Lepsza strona wiosny ZOFIA KUCÓWNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lepsza strona wiosny ZOFIA KUCÓWNA"

Transkrypt

1 Lepsza strona wiosny ZOFIA KUCÓWNA Czas znowu siê zatrzyma³. Przygotowuj¹c siê do napisania portretu Zofii Kucówny, ponownie przeczyta³em jej debiutanck¹ ksi¹ kê Zatrzymaæ czas. Odkurzy³em wspomnienia. Zastanawia³em siê nawet, czy mam jeszcze ten tom. Tyle lat w koñcu minê³o, za mn¹ tak wiele ró nych lepszych, gorszych chwil i lektur. A jednak proza Kucówny by³a tam, gdzie zawsze. Na górnej pó³ce rega³u. Zatrzyma³ siê czas. Otwiera³em tê ksi¹ kê nieœmia³o, niemal ze strachem, bo przecie coœ siê definitywnie skoñczy³o. Czternastolatek, który na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku zaczytywa³ siê we wspomnieniach Zofii Kucówny, ju nie istnieje. Trochê siê postarza³, trochê posmutnia³, odrobinê posiwia³. Ksi¹ ka te jak gdyby posiwia³a: po ó³k³a i wyp³owia³a. Tyle lat sta³a na pó³ce, niewyci¹gana, nieodkurzana. A przecie od razu, kiedy tylko nadesz³a chwila na spisanie rozmowy z Zofi¹ Kucówn¹, postanowi³em odrestaurowaæ w³asne wspomnienia, wróciæ na nowo do czternastego roku ycia. To musia³a byæ szko³a podstawowa. Z perspektywy tarnowskiego marzyciela czyta³em o marzeniach znakomitej aktorki, która zna³a wszystkich, prze y³a wszystko i w tym wszystkim uda³o siê jej opisaæ coœ bardzo wa nego. 343

2 Zofia Kucówna z ewidentnym talentem literackim utrwali³a chwilê, odmalowa³a momenty w yciu aktora i szerzej, w yciu artysty które zazwyczaj mijaj¹ niepostrze enie, gubi¹ siê i zamazuj¹. A potem nie wraca siê ju nigdy do twarzy, spotkañ i wyzwañ, które by³y wa ne. Nie wraca siê, bo jest ju za póÿno, a historie realne albo wesz³y w kr¹g ulubionej aktorskiej anegdoty, albo zniknê³y zupe³nie. I chyba tylko jedynej Zofii Kucównie uda³o siê w tej piêknej ksi¹ ce bezinteresownie pochyliæ nad mijaj¹cym czasem, zatrzymaæ jego bieg. To historia prywatna, której towarzysz¹ historie publiczne polskie dole i niedole, kompleksy i feerie entuzjazmu. Ale w przeciwieñstwie do licznych aktorskich memuarów, w których narracyjna obudowa s³u y³a wy³¹cznie jako sceniczny makija utrwalaj¹cy egocentryczne ja, Kucówna odmalowa³a przede wszystkim rozproszon¹, niezwykle interesuj¹c¹ rzeczywistoœæ, której by³a sk³adow¹, czêœci¹ ca³oœci: ani najwa niejsz¹, ani najpiêkniejsz¹. Zatrzymaæ czas to by³ (i jest) bezwiedny portret drugiej po³owy XX wieku zarejestrowany przez czujnego i czu³ego obserwatora, który pisz¹c o sobie przyjaÿniach, mi³oœciach, rolach scenicznych i yciowych zauwa a³ wiêcej. Dostrzega³ horyzont innych twarzy, upodobañ i uczuæ. Byle do wiosny! koñczy³a swój tom Zofia Kucówna. Na wiosnê znów wyruszymy w œwiat!!!. Ciągle czekam na wiosnę, ale już bez tamtego optymizmu. W zasadzie nie jestem już aktorką. Czasami nią bywam. Świadomie przeszłam na zawodową emeryturę. Długo dojrzewałam do tej decyzji, nikt mnie nie popędzał, sama uznałam, że nadszedł już czas. Już wystarczy. 344 ***

3 Moje dzieciństwo to obraz ojca, absolutnego autorytetu w niemal każdej dziedzinie, obdarowującego mnie bukieci kami konwalii. Estetyczne katharsis, kiedy jako panienka obejrzałam album z reprodukcjami Botticellego. Rozpłakałam się wte dy ze szczęścia. Pierwsze lata w domu, w Komorowie. Przynależność do świata natury, obserwowanie jej zmienności i kruchości tych zmian. Przedwiośnie zbyt szybko zamieniało się w lato, je sień sygnalizowała zimę. Pamiętam uganianie się na bosaka po polach, intensywny zapach kwiatów i ziół, poczucie ab solutnej wolności i radości życia. Prze³omowe lata ycia spêdzi³a w Krakowie. Mam w głowie gotowe tytuły. Jednym z nich jest Kraków podarunek od Pana Boga. I to wszystko niezależnie od cza sów, w których znalazłam się w tym mieście. Tam wszystko wydarzyło się po raz pierwszy. Pierwszy wiersz, pierwsza miłość, pierwsze rozczarowanie. Do Krakowa przyjechałam w 1942 roku. Miasto było wówczas stolicą Generalnej Guberni, przez Niemców trakto wane na specjalnych prawach. Na Wawelu rezydował Frank i było wiadomo, że Kraków jest pod specjalną ochroną. Pomimo okupacji staraliśmy się żyć normalnie. Byłam ra dosnym, chociaż wstydliwym dzieckiem. Czytałam, hafto wałam, szydełkowałam. Po wojnie mieliśmy drugą okupację, tym razem sowiecką, ale pamiętam także zbiorowy entuzjazm. Ludzie wiwatowa li na ulicach, że Niemcy zostali wreszcie pokonani. Rosjan traktowano jako wybawicieli. Zapamiętałam scenę, kiedy razem z rodzicami stałam na ulicy Starowiślnej, róg Berka Joselewicza, i oglądałam 345

4 wjazd czołgów radzieckich od strony Poczty Głównej. Nie było polskich żołnierzy, byli tylko Rosjanie. Na ich widok ludzie krzyczeli z radości, śpiewali. Obok mnie sta ła mama. Zerwała z szyi szalik w kratkę i zaczęła wołać: Nasi wybawiciele, niech żyją!. A wtedy ojciec rzucił w jej kierunku: Cicho, głupia. Zapamiętałam te słowa, ponieważ nigdy wcześniej nie odnosił się do mamy w ta ki sposób. Ojciec wiedzia³? Wiedział, był w AK. Służył w Szkole Podchorążych, która przed 1926 rokiem stacjonowała w Łazienkach, ale po prze wrocie majowym, kiedy Podchorążówka, wierna wojskowej przysiędze, stanęła po stronie Wojciechowskiego, Piłsudski przeniósł Szkołę do Komorowa pod Ostrowią Mazowiecką. Podobno chodziło o zemstę marszałka, ale ojciec miał na ten temat inne zdanie. Twierdził, że w Łazienkach było im po prostu za ciasno, nie mieścili się. Przed 1939 rokiem wojsko należało do najlepszej elity społecznej. Po 1918 roku włożenie polskiego munduru woj skowego było wielkim honorem. Wszystko zmieniło się do piero po wojnie. Wydałam właśnie książkę zatytułowaną Szara godzina; opisuję tam najwcześniejsze lata spędzone w Podchorążów ce w Komorowie, ale także dramatyczne dzieje mojej rodzi ny. Uwięzienie ojca, tę całą prowokację, którą wokół niego stworzono. Czas zamknąć te wszystkie sprawy. Postawić kropkę nad i. W ksi¹ ce znajduj¹ siê równie opisy radosnego, sielskiego wrêcz dzieciñstwa przysz³ej aktorki, o których opowiada³a mi, ywo gestykuluj¹c. 346

5 To gotowe filmowe obrazy: ziemniaki pieczone w wielkim ognisku, ogród z kwietnym poligonem nasturcji, spichlerz, w którym przechowywa³o siê przetwory, suszy³o zio³a i grzyby, a na Wielkanoc wêdzi³o szynkê. Rozbrajaj¹ce uœmiechy dziadka i babci Ludwiki, stale ugniataj¹cej zacierki, a tak e twarze ciotek, wujków i licznego kuzynostwa. Poziomkowe pole, po którym biega³a z bratem. Proustowski raj utraconego dzieciñstwa. Lata spędzone w Podchorążówce zaszczepiły we mnie przywiązanie do imponderabiliów. I do patriotyzmu, który jednak nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem. Było szaro, ale było także kolorowo. Kraków był darem od losu, natomiast ludzie, z którymi się wówczas zetknęłam, stanowili moje prawdziwe uni wersytety. Przez lata intensywnej pracy zawodowej zebrałam wiele nagród, miałam świetne recenzje, usłyszałam wszystkie od miany komplementów. To bardzo mnie cieszyło, ale ile tak naprawdę z tego zostało? Tak szybko zapominamy o zawodowych sukcesach. Nie mają w gruncie rzeczy wartości wymiernej. Dużo ważniej sze było godne przeżycie czasu. Wydawało się, że nie spełniam odpowiednich warunków na aktorkę. Byłam chuda, wysportowana, chodziłam do li ceum plastycznego. Marzyłam raczej o Akademii Sztuk Pięknych. Na szkołę teatralną namówiła mnie polonistka. Tak jest najczęściej: ktoś stojący obok, często nauczyciel, zauważa możliwości czy talent, którego istnienia nawet się nie podejrzewało. Być może zdarzają się artyści, którzy wyssali pasję z mle kiem matki i od zawsze chcieli zostać aktorami, malarzami albo pisarzami, jednak w dziewięćdziesięciu procentach 347

6 348 chodzi o przypadkowe, przełomowe spotkania, rozmowy, decyzje. Byłam klasowym lektorem. Miałam dobrą dykcję. Kiedy trzeba było przeczytać coś na głos, zawsze robiłam to ja. Moja polonistka, Mieczysława Romankówna, świetny pedagog, najwyraźniej wyczuła we mnie aktorski poten cjał. Miała brata aktora, więc temat nie był jej obcy. Namó wiła mnie na udział w konkursie recytatorskim. Mówiłam monolog Kordiana na Mont Blanc ubrana w niebieski far tuch z białym kołnierzykiem. Wygrałam. Startował wtedy ze mną inny licealista, nazywał się Jerzy Grotowski, ale startowali także przyszli aktorzy Staś Niwiński i Andrzej Gazdeczka. Nadal byłam przekonana, że będę studiowała na ASP, ale pani Mieczysława coraz intensywniej zaczęła mnie nama wiać do złożenia papierów również do szkoły teatralnej. Powtarzała, że w plastyce mogę być tylko przeciętna, za to w aktorstwie mogę stać się kimś wyjątkowym. Skontaktowała mnie z bratem, który uczył, jak rozumieć poezję. Wciąż jednak nie byłam przekonana; wydawało mi się, że aktorką może być wysoka, pewna siebie dziewczyna w typie Rity Hayworth. W końcu dałam się uprosić. Starto wałam zarówno na Akademię Sztuk Pięknych, jak i do szko ły teatralnej. O dziwo, dostałam się w oba miejsca. Zwyciężyła ciekawość. Po liceum plastycznym mniej wię cej czułam, co będzie mnie czekało na Akademii, natomiast szkoła teatralna to był wielki, fascynujący znak zapytania. Poza tym w PWST było niewielu studentów, to elitarne studia, tymczasem na ASP panował straszny tłok. Na wie czornych zajęciach z rysunku, wspólnych dla wszystkich roczników, nie wszyscy mieścili się na sali, natomiast w ca łej szkole teatralnej studiowało co najwyżej sześćdziesiąt osób. Ta perspektywa wydawała się ciekawsza.

7 Diametralnie zmieniły się motywacje. Dzisiaj bardzo rzadko ktoś decyduje się zdawać do szkoły teatralnej z na dzieją, że po jej ukończeniu będzie spełniał się w teatrze. Podejście jest inne. Chodzi przede wszystkim o rozgłos, popularność, stałą obecność w telewizyjnych show. My nie braliśmy tego w ogóle pod uwagę. Zresztą nie było o czym rozmawiać, telewizja jeszcze nie istniała, a ki no dopiero się wykluwało. Byliśmy przygotowani, że całe życie spędzimy w teatrze. To był ostateczny i w zasadzie jedyny cel. Teatr to misja. Nie brzmiało to wcale ani śmiesznie, ani pretensjonalnie. Chodziło o misję społeczną. Gall czy Oster wa przejęli tę misję po dziewiętnastowiecznych, często ano nimowych aktorach, którzy jeździli z przedstawieniami przez trzy zabory, żeby grać w języku polskim. Zawiązujące się i rozwiązujące trupy wędrowne krzewiły język polski i polską literaturę tam, gdzie dominowały języ ki zaborców. Przejęliśmy tę schedę w nieco innym wydaniu. Już nie wędrowne trupy, ale wciąż zawierzenie misji teatru. W szkole teatralnej doskonale czułam brzemię i rodzaj po sagu, który mi przekazano. Jednak czas studiów wspominam także gorzko. Początek lat pięćdziesiątych, apogeum socrealizmu, wieczna indoktry nacja, ideologowie za trzy grosze. A ja nie miałam najlep szych papierów. Ojciec, AK owiec, po wojnie siedział w wię zieniu, brat nie chciał zapisać się do ZMP, za co nie przyję to go na studia, wysłano do batalionów pracy, a następnie do kopalni, gdzie stracił zdrowie. Ja również byłam na cenzurowanym. Trzymałam się z paczką, do której należeli Andrzej Gazdeczka, poznany na licealnych konkursach recytatorskich, oraz Teresa Bielińska. We trójkę łatwiej było to wszystko przetrwać. 349

8 Po ukoñczeniu PWST Kucówna debiutowa³a 26 listopada 1955 roku w krakowskim Teatrze M³odego Widza w przedstawieniu Ballady i romanse wed³ug Adama Mickiewicza w re yserii Haliny Gallowej. S³awomir Mro ek, wówczas publicysta Dziennika Polskiego, po jednym z pierwszych spektakli Kucówny w Teatrze M³odego Widza pisa³ z entuzjazmem, e aktorka ma dar wype³niania przestrzeni scenicznej, wiêkszej ni zasiêg jej gestów i noœnoœæ s³ów. Dwa lata póÿniej znalaz³a siê w zespole Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Zagra³a tam miêdzy innymi Norê w Domu lalki Henryka Ibsena w re yserii Jerzego Goliñskiego. Towarzysko Nora była moim przekleństwem. Miałam dwadzieścia pięć lat, zagrałam tę rolę niemal z marszu, co wzbudziło złośliwe komentarze w zespole. Nie zostałam za akceptowana. Dzisiaj aktorzy rozpaczają, kiedy trafią na tak zwaną pro wincję. Dla mnie Lublin nie był w żadnym stopniu zsyłką. Wyszedł jakoś naturalnie. Kiedy pojawiłam się w Lublinie, miałam przekonanie, że przyjechałam tutaj na wiele se zonów. Niestety, po roku, mimo świetnych recenzji, zostałam zwol niona. Prawdopodobnie chodziło o sprawy osobiste. Nie odwzajemniałam zalotów kogoś, od kogo bardzo wiele zale żało. Szczegóły tamtej historii poznałam dopiero po wielu la tach, ale samo doświadczenie zadziałało jak zimny prysznic. Zrozumiałam, że nie wszystko w aktorstwie jest piękne i szla chetne, nie wszyscy koledzy są lojalni i bezinteresowni. Od 1959 roku Kucówna nieprzerwanie zwi¹zana jest ze scenami warszawskimi. Wystêpowa³a w Teatrze Powszechnym, Ateneum, Narodowym, we Wspó³czesnym i w Ma³ym. 350

W NUMERZE: goniec.redakcja@gmail.com. /goniec.zamoyski. /GoniecZamoyski. goniec.zamoyski.blogspot.com

W NUMERZE: goniec.redakcja@gmail.com. /goniec.zamoyski. /GoniecZamoyski. goniec.zamoyski.blogspot.com W NUMERZE: 4 Byłem 6 Wspomnienia absolwentów 13 Wywiad z panią profesor Gieysztor 19 Dodatek do wywiadu 20 Przegląd prasy. Bardzo starej prasy 22 Wyniki konkursu 23 Rejs w nieznane 26 Rzecz o Marianie

Bardziej szczegółowo

zeszyty aukowe numer2/2011 Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

zeszyty aukowe numer2/2011 Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie zeszyty aukowe numer2/2011 Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Redaktor naukowy: Ewa Kutryś Sekretarz: Ewa Gawłowska Opracowanie redakcyjne tekstów: Ewa Kutryś, Ewa Gawłowska

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. DANIEL OLBRYCHSKI

Bardziej szczegółowo

Karol Okrasa przy babcinym fartuchu. Ogródki szczęścia. Golf, czyli dołki w trawie. Filozofia dźwięku Marcina Koszołki. egzemplarz bezpłatny

Karol Okrasa przy babcinym fartuchu. Ogródki szczęścia. Golf, czyli dołki w trawie. Filozofia dźwięku Marcina Koszołki. egzemplarz bezpłatny sierpień 2014 * nr 7 * vol 2 egzemplarz bezpłatny bialski miesięcznik społeczno-kulturalny Karol Okrasa przy babcinym fartuchu Ogródki szczęścia Golf, czyli dołki w trawie Filozofia dźwięku Marcina Koszołki

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Vademecum doradcy ubezpieczeniowego" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli

Bardziej szczegółowo

Mamy przyjemność poinformować, że nasi koledzy redakcyjni: Paulina Rohoza, Michał

Mamy przyjemność poinformować, że nasi koledzy redakcyjni: Paulina Rohoza, Michał nr kwartalnik Pismo przy uczestników SON Warsztatu Sprawni Inaczej lipiec Terapii w Zajęciowej Skierniewicach 2013 W A K A CJ E PO W ŁOS KU W Y B OR Y MI S S POLS KI N A W ÓZKU Wakacje! A Ż Y C I E S I

Bardziej szczegółowo

Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku

Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku Szanowni Państwo Odbywające się w Warszawie już po raz trzeci Script Forum to przedsięwzięcie zdobywające sobie z roku na rok coraz większe uznanie. Jak pokazały poprzednie edycje zapotrzebowanie na tego

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Wrzesień 2011 Cena 3,00 zł

Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Wrzesień 2011 Cena 3,00 zł 800-lecie Złotoryi: 1211-2011 Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Cena 3,00 zł ISSN 1897-4023 Złotoryjski kaganek Jak przypadło na rok jubileuszowy, uroczystości mamy wiele.

Bardziej szczegółowo

A myśmy szli i szli dziesiątkowani! Przez tajgę, stepy plątaniną dróg! A myśmy szli, i szli niepokonani! Aż Cud nad Wisłą darował nam Bóg!

A myśmy szli i szli dziesiątkowani! Przez tajgę, stepy plątaniną dróg! A myśmy szli, i szli niepokonani! Aż Cud nad Wisłą darował nam Bóg! BYŁ WŚRÓD NAS... Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, Z rezydencji, małych dworków i chat Myśmy wciąż do Niepodległej szli, Szli z uporem ponad dwieście lat (M. Jonkajtys, Marsz Sybiraków) Redakcja

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Nasza Szkoła już we wrześniu 2013 r. będzie obchodziła 95-lecie swojego istnienia. Tradycyjnie chcemy się spotkać z Koleżankami i Kolegami ze wspólnej ławki, obejrzeć

Bardziej szczegółowo

Masz marzenia, na które brakuje Ci kasy? Chcesz zrealizować swój. gramu Stypendium z Wyboru! Szczegóły w tekście Marty Jaworskiej.

Masz marzenia, na które brakuje Ci kasy? Chcesz zrealizować swój. gramu Stypendium z Wyboru! Szczegóły w tekście Marty Jaworskiej. Przeczytaj na: www.gs.uni.opole.pl Koncert: Miłośnicy zespołu Happysad łączcie się! Już w ten Masz marzenia, na które brakuje Ci kasy? Chcesz zrealizować swój weekend będzie to możliwe podczas koncertu

Bardziej szczegółowo

Syndrom słonia. Powstanie Warszawskie czy było warto?

Syndrom słonia. Powstanie Warszawskie czy było warto? Syndrom słonia Nr 1 (116) Powstanie Warszawskie czy było warto? Cios w plecy ISSN 1644-8359 Wrzesień 2009 Od redakcji Drogie Czytelniczki i Czytelnicy, Witam wszystkich bardzo serdecznie! Oj, chyba zaczęłam

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE PODEJŚCIE CZYLI GARŚĆ WSPOMNIEŃ NA JUBILEUSZ. Kwartalny dodatek do Gazety Kowarskiej nr 2(86) ROK 15

PIERWSZE PODEJŚCIE CZYLI GARŚĆ WSPOMNIEŃ NA JUBILEUSZ. Kwartalny dodatek do Gazety Kowarskiej nr 2(86) ROK 15 Kwartalny nr 2(86) ROK 15 S T O W A R Z Y S Z E N I E M I Ł O Ś N I K Ó W K O W A R Mieczysław Dusigrosz, rys. Sylwia Chlebuś Dariusz I Złotousty, rys.stanisław Kanonowicz Tadeusz Lewy Prosty, rys. Sylwia

Bardziej szczegółowo

Historie uczestników warsztatu teatralnego Fundacji Strefa WolnoSłowa

Historie uczestników warsztatu teatralnego Fundacji Strefa WolnoSłowa MÓWIĘ DO CIEBIE O POLSCE Historie uczestników warsztatu teatralnego Fundacji Strefa WolnoSłowa 7 osób 6 państw 7 powodów dla których wyjechali z własnego kraju 7 sposobów na ułożenie sobie życia w obcym

Bardziej szczegółowo

www.slyszymy.pl Publikacja została wydana w ramach kampanii Usłyszeć Świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków.

www.slyszymy.pl Publikacja została wydana w ramach kampanii Usłyszeć Świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków. Publikacja została wydana w ramach kampanii Usłyszeć Świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków. Partnerzy kampanii Usłyszeć Świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków W lutym 2014 r. rozstrzygnięty został

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Marian Piotr Rawinis. Ewa Maliszewska - Dziewczynka z gołębiami. Pismo finansowane przez Urząd Miasta Częstochowy

OD REDAKCJI. Marian Piotr Rawinis. Ewa Maliszewska - Dziewczynka z gołębiami. Pismo finansowane przez Urząd Miasta Częstochowy OD REDAKCJI Pismo finansowane przez Urząd Miasta Częstochowy Wydawca Biblioteka Publiczna im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie Al. Najświętszej Maryi Panny 22 42-200 Częstochowa Tel. 034/ 360-56-28

Bardziej szczegółowo

ROK XV, nr 2 (110) ISSN 1508-2776 Cena 2,50 zł. Rewal, 17-24 lipca 2012 roku

ROK XV, nr 2 (110) ISSN 1508-2776 Cena 2,50 zł. Rewal, 17-24 lipca 2012 roku ISSN 1508-2776 Cena 2,50 zł Rewal, 17-24 lipca 2012 roku ROK XV, nr 2 (110) Ludzie też bywają uciążliwi, szczególnie wtedy, gdy za bardzo nas lubią. Wieszają się na nas, albo proponują wspólny wieczór

Bardziej szczegółowo

Wakacje z Bogiem. Maślewski artysta buntownik. Historia jednej fotografii. Pasożyt na dietę!!! sierpień 2013 * nr 7 * vol 1. egzemplarz bezpłatny

Wakacje z Bogiem. Maślewski artysta buntownik. Historia jednej fotografii. Pasożyt na dietę!!! sierpień 2013 * nr 7 * vol 1. egzemplarz bezpłatny sierpień 2013 * nr 7 * vol 1 egzemplarz bezpłatny bialski miesięcznik społeczno kulturalny Wakacje z Bogiem Maślewski artysta buntownik Historia jednej fotografii Pasożyt na dietę!!! miesięcznik Biała

Bardziej szczegółowo

Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą Regułową

Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą Regułową Praca Kultura Duchowość Życie codzienne i niecodzienne ISSN 1734-7041 nr 32 czerwiec 2014 Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą

Bardziej szczegółowo

Dom cudów. Matthew Bateson: A rebel with a cause. Emerytura w Wielkiej Brytanii. Czy mennonitom wolno nosić guziki? Krystyna Prońko w Jazz Cafe»21

Dom cudów. Matthew Bateson: A rebel with a cause. Emerytura w Wielkiej Brytanii. Czy mennonitom wolno nosić guziki? Krystyna Prońko w Jazz Cafe»21 London 28 February 12 March 2011 4 (161) Free Issn 1752-0339 reportaż»7 Dom cudów Michał sędzikowski: Dzień po tym, gdy Krzysztof dołączył do AA, rankiem jego telefon nie przestawał dzwonić. Ludzie, których

Bardziej szczegółowo

Internet, czyli złapani w Sieci

Internet, czyli złapani w Sieci nr 3/2010 2011 Internet, czyli złapani w Sieci Gazeta III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu Gry MMO ich mała ojczyzna Jakbym się czuł gdybym stracił konto?" Wieści z frontu,

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO INFORMACJE OGÓLNE Ogólny opis umiejętności 1 Zdający powinni rozumieć pojedyncze napisy, fragmenty tekstów o długości jednego

Bardziej szczegółowo

AUTOBOGRAFIA NARRATORKI 5

AUTOBOGRAFIA NARRATORKI 5 AUTOBOGRAFIA NARRATORKI 5 CZĘŚĆ I BIOGRAFIA PRZEŻYTA Szkoła podstawowa nie była moim ulubionym miejscem. Bałam się bardzo w pierwszej klasie. Nie umiałam się niej odnaleźć. Do podstawówki poszłam w 1986

Bardziej szczegółowo

Naród, historia i... dużo kłopotów

Naród, historia i... dużo kłopotów Marcin Kula Naród, historia i... dużo kłopotów universitas Naród, historia i... dużo kłopotów Marcin Kula Naród, historia i... dużo kłopotów Kraków Publikacja dofinansowana przez Akademię Leona Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?!

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Szósty Zmysł Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Włączasz komputer, gdy tylko się przebudzisz? Z Facebooka, Twittera i skrzynki pocztowej wylogowujesz się tylko na czas spania? Ile razy w ciągu dnia

Bardziej szczegółowo

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s.

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. ŁOWCY TALENTÓW CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. 7 Czerwiec 2014 Nr 6(06) B I U L E T Y N I N F O R M A C J I K U L T U R A L N E J s. 5 s. 6 s. 16 ROZMOWY TEATRALNE s. 8-9 s. 12-13 s. 18 Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Nosowska. www.artmedicalcenter.eu. Kochajmy się! & Baczulis. Maciej Dobromilski. Afrodyzjaki, perfumy, gadżety.

Katarzyna Nosowska. www.artmedicalcenter.eu. Kochajmy się! & Baczulis. Maciej Dobromilski. Afrodyzjaki, perfumy, gadżety. www.artmedicalcenter.eu miesięcznik bezpłatny nr 02 68 luty 2014 r. www.prestizszczecin.pl Kochajmy się! Afrodyzjaki, perfumy, gadżety Kozdra & Baczulis Skazani na sukces Maciej Dobromilski O podróżowaniu

Bardziej szczegółowo

PODAJ DALEJ POMYSŁÓW MŁODYCH MENEDŻERÓW KULTURY

PODAJ DALEJ POMYSŁÓW MŁODYCH MENEDŻERÓW KULTURY PODAJ DALEJ POMYSŁÓW MŁODYCH MENEDŻERÓW KULTURY SPIS TREŚCI Wstęp 100 punktów na mapie Marta Białek-Graczyk Rozmowa z koordynatorkami projektu Szukamy naprawdę wyjątkowych osób Dzień z życia młodego menedżera

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum S.T.O., 71-761 Szczecin, ul. Tomaszowska 1, tel. 091 442 30 28. Mamy Pulitzera!!!

Gimnazjum S.T.O., 71-761 Szczecin, ul. Tomaszowska 1, tel. 091 442 30 28. Mamy Pulitzera!!! Gimnazjum S.T.O., 71-761 Szczecin, ul. Tomaszowska 1, tel. 091 442 30 28 Mamy Pulitzera!!! Zacznę od końca. WYGRALIŚMY!!! Tak, dostaliśmy PULITZERA - nagrodę dla najlepszej szkolnej gazetki gimnazjalnej,

Bardziej szczegółowo

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 25.02 1.04.2012. RAFAŁ MILACH 7 pokoi. Jak umrzeć, to tylko razem.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 25.02 1.04.2012. RAFAŁ MILACH 7 pokoi. Jak umrzeć, to tylko razem. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 25.02 1.04.2012 RAFAŁ MILACH 7 pokoi Jak umrzeć, to tylko razem. Rozmowa Joanny Kinowskiej z Rafałem Milachem 7 pokoi to wystawa i książka o zwykłych Rosjanach. Poprzez

Bardziej szczegółowo