ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) zarządzam, co następuje: Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2013 r., według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł, wykonanie ,33 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł, wykonanie ,41 zł. zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 i Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz załącznikami do niego nr 7, 8, 9, 10, Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Gminy Sokoły; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Józef Zajkowski Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 25 marca 2014 r. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Źródło dochodów Plan (po zmianach) na 2013 r. Dochody wykonane za 2013 r. Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0, Pozostała działalność , ,58 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,58 100, Leśnictwo 1 500, ,02 175, Pozostała działalność 1 500, ,02 175,67 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, ,02 175, Turystyka , ,60 27, Pozostała działalność , ,60 27,59 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,60 27, Transport i łączność , ,87 12, Drogi publiczne gminne , ,87 12, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,12 57, Wpływy z różnych opłat 391,75 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,79 61, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,79 61, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,49 59, Wpływy z różnych opłat 5 300,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,51 102,86 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,36 36,15 nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 224,43 0, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0, Działalność usługowa ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 1

3 720 Informatyka ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2337 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 404,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmina (związków gmin) ,00 0, Administracja publiczna , ,67 101, Urzędy wojewódzkie , ,70 100,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 21,70 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,97 104, Wpływy z różnych dochodów , ,97 109, Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0, Pozostała działalność 0,00 500,00 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 037, ,00 100,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 037, ,00 100, , ,00 100, , ,04 91, , ,00 63, , ,00 63,70 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , ,10 95,18 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,40 94, Podatek rolny , ,00 105, Podatek leśny 5 200, ,00 100, Podatek od środków transportu 6 200, ,00 105, Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 350,00 0, Wpływy z różnych opłat 8,80 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 807,90 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , ,16 95,88 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,54 88, Podatek rolny , ,82 96, Podatek leśny , ,25 91, Podatek od środków transportowych , ,00 74, Podatek od spadków i darowizn 7 600, ,00 633, Wpływy z opłaty targowej , ,00 85,36 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 2

4 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,55 123, Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 219, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 088,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,01 52,36 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 94, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000, ,56 81, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , ,00 40,95 podstawie odrębnych umów 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,95 99,57 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,77 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,77 118, Różne rozliczenia , ,12 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,12 112, Pozostałe odsetki , ,12 112, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,75 79, Szkoły podstawowe , ,21 28,83 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane ,00 0,00 z innych źródeł 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,21 413, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,19 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00 (związków gmin) 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 52,19 104, Przedszkola , ,06 86,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , ,66 98,15 (związków gmin) 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 500, ,40 47, Gimnazja 5 500, ,53 149,50 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 500,00 714,40 47,63 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,13 187, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,40 123, Wpływy z usług , ,40 123, Wpływy z różnych dochodów 10,00 0, Pozostała działalność , ,36 99, Wpływy z różnych dochodów 22,00 37,45 170, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,91 99,32 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 3

5 852 Pomoc społeczna , ,14 99,08 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,31 99,19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,09 99,38 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0690 Wpływy z różnych opłat 8, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 900, ,42 70,96 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,45 92,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 000,00 561,60 56,16 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 405, ,85 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,22 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,22 99, Zasiłki stałe , ,80 98,08 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,80 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 50,00 56,00 112, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 386, ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,36 85,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 84,87 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 45,36 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,00 100,00 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 4

6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,26 98, Pomoc materialna dla uczniów , ,96 97,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych , ,30 98,35 w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 61, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,49 79, Gospodarka odpadami 1 500, ,45 83, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 485,15 0, Wpływy z różnych opłat 1 500,00 774,30 51,62 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , ,16 74,31 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,36 29, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,80 97, Pozostała działalność , ,88 86,82 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane , ,88 74,04 z innych źródeł 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 25,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 13,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 13,00 0, Biblioteki 0,00 12,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 12,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Obiekty sportowe , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Pozostała działalność 2 500, ,00 102, Wpływy z różnych dochodów 2 500, ,00 102,00 RAZEM , ,33 92,16 Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 99,80 Razem dział 020 Leśnictwo 1 500, ,02 175,67 Razem dział 600 Transport i łączność , ,87 12,88 Razem dział , ,60 27,59 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,79 61,94 Razem dział ,00 0,00 0,00 Razem dział ,00 0,00 0,00 Razem dział 750 Administracja publiczna , ,67 101,30 Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 037, ,00 100,00 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 5

7 Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,04 91,92 Razem dział 758 Różne rozliczenia , ,12 100,02 Razem dział 801 Oświata i wychowanie , ,75 79,64 Razem dział 852 Pomoc społeczna , ,14 99,08 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,26 98,11 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,49 79,64 Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 25,00 0,00 Razem dział 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 100,02 RAZEM , ,33 92,16 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 6

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 25 marca 2014 r. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Źródło Plan (po zmianach) 2013 rok Wydatki wykonane za 2013 rok Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,30 93, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,87 45, Zakup usług remontowych , ,90 100, Zakup usług pozostałych , ,97 63, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 570, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 28, Izby rolnicze , ,29 96,40 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,29 96, Pozostała działalność , ,14 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 774,00 773,55 99, Składki na Fundusz Pracy 110,00 110,25 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 231, ,78 99, Zakup usług pozostałych , ,50 48, Różne opłaty i składki , ,06 100, Transport i łączność , ,15 94, Drogi publiczne powiatowe , ,11 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,11 100, Drogi publiczne gminne , ,04 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 796,78 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 712, ,82 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 99, Składki na Fundusz Pracy 1 573, ,38 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 75, Zakup usług remontowych , ,11 92, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0, Zakup usług pozostałych , ,84 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 306, ,00 100, Turystyka , ,75 54, Pozostała działalność , ,75 54, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,89 60, Zakup energii 7 000, ,28 31, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 1 000,00 781,41 78,14 publicznej sieci telefonicznej 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, ,17 92, Gospodarka mieszkaniowa , ,83 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,83 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 533,93 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 95,32 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 1

9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 012, ,88 94, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 004, ,65 99, Składki na Fundusz Pracy 1 300, ,04 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 88, Zakup energii , ,39 88, Zakup usług remontowych , ,06 66, Zakup usług zdrowotnych 100,00 58,00 58, Zakup usług pozostałych , ,31 68, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 500,00 295,20 59,04 publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 82, Różne opłaty i składki 1 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 018, ,00 100, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Działalność usługowa , ,00 74, Pozostała działalność , ,00 74, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,04 94, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 236, ,96 29, Informatyka , ,00 5, Pozostała działalność , ,00 5, Zakup usług pozostałych 6 404,00 0, Zakup usług pozostałych 1 130,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 72, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Administracja publiczna , ,81 93, Urzędy wojewódzkie , ,19 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 148, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 542, ,02 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 99, Składki na Fundusz Pracy 2 428, ,99 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 874,32 58, Zakup usług pozostałych 3 300, ,11 99, Podróże służbowe krajowe 1 050, ,71 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 306, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 170, ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,88 86, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 86, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,88 71, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, ,75 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,33 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 99, Składki na Fundusz Pracy , ,27 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 94,91 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 2

10 Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 97, Zakup energii , ,23 95, Zakup usług remontowych , ,48 69, Zakup usług zdrowotnych 1 215,00 543,00 44, Zakup usług pozostałych , ,94 90, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500, ,12 46, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 6 500, ,64 48,38 publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , ,17 81,26 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe , ,28 97, Różne opłaty i składki , ,00 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 86, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,82 75, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,95 90, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,70 26, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 23, Zakup usług pozostałych , ,16 36, Różne opłaty i składki 3 000,00 0, Pozostała działalność , ,62 92, Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne , ,71 91, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 820,78 82, Zakup usług pozostałych , ,37 94, Różne opłaty i składki , ,76 96,49 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 037, ,00 100,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 037, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 98,00 97,98 99, Składki na Fundusz Pracy 14,00 13,97 99, Zakup materiałów i wyposażenia 570,00 570,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 355,00 355,05 100,01 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,43 93, Ochotnicze straże pożarne , ,43 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 254,38 42, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,64 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 396, ,86 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 99, Składki na Fundusz Pracy 1 174, ,56 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,96 90, Zakup energii 7 100, ,47 99, Zakup usług remontowych 6 000, ,10 64, Zakup usług zdrowotnych 1 300, ,50 84, Zakup usług pozostałych 6 000, ,94 79, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 950,00 931,19 98,02 publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 481,30 96, Różne opłaty i składki 6 000, ,00 89,87 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 3

11 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00 socjalnych 757 Obsługa długu publicznego , ,70 93, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,70 93, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,70 93, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , ,64 96, Szkoły podstawowe , ,58 96,51 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu , ,49 99,64 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,02 97, Stypendia dla uczniów 6 500, ,00 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 99, Składki na Fundusz Pracy , ,44 96, Wynagrodzenia bezosobowe 1 100, ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 86, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 825,06 16, Zakup energii , ,08 91, Zakup usług remontowych , ,11 96, Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 731,50 22, Zakup usług pozostałych , ,09 94, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 250,00 892,90 71, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 400, ,06 67,53 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 2 000,00 673,20 33, Różne opłaty i składki 3 900, ,00 46, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 910, ,00 53, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,27 70, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,53 31,44 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,40 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,97 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 98, Składki na Fundusz Pracy 4 370, ,63 97, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Przedszkola , ,42 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 700, ,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 510, ,03 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 99,94 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 4

12 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100, ,14 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 979, ,00 100, Gimnazja , ,19 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,19 97, Stypendia dla uczniów 4 000, ,00 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 99, Składki na Fundusz Pracy , ,36 97, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 417,93 83, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 92, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, ,60 94, Zakup energii , ,22 89, Zakup usług remontowych , ,26 99, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 543,00 36, Zakup usług pozostałych , ,16 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 329,83 32, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 000, ,22 66,94 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 3 000, ,38 83, Różne opłaty i składki 3 500, ,00 72, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 33, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 52, Dowożenie uczniów do szkół , ,40 92, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 410, ,92 94, Składki na Fundusz Pracy 350,00 277,15 79, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 73, Zakup usług pozostałych , ,33 93, Różne opłaty i składki 4 000, ,00 94, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,62 10,17 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,62 10,17 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , ,12 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 270,00 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 650, ,26 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400, ,68 95, Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 613,59 51, Zakup środków żywności , ,19 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 306, ,00 100, Pozostała działalność , ,91 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 631,57 90, Świadczenia społeczne 8 790, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500, ,60 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 99, Składki na Fundusz Pracy 2 359, ,14 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,23 95, Zakup materiałów i wyposażenia 7 600, ,50 99,43 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 5

13 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,77 99, Zakup usług remontowych 1 500,00 895,44 59, Zakup usług zdrowotnych 300,00 125,00 41, Zakup usług pozostałych 600,00 419,50 69, Zakup usług pozostałych , ,20 79, Podróże służbowe krajowe 3 400, ,68 82, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 55, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,57 81, Zwalczanie narkomanii 3 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,57 84,77 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 3 000, ,00 56,67 sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 64, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 99, Zakup usług pozostałych , ,83 77, Podróże służbowe krajowe 100,00 53,49 53, Pomoc społeczna , ,03 97, Dom pomocy społecznej , ,52 99,08 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,52 99, Rodziny zastępcze 5 000, ,72 71,73 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000, ,72 71, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 4 000,00 0, Wspieranie rodziny 7 000,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 2 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,09 99,38 społecznego 3110 Świadczenia społeczne , ,44 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 050, ,47 91, Składki na Fundusz Pracy 950,00 864,49 91, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 131,00 43, Zakup usług pozostałych 100,00 1,23 1, Podróże służbowe krajowe 90,00 60,20 66, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99,99 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , ,45 92,21 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,45 92,21 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,73 98,17 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 6

14 3110 Świadczenia społeczne , ,73 98, Dodatki mieszkaniowe 2 400,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 2 000,00 0, Zakup usług pozostałych 400,00 0, Zasiłki stałe , ,80 98, Świadczenia społeczne , ,80 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,23 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 961, ,49 79, Świadczenia społeczne 1 386, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 88, Składki na Fundusz Pracy 6 757, ,45 82, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 81, Zakup usług zdrowotnych 500,00 433,00 86, Zakup usług pozostałych , ,36 91, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 2 300, ,33 78,62 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4 800, ,86 95, Różne opłaty i składki 300,00 123,15 41, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923, ,69 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, ,00 35,53 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 84, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 84,87 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100, Pozostała działalność , ,49 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników 340,00 340,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 60,00 100, Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 100, Świadczenia społeczne , ,49 92, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,50 89, Pomoc materialna dla uczniów , ,50 89, Stypendia dla uczniów , ,20 86, Świadczenia społeczne 4 000, ,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów , ,30 98,05 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,06 49, Gospodarka odpadami , ,36 28, Zakup usług pozostałych , ,20 28, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 829,16 16, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 48, Zakup usług pozostałych , ,00 48, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,35 80, Zakup energii , ,98 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 56, Zakup usług remontowych , ,09 47, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 75,97 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 7

15 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , ,10 66,92 środowiska 4300 Zakup usług pozostałych , ,10 76, Różne opłaty i składki ,00 0, Pozostała działalność , ,25 68, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,27 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 40, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,40 91, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,82 92, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,82 92, Biblioteki , ,58 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,58 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 92, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,24 77, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 30, Stypendia różne , ,00 30, Pozostała działalność , ,24 89, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 739,24 24, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 42,50 RAZEM , ,41 91,72 Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,30 93,86 Razem dział 600 Transport i łączność , ,15 94,26 Razem dział , ,75 54,97 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,83 90,53 Razem dział 710 Działalność usługowa , ,00 74,63 Razem dział 720 Informatyka , ,00 5,42 Razem dział 750 Administracja publiczna , ,81 93,97 Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 037, ,00 100,00 sądownictwa Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,43 93,33 Razem dział 757 Obsługa długu publicznego , ,70 93,88 Razem dział 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 Razem dział 801 Oświata i wychowanie , ,64 96,50 Razem dział 851 Ochrona zdrowia , ,57 81,91 Razem dział 852 Pomoc społeczna , ,03 97,24 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,50 89,97 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,06 49,79 Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,40 91,95 Razem dział 926 Kultura fizyczna i sport , ,24 77,77 RAZEM , ,41 91,72 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 8

16 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 25 marca 2014 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie Obok zadań własnych gminy realizowane były w 2013 roku zadania zlecone przez administrację rządową. Zaplanowana kwota dotacji, jak również wydatków związanych z realizacją tych zadań, ogółem wyniosła zł, z czego wpłynęło ,27 zł, co stanowi 99,44 %. - Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wysokość dotacji przyznanej i wykorzystanej na rok 2013 to zł plan, wykonanie ,58 zł, - Zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdział to głównie sprawy związane z urzędem stanu cywilnego, obroną cywilną, ewidencją ludności oraz działalnością gospodarczą. Na utrzymanie pracowników zajmujących się tymi sprawami otrzymano obok środków własnych dotację w wysokości zł, wykorzystano zł, na plan zł, - Na aktualizację rejestru wyborców na plan zł, wpłynęło zł, - Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z przekazanymi upoważnieniami przez Wójta Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy w 2007 roku realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw przekazanych do realizacji Ośrodka. Wysokość wydatkowanych środków w roku kształtowała się następująco według poszczególnych rozdziałów podanych jak niżej: - rozdział Świadczenia rodzinne i opiekuńcze plan wpływ dotacji ,09 zł - rozdział * budżet zł * kwota dotacji otrzymanej zł - rozdział * budżet zł * kwota dotacji otrzymanej - 561,60 zł - rozdział * budżet zł * kwota dotacji otrzymanej zł Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 1

17 - rozdział * budżet zł * kwota dotacji otrzymanej zł - rozdział * budżet zł * kwota dotacji otrzymanej zł Szczegółowe wykorzystanie zawarte jest w informacji opisowej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta. Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie % wykonania ,09 22, ,20 90,72 Klasyfikacja budżetowa % Plan (po zmianach) Wykonanie wykonania dział rozdział paragraf , ,58 100, , , , ,00 100, , , , ,09 100, , , ,00 561,60 56, ,00 561, , ,00 100, , , , ,00 84, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , ,00 zbiorczo dla działu , ,58 100,00 zbiorczo dla działu , ,00 100,00 zbiorczo dla działu , ,69 99,23 zbiorczo dla wszystkich działów , ,27 99,44 Klasyfikacja budżetowa Plan (po Wykonanie % dział rozdział paragraf zmianach) wykonania , ,00 100, , ,00 100,00 zbiorczo dla działu , ,00 100,00 zbiorczo dla wszystkich działów 1 037, ,00 100,00 Klasyfikacja budżetowa Plan (po % Wykonanie dział rozdział paragraf zmianach) wykonania , ,00 100, ,00 773,55 99, ,00 110,25 100, , ,78 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 2

18 , ,58 99, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,44 99, , ,33 98, , ,00 100, , ,47 91, ,00 864,49 90, ,00 131,00 43, ,00 1,23 1, ,00 60,20 66, , ,93 99, ,00 300,00 100, , ,09 99, ,00 561,60 56, ,00 561,60 56, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, ,00 340,00 100, ,00 60,00 100, ,00 8,00 100, , ,00 100,00 zbiorczo dla działu , ,58 100,00 zbiorczo dla działu , ,00 100,00 zbiorczo dla działu , ,69 99,23 zbiorczo dla wszystkich działów , ,27 99,44 Klasyfikacja budżetowa Plan (po Wykonanie % dział rozdział paragraf zmianach) wykonania ,00 97,98 100, ,00 13,97 100, ,00 570,00 100, ,00 355,05 100, , ,00 100,00 zbiorczo dla działu , ,00 100,00 zbiorczo dla wszystkich działów 1 037, ,00 100,00 Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 3

19 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 25 marca 2014 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2013 Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach Strona dochodowa Strona wydatkowa Dział Rozdział Paragraf % % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 5:4 8: ,82 92, ,00 100, , , , ,00 100, , ,40 80, ,54 91, ,40 47, ,00 79, , , , ,48 100,00 RAZEM ,82 92, , ,82 92,83 Część opisowa Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach w roku 2013 Gminny Ośrodek Kultury w Sokołach jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 1 i posiadającą osobowość prawną. Podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznawanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości, co pozwala w wartościowy sposób zagospodarować czas, a także energię dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu naszej gminy. Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należą w szczególności: - rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań potrzeb kulturalnych; - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką; - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej; - prowadzenie bieżącej informacji kulturalnej. Zadania te Ośrodek Kultury realizuje m.in. poprzez organizowanie: - indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze; - różnorodnych form edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży; - imprez kulturalnych i artystycznych; - współdziałania z instytucjami oświatowo- wychowawczymi, instytucjami i placówkami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi młodzieżowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi. Partnerami i współorganizatorami działalności merytorycznej GOK byli: społeczny ruch kulturalny i regionalny, organizacje społeczne, szkoły oraz samorząd lokalny. Od 1 stycznia 2013 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury mieści się również Biblioteka Publiczna Gminy Sokoły. Id: B2DEEECD B6E1-BFC934BC748C. Podpisany Strona 1

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1615 ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo