zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce"

Transkrypt

1 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa tel , faks Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Sprawa numer DA Warszawa, dnia r. Strona 1 z 34

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako SIWZ, zwana również instrukcją dla Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej w skrócie upzp, na Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp 1. Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SIWZ, zgodnie z wymaganiami niniejszego SIWZ oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 4. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania: 4.1. przynajmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w 2 ust. 1, 4.2. każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum złoży dokumenty, o których mowa w 2 ust. 2 pkt 2.2 oraz 2.3 niniejszej SIWZ, 4.3. pozostałe dokumenty w imieniu konsorcjum składa ten lub ci spośród Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum, od których niniejsza SIWZ lub umowa regulująca zasady współpracy wymaga potwierdzenia spełniania warunku, 4.4. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp w wysokości do 20% zamówienia podstawowego. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 11. W postępowaniu będzie żądane wadium. 12. W postępowaniu będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Oferta oraz dokumenty określone w 2 SIWZ winny być trwale ze sobą spięte. 14. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 15. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 16. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 17. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 19). W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej liczbie stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 18. Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 19. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Przyjmuje się, że Strona 2 z 34

3 pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 20. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. 21. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa oraz opisane: "Oferta na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce. Nie otwierać przed godz dnia: r." 22. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 23. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 12, 15, 16, 19, 20 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 24. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 25. Kompletna oferta powinna zawierać: prawidłowo wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), pełnomocnictwo (o ile zostało udzielone), oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, dowód wniesienia wadium. 2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty 1. Warunki wymagane od Wykonawców. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie dwóch usług polegających na zaprogramowaniu i wdrożeniu serwisu internetowego zawierającego w szczególności: podział na role użytkowników i ich szczególne uprawnienia podziałem na min na 4 kategorii, z możliwością dodawania treści przez użytkowników poprzez system zarządzania treścią (CMS) lub bezpośrednio poprzez serwis, o wartości, co najmniej ,00 zł brutto każdy, 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje zespołem składającym się, co najmniej z: managera projektu posiadającego, co najmniej 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT, grafika webowego posiadającego, co najmniej 2 letnie doświadczenie w projektowaniu serwisów www, dwóch programistów - backend developerów, posiadających, co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu w języku Python, Strona 3 z 34

4 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego: 2.1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp (załącznik numer 2 do SIWZ), 2.2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp (załącznik numer 3 do SIWZ), 2.3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) (załącznik numer 4 do SIWZ), 2.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2.5. wykaz usług, o których mowa w pkt. 1.2 powyżej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (załącznik numer 6 SIWZ) wykaz osób mających zrealizować Przedmiot zamówienia, o których mowa w pkt. 1.3 powyżej wraz z informacjami nt. ich doświadczenia oraz rodzaju pełnionej funkcji w zespole (załącznik numer 7 do SIWZ), 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia - nie spełnia. 4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 3. Określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest 1. zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie Platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce wraz z systemem zarządzania treścią (CMS), zwanej dalej Platformą. Platforma ma za zadanie informować o naborach na nowe rezydencje i granty, wydarzeniach i możliwościach oferowanych przez instytucje prowadzące programy rezydencyjne oraz pełnić funkcję komunikowania i archiwizować przebieg programów rezydencyjnych. 2. Opieka techniczna i powdrożeniowa Platformy w ramach udzielanej gwarancji Definicje Platforma - Strona WWW i CMS wraz ze wszystkimi treściami (m.in. tekstami, plikami graficznymi, zdjęciami, danymi, materiałami audio i video) udostępnianymi poprzez Platformę, zintegrowane ze sobą. Strona 4 z 34

5 Strona WWW - interfejs internetowy udostępniający treści związane rezydencjami i granami artystycznymi w Polsce. Strona WWW istnieje w wersji polskojęzycznej oraz anglojęzycznej, responsywnej i dostępnej dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie AA lub wyższym. CMS system, dostępnych przez www, służący do wprowadzania, edycji i publikacji treści (m.in. tekstów, plików graficznych, zdjęć, danych, materiałów audio i video) na Stronie i utrzymywania komunikacji z użytkownikami Strony www. Komponenty firm trzecich - oprogramowanie stworzone przez firmy trzecie i dostarczone przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, które Wykonawca zastosuje do zrealizowania Platformy. Dokumentacja techniczna dokumentacja obejmująca: opis i budowę Platformy oraz możliwości jej rozbudowy, listę niezbędnych komponentów firm trzecich (takich jak silnik bazy danych, serwer www, system operacyjny, komponenty programistyczne), instrukcję instalacji i konfiguracji Platformy oraz niezbędnych komponentów firm trzecich, instrukcję wykonywania, archiwizowania i odzyskiwania kopii zapasowych Platformy, w tym bazy danych, kod źródłowy Platformy wraz z opisem architektury kodu. Responsywność responsywność strony www oznacza, że wygląd strony www powinien dostosowywać się do różnych rozdzielczości ekranów, również do urządzeń mobilnych, w sposób pozwalający Użytkownikowi na wygodne i efektywne używanie strony www. Dostępność dostępność oznacza, że Strona WWW spełnia wymogi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) z uwzględnieniem poziomu AA lub wyższego. Strona powinna być w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych - mogą oni korzystać ze wszystkich funkcji, strona prezentuje się prawidłowo przy użyciu programów czytających, spełnia zasady odpowiedniego kontrastu, a wszystkie informacje są dostrzegalne i zrozumiałe. System ticketowy udostępniony i utrzymywany przez Wykonawcę niezależny, dedykowany system pozwalający na rejestrację problemów oraz zgłoszeń modyfikacji i monitorowanie postępów w ich rozwiązywaniu. Problem jakakolwiek nieprawidłowość w działaniu Platformy, problemy dzieli się na Awarie, Błędy i Usterki. Awaria brak dostępu do Strony www lub CMS przez użytkownika lub administratora lub nieprawidłowe działanie jednego z kluczowych elementów Platformy, np. strony głównej, możliwości zalogowania do CMS. Błąd - zdarzenie spowodowane ujawnieniem się wady podczas pracy Strony www lub CMS; wystąpienie błędu dotyczy tylko pojedynczych, niekluczowych elementów Platformy. Kluczowe elementy Platformy działają prawidłowo. Usterka - zdarzenie spowodowane ujawnieniem się wady podczas pracy Strony www lub CMS po wystąpieniu, której Strona WWW lub CMS kontynuuje swoje działanie i nie wpływa ona na prezentację danych. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Stworzenie Platformy, w szczególności strony www oraz CMS zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ. 2. Wdrożenie kopii testowej Platformy w lokalizacji zapewnionej przez Wykonawcę, jej aktualizacja i utrzymywanie w sposób umożliwiający przeprowadzanie testów akceptacyjnych przez cały czas obowiązywania umowy (do końca okresu obowiązywania gwarancji). 3. Wdrożenie, opublikowanie i utrzymanie (w ramach gwarancji) wersji produkcyjnej Platformy w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 4. Opracowanie i dostarczenie instrukcji CMS. 5. Szkolenia administratorów i moderatorów z obsługi CMS. 6. Przygotowanie scenariuszy i planu testów akceptacyjnych weryfikujących poprawność działania Platformy, w tym poprawność funkcjonalną, wydajność oraz spełnianie warunków dostępności Platformy. 7. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych z udziałem wskazanych przez Zamawiającego osób. 8. Udzielenie i świadczenie gwarancji na Platformę na warunkach określonych w części Warunki gwarancji i prac dodatkowych. 9. Utrzymywanie systemu zgłaszania problemów oraz zapewnienia dostępu do tego systemu przez Zamawiającego przez cały czas obowiązywania umowy (do końca okresu obowiązywania gwarancji). 10. Świadczenie usług technicznej opieki powdrożeniowej na warunkach określonych w części Techniczna opieka powdrożeniowa. 11. Stworzenie i utrzymywanie aktualności do końca okresu obowiązywania gwarancji, dokumentacji technicznej obejmującej: opis i budowę Platformy oraz możliwości jej rozbudowy, Strona 5 z 34

6 11.2. listę niezbędnych komponentów firm trzecich (takich jak silnik bazy danych, serwer www, system operacyjny, komponenty programistyczne), instrukcję instalacji i konfiguracji Platformy oraz niezbędnych komponentów firm trzecich, instrukcję wykonywania, archiwizowania i odzyskiwania kopii zapasowych Platformy, w tym bazy danych, kod źródłowy Platformy wraz z opisem architektury kodu. 12. Dostarczenie i udzielenie nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji do dokumentacji technicznej. 13. Dostarczenie i udzielenie nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji do Instrukcji CMS. 14. Dostarczenie niezbędnego oprogramowania firm trzecich oraz zapewnienie i przekazanie Zamawiającemu licencji na to oprogramowanie. 15. Przekazanie Zamawiającemu aktualnych kodów źródłowych Platformy, dokumentacji technicznej oraz niezbędnego oprogramowania firm trzecich przed odbiorem każdego etapu realizacji Zamówienia. 16. Przekazanie praw autorskich do szaty graficznej Platformy. 17. Przekazanie praw autorskich do autorskiego oprogramowania stworzonego przez Wykonawcę, niezbędnego do prawidłowego działania Platformy. 18. Zakup vouchera lub zakup na rzecz Zamawiającego certyfikatu CERTUM Trusted SSL z okresem ważności 3 lata dla domeny wskazanej przez Zamawiającego. Wytyczne techniczne dotyczące realizacji zamówienia 1. Strona WWW musi spełniać następujące standardy: 1.1. W3C w kontekście struktury dokumentu HTML5 lub XHTML 1.1, 1.2. W3C w kontekście struktury CSS 2.0 lub nowszej, 1.3. wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie WCAG 2.0 na poziomie AA w zakresie określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 2. Strona WWW będzie posiadała dokładną walidację danych pobieranych przez system z formularzy, danych URL oraz ciasteczek (cookies), zabezpieczając Platformę w szczególności przed następującymi atakami: 2.1. ataki semantyczne na adres URL, 2.2. ataki związane z ładowaniem plików, 2.3. ataki typu cross-site scripting, 2.4. ataki typu CSRF, 2.5. podrabianie zatwierdzenia formularza, 2.6. sfałszowanie żądania HTTP, 2.7. ujawnienie uwierzytelnień dostępu, 2.8. wstrzykiwanie kodu SQL, 2.9. ujawnienie danych przechowywanych w bazie, kradzież cookies, przechwytywanie sesji, wstrzykiwanie sesji, zafiksowanie sesji, trawersowanie katalogów, wstrzykiwanie poleceń systemowych. 3. Strona WWW i CMS powinny zapewniać komunikację za pomocą protokołów http dla informacji udostępnianych bez logowania oraz za pomocą protokołu https dla rejestracji, logowania i części Platformy dostępnych dla Użytkowników po zalogowaniu. 4. Strona WWW musi poprawnie działać (i być poprawnie wyświetlana) przez przeglądarki internetowe: Chrome, Firefox, Opera, Safari w najnowszych stabilnych wersjach na dzień rozpoczęcia finalnych testów akceptacyjnych oraz przez Internet Explorer od wersji 10 do najnowszej stabilnej wersji na dzień rozpoczęcia finalnych testów akceptacyjnych. Strona 6 z 34

7 5. Strona WWW musi poprawnie działać (i być poprawnie wyświetlana) przez przeglądarki na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi ios, Android oraz Windows Phone w ich ostatnich stabilnych wersjach. 6. W celu zapewnienia poprawności wyglądu Platformy w różnych rozdzielczościach 7. Zamawiający posiada inne portale wykonane w języku Python 3 w oparciu o framework Django 1.7 i dysponuje własnymi pracownikami znającymi ten język i framework. W związku z powyższym Zamawiający wymaga wykonania Platformy w języku Python 3 w oparciu o framework Django Zamawiający wymaga zbudowania rozwiązania pozwalającego na wdrożenie i uruchomienie produkcyjnej wersji Platformy oraz spełnienie wytycznych dotyczących wydajności w następującej infrastrukturze: 8.1. Serwer HP Blade BL685 G7 z systemem operacyjnym Linux o parametrach: x Opteron, 64 rdzenie, GB RAM, storage na macierzy InfiniBand 20GBit/sec 8.2. Łącze o przepustowości 10 MBit/sek. 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie silników baz danych Open Source, MySql lub Potgress w najnowszych stabilnych wersjach. Specyfikacja funkcjonalna Platformy 1. Zamawiający przewiduje utworzenie dwóch typów kont użytkowników: 1.1. reprezentantów instytucji grantujących, 1.2. administratorów NCK. 2. Platforma zapewnia możliwość bezpiecznej rejestracji użytkownikom. Tylko administrator NCK może aktywować nowe konto. 3. Każdy użytkownik ma mieć możliwość odzyskiwania zapomnianego loginu i hasła poprzez przesłanie linku do zmiany hasła na podany wcześniej adres Dla jednej Instytucji grantującej może być stworzonych wiele kont Reprezentantów instytucji, które mogą mieć dostęp do różnych programów prowadzonych przez daną Instytucję. Wytyczne dotyczące działania Strony www 1. Strona WWW powinna działać w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej Strona WWW powinna zapewniać auto-wykrywanie ustawień językowych przeglądarki; w przypadku wykrycia polskiej wersji przeglądarki, domyślnie wyświetlana jest strona w wersji polskiej. Dla pozostałych ustawień Strona WWW wyświetla domyślnie wersję angielską Strona WWW powinna umożliwić Użytkownikowi zmianę wersji językowej w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie na odpowiednią ikonę. 2. Strona WWW będzie składać się z następujących części: 2.1. Strona główna 2.2. Strony zarządzane przez instytucje: Strona programu; Strona projektu; Strona rezydencji; Strona grantu Strony agregujące: Lista programów rezydencyjnych; Lista grantów; Lista artykułów; Lista publikacji; Abc rezydencji; Kalendarz wydarzeń Strony szczegółowe: Grant; Wydarzenie; Artykuł; O projekcie; Jak założyć rezydencję. Strona 7 z 34

8 2.5. Wyszukiwarka: Wyszukiwanie będzie obejmować wszystkie treści związane z opublikowanymi informacjami na temat: programów, projektów, rezydencji i naborów Możliwe będzie wyszukiwanie z użyciem filtrów wielokrotnego wyboru Rejestracja użytkowników 2.7. Logowanie użytkowników 3. Strona WWW powinna umożliwiać integrację z mediami społecznościowymi w zakresie: 3.1. Facebook: udostępnianie, polubianie i dodawanie komentarzy do treści umieszczonych na Stronie www, 3.2. Twitter: udostępniane treści umieszczonych na Stronie www, 3.3. Youtube: embedowanie filmów. 4. Akcje użytkowników na Stronie www powinny być rejestrowane przy użyciu Google Analytics lub podobnego narzędzia. Wytyczne dotyczące CMS i zarządzania treścią Platformy 1. Platforma umożliwia zarządzanie zawartością Strony www poprzez Content Management System dostępny przez www. 2. CMS umożliwiać będzie wprowadzanie i zmienianie wszystkich treści na Stronie www w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskie. 3. Administratorzy NCK będą mieli możliwość tworzenia i zmieniania wszystkich treści prezentowanych na Stronie WWW. 4. Administratorzy NCK będą mieli możliwość oznaczania wybranych informacji, w szczególności Wydarzeń do Archiwum. Przeniesienie informacji do Archiwum oznacza, że nie jest ona prezentowana na Stronie www ani dla Reprezentantów. Administratorzy NCK mogą przeszukiwać i przeglądać Archiwum informacji. 5. CMS będzie miał wydzielone funkcje dostępne dla reprezentantów instytucji grantujących. Reprezentanci instytucji będą mogli zarządzać wszystkimi informacjami dotyczącymi grantu i naboru, które będą pojawiać się na Stronie www. W szczególności reprezentanci Instytucji będą mogli: 5.1. tworzyć strony wizytówki Instytucji za pomocą edytora CMS. Minimalny zakres informacji: dane teleadresowe, informacje o instytucji, fotografie, linki, obecność w mediach społecznościowych. Szczegółowy zakres informacji Zamawiający ustali z Wykonawcą w trakcie realizacji projektu tworzyć i zarządzać informacjami o programach rezydencjalnych, 5.3. tworzyć i zarządzać informacjami o projektach w ramach programów, 5.4. tworzyć i zarządzać informacjami o rezydencjach w ramach projektów Szczegółowy zakres informacji Zamawiający ustali z Wykonawcą w trakcie realizacji projektu przypisywać artystów do poszczególnych rezydencji, 5.6. dodawać informacje typu: wydarzenia, artykuły, nabory. Przy dodawaniu tych informacji Reprezentant będzie mógł określić, którego z programów, projektów czy rezydencji one dotyczą. Jeśli dokona takiego wyboru, dana informacja będzie prezentowana na podstronie związanej z danym programem, projektem lub rezydencją. Informacje o wprowadzonych przez Reprezentanta wydarzeniach będą prezentowane na stronie Kalendarz wydarzeń Publikacja treści dodanych lub zmienionych przez Reprezentanta odbywa się po ich zatwierdzeniu przez administratora NCK. Zasady realizacji Zamawiający przewiduje podział prac nad całością zamówienia na 3 etapy. Całość realizacji nie może przekroczyć 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, uwzględniając czas wymagany na ocenę i poprawki poszczególnych etapów. Etap 1 Celem etapu jest przygotowanie koncepcji technicznej realizacji Platformy uwzględniającej wszystkie założenia i wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia. Koncepcja zawierać będzie: 1. mapę Strony WWW wraz z opisem budowy adresów url wszystkich rodzajów stron i podstron Strona 8 z 34

9 2. diagramy opisujące główne scenariusze użycia aplikacji 3. ustalone z Zamawiającym szczegółowe listy pól opisujące programy, projekty, rezydencje itd. 4. scenariusze testów akceptacyjnych Planowany czas prac: 10 dni roboczych Etap 2 Przygotowanie projektu (html) strony głównej wraz ze wszystkimi rodzajami podstronami na podstawie przekazanych przez Zamawiającego materiałów graficznych. Przygotowane projekty muszą spełniać wszystkie wytyczne dotyczące dostępności opisane w punkcie 1 części 2.1 Wytyczne techniczne dotyczące realizacji zamówienia oraz wyglądające poprawnie na wszystkich urządzenia i w przeglądarkach wymienionych w punktach 4 i 5 części 2.1 Wytyczne techniczne dotyczące realizacji zamówienia. Planowany czas prac: 10 dni roboczych Etap 3 Wykonanie i wdrożenie Platformy zgodnie z wytycznymi oraz opracowaniami przygotowanymi w etapach 1 i 2 oraz przygotowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej, kodów źródłowych Planowany czas prac: 45 dni roboczych W trakcie realizacji 3 etapu, 20 dnia roboczego Wykonawca przedstawi stan zaawansowania prac w formie prezentacji w siedzibie Zamawiającego oraz przekaże dokumentację techniczną Platformy i kody źródłowe aktualnych na dzień prezentacji Warunki gwarancji 1. Wykonawca gwarantuje poprawne działanie Platformy przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy 1 od dnia podpisania Protokołu Odbioru całości Platformy bez zastrzeżeń. 2. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie trwania gwarancji świadczyć będzie nieodpłatnie pełny zakres usług wiążących się z usuwaniem Problemów wykrytych w trakcie eksploatowania Platformy. 3. Wykonawca zapewnia obsługę i rozwiązywanie Problemów podczas trwania gwarancji według następującej procedury: 3.1. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia za pośrednictwem: systemu ticketowego, poczty elektronicznej z wykorzystanie adresów określonych w umowie oraz telefonicznie pod numerem telefonu określonym w umowie Przyjęcie zgłoszenia powinno zostać niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę Zamawiającemu na adres: 3.3. Zgłoszenia będą konsultowane i rozwiązywane w następującym czasie: Rodzaj zdarzenia Czas reakcji* Czas rozwiązania problemu Okno serwisowe AWARIA godzina/y. (nie dłużej niż 4 roboczogodziny) Dni robocze BŁĄD 3 godziny do 24 roboczogodzin Dni robocze USTERKA 6 godzin do 72 roboczogodzin Dni robocze * Czas ten liczony jest w odniesieniu do dni roboczych, w godzinach 09:00-17:00 (przykładowo: w przypadku gwarantowanego czasu reakcji wynoszącego 6 godzin i problemu zgłoszonego w piątek o godzinie 15, gwarantowany czas reakcji upływa w poniedziałek o godzinie 13, czyli 6 godzin roboczych później 4. Usunięcie awarii, błędów i usterek w okresie trwania gwarancji następuje na wyłączny koszt Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z ich usunięciem w szczególności koszty serwisu i naprawy obciążają Wykonawcę. 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy spowodowane: przerwami w dostępie do sieci Internet spowodowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych, awarią sprzętu, działaniem sił wyższych. 6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia stałej pomocy telefonicznej obejmującej wsparcie dla administratorów i moderatorów w użytkowaniu Platformy, w dni robocze, w godzinach od W ramach gwarancji Wykonawca dostosuje Platformę do zaktualizowanych wersji komponentów firm trzecich określonych w dokumentacji technicznej, niezbędnych do prawidłowego działania Platformy, w tym w szczególności: silnika bazy danych, serwera www, systemu operacyjny serwera. Zamawiający zobowiązuje się zgłosić chęć powyższej aktualizacji Wykonawcy, z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tego tygodnia Wykonawca przetestuje wpływ aktualizacji na działanie Platformy. W ramach gwarancji. Wykonawca może 1 Czas trwania gwarancji zostanie określony przez Wykonawcę w Ofercie, ale nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Strona 9 z 34

10 sam zgłaszać potrzeby aktualizacji wersji komponentów Open Source. Wykonawca w ciągu do 10 dni roboczych dostosuje i wdroży nową wersję Platformy, jeżeli powyższa aktualizacja powoduje wadliwe działanie Platformy. Prace te będą wykonywane w ramach świadczenia usług gwarancji. Techniczna opieka powdrożeniowa 1. Zamawiający ma prawo do modyfikacji powdrożeniowych (bez utraty gwarancji), realizowanych przez: Wykonawcę, we własnym zakresie lub wykonane przez strony trzecie. 2. Zamawiający zobowiązuje się zgłosić Wykonawcy chęć wprowadzenia modyfikacji wykonanych we własnym zakresie lub przez strony trzecie, z trzydniowym wyprzedzeniem. Wykonawca przetestuje wpływ modyfikacji na działanie Platformy. W przypadku prawidłowości działania modyfikacji, Wykonawca zainstaluje modyfikacje w środowisku produkcyjnym. W przeciwnym wypadku Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół niezgodności modyfikacji z systemem. Czas trwania testów modyfikacji nie może przekroczyć 5 godzin. Pliki modyfikacji są przekazywane za pomocą systemu zgłaszania problemów oraz w postaci commitów do wskazanego przez Zamawiającego repozytorium projektu. 3. Zamawiający ma prawo zgłosić zapotrzebowanie na wytworzenie modyfikacji przez Wykonawcę. Wykonawca oszacuje każdorazowo ilość roboczogodzin koniecznych do wprowadzenia i przetestowania modyfikacji. Wykonawca dokona modyfikacji po zatwierdzeniu kosztorysu przez Zamawiającego. 4. Zamawiający przewiduje na wszystkie powyższe prace (zarówno sprawdzające własne modyfikacje jak i wykonywane przez Wykonawcę) przeznaczyć maksymalnie 200 roboczogodzin. 5. Wynagrodzenie za wykonywanie usług technicznej opieki powdrożeniowej Wykonawca otrzyma na podstawie faktycznej ilości przepracowanych roboczogodzin po każdorazowym wykonaniu prac, po podpisaniu protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń. 6. Wszystkie zmiany Platformy wynikające z usunięcia Problemów lub modyfikacji powinny zostać uwzględnione w dokumentacji technicznej, a jej zaktualizowana wersja powinna być przekazana Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze po wdrożeniu zmiany. Prawa własności intelektualnej 1. Wykonawca pozyska CMS oparty na otwartym oprogramowaniu. 2. Wykonawca zapewni wszelkie licencje na oprogramowanie komercyjne i open-source, niezbędne do prawidłowego wdrożenia oraz rozwoju Platformy. 3. W momencie podpisania końcowego protokołu odbioru następuje przeniesienie majątkowych praw autorskich do szaty graficznej Platformy oraz autorskiego oprogramowania stworzonego przez Wykonawcę, niezbędnego do prawidłowego działania Platformy, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz pozwala na: 3.1. utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 3.2. wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, 3.3. wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych, 3.4. prawo do korzystania w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, tworzenie opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 3.5. publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej 3.6. albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji, 3.7. udostępniania w zakresie opisanych wyżej pól eksploatacji odpłatnie lub nieodpłatnie. Równocześnie Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w przedmiotach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie Umowy na wykonanie Zamówienia. Strona 10 z 34

11 Pozostałe warunki realizacji umowy 1. Rejestracja domeny leży po stronie Zamawiającego. 2. Treści w języku polskim i tłumaczenia do wersji anglojęzycznej zapewnia Zamawiający. 3. Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za kontakty robocze z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. 4. Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag dot. projektowania i realizacji Platformy na każdym etapie jego powstawania. 5. Zamawiający ma prawo zwołania spotkania roboczego w siedzibie Zamawiającego (na życzenie Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy), w trybie, co 10 dni roboczych, za pomocą korespondencji mailowej. Na spotkaniach Wykonawca zapewni możliwość podglądu aktualnie wykonanych prac. 6. Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich kwestii związanych z materiałami wykorzystanymi, w tym w szczególności dotyczących kwestii związanych z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (prawa zależne). II. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy Specyfikację zawierającą opis funkcji oraz makiety projektowe (załącznik numer 9 do SIWZ). III. Zmiany postanowień umowy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1. Konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 2. Rezygnacji z części zamówienia w przypadku rezygnacji z realizacji projektu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia wykonawcy; 3. Konieczności wprowadzenia zmian technologicznych realizacji zamówienia zmianie może ulec wynagrodzenie wykonawcy lub termin realizacji umowy. 4. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy 1. Zamówienie powinno być wykonane w całości w terminie nie później niż 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 2. Harmonogram realizacji zamówienia stanowi załącznik numer 8 do niniejszej SIWZ 5. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Oznaczenie kryterium Kryterium Strona 11 z 34 Liczba punktów C Cena za zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce 40 CR Cena za 1 roboczogodzinę na prace modyfikacyjno-testowe w ramach opieki powdrożeniowej (do 200 roboczogodzin) 20 T Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (dni kalendarzowe od daty podpisania umowy, nie dłużej niż 120 dni) 20 G Długość okresu gwarancyjnego (nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące) 10 R Deklarowany maksymalny czas na usunięcie awarii uniemożliwiającej prawidłowe działanie Platformy (nie dłużej niż 4 godziny) 10 RAZEM Kryterium (C): Cena za Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce: 1.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację Przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie oceny oferty.

12 1.2. Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium, tj. Cmin = 40 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: C = (Cmin : Cb) 40 pkt., gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej 1.3. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. 2. Kryterium (CR): Cena za 1 roboczogodzinę na prace modyfikacyjno-testowe w ramach opieki powdrożeniowej (do 200 roboczogodzin) 2.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na 1 roboczogodzinę biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie oceny oferty Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium, tj. CRmin = 20 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: CR = (CRmin : CRb) 20 pkt., gdzie: CRmin - cena oferty minimalnej, CRb - cena oferty badanej. 3. Kryterium (T): Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (dni kalendarzowe): 3.1. Wykonawca ustala realny czas, jaki jest konieczny do realizacji Przedmiotu zamówienia. Czas ten będzie brany pod uwagę przez Komisję w trakcie oceny oferty Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najkrótszym terminem realizacji uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. Tmin = 20. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Tmin : Tb) 20 pkt. gdzie: Tmin-oferta z najkrótszym terminem, Tb - termin oferty badanej. 4. W kryterium (G) Długość okresu gwarancyjnego Wykonawca wpisuje jego długość wyrażoną w miesiącach, lecz nie krócej niż 12 i nie dłużej niż 24. Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najdłuższym okresem gwarancyjnym uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. Gmax = 10. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Gb : Gmax) 10 pkt. gdzie: Gmax - oferta z najdłuższym okresem gwarancyjnym, Gb - okres gwarancyjny oferty badanej. 5. W kryterium (R) Deklarowany maksymalny czas na usunięcie awarii uniemożliwiającej prawidłowe działanie Platformy Wykonawca wpisuje jego długość wyrażoną w godzinach, lecz nie dłużej niż 12. Podczas oceny ofert w ww. kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najkrótszym czasem reakcji uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. Rmin = 10. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Rmin : Rb) 10 pkt. gdzie: Rmin - oferta z najkrótszym czasem reakcji, Rb - czas reakcji oferty badanej. 6. Ostateczna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych we wszystkich ww. kryteriach, tj. O = C + CR + T + G + R. 6. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Płockiej 13 w Warszawie, na recepcji do godziny 13:00 w dniu r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie. 7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. Strona 12 z 34

13 8. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Płockiej 13 w Warszawie o godzinie 10:30 w dniu r. 9. Informacje dotyczące wadium 1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 950,00 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt zł). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wskazane konto Zamawiającego: Wadium za wniesione uznaje się z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. 5. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 upzp. 6. Wadium wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 2-5 upzp, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 upzp, przy czym: 6.1. dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 6.2. dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 7. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 upzp. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument stwierdzający ustanowienie poręczenia lub gwarancji w oryginale. 10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie. 3. Kwota określona w ust. 3 powyżej będzie podzielona w następujący sposób: % wniesionego zabezpieczenia, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, % wniesionego zabezpieczenia, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku formach zgodnie z zapisem art. 148 ust. 1 upzp. 5. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy: 5.1. dokonać wpłaty gwarancji wnoszonej w pieniądzu na konto Zamawiającego: lub 5.2. dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie gwarancji lub poręczenia w oryginale. 11. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert. 4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i zaproszeniem do składania ofert, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Strona 13 z 34

14 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 8.1. oczywiste omyłki pisarskie, 8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny, terminie, po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 12. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. 1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Panią Karinę Poteralską tel , faks , godz. 09:00-15:00; w sprawach formalnych Panią Dorotę Wysocką, tel , faks: , godz. 09:00-15:00 lub pana Jakuba Pobochę, tel faks Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 27 upzp - pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. UWAGA!!! Żadne wyjaśnienia treści SIWZ nie będą dokonywane telefonicznie! 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie określonym w art. 38 ust.1 i 1a upzp. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 7. Wyjaśnienia treści SIWZ, o których mowa w punkcie 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ W sytuacji opisanej w punkcie 6 powyżej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ. 9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści SIWZ, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ. Strona 14 z 34

15 10. Pytania należy kierować do Pana Krzysztofa Dudka - Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Edwarda Chudzika - Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Kazimierza Monkiewicza - Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. 11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego. 13. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o: 3.1. Wykonawcach wykluczonych z postępowania, 3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 14. Udzielenie Zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w upzp, SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców. 3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której wzór stanowi załącznik numer 7 do SIWZ 4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowę z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie określonym w art. 94 upzp), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 15. Wzór istotnych postanowień umowy Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Kazimierz Monkiewicz Strona 15 z 34 Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury

16 Strona 16 z 34

17 Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ: TELEFON: FAKS: ADRES NUMER NIP: NUMER REGON: O F ERTA Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującej cenie: Wartość netto Stawka Podatek VAT Kwota Cena Cena słownie: Obsługa powdrożeniowa Wartość netto Podatek VAT Stawka Kwota Cena 1 roboczogodzina Cena słownie: Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (liczba dni kalendarzowych od daty podpisania umowy): Długość okresu gwarancyjnego (w miesiącach): Deklarowany maksymalny czas na usunięcie awarii uniemożliwiającej prawidłowe działanie serwisu (w godzinach): Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom: Strona 17 z 34

18 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt istotnych postanowień umowy (załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Ofertę niniejszą składamy na 2 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach. (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Załącznikami do niniejszej oferty są: Należy wpisać łączną liczbę stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi SIWZ 3 Należy wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty Strona 18 z 34

19 Strona 19 z 34

20 Załącznik nr 2 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E (zgodnie z art. 22 ust. 1 upzp) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Oświadczamy, że wszystkie złożone przez Wykonawcę/Wykonawców informacje i oświadczenia mające lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia są prawdziwe w dacie ich przekazywania do Zamawiającego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art kk. (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Strona 20 z 34

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury. Adres: ul. Płocka 13, Warszawa

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury. Adres: ul. Płocka 13, Warszawa Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa ogólnopolskiej konferencji kultury we Wrocławiu w dniu r.

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa ogólnopolskiej konferencji kultury we Wrocławiu w dniu r. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury. Adres: ul. Płocka 13, Warszawa

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury. Adres: ul. Płocka 13, Warszawa Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury Adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

na druk książki pt. Ekonomia kultury. Kompendium

na druk książki pt. Ekonomia kultury. Kompendium Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na druk książki pt. Ekonomia kultury. Kompendium w przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 Warszawa ul. Krzywickiego 34 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wywóz i utylizacja odpadów komunalno bytowych z pojemników typu B-1100 l. z siedziby Instytutu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę transportową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.210.137.14

Sprawa numer DA.210.137.14 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk książki Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Rejestracja video trzech

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

druk katalogu do wystawy Moniki Zawadzki

druk katalogu do wystawy Moniki Zawadzki Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk katalogu do wystawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Lublin: Remont zaplecza technicznego na terenie Rejonu w Zamościu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

druk publikacji Europejski Stadion Kultury wraz z dostarczeniem oraz wniesieniem do siedziby Zamawiającego

druk publikacji Europejski Stadion Kultury wraz z dostarczeniem oraz wniesieniem do siedziby Zamawiającego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk publikacji Europejski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

produkcję pamięci USB Wschód Kultury

produkcję pamięci USB Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję pamięci USB Wschód

Bardziej szczegółowo

druk plakatów i ulotek NCK o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

druk plakatów i ulotek NCK o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk plakatów i ulotek

Bardziej szczegółowo

druk i dostawę książki Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem z numerem ISBN

druk i dostawę książki Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem z numerem ISBN Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk i dostawę książki

Bardziej szczegółowo

druk książki Ekonomia prestiżu posiadającej nr ISBN wraz z wniesieniem

druk książki Ekonomia prestiżu posiadającej nr ISBN wraz z wniesieniem Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel.: 22 2 100 100, faks: 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk książki Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

druk materiałów promujących wystawy w galerii Kordegarda

druk materiałów promujących wystawy w galerii Kordegarda Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk materiałów promujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego www.chrzest966.pl

wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego www.chrzest966.pl Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

druk publikacji pt. Komunikacja marketingowa w architekturze posiadającej ISBN

druk publikacji pt. Komunikacja marketingowa w architekturze posiadającej ISBN Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na druk publikacji pt. Komunikacja marketingowa w architekturze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych, porządkowych i ziemnych na terenie placu budowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na. druk książki: Koenigsberg. Historia rodzinna. posiadającej numer ISBN

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na. druk książki: Koenigsberg. Historia rodzinna. posiadającej numer ISBN Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na druk książki: Koenigsberg.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Nowy Sącz: DBP.272.1.09.2015 Zamówienie na świadczenie usług ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl Ruda Śląska: Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na nagrywanie video trzech seminariów Genealogie Pamięci i hosting materiałów video

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na nagrywanie video trzech seminariów Genealogie Pamięci i hosting materiałów video Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na nagrywanie video trzech seminariów Genealogie Pamięci

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zakopane: Dostawa respiratorów do intensywnej terapii dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Numer ogłoszenia: 8185-2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat :

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. samochodów dostawczo samowyładowczych ZP 2 II /2008 Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : Zamawiający : ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Produkcja płyt DVD z książeczką, umieszczenie ich w opakowaniu wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Produkcja płyt DVD z książeczką, umieszczenie ich w opakowaniu wraz z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa Tel.: 22 2 100 100, Fax: 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Produkcja płyt DVD z książeczką,

Bardziej szczegółowo

produkcja teczek ofertowych A4 ESPS

produkcja teczek ofertowych A4 ESPS Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na produkcja teczek ofertowych A4 ESPS w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników NCK

świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

produkcję płyt CD z utworami Karola Lipińskiego

produkcję płyt CD z utworami Karola Lipińskiego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję płyt CD z utworami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo