WYCHOWUJĘ PRZEZ TEATR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCHOWUJĘ PRZEZ TEATR"

Transkrypt

1 Program koła teatralnego TRÓJECZKA TYTUŁ PROGRAMU: WYCHOWUJĘ PRZEZ TEATR Autor: Renata Cholewka - nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Myszkowie 1

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Uwagi o realizacji... 4 Cele... 4 Sposoby osiągania celów... 7 Treści programowe omawiane zagadnienia... 8 Ewaluacja Bibliografia

3 I. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka. Aktywność twórcza dziecka jest przede wszystkim oparta na jego własnych pomysłach i zawsze powinna być podejmowana chętnie i z zadowoleniem. Jej wynikiem jest stworzenie lub odkrycie przez dziecko czegoś jeszcze nieznanego i zarazem pożytecznego. Zabawa w teatr jest naturalną skłonnością każdego dziecka, które lubi przebierać się, odgrywać kogoś innego. Zajęcia koła teatralnego pozwalają na rozwój autentycznych skłonności człowieka, realizację pasji nauczyciela i uczniów, budowanie poczucia własnej wartości zarówno ucznia, jak i nauczyciela. Pozwalają one na wychowanie świadomego widza teatralnego, który odczuwa potrzebę kontaktu z teatrem, z wysoką kulturą; reaguje na piękno żywego słowa, precyzję ruchu, gest, barwę, światło, muzykę. Każda szkoła posiada bogaty w uroczystości i akademie roczny kalendarz pracy. Przygotowanie nawet najmniejszej uroczystości szkolnej wymaga wielu działań, czasu i inwencji, ale daje też dużo satysfakcji autorom i wykonawcom. Zaangażowani do tego typu prac uczniowie nabywają bardzo ważne umiejętności: poszukiwania, planowania, odpowiedzialności, krytycznego spojrzenia na własną pracę. Przygotowanie i przedstawienie szerszej publiczności programu artystycznego można nazwać wychowaniem literackim, interesującym spotkaniem nadawcy i odbiorcy. To właśnie teatr szkolny ubarwia codzienną pracę, ale także rozbudza zainteresowania. W czasach telewizji, komputerów i Internetu pozwala zatrzymać się, by odkryć i dać szansę młodym talentom. Praca nad przedstawieniem to okazja do wielokierunkowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Wcielanie się w inną postać zmusza do spojrzenia na świat oczami tej postaci, do wyobrażenia sobie cudzych myśli i motywów postępowania. Sprzyja także rozładowaniu u dzieci napięć psychicznych, przezwyciężeniu lęku przed publicznym występem, nieśmiałości i braku wiary we własne siły. Fikcyjna sytuacja teatralna wpływa pobudzająco na wyobraźnię i rozwija osobowość człowieka. Występy dzieci to mądra i pożyteczna zabawa, stanowią one doskonałą formę samorealizacji zainteresowań i różnorodnych uzdolnień dziecka. 3

4 II. Uwagi o realizacji programu Program będzie realizowany w roku szkolnym 2013/2014 ( z możliwością kontynuacji w następnych latach) w szkole podstawowej (klasy IV VI). Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu ( 1 godzina lekcyjna), w razie potrzeby co dwa tygodnie 2 godziny. Wiadomości teoretyczne uczniowie będą poznawać poprzez wykład, pogadankę dydaktyczną oraz aktywne metody nauczania i pracę w grupach. Ilustracją omawianych zagadnień będą pokazywane podczas zajęć - wybrane sceny widowisk teatralnych, przedstawienia oglądane w teatrze i Miejskim Domu Kultury oraz przedstawienia samodzielnie przygotowane przez uczniów. III. Cele CELE OGÓLNE PROGRAMU W zakresie integracji rozpoznanie zespołu i integracja grupy teatralnej. W zakresie wiedzy zdobycie ogólnych wiadomości i zrozumienie pojęć związanych z dziedziną teatru i edukacji medialnej. W zakresie rozwijania osobowości - wzbogacenie osobowości ucznia, wspieranie jego rozwoju oraz kształtowanie jego wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki, rozwój zainteresowań. W zakresie doskonalenia warsztatu rozwijanie umiejętności, które umożliwią uczniom amatorską działalność teatralną (wejście w role, wyrażanie uczuć, kultura żywego słowa, współpraca w grupie). Cele szczegółowe: CELE EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE W zakresie integracji grupy: rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy w kole teatralnym, nabywanie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach z zamierzonym skutkiem (np. w momentach stresu, tremy, występu publicznego ), umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób, przyswajanie negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych (realizacja treści programowych koła teatralnego na godzinie z wychowawcą), 4

5 rozpoznawanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych uczniów w celu bardziej efektywnej współpracy z nauczycielem i między sobą, promocja szkoły w środowisku lokalnym i poszerzenie oferty edukacyjnej oraz jakości pracy szkoły. W zakresie wiedzy: wyposażenie uczniów w wiadomości o teatrze, jego kulisach, formach teatralnych, utrwalenie i poszerzenie zdobytych w klasach młodszych wiadomości z zakresu edukacji teatralnej i kultury żywego słowa, zapoznanie z tworzywem literackim jakim jest scenariusz lub materiał przeznaczony do recytacji, motywowanie do czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i widowisk teatralnych, wprowadzenie uczniów w polskie tradycje teatralne i elementy historii teatru, rodzajów form scenicznych, metod gry aktorskiej, przygotowanie do dalszej edukacji teatralnej w następnych etapach edukacyjnych, wzbogacenie w wiedzę o człowieku, życiu i świecie poprzez przeżywanie, wczuwanie się w role oraz dystansowanie się od emocji kreowanych postaci. W zakresie rozwijania osobowości uczniów: rozbudzanie dociekliwości intelektualnej, samodzielności i rozwój sprawności umysłowych i uzdolnień, wyzwalanie w uczniach możliwości kreacyjnych, ćwiczenia zmysłów słuchu, wzroku, dotyku, koncentracji poprzez zabawy ogólnorozwojowe i gry dramowe, wspieranie psychologicznych aspektów rozwoju dziecka, uwrażliwienie na sztukę i kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy, przygotowanie do funkcjonowania w różnych rolach społecznych poprzez umiejętność wchodzenia w rozmaite role i odnajdowanie się w różnych sytuacjach, rozwijanie pozytywnych cech charakteru (m.in. odpowiedzialność za słowa i czyny, tolerancja, otwartość) i postaw (działania na rzecz innych zwłaszcza młodszych i mniej doświadczonych, szacunek dla pracy drugiego człowieka i przyrody). W zakresie doskonalenia warsztatu umiejętności : 5

6 ćwiczenie sprawności poprawnego wypowiadania się uczniów i recytacji tekstów: właściwej wymowy, modulacji głosu, doboru jego siły, pauzowania, intonacji i poprawnego akcentowania wyrazowego i zdaniowego, pobudzanie uczniów do działań rozwijających zdolności aktorskie, recytatorskie, plastyczne, muzyczne i taneczne, rozwijanie umiejętności prezentacji na scenie i wyrażania uczuć i stanów emocjonalnych poprzez gesty, ruch, mowę ciała i mimikę, poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną, wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy (przygotowywanie inscenizacji, opracowanie i wykonywanie scenografii, projektowanie, dobór kostiumów, odpowiednia prezencja na scenie, zastosowanie zasad kultury żywego słowa). IV. SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW: Wizyty w teatrach na przedstawieniach. Zajęcia teatralne prowadzone przez profesjonalistów (instruktorów teatralnych, aktorów). Przygotowywanie spektakli, inscenizacji. Przygotowywanie kostiumów, scenografii, podkładów muzycznych i rekwizytów. Próby opracowania scenariuszy teatralnych. Prezentacje dokonań na forum klasy, szkoły, rodziców, środowiska lokalnego. Wykorzystanie dramy i umiejętności zdobytych podczas zajęć teatralnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Ćwiczenie kultury żywego słowa (np. przygotowywanie recytacji na konkursy). Korelacja działań grupy teatralnej z działaniami na lekcjach sztuki (plastyki i muzyki). Redagowanie zaproszeń i przygotowywanie materiałów promujących działalność koła (kronika, gazetka, wystawa zdjęć, informacje w lokalnej prasie). METODY I TECHNIKI PRACY: gry i zabawy, 6

7 drama, próby aktorskie, praca z tekstem, udział w warsztatach warsztatów, obserwacja profesjonalnych sztuk teatralnych, projektowanie, przygotowanie i prezentacja spektakli. Metody i formy pracy stosowane przy realizacji programu maja w jak największy stopniu zaspokoić naturalne potrzeby fizyczne i psychiczne dzieci, pomóc w wyrównywaniu ewentualnych zaległości dydaktycznych i kompensowaniu braków rozwojowych, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu na miarę możliwości dziecka. Stwarzamy więc takie sytuacje, klimat i warunki, aby każde dziecko mogło odnieść swój osobisty sukces, który stymuluje do większego wysiłku i staje się motywacją do nowych wyzwań. V. Treści programowe omawiane zagadnienia 1. Planujemy pracę koła teatralnego (poznanie oczekiwań i możliwości dzieci; wstępne ustalenie składu grupy; zintegrowanie zespołu). Przedstawiamy się, określamy nasze oczekiwania, ustalamy zasady pracy grupy. 2. Potrafimy więcej niż nam się wydaje (przełamanie zahamowań; poznanie własnych i cudzych odczuć i możliwości). Zestaw ćwiczeń i zabaw uwzględniających mimikę, gest, głos, dźwięk. 3. Integracja form ekspresji improwizowanie krótkich scenek (indywidualnie lub w grupie) np. u dentysty, spotkanie na łące, w klasie, rozmowa w sprawie pracy, nowa znajomość itp. 4. Rodzaje teatru i spektakli teatralnych - zapoznanie dzieci z rodzajami teatru i spektakli: teatr dramatyczny, operowy, zawodowy, amatorski, objazdowy, kukiełkowy. Pokazanie przykładowych spektakli teatralnych np. teatr cieni, pantomima 7

8 5. Terminy związane z teatrem. Elementy teatru: scena, kurtyna, widownia, garderoba, reflektory. Elementy sztuki: scena, akt, antrakt. Ludzie: aktor, mim, widz, reżyser, scenograf. Zachowanie w teatrze: cisza, oklaski, autograf, dedykacja. 5. Rola teatru i zachowanie w teatrze. Zachowanie przed sztuką ( korzystanie z szatni). Zachowanie na widowni (dzwonki w teatrze, cisza, oklaski). Wyjazdy do Teatru. Wyjścia do Kina oglądanie przedstawień teatru objazdowego. Oglądanie przedstawień i inscenizacji w wykonaniu dzieci. 6. Plakat teatralny i program. Znaczenie programu i plakatu. Informacje zawarte w programie i na plakacie. Wykonywanie programów i plakatów. 7. Muzyka w przedstawieniach. Znaczenie muzyki w przedstawieniu. Dobieranie muzyki do określonych fragmentów przedstawienia. Układanie akompaniamentu. Opracowywanie układów tanecznych. Zabawa dźwiękiem jako sposób prezentacji określonych treści. 8. Scenografia. Znaczenie dekoracji, kostiumów, rekwizytów. Projektowanie dekoracji i kostiumów. Wykonywanie elementów dekoracji i zestawianie ich w całość. Dobór rekwizytów. 8

9 9. Tworzenie scenariusza. Dobór literatury. Wyodrębnienie wydarzeń, postaci. Przydział ról. Tworzenie prostych scenariuszy. Praca w oparciu o gotowe scenariusze. Budowa scenariusza autorskiego lub modyfikacja gotowego. Podział obowiązków. Przygotowanie plakatów i zaproszeń. Prezentacja spektaklu. 10.Wyrażanie opinii na temat obejrzanej sztuki. Ocena własnych przedstawień po premierach, występach i po obejrzeniu nagrań. Wyrażanie opinii na temat sztuk teatralnych recenzja. VI. Ewaluacja: prezentacja przedstawień i obserwacja reakcji widza, badanie opinii widza wywiad, rozmowa, monitorowanie informacji w lokalnej prasie, badanie opinii uczestników swobodne wypowiedzi, zapisane wrażenia, sprawozdania, ankiety, projekcja nagranych przedstawień: ocena i samoocena, wnioski do dalszej pracy. Ankieta dla Ucznia Szanowny Uczniu! Zabierzcie głos w sprawach ważnych dla Twojego rozwoju. Uzyskane informacje pozwolą mi ocenić na ile Program koła teatralnego spełnia Twoje oczekiwania oraz potrzeby. Dziękuję za wypełnienie poniższej ankiety. Proszę zaznaczyć jak często miały miejsce poniższe odczucia, czy zachowania. 1. Chętnie uczestniczyłeś/aś w zajęciach teatralnych: 9

10 zawsze Często czasami rzadko Nigdy 2. W domu demonstrowałeś/aś ćwiczenia poznane na zajęciach: zawsze Często czasami rzadko Nigdy 3. Chętnie prezentowałaś/eś swoje umiejętności przed rodziną i znajomymi: zawsze Często czasami rzadko Nigdy 4. Przeżywałeś/aś sukcesy i porażki całej grupy: zawsze często czasami rzadko Nigdy 5. Chętnie wykonywałaś/eś ćwiczenia zalecane przez nauczyciela: zawsze Często czasami rzadko Nigdy 6. Czułeś/aś się kimś ważnym w zespole: zawsze często czasami rzadko Nigdy DZIĘKUJĘ! LITERATURA: 10

11 1. Bortnowski S., Scenariusze półwariackie czyli poezja współczesna w szkole, Wydawnictwo Stentor, Warszawa Eichelberger W., Jak wychować szczęśliwe dzieci, WSiP, Warszawa Fisher R., Uczymy się jak uczyć, Warszawa Gałczyńska E., Garczyk Z., Uczcijmy wierszem i piosenką, Płock Pankowska K., Edukacja przez dramę Warszawa, WSiP Szczepańska M., Program autorski-jak go napisać? Wyd. IMANE Wierzbicka U., Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym Warszawa, WSiP Myszków, 26 sierpnia 2013r. Opinia o samodzielnie opracowanym programie koła teatralnego Trójeczka Wychowuję przez teatr autor Renata Cholewka 11

12 Program kola teatralnego Wychowuję przez teatr umożliwia uczniom zaspakajanie ich aktualnych i przyszłych potrzeb. Zagadnienia prezentowane w programie są logiczne, a zarazem różnorodne. Autorka przyjęła określone kryterium uporządkowania treści. Po wprowadzeniu wiedzy teoretycznej następuje jej wykorzystanie w praktyce. Zrównoważony program zapewnia uczniom możliwość opanowania odpowiedniej wiedzy teoretycznej i wykorzystanie jej w twórczym procesie nauczania i przyswajania wiadomości. Autorka zastosowała również odpowiednie formy i metody pracy, które mają przede wszystkim zachęcić ucznia do aktywnego udziału w zajęciach. Program Wychowuję przez teatr spełnia wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie dopuszczenia programów nauczania do użytku w szkole. Cele zakładają wychowanie człowieka wrażliwego na kulturę słowa, języka. Zwracają uwagę na samokształcenie. Dodać należy, że konstruując program autorka przewidziała możliwość rozszerzenia zagadnień oraz kontynuacji w kolejnych latach. Zagadnienia ujęte w programie odwołują się do wartości, które pomogą uczniom dokonać słusznych i mądrych wyborów, skłaniają do samodzielnych ocen i refleksji, rozwijają wrażliwość i zamiłowania artystyczne i estetyczne, uczą aktywnego uczestnictwa w kulturze i szacunku do tradycji, kształtują osobowość ucznia. Program Wychowuję przez teatr jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym oraz spełnia wszelkie wymogi prawa oświatowego. Autorska propozycja Renaty Cholewki z całą pewnością dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów na II etapie kształcenia. Stanowi ona doskonały sposób na wprowadzenie uczniów do II etapu edukacyjnego. Realizacja programu zapewnia nauczycielowi satysfakcję, dając mu jednocześnie możliwość rozwijania szeroko rozumianej kreatywności. Pozytywne nastawienie nauczyciela przełoży się bezpośrednio na zainteresowanie uczniów kołem teatralnym. Agata Maślankiewicz Urszula Kozieł 12

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha.

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha. Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu pt. Scenka dla malucha. Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 01/2013 z dnia 20 maja 2013 r Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ Dzieci nie są aktorami, one tylko bawią się w teatr PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ DLA KLAS I-III Hanna Jagielska ZSM 2 - PSP 15 K-Koźle Program realizowany jest w ramach projektu Program indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Poradnik dla nauczycieli Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak Grażyna Ratajczak-Nadolska Praca z uczniem zdolnym na zajęciach

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego Iwona Broda ZAWIERCIE 2009 Spis treści Charakterystyka programu i procedura osiągania celów 3 Jak pomóc przedszkolakowi zostać pierwszakiem.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu

Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 [s. 219-237] Grażyna Maciak Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu Possibilities of using the project

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEGO UCZNIÓW UZDOLNIONYCH, ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI

INNOWACYJNY PROGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEGO UCZNIÓW UZDOLNIONYCH, ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI Anna Cieślik Rozalia Ligus Maria Szecówka-Nowak Beata Zamorska Barbara Zimoń-Dubowik INNOWACYJNY PROGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEGO UCZNIÓW UZDOLNIONYCH, ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZENONA GAJDZICY NARZĘDZIA PEDAGOGICZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO BUDOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ UCZNIA Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 MIEJSCE REALIZACJI: SZKOŁA PODSTAWOWA 108 WROCŁAW UL. B. CHROBREGO 3 AUTOR I REALIZATOR : ELŻBIETA GRZELAK 1 I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po nich nie zostaje, drudzy dmą jak wichry, więc zostają po nich serca złamane, jak jakieś drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba. Tyle

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo