się o praktyki lub staże L.p. Nazwa Firmy/Przedsiębiorstwa Adres Firmy/Przedsiębiorstwa Dane kontaktowe (tel., e- mail, strona www) Krótki opis działalności

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU L.P. Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy/Lidera konsorcjum 1 03447/C.T12-6/2003 2 04328/C.ZR10-6/2009 3 04556/C.ZR10-6/2010 4 04507/C.ZR10-6/2010 Wartość całkowita

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ KATALOG POTENCJAŁU TECHNOLOGICZNEGO I BADAWCZEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WSPÓŁPRACA BADAWCZO - ROZWOJOWA Automatyka i Robotyka Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe TECHMATSTRATEG

Nowoczesne technologie materiałowe TECHMATSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych TECHMATSTRATEG Warszawa, czerwiec 2015 Spis treści 1. Wstęp i podstawa prawna... 3 2. Uzasadnienie... 4 3. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYNALAZKÓW STUDENCKICH OFERTY TECHNOLOGICZNE

KATALOG WYNALAZKÓW STUDENCKICH OFERTY TECHNOLOGICZNE KATALOG WYNALAZKÓW STUDENCKICH OFERTY TECHNOLOGICZNE Kielce, październik 2013 Projekt pt. Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej (SWWS) dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych Anna Błajet-Kosicka Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych" Jestem absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie pracuję

Bardziej szczegółowo

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 17 18 lutego 2015 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE etwork enterprise europe enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2013 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.

Bardziej szczegółowo

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH DUśYCH PROJEKTÓW DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Kot Einsteina. 128 opowieści o nauce. Robert Siewiorek

Kot Einsteina. 128 opowieści o nauce. Robert Siewiorek Kot Einsteina 128 opowieści o nauce Robert Siewiorek Kot Einsteina 128 opowieści o nauce Robert Siewiorek Warszawa 2014 2 Autor: Robert Siewiorek Kilka słów na początek Kot Einsteina 128 opowieści o nauce

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Departament Nanotechnologii

Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Projekty współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1. Dolny Śląsk,

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Wiosna 2014

KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Wiosna 2014 KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Wiosna 2014 Zapraszamy do księgarni Wydawnictwa Wydział Górnictwa i Geologii ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice Tel. 32-237-17-87 oraz do Księgarni Internetowej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia

AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI. badania doradztwo szkolenia wdrożenia 1 AKADEMIA ROLNICZA im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE NAUKA DLA PRAKTYKI badania doradztwo szkolenia wdrożenia al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ar.krakow.pl Niniejsza publikacja jest dofinansowana ze

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo