Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT"

Transkrypt

1 1

2 Teatr w edukacji regionalnej najmłodszych Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów ISBN Redakcja merytoryczna: dr hab. Danuta Konieczka Śliwińska Autorzy: Dorota Matyaszczyk Natalia Młyńczak Danuta Konieczka Śliwińska Izabela Skórzyńska Lucyna Winkel Sobczak Karolina Kasprzak Anna Maciejewska Alicja Winiarska Koordynacja prac: pod kierownictwem dr Moniki Herkt, Zastępcy Dyrektora Projekt graficzny i skład: Dariusz Piwowarczyk Redakcja wydawnicza: Anna Maciejewska Wydawca: ul. Zagórze 6A, Poznań tel Copyright, 2012 Wydawnictwo zrealizowane w ramach działań Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w zakresie edukacji regionalnej Poznań, 201 2

3 Teatr w edukacji regionalnej najmłodszych Materiały poseminaryjne dla nauczycieli i edukatorów Seminarium naukowo-metodyczne: Edukacja regionalna w nauczaniu początkowym nowoczesne metody dydaktyczne w kształceniu najmłodszych z zakresu historii regionu teatr 24 września 2011 roku

4 Spis tresci 1. List Zastępcy Dyrektora Moniki Herkt 5 2. Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu wydarzenia, miejsca, ludzie 7 (Dorota Matyaszczyk) 3. Za kulisami... czyli O Królewsko-Cesarskim Trakcie w jednym akcie okiem producenta 21 (Natalia Młyńczak) 4. Elementy edukacji lokalnej i regionalnej w nauczaniu wczesnoszkolnym 29 (Danuta Konieczka Śliwińska) 5. Teatr i widowisko jako strategie uczestnictwa dziecka w lokalnej kulturze historycznej 39 (Izabela Skórzyńska) 6. Warsztaty teatralne Królowie, cesarze i my jako przykład projektu interdyscyplinarnego z zakresu edukacji regionalnej 45 (Lucyna Winkel Sobczak) 7. Wędrujemy po Trakcie. Propozycja wycieczek historycznych na terenie Poznania 49 (Karolina Kasprzak) 8. Edukacja regionalna działania 53 (Anna Maciejewska) 9. Wyruszamy w podróż po Poznaniu Królewsko-Cesarskim Traktem. Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 59 (Alicja Winiarska) 10. Informacje o autorach 75 Na płycie DVD znajdą Państwo również: wybrane sceny ze spektaklu edukacyjnego O Królewsko-Cesarskim spot promujący spektakl piosenkę O Królewsko-Cesarskim Trakcie 4 Trakcie w jednym akcie

5 Szanowni Państwo W baroku królowały teatry uczniowskie działające przy szkołach jezuickich. Wystawiane wówczas sztuki sceniczne spełniały przede wszystkim funkcje dydaktyczne. Jeden z najsłynniejszych teatrów pro wadzonych przez jezuitów mieścił się w Poznaniu. Dlaczego mowa o jezuitach? VI Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim, zorganizowany we wrześniu 2011 roku, obchodzony był pod hasłem Vivat Academia! czyli tradycje akade mickie Poznania. Nieprzypadkowo więc wybór miej sca, w którym zorganizowane zostało towarzyszące Weekendowi seminarium1 dotyczące edukacji regional nej w nauczaniu początkowym, przypadł na budynek dawnego poznańskiego kolegium jezuickiego. Pretekstem do organizacji seminarium był spektakl dla dzieci O Królewsko-Cesarskim Trakcie w jednym akcie, którego producentem jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Mimo iż słowo producent wy wodzi się ze współczesnego języka branżowego, na leży się Państwu wyjaśnienie, że przygotowywaniu przedstawienia przyświecały tradycje jezuickie. Za czerpnęliśmy z nich przede wszystkim ideę kształce nia, a także koncept teatru szkolnego. Ten drugi w nieco przewrotnym rozumieniu. Czy to się udało? Zapraszamy do lektury. Oddajemy w Państwa ręce zbiór referatów objaśnia jących, jakie miejsce we współczesnej edukacji wczes noszkolnej zajmuje wiedza o regionie i historii lokal nej oraz jaką rolę w lokalnej kulturze historycznej może odgrywać teatr jako forma spotkania teraźniej szości z przeszłością. Wśród referatów znajdą Pań stwo również analizę i szczegółowy opis przykładów interdyscyplinarnych projektów edukacji regionalnej. Opowiadamy także kulisy powstania samego spekta klu O Królewsko-Cesarskim Trakcie w jednym akcie. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja otworzy nowy cykl wydawnictw tematycznych Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Warunkiem ich powstawania jest rozszerzanie przeznaczonej dla dzieci i młodzieży oferty edukacyjnej związanej z lokalnym i regionalnym dziedzictwem historycznym, do której współtworzenia serdecznie Państwa zapraszamy. dr Monika Herkt, Zastępca Dyrektora Seminarium zostało objęte patronatem honorowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział w Poznaniu) i Dziekana Wydziału Historycznego UAM oraz patronatem medialnym kwartalnika Przegląd Wielkopolski. 1 5

6

7 Dorota Matyaszczyk Kierownik poznańskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu wydarzenia, miejsca, ludzie W 2004 roku przygotowałam projekt przebiegu Traktu Królewskiego w Poznaniu1. Aby odróżnić go od Traktów Królewskich w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, nazwałam go Traktem Kró lewsko Cesarskim. Odwołałam się w ten sposób do bezprecedensowej wizyty cesarza Ottona III w 1000 roku, do czterokrotnych wizyt cesarza Napoleona w latach , a także do ostatniego cesarza Niemiec Wilhelma II, który wznosząc dla siebie po tężny zamek, chciał przypieczętować ostateczne podporządkowanie tej części Polski pruskiej hege monii. Jednak sprawdziła się powtarzana przez Wielkopolan przepowiednia głosząca, że gdy za mek powstanie, Polska zmartwychwstanie. Nasz kraj odzyskał niepodległość, a zamek wilhel mowski stał się siedzibą Uniwersytetu Poznańskie go, w którym pracowali między innymi trzej genialni polscy matematycy: Henryk Zygalski, Marian Rejew ski i Jerzy Różycki. Złamany przez nich szyfr Enigma wpłynął na losy II wojny światowej. Obecnie Cen trum Kultury Zamek jest organizatorem wielu cie kawych imprez, działają w nim liczne warsztaty dla dzieci i dorosłych, odbywają się przedstawienia i znaczące wystawy, 11 listopada organizowane są Urodziny ulicy Święty Marcin, zaś trzech matematy ków uczczono oryginalnym pomnikiem. Liczący około sześciu kilometrów Trakt Królewsko Cesarski prowadzi ze wschodu na zachód i ukazuje kolejne etapy rozwoju Poznania. Zaczyna się na Komandorii, w starodawnej osadzie, która tak jak i dziś, stanowiła we wczesnym średniowieczu waż ny węzeł drogowy, gdyż tu skupiały się szlaki pro wadzące z i do poznańskiego grodu. W 1170 roku książę wielkopolski Mieszko III Stary przy tutejszym kościele św. Michała ufundował szpital2. Było to raczej hospicjum, czyli gościniec, w którym odpo czywali wędrowcy przybywający do Poznania po odbyciu pielgrzymki do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie, lub inni podróżni, przemierzający pie szo lub konno piaszczyste trakty wiodące z Krako wa, Łęczycy czy Śląska3. W 1183 roku Mieszko III przekazał kościół wraz z hospicjum joannitom. Byli to członkowie zakonu rycerskiego, który został utworzony w początku XII wieku na Ziemi Świętej dla ochrony wypraw krzy żowych i pielęgnowania ich rannych i chorych uczestników. Papież zatwierdził jego istnienie w 1113 roku. Od szpitala św. Jana w Jerozolimie zwano ich szpitalnikami lub joannitami. Nosili czar ne płaszcze z kapturem i takie same habity z cha Dorota Matyaszczyk była dyrektorem Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu (od 2011r. przemianowanego na Narodowy Instytut Dziedzictwa), który opracował projekt przebiegu Traktu Królewsko Cesarskiego. 2 Jego śladem jest nazwa ulicy Świętego Michała. 3 Warszawa wtedy jeszcze nie istniała. 1 7

8 rakterystycznym białym krzyżem. Do walki rycerze zakonni nakładali na zbroję czerwoną tunikę z bia łym krzyżem zakonnym. W odróżnieniu od Krzyżaków, a podobnie jak tem plariusze, zakon miał od początku charakter mię dzynarodowy. Przyjmowano do niego wszystkich szlachetnie urodzonych rycerzy katolickich bez względu na narodowość. Jeszcze przed wygnaniem krzyżowców z Ziemi Świętej joannici przenieśli się na wyspę Maltę na Morzu Śródziemnym i tam zbu dowali potężny zamek. Z upływem czasu zaczęto ich nazywać Kawalerami Maltańskimi. Na czele joannitów poznańskich stał komandor i wkrótce osada przyjęła nazwę Komandoria. Ko mandor zajmował bardzo wysoką pozycję w hierar chii kościelnej, zasiadał w stallach w katedrze zaraz po biskupie. Uroczyste wjazdy komandorów, gdy obejmowali swój urząd, przyciągały tłumy, podobnie jak wjazdy królów i książąt. Ostatni komandor zmarł w Poznaniu w 1832 roku i wtedy Prusacy zlikwido wali zakon. Odrodził się w 1927 roku, a jego człon kowie zajmują się nadal działalnością charytatywną4. Na południe od Komandorii rozciągała się przez wieki rozległa, bagnista Dolina Świętojańska. Na przepływa jącej przez nią Cybinie joannici wznieśli kilka młynów wodnych. Dziś w tym miejscu rozciąga się malownicze Jezioro Maltańskie5 otoczone rozległym parkiem. Joannici posiedli umiejętność wytwarzania nowo czesnego i taniego materiału budowlanego, jakim była cegła, i na przełomie XII/XIII wieku wznieśli na Komandorii jedną z pierwszych ceglanych świątyń w Polsce, której około 1288 roku nadali wezwanie św. Jana Jerozolimskiego6. Kościół ten nosi jeszcze drugą nazwę za Murami, gdyż położony był poza murami grodu. Jest jedną z najstarszych świątyń w Poznaniu, ale jej poszczególne elementy pocho dzą z różnych wieków i stanowią wręcz modelowy przykład rozmaitych stylów. Nawa główna ma for Kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami tu rozpoczyna się Trakt Królewsko-Cesarski, fot. Łukasz Zandecki. mę romańską. W szczycie elewacji zachodniej, nad niewielką rozetą, umieszczone są cztery koliste wnęki symbolizujące krzyż maltański. Stojąca po północnej stronie dzwonnica wieża i rozciągająca się za nią kaplica, zostały wzniesione w gotyku świadczy o tym szpiczasty hełm wieży, wspierające naroża przypory i piękne sklepienia o kształcie gwiazdy, przykrywające wnętrze. Późnogotycki jest też ołtarz główny tzw. szafiasty, składający się z części środkowej, z wyobrażeniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Stanisławem biskupem i św. Janem Chrzcicielem7 (takie przedstawienie Maryi z towarzyszącymi jej świętymi nazywane jest świętą rozmową ) oraz dwóch bocznych skrzydeł, na których ukazano sceny z ich życia. Do południo wego boku świątyni dobudowano barokową kapli cę, w której chowano komandorów. Oddziela ją od nawy gotycka krata (jedna z najstarszych w Polsce). Najciekawszy jednak jest romański portal główny umieszczony w elewacji zachodniej. W XVIII wieku przez pomyłkę jedną z jego kolumn postawiono do góry nogami i tak została do dziś. Na portalu wi doczne są nacięcia to rycerze przed wyruszeniem na wojnę ostrzyli symbolicznie miecze na znak, że Tradycja przynależności do zakonu joannitów przetrwała do dziś w wielu szlacheckich rodach i stanowi tytuł honorowy. W Polsce do zakonu należy 160 osób, w tym Marcin Libicki z Poznania. Joannici prowadzą przy kościele św. Jana hospicjum, nawiązując do swych najlepszych tradycji. W czasie Emaus idą w uroczystym pochodzie okryci płaszczami. 5 Jezioro Maltańskie, czynne od 1957 r., ma jeden z najlepszych torów regatowych na świecie i wspaniałe tereny rekreacyjne, a także całoroczny tor saneczkowy i stok narciarski oraz plac zabaw dla dzieci. Można też zabytkową kolejką parkową, zwaną na cześć rycerzy maltańskich Maltanką, dojechać do Nowego Zoo. 6 B. Krzyślak, Z. Kurzawa, Kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami na poznańskiej Komandorii, Poznań 2011 (seria: Zabytki Poznania ). 7 Św. Jana Chrzciciela z krzyżem joannitów przedstawia także piękny witraż Marcina Czeskiego w kruchcie. 4 8

9 idą walczyć o wiarę chrześcijańską. Trakt prowadzi dalej przez Śródkę. Zachowała się wzmianka z 1231 roku, że osadzono tutaj domini kanów, a ponieważ zakon ten głosił kazania wy łącznie w miastach, można domniemywać, że tu lokowano najstarsze miasto w Wielkopolsce. Nazwa Śródka pochodzi od targów odbywanych w środę lub dlatego, że osada była położona po środku między Komandorią a grodem na Ostrowie Tumskim. Na rynku Śródeckim stoi gotycki kościół pw. św. Małgorzaty8. Teren dawnego cmentarza przykościelnego, czynnego do początków XIX wieku, otacza murowane ogrodzenie z bramą z 1786 roku jedyne takie zachowane w Poznaniu. Ostrołukowe portale prowadzą nas do mrocznego wnętrza, które zdobią gwiaździste sklepienia pokryte delikatną polichromią pięknie ostatnio odnowioną. Warto przyjrzeć się siedemnastowiecznemu obrazowi Madonny w towarzystwie śpiewających aniołów, któ re grają na różnych instrumentach. Kościół ten w połowie XVII wieku otrzymali filipini, którzy dobudowali do niego kaplicę od południa i bogato wyposażyli. Początkowo zamieszkali w drewnianym klasztorze naprzeciwko, który do piero wiek później przekształcili na rokokowy mu rowany budynek z kaplicą. W XIX wieku, po likwidacji zgromadzenia filipinów, oratorium zamie niono na sierociniec, który około 1900 roku rozbu dowano o wschodnie skrzydło idealnie nawiązujące wystrojem do rokokowego klasztoru. Przez ostatnie pół wieku klasztor niszczał i straszył swoim wyglą dem, ale ostatnio, dzięki dotacjom z Unii Europej skiej i pracom konserwatorskim prowadzonym w ramach Traktu Królewsko Cesarskiego9, przywró Ostrów Tumski, fot. Łukasz Zandecki. cono mu dawną świetność. Dziś znajduje się tu ka tedralna szkoła chóralna. Ulicą Filipińską, po wyboistych kocich łbach10 wę drujemy w kierunku najmniejszego miasteczka w Europie, jakim był Ostrówek, któremu prawa miejskie w 1444 roku nadał młody król Władysław Warneńczyk, zmierzający po śmierć w bitwie pod Warną. Od Śródki oddzielał Ostrówek strumień, którego śladem jest dzisiejsza ul. Św. Jacka. Mimo że w miasteczku było tylko kilkanaście drewnianych B. Krzyślak, Z. Kurzawa, Kościół św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu, Poznań 2009 (seria: Zabytki Poznania ). Projekt Adaptacja i renowacja zabytkowych obiektów na Trakcie Królewsko Cesarskim w Poznaniu służących rozwojowi, promocji i upowszechnianiu kultury zrealizowany przez Archidiecezję Poznańską. 10 W dawnym Poznaniu obowiązywała zasada, że jeżeli ktoś wjeżdżał do miasta wozem, musiał oprócz opłaty cła na rogatkach zostawić tam kamienie, które wykorzystywano przy brukowaniu ulic

10 i szachulcowych domów, miało ono swoje władze samorządowe. Dziś powstaje na prawym brzegu Cybiny Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, w którym dzieci i dorośli będą mogli poznawać już wkrótce w sposób nowoczesny i bar dzo atrakcyjny najstarszą historię Polski. Przez most biskupa Jordana idziemy na Ostrów Tum ski, czyli Wyspę Katedralną. Wiemy, że przeprawa mostowa istniała tu już w X wieku, ponieważ arche olodzy odkryli w pobliżu ślady drewnianych pali. Charakterystyczne łukowate przęsła obecnego mostu pochodzą ze starego mostu św. Rocha. W 2007 roku zostały przeciągnięte po torach ułożonych po obu stronach Cybiny, a następnie przeniesione za pomo cą dźwigu nad mostem Mieszka (nie można było ich przesunąć pod spodem). Tę niezwykłą i skompliko waną operację oglądały tysiące poznaniaków. Dziś młode pary, zawierające ślub w katedrze, za wieszają na moście kłódki, a klucze do nich wrzu cają do Cybiny na znak wiecznej miłości. Ponieważ most jest wyłączony z ruchu drogowego można na nim opowiedzieć dzieciom o królu Władysławie Ja gielle, który przybywał często do Poznania, by mię dzy innymi sprawować tutaj sądy. Ponieważ pochodził z Litwy, niechętnie spędzał czas w za mkniętych pomieszczeniach, i sądy, zamiast w ratu szu czy na zamku, wolał odprawiać na placach i mostach. Przychodzili do niego mieszkańcy Pozna nia i okolic, a on rozsądzał sprawy, siedząc na ja kimś krześle czy prostym zydlu11. Dzięki najnowszym odkryciom archeologicznym wiemy, że na Ostrowie Tumskim powstała w drugiej połowie X wieku najpotężniejsza w państwie wcze snopiastowskim warownia składająca się z grodu i trzech podgrodzi. Każda z tych części otoczona by ła wysokimi wałami zbudowanymi z ziemi, kamieni i drewna. Do ich budowy w okolicznych lasach w promieniu 15 km wycięto wszystkie dęby. Po okorowaniu zmontowano z nich wielkie skrzynie, które wypełniono kamieniami, i obsypano ziemią. Ponieważ podłoże było grząskie (wyspa powstała przecież z piachu nanoszonego przez wody Warty), położono pod skrzyniami maty uplecione z łozo wych witek. Żeby skrzynie się nie rozsuwały, zosta wiano odpowiednio przycięte konary drzew, które działały jak haki. Jeżeli uświadomimy sobie, że nie było wtedy takich narzędzi jak dzisiaj, ani transpor tu i dróg, to zrozumiemy, jak ogromną pracę wy konali ówcześni poddani księcia. Właśnie kończy się budowa rezerwatu archeologicznego, w którym będziemy mogli zobaczyć, jak skonstruowane były piastowskie umocnienia. Najważniejszy był oczywiście gród z siedzibą władcy usytuowaną w miejscu, gdzie dziś stoi gotycki ko ściół pw. Najświętszej Panny Marii in Summo (czyli na grodzie). Tu w zamku w typie palatium, wznie sionym z granitowych głazów na wzór zachodnich cesarskich rezydencji, mieszkał Mieszko I wraz z ro dziną. Gdy ten pogański władca poślubił w 965 ro ku przybyłą z Czech chrześcijańską księżniczkę Dobrawę, zbudował dla niej kaplicę, by mogła uczestniczyć we mszy wraz ze swoim dworem12. Rok później Mieszko wraz ze swoją drużyną przyjął chrzest i wprowadził swe państwo w krąg kulturo wy Europy chrześcijańskiej. Ściany i podłogi palatium pokrywał czysty gips, a ściany kaplicy złociste płytki. Zapewne zdobiło ją też przedstawienie patronki świątyni Matki Bo skiej13, ponieważ odkryto błękitny barwnik z lapis lazulit, który był cenniejszy niż złoto, ponieważ trze ba go było sprowadzać z daleka. Nie można wyklu czyć, że właśnie w tej niewielkiej kaplicy pochowana została Dąbrówka i przybyły z nią z Czech, Jordan, który został pierwszym polskim biskupem. Mieszko, na przylegającym od wschodu podgro dziu, kazał zbudować z kamienia kościół, który w 1000 roku otrzymał status katedry. Wcześniej wybudowano baptysterium czyli miejsce do przyj mowania chrztu. Dziś w podziemiach katedry mo żemy oglądać pozostałości misy chrzcielnej, nad którą umieszczony był dach wsparty na drewnia nych słupach. Dorośli poddani księcia wchodzili do basenu z wodą, w którym się cali zanurzali. Tu za pewne został ochrzczony malutki Bolesław, który otrzyma przydomek Chrobry (Mężny). Wokół ko ścioła wznosiły się drewniane domy, w których Dzieci same mogą odegrać taki sąd na moście. Kaplicę tę odkryli w 2009 r. archeolodzy, a szukali jej przez ponad pół wieku. 13 Maryja była ukazywana w niebieskim płaszczu, do którego namalowania używano barwnika z lapis lazulit

11 mieszkała drużyna księcia. Na północ od podgrodzia, przy obecnej ulicy Posa dzego, odkryto następny wał. Nie wiadomo, co mieściło się na terenie, który otaczał. Być może mieszkały tam rodziny rycerzy lub pracowali rze mieślnicy obsługujący książęcy dwór. Na południe od palatium, na Zagórzu (za wyniesie niem?), położona była osada targowa skupiona wokół kościoła św. Mikołaja, który rozebrano w po czątku XIX wieku. Czwarty wał otaczał osadę mniej więcej tak, jak biegnie dzisiejsza ulica Wieżowa. Jej nazwa pochodzi od wieży kościoła św. Mikołaja, który był patronem kupców i rybaków, licznie za mieszkujących Zagórze. W marcu 1000 roku Bolesław Chrobry podejmował wspaniale cesarza niemieckiego i rzymskiego Ottona III, który przybył z pielgrzymką do Polski, by odwiedzić w Gnieźnie grób swego nauczyciela św. Wojciecha, zamordowanego ledwie trzy lata wcześniej przez pogańskich Prusów. Ten młody bo zaledwie dwu dziestoletni władca miał wizję zjednoczonej Europy, która zrealizowana została dopiero dziś, gdy minęło dziesięć wieków. Orszak cesarski mimo zimy poru szał się nadspodziewanie szybko. Książę Bolesław wraz ze swoją drużyną towarzyszył Ottonowi od granicy swego rozległego państwa, pokazując mu potężne grody i podejmując wspaniale w palatiach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu i na Ostrowie Lednickim, skąd Otto ruszył pieszo do grobu świę tego Męczennika w Gnieźnie. Później w czasie uczty włożył Chrobremu swój diadem na głowę i podarował włócznię św. Maurycego, w ten sym boliczny sposób uznając piastowskiego księcia za równego innym władcom europejskim. Bolesław obdarzył wszystkich gości cennymi darami, które 14 Poznań: przewodnik po zadziwiły kronikarzy, podobnie jak wspaniałe stroje jego rycerzy i dworzan. Niestety Otto III nie zreali zował swej wizji, gdyż zmarł dwa lata później, a Bolesław Chrobry został koronowany na pierw szego króla Polski dopiero w 1025 roku, krótko przed swoją śmiercią. Obecna katedra w Poznaniu powstawała przez kil kaset lat14. Najstarsza jest ściana wieży południowo zachodniej, zbudowana z granitowych bloków. W podziemiach możemy też zobaczyć fundamenty i filary z piaskowca, które zdobiły przedromańską świątynię. Ceglane ściany pochodzą z wieków póź niejszych. Była wielokrotnie niszczona przez pożary, powodzie i wojny. Obecny kształt jest wynikiem prac regotyzacyjnych podjętych przy odbudowie straszli wie zniszczonej w czasie walk w styczniu i lutym 1945 roku świątyni. Dziś nieco surowe wnętrze katedry barwią refleksy światła wpadającego przez kolorowe witraże. Niegdyś ściany i sklepienia trzech naw i prezbiterium zdobiły barwne polichromie. Wiemy, że pierwszy kościół ka tedralny miał potężną wieżę od zachodu. Nad wej ściem głównym umieszczona była empora (balkon) otwierająca się arkadami do wnętrza. Na emporze siedział w czasie mszy książę wraz z rodziną. W naj ważniejszym miejscu świątyni na jej środku przed ołtarzem chowano władców. Tu spoczęli kolejni Piastowie, których imiona widnieją dziś na posadzce. Za ich dusze co roku na początku listopada odpra wiana jest uroczysta msza. W tym miejscu znajduje się też brązowa płyta upamiętniająca biskupa Jordana. Na prawo od wejścia głównego, w dawnej Kaplicy Królewskiej (dziś św. Stanisława), zwraca uwagę monumentalne epitafium poświęcone ostatnim wielkopolskim władcom z rodu Piastów. Z lewej stoi zabytkach i historii, red. J. Pazder, Poznań

12 książę Przemysł I, który lokował Poznań na lewym brzegu Warty, nad jego głową znajduje się symbo liczna brama miasta otoczonego murami. Pośrodku ukazany jest jego syn Przemysł II, z potężnym mie czem w dłoni i insygniami władzy królewskiej koro ną i jabłkiem. Nad nim orzeł w koronie, który stał się godłem Polski. Przemysł II, po ponad 150 latach roz bicia dzielnicowego, w czerwcu 1295 roku korono wał się na króla Polski. I choć został skrytobójczo zamordowany w lutym następnego roku, to idea odrodzonego państwa przetrwała. Obok króla stoi jego druga ukochana żona Ryksa15, która była córką króla Szwecji i królewny duńskiej; jej zamorskie po chodzenie przypomina umieszczony nad nią okręt. Hołd królowi oddają klęczący u jego stóp rycerz i chłop symbolizujący ówczesne społeczeństwo. Epi tafium ufundowano w 700 lecie koronacji Przemy sła II, a umieszczono je właśnie w tej kaplicy, gdyż to on ją zbudował w 1293 roku, tu pochował Ryksę i zapisał w testamencie, że chce spocząć u jej boku po swej śmierci. Życzenia tego nie wykonano, gdyż pochowano go w grobie przodków po środku kate dry, natomiast wiemy, że w kaplicy znajdowały się dwa wizerunki (posągi?), które przedstawiały Prze mysła II i Ryksę. Niestety, zostały zniszczone w 1371 roku, gdy piorun trafił w wieżę i ta runęła do środ ka. Jedyna córka tej pary Ryksa Elżbieta, zwana Re iczką16, była dwukrotnie koronowana na królową Polski i Czech jako żona króla Wacława II Czeskiego, a potem jego następcy. Była jedną z najpiękniej szych i najmądrzejszych kobiet w Europie, ufundo wała liczne kościoły i klasztory w Czechach i na Morawach, które wspaniale ozdobiła i wyposażyła. Nigdy do Polski nie wróciła, ale umierając, zapisała w testamencie czterdzieści grzywien srebra przezna czonych na odprawianie nabożeństw za dusze ro dziców w każdą rocznicę ich śmierci i palenie światła na ich grobie. W XIV wieku król Kazimierz Wielki, z powodów ide ologicznych, przeniósł ciało Przemysła II do kaplicy, a po środku katedry wystawił wspaniały nagrobek swemu pra przodkowki, pierwszemu koronowane mu polskiemu władcy, Bolesławowi Chrobremu. Wiemy jak wyglądał17, bo zachował się jego opis i rysunek, aczkolwiek sam nagrobek został w XVIII wieku zniszczony. Ocalałe fragmenty rzeźby, przed stawiające Chrystusa Króla, w XIX wieku wmonto wano w nowy, marmurowy sarkofag w Złotej Kaplicy, w którym umieszczono kości Mieszka I i Bo lesława Chrobrego. Nad sarkofagiem znajduje się obraz przedstawiający Bolesława Chrobrego i Ottona III, jak klęczą u grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Cesarz jest ubrany w długą białą szatę, a Chrobry ma na ramionach purpurowy królewski płaszcz. Na grobowcu Świętego widnieje biały orzeł na czerwonej tarczy. Po drugiej stronie kaplicy stoją, naturalnej wielkości, dwa piękne spiżowe posągi Mieszka I i jego syna Bolesława. Nad nimi umieszczony jest obraz Mieszko kruszy bałwany (niszczy pogańskie posągi), na którym księciu towarzyszy Dąbrówka na koniu. Wspaniałą mozaikową posadzkę zdobią imiona pierwszych władców. Na sklepieniu przedstawieni są polscy święci i herby. W XIX wieku, kiedy Polska była pod zaborami, kaplica ta, nazywana od pokry wających ją dekoracji Złotą Kaplicą, powstała ku pokrzepieniu serc. Nie mniej piękna jest Kaplica Górków, w której wzrok przyciąga wspaniały renesansowy nagrobek z jasnego piaskowca. Kontrastują z nim, zajmujące środkową część monumentu, wyrzeźbione w ciem noczerwonym marmurze, postaci starosty general nego wielkopolskiego Andrzeja Górki, i jego żony Barbary z Kurozwęk. On ukazany jest w rycerskiej zbroi, ona ubrana w wykwintną plisowaną suknię ozdobioną złotym haftem. Oboje jakby byli pogrą żeni w śnie tak przedstawiano zmarłych w odro dzeniu. Poniżej, na cokole pokazano ich klęczące dzieci. Z lewej strony małego synka, który zmarł w dzieciństwie, i trzech dorosłych synów w zbro jach: Łukasza, Andrzeja i Stanisława Górków. Każdy z nich osiągnął najwyższe dostojeństwa, lecz po nieważ zmarli bezdzietnie, na nich skończył się po tężny ród Górków. Z prawej klęczą dwie córki, Katarzyna i Barbara, które poślubiły najbogatszych ludzi w Polsce. Warto spojrzeć na napis wyryty nad Pierwszą żoną Przemysła II była Ludgarda, o której zamordowanie oskarżano go bezpodstawnie. Reiczka urodziła się 1 września 1288 r. jest to pierwsza znana w Polsce dzienna data urodzin dziewczynki. 17 Jego wyobrażenie umieszczone jest po lewej stronie wejścia do Złotej Kaplicy

13 ich głowami to po łacinie reklamuje się twórca nagrobka Włoch Hieronim Canavesi, podając adres swojego warsztatu w Krakowie. Po bokach zmar łych, zamiast świętych patronów, ukazano ich przodków: Uriela i Łukasza Górków, którzy zostali biskupami. Dzięki konserwatorom nagrobek odzy skał kolory tam gdzie znaleziono ich ślad, między innymi na herbach i postaci Chrystusa, odtworzono pierwotną kolorystykę. Opuszczając katedrę, warto przyjrzeć się brązowym drzwiom wejściowym: klamki mają kształt ryb (sym bolizują Chrystusa), a na płycinach ukazane są sce ny z życia św. Piotra i św. Pawła, natomiast w narożnikach umieszczono głowy zapewne pro roków. Choć drzwi te wykonano po II wojnie świa towej, to nawiązują one do wspaniałych romańskich drzwi jakimi zdobiono kościoły kate dralne w średniowiecznej Europie18. Na placu przed katedrą sceny ślubu Mieszka I i Dą brówki oraz chrztu księcia ukazują reliefy na dwóch granitowych blokach. Na nich też przedstawiono drużynę książęcą, biskupa Jordana, a z drugiej stro ny wszystkich władców Polski. Niestety reliefy te są widoczne wyraźnie tylko przy odpowiednim oświe tleniu. Za to figury Mieszka, Dąbrówki, Bolesława Chrobrego i biskupa Jordana, zdobiące z zewnątrz Złotą Kaplicę, widać z daleka. Wędrujemy dalej przez Chwaliszewo, niegdyś odrębne miasto położone na wyspie oblanej wodami Warty. Wraz z Ostrówkiem w 1444 lokował je Władysław Warneńczyk. Były tu dwa kościoły, ratusz, kilka ulic i zabudowa, składająca się z parterowych drewnianych i szachulcowych domków z wystawkami na piętrze. Liczne powodzie zalewały miasteczko niemal co roku. Dziś Chwaliszewo nie jest już wyspą, gdyż pierwotne koryto Warty zasypano i przeniesiono w obecne miej sce w 1970 roku. Pamiątką po dawnym moście jest stojąca niegdyś na jego skraju figura Złotego Chry stusa, która według legendy przypłynęła Wartą z Częstochowy w czasie największej powodzi, jaka miała miejsce w 1736 roku; a także nazwa Między moście. Ostatnio zdobi je namalowana przez dzieci panorama starego Chwaliszewa, a na wiosnę zakwit ną niebieskie kwiaty, które posadzono jesienią 2011 roku, by przypominały o płynącej tu niegdyś Warcie. Ślady po jednej z czterech potężnych głównych bram miasta, zwanej Bramą Wielką, możemy zoba czyć w posadzce ulicy (czerwone płytki) tuż za ulicą Garbary. Ulicą Wielką (zwaną też dawniej Szeroką) zmierzały wszystkie uroczyste orszaki udające się na Rynek lub na zamek królewski, w którym w czasie nieobecności króla urzędowali starostowie. Na Rynku króluje symbol władzy samorządowej wspaniały ratusz. Choć potocznie uważa się go za w całości renesansowe dzieło Jana Baptysty Quadro, to jednak w zasadniczym zrębie jest on średnio wieczny gotycka jest wieża i piwnice, które nie gdyś wystawały ponad poziom rynkowego bruku19. W podziemiach wieży mieściło się więzienie czynne do XVIII wieku, stąd powiedzenie skazać na wie żę. Jedzenie skazańcowi opuszczano na linie. Mistrz z Lugano obudował wieżę oryginalnymi loggia mi, po których bokach umieścił schody20. Nimi to wę drowali w uroczystym pochodzie panowie rajcy z burmistrzem na czele pojawiając się widzom w kolej nych arkadach loggii by wejść do sali obrad na piętrze przez umieszczone po środku elewacji ozdobne drzwi. Natomiast hełm na wieży i orzeł pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Nie zdajemy sobie sprawy, że są one symbolem zjednoczonej przy królu Stanisławie Auguście Poniatowskim elity wielkopolskiej złożonej ze szlachty i mieszczaństwa skupionych przy staroście W gnieźnieńskiej katedrze możemy zobaczyć takie wspaniałe dwunastowieczne drzwi ukazujące sceny z życia św. Wojciecha. Poziom ulic i Rynku podniósł się poprzez wieki o 3 5 m, zatem obecne piwnice stanowiły niegdyś parter. 20. Wewnętrzne schody, którymi obecnie dostajemy się na kolejne piętra ratusza, wbudowano w gotycką wieżę dopiero w XX wieku

14 generalnym Kazimierzu Raczyńskim (właścicielu pięk nego pałacu w Rogalinie). Orzeł, choć z dołu wygląda niepozornie, ma aż dwa i pół metra rozpiętości skrzy deł, oczy z kryształu górskiego, a łapy i dziób złoco ny. Pod zegarem widnieje złoty monogram ostatniego króla Polski (Stanislaus Augustus Rex). Na elewacji ratusza przedstawiono postacie polskich władców. Po bokach loggi znajdują się wizerunki Piastów, od dołu stoją parami ojcowie i synowie: Mieszko I i Bolesław Chrobry, Przemysł I i Przemysł II, Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki. Jagiellonów przedstawiono powyżej, na ścianie attyki. Są to od lewej: Jadwiga Andegaweńska (prawnuczka Włady sława Łokietka), jej mąż Litwin Władysław Jagiełło i jego synowie z czwartego małżeństwa: Władysław Warneńczyk i Kazimierz Jagiellończyk, oraz wnuko wie Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk i Zyg munt Stary, a także prawnuk Zygmunt August, który był ostatnim z dynastii Jagiellonów. Jedyny w Polsce posąg króla Stasia, jak pieszczo tliwie zwano Stanisława Augusta Poniatowskiego, znajduje się na pierwszym piętrze w dawnej Sali Są dowej. Nad nim, na sklepieniu, w XVIII wieku na malowano wyobrażenia Przemysła I i jego brata Bolesława Pobożnego, którzy lokowali Poznań w 1253 roku. Naprzeciwko usytuowane jest naj piękniejsze wnętrze w ratuszu Wielka Sień, zwa na Salą Odrodzenia. Oprócz umieszczonych na sklepieniu mitologicznych przedstawień znajdują się tam herby Poznania, Polski i Litwy, króla Zygmunta Starego i jego żony Bony Sforzy (wąż), ich syna Zygmunta Augusta i jego żony Habsburżanki. Moż na też zobaczyć gmerk samego Quadro i datę 1555 oznaczającą przebudowę ratusza. Przed ratuszem wznosi się pręgierz z figurą kata w zwieńczeniu, przy którym karę chłosty wymierzano za mniejsze przestępstwa, między innymi gdy mieszczki nosiły zbyt bogate stroje należne tylko szlachciankom. Stary Rynek aż do II wojny światowej pełnił funkcję targową. Kupowano i sprzedawano różne produkty z kramów, ale i z wozów konnych. Do dziś o targowej funkcji rynku przypominają ma lownicze domki budnicze, w których podcieniach 14 Fragment Starego Rynku w Poznaniu, fot. Łukasz Zandecki. można kupić liczne pamiątki, i nazwa Różany Targ, odnosząca się do miejsca, gdzie w 1. połowie XX wieku przekupki handlowały kwiatami. W pobliżu ratusza stoi renesansowa waga (odbu dowana po 1945 roku), w której w czasie targów ważono towary, a obok niej odwach, czyli dawna wartownia. Attykę tej pięknej budowli zdobią herby króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, miasta i Kazimierza Raczyńskiego, który odwach ufundo wał w obecnej postaci. Niestety zburzono sukienni ce i kramy bogate, stojące niegdyś po środku rynku, podobnie jak zachowane do dziś krakowskie Su kiennice (obecnie są tu pawilony Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego i Galerii Miejskiej Arse nał ). Pomiędzy nimi przechadzali się kupujący, oglądając towary przywożone nierzadko z dalekich krajów. Po wschodniej stronie stały jatki mięsne i chlebowe, gdzie gospodynie mogły zakupić pro dukty pochodzące z okolicznych wsi. Podobnie płody rolne ze swojego majątku w Paw łowicach sprowadzał do Poznania najbogatszy w końcu XVIII wieku Wielkopolanin hrabia Mak symilian Mielżyński. Sprzedawał je na parterze swego pałacu, który wystawił naprzeciw ratusza, na narożniku ulicy Wronieckiej i Starego Rynku. Sam zajmował paradne piętro, a resztę dużego bu dynku przeznaczył na mieszkania pod wynajem. Był

15 to zatem pierwszy dom czynszowy w Wielkopolsce. Dziś pałac, zaniedbany i opuszczony, z odpadają cym tynkiem, czeka na renowację. W pałacu Mielżyńskich zamieszkali, owacyjnie wita ni, dowódca Legionów utworzonych we Włoszech generał Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki, autor naszego hymnu narodowego. Gdy przyjechali w li stopadzie 1806 roku do stolicy Wielkopolski z posel stwem od Napoleona, rodacy wyprzęgli konie z ich powozu i sami zaciągnęli go na Rynek. Wkrótce na ich apel kilka tysięcy Wielkopolan utworzyło oddziały gotowe walczyć o utraconą niepodległość u boku francuskiego cesarza. Wcześniej błyskawicznie roz broili Prusaków, którzy okupowali tę część Rzeczpo spolitej od 1793 roku. Nie pamiętamy o tym, ale było to pierwsze udane polskie powstanie. Drugim stanie się prawie sto lat później powstanie wielko polskie, którego pamięci poświęcone jest Muzeum Powstania Wielkopolskiego w odwachu. Naprzeciw odwachu wznosi się barokowo klasycy styczny pałac Działyńskich. Zbudowany na trzech działkach, jako jedyna rezydencja w Poznaniu posia dał z tyłu ogród. Jego attykę wieńczy rzeźba pelika na, który symbolizuje gotowość do poświęceń i miłość ojczyzny, a poniżej pochód ofiarny i trium falny, które miały symbolizować wskrzeszenie Rzecz pospolitej. Do barokowej dekoracji elewacji, na którą składały się: potężny herb i panoplia (wyobrażenie krzyżujących się sztandarów i elementów uzbroje nia), kazał je dodać w czasach Księstwa Warszaw skiego, ówczesny właściciel pałacu, hrabia Ksawery Działyński. W pałacu goszczono królów i cesarza Na poleona, a w jego pięknych wnętrzach przez XIX i XX wiek odbywały się (i nadal odbywają) spotkania literackie, historyczne i patriotyczne. Dziś pałac Dzia łyńskich jest siedzibą Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, która posiada w swoich znakomi tych zbiorach wiele interesujących obrazów i rycin 15 Zachodnia pierzeja Starego Rynku z pałacem Działyńskich, fot. Piotr Skórnicki. ukazujących polskich królów. Warto pojechać do Kórnika by zwiedzić zamek i wspaniałe arboretum, zwłaszcza w maju, gdy kwitną przepiękne magnolie. Dla dzieci, ale i dla dorosłych, największą atrakcję na Starym Rynku stanowią koziołki, zwane w XVI wie ku urządzeniem błazeńskim, trykające się na ra tuszowej wieży o godzinie dwunastej. Koziołki możemy zobaczyć także namalowane na Kamienicy Krawców w zachodniej pierzei Starego Rynku i przy ulicy Zamkowej na kamienicy narożnej należącej niegdyś do Jana Baptysty Quadro. Dziś architekta upamiętnia figurka, którą ufundował przedwojenny prezydent miasta, niezwykle zasłużony Cyryl Rataj ski. Odnowioną niedawno elewację kamienicy zdo bią sgraffita przedstawiające rozmaite sceny, między innymi samego Quadro przybywającego na koniu do miasta. Wydatny wykusz wspiera się na rogatych kozich głowach. Najsympatyczniejsze koziołki znaj dują się na placu Kolegiackim. Można na nie usiąść bez obawy zrobienia im krzywdy są ze spiżu. Plac Kolegiacki nazywano Nowym Rynkiem, gdyż po rozebraniu w 1800 roku stojącej tu zrujnowanej ko legiaty Marii Magdaleny (niegdyś wspaniałej poznań skiej fary), odbywały się na nim targi. Południową

16 pierzeję placu zamykają piękne barokowe budynki kolegium Jezuitów (obecnie Urząd Miasta). Na dzie dziniec wjeżdżano niegdyś przez potężną wieżę dzwonnicę, stojącą na osi ulicy Klasztornej. Na osi sąsiedniej ulicy Świętosławskiej, prowadzącej od Starego Rynku, stoi najpiękniejsza świątynia Pozna nia, monumentalny kościół Jezuitów, z potężnymi szesnastoma kolumnami we wnętrzu i wspaniałymi polichromiami Karola Dankwarta na sklepieniach. Choć kościół ten budowano prawie sto lat, za chwyca swoim wyposażeniem i rzymskim wystro jem. Ze starej fary, której funkcje kościół jezuitów przejął w początku XIX wieku, zachowała się m.in. średniowieczna figura Pana Jezusa Ubiczowanego, a także model ukazujący, jak wyglądała ta najwięk sza niegdyś świątynia Poznania, wspaniale przez mieszczan wyposażona. Jej potężna wieża górowa ła nad miastem, stając się, obok wieży zamkowej i ratuszowej, jego widocznym z daleka znakiem rozpoznawczym. Dziś jedynym śladem po tym pięknym kościele jest trójkątny plac, w części zajęty przez parking. Gdy zlikwidowano zakon jezuitów i zamknięto ko legium, budynki przejęto na szkołę wojewódzką, a po utracie niepodległości w 1793 roku umiesz czono tu pruskie urzędy. W 1806, 1807 i 1812 ro ku budowlę tę nazywano zamkiem poznańskim, gdyż zamieszkał tu na krótko cesarz Napoleon. Najdłużej, bo aż trzy tygodnie, Bonaparte przeby wał w Poznaniu w listopadzie i grudniu 1806 roku. Jak napisał ówczesny kronikarz tu było centrum europejskiego świata, gdyż tu Bonaparte podej mował delegacje, przyjmował hołdy, planował dal sze kampanie, ale i słuchał muzyki, gdyż woził ze sobą niewielką orkiestrę i wydawał bale dla miej scowej szlachty. Mimo jesiennej szarugi cesarz nie mal codziennie wyjeżdżał konno, by zwiedzić okolice Poznania (jako dobry strateg szukał odpo wiedniego miejsca do bitwy z Rosjanami), towarzy szyła mu niewielka eskorta złożona z francuskich szaserów i młodych polskich ułanów. Był w Mora sku, Umultowie, Owińskach, Swarzędzu, odwiedził też piękny barokowy pałac w Konarzewie, gdyż chciał zobaczyć prawdziwy polski dwór. O jego skromności świadczy anegdota: przy ulicy 16 Plac Kolegiacki spiżowe koziołki i dawne kolegium jezuickie, fot. Łukasz Zandecki. Wielkiej, w lipcu 1807 roku, na przybywającego po wielkim zwycięstwie nad Rosjanami Napoleona oczekiwały tłumy poznaniaków. Dziewczęta trzy mały naręcza kwiatów. Gdy zobaczyły paradną ka rocę, zaczęły je rzucać pod jej koła, myśląc, że jest to powóz cesarski. Ale okazało się, że karocą jechał kucharz Napoleona, a on sam, ubrany w skromny mundur, jechał konno z tyłu orszaku. Wielcy ludzie nie potrzebują dodatkowych dekoracji. Zmierzając ulicą Wielką ku ratuszowi, można skręcić w ulicę Szewską. Tutaj dominikanie osiedli w 1244 roku, co zapoczątkowało proces przenoszenia się mieszkańców z prawego na lewy brzeg Warty. Za konnicy wznieśli klasztor i kościół (obecnie należący do jezuitów), który szczególną opieką otoczył książę Przemysł I. Przypuszcza się, że chciał go przeznaczyć na rodową nekropolię, dlatego, niezgodnie z regułą dominikańską, kościół został bogato przyozdobio ny. Zwraca uwagę piękny wczesnogotycki portal główny, zamurowany w baroku i odkryty w 1923 roku. W ratuszu przechowywane są rzeźbione zworniki (pochodzące z kościoła dominikanów), przedstawiające głowę anioła i głowę młodego mężczyzny o której sądzi się, że przedstawia księcia. Przemysł I znany był z pobożności. Zmarł w wieku zaledwie 36 lat. Być może do jego przedwczesnego zgonu przyczyniło się umartwianie polegające na tym, że przez cztery lata przed śmiercią się nie mył. Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale w wiekach średnich był to często stosowany rodzaj pokuty.

17 Na zachód od zespołu dominikańskiego rozciągała się dzielnica żydowska, która wyłączona była spod władzy burmistrza i samorządu miejskiego, gdyż Żydzi podlegali wyłącznie królowi lub jego przed stawicielowi, którym był starosta urzędujący na zamku wznoszącym się wysoko nad miastem. Dziś zamek Przemysła jest odbudowywany i znowu jego sylweta dominuje nad miejską zabudową. Mury królewskiego zamku i potężna wieża stano wiły dodatkowe wzmocnienie miejskich fortyfikacji, otaczających miasto dwoma pierścieniami i uzupeł nionymi fosą. Co kilkanaście metrów umieszczone były baszty, których w Poznaniu było trzydzieści trzy. Za każdą odpowiadał inny cech, w jednej zaś (przy ówczesnej ulicy Butelskiej, obecnie Woźnej) mieszkał kat, który oprócz ścinania przestępców, zajmował się usługami medycznymi między innymi wyrywał zęby i leczył inne dolegliwości. Dziś zachował się tylko północny fragment miejskich fortyfikacji, w tym baszta Katarzynek21 i, zrekon struowana ostatnio, baszta Strażacka na zapleczu straży pożarnej przy ulicy Masztalarskiej. Czynny od niedawna nowy szlak turystyczny prowadzi nas wzdłuż murów do półkolistej baszty, którą odkryto po rozebraniu zburzonej w 1945 roku kamienicy. Jest ona dowodem na to, jak budowa fortyfikacji przystosowała się do rozwoju uzbrojenia. Z chwilą gdy powszechnie zaczęto używać broni palnej kwa dratowe, baszty stały się bezużyteczne, gdyż ich na roża łatwo niszczyły armatnie pociski. Zaczęto wtedy budować baszty owalne, gdyż od obłych ścian poci ski się odbijały. Obrońcy poruszali się po drewnia nym pomoście umieszczonym poniżej wąskich, szczelinowych otworów, z których strzelali do ata kujących, sami chronieni od góry daszkami. Śladem po tym pomoście jest widoczny wyraźnie od we wnątrz ustęp muru. 21 W pobliżu baszty rozciąga się plac Wielkopolski, pod którym przepływa pod ziemią strumień Wierz bak zasilający niegdyś miejską fosę. Do połowy XIX wieku połowa tego placu zajęta była przez staw, nad którym niegdyś pracował Królewski Młyn zasi lany wodami Wierzbaku. Poza murami miasta, pomiędzy ulicami Żydowską i Wroniecką, w początkach XX wieku wzniesiono budynek Nowej Synagogi, którą Niemcy w czasie okupacji przebudowali na pływalnię. Stanęła ona w tym miejscu po rozebraniu starych obwarowań miejskich, na północ od dzielnicy żydowskiej. Tu warto wspomnieć, że już w średniowieczu, a przede wszystkim w okresie nowożytnym, dzielnica ta była niezwykle gęsto zabudowana. Przy wąskich ulicz kach stały trzy, cztero, a nawet pięciopiętrowe, drewniane domy zamieszkałe przez liczne rodziny. Nie dziwi, że domy te często płonęły, a płomienie przerzucały się z łatwością na inne części miasta. Większość budynków, poza stojącymi przy i w po bliżu Rynku, zbudowana była także z drewna lub szachulca. Dzisiejszy wygląd dawnej dzielnicy ży dowskiej jest skutkiem ogromnego pożaru z 1803 roku, po którym pruscy urbaniści kazali zburzyć resztę ocalałych budynków i wytyczyli nowe, szero kie ulice, przy których wolno było wznosić tylko murowane domy. Na wyniesieniu, na zachód od Starego Miasta, ci sa mi pruscy urbaniści wytyczyli w końcu XVIII wieku Nowe Miasto. Oddzielała je od starego lokacyjnego Poznania szeroka aleja, dziś zwana aleją Marcin kowskiego. Oprócz wspaniałych klombów i pirami dalnych dębów, zdobi ją kilka pomników. Jeden z nich to fontanna, którą ufundował w 1909 roku Gustav Kronthal, niezwykle zasłużony dla Po znania żydowski kupiec. Na delfinach siedzą putta, którym przyglądają się, siedzące po bokach owalne Nazwa baszty pochodzi od dominikanek, które od ich patronki św. Katarzyny, nazywano potocznie Katarzynkami. 17

18 go basenu, dwie żaby. Na osi fontanny stoi, wyko nana przez wybitnego twórcę czeskiego Davida Čer nego, metalowa figura Golema. Artysta przedstawił go w ruchu, zwielokrotniając jego postać. Golem upamiętnia fakt, że w Poznaniu urodził się w XVI wieku słynny rabin Judah Loew ben Becalel (zm. 1609), kabalista, alchemik i astronom, który prze niósł się do Pragi, gdzie według legendy stworzył gli nianego kolosa Golema mającego ochronić Żydów przed prześladowaniami. Alejami podążamy do ulicy 27 Grudnia, mijając po drodze studzienkę, którą wieńczy posąg Higiei (bogi ni zdrowia) z twarzą Konstancji Raczyńskiej22, żony niezwykle zasłużonego dla Wielkopolski hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Konstancja Higieja siedzi przed ufundowaną przez męża Biblioteką Raczyń skich. Nad studzienką znajduje się medalion poświę cony lekarzowi Vincentemu Priessnitzowi (od niego pochodzi nazwa prysznic), który leczył, stosując wo dę, o czym przypomina napis w języku greckim i pol skim Nic lepszego nad wodę. Z wmurowanej poniżej medalionu głowy lwa ciekła woda do kamiennego zbiornika. Studnia ta była jedną z czterech, które hrabia Edward ufundował w pierwszej połowie XIX wieku dla poznaniaków. Wodę do nich doprowadza no drewnianymi rurami ze Wzgórz Winiarskich. Przy biegnącej ze Starego Rynku ulicy Paderewskiego (przebitej dopiero w 1836 roku) stoi wzniesiony wte dy przez Polaków Bazar. Miał służyć do walki ekono micznej z pruskim zaborcą, udostępniając na korzystnych warunkach pomieszczenia w parterze na sklepy dla polskich kupców. Na wyższych kondy gnacjach znajdowały się pomieszczenia hotelowe. W dużej sali na parterze odbywały się wykłady i zgromadzenia patriotyczne i bale. Bazar rozbudo wano na przełomie XIX/XX wieku dodając od strony alei neobarokowy budynek, w którym działał nowo czesny hotel. Z jego okien 27 grudnia 1918 roku przemawiał Ignacy Paderewski, co stało się bezpo średnim impulsem do wybuchu zwycięskiego Powsta nia Wielkopolskiego, dzięki któremu Wielkopolska została przyłączona do odradzającej się Rzeczpospoli tej. To pamiętne wydarzenie upamiętniają dwie tabli ce umocowane na elewacji Bazaru. Podążając na zachód ulicą 27 Grudnia, mijamy cha rakterystyczny Okrąglak (wybrany przez poznania ków ikoną Poznania) i zmierzamy ulicami Fredry i Kościuszki do Dzielnicy Zamkowej. Na początku XX wieku podjęto decyzje o zburzeniu murów wewnętrznych twierdzy (otaczającej Poznań od połowy XIX w.) i przekształceniu Poznania w miasto rezydencjonalne. Wybitny urbanista nie miecki Joseph Stübben, stojący na czele Królewskiej Komisji Rozbudowy Poznania, zaprojektował w miejsce fortyfikacji szerokie ulice, skwery i aleje, które zieloną wstęgą opasały miasto. Jego dzieło na zwano ringiem Stübbena. W przestrzeni ringu do 1910 roku wzniesiono reprezentacyjne budynki, Fragment dawnej Dzielnicy Zamkowej od strony ul. Fredry, fot. Piotr Skórnicki. tworzące Dzielnicę Zamkową. Najważniejszy był tu zamek królewski, zwany potocznie cesarskim, ostat nia monarsza rezydencja w Europie. Monumentalny gmach (projekt Franza Schwechtena) wybudowano na koszt państwa, cesarz Wilhelm II osobiście sfi nansował budowę kaplicy zamkowej. Stronę za chodnią budowli zajmowały prywatne apartamenty cesarza i jego rodziny. W wysokiej wieży zegarowej umieszczono dwukondygnacyjną kaplicę wzorowaną na Capella Palatina w Palermo. Po stronie wschod niej znajdowały się pomieszczenia reprezentacyjne, z których najbardziej wyeksponowana była Sala Tro nowa. Poszczególne części budowli i jej wyposażenie były cytatami z najwspanialszych dzieł sztuki romań Konstancja z Potockich Raczyńska kupiła od Joachima Lelewela jego ogromny księgozbiór i podarowała bibliotece. To ona roztropnie zarządzała majątkiem i dzięki niej jej mąż mógł finansować m.in. budowę biblioteki, studni i wodociągów i w znacznym stopniu budowę Złotej Kaplicy w katedrze

19 skiej w Europie z czasów Hohenstaufów. Tylko cesarz i jego rodzina mogli wchodzić przez wejście w wieży zegarowej, gdzie drzwi strzegły ka mienny lew i lwica (według legendy podobne do ce sarskiej pary, usunięte w 1940 r.). Wejście do zamku dla ogółu (dziś nie istnieje) prowadziło od strony obecnej ul. Kościuszki. Na dziedzińcu przy Ogrodzie Różanym (wchodzi się z tyłu zamku od ulicy Kościuszki lub od strony parku) stoi Fontanna Lwów, wzorowana na fontannie, któ rą w dalekiej Alhambrze w Hiszpanii, wznieśli dla siebie w VIII wieku Maurowie. Warto uważnie przyjrzeć się elewacjom zamku, na których ukazane są sceny bitew, płynące okręty, walczący konni i piesi rycerze, a także bohaterowie bajek: Jaś i Małgosia (od strony ulicy Kościuszki wspierają balkon) czy Czerwony Kapturek z wilkiem (od strony alei Niepodległości). Każdą arkadę nad oknami na I piętrze zdobi inna dekoracja, a na bal konie od strony ogrodu widzimy lwa i lwicę, które symbolizują cesarza i cesarzową. Na wieży, po bo kach tarcz zegarowych, stoją pary średniowiecznych rycerzy. Skrzydlaty smok (opiekuńcze bóstwo z ger mańskich mitów) pręży się na narożniku zamku od strony ulicy Kościuszki. Wśród winorośli przekrada się lew i lis z bajek Ezopa. Podobne dekoracje zdo bią też ściany niskiego budynku dawnej masztalarni. Wędrujemy dalej w kierunku Jeżyc, oglądając przy ulicy Roosevelta i Dąbrowskiego secesyjne kamieni ce, zbudowane w początku XX wieku, gdy tereny te przyłączono do miasta Poznania, i starsze sza chulcowe budynki wznoszone gdy Jeżyce były wsią. Z tego czasu pochodzą też nielicznie zachowane zagrody bamberskie. Na Jeżycach, w trakcie uroczystych procesji w Boże Ciało, możemy podziwiać bamberki, których głowy zdobią przepiękne wysokie korony kwiatowe. Kiedy bamberki w XIX wieku jechały na pielgrzymkę do Częstochowy, to nazywano je pruskimi królewna mi. Tu warto nadmienić, że oryginalne stroje z oko lic Bambergu są o wiele skromniejsze. Nasze poznańskie powstały dzięki zapożyczeniom ze stroju wielkopolskiego. Dowodem na to jest studzienka Bamberki na Starym Rynku. Została ufundowana w 1915 roku przez po znańskiego kupca winnego Leopolda Goldenringa, 19 Dawny zamek cesarski, fot. Maciej Kaczyński. a pozowała do niego pracująca w jego sklepie młoda dziewczyna, Józefa Gadymska z Winiar, ubrana w strój szamotulski. Bamberka ma na ramionach nosidła z konwiami używanymi w winiarstwie. Basen studzienki, do którego woda spływała dwoma stru mieniami, przeznaczony był na poidło dla koni, lecz korzystali z niego również ludzie. Były tam też dwa małe poidła dla psów. Dziś studzienka Bamberki na leży do najchętniej fotografowanych obiektów i pra wie zawsze jest oblegana przez dzieci. Wędrując ulicą Dąbrowskiego, docieramy do ulicy Kościelnej, która wytyczona została jeszcze w śre dniowieczu. Wzdłuż niej bowiem rozciągała się wieś Jeżyce, którą Poznań otrzymał wraz z innymi osada mi od księcia Przemysła I w chwili lokacji w 1253 ro ku. Na początku ulicy stoi, zbudowany w końcu XIX wieku, kościół pw. św. Floriana, z ogromną rozetą i figurą Chrystusa nad wejściem, ozdobiony we wnętrzu barwną polichromią. Niegdyś jego wieża była wyższa, gdyż wieńczył ją ostrosłupowy hełm, ale został zniszczony 1 września 1939 roku w czasie na lotu hitlerowskiego. Przy tej świątyni patronackiej bambrów i strażaków poznańskich kończymy wycieczkę Traktem Królew sko Cesarskim wiodącym od małego romańskiego kościoła św. Jana Jerozolimskiego do potężnej neo romańskiej świątyni św. Floriana. Symboliczny jest fakt, że obie budowle powstały dzięki przybyszom z obcych stron, którzy Poznań i Wielkopolskę wy brali na swoją ojczyznę i oddali jej wszystko co mieli najlepszego.

SPACERKIEM PO RADOMIU

SPACERKIEM PO RADOMIU zabytki historia kultura SPACERKIEM PO RADOMIU INFORMATOR TURYSTYCZNY Wydawca: Gmina Miasta Radomia Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Autor tekstu: Ewa Kutyła Zdjęcia: Remigiusz Kutyła, Ewa Kutyła,

Bardziej szczegółowo

facebook.com/pierwszastolicapolski

facebook.com/pierwszastolicapolski Spacerem po Gnieźnie Miasto Królów zaprasza Turysto - jak zapewne wiesz, jednym z największych bogactw naszego kraju jest jego wielowiekowa historia i kultura. Aby jak najobficiej zaczerpnąć z tych wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim O uroku malowniczego położenia Jeleniej Góry nie trzeba przekonywać chyba nikogo, kto choć raz zobaczył panoramę

Bardziej szczegółowo

GRUDZIĄDZ NA WEEKEND

GRUDZIĄDZ NA WEEKEND ZABYTKI HISTORIA KULTURA ROZRYWKA NOCLEGI GRUDZIĄDZ NA WEEKEND PRZEWODNIK O Grudziądzu >>> miasto na prawach powiatu >>> w województwie kujawsko-pomorskim >>> położone na Pomorzu Nadwiślańskim >>> w obrębie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Droga św. Jakuba SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA

Małopolska Droga św. Jakuba SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA Małopolska Droga św. Jakuba SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA Małopolska Droga św. Jakuba Apostoła SANDOMIERZ KRAKÓW PALCZOWICE PRZEWODNIK PIELGRZYMA WYDAWNICTWO «CZUWAJMY» Kraków 2010

Bardziej szczegółowo

Regina Madej-Janiszek. Mazowiecka Droga św. Jakuba

Regina Madej-Janiszek. Mazowiecka Droga św. Jakuba S t r o n a 1 S t r o n a 2 Regina Madej-Janiszek Mazowiecka Droga św. Jakuba Wstęp i zdjęcia Kamila Pasławska Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego S t

Bardziej szczegółowo

Spis treści WAŁBRZYCH I SEMESTR 2011/2012. Słowo wstępne 02. Konferencje UTW 03. Relacje z imprez 04

Spis treści WAŁBRZYCH I SEMESTR 2011/2012. Słowo wstępne 02. Konferencje UTW 03. Relacje z imprez 04 Spis treści Słowo wstępne 02 Konferencje UTW 03 Relacje z imprez 04 Wiadomości z wędrówek po szlakach turystycznych 06 Wiadomości z wycieczek krajoznawczych 19 Słuchacze o lekturach 40 Twórczość słuchaczy

Bardziej szczegółowo

okładka Szlaki Lublina

okładka Szlaki Lublina okładka Szlaki Lublina Szlaki Lublina w ramach projektu: Lublin i Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Polska. przewodnik

Kierunek Polska. przewodnik Kierunek Polska przewodnik Tomasz Ławecki Kazimierz Kunicki Liliana Olchowik-Adamowska Kierunek Polska przewodnik I II III Miejsce w środku Europy 8 Kronika Polski, czyli spacerkiem przez wieki 20 Sławni

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik warmińsko-mazurskie w w w.piek ny wschod.pl warmińsko-mazurskie Braniewo Frombork Węgorzewo Gołdap Stańczyki Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Święta Lipka Wilczy Szaniec

Bardziej szczegółowo

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz TEKSTY Waldemar Bojarun REDAKCJA Beata Leśniewska WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz Szczególne podziękowania dla Jerzego Dolinkiewicza za konsultację merytoryczną. FOTOGRAFIE I ILUSTRACJE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 4530 UCHWAŁA NR XLVIII/843/14 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego

Bardziej szczegółowo

Beskidzka Droga św. Jakuba

Beskidzka Droga św. Jakuba Beskidzka Droga św. Jakuba Część I: Stary Sącz Myślenice Przewodnik pielgrzyma Beskidzka Droga św. Jakuba (BDśJ) Część I:Stary Sącz Podegrodzie Limanowa Rozdziele- - Raciechowice Myślenice Przewodnik Pielgrzyma

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe kościoły Opola i Muzeum Diecezjalne

Zabytkowe kościoły Opola i Muzeum Diecezjalne OPOLE Piotr Paweł MANIURKA Zabytkowe kościoły Opola i Muzeum Diecezjalne Ślady pierwszych chrześcijan w Opolu sięgają X wieku. Według tradycji biskup Pragi Wojciech, idąc do Gniezna zatrzymał się w grodzie

Bardziej szczegółowo

Nr 1(14)2009 styczeń-luty

Nr 1(14)2009 styczeń-luty Archeologia Etnografia Historia Język Kulinaria Tradycja Zabytki ISSN 1898-6579 Czasopismo bezpłatne Nr 1(14)2009 styczeń-luty Podkarpackie muzea tekst Anna Garbacz Wirtualne oblicze muzeum Stalowowolskie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych Przewodnik dla osób niepełnosprawnych Miejski Szlak Turystyczny RYSZARD KOTLA SZCZECIN PRZEWODNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Miejski Szlak Turystyczny Autor tekstu: Ryszard Kotla Redakcja tekstu i aktualizacje:

Bardziej szczegółowo

OD MILESZEK NA SIKAWĘ

OD MILESZEK NA SIKAWĘ S P A C E R O W N I K OD MILESZEK NA SIKAWĘ CZWARTEK 9 PAŹDZIERNIKA 2008 r. CZĘŚĆ 2 TEKST: RYSZARD BONISŁAWSKI JOANNA PODOLSKA REDAKCJA: JOANNA PODOLSKA FOTOEDYTORZY: DARIUSZ KULESZA TOMASZ STAŃCZAK PROJEKT

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI

DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI Pismo metodyczne DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI 23/2012 1 Redakcja: Krystyna Pac-Marcinkowska, Anna Stodolna-Rybczyńska (redaktor naczelna). Współpraca: Antoni Chmielowiec Wydawca: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Cysterski Szlak Rowerowy

Cysterski Szlak Rowerowy 1 2 Cysterski Szlak Rowerowy Cysterski Szlak Rowerowy Murowana Goślina, 2008 Wydanie dofinansowane ze środków Powiatu Poznańskiego 3 Tekst: Andrzej Kaleniewicz Zdjęcia w przewodniku: Andrzej Kaleniewicz

Bardziej szczegółowo

Droga św. Jakuba Via Regia

Droga św. Jakuba Via Regia Jacek Marian Hołub Łukasz Mróz Droga św. Jakuba Via Regia PODKARPACKIE Przewodnik pielgrzyma i turysty Droga św. Jakuba VIA REGIA Podkarpackie Przewodnik pielgrzyma i turysty Tekst: Jacek Marian Hołub,

Bardziej szczegółowo

ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI.

ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI. ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI. Urzędów 2009 1 SPIS TREŚCI I Ciekawe miejsca... 4 1. Grodzisko w Leszczynie... 4 2. Wały Urzędowskie... 5 3. Rynek w Urzędowie... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Muzea. Powiat Brzeski

Muzea. Powiat Brzeski Muzea 1 Wprowadzenie Trzymacie Państwo w rękach folder powiatu brzeskiego. Mamy nadzieję, że wszystko to, co jest w nim zawarte nakłoni Państwa do odwiedzenia pięknego regionu, jakim jest Ziemia Brzeska.

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik świętokrzyskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik świętokrzyskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik świętokrzyskie w w w.piek ny wschod.pl świętokrzyskie Skarżysko-Kamienna Chęciny Jaskinia Raj Dąb Bartek Święty Krzyż Kielce Świętokrzyski Park Narodowy Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Herb Św. Jakub patron miasta Tradycja św. Jakuba dzisiaj Hymn Flaga Logo Ratusz Stary Ratusz Pomniki Olsztyna

Herb Św. Jakub patron miasta Tradycja św. Jakuba dzisiaj Hymn Flaga Logo Ratusz Stary Ratusz Pomniki Olsztyna 1 2 3 O D K R Y J GMINA OLSZTYN GMINA OLSZTYN GMINA O LS Z T Y N Symbole miasta 4 G M I N A 5 G M I N A Herb Św. Jakub patron miasta Tradycja św. Jakuba dzisiaj Hymn Flaga Logo Ratusz Stary Ratusz Pomniki

Bardziej szczegółowo

i n f o r m a t o r m i e j s k i h o t e l e p u b y, k i n a t e a t r y W Y D A W C A : W O R L D T R A D E C E N T E R P O Z N A Ń

i n f o r m a t o r m i e j s k i h o t e l e p u b y, k i n a t e a t r y W Y D A W C A : W O R L D T R A D E C E N T E R P O Z N A Ń nr 2/2008 i n f o r m a t o r m i e j s k i h o t e l e restauracje p u b y, k i n a t e a t r y W Y D A W C A : W O R L D T R A D E C E N T E R P O Z N A Ń s. 4 s. 8 s. 10 s. 12, 17, 19 Trzy dni Poznania

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe obiekty i atrakcyjne miejsca na terenie gminy

Zabytkowe obiekty i atrakcyjne miejsca na terenie gminy Gmina Jedlińsk Gmina Jedlińsk położona jest nad rzeką Radomką przy międzynarodowej trasie E-7 Warszawa Kraków, w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim. Graniczy z miastem Radom,

Bardziej szczegółowo

Łomża, 6 maja 2013 roku

Łomża, 6 maja 2013 roku Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska serdecznie dziękuje wszystkim osobom prywatnym i instytucjom, które przyczyniły się do opracowania i wydania przewodnika, a w szczególności: Panu

Bardziej szczegółowo

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta 1. Początki miasta W zalesionej, otoczonej łąkami i polami, a od strony Wieprza szeregiem stawów okolicy powstało w XVI wieku miasto. Było to prawie w połowie drogi z Lublina do Kocka, będącej wówczas

Bardziej szczegółowo

historia historia IŁAWA

historia historia IŁAWA historia historia IŁAWA założona została w 1305 r. Jednakże osadnictwo tak w okolicy miasta, jak i w jego obecnych granicach sięga o wiele dalej w przeszłość. Najstarsze ślady obecności człowieka w okolicy

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI 20/2010

DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI 20/2010 Pismo metodyczne DOLNOŚLĄSKIE ŚCIEŻKI 20/2010 1 Redakcja: Krystyna Pac Marcinkowska, Maria Stankiewicz, Anna Stodolna- Rybczyńska (redaktor naczelna) Wydawca: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo