"Edukacja medialna w szkole a kształcenie międzykulturowe".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Edukacja medialna w szkole a kształcenie międzykulturowe"."

Transkrypt

1 Izabela Rudnicka nauczyciel bibliotekarz, opiekun szkolnego MCI Zespół Szkół nr 24 im. prof. S. Bryły w Warszawie "Edukacja medialna w szkole a kształcenie międzykulturowe". Rola mediów w kulturze, to zagadnienia, dotyczące odróżniania przekazów kultury wysokiej od popularnej, cech kultury masowej. To także kształtowanie pojęcia piękna na dobrych przykładach, działalności artystycznej polskich teatrów TV, spotkaniach ze sztuką i dobrą książką itp. To również wyszukiwanie przykładów ilustrujących pojęcia standaryzacji i homogenizacji kultury, wyjaśnianie sukcesu medialnego wybranych pozycji filmowych, książkowych i rozrywkowych, nabieranie umiejętności wybierania przykładów przenikania się kultur elitarnej i masowej i wzajemne oddziaływanie sztuki i przekazów medialnych na siebie Mimo zapisów w Podstawie programowej kształcenia ogólnego w praktyce w niewielkim stopniu realizuje się edukację medialna na większa skalę. Jak dotąd, w większości szkół, są to działania, oparte na propozycjach i programach przygotowanych do ścieżki Edukacja czytelnicza i medialna, realizowane głównie przez bibliotekarzy przy współpracy z nauczycielami innych przedmiotów - na wolnych lekcjach lub zastępstwach, rzadko według regularnie realizowanego programu, w określonym harmonogramem czasie. Istotę edukacji medialnej stanowi świadome i zorganizowane działanie dydaktyczne, którego przedmiotem są media. W związku z powyższym Celem edukacji medialnej jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności odczytywania i interpretacji mediów. To także krytyczne rozumienie mediów i ich produkcji, rozumienie roli mediów i wpływu na społeczeństwo, kształtowanie aktywnych i krytycznych uczestników multimedialnego środowiska. Chodzi o kształtowanie zdolności do analizy, oceniania, wartościowania i tworzenia komunikatów medialnych, chodzi przede wszystkim o edukację w wymiarze wartości i działań człowieka. Toczy się po prostu batalia o pełną w kontekście współczesnych warunków edukację humanistyczną.1 Aby właściwie zrozumieć istotę edukacji medialnej w szkole i jej związki z kształceniem międzykulturowym, niezbędne jest przedstawienie kilku definicji wprowadzających w ten temat. Media - różnego rodzaju przedmioty, materiały, a także instytucje przekazujące odbiorcom określone informacje w formie komunikatów - słownych, obrazowych, dźwiękowych, umożliwiające odbiorcom wykonywanie określonych czynności o charakterze intelektualnym i manualnym. Media - pośrednicząc w poznawaniu świata i komunikowaniu się posiadają - własny język, estetykę, kody i konwencje Określenie media często w potocznym rozumieniu odnosi się mylnie do massmediów, które stanowią jedynie jeden z ich rodzajów, wykorzystywane często we współczesnym przekazie informacji jako podstawowe metody komunikacji i narzędzie opiniotwórcze w społeczeństwie. Przez kompetencje rozumiemy spójną i złożoną całość wiedzy, umiejętności i postaw, które są wyrażane i rozwijane poprzez konkretne czyny w konkretnych, złożonych i unikalnych sytuacjach (Martin Valcke) Poprzez kompetencje medialne rozumieć będziemy harmonijną kompozycję wiedzy, rozumienia, wartościowania i sprawnego posługiwania się mediami. Możemy zatem powiedzieć, że kompetencje medialne to uświadomione umiejętności odbioru komunikatów, ich tworzenia oraz wykorzystania urządzeń medialnych do realizacji różnych zadań poznawczych, jakie podejmuje człowiek. 2 Kompetencje medialne współczesnego człowieka określają podstawowe zagadnienia umiejętności korzystania z podstawowych dóbr kultury w oparciu o wiedzę, umiejętności czytania i przetwarzania informacji metody i narzędzia niezbędne do wykorzystania w pracy i rozwoju intelektualnym oraz w ich właściwym odbiorze. 1 S. Dylak, Kompetencje medialne jako ważny element edukacji humanistycznej, op. cit., s.99 2 W. Strykowski, Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Media a edukacja. red. W.Strykowski, W. Skrzydlewski. Poznań,

2 Jako niezbędny element edukacji młodego pokolenia, korzystającego ze światowych zasobów dorobku cywilizacji i wytworów dóbr kultury, prof. W. Strykowski podzielił kompetencje na podstawowe grupy : - Kompetencje z zakresu teorii mediów. - Kompetencje w zakresie języka i komunikowania medialnego. - Kompetencje dotyczące odbioru komunikatów medialnych. - Kompetencje dotyczące korzystania z mediów. - Kompetencje dotyczące tworzenia komunikatów medialnych. Kultura jest systemem przekonań i wiedzy dzielonym przez grupę ludzi i zawiera w sobie (podświadomie) oczekiwania odnośnie myśli, poczucia i działania. Takie rozumienie odzwierciedla następujące założenia: Nacisk tego rozumienia spoczywa na tym, co ludzie myślą i robią w życiu codziennym. Kultura jest tylko częściowo widziana na odkrytym terenie ; wiele aspektów spoczywa w subiektywnej podświadomości i manifestuje się tylko w interakcjach społeczności podczas jej komunikowania się. Kultura jest fenomenem kolektywnym, co nie jest koniecznie ograniczone do etniczności, przy założeniu, że odpowiednio duże kultury regionalne lub grupy zawodowe mogą również posiadać typowe kultury. Komunikowanie międzykulturowe nie pojawia się między kulturami, ale między jednostkami, które uczestniczą w różnych kulturowych systemach znaczeń. Poprzez kompetencje w kształceniu międzykulturowym rozumiemy zdolność radzenia sobie z dynamiką i złożonością wszystkich form różnorodności kulturowej i zdolność do działań kulturotwórczych w szerokim sensie tego słowa (Sven Sierens) Uczenie międzykulturowe pozwala nauczycielowi wykorzystać twórczo różnice istniejące pomiędzy dziećmi w danej grupie. Dzieci uczą się nie tylko od nauczyciela, ale przede wszystkim od siebie nawzajem. Nauczyciel również uczy się od swoich uczniów. Stały proces wzajemnego uczenia się odbywa się poprzez bycie razem, wymianę doświadczeń, rozmowę, współdziałanie, jednym słowem przez wchodzenie we wzajemne interakcje. Rolą nauczyciela jest przekonanie uczniów, że różnorodność jest wartością czymś, co wzbogaca, a nie przeszkadza. To z kolei pozwala zrozumieć, czym jest tolerancja, umożliwia otwarcie się na innych, uczy szanować prawo każdego do zachowania odmienności, oducza narzucania innym swoich przekonań, wreszcie pomaga rozbudzić w sobie gotowość do ciągłego uczenia się z innymi i od innych. Wszystkie szkoły realizują zadanie związane z przygotowaniem uczniów do życia w wielokulturowym i wielowymiarowym społeczeństwie. Uczniowie muszą zdobyć potrzebne umiejętności. Edukacja interkulturowa jest sposobem na wykonanie tego zadania przez skupienie się na różnorodności obecnej w szkolnej klasie. Różnorodność to nie tylko różnice, ale również podobieństwa. Uczniowie oczywiście różnią się między sobą, ale w wielu aspektach są do siebie podobni. Wszyscy skądś pochodzą, mają różne umiejętności i różne sposoby wyrażania siebie oraz komunikowania się z kolegami i nauczycielem. Nauczanie interkulturowe w optymalny sposób wykorzystuje tę różnorodność stymulując każdego ucznia do nauki. Kompetencje w zakresie języka i komunikowania medialnego są właściwe gdy uczeń: zna i wyróżnia elementy języka mediów w dowolnych formach komunikatów (od tekstowych do multimedialnych) potrafi nazwać i scharakteryzować różne formy przekazów słownych, obrazowych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz nośniki, na których je zapisano zna podstawy teoretyczne oraz zasady kompozycji obrazu, m.in. fotograficznego i filmowego potrafi wyróżniać, porównywać i charakteryzować cechy dowolnych przekazów medialnych (np. słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych dostrzega oraz potrafi interpretować i objaśnić nierealne obrazy i sceny tworzone za pomocą animacji i technik specjalnych zna podstawowe modele i techniki komunikowania bezpośredniego i medialnego 2

3 potrafi analizować dowolne teksty kultury (przekazy medialne) z punktu widzenia procesu komunikowania, dostrzegając kontekst przekazu. 3 Badania ankietowe przeprowadzone przeze mnie w celu sprawdzenia potrzeby realizacji edukacji medialnej określić miały odbiór i wykorzystanie mediów w samokształceniu, odpoczynku, rozwoju zainteresowań wśród uczniów. Ankieta przeprowadzona była wśród wybranej losowo grupy uczniów klas I, II, III wszystkich szkół: liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum - Zespołu Szkół nr 24 w Warszawie. Badania nad wykorzystaniem różnych rodzajów mediów przez młodzież przeprowadzone były wśród uczniów klas kulturowych, ogólnych, zarządzania informacja i technikum. Opracowałam kwestionariusz ankiety sześć pytań podstawowych wyboru z możliwością uzupełnienia wypowiedzi w pytaniu otwartym i w przeciągu tygodnia przeprowadziłam badania. W badaniach dotyczących wykorzystania i odbioru mediów w codziennej pracy i rozrywce przeprowadzono wśród 151 uczniów, przy czym ankietowani odpowiadali anonimowo na pytania: zamknięte, wyboru i otwarte. Z odpowiedzi wynika, że największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się - radio 82,1 % i telewizja 80,1%, w dalszej kolejności komputer 78,% i film 63,6% wśród całej grupy ankietowanych. Pozostałe media maja znacznie mniejszy udział w wykorzystaniu przez uczniów, bo książka to zaledwie 55,6%, przy częstszym korzystaniu z prasy 68,2% wideo36,4% i zaledwie 25,8% - teatru. Poza wynikami ankiet przygotowałam kilka przykładów działań badawczych autorytetów w tej dziedzinie, aby przybliżyć nauczycielom wagę istniejącego problemu. Przygotowałam zestaw informacji dotyczących kompetencji niezbędnych każdemu człowiekowi na stronie internetowej, gdzie pod adresem: udostępnione zainteresowanym informacje na ten temat w Centrum Informacji. Potwierdzeniem istniejącej potrzeby realizacji treści związanych z edukacją medialną, mogą być fragmenty opisujące tego typu badania w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie obniżające się wyniki w nauce uczniów, spowodowały konieczność sprawdzenia przyczyn zaistniałego stanu problemów edukacyjnych uczniów. Potrzebę systematycznego prowadzenia edukacji medialnej szkołach dostrzeżono już wcześniej w krajach wysoko rozwiniętych, wprowadzając ja do obowiązkowych zajęć lekcyjnych na równi z innymi przedmiotami. Według badań amerykańskich za najpoważniejsze niekorzystne efekty oddziaływania mediów uznaje się: wzrost stanów lękowych, nazywanych syndromem wymyślonego i strasznego świata, odwrażliwienie na rzeczywistą przemoc, wzrost zachowań agresywnych. Jane M. Healy, powołując się na własne badania, dostrzega związek między intensywnym oglądaniem telewizji a niższymi osiągnięciami w szkole, szczególnie w zakresie czytania. Autorka uzasadnia twierdzenie, że bezmyślne oglądanie telewizji oraz nieustanna zabawa grami wideo wpływają na ograniczanie rozwoju tej części kory, która jest odpowiedzialna za planowanie, organizowanie i sekwencyjność naszych zachowań, samokontrolę oraz sądy moralne. Ośrodek ten rozwija się intensywnie właśnie w okresie, kiedy dzieci wpadają w manię oglądania telewizji (Healy, 1998, 1999a, 1999b).(...) Takie jak wyżej konstatacje implikują konieczność kształtowania u młodych ludzi krytycznego patrzenia na komunikaty medialne oraz oderwania" ich od ekranów. Podstawą przeciwdziałania niekorzystnym wpływom jest edukacja medialna - wprowadzanie dzieci w krytyczne oglądanie mediów. Mówimy o czymś, co się określa w literaturze anglosaskiej jako media literacy - alfabetyzacja medialna czy umiejętność czytania i tworzenia mediów. Czy jeszcze inaczej - jest to zdolność do analizy, oceniania, wartościowania i tworzenia komunikatów medialnych. Bardzo ważne jest zrozumienie, że każdego dnia oddziałują na nas setki wiadomości, które wpływają na nasze postawy, wartości i zachowania - nie zawsze świadomie. Opierając się na przeprowadzonej wcześniej analizie ankiety, wynikających z niej wniosków, a także przedstawionych przykładach badawczych z innych środowisk, wprawdzie odległych, jednakże również dotyczących edukacji, wynika jasna konieczność wprowadzenia edukacji medialnej do obowiązkowej realizacji w szkołach. 3 W. Strykowski, Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Media a edukacja. red. W.Strykowski, W. Skrzydlewski. Poznań,

4 Przedstawienie wyników badań i wynikających z nich potrzeb podniesienia kompetencji medialnych, zawarłam w przygotowanej prezentacji, która wskazuje, w jakich tematach niezbędna jest potrzeba poszerzenia edukacji wśród uczniów naszej szkoły. Wynika z niej, że przy współpracy nauczycieli podczas realizacji edukacji medialnej - odbiór i rozumienie mediów ulega znacznej poprawie. Podnosi się także umiejętne i mądre wykorzystywanie mediów w pracy i rozwijaniu zainteresowań, rozumienia świata wielu kultur, przełamywaniu barier i stereotypów. Do swoich działań włączyłam aktywną i systematyczną współpracę z organizacjami społecznymi (Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenie Obywatele dla Rzeczypospolitej, Unia Europejskich Federalistów Polska, Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ Ośrodek Polski w Warszawie, Bemowskie Towarzystwo Fotograficzne) kulturalnymi (Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną i innymi bibliotekami: Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bemowo, uniwersyteckimi: Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej oraz Biblioteką Narodową; Dystrybutorem Filmowym Gutek-Film, Filmoteką Narodową w tym kinami: Muranów, Cinema-Bemowo; teatrami: Rampa, Dramatycznym, Narodowym i Wielkim; domami kultury: Centrum Edukacji Kulturalnej, Dom Kultury Działdowska Dzielnicy Wola w Warszawie, Centrum Edukacji Kulturalnej; galeriami i muzeami: Galeria na Kole, Muzeum Teatralne Teatru Wielkiego); organizacjami samorządowymi ( Urzędy Dzielnic Woli i Bemowa). Współpraca ta obejmowała różne dziedziny pracy dydaktycznej i wychowawczej. Był wśród nich m.in. udział uczniów w zajęciach Programu edukacji teatralnej i filmowej, opracowanego przeze mnie dla potrzeb szkoły i włączonego do obowiązkowych programów dydaktycznych do realizacji w klasach humanistycznych i kulturowych oraz wybranych ogólnych. Aby realizacja takiego programu była możliwa, nawiązałam współpracę z wymienionymi wyżej instytucjami kultury na terenie miasta (Dystrybutorem Filmowym Gutek-Film w tym kinami: Muranów, Cinema-Bemowo; teatrami: Rampa, Dramatycznym, Narodowym i Teatrem Wielkim; domami kultury: Centrum Edukacji Kulturalnej). Program edukacji filmowej realizowałam zawsze przy współpracy z nauczycielem języka polskiego i wiedzy o kulturze. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego sporządzałam grafik zajęć edukacji teatralnej i filmowej, które miały odbyć się w całym roku szkolnym, z podaniem tematów lekcji oraz wykazem terminów. Osobno dla każdej grupy przygotowywałam zestaw materiałów dydaktycznych dotyczących tematu edukacyjnego. Każda klasa uczestnicząca w programie edukacji filmowej w 3 letnim cyklu edukacyjnym, brała udział w comiesięcznych pokazach filmu połączonych z wykładami. Spotkania odbywały się w kinie Muranów uznanym w za najlepsze kino europejskie ostatnich lat, a współpracowałam z dystrybutorem filmowym Gutek-Film,włączając uczniów do udziału w przeglądach festiwalowych, szczególnie w ramach Festiwali Filmu Europejskiego Programu Media w Europie prezentujących twórczość wybitnych ludzi kina europejskiego. Uczniowie obejrzeli filmy m.in. I. Bergmana i I. Szabo, uczestnicząc jednocześnie w prowadzonych dyskusjach panelowych krytyków filmu T. Sobolewskiego i T. Szczepańskiego. Współpraca z Teatrem Dramatycznym rozpoczęta propozycja współpracy w realizacji edukacji teatralnej spotkała się z zainteresowaniem prof. M. Dziewulskiej wykładowcą w Instytucie Kultury Polskiej UW w Warszawie, która po wstępnych rozmowach i wspólnym ustaleniu programu, pomogła w nawiązaniu współpracy z Teatrem Dramatycznym w Warszawie w zakresie organizacji dodatkowych wykładów z historii i teorii teatru. Organizowane comiesięczne wykłady w cyklach tematycznych były poszerzeniem edukacji humanistycznej w klasach kulturowych. W trakcie realizacji programu organizowałam dodatkowe spotkania z reżyserami twórcami scenografii, choreografii i innych elementów sztuki, a także i w ramach Spotkań z ludźmi kultury: z dramaturgami, wydawcami, podczas Lekcji teatralnych: z aktorami, muzykami, scenarzystami, a także spotkania z ludźmi mediów, podczas spotkań Eviva L arte Znalazłam wiec sponsorów na pokrycie części edukacyjnej, skutkiem czego zajęcia były nieodpłatne realizowane dzięki sponsorom m.in. dofinansowania Ministerstwa Kultury i Sztuki (wykłady teatralne), projektów edukacyjnych dzięki sponsoringowi firmy prywatnej Telekomunikacja Polska SA (Program Edukacyjny Kwadryga ), czy jak w przypadku warsztatów teatralnych dla uczniów klasy kulturowej, realizowanych pod kierunkiem aktora i reżysera w Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie. Nawiązałam kontakt z panią H. Machulską prezesem Ośrodka Polskiego ASSITEJ proponując włączenie uczniów naszej szkoły do edukacji teatralnej prowadzonej przez towarzystwo. Współpracę z Ośrodkiem Polskim ASSITEJ również możliwości twórczej realizacji projektów uczniów. Uczniowie naszej szkoły systematycznie uczestniczyli organizowanych corocznie przeglądach zespołów teatralnych: zawodowych, amatorskich i profesjonalnych realizacji nowych form teatralnych ostatnich 4

5 lat - Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży. Poza obejrzanymi spektaklami brali udział happeningach, spotkaniach z twórcami (aktorami, reżyserami, dramaturgami, nauczycielami szkół aktorskich i krytykami sztuki ) organizowanych w takcie Festiwalu. Uczniowie zainteresowani dramaturgia i teatrem brali udział w specjalnych warsztatach zorganizowanych prze Ośrodek. Mój kontakt i współpraca z pracownikami nauki, wspomagający wdrażanie własnych projektów i programów związanych z edukacją medialną, realizowany dzięki pozyskiwaniu sojuszników związanych z instytucjami naukowymi. Wśród nich byli pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego (prof. M. Dziewulska - Instytut Kultury Polskiej UW, i Polskiej Akademii Nauk (prof. M. Hopfinger Instytut Badań Literackich). Współpracę z redakcją tygodnika społeczno-politycznego POLITYKA rozpoczęłam podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. W trakcie targów zaproszono mnie wraz z uczniami naszej szkoły, na spotkanie z N. Daviesem organizowane w Redakcji. Od tej chwili systematycznie współpracujemy w ramach realizacji zajęć edukacji medialnej z udziałem pracowników lub współpracujących z tygodnikiem dziennikarzy. Organizowałam zajęcia edukacji medialnej związanych z poznaniem pracy redakcji tygodnika społeczno-politycznego. Organizowałam spotkania z publicystami i dyskusje na tematy związane ze zmianami w Europie związanymi z gobalizacją, zachwianego świata wartości i roli mediów w państwie, w aktualnych warunkach społeczno-politycznych (A. Szostkiewicz, M. Ostrowski, P. Adamczewski i inni Efekty tej współpracy to: Poznanie warsztatu dziennikarza prasowego w bezpośrednim kontekście, w oparciu o wybrane zagadnienia i materiały do omówienia. Uwrażliwienie na procesy społeczno-polityczne i rolę mediów masowych w przedstawianiu obrazu współczesnego świata wielu kultur i problemów społecznych. Współpraca z wydawnictwem ArsPolona rozpoczęta od kontaktu z działem marketingu i organizacji targów w Warszawie z komisarzem targów, w celu zaproponowania możliwości przeprowadzenia dla uczniów naszej szkoły klas informatycznych i kulturowych w trakcie targów - zajęć edukacyjnych dotyczących mediów na rynku wydawniczym. Stosowane formy edukacji medialna, wspomagały proces edukacji humanistycznej o inne teksty kultury. Związane z tym zadania, jakie zrealizowałam związane były z prowadzeniem zajęć otwartych np. spotkań, zajęć edukacyjnych poza szkołą, prezentacji czy dyskusji np. Edukacja medialna na Międzynarodowych i Krajowych Targach Książki, czy cykle lekcji połączonych z innymi przedmiotami (np. z literaturą, historią, wiedza o kulturze, technologia informacyjną). Zajęcia organizowane corocznie podczas pierwszego dnia targów, to możliwość kontaktu z wydawcami dystrybutorami, księgarzami, ludźmi zajmującymi się reklamą i marketingiem firmy. Dzięki uczestnictwie w spotkaniach z profesjonalistami w dziedzinie mediów, uczniowie poznawali zasadę tworzenia wizerunku i organizacji samych targów. Kontynuacją zajęć była realizacja projektów edukacyjnych min. tworzenie katalogu wydawniczego dotyczącego mediów na lekcji technologii informacyjnej, realizacja tematów na języku polskim i wiedzy o kulturze z uzupełnieniem o edukację pozaszkolną (wykłady, spotkania, prezentacje) muzeum) Realizowałam opracowany wcześniej projekt edukacyjny Kultura Polski na tle Europy wystawy fotograficzne: Regiony Polski - Kaszuby fotografie krajobrazowe o.cz. Kozłowskiego SJ, prac uczniów: XCIII Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół nr 24 im. prof. S. Bryły i XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie Regiony Polski-Mazowsze w fotografii i poezji w Czytelni Edukacyjnej nr 17. Zorganizowałam wspólnie z pracownikami biblioteki publicznej wernisaż wystawy dla odbiorców obu dzielnic. Współpracując z Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bemowo i Bemowskim Towarzystwem Fotograficznym w trakcie wystawy fotograficznej Regiony Polski Mazowsze w fotografii i poezji kontynuowana była w szkole. Materiały informacyjne przygotowane wraz uczniami zostały zamieszczone pod adresem: W następnym roku wśród uczniów naszej szkoły ogłosiłam konkurs na zdjęcia z wakacji pod hasłem Europa w obiektywie, wybrane najlepsze p[race były prezentowane podczas Festiwalu Europejskiego organizowanego w szkole. Poza realizacją opracowanych dla szkoły programów autorskich Edukacji czytelniczej i medialnej, Edukacji teatralnej i filmowej, poszerzona została praca z uczniami o szczególnych wymaganiach edukacyjnych. Kilka lat pracowałam z młodzieżą prowadząc Klub Medialny, w ramach pracy którego przygotowaliśmy wspólnie z nauczycielem języka angielskiego projekt edukacyjny objęty grantem Biura Edukacji Edukacja medialna w różnych rejonach kultury. Z czasem prowadziłam także Koło multimedialne w ramach zajęć pozalekcyjnych, które realizowało swoje zadania w grupach roboczych, konsultując się bezpośrednio, bądź poczta internetową lub na spotkaniach pełnych w Centrum Informacji. Zajęcia edukacyjne na zewnątrz maja różny charakter od 5

6 wykładów do prezentacji. Ponadto w ramach organizowanych Spotkań z mediami uczniowie uczestniczyli ostatnio m.in. w: Spotkaniach z politykami, dziennikarzami w ramach Festiwali Nauki, w tym spotkanie w redakcji Polityki z dziennikarzami rosyjskimi, czeskimi i niemieckimi na tematy obalania stereotypów i uprzedzeń narodowościowych z cyklu Jak nas widza sąsiedzi realizacja scenariuszy poświeconych edukacji międzykulturowej z wykorzystaniem mediów Zadania mediów w państwie demokratycznym. Obraz demokracji państw europejskich w mediach publicznych. Warsztatach filmowych Wyższej Szkoły Filmowej A. Wajdy (październik- grudzień) W lutym odbyło się spotkanie kończące projekt spotkanie z reżyserami i prezentacją zrealizowanych przez młodzież filmów. W projekcie brali udział uczniowie szkół warszawskich, a także studenci Szkoły Filmowej Andrzeja Wajdy - przedstawiciele rożnych krajów i narodowości Spotkaniu z A. Wajdą, N. Daviesem i T. Sobolewskim na temat tworzenia filmu o Powstaniu Warszawskim w Audytorium Maximum. SUPERPRODUKCJA, MORALITET, PARADOKUMENT - Jaki powinien być współczesny film o Powstaniu Warszawskim? spotkania z wydawnictwami propagującymi współprace międzykulturową krajów Europy Środkowej Wydawnictwo Czarne Dotąd w ramach zajęć uczniowie także: przygotowywali materiały i pomagali opracowywać prezentację w PowerPoint dotyczącą Danii w ramach Festiwalu Europejskiego - wykorzystywali w praktyce zasad prezentacji, wymiany informacji przygotowywanych materiałów na spotkaniach w trakcie Festiwalu Europejskiego, spotkań z uczniami szkól przy realizacji projektu Socratesa ( Austria, Finlandia i Bułgaria) Programów edukacyjnych National Geographic Fotografia. Multimedialna Szkoła Fotografowania w ośmiu częściach oraz z 4 częściowego cyklu Tabu wybrane elementy dotyczące nieznanych kultur Najnowszych produkcji filmowych i telewizyjnych: Warszawa, Anioł w Krakowie, Plac Zbawiciela Tworzenie dokumentów i prezentacji dotyczących szkoły i środowiska oraz realizowanych projektów międzykulturowych w ramach Festiwali Europejskich Rozróżniamy dwa zasadnicze wątki, które powinny być obecne w nauczaniu międzykulturowym, by spełniało ono swój cel. 1. Zakładamy, że kompetentny nauczyciel powinien rozwijać u uczniów cechy potrzebne do tego, by ich świadomość kulturowa i społeczna owocowała poszanowaniem dla przedstawicieli innych kultur. Chodzi o przymioty takie jak otwartość, wrażliwość na potrzeby innych, zdolność porozumienia, empatia oraz łatwość adaptacji. Rozwijanie tych cech u młodzieży przyczynia się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. 2. Drugim zasadniczym zadaniem nauczyciela jest rozwijanie u uczniów umiejętności otwartego dialogu, dla którego punktem wyjścia jest szacunek dla interlokutora i pragnienie dojścia do konsensusu. Poznając wielość perspektyw oraz biorąc udział w dyskusjach na temat treści nauczania, uczniowie znajdują własne punkty widzenia, odkrywają inne optyki i uczą się zakreślać wspólne horyzonty. Na tym właśnie polega proces edukacji międzykulturowej, której nieodłącznym składnikiem jest poznawanie odmienności kulturowych i bezpośredni kontakt z Innym. Niezbędne są: działania zbliżające ludzi wyrastających z odmiennych kultur poprzez budowę dobrosąsiedzkich stosunków, wspólną naukę i pracę, zarówno w obrębie szkoły, jak i poza nią rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci zarówno na płaszczyźnie uczeń-uczeń, jak i uczeń-nauczyciel przedsięwzięcia służące wymianie międzykulturowej w szerokim sensie tego słowa 6

7 rozwój umiejętności dialogu i empatii poprzez działania, podczas których zarówno uczeń, jak i nauczyciel, uczą się przyjmować różne punkty widzenia Kluczowym słowem jest różnorodność. Podejście wielokulturowe powinno być obecne zarówno w merytorycznej zawartości programów nauczania, jak i w metodyce. Dzięki temu - i dzięki wykorzystaniu istniejących różnic w zasobie wiedzy uczniów, a także zróżnicowania ich umiejętności i postaw - można obudzić w uczniach pochodzących z różnych środowisk pragnienie zdobywania wiedzy. 7

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS)

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie (SzPEK) w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Maria Krzysztoporska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Iwona Wiśniewska koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, kształtowania w nich

Bardziej szczegółowo

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty,

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty, MULTIMEDIA W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ opracowała Elżbieta Anioła Szkoła w społeczeństwie informacyjnym. kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, przetwarzania i tworzenia informacji; kształcenie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Dyskusyjny

Szkolny Klub Dyskusyjny Program wychowawczo- profilaktyczny Szkolny Klub Dyskusyjny FILMOLANDIA wrzesień 2013 r. Opracowały: mgr Joanna Guze, mgr Wiesława Strzelczyk Strona 1 Kształcić tylko umysł człowieka, nie udzielając mu

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA W GIMNAZJUM (III etap nauczania)

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA W GIMNAZJUM (III etap nauczania) Edukacja czytelnicza i medialna gimnazjum Str. 1 EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA W GIMNAZJUM (III etap nauczania) Cele edukacyjne 1. Przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji. 2. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI OGÓLNE KRYTERIA OCENY 1. Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, komunikacyjnym i organizacyjnym. 2. Zaangażowanie w pracę twórczą przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Organizacja kultury wykład z ćwiczeniami

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Edukacja czytelniczo integracyjna

Edukacja czytelniczo integracyjna Edukacja czytelniczo integracyjna Międzyszkolny Program Czytelniczo Integracyjny Poczytaj mi, przyjacielu Autorka programu: Marzena Gołębiowska nauczyciel bibliotekarz 1 Spis treści: Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty dla: nazwa kierunku poziom Profil Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pierwszy ogólnoakademicki Załącznik nr 44 do uchwały nr. Senatu Uniwersytetu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM EDUKACJI FILMOWEJ FILMOTEKA SZKOLNA

INNOWACYJNY PROGRAM EDUKACJI FILMOWEJ FILMOTEKA SZKOLNA INNOWACYJNY PROGRAM EDUKACJI FILMOWEJ FILMOTEKA SZKOLNA Wszelkie zmiany są pożądane, jeśli mają przyczynić się dla ogólnego dobra. Niezmiernie ważne są one w szkolnictwie, a zwłaszcza w metodyce nauczania.

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Szkoła podstawowa

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Szkoła podstawowa Język mniejszości narodowej lub etnicznej Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autor: Jolanta Grygoruk Mniejszości narodowe a etniczne Za mniejszości narodowe uznaje

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Motto: Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Stanisława Staszica Pogram wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 1.1. Biblioteka jako audytorium... 22 1.1.1. Biblioteka publiczna... 23 1.1.1.1. Typy czytelników...

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-81 Temat: O myśleniu na przyszłość czyli dlaczego przezorny zawsze ubezpieczony? Cel główny projektu Kształtowanie postawy odpowiedzialności za przyszłość własną i swoich najbliższych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Poznań 14.09.2009 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Barbara Nowak - Baryś Wykształcenie: studia wyższe magisterskie na kierunku filologia polska w zakresie specjalności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE nauczyciel :Agnieszka Puchała Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów artystycznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. i poszerzać swoje

Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. i poszerzać swoje Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty poprzez czytelnictwo Autor projektu Arkadiusz Kołosiński kierownik świetlicy Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH Projekt edukacyjno interdyscyplinarny ze szczegółowym opisem debaty o Powstaniu Warszawskim Temat Powstanie Warszawskie oczami dzieci. Projekt opracowali:

Bardziej szczegółowo

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie MISJA I WIZJA Załącznik nr 02 do Statutu Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Kostrzyn 2012 r. 1 S t r o n a MISJA SZKOŁY J WYCHOWUJEMY POLAKA I EUROPEJCZYKA esteśmy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Twórcze i artystyczne wychowanie, czy tez lepiej wychowanie przez sztukę, może okazad się szczególnie ważne, nie tylko dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

BAŚNIOWE PODRÓŻE PO ŚWIECIE

BAŚNIOWE PODRÓŻE PO ŚWIECIE ... "Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce" Maksym Gorki BAŚNIOWE PODRÓŻE PO ŚWIECIE INNOWACJA O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM Opracowała: mgr Iwona Zawadzka (nauczyciel dyplomowany) 1 Niestety można

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 listopada 2013 r. Nr 8 Poz. 189 UCHWAŁA NR 143 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2013 r. Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z przedmiotu edukacja filmowa w Liceum Ogólnokształcącym nr X im. S. Sempołowskiej we Wrocławiu

Zasady oceniania z przedmiotu edukacja filmowa w Liceum Ogólnokształcącym nr X im. S. Sempołowskiej we Wrocławiu Zasady oceniania z przedmiotu edukacja filmowa w Liceum Ogólnokształcącym nr X im. S. Sempołowskiej we Wrocławiu KRYTERIA OCENIANIA Rodzaje aktywności ucznia polegające ocenianiu: - wypowiedzi ustne, zarówno

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA GIMNAZJUM

ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole inną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Oprac. Karolina Szymczak Rok szkolny 2013/14 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA Ocena wiedzy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Miasto i Gmina Kluczbork Partner Projektu Gmina Miejska Dzierżoniów LIDER PROJEKTU Miasto i Gmina Serock Partner Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

Specjalność Język i Kultura Rosji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. ZAŁĄCZNIK Nr 2 NFJKR_efekty_kształcenia_Istopień Efekty kształcenia dla specjalności Język i Kultura Rosji STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki Specjalność Język i Kultura

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 EWALUACJA WEWNETRZNA załącznik 3 do planu nadzoru pedagogicznego SP14 Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej: ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 1. Czytelnictwo uczniów, działania

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 19 W BYDGOSZCZY.

PROGRAM WYCHOWAWCZY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 19 W BYDGOSZCZY. PROGRAM WYCHOWAWCZY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 19 W BYDGOSZCZY. Motto Nie uczy się ludzi być ludźmi tylko wszystkiego innego, ale dla nich wszystko inne nie jest ważne jak to, by byli ludźmi.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI ETAP III: KLASA I ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowanie: mgr Anna Bielewska ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI ETAP III: KLASA I ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowanie: mgr Anna Bielewska ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI ETAP III: KLASA I ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowanie: mgr Anna Bielewska ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia w odniesieniu do nowej podstawy programowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia w odniesieniu do nowej podstawy programowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia w odniesieniu do nowej podstawy programowej. Klasy: 1, 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1, 2 Technikum Zawodowe 1 Liceum Ogólnokształcące dla

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH FOTOGRAFICZNYCH OBIEKTYW Uczestnicy; uczniowie klas gimnazjum Plan zajęć; wg harmonogramu Prowadzący; mgr Jan Leśniak Cel główny: Rozszerzanie

Bardziej szczegółowo

CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6

CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6 "Książka, myśl, słowo, uczucie, czyn... Wszystko razem stanowi dopiero człowieka." Józef Ignacy Kraszewski CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6 /Kontynuacja projektu z roku szkol. 2015/2016/

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642)

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642) REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642) Książka jest najlepszym przyjacielem każdego z nas, toteż należy ją szanować

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W ŁODZI Marta Oleńska Anna Pęczek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi SPIS TREŚCI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TRZY KULTURY W TRÓJCE PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy klas III

Plan wychowawczy klas III 1. SFERA INTELEKTUALNA Plan wychowawczy klas III 1. Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości. Motywowanie i kształtowanie właściwej postawy wobec nauki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie. Zambrów, 2005 r.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie. Zambrów, 2005 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie PROGRAM EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Młody Europejczyk to Ja Zambrów, 2005 r. I Wstęp. Głównym załoŝeniem edukacji europejskiej jest kształcenie poczucia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcyjny Przekształcenie wzorów występujących w matematyce, fizyce, chemii. Scenariusz lekcyjny

Scenariusz lekcyjny Przekształcenie wzorów występujących w matematyce, fizyce, chemii. Scenariusz lekcyjny Scenariusz lekcyjny Klasa: I c liceum ogólnokształcące (profil bezpieczeństwo wewnętrzne). Czas trwania zajęć: 45 minut. Nauczany przedmiot: matematyka. Program nauczania: Kształcenie w zakresie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo