dłuższa wypowiedź ustna, dłuższa wypowiedź pisemna, recytacja - co najmniej tydzień wcześniej;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dłuższa wypowiedź ustna, dłuższa wypowiedź pisemna, recytacja - co najmniej tydzień wcześniej;"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Imię i nazwisko nauczyciela Katarzyna Błajet 2. Nauczany przedmiot Zajęcia artystyczne- teatr 3 Poziom i oddział Gimnazjum, kl. II a, b, c, d 4. Formy i sposoby oceniania, ich planowana ilość, zakres materiału 5. Dodatkowe zadania podlegające ocenie W Szkole obowiązuje średnia ważona wg WSO. Formy oceniane na zajęciach artystycznych: realizacja teatralna: scenka, etiuda teatralna, performance, happening, improwizacja; recytacja; twórcza postawa w pracy nad zadaniem, własnym rozwojem oraz praca na rzecz grupy, zespołu; organizacja pracy, zaangażowanie w proces twórczy; krótka wypowiedź ustna: twórcze myślenie, odpowiedź na pytanie; dłuższa wypowiedź ustna: prezentacja, opis, relacja; krótka wypowiedź pisemna: twórcze myślenie, opis, odpowiedź na pytanie, tworzenie dokumentacji; dłuższa wypowiedź pisemna: analiza i interpretacja spektaklu oraz tekstu literackiego, opracowanie scenariusza, recenzja; kartkówka: obejmuje trzy ostatnie tematy lekcyjne; zadanie domowe: pisemne, ustne lub wymagające przygotowania się na zajęcia, np. opracowanie etiudy, pomysłu, koncepcji działań artystycznych; praca w grupach: dotyczy większości realizacji teatralnych i niektórych prac pisemnych, np. tworzenia scenariusza. Praca członków zespołu oceniana jest jednakowo lub indywidualnie, w zależności od specyfiki zadania; praca dodatkowa: indywidualizacja pracy z uczniem; przeznaczona dla chętnych lub zalecona przez nauczyciela; projekt: biorą w nim udział wszyscy uczniowie; każdy zostanie przyporządkowany do grupy odpowiedzialnej za określone zadanie/ zadania; okazjonalne prace wymagające zastosowania twórczego myślenia np. plakaty; czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, wydarzeniach kulturalnych, projektach artystycznych; udział w konkursach, przeglądach teatralnych, festiwalach. dłuższa wypowiedź ustna, dłuższa wypowiedź pisemna, recytacja - co najmniej tydzień wcześniej; 1

2 6. Termin wcześniejszego powiadomienia uczniów o kontroli i ocenie 7. Tryb oddawania prac pisemnych kartkówka, krótka odpowiedź ustna, zadanie domowe, krótka wypowiedź pisemna bez zapowiedzi; realizacja teatralna w grupach- w zależności od charakteru zapowiedziana co najmniej tydzień wcześniej lub oceniana na bieżąco (w każdym z przypadków - po zapewnieniu czasu na przećwiczenie działań artystycznych); indywidualna realizacja teatralna- zapowiedziana co najmniej tydzień wcześniej; zadania dodatkowe- termin wyznaczony przez nauczyciela. kartkówki po tygodniu; dłuższe prace pisemne- po dwóch tygodniach; pozostałe- na bieżąco; 8. Kryteria poszczególnych ocen w przypadku punktowych form oceniania W przypadku przekroczenia przez nauczyciela terminu oddania pracy, uczeń ma prawo nie przyjąć oceny. Skala procentowa zgodnie z WSO, Dodatkowo: Ocena celująca- uczeń wykazuje wyjątkową postawę twórczą i bardzo dużą chęć działania; jest zawsze przygotowany; swobodnie operuje pełną wiedzą programową; swobodnie dokonuje syntezy i analizy problemów i zdarzeń, ciekawej analizy tekstów literackich; formułuje własne oryginalne poglądy i wnioski; czynnie bierze udział w projektowaniu i planowaniu działań; uczestniczy w wydarzeniach artystycznych oraz w życiu kulturalnym szkoły, miasta; jego rozwiązania są ciekawe i oryginalne; pracę koncepcyjną, ćwiczenia i zadania lekcyjne wykonuje zgodnie z tematem, a jego rozwiązania są ciekawe i oryginalne; celowo wykorzystuje posiadaną wiedzę do własnych kreacji artystycznych; potrafi wyszukiwać informacje we wszystkich nośnikach i mediach, posługuje się biegle techniką komputerową i cyfrową; inspiruje innych; podejmuje się dodatkowej pracy; dokonuje analizy własnych działań i pracy oraz sprawnej i prawidłowej oceny pracy innych uczniów. Ocena bardzo dobra- uczeń wykazuje postawę twórczą i dużą chęć do działania; jest zawsze przygotowany; posiada pełną wiedzę programową i dużą chęć do nauki i rozwoju osobistego; sprawnie i ciekawie dokonuje analizy tekstów literackich; posiada zdolność analizy i syntezy oraz bierze udział w dyskusjach, wyrażając swoje poglądy i formułując wnioski; starannie wykonuje ćwiczenia teatralne oraz zadania lekcyjne, poszukując oryginalnych rozwiązań realizacji artystycznych; efekt końcowy jego pracy jest zawsze zgodny z tematem i zadaniem; bierze czynny udział w życiu kulturalnym szkoły, wydarzeniach kulturalnych; jest pomysłodawcą i koordynatorem zadań w zespole; w sposób sprawny i oryginalny wywiązuje się z przydzielonych mu zadań; posługuje się technologią komputerową i cyfrową w stopniu rozszerzonym; w sposób prawidłowy i wystarczający dokonuje oceny własnej pracy i pracy innych uczniów. Ocena dobra- uczeń wykazuje postawę twórczą na lekcji i chęć do działania i rozwoju osobistego; jest zawsze przygotowany; posiada wymaganą wiedzę programową na poziomie dobrym; chętnie się uczy; dokonuje częściowej analizy dzieła sztuki i tekstów literackich; posługuje się podstawową terminologią; czasem bierze udział w dyskusji, projektowaniu i planowaniu działań; posiada zdolność analizy i syntezy; odrabia poprawnie prace domowe; w 2

3 9. Tryb poprawiania ocen cząstkowych lub ich uzyskania w przypadku nieobecności ucznia sposób właściwy, choć niewyczerpujący angażuje się w pracę zespołu w zakresie powierzonych mu zadań; dba o oryginalność zadań twórczych oraz ich zgodność z zadanym tematem; czasem uczestniczy w życiu kulturalnym klasy i szkoły; posługuje się technologią komputerową i informacyjną w stopniu podstawowym; dokonuje oceny własnej pracy i pracy innych uczniów. Ocena dostateczna- uczeń z reguły jest przygotowany do lekcji; wykazuje postawę twórczą w działaniu na lekcji; wykazuje się chęcią w zdobywaniu wiedzy, ale jego zasób informacji jest podstawowy; dokonuje fragmentarycznej analizy tekstów literackich; posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania; posiada małą zdolność analizy i syntezy; rzadko włącza się w dyskusję i w planowanie oraz projektowanie działań; odpowiada poprawnie na pytania; zna tylko niektóre określenia teatralne i rzadko ich używa; poprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania lekcyjne pisemne, ustne, teatralne; odrabia prace domowe, choć nie zawsze poprawnie; rzadko angażuje się w życie kulturalne klasy, szkoły i środowiska; nie zawsze dba o oryginalność zadań twórczych oraz ich zgodność z zadanym tematem; posługuje się częściowo technologią komputerową i cyfrową; słabo angażuje się w działanie w zespole wykonuje tylko niektóre z powierzonych mu zadań; dokonuje niepełnej oceny własnej pracy oraz pracy innych uczniów. Ocena dopuszczająca- uczeń bywa nieobecny na lekcji bez usprawiedliwienia; jest często nieprzygotowany; wykazuje minimalną postawę twórczą w działaniu na zajęciach; wykazuje się małą chęcią w zdobywaniu wiedzy i posiada fragmentaryczną wiedzę z wiedzy o teatrze; nie angażuje się w sposób odpowiedni w projekt artystyczny nie uczestniczy w pracy zespołu oraz realizacji przydzielonych zadań; ćwiczenia, zadania i polecenia nauczyciela wykonuje rzadko, często nie na temat i niestarannie; wykazuje małą wolę zmiany postawy i poprawy; nie ma umiejętności analizy i syntezy; bardzo rzadko używa nomenklatury teatralnej; często nie odrabia prac domowych; posiada małe możliwości oceny własnej pracy oraz innych uczniów; posługuje się niektórymi mediami w zakresie technologii komputerowej i cyfrowej. Ocena niedostateczna- uczeń jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie wykazuje zupełnie postawy twórczej w działaniu na zajęciach; jest stale nieprzygotowany do lekcji; nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy i nie posiada wiadomości objętych programem z zakresu wiedzy o teatrze; nie wykonuje poleceń nauczyciela, ćwiczeń i zadań teatralnych; nie dokonuje oceny własnej oraz innych uczniów; nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy. Uczeń zgłasza się do nauczyciela po powrocie do szkoły, informując o długości nieobecności. - Jeśli uczeń był nieobecny na ostatnich zajęciach, a jego łączna absencja wynosiła 1-2 dni, zalicza zapowiedziane formy sprawdzenia na najbliższej lekcji (pierwszej po powrocie do szkoły). Jeśli uczeń był nieobecny na ostatnich zajęciach, a jego łączna absencja wynosiła 3-5 dni, ma obowiązek zaliczenia zaległych form sprawdzenia 3

4 10. Nadrabianie zaległości oraz braków ucznia i możliwość skorzystania z dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela w ciągu tygodnia lub w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeśli uczeń był nieobecny co najmniej na ostatnich zajęciach, a jego łączna absencja wynosiła powyżej 5 dni, ma obowiązek zaliczenia zaległych form sprawdzenia w ciągu 2 tygodni lub w terminie ustalonym z nauczycielem. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie, uczeń zalicza zaległości w trakcie zajęć dydaktycznych. W przypadku nieuczestniczenia z powodu nieobecności w zadaniu realizowanym przez grupę, nauczyciel wyznacza uczniowi zadanie zastępcze. Jeśli praca domowa została zadana przed nieobecnością ucznia, przekazuje ją nauczycielowi na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły. W wypadku absencji 3-5 dni- w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły. Jeśli uczeń był nieobecny co najmniej na ostatnich zajęciach, a jego łączna absencja wynosiła 3-5 dni, ma obowiązek nadrobienia zaległości w ciągu tygodnia lub w terminie ustalonym z nauczycielem. W przypadku absencji powyżej 5 dni, uczeń ma obowiązek nadrobienia zaległości w ciągu dwóch tygodni. W przypadku nieuczestniczenia z powodu nieobecności w zadaniu realizowanym przez grupę, nauczyciel wyznacza uczniowi zadanie zastępcze. Uczniowie dłużej nieobecni oraz osiągający słabsze wyniki w nauce zapraszani są przez nauczyciela na zajęcia dodatkowe, podczas których mają prawo do uzyskania indywidualnego wsparcia. 11. Sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej, wpływ poszczególnych ocen cząstkowych na oceny końcowe Średnia ważona poszczególne oceny cząstkowe mają swoją wagę Wskaźniki osiągnięć uczniów Dłuższe wypowiedzi pisemne, realizacje teatralne, postawa twórcza, organizacja pracy, udział w przeglądach teatralnych, czynne uczestnictwo w życiu teatralno- kulturalnym szkoły, udział w projekcie, recytacja Krótsze wypowiedzi pisemne, kartkówki Zadania domowe Krótkie wypowiedzi ustne, krótkie wypowiedzi pisemne, WAGA 5 punktów 3 punkty 2 punkt 1 punkt Ocena roczna jest średnią ważoną z ocen cząstkowych z całego roku. Ocena końcowa obliczana jest najpierw wg wzoru: Suma wszystkich uzyskanych ocen w kategorii razy WAGA wskaźnika podzielone przez ilość uzyskanych ocen razy WAGA np. Średnia ważona ocena 4

5 1,00 1,75 1 1,76-2,60 2 2,61 3,60 3 3,61 4,60 4 4,61 5,25 5 5,26 6 Na ocenę ostateczną wpływ mają także postępy poczynione w ciągu roku i rzetelność pracy ucznia, np. ilość gromadzonych plusów. 12. Tryb i warunki poprawiania proponowanej oceny śródrocznej lub rocznej oraz tryb poprawiania ocen cząstkowych Ocena roczna jest wynikiem systematycznej pracy ucznia. Tryb przyznawania oceny proponowanej i możliwości jej poprawiania określa WSO. dłuższa wypowiedź pisemna, indywidualna realizacja teatralna, recytacja- możliwość jednokrotnego poprawiania oceny (od niedostatecznej do dobrej) w ciągu dwóch tygodni od daty podania informacji o ocenie. Zarówno pierwsza, jak i druga ocena wpisana jest do dziennika elektronicznego i liczona do średniej; realizacja teatralna w grupach, kartkówka, krótka odpowiedź ustna, dłuższa wypowiedź ustna, zadanie domowe, krótka wypowiedź pisemna, udział w projekcie brak możliwości poprawy, za wyjątkiem kartkówki, którą zadeklaruje się napisać ponownie/ poprawić cała klasa; zadania dodatkowe w przypadku nieprzygotowania w wyznaczonym terminie uczeń nie otrzymuje oceny. 13. Inne uwagi Zgłaszanie nieprzygotowania do lekcji jeden raz w semestrze uczeń może przed rozpoczęciem lekcji zgłosić nieprzygotowanie do niej (w dzienniku jako np ). Obejmuje ono zadanie domowe (krótkie i długoterminowe), odpowiedź ustną, kartkówkę, recytację. Niezgłoszenie nieprzygotowania lub zgłoszenie go później niż po rozpoczęciu lekcji wiąże się z uzyskaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. Przy ocenie pracy ucznia brana jest pod uwagę systematyczność jego pracy oraz stopień wykorzystania możliwości ucznia, a także: zaangażowanie twórcze ucznia; dojrzewanie do samodzielności; przekraczanie własnych granic i pokonywanie słabości; rozwój intelektualny i emocjonalny jako element budowania poczucia własnej wartości ucznia; umiejętność funkcjonowania i pracy w zespole podczas organizacji i realizacji powierzonych zadań. Nieuczciwa praca i próby zafałszowania faktycznego stanu wiedzy i umiejętności są równoznaczne z uzyskaniem przez ucznia oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy. 5

6 6

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej 1. Cel Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Celem przedstawionego systemu, którego podstawę prawną stanowi Ustawa... o systemie oświaty z dnia 7. września 1991r. (Dz. U. z 1996 r. Nr.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy i rozszerzony) HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO mgr Jadwiga Kosalla I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Przeworsk 2015 1 Przedmiotowy system oceniania został

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 GIMNAZJUM W MALANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa

Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa zgodny jest z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM 1 Przedmiotowy system oceniania jest oparty na WSO i uwzględnia specyfikę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I VI w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy system oceniania z języków

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo