Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP"

Transkrypt

1 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP W tym rozdziale: Instalacja Windows XP Uruchamianie instalatora systemu Windows XP Instalator systemu prosi o informacje Po pierwszym restarcie: tryb tekstowy instalacji Po drugim restarcie: przeczytaj to koniecznie! Po trzecim restarcie W poprzednim rozdziale dowiedziałeś si, jakie działania musisz podj ć, zanim rozpoczniesz aktualizacj lub instalacj Windows XP. Oczywiście zanim przyst pisz do instalacji systemu, musisz zdecydować, czy b dziesz aktualizować bież cy system operacyjny do wersji Windows XP, czy też zainstalujesz system operacyjny od zera. W tym rozdziale dowiesz si, jak rozpocz ć proces instalacji, jak uruchomić Instalator systemu Windows XP i jakie informacje b d potrzebne podczas instalacji systemu. Jeśli już kiedyś przeprowadzałeś instalacj lub aktualizacj poprzednich wersji systemów Windows NT lub Windows 2000, wi kszość kroków wykonywanych podczas instalacji b dzie Ci znana, chociaż wygl d okien dialogowych b dzie inny niż pami tasz. Windows XP ma nowy interfejs użytkownika (z ang. graphical user interface GUI), który poznasz już podczas instalacji. ^gjmbm ^ ^ g ^ H j Dla potrzeb tego rozdziału wykorzystano system Windows XP Professional. Podczas instalacji w warunkach domowych wersji Windows XP Home Edition zauważysz, że wykonywane kroki będą bardzo podobne. Instalacja Windows XP Zanim zaczniesz instalować system Windows XP, sprawdź, czy istnieje możliwość aktualizacji bież cego systemu do wersji Windows XP. W tabeli 3.1 przedstawiono wersje systemów Windows oraz możliwość ich aktualizacji do systemu Windows XP.

2 66 Część I Architektura i instalacja Tabela 3.1. Wykaz systemów operacyjnych zgodnych z wersją Windows XP Professional Wersja systemu Windows 3.1 Windows 95 Windows 98/Windows 98 SE Windows Me Windows NT Workstation 3.51 Windows NT Workstation 4.0 Windows NT Server 4.0 Windows 2000 Professional Windows 2000 Server Windows XP Home Edition Możliwość uaktualnienia Nie Nie Tak Tak Nie Tak Nie Tak Nie* Tak * Nowa wersja systemu Windows XP Windows XP.NET która pojawi si na rynku w pierwszej połowie roku zapewni możliwość uaktualnienia systemu z wersji Windows 2000 Server Jeśli system, który aktualnie używasz, nie jest zgodny z wersj Windows XP, wtedy pozostaj dwie możliwości: albo zainstalujesz system Windows XP od zera, albo kupisz komputer z preinstalowan wersj systemu Windows XP. Jeśli w komputerze masz zainstalowany system, który zgodnie z tabel 3.1 można uaktualnić do wersji Windows XP, możesz uruchomić proces instalacji. Instalacja systemu Windows XP jest podzielona na kilka etapów. W pierwszym kroku Instalator systemu poprosi o podanie kilku informacji, a nast pnie rozpocznie proces kopiowania niektórych plików na dysk twardy. W kolejnym kroku system zrestartuje komputer uruchamiaj c go w trybie tekstowym (z ang. Text Mod Setup). Nast pnie pozwala wybrać rodzaj instalacji (nowa lub aktualizaca), oraz partycj dysku, na której b d zapisane pliki systemowe. Możesz utworzyć partycj na nieużywanych cz ściach dysku twardego, jak również usuwać i tworzyć partycj dysku podczas instalacji. Partycj mog być sformatowane w systemie FAT32 lub NTFS, system Windows XP obsługuje obydwa systemy zapisu plików. Jak opisano w kolejnych rozdziałach, jedną z zalet systemu plików NTFS, której nie mają systemy plików FAT i FAT32, jest zapewnienie wysokiego poziomu zabezpieczeń. Systemy plików FAT i FAT32 współpracują bardzo dobrze z systemami operacyjnymi w wersjach Windows 95/98/Me (nie obsługują one systemu NTFS). Przewagą systemu NTFS jest możliwość przydzielania praw użytkowników do poszczególnych zasobów i wysoki poziom bezpieczeństwa. Jeśli instalujesz system Windows XP na partycji, z której nie będą korzystały inne systemy operacyjne, zalecane jest użycie systemu NTFS pozwalającego na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa plików systemowych. Proces instalacji można rozpocz ć na trzy sposoby: uruchomienie systemu z dysku CD-ROM zawieraj cego pliki instalacyjne; włożenie dysku CD-ROM do nap du przy uruchomionym systemie Windows w wersji zgodnej z Windows XP, co spowoduje uruchomienie Instalatora systemu; uruchomienie instalatora z plików dost pnych w sieci lokalnej.

3 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 67 Możesz wybrać elementy systemu, które chcesz zainstalować, takie jak obsługa sieci lub modemu, ale można z tym poczekać do chwili, kiedy b dziesz konfigurować system. Możesz również, co jest niespotykane w innych systemach operacyjnych, tworzyć konta użytkowników lokalnych podczas instalacji systemu lub poczekać do zakończenia instalacji i uruchomić odpowiedni aplet z Panelu sterowania. Czas potrzebny do zainstalowania systemu jest zależny od sprz tu komputerowego, na jakim proces instalacji jest przeprowadzany. Niew tpliwie takie czynniki, jak pr dkość procesora oraz to, czy pliki instalacyjne znajduj si lokalnie na dysku CD-ROM, czy na dysku dost pnym przez sieć, b d miały ogromny wpływ na czas trwania instalacji. Można zakładać, że na standardowym komputerze spełniaj cym wymagania sprz towe systemu opisane w rozdziale 2. Zanim zaczniesz instalować lub aktualizować system" instalacja może potrwać około jednej godziny. W kilku kolejnych punktach zajmiemy si planem pracy, jaki powinieneś wykonać przed rozpocz ciem instalowania systemu Windows XP. Zapoznasz si również z Kreatorem transferu plików i ustawień (z ang. Files and Settings Transfer Wizarcf) i procesem automatycznej aktualizacji, które to narz dzia maj ułatwić poznanie nowego systemu operacyjnego lub komputera. Co to jest dynamiczna aktualizacja? Od momentu premiery nowego systemu operacyjnego do chwili rozpowszechnienia go wśród dużych rzesz użytkowników producenci sprz tu komputerowego (karty sieciowe, karty graficzne, itp.) tworz nowe sterowniki do swoich urz dzeń lub nowe wersje istniej cych sterowników przeznaczone dla potrzeb tego systemu. Może si również zdarzyć, że na rynku pojawiaj si nowe urz dzenia stworzone po premierze systemu operacyjnego i dlatego w plikach instalacyjnych nie ma sterowników do tych urz dzeń. Dynamiczna aktualizacja (z ang. Dynamie Update) wykorzystuje usług Windows Update i może być uruchamiana podczas instalacji systemu w celu pobrania nowych sterowników urz dzeń, jeśli s dost pne, z witryny Windows Update. Jeśli komputer podczas instalacji jest podł czony do Internelu, to użytkownik może skorzystać z usługi dynamicznej aktualizacji i sprawdzić, czy na witrynie Windows Update pojawiły si nowe sterowniki do posiadanego przez niego sprz tu. Usługa dynamicznej aktualizacji dost pna jest przez cały czas pracy systemu, dzi ki czemu można aktualizować sterowniki urz dzeń w każdej chwili. Wykorzystanie usługi dynamicznej aktualizacji zapewnia użytkownikowi dost p do najnowszych sterowników i programów koryguj cych, jakie pojawiły si od momentu wypuszczenia systemu operacyjnego na rynek. Co to jest Kreator transferu plików i ustawień? Jeśli instalujesz system Windows XP, możesz oszcz dzić troch czasu korzystaj c z Kreatora transferu plików i ustawień (z ang. Files and Settings Transfer Wizard). Pozwala on przenieść niektóre pliki i ustawienia aplikacji na nowy komputer za pomoc dyskietki, przenośnego dysku twardego lub sieci lokalnej. Kreator nie przeniesie samych aplikacji (b dziesz musiał zainstalować je samodzielnie), ale przeniesie ich ustawienia.

4 68 Część I Architektura i instalacja Kreator przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces zbierania danych na starym komputerze i przenoszenia ich na nowy. O ile kreator nie potrafi przenieść ustawień wszystkich aplikacji, to potrafi je przenieść dla wi kszości popularnych pakietów oprogramowania, jak np. Microsoft Office, pozwoli również na przeniesienie dodatkowo wybranych przez użytkownika katalogów i plików. Ustawienia konfiguracyjne nast puj cych aplikacji s przenoszone domyślnie: Internet Explorer; Outlook Express; Poł czenia telefoniczne; Ustawienia telefonu i modemu; Ułatwienia dost pu; Ustawienia standardowego pulpitu Windows 2000 (opcjonalnie); Wygaszacze ekranu; Czcionki; Opcje katalogów; Ustawienia Paska zadań; Ustawienia myszy i klawiatury; Ustawienia karty dźwi kowej; Ustawienia regionalne (ustawienia strefy czasowej); Ustawienia pakietu Microsoft Office; Ustawienia dysków sieciowych; Katalog Drukarki; Katalogi Moje dokumenty, Moje obrazy i Ulubione; Cookies. Jak widać, kreator pozwala zaoszcz dzić sporo czasu, jeśli przeprowadza instalacj systemu na nowym komputerze. Nie b dzie musiał spisywać kolejno wszystkich bież cych ustawień, a nast pnie konfigurować zgodnie z nimi systemu Windows XP na nowym komputerze. Windows 2000 Resource Kit zawierał, wywoływane z linii poleceń, narzędzie User State Migration Tool (USMT), które tworzyło pliki typu. inf przechowujące ustawienia i inne informacje. Administrator systemu może edytować ten plik, aby zmienić ustawienia i dane, które zostaną przeniesione na inny komputer. Nowsza wersja tego narzędzia będzie dostępna w systemie Windows XP, której będzie można używać w połączeniu z lub zamiast Kreatora transferu ustawień i plików ć\a celów migracji do nowego środowiska sprzętowego w dużych przedsiębiorstwach.

5 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 69 Zbieranie informacji z poprzedniego systemu operacyjnego Kreator transferu plików i ustawień to nowe narz dzie doł czone do systemu Windows XP, którego próżno szukać w starszych wersjach systemów operacyjnych Windows, jak na przykład Windows 98. Istniej dwa sposoby korzystania z kreatora w celu zebrania potrzebnych informacji ze starego komputera. Możesz uruchomić dysk instalacyjny CD systemu Windows XP na swoim starym komputerze, aby użyć kreatora lub za pomoc dysku instalacyjnego CD systemu Windows XP możesz utworzyć dyskietk, z której b dziesz uruchamiać kreatora. Dla potrzeb dużej sieci stworzenie wielu kopii dyskietek dla użytkowników b dzie rozwi zaniem prostszym, szczególnie jeśli posiadasz licencje systemu Windows XP, ale nie masz zbyt wielu egzemplarzy dysku instalacyjnego CD. W celu utworzenia dyskietki, z której uruchamiany b dzie kreator, wykonaj nast puj ce kroki: 1. Włóż dysk instalacyjny Windows XP do nap du CD-ROM komputera. Kiedy pojawi si menu, wybierz opcj Wykonaj zadania dodatkowe. 2. Z menu, które si pojawi, wybierz Transferuj pliki i ustawienia. W pierwszym oknie dialogowym Kreatora transferu plików i ustawień pojawi si opis jego funkcji. Kliknij przycisk Dalej. 3. Kreator uruchomi okno dialogowe z pytaniem, czy jest to nowy, czy stary komputer. Wybierz opcj Nowy komputer. 4. Pojawi si kolejne okno dialogowe z pytaniem, czy masz dysk instalacyjny CD. Wybierz opcj Chc utworzyć dysk kreatora w nast puj cej stacji dyków. Z rozwijalnego menu wybierz nap d dyskietek. Aplikacja Kreator transferu plików i ustawień mieści si na jednej dyskietce. Kliknij przycisk Dalej. 5. Włóż czyst dyskietk do nap du dyskietek i kliknij przycisk OK. Kreator przekopiuje potrzebne pliki na dyskietk. Kiedy dyskietka b dzie gotowa, kliknij przycisk Anuluj, aby zamkn ć okno kreatora. W ten sposób została utworzona dyskietka zawieraj ca aplikacj kreatora, której b dziesz mógł użyć na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w poprzednich wersjach. Aby użyć dyskietki kreatora, włóż j do nap du dyskietek swojego starego komputera i uruchom program FASTWiz.exe. Spowoduje to uruchomienie kreatora. Kreator wykryje, że został uruchomiony na komputerze z systemem operacyjnym innym niż Windows XP, wi c nie pojawi si okno dialogowe, tak jak w przypadku tworzenia dyskietki kreatora, z pytaniem czy to jest stary czy nowy komputer. Zamiast tego, po zamkni ciu okna powitalnego, aplikacja poprosi o wybranie metody, która ma być użyta do przesyłania plików. Oto dost pne metody: Dyskietka może być użyta, jeśli chcesz przenieść tylko ustawienia. Proces przenoszenia zarówno ustawień, jak i plików, b dzie wymagał kilku lub kilkunastu dyskietek, w zależności od ilości i rozmiaru plików, które chcesz przenieść. Inne może to być przenośny dysk twardy lub dysk sieciowy. W środowisku dużego przedsi biorstwa korzystanie z dysku sieciowego jest dobrym rozwi zaniem w przypadku przesyłania dużej ilości informacji.

6 70 Część I Architektura i instalacja Bezpośrednie poł czenie kablowe transfer odbywa si poprzez kabel ł cz cy porty równoległe komputerów Nast pnie kreator zapyta, co chcesz przenieść. Jak pokazano na rysunku 3.1, możesz zdecydować si, aby przenieść tylko ustawienia, tylko pliki lub zarówno ustawienia, jak i pliki. Rysunek 3.1. Kreator transferu plików i ustawień poprosi o podanie, jakiego rodzaju informacje mają być przeniesione na nowy komputer Co chcesz trantfeiować? Co chcesz transferować? < Jyfco (~ ł y k o piki C P>ki i ustawienia, /»\ Transler plików może wymagać duiei liczby dyskietek (~ Pozwól mi wybiać njettandaidową kstę plików i ustawień po keknięciu przycisku Dalej (da użytkowników zaawansowanych] W oparciu o bieżący wybór naste.puia.ce elementy zostanę, przetransferowane Ustawienia Drukarka i dyski sieciowe Mysz i klawiatura Opcie foideiów Opcje paska zadań Ustawienia dostępu Ustawienia piogramu Internet Expiorer Ustawienia regionalne Wybór wygaszacza ekranu Po dokonaniu wyboru, w prawym panelu okna pojawi si zestawienie elementów, które b d przenoszone. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces. Kreator przeczyta ustawienia systemu, a nast pnie przeniesie potrzebne informacje na dysk sieciowy lub poprosi o włożenie dyskietki do nap du, w zależności od tego, która metoda transferu plików została wybrana. Kreator poinformuje o zakończeniu transferu plików i ustawień. Nast pnie kliknij przycisk Zakończ. W ten sposób zapisane zostały informacje, które możesz teraz przenieść do nowego systemu Windows XP. Post puj zgodnie z poleceniami opisanymi w dalszej cz ści tego rozdziału, aby zainstalować system Windows XP. Po zakończeniu instalacji uruchom kreatora przez wybranie z menu Start/Wszystkie pro gramy/akcesoria/narz dzia systemowe/ Kreator transferu plików i ustawień. Po uruchomieniu kreator poprosi o podanie lokalizacji danych i przywróci ustawienia i dane, z których korzystałeś w poprzednim systemie. Usta kontrolna instalacji i aktualizacji Zanim uruchomisz Instalator systemu, upewnij si, że dokładnie przeczytałeś poprzedni rozdział. Instalacja lub aktualizacja systemu nie jest czymś, do czego można si zabierać bez odpowiedniego przygotowania. Jeśli coś pójdzie źle, b dzie potrzebna procedura awaryjna (taka jak pełna kopia bezpieczeństwa i zestaw dysków startowych lub awaryjnych dysków naprawczych) lub bardzo dobry życiorys, jeśli wykonujesz ten proces w pracy! Poniżej przedstawiono kilka punktów, których wykonanie jest niezwykle istotne przed uruchomieniem Instalatora systemu: Utwórz kopi bezpieczeństwa systemu. Jeśli nie ma takiej możliwości, przygotuj kopie bezpieczeństwa danych, których nie b dziesz mógł odzyskać w przypadku pojawienia si bł dów podczas instalacji.

7 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 71 Upewnij si, że Twój komputer spełnia minimalne wymagania systemu, takie jak pr dkość procesora czy rozmiar pami ci. Pozb dź si aplikacji i elementów systemu, których nie używasz. Pozwoli to na bardziej efektywne działanie kreatora instalacji. Sprawdź list zgodności sprz tu (HCL), dost pn pod adresem hitp://www. microsoft.com/hwdq/hcl/, aby upewnić si, że wszystkie zainstalowane urz dzenia s zgodne z Windows XP. Jeśli urz dzenia nie ma na liście HCL, powinieneś je wymienić na urz dzenie zgodne z systemem Windows XP lub pobrać z witryny producenta sprz tu sterowniki zgodne z nowym systemem. Zdefragmentuj partycj startow (zwykle jest to partycja CV) oraz partycj, na której masz zamiar zainstalować system Windows XP. Pami taj, że możesz tworzyć i usuwać partycj podczas instalacji systemu, wi c jeśli planujesz umieścić katalog główny systemu Windows XP na innej partycji niż partycja startowa, wystarczy, że poddasz procesowi defragmentacji jedynie partycj, na której zamierzasz zainstalować system. Przeprowadzenie defragmentacji dysków nie jest wymogiem systemu, a jedynie jednym ze sposobów przyspieszenia procesu instalacji. Sporz dź list wszystkich zainstalowanych elementów komputera i ich konfiguracji, np. rodzaj używanej karty sieciowej. Znajomość adresów przerwań i innych ustawień konfiguracyjnych b dzie bardzo przydatna w przypadku poszukiwania powodów złej pracy urz dzenia. Zamknij wszystkie okna aplikacji, jeśli uruchamiasz proces instalacji. Zamknij wszystkie aplikacje antywirusowe uruchomione na swoim komputerze. Niektóre z nich mog spowodować zawieszenie si procesu instalacji, szczególnie jeśli dokonujesz aktualizacji systemu z wersji Windows 95/98/Me. Trzymaj kciuki zawsze, jeśli nie wpisujesz akurat informacji potrzebnych podczas instalacji systemu. Dobrze, teraz jesteś gotów, aby uruchomić proces instalacji systemu Windows XP. Powodzenia! Uruchamianie instalatora systemu Windows XP Jak wspomniano wcześniej w tym rozdziale, instalator systemu Windows XP może zostać uruchomiony na kilka sposobów. W poprzednich wersjach systemów Windows NT i Windows 2000 mogłeś uruchomić proces instalacji systemu za pomoc dyskietki, która uruchamiała procedur instalacji, zbierała informacje o zainstalowanym sprz cie, a nast pnie rozpoczynała kopiowanie plików z dysku CD (lub z sieci). Taka opcja nie jest dost pna w Windows XP. Jeśli uruchomisz procedur instalacji z dysku CD, pojawi si pełnoekranowe menu, z którego b dziesz mógł wybrać opcje instalacji systemu Windows XP, przegl dania dysku CD lub wykonywania zadań dodatkowych.

8 72 Część I Architektura i instalacja Przed rozpoczęciem procesu instalacji lub aktualizacji systemu Windows XP sugeruję, aby wybrać opcję Przeglądaj dysk CD. Pozwoli to na znalezienie i przejrzenie plików Readlst.txt lub innych zawierające uaktualnienia, niedostępne w pierwszej wersji dysku CD z systemem Windows XP. W dals/.ej cz ści rozdziału omówimy szczegółowo sposoby uruchamiania instalatora systemu. Instalowanie systemu z dysku instalacyjnego Windows XP System operacyjny Windows XP jest sprzedawany na dyskach instalacyjnych CD-ROM. Wszystkie komputery nowego typu posiadaj możliwość uruchomienia systemu z nap du CD-ROM. Włóż dysk do nap du CD i wł cz komputer. Podczas startu komputer uruchomi program instalacyjny z dysku CD i na ekranie pojawi si okno Instalatora systemu. Specyfikacja El Torito Z pewnością wiesz, że BIOS standardowego komputera klasy PC rozpoczyna poszukiwanie sektora od napędu A: i kolejno przechodzi do dysku twardego. W 1995 roku opublikowano Specyfikację Formatu Startowej Płyty CD-ROM Wersja 1.0 (z ang. Bootable CD-ROM Format Specification Version 1.0) zwaną El Torito. Dostarcza ona producentom sprzętu komputerowego informacji potrzebnych do obsługi napędu dysku CD-ROM z możliwością uruchamiania z niego systemu. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, przeczytaj specyfikację dostępną pod adresem phoenix.com/resources/specs-cdrom.pdf. Musisz mieć zainstalowaną aplikację Adobe Acrobat Reader, aby czytać pliki w formacie.pdf. Uruchamianie instalatora systemu w poprzednich wersjach systemu Windows Nast puj ce systemy operacyjne mog być uaktualniane do wersji Windows XP: Windows 98 (wszystkie wersje); Windows Millennium Edition (Me); Windows NT 4.0 Workstation; Windows 2000 Professional; Windows XP (jeśli chcesz zainstalować drug kopi!). Jeśli w chwili obecnej używasz jednego z tych systemów operacyjnych, masz możliwość włożenia dysku instalacyjnego do nap du CD-ROM i uruchomienia Instalatora systemu. W przypadku gdy w komputerze aktywna jest opcja automatycznego uruchamiania aplikacji (z ang. Autorun), Instalator systemu zostanie uruchomiony automatycznie. W przeciwnym wypadku użyj Eksploratora Windows do zlokalizowania ikony Instalatora systemu. Plik Winnt32.exe uruchamiaj cy Instalatora systemu znajduje si w katalogu M386 na płycie instalacyjnej. Możesz dwukrotnie klikn ć ikon programu Setup w oknie Eksploratora Windows lub uruchomić program z linii poleceń wpisuj c nazw programu, podobnie jak uruchamiasz inne programy.

9 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 73 Opcja automatycznego uruchamiania aplikacji występuje w systemach Windows od wersji Windows 95 i Windows NT 4.0. Mówiąc najogólniej, jeśli napęd CD-ROM korzysta z 32-bitowego sterownika (dzięki czemu może wykryć, kiedy dysk CD jest włożony do napędu) i jeśli w katalogu głównym dysku CD znajduje się plik autorun.inf, to polecenia znajdujące się w tym pliku będą użyte w celu uruchomienia programu z dysku CD. Możesz zablokować opcję automatycznego uruchamiania aplikacji zmieniając odpowiednie wpisy w Rejestrze systemowym, co opisano w rozdziale 20., Rejestr systemu Windows XP". Uruchamianie Instalatora systemu przez połączenie sieciowe Jeśli administrator sieci udost pnił dysk sieciowy zawieraj cy pliki instalacyjne systemu Windows XP, możesz podł czyć si do udost pnionego zasobu i uruchomić Instalator systemu. Może si okazać, że administrator systemu użył innego katalogu niż standardowy katalog M386, dlatego upewnij si, że znasz pełn ścieżk dost pu do plików instalacyjnych. Chociaż nie ma możliwości aktualizacji systemów MS-DOS lub Windows 3.1 do systemu Windows XP, istnieje możliwość uruchomienia programu instalacyjnego w każdym z tych systemów. Na przykład w załączniku A opisane są kroki, które musisz wykonać, aby utworzyć dyskietkę startową systemu MS-DOS. Przy użyciu tej dyskietki możesz uruchomić komputer, przypiąć zasób w postaci katalogu sieciowego, na którym znajdują się pliki instalacyjne systemu Windows XP, i rozpocząć instalację systemu. Uruchamianie Instalatora systemu w systemach MS-DOS i Windows 3.1 odbywa się przy użyciu pliku winnt.exe. W systemach Windows 98, Windows Me i dowolnej wersji systemu Windows NT użyj programu winnt32.exe do uruchomienia Instalatora systemu. Gasimy światło, czyli instalacja bezobsługowa W sytuacji gdy musisz wykonać instalacj systemu na dużej ilości stacji roboczych, może si okazać zadaniem niezwykle m cz cym odwiedzenie każdej stacji, uruchomienie Instalatora systemu i czekanie na wyniki. W takiej sytuacji możesz uruchomić instalacj systemu w trybie bezobsługowym (z ang. Unattended Setup mod ). W tym celu musisz utworzyć plik odpowiedzi na pytania zadawane przez Instalator systemu. Płyta instalacyjna Windows XP zawiera przykład takiego pliku odpowiedzi o nazwie unattend.txt, którego możesz użyć nie tylko do odpowiadania na pytania Instalatora, ale również do konfiguracji aplikacji i sterowników używanych podczas instalacji. Wi cej informacji na temat trybu instalacji bezobsługowej znajdziesz w zał czniku A. Instalator systemu prosi o informacje Uruchomienie instalacji systemu Windows XP powoduje pojawienie si ekranu powitalnego Instalator systemu Windows Zapraszamy!, w którym należy, za pomoc listy rozwijanej, wybrać opcj aktualizacji lub instalacji nowego systemu operacyjnego, a nast pnie klikn ć przycisk Dalej, aby rozpocz ć instalacj lub aktualizacj.

10 74 Część I Architektura i instalacja Kolejne okno dialogowe jest bardzo ważne. Jest to Umowa licencyjna. Upewnij si, że przeczytałeś treść całej umowy, posługuj c si w tym celu paskiem przewijania. Kiedy jesteś gotowy, aby przejść do nast pnego kroku, zaznacz opcj Akceptuj umow i kliknij przycisk Dalej. Nast pne okno Klucz produktu to miejsce, gdzie powinieneś wprowadzić klucz dostarczony razem z dyskiem instalacyjnym systemu. Dla standardowych dysków dystrybucyjnych klucz składa si z 25 znaków wprowadzanych w pi ciu polach. Taki podział znaków pozwala na łatwiejsze wyszukanie bł du, jeśli został on popełniony podczas wprowadzania znaków z klawiatury. Po wprowadzeniu klucza produktu kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces instalacji systemu. Opcje instalacji Okno dialogowe, pokazane na rysunku 3.2, jest niezwykle istotne, gdyż pozwala ustawić nast puj ce opcje: Rysunek 3.2. Okno dialogowe pozwala na konfigurację opcji regionalnych i językowych, opcji ułatwień dostępu i opcji zaawansowanych Instalator systemu Windows Opcje instalacji Zmień język, ustaw opcje instalacji i ułatwień dostępu. 4> Aby przetrzeć lub zmientć domyślne opcie kopiowania i instalowana plików. kikni ptzycisk Opcje Jaawansowane. n f l c ^ l I I E ^ w Qpcje zaawansowane... Aby podczas instalacji korzystać ze specjalnych funkcji utatwieri dostępu, kicnij przycisk Opcp ul-atwień dostepa Opcje ułatwień dostępu.. Wybjeiz region i język podstawowy, którego chcesz używać [Polski j - j r ^amitam obtługę da jeżyków rachodnioezjatyckich Opcje regionalne i j zykowe; Opcje zaawansowane; Opcje ułatwień dost pu. Opcje regionalne i językowe Lista rozwijana Wybierz region i j zyk podstawowy, którego chcesz używać pozwala ustawić preferowany j zyk i region. Opcje regionalne i j zykowe pozwalaj na zmian sposobu wyświetlania liczb, dat, walut i godziny. Wybór j zyka i ustawień regionalnych jest dokonywany niezależnie, gdyż dla jednego j zyka może istnieć kilka różnych ustawień waluty, czasu, daty itd. Np. dla ustwień j zyka Angielski (United States) możesz mieć różne ustawienia wyświetlania liczb, dat, walut itd. Jeśli dokonałeś wyboru opcji regionalnych, kliknij przycisk OK.

11 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 75 Opcje zaawansowane Klikni cie przycisku Opcje zaawansowane powoduje pojawienie si okna dialogowego zawieraj cego kilka dost pnych do konfigurowania opcji. To okno dialogowe jest bardzo ważne, jeśli masz zamiar korzystać na swoim komputerze z konfiguracji wielosystemowej. Jeśli b dziesz korzystać z różnych systemów operacyjnych, powinieneś zaznaczyć pole opcji Chc wybrać liter dysku i partycj podczas procesu instalacji. Jest to ważne, ponieważ, jak wiesz z rozdziału 2., Microsoft zaleca instalowanie różnych wersji systemów operacyjnych na różnych partycjach, jeśli masz zamiar korzystać z konfiguracji wielosystemowej. Okno dialogowe pozwala wybrać lokalizacj dystrybucyjnych plików źródłowych. Zwykle jest to dysk CD lub udost pniany udział sieciowy. Możesz również zmienić nazw folderu, w którym b d zapisane pliki systemu operacyjnego. Domyślny folder to /WINDOWS. Możesz jednak zmienić nazw folderu systemowego, na przykład na AVINXP, co umożliwi Ci łatwe ustalenie systemu operacyjnego zainstalowanego na danej partycji, jeśli korzystasz z konfiguracji wielosystemowej. Szybszym sposobem wykonania instalacji jest przekopiowanie plików instalacyjnych na dysk twardy niż korzystanie z udziału sieciowego lub nap du CD-ROM. Możesz zaznaczyć pole opcji Kopiuj wszystkie pliki instalacyjne z dysku instalacyjnego CD na dysk twardy. Upewnij si, że masz wystarczaj c ilość wolnego miejsca na dysku twardym. Jeśli wybrałeś odpowiednie opcje w oknie dialogowym, kliknij przycisk OK. Opcje ułatwień dostępu Klikni cie przycisku Opcje ułatwień dost pu powoduje pojawienie si okna dialogowego, w którym możesz wybrać narz dzia ułatwień dost pu dost pne podczas instalacji. S to: Lupa powoduje powi kszenie obszarów ekranu, dzi ki czemu staj si one bardziej czytelne. Narrator odczytuje zawartość bież cego ekranu i jest przydatne dla osób, które maj problemy ze wzrokiem. Aby uaktywnić te narz dzia, zaznacz odpowiednie pole wyboru. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Nast pnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces instalacji. Dynamie Update Okno dialogowe Dynamie Update pozwala skorzystać z usługi o takiej samej nazwie. Jeśli instalujesz system Windows XP zaraz po pojawieniu si tego systemu na rynku, możesz pomin ć ten krok, szczególnie jeśli elementy komputera znajduj si na liście HCL. W takim wypadku zaznacz opcj Nie. W przeciwnym razie zaznacz opcj Tak i pobierz z Internetu najnowsze pliki instalacyjne. Kliknij przycisk Dalej.

12 76 Część I Architektura i instalacja Jeśli chcesz korzystać z usługi Dynamie Update, podczas instalacji systemu musisz mieć łącze stałe do Internetu. Nast pnie system zostanie automatycznie zamkni ty i ponownie uruchomiony w trybie tekstowym instalacji (z ang. Text Mod Setup). W trybie tekstowym instalator systemu musi zebrać informacje, wykryć zainstalowane elementy komputera i wykonać inne zadania, zanim ponownie b dzie mógł uruchomić komputer. Po pierwszym restarcie: tryb tekstowy instalacji Po uruchomieniu komputera Instalator systemu kopiuje niewielk ilość plików na dysk twardy, a nast pnie zamyka system i ponownie uruchamia komputer w trybie tekstowym, a nie tak jak zwykle w trybie graficznym. Instalator systemu musi zebrać informacje, wykryć zainstalowane elementy komputera i wykonać inne zadania w trybie tekstowym, zanim b dzie mógł ponownie uruchomić system w trybie graficznym. Pierwszym zadaniem, które instalator musi wykonać podczas tego etapu instalacji systemu, jest wykrycie zainstalowanych w komputerze dysków twardych. Jeśli korzystasz ze standardowego komputera PC z zainstalowanymi dyskami twardymi obsługiwanymi przez kontroler IDE (z ang. integrated drive eleetronies), to zostan one wykryte bezproblemowo przez Instalatora. Jeśli jednak korzystasz z dysków obsługiwanych przez kontroler SCSI lub tworz cych macierz dyskow RAJD (z ang. Redundant Array of Independent Disk), to po uruchomieniu komputera w dolnej cz ści ekranu pojawi si komunikat: Naciśnij klawisz F6, aby zainstalować sterownik SCSI lub RAID innej firmy... Naciśni cie klawisza F6 pozwoli zainstalować i skonfigurować sterowniki kontrolerów SCSI lub macierzy dyskowej. Opcja ta b dzie przydatna podczas instalacji systemu na serwerach, które obsługuj systemy dyskowe o dużej pojemności, krótkim czasie dost pu i dużej odporności na bł dy. Używaj c standardowego komputera PC, raczej nie b dziesz mieć okazji, aby wykorzystać t opcj. Podczas instalacji systemu w trybie tekstowym pojawi si kilka tekstowych menu opisanych w kolejnych punktach. Windows XP zapraszamy! Pierwsze menu pozwala wybrać pomi dzy instalacj systemu, napraw istniej cej instalacji systemu i zakończeniem pracy instalatora: Zapraszamy do programu instalacyjnego. Ta CZĘŚĆ pracy i n s t a l a t o r a przygotowuje system Microsoft<R> Windows<R> XP do ^uruchomienia na tym komputerze. * Aby rozpocząć instalację systemu Windows XP, naci ś n i j klawisz ENTER.

13 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 77 * Aby naprawić i s t n i e j ą c ą i n s t a l a c j ę systemu Windows XP przy użyciu Konsoli ^odzyskiwania, n a c i ś m j klawisz R. Aby zakończyć pracę I n s t a l a t o r a bez instalowania systemu Windows XP, n a c i ś m j ^klawisz F3. Aby kontynuować proces instalacji, naciśnij klawisz Enter. W dolnej cz ści ekranu zobaczysz informacj, że Instalator systemu szuka zainstalowanych poprzednich wersji systemu Windows. Wybór partycji Jeśli w pierwszej fazie instalacji systemu wybrałeś opcj wyboru partycji podczas instalacji, pojawi si menu zawieraj ce partycje dysków, które Instalator systemu wykrył w komputerze. Przy każdej partycji b dzie podana informacja o systemie plików (FAT, FAT32 lub NTFS), jaki wykorzystuje dana partycja, lub informacja, że dana partycja nie jest sformatowana. Lista b dzie również obejmowała obszary dysku nieb d ce cz ści żadnej partycji. Przy użyciu klawiszy T i 4 wybierz partycje, na której chcesz zainstalować system Windows XP. Nie musisz instalować systemu Windows XP na partycji C.\ jednak podczas instalacji systemu zostaną dokonane pewne zmiany na tej partycji. Jeśli instalujesz Windows XP w systemie z zainstalowaną wersją Windows 95/98/Me, utworzony zostanie plik BOOT.INI. Pozwoli on na uruchamianie jednego z zainstalowanych systemów, jeśli zdecydujesz się na korzystanie z konfiguracji wielosystemowej. Jeśli dokonujesz aktualizacji z poprzednich wersji systemu Windows, również zostanie utworzony plik BOOT.INI, ale nie będziesz miał możliwości wyboru jednego systemu operacyjnego podczas uruchamiania komputera. Jeśli wcześniej instalowałeś na tym komputerze system Windows NT, to plik BOOT.INI już istnieje i Instalator systemu dopisze do listy dostępnych systemów Windows XP. Jeśli wybrałeś partycje, na której b dziesz instalować system Windows XP, pojawi si kilka dost pnych do wyboru opcji. Oto menu, które si pojawi: Poniższa l i s t a przedstawia istniejące na tym komputerze partycje oraz obszar me ^ p r z y d z i e l o n y do żadnych p a r t y c j i. Używając klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ i STRZAŁKA W DÓŁ wybierz jeden z elementów l i s t y. * Aby zainstalować system Windows na wybranej p a r t y c j i, naciśnij ENTER. * Aby utworzyć partycje w obszarze nie podzielonym na partycje, n a c i ś m j klawisz C Aby usunąć wybraną p a r t y c j e, n a c i ś n i j klawisz D. Poniżej tego menu b dzie widoczna lista dost pnych partycji, po jednej w każdej linii. Jeśli chcesz usun ć partycje, możesz j później utworzyć na nowo. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcesz zmienić rozmiar partycji podczas instalacji systemu. Gdy wybierzesz opcj instalacji systemu Windows XP na partycji, na której zainstalowana jest wcześniejsza wersja systemu Windows, na ekranie pojawi si nast puj ca informacja:

14 78 Część I Architektura i instalacja Zażądano, aby system Windows XP Professional został zainstalowany na partycji. 1>na której jest zainstalowany inny system operacyjny. Zainstalowanie Windows XP ^Professional może zakłócić działanie systemu operacyjnego. Uwaga: Instalowanie wielu systemów operacyjnych na jednej partycji nie jest zalecane. *haby dowiedzieć się więcej na temat instalowania kilku systemów operacyjnych na jednym ^komputerze, odwiedź witrynę * Aby kontynuować instalację na wybranej partycji, naci śnij klawisz C. * Aby wybrać inną partycję. naci śnij klawisz ESC. Zanim przejdziemy dalej, przeanalizujmy problem dysków i partycji. Co to jest partycja? Pojedynczy dysk fizyczny może być podzielony na wi cej niż jedn partycj. W zasadzie partycja to obszar dysku, któremu przydzielona jest własna literka oznaczaj ca dysk. Pocz tkowo było to wykorzystywane, gdyż starsze wersje systemów Windows nie potrafiły zaadresować coraz wi kszych dysków pojawiaj cych si na rynku. Wi cej o dyskach i partycjach dowiesz si z rozdziału 18. Zarz dzanie dyskami i partycjami". Każda partycja utworzona na dysku twardym b dzie miała przydzielon własn liter, która b dzie wykorzystywana do odwoływania si do tej partycji. Należy pami tać, że literki reprezentuj ce poszczególne partycje mog reprezentować partycj obejmuj c cał dost pn przestrzeń na jednym dysku twardym lub jedn z kilku partycji na pojedynczym dysku twardym. Tworzenie wielu partycji to dobry sposób porz dkowania plików i aplikacji. Na przykład możesz utworzyć partycj jako dysk CV, na której przechowywany b dzie system operacyjny, a nast pnie jedn lub wi cej partycji do przechowywania danych. Ponieważ system operacyjny traktuje każd partycj jako osobny dysk, taki podział może ułatwić takie zadania, jak na przykład, tworzenie kopii zapasowych. Możesz zrobić jedn kopi zapasow dysku CV, zawieraj cego system operacyjny, a nast pnie b dziesz tworzyć kopie zapasowe tylko dysków D:, E: itd. przechowuj cych dane. Jeśli masz dysk twardy o dużej pojemności (60 GB lub wi cej), to tworzenie kopii zapasowej b dzie oznaczało tworzenie kopii całego dysku lub żmudne tworzenie kopii bezpieczeństwa poszczególnych katalogów, a nawet plików. Partycja startowa a partycja systemowa Jak wspomniano wcześniej, litera C jest zwykle przypisywana pierwszej tworzonej partycji. Główny rekord rozruchowy (z ang. master boot record MBR) jest tworzony w specjalnym sektorze dysku twardego i wykorzystywany przez BIOS podczas uruchamiania systemu z dysku twardego. Dlatego ta partycja jest nazwana party'ej startow. W systemie Windows XP (oraz w poprzednich wersjach systemów Windows NT/2000) kilka różnych plików jest obecnych na partycji startowej, mi dzy innymi BOOT.INI, zawieraj cy dane potrzebne do utworzenia menu wyboru systemu. Z menu tworzonego na podstawie zawartości pliku BOOT.INI możesz wybrać system, który chcesz uruchomić, jeśli korzystasz z konfiguracji wielosystemowej.

15 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 79 Nie oznacza to jednak, że musisz przechowywać katalog zawieraj cy wszystkie pliki systemowe Windows XP na dysku startowym. Zamiast tego możesz, jak opisano w punkcie Wybór partycji", wybrać dowoln partycj, na której b dziesz przechowywać pliki systemowe. Microsoft sugeruje, że dobrym rozwi zaniem jest przechowywanie plików systemowych różnych systemów operacyjnych na osobnych partycjach. Tworzenie i usuwanie partycji podczas instalacji systemu W punkcie Wybór partycji" dowiedziałeś si o dwóch dost pnych podczas instalacji opcjach pozwalaj cych na utworzenie na nowo partycji dysku twardego. Możesz nacisn ć klawisz C, aby utworzyć now partycj dysku, jeśli na dysku znajduje si obszar nieb d cy cz ści żadnej partycji, lub też możesz nacisn ć klawisz D, aby usun ć istniej c partycj, a nast pnie klawisz C, aby utworzyć now partycj na dost pnym obszarze. Jeśli wybrałeś opcj usuni cia istniej cej partycji, pojawi si nast puj ce menu: Zażądano, aby Instalator usuną") tę partycję G: Partycja5 [NTFS] 11727MB (11727MB wolnych) Na dysku Dysk 0 o identyfikatorze 0, magistrala 0 na atapi[mbr] * Aby usunąć tę partycję, naci śnij klawisz L. OSTRZEŻENIE: Wszystkie dane na t e j partycji zostaną utracone. * Aby powrócić do poprzedniego ekranu bez usuwania partycji, naciśnij klawisz ESC. Jeśli wybrałeś wolny obszar na dysku i nacisn łeś klawisz C, aby utworzyć now partycj, pojawi si nast puj ce menu: Zażądano, aby I n s t a l a t o r utworzył nową partycję na Dysk 58644MB 0 o identyfikatorze 0, "^magistrala 0 na atapi[mbr] * Aby utworzyć nową p a r t y c j ę, wpisz n i ż e j rozmiar i n a c i ś n i j klawisz ENTER. * Aby powrócić do poprzedniego ekranu nie tworząc p a r t y c j i, n a c i ś n i j klawisz ESC. Minimalny rozmiar nowej p a r t y c j i to 8 megabajtów (MB). Minimalny rozmiar nowej p a r t y c j i to megabajtów (MB). Utwórz partycję o rozmiarze (w MB): Możesz wprowadzić nowy rozmiar partycji lub skorzystać z domyślnego rozmiaru sugerowanego przez system. Po wprowadzeniu nowego rozmiaru lub aby zatwierdzić sugerowany rozmiar, naciśnij klawisz Enter. Nowa partycja zostanie utworzona i pojawi si kolejne menu pozwalaj ce wybrać, na której partycji ma zostać zainstalowany system Windows XP. Formatowanie partycji podczas instalacji Za pomoc klawiszy strzałka w dół i strzałka w gór wybierz partycj, na której ma zostać zainstalowany system Windows XP, i naciśnij klawisz Enter.

16 80 Część I Architektura i instalacja Pojawi si kolejny ekran w trybie tekstowym, który zaprezentuje wybran partycj. Jeśli partycja jest sformatowana i zawiera system plików, pojawi si nast puj ca informacja: D: Partycja2 [NTFS] MB (11727MB wolnych) Na 58644MB Dysk 0 o i d e n t y f i k a t o r z e 0, magistrala 0 na atapi [MBR]. OSTRZEŻENIE: Wszystkie dane na t e j p a r t y c j i zostaną utracone. Użyj klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ. I STRZAŁKA W DÓŁ. aby wybrać odpowiedni system plików, %>a następnie n a c i ś n i j klawisz ENTER. J e ś l i chcesz wybrać inną p a r t y c j ę dla systemu Windows XP P r o f e s s i o n a l. n a c i ś n i j ^ k l a w i s z ESC. Formatuj p a r t y c j ę stosując system plików NTFS (szybkie) Formatuj p a r t y c j ę stosując system plików FAT (szybkie) Formatuj p a r t y c j ę stosując system plików NTFS Formatuj p a r t y c j ę stosując system plików FAT Pozostaw bieżący system plików (bez zmian) Naciśnij klawisz ENTER. aby kontynuować Jaka jest różnica między klasycznym a szybkim formatowaniem? Podczas klasycznego formatowania na dysku zostają zapisane informacje wykorzystywane przez system plików (FAT lub NTFS) do przechowywania danych o katalogach. Szybkie formatowanie nie przechodzi przez ten czasochłonny proces, a jedynie usuwa wszystkie pliki z dysku. Jeśli jesteś pewien, że partycję Twojego dysku są w dobrej kondycji i nie zawierają uszkodzonych sektorów, to szybkie formatowanie będzie wystarczające. Natomiast jeśli masz więcej czasu i możesz poczekać, aż wykona się klasyczne formatowanie partycji, to będzie to z pewnością bezpieczniejsze rozwiązanie. Jeśli zmieniłeś zdanie w kwestii partycji, z której chcesz korzystać, naciśnij klawisz Ecs. aby powrócić do poprzedniego menu i wybrać inn partycj. Jeśli chcesz kontynuować, wybierz system plików, z jakiego chcesz korzystać na wybranej partycji. W zależności od rozmiaru partycji proces formatowania może zaj ć od kilku do kilkunastu minut. Nie musisz formatować partycji, która jest już sformatowana, chyba że (1) chcesz w ten sposób usun ć wszystkie pliki na tej partycji lub (2) chcesz zmienić system plików na tej partycji. Na przykład jeśli wybrałeś partycj, która jest sformatowana za pomoc systemu plików FAT32, a chcesz używać systemu NTFS, to możesz to zrobić wybieraj c odpowiedni opcj z menu. W rozdziale 18. Zarządzanie dyskami i partycjami" znajdziesz szczegółowe informacje o różnicach pomiędzy partycjami sformatowanymi przy użyciu systemów FAT i NTFS. Musisz pamiętać, że jedynie system NTFS pozwala na przydzielanie praw użytkowników na poziomie katalogów i plików. System plików FAT nie pozwala na przydzielanie praw do poszczególnych katalogów i plików. Jeśli masz zamiar korzystać z konfiguracji wielosystemowej z zainstalowanymi systemami Windows NT/2000/XP oraz Windows 95/98/Me, to partycję, na których znajdują się systemy w wersjach Windows 95/98/Me, muszą być sformatowane za pomocą systemu plików FAT lub FAT32, gdyż systemy operacyjne w tych wersjach nie obsługują systemu plików NTFS. Jest to kolejny powód, dla którego systemy operacyjne w różnych wersjach powinny być zainstalowane na osobnych partycjach dysku, aby można było używać systemu NTFS w systemach Windows NT/2OOO/XP oraz FAT dla pozostałych systemów.

17 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 81 Czas na kopiowanie plików na dysk twardy Po sformatowaniu partycji w dolnej cz ści ekranu pojawi si informacja, że Instalator systemu sprawdza dysk. Nast pnie system poinformuje, że przygotowuje list plików, które maj być skopiowane na dysk. Ponieważ dysk instalacyjny CD systemu Windows XP zawiera bardzo dużo plików przeznaczonych do konfiguracji różnego rodzaju elementów komputera, różnych producentów, które s zgodne z systemem XP, Instalator systemu nie musi kopiować wszystkich plików na dysk twardy. Zamiast tego na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy zainstalowanych elementów przygotowuje list plików, które b d potrzebne podczas dalszej cz ści instalacji systemu. Po zakończeniu generowania listy pojawi si kolejny ekran prezentuj cy post p procesu kopiowania plików na dysk twardy. Cierpliwości! Po zakończeniu kopiowania plików system automatycznie zrestartuje komputer. Po drugim resłarcie: przeczytaj to koniecznie! Po drugim restarcie pojawi si wiadomość, że Instalator systemu zbiera dodatkowe informacje, po czym pojawi si graficzny interfejs użytkownika. Ekran zostanie podzielony na dwa panele: lewy i prawy. W lewym panelu b dzie widoczna lista: Zbieranie informacji Aktualizacja dynamiczna Przygotowywanie instalacji Instalowanie Windows Finalizowanie instalacji Podczas wykonywania kolejnego kroku kolor tekstu, jakim opisany jest dany krok, zmieni si na pomarańczowy, a po zakończeniu kolejnych etapów instalacji przy odpowiednich pozycjach listy pole opcji b dzie zaznaczane na zielono. Dzi ki temu wiadomo, co w danej chwili robi Instalator systemu. W dolnej cz ści lewego panelu znajduje si informacja, jak długo jeszcze potrwa instalacja systemu, oraz pasek stanu prezentuj cy post p danego etapu instalacji. W prawym panelu b d si pojawiały informacje wprowadzaj ce w świat Windows XP. Każda z informacji b dzie prezentowana przez czas wystarczaj cy do jej przeczytania, po czym b dzie zast powana kolejn informacj. Pojawiaj ce si informacje maj powstrzymać użytkownika przed zaśni ciem podczas instalowania systemu.

18 82 Część I Architektura i instalacja Od zbierania informacji po finalizowanie instalacji Podczas tego etapu instalacji pojawi si kilka okien dialogowych pozwalaj cych na szczegółowe konfigurowanie niektórych opcji systemu. Opcje, które b dziesz konfigurować podczas instalacji, s opisane poniżej. Opcje regionalne i językowe Opcje regionalne i j zykowe pozwalaj na zmian sposobu wyświetlania liczb, dat, walut i godziny. Możesz także dodać obsług dla dodatkowych j zyków i zmienić ustawienie lokalizacji. Aby zmienić ustawienia, kliknij przycisk Dostosuj. Pojawi si okno Opcje regionalne i j zykowe składaj ce si z trzech zakładek Opcje regionalne, J zyki i Zaawansowane. Opcje regionalne Nie musisz konfigurować opcji regionalnych i językowych podczas instalowania systemu. Ustawienia te mogą być zmieniane również podczas pracy systemu przez uruchomienie odpowiedniej opcji w Panelu sterowania. Jeżeli nie jesteś pewien, w jaki sposób chcesz skonfigurować te opcje, podczas instalacji zostaw Ustawienia domyślne i wróć do nich już po zainstalowaniu systemu. Na rysunku 3.3 pokazano okno dialogowe Opcje regionalne i j zykowe z akty wn zakładk Opcje regionalne. Zwróć uwag, że jeśli zmienisz wybrany j zyk, to zmieniona zostanie również zawartość pól w sekcji Przykłady. Prezentuj one format, w jakim wyświetlane s liczby, waluty, data i godzina. W dolnej cz ści okna możesz rozwin ć list wyboru Lokalizacja, która ułatwia systemowi XP dostarczanie informacji lokalnych, takich jak wiadomości i pogoda. Rysunek 3.3. Okno dialogowe Opcje regionalne i językowe pozwala na szczegółowe ustawienie sposobu, w jaki będą wyświetlane opcje regionalne, takie jak waluta czy liczby Opcje regionalne i j zykowe Opcje regionalne Standardy i fonnaty J^iy. Zaawansowane Ta opcja wpływa rta sposób, w jaki niektóre prograrry formatką fciby. waluty daty i godzny Wybłer: elemert. aby dopasować jego prefereticje lub klfcnj przycisk Dostosn. a&y wybrać własne formaty: Przykłady Liczba 1234 Waluta Godzina: DaiaknSIka DsSsdluja: 2CC2C913 isw^jinia 2S32 at>y pcmćc ustugctn w dostarczaniu informacji lokalnych, takich jak wiadomości i pogoda, wyb*rz swoją ob Ik

19 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 83 Kliknij przycisk Dostosuj, jeśli chcesz zmienić format poszczególnych opcji, takich jak liczby czy waluta. Na rysunku 3.4 przedstawiono szczegó owe opcje dostępne podczas konfiguracji opcji regionalnych. Rysunek 3.4. Możesz wykorzystać okno Dostosuj opcje regionalne do szczegółowej konfiguracji poszczególnych opcji Dostosuj (>cje regionalne [ Liczby WaMa Godzna Data! Dodatnie' : i Symbol dziesiętny. j n r a :i C Sili Jjczba ca po symbolu dziesiętnym Symbol gtupowanla cyfr: typowanie cyfr SS Symbol inaku rranus <vmai tczb memnych: V^>'iv\wtl8nte zer *iodąrych; S e p f f B t o r ^ : Syatfim mar 5.7 Mefr/cme 5 i i OK i Aby zmienić ustawienia poszczególnych opcji, wybierz z listy rozwijanej znajdującej się przy nazwie opcji wymaganą wartość. Zakładka Języki Jak pokazano na rysunku 3.5, zak adka Języki pozwala zainstalować obs ugę dodatkowych języków oraz konfigurować opcje domyślnie wybranego języka. Rysunek 3.5. Zakładka Języki pozwala zainstalować obsługę dodatkowych języków Ustjgi tekstowe i.aby wyświetlić iub zmienić jciyta i metody, kt^ycfi moiia używać do wprowadianiatelcstj. klknij pnycjak Szciegćly Obsiuga ftzyfców docmcowych Większość języków fest nstalowaia damj-sfnie Aby imistaiować ]e.rai dodatkowe, zamąci ponliej odpowtedrie pole wyboru. Q] Zatnslakj: pfiki da ję^kón 1 o rloionq pwownj I języków i p«ownią od prawej do lewej faoinie itajakim)

20 84 Część I Architektura i instalacja Kliknij przycisk Szczegóły, aby wyświetlić lub zmienić j zyki i metody, których można używać do wprowadzania tekstu (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Okno dialogowe, w którym można wyświetlać lub zmieniać języki i metody używane do wprowadzania tekstu Usługi tekstowe i je/yki Ustawiana. Wybierz jsdan iianriblowanychjci^ów.tóórymabyii używany podczas uruchamiania kc-frputera Wytaerj potrzebie jalugi da każdego i języków wyświetiwrych na iście. UM pnycuków Doda) i Lkuń. aby srodyffcinać te te? Kla-malura. P o i * (program-,) Pojawi si okno Usługi tekstowe i j zyki zawieraj ce zakładk Ustawienia. Okno sekcji Zainstalowane usługi pokazuje zainstalowane typy klawiatury i j zyki. Aby zmienić typ klawiatury, kliknij przycisk Dodaj. W oknie Dodawanie j zyka możesz wybrać typ klawiatury, który chcesz wykorzystywać dla danego j zyka. Jeśli wybrałeś np. j zyk Angielski (Stany Zjednoczone), dost pne b d, mi dzy innymi, nast puj ce typy klawiatur: Amerykański (Dvoraka); Amerykański (Dvoraka dla lewor cznych); Amerykański (Dvoraka dla prawor cznych); Amerykański mi dzynarodowy. Zakładka Zaawansowane Zakładka zaawansowane umożliwiaj konfiguracj systemu dla programów nie obsługuj cych kodu Unicode. Z listy wyboru można wybrać j zyk, którego chce używać, a nast pnie tabele konwersji stron kodowych. Jeśli zakończyłeś konfigurowanie opcji w oknie Opcje regionalne i j zykowe, kliknij przycisk OK, aby kontynuować instalacj systemu. Personalizacja oprogramowania Standardowe okno dialogowe Spersonalizuj swoje oprogramowanie poprosi o podanie nazwiska oraz nazwy organizacji, do której należy. Podane informacje b d przechowywane

21 Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP 85 w rejestrze systemowym i b d podawane jako ustawienia domyślne podczas instalacji nowego oprogramowania. Możesz pozostawić pola Nazwisko i Organizacja puste, ale pami taj, że wprowadzenie danych podczas instalacji systemu pozwoli Ci zaoszcz dzić czas podczas instalowania kolejnych aplikacji. Kiedy zakończysz wprowadzanie danych, kliknij przycisk Dalej. Nazwa komputera i hasło administratora Okno dialogowe pozwalaj ce wybrać nazw komputera. Jeśli komputer jest podł czony do sieci, dowiedz si od administratora sieci, jakiej nazwy musisz używać. W polach Hasło administratora i Potwierdź hasło jest możliwość ustawienia hasła dla użytkownika o nazwie Administrator. Identyczne hasło należy wpisać w obu polach, ponieważ podczas wpisywania znaków s one zast powane kropkami. Dwukrotne wpisanie hasła gwarantuje, że hasło zapami tane przez Instalator systemu jest tym samym, które użytkownik chciał wprowadzić. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować proces instalacji. Ustawienia daty i godziny W tym oknie dialogowym można ustawić bież c dat i godzin. W polach pojawi si ustawienia domyślne, które możesz zmienić przy użyciu list rozwijanych. Aby na przykład zmienić dat, kliknij pole daty w sekcji Data i godzina, a nast pnie wybierz z kalendarza dat, któr chcesz ustawić w systemie. Sekcja Strefa czasowa pozwala na wybranie z listy wyboru odpowiedniej strefy. Rozwiń list i wybierz stref za pomoc suwaka, a nast pnie kliknij j. Jeśli chcesz, aby komputer automatycznie zmieniał ustawienia czasu z zimowego na letni i odwrotnie, zaznacz pole wyboru Automatycznie uwzgl dnij zmiany czasu. Kliknij przycisk Dalej. Ustawienia sieciowe Okno dialogowe pozwalaj ce wybrać konfiguracj sieciow komputera. Dost pne do wyboru opcje to Ustawienia standardowe i Ustawienia niestandardowe. Wybranie opcji Ustawienia standardowe powoduje, że instalator tworzy poł czenia sieciowe używaj c protokołu Klient sieci Microsoft Network, Udost pniania plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks, Harmonogramu pakietów QoS i protokołu transportowego TCP/IP z automatycznym adresowaniem. Wybranie opcji Ustawienia niestandardowe pozwala na r czne konfigurowanie składników sieciowych. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania sieci są podane w części IV niniejszej książki. Jeśli podczas instalacji systemu zdecydujesz się na ręczne konfigurowanie składników sieciowych, przeczytaj wcześniej rozdziały wchodzące w skład części 4. Jeśli dokonałeś wyboru, kliknij przycisk Dalej. Jeśli zaznaczyłeś opcj Ustawienia standardowe, pojawi si okno, w którym Instalator systemu poprosi o podanie nazwy domeny lub grupy roboczej, jeśli komputer miałby należeć do jednej z nich. Jeśli chcesz, aby

Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami

Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami W tym rozdziale: Dyski proste i dynamiczne Wybór typu partycji i woluminu Porównanie systemów plików FAT, FAT32 i NTFS Korzystanie z konsoli zarz dzania dyskami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty

Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty W tym rozdziale: Zagadnienia dotycz ce wydajności systemu Windows XP Zastosowanie Menedżera zadań Zastosowanie Monitora systemu Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN

Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN W tym rozdziale: Zastosowanie usługi DHCP oraz statycznych adresów IP Instalacja i konfiguracja protokołu TCP/IP oraz jego składników Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security Business Edition

AVG Internet Security Business Edition AVG Internet Security Business Edition Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2013.06 (03/12/2013) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie systemem Windows... 227 Zarządzanie użytkownikami... 228 Środowisko domenowe i grupy roboczej... 229 Typy kont...

Rozdział 5. Zarządzanie systemem Windows... 227 Zarządzanie użytkownikami... 228 Środowisko domenowe i grupy roboczej... 229 Typy kont... O autorach i współtwórcach... 15 Wprowadzenie... 19 Dla kogo jest ta książka?... 19 Tematyka poszczególnych rozdziałów... 19 Jak korzystać z książki?... 22 www.upgradingandrepairingpcs.com... 22 Rozdział

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory

Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory W tym rozdziale: Domeny Windows co to takiego? Co to jest Active Directory Logowanie do domeny z wykorzystaniem Windows XP Logowanie i co dalej? Windows

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Professional

Partition Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 10 Home

Backup & Recovery 10 Home Paragon-Software Poland Sp. z o. o. ul. Śląska 22/21, 42-217 Częstochowa, Polska Tel.: +48 (34) 343 81 81 Email: kontakt@paragon-software.pl www.paragon-software.pl Backup & Recovery 10 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager,

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Windows XP Home Edition. Nieoficjalny podrêcznik

Windows XP Home Edition. Nieoficjalny podrêcznik IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr Zespół Ubuntu.pl Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr wersja 1.0 16 maja 2014 Spis treści Spis treści Spis treści 1 Wstęp.................... 2 1.1 O Ubuntu................ 2 1.2 Dlaczego warto zmienić

Bardziej szczegółowo

Update 2. Podręcznik użytkownika

Update 2. Podręcznik użytkownika Update 2 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie...7 1.1 Co to jest Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co to jest Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nowości w tej wersji... 8 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security 2015

AVG Internet Security 2015 AVG Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2015.02 (02/09/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością

Bardziej szczegółowo