"Edukacja medialna w szkole a kształcenie międzykulturowe".

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Edukacja medialna w szkole a kształcenie międzykulturowe"."

Transkrypt

1 Izabela Rudnicka nauczyciel bibliotekarz, opiekun szkolnego MCI Zespół Szkół nr 24 im. prof. S. Bryły w Warszawie "Edukacja medialna w szkole a kształcenie międzykulturowe". Rola mediów w kulturze, to zagadnienia, dotyczące odróżniania przekazów kultury wysokiej od popularnej, cech kultury masowej. To także kształtowanie pojęcia piękna na dobrych przykładach, działalności artystycznej polskich teatrów TV, spotkaniach ze sztuką i dobrą książką itp. To również wyszukiwanie przykładów ilustrujących pojęcia standaryzacji i homogenizacji kultury, wyjaśnianie sukcesu medialnego wybranych pozycji filmowych, książkowych i rozrywkowych, nabieranie umiejętności wybierania przykładów przenikania się kultur elitarnej i masowej i wzajemne oddziaływanie sztuki i przekazów medialnych na siebie Mimo zapisów w Podstawie programowej kształcenia ogólnego w praktyce w niewielkim stopniu realizuje się edukację medialna na większa skalę. Jak dotąd, w większości szkół, są to działania, oparte na propozycjach i programach przygotowanych do ścieżki Edukacja czytelnicza i medialna, realizowane głównie przez bibliotekarzy przy współpracy z nauczycielami innych przedmiotów - na wolnych lekcjach lub zastępstwach, rzadko według regularnie realizowanego programu, w określonym harmonogramem czasie. Istotę edukacji medialnej stanowi świadome i zorganizowane działanie dydaktyczne, którego przedmiotem są media. W związku z powyższym Celem edukacji medialnej jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności odczytywania i interpretacji mediów. To także krytyczne rozumienie mediów i ich produkcji, rozumienie roli mediów i wpływu na społeczeństwo, kształtowanie aktywnych i krytycznych uczestników multimedialnego środowiska. Chodzi o kształtowanie zdolności do analizy, oceniania, wartościowania i tworzenia komunikatów medialnych, chodzi przede wszystkim o edukację w wymiarze wartości i działań człowieka. Toczy się po prostu batalia o pełną w kontekście współczesnych warunków edukację humanistyczną.1 Aby właściwie zrozumieć istotę edukacji medialnej w szkole i jej związki z kształceniem międzykulturowym, niezbędne jest przedstawienie kilku definicji wprowadzających w ten temat. Media - różnego rodzaju przedmioty, materiały, a także instytucje przekazujące odbiorcom określone informacje w formie komunikatów - słownych, obrazowych, dźwiękowych, umożliwiające odbiorcom wykonywanie określonych czynności o charakterze intelektualnym i manualnym. Media - pośrednicząc w poznawaniu świata i komunikowaniu się posiadają - własny język, estetykę, kody i konwencje Określenie media często w potocznym rozumieniu odnosi się mylnie do massmediów, które stanowią jedynie jeden z ich rodzajów, wykorzystywane często we współczesnym przekazie informacji jako podstawowe metody komunikacji i narzędzie opiniotwórcze w społeczeństwie. Przez kompetencje rozumiemy spójną i złożoną całość wiedzy, umiejętności i postaw, które są wyrażane i rozwijane poprzez konkretne czyny w konkretnych, złożonych i unikalnych sytuacjach (Martin Valcke) Poprzez kompetencje medialne rozumieć będziemy harmonijną kompozycję wiedzy, rozumienia, wartościowania i sprawnego posługiwania się mediami. Możemy zatem powiedzieć, że kompetencje medialne to uświadomione umiejętności odbioru komunikatów, ich tworzenia oraz wykorzystania urządzeń medialnych do realizacji różnych zadań poznawczych, jakie podejmuje człowiek. 2 Kompetencje medialne współczesnego człowieka określają podstawowe zagadnienia umiejętności korzystania z podstawowych dóbr kultury w oparciu o wiedzę, umiejętności czytania i przetwarzania informacji metody i narzędzia niezbędne do wykorzystania w pracy i rozwoju intelektualnym oraz w ich właściwym odbiorze. 1 S. Dylak, Kompetencje medialne jako ważny element edukacji humanistycznej, op. cit., s.99 2 W. Strykowski, Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Media a edukacja. red. W.Strykowski, W. Skrzydlewski. Poznań,

2 Jako niezbędny element edukacji młodego pokolenia, korzystającego ze światowych zasobów dorobku cywilizacji i wytworów dóbr kultury, prof. W. Strykowski podzielił kompetencje na podstawowe grupy : - Kompetencje z zakresu teorii mediów. - Kompetencje w zakresie języka i komunikowania medialnego. - Kompetencje dotyczące odbioru komunikatów medialnych. - Kompetencje dotyczące korzystania z mediów. - Kompetencje dotyczące tworzenia komunikatów medialnych. Kultura jest systemem przekonań i wiedzy dzielonym przez grupę ludzi i zawiera w sobie (podświadomie) oczekiwania odnośnie myśli, poczucia i działania. Takie rozumienie odzwierciedla następujące założenia: Nacisk tego rozumienia spoczywa na tym, co ludzie myślą i robią w życiu codziennym. Kultura jest tylko częściowo widziana na odkrytym terenie ; wiele aspektów spoczywa w subiektywnej podświadomości i manifestuje się tylko w interakcjach społeczności podczas jej komunikowania się. Kultura jest fenomenem kolektywnym, co nie jest koniecznie ograniczone do etniczności, przy założeniu, że odpowiednio duże kultury regionalne lub grupy zawodowe mogą również posiadać typowe kultury. Komunikowanie międzykulturowe nie pojawia się między kulturami, ale między jednostkami, które uczestniczą w różnych kulturowych systemach znaczeń. Poprzez kompetencje w kształceniu międzykulturowym rozumiemy zdolność radzenia sobie z dynamiką i złożonością wszystkich form różnorodności kulturowej i zdolność do działań kulturotwórczych w szerokim sensie tego słowa (Sven Sierens) Uczenie międzykulturowe pozwala nauczycielowi wykorzystać twórczo różnice istniejące pomiędzy dziećmi w danej grupie. Dzieci uczą się nie tylko od nauczyciela, ale przede wszystkim od siebie nawzajem. Nauczyciel również uczy się od swoich uczniów. Stały proces wzajemnego uczenia się odbywa się poprzez bycie razem, wymianę doświadczeń, rozmowę, współdziałanie, jednym słowem przez wchodzenie we wzajemne interakcje. Rolą nauczyciela jest przekonanie uczniów, że różnorodność jest wartością czymś, co wzbogaca, a nie przeszkadza. To z kolei pozwala zrozumieć, czym jest tolerancja, umożliwia otwarcie się na innych, uczy szanować prawo każdego do zachowania odmienności, oducza narzucania innym swoich przekonań, wreszcie pomaga rozbudzić w sobie gotowość do ciągłego uczenia się z innymi i od innych. Wszystkie szkoły realizują zadanie związane z przygotowaniem uczniów do życia w wielokulturowym i wielowymiarowym społeczeństwie. Uczniowie muszą zdobyć potrzebne umiejętności. Edukacja interkulturowa jest sposobem na wykonanie tego zadania przez skupienie się na różnorodności obecnej w szkolnej klasie. Różnorodność to nie tylko różnice, ale również podobieństwa. Uczniowie oczywiście różnią się między sobą, ale w wielu aspektach są do siebie podobni. Wszyscy skądś pochodzą, mają różne umiejętności i różne sposoby wyrażania siebie oraz komunikowania się z kolegami i nauczycielem. Nauczanie interkulturowe w optymalny sposób wykorzystuje tę różnorodność stymulując każdego ucznia do nauki. Kompetencje w zakresie języka i komunikowania medialnego są właściwe gdy uczeń: zna i wyróżnia elementy języka mediów w dowolnych formach komunikatów (od tekstowych do multimedialnych) potrafi nazwać i scharakteryzować różne formy przekazów słownych, obrazowych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz nośniki, na których je zapisano zna podstawy teoretyczne oraz zasady kompozycji obrazu, m.in. fotograficznego i filmowego potrafi wyróżniać, porównywać i charakteryzować cechy dowolnych przekazów medialnych (np. słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych dostrzega oraz potrafi interpretować i objaśnić nierealne obrazy i sceny tworzone za pomocą animacji i technik specjalnych zna podstawowe modele i techniki komunikowania bezpośredniego i medialnego 2

3 potrafi analizować dowolne teksty kultury (przekazy medialne) z punktu widzenia procesu komunikowania, dostrzegając kontekst przekazu. 3 Badania ankietowe przeprowadzone przeze mnie w celu sprawdzenia potrzeby realizacji edukacji medialnej określić miały odbiór i wykorzystanie mediów w samokształceniu, odpoczynku, rozwoju zainteresowań wśród uczniów. Ankieta przeprowadzona była wśród wybranej losowo grupy uczniów klas I, II, III wszystkich szkół: liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum - Zespołu Szkół nr 24 w Warszawie. Badania nad wykorzystaniem różnych rodzajów mediów przez młodzież przeprowadzone były wśród uczniów klas kulturowych, ogólnych, zarządzania informacja i technikum. Opracowałam kwestionariusz ankiety sześć pytań podstawowych wyboru z możliwością uzupełnienia wypowiedzi w pytaniu otwartym i w przeciągu tygodnia przeprowadziłam badania. W badaniach dotyczących wykorzystania i odbioru mediów w codziennej pracy i rozrywce przeprowadzono wśród 151 uczniów, przy czym ankietowani odpowiadali anonimowo na pytania: zamknięte, wyboru i otwarte. Z odpowiedzi wynika, że największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się - radio 82,1 % i telewizja 80,1%, w dalszej kolejności komputer 78,% i film 63,6% wśród całej grupy ankietowanych. Pozostałe media maja znacznie mniejszy udział w wykorzystaniu przez uczniów, bo książka to zaledwie 55,6%, przy częstszym korzystaniu z prasy 68,2% wideo36,4% i zaledwie 25,8% - teatru. Poza wynikami ankiet przygotowałam kilka przykładów działań badawczych autorytetów w tej dziedzinie, aby przybliżyć nauczycielom wagę istniejącego problemu. Przygotowałam zestaw informacji dotyczących kompetencji niezbędnych każdemu człowiekowi na stronie internetowej, gdzie pod adresem: udostępnione zainteresowanym informacje na ten temat w Centrum Informacji. Potwierdzeniem istniejącej potrzeby realizacji treści związanych z edukacją medialną, mogą być fragmenty opisujące tego typu badania w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie obniżające się wyniki w nauce uczniów, spowodowały konieczność sprawdzenia przyczyn zaistniałego stanu problemów edukacyjnych uczniów. Potrzebę systematycznego prowadzenia edukacji medialnej szkołach dostrzeżono już wcześniej w krajach wysoko rozwiniętych, wprowadzając ja do obowiązkowych zajęć lekcyjnych na równi z innymi przedmiotami. Według badań amerykańskich za najpoważniejsze niekorzystne efekty oddziaływania mediów uznaje się: wzrost stanów lękowych, nazywanych syndromem wymyślonego i strasznego świata, odwrażliwienie na rzeczywistą przemoc, wzrost zachowań agresywnych. Jane M. Healy, powołując się na własne badania, dostrzega związek między intensywnym oglądaniem telewizji a niższymi osiągnięciami w szkole, szczególnie w zakresie czytania. Autorka uzasadnia twierdzenie, że bezmyślne oglądanie telewizji oraz nieustanna zabawa grami wideo wpływają na ograniczanie rozwoju tej części kory, która jest odpowiedzialna za planowanie, organizowanie i sekwencyjność naszych zachowań, samokontrolę oraz sądy moralne. Ośrodek ten rozwija się intensywnie właśnie w okresie, kiedy dzieci wpadają w manię oglądania telewizji (Healy, 1998, 1999a, 1999b).(...) Takie jak wyżej konstatacje implikują konieczność kształtowania u młodych ludzi krytycznego patrzenia na komunikaty medialne oraz oderwania" ich od ekranów. Podstawą przeciwdziałania niekorzystnym wpływom jest edukacja medialna - wprowadzanie dzieci w krytyczne oglądanie mediów. Mówimy o czymś, co się określa w literaturze anglosaskiej jako media literacy - alfabetyzacja medialna czy umiejętność czytania i tworzenia mediów. Czy jeszcze inaczej - jest to zdolność do analizy, oceniania, wartościowania i tworzenia komunikatów medialnych. Bardzo ważne jest zrozumienie, że każdego dnia oddziałują na nas setki wiadomości, które wpływają na nasze postawy, wartości i zachowania - nie zawsze świadomie. Opierając się na przeprowadzonej wcześniej analizie ankiety, wynikających z niej wniosków, a także przedstawionych przykładach badawczych z innych środowisk, wprawdzie odległych, jednakże również dotyczących edukacji, wynika jasna konieczność wprowadzenia edukacji medialnej do obowiązkowej realizacji w szkołach. 3 W. Strykowski, Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Media a edukacja. red. W.Strykowski, W. Skrzydlewski. Poznań,

4 Przedstawienie wyników badań i wynikających z nich potrzeb podniesienia kompetencji medialnych, zawarłam w przygotowanej prezentacji, która wskazuje, w jakich tematach niezbędna jest potrzeba poszerzenia edukacji wśród uczniów naszej szkoły. Wynika z niej, że przy współpracy nauczycieli podczas realizacji edukacji medialnej - odbiór i rozumienie mediów ulega znacznej poprawie. Podnosi się także umiejętne i mądre wykorzystywanie mediów w pracy i rozwijaniu zainteresowań, rozumienia świata wielu kultur, przełamywaniu barier i stereotypów. Do swoich działań włączyłam aktywną i systematyczną współpracę z organizacjami społecznymi (Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenie Obywatele dla Rzeczypospolitej, Unia Europejskich Federalistów Polska, Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ Ośrodek Polski w Warszawie, Bemowskie Towarzystwo Fotograficzne) kulturalnymi (Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną i innymi bibliotekami: Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bemowo, uniwersyteckimi: Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej oraz Biblioteką Narodową; Dystrybutorem Filmowym Gutek-Film, Filmoteką Narodową w tym kinami: Muranów, Cinema-Bemowo; teatrami: Rampa, Dramatycznym, Narodowym i Wielkim; domami kultury: Centrum Edukacji Kulturalnej, Dom Kultury Działdowska Dzielnicy Wola w Warszawie, Centrum Edukacji Kulturalnej; galeriami i muzeami: Galeria na Kole, Muzeum Teatralne Teatru Wielkiego); organizacjami samorządowymi ( Urzędy Dzielnic Woli i Bemowa). Współpraca ta obejmowała różne dziedziny pracy dydaktycznej i wychowawczej. Był wśród nich m.in. udział uczniów w zajęciach Programu edukacji teatralnej i filmowej, opracowanego przeze mnie dla potrzeb szkoły i włączonego do obowiązkowych programów dydaktycznych do realizacji w klasach humanistycznych i kulturowych oraz wybranych ogólnych. Aby realizacja takiego programu była możliwa, nawiązałam współpracę z wymienionymi wyżej instytucjami kultury na terenie miasta (Dystrybutorem Filmowym Gutek-Film w tym kinami: Muranów, Cinema-Bemowo; teatrami: Rampa, Dramatycznym, Narodowym i Teatrem Wielkim; domami kultury: Centrum Edukacji Kulturalnej). Program edukacji filmowej realizowałam zawsze przy współpracy z nauczycielem języka polskiego i wiedzy o kulturze. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego sporządzałam grafik zajęć edukacji teatralnej i filmowej, które miały odbyć się w całym roku szkolnym, z podaniem tematów lekcji oraz wykazem terminów. Osobno dla każdej grupy przygotowywałam zestaw materiałów dydaktycznych dotyczących tematu edukacyjnego. Każda klasa uczestnicząca w programie edukacji filmowej w 3 letnim cyklu edukacyjnym, brała udział w comiesięcznych pokazach filmu połączonych z wykładami. Spotkania odbywały się w kinie Muranów uznanym w za najlepsze kino europejskie ostatnich lat, a współpracowałam z dystrybutorem filmowym Gutek-Film,włączając uczniów do udziału w przeglądach festiwalowych, szczególnie w ramach Festiwali Filmu Europejskiego Programu Media w Europie prezentujących twórczość wybitnych ludzi kina europejskiego. Uczniowie obejrzeli filmy m.in. I. Bergmana i I. Szabo, uczestnicząc jednocześnie w prowadzonych dyskusjach panelowych krytyków filmu T. Sobolewskiego i T. Szczepańskiego. Współpraca z Teatrem Dramatycznym rozpoczęta propozycja współpracy w realizacji edukacji teatralnej spotkała się z zainteresowaniem prof. M. Dziewulskiej wykładowcą w Instytucie Kultury Polskiej UW w Warszawie, która po wstępnych rozmowach i wspólnym ustaleniu programu, pomogła w nawiązaniu współpracy z Teatrem Dramatycznym w Warszawie w zakresie organizacji dodatkowych wykładów z historii i teorii teatru. Organizowane comiesięczne wykłady w cyklach tematycznych były poszerzeniem edukacji humanistycznej w klasach kulturowych. W trakcie realizacji programu organizowałam dodatkowe spotkania z reżyserami twórcami scenografii, choreografii i innych elementów sztuki, a także i w ramach Spotkań z ludźmi kultury: z dramaturgami, wydawcami, podczas Lekcji teatralnych: z aktorami, muzykami, scenarzystami, a także spotkania z ludźmi mediów, podczas spotkań Eviva L arte Znalazłam wiec sponsorów na pokrycie części edukacyjnej, skutkiem czego zajęcia były nieodpłatne realizowane dzięki sponsorom m.in. dofinansowania Ministerstwa Kultury i Sztuki (wykłady teatralne), projektów edukacyjnych dzięki sponsoringowi firmy prywatnej Telekomunikacja Polska SA (Program Edukacyjny Kwadryga ), czy jak w przypadku warsztatów teatralnych dla uczniów klasy kulturowej, realizowanych pod kierunkiem aktora i reżysera w Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie. Nawiązałam kontakt z panią H. Machulską prezesem Ośrodka Polskiego ASSITEJ proponując włączenie uczniów naszej szkoły do edukacji teatralnej prowadzonej przez towarzystwo. Współpracę z Ośrodkiem Polskim ASSITEJ również możliwości twórczej realizacji projektów uczniów. Uczniowie naszej szkoły systematycznie uczestniczyli organizowanych corocznie przeglądach zespołów teatralnych: zawodowych, amatorskich i profesjonalnych realizacji nowych form teatralnych ostatnich 4

5 lat - Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży. Poza obejrzanymi spektaklami brali udział happeningach, spotkaniach z twórcami (aktorami, reżyserami, dramaturgami, nauczycielami szkół aktorskich i krytykami sztuki ) organizowanych w takcie Festiwalu. Uczniowie zainteresowani dramaturgia i teatrem brali udział w specjalnych warsztatach zorganizowanych prze Ośrodek. Mój kontakt i współpraca z pracownikami nauki, wspomagający wdrażanie własnych projektów i programów związanych z edukacją medialną, realizowany dzięki pozyskiwaniu sojuszników związanych z instytucjami naukowymi. Wśród nich byli pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego (prof. M. Dziewulska - Instytut Kultury Polskiej UW, i Polskiej Akademii Nauk (prof. M. Hopfinger Instytut Badań Literackich). Współpracę z redakcją tygodnika społeczno-politycznego POLITYKA rozpoczęłam podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. W trakcie targów zaproszono mnie wraz z uczniami naszej szkoły, na spotkanie z N. Daviesem organizowane w Redakcji. Od tej chwili systematycznie współpracujemy w ramach realizacji zajęć edukacji medialnej z udziałem pracowników lub współpracujących z tygodnikiem dziennikarzy. Organizowałam zajęcia edukacji medialnej związanych z poznaniem pracy redakcji tygodnika społeczno-politycznego. Organizowałam spotkania z publicystami i dyskusje na tematy związane ze zmianami w Europie związanymi z gobalizacją, zachwianego świata wartości i roli mediów w państwie, w aktualnych warunkach społeczno-politycznych (A. Szostkiewicz, M. Ostrowski, P. Adamczewski i inni Efekty tej współpracy to: Poznanie warsztatu dziennikarza prasowego w bezpośrednim kontekście, w oparciu o wybrane zagadnienia i materiały do omówienia. Uwrażliwienie na procesy społeczno-polityczne i rolę mediów masowych w przedstawianiu obrazu współczesnego świata wielu kultur i problemów społecznych. Współpraca z wydawnictwem ArsPolona rozpoczęta od kontaktu z działem marketingu i organizacji targów w Warszawie z komisarzem targów, w celu zaproponowania możliwości przeprowadzenia dla uczniów naszej szkoły klas informatycznych i kulturowych w trakcie targów - zajęć edukacyjnych dotyczących mediów na rynku wydawniczym. Stosowane formy edukacji medialna, wspomagały proces edukacji humanistycznej o inne teksty kultury. Związane z tym zadania, jakie zrealizowałam związane były z prowadzeniem zajęć otwartych np. spotkań, zajęć edukacyjnych poza szkołą, prezentacji czy dyskusji np. Edukacja medialna na Międzynarodowych i Krajowych Targach Książki, czy cykle lekcji połączonych z innymi przedmiotami (np. z literaturą, historią, wiedza o kulturze, technologia informacyjną). Zajęcia organizowane corocznie podczas pierwszego dnia targów, to możliwość kontaktu z wydawcami dystrybutorami, księgarzami, ludźmi zajmującymi się reklamą i marketingiem firmy. Dzięki uczestnictwie w spotkaniach z profesjonalistami w dziedzinie mediów, uczniowie poznawali zasadę tworzenia wizerunku i organizacji samych targów. Kontynuacją zajęć była realizacja projektów edukacyjnych min. tworzenie katalogu wydawniczego dotyczącego mediów na lekcji technologii informacyjnej, realizacja tematów na języku polskim i wiedzy o kulturze z uzupełnieniem o edukację pozaszkolną (wykłady, spotkania, prezentacje) muzeum) Realizowałam opracowany wcześniej projekt edukacyjny Kultura Polski na tle Europy wystawy fotograficzne: Regiony Polski - Kaszuby fotografie krajobrazowe o.cz. Kozłowskiego SJ, prac uczniów: XCIII Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół nr 24 im. prof. S. Bryły i XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie Regiony Polski-Mazowsze w fotografii i poezji w Czytelni Edukacyjnej nr 17. Zorganizowałam wspólnie z pracownikami biblioteki publicznej wernisaż wystawy dla odbiorców obu dzielnic. Współpracując z Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bemowo i Bemowskim Towarzystwem Fotograficznym w trakcie wystawy fotograficznej Regiony Polski Mazowsze w fotografii i poezji kontynuowana była w szkole. Materiały informacyjne przygotowane wraz uczniami zostały zamieszczone pod adresem: W następnym roku wśród uczniów naszej szkoły ogłosiłam konkurs na zdjęcia z wakacji pod hasłem Europa w obiektywie, wybrane najlepsze p[race były prezentowane podczas Festiwalu Europejskiego organizowanego w szkole. Poza realizacją opracowanych dla szkoły programów autorskich Edukacji czytelniczej i medialnej, Edukacji teatralnej i filmowej, poszerzona została praca z uczniami o szczególnych wymaganiach edukacyjnych. Kilka lat pracowałam z młodzieżą prowadząc Klub Medialny, w ramach pracy którego przygotowaliśmy wspólnie z nauczycielem języka angielskiego projekt edukacyjny objęty grantem Biura Edukacji Edukacja medialna w różnych rejonach kultury. Z czasem prowadziłam także Koło multimedialne w ramach zajęć pozalekcyjnych, które realizowało swoje zadania w grupach roboczych, konsultując się bezpośrednio, bądź poczta internetową lub na spotkaniach pełnych w Centrum Informacji. Zajęcia edukacyjne na zewnątrz maja różny charakter od 5

6 wykładów do prezentacji. Ponadto w ramach organizowanych Spotkań z mediami uczniowie uczestniczyli ostatnio m.in. w: Spotkaniach z politykami, dziennikarzami w ramach Festiwali Nauki, w tym spotkanie w redakcji Polityki z dziennikarzami rosyjskimi, czeskimi i niemieckimi na tematy obalania stereotypów i uprzedzeń narodowościowych z cyklu Jak nas widza sąsiedzi realizacja scenariuszy poświeconych edukacji międzykulturowej z wykorzystaniem mediów Zadania mediów w państwie demokratycznym. Obraz demokracji państw europejskich w mediach publicznych. Warsztatach filmowych Wyższej Szkoły Filmowej A. Wajdy (październik- grudzień) W lutym odbyło się spotkanie kończące projekt spotkanie z reżyserami i prezentacją zrealizowanych przez młodzież filmów. W projekcie brali udział uczniowie szkół warszawskich, a także studenci Szkoły Filmowej Andrzeja Wajdy - przedstawiciele rożnych krajów i narodowości Spotkaniu z A. Wajdą, N. Daviesem i T. Sobolewskim na temat tworzenia filmu o Powstaniu Warszawskim w Audytorium Maximum. SUPERPRODUKCJA, MORALITET, PARADOKUMENT - Jaki powinien być współczesny film o Powstaniu Warszawskim? spotkania z wydawnictwami propagującymi współprace międzykulturową krajów Europy Środkowej Wydawnictwo Czarne Dotąd w ramach zajęć uczniowie także: przygotowywali materiały i pomagali opracowywać prezentację w PowerPoint dotyczącą Danii w ramach Festiwalu Europejskiego - wykorzystywali w praktyce zasad prezentacji, wymiany informacji przygotowywanych materiałów na spotkaniach w trakcie Festiwalu Europejskiego, spotkań z uczniami szkól przy realizacji projektu Socratesa ( Austria, Finlandia i Bułgaria) Programów edukacyjnych National Geographic Fotografia. Multimedialna Szkoła Fotografowania w ośmiu częściach oraz z 4 częściowego cyklu Tabu wybrane elementy dotyczące nieznanych kultur Najnowszych produkcji filmowych i telewizyjnych: Warszawa, Anioł w Krakowie, Plac Zbawiciela Tworzenie dokumentów i prezentacji dotyczących szkoły i środowiska oraz realizowanych projektów międzykulturowych w ramach Festiwali Europejskich Rozróżniamy dwa zasadnicze wątki, które powinny być obecne w nauczaniu międzykulturowym, by spełniało ono swój cel. 1. Zakładamy, że kompetentny nauczyciel powinien rozwijać u uczniów cechy potrzebne do tego, by ich świadomość kulturowa i społeczna owocowała poszanowaniem dla przedstawicieli innych kultur. Chodzi o przymioty takie jak otwartość, wrażliwość na potrzeby innych, zdolność porozumienia, empatia oraz łatwość adaptacji. Rozwijanie tych cech u młodzieży przyczynia się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Drugim zasadniczym zadaniem nauczyciela jest rozwijanie u uczniów umiejętności otwartego dialogu, dla którego punktem wyjścia jest szacunek dla interlokutora i pragnienie dojścia do konsensusu. Poznając wielość perspektyw oraz biorąc udział w dyskusjach na temat treści nauczania, uczniowie znajdują własne punkty widzenia, odkrywają inne optyki i uczą się zakreślać wspólne horyzonty. Na tym właśnie polega proces edukacji międzykulturowej, której nieodłącznym składnikiem jest poznawanie odmienności kulturowych i bezpośredni kontakt z Innym. Niezbędne są: działania zbliżające ludzi wyrastających z odmiennych kultur poprzez budowę dobrosąsiedzkich stosunków, wspólną naukę i pracę, zarówno w obrębie szkoły, jak i poza nią rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci zarówno na płaszczyźnie uczeń-uczeń, jak i uczeń-nauczyciel przedsięwzięcia służące wymianie międzykulturowej w szerokim sensie tego słowa 6

7 rozwój umiejętności dialogu i empatii poprzez działania, podczas których zarówno uczeń, jak i nauczyciel, uczą się przyjmować różne punkty widzenia Kluczowym słowem jest różnorodność. Podejście wielokulturowe powinno być obecne zarówno w merytorycznej zawartości programów nauczania, jak i w metodyce. Dzięki temu - i dzięki wykorzystaniu istniejących różnic w zasobie wiedzy uczniów, a także zróżnicowania ich umiejętności i postaw - można obudzić w uczniach pochodzących z różnych środowisk pragnienie zdobywania wiedzy. 7

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Poradnik dla nauczycieli Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak Grażyna Ratajczak-Nadolska Praca z uczniem zdolnym na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Dialog międzykulturowy

Dialog międzykulturowy 2 P r z y k ł a d y d o b r e j p r a k t y k i Zeszyt tematyczny w p r o g r a m i e Dialog międzykulturowy w projektach współpracy europejskiej uczenie SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Program edukacyjny III etapu kształcenia do realizacji we współpracy z biblioteką pedagogiczną oprac. Anna Kulfan Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Filia w Augustowie

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

FRÖBEL Koncepcja ramowa

FRÖBEL Koncepcja ramowa FRÖBEL Koncepcja ramowa Impressum Wydawca: FFRÖBEL e. V., Stefan Spieker (prezes), Alexanderstraße 9, 10178 Berlin Redakcja: Jule Marx, Elisa Steinfeldt Autorzy: Annegret Kieschnick, Jule Marx, Elisa Steinfeldt

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z badania Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013 Koordynator badania: Kamil Sijko Redakcja

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI Fundacja Civis Polonus działa od 2004 roku. Jej celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata, w którym żyją. Naszym

Bardziej szczegółowo

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Redakcja i opracowanie nadesłanych materiałów: Agnieszka Krajewska Projekt graficzny katalogu:

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja informator 2013 EDUKACJA TO NASZA PASJA - tworzymy ją z Vizją! ul. Patriotów 148, 04-839 Warszawa-Wawer www.tevizja.pl Spis treści Szkoła Towarzystwa

Bardziej szczegółowo