1. Definicje. Znaczenie używanych w niniejszym dokumencie słów rozpoczynających się wielką literą zostało opisane w dodatku A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Definicje. Znaczenie używanych w niniejszym dokumencie słów rozpoczynających się wielką literą zostało opisane w dodatku A."

Transkrypt

1 OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI PRAWNĄ UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM (ZWANYM TAKŻE KLIENTEM ) ORAZ FIRMĄ IGRAFX, LLC, KTÓRA ROZPORZĄDZA PRAWAMI DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ORAZ ZOBOWIĄZANIAMI UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCYMI OPROGRAMOWANIA, ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEJ UMOWY EULA. PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC I KOPIUJĄC OPROGRAMOWANIE LUB UŻYWAJĄC GO W INNY SPOSÓB, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ I AKCEPTUJE JEJ WARUNKI. 1. Definicje. Znaczenie używanych w niniejszym dokumencie słów rozpoczynających się wielką literą zostało opisane w dodatku A. 2 Kupowanie licencji. Żadne zapisy niniejszej Umowy nie powinny być uznawane za ofertę sprzedania Klientowi Licencji na oprogramowanie lub Licencji na usługi konserwacji. Klient powinien dokonać zakupu od firmy igrafx i zapłacić jej odpowiednią Cenę oprogramowania lub dokonać zakupu od Odsprzedawcy i zapłacić odpowiednią cenę należną odsprzedawcy za każdą Licencję na oprogramowanie bądź Licencję na usługi konserwacji kupioną przez Klienta od firmy igrafx lub Odsprzedawcy. 3. Licencja 3.1 Warunki i postanowienia licencji. Niniejsze warunki i postanowienia dotyczą Licencji na oprogramowanie oraz Licencji na usługi konserwacji kupionych przez Klienta od firmy igrafx bądź Odsprzedawcy. Każda Licencja na oprogramowanie oraz Licencja na usługi konserwacji wydawana przez firmę igrafx obowiązuje po zaakceptowaniu przez Klienta jej warunków oraz postanowień i wymaga ich przestrzegania. Zapisy niniejszej Umowy mają moc nadrzędną wobec dodatkowych lub niespójnych zapisów dowolnego zamówienia zakupu lub innego dokumentu. Wszystkie takie dodatkowe lub niespójne zapisy są odrzucane i nie są uznawane za wiążące przez firmę igrafx. Klient niniejszym akceptuje, że fakt nieodrzucenia przez firmę igrafx jakichkolwiek zapisów zgłoszonych przez Klienta nie oznacza ich akceptacji ani akceptacji jakiegokolwiek zrzeczenia się czy modyfikacji tych zapisów. 3.2 Ceny. igrafx wyraźnie zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania Cen oprogramowania oraz Cen usług konserwacji. Wartość każdego zakupu dokonywanego przez Klienta będzie obliczana zgodnie z cenami obowiązującymi w momencie dokonywania zakupu. 4. Licencja na oprogramowanie. Na mocy niniejszych warunków i postanowień oraz pod warunkiem nieprzerwanego przestrzegania ich przez Klienta firma igrafx niniejszym przyznaje Klientowi następujące niewyłączne i nieprzekazywalne prawa do: i) Instalowania i używania kopii Oprogramowania w liczbie dopuszczonej w Licencji na oprogramowanie kupionej przez Klienta zgodnie z Certyfikatem licencji pod warunkiem, że każda taka uprawniona kopia będzie instalowana

2 i używana przez jednego wyznaczonego Uprawnionego użytkownika na jednym komputerze głównym i jednym komputerze pomocniczym (np. laptopie) oraz że Oprogramowanie nie będzie używane na obu komputerach jednocześnie. Uprawniony użytkownik może również uzyskiwać dostęp do Oprogramowania i używać go na podstawowym lub pomocniczym komputerze zdalnie za pomocą dowolnego innego komputera czy urządzenia, o ile Oprogramowanie nie zostanie zapisane na tym komputerze lub urządzeniu. ii) Przekazywania Licencji na oprogramowanie między Uprawnionymi użytkownikami nie częściej niż raz na 90 dni. iii) Tworzenia jednej kopii zapasowej każdej instalacji Oprogramowania wymienionej w kupionej przez Klienta Licencji na oprogramowanie zgodnie z Certyfikatem licencji. 5. Prawa własności. Z wyjątkiem ograniczonych praw przyznanych Klientowi na mocy Licencji na oprogramowanie nie otrzymuje on żadnego tytułu, prawa własności ani żadnych innych praw do Oprogramowania. 6. Pomoc techniczna 6.1 Podstawowa pomoc techniczna. Na mocy niniejszych warunków i postanowień oraz pod warunkiem nieprzerwanego przestrzegania ich przez Klienta zakup Licencji na oprogramowanie uprawnia Klienta do korzystania z Podstawowej pomocy technicznej definiowanej okresowo przez firmę igrafx wyłącznie wedle jej uznania. Zgodnie z ustaleniami firmy igrafx od daty widniejącej na niniejszej umowie Podstawowa pomoc techniczna uprawnia Klienta do (i) bezpłatnego dostępu do internetowych materiałów samopomocy (np. bazy wiedzy oraz innych narzędzi internetowych) oraz (ii) korzystania z Pomocy technicznej dostępnej za pośrednictwem poczty elektronicznej w okresie obowiązywania okresu gwarancji. Taka pomoc techniczna jest dostępna tylko dla najnowszej wersji Oprogramowania. Firma igrafx dołoży wszelkich starań wyłącznie w dostępnym zakresie, aby rozwiązać problem, może jednak nie być w stanie rozwiązać wszystkich problemów ani odpowiedzieć na wszystkie żądania. igrafx zgadza się świadczyć usługi pomocy technicznej dotyczące Oprogramowania wyłącznie, jeśli jest ono używane w odpowiednich warunkach oraz w połączeniu ze sprzętem, komponentami oraz systemami operacyjnymi, dla których zostało przeznaczone. Firma igrafx zastrzega sobie prawo do okresowych zmian Usług pomocy technicznej, które mogą być wprowadzane bez uprzedzenia w dowolnej chwili. 7. Konserwacja 7.1 Licencja na usługi konserwacji. Klient może kupić Licencję na usługi konserwacji, jeśli zostanie ona zaoferowana przez firmę igrafx w momencie zakupu Licencji na oprogramowanie lub pod koniec dowolnego Okresu konserwacji. Wyłącznie w trakcie Okresu konserwacji, na mocy niniejszych warunków i postanowień oraz pod warunkiem przestrzegania ich przez Klienta firma igrafx może oferować Usługi konserwacji, takie jak Uaktualnienia i pomoc techniczna Premium, które zostały wymienione w Sekcjach od 7.2 do 7.7 poniżej, a Klient ma prawo korzystać z tych usług. Usługi konserwacji są dostępne wyłącznie w odniesieniu do tych Licencji na oprogramowanie, które zostały zakupione w połączeniu z Licencją na usługi konserwacji. igrafx zastrzega sobie prawo do zaprzestania w

3 dowolnym momencie sprzedaży nowych Licencji na usługi konserwacji dla dowolnego Oprogramowania. 7.2 Okres konserwacji. Licencja na usługi konserwacji wygasa ostatniego dnia Okresu konserwacji. 7.3 Uaktualnienia. Jedynie w wypadku Licencji na oprogramowanie, w połączeniu z którymi kupowane są Licencje na usługi konserwacji, Klient ma prawo: i) otrzymywać Uaktualnienia; ii) instalować kopie takich Uaktualnień, aby zastępować nimi kopie wcześniejszych wersji Oprogramowania. 7.4 Ograniczenia. Korzystanie z Uaktualnień może wymagać od Klienta zaakceptowania dodatkowych bądź alternatywnych warunków i postanowień, które różnią się od tych wyszczególnionych w niniejszej Umowie. Jeśli igrafx nie przekazuje dodatkowych warunków licencyjnych dotyczących odpowiedniego Uaktualnienia, mają w odniesieniu do niego zastosowanie warunki licencyjne dotyczące danego Oprogramowania. Żadne zapisy niniejszej Umowy nie gwarantują ani nie sugerują, że do któregokolwiek produktu firmy igrafx zostaną opracowane Uaktualnienia lub jeśli takie Uaktualnienia zostaną opracowane że zostaną one udostępnione na zasadach komercyjnych. 7.5 Pomoc techniczna Premium. Podczas Okresu konserwacji Klient może korzystać z Pomocy technicznej Premium. Klient ma prawo rejestrować zdarzenia pomocy technicznej za pośrednictwem poczty lub dzwoniąc na infolinię pomocy technicznej firmy igrafx, a firma igrafx będzie na nie odpowiadać w rozsądnym terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. igrafx będzie odpowiadać na żądania w wymiarze uzasadnionym komercyjnie. Klient powinien przekazać firmie igrafx listę danych wyjściowych oraz innych podobnych danych, które mogą być potrzebne do odtworzenia warunków działania podobnych do tych, w których Klient wykrył błąd. Pomoc techniczna jest dostępna tylko w wybranych krajach i językach określonych przez firmę igrafx. W Ameryce Północnej usługi Pomocy technicznej dostępne są w godzinach 8:00-17:00 czasu PST z wyjątkiem świąt obchodzonych w firmie igrafx. W Europie usługi Pomocy technicznej dostępne są w godzinach 9:00-17:00 czasu CET (środkowoeuropejskiego) z wyjątkiem świąt obchodzonych w firmie igrafx. Dodatkowe regiony mogą być obsługiwane przez firmę igrafx lub jej autoryzowanych partnerów działających w danych lokalizacjach. Bardziej szczegółowy opis usług Pomocy technicznej można znaleźć w witrynie opis może być okresowo zmieniany według uznania firmy igrafx. 7.6 Wcześniejsze wersje. Usługi konserwacji są dostępne dla aktualnych najważniejszych wersji Oprogramowania oraz jego poprzednich najważniejszych wersji przez co najmniej jeden (1) rok. Każda wersja działa wyłącznie na wersjach urządzeń oraz systemów operacyjnych wyraźnie zaakceptowanych przez firmę igrafx. 7.7 Kontakty. Klient zgadza się wyznaczyć jednorazowo maksymalnie pięć (5) osób, które będą kontaktować się z firmą igrafx na potrzeby

4 świadczenia Pomocy technicznej. Klient może zmieniać wyznaczone osoby, powiadamiając o tym firmę igrafx pisemnie. 8. Aktualizacje 8.1 Aktualizacje. Firma igrafx może według własnego uznania opracowywać i bezpłatnie udostępniać Klientom różne poprawki, dodatki zwiększające wydajność, wersje zamienne oraz inne aktualizacje Oprogramowania (zwane zbiorczo Aktualizacjami ). Korzystanie z Aktualizacji może wymagać od Klienta zaakceptowania dodatkowych bądź alternatywnych warunków i postanowień, które różnią się od tych wyszczególnionych w niniejszej Umowie. Jeśli igrafx nie przekazuje dodatkowych warunków licencyjnych dotyczących odpowiedniej Aktualizacji, mają w odniesieniu do niej zastosowanie warunki licencyjne dotyczące danego Oprogramowania. Żadne zapisy niniejszej Umowy nie gwarantują ani nie sugerują, że do któregokolwiek produktu firmy igrafx zostaną opracowane Aktualizacje lub jeśli takie Aktualizacje zostaną opracowane że zostaną one udostępnione na zasadach komercyjnych. 8.2 Aktualizacje obowiązkowe. W sytuacji, gdy firma igrafx udostępnia Klientowi Aktualizację rozwiązującą potencjalny lub rzeczywisty problem z zabezpieczeniami Oprogramowania, która zastępuje technologie mogące naruszać prawa własności intelektualnej innych podmiotów lub rozwiązuje jakikolwiek inny problem równie ważny dla firmy igrafx (takie Aktualizacje są nazywane w niniejszym dokumencie Aktualizacjami obowiązkowymi ), Klient zgadza się zaprzestać używania jakiegokolwiek Oprogramowania niezaktualizowanego za pomocą Aktualizacji obowiązkowych natychmiast, a najpóźniej przed upływem trzydziestu (30) dni od momentu przekazania takiej Aktualizacji obowiązkowej przez firmę igrafx. Jeśli Klient nie aktualizuje oprogramowania przed upływem terminu określonego w Sekcji 8.2, igrafx może bezzwłocznie unieważnić jego Licencję na oprogramowanie oraz Licencję na usługi konserwacji, powiadamiając o tym Klienta pisemnie. 9. Zobowiązania, ograniczenia i obowiązki Klienta 9.1 Ochrona. Klient zgadza się podejmować możliwe do zastosowania kroki, aby chronić Oprogramowanie i Dokumentację przed nieuprawnionym kopiowaniem oraz używaniem. Klient nie będzie dezasemblować i dekompilować Oprogramowania ani poddawać go inżynierii wstecznej. W sytuacjach, gdy Klient ma ustawowe prawo dezasemblowania czy dekompilowania Oprogramowania celem uzyskania informacji niezbędnych do uruchamiania Oprogramowania z innymi programami, Klient akceptuje, że nie będzie mógł skorzystać z tego prawa, chyba że firma igrafx nie odpowie w ciągu sześćdziesięciu (60) dni po otrzymaniu pisemnej prośby o udzielenie niezbędnych informacji. 9.2 Ograniczenia. Z wyjątkiem sytuacji jednoznacznie opisanych w niniejszej umowie Klient nie może wynajmować, dzierżawić, udostępniać czasowo, udostępniać na mocy licencji, odsprzedawać, przekazywać, kopiować, odtwarzać, wyświetlać, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej, dezasemblować, modyfikować ani wyodrębniać części Oprogramowania. W wymienionych powyżej warunkach mogą mieć zastosowanie wymienione poniżej dodatkowe ograniczenia; w wypadku konfliktu między

5 tymi ograniczeniami a jakimikolwiek innymi warunkami niniejszej Umowy moc nadrzędną mają następujące warunki: Wersja próbna oprogramowania. Jeśli Oprogramowanie jest opisane przez firmę igrafx jako wersja próbna, Klient może używać tego Oprogramowania wyłącznie w celach testowych, a nie komercyjnych. Prawa licencyjne Klienta dotyczącego takiego Oprogramowania wygasają ostatniego dnia okresu ważności Oprogramowania. Licencja Klienta na użytkowanie wersji próbnej oprogramowania wygasa po upłynięciu okresu próbnego, chyba że zakupi on wersję pełną tego Oprogramowania. Klient zgadza się nie podejmować prób obejścia lub zmiany jakiegokolwiek mechanizmu ustalającego koniec ważności oprogramowania ani innych mechanizmów ograniczających użytkowanie wersji próbnych Oprogramowania. Każda taka próba zostanie uznana za naruszenie przez Klienta warunków niniejszej Umowy Oprogramowanie Process Central i Enterprise Central firmy igrafx. Klienci używający Oprogramowania Process Central lub Enterprise Central firmy igrafx mogą tworzyć repozytoria oprogramowania Process Central i Enterprise Central firmy igrafx na jednym Serwerze. Licencja na oprogramowanie Process Central czy Enterprise Central obejmuje jedną Licencję na procesor. Klient powinien określić i zakupić potrzebną mu liczbę licencji Process Central lub Enterprise Central oraz Licencji na procesor. Całkowita liczba Licencji na oprogramowanie wymaganych dla serwera to suma Licencji na oprogramowanie wymaganych zgodnie z punktami (i) i (ii) poniżej. (i) Aby zapewnić poprawne działanie oprogramowania serwera w środowisku fizycznego systemu operacyjnego na serwerze, Klient powinien zakupić Licencję na każdy fizyczny procesor, używany przez to środowisko. (ii) Aby zapewnić poprawne działanie oprogramowania serwera w środowisku wirtualnego systemu operacyjnego na serwerze, Klient musi zakupić Licencję na każdy wirtualny procesor, używany przez to środowisko. Jeśli w środowisku wirtualnego systemu operacyjnego jest stosowana frakcja wirtualnego procesora, frakcja jest traktowana jak pełny procesor wirtualny. Cena Licencji na procesor jest stała niezależnie od liczby rdzeni procesora. Ponadto na każdym wewnętrznym urządzeniu można zainstalować Klienta, Administratora serwera bądź komponenty Mail Central i Web Central będące częścią oprogramowania Process Central lub Enterprise Central firmy igrafx. Tak długo, jak długo użytkownik posiada ważną licencję na każdy procesor Serwera, na którym zainstalowane są repozytoria oprogramowania Process Central lub Enterprise Central firmy igrafx, dostęp do niego może mieć dowolna liczba użytkowników Wersje ograniczone. Jeśli Oprogramowanie występuje w wersji ograniczonej (np. Process Central Small Business Edition), oprócz warunków zawartych w punkcie 9.2.2, dotyczących licencji Process Central i Enterprise Central, obowiązuje zasada, że liczba Uprawnionych użytkowników końcowych, mających dostęp do repozytorium Process Central czy Enterprise Central, ogranicza się do liczby Uprawnionych użytkowników końcowych wyszczególnionych w Certyfikacie licencji SAP Gateway firmy igrafx. Każde wystąpienie oprogramowania SAP Solution Manager używanego z interfejsem SAP Gateway firmy igrafx wymaga jednej Licencji na oprogramowanie SAP Gateway firmy igrafx..

6 9.2.5 Enterprise Central Server Administrator firmy igrafx. Oprogramowanie Enterprise Central Server Administrator firmy igrafx może być instalowane oraz używane przez Klienta na dowolnej liczbie komputerów Viewer firmy igrafx. Klient nie może modyfikować, rozszerzać ani w żaden inny sposób zmieniać Oprogramowania Viewer firmy igrafx celem tworzenia lub zapisywania plików w sposób inny niż obsługiwany przez oprogramowanie Viewer firmy igrafx. Oprogramowanie może być instalowane oraz używane na dowolnej liczbie systemów komputerowych Licencje Campus i Academic firmy igrafx. Jeśli Oprogramowanie działa na mocy Licencji Campus lub Academic, mogą go używać w celach badawczych i edukacyjnych wyłącznie studenci oraz pracownicy naukowi zatwierdzonych ośrodków naukowych. Czas ważności licencji (np. 1 rok) jest wskazany na certyfikacie licencji. Licencje Campus pozwalają używać Oprogramowania w celach edukacyjnych oraz badawczych dowolnej liczbie pracowników naukowych i/lub studentów licencjonowanych ośrodków naukowych. Na mocy Licencji Campus oraz Academic nie są dostępne usługi Pomocy technicznej oraz Konserwacji Licencja okresowa. Jeśli Oprogramowanie jest używane na mocy Licencji okresowej, licencja Klienta na Oprogramowanie (oraz Usługi konserwacji, jeśli ma to zastosowanie) wygasa po upływie okresu wyznaczonego na Certyfikacie licencji Licencje uaktualnień. Licencja uaktualnienia zastępuje Licencję na oprogramowanie, które zostało uaktualnione, a nie jest dodatkiem do niej Oprogramowanie SQL Server firmy Microsoft. W wypadku oprogramowania SQL Server 2008 firmy Microsoft (lub jego nowszych wersji) w wersji Standard Edition Run Time Restricted Use obowiązują dodatkowe warunki wymienione na stronie Klient akceptuje, że zgodnie z wymaganiami firmy Microsoft firma igrafx może ujawnić firmie Microsoft liczbę zakupionych przez Klienta Licencji na oprogramowanie SQL Server, a także nazwę oraz adres jego firmy. 9.3 Prawa do audytu. Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Klient powinien zachowywać odpowiednie dokumenty poświadczające użytkowanie oraz licencjonowanie Oprogramowania. Po otrzymaniu od firmy igrafx pisemnej prośby Klient powinien przed upływem siedmiu (7) dni przedstawić firmie igrafx oświadczenie dotyczące aktualnego sposobu użytkowania Oprogramowania podpisane przez uprawnionego kierownika lub przedstawiciela Klienta. Firma igrafx może przeprowadzić audyt sposobu użytkowania Oprogramowania przez Klienta na własny koszt oraz po przesłaniu pisemnego zawiadomienia najpóźniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Audyt może zostać przeprowadzony w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, ale nie częściej niż raz do roku lub częściej, jeśli firma igrafx ma podstawy uważać, że Klient nie postępuje zgodnie z warunkami licencjonowania lub raportowania niniejszej Umowy. Jeśli audyt wykaże, że Klient zgłosił zaniżoną liczbę wystąpień Oprogramowania, Klient powinien natychmiast zakupić od firmy igrafx lub Odsprzedawcy odpowiednią liczbę licencji. W wypadku, gdy Klient zaniży liczbę

7 używanych kopii o więcej niż pięć procent (5%), wymagane jest również pokrycie przez niego kosztów audytu. 9.4 Płatności. Klient powinien opłacać wszystkie faktury wystawione przez firmę igrafx w ciągu trzydziestu (30) dni od ich wystawienia. Klient jest zobowiązany płacić firmie igrafx procenty od każdej zaległej kwoty w wysokości (i) jednego i pół procenta (1,5%) miesięcznie od dnia, którego upływa określony tutaj termin płatności do dnia uiszczenia płatności oraz (ii) najwyższej kwoty przewidzianej przez prawo. 9.5 Zgodność. Korzystając z licencji i używając Oprogramowania, Klient zobowiązuje się działać zgodnie z (i) obowiązującym prawem dotyczącym eksportu oraz regulacjami agencji rządu USA; (ii) amerykańską ustawą Foreign Corrupt Practices Act oraz (iii) innym obowiązującym ustawodawstwem, regulacjami oraz wymogami prawnymi. W szczególności wszyscy Uprawnieni użytkownicy poprzez pobranie i używanie Oprogramowania poświadczają, że: (i) nie są obywatelami lub rezydentami i nie podlegają kontroli rządów poniższych krajów: Iranu, Iraku, Korei Północnej, Kuby Libii, Serbii, Sudanu, Syrii, terenów Afganistanu kontrolowanych przez Talibów lub innego kraju, do którego Stany Zjednoczone nie mają prawa eksportować Oprogramowania. (ii) użytkownik nie będzie pobierał lub eksportował Oprogramowania w inny sposób lub reeksportował Oprogramowania bezpośrednio lub pośrednio do krajów wspomnianych w paragrafie (i) ani do obywateli lub rezydentów tych krajów; (iii) użytkownik nie widnieje na listach Departamentu skarbu USA Specjalnie oznaczonych obywateli lub Specjalnie oznaczonych terrorystów, Specjalnie oznaczonych handlarzy narkotyków ani nie jest wprowadzony przez Departament handlu do Tabeli zakazu zamówień; (iv) użytkownik nie będzie pobierał lub w inny sposób eksportował lub reeksportował Oprogramowania pośrednio lub bezpośrednio do osób widniejących na listach wspomnianych w paragrafie (iii); oraz (v) użytkownik nie będzie korzystał z Oprogramowania i nie będzie udostępniał Oprogramowania w celach, które są zabronione prawnie przez Stany Zjednoczone z bezwarunkowym uwzględnieniem rozwoju, projektowania, wytwarzania i produkcji nuklearnej, chemicznej lub biologicznej broni masowej zagłady. 9.6 Podatki. Opłaty licencyjne naliczane przez firmę igrafx nie obejmują podatku VAT ani innych podatków, należności bądź opłat, a wszystkie płatności dokonywane przez Klienta firmie igrafx muszą być od nich wolne i nie mogą im podlegać. Klient jest zobowiązany płacić wszystkie rodzaje podatków, w tym podatek od sprzedaży oraz podatek VAT. 9.7 Poufność. Informacje poufne to wszystkie dane, oprogramowanie, procesy oraz materiały związane z firmą igrafx, jej działalnością biznesową oraz jej oprogramowaniem w dowolnym formacie. Klient powinien traktować wszystkie Informacje poufne jako tajne i używać ich wyłącznie w celu korzystania ze swoich praw lub wypełniania obowiązków na mocy niniejszej Umowy. Nie można również ujawniać takich Informacji poufnych jakiemukolwiek innemu podmiotowi bądź pracownikowi Klienta, któremu nie są one niezbędne do pracy. Za Informacje poufne nie są uważane dane powszechnie znane, dostępne lub ujawniane nie z winy ich posiadacza. 9.8 Użytkowanie niezwiązane z wysokim ryzykiem. W Oprogramowaniu mogą występować usterki. Oprogramowanie nie zostało opracowane ani

8 przeznaczone do użytku w sytuacjach, w których usterka lub awaria może doprowadzić do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu jakiejkolwiek osoby bądź poważnych szkód fizycznych czy środowiskowych ( Użytkowanie związane z wysokim ryzykiem ). Licencja nie zezwala Klientowi na używanie Oprogramowania w warunkach wysokiego ryzyka lub związanych z wysokim ryzykiem. Użytkowanie związane z wysokim ryzykiem jest SUROWO ZABRONIONE. Użytkowanie związane z wysokim ryzykiem to między innymi: projektowanie samolotów oraz innych środków transportu publicznego, zakładów nuklearnych bądź chemicznych oraz urządzeń medycznych klasy III zgodnie z ustawą Federal Food, Drug and Cosmetic Act, chyba że: (i) użytkowanie Oprogramowania w urządzeniach medycznych klasy III zostało ocenione i zaakceptowane przez urząd US Food and Drug Administration do sprzedaży na terenie USA lub (ii) urządzenia medyczne będą sprzedawane poza terenem USA i są one identyczne pod względem technologii i dokumentacji, co wersje zaakceptowane do użytku w USA. 10. Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy 10.1 Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia, w którym Klient otrzyma Certyfikat licencji, do momentu (i) wypowiedzenia Umowy zgodnie z jej warunkami i postanowieniami oraz (ii) zniszczenia przez Klienta wszystkich kopii Oprogramowania znajdujących się w jego posiadaniu i pod jego kontrolą Wypowiedzenie Umowy. W wypadku naruszenia przez Klienta warunków niniejszej Umowy igrafx ma ją prawo natychmiastowo wypowiedzieć, powiadamiając o tym uprzednio Klienta. W wypadku wypowiedzenia Umowy z powodu naruszenia jej warunków prawa przyznane każdemu Uprawnionemu użytkownikowi Oprogramowania wygasają, a Klient powinien na żądanie firmy igrafx zwrócić lub zniszczyć na własny koszt wszystkie informacje należące do firmy igrafx oraz Oprogramowanie we wszystkich formach, między innymi podsumowania, kopie i fragmenty znajdujące się w posiadaniu lub pod kontrolą jego pracowników. W odpowiedzi na wskazanie lub żądanie firmy igrafx Klient powinien za pośrednictwem starszej kadry kierowniczej przedstawić pisemne poświadczenie zachowania zgodności z zapisami niniejszej sekcji. Aby była jasność, niezgłoszenie przez firmę igrafx takiego żądania nie uprawnia Klienta i żadnego Uprawnionego użytkownika do dalszego korzystania z należących do nich informacji lub Oprogramowania ani w żaden sposób nie rozszerza opisanych tu praw Klienta czy żadnego Uprawnionego użytkownika po wygaśnięciu ważności bądź wypowiedzeniu niniejszej Umowy. Klient zgadza się również zaprzestać dalszego użytkowania Oprogramowania oraz dopilnować, aby nie korzystał z niego żaden Uprawniony użytkownik, chyba że firma igrafx i Klient podpisali umowę licencyjną zezwalającą na takie użytkowanie. 11. Gwarancja ograniczona/ograniczenie odpowiedzialności igrafx gwarantuje, że przez trzydzieści (30) dni od momentu wysłania niniejszego Oprogramowania przez firmę igrafx lub Odsprzedawcę ( Okres gwarancji ) Oprogramowanie będzie działać zgodnie z opisem w Dokumentacji oraz opublikowanymi przez firmę igrafx specyfikacjami Oprogramowania. Gwarancja ograniczona obowiązuje jedynie Klienta. W wypadku wystosowania przez Klienta w odpowiedni sposób roszczenia w Okresie gwarancji igrafx podejmie wszelkie dostępne kroki, aby wedle

9 własnego uznania naprawić lub wymienić Oprogramowanie w dostępnym terminie, lub jeśli możliwości te nie są odpowiednie według firmy igrafx zwróci ona Klientowi opłaty licencyjne uiszczone za Oprogramowanie niezgodne z warunkami niniejszej gwarancji ograniczonej. Jakiekolwiek Oprogramowanie zamienne przekazane przez firmę igrafx w ramach wymiany gwarancyjnej jest objęte Okresem gwarancji. Gwarancja ograniczona nie obowiązuje, jeśli Oprogramowanie ulegnie awarii z powodu wypadku, nadużycia, błędnego stosowania, niestandardowego stosowania oraz działania wirusa czy robaka niepochodzącego od firmy igrafx Z WYJĄTKIEM SYTUACJI PRZEDSTAWIONYCH W SEKCJI 11.1 OPROGRAMOWANIE JEST PRZEKAZYWANE KLIENTOWI NA ZASADZIE LICENCJI AS IS W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE. JEŚLI KLIENT OTRZYMA OD FIRMY IGRAFX LUB ODSPRZEDAWCY USZKODZONY NOŚNIK LUB DOKUMENTACJĘ OPROGRAMOWANIA, MOŻE ON ZWRÓCIĆ JE FIRMIE IGRAFX W CIĄGU 30 DNI OD DNIA ZAKUPU. W TAKIM WYPADKU ZAMIANA ZOSTANIE DOKONANA BEZPŁATNIE. KLIENT BIERZE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR OPROGRAMOWANIA ODPOWIEDNIEGO DO WŁASNYCH POTRZEB ORAZ INSTALACJI, UŻYTKOWANIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁANIA. NINIEJSZE GWARANCJE ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, PISEMNE LUB USTNE, WYNIKAJĄCE ZE STATUTU, PRAWA WŁAŚCIWEGO, PROWADZONEGO HANDLU I POSTĘPOWANIA LUB INNYCH ŹRÓDEŁ, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW PODMIOTÓW TRZECICH, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, JAKOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, KTÓRE SĄ WYRAŹNIE POMINIĘTE. FIRMA IGRAFX I JEJ LICENCJODAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PONIESIONE PRZEZ KLIENTA SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNIE LUB WYNIKOWE ANI ŻADNE INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, KTÓRE WYNIKAJĄ Z ZAPISÓW NINIEJSZEJ UMOWY LUB SĄ Z NIĄ POWIĄZANE ALBO WYNIKAJĄ Z UŻYTKOWANIA BĄDŹ WYDAJNOŚCI FIRMY IGRAFX, OPROGRAMOWANIA, NOŚNIKÓW, DOKUMENTACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ FIRMĘ IGRAFX, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE DZIAŁANIE WYNIKA Z UMOWY, CZY ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, MIĘDZY INNYMI ZANIEDBAŃ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA IGRAFX ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, LUB CZY BYŁY ONE MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność firmy igrafx nie będzie przekraczać wartości wszystkich opłat za Oprogramowanie przekazanych firmie igrafx lub Odsprzedawcy przez Klienta w ciągu ostatniego kwartału kalendarzowego. Ceny Oprogramowania są ustalane na podstawie opisanych poniżej ograniczeń zawartych w niniejszej Umowie. 12. Prawa władz Stanów Zjednoczonych. W wypadku przejęcia Oprogramowania przez jakąkolwiek jednostkę lub agencję rządu Stanów Zjednoczonych lub dla niej ( Rząd ) zostanie ono uznane za komercyjne oprogramowanie komputerowe, jako że określenie to jest używane w odpowiednich zapisach dokumentu Federal Acquisition Regulation ( FAR ) i jego nowelizacji, łącznie z nowelizacją Departamentu Obrony ( DoD ) FAR Supplement ( DFARS ). Oprogramowanie zostało w całości opracowane na koszt własny i żadna jego część nie została stworzona w związku z umową z Rządem. Jeśli oprogramowanie jest przekazywane do użycia Departamentowi

10 Obrony, dotyczą go warunki niniejszej Umowy oraz zależnie od sytuacji jedno z poniższych: (i) DFARS (a) i (a); lub (ii) ograniczone prawa zgodnie z DFARS (c)(1)(ii)(oct 1988). Jeśli oprogramowanie jest przekazywane do użycia agencji rządowej innej niż Departament Obrony, jest ono uznawane za zastrzeżone oprogramowanie komputerowe dostarczane na mocy warunków niniejszej umowy oraz zależnie od sytuacji: (i) FAR (a); (ii) FAR ; lub odpowiednio (iii) FAR (ALT III). Dostawcą/producentem jest firma igrafx, LLC., 7585 SW Mohawk Street, Tualatin, Oregon, Postanowienia różne 13.1 Moc wiążąca/odstąpienie praw. Niniejsza Umowa ma moc wiążącą dla odpowiednich przedstawicieli, następców oraz wyznaczonych wykonawców stron; Klient nie przekaże niniejszej Umowy bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody firmy igrafx. Firma igrafx może przekazać niniejszą Umowę każdemu podmiotowi, który zakupuje prawa firmy igrafx do jakiegokolwiek jej Oprogramowania Środki naprawcze. Żadne zapisy niniejszej Umowy nie uchylają ani nie ograniczają żadnych środków naprawczych dostępnych dla firmy igrafx prawnie lub majątkowo, w tym bez ograniczeń żadnych środków naprawczych dostępnych zgodnie z międzynarodowymi prawami chroniącymi własność intelektualną Zapisy dodatkowe. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy nie ma mocy prawnej, pozostała część Umowy nie traci mocy prawnej. Opóźnienie lub niemożność skorzystania przez jedną ze stron z praw lub środków zaradczych dostępnych na mocy niniejszej Umowy nie ogranicza żadnych jej praw. Poprawki i zrzeczenia się praw opisanych w niniejszej Umowie mają moc prawną dopiero po pisemnym zaakceptowaniu przez obie strony. Niezastosowanie się do tej zasady jest usprawiedliwione, jeśli zostanie uniemożliwione przez pożar, powódź, działania terrorystyczne, trzęsienie ziemi, ustawy, nakazy lub ograniczenia rządowe, niedopełnienie obowiązków przez dostawców, awarię zasilania, strajk lub inne warunki, w których brak działania znajduje się poza kontrolą danej strony i nie jest przyczyną jej zaniedbania. Wszystkie powiadomienia muszą być kierowane do przedstawiciela danej strony i wysyłane pocztą poleconą z potwierdzeniem odbioru, firmą kurierską z wymogiem poświadczenia podpisem przez odbiorcę bądź dostarczane osobiście Zachowanie mocy prawnej. Zapisy Sekcji 1, 2, 5, 9, 11, 12 i 13 obowiązują po wypowiedzeniu niniejszej Umowy oraz wygaśnięciu jej ważności Arbitraż i prawo właściwe. Wszystkie spory, kontrowersje i roszczenia wynikające z zapisów niniejszej Umowy, których nie da się rozwiązać za porozumieniem stron, powinny być rozwiązywane na drodze arbitrażu przez jednego arbitra zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu (American Arbitration Association AAA). Arbitraż jest prowadzony na podstawie zasad arbitrażu komercyjnego (Commercial Arbitration Rules) stowarzyszenia AAA. Orzeczenie arbitra jest wiążące i ostateczne dla wszystkich stron postępowania. Z wyjątkiem poniższych zapisów niniejszej Sekcji Strony postanawiają, że zapisy

11 niniejszej Sekcji stanowią pełną ochronę przed jakimikolwiek działaniami wszczętymi w dowolnym sądzie federalnym, stanowym lub miejscowym bądź przed jakimkolwiek trybunałem administracyjnym w odniesieniu do jakiegokolwiek sporu, kontrowersji bądź roszczenia wynikającego z niniejszej Umowy lub związanego z nią. Arbiter ma prawo przyznać lub uwzględnić w jakimkolwiek orzeczeniu rekompensatę, którą uzna za właściwą w określonych warunkach, w tym bez ograniczeń strat finansowych, określonej wydajności, rekompensaty umownej oraz kosztów i opłat związanych z postępowaniem prawnym. Orzeczenie arbitra jest wiążące dla obu stron, a jego zasadność może zostać przedstawiona do oceny jakiemukolwiek sądowi odpowiedniej jurysdykcji. Jeśli którakolwiek ze stron uważa, że okoliczności wymagają natychmiastowego zabezpieczenia, ma ona prawo uzyskać w takich uzasadnionych okolicznościach tymczasowy zakaz dostępu lub tymczasową, wstępną bądź trwałą rekompensatę umowną w sądzie odpowiedniej jurysdykcji i taka strona nie musi przedkładać tej kwestii na drodze arbitrażu. Jeśli strony nie postanowią inaczej, postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim w mieście Portland w stanie Oregon w miejscu wyznaczonym przez arbitra. Strony akceptują, że Konwencja Narodów Zjednoczonych dotycząca umów międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy. Bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego, prawem rozstrzygającym jest prawo stanu Kalifornia. Zapisy tej Sekcji obowiązują po wygaśnięciu ważności lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy. ZAŁĄCZNIK A Definicje obowiązujące w niniejszej Umowie: Uprawniony użytkownik to (i) Klient, jeśli Klient jest osobą fizyczną, (ii) jeśli Klient jest firmą jego pracownicy lub wykonawcy realizujący zlecenia w jego imieniu i wyłącznie podczas świadczenia usług Klientowi, którzy otrzymali Licencję na oprogramowanie i którzy zostali uprawnieni przez Klienta do korzystania z Oprogramowania zgodnie z zapisami niniejszej Umowy. Klient oznacza Licencjobiorcę wskazanego na Certyfikacie Licencji. Dokumentacja to dokumentacja dołączona do Oprogramowania. Certyfikat licencji to certyfikat licencji przekazany Klientowi przez firmę igrafx, który poświadcza ważność Licencji na oprogramowanie Klienta. Konserwacja to pomoc techniczna i usługi opisane od Sekcji 7.3 do 7.7. Licencja na usługi konserwacji to prawo korzystania w Okresie konserwacji z usług Konserwacji oraz pomocy technicznej opisanych w Sekcji 7 niniejszej Umowy. Okres konserwacji to okres rozpoczynający się w Dniu rozpoczęcia obowiązywania Licencji na usługi konserwacji, który dobiega końca po roku

12 lub dwóch latach zgodnie z terminem wybranym przez Klienta na odpowiednim zaakceptowanym zamówieniu zakupu. Cena usług konserwacji to aktualne sugerowane ceny detaliczne Licencji na usługi konwersacji opublikowane i aktualizowane okresowo przez firmę igrafx lub Odsprzedawcę. Nowy produkt to albo zupełnie nowe Oprogramowanie, albo ważna usprawniona wersja Oprogramowania udostępniona przez firmę igrafx, która jest określona przez nią jako nowy produkt, a nie Uaktualnienie. W wypadku wątpliwości co do tego, czy ważna usprawniona wersja oprogramowania jest Uaktualnieniem, czy nowym produktem, wiążąca jest opinia firmy igrafx pod warunkiem, że oferuje ona tę wersję na jednakowych zasadach wszystkim klientom. Odsprzedawca to odsprzedawca uprawniony przez firmę igrafx do sprzedawania i dystrybuowania Oprogramowania oraz usług Konserwacji. Oprogramowanie to zbiorczo oprogramowanie firmy igrafx oraz wszelkie Uaktualnienia i Aktualizacje, na które Klient otrzymuje licencje zgodnie z niniejszą Umową. Licencja na oprogramowanie to odwoływalna, niewyłączna, niemożliwa do przenoszenia i ograniczona licencja na użytkowanie Oprogramowania. Ceny Oprogramowania to aktualne sugerowane ceny detaliczne Oprogramowania opublikowane i aktualizowane okresowo przez firmę igrafx. Data rozpoczęcia to (i) w wypadku nowych Licencji na usługi konserwacji data zakupu odpowiedniej Licencji na oprogramowanie, która będzie obowiązywała w ramach Licencji na usługi konserwacji oraz (ii) w wypadku wznowień Licencji na usługi konserwacji data wygaśnięcia poprzedniego Okresu konserwacji. Pomoc techniczna to reagowanie na problemy związane z poprawnym działaniem oraz polecanym rozszerzaniem Oprogramowania zgodnie z opisem w Dokumentacji. Nie obejmuje ona usług związanych z pomocą w użytkowaniu Oprogramowania oraz alternatywnych metod rozszerzania go, którą można wykupić osobno w ramach usług profesjonalnych. Licencja czasowa to Licencja na oprogramowanie z ograniczonym czasem obowiązywania (np. 1 rok). Aktualizacje opisano w Sekcji 8.1. Uaktualnienie to wersja Oprogramowania udostępniona przez firmę igrafx podczas Okresu konserwacji, która niezależnie od warunków jest uznawana przez firmę igrafx za Uaktualnienie, a nie Nowy produkt. W większości wypadków Uaktualnienie jest oznaczane innym numerem wersji Oprogramowania widocznym po prawej lub lewej stronie separatora dziesiętnego (np. wersja 5.1 do 6.0 lub wersja 6.0 do 6.1). Sierpień 2011

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NetIQ Sentinel TM Log Manager 1.2 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, POBIERAJĄC JE LUB UŻYWAJĄC GO W INNY SPOSÓB, UŻYTKOWNIK

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAKUP, INSTALACJA I/LUB UŻYCIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08)

OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08) OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08) ESRI, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA TEL 909-793-2853 FAX 909-793-5953 ARTYKUŁ 1 DEFINICJE Definicje. Określenia użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI BORLAND DELPHI 2005 ARCHITECT BORLAND DELPHI 2005 ARCHITECT EDUCATION BORLAND DELPHI 2005 ENTERPRISE BORLAND DELPHI 2005 PROFESSIONAL BORLAND DELPHI 2005 PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec

Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec FIRMA SYMANTEC CORPORATION ORAZ/LUB

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Prawa użytkownika ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA02012008 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT Data ostatniej aktualizacji: lipiec 2015 r. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS W PRZYPADKU LICENCJOBIORCÓW MIESZKAJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH (LUB

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology_QIG_DS415play_20140505 Spis treści Rozdział 1: Zanim zaczniesz Zawartość opakowania... 3 Elementy serwera Synology DiskStation...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje Ogólne Warunki Zakupów Philips 1. Definicje W niniejszym dokumencie: (a) Spółki Powiązane oznaczają (i) w przypadku Philips, Koninklijke Philips N.V. i (ii) w przypadku Philips lub Dostawcy, wszelkie inne

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS

UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Ogólne warunki i ustalenia Prawa Użytkownika Ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA1072006 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton

Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton PONIŻSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA ( WARUNKI ) STANOWIĄ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ PRAWNĄ POMIĘDZY FIRMĄ SYMANTEC CORPORATION I/LUB JEJ SPÓŁKAMI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży Produktów i Usług

Warunki sprzedaży Produktów i Usług Warunki sprzedaży Produktów i Usług Form ES104-PL (Rev4) UWAGA: Sprzedaż jakichkolwiek Produktów i Usług zależy od wyraźnej zgody Kupującego na niniejsze Warunki. Wszelkie przyjęcie oferty Sprzedającego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 2011 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 1. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten dokument okaże się pomocny i dostarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo