Informacje ogólne. 3. Użytkowanie Oprogramowania z materiałami chronionymi prawami autorskimi; odszkodowanie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje ogólne. 3. Użytkowanie Oprogramowania z materiałami chronionymi prawami autorskimi; odszkodowanie."

Transkrypt

1 Dziękujemy za wybranie komputera firmy TOSHIBA. W następujących umowach opisano prawa użytkownika do używania wybranego oprogramowania preinstalowanego na komputerze. Akceptując tę umowę lub przystępując do używania oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie te warunki i przystaje na przekazywanie określonych informacji podczas aktywacji oraz do celów korzystania z funkcji internetowych oprogramowania. Zwracamy uwagę, że używanie oprogramowania nie jest obowiązkowe i można je zdezinstalować. Informacje ogólne 1. Udzielenie licencji. Oprogramowanie na tym Urządzeniu jest licencjonowane, a nie sprzedawane. W niniejszej Umowie licencyjnej z Użytkownikiem końcowym firma Toshiba udziela użytkownikowi osobistego, niepodlegającego przenoszeniu, niewyłącznego prawa do korzystania z kopii Oprogramowania dostarczonej na tym Urządzeniu. W odniesieniu do Oprogramowania niepochodzącego od firmy Toshiba firma Toshiba przekazuje jedynie prawa licencyjne, jakie mogą być udzielone przez właściciela/licencjodawcę Oprogramowania, i firma Toshiba nie udziela osobnej licencji na te prawa Użytkownikowi. Właścicielem każdej kopii Oprogramowania jest firma Toshiba i/lub jej dostawcy. Użytkownik zgadza się, że nie będzie kopiować Oprogramowania w sposób inny niż konieczny do używania go na jednym produkcie sprzętowym w jednej lokalizacji. Użytkownik akceptuje, iż objęty jest zakazem kopiowania materiałów pisemnych towarzyszących Oprogramowaniu. Modyfikowanie, tłumaczenie, dzierżawienie, kopiowanie i rozprowadzanie Oprogramowania, a także przekazywanie lub cedowanie Oprogramowania lub jakichkolwiek praw udzielonych w niniejszej umowie w całości lub w części jakimkolwiek osobom, jak również usuwanie z Oprogramowania jakichkolwiek informacji, etykiet lub oznaczeń dotyczących praw własności są surowo zabronione. Użytkownik akceptuje ponadto, iż obowiązuje go zakaz tworzenia prac pochodnych na podstawie Oprogramowania. Użytkownik może przekazać na stałe wszystkie swoje prawa wynikające z niniejszej umowy EULA, pod warunkiem że nie zachowa dla siebie żadnej kopii, przekaże wszystkie kopie Oprogramowania, a odbiorca wyrazi zgodę na warunki niniejszej umowy EULA. Jeśli Oprogramowanie jest uaktualnieniem, każde przekazanie musi obejmować wszystkie wcześniejsze wersje Oprogramowania oraz wszystkie ich kopie. 2. Prawa autorskie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie otrzymuje żadnych praw autorskich ani żadnych innych praw własności intelektualnej w odniesieniu do Oprogramowania. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tytuły prawne i pełne prawa własności do Oprogramowania oraz wszystkich jego kopii pozostają wyłączną własnością firmy Toshiba i/lub jej dostawców i poza licencją wyraźnie określoną powyżej użytkownik nie nabywa za pośrednictwem niniejszej umowy EULA żadnych praw do Oprogramowania ani jakichkolwiek jego kopii. Wszystkie kopie Oprogramowania będą zawierać takie same informacje o prawach własności jak te zawarte w Oprogramowaniu. 3. Użytkowanie Oprogramowania z materiałami chronionymi prawami autorskimi; odszkodowanie. Wszelkie materiały (w szczególności wszystkie bez wyjątku dzieła autorskie) używane lub przechowywane na tym produkcie sprzętowym bądź kopiowane na tym produkcie sprzętowym lub za jego pomocą mogą być własnością osób trzecich i podlegać co najmniej jednym amerykańskim lub zagranicznym przepisom prawa autorskiego bądź innym prawom własności intelektualnej. Używanie, przechowywanie, modyfikowanie, rozprowadzanie, odgrywanie lub wyświetlanie takich materiałów na tym produkcie sprzętowym, albo za jego pośrednictwem bądź za jego pomocą, a także przesyłanie, udostępnianie lub wysyłanie w inny sposób tych materiałów do innych produktów sprzętowych bądź osób może stanowić naruszenie praw autorskich lub

2 innych praw własności intelektualnej tych osób trzecich i może podlegać odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć firmę Toshiba i zwolnić ją z odpowiedzialności za wszystkie bez wyjątku szkody, zobowiązania, koszty i wydatki, w tym za uzasadnione koszty obsługi prawnej oraz kwoty zapłacone tytułem odszkodowań w związku z roszczeniami osób trzecich i roszczeniami organów administracyjnych, poniesione przez firmę Toshiba w wyniku roszczeń opartych na naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej jakichkolwiek osób trzecich w wyniku (a) używania, przechowywania, modyfikowania, rozprowadzania, odgrywania lub wyświetlania takich materiałów na tym produkcie sprzętowym albo za jego pośrednictwem bądź za jego pomocą, a także przesyłania, udostępniania lub wysyłania w inny sposób tych materiałów do innych produktów sprzętowych bądź osób, (b) nieprzestrzegania przez użytkownika warunków niniejszej umowy EULA. 4. Ograniczenia odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji i dezasemblacji. Odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilacja i dezasemblacja Oprogramowania są zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie stanowią dozwolony użytek w rozumieniu właściwych praw autorskich lub mają prawnie uzasadnione cele biznesowe związane z uzyskiwaniem dostępu do informacji, które nie są chronione żadnymi prawami własności intelektualnej, bądź działania takie są w inny sposób dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia. 5. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczona gwarancja. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT SPRZĘTOWY JEST OKREŚLONA W STANDARDOWEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI FIRMY TOSHIBA TOWARZYSZĄCEJ PRODUKTOWI SPRZĘTOWEMU. WYŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA FIRMY TOSHIBA W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA FIRMY TOSHIBA ZOSTAŁY SPRECYZOWANE W NINIEJSZEJ UMOWIE EULA. O ILE NIE UDZIELONO INNYCH INFORMACJI NA PIŚMIE, CAŁE OPROGRAMOWANIE FIRMY TOSHIBA I NIEPOCHODZĄCE OD FIRMY TOSHIBA JEST DOSTARCZANE W STANIE TAK JAK JEST BEZ ŻADNYCH GWARANCJI UDZIELANYCH PRZEZ FIRMĘ TOSHIBA. O ILE PRODUCENCI, DOSTAWCY LUB WYDAWCY OPROGRAMOWANIA NIEPOCHODZĄCEGO OD FIRMY TOSHIBA NIE ZAOFEROWALI WYRAŹNIE WŁASNYCH GWARANCJI NA PIŚMIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z ICH OPROGRAMOWANIA, TAKIE OPROGRAMOWANIE NIEPOCHODZĄCE OD FIRMY TOSHIBA JEST DOSTARCZANE W STANIE TAK JAK JEST BEZ ŻADNYCH GWARANCJI UDZIELANYCH PRZEZ PRODUCENTA, DOSTAWCĘ LUB WYDAWCĘ TAKIEGO OPROGRAMOWANIA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA FIRMA TOSHIBA I JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH CZY USTAWOWYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. ANI FIRMA TOSHIBA, ANI JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ RÓWNIEŻ, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ANI ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW.

3 ŻADNA USTNA ANI PISEMNA INFORMACJA CZY PORADA UDZIELONA PRZEZ FIRMĘ TOSHIBA LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY TOSHIBA NIE STANOWI GWARANCJI ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE ROZSZERZA ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZANIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE WYKLUCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY TOSHIBA I/LUB JEJ DOSTAWCÓW ORAZ JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY PRZYSŁUGUJĄCY UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY EULA BĘDĄ OGRANICZONE DO KWOTY, JAKĄ UŻYTKOWNIK RZECZYWIŚCIE ZAPŁACIŁ OSOBNO ZA OPROGRAMOWANIE, LUB DO 10,00 USD, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST MNIEJSZA. FIRMA TOSHIBA ANI JEJ DOSTAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WTÓRNE, NADZWYCZAJNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY OSOBOWE, UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ INFORMACJI/DANYCH BIZNESOWYCH ANI UTRATĘ PRYWATNOŚCI, POWSTAŁE W WYNIKU LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB W INNY SPOSÓB BĘDĄCE W ZWIĄZKU Z DOWOLNYM Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NAWET JEŚLI FIRMA TOSHIBA LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TOSHIBA ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA WYSUWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE. PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W NIEKTÓRYCH STANACH/JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZANIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZANIE CZASU TRWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ, LUB WYKLUCZANIE LUB OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, ALE UŻYTKOWNIK MOŻE TEŻ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM STANIE LUB DANEJ JURYSDYKCJI. 7. Rozdzielność postanowień licencji. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy EULA okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to fakt ten pozostanie bez wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień. TOSHIBA eco Utility Program TOSHIBA eco Utility zapewnia wszechstronną obsługę wkładu użytkownika w oszczędzanie energii. Informacje dotyczące planu zasilania: W trybie TOSHIBA eco wykorzystywany jest plan zasilania eco. Zmiana ustawień domyślnych może wpływać na tryb eco. Jeżeli używane są już ustawienia niższego zużycia energii, przełączenie do trybu eco nie umożliwia uzyskania lepszych rezultatów. Program TOSHIBA eco Utility szacuje oszczędność energii na podstawie różnicy

4 zużycia energii po włączeniu i wyłączeniu trybu eco. Jeżeli zmieniono ustawienia typowego planu zasilania systemu Windows (np. Zrównoważony) lub planu Oszczędzanie energii w celu ograniczenia zużycia energii, przełączenie do trybu eco nie umożliwia uzyskania lepszych rezultatów. Informacje dotyczące wydajności: Gdy używane są aplikacje wymagające dużej wydajności (np. odbiór programów TV lub strumieniowe przesyłanie wideo podczas nagrywania), zalecane jest użycie odpowiedniego planu zasilania innego niż eco. Jeżeli jasność ekranu jest niedostateczna, zalecane jest dostosowanie jasności w celu uniknięcia zmęczenia wzroku. Uwagi dotyczące zużycia energii: Program eco Utility wyświetla przybliżone bieżące zużycie energii i całkowite zużycie energii. Błąd szacowania tych przybliżonych wartości zużycia energii jest zależny od projektu, składników i środowiska. Wyświetlanie zużycia energii w oknie [Tryb eco] Po podłączeniu zasilacza bieżące zużycie energii w oknie Tryb eco NIE uwzględnia energii elektrycznej używanej do ładowania baterii.(*1) Zależnie od uruchomionych aplikacji zużycie energii może być wysokie nawet po przełączeniu do trybu eco. Ta sytuacja może wystąpić w określonych warunkach (na przykład uruchomienie w tle skanowania antywirusowego lub wyszukiwania plików). Nawet w takich sytuacjach funkcja oszczędzania energii w trybie eco jest wciąż aktywna. Wyświetlanie zużycia energii w oknie [Strona główna] i [Energooszczędność] W oknie [Strona główna] widoczne jest przybliżone zużycie energii zmniejszone dzięki zastosowaniu trybu eco w ostatnim dniu, w którym komputer był używany. Oszczędności energii są obliczane na podstawie różnicy zużycia energii po włączeniu i wyłączeniu trybu eco. Całkowite zużycie energii wyświetlane w oknach [Strona główna] i [Energooszczędność] nie uwzględnia zużycia energii w trybie wstrzymania, hibernacji, po wyłączeniu komputera lub podczas uruchamiania/zamykania systemu.

5 Ta wartość nie uwzględnia zużycia energii przez zasilacz i naturalnego elektrycznego rozładowania baterii (*1), dlatego nie jest dostatecznie precyzyjna i nie może być wykorzystana do szacowania redukcji kosztów energii elektrycznej. Wyświetlanie emisji dwutlenku węgla (CO2) w oknie [Strona główna] W oknie [Strona główna] widoczna jest przybliżona emisja dwutlenku węgla (CO2) zmniejszona dzięki zastosowaniu trybu eco w ostatnim dniu, w którym komputer był używany. Redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) jest obliczana przy użyciu danych konwersji CO2 (*2) zgodnych z protokołem GHG (*3). Całkowita emisja dwutlenku węgla (CO2) NIE uwzględnia zużycia energii w trybie wstrzymania, hibernacji, podczas uruchamiania/zamykania systemu lub po wyłączeniu komputera. Ta wartość nie uwzględnia również emisji dwutlenku węgla (CO2) związanej z energią zużywaną przez zasilacz lub naturalnym rozładowaniem baterii. (*1) Uwagi dotyczące funkcji Peak Shift (*4) Włączenie funkcji Peak Shift powoduje cykliczne ładowanie i rozładowanie baterii. Powoduje to zmniejszenie wydajności baterii (krótszy czas zasilania po każdym cyklu ładowania) i szybsze zużycie baterii. Czas, w którym zasilanie bateryjne może być wykorzystane w okresie wyznaczonym przez ustawienie [Czas szczytowego zużycia energii], jest zależny od modelu i warunków operacyjnych. Jeżeli jedna z poniższych sytuacji nastąpi wówczas, gdy system jest zamknięty, funkcja Peak Shift może zostać wyłączona i może zostać wznowiony normalny tryb ładowania. Nieprawidłowe zamknięcie systemu. Odłączenie baterii i zasilacza wówczas, gdy system jest zamknięty. Podłączenie zasilacza po całkowitym rozładowaniu baterii wówczas, gdy system jest zamknięty. Uwagi dotyczące trybu ładowania eco (*5)

6 Jeżeli ten tryb zostanie uaktywniony, konieczne jest rozładowanie baterii do w przybliżeniu 50% co najmniej jeden raz bez podłączania zasilacza. Ignorowanie tego zalecenia spowoduje, że tryb ładowania eco nie zostanie uaktywniony, a trwałość baterii nie zostanie zwiększona. Tryb ładowania eco może zostać anulowany w jednej z następujących sytuacji. Odłączenie baterii i zasilacza wówczas, gdy system jest zamknięty. Podłączenie zasilacza po całkowitym rozładowaniu baterii wówczas, gdy system jest zamknięty. *1: Tylko modele obsługujące baterię *2: Dane International Fuel-based Electricity Emission Factors for CO2 z 2009 roku (sierpień 2012) *3: Protokół Greenhouse Gas Protocol *4: Tylko modele obsługujące funkcję Peak Shift *5: Tylko modele obsługujące tryb ładowania eco Prosimy o korzystanie z trybu eko TOSHIBA po zapoznaniu się i zrozumieniu powyższych informacji. TOSHIBA PC Health Monitor Powiadomienie i zgoda na korzystanie z oprogramowania PC Health Monitor. Witamy w programie PC Health Monitor firmy Toshiba. Ta aplikacja aktywnie monitoruje takie funkcje systemowe, jak zużycie energii, stan baterii i chłodzenie systemu, informując użytkownika o istotnych warunkach systemowych. Ta aplikacja rozpoznaje system i numery seryjne poszczególnych komponentów oraz śledzi specyficzne czynności powiązane z komputerem i ich zastosowaniem. Dane wynikowe śledzenia użycia systemu oraz jego komponentów są przechowywane lokalnie na dysku twardym komputera. Zachowywane informacje zawierają między innymi godzinę podłączenia komponentu/liczbę jego podłączeń (np. wyłącznika, zasilacza, baterii, monitora, wentylatora, dysku twardego, głośności dźwięku, karty Wi-Fi, stacji dokującej, urządzeń USB lub kart Express Card), a także datę uruchomienia systemu i dane o użytkowaniu komputera oraz jego komponentów (np. klawiatury - liczba naciśnięć klawisza FN), ustawienia zasilania, stan baterii (temperatura, poziom energii oraz pojemność), procesora, pamięci, podświetlania (czasu włączenia) oraz temperatury modułu termicznego.

7 Rozmiar danych na dysku twardym jest bardzo mały i osiąga nie więcej niż 3 MB w ciągu roku pracy niniejszego oprogramowania. Gromadzone informacje wykorzystywane są w celu ułatwienia monitorowania pracy systemu, powiadamiania użytkownika o warunkach systemowych oraz, jeśli to konieczne, pomocy w przypadku problemów diagnostycznych, jeżeli konieczna będzie naprawa komputera. Firma Toshiba może również wykorzystać takie informacje do wewnętrznej analizy jakościowej. Z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń dane zachowane w ten sposób mogą być przesyłane do podmiotów mających siedziby poza krajem lub rejonem zamieszkania użytkownika (np. Unii Europejskiej), gdzie gwarantowany prawem poziom ochrony danych osobowych może być inny, niż w kraju źródłowym. Oprogramowanie PC Health Monitor nie rozszerza ani nie modyfikuje w żaden sposób zobowiązań firmy Toshiba istniejących w ramach standardowej gwarancji. Zapisy i ograniczenia standardowej, ograniczonej gwarancji firmy Toshiba zachowują ważność. Optymalnie użytkownik powinien uruchomić program PC Health Monitor w tym momencie, lecz istnieje możliwość uruchomienia go w terminie późniejszym lub rezygnacji z tego programu. Po uruchomieniu programu użytkownik może w każdej chwili wyłączyć pracę monitorującą i usunąć aplikację poprzez użycie narzędzia ""Usuń program"" w Panelu Sterowania. Usunięcie programu PC Health Monitor spowoduje automatyczne usunięcie wszelkich danych zgromadzonych wcześniej i zachowanych przez aplikację. Włączając oprogramowanie PC Health Monitor, użytkownik wyraża zgodę na przedstawione warunki oraz wykorzystywanie i współdzielenie zebranych przez to oprogramowanie informacji. Prosimy o wydrukowanie kopii tego Powiadomienia oraz zgody do prywatnych archiwów. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku po danych użytkownika, Przewodniku użytkownika oraz Podręczniku użytkownika. Użytkownik może uruchomić program PC Health Monitor w tym momencie, otrzymać zapytanie od firmy Toshiba odnośnie uruchomienia później lub wyłączyć go, wybierając odpowiednią opcję poniżej i naciskając przycisk OK. TOSHIBA TEMPRO WPROWADZENIE Prywatność użytkowników jest dla firmy TOSHIBA Europe GmbH (TEG) bardzo ważna. Chcemy, aby odwiedzając nasze witryny sieci Web i używając naszego oprogramowania, czuli się oni bezpiecznie. Jesteśmy zobowiązani chronić prywatność użytkowników, a gromadzone informacje będziemy wykorzystywać tylko zgodnie z prawem oraz w zgodzie z niemieckimi i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

8 W niniejszych zasadach opisano, jakie informacje są gromadzone, w jakich celach są gromadzone i używane dane osobowe naszych użytkowników oraz co użytkownik może zrobić, jeśli życzy sobie, aby jego dane osobowe zostały usunięte. Informacje dotyczące naszych użytkowników gromadzimy tylko z jednego powodu: aby dostarczać im jak najlepsze usługi. Prosimy o staranne przeczytanie informacji o oprogramowaniu TEMPRO. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na Umowę licencyjną użytkownika oprogramowania TEMPRO, usługa zostanie zatrzymana, a aplikacja nie będzie działać po zalogowaniu się użytkownika. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY I W JAKIM CELU? Od czasu do czasu, gdy zajdzie taka potrzeba, oprogramowanie TEMPRO wymaga zgromadzenia pewnych danych. Firma TEG nie będzie za pośrednictwem tej usługi gromadzić żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres ( danych osobowych ), chyba że zostaną one podane dobrowolnie przez osobę, której dotyczą. Okoliczności, w których użytkownicy mogą podawać swoje dane osobowe, obejmują: (i) podanie imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu oraz produktów podczas zakupów; (ii) podanie adresu w celu otrzymywania żądanych informacji lub zarejestrowania się jako użytkownik i uzyskania dostępu do określonych informacji. Osoby, które nie życzą sobie gromadzenia ich danych osobowych, nie powinny nam ich podawać. Od czasu do czasu oprogramowanie TEMPRO wysyła żądanie z naszych serwerów w celu podania informacji użytkownikowi. Żądania zawierają numer seryjny i numer modelu, ustawienia języka i kraju komputera, kod kraju, typ i kategorię (podtyp) żądania oraz wersję oprogramowania TEMPRO. Wszystkie te szczegóły nie są danymi osobowymi i są niezbędne do obsługi żądania. Ponadto szczegóły te są używane do przedstawienia materiałów zgodnych z preferencjami i takich, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla konkretnych użytkowników; wysyłania informacji dotyczących naszych usług; wysyłania wiadomości dotyczących różnych zagadnień, w tym na przykład pomocy technicznej, korzystania z usług; kontaktu w razie potrzeby rozstrzygnięcia kwestii dotyczących pomocy technicznej. Aby zatrzymać usługę TEMPRO, należy wybrać opcję Wyłącz w menu aplikacji. CZY UDOSTĘPNIAMY KOMUKOLWIEK DANE NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW?

9 Zebrane dane możemy też przekazywać agentowi działającemu w naszym imieniu w związku z czynnościami opisanymi powyżej. Taki agent jest zobowiązany do przestrzegania zasad zachowania poufności informacji firmy TEG i do działania zgodnie z nimi. Firma TEG nie będzie sprzedawać, wydzierżawiać ani w żaden sposób celowo ujawniać danych osobowych przekazywanych przez użytkowników za pośrednictwem tej witryny żadnym podmiotom trzecim (innym niż agent działający w jej imieniu, co opisano powyżej). Gromadzone przez nas informacje nie są udostępniane ani sprzedawane innym podmiotom. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy tych informacji naszym partnerom reklamowym ani agencjom reklamowym. BEZPIECZEŃSTWO Firma TEG jest zobowiązana dbać o bezpieczeństwo informacji użytkowników. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych informacji bądź ich ujawnieniu, utrzymać dokładność danych oraz zapewnić ich właściwe wykorzystywanie, stosujemy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony i zabezpieczania informacji, które zbieramy w trybie online. INFORMACJE KONTAKTOWE W razie pytań lub wątpliwości związanych z naszymi zasadami zachowania poufności informacji bądź chęci zaktualizowania, usunięcia i/lub poprawienia przechowywanych przez nas danych osobowych, należy się skontaktować z lokalnym centrum obsługi telefonicznej firmy Toshiba. Dalsze informacje o zasadach zachowania poufności informacji firmy TEG można uzyskać w naszej witrynie sieci Web pod adresem: TOSHIBA Service Station Utility Niniejsza aplikacja umożliwia Twojemu komputerowi automatyczne wyszukiwanie priorytetowych aktualizacji oprogramowania TOSHIBA lub innych priorytetowych alertów firmy TOSHIBA

10 przeznaczonych dla systemu operacyjnego komputera i zainstalowanych w nim programów (początkowo co 30 dni; częstotliwość wysyłania zapytań może się zmieniać w razie niedostępności Internetu oraz wskutek ponawianych prób, bezpośrednich działań użytkownika lub zmiany zasad dotyczących zapytań na serwerach firmy TOSHIBA). Przy włączonej aplikacji okresowo wysyłana jest do serwerów TOSHIBA ograniczona ilość informacji systemowych (wysyłane są tylko następujące dane: model, numer części, identyfikator UUID, preferowany język, numer seryjny, data pierwszego rozruchu, alertu albo wyświetlenia, pobrania i instalacji aktualizacji oraz wersja systemu operacyjnego, a także częstotliwość uruchamiania oprogramowania). W przypadku gdy powyższe informacje systemowe wysyłane do firmy TOSHIBA stanowią dane osobowe z mocy prawa obowiązującego w kraju użytkownika, są one traktowane ściśle zgodnie z regułami i postanowieniami zawartymi w niniejszym powiadomieniu oraz z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W tym przypadku użytkownik ma prawo w szczególności do uzyskania dostępu i informacji na temat danych zebranych o nim za pomocą tego narzędzia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z lokalnym oddziałem pomocy technicznej firmy TOSHIBA. Użytkownik ma też prawo do zmiany i żądania usunięcia jego danych osobowych. Firma TOSHIBA może przechowywać te informacje przez 7 (siedem) lat, wykorzystywać je do świadczenia usług wsparcia technicznego i marketingowego oraz udostępniać je organizacji TOSHIBA World Wide Support bądź innym stronom trzecim lub stowarzyszonym spółkom TOSHIBA wynajętym przez firmę w celu świadczenia tych usług do wykorzystania przy wsparciu systemowym. Gdy komputer przeszukuje serwery firmy TOSHIBA w celu odnalezienia aktualizacji lub ostrzeżeń, użytkownik będzie mógł wykonać aktualizację komputera albo pobrać aktualizację bądź ostrzeżenie bezpośrednio na komputer. TOSHIBA przechowuje na swoich serwerach również dziennik zainstalowanych aktualizacji i ostrzeżeń. Zalecaną natychmiastową aktywację narzędzia TOSHIBA Service Station można wykonać w późniejszym czasie lub całkowicie zrezygnować z skorzystania z tej funkcji. W razie podjęcia decyzji o późniejszej aktywacji narzędzia informacje systemowe nadal będą gromadzone w celu wysłania ich w przyszłości, o ile użytkownik nie zrezygnował z skorzystania z tej funkcji. Po aktywacji jeżeli narzędzie nie zostanie wyłączone system nadal będzie powiadamiać o aktualizacjach i ostrzeżeniach. W dowolnym momencie można odinstalować narzędzie, co spowoduje jego wyłączenie po dezinstalacji użytkownik nie będzie powiadamiany o aktualizacjach i ostrzeżeniach.

11 Kliknięcie poniższego przycisku Akceptuję i natychmiastowa (lub późniejsza) aktywacja narzędzia TOSHIBA Service Station oznacza zgodę na warunki i zasady użytkowania oraz udostępniania informacji. W przypadku braku zgody na używanie tej aplikacji i/lub na te warunki należy kliknąć przycisk Nie akceptuję. Aplikacja nie zostanie aktywowana. Akceptacja niniejszych warunków oznacza zgodę na przesyłanie informacji do podmiotów znajdujących się poza granicami kraju lub obszaru zamieszkania użytkownika (w Japonii i USA) oraz uznanie faktu, że mogą tam obowiązywać inne przepisy lub poziomy dotyczące ochrony danych niż obowiązujące w kraju macierzystym użytkownika. Niniejsza Umowa licencyjna z Użytkownikiem końcowym jest też dostępna w witrynie internetowej firmy Toshiba.

3. Użytkowanie Oprogramowania z materiałami chronionymi prawami autorskimi; odszkodowanie.

3. Użytkowanie Oprogramowania z materiałami chronionymi prawami autorskimi; odszkodowanie. Dziękujemy za wybranie komputera firmy TOSHIBA. W następujących umowach opisano prawa użytkownika do używania wybranego oprogramowania preinstalowanego na komputerze. Akceptując tę umowę lub przystępując

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro WPROWADZENIE W tej sekcji znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z programu SymbolWriter Pro. Składa się ona z następujących

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Instrukcja obsługi Administrator Fenix - Sklep autoelektronika "Fenix" Skowroński Krzysztof, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix @ sterowniki.co,

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Vemma Europe

Polityka Prywatności Vemma Europe Polityka Prywatności Vemma Europe Poniżej prezentujemy Politykę Prywatności Vemma Europe. Odwiedzając naszą stronę i korzystając z naszych serwisów, potwierdzają Państwo akceptację przedstawionych dalej

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Windows Defender Centrum akcji

Windows Defender Centrum akcji Windows Defender Usługa Windows Defender stanowi pierwszą linię obrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem. W systemie Windows 7 jest on łatwiejszy w obsłudze, oferuje prostsze

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51. Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone

Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51. Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51 Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Color Display Clone Podręcznik użytkownika

Color Display Clone Podręcznik użytkownika Color Display Clone Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2016 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. Treść. Ceny produktów Constructor Group

Polityka Prywatności. Treść. Ceny produktów Constructor Group Polityka Prywatności Niniejszy dokument stanowi oficjalną politykę prywatności, regulującą korzystanie z witryny Constructor Group znajdującej się pod adresem www.dexionpolska.pl, oraz wszystkich lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www. Polityka Prywatności Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisów WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, zwanego dalej Inspektoratem.

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa 1. Zastosowanie Niniejsze Zasady określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego na stronie www.royalcanin.pl. Serwis ten jest udostępniany przez Royal Canin Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny? Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez internetowy sklep prowadzony pod adresem www.inofem.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis interne.st (dalej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Szanując Twoje prawo do prywatności, firma ALKOR Sp. z o.o.. ul. Słowiańska 4, 48-300 Nysa, NIP 753 20 29 373, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: TNT Dane osobowe Przykładowe informacje o klientach, które gromadzimy,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności dla

Polityka prywatności dla Polityka prywatności dla http://domynawitosa.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych NT Solutions Sp. z o.o. biuro@ntechs.pl ul Grodzka 26/26

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Zgoda Live Chat Pliki cookie Kierowana komunikacja marketingowa Przesyłanie danych osobowych za granicę Live Chat Live Chat

Polityka prywatności Zgoda Live Chat Pliki cookie Kierowana komunikacja marketingowa Przesyłanie danych osobowych za granicę Live Chat Live Chat Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności ( Polityka prywatności ) może ulegać zmianom od czasu do czasu. Nie zawsze powiadamy użytkowników o wprowadzonych zmianach, dlatego zalecamy regularne

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Internet Explorer.

Bardziej szczegółowo

EM1037 R1 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio

EM1037 R1 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio EM1037 R1 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio 2 POLSKI EM1037 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Procedura instalacji sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia do systemu. Windows 7

Instrukcja uaktualnienia do systemu. Windows 7 Instrukcja uaktualnienia do systemu Windows 7 Niniejszy dysk Windows 7 Upgrade Disk firmy Lenovo umożliwia klientom aktualizację obecnego systemu operacyjnego do wersji Windows 7. Uwagi dotyczące uaktualnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch

Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch Obowiązuje od: 5 sierpnia 1999 r. Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2010 r. Co to jest program Norton Community Watch? Program Norton

Bardziej szczegółowo

3. Jak Fon wykorzystuje zebrane informacje

3. Jak Fon wykorzystuje zebrane informacje Polityka Prywatności Ostatnia wersja Luty 20013 1. Dane rejestracyjne Dane otrzymane w momencie rejestracji, jak nazwa użytkownika, hasło, e-mail, data urodzenia, płeć, kod pocztowy i kraj będą gromadzone.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo