Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP"

Transkrypt

1 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP W tym rozdziale: Instalacja Windows XP Uruchamianie instalatora systemu Windows XP Instalator systemu prosi o informacje Po pierwszym restarcie: tryb tekstowy instalacji Po drugim restarcie: przeczytaj to koniecznie! Po trzecim restarcie W poprzednim rozdziale dowiedziałeś si, jakie działania musisz podj ć, zanim rozpoczniesz aktualizacj lub instalacj Windows XP. Oczywiście zanim przyst pisz do instalacji systemu, musisz zdecydować, czy b dziesz aktualizować bież cy system operacyjny do wersji Windows XP, czy też zainstalujesz system operacyjny od zera. W tym rozdziale dowiesz si, jak rozpocz ć proces instalacji, jak uruchomić Instalator systemu Windows XP i jakie informacje b d potrzebne podczas instalacji systemu. Jeśli już kiedyś przeprowadzałeś instalacj lub aktualizacj poprzednich wersji systemów Windows NT lub Windows 2000, wi kszość kroków wykonywanych podczas instalacji b dzie Ci znana, chociaż wygl d okien dialogowych b dzie inny niż pami tasz. Windows XP ma nowy interfejs użytkownika (z ang. graphical user interface GUI), który poznasz już podczas instalacji. ^gjmbm ^ ^ g ^ H j Dla potrzeb tego rozdziału wykorzystano system Windows XP Professional. Podczas instalacji w warunkach domowych wersji Windows XP Home Edition zauważysz, że wykonywane kroki będą bardzo podobne. Instalacja Windows XP Zanim zaczniesz instalować system Windows XP, sprawdź, czy istnieje możliwość aktualizacji bież cego systemu do wersji Windows XP. W tabeli 3.1 przedstawiono wersje systemów Windows oraz możliwość ich aktualizacji do systemu Windows XP.

2 66 Część I Architektura i instalacja Tabela 3.1. Wykaz systemów operacyjnych zgodnych z wersją Windows XP Professional Wersja systemu Windows 3.1 Windows 95 Windows 98/Windows 98 SE Windows Me Windows NT Workstation 3.51 Windows NT Workstation 4.0 Windows NT Server 4.0 Windows 2000 Professional Windows 2000 Server Windows XP Home Edition Możliwość uaktualnienia Nie Nie Tak Tak Nie Tak Nie Tak Nie* Tak * Nowa wersja systemu Windows XP Windows XP.NET która pojawi si na rynku w pierwszej połowie roku zapewni możliwość uaktualnienia systemu z wersji Windows 2000 Server Jeśli system, który aktualnie używasz, nie jest zgodny z wersj Windows XP, wtedy pozostaj dwie możliwości: albo zainstalujesz system Windows XP od zera, albo kupisz komputer z preinstalowan wersj systemu Windows XP. Jeśli w komputerze masz zainstalowany system, który zgodnie z tabel 3.1 można uaktualnić do wersji Windows XP, możesz uruchomić proces instalacji. Instalacja systemu Windows XP jest podzielona na kilka etapów. W pierwszym kroku Instalator systemu poprosi o podanie kilku informacji, a nast pnie rozpocznie proces kopiowania niektórych plików na dysk twardy. W kolejnym kroku system zrestartuje komputer uruchamiaj c go w trybie tekstowym (z ang. Text Mod Setup). Nast pnie pozwala wybrać rodzaj instalacji (nowa lub aktualizaca), oraz partycj dysku, na której b d zapisane pliki systemowe. Możesz utworzyć partycj na nieużywanych cz ściach dysku twardego, jak również usuwać i tworzyć partycj dysku podczas instalacji. Partycj mog być sformatowane w systemie FAT32 lub NTFS, system Windows XP obsługuje obydwa systemy zapisu plików. Jak opisano w kolejnych rozdziałach, jedną z zalet systemu plików NTFS, której nie mają systemy plików FAT i FAT32, jest zapewnienie wysokiego poziomu zabezpieczeń. Systemy plików FAT i FAT32 współpracują bardzo dobrze z systemami operacyjnymi w wersjach Windows 95/98/Me (nie obsługują one systemu NTFS). Przewagą systemu NTFS jest możliwość przydzielania praw użytkowników do poszczególnych zasobów i wysoki poziom bezpieczeństwa. Jeśli instalujesz system Windows XP na partycji, z której nie będą korzystały inne systemy operacyjne, zalecane jest użycie systemu NTFS pozwalającego na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa plików systemowych. Proces instalacji można rozpocz ć na trzy sposoby: uruchomienie systemu z dysku CD-ROM zawieraj cego pliki instalacyjne; włożenie dysku CD-ROM do nap du przy uruchomionym systemie Windows w wersji zgodnej z Windows XP, co spowoduje uruchomienie Instalatora systemu; uruchomienie instalatora z plików dost pnych w sieci lokalnej.

3 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 67 Możesz wybrać elementy systemu, które chcesz zainstalować, takie jak obsługa sieci lub modemu, ale można z tym poczekać do chwili, kiedy b dziesz konfigurować system. Możesz również, co jest niespotykane w innych systemach operacyjnych, tworzyć konta użytkowników lokalnych podczas instalacji systemu lub poczekać do zakończenia instalacji i uruchomić odpowiedni aplet z Panelu sterowania. Czas potrzebny do zainstalowania systemu jest zależny od sprz tu komputerowego, na jakim proces instalacji jest przeprowadzany. Niew tpliwie takie czynniki, jak pr dkość procesora oraz to, czy pliki instalacyjne znajduj si lokalnie na dysku CD-ROM, czy na dysku dost pnym przez sieć, b d miały ogromny wpływ na czas trwania instalacji. Można zakładać, że na standardowym komputerze spełniaj cym wymagania sprz towe systemu opisane w rozdziale 2. Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system" instalacja może potrwać około jednej godziny. W kilku kolejnych punktach zajmiemy si planem pracy, jaki powinieneś wykonać przed rozpocz ciem instalowania systemu Windows XP. Zapoznasz si również z Kreatorem transferu plików i ustawień (z ang. Files and Settings Transfer Wizarcf) i procesem automatycznej aktualizacji, które to narz dzia maj ułatwić poznanie nowego systemu operacyjnego lub komputera. Co to jest dynamiczna aktualizacja? Od momentu premiery nowego systemu operacyjnego do chwili rozpowszechnienia go wśród dużych rzesz użytkowników producenci sprz tu komputerowego (karty sieciowe, karty graficzne, itp.) tworz nowe sterowniki do swoich urz dzeń lub nowe wersje istniej cych sterowników przeznaczone dla potrzeb tego systemu. Może si również zdarzyć, że na rynku pojawiaj si nowe urz dzenia stworzone po premierze systemu operacyjnego i dlatego w plikach instalacyjnych nie ma sterowników do tych urz dzeń. Dynamiczna aktualizacja (z ang. Dynamie Update) wykorzystuje usług Windows Update i może być uruchamiana podczas instalacji systemu w celu pobrania nowych sterowników urz dzeń, jeśli s dost pne, z witryny Windows Update. Jeśli komputer podczas instalacji jest podł czony do Internelu, to użytkownik może skorzystać z usługi dynamicznej aktualizacji i sprawdzić, czy na witrynie Windows Update pojawiły si nowe sterowniki do posiadanego przez niego sprz tu. Usługa dynamicznej aktualizacji dost pna jest przez cały czas pracy systemu, dzi ki czemu można aktualizować sterowniki urz dzeń w każdej chwili. Wykorzystanie usługi dynamicznej aktualizacji zapewnia użytkownikowi dost p do najnowszych sterowników i programów koryguj cych, jakie pojawiły si od momentu wypuszczenia systemu operacyjnego na rynek. Co to jest Kreator transferu plików i ustawień? Jeśli instalujesz system Windows XP, możesz oszcz dzić troch czasu korzystaj c z Kreatora transferu plików i ustawień (z ang. Files and Settings Transfer Wizard). Pozwala on przenieść niektóre pliki i ustawienia aplikacji na nowy komputer za pomoc dyskietki, przenośnego dysku twardego lub sieci lokalnej. Kreator nie przeniesie samych aplikacji (b dziesz musiał zainstalować je samodzielnie), ale przeniesie ich ustawienia.

4 68 Część I Architektura i instalacja Kreator przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces zbierania danych na starym komputerze i przenoszenia ich na nowy. O ile kreator nie potrafi przenieść ustawień wszystkich aplikacji, to potrafi je przenieść dla wi kszości popularnych pakietów oprogramowania, jak np. Microsoft Office, pozwoli również na przeniesienie dodatkowo wybranych przez użytkownika katalogów i plików. Ustawienia konfiguracyjne nast puj cych aplikacji s przenoszone domyślnie: Internet Explorer; Outlook Express; Poł czenia telefoniczne; Ustawienia telefonu i modemu; Ułatwienia dost pu; Ustawienia standardowego pulpitu Windows 2000 (opcjonalnie); Wygaszacze ekranu; Czcionki; Opcje katalogów; Ustawienia Paska zadań; Ustawienia myszy i klawiatury; Ustawienia karty dźwi kowej; Ustawienia regionalne (ustawienia strefy czasowej); Ustawienia pakietu Microsoft Office; Ustawienia dysków sieciowych; Katalog Drukarki; Katalogi Moje dokumenty, Moje obrazy i Ulubione; Cookies. Jak widać, kreator pozwala zaoszcz dzić sporo czasu, jeśli przeprowadza instalacj systemu na nowym komputerze. Nie b dzie musiał spisywać kolejno wszystkich bież cych ustawień, a nast pnie konfigurować zgodnie z nimi systemu Windows XP na nowym komputerze. Windows 2000 Resource Kit zawierał, wywoływane z linii poleceń, narzędzie User State Migration Tool (USMT), które tworzyło pliki typu. inf przechowujące ustawienia i inne informacje. Administrator systemu może edytować ten plik, aby zmienić ustawienia i dane, które zostaną przeniesione na inny komputer. Nowsza wersja tego narzędzia będzie dostępna w systemie Windows XP, której będzie można używać w połączeniu z lub zamiast Kreatora transferu ustawień i plików ć\a celów migracji do nowego środowiska sprzętowego w dużych przedsiębiorstwach.

5 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 69 Zbieranie informacji z poprzedniego systemu operacyjnego Kreator transferu plików i ustawień to nowe narz dzie doł czone do systemu Windows XP, którego próżno szukać w starszych wersjach systemów operacyjnych Windows, jak na przykład Windows 98. Istniej dwa sposoby korzystania z kreatora w celu zebrania potrzebnych informacji ze starego komputera. Możesz uruchomić dysk instalacyjny CD systemu Windows XP na swoim starym komputerze, aby użyć kreatora lub za pomoc dysku instalacyjnego CD systemu Windows XP możesz utworzyć dyskietk, z której b dziesz uruchamiać kreatora. Dla potrzeb dużej sieci stworzenie wielu kopii dyskietek dla użytkowników b dzie rozwi zaniem prostszym, szczególnie jeśli posiadasz licencje systemu Windows XP, ale nie masz zbyt wielu egzemplarzy dysku instalacyjnego CD. W celu utworzenia dyskietki, z której uruchamiany b dzie kreator, wykonaj nast puj ce kroki: 1. Włóż dysk instalacyjny Windows XP do nap du CD-ROM komputera. Kiedy pojawi si menu, wybierz opcj Wykonaj zadania dodatkowe. 2. Z menu, które si pojawi, wybierz Transferuj pliki i ustawienia. W pierwszym oknie dialogowym Kreatora transferu plików i ustawień pojawi si opis jego funkcji. Kliknij przycisk Dalej. 3. Kreator uruchomi okno dialogowe z pytaniem, czy jest to nowy, czy stary komputer. Wybierz opcj Nowy komputer. 4. Pojawi si kolejne okno dialogowe z pytaniem, czy masz dysk instalacyjny CD. Wybierz opcj Chc utworzyć dysk kreatora w nast puj cej stacji dyków. Z rozwijalnego menu wybierz nap d dyskietek. Aplikacja Kreator transferu plików i ustawień mieści si na jednej dyskietce. Kliknij przycisk Dalej. 5. Włóż czyst dyskietk do nap du dyskietek i kliknij przycisk OK. Kreator przekopiuje potrzebne pliki na dyskietk. Kiedy dyskietka b dzie gotowa, kliknij przycisk Anuluj, aby zamkn ć okno kreatora. W ten sposób została utworzona dyskietka zawieraj ca aplikacj kreatora, której b dziesz mógł użyć na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w poprzednich wersjach. Aby użyć dyskietki kreatora, włóż j do nap du dyskietek swojego starego komputera i uruchom program FASTWiz.exe. Spowoduje to uruchomienie kreatora. Kreator wykryje, że został uruchomiony na komputerze z systemem operacyjnym innym niż Windows XP, wi c nie pojawi si okno dialogowe, tak jak w przypadku tworzenia dyskietki kreatora, z pytaniem czy to jest stary czy nowy komputer. Zamiast tego, po zamkni ciu okna powitalnego, aplikacja poprosi o wybranie metody, która ma być użyta do przesyłania plików. Oto dost pne metody: Dyskietka może być użyta, jeśli chcesz przenieść tylko ustawienia. Proces przenoszenia zarówno ustawień, jak i plików, b dzie wymagał kilku lub kilkunastu dyskietek, w zależności od ilości i rozmiaru plików, które chcesz przenieść. Inne może to być przenośny dysk twardy lub dysk sieciowy. W środowisku dużego przedsi biorstwa korzystanie z dysku sieciowego jest dobrym rozwi zaniem w przypadku przesyłania dużej ilości informacji.

6 70 Część I Architektura i instalacja Bezpośrednie poł czenie kablowe transfer odbywa si poprzez kabel ł cz cy porty równoległe komputerów Nast pnie kreator zapyta, co chcesz przenieść. Jak pokazano na rysunku 3.1, możesz zdecydować si, aby przenieść tylko ustawienia, tylko pliki lub zarówno ustawienia, jak i pliki. Rysunek 3.1. Kreator transferu plików i ustawień poprosi o podanie, jakiego rodzaju informacje mają być przeniesione na nowy komputer Co chcesz trantfeiować? Co chcesz transferować? < Jyfco (~ ł y k o piki C P>ki i ustawienia, /»\ Transler plików może wymagać duiei liczby dyskietek (~ Pozwól mi wybiać njettandaidową kstę plików i ustawień po keknięciu przycisku Dalej (da użytkowników zaawansowanych] W oparciu o bieżący wybór naste.puia.ce elementy zostanę, przetransferowane Ustawienia Drukarka i dyski sieciowe Mysz i klawiatura Opcie foideiów Opcje paska zadań Ustawienia dostępu Ustawienia piogramu Internet Expiorer Ustawienia regionalne Wybór wygaszacza ekranu Po dokonaniu wyboru, w prawym panelu okna pojawi si zestawienie elementów, które b d przenoszone. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces. Kreator przeczyta ustawienia systemu, a nast pnie przeniesie potrzebne informacje na dysk sieciowy lub poprosi o włożenie dyskietki do nap du, w zależności od tego, która metoda transferu plików została wybrana. Kreator poinformuje o zakończeniu transferu plików i ustawień. Nast pnie kliknij przycisk Zakończ. W ten sposób zapisane zostały informacje, które możesz teraz przenieść do nowego systemu Windows XP. Post puj zgodnie z poleceniami opisanymi w dalszej cz ści tego rozdziału, aby zainstalować system Windows XP. Po zakończeniu instalacji uruchom kreatora przez wybranie z menu Start/Wszystkie pro gramy/akcesoria/narz dzia systemowe/ Kreator transferu plików i ustawień. Po uruchomieniu kreator poprosi o podanie lokalizacji danych i przywróci ustawienia i dane, z których korzystałeś w poprzednim systemie. Usta kontrolna instalacji i aktualizacji Zanim uruchomisz Instalator systemu, upewnij si, że dokładnie przeczytałeś poprzedni rozdział. Instalacja lub aktualizacja systemu nie jest czymś, do czego można si zabierać bez odpowiedniego przygotowania. Jeśli coś pójdzie źle, b dzie potrzebna procedura awaryjna (taka jak pełna kopia bezpieczeństwa i zestaw dysków startowych lub awaryjnych dysków naprawczych) lub bardzo dobry życiorys, jeśli wykonujesz ten proces w pracy! Poniżej przedstawiono kilka punktów, których wykonanie jest niezwykle istotne przed uruchomieniem Instalatora systemu: Utwórz kopi bezpieczeństwa systemu. Jeśli nie ma takiej możliwości, przygotuj kopie bezpieczeństwa danych, których nie b dziesz mógł odzyskać w przypadku pojawienia si bł dów podczas instalacji.

7 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 71 Upewnij si, że Twój komputer spełnia minimalne wymagania systemu, takie jak pr dkość procesora czy rozmiar pami ci. Pozb dź si aplikacji i elementów systemu, których nie używasz. Pozwoli to na bardziej efektywne działanie kreatora instalacji. Sprawdź list zgodności sprz tu (HCL), dost pn pod adresem hitp://www. microsoft.com/hwdq/hcl/, aby upewnić si, że wszystkie zainstalowane urz dzenia s zgodne z Windows XP. Jeśli urz dzenia nie ma na liście HCL, powinieneś je wymienić na urz dzenie zgodne z systemem Windows XP lub pobrać z witryny producenta sprz tu sterowniki zgodne z nowym systemem. Zdefragmentuj partycj startow (zwykle jest to partycja CV) oraz partycj, na której masz zamiar zainstalować system Windows XP. Pami taj, że możesz tworzyć i usuwać partycj podczas instalacji systemu, wi c jeśli planujesz umieścić katalog główny systemu Windows XP na innej partycji niż partycja startowa, wystarczy, że poddasz procesowi defragmentacji jedynie partycj, na której zamierzasz zainstalować system. Przeprowadzenie defragmentacji dysków nie jest wymogiem systemu, a jedynie jednym ze sposobów przyspieszenia procesu instalacji. Sporz dź list wszystkich zainstalowanych elementów komputera i ich konfiguracji, np. rodzaj używanej karty sieciowej. Znajomość adresów przerwań i innych ustawień konfiguracyjnych b dzie bardzo przydatna w przypadku poszukiwania powodów złej pracy urz dzenia. Zamknij wszystkie okna aplikacji, jeśli uruchamiasz proces instalacji. Zamknij wszystkie aplikacje antywirusowe uruchomione na swoim komputerze. Niektóre z nich mog spowodować zawieszenie si procesu instalacji, szczególnie jeśli dokonujesz aktualizacji systemu z wersji Windows 95/98/Me. Trzymaj kciuki zawsze, jeśli nie wpisujesz akurat informacji potrzebnych podczas instalacji systemu. Dobrze, teraz jesteś gotów, aby uruchomić proces instalacji systemu Windows XP. Powodzenia! Uruchamianie instalatora systemu Windows XP Jak wspomniano wcześniej w tym rozdziale, instalator systemu Windows XP może zostać uruchomiony na kilka sposobów. W poprzednich wersjach systemów Windows NT i Windows 2000 mogłeś uruchomić proces instalacji systemu za pomoc dyskietki, która uruchamiała procedur instalacji, zbierała informacje o zainstalowanym sprz cie, a nast pnie rozpoczynała kopiowanie plików z dysku CD (lub z sieci). Taka opcja nie jest dost pna w Windows XP. Jeśli uruchomisz procedur instalacji z dysku CD, pojawi si pełnoekranowe menu, z którego b dziesz mógł wybrać opcje instalacji systemu Windows XP, przegl dania dysku CD lub wykonywania zadań dodatkowych.

8 72 Część I Architektura i instalacja Przed rozpoczęciem procesu instalacji lub aktualizacji systemu Windows XP sugeruję, aby wybrać opcję Przeglądaj dysk CD. Pozwoli to na znalezienie i przejrzenie plików Readlst.txt lub innych zawierające uaktualnienia, niedostępne w pierwszej wersji dysku CD z systemem Windows XP. W dals/.ej cz ści rozdziału omówimy szczegółowo sposoby uruchamiania instalatora systemu. Instalowanie systemu z dysku instalacyjnego Windows XP System operacyjny Windows XP jest sprzedawany na dyskach instalacyjnych CD-ROM. Wszystkie komputery nowego typu posiadaj możliwość uruchomienia systemu z nap du CD-ROM. Włóż dysk do nap du CD i wł cz komputer. Podczas startu komputer uruchomi program instalacyjny z dysku CD i na ekranie pojawi si okno Instalatora systemu. Specyfikacja El Torito Z pewnością wiesz, że BIOS standardowego komputera klasy PC rozpoczyna poszukiwanie sektora od napędu A: i kolejno przechodzi do dysku twardego. W 1995 roku opublikowano Specyfikację Formatu Startowej Płyty CD-ROM Wersja 1.0 (z ang. Bootable CD-ROM Format Specification Version 1.0) zwaną El Torito. Dostarcza ona producentom sprzętu komputerowego informacji potrzebnych do obsługi napędu dysku CD-ROM z możliwością uruchamiania z niego systemu. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, przeczytaj specyfikację dostępną pod adresem phoenix.com/resources/specs-cdrom.pdf. Musisz mieć zainstalowaną aplikację Adobe Acrobat Reader, aby czytać pliki w formacie.pdf. Uruchamianie instalatora systemu w poprzednich wersjach systemu Windows Nast puj ce systemy operacyjne mog być uaktualniane do wersji Windows XP: Windows 98 (wszystkie wersje); Windows Millennium Edition (Me); Windows NT 4.0 Workstation; Windows 2000 Professional; Windows XP (jeśli chcesz zainstalować drug kopi!). Jeśli w chwili obecnej używasz jednego z tych systemów operacyjnych, masz możliwość włożenia dysku instalacyjnego do nap du CD-ROM i uruchomienia Instalatora systemu. W przypadku gdy w komputerze aktywna jest opcja automatycznego uruchamiania aplikacji (z ang. Autorun), Instalator systemu zostanie uruchomiony automatycznie. W przeciwnym wypadku użyj Eksploratora Windows do zlokalizowania ikony Instalatora systemu. Plik Winnt32.exe uruchamiaj cy Instalatora systemu znajduje si w katalogu M386 na płycie instalacyjnej. Możesz dwukrotnie klikn ć ikon programu Setup w oknie Eksploratora Windows lub uruchomić program z linii poleceń wpisuj c nazw programu, podobnie jak uruchamiasz inne programy.

9 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 73 Opcja automatycznego uruchamiania aplikacji występuje w systemach Windows od wersji Windows 95 i Windows NT 4.0. Mówiąc najogólniej, jeśli napęd CD-ROM korzysta z 32-bitowego sterownika (dzięki czemu może wykryć, kiedy dysk CD jest włożony do napędu) i jeśli w katalogu głównym dysku CD znajduje się plik autorun.inf, to polecenia znajdujące się w tym pliku będą użyte w celu uruchomienia programu z dysku CD. Możesz zablokować opcję automatycznego uruchamiania aplikacji zmieniając odpowiednie wpisy w Rejestrze systemowym, co opisano w rozdziale 20., Rejestr systemu Windows XP". Uruchamianie Instalatora systemu przez połączenie sieciowe Jeśli administrator sieci udost pnił dysk sieciowy zawieraj cy pliki instalacyjne systemu Windows XP, możesz podł czyć si do udost pnionego zasobu i uruchomić Instalator systemu. Może si okazać, że administrator systemu użył innego katalogu niż standardowy katalog M386, dlatego upewnij si, że znasz pełn ścieżk dost pu do plików instalacyjnych. Chociaż nie ma możliwości aktualizacji systemów MS-DOS lub Windows 3.1 do systemu Windows XP, istnieje możliwość uruchomienia programu instalacyjnego w każdym z tych systemów. Na przykład w załączniku A opisane są kroki, które musisz wykonać, aby utworzyć dyskietkę startową systemu MS-DOS. Przy użyciu tej dyskietki możesz uruchomić komputer, przypiąć zasób w postaci katalogu sieciowego, na którym znajdują się pliki instalacyjne systemu Windows XP, i rozpocząć instalację systemu. Uruchamianie Instalatora systemu w systemach MS-DOS i Windows 3.1 odbywa się przy użyciu pliku winnt.exe. W systemach Windows 98, Windows Me i dowolnej wersji systemu Windows NT użyj programu winnt32.exe do uruchomienia Instalatora systemu. Gasimy światło, czyli instalacja bezobsługowa W sytuacji gdy musisz wykonać instalacj systemu na dużej ilości stacji roboczych, może si okazać zadaniem niezwykle m cz cym odwiedzenie każdej stacji, uruchomienie Instalatora systemu i czekanie na wyniki. W takiej sytuacji możesz uruchomić instalacj systemu w trybie bezobsługowym (z ang. Unattended Setup mod ). W tym celu musisz utworzyć plik odpowiedzi na pytania zadawane przez Instalator systemu. Płyta instalacyjna Windows XP zawiera przykład takiego pliku odpowiedzi o nazwie unattend.txt, którego możesz użyć nie tylko do odpowiadania na pytania Instalatora, ale również do konfiguracji aplikacji i sterowników używanych podczas instalacji. Wi cej informacji na temat trybu instalacji bezobsługowej znajdziesz w zał czniku A. Instalator systemu prosi o informacje Uruchomienie instalacji systemu Windows XP powoduje pojawienie si ekranu powitalnego Instalator systemu Windows Zapraszamy!, w którym należy, za pomoc listy rozwijanej, wybrać opcj aktualizacji lub instalacji nowego systemu operacyjnego, a nast pnie klikn ć przycisk Dalej, aby rozpocz ć instalacj lub aktualizacj.

10 74 Część I Architektura i instalacja Kolejne okno dialogowe jest bardzo ważne. Jest to Umowa licencyjna. Upewnij si, że przeczytałeś treść całej umowy, posługuj c si w tym celu paskiem przewijania. Kiedy jesteś gotowy, aby przejść do nast pnego kroku, zaznacz opcj Akceptuj umow i kliknij przycisk Dalej. Nast pne okno Klucz produktu to miejsce, gdzie powinieneś wprowadzić klucz dostarczony razem z dyskiem instalacyjnym systemu. Dla standardowych dysków dystrybucyjnych klucz składa si z 25 znaków wprowadzanych w pi ciu polach. Taki podział znaków pozwala na łatwiejsze wyszukanie bł du, jeśli został on popełniony podczas wprowadzania znaków z klawiatury. Po wprowadzeniu klucza produktu kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces instalacji systemu. Opcje instalacji Okno dialogowe, pokazane na rysunku 3.2, jest niezwykle istotne, gdyż pozwala ustawić nast puj ce opcje: Rysunek 3.2. Okno dialogowe pozwala na konfigurację opcji regionalnych i językowych, opcji ułatwień dostępu i opcji zaawansowanych Instalator systemu Windows Opcje instalacji Zmień język, ustaw opcje instalacji i ułatwień dostępu. 4> Aby przetrzeć lub zmientć domyślne opcie kopiowania i instalowana plików. kikni ptzycisk Opcje Jaawansowane. n f l c ^ l I I E ^ w Qpcje zaawansowane... Aby podczas instalacji korzystać ze specjalnych funkcji utatwieri dostępu, kicnij przycisk Opcp ul-atwień dostepa Opcje ułatwień dostępu.. Wybjeiz region i język podstawowy, którego chcesz używać [Polski j - j r ^amitam obtługę da jeżyków rachodnioezjatyckich Opcje regionalne i j zykowe; Opcje zaawansowane; Opcje ułatwień dost pu. Opcje regionalne i językowe Lista rozwijana Wybierz region i j zyk podstawowy, którego chcesz używać pozwala ustawić preferowany j zyk i region. Opcje regionalne i j zykowe pozwalaj na zmian sposobu wyświetlania liczb, dat, walut i godziny. Wybór j zyka i ustawień regionalnych jest dokonywany niezależnie, gdyż dla jednego j zyka może istnieć kilka różnych ustawień waluty, czasu, daty itd. Np. dla ustwień j zyka Angielski (United States) możesz mieć różne ustawienia wyświetlania liczb, dat, walut itd. Jeśli dokonałeś wyboru opcji regionalnych, kliknij przycisk OK.

11 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 75 Opcje zaawansowane Klikni cie przycisku Opcje zaawansowane powoduje pojawienie si okna dialogowego zawieraj cego kilka dost pnych do konfigurowania opcji. To okno dialogowe jest bardzo ważne, jeśli masz zamiar korzystać na swoim komputerze z konfiguracji wielosystemowej. Jeśli b dziesz korzystać z różnych systemów operacyjnych, powinieneś zaznaczyć pole opcji Chc wybrać liter dysku i partycj podczas procesu instalacji. Jest to ważne, ponieważ, jak wiesz z rozdziału 2., Microsoft zaleca instalowanie różnych wersji systemów operacyjnych na różnych partycjach, jeśli masz zamiar korzystać z konfiguracji wielosystemowej. Okno dialogowe pozwala wybrać lokalizacj dystrybucyjnych plików źródłowych. Zwykle jest to dysk CD lub udost pniany udział sieciowy. Możesz również zmienić nazw folderu, w którym b d zapisane pliki systemu operacyjnego. Domyślny folder to /WINDOWS. Możesz jednak zmienić nazw folderu systemowego, na przykład na AVINXP, co umożliwi Ci łatwe ustalenie systemu operacyjnego zainstalowanego na danej partycji, jeśli korzystasz z konfiguracji wielosystemowej. Szybszym sposobem wykonania instalacji jest przekopiowanie plików instalacyjnych na dysk twardy niż korzystanie z udziału sieciowego lub nap du CD-ROM. Możesz zaznaczyć pole opcji Kopiuj wszystkie pliki instalacyjne z dysku instalacyjnego CD na dysk twardy. Upewnij si, że masz wystarczaj c ilość wolnego miejsca na dysku twardym. Jeśli wybrałeś odpowiednie opcje w oknie dialogowym, kliknij przycisk OK. Opcje ułatwień dostępu Klikni cie przycisku Opcje ułatwień dost pu powoduje pojawienie si okna dialogowego, w którym możesz wybrać narz dzia ułatwień dost pu dost pne podczas instalacji. S to: Lupa powoduje powi kszenie obszarów ekranu, dzi ki czemu staj si one bardziej czytelne. Narrator odczytuje zawartość bież cego ekranu i jest przydatne dla osób, które maj problemy ze wzrokiem. Aby uaktywnić te narz dzia, zaznacz odpowiednie pole wyboru. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Nast pnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces instalacji. Dynamie Update Okno dialogowe Dynamie Update pozwala skorzystać z usługi o takiej samej nazwie. Jeśli instalujesz system Windows XP zaraz po pojawieniu si tego systemu na rynku, możesz pomin ć ten krok, szczególnie jeśli elementy komputera znajduj si na liście HCL. W takim wypadku zaznacz opcj Nie. W przeciwnym razie zaznacz opcj Tak i pobierz z Internetu najnowsze pliki instalacyjne. Kliknij przycisk Dalej.

12 76 Część I Architektura i instalacja Jeśli chcesz korzystać z usługi Dynamie Update, podczas instalacji systemu musisz mieć łącze stałe do Internetu. Nast pnie system zostanie automatycznie zamkni ty i ponownie uruchomiony w trybie tekstowym instalacji (z ang. Text Mod Setup). W trybie tekstowym instalator systemu musi zebrać informacje, wykryć zainstalowane elementy komputera i wykonać inne zadania, zanim ponownie b dzie mógł uruchomić komputer. Po pierwszym restarcie: tryb tekstowy instalacji Po uruchomieniu komputera Instalator systemu kopiuje niewielk ilość plików na dysk twardy, a nast pnie zamyka system i ponownie uruchamia komputer w trybie tekstowym, a nie tak jak zwykle w trybie graficznym. Instalator systemu musi zebrać informacje, wykryć zainstalowane elementy komputera i wykonać inne zadania w trybie tekstowym, zanim b dzie mógł ponownie uruchomić system w trybie graficznym. Pierwszym zadaniem, które instalator musi wykonać podczas tego etapu instalacji systemu, jest wykrycie zainstalowanych w komputerze dysków twardych. Jeśli korzystasz ze standardowego komputera PC z zainstalowanymi dyskami twardymi obsługiwanymi przez kontroler IDE (z ang. integrated drive eleetronies), to zostan one wykryte bezproblemowo przez Instalatora. Jeśli jednak korzystasz z dysków obsługiwanych przez kontroler SCSI lub tworz cych macierz dyskow RAJD (z ang. Redundant Array of Independent Disk), to po uruchomieniu komputera w dolnej cz ści ekranu pojawi si komunikat: Naciśnij klawisz F6, aby zainstalować sterownik SCSI lub RAID innej firmy... Naciśni cie klawisza F6 pozwoli zainstalować i skonfigurować sterowniki kontrolerów SCSI lub macierzy dyskowej. Opcja ta b dzie przydatna podczas instalacji systemu na serwerach, które obsługuj systemy dyskowe o dużej pojemności, krótkim czasie dost pu i dużej odporności na bł dy. Używaj c standardowego komputera PC, raczej nie b dziesz mieć okazji, aby wykorzystać t opcj. Podczas instalacji systemu w trybie tekstowym pojawi si kilka tekstowych menu opisanych w kolejnych punktach. Windows XP zapraszamy! Pierwsze menu pozwala wybrać pomi dzy instalacj systemu, napraw istniej cej instalacji systemu i zakończeniem pracy instalatora: Zapraszamy do programu instalacyjnego. Ta CZĘŚĆ pracy i n s t a l a t o r a przygotowuje system Microsoft<R> Windows<R> XP do ^uruchomienia na tym komputerze. * Aby rozpocząć instalację systemu Windows XP, naci ś n i j klawisz ENTER.

13 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 77 * Aby naprawić i s t n i e j ą c ą i n s t a l a c j ę systemu Windows XP przy użyciu Konsoli ^odzyskiwania, n a c i ś m j klawisz R. Aby zakończyć pracę I n s t a l a t o r a bez instalowania systemu Windows XP, n a c i ś m j ^klawisz F3. Aby kontynuować proces instalacji, naciśnij klawisz Enter. W dolnej cz ści ekranu zobaczysz informacj, że Instalator systemu szuka zainstalowanych poprzednich wersji systemu Windows. Wybór partycji Jeśli w pierwszej fazie instalacji systemu wybrałeś opcj wyboru partycji podczas instalacji, pojawi si menu zawieraj ce partycje dysków, które Instalator systemu wykrył w komputerze. Przy każdej partycji b dzie podana informacja o systemie plików (FAT, FAT32 lub NTFS), jaki wykorzystuje dana partycja, lub informacja, że dana partycja nie jest sformatowana. Lista b dzie również obejmowała obszary dysku nieb d ce cz ści żadnej partycji. Przy użyciu klawiszy T i 4 wybierz partycje, na której chcesz zainstalować system Windows XP. Nie musisz instalować systemu Windows XP na partycji C.\ jednak podczas instalacji systemu zostaną dokonane pewne zmiany na tej partycji. Jeśli instalujesz Windows XP w systemie z zainstalowaną wersją Windows 95/98/Me, utworzony zostanie plik BOOT.INI. Pozwoli on na uruchamianie jednego z zainstalowanych systemów, jeśli zdecydujesz się na korzystanie z konfiguracji wielosystemowej. Jeśli dokonujesz aktualizacji z poprzednich wersji systemu Windows, również zostanie utworzony plik BOOT.INI, ale nie będziesz miał możliwości wyboru jednego systemu operacyjnego podczas uruchamiania komputera. Jeśli wcześniej instalowałeś na tym komputerze system Windows NT, to plik BOOT.INI już istnieje i Instalator systemu dopisze do listy dostępnych systemów Windows XP. Jeśli wybrałeś partycje, na której b dziesz instalować system Windows XP, pojawi si kilka dost pnych do wyboru opcji. Oto menu, które si pojawi: Poniższa l i s t a przedstawia istniejące na tym komputerze partycje oraz obszar me ^ p r z y d z i e l o n y do żadnych p a r t y c j i. Używając klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ i STRZAŁKA W DÓŁ wybierz jeden z elementów l i s t y. * Aby zainstalować system Windows na wybranej p a r t y c j i, naciśnij ENTER. * Aby utworzyć partycje w obszarze nie podzielonym na partycje, n a c i ś m j klawisz C Aby usunąć wybraną p a r t y c j e, n a c i ś n i j klawisz D. Poniżej tego menu b dzie widoczna lista dost pnych partycji, po jednej w każdej linii. Jeśli chcesz usun ć partycje, możesz j później utworzyć na nowo. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcesz zmienić rozmiar partycji podczas instalacji systemu. Gdy wybierzesz opcj instalacji systemu Windows XP na partycji, na której zainstalowana jest wcześniejsza wersja systemu Windows, na ekranie pojawi si nast puj ca informacja:

14 78 Część I Architektura i instalacja Zażądano, aby system Windows XP Professional został zainstalowany na partycji. 1>na której jest zainstalowany inny system operacyjny. Zainstalowanie Windows XP ^Professional może zakłócić działanie systemu operacyjnego. Uwaga: Instalowanie wielu systemów operacyjnych na jednej partycji nie jest zalecane. *haby dowiedzieć się więcej na temat instalowania kilku systemów operacyjnych na jednym ^komputerze, odwiedź witrynę * Aby kontynuować instalację na wybranej partycji, naci śnij klawisz C. * Aby wybrać inną partycję. naci śnij klawisz ESC. Zanim przejdziemy dalej, przeanalizujmy problem dysków i partycji. Co to jest partycja? Pojedynczy dysk fizyczny może być podzielony na wi cej niż jedn partycj. W zasadzie partycja to obszar dysku, któremu przydzielona jest własna literka oznaczaj ca dysk. Pocz tkowo było to wykorzystywane, gdyż starsze wersje systemów Windows nie potrafiły zaadresować coraz wi kszych dysków pojawiaj cych si na rynku. Wi cej o dyskach i partycjach dowiesz si z rozdziału 18. Zarz dzanie dyskami i partycjami". Każda partycja utworzona na dysku twardym b dzie miała przydzielon własn liter, która b dzie wykorzystywana do odwoływania si do tej partycji. Należy pami tać, że literki reprezentuj ce poszczególne partycje mog reprezentować partycj obejmuj c cał dost pn przestrzeń na jednym dysku twardym lub jedn z kilku partycji na pojedynczym dysku twardym. Tworzenie wielu partycji to dobry sposób porz dkowania plików i aplikacji. Na przykład możesz utworzyć partycj jako dysk CV, na której przechowywany b dzie system operacyjny, a nast pnie jedn lub wi cej partycji do przechowywania danych. Ponieważ system operacyjny traktuje każd partycj jako osobny dysk, taki podział może ułatwić takie zadania, jak na przykład, tworzenie kopii zapasowych. Możesz zrobić jedn kopi zapasow dysku CV, zawieraj cego system operacyjny, a nast pnie b dziesz tworzyć kopie zapasowe tylko dysków D:, E: itd. przechowuj cych dane. Jeśli masz dysk twardy o dużej pojemności (60 GB lub wi cej), to tworzenie kopii zapasowej b dzie oznaczało tworzenie kopii całego dysku lub żmudne tworzenie kopii bezpieczeństwa poszczególnych katalogów, a nawet plików. Partycja startowa a partycja systemowa Jak wspomniano wcześniej, litera C jest zwykle przypisywana pierwszej tworzonej partycji. Główny rekord rozruchowy (z ang. master boot record MBR) jest tworzony w specjalnym sektorze dysku twardego i wykorzystywany przez BIOS podczas uruchamiania systemu z dysku twardego. Dlatego ta partycja jest nazwana party'ej startow. W systemie Windows XP (oraz w poprzednich wersjach systemów Windows NT/2000) kilka różnych plików jest obecnych na partycji startowej, mi dzy innymi BOOT.INI, zawieraj cy dane potrzebne do utworzenia menu wyboru systemu. Z menu tworzonego na podstawie zawartości pliku BOOT.INI możesz wybrać system, który chcesz uruchomić, jeśli korzystasz z konfiguracji wielosystemowej.

15 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 79 Nie oznacza to jednak, że musisz przechowywać katalog zawieraj cy wszystkie pliki systemowe Windows XP na dysku startowym. Zamiast tego możesz, jak opisano w punkcie Wybór partycji", wybrać dowoln partycj, na której b dziesz przechowywać pliki systemowe. Microsoft sugeruje, że dobrym rozwi zaniem jest przechowywanie plików systemowych różnych systemów operacyjnych na osobnych partycjach. Tworzenie i usuwanie partycji podczas instalacji systemu W punkcie Wybór partycji" dowiedziałeś si o dwóch dost pnych podczas instalacji opcjach pozwalaj cych na utworzenie na nowo partycji dysku twardego. Możesz nacisn ć klawisz C, aby utworzyć now partycj dysku, jeśli na dysku znajduje si obszar nieb d cy cz ści żadnej partycji, lub też możesz nacisn ć klawisz D, aby usun ć istniej c partycj, a nast pnie klawisz C, aby utworzyć now partycj na dost pnym obszarze. Jeśli wybrałeś opcj usuni cia istniej cej partycji, pojawi si nast puj ce menu: Zażądano, aby Instalator usuną") tę partycję G: Partycja5 [NTFS] 11727MB (11727MB wolnych) Na dysku Dysk 0 o identyfikatorze 0, magistrala 0 na atapi[mbr] * Aby usunąć tę partycję, naci śnij klawisz L. OSTRZEŻENIE: Wszystkie dane na t e j partycji zostaną utracone. * Aby powrócić do poprzedniego ekranu bez usuwania partycji, naciśnij klawisz ESC. Jeśli wybrałeś wolny obszar na dysku i nacisn łeś klawisz C, aby utworzyć now partycj, pojawi si nast puj ce menu: Zażądano, aby I n s t a l a t o r utworzył nową partycję na Dysk 58644MB 0 o identyfikatorze 0, "^magistrala 0 na atapi[mbr] * Aby utworzyć nową p a r t y c j ę, wpisz n i ż e j rozmiar i n a c i ś n i j klawisz ENTER. * Aby powrócić do poprzedniego ekranu nie tworząc p a r t y c j i, n a c i ś n i j klawisz ESC. Minimalny rozmiar nowej p a r t y c j i to 8 megabajtów (MB). Minimalny rozmiar nowej p a r t y c j i to megabajtów (MB). Utwórz partycję o rozmiarze (w MB): Możesz wprowadzić nowy rozmiar partycji lub skorzystać z domyślnego rozmiaru sugerowanego przez system. Po wprowadzeniu nowego rozmiaru lub aby zatwierdzić sugerowany rozmiar, naciśnij klawisz Enter. Nowa partycja zostanie utworzona i pojawi si kolejne menu pozwalaj ce wybrać, na której partycji ma zostać zainstalowany system Windows XP. Formatowanie partycji podczas instalacji Za pomoc klawiszy strzałka w dół i strzałka w gór wybierz partycj, na której ma zostać zainstalowany system Windows XP, i naciśnij klawisz Enter.

16 80 Część I Architektura i instalacja Pojawi si kolejny ekran w trybie tekstowym, który zaprezentuje wybran partycj. Jeśli partycja jest sformatowana i zawiera system plików, pojawi si nast puj ca informacja: D: Partycja2 [NTFS] MB (11727MB wolnych) Na 58644MB Dysk 0 o i d e n t y f i k a t o r z e 0, magistrala 0 na atapi [MBR]. OSTRZEŻENIE: Wszystkie dane na t e j p a r t y c j i zostaną utracone. Użyj klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ. I STRZAŁKA W DÓŁ. aby wybrać odpowiedni system plików, %>a następnie n a c i ś n i j klawisz ENTER. J e ś l i chcesz wybrać inną p a r t y c j ę dla systemu Windows XP P r o f e s s i o n a l. n a c i ś n i j ^ k l a w i s z ESC. Formatuj p a r t y c j ę stosując system plików NTFS (szybkie) Formatuj p a r t y c j ę stosując system plików FAT (szybkie) Formatuj p a r t y c j ę stosując system plików NTFS Formatuj p a r t y c j ę stosując system plików FAT Pozostaw bieżący system plików (bez zmian) Naciśnij klawisz ENTER. aby kontynuować Jaka jest różnica między klasycznym a szybkim formatowaniem? Podczas klasycznego formatowania na dysku zostają zapisane informacje wykorzystywane przez system plików (FAT lub NTFS) do przechowywania danych o katalogach. Szybkie formatowanie nie przechodzi przez ten czasochłonny proces, a jedynie usuwa wszystkie pliki z dysku. Jeśli jesteś pewien, że partycję Twojego dysku są w dobrej kondycji i nie zawierają uszkodzonych sektorów, to szybkie formatowanie będzie wystarczające. Natomiast jeśli masz więcej czasu i możesz poczekać, aż wykona się klasyczne formatowanie partycji, to będzie to z pewnością bezpieczniejsze rozwiązanie. Jeśli zmieniłeś zdanie w kwestii partycji, z której chcesz korzystać, naciśnij klawisz Ecs. aby powrócić do poprzedniego menu i wybrać inn partycj. Jeśli chcesz kontynuować, wybierz system plików, z jakiego chcesz korzystać na wybranej partycji. W zależności od rozmiaru partycji proces formatowania może zaj ć od kilku do kilkunastu minut. Nie musisz formatować partycji, która jest już sformatowana, chyba że (1) chcesz w ten sposób usun ć wszystkie pliki na tej partycji lub (2) chcesz zmienić system plików na tej partycji. Na przykład jeśli wybrałeś partycj, która jest sformatowana za pomoc systemu plików FAT32, a chcesz używać systemu NTFS, to możesz to zrobić wybieraj c odpowiedni opcj z menu. W rozdziale 18. Zarządzanie dyskami i partycjami" znajdziesz szczegółowe informacje o różnicach pomiędzy partycjami sformatowanymi przy użyciu systemów FAT i NTFS. Musisz pamiętać, że jedynie system NTFS pozwala na przydzielanie praw użytkowników na poziomie katalogów i plików. System plików FAT nie pozwala na przydzielanie praw do poszczególnych katalogów i plików. Jeśli masz zamiar korzystać z konfiguracji wielosystemowej z zainstalowanymi systemami Windows NT/2000/XP oraz Windows 95/98/Me, to partycję, na których znajdują się systemy w wersjach Windows 95/98/Me, muszą być sformatowane za pomocą systemu plików FAT lub FAT32, gdyż systemy operacyjne w tych wersjach nie obsługują systemu plików NTFS. Jest to kolejny powód, dla którego systemy operacyjne w różnych wersjach powinny być zainstalowane na osobnych partycjach dysku, aby można było używać systemu NTFS w systemach Windows NT/2OOO/XP oraz FAT dla pozostałych systemów.

17 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 81 Czas na kopiowanie plików na dysk twardy Po sformatowaniu partycji w dolnej cz ści ekranu pojawi si informacja, że Instalator systemu sprawdza dysk. Nast pnie system poinformuje, że przygotowuje list plików, które maj być skopiowane na dysk. Ponieważ dysk instalacyjny CD systemu Windows XP zawiera bardzo dużo plików przeznaczonych do konfiguracji różnego rodzaju elementów komputera, różnych producentów, które s zgodne z systemem XP, Instalator systemu nie musi kopiować wszystkich plików na dysk twardy. Zamiast tego na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy zainstalowanych elementów przygotowuje list plików, które b d potrzebne podczas dalszej cz ści instalacji systemu. Po zakończeniu generowania listy pojawi si kolejny ekran prezentuj cy post p procesu kopiowania plików na dysk twardy. Cierpliwości! Po zakończeniu kopiowania plików system automatycznie zrestartuje komputer. Po drugim resłarcie: przeczytaj to koniecznie! Po drugim restarcie pojawi si wiadomość, że Instalator systemu zbiera dodatkowe informacje, po czym pojawi si graficzny interfejs użytkownika. Ekran zostanie podzielony na dwa panele: lewy i prawy. W lewym panelu b dzie widoczna lista: Zbieranie informacji Aktualizacja dynamiczna Przygotowywanie instalacji Instalowanie Windows Finalizowanie instalacji Podczas wykonywania kolejnego kroku kolor tekstu, jakim opisany jest dany krok, zmieni si na pomarańczowy, a po zakończeniu kolejnych etapów instalacji przy odpowiednich pozycjach listy pole opcji b dzie zaznaczane na zielono. Dzi ki temu wiadomo, co w danej chwili robi Instalator systemu. W dolnej cz ści lewego panelu znajduje si informacja, jak długo jeszcze potrwa instalacja systemu, oraz pasek stanu prezentuj cy post p danego etapu instalacji. W prawym panelu b d si pojawiały informacje wprowadzaj ce w świat Windows XP. Każda z informacji b dzie prezentowana przez czas wystarczaj cy do jej przeczytania, po czym b dzie zast powana kolejn informacj. Pojawiaj ce si informacje maj powstrzymać użytkownika przed zaśni ciem podczas instalowania systemu.

18 82 Część I Architektura i instalacja Od zbierania informacji po finalizowanie instalacji Podczas tego etapu instalacji pojawi si kilka okien dialogowych pozwalaj cych na szczegółowe konfigurowanie niektórych opcji systemu. Opcje, które b dziesz konfigurować podczas instalacji, s opisane poniżej. Opcje regionalne i językowe Opcje regionalne i j zykowe pozwalaj na zmian sposobu wyświetlania liczb, dat, walut i godziny. Możesz także dodać obsług dla dodatkowych j zyków i zmienić ustawienie lokalizacji. Aby zmienić ustawienia, kliknij przycisk Dostosuj. Pojawi si okno Opcje regionalne i j zykowe składaj ce si z trzech zakładek Opcje regionalne, J zyki i Zaawansowane. Opcje regionalne Nie musisz konfigurować opcji regionalnych i językowych podczas instalowania systemu. Ustawienia te mogą być zmieniane również podczas pracy systemu przez uruchomienie odpowiedniej opcji w Panelu sterowania. Jeżeli nie jesteś pewien, w jaki sposób chcesz skonfigurować te opcje, podczas instalacji zostaw Ustawienia domyślne i wróć do nich już po zainstalowaniu systemu. Na rysunku 3.3 pokazano okno dialogowe Opcje regionalne i j zykowe z akty wn zakładk Opcje regionalne. Zwróć uwag, że jeśli zmienisz wybrany j zyk, to zmieniona zostanie również zawartość pól w sekcji Przykłady. Prezentuj one format, w jakim wyświetlane s liczby, waluty, data i godzina. W dolnej cz ści okna możesz rozwin ć list wyboru Lokalizacja, która ułatwia systemowi XP dostarczanie informacji lokalnych, takich jak wiadomości i pogoda. Rysunek 3.3. Okno dialogowe Opcje regionalne i językowe pozwala na szczegółowe ustawienie sposobu, w jaki będą wyświetlane opcje regionalne, takie jak waluta czy liczby Opcje regionalne i j zykowe Opcje regionalne Standardy i fonnaty J^iy. Zaawansowane Ta opcja wpływa rta sposób, w jaki niektóre prograrry formatką fciby. waluty daty i godzny Wybłer: elemert. aby dopasować jego prefereticje lub klfcnj przycisk Dostosn. a&y wybrać własne formaty: Przykłady Liczba 1234 Waluta Godzina: DaiaknSIka DsSsdluja: 2CC2C913 isw^jinia 2S32 at>y pcmćc ustugctn w dostarczaniu informacji lokalnych, takich jak wiadomości i pogoda, wyb*rz swoją ob Ik

19 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 83 Kliknij przycisk Dostosuj, jeśli chcesz zmienić format poszczególnych opcji, takich jak liczby czy waluta. Na rysunku 3.4 przedstawiono szczegó owe opcje dostępne podczas konfiguracji opcji regionalnych. Rysunek 3.4. Możesz wykorzystać okno Dostosuj opcje regionalne do szczegółowej konfiguracji poszczególnych opcji Dostosuj (>cje regionalne [ Liczby WaMa Godzna Data! Dodatnie' : i Symbol dziesiętny. j n r a :i C Sili Jjczba ca po symbolu dziesiętnym Symbol gtupowanla cyfr: typowanie cyfr SS Symbol inaku rranus <vmai tczb memnych: V^>'iv\wtl8nte zer *iodąrych; S e p f f B t o r ^ : Syatfim mar 5.7 Mefr/cme 5 i i OK i Aby zmienić ustawienia poszczególnych opcji, wybierz z listy rozwijanej znajdującej się przy nazwie opcji wymaganą wartość. Zakładka Języki Jak pokazano na rysunku 3.5, zak adka Języki pozwala zainstalować obs ugę dodatkowych języków oraz konfigurować opcje domyślnie wybranego języka. Rysunek 3.5. Zakładka Języki pozwala zainstalować obsługę dodatkowych języków Ustjgi tekstowe i.aby wyświetlić iub zmienić jciyta i metody, kt^ycfi moiia używać do wprowadianiatelcstj. klknij pnycjak Szciegćly Obsiuga ftzyfców docmcowych Większość języków fest nstalowaia damj-sfnie Aby imistaiować ]e.rai dodatkowe, zamąci ponliej odpowtedrie pole wyboru. Q] Zatnslakj: pfiki da ję^kón 1 o rloionq pwownj I języków i p«ownią od prawej do lewej faoinie itajakim)

20 84 Część I Architektura i instalacja Kliknij przycisk Szczegóły, aby wyświetlić lub zmienić j zyki i metody, których można używać do wprowadzania tekstu (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Okno dialogowe, w którym można wyświetlać lub zmieniać języki i metody używane do wprowadzania tekstu Usługi tekstowe i je/yki Ustawiana. Wybierz jsdan iianriblowanychjci^ów.tóórymabyii używany podczas uruchamiania kc-frputera Wytaerj potrzebie jalugi da każdego i języków wyświetiwrych na iście. UM pnycuków Doda) i Lkuń. aby srodyffcinać te te? Kla-malura. P o i * (program-,) Pojawi si okno Usługi tekstowe i j zyki zawieraj ce zakładk Ustawienia. Okno sekcji Zainstalowane usługi pokazuje zainstalowane typy klawiatury i j zyki. Aby zmienić typ klawiatury, kliknij przycisk Dodaj. W oknie Dodawanie j zyka możesz wybrać typ klawiatury, który chcesz wykorzystywać dla danego j zyka. Jeśli wybrałeś np. j zyk Angielski (Stany Zjednoczone), dost pne b d, mi dzy innymi, nast puj ce typy klawiatur: Amerykański (Dvoraka); Amerykański (Dvoraka dla lewor cznych); Amerykański (Dvoraka dla prawor cznych); Amerykański mi dzynarodowy. Zakładka Zaawansowane Zakładka zaawansowane umożliwiaj konfiguracj systemu dla programów nie obsługuj cych kodu Unicode. Z listy wyboru można wybrać j zyk, którego chce używać, a nast pnie tabele konwersji stron kodowych. Jeśli zakończyłeś konfigurowanie opcji w oknie Opcje regionalne i j zykowe, kliknij przycisk OK, aby kontynuować instalacj systemu. Personalizacja oprogramowania Standardowe okno dialogowe Spersonalizuj swoje oprogramowanie poprosi o podanie nazwiska oraz nazwy organizacji, do której należy. Podane informacje b d przechowywane

21 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 85 w rejestrze systemowym i b d podawane jako ustawienia domyślne podczas instalacji nowego oprogramowania. Możesz pozostawić pola Nazwisko i Organizacja puste, ale pami taj, że wprowadzenie danych podczas instalacji systemu pozwoli Ci zaoszcz dzić czas podczas instalowania kolejnych aplikacji. Kiedy zakończysz wprowadzanie danych, kliknij przycisk Dalej. Nazwa komputera i hasło administratora Okno dialogowe pozwalaj ce wybrać nazw komputera. Jeśli komputer jest podł czony do sieci, dowiedz si od administratora sieci, jakiej nazwy musisz używać. W polach Hasło administratora i Potwierdź hasło jest możliwość ustawienia hasła dla użytkownika o nazwie Administrator. Identyczne hasło należy wpisać w obu polach, ponieważ podczas wpisywania znaków s one zast powane kropkami. Dwukrotne wpisanie hasła gwarantuje, że hasło zapami tane przez Instalator systemu jest tym samym, które użytkownik chciał wprowadzić. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces instalacji. Ustawienia daty i godziny W tym oknie dialogowym można ustawić bież c dat i godzin. W polach pojawi si ustawienia domyślne, które możesz zmienić przy użyciu list rozwijanych. Aby na przykład zmienić dat, kliknij pole daty w sekcji Data i godzina, a nast pnie wybierz z kalendarza dat, któr chcesz ustawić w systemie. Sekcja Strefa czasowa pozwala na wybranie z listy wyboru odpowiedniej strefy. Rozwiń list i wybierz stref za pomoc suwaka, a nast pnie kliknij j. Jeśli chcesz, aby komputer automatycznie zmieniał ustawienia czasu z zimowego na letni i odwrotnie, zaznacz pole wyboru Automatycznie uwzgl dnij zmiany czasu. Kliknij przycisk Dalej. Ustawienia sieciowe Okno dialogowe pozwalaj ce wybrać konfiguracj sieciow komputera. Dost pne do wyboru opcje to Ustawienia standardowe i Ustawienia niestandardowe. Wybranie opcji Ustawienia standardowe powoduje, że instalator tworzy poł czenia sieciowe używaj c protokołu Klient sieci Microsoft Network, Udost pniania plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks, Harmonogramu pakietów QoS i protokołu transportowego TCP/IP z automatycznym adresowaniem. Wybranie opcji Ustawienia niestandardowe pozwala na r czne konfigurowanie składników sieciowych. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania sieci są podane w części IV niniejszej książki. Jeśli podczas instalacji systemu zdecydujesz się na ręczne konfigurowanie składników sieciowych, przeczytaj wcześniej rozdziały wchodzące w skład części 4. Jeśli dokonałeś wyboru, kliknij przycisk Dalej. Jeśli zaznaczyłeś opcj Ustawienia standardowe, pojawi si okno, w którym Instalator systemu poprosi o podanie nazwy domeny lub grupy roboczej, jeśli komputer miałby należeć do jednej z nich. Jeśli chcesz, aby

Czysta Instalacja systemu Windows XP

Czysta Instalacja systemu Windows XP Czysta Instalacja systemu Windows XP Polega na zainstalowaniu systemu na partycji, gdzie aktualnie nie znajduje się żadna inna wersja systemu Windows, z wyjątkiem tego, który nie działa poprawnie i chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 4 Wstęp 5 Co jest potrzebne? 6 Instalowanie w skrócie 6 Krok 1: Sprawdzenie uaktualnień 6 Krok 2: Otwarcie Asystenta Boot Camp 6 Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Omówienie procesu instalowania 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Co jest potrzebne? 5 Omówienie instalacji 5 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 5 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Temat: Administracja kontami użytkowników

Temat: Administracja kontami użytkowników Temat: Administracja kontami użytkowników Praca z hasłami Tworzenie hasła W zależności od wybranej metody tworzenia konta użytkownika lokalnego Windows XP daje możliwość utworzenia hasła użytkownika podczas

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Paragon HFS+ for Windows

Paragon HFS+ for Windows PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com Email sales@paragon-software.com Paragon

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

26 Informacje o komputerze

26 Informacje o komputerze 26 Informacje o komputerze Przenoszenie informacji do nowego komputera System operacyjny Microsoft Windows XP posiada program Kreator transferu ustawień i plików służący do przenoszenia danych z komputera

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu

Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu 84 Rozdział 7: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Laboratorium A: Zarządzanie mechanizmami odzyskiwania systemu Cele Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik będzie potrafił: Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Dostajemy wiele sygnałów od użytkowników portalu VISTA.PL w sprawie instalacji Windows Vista krok po kroku. W tym FAQ zajmę się przypadkiem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny USB?

Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny USB? 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak przygotować bootowalny nośnik instalacyjny Metoda 1 - Media Creation Tool Aby przygotować pendrive z instalatorem systemu Windows 10 należy pobrać narzędzie MediaCreationTool.

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Narzędzie konfiguracji rozruchu

Narzędzie konfiguracji rozruchu Narzędzie konfiguracji rozruchu 1. By skorzystać z narzędzia konfiguracji rozruchu na początek konieczne jest utworzenie płyty ratunkowej bądź wykorzystanie narzędzia IT Edition i uruchomienie maszyny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu:

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu: 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą ulubione filmy, zdjęcia w każdej chwili i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo