SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego."

Transkrypt

1 Warszawa: Usługi doradcze w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania w KRUS, w podziale na II części Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Niepodległości 190, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi doradcze w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania w KRUS, w podziale na II części. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania (System MSS) w KRUS w podziale na części: Część I obejmuje - wsparcie w zakresie zarządzania projektem System MSS oraz w zakresie specjalistycznych usług konsultingowych dotyczących wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP. System informatyczny klasy ERP składa się z następujących komponentów: Oracle-e-Business Suite wersja 12, Hyperion Planning, Business Intelligence Suite Enterprise Edition. Szczegółowy zakres usług dotyczy: a) Wsparcia Kierownika Projektu System MSS ze strony Zamawiającego w zakresie prowadzenia projektu przez Wykonawcę, zgodnie z metodyką zarządzania projektami PRINCE2, w tym w szczególności wsparcie prac związanych z operacyjnym zarządzaniem realizacją projektu, rozliczanie wymagań Umowy i zamykanie projektu System MSS. b) Wsparcia polegającego na świadczeniu usług doradczych w obszarze organizacji i nadzoru nad wdrażaniem Systemu MSS oraz jego produktów wytwarzanych w poszczególnych fazach projektu, jak również migracją danych do Systemu MSS. c) Przygotowywania raportów z przebiegu niniejszej Umowy w zakresie stanu realizacji usług i produktów miesięcznie oraz doraźnie na każde żądanie Zamawiającego w miarę pojawiających się w trakcie realizacji Umowy potrzeb. d) Wsparcia w zakresie specjalistycznych usług konsultingowych dotyczących wdrożenia Systemu MSS : - udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, w tym z Wykonawcą Systemu MSS, stanowiących specjalistyczne usługi konsultingowe w zakresie uwag związanych z efektywnym wykorzystaniem możliwości ww. komponentów, dotyczących implementacji wymagań oraz sposobu realizacji uwag zgłoszonych przez stronę KRUS podczas procesów testowania i wdrożenia przedprodukcyjnego przez Wykonawcę Systemu MSS. - opiniowanie i udzielanie rekomendacji w zakresie propozycji realizacji przez Wykonawcę Systemu MSS uwag zgłoszonych przez stronę KRUS

2 podczas procesów testowania i wdrożenia przedprodukcyjnego ww. komponentów oraz przekazywanej Zamawiającemu do odbioru dokumentacji projektowej wytwarzanych dla produktu, - merytoryczna ocena wniosków o zmiany i kastomizacje - w szczególności projektów technicznych i wycen kosztów zmian ww. komponentów, - merytoryczna ocena realizacji wymagań w zaimplementowanym Systemie MSS. Część II obejmuje - wsparcie w zakresie zarządzania procesem testów Systemu MSS. Szczegółowy zakres usług dotyczy: 1) utrzymania i bieżącej aktualizacji harmonogramu testów, 2) zarządzania zespołem testowym (obsada zespołu testowego należy do zadań Zamawiającego), 3) kontroli spójności i aktualizacji sekwencji scenariuszy testowych, 4) wsparcia Kierownika Projektu System MSS po stronie Zamawiającego w celu zapewnienia logistyki testów, 5) weryfikacji i aktualizacji dokumentacji testowej, 6) kierowania procesem testów, w tym: a) udział we wprowadzeniu do dnia testowego, b) kontrola przebiegu testów, c) udział w spotkaniach podsumowujących dzień testowy, w tym: - weryfikacja statusu wykonania scenariuszy testowych, - aktualizacja harmonogramu testów, - weryfikacja prawidłowości kategoryzacji błędów, - kontrola działań w przypadku rozbieżnych zdań, - weryfikacja podpisywanych protokołów do wykonywanych scenariuszy, d) bieżąca kontrola i aktualizacja harmonogramu, obsady i sekwencji testów, e) raportowanie postępu testów. 7) przygotowania raportu końcowego z testów. Podmiotem wdrażającym System MSS w KRUS - jest firma Comarch S.A. System MSS jest wdrażany w KRUS z wykorzystaniem metodyki opartej o standardową metodykę zarządzania projektami PRINCE 2. System MSS w KRUS jest na etapie testów akceptacyjnych tj. przed pilotażowym wdrożeniem Systemu.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania o Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. III.3.2) Wiedza i doświadczenie o Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek w przypadku, gdy: - dla części I zamówienia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każda, polegające na pełnieniu nadzoru lub funkcji wsparcia wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP Oracle e- Business Suite wersja 11 i/lub 12, przy czym przynajmniej jedna z nich została zrealizowana

3 dla jednostki administracji publicznej lub sektora publicznego, przynajmniej jedna z tych jednostek posiadała strukturę wielooddziałową oraz przynajmniej jedna z usług dotyczyła wsparcia wdrożenia systemu realizowanego w technologii Oracle e-business Suite. - dla części II zamówienia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje co najmniej dwa projekty dotyczące organizacji i kierowania testami zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP, gdzie wartość wdrażanych systemów wynosiła co najmniej 5 mln PLN brutto każdy. III.3.3) Potencjał techniczny o Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia o Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek w przypadku, gdy: - dla części I zamówienia Wykonawca będzie dysponował specjalistami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, którzy będą pełnili następujące funkcje: - Ekspert ds. Kierowania Projektem - z wykształceniem wyższym, posiadający kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2, udokumentowane certyfikatem wydanym przez uznaną zewnętrznie jednostkę certyfikującą na poziomie Practitioner. Wymagane jest, aby wykazał się udokumentowanym minimum 5- letnim doświadczeniem w kierowaniu projektami, których przedmiotem były wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP, w tym kierowanie przynajmniej dwoma projektami zakończonymi do dnia ogłoszenia niniejszego przetargu, przy czym ich budżet łączny był nie mniejszy niż co najmniej PLN brutto, - Eksperci ds. technologii OeBS (minimum 6 osób) - z wykształceniem wyższym, posiadający wiedzę w zakresie praktycznej znajomości produktu Oracle e-business Suite wersja 11 i/lub 12 dla modułów: Kadry i Płace, Finanse, Planowanie Inwestycji, Środki Trwałe, Zaopatrzenie, Gospodarka Magazynowa. Wymagane jest, aby wykazali się udokumentowanym doświadczeniem we wdrażaniu produktu Oracle e-business Suite wersja 11 i/lub 12 w organizacji o strukturze wielooddziałowej oraz wykazali się co najmniej 5 - letnim udokumentowanym doświadczeniem w pełnieniu funkcji eksperta przy wdrożeniu zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP, przy czym ich budżet łączny był nie mniejszy niż co najmniej PLN brutto, - Eksperci ds. technologii Hyperion Planning (minimum 2 osoby) - z wykształceniem wyższym, posiadający wiedzę w zakresie praktycznej znajomości produktu Hyperion Planning. Wymagane jest, aby wykazali się udokumentowanym co najmniej 5-letnim doświadczeniem we wdrażaniu produktu Hyperion Planning, - Ekspert ds. Business Intelligence Suite Enterprise Edition - z wykształceniem wyższym, posiadający wiedzę w zakresie praktycznej znajomości produktu Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition. Wymagane jest, aby wykazał się udokumentowanym doświadczeniem we wdrażaniu produktu Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition w organizacji o strukturze wielooddziałowej oraz wykazał się co najmniej 5 - letnim udokumentowanym doświadczeniem w realizacji projektów dot. wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, - Ekspert ds. organizacji procesu wdrożeń systemów klasy ERP z uwzględnieniem zagadnień związanych z migracją danych (minimum 1 osoba) z wykształceniem wyższym, posiadający wiedzę w zakresie organizacji wdrożeń systemów

4 klasy ERP i migracji danych. Wymagane jest, aby wykazał się udokumentowanym doświadczeniem w organizacji oraz nadzorowaniu procesu wdrożeń dla co najmniej dwóch systemów klasy ERP i co najmniej dwóch procesów migracji danych w projektach wdrożeniowych. - dla części II zamówienia Wykonawca będzie dysponował specjalistami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, którzy będą pełnili następujące funkcje: - Kierownika testów - z wykształceniem wyższym, posiadający wiedzę w zakresie prowadzenia testów systemów informatycznych udokumentowaną certyfikatem ISTQB Certified Tester na poziomie Advanced Level lub równoważnym, wydanym przez uznaną zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Wymagane jest, aby wykazał się udokumentowanym co najmniej 5 - letnim doświadczeniem w pełnieniu roli Kierownika testów w realizacji co najmniej dwóch usług, których przedmiotem było wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, gdzie wartość wdrażanych systemów wynosiła co najmniej PLN brutto każdy. Wszystkie ww. technologie i określona metodyka projektowa jest wykorzystywana w realizacji Umowy wdrożenia Systemu MSS. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa o Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie należy wykazać usługi potwierdzające spełnianie warunków opisanych w SIWZ, Rozdział I pkt IV ppkt 1 lit. b dla części I i II przedmiotu zamówienia; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

6 III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. wypełniony formularz oferty, 2. pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa) [wymagane również, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum], 3. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, którą część zamówienia powierzy wykonaniu przez podwykonawców - zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp (zamieszczone w Formularzu oferty - składane tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 4. dokumenty potwierdzające zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Umowy zostaną zawarte według Istotnych Postanowień Umowy zamieszczonych w SIWZ, Rozdział III - Istotne Postanowienia Umowy, odrębnie dla każdej z dwóch części przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartych umów pod warunkiem zaistnienia jednej lub kilku z następujących okoliczności: 2.1. potrzeba zmiany określonych w Umowie osób, wyznaczonych przez Strony do realizacji zamówienia wynikająca z przyczyn obiektywnych (choroba, niezdolność do pracy, urlop wypoczynkowy, macierzyński lub wychowawczy, zwolnienie z pracy itp.) albo z decyzji Zamawiającego; 2.2. konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy uzasadniona przyczynami technicznymi, organizacyjnymi lub strukturalnymi; 2.3. w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego; 2.4. w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); 2.5. zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego; 2.6. opóźnienia w Projekcie System MSS, uniemożliwiającego realizację Umowy zgodnie z określonym pierwotnie harmonogramem lub powodującego, że realizowanie Umowy zgodnie z określonym pierwotnie harmonogramem jest nieracjonalne technicznie, organizacyjnie lub finansowo; 2.7. zmiany prawne niezależne od Zamawiającego w tym zmiana stawki podatku VAT, przy czym nie ulegną zmianie podane w Umowie wartości brutto za realizację usług. 3. Ponadto dla części I zamówienia, Zamawiający dopuszcza zmianę szacowanych liczb produktów pomiędzy klasami produktów w ramach ogólnej puli punktów produktowych określonych w załączniku nr 1 lit. A do Umowy, to znaczy dopuszcza zmianę liczby wykonywanych przez Wykonawcę produktów, jak również dopuszcza możliwość zamiany produktów określonych w załączniku nr 1 lit. A na usługi określone w załączniku nr 1 lit. B do Umowy i odwrotnie. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

7 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społeczebgo - Centrala Al. Niepodległości Warszawa Biuro Zamówień Publicznych. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:30, miejsce: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społeczebgo - Centrala Al. Niepodległości Warszawa Pok. 101 Kancelaria. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: usługi doradcze w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania w KRUS, w podziale na II części. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I obejmuje - wsparcie w zakresie zarządzania projektem System MSS oraz w zakresie specjalistycznych usług konsultingowych dotyczących wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP. System informatyczny klasy ERP składa się z następujących komponentów: Oracle-e-Business Suite wersja 12, Hyperion Planning, Business Intelligence Suite Enterprise Edition. Szczegółowy zakres usług dotyczy: a) Wsparcia Kierownika Projektu System MSS ze strony Zamawiającego w zakresie prowadzenia projektu przez Wykonawcę, zgodnie z metodyką zarządzania projektami PRINCE2, w tym w szczególności wsparcie prac związanych z operacyjnym zarządzaniem realizacją projektu, rozliczanie wymagań Umowy i zamykanie projektu System MSS. b) Wsparcia polegającego na świadczeniu usług doradczych w obszarze organizacji i nadzoru nad wdrażaniem Systemu MSS oraz jego produktów wytwarzanych w poszczególnych fazach projektu, jak również migracją danych do Systemu MSS. c) Przygotowywania raportów z przebiegu niniejszej Umowy w zakresie stanu realizacji usług i produktów miesięcznie oraz doraźnie na każde żądanie Zamawiającego w miarę pojawiających się w trakcie realizacji Umowy potrzeb. d) Wsparcia w zakresie specjalistycznych usług konsultingowych dotyczących wdrożenia Systemu MSS : - udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, w tym z Wykonawcą Systemu MSS, stanowiących specjalistyczne usługi konsultingowe w zakresie uwag związanych z efektywnym wykorzystaniem możliwości ww. komponentów, dotyczących implementacji wymagań oraz sposobu realizacji uwag zgłoszonych przez stronę KRUS podczas procesów testowania i wdrożenia przedprodukcyjnego przez Wykonawcę Systemu MSS. - opiniowanie i udzielanie rekomendacji w zakresie propozycji realizacji przez Wykonawcę Systemu MSS uwag zgłoszonych przez stronę KRUS podczas procesów testowania i wdrożenia przedprodukcyjnego ww. komponentów oraz przekazywanej Zamawiającemu do odbioru dokumentacji projektowej wytwarzanych dla produktu, - merytoryczna ocena wniosków o zmiany i kastomizacje - w szczególności projektów technicznych i wycen kosztów zmian ww. komponentów, - merytoryczna ocena realizacji wymagań w zaimplementowanym Systemie MSS. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

8 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi doradcze w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania w KRUS, w podziale na II części. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II obejmuje - wsparcie w zakresie zarządzania procesem testów Systemu MSS. Szczegółowy zakres usług dotyczy: 1) utrzymania i bieżącej aktualizacji harmonogramu testów, 2) zarządzania zespołem testowym (obsada zespołu testowego należy do zadań Zamawiającego), 3) kontroli spójności i aktualizacji sekwencji scenariuszy testowych, 4) wsparcia Kierownika Projektu System MSS po stronie Zamawiającego w celu zapewnienia logistyki testów, 5) weryfikacji i aktualizacji dokumentacji testowej, 6) kierowania procesem testów, w tym: a) udział we wprowadzeniu do dnia testowego, b) kontrola przebiegu testów, c) udział w spotkaniach podsumowujących dzień testowy, w tym: - weryfikacja statusu wykonania scenariuszy testowych, - aktualizacja harmonogramu testów, - weryfikacja prawidłowości kategoryzacji błędów, - kontrola działań w przypadku rozbieżnych zdań, - weryfikacja podpisywanych protokołów do wykonywanych scenariuszy, d) bieżąca kontrola i aktualizacja harmonogramu, obsady i sekwencji testów, e) raportowanie postępu testów. 7) przygotowania raportu końcowego z testów. Podmiotem wdrażającym System MSS w KRUS - jest firma Comarch S.A. System MSS jest wdrażany w KRUS z wykorzystaniem metodyki opartej o standardową metodykę zarządzania projektami PRINCE 2.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Usługa przeprowadzenia badania polskich podmiotów w zakresie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych Numer ogłoszenia: 355466-2014; data zamieszczenia: 24.10.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Obsługa serwisowa trzech wysokonakładowych urządzeń firmy Océ Numer ogłoszenia: 55164-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ Warszawa: Świadczenie usług serwisowych oraz asysty technicznej bazy danych o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Przyczółkowej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Warszawa: Druk wydawnictw własnych IPPT PAN (w tym czasopism, IPPT Reports,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Rzeszów: Audyt zewnętrzny projektu o nazwie Podkarpacki System Informacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2015-08-10 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 1 z 5 2014-11-08 20:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 Warszawa: UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w

Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 357632-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługi wsparcia technicznego systemu PACS-RIS Numer ogłoszenia: 222236-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługi wsparcia technicznego systemu PACS-RIS Numer ogłoszenia: 222236-2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Usługi wsparcia technicznego systemu PACS-RIS Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest audyt środowiska IT oraz usługi konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo