Informacje ogólne. 3. Użytkowanie Oprogramowania z materiałami chronionymi prawami autorskimi; odszkodowanie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje ogólne. 3. Użytkowanie Oprogramowania z materiałami chronionymi prawami autorskimi; odszkodowanie."

Transkrypt

1 Dziękujemy za wybranie komputera firmy TOSHIBA. W następujących umowach opisano prawa użytkownika do używania wybranego oprogramowania preinstalowanego na komputerze. Akceptując tę umowę lub przystępując do używania oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie te warunki i przystaje na przekazywanie określonych informacji podczas aktywacji oraz do celów korzystania z funkcji internetowych oprogramowania. Zwracamy uwagę, że używanie oprogramowania nie jest obowiązkowe i można je zdezinstalować. Informacje ogólne 1. Udzielenie licencji. Oprogramowanie na tym Urządzeniu jest licencjonowane, a nie sprzedawane. W niniejszej Umowie licencyjnej z Użytkownikiem końcowym firma Toshiba udziela użytkownikowi osobistego, niepodlegającego przenoszeniu, niewyłącznego prawa do korzystania z kopii Oprogramowania dostarczonej na tym Urządzeniu. W odniesieniu do Oprogramowania niepochodzącego od firmy Toshiba firma Toshiba przekazuje jedynie prawa licencyjne, jakie mogą być udzielone przez właściciela/licencjodawcę Oprogramowania, i firma Toshiba nie udziela osobnej licencji na te prawa Użytkownikowi. Właścicielem każdej kopii Oprogramowania jest firma Toshiba i/lub jej dostawcy. Użytkownik zgadza się, że nie będzie kopiować Oprogramowania w sposób inny niż konieczny do używania go na jednym produkcie sprzętowym w jednej lokalizacji. Użytkownik akceptuje, iż objęty jest zakazem kopiowania materiałów pisemnych towarzyszących Oprogramowaniu. Modyfikowanie, tłumaczenie, dzierżawienie, kopiowanie i rozprowadzanie Oprogramowania, a także przekazywanie lub cedowanie Oprogramowania lub jakichkolwiek praw udzielonych w niniejszej umowie w całości lub w części jakimkolwiek osobom, jak również usuwanie z Oprogramowania jakichkolwiek informacji, etykiet lub oznaczeń dotyczących praw własności są surowo zabronione. Użytkownik akceptuje ponadto, iż obowiązuje go zakaz tworzenia prac pochodnych na podstawie Oprogramowania. Użytkownik może przekazać na stałe wszystkie swoje prawa wynikające z niniejszej umowy EULA, pod warunkiem że nie zachowa dla siebie żadnej kopii, przekaże wszystkie kopie Oprogramowania, a odbiorca wyrazi zgodę na warunki niniejszej umowy EULA. Jeśli Oprogramowanie jest uaktualnieniem, każde przekazanie musi obejmować wszystkie wcześniejsze wersje Oprogramowania oraz wszystkie ich kopie. 2. Prawa autorskie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie otrzymuje żadnych praw autorskich ani żadnych innych praw własności intelektualnej w odniesieniu do Oprogramowania. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tytuły prawne i pełne prawa własności do Oprogramowania oraz wszystkich jego kopii pozostają wyłączną własnością firmy Toshiba i/lub jej dostawców i poza licencją wyraźnie określoną powyżej użytkownik nie nabywa za pośrednictwem niniejszej umowy EULA żadnych praw do Oprogramowania ani jakichkolwiek jego kopii. Wszystkie kopie Oprogramowania będą zawierać takie same informacje o prawach własności jak te zawarte w Oprogramowaniu. 3. Użytkowanie Oprogramowania z materiałami chronionymi prawami autorskimi; odszkodowanie. Wszelkie materiały (w szczególności wszystkie bez wyjątku dzieła autorskie) używane lub przechowywane na tym produkcie sprzętowym bądź kopiowane na tym produkcie sprzętowym lub za jego pomocą mogą być własnością osób trzecich i podlegać co najmniej jednym amerykańskim lub zagranicznym przepisom prawa autorskiego bądź innym prawom własności intelektualnej. Używanie, przechowywanie, modyfikowanie, rozprowadzanie, odgrywanie lub wyświetlanie takich materiałów na tym produkcie sprzętowym, albo za jego pośrednictwem bądź za jego pomocą, a także przesyłanie, udostępnianie lub wysyłanie w inny sposób tych materiałów do innych produktów sprzętowych bądź osób może stanowić naruszenie praw autorskich lub

2 innych praw własności intelektualnej tych osób trzecich i może podlegać odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć firmę Toshiba i zwolnić ją z odpowiedzialności za wszystkie bez wyjątku szkody, zobowiązania, koszty i wydatki, w tym za uzasadnione koszty obsługi prawnej oraz kwoty zapłacone tytułem odszkodowań w związku z roszczeniami osób trzecich i roszczeniami organów administracyjnych, poniesione przez firmę Toshiba w wyniku roszczeń opartych na naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej jakichkolwiek osób trzecich w wyniku (a) używania, przechowywania, modyfikowania, rozprowadzania, odgrywania lub wyświetlania takich materiałów na tym produkcie sprzętowym albo za jego pośrednictwem bądź za jego pomocą, a także przesyłania, udostępniania lub wysyłania w inny sposób tych materiałów do innych produktów sprzętowych bądź osób, (b) nieprzestrzegania przez użytkownika warunków niniejszej umowy EULA. 4. Ograniczenia odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji i dezasemblacji. Odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilacja i dezasemblacja Oprogramowania są zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie stanowią dozwolony użytek w rozumieniu właściwych praw autorskich lub mają prawnie uzasadnione cele biznesowe związane z uzyskiwaniem dostępu do informacji, które nie są chronione żadnymi prawami własności intelektualnej, bądź działania takie są w inny sposób dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia. 5. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczona gwarancja. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT SPRZĘTOWY JEST OKREŚLONA W STANDARDOWEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI FIRMY TOSHIBA TOWARZYSZĄCEJ PRODUKTOWI SPRZĘTOWEMU. WYŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA FIRMY TOSHIBA W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA FIRMY TOSHIBA ZOSTAŁY SPRECYZOWANE W NINIEJSZEJ UMOWIE EULA. O ILE NIE UDZIELONO INNYCH INFORMACJI NA PIŚMIE, CAŁE OPROGRAMOWANIE FIRMY TOSHIBA I NIEPOCHODZĄCE OD FIRMY TOSHIBA JEST DOSTARCZANE W STANIE TAK JAK JEST BEZ ŻADNYCH GWARANCJI UDZIELANYCH PRZEZ FIRMĘ TOSHIBA. O ILE PRODUCENCI, DOSTAWCY LUB WYDAWCY OPROGRAMOWANIA NIEPOCHODZĄCEGO OD FIRMY TOSHIBA NIE ZAOFEROWALI WYRAŹNIE WŁASNYCH GWARANCJI NA PIŚMIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z ICH OPROGRAMOWANIA, TAKIE OPROGRAMOWANIE NIEPOCHODZĄCE OD FIRMY TOSHIBA JEST DOSTARCZANE W STANIE TAK JAK JEST BEZ ŻADNYCH GWARANCJI UDZIELANYCH PRZEZ PRODUCENTA, DOSTAWCĘ LUB WYDAWCĘ TAKIEGO OPROGRAMOWANIA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA FIRMA TOSHIBA I JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH CZY USTAWOWYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. ANI FIRMA TOSHIBA, ANI JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ RÓWNIEŻ, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ANI ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW.

3 ŻADNA USTNA ANI PISEMNA INFORMACJA CZY PORADA UDZIELONA PRZEZ FIRMĘ TOSHIBA LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY TOSHIBA NIE STANOWI GWARANCJI ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE ROZSZERZA ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZANIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE WYKLUCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY TOSHIBA I/LUB JEJ DOSTAWCÓW ORAZ JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY PRZYSŁUGUJĄCY UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY EULA BĘDĄ OGRANICZONE DO KWOTY, JAKĄ UŻYTKOWNIK RZECZYWIŚCIE ZAPŁACIŁ OSOBNO ZA OPROGRAMOWANIE, LUB DO 10,00 USD, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST MNIEJSZA. FIRMA TOSHIBA ANI JEJ DOSTAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WTÓRNE, NADZWYCZAJNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY OSOBOWE, UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ INFORMACJI/DANYCH BIZNESOWYCH ANI UTRATĘ PRYWATNOŚCI, POWSTAŁE W WYNIKU LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB W INNY SPOSÓB BĘDĄCE W ZWIĄZKU Z DOWOLNYM Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NAWET JEŚLI FIRMA TOSHIBA LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TOSHIBA ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA WYSUWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE. PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH STANACH/JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZANIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZANIE CZASU TRWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ, LUB WYKLUCZANIE LUB OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, ALE UŻYTKOWNIK MOŻE TEŻ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM STANIE LUB DANEJ JURYSDYKCJI. 7. Rozdzielność postanowień licencji. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy EULA okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to fakt ten pozostanie bez wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień. TOSHIBA eco Utility Program TOSHIBA eco Utility zapewnia wszechstronną obsługę wkładu użytkownika w oszczędzanie energii. Informacje dotyczące planu zasilania: W trybie TOSHIBA eco wykorzystywany jest plan zasilania eco. Zmiana ustawień domyślnych może wpływać na tryb eco. Jeżeli używane są już ustawienia niższego zużycia energii, przełączenie do trybu eco nie umożliwia uzyskania lepszych rezultatów. Program TOSHIBA eco Utility szacuje oszczędność energii na podstawie różnicy

4 zużycia energii po włączeniu i wyłączeniu trybu eco. Jeżeli zmieniono ustawienia typowego planu zasilania systemu Windows (np. Zrównoważony) lub planu Oszczędzanie energii w celu ograniczenia zużycia energii, przełączenie do trybu eco nie umożliwia uzyskania lepszych rezultatów. Informacje dotyczące wydajności: Gdy używane są aplikacje wymagające dużej wydajności (np. odbiór programów TV lub strumieniowe przesyłanie wideo podczas nagrywania), zalecane jest użycie odpowiedniego planu zasilania innego niż eco. Jeżeli jasność ekranu jest niedostateczna, zalecane jest dostosowanie jasności w celu uniknięcia zmęczenia wzroku. Uwagi dotyczące zużycia energii: Program eco Utility wyświetla przybliżone bieżące zużycie energii i całkowite zużycie energii. Błąd szacowania tych przybliżonych wartości zużycia energii jest zależny od projektu, składników i środowiska. Wyświetlanie zużycia energii w oknie [Tryb eco] Po podłączeniu zasilacza bieżące zużycie energii w oknie Tryb eco NIE uwzględnia energii elektrycznej używanej do ładowania baterii.(*1) Zależnie od uruchomionych aplikacji zużycie energii może być wysokie nawet po przełączeniu do trybu eco. Ta sytuacja może wystąpić w określonych warunkach (na przykład uruchomienie w tle skanowania antywirusowego lub wyszukiwania plików). Nawet w takich sytuacjach funkcja oszczędzania energii w trybie eco jest wciąż aktywna. Wyświetlanie zużycia energii w oknie [Strona główna] i [Energooszczędność] W oknie [Strona główna] widoczne jest przybliżone zużycie energii zmniejszone dzięki zastosowaniu trybu eco w ostatnim dniu, w którym komputer był używany. Oszczędności energii są obliczane na podstawie różnicy zużycia energii po włączeniu i wyłączeniu trybu eco. Całkowite zużycie energii wyświetlane w oknach [Strona główna] i [Energooszczędność] nie uwzględnia zużycia energii w trybie wstrzymania, hibernacji, po wyłączeniu komputera lub podczas uruchamiania/zamykania systemu.

5 Ta wartość nie uwzględnia zużycia energii przez zasilacz i naturalnego elektrycznego rozładowania baterii (*1), dlatego nie jest dostatecznie precyzyjna i nie może być wykorzystana do szacowania redukcji kosztów energii elektrycznej. Wyświetlanie emisji dwutlenku węgla (CO2) w oknie [Strona główna] W oknie [Strona główna] widoczna jest przybliżona emisja dwutlenku węgla (CO2) zmniejszona dzięki zastosowaniu trybu eco w ostatnim dniu, w którym komputer był używany. Redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) jest obliczana przy użyciu danych konwersji CO2 (*2) zgodnych z protokołem GHG (*3). Całkowita emisja dwutlenku węgla (CO2) NIE uwzględnia zużycia energii w trybie wstrzymania, hibernacji, podczas uruchamiania/zamykania systemu lub po wyłączeniu komputera. Ta wartość nie uwzględnia również emisji dwutlenku węgla (CO2) związanej z energią zużywaną przez zasilacz lub naturalnym rozładowaniem baterii. (*1) Uwagi dotyczące funkcji Peak Shift (*4) Włączenie funkcji Peak Shift powoduje cykliczne ładowanie i rozładowanie baterii. Powoduje to zmniejszenie wydajności baterii (krótszy czas zasilania po każdym cyklu ładowania) i szybsze zużycie baterii. Czas, w którym zasilanie bateryjne może być wykorzystane w okresie wyznaczonym przez ustawienie [Czas szczytowego zużycia energii], jest zależny od modelu i warunków operacyjnych. Jeżeli jedna z poniższych sytuacji nastąpi wówczas, gdy system jest zamknięty, funkcja Peak Shift może zostać wyłączona i może zostać wznowiony normalny tryb ładowania. Nieprawidłowe zamknięcie systemu. Odłączenie baterii i zasilacza wówczas, gdy system jest zamknięty. Podłączenie zasilacza po całkowitym rozładowaniu baterii wówczas, gdy system jest zamknięty. Uwagi dotyczące trybu ładowania eco (*5)

6 Jeżeli ten tryb zostanie uaktywniony, konieczne jest rozładowanie baterii do w przybliżeniu 50% co najmniej jeden raz bez podłączania zasilacza. Ignorowanie tego zalecenia spowoduje, że tryb ładowania eco nie zostanie uaktywniony, a trwałość baterii nie zostanie zwiększona. Tryb ładowania eco może zostać anulowany w jednej z następujących sytuacji. Odłączenie baterii i zasilacza wówczas, gdy system jest zamknięty. Podłączenie zasilacza po całkowitym rozładowaniu baterii wówczas, gdy system jest zamknięty. *1: Tylko modele obsługujące baterię *2: Dane International Fuel-based Electricity Emission Factors for CO2 z 2009 roku (sierpień 2012) *3: Protokół Greenhouse Gas Protocol *4: Tylko modele obsługujące funkcję Peak Shift *5: Tylko modele obsługujące tryb ładowania eco Prosimy o korzystanie z trybu eko TOSHIBA po zapoznaniu się i zrozumieniu powyższych informacji. TOSHIBA PC Health Monitor Powiadomienie i zgoda na korzystanie z oprogramowania PC Health Monitor. Witamy w programie PC Health Monitor firmy Toshiba. Ta aplikacja aktywnie monitoruje takie funkcje systemowe, jak zużycie energii, stan baterii i chłodzenie systemu, informując użytkownika o istotnych warunkach systemowych. Ta aplikacja rozpoznaje system i numery seryjne poszczególnych komponentów oraz śledzi specyficzne czynności powiązane z komputerem i ich zastosowaniem. Dane wynikowe śledzenia użycia systemu oraz jego komponentów są przechowywane lokalnie na dysku twardym komputera. Zachowywane informacje zawierają między innymi godzinę podłączenia komponentu/liczbę jego podłączeń (np. wyłącznika, zasilacza, baterii, monitora, wentylatora, dysku twardego, głośności dźwięku, karty Wi-Fi, stacji dokującej, urządzeń USB lub kart Express Card), a także datę uruchomienia systemu i dane o użytkowaniu komputera oraz jego komponentów (np. klawiatury - liczba naciśnięć klawisza FN), ustawienia zasilania, stan baterii (temperatura, poziom energii oraz pojemność), procesora, pamięci, podświetlania (czasu włączenia) oraz temperatury modułu termicznego.

7 Rozmiar danych na dysku twardym jest bardzo mały i osiąga nie więcej niż 3 MB w ciągu roku pracy niniejszego oprogramowania. Gromadzone informacje wykorzystywane są w celu ułatwienia monitorowania pracy systemu, powiadamiania użytkownika o warunkach systemowych oraz, jeśli to konieczne, pomocy w przypadku problemów diagnostycznych, jeżeli konieczna będzie naprawa komputera. Firma Toshiba może również wykorzystać takie informacje do wewnętrznej analizy jakościowej. Z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń dane zachowane w ten sposób mogą być przesyłane do podmiotów mających siedziby poza krajem lub rejonem zamieszkania użytkownika (np. Unii Europejskiej), gdzie gwarantowany prawem poziom ochrony danych osobowych może być inny, niż w kraju źródłowym. Oprogramowanie PC Health Monitor nie rozszerza ani nie modyfikuje w żaden sposób zobowiązań firmy Toshiba istniejących w ramach standardowej gwarancji. Zapisy i ograniczenia standardowej, ograniczonej gwarancji firmy Toshiba zachowują ważność. Optymalnie użytkownik powinien uruchomić program PC Health Monitor w tym momencie, lecz istnieje możliwość uruchomienia go w terminie późniejszym lub rezygnacji z tego programu. Po uruchomieniu programu użytkownik może w każdej chwili wyłączyć pracę monitorującą i usunąć aplikację poprzez użycie narzędzia ""Usuń program"" w Panelu Sterowania. Usunięcie programu PC Health Monitor spowoduje automatyczne usunięcie wszelkich danych zgromadzonych wcześniej i zachowanych przez aplikację. Włączając oprogramowanie PC Health Monitor, użytkownik wyraża zgodę na przedstawione warunki oraz wykorzystywanie i współdzielenie zebranych przez to oprogramowanie informacji. Prosimy o wydrukowanie kopii tego Powiadomienia oraz zgody do prywatnych archiwów. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku po danych użytkownika, Przewodniku użytkownika oraz Podręczniku użytkownika. Użytkownik może uruchomić program PC Health Monitor w tym momencie, otrzymać zapytanie od firmy Toshiba odnośnie uruchomienia później lub wyłączyć go, wybierając odpowiednią opcję poniżej i naciskając przycisk OK. TOSHIBA TEMPRO WPROWADZENIE Prywatność użytkowników jest dla firmy TOSHIBA Europe GmbH (TEG) bardzo ważna. Chcemy, aby odwiedzając nasze witryny sieci Web i używając naszego oprogramowania, czuli się oni bezpiecznie. Jesteśmy zobowiązani chronić prywatność użytkowników, a gromadzone informacje będziemy wykorzystywać tylko zgodnie z prawem oraz w zgodzie z niemieckimi i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

8 W niniejszych zasadach opisano, jakie informacje są gromadzone, w jakich celach są gromadzone i używane dane osobowe naszych użytkowników oraz co użytkownik może zrobić, jeśli życzy sobie, aby jego dane osobowe zostały usunięte. Informacje dotyczące naszych użytkowników gromadzimy tylko z jednego powodu: aby dostarczać im jak najlepsze usługi. Prosimy o staranne przeczytanie informacji o oprogramowaniu TEMPRO. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na Umowę licencyjną użytkownika oprogramowania TEMPRO, usługa zostanie zatrzymana, a aplikacja nie będzie działać po zalogowaniu się użytkownika. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY I W JAKIM CELU? Od czasu do czasu, gdy zajdzie taka potrzeba, oprogramowanie TEMPRO wymaga zgromadzenia pewnych danych. Firma TEG nie będzie za pośrednictwem tej usługi gromadzić żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres ( danych osobowych ), chyba że zostaną one podane dobrowolnie przez osobę, której dotyczą. Okoliczności, w których użytkownicy mogą podawać swoje dane osobowe, obejmują: (i) podanie imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu oraz produktów podczas zakupów; (ii) podanie adresu w celu otrzymywania żądanych informacji lub zarejestrowania się jako użytkownik i uzyskania dostępu do określonych informacji. Osoby, które nie życzą sobie gromadzenia ich danych osobowych, nie powinny nam ich podawać. Od czasu do czasu oprogramowanie TEMPRO wysyła żądanie z naszych serwerów w celu podania informacji użytkownikowi. Żądania zawierają numer seryjny i numer modelu, ustawienia języka i kraju komputera, kod kraju, typ i kategorię (podtyp) żądania oraz wersję oprogramowania TEMPRO. Wszystkie te szczegóły nie są danymi osobowymi i są niezbędne do obsługi żądania. Ponadto szczegóły te są używane do przedstawienia materiałów zgodnych z preferencjami i takich, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników; wysyłania informacji dotyczących naszych usług; wysyłania wiadomości dotyczących różnych zagadnień, w tym na przykład pomocy technicznej, korzystania z usług; kontaktu w razie potrzeby rozstrzygnięcia kwestii dotyczących pomocy technicznej. Aby zatrzymać usługę TEMPRO, należy wybrać opcję Wyłącz w menu aplikacji. CZY UDOSTĘPNIAMY KOMUKOLWIEK DANE NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW?

9 Zebrane dane możemy też przekazywać agentowi działającemu w naszym imieniu w związku z czynnościami opisanymi powyżej. Taki agent jest zobowiązany do przestrzegania zasad zachowania poufności informacji firmy TEG i do działania zgodnie z nimi. Firma TEG nie będzie sprzedawać, wydzierżawiać ani w żaden sposób celowo ujawniać danych osobowych przekazywanych przez użytkowników za pośrednictwem tej witryny żadnym podmiotom trzecim (innym niż agent działający w jej imieniu, co opisano powyżej). Gromadzone przez nas informacje nie są udostępniane ani sprzedawane innym podmiotom. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy tych informacji naszym partnerom reklamowym ani agencjom reklamowym. BEZPIECZEŃSTWO Firma TEG jest zobowiązana dbać o bezpieczeństwo informacji użytkowników. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych informacji bądź ich ujawnieniu, utrzymać dokładność danych oraz zapewnić ich właściwe wykorzystywanie, stosujemy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony i zabezpieczania informacji, które zbieramy w trybie online. INFORMACJE KONTAKTOWE W razie pytań lub wątpliwości związanych z naszymi zasadami zachowania poufności informacji bądź chęci zaktualizowania, usunięcia i/lub poprawienia przechowywanych przez nas danych osobowych, należy się skontaktować z lokalnym centrum obsługi telefonicznej firmy Toshiba. Dalsze informacje o zasadach zachowania poufności informacji firmy TEG można uzyskać w naszej witrynie sieci Web pod adresem: TOSHIBA Service Station Utility Niniejsza aplikacja umożliwia Twojemu komputerowi automatyczne wyszukiwanie priorytetowych aktualizacji oprogramowania TOSHIBA lub innych priorytetowych alertów firmy TOSHIBA

10 przeznaczonych dla systemu operacyjnego komputera i zainstalowanych w nim programów (początkowo co 30 dni; częstotliwość wysyłania zapytań może się zmieniać w razie niedostępności Internetu oraz wskutek ponawianych prób, bezpośrednich działań użytkownika lub zmiany zasad dotyczących zapytań na serwerach firmy TOSHIBA). Przy włączonej aplikacji okresowo wysyłana jest do serwerów TOSHIBA ograniczona ilość informacji systemowych (wysyłane są tylko następujące dane: model, numer części, identyfikator UUID, preferowany język, numer seryjny, data pierwszego rozruchu, alertu albo wyświetlenia, pobrania i instalacji aktualizacji oraz wersja systemu operacyjnego, a także częstotliwość uruchamiania oprogramowania). W przypadku gdy powyższe informacje systemowe wysyłane do firmy TOSHIBA stanowią dane osobowe z mocy prawa obowiązującego w kraju użytkownika, są one traktowane ściśle zgodnie z regułami i postanowieniami zawartymi w niniejszym powiadomieniu oraz z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W tym przypadku użytkownik ma prawo w szczególności do uzyskania dostępu i informacji na temat danych zebranych o nim za pomocą tego narzędzia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z lokalnym oddziałem pomocy technicznej firmy TOSHIBA. Użytkownik ma też prawo do zmiany i żądania usunięcia jego danych osobowych. Firma TOSHIBA może przechowywać te informacje przez 7 (siedem) lat, wykorzystywać je do świadczenia usług wsparcia technicznego i marketingowego oraz udostępniać je organizacji TOSHIBA World Wide Support bądź innym stronom trzecim lub stowarzyszonym spółkom TOSHIBA wynajętym przez firmę w celu świadczenia tych usług do wykorzystania przy wsparciu systemowym. Gdy komputer przeszukuje serwery firmy TOSHIBA w celu odnalezienia aktualizacji lub ostrzeżeń, użytkownik będzie mógł wykonać aktualizację komputera albo pobrać aktualizację bądź ostrzeżenie bezpośrednio na komputer. TOSHIBA przechowuje na swoich serwerach również dziennik zainstalowanych aktualizacji i ostrzeżeń. Zalecaną natychmiastową aktywację narzędzia TOSHIBA Service Station można wykonać w późniejszym czasie lub całkowicie zrezygnować z skorzystania z tej funkcji. W razie podjęcia decyzji o późniejszej aktywacji narzędzia informacje systemowe nadal będą gromadzone w celu wysłania ich w przyszłości, o ile użytkownik nie zrezygnował z skorzystania z tej funkcji. Po aktywacji jeżeli narzędzie nie zostanie wyłączone system nadal będzie powiadamiać o aktualizacjach i ostrzeżeniach. W dowolnym momencie można odinstalować narzędzie, co spowoduje jego wyłączenie po dezinstalacji użytkownik nie będzie powiadamiany o aktualizacjach i ostrzeżeniach.

11 Kliknięcie poniższego przycisku Akceptuję i natychmiastowa (lub późniejsza) aktywacja narzędzia TOSHIBA Service Station oznacza zgodę na warunki i zasady użytkowania oraz udostępniania informacji. W przypadku braku zgody na używanie tej aplikacji i/lub na te warunki należy kliknąć przycisk Nie akceptuję. Aplikacja nie zostanie aktywowana. Akceptacja niniejszych warunków oznacza zgodę na przesyłanie informacji do podmiotów znajdujących się poza granicami kraju lub obszaru zamieszkania użytkownika (w Japonii i USA) oraz uznanie faktu, że mogą tam obowiązywać inne przepisy lub poziomy dotyczące ochrony danych niż obowiązujące w kraju macierzystym użytkownika. Niniejsza Umowa licencyjna z Użytkownikiem końcowym jest też dostępna w witrynie internetowej firmy Toshiba.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i producentem

Bardziej szczegółowo

Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard

Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard Przestrzegając niniejszych postanowień licencyjnych, w ramach każdej uzyskanej licencji nabywają Państwo opisane poniżej prawa.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE WINDOWS 8.1 Dziękujemy za wybranie komputera z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a:

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem komputera rozpowszechniającym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 STA NDA RD Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 2011 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 1. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten dokument okaże się pomocny i dostarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 Dziękujemy za wybranie systemu Microsoft Windows 8.1. Niniejszy umowa licencyjna między Licencjobiorcą a Microsoft Corporation (lub, w zależności

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI BORLAND DELPHI 2005 ARCHITECT BORLAND DELPHI 2005 ARCHITECT EDUCATION BORLAND DELPHI 2005 ENTERPRISE BORLAND DELPHI 2005 PROFESSIONAL BORLAND DELPHI 2005 PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Regulamin usługi. Firma Dell ma przyjemność świadczyć Usługę Dell Backup and Recovery Cloud

Bardziej szczegółowo

Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton

Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton PONIŻSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA ( WARUNKI ) STANOWIĄ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ PRAWNĄ POMIĘDZY FIRMĄ SYMANTEC CORPORATION I/LUB JEJ SPÓŁKAMI

Bardziej szczegółowo

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NetIQ Sentinel TM Log Manager 1.2 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, POBIERAJĄC JE LUB UŻYWAJĄC GO W INNY SPOSÓB, UŻYTKOWNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX9210BT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS B64-4950-08C Spis treści Umowy licencyjne użytkowników 4 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 10 Korzystanie z systemu nawigacji 10 Pomoc

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows XP Home Edition

Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Home Edition UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania ( Umowa Licencyjna ) stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r.

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Filmbox (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Saturn Planet Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

3. ANEKSY I ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY BBSLA

3. ANEKSY I ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY BBSLA ANEKS DO UMOWY LICENCYJNEJ NA ROZWIĄZANIA BLACKBERRY DLA USŁUG BLACKBERRY BUSINESS CLOUD DLA MICROSOFT OFFICE 365 ( ANEKS ) WAŻNE INFORMACJE: Aby uzyskać dostęp do usługi Cloud Service (zdefiniowanej poniżej)

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology_QIG_DS415play_20140505 Spis treści Rozdział 1: Zanim zaczniesz Zawartość opakowania... 3 Elementy serwera Synology DiskStation...

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom )

Warunki ogólne. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom ) Polska Warunki ogólne TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom ) Spis treści 1 Zakres... 3 2 Twoje zamówienie złożone bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX8220BT DNX7220 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS B64-4153-08

SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX8220BT DNX7220 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS B64-4153-08 SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX8220BT DNX7220 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS B64-4153-08 Spis treści Zalecenia bezpieczeństwa i ważne informacje 4 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 8 Konfiguracja wstępna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT Data ostatniej aktualizacji: lipiec 2015 r. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS W PRZYPADKU LICENCJOBIORCÓW MIESZKAJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH (LUB

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI DNN9230D

ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI DNN9230D ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI DNN9230DAB INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS IM365_Nav_E_Pl_00 Spis treści Umowy licencyjne użytkowników 4 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 10 Korzystanie z systemu

Bardziej szczegółowo