Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II Ocena Celujący ocenę bardzo dobrą) Ocena śródroczna - potrafi szczegółowo opisać zagrożenia wynikające z nieprawidłowego organizowania stanowiska pracy przy komputerze - zna szczegółowe wymagania dotyczące organizacji stanowiska pracy - potrafi wyjaśnić, dlaczego współczesne społeczeństwo nazywane jest społeczeństwem informacyjnym - posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu historii komputerów - zna zaawansowane rozszerzenia plików i potrafi przyporządkować im programy - korzysta z zaawansowanych właściwości funkcji wyszukiwania w systemie operacyjnym - potrafi zamienić liczby systemu dziesiątkowego na postać binarną i na odwrót - potrafi przeliczać różne jednostki pojemności pamięci - wykracza informacjami na temat sprzętu komputerowego poza zakres materiału omawianego na lekcji - potrafi zmienić atrybuty plików i folderów, ukryć folder, włączyć lub wyłączyć widoczność rozszerzeń plików - zna pojęcie tablicy alokacji plików FAT - wyjaśnia różnicę zapisu pliku w systemie FAT i NTFS - sprawnie posługuje się skrótami klawiszowymi w pracy z systemem operacyjnym Windows - potrafi pracować w systemie Linux - sprawnie posługuje się narzędziami programu Paint w wykonywaniu obrazów graficznych - potrafi podać zalety i wady grafiki rastrowej i wektorowej Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) - potrafi zmienić w programie Word tabulator domyślny, - zna funkcje programu Word nie prezentowane na zajęciach - wykorzystuje funkcje: Znajdź/Zamień, Zakładka, Pole tekstowe, Szybki tekst, Znak specjalny, Szybkie formatowanie - zna pojęcie korespondencji seryjnej, makrodefinicji - potrafi korzystać z korespondencji seryjnej i tworzyć makra - wykorzystuje zaawansowane funkcje programu MS Excel - potrafi zmienić opcje programu i konfigurować pasek narzędzi - samodzielnie wykonuje wykresy i potrafi uzupełnić go o dalsze serie danych - stosuje funkcję jeżeli pomiędzy zakładkami w arkuszu - symuluje wyniki na wykresie - potrafi samodzielnie rozwiązać równanie kwadratowe i przedstawić parabolę na wykresie - stosuje zaawansowane formuły i funkcje do rozwiązywania zadań - samodzielnie układa prezentację multimedialną na zadany temat zawierającą elementy animowane, graficzne, dźwiękowe - potrafi zaprezentować pokaz automatycznie lub sterować za pomocą myszy - zna szczegółowe zagadnienia dotyczące prawa autorskiego

2 Bardzo dobry ocenę dobrą) Dobry ocenę dostateczną) - przewiduje skutki nieprawidłowego organizowania komputerowego stanowiska pracy - zawsze dba o prawidłową postawę przy stanowisku komputerowym - wyjaśnia niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z komputera - potrafi wymienić podając szczegółowe wartości, przed czym należy chronić dyskietki oraz płyty - zna historię komputerów - umie sprawnie korzystać z zasobów pomocy - umie posłużyć się indeksem pomocy - zna polecenia do odszukania pliku lub folderu na dysku - umie zastosować znaki wieloznaczne:?, * do wyszukiwania plików - potrafi rozróżnić na podstawie rozszerzenia pliku jego format - potrafi wskazać program, za pomocą którego plik o zadanym rozszerzeniu może zostać otwarty - umie zapisać liczbę dziesiętną oraz liczbę binarną w postaci pozycyjnej - potrafi zamknąć, przesunąć, zmienić rozmiar okna przy pomocy klawiatury - potrafi zmienić wygląd okna folderu (małe ikony, duże ikony, lista, szczegóły)oraz uporządkować pliki i foldery wg kryteriów (nazwa, typ, data, rozmiar) - zna pojęcia atrybutu pliku: tylko do odczytu, ukryty, archiwalny systemowy, zna ich zastosowanie - zna wszystkie polecenia paska menu programu Paint - samodzielnie wykonuje czynności przerzucania, obracania, pochylania, odwracania fragmentów rysunku - potrafi posłużyć się skrótami klawiaturowymi związanymi z kopiowaniem, wklejaniem, wycinaniem fragmentów rysunku przez schowek - ocenia organizację stanowisk pracy w różnych miejscach w szkole - zazwyczaj dba o prawidłową postawę przy stanowisku komputerowym - zna różnice między technologią informacyjną a technologią informatyczną - potrafi podać przykład informacji i danych - opisuje z historii komputerów zagadnienia: ENIAC, komputer PC, komputer Macintosh - rozumie przydatność systemu do kodowania liczb i znaków, - zna jednostki pamięci i orientacyjną wielkość nośników pamięci - wie, do czego służą tabulatory, - zna typy tabulatorów - potrafi wstawić i edytować nagłówek i stopkę - potrafi użyć tabulatorów do tworzenia tekstu kolumnowego lub spisu treści - wie, jak zmienić typ tabulatora i jego położenie na linijce - rozumie pojęcie pracy z wieloma dokumentami - potrafi pracować z wieloma dokumentami oraz stosować różne formaty dokumentów tekstowych - wie, w jaki sposób można przy pomocy arkusza kalkulacyjnego tworzyć wykresy reprezentujące dane - zna podstawowe typy wykresów - wyjaśnia pojęcia: seria danych, legenda, etykiety danych - potrafi samodzielnie wykonać wykres słupkowy lub kołowy - uzupełnia wykresy tytułami, legendą, zmienia wygląd poszczególnych serii przedstawionych na wykresie - zna sposób wstawienia do formuły funkcji - stosuje wybrane funkcje używając odpowiedniego sposobu adresowania komórek - potrafi rozwiązać układ równań z dwiema niewiadomymi i przedstawia rozwiązanie w formie graficznej - potrafi przedstawić w arkuszu różne obliczenia kalkulacyjne - potrafi utworzyć prezentację multimedialną wykorzystując animacje i dźwięk - zna zasady prawa autorskiego - potrafi opisać podział programów ze względu na formę licencji - zna pojęcia: indeks górny, indeks dolny odnoszące się do pionowego położenia czcionki w wierszu - wie o możliwości obramowania i wycieniowania akapitu - zna pojęcia: WordArt, tabela - potrafi wprowadzić napisy umieszczone w dolnym i górnym indeksie - umie ozdobić akapit poprzez dodanie obramowania i cieniowania - potrafi wstawić do dokumentu ozdobny napis korzystając z modułu WordArt - potrafi utworzyć tabelę korzystając z kreatora tabel

3 Dostateczny ocenę dopuszczającą) - potrafi poprawnie posługiwać się terminologią związaną z nazewnictwem części komputerowych - wskazuje elementy jednostki centralnej komputera - wie, co to są znaki diakrytyczne, wymienia i wprowadza te znaki - podaje informacje na temat elementów wchodzących w skład jednostki centralnej - rozumie potrzebę korzystania z systemu pomocy wbudowanej w programie - potrafi sprawdzić właściwości pliku - zna charakterystyczne rozszerzenia nazw plików związanych z podstawowymi typami danych: dokumenty tekstowe, grafika, dźwięk, strony internetowe, - wyszukuje pliki i foldery używając funkcji wyszukaj - wie, do czego służą wieloznaczniki *? - posługuje się funkcjami związanymi z przenoszeniem, wycinaniem, kopiowaniem fragmentu rysunku przy użyciu myszy w programie Paint - potrafi dostosować kolory poprzez paletę kolorów - umieszcza tekst na rysunku w programie Paint - zna pojęcie schowka oraz przeznaczenie poleceń menu - zna skróty klawiszowe związane z wycinaniem, kopiowaniem i wklejaniem fragmentów rysunku - dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy - przestrzega regulamin i zasady bezpieczeństwa w pracowni komputerowej - dba o sprzęt komputerowy i swoje bezpieczeństwo - zna zasady właściwego przechowywania dyskietek, płyt CD - potrafi wskazać, czym zajmuje się informatyka - rozróżnia pojęcia: technologia informacyjna i technologia informatyczna - podaje konkretne przykłady zastosowania komputera w danej dziedzinie życia - zna podstawowe informacje z historii komputerów (wie, czym był ENIAC, jakie komputery zapoczątkowały erę komputerów osobistych) zna zależność między bit i bajt - wymienia elementy jednostki centralnej - wykorzystuje narzędzia do sprawdzania pisowni - zna pojęcia: zakładka, przypis, nagłówek, - potrafi dobrać formę tekstu do jego treści - zna narzędzia pozwalające zmienić wygląd arkusza kalkulacyjnego - pamięta skróty klawiszowe umożliwiające wycinanie, przenoszenie, kopiowanie danych przez schowek - wie o możliwości szybkiego wypełniania komórek arkusza kalkulacyjnego przy pomocy myszy - potrafi zmienić format komórek arkusza, czcionkę, wyrównanie, obramowanie, cieniowanie, typ danych prezentowanych w komórce - stosuje wypełnianie komórek serią danych wykorzystując przy tym mysz - w tworzonych przez siebie formułach potrafi prawidłowo wykorzystać funkcje obliczające: sumę, minimum, maksimum, wartość średnią, procent z liczby - wie, że powyższe funkcje dostępne są w arkuszu z wielu miejsc programu - wie, w jaki sposób przy pomocy arkusza tworzyć wykresy reprezentujące dane - zna podstawowe typy wykresów - wyjaśnia pojęcia: seria danych, legenda, etykiety danych - potrafi rozwiązać układ równań z jedną niewiadomą i przedstawia rozwiązanie w formie graficznej na wykresie - stosuje wybrane funkcje używając odpowiedniego sposobu adresowania - potrafi samodzielnie utworzyć prezentację multimedialną zgodną ze swoim projektem i ją uruchomić - wie, w jakim celu stosuje się prawo autorskie i jakie są jego założenia - zna sposoby formatowania tekstu w programie Word - wie, do czego służy linijka - potrafi zmienić wygląd akapitu przez zmianę sposobu wyrównania tekstu - potrafi zmienić wcięcia akapitu w stosunku do marginesów - ustawia odstęp między wierszami akapitu - wstawia do dokumentu tekstowego gotowe rysunki z galerii ClipArt - zna pojęcia: podział sekcji na kolumny, praca w kolumnach - umieszcza tekst w kolumnach - zna pojęcia z arkusza kalkulacyjnego: adres względny, bezwzględny, mieszany - potrafi wykonać proste obliczenia w arkuszu (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) posługując się formułami i adresami komórek zawierającymi dane w tworzonych przez siebie formułach

4 - zna rodzaje pamięci komputera i wie, jaka pełnią rolę w komputerze - wymienia urządzenia peryferyjne i wskazuje ich zastosowanie - zna przeznaczenie klawiszy klawiatury (klawisze Shift, Caps Lock, Enter, Alt, Backspace, Delete) - potrafi skorzystać z menu narzędzi programu Notatnik - zna pojęcia: ścieżka, sektor, klaster, partycja - potrafi nazwać pliki i foldery - rozumie zapis ścieżki dostępu - tworzy i usuwa struktury katalogów, kopiuje, usuwa i przenosi we wskazane miejsce pliki i katalogi - potrafi uruchomić wskazany program przez wybór myszką z menu Start - umie utworzyć skrót do pliku i folderu i umieścić go w podanym miejscu - potrafi skorzystać z funkcji wyszukaj dostępnej w systemie do znalezienia pliku lub folderu o znanej nazwie - umie wykonywać podstawowe operacje na oknach: otwiera, zamyka, minimalizuje, maksymalizuje, dostosowuje wielkość okna do swoich potrzeb - umie wykorzystać polecenia menu rozwijanego - wie, o czym informuje rozszerzenie pliku - wie, że Pait jest edytorem grafiki rastrowej - rozróżnia grafikę rastrową i wektorową - zna przeznaczenie narzędzi z paska narzędzi programu Paint - samodzielnie posługuje się paskiem narzędzi programu Paint i rysuje wszystkie dostępne elementy - potrafi wykonać rysunek złożony z prostych figur geometrycznych, zapisać go we wskazanym miejscu i wydrukować - wie, że istnieją sposoby powielania fragmentu rysunku - zna pojęcia: pasek narzędzi tekstowych, pole koloru, kolor pierwszoplanowy, kolor tła - potrafi wypełnić kolorem figurę prawidłowo wykorzystuje funkcje: suma, minimum, maksimum, wartość średnia z liczby, procent z liczby - zna narzędzia pozwalające zmienić wygląd arkusza - wie, że dane wprowadzane do komórek mogą być formatowane - wie, jakie typy danych mogą przyjmować dane w komórce arkusza - wie, że na podstawie danych w arkuszu można sporządzić wykres - zna okno dialogowe programu PowerPoint - potrafi zaprojektować strukturę prezentacji multimedialnej - wie, w którym oknie programu tworzy się i modyfikuje prezentację - zna pojęcia: licencja, prawo autorskie, oprogramowanie nielegalne - zna konsekwencje wykorzystywania nielegalnego oprogramowania

5 Dopuszczający - dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - zna regulamin pracowni komputerowej - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w pracy z komputerem - wie, że sprzęt komputerowy należy właściwie użytkować - wie, że komputery mają zastosowanie w wielu dziedzinach życia, potrafi wymienić przynajmniej 3 dziedziny - wie, że informatyka jest dziedziną nauki i działalności człowieka - rozróżnia informację i dane - wie, z czego składa się zestaw komputerowy, wymienia elementy - potrafi prawidłowo włączyć komputer i prawidłowo zakończyć pracę w systemie operacyjnym - wie, że znaki są kodowane - wie, że najmniejszą porcją informacji jest 1 bit - zna pojęcie kod binarny - zna pojęcie pliku i katalogu i potrafi podać ich przeznaczenie - zna strukturę dysku - wie, że praca komputera zarządza system operacyjnym - potrafi wymienić 3 przykłady systemów operacyjnych - zna nazewnictwo podstawowych elementów składowych okna Windows i pulpitu - wie, że istnieje podział na grafikę rastrową i wektorową - potrafi uruchomić program graficzny Paint - zna przeznaczenie paska narzędzi programu Paint - przy pomocy nauczyciela potrafi narysować kilka figur geometrycznych w programie Paint - wie, że nazwa pliku posiada rozszerzenie - wie, że w systemie operacyjnym można wyszukać plik lub katalog - potrafi uruchomić Notatnik w systemie Windows, wie do czego służy ten program - zna nazwę pakietu biurowego firmy Microsoft i nazwę darmowego pakietu biurowego OpenOffice - uruchamia program Word i Writer - wie, jak wprowadzić znaki diakrytyczne w edytorze tekstu oraz znaki interpunkcyjne - potrafi zmienić format czcionki (kształt, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie) - potrafi wprowadzić prosty tekst prawidłowo umieszczając znaki interpunkcyjne i znaki końca akapitu - zna pojęcia: ClipArt, otaczanie tekstem, WordArt, tabela - potrafi wstawić rysunek do tekstu - potrafi zapisać we wskazanym miejscu utworzony dokument - umie zaznaczyć wybrany fragment tekstu za pomocą myszki - zna pojęcie: dokument, akapit, wcięcie - wie, co to jest arkusz kalkulacyjny, zna jego zastosowanie - zna pojęcia: komórka arkusza, kolumna, wiersz, adres komórki - wie, że adres może być względny, bezwzględny i mieszany - wie, że istnieją formuły i funkcje - potrafi uruchomić program MsAccess - potrafi podać adres komórki - potrafi wprowadzić dane do wskazanej komórki - zna pojęcia: prezentacja, slajd animacja, - potrafi przeglądać pokaz prezentacji - uruchamia program PowerPoint i wskazany plik zawierający prezentację - potrafi wstawić nowy slajd - wstawia prosty tekst do slajdu - zapisuje prezentację na dysku komputera - wie, że rozpowszechnianie oprogramowanie podlega prawu autorskiemu - rozumie pojęcie piractwo komputerowe - ma świadomość konsekwencji wynikających z korzystania z nielegalnego oprogramowania

6 Klasa III Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący ocenę bardzo dobrą) - rozróżnia różne typy baz danych - potrafi zaprojektować strukturę relacyjnej bazy danych z wykorzystaniem relacji i określić typy relacji - potrafi zoptymalizować daną strukturę bazy danych - samodzielnie tworzy raporty z włączonymi do projektu formularza obiektami - potrafi sformułować złożone kwerendy - zna zapis kwerend w języku SQL - zna w stopniu wyższym wybrany język programowania - potrafi napisać w tym języku program wykorzystujący algorytmy rekurencyjne, iteracyjne i funkcje - w prawidłowy sposób stosuje parametry procedur (funkcji) - tworzy złożone algorytmy - potrafi w postaci schematu blokowego zapisać algorytmy realizujące trudniejsze problemy - potrafi przewidzieć liczbę działań wykonanych przez algorytm rekurencyjny - zna szczegółowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa komputerów w sieci - swobodnie posługuje się pojęciami związanymi z sieciami komputerowymi - tworzy własną stronę internetową stosując ciekawe rozwiązania - zna zaawansowane znaczniki html oraz potrafi prawidłowo wykorzystać arkusze stylów - wyszukuje w sieci informacje na podstawie złożonych zapytań - podaje szczegółowe informacje na temat typów sieci komputerowych - zna zaawansowane zagadnienia z zakresu symulacji komputerowych - korzysta z różnego rodzaju multimedialnych źródeł informacji - zna szczegółowe zagadnienia dotyczące prawa autorskiego Bardzo dobry ocenę dobrą) - zna pojęcia z baz danych : formularz, raport - potrafi utworzyć formularz i raport - potrafi modyfikować zawartość bazy danych, sortować, tworzyć filtry - potrafi wyszukać zadane informacje w relacyjnej bazie danych - potrafi zaprojektować prostą bazę danych - zna różne rodzaje algorytmów - potrafi użyć wyboru warunkowego w tworzonym algorytmie - potrafi analizować algorytmy zapisane w postaci schematu blokowego, w których występują iteracje - potrafi określić, od czego zależy liczba powtórzeń w danym algorytmie iteracyjnym - korzystając z algorytmu Euklidesa potrafi wyznaczyć NWD dla dowolnych liczb dodatnich -potrafi napisać prosty program w języku C++ z wykorzystaniem instrukcji warunkowej i iteracji - zna pojęcia związane z programowaniem - wie, do czego służy biblioteka programu - samodzielnie układa algorytmy iteracyjne - potrafi analizować zawartość strony www na podstawie źródła strony - tworzy własna stronę internetową wykorzystując znaczniki HTML i arkusze stylów CSS - stosuje odnośniki na własnej stronie internetowej - wstawia obrazki do kodu HTML i ustawia ich atrybuty - potrafi umieścić stronę internetową na serwerze szkolnym - wie, jakie zasady obowiązują podczas korzystania z serwerów grup dyskusyjnych oraz jaki program może być wykorzystany do przeglądania ogłoszeń grup - wie, do czego służy katalog stron internetowych - wie, jak szukać i jak korzystać z katalogów stron internetowych - zna operatory logiczne wyszukiwania - podaje podstawowe informacje na temat typów sieci komputerowych - zna zasady prawa autorskiego - potrafi opisać podział programów ze względu na formę licencji - zna zasady bezpieczeństwa komputerów w sieci komputerowej - wie, jakie zagadnienia mogą być poddane symulacji komputerowej - wymienia różne multimedialne źródła informacji

7 Dobry ocenę dostateczną) zna podstawowe działania na rekordach w bazie danych - rozróżnia kartotekową i relacyjną bazę danych - potrafi podać przykłady relacyjnych baz danych - tworzy prostą kwerendę - tworzy formularz - rozumie pojęcie relacji w relacyjnych bazach danych - potrafi zaprojektować schemat tabeli przechowującej określone dane - potrafi określić typ danych - potrafi wyróżnić postępowania z różnych przedmiotów szkolnych, które są algorytmami - potrafi określić sytuacje warunkowe i przewidzieć wynik w zależności od warunku - potrafi zapisać algorytmy w postaci ciągu kroków za pomocą języka naturalnego, pseudojęzyka, schematu blokowego - wie, w jakim celu wykorzystuje się pętle i instrukcje warunkowe - zna podstawowe typy danych w języku programowania C++ - potrafi napisać prosty program w języku C++ bez wykorzystania instrukcji warunkowych i iteracji (dodanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb, wypisanie tekstu na konsoli) - rozumie znaczenie słów kluczowych zastosowanych w swoim programie - rozumie pojęcie iteracji i rekurencji, wyjaśnia na przykładach używając języka naturalnego - samodzielnie układa prosty algorytm iteracyjny używając schematu blokowego - tworzy prostą stronę internetową z wykorzystaniem podstawowych znaczników HTML i arkusza CSS - potrafi zapisać dokument jako stronę internetową - wie, jak należy postąpić w celu umieszczenia strony w internecie - wyjaśnia pojęcia: protokół wymiany informacji, http, ftp, - zna sposoby tworzenia zapytań z wykorzystaniem operatorów + i oraz wieloznaczników przy wyszukiwaniu plików -zna pojęcia: serwer, stacja robocza - potrafi wyszukać w zasobach sieci plik o podanej nazwie, korzystając z określonego serwisu wyszukiwawczego - przeszukuje zasoby www wprowadzając do wyszukiwarki zapytania w formie wyrażeń złożonych - zna typy sieci komputerowych - wymienia podstawowe zasady bezpieczeństwa komputerów w sieci - rozumie pojęcie symulacji komputerowej - potrafi skorzystać z encyklopedii multimedialnej w celu wyszukania informacji - wie, w jakim celu stosuje się prawo autorskie i jakie są jego założenia Dostateczny ocenę dopuszczającą) - potrafi utworzyć bazę danych, tabelę w bazie danych i wstawić dane do rekordów - wstawia kolumny do tabeli bazy danych - nadaje nazwy kolumnom tabeli - rozumie pojęcia: relacyjna baza danych, tabela, rekord, pole, raport, formularz, SQL, system zarządzania bazą danych - rozumie pojęcie algorytmu - zna przeznaczenie poszczególnych elementów schematu blokowego - potrafi sformułować problem w postaci algorytmu - potrafi określić dane do zadania w postaci algorytmu - analizuje prosty algorytm zapisany w postaci schematu blokowego - zapisuje prosty algorytm za pomocą języka naturalnego - potrafi wymienić języki programowania -potrafi napisać w języku C++ program wyświetlający tekst - rozumie pojęcie: typ danej w języku programowania - zna pojęcia: odsyłacz (link), www, html, css, domena, portal internetowy - rozumie zasadę połączeń między różnymi dokumentami www - wie, do czego służy wyszukiwarka internetowa - zna zasady netykiety - posługuje się odsyłaczami hipertektowymi - wprowadza proste zapytania do wyszukiwarki - przegląda rezultaty wyszukiwania - jest świadomy zagrożeń wynikających z korzystania z sieci www - wymienia domeny internetowe i wskazuje ich zastosowanie - wymienia rodzaje łączy internetowych - potrafi zaplanować elementy swojej strony www - zna najczęściej wykorzystywane polecenia języka HTML - potrafi utworzyć dokument HTML - zna pojęcia: licencja, prawo autorskie, oprogramowanie nielegalne - zna konsekwencje wykorzystywania nielegalnego oprogramowania

8 Dopuszczający - zna pojęcia: baza danych, relacyjna i kartotekowa baza danych, tabela, rekord,pole - wskazuje tabelę, rekord, pole w bazie danych - potrafi uruchomić program MS Access i otworzyć wskazany plik bazy danych - potrafi wstawić daną we wskazane pole - podaje przykład zastosowania baz danych - zna pojęcie algorytmu, warunku, schemat blokowy, pseudokod - potrafi wymienić przykłady z życia codziennego, które uważa za algorytmy - wskazuje elementy schematu blokowego i ich zastosowanie - wie, że komputery wykonują programy, które napisane są w określonym języku programowania - wymienia przynajmniej jeden język programowania - wskazuje w kodzie źródłowym programu napisanego w języku C++ elementy odpowiedzialne za pobranie danych z klawiatury, wyświetlenia wyniku na monitorze - zna pojęcie symulacji komputerowej i wie, że za pomocą komputera można symulować np. zjawiska fizyczne - wymienia przynajmniej jedno multimedialne źródło informacji - zna pojęcia: sieć komputerowa, Internet, Intranet, adres IP, www, adres strony www, protokół. LAN, WAN, domena, strona internetowa, język HTML - potrafi objaśnić te pojęcia własnymi słowami - potrafi wskazać w sieci lokalnej komputer będący serwerem i stacją roboczą - zna nazwę przynajmniej jednej popularnej przeglądarki internetowej - potrafi zalogować się do lokalnej sieci komputerowej - potrafi uruchomić program przeglądarki internetowej i załadować stronę spod podanego adresu - wie, że strukturę strony internetowej opisuje składnia HTML - zna podstawowe składniki języka HTML - potrafi wymienić przynajmniej jeden edytor do tworzenia strony internetowej wie, że rozpowszechnianie oprogramowanie podlega prawu autorskiemu - rozumie pojęcie piractwo komputerowe - ma świadomość konsekwencji wynikających z korzystania z nielegalnego oprogramowania - wie, że komputery w sieci narażone są na większe niebezpieczeństwo - zna pojęcia: symulacja komputerowa, multimedialne źródło informacji

9

Uczeń potrafi. uruchomić wskazany. narzędzi. poprzez wybór myszką z menu Start i kolejnych podgrup programów

Uczeń potrafi. uruchomić wskazany. narzędzi. poprzez wybór myszką z menu Start i kolejnych podgrup programów dobry dopuszczający Kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie IV (1 godzina przedmiotu tygodniowo) Podstawy obsługi systemu Windows Budowa i obsługa komputera. Podstawy obsługi systemu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 4 Szkoły Podstawowej

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 4 Szkoły Podstawowej Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 4 Szkoły Podstawowej Dział: Edytor grafiki (Paint). Wiadomości - uczeń nie wie do czego można wykorzystać edytor grafiki oraz nie zna nazwy żadnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 6 Szkoły Podstawowej (2 godziny przedmiotu tygodniowo) Dział: Podstawy tworzenia stron i ich publikacja uczeń nie zna pojęć: domena, hosting, plik.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR DKW-4014-56/99 niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA VI Autor: Grażyna Koba, Wyd. MiGra,

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI rok szkolny 2014/2015 dba o porządek na stanowisku komputerowym KOMPUTER I PRACA W SIECI KOMPUTEROWEJ wymienia podstawowe zasady wymienia

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP WYMAGAIA EDUKACYJE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP START 16 godz. w godzinnym Cele kształcenia i wychowania: Lp. Treści nauczania Osiągnięcia uczniów TPP 3 godz. w 1 Regulamin pracowni a Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej (rozdział I) wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV

KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV KRYTERIA OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY IV Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem; wymienia przynajmniej dwa przykładowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum. Zbieranie i opracowywanie danych arkusz kalkulacyjny. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. BHP i regulamin szkolnej pracowni komputerowej.,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Komputer i praca w sieci komputerowej dba o porządek na stanowisku komputerowym wymienia podstawowe zasady zachowania się w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V Lp. 1. Temat Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa 2. Odbicia lustrzane i obroty obrazu 3. 4. 5. 6. Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Przedmiot zajęcia komputerowe Klasa 4 dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Komputer i praca w sieci komputerowej

Komputer i praca w sieci komputerowej 1 dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania omawia zasady zachowania zasady zachowania się się w pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I PROGRAMEM KOMPUTEROWYM Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. Zajęcia komputerowe. Klasa IV

Kryteria oceniania. Zajęcia komputerowe. Klasa IV 1 Kryteria oceniania Zajęcia komputerowe Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną Klasa IV 2 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym wymienia przynajmniej trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM Przedstawiamy wykaz umiejętności informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 temat 4. z podręcznika (str. 42-48); Czym jest i do czego służy system operacyjny? 10, 11 Działanie komputera i sieci komputerowej pytania 8-12 (str. 46);

Bardziej szczegółowo

wymagania klasa4 uczniowie o zaniżonych wymaganiach

wymagania klasa4 uczniowie o zaniżonych wymaganiach wymagania klasa4 uczniowie o zaniżonych wymaganiach BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM Podstawy obsługi systemu Windows (Eksplorator Windows) BHp na zajęciach uczeń potrafi uruchomić program Eksplorator

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY IV Komputery i programy Ocena dopuszczająca: uczeń wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem; wymienia przynajmniej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne na podstawie programu nauczania Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne na podstawie programu nauczania Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba. Wymagania na poszczególne oceny szkolne na podstawie programu nauczania Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba. 2.1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z komputerem.

1. Rozpoczęcie pracy z komputerem. 1. Rozpoczęcie pracy z komputerem. Wymagania programowe z informatyki w klasie II-III Gimnazjum 1. Prawidłowo włączyć komputer i uporządkować stanowisko. 2. Prawidłowo zalogować się do sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy VI 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy VI 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy VI 2015/2016 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne 1 2 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym Osiągnięcia wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Lp. Temat 1. Zastosowania komputerów konieczne (dopuszczająca) dba o porządek na stanowisku komputerowym przynajmniej trzy komputera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasach IV VI Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasach IV VI Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasach IV VI Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie 1 opracowany na podstawie programu: Program nauczania. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy V 1 rok szkolny 2015/2016 Klasa Va, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Na lekcjach zajęć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II W rozporządzeniu MEN 1 określono, że Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Urszula Wrzaskowska ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Lp BLOK TEMATYCZNY Ilość Temat zajęć godzin. Zapoznanie z programem nauczania. Regulamin pracowni i zasady pracy z komputerem.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Ziemińska. INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne

Opracowanie: Katarzyna Ziemińska. INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne Opracowanie: Katarzyna Ziemińska INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne Kryteria wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I SEMESTR I dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla klasy V Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki w klasie I 1. Budowa i zastosowanie komputera

Wymagania programowe z informatyki w klasie I 1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe z informatyki w klasie I Opracowano na podstawie Planu wynikowego nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia dostępnego na stronie http://edukacja.helion.pl Cel

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II MODUŁ: ADMINISTROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWYM BLOKI TEMATYCZNE: 1. Komputeropisanie i korespondencja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Wymagania na poszczególne oceny - klasa 7 szkoły podstawowej

INFORMATYKA Wymagania na poszczególne oceny - klasa 7 szkoły podstawowej INFORMATYKA Wymagania na poszczególne oceny - klasa 7 szkoły podstawowej Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. Wymagania na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy V-VI

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy V-VI 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy V-VI dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania omawia zasady zachowania

Bardziej szczegółowo