zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce"

Transkrypt

1 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa tel , faks Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Sprawa numer DA Warszawa, dnia r. Strona 1 z 34

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako SIWZ, zwana również instrukcją dla Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej w skrócie upzp, na Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp 1. Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SIWZ, zgodnie z wymaganiami niniejszego SIWZ oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 4. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania: 4.1. przynajmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w 2 ust. 1, 4.2. każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum złoży dokumenty, o których mowa w 2 ust. 2 pkt 2.2 oraz 2.3 niniejszej SIWZ, 4.3. pozostałe dokumenty w imieniu konsorcjum składa ten lub ci spośród Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum, od których niniejsza SIWZ lub umowa regulująca zasady współpracy wymaga potwierdzenia spełniania warunku, 4.4. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp w wysokości do 20% zamówienia podstawowego. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 11. W postępowaniu będzie żądane wadium. 12. W postępowaniu będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Oferta oraz dokumenty określone w 2 SIWZ winny być trwale ze sobą spięte. 14. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 15. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 16. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 17. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 19). W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej liczbie stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 18. Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 19. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Przyjmuje się, że Strona 2 z 34

3 pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 20. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. 21. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa oraz opisane: "Oferta na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce. Nie otwierać przed godz dnia: r." 22. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 23. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 12, 15, 16, 19, 20 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 24. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 25. Kompletna oferta powinna zawierać: prawidłowo wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), pełnomocnictwo (o ile zostało udzielone), oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, dowód wniesienia wadium. 2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty 1. Warunki wymagane od Wykonawców. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie dwóch usług polegających na zaprogramowaniu i wdrożeniu serwisu internetowego zawierającego w szczególności: podział na role użytkowników i ich szczególne uprawnienia podziałem na min na 4 kategorii, z możliwością dodawania treści przez użytkowników poprzez system zarządzania treścią (CMS) lub bezpośrednio poprzez serwis, o wartości, co najmniej ,00 zł brutto każdy, 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje zespołem składającym się, co najmniej z: managera projektu posiadającego, co najmniej 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT, grafika webowego posiadającego, co najmniej 2 letnie doświadczenie w projektowaniu serwisów www, dwóch programistów - backend developerów, posiadających, co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu w języku Python, Strona 3 z 34

4 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego: 2.1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp (załącznik numer 2 do SIWZ), 2.2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp (załącznik numer 3 do SIWZ), 2.3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) (załącznik numer 4 do SIWZ), 2.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2.5. wykaz usług, o których mowa w pkt. 1.2 powyżej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (załącznik numer 6 SIWZ) wykaz osób mających zrealizować Przedmiot zamówienia, o których mowa w pkt. 1.3 powyżej wraz z informacjami nt. ich doświadczenia oraz rodzaju pełnionej funkcji w zespole (załącznik numer 7 do SIWZ), 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia - nie spełnia. 4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 3. Określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest 1. zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie Platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce wraz z systemem zarządzania treścią (CMS), zwanej dalej Platformą. Platforma ma za zadanie informować o naborach na nowe rezydencje i granty, wydarzeniach i możliwościach oferowanych przez instytucje prowadzące programy rezydencyjne oraz pełnić funkcję komunikowania i archiwizować przebieg programów rezydencyjnych. 2. Opieka techniczna i powdrożeniowa Platformy w ramach udzielanej gwarancji Definicje Platforma - Strona WWW i CMS wraz ze wszystkimi treściami (m.in. tekstami, plikami graficznymi, zdjęciami, danymi, materiałami audio i video) udostępnianymi poprzez Platformę, zintegrowane ze sobą. Strona 4 z 34

5 Strona WWW - interfejs internetowy udostępniający treści związane rezydencjami i granami artystycznymi w Polsce. Strona WWW istnieje w wersji polskojęzycznej oraz anglojęzycznej, responsywnej i dostępnej dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie AA lub wyższym. CMS system, dostępnych przez www, służący do wprowadzania, edycji i publikacji treści (m.in. tekstów, plików graficznych, zdjęć, danych, materiałów audio i video) na Stronie i utrzymywania komunikacji z użytkownikami Strony www. Komponenty firm trzecich - oprogramowanie stworzone przez firmy trzecie i dostarczone przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, które Wykonawca zastosuje do zrealizowania Platformy. Dokumentacja techniczna dokumentacja obejmująca: opis i budowę Platformy oraz możliwości jej rozbudowy, listę niezbędnych komponentów firm trzecich (takich jak silnik bazy danych, serwer www, system operacyjny, komponenty programistyczne), instrukcję instalacji i konfiguracji Platformy oraz niezbędnych komponentów firm trzecich, instrukcję wykonywania, archiwizowania i odzyskiwania kopii zapasowych Platformy, w tym bazy danych, kod źródłowy Platformy wraz z opisem architektury kodu. Responsywność responsywność strony www oznacza, że wygląd strony www powinien dostosowywać się do różnych rozdzielczości ekranów, również do urządzeń mobilnych, w sposób pozwalający Użytkownikowi na wygodne i efektywne używanie strony www. Dostępność dostępność oznacza, że Strona WWW spełnia wymogi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) z uwzględnieniem poziomu AA lub wyższego. Strona powinna być w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych - mogą oni korzystać ze wszystkich funkcji, strona prezentuje się prawidłowo przy użyciu programów czytających, spełnia zasady odpowiedniego kontrastu, a wszystkie informacje są dostrzegalne i zrozumiałe. System ticketowy udostępniony i utrzymywany przez Wykonawcę niezależny, dedykowany system pozwalający na rejestrację problemów oraz zgłoszeń modyfikacji i monitorowanie postępów w ich rozwiązywaniu. Problem jakakolwiek nieprawidłowość w działaniu Platformy, problemy dzieli się na Awarie, Błędy i Usterki. Awaria brak dostępu do Strony www lub CMS przez użytkownika lub administratora lub nieprawidłowe działanie jednego z kluczowych elementów Platformy, np. strony głównej, możliwości zalogowania do CMS. Błąd - zdarzenie spowodowane ujawnieniem się wady podczas pracy Strony www lub CMS; wystąpienie błędu dotyczy tylko pojedynczych, niekluczowych elementów Platformy. Kluczowe elementy Platformy działają prawidłowo. Usterka - zdarzenie spowodowane ujawnieniem się wady podczas pracy Strony www lub CMS po wystąpieniu, której Strona WWW lub CMS kontynuuje swoje działanie i nie wpływa ona na prezentację danych. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Stworzenie Platformy, w szczególności strony www oraz CMS zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ. 2. Wdrożenie kopii testowej Platformy w lokalizacji zapewnionej przez Wykonawcę, jej aktualizacja i utrzymywanie w sposób umożliwiający przeprowadzanie testów akceptacyjnych przez cały czas obowiązywania umowy (do końca okresu obowiązywania gwarancji). 3. Wdrożenie, opublikowanie i utrzymanie (w ramach gwarancji) wersji produkcyjnej Platformy w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 4. Opracowanie i dostarczenie instrukcji CMS. 5. Szkolenia administratorów i moderatorów z obsługi CMS. 6. Przygotowanie scenariuszy i planu testów akceptacyjnych weryfikujących poprawność działania Platformy, w tym poprawność funkcjonalną, wydajność oraz spełnianie warunków dostępności Platformy. 7. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych z udziałem wskazanych przez Zamawiającego osób. 8. Udzielenie i świadczenie gwarancji na Platformę na warunkach określonych w części Warunki gwarancji i prac dodatkowych. 9. Utrzymywanie systemu zgłaszania problemów oraz zapewnienia dostępu do tego systemu przez Zamawiającego przez cały czas obowiązywania umowy (do końca okresu obowiązywania gwarancji). 10. Świadczenie usług technicznej opieki powdrożeniowej na warunkach określonych w części Techniczna opieka powdrożeniowa. 11. Stworzenie i utrzymywanie aktualności do końca okresu obowiązywania gwarancji, dokumentacji technicznej obejmującej: opis i budowę Platformy oraz możliwości jej rozbudowy, Strona 5 z 34

6 11.2. listę niezbędnych komponentów firm trzecich (takich jak silnik bazy danych, serwer www, system operacyjny, komponenty programistyczne), instrukcję instalacji i konfiguracji Platformy oraz niezbędnych komponentów firm trzecich, instrukcję wykonywania, archiwizowania i odzyskiwania kopii zapasowych Platformy, w tym bazy danych, kod źródłowy Platformy wraz z opisem architektury kodu. 12. Dostarczenie i udzielenie nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji do dokumentacji technicznej. 13. Dostarczenie i udzielenie nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji do Instrukcji CMS. 14. Dostarczenie niezbędnego oprogramowania firm trzecich oraz zapewnienie i przekazanie Zamawiającemu licencji na to oprogramowanie. 15. Przekazanie Zamawiającemu aktualnych kodów źródłowych Platformy, dokumentacji technicznej oraz niezbędnego oprogramowania firm trzecich przed odbiorem każdego etapu realizacji Zamówienia. 16. Przekazanie praw autorskich do szaty graficznej Platformy. 17. Przekazanie praw autorskich do autorskiego oprogramowania stworzonego przez Wykonawcę, niezbędnego do prawidłowego działania Platformy. 18. Zakup vouchera lub zakup na rzecz Zamawiającego certyfikatu CERTUM Trusted SSL z okresem ważności 3 lata dla domeny wskazanej przez Zamawiającego. Wytyczne techniczne dotyczące realizacji zamówienia 1. Strona WWW musi spełniać następujące standardy: 1.1. W3C w kontekście struktury dokumentu HTML5 lub XHTML 1.1, 1.2. W3C w kontekście struktury CSS 2.0 lub nowszej, 1.3. wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie WCAG 2.0 na poziomie AA w zakresie określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 2. Strona WWW będzie posiadała dokładną walidację danych pobieranych przez system z formularzy, danych URL oraz ciasteczek (cookies), zabezpieczając Platformę w szczególności przed następującymi atakami: 2.1. ataki semantyczne na adres URL, 2.2. ataki związane z ładowaniem plików, 2.3. ataki typu cross-site scripting, 2.4. ataki typu CSRF, 2.5. podrabianie zatwierdzenia formularza, 2.6. sfałszowanie żądania HTTP, 2.7. ujawnienie uwierzytelnień dostępu, 2.8. wstrzykiwanie kodu SQL, 2.9. ujawnienie danych przechowywanych w bazie, kradzież cookies, przechwytywanie sesji, wstrzykiwanie sesji, zafiksowanie sesji, trawersowanie katalogów, wstrzykiwanie poleceń systemowych. 3. Strona WWW i CMS powinny zapewniać komunikację za pomocą protokołów http dla informacji udostępnianych bez logowania oraz za pomocą protokołu https dla rejestracji, logowania i części Platformy dostępnych dla Użytkowników po zalogowaniu. 4. Strona WWW musi poprawnie działać (i być poprawnie wyświetlana) przez przeglądarki internetowe: Chrome, Firefox, Opera, Safari w najnowszych stabilnych wersjach na dzień rozpoczęcia finalnych testów akceptacyjnych oraz przez Internet Explorer od wersji 10 do najnowszej stabilnej wersji na dzień rozpoczęcia finalnych testów akceptacyjnych. Strona 6 z 34

7 5. Strona WWW musi poprawnie działać (i być poprawnie wyświetlana) przez przeglądarki na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi ios, Android oraz Windows Phone w ich ostatnich stabilnych wersjach. 6. W celu zapewnienia poprawności wyglądu Platformy w różnych rozdzielczościach 7. Zamawiający posiada inne portale wykonane w języku Python 3 w oparciu o framework Django 1.7 i dysponuje własnymi pracownikami znającymi ten język i framework. W związku z powyższym Zamawiający wymaga wykonania Platformy w języku Python 3 w oparciu o framework Django Zamawiający wymaga zbudowania rozwiązania pozwalającego na wdrożenie i uruchomienie produkcyjnej wersji Platformy oraz spełnienie wytycznych dotyczących wydajności w następującej infrastrukturze: 8.1. Serwer HP Blade BL685 G7 z systemem operacyjnym Linux o parametrach: x Opteron, 64 rdzenie, GB RAM, storage na macierzy InfiniBand 20GBit/sec 8.2. Łącze o przepustowości 10 MBit/sek. 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie silników baz danych Open Source, MySql lub Potgress w najnowszych stabilnych wersjach. Specyfikacja funkcjonalna Platformy 1. Zamawiający przewiduje utworzenie dwóch typów kont użytkowników: 1.1. reprezentantów instytucji grantujących, 1.2. administratorów NCK. 2. Platforma zapewnia możliwość bezpiecznej rejestracji użytkownikom. Tylko administrator NCK może aktywować nowe konto. 3. Każdy użytkownik ma mieć możliwość odzyskiwania zapomnianego loginu i hasła poprzez przesłanie linku do zmiany hasła na podany wcześniej adres Dla jednej Instytucji grantującej może być stworzonych wiele kont Reprezentantów instytucji, które mogą mieć dostęp do różnych programów prowadzonych przez daną Instytucję. Wytyczne dotyczące działania Strony www 1. Strona WWW powinna działać w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej Strona WWW powinna zapewniać auto-wykrywanie ustawień językowych przeglądarki; w przypadku wykrycia polskiej wersji przeglądarki, domyślnie wyświetlana jest strona w wersji polskiej. Dla pozostałych ustawień Strona WWW wyświetla domyślnie wersję angielską Strona WWW powinna umożliwić Użytkownikowi zmianę wersji językowej w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie na odpowiednią ikonę. 2. Strona WWW będzie składać się z następujących części: 2.1. Strona główna 2.2. Strony zarządzane przez instytucje: Strona programu; Strona projektu; Strona rezydencji; Strona grantu Strony agregujące: Lista programów rezydencyjnych; Lista grantów; Lista artykułów; Lista publikacji; Abc rezydencji; Kalendarz wydarzeń Strony szczegółowe: Grant; Wydarzenie; Artykuł; O projekcie; Jak założyć rezydencję. Strona 7 z 34

8 2.5. Wyszukiwarka: Wyszukiwanie będzie obejmować wszystkie treści związane z opublikowanymi informacjami na temat: programów, projektów, rezydencji i naborów Możliwe będzie wyszukiwanie z użyciem filtrów wielokrotnego wyboru Rejestracja użytkowników 2.7. Logowanie użytkowników 3. Strona WWW powinna umożliwiać integrację z mediami społecznościowymi w zakresie: 3.1. Facebook: udostępnianie, polubianie i dodawanie komentarzy do treści umieszczonych na Stronie www, 3.2. Twitter: udostępniane treści umieszczonych na Stronie www, 3.3. Youtube: embedowanie filmów. 4. Akcje użytkowników na Stronie www powinny być rejestrowane przy użyciu Google Analytics lub podobnego narzędzia. Wytyczne dotyczące CMS i zarządzania treścią Platformy 1. Platforma umożliwia zarządzanie zawartością Strony www poprzez Content Management System dostępny przez www. 2. CMS umożliwiać będzie wprowadzanie i zmienianie wszystkich treści na Stronie www w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskie. 3. Administratorzy NCK będą mieli możliwość tworzenia i zmieniania wszystkich treści prezentowanych na Stronie WWW. 4. Administratorzy NCK będą mieli możliwość oznaczania wybranych informacji, w szczególności Wydarzeń do Archiwum. Przeniesienie informacji do Archiwum oznacza, że nie jest ona prezentowana na Stronie www ani dla Reprezentantów. Administratorzy NCK mogą przeszukiwać i przeglądać Archiwum informacji. 5. CMS będzie miał wydzielone funkcje dostępne dla reprezentantów instytucji grantujących. Reprezentanci instytucji będą mogli zarządzać wszystkimi informacjami dotyczącymi grantu i naboru, które będą pojawiać się na Stronie www. W szczególności reprezentanci Instytucji będą mogli: 5.1. tworzyć strony wizytówki Instytucji za pomocą edytora CMS. Minimalny zakres informacji: dane teleadresowe, informacje o instytucji, fotografie, linki, obecność w mediach społecznościowych. Szczegółowy zakres informacji Zamawiający ustali z Wykonawcą w trakcie realizacji projektu tworzyć i zarządzać informacjami o programach rezydencjalnych, 5.3. tworzyć i zarządzać informacjami o projektach w ramach programów, 5.4. tworzyć i zarządzać informacjami o rezydencjach w ramach projektów Szczegółowy zakres informacji Zamawiający ustali z Wykonawcą w trakcie realizacji projektu przypisywać artystów do poszczególnych rezydencji, 5.6. dodawać informacje typu: wydarzenia, artykuły, nabory. Przy dodawaniu tych informacji Reprezentant będzie mógł określić, którego z programów, projektów czy rezydencji one dotyczą. Jeśli dokona takiego wyboru, dana informacja będzie prezentowana na podstronie związanej z danym programem, projektem lub rezydencją. Informacje o wprowadzonych przez Reprezentanta wydarzeniach będą prezentowane na stronie Kalendarz wydarzeń Publikacja treści dodanych lub zmienionych przez Reprezentanta odbywa się po ich zatwierdzeniu przez administratora NCK. Zasady realizacji Zamawiający przewiduje podział prac nad całością zamówienia na 3 etapy. Całość realizacji nie może przekroczyć 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, uwzględniając czas wymagany na ocenę i poprawki poszczególnych etapów. Etap 1 Celem etapu jest przygotowanie koncepcji technicznej realizacji Platformy uwzględniającej wszystkie założenia i wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia. Koncepcja zawierać będzie: 1. mapę Strony WWW wraz z opisem budowy adresów url wszystkich rodzajów stron i podstron Strona 8 z 34

9 2. diagramy opisujące główne scenariusze użycia aplikacji 3. ustalone z Zamawiającym szczegółowe listy pól opisujące programy, projekty, rezydencje itd. 4. scenariusze testów akceptacyjnych Planowany czas prac: 10 dni roboczych Etap 2 Przygotowanie projektu (html) strony głównej wraz ze wszystkimi rodzajami podstronami na podstawie przekazanych przez Zamawiającego materiałów graficznych. Przygotowane projekty muszą spełniać wszystkie wytyczne dotyczące dostępności opisane w punkcie 1 części 2.1 Wytyczne techniczne dotyczące realizacji zamówienia oraz wyglądające poprawnie na wszystkich urządzenia i w przeglądarkach wymienionych w punktach 4 i 5 części 2.1 Wytyczne techniczne dotyczące realizacji zamówienia. Planowany czas prac: 10 dni roboczych Etap 3 Wykonanie i wdrożenie Platformy zgodnie z wytycznymi oraz opracowaniami przygotowanymi w etapach 1 i 2 oraz przygotowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej, kodów źródłowych Planowany czas prac: 45 dni roboczych W trakcie realizacji 3 etapu, 20 dnia roboczego Wykonawca przedstawi stan zaawansowania prac w formie prezentacji w siedzibie Zamawiającego oraz przekaże dokumentację techniczną Platformy i kody źródłowe aktualnych na dzień prezentacji Warunki gwarancji 1. Wykonawca gwarantuje poprawne działanie Platformy przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy 1 od dnia podpisania Protokołu Odbioru całości Platformy bez zastrzeżeń. 2. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie trwania gwarancji świadczyć będzie nieodpłatnie pełny zakres usług wiążących się z usuwaniem Problemów wykrytych w trakcie eksploatowania Platformy. 3. Wykonawca zapewnia obsługę i rozwiązywanie Problemów podczas trwania gwarancji według następującej procedury: 3.1. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia za pośrednictwem: systemu ticketowego, poczty elektronicznej z wykorzystanie adresów określonych w umowie oraz telefonicznie pod numerem telefonu określonym w umowie Przyjęcie zgłoszenia powinno zostać niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę Zamawiającemu na adres: 3.3. Zgłoszenia będą konsultowane i rozwiązywane w następującym czasie: Rodzaj zdarzenia Czas reakcji* Czas rozwiązania problemu Okno serwisowe AWARIA godzina/y. (nie dłużej niż 4 roboczogodziny) Dni robocze BŁĄD 3 godziny do 24 roboczogodzin Dni robocze USTERKA 6 godzin do 72 roboczogodzin Dni robocze * Czas ten liczony jest w odniesieniu do dni roboczych, w godzinach 09:00-17:00 (przykładowo: w przypadku gwarantowanego czasu reakcji wynoszącego 6 godzin i problemu zgłoszonego w piątek o godzinie 15, gwarantowany czas reakcji upływa w poniedziałek o godzinie 13, czyli 6 godzin roboczych później 4. Usunięcie awarii, błędów i usterek w okresie trwania gwarancji następuje na wyłączny koszt Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z ich usunięciem w szczególności koszty serwisu i naprawy obciążają Wykonawcę. 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy spowodowane: przerwami w dostępie do sieci Internet spowodowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych, awarią sprzętu, działaniem sił wyższych. 6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia stałej pomocy telefonicznej obejmującej wsparcie dla administratorów i moderatorów w użytkowaniu Platformy, w dni robocze, w godzinach od W ramach gwarancji Wykonawca dostosuje Platformę do zaktualizowanych wersji komponentów firm trzecich określonych w dokumentacji technicznej, niezbędnych do prawidłowego działania Platformy, w tym w szczególności: silnika bazy danych, serwera www, systemu operacyjny serwera. Zamawiający zobowiązuje się zgłosić chęć powyższej aktualizacji Wykonawcy, z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tego tygodnia Wykonawca przetestuje wpływ aktualizacji na działanie Platformy. W ramach gwarancji. Wykonawca może 1 Czas trwania gwarancji zostanie określony przez Wykonawcę w Ofercie, ale nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Strona 9 z 34

10 sam zgłaszać potrzeby aktualizacji wersji komponentów Open Source. Wykonawca w ciągu do 10 dni roboczych dostosuje i wdroży nową wersję Platformy, jeżeli powyższa aktualizacja powoduje wadliwe działanie Platformy. Prace te będą wykonywane w ramach świadczenia usług gwarancji. Techniczna opieka powdrożeniowa 1. Zamawiający ma prawo do modyfikacji powdrożeniowych (bez utraty gwarancji), realizowanych przez: Wykonawcę, we własnym zakresie lub wykonane przez strony trzecie. 2. Zamawiający zobowiązuje się zgłosić Wykonawcy chęć wprowadzenia modyfikacji wykonanych we własnym zakresie lub przez strony trzecie, z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca przetestuje wpływ modyfikacji na działanie Platformy. W przypadku prawidłowości działania modyfikacji, Wykonawca zainstaluje modyfikacje w środowisku produkcyjnym. W przeciwnym wypadku Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół niezgodności modyfikacji z systemem. Czas trwania testów modyfikacji nie może przekroczyć 5 godzin. Pliki modyfikacji są przekazywane za pomocą systemu zgłaszania problemów oraz w postaci commitów do wskazanego przez Zamawiającego repozytorium projektu. 3. Zamawiający ma prawo zgłosić zapotrzebowanie na wytworzenie modyfikacji przez Wykonawcę. Wykonawca oszacuje każdorazowo ilość roboczogodzin koniecznych do wprowadzenia i przetestowania modyfikacji. Wykonawca dokona modyfikacji po zatwierdzeniu kosztorysu przez Zamawiającego. 4. Zamawiający przewiduje na wszystkie powyższe prace (zarówno sprawdzające własne modyfikacje jak i wykonywane przez Wykonawcę) przeznaczyć maksymalnie 200 roboczogodzin. 5. Wynagrodzenie za wykonywanie usług technicznej opieki powdrożeniowej Wykonawca otrzyma na podstawie faktycznej ilości przepracowanych roboczogodzin po każdorazowym wykonaniu prac, po podpisaniu protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń. 6. Wszystkie zmiany Platformy wynikające z usunięcia Problemów lub modyfikacji powinny zostać uwzględnione w dokumentacji technicznej, a jej zaktualizowana wersja powinna być przekazana Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze po wdrożeniu zmiany. Prawa własności intelektualnej 1. Wykonawca pozyska CMS oparty na otwartym oprogramowaniu. 2. Wykonawca zapewni wszelkie licencje na oprogramowanie komercyjne i open-source, niezbędne do prawidłowego wdrożenia oraz rozwoju Platformy. 3. W momencie podpisania końcowego protokołu odbioru następuje przeniesienie majątkowych praw autorskich do szaty graficznej Platformy oraz autorskiego oprogramowania stworzonego przez Wykonawcę, niezbędnego do prawidłowego działania Platformy, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz pozwala na: 3.1. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 3.2. wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, 3.3. wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych, 3.4. prawo do korzystania w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, tworzenie opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 3.5. publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej 3.6. albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji, 3.7. udostępniania w zakresie opisanych wyżej pól eksploatacji odpłatnie lub nieodpłatnie. Równocześnie Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w przedmiotach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie Umowy na wykonanie Zamówienia. Strona 10 z 34

11 Pozostałe warunki realizacji umowy 1. Rejestracja domeny leży po stronie Zamawiającego. 2. Treści w języku polskim i tłumaczenia do wersji anglojęzycznej zapewnia Zamawiający. 3. Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za kontakty robocze z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. 4. Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag dot. projektowania i realizacji Platformy na każdym etapie jego powstawania. 5. Zamawiający ma prawo zwołania spotkania roboczego w siedzibie Zamawiającego (na życzenie Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy), w trybie, co 10 dni roboczych, za pomocą korespondencji mailowej. Na spotkaniach Wykonawca zapewni możliwość podglądu aktualnie wykonanych prac. 6. Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich kwestii związanych z materiałami wykorzystanymi, w tym w szczególności dotyczących kwestii związanych z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (prawa zależne). II. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy Specyfikację zawierającą opis funkcji oraz makiety projektowe (załącznik numer 9 do SIWZ). III. Zmiany postanowień umowy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1. Konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 2. Rezygnacji z części zamówienia w przypadku rezygnacji z realizacji projektu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia wykonawcy; 3. Konieczności wprowadzenia zmian technologicznych realizacji zamówienia zmianie może ulec wynagrodzenie wykonawcy lub termin realizacji umowy. 4. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy 1. Zamówienie powinno być wykonane w całości w terminie nie później niż 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 2. Harmonogram realizacji zamówienia stanowi załącznik numer 8 do niniejszej SIWZ 5. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Oznaczenie kryterium Kryterium Strona 11 z 34 Liczba punktów C Cena za zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce 40 CR Cena za 1 roboczogodzinę na prace modyfikacyjno-testowe w ramach opieki powdrożeniowej (do 200 roboczogodzin) 20 T Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (dni kalendarzowe od daty podpisania umowy, nie dłużej niż 120 dni) 20 G Długość okresu gwarancyjnego (nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące) 10 R Deklarowany maksymalny czas na usunięcie awarii uniemożliwiającej prawidłowe działanie Platformy (nie dłużej niż 4 godziny) 10 RAZEM Kryterium (C): Cena za Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce: 1.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację Przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie oceny oferty.

12 1.2. Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium, tj. Cmin = 40 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: C = (Cmin : Cb) 40 pkt., gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej 1.3. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. 2. Kryterium (CR): Cena za 1 roboczogodzinę na prace modyfikacyjno-testowe w ramach opieki powdrożeniowej (do 200 roboczogodzin) 2.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na 1 roboczogodzinę biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie oceny oferty Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium, tj. CRmin = 20 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: CR = (CRmin : CRb) 20 pkt., gdzie: CRmin - cena oferty minimalnej, CRb - cena oferty badanej. 3. Kryterium (T): Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (dni kalendarzowe): 3.1. Wykonawca ustala realny czas, jaki jest konieczny do realizacji Przedmiotu zamówienia. Czas ten będzie brany pod uwagę przez Komisję w trakcie oceny oferty Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najkrótszym terminem realizacji uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. Tmin = 20. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Tmin : Tb) 20 pkt. gdzie: Tmin-oferta z najkrótszym terminem, Tb - termin oferty badanej. 4. W kryterium (G) Długość okresu gwarancyjnego Wykonawca wpisuje jego długość wyrażoną w miesiącach, lecz nie krócej niż 12 i nie dłużej niż 24. Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najdłuższym okresem gwarancyjnym uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. Gmax = 10. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Gb : Gmax) 10 pkt. gdzie: Gmax - oferta z najdłuższym okresem gwarancyjnym, Gb - okres gwarancyjny oferty badanej. 5. W kryterium (R) Deklarowany maksymalny czas na usunięcie awarii uniemożliwiającej prawidłowe działanie Platformy Wykonawca wpisuje jego długość wyrażoną w godzinach, lecz nie dłużej niż 12. Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najkrótszym czasem reakcji uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. Rmin = 10. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Rmin : Rb) 10 pkt. gdzie: Rmin - oferta z najkrótszym czasem reakcji, Rb - czas reakcji oferty badanej. 6. Ostateczna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych we wszystkich ww. kryteriach, tj. O = C + CR + T + G + R. 6. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Płockiej 13 w Warszawie, na recepcji do godziny 13:00 w dniu r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie. 7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. Strona 12 z 34

13 8. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Płockiej 13 w Warszawie o godzinie 10:30 w dniu r. 9. Informacje dotyczące wadium 1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 950,00 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt zł). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wskazane konto Zamawiającego: Wadium za wniesione uznaje się z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. 5. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 upzp. 6. Wadium wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 2-5 upzp, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 upzp, przy czym: 6.1. dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 6.2. dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 7. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 upzp. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument stwierdzający ustanowienie poręczenia lub gwarancji w oryginale. 10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie. 3. Kwota określona w ust. 3 powyżej będzie podzielona w następujący sposób: % wniesionego zabezpieczenia, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, % wniesionego zabezpieczenia, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku formach zgodnie z zapisem art. 148 ust. 1 upzp. 5. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy: 5.1. dokonać wpłaty gwarancji wnoszonej w pieniądzu na konto Zamawiającego: lub 5.2. dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie gwarancji lub poręczenia w oryginale. 11. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert. 4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i zaproszeniem do składania ofert, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Strona 13 z 34

14 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 8.1. oczywiste omyłki pisarskie, 8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny, terminie, po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 12. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. 1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Panią Karinę Poteralską tel , faks , godz. 09:00-15:00; w sprawach formalnych Panią Dorotę Wysocką, tel , faks: , godz. 09:00-15:00 lub pana Jakuba Pobochę, tel faks Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 27 upzp - pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. UWAGA!!! Żadne wyjaśnienia treści SIWZ nie będą dokonywane telefonicznie! 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie określonym w art. 38 ust.1 i 1a upzp. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 7. Wyjaśnienia treści SIWZ, o których mowa w punkcie 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ W sytuacji opisanej w punkcie 6 powyżej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ. 9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści SIWZ, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ. Strona 14 z 34

15 10. Pytania należy kierować do Pana Krzysztofa Dudka - Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Edwarda Chudzika - Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Kazimierza Monkiewicza - Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. 11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego. 13. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o: 3.1. Wykonawcach wykluczonych z postępowania, 3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 14. Udzielenie Zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w upzp, SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców. 3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której wzór stanowi załącznik numer 7 do SIWZ 4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowę z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie określonym w art. 94 upzp), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 15. Wzór istotnych postanowień umowy Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Kazimierz Monkiewicz Strona 15 z 34 Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Rejestracja video trzech

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna

produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

produkcję pamięci USB Wschód Kultury

produkcję pamięci USB Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję pamięci USB Wschód

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. na produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna w kinach. Sprawa numer DA.261.91.2015

Zamawiający. na produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna w kinach. Sprawa numer DA.261.91.2015 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych dla NCK w roku 2013

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych dla NCK w roku 2013 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kampanię społeczną promującą

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę 5-osobowego samochodu

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

produkcję materiałów promocyjnych NCK

produkcję materiałów promocyjnych NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z DNIA 09.08.2013 R. POZ. 907), INFORMUJĘ O DOKONANIU ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANY ZAZNACZONO

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE I WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI WYDATKÓW W IPN

WYKONANIE I WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI WYDATKÓW W IPN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo