1. Definicje. Znaczenie używanych w niniejszym dokumencie słów rozpoczynających się wielką literą zostało opisane w dodatku A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Definicje. Znaczenie używanych w niniejszym dokumencie słów rozpoczynających się wielką literą zostało opisane w dodatku A."

Transkrypt

1 OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI PRAWNĄ UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM (ZWANYM TAKŻE KLIENTEM ) ORAZ FIRMĄ IGRAFX, LLC, KTÓRA ROZPORZĄDZA PRAWAMI DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ORAZ ZOBOWIĄZANIAMI UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCYMI OPROGRAMOWANIA, ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEJ UMOWY EULA. PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC I KOPIUJĄC OPROGRAMOWANIE LUB UŻYWAJĄC GO W INNY SPOSÓB, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ I AKCEPTUJE JEJ WARUNKI. 1. Definicje. Znaczenie używanych w niniejszym dokumencie słów rozpoczynających się wielką literą zostało opisane w dodatku A. 2 Kupowanie licencji. Żadne zapisy niniejszej Umowy nie powinny być uznawane za ofertę sprzedania Klientowi Licencji na oprogramowanie lub Licencji na usługi konserwacji. Klient powinien dokonać zakupu od firmy igrafx i zapłacić jej odpowiednią Cenę oprogramowania lub dokonać zakupu od Odsprzedawcy i zapłacić odpowiednią cenę należną odsprzedawcy za każdą Licencję na oprogramowanie bądź Licencję na usługi konserwacji kupioną przez Klienta od firmy igrafx lub Odsprzedawcy. 3. Licencja 3.1 Warunki i postanowienia licencji. Niniejsze warunki i postanowienia dotyczą Licencji na oprogramowanie oraz Licencji na usługi konserwacji kupionych przez Klienta od firmy igrafx bądź Odsprzedawcy. Każda Licencja na oprogramowanie oraz Licencja na usługi konserwacji wydawana przez firmę igrafx obowiązuje po zaakceptowaniu przez Klienta jej warunków oraz postanowień i wymaga ich przestrzegania. Zapisy niniejszej Umowy mają moc nadrzędną wobec dodatkowych lub niespójnych zapisów dowolnego zamówienia zakupu lub innego dokumentu. Wszystkie takie dodatkowe lub niespójne zapisy są odrzucane i nie są uznawane za wiążące przez firmę igrafx. Klient niniejszym akceptuje, że fakt nieodrzucenia przez firmę igrafx jakichkolwiek zapisów zgłoszonych przez Klienta nie oznacza ich akceptacji ani akceptacji jakiegokolwiek zrzeczenia się czy modyfikacji tych zapisów. 3.2 Ceny. igrafx wyraźnie zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania Cen oprogramowania oraz Cen usług konserwacji. Wartość każdego zakupu dokonywanego przez Klienta będzie obliczana zgodnie z cenami obowiązującymi w momencie dokonywania zakupu. 4. Licencja na oprogramowanie. Na mocy niniejszych warunków i postanowień oraz pod warunkiem nieprzerwanego przestrzegania ich przez Klienta firma igrafx niniejszym przyznaje Klientowi następujące niewyłączne i nieprzekazywalne prawa do: i) Instalowania i używania kopii Oprogramowania w liczbie dopuszczonej w Licencji na oprogramowanie kupionej przez Klienta zgodnie z Certyfikatem licencji pod warunkiem, że każda taka uprawniona kopia będzie instalowana

2 i używana przez jednego wyznaczonego Uprawnionego użytkownika na jednym komputerze głównym i jednym komputerze pomocniczym (np. laptopie) oraz że Oprogramowanie nie będzie używane na obu komputerach jednocześnie. Uprawniony użytkownik może również uzyskiwać dostęp do Oprogramowania i używać go na podstawowym lub pomocniczym komputerze zdalnie za pomocą dowolnego innego komputera czy urządzenia, o ile Oprogramowanie nie zostanie zapisane na tym komputerze lub urządzeniu. ii) Przekazywania Licencji na oprogramowanie między Uprawnionymi użytkownikami nie częściej niż raz na 90 dni. iii) Tworzenia jednej kopii zapasowej każdej instalacji Oprogramowania wymienionej w kupionej przez Klienta Licencji na oprogramowanie zgodnie z Certyfikatem licencji. 5. Prawa własności. Z wyjątkiem ograniczonych praw przyznanych Klientowi na mocy Licencji na oprogramowanie nie otrzymuje on żadnego tytułu, prawa własności ani żadnych innych praw do Oprogramowania. 6. Pomoc techniczna 6.1 Podstawowa pomoc techniczna. Na mocy niniejszych warunków i postanowień oraz pod warunkiem nieprzerwanego przestrzegania ich przez Klienta zakup Licencji na oprogramowanie uprawnia Klienta do korzystania z Podstawowej pomocy technicznej definiowanej okresowo przez firmę igrafx wyłącznie wedle jej uznania. Zgodnie z ustaleniami firmy igrafx od daty widniejącej na niniejszej umowie Podstawowa pomoc techniczna uprawnia Klienta do (i) bezpłatnego dostępu do internetowych materiałów samopomocy (np. bazy wiedzy oraz innych narzędzi internetowych) oraz (ii) korzystania z Pomocy technicznej dostępnej za pośrednictwem poczty elektronicznej w okresie obowiązywania okresu gwarancji. Taka pomoc techniczna jest dostępna tylko dla najnowszej wersji Oprogramowania. Firma igrafx dołoży wszelkich starań wyłącznie w dostępnym zakresie, aby rozwiązać problem, może jednak nie być w stanie rozwiązać wszystkich problemów ani odpowiedzieć na wszystkie żądania. igrafx zgadza się świadczyć usługi pomocy technicznej dotyczące Oprogramowania wyłącznie, jeśli jest ono używane w odpowiednich warunkach oraz w połączeniu ze sprzętem, komponentami oraz systemami operacyjnymi, dla których zostało przeznaczone. Firma igrafx zastrzega sobie prawo do okresowych zmian Usług pomocy technicznej, które mogą być wprowadzane bez uprzedzenia w dowolnej chwili. 7. Konserwacja 7.1 Licencja na usługi konserwacji. Klient może kupić Licencję na usługi konserwacji, jeśli zostanie ona zaoferowana przez firmę igrafx w momencie zakupu Licencji na oprogramowanie lub pod koniec dowolnego Okresu konserwacji. Wyłącznie w trakcie Okresu konserwacji, na mocy niniejszych warunków i postanowień oraz pod warunkiem przestrzegania ich przez Klienta firma igrafx może oferować Usługi konserwacji, takie jak Uaktualnienia i pomoc techniczna Premium, które zostały wymienione w Sekcjach od 7.2 do 7.7 poniżej, a Klient ma prawo korzystać z tych usług. Usługi konserwacji są dostępne wyłącznie w odniesieniu do tych Licencji na oprogramowanie, które zostały zakupione w połączeniu z Licencją na usługi konserwacji. igrafx zastrzega sobie prawo do zaprzestania w

3 dowolnym momencie sprzedaży nowych Licencji na usługi konserwacji dla dowolnego Oprogramowania. 7.2 Okres konserwacji. Licencja na usługi konserwacji wygasa ostatniego dnia Okresu konserwacji. 7.3 Uaktualnienia. Jedynie w wypadku Licencji na oprogramowanie, w połączeniu z którymi kupowane są Licencje na usługi konserwacji, Klient ma prawo: i) otrzymywać Uaktualnienia; ii) instalować kopie takich Uaktualnień, aby zastępować nimi kopie wcześniejszych wersji Oprogramowania. 7.4 Ograniczenia. Korzystanie z Uaktualnień może wymagać od Klienta zaakceptowania dodatkowych bądź alternatywnych warunków i postanowień, które różnią się od tych wyszczególnionych w niniejszej Umowie. Jeśli igrafx nie przekazuje dodatkowych warunków licencyjnych dotyczących odpowiedniego Uaktualnienia, mają w odniesieniu do niego zastosowanie warunki licencyjne dotyczące danego Oprogramowania. Żadne zapisy niniejszej Umowy nie gwarantują ani nie sugerują, że do któregokolwiek produktu firmy igrafx zostaną opracowane Uaktualnienia lub jeśli takie Uaktualnienia zostaną opracowane że zostaną one udostępnione na zasadach komercyjnych. 7.5 Pomoc techniczna Premium. Podczas Okresu konserwacji Klient może korzystać z Pomocy technicznej Premium. Klient ma prawo rejestrować zdarzenia pomocy technicznej za pośrednictwem poczty lub dzwoniąc na infolinię pomocy technicznej firmy igrafx, a firma igrafx będzie na nie odpowiadać w rozsądnym terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. igrafx będzie odpowiadać na żądania w wymiarze uzasadnionym komercyjnie. Klient powinien przekazać firmie igrafx listę danych wyjściowych oraz innych podobnych danych, które mogą być potrzebne do odtworzenia warunków działania podobnych do tych, w których Klient wykrył błąd. Pomoc techniczna jest dostępna tylko w wybranych krajach i językach określonych przez firmę igrafx. W Ameryce Północnej usługi Pomocy technicznej dostępne są w godzinach 8:00-17:00 czasu PST z wyjątkiem świąt obchodzonych w firmie igrafx. W Europie usługi Pomocy technicznej dostępne są w godzinach 9:00-17:00 czasu CET (środkowoeuropejskiego) z wyjątkiem świąt obchodzonych w firmie igrafx. Dodatkowe regiony mogą być obsługiwane przez firmę igrafx lub jej autoryzowanych partnerów działających w danych lokalizacjach. Bardziej szczegółowy opis usług Pomocy technicznej można znaleźć w witrynie opis może być okresowo zmieniany według uznania firmy igrafx. 7.6 Wcześniejsze wersje. Usługi konserwacji są dostępne dla aktualnych najważniejszych wersji Oprogramowania oraz jego poprzednich najważniejszych wersji przez co najmniej jeden (1) rok. Każda wersja działa wyłącznie na wersjach urządzeń oraz systemów operacyjnych wyraźnie zaakceptowanych przez firmę igrafx. 7.7 Kontakty. Klient zgadza się wyznaczyć jednorazowo maksymalnie pięć (5) osób, które będą kontaktować się z firmą igrafx na potrzeby

4 świadczenia Pomocy technicznej. Klient może zmieniać wyznaczone osoby, powiadamiając o tym firmę igrafx pisemnie. 8. Aktualizacje 8.1 Aktualizacje. Firma igrafx może według własnego uznania opracowywać i bezpłatnie udostępniać Klientom różne poprawki, dodatki zwiększające wydajność, wersje zamienne oraz inne aktualizacje Oprogramowania (zwane zbiorczo Aktualizacjami ). Korzystanie z Aktualizacji może wymagać od Klienta zaakceptowania dodatkowych bądź alternatywnych warunków i postanowień, które różnią się od tych wyszczególnionych w niniejszej Umowie. Jeśli igrafx nie przekazuje dodatkowych warunków licencyjnych dotyczących odpowiedniej Aktualizacji, mają w odniesieniu do niej zastosowanie warunki licencyjne dotyczące danego Oprogramowania. Żadne zapisy niniejszej Umowy nie gwarantują ani nie sugerują, że do któregokolwiek produktu firmy igrafx zostaną opracowane Aktualizacje lub jeśli takie Aktualizacje zostaną opracowane że zostaną one udostępnione na zasadach komercyjnych. 8.2 Aktualizacje obowiązkowe. W sytuacji, gdy firma igrafx udostępnia Klientowi Aktualizację rozwiązującą potencjalny lub rzeczywisty problem z zabezpieczeniami Oprogramowania, która zastępuje technologie mogące naruszać prawa własności intelektualnej innych podmiotów lub rozwiązuje jakikolwiek inny problem równie ważny dla firmy igrafx (takie Aktualizacje są nazywane w niniejszym dokumencie Aktualizacjami obowiązkowymi ), Klient zgadza się zaprzestać używania jakiegokolwiek Oprogramowania niezaktualizowanego za pomocą Aktualizacji obowiązkowych natychmiast, a najpóźniej przed upływem trzydziestu (30) dni od momentu przekazania takiej Aktualizacji obowiązkowej przez firmę igrafx. Jeśli Klient nie aktualizuje oprogramowania przed upływem terminu określonego w Sekcji 8.2, igrafx może bezzwłocznie unieważnić jego Licencję na oprogramowanie oraz Licencję na usługi konserwacji, powiadamiając o tym Klienta pisemnie. 9. Zobowiązania, ograniczenia i obowiązki Klienta 9.1 Ochrona. Klient zgadza się podejmować możliwe do zastosowania kroki, aby chronić Oprogramowanie i Dokumentację przed nieuprawnionym kopiowaniem oraz używaniem. Klient nie będzie dezasemblować i dekompilować Oprogramowania ani poddawać go inżynierii wstecznej. W sytuacjach, gdy Klient ma ustawowe prawo dezasemblowania czy dekompilowania Oprogramowania celem uzyskania informacji niezbędnych do uruchamiania Oprogramowania z innymi programami, Klient akceptuje, że nie będzie mógł skorzystać z tego prawa, chyba że firma igrafx nie odpowie w ciągu sześćdziesięciu (60) dni po otrzymaniu pisemnej prośby o udzielenie niezbędnych informacji. 9.2 Ograniczenia. Z wyjątkiem sytuacji jednoznacznie opisanych w niniejszej umowie Klient nie może wynajmować, dzierżawić, udostępniać czasowo, udostępniać na mocy licencji, odsprzedawać, przekazywać, kopiować, odtwarzać, wyświetlać, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej, dezasemblować, modyfikować ani wyodrębniać części Oprogramowania. W wymienionych powyżej warunkach mogą mieć zastosowanie wymienione poniżej dodatkowe ograniczenia; w wypadku konfliktu między

5 tymi ograniczeniami a jakimikolwiek innymi warunkami niniejszej Umowy moc nadrzędną mają następujące warunki: Wersja próbna oprogramowania. Jeśli Oprogramowanie jest opisane przez firmę igrafx jako wersja próbna, Klient może używać tego Oprogramowania wyłącznie w celach testowych, a nie komercyjnych. Prawa licencyjne Klienta dotyczącego takiego Oprogramowania wygasają ostatniego dnia okresu ważności Oprogramowania. Licencja Klienta na użytkowanie wersji próbnej oprogramowania wygasa po upłynięciu okresu próbnego, chyba że zakupi on wersję pełną tego Oprogramowania. Klient zgadza się nie podejmować prób obejścia lub zmiany jakiegokolwiek mechanizmu ustalającego koniec ważności oprogramowania ani innych mechanizmów ograniczających użytkowanie wersji próbnych Oprogramowania. Każda taka próba zostanie uznana za naruszenie przez Klienta warunków niniejszej Umowy Oprogramowanie Process Central i Enterprise Central firmy igrafx. Klienci używający Oprogramowania Process Central lub Enterprise Central firmy igrafx mogą tworzyć repozytoria oprogramowania Process Central i Enterprise Central firmy igrafx na jednym Serwerze. Licencja na oprogramowanie Process Central czy Enterprise Central obejmuje jedną Licencję na procesor. Klient powinien określić i zakupić potrzebną mu liczbę licencji Process Central lub Enterprise Central oraz Licencji na procesor. Całkowita liczba Licencji na oprogramowanie wymaganych dla serwera to suma Licencji na oprogramowanie wymaganych zgodnie z punktami (i) i (ii) poniżej. (i) Aby zapewnić poprawne działanie oprogramowania serwera w środowisku fizycznego systemu operacyjnego na serwerze, Klient powinien zakupić Licencję na każdy fizyczny procesor, używany przez to środowisko. (ii) Aby zapewnić poprawne działanie oprogramowania serwera w środowisku wirtualnego systemu operacyjnego na serwerze, Klient musi zakupić Licencję na każdy wirtualny procesor, używany przez to środowisko. Jeśli w środowisku wirtualnego systemu operacyjnego jest stosowana frakcja wirtualnego procesora, frakcja jest traktowana jak pełny procesor wirtualny. Cena Licencji na procesor jest stała niezależnie od liczby rdzeni procesora. Ponadto na każdym wewnętrznym urządzeniu można zainstalować Klienta, Administratora serwera bądź komponenty Mail Central i Web Central będące częścią oprogramowania Process Central lub Enterprise Central firmy igrafx. Tak długo, jak długo użytkownik posiada ważną licencję na każdy procesor Serwera, na którym zainstalowane są repozytoria oprogramowania Process Central lub Enterprise Central firmy igrafx, dostęp do niego może mieć dowolna liczba użytkowników Wersje ograniczone. Jeśli Oprogramowanie występuje w wersji ograniczonej (np. Process Central Small Business Edition), oprócz warunków zawartych w punkcie 9.2.2, dotyczących licencji Process Central i Enterprise Central, obowiązuje zasada, że liczba Uprawnionych użytkowników końcowych, mających dostęp do repozytorium Process Central czy Enterprise Central, ogranicza się do liczby Uprawnionych użytkowników końcowych wyszczególnionych w Certyfikacie licencji SAP Gateway firmy igrafx. Każde wystąpienie oprogramowania SAP Solution Manager używanego z interfejsem SAP Gateway firmy igrafx wymaga jednej Licencji na oprogramowanie SAP Gateway firmy igrafx..

6 9.2.5 Enterprise Central Server Administrator firmy igrafx. Oprogramowanie Enterprise Central Server Administrator firmy igrafx może być instalowane oraz używane przez Klienta na dowolnej liczbie komputerów Viewer firmy igrafx. Klient nie może modyfikować, rozszerzać ani w żaden inny sposób zmieniać Oprogramowania Viewer firmy igrafx celem tworzenia lub zapisywania plików w sposób inny niż obsługiwany przez oprogramowanie Viewer firmy igrafx. Oprogramowanie może być instalowane oraz używane na dowolnej liczbie systemów komputerowych Licencje Campus i Academic firmy igrafx. Jeśli Oprogramowanie działa na mocy Licencji Campus lub Academic, mogą go używać w celach badawczych i edukacyjnych wyłącznie studenci oraz pracownicy naukowi zatwierdzonych ośrodków naukowych. Czas ważności licencji (np. 1 rok) jest wskazany na certyfikacie licencji. Licencje Campus pozwalają używać Oprogramowania w celach edukacyjnych oraz badawczych dowolnej liczbie pracowników naukowych i/lub studentów licencjonowanych ośrodków naukowych. Na mocy Licencji Campus oraz Academic nie są dostępne usługi Pomocy technicznej oraz Konserwacji Licencja okresowa. Jeśli Oprogramowanie jest używane na mocy Licencji okresowej, licencja Klienta na Oprogramowanie (oraz Usługi konserwacji, jeśli ma to zastosowanie) wygasa po upływie okresu wyznaczonego na Certyfikacie licencji Licencje uaktualnień. Licencja uaktualnienia zastępuje Licencję na oprogramowanie, które zostało uaktualnione, a nie jest dodatkiem do niej Oprogramowanie SQL Server firmy Microsoft. W wypadku oprogramowania SQL Server 2008 firmy Microsoft (lub jego nowszych wersji) w wersji Standard Edition Run Time Restricted Use obowiązują dodatkowe warunki wymienione na stronie Klient akceptuje, że zgodnie z wymaganiami firmy Microsoft firma igrafx może ujawnić firmie Microsoft liczbę zakupionych przez Klienta Licencji na oprogramowanie SQL Server, a także nazwę oraz adres jego firmy. 9.3 Prawa do audytu. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Klient powinien zachowywać odpowiednie dokumenty poświadczające użytkowanie oraz licencjonowanie Oprogramowania. Po otrzymaniu od firmy igrafx pisemnej prośby Klient powinien przed upływem siedmiu (7) dni przedstawić firmie igrafx oświadczenie dotyczące aktualnego sposobu użytkowania Oprogramowania podpisane przez uprawnionego kierownika lub przedstawiciela Klienta. Firma igrafx może przeprowadzić audyt sposobu użytkowania Oprogramowania przez Klienta na własny koszt oraz po przesłaniu pisemnego zawiadomienia najpóźniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Audyt może zostać przeprowadzony w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, ale nie częściej niż raz do roku lub częściej, jeśli firma igrafx ma podstawy uważać, że Klient nie postępuje zgodnie z warunkami licencjonowania lub raportowania niniejszej Umowy. Jeśli audyt wykaże, że Klient zgłosił zaniżoną liczbę wystąpień Oprogramowania, Klient powinien natychmiast zakupić od firmy igrafx lub Odsprzedawcy odpowiednią liczbę licencji. W wypadku, gdy Klient zaniży liczbę

7 używanych kopii o więcej niż pięć procent (5%), wymagane jest również pokrycie przez niego kosztów audytu. 9.4 Płatności. Klient powinien opłacać wszystkie faktury wystawione przez firmę igrafx w ciągu trzydziestu (30) dni od ich wystawienia. Klient jest zobowiązany płacić firmie igrafx procenty od każdej zaległej kwoty w wysokości (i) jednego i pół procenta (1,5%) miesięcznie od dnia, którego upływa określony tutaj termin płatności do dnia uiszczenia płatności oraz (ii) najwyższej kwoty przewidzianej przez prawo. 9.5 Zgodność. Korzystając z licencji i używając Oprogramowania, Klient zobowiązuje się działać zgodnie z (i) obowiązującym prawem dotyczącym eksportu oraz regulacjami agencji rządu USA; (ii) amerykańską ustawą Foreign Corrupt Practices Act oraz (iii) innym obowiązującym ustawodawstwem, regulacjami oraz wymogami prawnymi. W szczególności wszyscy Uprawnieni użytkownicy poprzez pobranie i używanie Oprogramowania poświadczają, że: (i) nie są obywatelami lub rezydentami i nie podlegają kontroli rządów poniższych krajów: Iranu, Iraku, Korei Północnej, Kuby Libii, Serbii, Sudanu, Syrii, terenów Afganistanu kontrolowanych przez Talibów lub innego kraju, do którego Stany Zjednoczone nie mają prawa eksportować Oprogramowania. (ii) użytkownik nie będzie pobierał lub eksportował Oprogramowania w inny sposób lub reeksportował Oprogramowania bezpośrednio lub pośrednio do krajów wspomnianych w paragrafie (i) ani do obywateli lub rezydentów tych krajów; (iii) użytkownik nie widnieje na listach Departamentu skarbu USA Specjalnie oznaczonych obywateli lub Specjalnie oznaczonych terrorystów, Specjalnie oznaczonych handlarzy narkotyków ani nie jest wprowadzony przez Departament handlu do Tabeli zakazu zamówień; (iv) użytkownik nie będzie pobierał lub w inny sposób eksportował lub reeksportował Oprogramowania pośrednio lub bezpośrednio do osób widniejących na listach wspomnianych w paragrafie (iii); oraz (v) użytkownik nie będzie korzystał z Oprogramowania i nie będzie udostępniał Oprogramowania w celach, które są zabronione prawnie przez Stany Zjednoczone z bezwarunkowym uwzględnieniem rozwoju, projektowania, wytwarzania i produkcji nuklearnej, chemicznej lub biologicznej broni masowej zagłady. 9.6 Podatki. Opłaty licencyjne naliczane przez firmę igrafx nie obejmują podatku VAT ani innych podatków, należności bądź opłat, a wszystkie płatności dokonywane przez Klienta firmie igrafx muszą być od nich wolne i nie mogą im podlegać. Klient jest zobowiązany płacić wszystkie rodzaje podatków, w tym podatek od sprzedaży oraz podatek VAT. 9.7 Poufność. Informacje poufne to wszystkie dane, oprogramowanie, procesy oraz materiały związane z firmą igrafx, jej działalnością biznesową oraz jej oprogramowaniem w dowolnym formacie. Klient powinien traktować wszystkie Informacje poufne jako tajne i używać ich wyłącznie w celu korzystania ze swoich praw lub wypełniania obowiązków na mocy niniejszej Umowy. Nie można również ujawniać takich Informacji poufnych jakiemukolwiek innemu podmiotowi bądź pracownikowi Klienta, któremu nie są one niezbędne do pracy. Za Informacje poufne nie są uważane dane powszechnie znane, dostępne lub ujawniane nie z winy ich posiadacza. 9.8 Użytkowanie niezwiązane z wysokim ryzykiem. W Oprogramowaniu mogą występować usterki. Oprogramowanie nie zostało opracowane ani

8 przeznaczone do użytku w sytuacjach, w których usterka lub awaria może doprowadzić do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu jakiejkolwiek osoby bądź poważnych szkód fizycznych czy środowiskowych ( Użytkowanie związane z wysokim ryzykiem ). Licencja nie zezwala Klientowi na używanie Oprogramowania w warunkach wysokiego ryzyka lub związanych z wysokim ryzykiem. Użytkowanie związane z wysokim ryzykiem jest SUROWO ZABRONIONE. Użytkowanie związane z wysokim ryzykiem to między innymi: projektowanie samolotów oraz innych środków transportu publicznego, zakładów nuklearnych bądź chemicznych oraz urządzeń medycznych klasy III zgodnie z ustawą Federal Food, Drug and Cosmetic Act, chyba że: (i) użytkowanie Oprogramowania w urządzeniach medycznych klasy III zostało ocenione i zaakceptowane przez urząd US Food and Drug Administration do sprzedaży na terenie USA lub (ii) urządzenia medyczne będą sprzedawane poza terenem USA i są one identyczne pod względem technologii i dokumentacji, co wersje zaakceptowane do użytku w USA. 10. Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy 10.1 Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia, w którym Klient otrzyma Certyfikat licencji, do momentu (i) wypowiedzenia Umowy zgodnie z jej warunkami i postanowieniami oraz (ii) zniszczenia przez Klienta wszystkich kopii Oprogramowania znajdujących się w jego posiadaniu i pod jego kontrolą Wypowiedzenie Umowy. W wypadku naruszenia przez Klienta warunków niniejszej Umowy igrafx ma ją prawo natychmiastowo wypowiedzieć, powiadamiając o tym uprzednio Klienta. W wypadku wypowiedzenia Umowy z powodu naruszenia jej warunków prawa przyznane każdemu Uprawnionemu użytkownikowi Oprogramowania wygasają, a Klient powinien na żądanie firmy igrafx zwrócić lub zniszczyć na własny koszt wszystkie informacje należące do firmy igrafx oraz Oprogramowanie we wszystkich formach, między innymi podsumowania, kopie i fragmenty znajdujące się w posiadaniu lub pod kontrolą jego pracowników. W odpowiedzi na wskazanie lub żądanie firmy igrafx Klient powinien za pośrednictwem starszej kadry kierowniczej przedstawić pisemne poświadczenie zachowania zgodności z zapisami niniejszej sekcji. Aby była jasność, niezgłoszenie przez firmę igrafx takiego żądania nie uprawnia Klienta i żadnego Uprawnionego użytkownika do dalszego korzystania z należących do nich informacji lub Oprogramowania ani w żaden sposób nie rozszerza opisanych tu praw Klienta czy żadnego Uprawnionego użytkownika po wygaśnięciu ważności bądź wypowiedzeniu niniejszej Umowy. Klient zgadza się również zaprzestać dalszego użytkowania Oprogramowania oraz dopilnować, aby nie korzystał z niego żaden Uprawniony użytkownik, chyba że firma igrafx i Klient podpisali umowę licencyjną zezwalającą na takie użytkowanie. 11. Gwarancja ograniczona/ograniczenie odpowiedzialności igrafx gwarantuje, że przez trzydzieści (30) dni od momentu wysłania niniejszego Oprogramowania przez firmę igrafx lub Odsprzedawcę ( Okres gwarancji ) Oprogramowanie będzie działać zgodnie z opisem w Dokumentacji oraz opublikowanymi przez firmę igrafx specyfikacjami Oprogramowania. Gwarancja ograniczona obowiązuje jedynie Klienta. W wypadku wystosowania przez Klienta w odpowiedni sposób roszczenia w Okresie gwarancji igrafx podejmie wszelkie dostępne kroki, aby wedle

9 własnego uznania naprawić lub wymienić Oprogramowanie w dostępnym terminie, lub jeśli możliwości te nie są odpowiednie według firmy igrafx zwróci ona Klientowi opłaty licencyjne uiszczone za Oprogramowanie niezgodne z warunkami niniejszej gwarancji ograniczonej. Jakiekolwiek Oprogramowanie zamienne przekazane przez firmę igrafx w ramach wymiany gwarancyjnej jest objęte Okresem gwarancji. Gwarancja ograniczona nie obowiązuje, jeśli Oprogramowanie ulegnie awarii z powodu wypadku, nadużycia, błędnego stosowania, niestandardowego stosowania oraz działania wirusa czy robaka niepochodzącego od firmy igrafx Z WYJĄTKIEM SYTUACJI PRZEDSTAWIONYCH W SEKCJI 11.1 OPROGRAMOWANIE JEST PRZEKAZYWANE KLIENTOWI NA ZASADZIE LICENCJI AS IS W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE. JEŚLI KLIENT OTRZYMA OD FIRMY IGRAFX LUB ODSPRZEDAWCY USZKODZONY NOŚNIK LUB DOKUMENTACJĘ OPROGRAMOWANIA, MOŻE ON ZWRÓCIĆ JE FIRMIE IGRAFX W CIĄGU 30 DNI OD DNIA ZAKUPU. W TAKIM WYPADKU ZAMIANA ZOSTANIE DOKONANA BEZPŁATNIE. KLIENT BIERZE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR OPROGRAMOWANIA ODPOWIEDNIEGO DO WŁASNYCH POTRZEB ORAZ INSTALACJI, UŻYTKOWANIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁANIA. NINIEJSZE GWARANCJE ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, PISEMNE LUB USTNE, WYNIKAJĄCE ZE STATUTU, PRAWA WŁAŚCIWEGO, PROWADZONEGO HANDLU I POSTĘPOWANIA LUB INNYCH ŹRÓDEŁ, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW PODMIOTÓW TRZECICH, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, JAKOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, KTÓRE SĄ WYRAŹNIE POMINIĘTE. FIRMA IGRAFX I JEJ LICENCJODAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PONIESIONE PRZEZ KLIENTA SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNIE LUB WYNIKOWE ANI ŻADNE INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, KTÓRE WYNIKAJĄ Z ZAPISÓW NINIEJSZEJ UMOWY LUB SĄ Z NIĄ POWIĄZANE ALBO WYNIKAJĄ Z UŻYTKOWANIA BĄDŹ WYDAJNOŚCI FIRMY IGRAFX, OPROGRAMOWANIA, NOŚNIKÓW, DOKUMENTACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ IGRAFX, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE DZIAŁANIE WYNIKA Z UMOWY, CZY ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, MIĘDZY INNYMI ZANIEDBAŃ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA IGRAFX ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, LUB CZY BYŁY ONE MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność firmy igrafx nie będzie przekraczać wartości wszystkich opłat za Oprogramowanie przekazanych firmie igrafx lub Odsprzedawcy przez Klienta w ciągu ostatniego kwartału kalendarzowego. Ceny Oprogramowania są ustalane na podstawie opisanych poniżej ograniczeń zawartych w niniejszej Umowie. 12. Prawa władz Stanów Zjednoczonych. W wypadku przejęcia Oprogramowania przez jakąkolwiek jednostkę lub agencję rządu Stanów Zjednoczonych lub dla niej ( Rząd ) zostanie ono uznane za komercyjne oprogramowanie komputerowe, jako że określenie to jest używane w odpowiednich zapisach dokumentu Federal Acquisition Regulation ( FAR ) i jego nowelizacji, łącznie z nowelizacją Departamentu Obrony ( DoD ) FAR Supplement ( DFARS ). Oprogramowanie zostało w całości opracowane na koszt własny i żadna jego część nie została stworzona w związku z umową z Rządem. Jeśli oprogramowanie jest przekazywane do użycia Departamentowi

10 Obrony, dotyczą go warunki niniejszej Umowy oraz zależnie od sytuacji jedno z poniższych: (i) DFARS (a) i (a); lub (ii) ograniczone prawa zgodnie z DFARS (c)(1)(ii)(oct 1988). Jeśli oprogramowanie jest przekazywane do użycia agencji rządowej innej niż Departament Obrony, jest ono uznawane za zastrzeżone oprogramowanie komputerowe dostarczane na mocy warunków niniejszej umowy oraz zależnie od sytuacji: (i) FAR (a); (ii) FAR ; lub odpowiednio (iii) FAR (ALT III). Dostawcą/producentem jest firma igrafx, LLC., 7585 SW Mohawk Street, Tualatin, Oregon, Postanowienia różne 13.1 Moc wiążąca/odstąpienie praw. Niniejsza Umowa ma moc wiążącą dla odpowiednich przedstawicieli, następców oraz wyznaczonych wykonawców stron; Klient nie przekaże niniejszej Umowy bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody firmy igrafx. Firma igrafx może przekazać niniejszą Umowę każdemu podmiotowi, który zakupuje prawa firmy igrafx do jakiegokolwiek jej Oprogramowania Środki naprawcze. Żadne zapisy niniejszej Umowy nie uchylają ani nie ograniczają żadnych środków naprawczych dostępnych dla firmy igrafx prawnie lub majątkowo, w tym bez ograniczeń żadnych środków naprawczych dostępnych zgodnie z międzynarodowymi prawami chroniącymi własność intelektualną Zapisy dodatkowe. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy nie ma mocy prawnej, pozostała część Umowy nie traci mocy prawnej. Opóźnienie lub niemożność skorzystania przez jedną ze stron z praw lub środków zaradczych dostępnych na mocy niniejszej Umowy nie ogranicza żadnych jej praw. Poprawki i zrzeczenia się praw opisanych w niniejszej Umowie mają moc prawną dopiero po pisemnym zaakceptowaniu przez obie strony. Niezastosowanie się do tej zasady jest usprawiedliwione, jeśli zostanie uniemożliwione przez pożar, powódź, działania terrorystyczne, trzęsienie ziemi, ustawy, nakazy lub ograniczenia rządowe, niedopełnienie obowiązków przez dostawców, awarię zasilania, strajk lub inne warunki, w których brak działania znajduje się poza kontrolą danej strony i nie jest przyczyną jej zaniedbania. Wszystkie powiadomienia muszą być kierowane do przedstawiciela danej strony i wysyłane pocztą poleconą z potwierdzeniem odbioru, firmą kurierską z wymogiem poświadczenia podpisem przez odbiorcę bądź dostarczane osobiście Zachowanie mocy prawnej. Zapisy Sekcji 1, 2, 5, 9, 11, 12 i 13 obowiązują po wypowiedzeniu niniejszej Umowy oraz wygaśnięciu jej ważności Arbitraż i prawo właściwe. Wszystkie spory, kontrowersje i roszczenia wynikające z zapisów niniejszej Umowy, których nie da się rozwiązać za porozumieniem stron, powinny być rozwiązywane na drodze arbitrażu przez jednego arbitra zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu (American Arbitration Association AAA). Arbitraż jest prowadzony na podstawie zasad arbitrażu komercyjnego (Commercial Arbitration Rules) stowarzyszenia AAA. Orzeczenie arbitra jest wiążące i ostateczne dla wszystkich stron postępowania. Z wyjątkiem poniższych zapisów niniejszej Sekcji Strony postanawiają, że zapisy

11 niniejszej Sekcji stanowią pełną ochronę przed jakimikolwiek działaniami wszczętymi w dowolnym sądzie federalnym, stanowym lub miejscowym bądź przed jakimkolwiek trybunałem administracyjnym w odniesieniu do jakiegokolwiek sporu, kontrowersji bądź roszczenia wynikającego z niniejszej Umowy lub związanego z nią. Arbiter ma prawo przyznać lub uwzględnić w jakimkolwiek orzeczeniu rekompensatę, którą uzna za właściwą w określonych warunkach, w tym bez ograniczeń strat finansowych, określonej wydajności, rekompensaty umownej oraz kosztów i opłat związanych z postępowaniem prawnym. Orzeczenie arbitra jest wiążące dla obu stron, a jego zasadność może zostać przedstawiona do oceny jakiemukolwiek sądowi odpowiedniej jurysdykcji. Jeśli którakolwiek ze stron uważa, że okoliczności wymagają natychmiastowego zabezpieczenia, ma ona prawo uzyskać w takich uzasadnionych okolicznościach tymczasowy zakaz dostępu lub tymczasową, wstępną bądź trwałą rekompensatę umowną w sądzie odpowiedniej jurysdykcji i taka strona nie musi przedkładać tej kwestii na drodze arbitrażu. Jeśli strony nie postanowią inaczej, postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim w mieście Portland w stanie Oregon w miejscu wyznaczonym przez arbitra. Strony akceptują, że Konwencja Narodów Zjednoczonych dotycząca umów międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy. Bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego, prawem rozstrzygającym jest prawo stanu Kalifornia. Zapisy tej Sekcji obowiązują po wygaśnięciu ważności lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy. ZAŁĄCZNIK A Definicje obowiązujące w niniejszej Umowie: Uprawniony użytkownik to (i) Klient, jeśli Klient jest osobą fizyczną, (ii) jeśli Klient jest firmą jego pracownicy lub wykonawcy realizujący zlecenia w jego imieniu i wyłącznie podczas świadczenia usług Klientowi, którzy otrzymali Licencję na oprogramowanie i którzy zostali uprawnieni przez Klienta do korzystania z Oprogramowania zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. Klient oznacza Licencjobiorcę wskazanego na Certyfikacie Licencji. Dokumentacja to dokumentacja dołączona do Oprogramowania. Certyfikat licencji to certyfikat licencji przekazany Klientowi przez firmę igrafx, który poświadcza ważność Licencji na oprogramowanie Klienta. Konserwacja to pomoc techniczna i usługi opisane od Sekcji 7.3 do 7.7. Licencja na usługi konserwacji to prawo korzystania w Okresie konserwacji z usług Konserwacji oraz pomocy technicznej opisanych w Sekcji 7 niniejszej Umowy. Okres konserwacji to okres rozpoczynający się w Dniu rozpoczęcia obowiązywania Licencji na usługi konserwacji, który dobiega końca po roku

12 lub dwóch latach zgodnie z terminem wybranym przez Klienta na odpowiednim zaakceptowanym zamówieniu zakupu. Cena usług konserwacji to aktualne sugerowane ceny detaliczne Licencji na usługi konwersacji opublikowane i aktualizowane okresowo przez firmę igrafx lub Odsprzedawcę. Nowy produkt to albo zupełnie nowe Oprogramowanie, albo ważna usprawniona wersja Oprogramowania udostępniona przez firmę igrafx, która jest określona przez nią jako nowy produkt, a nie Uaktualnienie. W wypadku wątpliwości co do tego, czy ważna usprawniona wersja oprogramowania jest Uaktualnieniem, czy nowym produktem, wiążąca jest opinia firmy igrafx pod warunkiem, że oferuje ona tę wersję na jednakowych zasadach wszystkim klientom. Odsprzedawca to odsprzedawca uprawniony przez firmę igrafx do sprzedawania i dystrybuowania Oprogramowania oraz usług Konserwacji. Oprogramowanie to zbiorczo oprogramowanie firmy igrafx oraz wszelkie Uaktualnienia i Aktualizacje, na które Klient otrzymuje licencje zgodnie z niniejszą Umową. Licencja na oprogramowanie to odwoływalna, niewyłączna, niemożliwa do przenoszenia i ograniczona licencja na użytkowanie Oprogramowania. Ceny Oprogramowania to aktualne sugerowane ceny detaliczne Oprogramowania opublikowane i aktualizowane okresowo przez firmę igrafx. Data rozpoczęcia to (i) w wypadku nowych Licencji na usługi konserwacji data zakupu odpowiedniej Licencji na oprogramowanie, która będzie obowiązywała w ramach Licencji na usługi konserwacji oraz (ii) w wypadku wznowień Licencji na usługi konserwacji data wygaśnięcia poprzedniego Okresu konserwacji. Pomoc techniczna to reagowanie na problemy związane z poprawnym działaniem oraz polecanym rozszerzaniem Oprogramowania zgodnie z opisem w Dokumentacji. Nie obejmuje ona usług związanych z pomocą w użytkowaniu Oprogramowania oraz alternatywnych metod rozszerzania go, którą można wykupić osobno w ramach usług profesjonalnych. Licencja czasowa to Licencja na oprogramowanie z ograniczonym czasem obowiązywania (np. 1 rok). Aktualizacje opisano w Sekcji 8.1. Uaktualnienie to wersja Oprogramowania udostępniona przez firmę igrafx podczas Okresu konserwacji, która niezależnie od warunków jest uznawana przez firmę igrafx za Uaktualnienie, a nie Nowy produkt. W większości wypadków Uaktualnienie jest oznaczane innym numerem wersji Oprogramowania widocznym po prawej lub lewej stronie separatora dziesiętnego (np. wersja 5.1 do 6.0 lub wersja 6.0 do 6.1). Sierpień 2011

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO SKŁADNIKÓW) OZNACZA,

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa Licencyjna na użytkowanie Oprogramowania. [Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego] Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAKUP, INSTALACJA I/LUB UŻYCIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania.

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania. Novell(r) Portal Services 1.5 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu.

Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu. Umowa współpracy handlowej zawarta w w dniu. pomiędzy: DCT Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kontenerowej 7, 80-601 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Gdańska Północ w Gdańsku w VII

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

LICENCJA INDYWIDUALNA

LICENCJA INDYWIDUALNA LICENCJA INDYWIDUALNA PROMETHEAN UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE: LICENCJA INDYWIDUALNA ( Licencja ) wersja 1.6 (wrzesień 2011) dla ActivInspire ( Oprogramowanie ) TERYTORIUM: Kraj stanowiący miejsce

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

"Liczba nabytych licencji" to liczba licencji użytkownika, które zostały nabyte w sposób legalny.

Liczba nabytych licencji to liczba licencji użytkownika, które zostały nabyte w sposób legalny. Licencja na oprogramowanie NetWare(r) 5.1 Oprogramowanie NetWare 5,1 i towarzysząca mu dokumentacja (zwane dalej "Oprogramowaniem") są chronione prawami autorskimi oraz stosownymi przepisami wynikającymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD 1. Strony. Niniejsze warunki stanowią treść umowy ( Umowa ), na mocy, której jednostka powiązana Hewlett-Packard Company wskazana w miejscu podpisu niniejszych

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

1. Udzielenie licencji, klauzule pochodne.

1. Udzielenie licencji, klauzule pochodne. WAŻNE: PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĘ. JEST TO UMOWA PRAWNA POMIĘDZY AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. ( AVG TECHNOLOGIES ) A UŻYTKOWNIKIEM (INDYWIDUALNYM LUB, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE, DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Instrukcja obsługi Administrator Fenix - Sklep autoelektronika "Fenix" Skowroński Krzysztof, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix @ sterowniki.co,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Cel umowy Celem umowy jest zapewnienie Zamawiającemu wsparcia do oprogramowania VMware vsphere i vcenter (zwanego dalej oprogramowaniem). 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG HPE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG HPE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG HPE 1. Strony. Niniejsze ogólne warunki stanowią treść umowy ( Umowa ), na mocy, której jednostka powiązana Hewlett Packard Enterprise wskazana w

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Korzystanie z aplikacji Telefonii Komórkowej Witamy w Umowie licencyjnej (Umowa) Oprogramowania Aplikacji Fon ( Oprogramowanie ) Niniejsza Umowa zawarta jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC LUB POBIERAJĄC OPROGRAMOWANIE LUB w INNY SPOSÓB z NIEGO KORZYSTAJĄC,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Trend Micro TippingPoint wersja dla firm (Enterprise Version)

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Trend Micro TippingPoint wersja dla firm (Enterprise Version) INFORMACJA PRAWNA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO DOKUMENTU PRZED POBRANIEM Z INTERNETU LUB WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB. Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 zawarta w dniu.. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śl., Polska;

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015 Umowa ZP/ /2015 ZAŁĄCZNIK NR 4 NR SPR. CK 8/2015 zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA (EULA) DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA YSOFT SAFEQ. Y Soft Corporation, a.s.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA (EULA) DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA YSOFT SAFEQ. Y Soft Corporation, a.s. UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA (EULA) DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA YSOFT SAFEQ Y Soft Corporation, a.s. Nr wersji umowy licencyjnej użytkownika : EULA w wersji 5 Data wejścia w życie tej umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków, należy kliknąć NIE AKCEPTUJĘ i uzyskać zwrot kosztów zakupu na poniższych zasadach:

Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków, należy kliknąć NIE AKCEPTUJĘ i uzyskać zwrot kosztów zakupu na poniższych zasadach: WAŻNE: PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĘ. JEST TO UMOWA PRAWNA POMIĘDZY AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. ( AVG TECHNOLOGIES ) A UŻYTKOWNIKIEM (INDYWIDUALNYM LUB, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE, DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA I UŻYWANIE.

2. INSTALACJA I UŻYWANIE. UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CRYSTAL REPORTS W ZAKRESIE PODSTAWOWYM, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALMNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DOTYCZĄCA ROZWOJU OPROGRAMOWANIA WAŻNE PRZECZYTAĆ UWAŻNIE: NINIEJSZA UMOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem Software dotyczące

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program służy do eksportu nagłówków faktur z Subiekta GT w formacie obsługiwanym przez program księgowy WF-KaPeR firmy Asseco WAPRO. Program jest niezwykle przydatny wszystkim użytkownikom

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY Spb Software House WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy Spb Software House (zwana dalej Umową Licencyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

1.2.Wyjątki od niniejszych Warunków będą ważne wyłącznie po zaakceptowaniu ich na piśmie przez NCAB.

1.2.Wyjątki od niniejszych Warunków będą ważne wyłącznie po zaakceptowaniu ich na piśmie przez NCAB. WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY Dla produktów i usług NCAB Polska. Obowiązujące od kwietnia 2010 r. 1. Informacje ogólne 1.1. NCAB Polska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Sprzedaży i Dostawy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Miechów Zadanie

Bardziej szczegółowo

Licencja firmy Corel dla oświaty (Europa, Bliski Wschód, Afryka) Warunki ogólne

Licencja firmy Corel dla oświaty (Europa, Bliski Wschód, Afryka) Warunki ogólne 1. Założenia. Firma COREL stworzyła Program licencji dla oświaty (zwany dalej programem ), aby udostępnić pewnym istotnym użytkownikom końcowym konkurencyjną, elastyczna metodę uzyskiwania licencji na

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH.

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. 1. Warunki ogólne. 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Bazę danych oraz faktyczne jej udostepnienia przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe AGC GLASS EUROPE NV/S.A. ( AGC ) i jej spółek zależnych z siedzibą w Europie. (obowiązujące od listopada 2013)

Ogólne warunki handlowe AGC GLASS EUROPE NV/S.A. ( AGC ) i jej spółek zależnych z siedzibą w Europie. (obowiązujące od listopada 2013) Ogólne warunki handlowe AGC GLASS EUROPE NV/S.A. ( AGC ) i jej spółek zależnych z siedzibą w Europie (obowiązujące od listopada 2013) 1. DEFINICJA STRON I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia... roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia... roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia... roku. pomiędzy:...... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:... -... oraz Info Baza sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH Załącznik nr 2 Nr sprawy DH.772.1.2014 zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Wojskową Agencją Mieszkaniową, z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści:

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dnia roku pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, a zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: I Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów

Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów Niniejsza Umowa IBM dotycząca Usług z wyłączeniem Usług Serwisowych (zwana dalej "Umową") reguluje transakcje zawierane przez Klienta przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI Załącznik nr 3 do zapytania 2017_CS_0319 Umowa o zachowaniu poufności UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI zawarta w dniu. 2017 r. w Nowej Sarzynie, pomiędzy ( Umowa ): CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Niniejsza umowa zostaje zawarta w dniu DATA ZAWARCIA pomiędzy Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 120, 35 078 Rzeszów, Polska, NIP: 8133606674,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PROSZĘ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NINIEJSZA UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ( UMOWA ) ZOSTAJE ZAWARTA POMIĘDZY MICROBIOLOGICS, INC ( SPÓŁKĄ LUB MBL ) A OSOBĄ FIZYCZNĄ, PRAWNĄ LUB

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo