MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej"

Transkrypt

1 MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej Raport z 15. edycji badań Raport z badania prowadzonego przez zespół Stowarzyszenia Komputer w Firmie : Założenia i koordynacja Robert Kamioski Wstęp i recenzja dr Michał Golioski Analiza wyników Tomasz Kulisiewicz Wykonanie badania ankietowego IDG Warszawa, maj 2007 r. 1

2 1.... Wstęp Streszczenie wyników 15. edycji badania MS Indeks (maj 2007r.) Szczegółowe omówienie wyników 15. edycji badania MS Indeksu Zmiany zasobów IT Dostępnośd IT oraz usług telekomunikacyjnych Efektywnośd inwestycji w IT Ocena zapotrzebowania na IT Kondynacja finansowa i wpływ otoczenia firmy Pytanie dodatkowe 15. edycji MS Indeks wskaźnik koniunktury w listopadzie 2006 r. 15 Tomasz KulisiewiczZałącznik A. Metodyka badania i wyliczania wskaźnika MS Indeks 16 Załącznik A. Metodyka badania i wyliczania wskaźnika MS Indeks Załącznik C. PYTANIA ankietowe 15. edycji badania MS Indeksu Załącznik B. Pytanie dodatkowe 15. edycji (maj 2007)

3 1. Wstęp W przedstawianym Paostwu raporcie prezentujemy wyniki piętnastej edycji kwartalnego badania stopnia wykorzystania technik informacyjnych (IT) w krajowych małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Podobnie jak w poprzednich edycjach (badanie prowadzone jest kwartalnie od listopada 2003 roku) przedstawiamy ocenę zmiany stanu zasobów, efektywności wykorzystania, a także potrzeby oraz zamierzenia inwestycyjne krajowych MSP w obszarze IT. Wyniki badania odzwierciedlają bieżące odczucia i postawy ankietowanych przedsiębiorców. Wskaźnik koniunktury MSI odzwierciedla nastroje i oczekiwania ankietowanych im są one lepsze, tym wyższa jest wartośd wskaźnika. Wzrost wartości MSI oznacza, więc zwiększenie optymizmu małych i średnich przedsiębiorców, spadek ma znaczenie odwrotne. Wartośd MSI w bieżącej edycji badania wyniosła 2, 0 blisko historycznego maksimum z listopada 2006, wynoszącego 2,01. Oznacza to bardzo wysoki poziom optymizmu informatycznego właścicieli firm sektora MSP. Tyle informacji przekazuje nam wskaźnik zagregowany. Ważnych informacji dostarcza szczegółowa analiza wyników badania. Dwa wskaźniki cząstkowe osiągnęły swe historyczne maksima. Był to wskaźnik dotyczący przewidywanego popytu na oprogramowanie w nadchodzącym kwartale i wskaźnik oceniający wpływ bieżących wydarzeo ekonomicznych i politycznych na kondycję firmy. Wysokie, drugie w historii badania, wartości osiągnęły oba wskaźniki oceniające efektywnośd ekonomiczną inwestycji w IT pozytywnie oceniono wpływ takich inwestycji na przychody i koszty funkcjonowania firmy. Drugie miejsce w historii badania zajęła także ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej firmy. Wysokie wartości tych pięciu wskaźników cząstkowych spowodowały zbliżenie się zagregowanego wskaźnika MSI do wartości maksymalnych. Jest to przejaw ostrożnego optymizmu krajowe MSP postrzegają swą kondycję, jako dobrą i planują dalsze inwestycje w infrastrukturę informacyjną. Postawa taka jest wynikiem pomyślnej sytuacji gospodarczej Polski (wysokie tempo wzrostu PKB), w powiązaniu z dobrymi perspektywami gospodarki światowej. Byd może nie bez znaczenia jest także może nie do kooca uzasadniona fala optymizmu, którą można by określid, jako syndrom Euro 2012, która przyczynia się do pozytywnej oceny sytuacji ekonomicznej firm i zwiększa gotowośd do podejmowania nowych wyzwao i inwestycji. 3

4 Od dwóch edycji badania ustabilizowała się wartośd wskaźnika oceniającego zmiany zasobów informatycznych w firmie. Ciągle blisko 60% firm deklaruje zwiększenie stanu posiadania w minionym okresie, 40% stwierdza brak zmian a w granicach błędu statystycznego pozostaje odsetek odpowiedzi stwierdzających zmniejszenie zasobów. Oznacza to, że krajowe MSP powoli i spokojnie, lecz stale modernizują swą infrastrukturę informacyjną. Ten brak euforii inwestycyjnej związany byd może z ciekawym kształtowaniem się wartości dwóch następnych wskaźników cząstkowych oceniających zmianę dostępności produktów i usług IT oraz usług telekomunikacyjnych. Wartości obu tych wskaźników tylko trzy razy w ciągu piętnastu edycji badania miały niższą wartośd niż obecnie. Wydaje się to byd sprzeczne z naszym codziennym doświadczeniem. Przywykliśmy do ciągłego wzrostu możliwości sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego i stale spadających cen. Wciąż możemy przecież kupid more value for money. I byd może w tu właśnie leży problem. Postęp IT dyktowany morderczym dla branży prawem Moore a jest faktem. Ponieważ ma on jednak charakter stały, po prostu do niego przywykliśmy. Przedsiębiorcy przyzwyczajeni do coraz lepszych i coraz taoszych produktów IT przestali postrzegad dokonujący się postęp, jako coś niezwykłego czy nawet specjalnie dla nich korzystnego. Tak już jest i tyle. Gdyby takich cudów zaczęła nagle dokonywad branża samochodowa nasz zachwyt byłby prawdopodobnie bezgraniczny. Mimo stosunkowo wysokich czwarta i druga pozycja w historii badania wartości wskaźników efektywnościowych są one stale źródłem naszej głębokiej troski. Ciągle jeszcze prawie dwa razy większy jest odsetek respondentów stwierdzających, że zasoby IT nie miały wpływu na przychody firmy niż takich, którzy stwierdzają, że wpływ taki ma charakter pozytywny. Bardzo podobnie wypada ocena wpływu zasobów IT na koszty prowadzenia firmy. Pomimo wspomnianego już braku euforii inwestycyjnej ocena zamierzeo inwestycyjnych krajowych MSP w obszarze IT wypada pozytywnie. Oba wskaźniki cząstkowe dotyczące przewidywanego popytu na sprzęt i usługi IT oraz na oprogramowanie w nadchodzącym kwartale osiągnęły wysokie wartości. Oczekiwany popyt na sprzęt zanotował drugi najlepszy wynik w historii badania, zaś przewidywany popyt na oprogramowanie osiągnął maksimum historyczne. W obu wypadkach około 50% respondentów deklaruje plany zwiększenia inwestycji, nieco mniej zapowiada utrzymanie ich na tym samym poziomie a tylko nieliczni prognozują zmniejszenie wydatków. Od trzech edycji badania odsetek respondentów deklarujących, że ogólna sytuacja ich firmy nie zmieniła się, jest nieco wyższy niż tych, którzy oceniają, że sytuacja firmy uległa poprawie. Tylko około 6% ankietowanych stwierdza pogorszenie. Dlatego też wskaźnik cząstkowy dotyczący ogólnej sytuacji firmy również osiągnął wysoką drugą w historii badania wartośd. Począwszy od maja 2005 roku systematycznie rośnie przewaga odpowiedzi, że bieżące wydarzenia nie mają wpływu na kondycję firmy nad odpowiedziami, że wpływ taki ma charakter negatywny. Obecnie 67% respondentów nie dostrzega takiego wpływu, wobec 22% oceniających 4

5 ten wpływ, jako negatywny i 11% uważających go, jako pozytywny. Już od dziewięciu edycji badania zwracamy uwagę na rosnącą emancypację krajowych firm od sfery polityki. Tak trzymad! Pytanie dodatkowe bieżącej edycji jeszcze raz podkreśliło fakt, że umiejętności podstawowej obsługi komputera są dzisiaj rzeczą naturalną i oczekiwaną przez pracobiorców. Zagregowany wskaźnik MSI osiągnął wysoką wartośd podkreślając optymizm polskich przedsiębiorców to cieszy. Oby było tak jak najdłużej. dr Michał Golioski Ekspert Stowarzyszenia Komputer w Firmie Zakład Gospodarki Informacyjnej i Społeczeostwa Informacyjnego Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa 5

6 2. Streszczenie wyników 15. edycji badania MS Indeks (maj 2007r.) W maju 2007 r. wskaźnik MS Indeks osiągnął wartośd 2, 00, a więc nieznacznie tylko niższą od rekordowego wyniku z listopada 2006 r., kiedy to wartośd wskaźnika wyniosła 2,01. Obecną wysoką wartośd wskaźnik ogólny zawdzięcza rekordowo wysokiemu poziomowi wskaźnika niezależności od wydarzeo, a także wskaźnikowi popytu na oprogramowanie (maksimum w historii badania) oraz wysokim wartościom indeksów cząstkowych dotyczących efektywności inwestycji w IT. Pytanie dodatkowe bieżącej edycji dotyczyło zainteresowania pracodawców umiejętnościami posługiwania się komputerem deklarowanymi przez kandydatów do pracy. Umiejętności takie uważane za istotne przez 52% ankietowanych. Około 12% ankietowanych nawet nie sprawdza takich informacji w CV kandydata, zakłada bowiem, że każdy dziś umie się posługiwad technologiami informacyjnymi w zakresie potrzebnym na stanowisku biurowym. Natomiast tylko ok. 5% pracodawców zakłada, że nie jest to informacja istotna, bo pracownika można nauczyd takich umiejętności w pracy lub wysład na szkolenia. 3. Szczegółowe omówienie wyników 15. edycji badania MS Indeksu 3.1. Zmiany zasobów IT Po długim okresie od maja 2005 r. do lutego 2006 r., w którym większośd firm wykazywała wzrost zasobów informatycznych (w lutym 2006 r. przyrosty raportowało ponad 68% ankietowanych firm) nastąpił okres lekkiego spadku, a potem trwającej do maja 2007 r. stabilizacji udziału firm informujących o przyrostach. Rozkład udziałów wykazywał niewielkie ślady zwyczajowego wzrostu zakupów pod koniec roku, bo już w listopadzie 2006r. udział firm z przyrostem zasobów IT zwiększył się do 64%, a następnie nieznacznie spadał, do obecnych 59%. Warto jednak zauważyd, że nieznaczny spadek udziału firm raportujących wzrost zasobów jest równoznaczny ze stabilizacją samej bazy sprzętowej w firmach, bo jednak niemal 60% firm informuje obecnie, że w minionym kwartale powiększyły swe zasoby IT. Obserwowany niewielki spadek udziału firm, które nabyły sprzęt w ubiegłym kwartale wykazuje zbieżnośd z odczuciami ankietowanych, co do poziomu cen produktów i usług IT (p. 3.2) niemal 2/3 firm uważa, że dostępnośd tych produktów (a więc ich ceny, a także aktywnośd sprzedawców) w kwartale poprzedzającym badanie nie zmieniła się. Nastawienia takie zbieżne są też z zachowawczymi prognozami na temat popytu na IT w najbliższym kwartale ze strony firm, przedstawionymi w p Spadek zasobów niezmiennie od roku raportuje tylko kilka z 520 badanych firm (niewiele ponad 1%). 6

7 Tab Zmiana zasobów informatycznych firm 1.1. Dostępność IT oraz usług telekomunikacyjnych W przypadku badania MS Indeks dostępnośd IT i usług telekomunikacyjnych jest wynikiem łącznej oceny przez ankietowanych poziomu cen produktów i usług oraz odbioru aktywności marketingowej, sprzedawców IT oraz operatorów telekomunikacyjnych odczuwanej przez ankietowanych, a więc np. postrzegania przez nich akcji promocyjnych. Widocznie nie zauważają oni spektakularnych akcji promocyjnych czy obniżek, skoro niemal niezmiennie od sierpnia 2005 r. przeważa ocena niezmienności cen (dostępności) produktów i usług IT, przy czym obecnie odsetek takich ocen wzrósł niemal do 66%, wykazując w ciągu ostatniego kwartału wzrost udziału takich ocen o 6 punktów procentowych. Towarzyszy temu przesunięciu w stronę ocen neutralnych proporcjonalny spadek udziału opinii, że dostępnośd IT wzrosła (ceny spadły) uważa tak obecnie ok. 34% ankietowanych. Jeszcze stabilniejsze są już od roku oceny dostępności usług telekomunikacyjnych, wykazujące obecnie trochę mniejsze rozwarcie udziałów opinii neutralnych (60%) i pozytywnych (38%). W ocenie dostępności usług telekomunikacyjnych trochę wyższy od ocen dotyczących IT jest obecnie udział odpowiedzi negatywnych (opinii o gorszej dostępności a więc np. wyższych cenach) niż w poprzednim kwartale. Jednak udział ocen negatywnych w przypadku produktów IT od maja 2004, a w przypadku usług telekomunikacyjnych od lutego 2005 r. nie przekracza 2, 5%, a więc uważa tak tylko kilkanaście spośród ponad 500 badanych firm. 7

8 Tab. 3.2.A. Zmiana dostępności produktów i usług IT Tab. 3.2.B. Zmiana dostępności usług telekomunikacyjnych 8

9 1.2. Efektywność inwestycji w IT Od listopada 2005 r. utrzymuje się dośd duże rozwarcie między udziałem odpowiedzi, według których inwestycje w IT są indyferentne dla przychodów oraz kosztów firmy(50-60% odpowiedzi), a opiniami pozytywnymi (26-27%) i negatywnymi. Od listopada 2005 r. udział opinii, że IT zmniejsza przychody firmy utrzymuje się poziomie 8-12%. W tym samym okresie od 15 do niemal 20% ankietowanych uważa, że IT nie wpływa na zmniejszenie kosztów firmy. Ponieważ mają do wyboru także odpowiedź neutralną, (którą w przypadku przychodów wybrało obecnie 63% ankietowanych a w przypadku kosztów ok. 53% respondentów), więc odpowiedź taka oznacza, że według nich IT jest złem koniecznym niezbyt zwiększając przychody, ale za to trochę bardziej zwiększając koszty. Tab. 3.3.A. Czy zasoby IT firmy przyczyniły się w minionym kwartale do zwiększenia przychodów? Jednak mimo niezmiennie ostrożnych ocen efektywności inwestycji w IT oba wyliczane na ich podstawie wskaźniki cząstkowe osiągnęły w swoich szeregach czasowych bardzo wysokie wartości. 9

10 Tab. 3.3.B. Czy zasoby IT firmy przyczyniły się w minionym kwartale do zmniejszenia kosztów? 1.3. Ocena zapotrzebowania na IT Bardzo ustabilizowały się od tego samego czasu (listopad 2005 r.) prognozy zapotrzebowania na IT. Niemal dokładnie na tym samym poziomie utrzymuje się udział prognoz i zapowiedzi optymistycznych (zwłaszcza dla branży komputerowej), że zapotrzebowanie na produkty i usługi IT a także na oprogramowanie się zwiększy w obu przypadkach odpowiadało tak ok. 50% ankietowanych. Niewiele mniej uważało w obu przypadkach (46-47%), że popyt pozostanie niezmienny, przy czym różnica udziału ocen pozytywnych i neutralnych jest trochę większa dla spodziewanego popytu na sprzęt i usługi (trochę ponad 5 punktów procentowych), niż dla popytu na oprogramowanie (nie przekracza 3 punktów procentowych). Zarówno w przypadku sprzętu i usług, jak i oprogramowania udział prognoz zakładających zmniejszenie popytu spadł do poziomu poniżej 4%. Takiemu rozkładowi odpowiedzi pozytywnych i negatywnych można zawdzięczad, że przy ogólnie dośd optymistycznej ocenie kondycji finansowej firmy (punkt 3.5) wartośd wskaźników cząstkowych dotyczących prognozowanego popytu na sprzęt IT osiągnęła wysoką (drugą w historii badania) wartośd, a w przypadku oprogramowania wyrównała dotychczasowy rekord osiągając maksimum. Wartości wskaźników odzwierciedlających prognozowane zapotrzebowanie są wysokie, chod ocena dostępności produktów IT (a więc ich cen, promocji itp.) jest nadal na dośd niskim poziomie(punkt 3.2), umiarkowanie optymistyczna pozostaje ocena efektywności inwestycji w IT. 10

11 Tab. 3.4.A. Przewidywany popyt na sprzęt i usługi IT w stosunku do ubiegłego kwartału Tab. 3.4.B. Przewidywany popyt na oprogramowanie w stosunku do ubiegłego kwartału 11

12 1.4. Kondynacja finansowa i wpływ otoczenia firmy W maju 2007 r. samoocena kondycji finansowej firm była trochę lepsza, niż w lutym, (wzrost udziału oceniających ją pozytywnie z ok. 43 do niemal 46%), chod nadal nieznacznie przeważa liczba ocen bez zmian (ok. 48%). Porównanie ze wskaźnikiem koniunktury z badania GUS z tego okresu 1 wskazuje, że banana przez nas grupa 520 firm z sektora MSP trochę bardziej optymistycznie ocenia sytuację, niż ogół firm badanych przez GUS. GUS określa co prawda swój wskaźnik oddzielnie dla poszczególnych sektorów przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu oraz 7 typów usług, trzeba też wziąd pod uwagę, że wskaźnik koniunktury GUS ma bardziej złożoną metodykę, niż prosta ocena kondycji finansowej firm z naszego badania, zawierając zarówno oceny sytuacji bieżącej (portfel zamówieo, płynnośd), jak i oceny perspektyw najbliższych miesięcy. Ogólnie jednak od 23 do 39% firm badanych przez GUS oceniało w maju koniunkturę pozytywnie, ok. 60% uważało stan za niezmieniony, 7-14% widziało pogorszenie koniunktury. Tymczasem w badaniu MSI Indeks już od sierpnia 2006 r. odsetek odpowiedzi pesymistycznych jest niższy niż 7% (obecnie trochę poniżej 6%). Tab. 3.5.A. Ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej firmy Najwyższą w historii wartośd osiągnął w niniejszej edycji wskaźnik cząstkowy będący współczynnikiem niezależności firm od ogólnej sytuacji politycznej i ekonomicznej. Chod udział firm odpowiadających, że wydarzenia bieżące nie mają wpływu na kondycję firmy trochę spadł w 1 12

13 stosunku do poprzedniego kwartału obecnie ok. 67% badanych firm odpowiada, że bieżące wydarzenia nie mają wpływu na ich pozycję, poprzednio ocen takich było ponad 70%. Jednak równocześnie zaobserwowad można wzrost z 6 do niemal 11% udziału odpowiedzi wpływ pozytywny, co jest powrotem do stanów wysokich takiej odpowiedzi (w historii badania maksymalny udział odpowiedzi pozytywnych dotąd tylko trzy razy przekroczył 10%). Wydaje się, że spadek udziału ocen neutralnych a także (nieznaczny) negatywnych jest wynikiem odczucia firm, że w sferach bezpośrednio ich dotyczących podatki, ZUS, zmiany innych regulacji (np. dośd niejasne jeszcze wyniki prac nad tzw. pakietem Kluski) nastąpiło pewne uspokojenie, nie widad też zagrożeo w postaci negatywnych wydarzeo ekonomicznych. Tab. 3.5.B. Wpływ bieżących wydarzeń ekonomicznych i politycznych na kondycję firmy 1. Pytanie dodatkowe 15. edycji Pytanie dodatkowe 15. edycji badania Czy przyjmując do pracy nowego pracownika sprawdzasz, czy napisał w swoim CV, że umie posługiwad się komputerem? było zbliżone do zadanego w edycji 12., w sierpniu 2006 r. Wtedy jednak pytano o oczekiwane od nowego pracownika umiejętności ze sfery IT, teraz natomiast o to, czy deklarowane podane przez niego umiejętności są w ogóle uwzględniane w ocenie kandydata do pracy. Jak widad z rozkładu odpowiedzi, umiejętności posługiwania się komputerem są uważane za istotne aż przez 52% ankietowanych, a dodatkowo 30% sprawdza, czy kandydat zawarł je w swojej aplikacji o pracę, mimo, że nie jest to umiejętnośd krytyczna z punktu widzenia jego przydatności na stanowisku. Trochę ponad 12% ankietowanych nie sprawdza takich informacji w 13

14 CV kandydata, zakładając, iż każdy dziś umie posługiwad się technologiami informacyjnymi w zakresie potrzebnym na zwykłym stanowisku biurowym. Natomiast niewielki udział odpowiedzi nie sprawdzam, bo jak nie umie, to przyuczy się w pracy (trochę powyżej 4%) i pomijalny (0,77%) udział wyboru nie sprawdzam, bo jak nie umie, to mogę go wysład na szkolenia świadczy o konsekwentnym podtrzymywaniu postaw wyrażonych we wspomnianym badaniu z sierpnia 2006 r., kiedy to ponad 88% ankietowanych oczekiwało od nowego pracownika umiejętności posługiwania się podstawowym oprogramowaniem do pracy biurowej, a tylko 6% ankietowanych zakładało, że jak nowy pracownik nie ma oczekiwanych umiejętności informatycznych, to go się wyszkoli w pracy. 30,38% 0,77% 4,42% 12,31% NIE SPRAWDZAM, nawet jak nie umie, to mogę wysład go na szkolenia... NIE SPRAWDZAM, nawet jak nie umie, to przyuczy się w pracy NIE SPRAWDZAM, uznaję, że każdy dzisiaj już umie posługiwad się komputerem 52,12% SPRAWDZAM i uważam to za istotne kryterium przy zatrudnieniu pracownika SPRAWDZAM, ale to nie jest krytyczna umiejętnośd przy kwalifikacji Tab Czy przyjmując do pracy nowego pracownika sprawdzasz, czy napisał w swoim CV, że umie posługiwać się komputerem? 14

15 1. MS Indeks wskaźnik koniunktury w listopadzie 2006 r. Do jednej z najwyższych w historii badania wartości wskaźnika ogólnego MS Indeks wynoszącej 2, 0 (wyższa była tylko w listopadzie 2006 r., osiągając 2, 01) przyczyniła się w bieżącej edycji przede wszystkim rekordowo wysoka wartośd wskaźnika niezależności od wydarzeo (będąca wspomnianym w p. 3.5 efektem odczucia firm, że w sferach bezpośrednio ich dotyczących nastąpiło uspokojenie) i wysokie wartości wskaźników cząstkowych dotyczących popytu na sprzęt (maksimum w historii badania) i oprogramowanie. Pytanie wskaźnik cząstkowy XI. II. V. VIII. XI. II. V. VIII. XI. II. V. VIII. XI II. V. Zmiana stanu zasobów IT w firmie 2,12 2,11 2,06 1,96 2,14 2,22 1,91 2,00 2,53 2,58 2,42 2,42 2,56 2,50 2,47 Dostępność produktów i usług IT 2,35 1,93 2,42 2,35 2,23 2,31 2,02 2,27 2,14 2,10 2,18 2,23 2,22 2,12 2,09 Dostępność usług telekomunikacyjnych 2,45 1,67 2,40 2,41 2,25 2,33 2,01 2,30 2,18 2,07 2,22 2,15 2,20 2,16 2,11 Wpływ inwestycji w IT na przychody 1,42 1,23 1,36 1,21 1,27 1,26 1,07 1,19 1,77 1,78 1,73 1,79 1,75 1,68 1,75 Wpływ inwestycji w IT na koszty 0,00 1,08 0,99 1,20 1,40 1,40 1,13 1,21 1,59 1,55 1,53 1,61 1,58 1,53 1,60 Spodziewany popyt na sprzęt i usługi IT 2,10 1,85 1,84 1,99 2,03 2,07 1,80 1,83 2,18 2,13 2,24 2,31 2,28 2,23 2,29 Spodziewany popyt na oprogramowanie 2,14 1,97 1,85 1,90 2,12 2,11 1,88 1,85 2,18 2,12 2,18 2,26 2,25 2,23 2,26 Sytuacja ekonomiczna firmy 1,68 1,53 1,82 1,70 1,64 1,59 1,45 1,85 1,90 1,86 1,97 2,07 2,16 2,12 2,15 Wpływ wydarzeń na kondycję firmy 0,27 0,46 0,73 0,93 0,64 0,88 0,60 1,05 0,95 0,90 1,03 1,13 1,12 1,16 1,25 Wskaźnik MSI 1,61 1,54 1,72 1,74 1,75 1,80 1,54 1,73 1,93 1,90 1,94 2,00 2,01 1,97 2,00 Tab Wskaźnik koniunktury MS Indeks 15

16 Wysokie wartości osiągnęły w swoich szeregach czasowych także oba wskaźniki dotyczące efektywności inwestycji w IT mimo niezmiennie sceptycznych ocen firm, przejawiających się w ogólnie niskiej wartości obu tych wskaźników w porównaniu z pozostałymi. Tomasz Kulisiewicz 16

17 Załącznik A. Metodyka badania i wyliczania wskaźnika MS Indeks W badaniu podstawowym ankietowani pytani są o ocenę zmiany zasobów w ich firmach w danym kwartale (w porównaniu do poprzedniego kwartału) i przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Swoje oceny i prognozy formułują poprzez określenie, czy dla danego czynnika/wielkości wystąpił (wystąpi) wzrost, spadek, albo brak zmiany, bądź, że dany czynnik ma wpływ pozytywny, negatywny lub jest obojętny dla danej sfery działalności firmy. Badanie bloku podstawowego analizuje bieżące, krótkoterminowe nastawienia i postawy ankietowanych przedsiębiorców. Dlatego prowadzone jest w układzie kwartalnym zdaniem autorów badane czynniki i nastawienia nie zmieniają się aż tak istotnie w okresach krótszych, np. miesięcznych. Z kolei pytania o odczucia czy nastawienia dotyczące okresów półrocznych mogłyby już byd zniekształcane przez psychologiczną tendencję do w miarę szczegółowego pamiętania i odwzorowywania w odpowiedziach zjawisk gospodarczych zachodzących w okresach krótszych niż pół roku. Pytania dotyczące odczud potaniało/bardziej dostępne/pozytywny wpływ, podrożało/mniej dostępne/negatywny wpływ, bez zmian/bez znaczenia odnoszone są do minionego kwartału, zaś pytania o plany czy kształtowanie się popytu lub zapotrzebowania do najbliższego kwartału. Omawiane nastawienia, postawy i oceny przedsiębiorców, dotyczące zastosowao technologii informacyjnych i plany wykorzystywania tych technologii agregowane są w postaci wskaźników cząstkowych. Im bardziej pozytywne jest nastawienie przedsiębiorców w danej sferze zastosowao IT, im większy ich zdaniem wpływ pozytywny danego czynnika, im lepsza ich ocena warunków działania lub kondycji finansowej firm, czy im wyraźniejsze plany inwestowania w technologie teleinformatyczne, tym wyższą wartośd przyjmuje dany wskaźnik cząstkowy. Ogólny obraz nastawieo daje natomiast wskaźnik syntetyczny MS Indeks, który jest średnią arytmetyczną wskaźników cząstkowych i który można traktowad, jako miarę optymizmu przedsiębiorców w ich postawach wobec zastosowao informatyki i teleinformatyki. Wskaźniki cząstkowe wyliczane są z rozkładów odpowiedzi na poszczególne pytania z przyporządkowaniem współczynników (wag). Wartości wag przyjęto tak, by dawały one czułośd wskaźników na zmiany zarówno w kierunku pozytywnym (przyrosty, poprawienie się kondycji lub warunków), jak i negatywnym: TAK / WIĘKSZE / PRZYROST / LEPIEJ; 10 punktów BEZ ZMIAN / BEZ WPŁYWU / BEZ ZNACZENIA; 5 punktów NIE / MNIEJSZE / UBYTEK / GORZEJ; 2 punkty 17

18 Załącznik B. PYTANIA ankietowe 15. edycji badania MS Indeksu 1. Czy w minionym kwartale nastąpiły zmiany zasobów informatycznych firmy (sprzęt, oprogramowanie)? przyrost bez zmian zmniejszenie 2. Czy produkty i usługi informatyczne są obecnie (w stosunku do poprzedniego kwartału): łatwiej dostępne (niższe ceny) bez zmian trudniej dostępne (wyższe ceny) 3. Czy usługi telekomunikacyjne są obecnie (w stosunku do poprzedniego kwartału): łatwiej dostępne (niższe ceny) bez zmian trudniej dostępne (wyższe ceny) 4. Czy minionym kwartale wyposażenie informatyczne firmy (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) przyczyniło się do zwiększenia przychodów firmy? TAK brak zmiany (lub nie można określid) NIE 5. Czy w minionym kwartale wyposażenie informatyczne firmy (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) przyczyniło się do zmniejszenia kosztów firmy? TAK brak zmiany (lub nie można określid) NIE 6. Czy przewidywany popyt (zapotrzebowanie) Paostwa firmy na sprzęt i usługi informatyczne (w stosunku do poprzedniego kwartału): będzie większy nie przewidujemy zmian będzie mniejszy 7. Czy przewidywany popyt (zapotrzebowanie) Paostwa firmy na oprogramowanie (w stosunku do poprzedniego kwartału): będzie większy nie przewidujemy zmian będzie mniejszy 18

19 8. Jak oceniają Paostwo ogólną sytuację ekonomiczną firmy (w stosunku do poprzedniego kwartału)? lepsza brak zmian gorsza 9. Jak oceniają Paostwo wpływ bieżących wydarzeo ekonomicznych i politycznych na kondycję firmy? pozytywny bez znaczenia negatywny Załącznik C. Pytanie dodatkowe 15. edycji (maj 2007) (Niewchodzące w skład wskaźnika MS Indeks) Czy przyjmując do pracy nowego pracownika sprawdzasz, czy napisał w swoim CV, że umie posługiwać się komputerem? NIE SPRAWDZAM, uznaję, że każdy dzisiaj już umie posługiwad się komputerem, NIE SPRAWDZAM, nawet jak nie umie, to przyuczy się w pracy, NIE SPRAWDZAM, nawet jak nie umie, to mogę wysład go na szkolenia, które są łatwo dostępne i tanie, bo współfinansowane przez Unię Europejską, SPRAWDZAM, ale to nie jest krytyczna umiejętnośd przy kwalifikacji, SPRAWDZAM i uważam to za istotne kryterium przy zatrudnieniu pracownika. 19

Małe i średnie firmy a informatyka

Małe i średnie firmy a informatyka Robert Kamiński Tomasz Kulisiewicz Małe i średnie firmy a informatyka MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej PROGRES Warszawa 2007 Raport z badań prowadzonych przez zespół Stowarzyszenia Komputer

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 11

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2005 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2005 ROKU (NUMER 1/2006) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, czerwiec 2006 r. WSTĘP... 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na IV kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na IV kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 211

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 2/15 (kwiecień 15 r.) Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 15 r. oraz prognoz na II kw. 15 r. Nr 2/15 (kwiecień 15 r.) Informacja o kondycji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Statystyki

Narodowy Bank Polski. Departament Statystyki Narodowy Bank Polski Departament Statystyki OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W 2002 ROKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK PIENIĘŻNO-KREDYTOWYCH (W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH I DANYCH GUS)

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 03/14 (lipiec 14 r.) Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 14 r. oraz prognoz na III kw. 14 r. Nr 03/14 (lipiec 14 r.) Informacja o kondycji

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W DRUGIEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 1/2010) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, marzec 2010 r. Wstęp... 3 Synteza... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Raport. Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego

Raport. Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Raport 2013 Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego Raport z badania sektora MSP w województwie

Bardziej szczegółowo

Sektor nowoczesnych. usług biznesowych w aglomeracji poznańskiej. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji

Sektor nowoczesnych. usług biznesowych w aglomeracji poznańskiej. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji Miasto Poznań Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań tel.: +48 61 878 5428 promocja@um.poznan.pl Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania ul. Ratajczaka 44, 61-728

Bardziej szczegółowo

Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego

Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników KPMG W POLSCE Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie menadżerskie 5 3. Reakcje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 1/14 (styczeń 14 r.) Szybki Monitoring NBP Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 13 r. oraz prognoz na I kw. 14 r. Nr 1/14 (styczeń 14

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Warszawa, 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce KPMG W POLSCE Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce Perspektywa 2020 kpmg.pl 2 Działalność Section or Brochure badawczo-rozwojowa name przedsiębiorstw w Polsce Spis treści 1 Wstęp 3 2

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury konsumenckiej

Badanie koniunktury konsumenckiej Badanie koniunktury konsumenckiej Etap II 2013 Autor: Rafał Rudnicki, Magdalena Tulaja, Współpraca: Aleksandra Zasada SMG/KRC Millward Brown 2 Spis treści Streszczenie... 3 1. Cel badawczy... 5 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Raport końcowy: Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Raport z badania ankietowego przedsiębiorstw Instytut Badań Strukturalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 14.02.2014

Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 14.02.2014 Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 14.02.2014 1 Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce Spis treści Spis skrótów i definicji... 4 Wstęp... 5 Zasady opracowania raportu... 7 1. Rola sektora

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową RAPORT POLSKIE MSP NA DRODZE KU NOWOCZESNOŚCI RAPORT z wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim Warszawa, listopad 2006 r. Autor chciałby podziękować za pomoc udzieloną przy pisaniu pracy prof. Andrzejowi

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce

Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce Analiza rynku infrastruktury drogowej w Polsce 18.12.2013 WERSJA WSTĘPNA DO DYSKUSJI Warszawa, 18.12.2013 r. Szanowny Pan Jan Styliński Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo