MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej"

Transkrypt

1 MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej Raport z 15. edycji badań Raport z badania prowadzonego przez zespół Stowarzyszenia Komputer w Firmie : Założenia i koordynacja Robert Kamioski Wstęp i recenzja dr Michał Golioski Analiza wyników Tomasz Kulisiewicz Wykonanie badania ankietowego IDG Warszawa, maj 2007 r. 1

2 1.... Wstęp Streszczenie wyników 15. edycji badania MS Indeks (maj 2007r.) Szczegółowe omówienie wyników 15. edycji badania MS Indeksu Zmiany zasobów IT Dostępnośd IT oraz usług telekomunikacyjnych Efektywnośd inwestycji w IT Ocena zapotrzebowania na IT Kondynacja finansowa i wpływ otoczenia firmy Pytanie dodatkowe 15. edycji MS Indeks wskaźnik koniunktury w listopadzie 2006 r. 15 Tomasz KulisiewiczZałącznik A. Metodyka badania i wyliczania wskaźnika MS Indeks 16 Załącznik A. Metodyka badania i wyliczania wskaźnika MS Indeks Załącznik C. PYTANIA ankietowe 15. edycji badania MS Indeksu Załącznik B. Pytanie dodatkowe 15. edycji (maj 2007)

3 1. Wstęp W przedstawianym Paostwu raporcie prezentujemy wyniki piętnastej edycji kwartalnego badania stopnia wykorzystania technik informacyjnych (IT) w krajowych małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Podobnie jak w poprzednich edycjach (badanie prowadzone jest kwartalnie od listopada 2003 roku) przedstawiamy ocenę zmiany stanu zasobów, efektywności wykorzystania, a także potrzeby oraz zamierzenia inwestycyjne krajowych MSP w obszarze IT. Wyniki badania odzwierciedlają bieżące odczucia i postawy ankietowanych przedsiębiorców. Wskaźnik koniunktury MSI odzwierciedla nastroje i oczekiwania ankietowanych im są one lepsze, tym wyższa jest wartośd wskaźnika. Wzrost wartości MSI oznacza, więc zwiększenie optymizmu małych i średnich przedsiębiorców, spadek ma znaczenie odwrotne. Wartośd MSI w bieżącej edycji badania wyniosła 2, 0 blisko historycznego maksimum z listopada 2006, wynoszącego 2,01. Oznacza to bardzo wysoki poziom optymizmu informatycznego właścicieli firm sektora MSP. Tyle informacji przekazuje nam wskaźnik zagregowany. Ważnych informacji dostarcza szczegółowa analiza wyników badania. Dwa wskaźniki cząstkowe osiągnęły swe historyczne maksima. Był to wskaźnik dotyczący przewidywanego popytu na oprogramowanie w nadchodzącym kwartale i wskaźnik oceniający wpływ bieżących wydarzeo ekonomicznych i politycznych na kondycję firmy. Wysokie, drugie w historii badania, wartości osiągnęły oba wskaźniki oceniające efektywnośd ekonomiczną inwestycji w IT pozytywnie oceniono wpływ takich inwestycji na przychody i koszty funkcjonowania firmy. Drugie miejsce w historii badania zajęła także ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej firmy. Wysokie wartości tych pięciu wskaźników cząstkowych spowodowały zbliżenie się zagregowanego wskaźnika MSI do wartości maksymalnych. Jest to przejaw ostrożnego optymizmu krajowe MSP postrzegają swą kondycję, jako dobrą i planują dalsze inwestycje w infrastrukturę informacyjną. Postawa taka jest wynikiem pomyślnej sytuacji gospodarczej Polski (wysokie tempo wzrostu PKB), w powiązaniu z dobrymi perspektywami gospodarki światowej. Byd może nie bez znaczenia jest także może nie do kooca uzasadniona fala optymizmu, którą można by określid, jako syndrom Euro 2012, która przyczynia się do pozytywnej oceny sytuacji ekonomicznej firm i zwiększa gotowośd do podejmowania nowych wyzwao i inwestycji. 3

4 Od dwóch edycji badania ustabilizowała się wartośd wskaźnika oceniającego zmiany zasobów informatycznych w firmie. Ciągle blisko 60% firm deklaruje zwiększenie stanu posiadania w minionym okresie, 40% stwierdza brak zmian a w granicach błędu statystycznego pozostaje odsetek odpowiedzi stwierdzających zmniejszenie zasobów. Oznacza to, że krajowe MSP powoli i spokojnie, lecz stale modernizują swą infrastrukturę informacyjną. Ten brak euforii inwestycyjnej związany byd może z ciekawym kształtowaniem się wartości dwóch następnych wskaźników cząstkowych oceniających zmianę dostępności produktów i usług IT oraz usług telekomunikacyjnych. Wartości obu tych wskaźników tylko trzy razy w ciągu piętnastu edycji badania miały niższą wartośd niż obecnie. Wydaje się to byd sprzeczne z naszym codziennym doświadczeniem. Przywykliśmy do ciągłego wzrostu możliwości sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego i stale spadających cen. Wciąż możemy przecież kupid more value for money. I byd może w tu właśnie leży problem. Postęp IT dyktowany morderczym dla branży prawem Moore a jest faktem. Ponieważ ma on jednak charakter stały, po prostu do niego przywykliśmy. Przedsiębiorcy przyzwyczajeni do coraz lepszych i coraz taoszych produktów IT przestali postrzegad dokonujący się postęp, jako coś niezwykłego czy nawet specjalnie dla nich korzystnego. Tak już jest i tyle. Gdyby takich cudów zaczęła nagle dokonywad branża samochodowa nasz zachwyt byłby prawdopodobnie bezgraniczny. Mimo stosunkowo wysokich czwarta i druga pozycja w historii badania wartości wskaźników efektywnościowych są one stale źródłem naszej głębokiej troski. Ciągle jeszcze prawie dwa razy większy jest odsetek respondentów stwierdzających, że zasoby IT nie miały wpływu na przychody firmy niż takich, którzy stwierdzają, że wpływ taki ma charakter pozytywny. Bardzo podobnie wypada ocena wpływu zasobów IT na koszty prowadzenia firmy. Pomimo wspomnianego już braku euforii inwestycyjnej ocena zamierzeo inwestycyjnych krajowych MSP w obszarze IT wypada pozytywnie. Oba wskaźniki cząstkowe dotyczące przewidywanego popytu na sprzęt i usługi IT oraz na oprogramowanie w nadchodzącym kwartale osiągnęły wysokie wartości. Oczekiwany popyt na sprzęt zanotował drugi najlepszy wynik w historii badania, zaś przewidywany popyt na oprogramowanie osiągnął maksimum historyczne. W obu wypadkach około 50% respondentów deklaruje plany zwiększenia inwestycji, nieco mniej zapowiada utrzymanie ich na tym samym poziomie a tylko nieliczni prognozują zmniejszenie wydatków. Od trzech edycji badania odsetek respondentów deklarujących, że ogólna sytuacja ich firmy nie zmieniła się, jest nieco wyższy niż tych, którzy oceniają, że sytuacja firmy uległa poprawie. Tylko około 6% ankietowanych stwierdza pogorszenie. Dlatego też wskaźnik cząstkowy dotyczący ogólnej sytuacji firmy również osiągnął wysoką drugą w historii badania wartośd. Począwszy od maja 2005 roku systematycznie rośnie przewaga odpowiedzi, że bieżące wydarzenia nie mają wpływu na kondycję firmy nad odpowiedziami, że wpływ taki ma charakter negatywny. Obecnie 67% respondentów nie dostrzega takiego wpływu, wobec 22% oceniających 4

5 ten wpływ, jako negatywny i 11% uważających go, jako pozytywny. Już od dziewięciu edycji badania zwracamy uwagę na rosnącą emancypację krajowych firm od sfery polityki. Tak trzymad! Pytanie dodatkowe bieżącej edycji jeszcze raz podkreśliło fakt, że umiejętności podstawowej obsługi komputera są dzisiaj rzeczą naturalną i oczekiwaną przez pracobiorców. Zagregowany wskaźnik MSI osiągnął wysoką wartośd podkreślając optymizm polskich przedsiębiorców to cieszy. Oby było tak jak najdłużej. dr Michał Golioski Ekspert Stowarzyszenia Komputer w Firmie Zakład Gospodarki Informacyjnej i Społeczeostwa Informacyjnego Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa 5

6 2. Streszczenie wyników 15. edycji badania MS Indeks (maj 2007r.) W maju 2007 r. wskaźnik MS Indeks osiągnął wartośd 2, 00, a więc nieznacznie tylko niższą od rekordowego wyniku z listopada 2006 r., kiedy to wartośd wskaźnika wyniosła 2,01. Obecną wysoką wartośd wskaźnik ogólny zawdzięcza rekordowo wysokiemu poziomowi wskaźnika niezależności od wydarzeo, a także wskaźnikowi popytu na oprogramowanie (maksimum w historii badania) oraz wysokim wartościom indeksów cząstkowych dotyczących efektywności inwestycji w IT. Pytanie dodatkowe bieżącej edycji dotyczyło zainteresowania pracodawców umiejętnościami posługiwania się komputerem deklarowanymi przez kandydatów do pracy. Umiejętności takie uważane za istotne przez 52% ankietowanych. Około 12% ankietowanych nawet nie sprawdza takich informacji w CV kandydata, zakłada bowiem, że każdy dziś umie się posługiwad technologiami informacyjnymi w zakresie potrzebnym na stanowisku biurowym. Natomiast tylko ok. 5% pracodawców zakłada, że nie jest to informacja istotna, bo pracownika można nauczyd takich umiejętności w pracy lub wysład na szkolenia. 3. Szczegółowe omówienie wyników 15. edycji badania MS Indeksu 3.1. Zmiany zasobów IT Po długim okresie od maja 2005 r. do lutego 2006 r., w którym większośd firm wykazywała wzrost zasobów informatycznych (w lutym 2006 r. przyrosty raportowało ponad 68% ankietowanych firm) nastąpił okres lekkiego spadku, a potem trwającej do maja 2007 r. stabilizacji udziału firm informujących o przyrostach. Rozkład udziałów wykazywał niewielkie ślady zwyczajowego wzrostu zakupów pod koniec roku, bo już w listopadzie 2006r. udział firm z przyrostem zasobów IT zwiększył się do 64%, a następnie nieznacznie spadał, do obecnych 59%. Warto jednak zauważyd, że nieznaczny spadek udziału firm raportujących wzrost zasobów jest równoznaczny ze stabilizacją samej bazy sprzętowej w firmach, bo jednak niemal 60% firm informuje obecnie, że w minionym kwartale powiększyły swe zasoby IT. Obserwowany niewielki spadek udziału firm, które nabyły sprzęt w ubiegłym kwartale wykazuje zbieżnośd z odczuciami ankietowanych, co do poziomu cen produktów i usług IT (p. 3.2) niemal 2/3 firm uważa, że dostępnośd tych produktów (a więc ich ceny, a także aktywnośd sprzedawców) w kwartale poprzedzającym badanie nie zmieniła się. Nastawienia takie zbieżne są też z zachowawczymi prognozami na temat popytu na IT w najbliższym kwartale ze strony firm, przedstawionymi w p Spadek zasobów niezmiennie od roku raportuje tylko kilka z 520 badanych firm (niewiele ponad 1%). 6

7 Tab Zmiana zasobów informatycznych firm 1.1. Dostępność IT oraz usług telekomunikacyjnych W przypadku badania MS Indeks dostępnośd IT i usług telekomunikacyjnych jest wynikiem łącznej oceny przez ankietowanych poziomu cen produktów i usług oraz odbioru aktywności marketingowej, sprzedawców IT oraz operatorów telekomunikacyjnych odczuwanej przez ankietowanych, a więc np. postrzegania przez nich akcji promocyjnych. Widocznie nie zauważają oni spektakularnych akcji promocyjnych czy obniżek, skoro niemal niezmiennie od sierpnia 2005 r. przeważa ocena niezmienności cen (dostępności) produktów i usług IT, przy czym obecnie odsetek takich ocen wzrósł niemal do 66%, wykazując w ciągu ostatniego kwartału wzrost udziału takich ocen o 6 punktów procentowych. Towarzyszy temu przesunięciu w stronę ocen neutralnych proporcjonalny spadek udziału opinii, że dostępnośd IT wzrosła (ceny spadły) uważa tak obecnie ok. 34% ankietowanych. Jeszcze stabilniejsze są już od roku oceny dostępności usług telekomunikacyjnych, wykazujące obecnie trochę mniejsze rozwarcie udziałów opinii neutralnych (60%) i pozytywnych (38%). W ocenie dostępności usług telekomunikacyjnych trochę wyższy od ocen dotyczących IT jest obecnie udział odpowiedzi negatywnych (opinii o gorszej dostępności a więc np. wyższych cenach) niż w poprzednim kwartale. Jednak udział ocen negatywnych w przypadku produktów IT od maja 2004, a w przypadku usług telekomunikacyjnych od lutego 2005 r. nie przekracza 2, 5%, a więc uważa tak tylko kilkanaście spośród ponad 500 badanych firm. 7

8 Tab. 3.2.A. Zmiana dostępności produktów i usług IT Tab. 3.2.B. Zmiana dostępności usług telekomunikacyjnych 8

9 1.2. Efektywność inwestycji w IT Od listopada 2005 r. utrzymuje się dośd duże rozwarcie między udziałem odpowiedzi, według których inwestycje w IT są indyferentne dla przychodów oraz kosztów firmy(50-60% odpowiedzi), a opiniami pozytywnymi (26-27%) i negatywnymi. Od listopada 2005 r. udział opinii, że IT zmniejsza przychody firmy utrzymuje się poziomie 8-12%. W tym samym okresie od 15 do niemal 20% ankietowanych uważa, że IT nie wpływa na zmniejszenie kosztów firmy. Ponieważ mają do wyboru także odpowiedź neutralną, (którą w przypadku przychodów wybrało obecnie 63% ankietowanych a w przypadku kosztów ok. 53% respondentów), więc odpowiedź taka oznacza, że według nich IT jest złem koniecznym niezbyt zwiększając przychody, ale za to trochę bardziej zwiększając koszty. Tab. 3.3.A. Czy zasoby IT firmy przyczyniły się w minionym kwartale do zwiększenia przychodów? Jednak mimo niezmiennie ostrożnych ocen efektywności inwestycji w IT oba wyliczane na ich podstawie wskaźniki cząstkowe osiągnęły w swoich szeregach czasowych bardzo wysokie wartości. 9

10 Tab. 3.3.B. Czy zasoby IT firmy przyczyniły się w minionym kwartale do zmniejszenia kosztów? 1.3. Ocena zapotrzebowania na IT Bardzo ustabilizowały się od tego samego czasu (listopad 2005 r.) prognozy zapotrzebowania na IT. Niemal dokładnie na tym samym poziomie utrzymuje się udział prognoz i zapowiedzi optymistycznych (zwłaszcza dla branży komputerowej), że zapotrzebowanie na produkty i usługi IT a także na oprogramowanie się zwiększy w obu przypadkach odpowiadało tak ok. 50% ankietowanych. Niewiele mniej uważało w obu przypadkach (46-47%), że popyt pozostanie niezmienny, przy czym różnica udziału ocen pozytywnych i neutralnych jest trochę większa dla spodziewanego popytu na sprzęt i usługi (trochę ponad 5 punktów procentowych), niż dla popytu na oprogramowanie (nie przekracza 3 punktów procentowych). Zarówno w przypadku sprzętu i usług, jak i oprogramowania udział prognoz zakładających zmniejszenie popytu spadł do poziomu poniżej 4%. Takiemu rozkładowi odpowiedzi pozytywnych i negatywnych można zawdzięczad, że przy ogólnie dośd optymistycznej ocenie kondycji finansowej firmy (punkt 3.5) wartośd wskaźników cząstkowych dotyczących prognozowanego popytu na sprzęt IT osiągnęła wysoką (drugą w historii badania) wartośd, a w przypadku oprogramowania wyrównała dotychczasowy rekord osiągając maksimum. Wartości wskaźników odzwierciedlających prognozowane zapotrzebowanie są wysokie, chod ocena dostępności produktów IT (a więc ich cen, promocji itp.) jest nadal na dośd niskim poziomie(punkt 3.2), umiarkowanie optymistyczna pozostaje ocena efektywności inwestycji w IT. 10

11 Tab. 3.4.A. Przewidywany popyt na sprzęt i usługi IT w stosunku do ubiegłego kwartału Tab. 3.4.B. Przewidywany popyt na oprogramowanie w stosunku do ubiegłego kwartału 11

12 1.4. Kondynacja finansowa i wpływ otoczenia firmy W maju 2007 r. samoocena kondycji finansowej firm była trochę lepsza, niż w lutym, (wzrost udziału oceniających ją pozytywnie z ok. 43 do niemal 46%), chod nadal nieznacznie przeważa liczba ocen bez zmian (ok. 48%). Porównanie ze wskaźnikiem koniunktury z badania GUS z tego okresu 1 wskazuje, że banana przez nas grupa 520 firm z sektora MSP trochę bardziej optymistycznie ocenia sytuację, niż ogół firm badanych przez GUS. GUS określa co prawda swój wskaźnik oddzielnie dla poszczególnych sektorów przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu oraz 7 typów usług, trzeba też wziąd pod uwagę, że wskaźnik koniunktury GUS ma bardziej złożoną metodykę, niż prosta ocena kondycji finansowej firm z naszego badania, zawierając zarówno oceny sytuacji bieżącej (portfel zamówieo, płynnośd), jak i oceny perspektyw najbliższych miesięcy. Ogólnie jednak od 23 do 39% firm badanych przez GUS oceniało w maju koniunkturę pozytywnie, ok. 60% uważało stan za niezmieniony, 7-14% widziało pogorszenie koniunktury. Tymczasem w badaniu MSI Indeks już od sierpnia 2006 r. odsetek odpowiedzi pesymistycznych jest niższy niż 7% (obecnie trochę poniżej 6%). Tab. 3.5.A. Ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej firmy Najwyższą w historii wartośd osiągnął w niniejszej edycji wskaźnik cząstkowy będący współczynnikiem niezależności firm od ogólnej sytuacji politycznej i ekonomicznej. Chod udział firm odpowiadających, że wydarzenia bieżące nie mają wpływu na kondycję firmy trochę spadł w 1 12

13 stosunku do poprzedniego kwartału obecnie ok. 67% badanych firm odpowiada, że bieżące wydarzenia nie mają wpływu na ich pozycję, poprzednio ocen takich było ponad 70%. Jednak równocześnie zaobserwowad można wzrost z 6 do niemal 11% udziału odpowiedzi wpływ pozytywny, co jest powrotem do stanów wysokich takiej odpowiedzi (w historii badania maksymalny udział odpowiedzi pozytywnych dotąd tylko trzy razy przekroczył 10%). Wydaje się, że spadek udziału ocen neutralnych a także (nieznaczny) negatywnych jest wynikiem odczucia firm, że w sferach bezpośrednio ich dotyczących podatki, ZUS, zmiany innych regulacji (np. dośd niejasne jeszcze wyniki prac nad tzw. pakietem Kluski) nastąpiło pewne uspokojenie, nie widad też zagrożeo w postaci negatywnych wydarzeo ekonomicznych. Tab. 3.5.B. Wpływ bieżących wydarzeń ekonomicznych i politycznych na kondycję firmy 1. Pytanie dodatkowe 15. edycji Pytanie dodatkowe 15. edycji badania Czy przyjmując do pracy nowego pracownika sprawdzasz, czy napisał w swoim CV, że umie posługiwad się komputerem? było zbliżone do zadanego w edycji 12., w sierpniu 2006 r. Wtedy jednak pytano o oczekiwane od nowego pracownika umiejętności ze sfery IT, teraz natomiast o to, czy deklarowane podane przez niego umiejętności są w ogóle uwzględniane w ocenie kandydata do pracy. Jak widad z rozkładu odpowiedzi, umiejętności posługiwania się komputerem są uważane za istotne aż przez 52% ankietowanych, a dodatkowo 30% sprawdza, czy kandydat zawarł je w swojej aplikacji o pracę, mimo, że nie jest to umiejętnośd krytyczna z punktu widzenia jego przydatności na stanowisku. Trochę ponad 12% ankietowanych nie sprawdza takich informacji w 13

14 CV kandydata, zakładając, iż każdy dziś umie posługiwad się technologiami informacyjnymi w zakresie potrzebnym na zwykłym stanowisku biurowym. Natomiast niewielki udział odpowiedzi nie sprawdzam, bo jak nie umie, to przyuczy się w pracy (trochę powyżej 4%) i pomijalny (0,77%) udział wyboru nie sprawdzam, bo jak nie umie, to mogę go wysład na szkolenia świadczy o konsekwentnym podtrzymywaniu postaw wyrażonych we wspomnianym badaniu z sierpnia 2006 r., kiedy to ponad 88% ankietowanych oczekiwało od nowego pracownika umiejętności posługiwania się podstawowym oprogramowaniem do pracy biurowej, a tylko 6% ankietowanych zakładało, że jak nowy pracownik nie ma oczekiwanych umiejętności informatycznych, to go się wyszkoli w pracy. 30,38% 0,77% 4,42% 12,31% NIE SPRAWDZAM, nawet jak nie umie, to mogę wysład go na szkolenia... NIE SPRAWDZAM, nawet jak nie umie, to przyuczy się w pracy NIE SPRAWDZAM, uznaję, że każdy dzisiaj już umie posługiwad się komputerem 52,12% SPRAWDZAM i uważam to za istotne kryterium przy zatrudnieniu pracownika SPRAWDZAM, ale to nie jest krytyczna umiejętnośd przy kwalifikacji Tab Czy przyjmując do pracy nowego pracownika sprawdzasz, czy napisał w swoim CV, że umie posługiwać się komputerem? 14

15 1. MS Indeks wskaźnik koniunktury w listopadzie 2006 r. Do jednej z najwyższych w historii badania wartości wskaźnika ogólnego MS Indeks wynoszącej 2, 0 (wyższa była tylko w listopadzie 2006 r., osiągając 2, 01) przyczyniła się w bieżącej edycji przede wszystkim rekordowo wysoka wartośd wskaźnika niezależności od wydarzeo (będąca wspomnianym w p. 3.5 efektem odczucia firm, że w sferach bezpośrednio ich dotyczących nastąpiło uspokojenie) i wysokie wartości wskaźników cząstkowych dotyczących popytu na sprzęt (maksimum w historii badania) i oprogramowanie. Pytanie wskaźnik cząstkowy XI. II. V. VIII. XI. II. V. VIII. XI. II. V. VIII. XI II. V. Zmiana stanu zasobów IT w firmie 2,12 2,11 2,06 1,96 2,14 2,22 1,91 2,00 2,53 2,58 2,42 2,42 2,56 2,50 2,47 Dostępność produktów i usług IT 2,35 1,93 2,42 2,35 2,23 2,31 2,02 2,27 2,14 2,10 2,18 2,23 2,22 2,12 2,09 Dostępność usług telekomunikacyjnych 2,45 1,67 2,40 2,41 2,25 2,33 2,01 2,30 2,18 2,07 2,22 2,15 2,20 2,16 2,11 Wpływ inwestycji w IT na przychody 1,42 1,23 1,36 1,21 1,27 1,26 1,07 1,19 1,77 1,78 1,73 1,79 1,75 1,68 1,75 Wpływ inwestycji w IT na koszty 0,00 1,08 0,99 1,20 1,40 1,40 1,13 1,21 1,59 1,55 1,53 1,61 1,58 1,53 1,60 Spodziewany popyt na sprzęt i usługi IT 2,10 1,85 1,84 1,99 2,03 2,07 1,80 1,83 2,18 2,13 2,24 2,31 2,28 2,23 2,29 Spodziewany popyt na oprogramowanie 2,14 1,97 1,85 1,90 2,12 2,11 1,88 1,85 2,18 2,12 2,18 2,26 2,25 2,23 2,26 Sytuacja ekonomiczna firmy 1,68 1,53 1,82 1,70 1,64 1,59 1,45 1,85 1,90 1,86 1,97 2,07 2,16 2,12 2,15 Wpływ wydarzeń na kondycję firmy 0,27 0,46 0,73 0,93 0,64 0,88 0,60 1,05 0,95 0,90 1,03 1,13 1,12 1,16 1,25 Wskaźnik MSI 1,61 1,54 1,72 1,74 1,75 1,80 1,54 1,73 1,93 1,90 1,94 2,00 2,01 1,97 2,00 Tab Wskaźnik koniunktury MS Indeks 15

16 Wysokie wartości osiągnęły w swoich szeregach czasowych także oba wskaźniki dotyczące efektywności inwestycji w IT mimo niezmiennie sceptycznych ocen firm, przejawiających się w ogólnie niskiej wartości obu tych wskaźników w porównaniu z pozostałymi. Tomasz Kulisiewicz 16

17 Załącznik A. Metodyka badania i wyliczania wskaźnika MS Indeks W badaniu podstawowym ankietowani pytani są o ocenę zmiany zasobów w ich firmach w danym kwartale (w porównaniu do poprzedniego kwartału) i przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Swoje oceny i prognozy formułują poprzez określenie, czy dla danego czynnika/wielkości wystąpił (wystąpi) wzrost, spadek, albo brak zmiany, bądź, że dany czynnik ma wpływ pozytywny, negatywny lub jest obojętny dla danej sfery działalności firmy. Badanie bloku podstawowego analizuje bieżące, krótkoterminowe nastawienia i postawy ankietowanych przedsiębiorców. Dlatego prowadzone jest w układzie kwartalnym zdaniem autorów badane czynniki i nastawienia nie zmieniają się aż tak istotnie w okresach krótszych, np. miesięcznych. Z kolei pytania o odczucia czy nastawienia dotyczące okresów półrocznych mogłyby już byd zniekształcane przez psychologiczną tendencję do w miarę szczegółowego pamiętania i odwzorowywania w odpowiedziach zjawisk gospodarczych zachodzących w okresach krótszych niż pół roku. Pytania dotyczące odczud potaniało/bardziej dostępne/pozytywny wpływ, podrożało/mniej dostępne/negatywny wpływ, bez zmian/bez znaczenia odnoszone są do minionego kwartału, zaś pytania o plany czy kształtowanie się popytu lub zapotrzebowania do najbliższego kwartału. Omawiane nastawienia, postawy i oceny przedsiębiorców, dotyczące zastosowao technologii informacyjnych i plany wykorzystywania tych technologii agregowane są w postaci wskaźników cząstkowych. Im bardziej pozytywne jest nastawienie przedsiębiorców w danej sferze zastosowao IT, im większy ich zdaniem wpływ pozytywny danego czynnika, im lepsza ich ocena warunków działania lub kondycji finansowej firm, czy im wyraźniejsze plany inwestowania w technologie teleinformatyczne, tym wyższą wartośd przyjmuje dany wskaźnik cząstkowy. Ogólny obraz nastawieo daje natomiast wskaźnik syntetyczny MS Indeks, który jest średnią arytmetyczną wskaźników cząstkowych i który można traktowad, jako miarę optymizmu przedsiębiorców w ich postawach wobec zastosowao informatyki i teleinformatyki. Wskaźniki cząstkowe wyliczane są z rozkładów odpowiedzi na poszczególne pytania z przyporządkowaniem współczynników (wag). Wartości wag przyjęto tak, by dawały one czułośd wskaźników na zmiany zarówno w kierunku pozytywnym (przyrosty, poprawienie się kondycji lub warunków), jak i negatywnym: TAK / WIĘKSZE / PRZYROST / LEPIEJ; 10 punktów BEZ ZMIAN / BEZ WPŁYWU / BEZ ZNACZENIA; 5 punktów NIE / MNIEJSZE / UBYTEK / GORZEJ; 2 punkty 17

18 Załącznik B. PYTANIA ankietowe 15. edycji badania MS Indeksu 1. Czy w minionym kwartale nastąpiły zmiany zasobów informatycznych firmy (sprzęt, oprogramowanie)? przyrost bez zmian zmniejszenie 2. Czy produkty i usługi informatyczne są obecnie (w stosunku do poprzedniego kwartału): łatwiej dostępne (niższe ceny) bez zmian trudniej dostępne (wyższe ceny) 3. Czy usługi telekomunikacyjne są obecnie (w stosunku do poprzedniego kwartału): łatwiej dostępne (niższe ceny) bez zmian trudniej dostępne (wyższe ceny) 4. Czy minionym kwartale wyposażenie informatyczne firmy (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) przyczyniło się do zwiększenia przychodów firmy? TAK brak zmiany (lub nie można określid) NIE 5. Czy w minionym kwartale wyposażenie informatyczne firmy (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) przyczyniło się do zmniejszenia kosztów firmy? TAK brak zmiany (lub nie można określid) NIE 6. Czy przewidywany popyt (zapotrzebowanie) Paostwa firmy na sprzęt i usługi informatyczne (w stosunku do poprzedniego kwartału): będzie większy nie przewidujemy zmian będzie mniejszy 7. Czy przewidywany popyt (zapotrzebowanie) Paostwa firmy na oprogramowanie (w stosunku do poprzedniego kwartału): będzie większy nie przewidujemy zmian będzie mniejszy 18

19 8. Jak oceniają Paostwo ogólną sytuację ekonomiczną firmy (w stosunku do poprzedniego kwartału)? lepsza brak zmian gorsza 9. Jak oceniają Paostwo wpływ bieżących wydarzeo ekonomicznych i politycznych na kondycję firmy? pozytywny bez znaczenia negatywny Załącznik C. Pytanie dodatkowe 15. edycji (maj 2007) (Niewchodzące w skład wskaźnika MS Indeks) Czy przyjmując do pracy nowego pracownika sprawdzasz, czy napisał w swoim CV, że umie posługiwać się komputerem? NIE SPRAWDZAM, uznaję, że każdy dzisiaj już umie posługiwad się komputerem, NIE SPRAWDZAM, nawet jak nie umie, to przyuczy się w pracy, NIE SPRAWDZAM, nawet jak nie umie, to mogę wysład go na szkolenia, które są łatwo dostępne i tanie, bo współfinansowane przez Unię Europejską, SPRAWDZAM, ale to nie jest krytyczna umiejętnośd przy kwalifikacji, SPRAWDZAM i uważam to za istotne kryterium przy zatrudnieniu pracownika. 19

MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej 13. edycja, listopad 2006 r.

MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej 13. edycja, listopad 2006 r. MS INDEKS WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCTNEJ RAPORT Z 13. EDYCJI BADAŃ Raport z badania prowadzonego przez zespół Stowarzyszenia Komputer w Firmie : Założenia i koordynacja Robert Kamiński Wstęp i recenzja

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCZNEJ

WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCZNEJ MS INDEKS WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCZNEJ RAPORT Z 14. EDYCJI BADAO RAPORT Z BADANIA PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ STOWARZYSZENIA KOMPUTER W FIRMIE : Założenia i koordynacja Robert Kamioski Wstęp i recenzja

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa

Zakład Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa MSI WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCINEJ RAPORT Z 12. EDYCJI BADAŃ Raport z badania prowadzonego przez zespół Stowarzyszenia Komputer w Firmie : Założenia i koordynacja Robert Kamiński Wstęp i recenzja

Bardziej szczegółowo

MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej

MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej Raport z 16. edycji badań Raport z badania prowadzonego przez zespół Stowarzyszenia Komputer w Firmie : Założenia i koordynacja Robert Kamioski Wstęp i recenzja

Bardziej szczegółowo

MSI WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCZNEJ

MSI WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCZNEJ MSI WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCZNEJ RAPORT Z 11. EDYCJI BADAŃ Raport z badania prowadzonego przez zespół stowarzyszenia Komputer w Firmie : Założenia i koordynacja Robert Kamiński Wstęp i recenzja

Bardziej szczegółowo

MSI WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCZNEJ

MSI WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCZNEJ MSI WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCZNEJ RAPORT Z 10. EDYCJI BADAŃ Założenia i koordynacja Robert Kamiński Wstęp i recenzja dr Michał Goliński Analiza wyników Tomasz Kulisiewicz Badanie ankietowe IDG Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z 6. EDYCJI BADAŃ

RAPORT Z 6. EDYCJI BADAŃ MSI WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCZNEJ RAPORT Z 6. EDYCJI BADAŃ Założenia i koordynacja Robert Kamiński Opracowanie Tomasz Kulisiewicz Wstęp i recenzja dr Michał Goliński Badanie ankietowe Jolanta Zaręba

Bardziej szczegółowo

MSI wskaźnik koniunktury informatycznej. Raport z 4. edycji badań

MSI wskaźnik koniunktury informatycznej. Raport z 4. edycji badań MSI wskaźnik koniunktury informatycznej Raport z 4. edycji badań Założenia i koordynacja Robert Kamiński Opracowanie Tomasz Kulisiewicz Wstęp i recenzja dr Michał Goliński Badanie ankietowe Jolanta Zaręba

Bardziej szczegółowo

MSI WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCZNEJ

MSI WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCZNEJ MSI WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCZNEJ RAPORT Z 9. EDYCJI BADAŃ Założenia i koordynacja Robert Kamiński Opracowanie Tomasz Kulisiewicz Wstęp i recenzja dr Michał Goliński Badanie ankietowe IDG Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z 9. EDYCJI BADAŃ

RAPORT Z 9. EDYCJI BADAŃ MSI WSKAŹNIK KONIUNKTURY INFORMATYCZNEJ RAPORT Z 9. EDYCJI BADAŃ Założenia i koordynacja Robert Kamiński Opracowanie Tomasz Kulisiewicz Wstęp i recenzja dr Michał Goliński Badanie ankietowe IDG Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013

Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013 Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013 Źródło: Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Keralla Research na zlecenie EFL. Lipiec 2013 Prognozy słabszej kondycji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Barometr koniunktury Dolnego Śląska

Barometr koniunktury Dolnego Śląska Projekt pn. System zarządzania zmianą z wykorzystaniem barometru koniunktury jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA.POKL.08.01.02-02-003/11

Bardziej szczegółowo

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku

MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 2008 roku MSP INDEKS Monitoring małych i średnich przedsiębiorstw w IV kwartale 00 roku Agencja Badań Rynku OPINIA, styczeń 009 Spis treści Informacje o badaniu... Problematyka badania... Informacje o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2015 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Rok 2015 był kolejnym

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce

Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce Raport z V fali badania sektora MSP Warszawa, kwiecień 2013 Komentarz Dyrektora Generalnego Szanowni Państwo, Kwietniowa edycja naszego badania

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec września 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Wrzesień był kolejnym

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów branżowych

Analiza trendów branżowych Analiza trendów branżowych Handel Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy a informatyka

Małe i średnie firmy a informatyka Robert Kamiński Tomasz Kulisiewicz Małe i średnie firmy a informatyka MS Indeks wskaźnik koniunktury informatycznej PROGRES Warszawa 2007 Raport z badań prowadzonych przez zespół Stowarzyszenia Komputer

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata 4- Projekt Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013 Warszawa, sierpień 2013 BS/119/2013 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 19.01.2017 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online Do badania zostali

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskich firm dziś i w 2012 roku

Kondycja polskich firm dziś i w 2012 roku Warszawa, 3 października 2011 roku Badania nad Przedsiębiorstwem - wspólny projekt BCC i Instytutu GfK przeprowadzony w ramach Monitora Firm GfK Polonia Kondycja polskich firm dziś i w 2012 roku Jak przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku Raport Pracuj.pl RPS 2016 w liczbach 486 146 ofert pracy na portalu Pracuj.pl w 2016 r. 12% wzrost liczby ofert pracy w porównaniu z rokiem 2015 09 Najwięcej ofert

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w branży budowlanej

Koniunktura w branży budowlanej 0 Smart Investments Koniunktura w branży budowlanej Analiza: I półrocze 2011 r. vs I półrocze 2010 r. Sierpień 2011 Rentownośd projektów deweloperskich CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42

Bardziej szczegółowo

Ostrożny optymizm w branży ociepleń

Ostrożny optymizm w branży ociepleń 15 grudnia 2014 Informacja prasowa Ostrożny optymizm w branży ociepleń Wyniki VII fali badania TNS Polska nt. rynku ETICS w Polsce Wśród producentów systemów ociepleń obserwuje się polepszenie nastrojów

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Sezonowa korekta koniunktury

Sezonowa korekta koniunktury Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. Sezonowa korekta koniunktury Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno

Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno Badanie Keralla Research IV kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno Zasadniczo wzrósł optymizm przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec lutego 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W lutym bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 3q2016 Data publikacji: sierpień 2016 SKANER MŚP 1

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 3q2016 Data publikacji: sierpień 2016 SKANER MŚP 1 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 3q2016 Data publikacji: sierpień 2016 SKANER MŚP 1 Czym jest Skaner MŚP? Jak jest realizowany? Co go wyróżnia? SKANER MŚP 3Q2016 2 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata Załącznik nr 8 Sprawozdani z konsultacji społecznych Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2005-2006 1. Otrzymane ankiety zwrotne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa i uwarunkowania działania polskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu

Kondycja finansowa i uwarunkowania działania polskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu Rozdział i Kondycja finansowa i uwarunkowania działania polskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu Elżbieta Tarnawska 1 Streszczenie Celem niniejszej pracy jest analiza sytuacji polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych Opracowanie w ramach projektu: System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie mazowieckim. Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie mazowieckim. Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie mazowieckim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 8 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r. Warszawa, 214 8 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 214 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu

Bardziej szczegółowo

C z e r w i e c 26. E D Y C J A

C z e r w i e c 26. E D Y C J A C z e r w i e c 2014 26. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (Wskaźnik BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo