Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II Ocena Celujący ocenę bardzo dobrą) Ocena śródroczna - potrafi szczegółowo opisać zagrożenia wynikające z nieprawidłowego organizowania stanowiska pracy przy komputerze - zna szczegółowe wymagania dotyczące organizacji stanowiska pracy - potrafi wyjaśnić, dlaczego współczesne społeczeństwo nazywane jest społeczeństwem informacyjnym - posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu historii komputerów - zna zaawansowane rozszerzenia plików i potrafi przyporządkować im programy - korzysta z zaawansowanych właściwości funkcji wyszukiwania w systemie operacyjnym - potrafi zamienić liczby systemu dziesiątkowego na postać binarną i na odwrót - potrafi przeliczać różne jednostki pojemności pamięci - wykracza informacjami na temat sprzętu komputerowego poza zakres materiału omawianego na lekcji - potrafi zmienić atrybuty plików i folderów, ukryć folder, włączyć lub wyłączyć widoczność rozszerzeń plików - zna pojęcie tablicy alokacji plików FAT - wyjaśnia różnicę zapisu pliku w systemie FAT i NTFS - sprawnie posługuje się skrótami klawiszowymi w pracy z systemem operacyjnym Windows - potrafi pracować w systemie Linux - sprawnie posługuje się narzędziami programu Paint w wykonywaniu obrazów graficznych - potrafi podać zalety i wady grafiki rastrowej i wektorowej Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) - potrafi zmienić w programie Word tabulator domyślny, - zna funkcje programu Word nie prezentowane na zajęciach - wykorzystuje funkcje: Znajdź/Zamień, Zakładka, Pole tekstowe, Szybki tekst, Znak specjalny, Szybkie formatowanie - zna pojęcie korespondencji seryjnej, makrodefinicji - potrafi korzystać z korespondencji seryjnej i tworzyć makra - wykorzystuje zaawansowane funkcje programu MS Excel - potrafi zmienić opcje programu i konfigurować pasek narzędzi - samodzielnie wykonuje wykresy i potrafi uzupełnić go o dalsze serie danych - stosuje funkcję jeżeli pomiędzy zakładkami w arkuszu - symuluje wyniki na wykresie - potrafi samodzielnie rozwiązać równanie kwadratowe i przedstawić parabolę na wykresie - stosuje zaawansowane formuły i funkcje do rozwiązywania zadań - samodzielnie układa prezentację multimedialną na zadany temat zawierającą elementy animowane, graficzne, dźwiękowe - potrafi zaprezentować pokaz automatycznie lub sterować za pomocą myszy - zna szczegółowe zagadnienia dotyczące prawa autorskiego

2 Bardzo dobry ocenę dobrą) Dobry ocenę dostateczną) - przewiduje skutki nieprawidłowego organizowania komputerowego stanowiska pracy - zawsze dba o prawidłową postawę przy stanowisku komputerowym - wyjaśnia niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z komputera - potrafi wymienić podając szczegółowe wartości, przed czym należy chronić dyskietki oraz płyty - zna historię komputerów - umie sprawnie korzystać z zasobów pomocy - umie posłużyć się indeksem pomocy - zna polecenia do odszukania pliku lub folderu na dysku - umie zastosować znaki wieloznaczne:?, * do wyszukiwania plików - potrafi rozróżnić na podstawie rozszerzenia pliku jego format - potrafi wskazać program, za pomocą którego plik o zadanym rozszerzeniu może zostać otwarty - umie zapisać liczbę dziesiętną oraz liczbę binarną w postaci pozycyjnej - potrafi zamknąć, przesunąć, zmienić rozmiar okna przy pomocy klawiatury - potrafi zmienić wygląd okna folderu (małe ikony, duże ikony, lista, szczegóły)oraz uporządkować pliki i foldery wg kryteriów (nazwa, typ, data, rozmiar) - zna pojęcia atrybutu pliku: tylko do odczytu, ukryty, archiwalny systemowy, zna ich zastosowanie - zna wszystkie polecenia paska menu programu Paint - samodzielnie wykonuje czynności przerzucania, obracania, pochylania, odwracania fragmentów rysunku - potrafi posłużyć się skrótami klawiaturowymi związanymi z kopiowaniem, wklejaniem, wycinaniem fragmentów rysunku przez schowek - ocenia organizację stanowisk pracy w różnych miejscach w szkole - zazwyczaj dba o prawidłową postawę przy stanowisku komputerowym - zna różnice między technologią informacyjną a technologią informatyczną - potrafi podać przykład informacji i danych - opisuje z historii komputerów zagadnienia: ENIAC, komputer PC, komputer Macintosh - rozumie przydatność systemu do kodowania liczb i znaków, - zna jednostki pamięci i orientacyjną wielkość nośników pamięci - wie, do czego służą tabulatory, - zna typy tabulatorów - potrafi wstawić i edytować nagłówek i stopkę - potrafi użyć tabulatorów do tworzenia tekstu kolumnowego lub spisu treści - wie, jak zmienić typ tabulatora i jego położenie na linijce - rozumie pojęcie pracy z wieloma dokumentami - potrafi pracować z wieloma dokumentami oraz stosować różne formaty dokumentów tekstowych - wie, w jaki sposób można przy pomocy arkusza kalkulacyjnego tworzyć wykresy reprezentujące dane - zna podstawowe typy wykresów - wyjaśnia pojęcia: seria danych, legenda, etykiety danych - potrafi samodzielnie wykonać wykres słupkowy lub kołowy - uzupełnia wykresy tytułami, legendą, zmienia wygląd poszczególnych serii przedstawionych na wykresie - zna sposób wstawienia do formuły funkcji - stosuje wybrane funkcje używając odpowiedniego sposobu adresowania komórek - potrafi rozwiązać układ równań z dwiema niewiadomymi i przedstawia rozwiązanie w formie graficznej - potrafi przedstawić w arkuszu różne obliczenia kalkulacyjne - potrafi utworzyć prezentację multimedialną wykorzystując animacje i dźwięk - zna zasady prawa autorskiego - potrafi opisać podział programów ze względu na formę licencji - zna pojęcia: indeks górny, indeks dolny odnoszące się do pionowego położenia czcionki w wierszu - wie o możliwości obramowania i wycieniowania akapitu - zna pojęcia: WordArt, tabela - potrafi wprowadzić napisy umieszczone w dolnym i górnym indeksie - umie ozdobić akapit poprzez dodanie obramowania i cieniowania - potrafi wstawić do dokumentu ozdobny napis korzystając z modułu WordArt - potrafi utworzyć tabelę korzystając z kreatora tabel

3 Dostateczny ocenę dopuszczającą) - potrafi poprawnie posługiwać się terminologią związaną z nazewnictwem części komputerowych - wskazuje elementy jednostki centralnej komputera - wie, co to są znaki diakrytyczne, wymienia i wprowadza te znaki - podaje informacje na temat elementów wchodzących w skład jednostki centralnej - rozumie potrzebę korzystania z systemu pomocy wbudowanej w programie - potrafi sprawdzić właściwości pliku - zna charakterystyczne rozszerzenia nazw plików związanych z podstawowymi typami danych: dokumenty tekstowe, grafika, dźwięk, strony internetowe, - wyszukuje pliki i foldery używając funkcji wyszukaj - wie, do czego służą wieloznaczniki *? - posługuje się funkcjami związanymi z przenoszeniem, wycinaniem, kopiowaniem fragmentu rysunku przy użyciu myszy w programie Paint - potrafi dostosować kolory poprzez paletę kolorów - umieszcza tekst na rysunku w programie Paint - zna pojęcie schowka oraz przeznaczenie poleceń menu - zna skróty klawiszowe związane z wycinaniem, kopiowaniem i wklejaniem fragmentów rysunku - dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy - przestrzega regulamin i zasady bezpieczeństwa w pracowni komputerowej - dba o sprzęt komputerowy i swoje bezpieczeństwo - zna zasady właściwego przechowywania dyskietek, płyt CD - potrafi wskazać, czym zajmuje się informatyka - rozróżnia pojęcia: technologia informacyjna i technologia informatyczna - podaje konkretne przykłady zastosowania komputera w danej dziedzinie życia - zna podstawowe informacje z historii komputerów (wie, czym był ENIAC, jakie komputery zapoczątkowały erę komputerów osobistych) zna zależność między bit i bajt - wymienia elementy jednostki centralnej - wykorzystuje narzędzia do sprawdzania pisowni - zna pojęcia: zakładka, przypis, nagłówek, - potrafi dobrać formę tekstu do jego treści - zna narzędzia pozwalające zmienić wygląd arkusza kalkulacyjnego - pamięta skróty klawiszowe umożliwiające wycinanie, przenoszenie, kopiowanie danych przez schowek - wie o możliwości szybkiego wypełniania komórek arkusza kalkulacyjnego przy pomocy myszy - potrafi zmienić format komórek arkusza, czcionkę, wyrównanie, obramowanie, cieniowanie, typ danych prezentowanych w komórce - stosuje wypełnianie komórek serią danych wykorzystując przy tym mysz - w tworzonych przez siebie formułach potrafi prawidłowo wykorzystać funkcje obliczające: sumę, minimum, maksimum, wartość średnią, procent z liczby - wie, że powyższe funkcje dostępne są w arkuszu z wielu miejsc programu - wie, w jaki sposób przy pomocy arkusza tworzyć wykresy reprezentujące dane - zna podstawowe typy wykresów - wyjaśnia pojęcia: seria danych, legenda, etykiety danych - potrafi rozwiązać układ równań z jedną niewiadomą i przedstawia rozwiązanie w formie graficznej na wykresie - stosuje wybrane funkcje używając odpowiedniego sposobu adresowania - potrafi samodzielnie utworzyć prezentację multimedialną zgodną ze swoim projektem i ją uruchomić - wie, w jakim celu stosuje się prawo autorskie i jakie są jego założenia - zna sposoby formatowania tekstu w programie Word - wie, do czego służy linijka - potrafi zmienić wygląd akapitu przez zmianę sposobu wyrównania tekstu - potrafi zmienić wcięcia akapitu w stosunku do marginesów - ustawia odstęp między wierszami akapitu - wstawia do dokumentu tekstowego gotowe rysunki z galerii ClipArt - zna pojęcia: podział sekcji na kolumny, praca w kolumnach - umieszcza tekst w kolumnach - zna pojęcia z arkusza kalkulacyjnego: adres względny, bezwzględny, mieszany - potrafi wykonać proste obliczenia w arkuszu (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) posługując się formułami i adresami komórek zawierającymi dane w tworzonych przez siebie formułach

4 - zna rodzaje pamięci komputera i wie, jaka pełnią rolę w komputerze - wymienia urządzenia peryferyjne i wskazuje ich zastosowanie - zna przeznaczenie klawiszy klawiatury (klawisze Shift, Caps Lock, Enter, Alt, Backspace, Delete) - potrafi skorzystać z menu narzędzi programu Notatnik - zna pojęcia: ścieżka, sektor, klaster, partycja - potrafi nazwać pliki i foldery - rozumie zapis ścieżki dostępu - tworzy i usuwa struktury katalogów, kopiuje, usuwa i przenosi we wskazane miejsce pliki i katalogi - potrafi uruchomić wskazany program przez wybór myszką z menu Start - umie utworzyć skrót do pliku i folderu i umieścić go w podanym miejscu - potrafi skorzystać z funkcji wyszukaj dostępnej w systemie do znalezienia pliku lub folderu o znanej nazwie - umie wykonywać podstawowe operacje na oknach: otwiera, zamyka, minimalizuje, maksymalizuje, dostosowuje wielkość okna do swoich potrzeb - umie wykorzystać polecenia menu rozwijanego - wie, o czym informuje rozszerzenie pliku - wie, że Pait jest edytorem grafiki rastrowej - rozróżnia grafikę rastrową i wektorową - zna przeznaczenie narzędzi z paska narzędzi programu Paint - samodzielnie posługuje się paskiem narzędzi programu Paint i rysuje wszystkie dostępne elementy - potrafi wykonać rysunek złożony z prostych figur geometrycznych, zapisać go we wskazanym miejscu i wydrukować - wie, że istnieją sposoby powielania fragmentu rysunku - zna pojęcia: pasek narzędzi tekstowych, pole koloru, kolor pierwszoplanowy, kolor tła - potrafi wypełnić kolorem figurę prawidłowo wykorzystuje funkcje: suma, minimum, maksimum, wartość średnia z liczby, procent z liczby - zna narzędzia pozwalające zmienić wygląd arkusza - wie, że dane wprowadzane do komórek mogą być formatowane - wie, jakie typy danych mogą przyjmować dane w komórce arkusza - wie, że na podstawie danych w arkuszu można sporządzić wykres - zna okno dialogowe programu PowerPoint - potrafi zaprojektować strukturę prezentacji multimedialnej - wie, w którym oknie programu tworzy się i modyfikuje prezentację - zna pojęcia: licencja, prawo autorskie, oprogramowanie nielegalne - zna konsekwencje wykorzystywania nielegalnego oprogramowania

5 Dopuszczający - dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - zna regulamin pracowni komputerowej - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w pracy z komputerem - wie, że sprzęt komputerowy należy właściwie użytkować - wie, że komputery mają zastosowanie w wielu dziedzinach życia, potrafi wymienić przynajmniej 3 dziedziny - wie, że informatyka jest dziedziną nauki i działalności człowieka - rozróżnia informację i dane - wie, z czego składa się zestaw komputerowy, wymienia elementy - potrafi prawidłowo włączyć komputer i prawidłowo zakończyć pracę w systemie operacyjnym - wie, że znaki są kodowane - wie, że najmniejszą porcją informacji jest 1 bit - zna pojęcie kod binarny - zna pojęcie pliku i katalogu i potrafi podać ich przeznaczenie - zna strukturę dysku - wie, że praca komputera zarządza system operacyjnym - potrafi wymienić 3 przykłady systemów operacyjnych - zna nazewnictwo podstawowych elementów składowych okna Windows i pulpitu - wie, że istnieje podział na grafikę rastrową i wektorową - potrafi uruchomić program graficzny Paint - zna przeznaczenie paska narzędzi programu Paint - przy pomocy nauczyciela potrafi narysować kilka figur geometrycznych w programie Paint - wie, że nazwa pliku posiada rozszerzenie - wie, że w systemie operacyjnym można wyszukać plik lub katalog - potrafi uruchomić Notatnik w systemie Windows, wie do czego służy ten program - zna nazwę pakietu biurowego firmy Microsoft i nazwę darmowego pakietu biurowego OpenOffice - uruchamia program Word i Writer - wie, jak wprowadzić znaki diakrytyczne w edytorze tekstu oraz znaki interpunkcyjne - potrafi zmienić format czcionki (kształt, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie) - potrafi wprowadzić prosty tekst prawidłowo umieszczając znaki interpunkcyjne i znaki końca akapitu - zna pojęcia: ClipArt, otaczanie tekstem, WordArt, tabela - potrafi wstawić rysunek do tekstu - potrafi zapisać we wskazanym miejscu utworzony dokument - umie zaznaczyć wybrany fragment tekstu za pomocą myszki - zna pojęcie: dokument, akapit, wcięcie - wie, co to jest arkusz kalkulacyjny, zna jego zastosowanie - zna pojęcia: komórka arkusza, kolumna, wiersz, adres komórki - wie, że adres może być względny, bezwzględny i mieszany - wie, że istnieją formuły i funkcje - potrafi uruchomić program MsAccess - potrafi podać adres komórki - potrafi wprowadzić dane do wskazanej komórki - zna pojęcia: prezentacja, slajd animacja, - potrafi przeglądać pokaz prezentacji - uruchamia program PowerPoint i wskazany plik zawierający prezentację - potrafi wstawić nowy slajd - wstawia prosty tekst do slajdu - zapisuje prezentację na dysku komputera - wie, że rozpowszechnianie oprogramowanie podlega prawu autorskiemu - rozumie pojęcie piractwo komputerowe - ma świadomość konsekwencji wynikających z korzystania z nielegalnego oprogramowania

6 Klasa III Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący ocenę bardzo dobrą) - rozróżnia różne typy baz danych - potrafi zaprojektować strukturę relacyjnej bazy danych z wykorzystaniem relacji i określić typy relacji - potrafi zoptymalizować daną strukturę bazy danych - samodzielnie tworzy raporty z włączonymi do projektu formularza obiektami - potrafi sformułować złożone kwerendy - zna zapis kwerend w języku SQL - zna w stopniu wyższym wybrany język programowania - potrafi napisać w tym języku program wykorzystujący algorytmy rekurencyjne, iteracyjne i funkcje - w prawidłowy sposób stosuje parametry procedur (funkcji) - tworzy złożone algorytmy - potrafi w postaci schematu blokowego zapisać algorytmy realizujące trudniejsze problemy - potrafi przewidzieć liczbę działań wykonanych przez algorytm rekurencyjny - zna szczegółowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa komputerów w sieci - swobodnie posługuje się pojęciami związanymi z sieciami komputerowymi - tworzy własną stronę internetową stosując ciekawe rozwiązania - zna zaawansowane znaczniki html oraz potrafi prawidłowo wykorzystać arkusze stylów - wyszukuje w sieci informacje na podstawie złożonych zapytań - podaje szczegółowe informacje na temat typów sieci komputerowych - zna zaawansowane zagadnienia z zakresu symulacji komputerowych - korzysta z różnego rodzaju multimedialnych źródeł informacji - zna szczegółowe zagadnienia dotyczące prawa autorskiego Bardzo dobry ocenę dobrą) - zna pojęcia z baz danych : formularz, raport - potrafi utworzyć formularz i raport - potrafi modyfikować zawartość bazy danych, sortować, tworzyć filtry - potrafi wyszukać zadane informacje w relacyjnej bazie danych - potrafi zaprojektować prostą bazę danych - zna różne rodzaje algorytmów - potrafi użyć wyboru warunkowego w tworzonym algorytmie - potrafi analizować algorytmy zapisane w postaci schematu blokowego, w których występują iteracje - potrafi określić, od czego zależy liczba powtórzeń w danym algorytmie iteracyjnym - korzystając z algorytmu Euklidesa potrafi wyznaczyć NWD dla dowolnych liczb dodatnich -potrafi napisać prosty program w języku C++ z wykorzystaniem instrukcji warunkowej i iteracji - zna pojęcia związane z programowaniem - wie, do czego służy biblioteka programu - samodzielnie układa algorytmy iteracyjne - potrafi analizować zawartość strony www na podstawie źródła strony - tworzy własna stronę internetową wykorzystując znaczniki HTML i arkusze stylów CSS - stosuje odnośniki na własnej stronie internetowej - wstawia obrazki do kodu HTML i ustawia ich atrybuty - potrafi umieścić stronę internetową na serwerze szkolnym - wie, jakie zasady obowiązują podczas korzystania z serwerów grup dyskusyjnych oraz jaki program może być wykorzystany do przeglądania ogłoszeń grup - wie, do czego służy katalog stron internetowych - wie, jak szukać i jak korzystać z katalogów stron internetowych - zna operatory logiczne wyszukiwania - podaje podstawowe informacje na temat typów sieci komputerowych - zna zasady prawa autorskiego - potrafi opisać podział programów ze względu na formę licencji - zna zasady bezpieczeństwa komputerów w sieci komputerowej - wie, jakie zagadnienia mogą być poddane symulacji komputerowej - wymienia różne multimedialne źródła informacji

7 Dobry ocenę dostateczną) zna podstawowe działania na rekordach w bazie danych - rozróżnia kartotekową i relacyjną bazę danych - potrafi podać przykłady relacyjnych baz danych - tworzy prostą kwerendę - tworzy formularz - rozumie pojęcie relacji w relacyjnych bazach danych - potrafi zaprojektować schemat tabeli przechowującej określone dane - potrafi określić typ danych - potrafi wyróżnić postępowania z różnych przedmiotów szkolnych, które są algorytmami - potrafi określić sytuacje warunkowe i przewidzieć wynik w zależności od warunku - potrafi zapisać algorytmy w postaci ciągu kroków za pomocą języka naturalnego, pseudojęzyka, schematu blokowego - wie, w jakim celu wykorzystuje się pętle i instrukcje warunkowe - zna podstawowe typy danych w języku programowania C++ - potrafi napisać prosty program w języku C++ bez wykorzystania instrukcji warunkowych i iteracji (dodanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb, wypisanie tekstu na konsoli) - rozumie znaczenie słów kluczowych zastosowanych w swoim programie - rozumie pojęcie iteracji i rekurencji, wyjaśnia na przykładach używając języka naturalnego - samodzielnie układa prosty algorytm iteracyjny używając schematu blokowego - tworzy prostą stronę internetową z wykorzystaniem podstawowych znaczników HTML i arkusza CSS - potrafi zapisać dokument jako stronę internetową - wie, jak należy postąpić w celu umieszczenia strony w internecie - wyjaśnia pojęcia: protokół wymiany informacji, http, ftp, - zna sposoby tworzenia zapytań z wykorzystaniem operatorów + i oraz wieloznaczników przy wyszukiwaniu plików -zna pojęcia: serwer, stacja robocza - potrafi wyszukać w zasobach sieci plik o podanej nazwie, korzystając z określonego serwisu wyszukiwawczego - przeszukuje zasoby www wprowadzając do wyszukiwarki zapytania w formie wyrażeń złożonych - zna typy sieci komputerowych - wymienia podstawowe zasady bezpieczeństwa komputerów w sieci - rozumie pojęcie symulacji komputerowej - potrafi skorzystać z encyklopedii multimedialnej w celu wyszukania informacji - wie, w jakim celu stosuje się prawo autorskie i jakie są jego założenia Dostateczny ocenę dopuszczającą) - potrafi utworzyć bazę danych, tabelę w bazie danych i wstawić dane do rekordów - wstawia kolumny do tabeli bazy danych - nadaje nazwy kolumnom tabeli - rozumie pojęcia: relacyjna baza danych, tabela, rekord, pole, raport, formularz, SQL, system zarządzania bazą danych - rozumie pojęcie algorytmu - zna przeznaczenie poszczególnych elementów schematu blokowego - potrafi sformułować problem w postaci algorytmu - potrafi określić dane do zadania w postaci algorytmu - analizuje prosty algorytm zapisany w postaci schematu blokowego - zapisuje prosty algorytm za pomocą języka naturalnego - potrafi wymienić języki programowania -potrafi napisać w języku C++ program wyświetlający tekst - rozumie pojęcie: typ danej w języku programowania - zna pojęcia: odsyłacz (link), www, html, css, domena, portal internetowy - rozumie zasadę połączeń między różnymi dokumentami www - wie, do czego służy wyszukiwarka internetowa - zna zasady netykiety - posługuje się odsyłaczami hipertektowymi - wprowadza proste zapytania do wyszukiwarki - przegląda rezultaty wyszukiwania - jest świadomy zagrożeń wynikających z korzystania z sieci www - wymienia domeny internetowe i wskazuje ich zastosowanie - wymienia rodzaje łączy internetowych - potrafi zaplanować elementy swojej strony www - zna najczęściej wykorzystywane polecenia języka HTML - potrafi utworzyć dokument HTML - zna pojęcia: licencja, prawo autorskie, oprogramowanie nielegalne - zna konsekwencje wykorzystywania nielegalnego oprogramowania

8 Dopuszczający - zna pojęcia: baza danych, relacyjna i kartotekowa baza danych, tabela, rekord,pole - wskazuje tabelę, rekord, pole w bazie danych - potrafi uruchomić program MS Access i otworzyć wskazany plik bazy danych - potrafi wstawić daną we wskazane pole - podaje przykład zastosowania baz danych - zna pojęcie algorytmu, warunku, schemat blokowy, pseudokod - potrafi wymienić przykłady z życia codziennego, które uważa za algorytmy - wskazuje elementy schematu blokowego i ich zastosowanie - wie, że komputery wykonują programy, które napisane są w określonym języku programowania - wymienia przynajmniej jeden język programowania - wskazuje w kodzie źródłowym programu napisanego w języku C++ elementy odpowiedzialne za pobranie danych z klawiatury, wyświetlenia wyniku na monitorze - zna pojęcie symulacji komputerowej i wie, że za pomocą komputera można symulować np. zjawiska fizyczne - wymienia przynajmniej jedno multimedialne źródło informacji - zna pojęcia: sieć komputerowa, Internet, Intranet, adres IP, www, adres strony www, protokół. LAN, WAN, domena, strona internetowa, język HTML - potrafi objaśnić te pojęcia własnymi słowami - potrafi wskazać w sieci lokalnej komputer będący serwerem i stacją roboczą - zna nazwę przynajmniej jednej popularnej przeglądarki internetowej - potrafi zalogować się do lokalnej sieci komputerowej - potrafi uruchomić program przeglądarki internetowej i załadować stronę spod podanego adresu - wie, że strukturę strony internetowej opisuje składnia HTML - zna podstawowe składniki języka HTML - potrafi wymienić przynajmniej jeden edytor do tworzenia strony internetowej wie, że rozpowszechnianie oprogramowanie podlega prawu autorskiemu - rozumie pojęcie piractwo komputerowe - ma świadomość konsekwencji wynikających z korzystania z nielegalnego oprogramowania - wie, że komputery w sieci narażone są na większe niebezpieczeństwo - zna pojęcia: symulacja komputerowa, multimedialne źródło informacji

9

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wieliczka, 1.09. 2013 r.

Wieliczka, 1.09. 2013 r. WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA Ocenianie to proces wartościowania wyników sprawdzania, pomiaru i innych form diagnozy osiągnięć edukacyjnych ucznia. Polega na rozpoznawaniu poziomu postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym... 6 3. Internet i

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym... 6 3. Internet i multimedia... 7 4. Algorytmika i programowanie...

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015. Ogólne składniki stanowiące przedmiot oceny to: zakres wiadomości i umiejętności, rozumienie materiału naukowego, umiejętność

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne. Komputer i grafika komputerowa

Klasa I. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne. Komputer i grafika komputerowa Klasa I Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki dla gimnazjum Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 35 z 47 4. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 4.1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu informatyka nauczanego w klasie V i klasie VI oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum mgr Krzysztof Ślęzak Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne w Gimnazjum Nr 5 w Siemianowicach Śląskich 1 Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWLA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Lekcje z komputerem

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju.

Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju. Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku. Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku. System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów

Bardziej szczegółowo