Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego"

Transkrypt

1 Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ, OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (odtąd Licencja lub Umowa ) zostaje zawarta pomiędzy Uniblue Systems Ltd (C32567), spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na Malcie, z siedzibą pod adresem Orange Point, Dun Karm Street, BʼKara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europa (odtąd Uniblue ) i użytkownikiem końcowym (odtąd Użytkownik ). 1. Zgoda Instalacja Oprogramowania Uniblue oraz zaznaczenie pola wyboru Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy jako jej strona oraz stanowi oświadczenie, że użytkownik ma prawo zawrzeć niniejszą Umowę. W przypadku braku zgody na wszystkie warunki niniejszej Umowy należy kliknąć przycisk Anuluj i odstąpić od instalacji Oprogramowania Uniblue. W przypadku gdy użytkownik nabył licencję na Oprogramowanie Uniblue na nośniku materialnym lub niematerialnym bez możliwości zapoznania się z niniejszą Licencją i nie akceptuje on niniejszej Umowy, użytkownik może zażądać zwrotu poniesionych środków, jeśli (i) użytkownik nie będzie używał Oprogramowania Uniblue oraz (ii) zwróci je do dostawcy, od którego zostało uzyskane lub do firmy Uniblue, wraz z dowodem płatności w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu. Firma Uniblue nie zwróci poniesionych środków ani nie spowoduje takiego zwrotu w przypadku, gdy dostawca nie posiada autoryzacji firmy Uniblue na sprzedaż lub odsprzedaż niniejszej Licencji, lub na dystrybucję Oprogramowania Uniblue. Dla celów niniejszej Umowy Oprogramowanie Uniblue oznacza oprogramowanie, które wyświetla niniejszą Licencję, dowolną kolejną wersję tego Oprogramowania udostępnioną podczas Okresu obowiązywania Umowy, Dokumentację oraz wszystkie kopie do sporządzenia których uprawniony jest użytkownik na mocy niniejszej Umowy, z wyłączeniem Oprogramowania innych firm. Firma Uniblue zaleca zachowanie egzemplarza niniejszej Umowy Licencyjnej. 2. Przyznanie Licencji Zgodnie z warunkami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem opłacenia obowiązujących opłat ( Opłaty licencyjnej ), firma Uniblue udziela użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji bez prawa udzielania dalszych licencji, uprawniającej podczas Okresu obowiązywania Umowy do instalowania do wyłącznie prywatnego użytkowania trzech (3) kopii Oprogramowania Uniblue oraz powiązanych materiałów pisemnych w wersji drukowanej lub do odczytu maszynowego ( Dokumentacja ). Dowolne użycie większej ilości kopii Oprogramowania Uniblue od tej, na którą udzielona zostaje licencja, jest zabronione. Licencja na Oprogramowanie Uniblue nie może być dzielona poprzez wykorzystanie oprogramowania Uniblue na zmianę na różnych komputerach. Po zakończeniu Okresu obowiązywania Umowy Użytkownik może zatrzymać jedną kopię oprogramowania Uniblue na warunkach ostatniej zaakceptowanej Licencji. Ograniczenia niniejsze mają zastosowanie nawet w przypadku otrzymania Oprogramowania Uniblue na kilku nośnikach (np. gdy zostało ono pobrane w wersji elektronicznej i nabyte na płycie CD). Dla celów niniejszej Umowy Kopia obejmuje oryginalną instalację oprogramowania Uniblue. Użytkownik nie może zezwalać osobom trzecim na sporządzanie lub uzyskiwanie kopii Oprogramowania Uniblue oraz musi takie działania osób trzecich udaremniać. 3. Ograniczenia licencji Jeśli warunki niniejszej Umowy wyraźnie nie stanowią inaczej, Użytkownik nie może (i) kopiować, powielać, zmieniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego,

2 dezasemblować lub w inny sposób uzyskiwać kodu źródłowego lub danych wewnętrznych Oprogramowania Uniblue lub jego dowolnej części; (ii) usuwać ani w dowolny inny sposób ukrywać informacji na temat własności lub znaków towarowych w Oprogramowaniu Uniblue; (iii) udzielać dalszych licencji, sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, przekazywać, cedować, prezentować, udostępniać na swoim serwerze, przekazywać podmiotom zewnętrznym, ujawniać, rozprowadzać lub wykorzystywać Oprogramowania Uniblue w inny sposób w celach komercyjnych; (iv) obchodzić zabezpieczenia numerem seryjnym lub innym mechanizmem, który zastosowała firma Uniblue w celu ochrony Oprogramowania Uniblue przed nielicencjonowanym użyciem, kopiowaniem lub dystrybucją; (v) umieszczać ani udostępniać w inny sposób w Internecie lub w innej ogólnie dostępnej formie Oprogramowania Uniblue lub dowolnej jego części; (vi) eksportować lub reeksportować Oprogramowania Uniblue lub dowolnych powiązanych informacji lub technologii w sposób naruszający prawa eksportowe Stanów Zjednoczonych, Wspólnoty Europejskiej lub dowolne inne obowiązujące prawa i przepisy lub (vii) wykorzystywać Oprogramowania Uniblue w dowolny sposób, który stanowiłby naruszenie dowolnego obowiązującego prawa. 4. Licencjonowane kopie i sieci Równoczesne przechowywanie, utrzymywanie lub używanie Oprogramowania Uniblue jest zabronione. Użytkownik zgadza się, w celu uniemożliwienia równoczesnego użycia, stosować mechanizmy chroniące dostęp lub pokryć dodatkową opłatę w zależności od liczby użytkowników posiadających dostęp do sieci, umożliwiającej użycie Oprogramowania Uniblue przez wiele komputerów równocześnie. 5. Nowe wersje i aktualizacje zawartości oprogramowania W stosownym czasie podczas Okresu obowiązywania Umowy firma Uniblue może udostępnić Użytkownikowi darmowe, nowe wersje i/lub aktualizacje zawartości Oprogramowania. Dla celów niniejszej Umowy, Nowa wersja oznacza nową wersję Oprogramowania Uniblue, zawierającą modyfikacje techniczne, aktualizacje informacji, zmienioną funkcjonalność lub dowolne inne zmiany, które firma Uniblue wprowadzi w celu poprawienia, dodania, usunięcia lub innej modyfikacji dowolnego aspektu Oprogramowania Uniblue. Aktualizacja oznacza aktualizację zawartości Oprogramowania Uniblue, w przypadku którego może zachodzić konieczność okresowej aktualizacji. Nowe wersje i/lub Aktualizacje zawartości mogą być udostępniane przez firmę Uniblue w Internecie. Niniejsza Licencja nie pozwala Użytkownikowi na uzyskiwanie lub używanie Nowych wersji i/lub Aktualizacji zawartości w inny sposób. Uwaga: Oprogramowanie Uniblue może wymagać Aktualizacji zawartości w celu zapewnienia jego efektywnego działania. 6. Kopia testowa Użytkownik może otrzymać darmową kopię testową Oprogramowania Uniblue ( Kopia testowa ). W Kopii testowej niektóre funkcje i/lub funkcjonalność Oprogramowania Uniblue mogą być zablokowane lub niedostępne. Aby móc rozpocząć korzystanie ze wszystkich funkcji i pełnej funkcjonalności Oprogramowania Uniblue, Użytkownik musi zapłacić Opłatę licencyjną i wprowadzić poprawny numer seryjny. Po wykonaniu powyższych czynności, Kopia testowa przestaje być uważana za Kopię testową i zaczynają obowiązywać w całości wszystkie warunki niniejszej Umowy. Jednakże do Kopii testowej zastosowanie mają punkty 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 20 niniejszej Umowy. 7. Aktywacja i inne środki technologiczne Po nabyciu licencji Użytkownik otrzymuje numer seryjny. Na żądanie Oprogramowania Uniblue należy wykonać jego aktywację, polegającą na wprowadzeniu numeru seryjnego. Oprogramowanie Uniblue może zawierać inne środki technologiczne, włącznie z rozwiązaniami wymuszającymi pewne zachowania Użytkownika, zapobiegające nielicencjonowanemu lub nielegalnemu użyciu. Użytkownik zgadza się na stosowanie takich środków przez firmę Uniblue, gdy z uzasadnionych przyczyn firma Uniblue uzna to za niezbędne.

3 8. Ochrona własności intelektualnej Oprogramowanie Uniblue jest chronione prawem autorskim oraz innymi prawami ochrony własności intelektualnej, zarówno krajowymi jak i na mocy zapisów umów międzynarodowych. Niezależnie od wszelkich innych postanowień, Oprogramowanie Uniblue nie zostaje sprzedane, a jedynie zostaje przyznana licencja na jego użycie. Niniejsza Umowa licencyjna nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Oprogramowania Uniblue lub Oprogramowania innych firm, nie zostaje ponadto udzielona Użytkownikowi żadna licencja, prawo lub udział dotyczące żadnego znaku towarowego, nazwy handlowej lub znaku usługowego firmy Uniblue ani żadnej innej firmy. Firma Uniblue posiada i zachowuje całość praw, tytułów i udziałów w i do Oprogramowania Uniblue, wszystkich Kopii lub części Oprogramowania Uniblue oraz dowolnych dzieł pochodnych stworzonych na podstawie tego Oprogramowania. 9. Ograniczona gwarancja Oprogramowanie Uniblue zostaje udostępnione Użytkownikowi na mocy niniejszej Licencji w stanie w jakim jest, bez gwarancji lub zapewnień żadnego rodzaju. Oprogramowanie Uniblue zostaje udostępnione jako oprogramowanie do zastosowań ogólnych, nieprzeznaczone do żadnego konkretnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Uniblue nie zapewnia ani nie gwarantuje tego, że Oprogramowanie Uniblue spełni wymagania Użytkownika lub pozbawione będzie błędów lub defektów, ani że dowolne defekty działania lub funkcjonalności Oprogramowania Uniblue będą usuwane. Ponadto firma Uniblue jednoznacznie wyłącza wszelkie gwarancje lub warunki, zarówno wyraźne jak i dorozumiane, a w tym, między innymi, dorozumiane gwarancje pokupności, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw własności intelektualnej. Okres obowiązywanie wszystkich dorozumianych gwarancji, które nie mogą zostać wyłączone, zostaje ograniczony do dłuższego z dwóch okresów: trzydziestu (30) dni lub najkrótszego dopuszczalnego prawem okresu. Użycie Oprogramowania Uniblue odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika; Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie decyzje i działania podjęte na podstawie wskazań Oprogramowania Uniblue, niezależnie od rodzaju zaleceń wydawanych przez Oprogramowanie. Firma Uniblue nie składa żadnych zapewnień dotyczących Oprogramowania firm zewnętrznych, do którego Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem Oprogramowania Uniblue lub które może być jego częścią. 10. Ograniczenie odpowiedzialności W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWEM ZAKRESIE, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ANI NIE OPIERAJĄC SIĘ NA ŻADNYCH PODSTAWACH/ZASADACH PRAWNYCH, FIRMA UNIBLUE I JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, UMOWNEJ ANI ŻADNEJ INNEJ W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEGOKOLWIEK BENEFICJENTA NIEBĘDĄCEGO STRONĄ NINIEJSZEJ UMOWY ZA DOWOLNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE, PODLEGAJĄCE WYPŁACIE NAWIĄZKI LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ LUB WTÓRNE SZKODY (A W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOWOLNE POGORSZENIE LUB NIEMOŻNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ PRYWATNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI POUFNYCH LUB INNYCH, AWARIE LUB NIEPOPRAWNE DZIAŁANIE KOMPUTERA ORAZ ZA DOWOLNE INNE STRATY PIENIĘŻNE LUB INNE) WYNIKŁE LUB W DOWOLNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻY- CIA OPROGRAMOWANIA UNIBLUE, DOSTARCZANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ DOSTARCZENIA USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ LUB ZWIĄZANE W DOWOLNY INNY SPOSÓB Z JAKIMKOLWIEK ASPEKTEM DZIAŁANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WINY, DELIKTU (Z ZANIEDBANIEM WŁĄCZNIE), ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ, NARUSZENIA UMOWY LUB NARUSZENIA GWARANCJI, I NAWET W PRZYPADKU GDY FIRMA UNIBLUE LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA, UMOWNA LUB INNA FIRMY UNIBLUE LUB JEJ DOSTAWCÓW NIE PRZEKROCZY WYSOKOŚCI KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE UNIBLUE ( OPŁATY LICENCY-

4 JNEJ ). UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPŁATA LICENCYJNA UWZGLĘDNIA TEN PODZIAŁ RYZYKA ORAZ ŻE OGRANICZENIE ZAWARTE W NINIEJSZEJ SEKCJI JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM UMOWY MIĘDZY STRONAMI. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w związku z tym powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w przypadku pewnych użytkowników. 11. Odpowiedzialność odszkodowawcza Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć i zwolnić firmę Uniblue z odpowiedzialności za wszelkie bez wyjątku roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, grzywny, kary, koszty i wydatki (włącznie z kosztami obsługi prawnej) wynikłe lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika Oprogramowania Uniblue. Zobowiązania użytkownika wynikające z tej sekcji Umowy pozostaną w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. 12. Prywatność Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystanie przez firmę Uniblue informacji przesyłanych przez Oprogramowanie Uniblue w celu doskonalenia jej produktów i usług. Wszystkie informacje osobowe dotyczące Użytkownika, które może posiadać firma Uniblue (np. w związku z usługami pomocy technicznej świadczonymi Użytkownikowi) będą przetwarzane zgodnie z obowiązującą w danym czasie Polityką prywatności firmy Uniblue. Polityka prywatności firmy Uniblue jest zawsze dostępna pod adresem: 13. Oprogramowanie innych firm Wraz z Oprogramowaniem Uniblue może zostać udostępnione oprogramowanie innych firm (zwane dalej Oprogramowaniem osób trzecich ). W każdym bez wyjątku przypadku udostępnienia oprogramowania osób trzecich mogą być wymagane odpowiednie powiadomienia i może ono podlegać innym warunkom licencyjnym. Wymagane powiadomienia i warunki licencyjne dotyczących oprogramowania osób trzecich są dostępne w folderze Third Party Terms znajdującym się w folderze aplikacji Oprogramowania Uniblue lub w samym oprogramowaniu osób trzecich. Wyrażenie zgody na warunki niniejszej Umowy oznacza także wyrażenie zgody na warunki licencji, jeśli istnieją, na mocy których jest udostępniane oprogramowanie osób trzecich. Między Użytkownikiem a spółką Uniblue nie zostaje zawarta żadna umowa dotycząca oprogramowania osób trzecich i spółka Uniblue nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tego oprogramowania przez Użytkownika. 14. Okres obowiązywania Umowy i jej rozwiązanie Okres obowiązywania niniejszej Licencji trwa jeden rok od dnia zakupu, z wyjątkiem Kopii testowej, w przypadku której domyślny okres obowiązywania trwa przez czas, na jaki firma Uniblue udostępnia Kopię testową Użytkownikowi. Po zakończeniu Okresu obowiązywania Umowy Użytkownik zgadza się odinstalować i zniszczyć lub trwale usunąć wszystkie kopie Oprogramowania Uniblue z wyjątkiem jednej w ciągu piętnastu (15) dni od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Po zakończeniu Okresu obowiązywania Umowy niektóre funkcje Oprogramowania Uniblue mogą przestać działać, a jego funkcjonalność zostać ograniczona lub Oprogramowanie Uniblue może przestać działać zupełnie. Niezależnie od powyższego, Licencja wygasa automatycznie w przypadku, gdy Użytkownik nie stosuje się do jej dowolnych warunków, zarówno podczas Okresu obowiązywania Umowy, jak i po jego upływie, bez uszczerbku dla praw firmy Uniblue do odszkodowania za szkody na mocy obowiązującego prawa. Natychmiast po takim wygaśnięciu wygasa także dowolna licencja przyznana na mocy niniejszej Umowy, a Użytkownik zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić firmie Uniblue lub zniszczyć wszystkie posiadane kopie Oprogramowania Uniblue.

5 Warunki niniejszej Umowy, które mają pozostać w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy, nadal będą obowiązywać. 15. Pomoc techniczna Firma Uniblue może świadczyć Użytkownikowi usługi pomocy technicznej związane z Oprogramowaniem Uniblue. Wszystkie zobowiązania firmy Uniblue dotyczące pomocy technicznej dla wcześniejszych wersji Oprogramowania Uniblue wygasają wraz z wystąpieniem wcześniejszego z dwóch zdarzeń: wygaśnięcia Okresu obowiązywania Umowy lub rozwiązania Licencji. Pomoc techniczna może być niedostępna w języku, w którym uzyskano Oprogramowanie Uniblue. 16. Modyfikacje W przypadku udostępnienia Nowych wersji będzie do nich dołączona niniejsza lub nowa Licencja. Udostępnienie Nowej wersji nie powoduje wydłużenia Okresu obowiązywania Licencji przyznanej na mocy niniejszej Umowy. Gdy do Nowej wersji załączona jest nowa Licencja, a Użytkownik nie akceptuje jej warunków, Użytkownik musi powiadomić firmę Uniblue w ciągu trzydziestu (30) dni od udostępnienia Nowej wersji. W przypadku niepowiadomienia firmy Uniblue umowa Użytkownika z firmą Uniblue podlegać będzie niniejszej lub ostatniej Licencji zaakceptowanej przez Użytkownika do końca Okresu obowiązywania Umowy. Po zakończeniu Okresu obowiązywania Umowy, przedłużenie przez Użytkownika ważności licencji lub dalsze opłacanie Opłaty licencyjnej będzie równoznaczne z akceptacją nowej licencji. 17. Postanowienia ogólne Wszystkie prawa, które nie zostają wyraźnie przyznane niniejszą Umową Licencyjną, zostają niniejszym zastrzeżone. Niniejsza Licencja stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem i firmą Uniblue w przedmiotowym zakresie i zastępuje wszystkie bez wyjątku wcześniejsze lub zawarte równocześnie ustne lub pisemne umowy, zapewnienia, negocjacje, dowolne dodatkowe warunki lub inne podobne porozumienia między stronami. W przypadku gdy dowolna część niniejszej Umowy Licencyjnej zostanie uznana za nieważną, niewykonalną lub nieprawomocną, część taka zostanie uznana za wykreśloną i nie będzie miała wpływu na ważność innych postanowień Licencji. Niewykonanie przez jedną ze stron dowolnego postanowienia niniejszej Licencji nie zostanie uznane za rezygnację w przyszłości z wykonania takiego lub dowolnego innego postanowienia. 18. Prawo właściwe Niniejsza Umowa Licencyjna podlega i jest interpretowana zgodnie z prawami Malty, z wyłączeniem mocy sprzecznych przepisów prawnych. 19. Arbitraż UŻYTKOWNIK BĘDĄCY OBYWATELEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ZGADZA SIĘ NA ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z FIRMĄ UNIBLUE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A. Cel. Jeżeli Spór (zgodnie z poniższą definicją) pomiędzy Użytkownikiem a firmą Uniblue nie może zostać rozstrzygnięty na drodze polubownej, Użytkownik albo firma Uniblue mogą zdecydować o rozstrzygnięciu tego Sporu zgodnie z postanowieniami niniejszego Zapisu arbitrażowego bez wnoszenia sprawy do sądu. Arbitraż oznacza, że Użytkownik zostanie w sposób rzetelny wysłuchany przez bezstronnego arbitra, a nie przez sędziego czy ławę przysięgłych w sądzie. B. Definicje. Termin Spór oznacza każdy spór, roszczenie lub brak zgody pomiędzy Użytkownikiem a firmą Uniblue w odniesieniu do jakiegokolwiek aspektu relacji Użytkownika z firmą Uniblue opartej na umowie, statucie, rozporządzeniu, zarządzeniu, czynie niedozwolonym (włączając w to oszustwo,

6 wprowadzenie w błąd, nakłanianie do oszustwa, zaniedbanie lub inny zamierzony, lub niezamierzony czyn niedozwolony) lub jakąkolwiek teorię prawną lub równoważną, włączając w to ważność, wykonalność lub zakres niniejszego Zapisu arbitrażowego. Terminowi Spór należy nadać możliwie najszersze znaczenie, które może być egzekwowane. W ramach niniejszego Zapisu arbitrażowego Uniblue oznacza firmę Uniblue i jej spółki dominujące, zależne i stowarzyszone, a także każdego z ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli. C. Prawo do rezygnacji. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ŻYCZY SOBIE BYĆ ZWIĄZANY NINIEJSZYM ZAPISEM ARBITRAŻOWYM, POWINIEN POWIADOMIĆ O TYM FIRMĘ UNIBLUE NA PIŚMIE W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAMÓWIENIA PRODUKTU W WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB PRZESYŁAJĄC POWIADOMIENIE NA ADRES FIRMY UNIBLUE ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPA), ATTN: LEGAL DEPARTMENT. PISEMNE POWIADOMIENIE FIRMY UNIBLUE MUSI ZAWIERAĆ IMIĘ I NAZWISKO, ADRES I NUMER ZAMÓWIENIA NADANY PRZEZ FIRMĘ UNIBLUE, A TAKŻE JED- NOZNACZNE OŚWIADCZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK NIE ŻYCZY SOBIE ROZWIĄZYWAĆ SPORÓW Z FIRMĄ UNIBLUE W DRODZE ARBITRAŻU. DECYZJA O REZYGNACJI Z NINIEJSZEGO ZAPISU AR- BITRAŻOWEGO NIE BĘDZIE MIAŁA NIEKORZYSTNEGO WPŁYWU NA RELACJE UŻYTKOWNIKA Z FIRMĄ UNIBLUE ANI NA DOSTAWY PRODUKTÓW LUB ŚWIADCZENIE USŁUG FIRMY UNIBLUE. D. Wszczęcie postępowania arbitrażowego/wybór arbitra. Jeśli Użytkownik lub firma Uniblue zdecyduje się na rozwiązanie Sporu w drodze arbitrażu zgodnie z niniejszym Zapisem arbitrażowym, strona wszczynająca postępowanie arbitrażowe może założyć sprawę w Amerykańskim Stowarzyszeniu Arbitrażowym (American Arbitration Association, AAA ) pod adresem: Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , zgodnie z zasadami arbitrażu komercyjnego AAA. E. Procedura arbitrażowa: 1. Ponieważ dostarczenie użytkownikowi Licencji, produktu/produktów i/lub świadczenie usługi/usług przez firmę Uniblue ma charakter handlu międzystanowego i/lub międzynarodowego, do określenia zdatności arbitrażowej wszelkich Sporów ma zastosowanie federalna ustawa w sprawie arbitrażu (Federal Arbitration Act, FAA ), a nie stanowe przepisy arbitrażowe. Jednakże odpowiednie przepisy prawa federalnego lub przepisy stanu/kraju, w którym Użytkownik otrzymał produkt lub skorzystał z usługi od firmy Uniblue, mogą mieć zastosowanie do przedmiotu Sporu, jeśli z jakiegoś powodu postanowienia niniejszej Umowy dotyczące prawa właściwego nie mają zastosowania. Zgodnie z niniejszym Zapisem arbitrażowym nie będą miały zastosowania żadne przepisy prawa stanowego dotyczące arbitrażu. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszego Zapisu arbitrażowego a zasadami wybranej organizacji arbitrażowej wiążące są przepisy niniejszego Zapisu arbitrażowego. Jeśli AAA nie będzie egzekwować przepisów Zapisu arbitrażowego, nie będzie ono mogło służyć jako organizacja arbitrażowa dla celów rozwiązania Sporu pomiędzy Użytkownikiem a firmą Uniblue. Jeśli taka sytuacja wystąpi, strony wspólnie wybiorą zastępczą organizację arbitrażową. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w tej kwestii, wspólnie złożą wniosek do sądu odpowiedniej jurysdykcji o wyznaczenie organizacji arbitrażowej, która będzie egzekwować postanowienia niniejszego Zapisu arbitrażowego. W razie konfliktu między postanowieniami niniejszego Zapisu arbitrażowego a pozostałą częścią Umowy z firmą Uniblue wiążące są przepisy niniejszego Zapisu arbitrażowego. 2. Spór zostanie rozstrzygnięty przez jednego arbitra. Arbiter ma wyłączne prawo do określenia, czy dany Spór podlega postępowaniu arbitrażowemu zgodnie z postanowieniami niniejszego Zapisu arbitrażowego. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że udział w postępowaniu arbitrażowym może spowodować, iż postępowanie dowodowe będzie miało ograniczony charakter w zależności od zasad organizacji arbitrażowej, którą wybrano do rozstrzygnięcia Sporu. Arbiter będzie honorował uznane przez przepisy prawne prawo do nieujawniania informacji oraz podejmie odpowiednie kroki w celu ochrony informacji o kliencie oraz innych informacji poufnych lub zastrzeżonych. 3. Arbiter wyda oświadczenie w formie pisemnej, ale nie musi przedłożyć uzasadnienia, chyba że zażąda tego jedna ze stron. Orzeczenie arbitra może być zgłoszone w każdym sądzie sprawującym jurysdykcję nad stronami w celu jego egzekucji.

7 4. Jeśli odszkodowanie określone w orzeczeniu arbitra przekracza kwotę dolarów, każda ze stron może odwołać się od tego orzeczenia do trzyosobowego sądu arbitrażowego wyznaczonego przez tę samą organizację arbitrażową na drodze pisemnego odwołania wniesionego w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wejścia w życie pisemnego orzeczenia arbitrażowego. Członkowie trzyosobowego sądu arbitrażowego zostaną wybrani zgodnie z zasadami danej organizacji arbitrażowej. Organizacja arbitrażowa powiadomi drugą stronę o wniesieniu odwołania od orzeczenia. Trzyosobowy sąd arbitrażowy wyda decyzję w ciągu stu dwudziestu (120) dni od daty złożenia odwołania przez stronę odwołującą się. Decyzja trzyosobowego sądu arbitrażowego będzie ostateczna i wiążąca, chyba że FAA stanowi inaczej. F. Ograniczenia: 1. UŻYTKOWNIK MA OBOWIĄZEK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ UNIBLUE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD DATY WYSTĄPIENIA ZDARZENIA LUB OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ SPORU. W PRZECIWNYM RAZIE UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO WNOSZENIA ROSZCZEŃ OPARTYCH NA TAKIM ZDARZENIU, OKOLICZNOŚCI LUB SPORZE. 2. WSZYSTKIE STRONY ARBITRAŻU MUSZA BYĆ NAZWANE ODDZIELNIE. NIE UZNAJE SIĘ PRAWA ANI UPOWAŻNIEŃ DO WYSUWANIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ DO ROZSTRZYGNIĘCIA NA DRODZE ARBITRAŻU LUB SĄDOWEJ NA ZASADZIE POWÓDZTWA GRUPOWEGO LUB ROSZC- ZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ OSOBĘ PODAJĄCĄ SIĘ ZA REPREZENTANTA OGÓŁU SPOŁEC- ZEŃSTWA (NP. PRYWATNĄ STRONĘ WNOSZĄCĄ SPRAWĘ W INTERESIE OGÓLNYM), INNYCH KLIENTÓW FIRMY UNIBLUE LUB INNYCH OSÓB W PODOBNEJ SYTUACJI. G. Miejsce arbitrażu. Postępowanie arbitrażowe odbędzie się w dogodnym dla Użytkownika miejscu w regionie, w którym zakupiono produkt lub usługę od firmy Uniblue. H. Opłaty i koszty związane z arbitrażem. FIRMA UNIBLUE Z GÓRY POKRYJE WSZYSTKIE OPŁATY ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM ARBITRAŻU, KOSZTY POWOŁANIA ARBITRA ORAZ INNE WYDATKI NA PISEMNĄ PROŚBĘ UŻYTKOWNIKA ZGŁOSZONĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE DODATKOWE KOSZTY PONIESIONE PRZEZ SIEBIE W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM ARBITRAŻOWYM, WŁĄCZAJĄC TO KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ LUB HONORARIA BIEGŁYCH SĄDOWYCH. JEŚLI POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTE NA KORZYŚĆ FIRMY UNIBLUE, UŻYTKOWNIK ZWRÓCI FIRMIE UNIBLUE Z GÓRY UISZCZONE OPŁATY I KOSZTY, ALE TYLKO W TAKIM ZAKRE- SIE, JAKI MOGŁOBY OBEJMOWAĆ ORZECZENIE WYDANE W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM. JEŻELI POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTE NA KORZYŚĆ UŻYT- KOWNIKA, NIE BĘDZIE ON ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU FIRMIE UNIBLUE ŻADNYCH KOSZTÓW I OPŁAT Z GÓRY PONIESIONYCH PRZEZ FIRMĘ UNIBLUE. JEŻELI KTÓRAKOLWIEK ZE STRON ZDECYDUJE SIĘ ODWOŁAĆ OD ORZECZENIA DO TRZYOSOBOWEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO, STRONA WYGRYWAJĄCA POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE BĘDZIE UPRAWNIONA DO OTRZY- MANIA ZWROTU WSZELKICH UZASADNIONYCH OPŁAT I KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ PONIE- SIONYCH W ZWIĄZKU Z TYM POSTĘPOWANIEM. NIEZALEŻNIE OD POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM ZAPISIE ARBITRAŻOWYM FIRMA UNIBLUE PONIESIE WSZELKIE OPŁATY I KOSZTY WYMAGANE PRZEZ PRAWO. I. Rozdzielność postanowień. Jeśli jakakolwiek klauzula niniejszego Zapisu arbitrażowego okaże się niezgodna z prawem lub niewykonalna, klauzula ta zostanie wyłączona z Zapisu arbitrażowego, a pozostałe postanowienia Zapisu arbitrażowego pozostaną w pełnej mocy. Jeżeli klauzula dotycząca zrzeczenia się praw do postępowania na zasadzie powództwa zbiorowego okaże się niezgodna z prawem lub niewykonalna, cały Zapis arbitrażowy zostanie uznany za niewykonalny, a spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej. W razie uznania całego Zapisu arbitrażowego za niezgodny z prawem lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu lub w przypadku gdy sąd uzna roszczenie wynikłe ze Sporu za wyłączone z zakresu niniejszego Zapisu arbitrażowego, Użytkownik i firma Uniblue zgadzają się odstąpić w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo od procesu prowadzonego przez ławę przysięgłych. J. Wyłączenie z postępowania arbitrażowego. UŻYTKOWNIK I FIRMA UNIBLUE ZGADZAJĄ SIĘ NA WYŁĄCZENIE Z ARBITRAŻU NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ: (1) WSZELKIE ROSZCZENIA WNIE-

8 SIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB FIRMĘ UNIBLUE, KTÓRE NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z ROSZCZENIEM INNEGO KLIENTA I W PRZYPADKU KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU MIEŚCI SIĘ W JU- RYSDYKCJI SĄDU ORZEKAJĄCEGO W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ, (2) WSZELKIE SPORY DOTYCZĄCE WAŻNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ KTÓREJKOLWIEK STRONY; ORAZ (3) WSZELKIE SPORY DOTYCZĄCE LUB WYNIKAJĄCE Z ZARZUTÓW NIEAUTORYZOWANEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB USŁUGI LUB TEŻ ICH UZYSKANIA W SPOSÓB NIEAUTO- RYZOWANY. K. Obowiązywanie. Niniejszy Zapis arbitrażowy pozostanie w mocy po rozwiązaniu Umowy i/lub zakończeniu świadczenia jakiejkolwiek usługi firmy Uniblue. 20. Miejsce rozstrzygania innych sporów Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, które (a) nie obejmują obywateli Stanów Zjednoczonych jako strony lub (b) dotyczą roszczenia, które nie podlega postanowieniom Zapisu arbitrażowego z punktu 19 z jakiegokolwiek powodu, w tym terminowego złożenia rezygnacji z arbitrażu zgodnie z punktem 19(C) powyżej, będą poddane wyłącznej jurysdykcji sądów Malty, pod warunkiem jednak, że firma Uniblue zachowuje prawo, według własnego uznania, do prowadzenia postępowania sądowego wynikającego z korzystania przez Użytkownika z oprogramowania firmy Uniblue w sądzie kraju Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie jest obywatelem Malty. V End User License Agreement This End-User License Agreement (the "License" or "Agreement") is between Uniblue Systems Ltd (C32567), a limited liability company registered in Malta and having its registered address at Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europe (hereinafter "Uniblue") and the end user ("You"). 1. Consent By installing the Uniblue Software and by marking the "I accept the terms of the License Agreement" checkbox, You are deemed to and do consent to be bound by and become a party to this License and You represent that You have the authority to enter into this Agreement. If You do not agree to be bound by all of the terms of this Agreement click the 'Cancel' button and do not install the Uniblue Software. If You purchased a license to the Uniblue Software on tangible or intangible media without the opportunity to review this License and You do not accept this Agreement, You may obtain a refund of the amount You originally paid if You (i) do not use the Uniblue Software and (ii) return it to the vendor from which it was acquired, or to Uniblue, together with proof of payment within thirty (30) days from the date of purchase. Uniblue has no obligation to make or cause a refund if the vendor is not authorized by Uniblue to sell or resell this License or to distribute the Uniblue Software. For the purposes of this Agreement, "Uniblue Software" shall mean the software displaying this License, any Upgrade thereof granted during the Term, Documentation and any Copies You are permitted to make under this Agreement, excluding Third Party Software. Uniblue recommends that You keep a copy of this Agreement for Your records. 2. Grant of the License Subject to the terms and conditions of this License, and subject to payment of applicable fees ("License Fee"), Uniblue grants You a limited, personal, non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable and revocable license to install during the Term and solely for Your own private use, three (3) Copies of the Uniblue Software and related written materials in either printed text or machine readable version (the "Documentation"). Any use of more copies of the Uniblue Software than are licensed is prohibited. The

9 license for the Uniblue Software may not be shared by alternating use of the Uniblue Software between different computers. Following expiry of the Term, You may keep one copy of the Uniblue Software under the terms of the last License that You accepted. These limitations apply even if You receive the Uniblue Software on multiple media (e.g. electronic download and CD). For the purposes of this Agreement, "Copy" shall include the original installation of the Uniblue Software. You shall not allow and shall prevent others from making or obtaining copies of the Uniblue Software. 3. License Restrictions Unless specifically permitted in terms of this Agreement, You may not (i) copy, reproduce, change, modify, create a derivative work thereof, reverse compile or reverse engineer, disassemble, decompile or otherwise attempt to extract the source code or internal data of the Uniblue Software or any part thereof; (ii) remove or in any way obscure any ownership or trademark notices on the Uniblue Software; (iii) sublicense, sell, rent, lease, transfer, assign, display, host, outsource, disclose, distribute or otherwise commercially exploit the Uniblue Software; (iv) circumvent any serial number or any other mechanism used or deployed by Uniblue to protect the Uniblue Software against unlicensed use, copying or distribution; (v) post or otherwise make available, the Uniblue Software or any portion thereof, including the serial number, on the Internet or other publicly available forum; (vi) export or re-export the Uniblue Software or any underlying information or technology in violation of the export laws of the United States, the European Community or any other applicable laws or regulations; or (vii) make any use of such Uniblue Software in any way that violates any applicable law. 4. Licensed Copies and Networks Any simultaneous storage, maintenance, or use of the Uniblue Software is prohibited. You agree either to implement access security mechanisms to prevent simultaneous use or to pay an additional fee according to the number of users with access to a network enabling use of the Uniblue Software by multiple computers simultaneously. 5. Upgrades and Content Updates Uniblue may provide You with Upgrades and/or Content Updates from time to time at no charge during the Term of this Agreement. For the purposes hereof, "Upgrade" means a new version of the Uniblue Software containing technical modifications, updated information, altered functionality, or any other changes that are intended by Uniblue to improve or to add to, delete or otherwise modify any aspect of the Uniblue Software; and "Content Update" means an update of the content used by the Uniblue Software that might need to be updated from time to time. Upgrades and/or Content Updates may be provided by Uniblue via on-line services. This License does not otherwise permit You to obtain and use Upgrades and/or Content Updates. Note: The Uniblue Software may require Content Updates in order to work effectively. 6. Evaluation Copy You may be granted an evaluation copy of the Uniblue Software free of charge (the "Evaluation Copy"). Certain features and/or functionality of the Uniblue Software may be locked or unavailable in the Evaluation Copy. In order to benefit from all features and functionality of the Uniblue Software, You must pay the License Fee and input a valid serial number. Upon such actions being taken, the Evaluation Copy shall cease from being considered an Evaluation Copy and all the terms of this Agreement shall commence to apply in their entirety. Clauses 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 and 20 shall apply equally to an Evaluation Copy. 7. Activation and other Technological Measures When You purchase a license You will be provided with a serial number. You must activate the Uniblue Software by entering the serial number as prompted by such Software. There may be other technological measures, including enforcement technology, in the Uniblue Software that are designed to prevent unlicensed or illegal use. You agree that Uniblue may use these measures in its reasonable discretion.

10 8. Intellectual Property Protection The Uniblue Software is protected by copyright, as well as other intellectual property laws both nationally and under international treaty provisions. Notwithstanding anything else, the Uniblue Software is licensed and not sold. This License does not give You any intellectual property rights in the Uniblue Software or any Third Party Software, and does not grant You any license, right or interest in any trade mark, trade name or service mark of Uniblue or any other third party. Uniblue owns and retains all right, title and interest in and to the Uniblue Software, all Copies or portions of the Uniblue Software, and any derivative works thereof. 9. Limited Warranty The Uniblue Software is provided to You under this License on an "as is" basis, without warranty or representation of any kind. The Uniblue Software is provided as general purpose software and not for Your particular use. You accept that Uniblue and its suppliers do not represent or warrant that the Uniblue Software will meet Your requirements or be error or defect free or that any defects in the operation or functionality of the Uniblue Software will be corrected. Uniblue further expressly disclaims all warranties and conditions of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement of intellectual property rights. Any implied warranties that cannot be excluded are limited to thirty (30) days or to the shortest period permitted by applicable law, whichever is the greater. Your use of the Uniblue Software is at Your sole risk and You are responsible for any decisions made and actions taken based on the Uniblue Software, irrespective of any recommendations proferred by such Software. Uniblue makes no representation regarding Third Party Software which may be accessed through or included with the Uniblue Software. 10. Limitation of Liability. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCE AND UNDER NO LEGAL THEORY/INSTITUTE, WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, WILL UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS, BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY BENEFICIARY FOR ANY DIRECT, IN- DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (IN- CLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DAMAGE FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, LOSS OF PRIVACY, LOSS OF CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, COM- PUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHAT- SOEVER) ARISING OUT OF, OR IN ANY WAY RELATED TO, THE USE OR THE INABILITY TO USE THE UNIBLUE SOFTWARE, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH ANY ASPECT OF THIS SOFTWARE, EVEN IN THE EVENT OF THE FAULT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT OR BREACH OF WARRANTY, AND EVEN IF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL THE TOTAL LIABILITY OF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, EXCEED THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE UNIBLUE SOFTWARE ("LICENSE FEE"). YOU ACKNOWLEDGE THAT THE LICENSE FEE RE- FLECTS THIS ALLOCATION OF RISK AND THAT THE LIMITATION SET FORTH IN THIS SECTION IS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability, so the above limitations might not apply to You. 11. Indemnity You will indemnify and hold Uniblue harmless from any and all claims, losses, liabilities, damages, fines, penalties, costs and expenses (including attorney's fees) arising from or relating to Your use of the Uniblue Software. Your obligations under this section shall survive the expiration or termination of this Agreement.

11 12. Privacy You agree that Uniblue may collect and use information transmitted through the Uniblue Software to improve its products and services. Any personal information pertaining to You, which may be held by Uniblue (e.g. further to support services provided to You) shall be processed in accordance with the Uniblue Privacy Policy, as it exists at any relevant time. You may access our Privacy Policy at any time at 13. Third Party Software Other third party software may be distributed together with the Uniblue Software (the "Third Party Software"). Any and all such Third Party Software may require notices and/or be subject to different license terms. Such required Third Party Software notices and license terms, if any, may be accessed in the folder titled "Third Party Terms" located in the application directory of the Uniblue Software, or through the Third Party Software itself. By accepting this License Agreement, You are also accepting the license terms, if any, under which the Third Party Software is made available. You will not enter into a contractual relationship with Uniblue regarding such Third Party Software and Uniblue accepts no responsibility for Your use of same. 14. Term and Termination The Term of this License is for a period of one year from the date of purchase except with regards to an Evaluation Copy for which the default term shall be for so long as Uniblue makes such Evaluation Copy available to You. At the end of the Term, You agree to de-install and destroy or permanently erase all but one copy of the Uniblue Software within fifteen (15) days of termination or expiration. Following expiry of the Term, some features and functionality of the Uniblue Software may cease to function or the Uniblue Software may cease to function altogether. Notwithstanding the above, the License shall automatically terminate if You fail to comply with any of its terms, both during and following the Term of the License, without prejudice to the rights of Uniblue to compensation for damages in terms of the applicable law. Immediately upon such termination, any license granted hereunder shall terminate and You shall immediately return to Uniblue or destroy all Copies of the Uniblue Software in Your possession. The terms of this Agreement which are intended to survive expiration or termination shall remain in effect. 15. Support Uniblue may provide You with support services related to the Uniblue Software. Any obligation Uniblue may have to support the previous version of the Uniblue Software ends upon the expiration of the Term or the termination of the License, whichever is the earlier. Support may not be available in the language in which the Uniblue Software was acquired. 16. Modifications If Upgrades are granted, such Upgrades shall be accompanied by this or a new License. Such grant shall not extend the Term of the License granted hereunder. If the Upgrade is accompanied by a new License, and You do not accept the terms of such new License, You must notify Uniblue within thirty (30) days of such grant. If You do so notify Uniblue, Your agreement with Uniblue shall continue to be governed by this or the last License that You accepted, until the end of the Term. Following expiry of the Term, if You renew Your license of the Uniblue Software or You continue to pay Your License Fee, You will be deemed to have accepted the new license. 17. General Provisions Any rights not expressly granted under this License are being reserved. This License is the entire agreement between You and Uniblue with respect to this subject matter and supersedes any and all prior or contemporaneous oral or written agreements, representations, negotiations, any additional terms or other similar communication between the parties. If any part of this Agreement is found to be void, unenforceable or invalid, that part will be deemed stricken and will not affect the validity of the other License provi-

12 sions. Failure by either party to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. 18. Choice of Law This Agreement will be governed by and construed under the Laws of Malta, Europe excluding any conflict of rules of law. 19. Binding Arbitration IF YOU ARE A UNITED STATES CITIZEN, YOU AGREE TO ARBITRATE DISPUTES WITH UNIBLUE AS FOLLOWS: A. Purpose. If You have a Dispute (as defined below) with Uniblue that cannot be resolved through an informal dispute resolution with Uniblue, You or Uniblue may elect to arbitrate that Dispute in accordance with the terms of this Arbitration Provision rather than litigate the Dispute in court. Arbitration means You will have a fair hearing before a neutral arbitrator instead of in a court by a judge or jury. B. Definitions. The term Dispute means any dispute, claim, or controversy between You and Uniblue regarding any aspect of Your relationship with Uniblue, whether based in contract, statute, regulation, ordinance, tort (including, but not limited to, fraud, misrepresentation, fraudulent inducement, negligence, or any other intentional or non-intentional tort), or any other legal or equitable theory, and includes the validity, enforceability or scope of this Arbitration Provision. Dispute is to be given the broadest possible meaning that will be enforced. As used in this Arbitration Provision, Uniblue means Uniblue and its parents, subsidiaries and affiliated companies and each of their respective officers, directors, employees and agents. C. Right to Opt Out. IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THIS ARBITRATION PROVI- SION, YOU MUST NOTIFY UNIBLUE IN WRITING WITHIN 30 DAYS OF THE DATE OF YOUR PROD- UCT ORDER BY VISITING OR BY MAIL TO UNIBLUE AT ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPE), ATTN: LEGAL DEPARTMENT. YOUR WRITTEN NOTIFICATION TO UNIBLUE MUST INCLUDE YOUR NAME, ADDRESS AND UNIBLUE ORDER NUMBER AS WELL AS A CLEAR STATEMENT THAT YOU DO NOT WISH TO RESOLVE DISPUTES WITH UNIBLUE THROUGH ARBITRATION. YOUR DECISION TO OPT OUT OF THIS ARBITRATION PROVISION WILL HAVE NO ADVERSE EFFECT ON YOUR RELATION- SHIP WITH UNIBLUE OR THE DELIVERY OF PRODUCTS OR SERVICES TO YOU BY UNIBLUE. D. Initiation of Arbitration Proceeding/Selection of Arbitrator. If You or Uniblue elect to resolve Your Dispute through arbitration pursuant to this Arbitration Provision, the party initiating the arbitration proceeding may open a case with the American Arbitration Association - Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , under the Commercial Arbitration Rules of the AAA. E. Arbitration Procedures: 1. Because the License(s), product(s) and/or service(s) provided to You by Uniblue concern interstate and/or international commerce, the Federal Arbitration Act ( FAA ), not state arbitration law, shall govern the arbitrability of all Disputes. However, applicable federal law or the law of the state where You receive the product or service from Uniblue may apply to and govern the substance of any Disputes if for any reason the Choice of Law Provision of this Agreement does not apply. No state statute pertaining to arbitration shall be applicable under this Arbitration Provision. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rules of the arbitration organization chosen, this Arbitration Provision shall govern. If AAA will not enforce this Arbitration Provision as written, it cannot serve as the arbitration organization to resolve Your dispute with Uniblue. If this situation arises, the parties shall agree on a substitute arbitration organization. If the parties are unable to agree, the parties shall mutually petition a court of appropriate jurisdiction to appoint an arbitration organization that will enforce this Arbitration Provision as written. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rest of the Agreement with Uniblue, this Arbitration Provision shall govern.

13 2. A single arbitrator will resolve the Dispute. The Arbitrator shall also have the sole authority to determine whether a Dispute is subject to arbitration in accordance with this Arbitration Provision. You should know that participating in arbitration may result in limited discovery depending on the rules of the arbitration organization that is chosen to resolve the Dispute. The arbitrator will honor claims of privilege recognized by law and will take reasonable steps to protect customer account information and other confidential or proprietary information. 3. The arbitrator will make any award in writing but need not provide a statement of reasons unless requested by a party. An award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the parties for purposes of enforcement. 4. If an award granted by the arbitrator exceeds $25,000, either party can appeal that award to a three-arbitrator panel administered by the same arbitration organization by a written notice of appeal filed within thirty (30) days from the date of entry of the written arbitration award. The members of the threearbitrator panel will be selected according to the rules of the arbitration organization. The arbitration organization will then notify the other party that the award has been appealed. The three-arbitrator panel will issue its decision within one hundred and twenty (120) days of the date of the appealing party s notice of appeal. The decision of the three-arbitrator panel shall be final and binding, except for any appellate right which exists under the FAA. F. Restrictions: 1. YOU MUST CONTACT US WITHIN ONE (1) YEAR OF THE DATE OF THE OCCURRENCE OF THE EVENT OR FACTS GIVING RISE TO A DISPUTE, OR YOU WAIVE THE RIGHT TO PURSUE ANY CLAIM BASED UPON SUCH EVENT, FACTS, OR DISPUTE. 2. ALL PARTIES TO THE ARBITRATION MUST BE INDIVIDUALLY NAMED. THERE SHALL BE NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY CLAIMS TO BE ARBITRATED OR LITIGATED ON A CLASS ACTION OR CONSOLIDATED BASIS OR ON BASES INVOLVING CLAIMS BROUGHT IN A PUR- PORTED REPRESENTATIVE CAPACITY ON BEHALF OF THE GENERAL PUBLIC (SUCH AS A PRI- VATE ATTORNEY GENERAL), OTHER UNIBLUE CUSTOMERS, OR OTHER PERSONS SIMILARLY SITUATED. G. Location of Arbitration. The arbitration will take place at a location convenient to You in the area where You purchased the product or service from us. H. Payment of Arbitration Fees and Costs. UNIBLUE WILL ADVANCE ALL ARBITRATION FIL- ING FEES AND ARBITRATOR S COSTS AND EXPENSES UPON YOUR WRITTEN REQUEST GIVEN PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF THE ARBITRATION. YOU ARE RESPONSIBLE FOR ALL ADDI- TIONAL COSTS THAT YOU INCUR IN THE ARBITRATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, FEES FOR ATTORNEYS OR EXPERT WITNESSES. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DECIDED IN UNIBLUE S FAVOR, YOU SHALL REIMBURSE UNIBLUE FOR THE FEES AND COSTS ADVANCED TO YOU ONLY UP TO THE EXTENT AWARDABLE IN A JUDICIAL PROCEEDING. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DETERMINED IN YOUR FAVOR, YOU WILL NOT BE REQUIRED TO REIMBURSE UNIBLUE FOR ANY OF THE FEES AND COSTS ADVANCED BY UNIBLUE. IF A PARTY ELECTS TO APPEAL AN AWARD TO A THREE-ARBITRATOR PANEL, THE PREVAILING PARTY IN THE APPEAL SHALL BE ENTITLED TO RECOVER ALL REASONABLE ATTORNEYS FEES AND COSTS INCURRED IN THAT APPEAL. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THIS ARBITRATION PROVISION, UNIBLUE WILL PAY ALL FEES AND COSTS THAT IT IS REQUIRED BY LAW TO PAY. I. Severability. If any clause within this Arbitration Provision is found to be illegal or unenforceable, that clause will be severed from this Arbitration Provision, and the remainder of this Arbitration Provision will be given full force and effect. If the class action waiver clause is found to be illegal or unenforceable, the entire Arbitration Provision will be unenforceable, and the dispute will be decided by a court. In the event this entire Arbitration Provision is determined to be illegal or unenforceable for any reason, or if a claim is brought in a Dispute that is found by a court to be excluded from the scope of this Arbitration Provision, You and Uniblue have each agreed to waive, to the fullest extent allowed by law, any trial by jury. J. Exclusions from Arbitration. YOU AND UNIBLUE AGREE THAT THE FOLLOWING WILL NOT BE SUBJECT TO ARBITRATION: (1) ANY CLAIM FILED BY YOU OR BY UNIBLUE THAT IS NOT AGGREGATED WITH THE CLAIM OF ANY OTHER CUSTOMER AND WHOSE AMOUNT IN CONTRO-

14 VERSY IS PROPERLY WITHIN THE JURISDICTION OF A COURT THAT IS LIMITED TO ADJUDICAT- ING SMALL CLAIMS; (2) ANY DISPUTE OVER THE VALIDITY OF ANY PARTY S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; AND (3) ANY DISPUTE RELATED TO OR ARISING FROM ALLEGATIONS AS- SOCIATED WITH UNAUTHORIZED USE OR RECEIPT OF PRODUCTS OR SERVICE. K. Continuation. This Arbitration Provision shall survive the termination of Your Agreement and/ or any Service(s) with Uniblue. 20. Venue For All Other Litigation All disputes arising out of or in relation to this Agreement that (a) do not include a United States citizen as party or (b) involve any claim that is not subject to the arbitration provisions of Section 19 for any reason, including, but not limited to, Your timely notice opting out of Arbitration in accordance with Section 19(C) above, shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Malta, provided however, that Uniblue retains the right, at its option, to pursue any litigation arising from Your use of the Uniblue Software in Your national Courts if You are not a citizen of Malta. V300911

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA.

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć. www.apple.com/pl/support

Jak zacząć. www.apple.com/pl/support 1 Jak zacząć www.apple.com/pl/support Instalacja Leoparda Aby uaktualnić system operacyjny do wersji Mac OS X Leopard, włóż płytę instalacyjną i kliknij dwukrotnie w ikonę Instalacja Mac OS X. Następnie

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec

Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec FIRMA SYMANTEC CORPORATION ORAZ/LUB

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Photogenica (UMOWA PTG)

Umowa Licencyjna Photogenica (UMOWA PTG) Umowa Licencyjna Photogenica (UMOWA PTG) Niniejsza umowa licencyjna ( Umowa ) reguluje zasady korzystania z utworów fotograficznych, filmowych i innych ( Utwory ) umieszczonych przez Photogenica Sp. z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility OX App Suite OX App Suite: Connector for Business Mobility Publication date 06 February 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., This

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders. Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders. Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Wersja 2.1 (a)/21 września 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998/ 1081 JS Amsterdam Tel: +31

Bardziej szczegółowo

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Page 1 of 11 S.p.A. Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Title: References: Issued by: Diemme S.p.A. Conditions of sale ISC_100 FILTRATION

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility OX App Suite OX App Suite: Connector for Business Mobility Publication date 25 February 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., This

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14 EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez PLIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.07.2013 egulamin określa zakres i warunki świadczenia przez PLIX Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

2. Oferta i zawarcie umowy 2. Quotation and signature of contracts

2. Oferta i zawarcie umowy 2. Quotation and signature of contracts 1. Zakres obowiązywania 1. Scope 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej w skrócie OWH ) obowiązują dla wszystkich zawieranych również w przyszłości umów dostaw i usług, włącznie z umowami

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders Version 2.0 /May 11, 2007 Wersja 2.0 /11 maja 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998 / 1081 JS Amsterdam Tel: +31 20 5207970 / Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) Wersja angielska str. 9 English version page 9 Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) (wersja z dnia 15.12.2014 r.) I. Informacje o projekcie 1 1. Platforma Komunikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Niniejszy regulamin ( Regulamin Raportowania ) ma zastosowanie do relacji pomiędzy klientem ( Klient ) a ( Bank ) począwszy od

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD

Regulamin. korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD Regulamin PL korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD Rozdział I Postanowienia Ogólne: 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo