Przewodnik dla ucznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla ucznia"

Transkrypt

1 Przewodnik dla ucznia Projekt SMAKI EUROPEJSKIEJ KUCHNI PL1-LEO Ostróda, czerwiec 2012 r.

2 1. Czym jest program Leonardo da Vinci? Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie". Jest on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r. Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie. Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku. Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży. 2.Projekt SMAKI EUROPEJSKIEJ KUCHNI W projekcie bierze udział 40 uczniów, w wieku 17 i 18 lat, kształcących się w zawodzie technik hotelarz, organizacji usług gastronomicznych, kucharz w systemie dziennym. Uczniowie pochodzą z II i III klas, z 4 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Ostródzkiego (ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie, Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu). Organizacjami partnerskimi w projekcie są: Europartnership Agency Ltd. z Wielkiej Brytanii, Future Focus z Malty, Europroyectos Leonardo da Vinci z Hiszpanii i Sistema Turismo z Włoch. Projekt zakłada wymianę doświadczeń, poszerzenie wiadomości i umiejętności nabytych podczas kształcenia w szkole. Uczestnicy wyjadą na praktyki w dwóch grupach: I grupa wyjedzie do Wielkiej Brytanii (10 osób) i na Maltę (10 osób) w miesiącu październiku 2012 r. i rozpoczną praktyki w terminie od 1 do 26 października 2012 r. (4 tygodnie), II grupa wyjedzie do Włoch (10 osób) i Hiszpanii (10 osób) w miesiącu marcu 2013 r. i rozpoczną praktyki w terminie od 4 do 29 marca 2013 r. (4 tygodnie), Zastrzegamy sobie prawo zmiany wybranego kraju stażu w przypadku problemów ze skompletowaniem grupy. Zgłaszający zostanie poinformowany i będzie musiał wyrazić zgodę na zmianę kraju docelowego stażu. Cele projektu I. doskonalenie umiejętności w zawodzie kucharz, hotelarz i t. organizacji usług gastronomicznych,

3 II. zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności jego uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy, III. wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym branżowym), IV. rozwój osobisty uczestników: wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywanie nowych umiejętności, wzmocnienie pewności siebie, V. doskonalenie zawodowe uczniów szkól z terenu Powiatu Ostródzkiego w znajomości kuchni narodowych, VI. zwiększenie szans zatrudnienia dla absolwentów w/w szkół. Oczekiwane rezultaty: - wzbogacenie szkolnej wiedzy uczestników o umiejętności potrzebne w przyszłej pracy przez praktyczne jej wykorzystanie, - podniesienie potencjalnej atrakcyjności uczestników na rynku pracy (lokalnym, ale też ogólnopolskim a nawet europejskim) przez uzyskanie potwierdzającego udział w programie certyfikatu Europass Mobilność przez każdego uczestnika projektu oraz certyfikatu TOEIC, - zwiększenie mobilności uczniów, nawiązanie kontaktów lub stałej współpracy. Produktem końcowym z realizacji projektu będzie opracowana wspólnie przez grupy będące na stażach książka kucharska pn. Smaki europejskiej kuchni. Książka zawierała będzie 16 przepisów (po 4 z każdego kraju) narodowych potraw wraz ze zdjęciami gotowych potraw. Ze środków projektu każdy zakwalifikowany do wyjazdu Uczestnik otrzymuje następujące świadczenia: a) koszty podróży (podróż tam i z powrotem samolotem do kraju odbywania stażu oraz koszty transferu z lotniska), b) bilet miesięczny na lokalny transport, c) koszty ubezpieczenia, d) koszty pobytu wydatki te będą regulowane przez Beneficjenta bezpośrednio z organizacją partnerską, e) kieszonkowe wypłacone przed wyjazdem, f) koszty przygotowania do wyjazdu (kursy językowe, pedagogiczne i kulturowe) oraz zarządzanie projektem, g) egzamin TOEIC wraz z certyfikatem, h) odzież niezbędna do wykonywania pracy podczas stażu (kucharze). 3. Co zrobić, żeby wyjechać? Każdy uczeń, aby wyjechać na staż musi wypełnić formularz aplikacyjny ( załącznik nr 1), który należy złożyć do wskazanego w ogłoszeniu koordynatora ze szkoły lub bezpośrednio u Koordynatora Projektu. Selekcja uczestników będzie przebiegała dwuetapowo:

4 - w pierwszym etapie każdy kto złoży formularz zgłoszeniowy zostanie poproszony o rozwiązanie testu zawodowego, a następnie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, na której zostanie sprawdzony stopień języka angielskiego. Weryfikacje językową przeprowadzi native speaker. Uczniowie będą oceniani w skali punktowej od 0 do 15, - drugi etap to weryfikacja formularzy pod względem spełniania ww. kryteriów uczestnictwa i ocena zgłoszeń przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Koordynator projektu, Zastępca Koordynatora i szkolni koordynatorzy ze szkół uczestniczących w projekcie. Po zakończonej rekrutacji zostaną sporządzone 2 listy: główna i rezerwowa uczestników projektu. Składanie formularzy do 10 lipca 2012 r. dla I grupy wyjeżdżającej w październiku 2012 r. Nabór do II grupy wyjeżdżającej w marcu 2013 r. rozpocznie się w listopadzie 2012 r.(szkoły zostaną powiadomione poprzez ogłoszenie o otwarciu naboru) 4.Osoby odpowiedzialne za realizację projektu Koordynatorem projektu ze strony organizatora tj. Powiatu Ostródzkiego jest Pani Dorota Szczurowska. W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji w szkołach uczestniczących w projekcie zostali wyznaczeni koordynatorzy szkolni: - Pani Elżbieta Urbanowicz (kierownik szkolenia praktycznego) - Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie, - Pani Sylwia Bartnicka (kierownik szkolenia praktycznego) Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. - Pani Magdalena Kotwicka Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ostródzie, - Pani Helena Śliwińska Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu. 5. Zasady rekrutacji i kryteria naboru Rekrutacja na staż w ramach Programu Leonardo da Vinci przeprowadzana jest w formie konkursu. 1 2 Rekrutacji uczniów dokonuje komisja powołana Zarządzeniem Starosty Ostródzkiego, w składzie: 1. Koordynator projektu 2. Zastępca Koordynatora,

5 3. Koordynatorzy ze szkół biorących udział w projekcie. 3 Do uczestnictwa w programie są uprawnione osoby, które: 1. są uczniami klasy II lub III wytypowanej do udziału w projekcie szkoły ponadgimnazjalnej kształcący się w zawodach, które obejmuje projekt, 2. mają ukończone 17 lat, 3. posiadają średnią ocen na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 minimum 3,3, 4. posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym, 5. posiadają podstawową wiedzę i umiejętności zawodowe (potwierdzone to zostanie testem zawodowym), 6. posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 7. dobrze umotywują chęć skorzystania ze stażu Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na staż powinien złożyć u wyznaczonego w szkole koordynatora następujące dokumenty: a. formularz aplikacyjny b. CV, c. List motywacyjny w wersji polskiej i angielskiej, d. podpisane zdjęcie legitymacyjne, e. zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do odbycia stażu ( np. lekarz rodzinny) -obowiązek dostarczenia w przypadku zakwalifikowania się do wyjazdu, f. Ksero dowodu osobistego lub paszportu. 2. Termin składania dokumentów podany zostanie każdorazowo dla każdej z grup w ogłoszeniu zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w szkole. 3. Osoby, które zgłoszą swoją kandydaturę na wyjazd będą miały obowiązek uczestniczyć w szkoleniach mających na celu przygotowanie potencjalnych uczestników na wyjazd na staż. 4. Proces rekrutacji zamyka rozmowa kwalifikacyjna, którą w podanym wcześniej terminie obędzie każdy kandydat. Celem rozmowy będzie sprawdzenie dobrej znajomości języka angielskiego Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za: a. Ocenę z zachowania 0-5 b. Średnią ocen na koniec roku szkolnego 2011/ c. Ocenę z języka angielskiego na koniec roku szkolnego 2011/ d. Motywację do wyjazdu 0-3 e. Osiągnięcia szkolne i pozaszkolne, 2-5 f. Opinia wychowawcy 0-5 h. Rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego 0-15

6 g. Wynik z testu zawodowego : Punktacja za test zawodowy: celujący - 12 punktów, bardzo dobry - 10 punktów, dobry 8 punktów, dostateczny 6 punktów Łącznie do zdobycia jest 57 punktów. 2. Na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja sporządza dwie listy kandydatów na staż: listę główną i listę rezerwową. 3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje ocena z języka angielskiego i ocena z testu zawodowego. 6. Przed stażem Staż uczniów zostanie poprzedzony bogatym programem przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, który zostanie przeprowadzony od połowy lipca do końca września 2012 r. dla I grupy, od grudnia 2012 r. do końca lutego 2013 r. dla II grupy. Szkolenie to zapewni uczestnikom poznanie metod pracy w grupie osób różnych narodowości, różnych kultur i religii, lepszą adaptację w obcym kraju oraz wzbogaci język angielski o słownictwo z zakresu języka zawodowego. Każda z zakwalifikowanych do wyjazdu osób będzie musiała uczestniczyć w: - zajęciach z przygotowania językowego w podziale na 4 grupy po 10 osób w wymiarze 30 godz. lekcyjnych dla każdej grupy, - zajęciach z przygotowania kulturowego w wymiarze 10 godz. dla każdej z grup (4 grupy w podziale na kraj docelowy miejsca odbywania stażu), - zajęciach z przygotowania pedagogicznego w wymiarze 10 godz. dla każdej grupy (4 grupy podzielone ze względu na kraj docelowy miejsca odbywania stażu). Każdy z uczestników w ramach zajęć językowych otrzyma na własność słownik języka angielskiego lub, hiszpańskiego/włoskiego (w zależności od miejsca stażu), zakupiony w ramach projektu. Kurs obejmuje uzyskanie międzynarodowego certyfikatu TOEIC zupełnie bezpłatnie, co jest wysoką wartością dodaną projektu. Certyfikat wzbogaci kwalifikacje zawodowe uczestników. Ponadto uczestnicy wezmą udział w spotkaniach organizacyjnych przed wyjazdem a także szkoleniu dotyczącym składania raportu ze stażu. Kandydujący na wyjazd na staż zagraniczny zobowiązani są do 100% frekwencji w przygotowaniu pedagogiczno językowo - kulturowym ( usprawiedliwiona nieobecność tylko w wypadkach wyjątkowych.) Certyfikat TOEIC TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION ) Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który: - został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego - każdego roku zdaje ponad kandydatów - jest uznawany przez ponad 8000 globalnych firm i korporacji skupia się na praktycznej stronie znajomości języka

7 - można zdać w dowolnym momencie w sesjach zamkniętych (na żądanie) lub sesjach otwartych w ośrodkach ETS w całej Polsce - pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od egzaminu, maksymalnie w 10 dni roboczych - jest ekwiwalentem zaliczenia egzaminu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach - jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce, wymagany wynik to 700 punktów - zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali daje kandydatowi szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego daje kandydatowi Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV - jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców. TOEIC mierzy kompetencje językowe na poziomach od A1 do C2, moduł Listening & Reading egzaminu skupia się na testowaniu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu czytanego. Nowa, udoskonalona wersja egzaminu TOEIC, wprowadzona w Polsce w 2008 roku, pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne mierzenie kompetencji językowych w kontekście pracy zawodowej i życia osób dorosłych. TOEIC składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje Listening Comprehension (100 pytań) i Reading Comprehension (100 pytań). Wynik egzaminu to liczba punktów na skali , precyzyjny raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku. Udoskonalona wersja egzaminu to przede wszystkim: - zwiększony nacisk na praktyczne użycie języka - 4 różne akcenty w części Listening (kanadyjski, brytyjski, amerykański i australijski) - testowanie umiejętności zrozumienia słownictwa w kontekście pracy - testowanie łączenia faktów i informacji w języku obcym. Egzamin TOEIC i poziomy Rady Europy (CEF): Poziom A1 = pomiędzy punktów Poziom A2 = pomiędzy punktów Poziom B1 = pomiędzy punktów Poziom B2 = pomiędzy punktów Poziom C1 = pomiędzy punktów Poziom C2 = pomiędzy punktów Dla ustalenia konkretnej liczby punktów dla poszczególnych poziomów, sugerowane 'progi punktowe' to: A1 = 200 punktów A2 = 400 punktów B1 = 550 punktów B2 = 750 punktów C1 = 880 punktów C2 = 960 punktów Poziom trudności egzaminu TOEIC Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różne ilości punktów w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał. Przygotowanie do egzaminu TOEIC

8 Do egzaminu TOEIC można przygotować się na każdym kursie z elementami Office/Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe. Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez . Wówczas mamy szanse eksperymentować z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji. 7. W trakcie i po stażu uczeń zobowiązuje się: 1. znać program stażu i dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu szkolenia. Udział w programie Leonardo da Vinci zakłada program dostosowany do potrzeb, oczekiwań i umiejętności indywidualnych Uczestników. 2. odbywać staż przez 5 dni w tygodniu na wyznaczonym stanowisku przez 6-8 godzin dziennie, 3. codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania stażu, 4. realizować zadania zlecone przez opiekuna stażu, 5. uczestniczyć w szkoleniu językowym zorganizowanym przez instytucję wysyłającą, 6. uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych poza godzinami odbywania stażu, 7. na bieżąco informować opiekunów przebywających z uczestnikami na stażu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji uczestnika, 8. codziennie uzupełniać dzienniczek praktyki, 9. uczestniczyć po powrocie ze stażu w działaniach promujących program Leonardo da Vinci, 10. wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa w projekcie, 11. przybyć na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie w celu przygotowania i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do 30 dni po zakończeniu stażu, 12. do wypełnienia raportu RAP4Leo, każdy uczestnik otrzyma login i hasło do programu po zalogowaniu należy wypełnić raport, zapisać, wydrukować, podpisać i dostarczyć do koordynatora projektu, 13. do ścisłego przestrzegania regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w projekcie regulamin stanowi załącznik nr Dokument Europass Po zakończeniu stażu uczestnicy Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Obejmuje portfolio pięciu dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE). Europass został przyjęty decyzją

9 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku. Dokumenty wchodzące w skład Europass to: 1. Europass CV 2. Europass Paszport Językowy 3. Europass Mobilność 4. Europass Suplement do Dyplomu 5. Europass Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe Europass CV oraz Europass Paszport Językowy wypełniane są samodzielnie przez osobę zainteresowaną. Pozostałe dokumenty wydają uprawnione do tego instytucje. Europass Mobilność wydaje Krajowe Centrum Europass w Warszawie Dokumenty Europass Mobilność prezentują i potwierdzają w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk oraz staży zagranicznych realizowanych za granicą po r. w ramach wyjazdów zorganizowanych tzw. europejskich ścieżek kształcenia. Dokumenty Europass ułatwiają kontakty z potencjalnym pracodawcą, szkołą czy miejscem stażu, a co za tym idzie, zwiększają szanse na zdobycie lepszej pracy. 9. Umowa o staż Przed wyjazdem każdy uczestnik podpisze umowę o staż. Biuro projektu: Starostwo Powiatowe ul. Grunwaldzka 19A pok Ostróda Tel Koordynator Dorota Szczurowska Opracowała: Dorota Szczurowska

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Program Uczenie się przez całe życie Projekt pt. Nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych

Bardziej szczegółowo

2 Informacje o projekcie

2 Informacje o projekcie Regulamin projektu "Europejskie staże kluczem do zawodowego sukcesu" realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w ramach programu "Erasmus+" 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus

Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA Programu Erasmus + Program Erasmus Załącznik -Warunki uczestnictwa i regulamin rekrutacji praktyki zawodowe WARUNKI UCZESTNICTWA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA W PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W ANGLII W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów staży zagranicznych IVT

Kompendium projektów staży zagranicznych IVT Kompendium projektów staży zagranicznych IVT 2012 Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu

Bardziej szczegółowo

projektów Programu Leonardo da Vinci

projektów Programu Leonardo da Vinci projektów Programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów Programu Leonardo da Vinci 2008 Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Zespół redakcyjny: Grzegorz Piotrkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Konkurs 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów staży zagranicznych IVT

Kompendium projektów staży zagranicznych IVT Staże i praktyki zagraniczne dla osób dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kompendium projektów

Bardziej szczegółowo

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów

Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów Asystentura Comeniusa Podręcznik dobrych praktyk dla szkół goszczących i asystentów DOBRE PRAKTYKI Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkół z pracodawcami. przykładowe rozwiązania SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Współpraca szkół z pracodawcami. przykładowe rozwiązania SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami przykładowe rozwiązania SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów Program Leonardo da Vinci Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Tekst: Anna Kowalczyk, Ewa Machelska Anna Kowalczyk, główny specjalista w zespole

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011. Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011. Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2011 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje na temat wszystkich projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursu w 2011 roku przez polską

Bardziej szczegółowo

Jak pisać życiorys i list motywacyjny

Jak pisać życiorys i list motywacyjny P o r a d n i k Jak pisać życiorys i list motywacyjny www.wup-krakow.pl Jak pisać życiorys i list motywacyjny Wprowadzenie WPROWADZENIE Poradnik dostarczy Ci informacji na temat sporządzania dokumentów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Jakub Rostkowski Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Suwałki 09/04/2010

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Suwałki 09/04/2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Suwałki 09/04/2010 Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtenstainie

Bardziej szczegółowo

www.europass.org.pl Europass Mobilność przewodnik: krok po korku wstęp jak wypełniać poszczególne tabele tabela 1 tabela 2 tabela 3 tabela 4 tabela 5a

www.europass.org.pl Europass Mobilność przewodnik: krok po korku wstęp jak wypełniać poszczególne tabele tabela 1 tabela 2 tabela 3 tabela 4 tabela 5a europass MOBILNOŚĆ przewodnik: krok po kroku www.europass.org.pl Europass Mobilność przewodnik: krok po korku wstęp 3 jak wypełniać poszczególne tabele tabela 1 tabela 2 tabela 3 tabela 4 tabela 5a tabela

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji do projektu Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji do projektu Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie Regulamin uczestnictwa i rekrutacji do projektu Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie Projekt realizowany przez im. Komisji Edukacji Narodowej Werynia 501, 36 100 Kolbuszowa Regon 000098980 NIP 814-14-04-726

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo