Wstęp Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Nazwa i status prawny LGD oraz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp... 4 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 5 1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz"

Transkrypt

1 1

2 Wstęp Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze Opis procesu budowania partnerstwa Charakterystyka członków LGD, partnerów i sposób rozszerzenia lub/ zmiany składu LGD Struktura organu decyzyjnego Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji Opis obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Wykaz gmin wchodzących w skład LGD Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, kulturowe i historyczne Uwarunkowania społeczno-demograficzne Analiza SWOT Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia Drzewo celów Uzasadnienie wyboru celów oraz propozycje projektów Misja i Wizja LGD Misja LGD Wizja Rozwoju Żywieckiego Raju Spójność specyfiki obszaru z celami LSR Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć Procedura oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji oraz odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji Procedura oceny i wyboru operacji Procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii działania Kryteria wyboru operacji Budżet LGD dla każdego roku realizacji LSR Opis procesu przygotowania LSR Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR Założenia o charakterze organizacyjnym Założenia w zakresie działalności promocyjnej Założenia w zakresie finansowania procesu wdrażania strategii

3 13. Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żywieckiego Strategia Rozwoju Euroregionu Beskidy Strategia Rozwoju Turystyki w województwie śląskim w latach Spójność z programami operacyjnymi Planowane działania/przedsięwzięcia/operacje realizowane przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze LSR Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich Informacja o dołączonych do LSR załącznikach

4 Wstęp Niniejszy dokument został wypracowany przez szerokie grono przedstawicieli 3 różnych środowisk, grup: przedsiębiorców, samorząd oraz organizacje pozarządowe. Grupy te pochodziły z terenu 10 gmin powiatu żywieckiego: Czernichów, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły i Węgierska Górka. Głównym celem działań było ożywienie gospodarcze i społeczne terenów zamieszkiwanych przez tych przedstawicieli oraz wskazanie kierunków, w jakich należy się rozwijać aby poprawić byt mieszkańców i zapewnić rozwój terenów wiejskich Żywiecczyzny. Obszar działania LGD Żywiecki Raj charakteryzuje się przede wszystkim bardzo dużą odrębnością kulturalną, odrębnością społeczną. Jednocześnie odrębność kulturalna jest jednocześnie spójnością i podstawowym elementem budującym tożsamość mieszkańców. Na żadnym innym obszarze Polski nie występuje podobna gwara, podobne stroje, architektura, imprezy promujące region i jego walory, podobne produkty spożywcze czy nawet podobne walory turystyczne. Po licznych konsultacjach, odbytych szkoleniach, przeprowadzonych ankietach oraz licznych spotkaniach powstał dokument, który stanowi wypracowany kompromis w zakresie rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania. Lokalna Strategia Rozwoju Żywiecki Raj wyznacza rozwój w oparciu o 3 podstawowe kierunki: 1. Efektywne wykorzystanie niepowtarzalnych walorów środowiskowych i wspieranie odnawialnych źródeł energii 2. Produkt lokalny jako element promocji dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnacji gwary i zwyczajów góralskich 3. Rozwój obszaru LGD poprzez promocję zdrowego trybu życia i turystyki aktywnej. Wszystkie kierunki są zgodne z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz wytycznymi w zakresie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Niniejszy dokument ma za zadanie opisanie i scharakteryzowanie obszaru objętego działaniem LGD Żywiecki Raj, uzasadnienie i uszczegółowienie kierunków rozwoju LGD oraz wskazanie poszczególnych projektów, które ta grupa będzie realizowała. 4

5 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze a) Nazwa i status prawny Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach [Dz.U ], ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków EFRROW oraz statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, stanowiącego załącznik 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju. b) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj otrzymało wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku-Białej. c) Numer w KRS Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 1.2 Opis procesu budowania partnerstwa Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (ZMGE) złożył we wrześniu 2004r. wniosek w ramach Pilotażowego Programu Leader+ na Schemat I dla projektu pn. Ożywienie na Żywiecczyźnie - aktywna współpraca podstawą rozwoju obszarów wiejskich Powiatu Żywieckiego, co było zalążkiem budowania trójsektorowego partnerstwa. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisano w dn. 5 grudnia 2005r. umowę na dofinansowaniu projektu, zgodnie z którą przyznana została pomoc w wysokości zł na realizację tego Schematu. Do realizacji 5

6 programu przystąpiło 9 gmin Żywiecczyzny, tj. Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Rajcza, Radziechowy Wieprz, Ujsoły oraz Węgierska Górka. W ramach Pilotażowego Programu Leader + Schemat I przeprowadzone zostały następujące działania: 1. Przygotowano i przeprowadzono konferencję informacyjną rozpoczynającą projekt (termin: 7 marzec 2006r.) 2. Przygotowano i zorganizowano konkurs plastyczny promujący projekt, wśród dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych - gmin należących do ZMGE. 3. Przygotowano zaplecze trenerskie i opracowano moduły szkoleniowe, we współpracy ze specjalistyczną firmą szkoleniową. 4. Przygotowano ankiety i materiały, na podstawie których przeprowadzono analizę strategiczną regionu. 5. Zorganizowano i przeprowadzono dwa wyjazdowe warsztaty szkoleniowe, tj. jeden warsztat dwudniowy oraz jeden warsztat trzydniowy. 6. Przeprowadzono osiem szkoleń tematycznych, na terenie gmin objętych projektem, tj w gminie Koszarawa, Jeleśnia, Milówka, Węgierska Górka, Rajcza, Ujsoły, Brzuśnik (gmina Radziechowy Wieprz) oraz w Łodygowicach. 7. Na podstawie pozyskanych materiałów i spotkań szkoleniowych wypracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich - ZSROW regionu. 8. Utworzono i formalnie zarejestrowano Związek Stowarzyszeń Lokalną Grupę Działania Żywiecki Raj - Kotlina Tradycji i Turystyki, która składa się z przedstawicieli gmin, uczestniczących w projekcie. 9. Przygotowano i przeprowadzono seminarium kończące i podsumowujące projekt (termin: 23 maj 2006r.). Projekt realizowano od 5 grudnia 2005r. (data podpisania umowy) do 23 czerwca 2006r. W ramach wniosku wykorzystano kwotę ,18 zł (co stanowiło 97% całości dofinansowania). W związku z pozytywnie zrealizowanym Schematem I Związek Stowarzyszeń Żywiecki Raj - Kotlina Tradycji i Turystyki złożył wniosek na realizację Schematu II - projektu pn. Stworzenie kapitału społecznego oraz potencjału Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj - Kotlina Tradycji i Turystyki jako niezbędnych elementów do skutecznego wdrożenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dniu 30 stycznia 2007r. podpisana została umowa nr L/02/130/2006 o dofinansowanie projektu, w ramach której Stowarzyszeniu na realizację Schematu II przyznano kwotę zł. Schemat II był realizowany w dwóch etapach. Etap I trwał do 31 lipca 2007r., Etap II od 1 sierpnia 2007r. do 31 marca 2008r. Schemat II podobnie jak Schemat I objął zasięgiem obszar dziewięciu gmin, tj. Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Rajcza, 6

7 Radziechowy Wieprz, Ujsoły oraz Węgierska Górka. Celami projektu było stworzenie modułu współpracy trzech sektorów (społecznego, gospodarczego i publicznego); aktywizacja społeczności lokalnej, organizacji społecznych, pracodawców i instytucji samorządowych na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i promocji obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia; zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat tworzenia i funkcjonowania partnerstw przez prowadzenie seminariów informacyjnych, forów dyskusyjnych i przeprowadzenie konferencji; zwiększenie umiejętności pracy zespołowej uczestników projektu poprzez przeprowadzenie warsztatów aktywizujących. W ramach Pilotażowego Programu Leader + Schemat II przeprowadzone zostały następujące działania: 1. Przeprowadzenie cyklu szkoleń z: - obsługi programów komputerowych; - wykorzystania technologii informatycznych do nowatorskich rozwiązań (np. regionalna karta rabatowa, internetowa promocja i sprzedaż usług turystycznych), obsługi ruchu turystycznego wykorzystanie Internetu, - wykorzystania Funduszy Europejskich dla działań i projektów związanych z realizacją Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich ZSROW, - dla przedsiębiorców, producentów, twórców i usługodawców w zakresie produktów regionalnych 2. Przygotowano dokumentację do: - uruchomienia sieci infomatów we wszystkich gminach obszaru, - pilotażowych projektów Ciemne Niebo, - pilotażowych projektów nowatorskiego wykorzystania energii odnawialnej, - wykorzystania turystycznych, naturalnych zasobów środowiskowych i przestrzennych obszaru LGD (turystyka kwalifikowana, trasy tematyczne, patriotyczne). 3. Przygotowano i uruchomiono portal internetowy (www.leader-zywiec.pl) 4. Przygotowano i wydano informatory LGD ( Leader+ na Żywiecczyźnie ) 5.Wyjazdy: - wyjazd zagraniczny w celu poznania sposobu wykorzystywania nowych technologii dla rozwoju turystycznego regionu, - wyjazd zagraniczny - wymiana doświadczeń z zagranicznym LGD, - wyjazdy związane z działalnością w sieci krajowej LGD; - wyjazdowe dwudniowe warsztaty szkoleniowe związane z przygotowaniem i pisaniem wniosków o dotacje. 6. Zorganizowano imprezy promocyjne (lokalne i regionalną) 7. Udział w targach zewnętrznych 7

8 8. Przygotowano i wyemitowano odcinki programów telewizyjnych promujących lokalne produkty spożywcze oraz promujących lokalną kulturę i tradycje 9. Usługi doradcze i eksperckie związane z: - przygotowaniem strategii promocyjnej LGD, - przygotowaniem do wdrożenia tzw. Regionalnej Turystycznej Karty Rabatowej - związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, - inwentaryzacją i analizą środowiskową mającą na celu identyfikacje produktów lokalnych i regionalnych. 10. Przygotowano i wydano Informator sztuki Kulinarnej LGD. Organizacją wszystkich szkoleń zajmowało się Biuro Stowarzyszenia. Odpowiedzialne było za zorganizowanie odpowiednich sal, cateringu, transportu, noclegów, zapewnieniem wykwalifikowanych wykładowców i ekspertów. Biuro odpowiedzialne było również za promocję poszczególnych działań oraz za rekrutację uczestników szkoleń. Zbudowany podczas realizacji działań w ramach Schematu I i II model partnerstwa owocuje dobrą współpracą pomiędzy przedstawicielami poszczególnych sektorów, czego efektem są zrealizowane projekty. W 2008r. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia LGD Żywiecki Raj Kotlina Tradycji i Turystyki doszło do spotkań z przedstawicielami gminy Czernichów w celu zawiązania współpracy. Efektem spotkań było przyłączenie gminy Czernichów do Stowarzyszenia LGD Żywiecki Raj Kotlina Tradycji i Turystyki. Po pozytywnym zrealizowaniu i rozliczeniu Schematu II Projektu Związek Stowarzyszeń zaplanował dalszą pracę działania w ramach Programu LEADER. Ponieważ LEADER w nowym okresie budżetowym narzucał zmiany formalne niezbędne do realizacji, dlatego też Związek Stowarzyszeń LGD Żywiecki Raj - Kotlina Tradycji i Turystyki przekształcił się w dn. 3 lipca 2008r. w trakcie zebrania założycielskiego w Stowarzyszenie LGD Żywiecki Raj i funkcjonuje w tej formie do dnia dzisiejszego. 1.3 Charakterystyka członków LGD, partnerów i sposób rozszerzenia lub/ zmiany składu LGD a) Charakterystyka członków LGD Stowarzyszenie Żywiecki Raj działające jako Lokalna Grupa Działania, zgodnie z obowiązującym statutem Stowarzyszenia stanowiącym załącznik nr 1, może mieć: członków zwyczajnych, członków wspierających, członków honorowych. 8

9 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych (osoby fizyczne), złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej. Osoby szczególnie zasłużone w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia mogą zostać członkami honorowymi. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: 1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 2) śmierci, 3) wykluczenia przez Zarząd: za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia; za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. W wyniku budowania partnerstwa trójsektorowego członkami LGD zostały podmioty sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Obecnie liczba członków LGD Żywiecki Raj wynosi 51 56, w skład Stowarzyszenia wchodzą wyłącznie członkowie zwyczajni. Tabela zawierająca szczegółowe informacje o wszystkich członkach Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Strategii. Wykres 1. Procentowy udział poszczególnych sektorów w Stowarzyszeniu LGD Żywiecki Raj Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Stowarzyszenia. Na dzień r. członkami LGD są wszystkie gminy (10) wchodzące w skład obszaru Stowarzyszenia, 1 związek międzygminny, 9 przedsiębiorców, 11 organizacji pozarządowych oraz 25 osób aktywnie działających społecznie na obszarze LGD. 9

10 b) Sposób rozszerzania/zmiany składu LGD LGD Żywiecki Raj zakłada poszerzanie składu partnerstwa o nowych członków. Nowymi członkami Stowarzyszenia mogą być podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze, które będą zainteresowane realizacją celów określonych w statucie i zadeklarują członkostwo w LGD. Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd Stowarzyszenia. Osoba fizyczna lub prawna przyjęta do Stowarzyszenia będzie mogła wybierać i być wybieraną do władz Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące kierunków działań, brać udział w pracach, zebraniach, szkoleniach, imprezach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu. Szczegółowe zapisy precyzujące funkcjonowanie LGD znajdują się w statucie, który stanowi załącznik nr 1 tego opracowania. Zarząd i Kierownik Biura LGD będzie wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję (imprezy sportowe, kulturalne, koncerty, przedstawienia, festyny, targi, warsztaty, kursy itp.), aby promować partnerstwo, cele i działalność LGD. W ten sposób zachęcone do współpracy i przyłączenia się do partnerstwa będą nowe podmioty i osoby, które działają na obszarze objętym LSR. LGD Żywiecki Raj jest otwarta na nowych członków i dąży do powiększenia składu trójsektorowego partnerstwa. 1.4 Struktura organu decyzyjnego Organem decyzyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj jest Rada Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia może składać się z Przewodniczącego oraz członków w ilości, co najmniej 11 osób lecz nie więcej niż 22 osoby. Rada Stowarzyszenie jest organem utworzonym w taki sposób, aby zapewnić reprezentatywność wszystkich sektorów. Rada w 50 % składa się z podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet - wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Rada składa się z partnerów gospodarczych 21,05 % i społecznych 36,84 % a w 42,11 % z publicznych, w tym: 8 członków sektor publiczny 7 członków sektor społeczny 4 członków sektor gospodarczy. 10

11 Skład Rady Stowarzyszenia Tabela nr 1. Skład organu decyzyjnego Stowarzyszenia LGD Żywiecki Raj L.p. Imię i nazwisko Status Reprezentowana gmina Reprezentowany sektor 1. Małgorzata Ficek Członek Rady Radziechowy-Wieprz Społeczny 2. Wojciech Gaweł Członek Rady Węgierska Górka Gospodarczy 3. Julia Grygny Członek Rady Ujsoły Gospodarczy 4. Stanisław Handerek Zastępca Przewodniczącego Łodygowice Społeczny 5. Adam Iwanek Członek Rady Rajcza Publiczny 6. Adam Kos Członek Rady Czernichów Publiczny 7. Krystyna Kućka Członek Rady Lipowa Społeczny 8. Marian Kurowski Członek Rady Węgierska Górka Publiczny 9. Wojciech Łatanik Członek Rady Czernichów Gospodarczy 10. Janusz Michałek Przewodniczący Rady Radziechowy-Wieprz Społeczny 11. Alicja Motyka Sekretarz Milówka Publiczny 12. Piotr Nawalkowski Członek Rady Jeleśnia Społeczny 13. Tadeusz Piętka Członek Rady Ujsoły Publiczny 14. Władysław Puda Członek Rady Koszarawa Publiczny 15. Ewa Sanetra Członek Rady Rajcza Gospodarczy 16. Jan Ślęzak Zastępca Przewodniczącego Rajcza Społeczny 17. Magdalena Uja Członek Rady Łodygowice Publiczny 18. Łukasz Włoczek Członek Rady Jeleśnia Społeczny 19. Małgorzata Woźniak Członek Rady Radziechowy-Wieprz Publiczny Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Stowarzyszenia. 11

12 Wykres 2. Procentowy udział poszczególnych sektorów w Radzie Stowarzyszenia Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji Stowarzyszenia. Ze szczegółowej analizy składu rady wynika pełna reprezentacja 3 sektorów na korzyść sektora społecznego i gospodarczego 57,89 % Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego Wszelkie procedury uruchamiane przez Stowarzyszenie są regulowane aktualnym statutem oraz zatwierdzonymi przez Walne Zebranie Członków regulaminem Zarządu i Rady i zatwierdzonym przez zarząd regulaminem pracy Biura. Rekrutacja pracowników jest prowadzona w oparciu o opracowaną i ogólnie dostępną procedurę naboru pracowników. LGD działa zgodnie z: ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [Dz.U nr 64, poz.427], rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Funkcjonowania lokalnej grupy działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich [Dz.U nr 103, poz.660], rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata [Dz.U. nr 138, poz.868], statutem Stowarzyszenia (załącznik nr 1 do strategii), 12

13 regulaminem Rady (załącznik nr 3), procedury naboru pracowników (załącznik nr 4), opis stanowisk z podziałem obowiązków (załącznik nr 5). Stowarzyszenie tworzą następujące organy: - Walne Zebranie Członków, tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia, - Zarząd, tworzy Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i 1 członek zarządu, - Komisja rewizyjna, którą tworzy Przewodniczący komisji i dwóch członków, - Rada, 19 członków (wg Statutu od 11 do 22 członków). 13

14 a) Struktura organizacyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj Obsługę organów Stowarzyszenia LGD Żywiecki Raj zapewnia Biuro Stowarzyszenia LGD Żywiecki Raj. Za pracę Biura odpowiada Kierownik Biura, który przy pomocy pracowników wykonuje przewidziane dla Biura zadania. Zarząd nadzoruje realizację zadań i ponosi odpowiedzialność za prace wykonywane przez Biuro, a także ma wpływ na zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników Biura. Podstawową zasadą funkcjonowania LGD jest oddzielenie funkcji decyzyjnej w procesie wyboru operacji od funkcji zarządczej. Zasada obowiązuje także w drugą stronę, to znaczy organ decyzyjny musi ograniczyć się tylko do wyboru projektów i nie próbować ingerować w zarządzanie LGD, które jest wyłączną kompetencją Zarządu. 14

15 b) Struktura pracowników i procesu podejmowania decyzji WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ŻYWIECKI RAJ RADA KOMISJA REWIZYJNA ZARZĄD STOWARZYSZENIA KIEROWNIK BIURA LGD Zespół organizacyjno- finansowy Zespół ds. spraw priorytetowych i programów pomocowych Specjalista ds. organizacyjnopromocyjnych i współpracy Specjalista ds. organizacji i finansów Biuro rachunkowe Obsługa prawna Specjalista ds. Koordynowania Projektów Subsydiowane miejsca pracy - PUP Subsydiowane miejsca pracy - PUP 15

16 c) Rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zebranie zwoływane jest, co najmniej raz w roku z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia; 2. ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 3. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady spośród członków walnego Zebrania; 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez Stowarzyszenia; 6. udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi; 7. uchwalanie zmian Statutu; 8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia; 10. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania; 11. zatwierdzanie regulaminu działania Rady i Zarządu Stowarzyszenia; 12. ustalenie wysokości składek członkowskich; 13. ustalenie wysokości wynagrodzenia Zarządu. Funkcje decyzyjne pełni Rada Stowarzyszenia LGD Żywiecki Raj, która odpowiada za wybór operacji do dofinansowania zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami wyboru operacji. Decyzje tego organu są ostateczne i Zarząd LGD nie ma w tym zakresie żadnych kompetencji, poza obowiązkiem przesłania uchwał organu decyzyjnego do organu wdrażającego PROW Zarząd pełni funkcje zarządcze, do kompetencji Zarządu należy: 1. przyjmowanie i odwoływanie nowych członków Stowarzyszenia; 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 4. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji; 5. zwoływanie Walnego Zebrania; 16

17 6. powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura; Umowy z pracownikami zawiera Prezes Zarządu; 7. ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia; 8. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia. 9. Realizacja i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Zarząd składa się z czterech osób: 1. Prezesa Zarządu 2. Wiceprezesa Zarządu 3. Sekretarza Zarządu 4. Członka Zarządu Wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Zarząd działa według odrębnego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków. Komisja rewizyjna pełni funkcje kontrolne i odpowiada za: 1. kontrolę bieżącej działalności Stowarzyszenia; 2. ocenę prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na walnym Zebraniu; 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania; 4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. d) Regulamin funkcjonowania Rady zapewniający demokratyczność i jawność oraz bezstronność podejmowanych decyzji Regulamin organizacyjny Rady zapewnia przejrzystość w podejmowaniu decyzji procedury są jasno określone, zrozumiałe i jednoznaczne. Decyzje są podejmowane przez wymagane Regulaminem quorum, co najmniej 50% członków Rady musi być obecnych na posiedzeniu Rady, a spośród nich większość (50%+1) oddaje głos na daną operację. Decyzje Rady są jawne podaje się je do publicznej wiadomości, a podejmowane są w sposób powszechnie znany wszystkie procedury zostaną upublicznione przez umieszczenie ich na stronie internetowej LGD wraz z Lokalną Strategią Rozwoju. Żaden z członków Rady nie jest zatrudniony w biurze LGD, nie jest także członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, co reguluje Statut i Regulamin Rady. LGD posiada w swoim Statucie także zapis mówiący o przestrzeganiu zakazu łączenia funkcji w organie decyzyjnym z funkcją w zarządzie 17

18 lub organie kontrolnym, który brzmi: Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady ( 20 ust.2 statut Stowarzyszenia LGD Żywiecki Raj ). Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków stanowiącym załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszelkie zmiany składu ciała decyzyjnego, zgodnie z zatwierdzonym statutem, będą mogły zachodzić tylko na drodze przegłosowanych uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Posiedzenia Rady zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonych przez Stowarzyszenie. Tryb pracy, sposób podejmowania decyzji jest ściśle i przejrzyście określony i zatwierdzony przez regulamin Rady. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonych przez Stowarzyszenie. Rada Stowarzyszenia składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, a działającymi na obszarze, dla którego została opracowana Lokalna Strategia Rozwoju lub którego dotyczy LSR (parytet równowagi sektorów). e) Głosowanie w sprawie wyboru operacji Głosowanie w sprawie wyboru operacji odbywa się przez wypełnienie kart do oceny operacji i obejmuje: głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR oraz głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji członkowie Rady oddają głos za pomocą kart oceny operacji. Każda strona karty oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią LGD. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: na karcie brakuje imienia i nazwiska lub podpisu członka Rady lub na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu). Karty muszą być wypełnione piórem, długopisem lub cienkopisem oraz wybór odpowiedzi powinien być oznaczony w sposób trwały i nie budzący wątpliwości. Głos w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez wybranie jednej z opcji: głosuję za uznaniem / nie uznaniem operacji za zgodną z LSR, pozostawienie lub skreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełniania karty oceny zgodności operacji z LSR Przewodniczący wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie 18

19 dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełniania, zostaje uznana za głos nieważny. Wynik głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeśli bezwzględna większość głosów ( 50% + 1) została oddana na opcję, że operacja jest zgodna z LSR. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na wypełnieniu tabeli zawartej na Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD, która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny. W trakcie zliczania głosów sekretarz/sekretarze jest zobowiązany sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji SUMA PUNKTÓW została obliczona poprawnie. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełniania karty oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD Przewodniczący wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia zostaje uznana za głos nieważny. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD uzyskuje się sumując oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważne w pozycji SUMA PUNKTÓW i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD sporządza się listę operacji wybranych do przyznania pomocy. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji, o kolejności na liście rankingowej decyduje kolejność złożenia wniosku przez beneficjenta weryfikowana na podstawie daty i godziny złożenia wnisku w biurze LGD W stosunku do operacji będących przedmiotem posiedzenia Rady decyzja podejmowana jest przez Radę w formie (zbiorczej) uchwały o wybraniu i nie wybraniu operacji do finansowania, której treść musi uwzględniać. W głosowaniu i dyskusji nad wyborem operacji nie bierze udziału członek organu decyzyjnego, którego udział w dokonywaniu wyboru operacji może wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności. Z mocy prawa wykluczeniu podlegają: osoby składające wniosek, osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą, 19

20 osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek. Żaden z członków Rady Stowarzyszenia nie może być pracownikiem biura LGD oraz członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. f) Określenie sposobu powołania i zmian w składzie organu decyzyjnego LGD Członkowie Rady wybierani są i odwoływani przez Walne Zebranie Członków LGD spośród jego członków, w tym co najmniej po jednej osobie z każdej gminy będącej członkiem LGD tzn. Czernichów, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły i Węgierska Górka. Członek Rady może być odwołany przed końcem kadencji, na wniosek Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu w wypadku, gdy: trzy razy bez usprawiedliwienia nie wziął udziału lub opuścił posiedzenie Rady, brał udział w ocenie wniosku, który sam złożył lub który został złożony przez osobę lub podmiot, z którym Członek Rady pozostaje w zależności rodzinnej lub z tytułu zwierzchnictwa lub podległości zawodowej, został skazany prawomocnym wyrokiem. g) Procedura rekrutacji pracowników, w tym wymagania konieczne i pożądane Powołano do funkcjonowania Biuro Stowarzyszenia, które jest jednostką administracyjną mającą za zadanie kierowanie pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi. Biuro służy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia. Biuro prowadzi swoją działalność w oparciu o statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, uchwały Zarządu stowarzyszenia oraz Regulaminu Biura. Biuro LGD Żywiecki Raj ma swoją siedzibę w Żywcu. Jego dogodne położenie, centralnie w stosunku do wszystkich gmin - członków LGD - umożliwia równomierny dostęp wszystkim mieszkańcom obszaru do informacji oraz doradztwa prowadzonego przez nie. W kolejnym okresie realizacji programu LEADER planowane jest zatrudnianie 4 pracowników na stanowiskach: 20

21 Kierownik Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia - w ramach posiadanych uprawnień i nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia - oraz Biurem. Specjalista ds. koordynowania projektów - odpowiedzialny za wsparcie doradcze dla mieszkańców terenu działania LGD, pozyskiwanie środków finansowych z funduszy UE i innych środków pozabudżetowych, bezpośrednia koordynacja i zarządzanie projektami w ramach realizacji zadań 4 osi PROW na lata Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy - posiadający w swoim zakresie obowiązków organizację i realizację wydarzeń informacjo promocyjnych, spotkań dotyczących aktywizacji mieszkańców oraz szkoleń dla organów LGD. Specjalista ds. organizacji i finansów - jest odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco Biura, współpracę z biurem rachunkowym. Powołany przez Zarząd Kierownik Biura na podstawie ustaleń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju zgłasza Zarządowi potrzebę zatrudnienia pracowników wraz z Opisem Stanowisk będących załącznikiem nr 5 do LSR. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie potrzeby zatrudnienia. Zarząd Stowarzyszenia przeprowadza analizę potrzeby zatrudnienia i podejmuje uchwałę o zatrudnieniu pracowników. Zatrudnienie pracowników biura, którzy poprzez swoją pracę zagwarantują profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów jest warunkiem koniecznym do właściwej realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Istotne jest dokładne określenie wymagań koniecznych i pożądanych w stosunku do kandydatów pracowników biura LGD mających ewentualnie takie zadania 21

22 wykonywać. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, LGD Żywiecki Raj określiło następujące wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do pracowników, których należy zatrudnić, określone zostały również procedury ich naboru: Wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy w Biurze LGD Wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy w Biurze LGD określone zostały w załączniku nr 5 (Opis Stanowisk). Pozwalają one na zatrudnienie osób gwarantujących profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów. Wymagania konieczne i pożądane są adekwatne do obowiązków i zakresu odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. Kierownik Biura Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne (magisterskie), 2. Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, 3. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu, 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, 5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 6. Prawo jazdy kat. B. Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: Ukończone kursy, szkolenia związane z zarządzaniem projektem, procedurami prowadzenia, rozliczania i monitorowania projektów, Umiejętność sporządzania notatek i pism służbowych, Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów. Ponadto kandydata powinna cechować: Umiejętność sprawnej organizacji pracy, Samodzielność i odpowiedzialność za wykonywane zadania, Chęć podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy zawodowej, Kreatywność i umiejętności rozwiązywania problemów, Komunikatywność, sumienność, uprzejmość, rzetelność, aktywność. 22

23 Specjalista ds. koordynowania projektów Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe (magisterskie) 2. Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, 3. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu, 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, 5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 1. Wykształcenie wyższe (ekonomiczne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków), 2. Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów, 3. Prawo jazdy kat. B. Ponadto kandydata powinna cechować: Chęć podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy zawodowej, Kreatywność i umiejętności rozwiązywania problemów, Komunikatywność, sumienność, uprzejmość, rzetelność, aktywność. Specjalista ds. organizacji i finansów Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie, co najmniej średnie, preferowane wyższe 2. Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z organizacją biura, spraw księgowych i finansowych, 3. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu, 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, 5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 1. Wykształcenie wyższe (ekonomiczne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków), 2. Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów 3. Prawo jazdy kat. B. Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy Wymagania niezbędne: 23

24 1. Wykształcenie, co najmniej średnie, preferowane wyższe 2. Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych organizacją biura, 3. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu, 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, 6. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: Wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie, marketing lub innym o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków; Doświadczenie w przygotowywaniu kampanii informacyjno-promocyjnych, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów itp. Prawo jazdy kat. B, Ponadto kandydata powinna cechować: Chęć podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy zawodowej, Kreatywność i umiejętności rozwiązywania problemów, Komunikatywność, sumienność, uprzejmość, rzetelność, aktywność. Przygotowanie rekrutacji Kierownik Biura działając w oparciu o Opisu stanowisk i zestaw wymagań przygotowuje kryteria doboru kandydata, które zostają zatwierdzane przez Zarząd. Ogłaszanie informacji o konkursie na wolne stanowisko pracy w Biurze LGD Treść, projekt ogłoszenia o konkursie na stanowisko pracownika Biura LGD oraz zlecenie publikacji podlega zatwierdzeniu przez Zarząd. Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej LGD, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura LGD oraz regionalnych stronach internetowych z ogłoszeniami ofert pracy. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać: dane identyfikacyjne pracodawcy, określenie stanowiska pracy, zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy, wymagania konieczne 24

25 i pożądane wobec kandydata, wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta, termin i miejsce składania ofert. Czas na składanie ofert nie powinien być krótszy niż 14 dni od ostatniego dnia publikacji ogłoszenia. Postępowanie konkursowe i wybór kandydata Nabór na wolne stanowiska pracy przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Zarząd LGD, w co najmniej 3 osobowym składzie. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych ofert. Analiza ofert polega na zapoznaniu się przez Komisję z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustaleniu czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, których oferty spełniają ustalone formalne wymagania, są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Po dokonaniu oceny formalnej ofert, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Informacja ta zostaje opublikowana poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura LGD oraz na stronie internetowej LGD. Lista, o której mowa zawiera imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Po zakończeniu oceny formalnej ofert, spośród kandydatów spełniających warunki wymagane w ogłoszeniu, Komisja Rekrutacyjna wybiera nie więcej niż 3 kandydatów na jedno stanowisko pracy o najwyższych kwalifikacjach. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną ze wskazanymi kandydatami i decyduje o zatrudnieniu konkretnego kandydata spośród osób rekomendowanych oraz ustala warunki zatrudnienia. Z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności: a) nazwę i adres LGD, b) określenie stanowiska pracy, c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy lub wybrana osoba nie nawiązała stosunku pracy, możliwe jest 25

26 zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru. Podanie do publicznej wiadomości wyniku postępowania konkursowego Informację o wyniku naboru upowszechnia się na stronie internetowej LGD, na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura LGD przez okres, co najmniej 3 miesięcy. Wybrany kandydat natomiast otrzyma informację na piśmie. Informacja zawiera: nazwę i adres jednostki, określenie stanowiska urzędniczego w LGD, którego dotyczył konkurs, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego osoby, która została zatrudniona wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru. h) Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko pracy, z uwagi na brak ofert spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, powtarza się ponownie nabór, lecz tylko jeden raz. W przypadku wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach koniecznych, LGD może zatrudnić osobę spełniającą wymagania konieczne jedynie w części. W celu weryfikacji kompetencji pracownika możliwe jest zatrudnienie na okres próbny. i) Opis stanowisk Opis stanowisk przewidzianych w Regulaminie Pracy Biura LGD Żywiecki Raj stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Strategii. W Biurze LGD przewiduje się 4 pracowników: Kierownika biura, Specjalisty ds. koordynacji projektów, Specjalisty ds. organizacji i finansów oraz Specjalisty ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy. Obsługa prawna i finansowo-księgowa prowadzona będzie w oparciu o zatrudnione na umowę zlecenie lub o dzieło osoby lub biura prawne lub rachunkowe. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy są adekwatne do wymagań koniecznych i pożądanych w odniesieniu do kandydatów do pracy w Biurze LGD. j) Zasady funkcjonowania biura, warunki techniczne i lokalowe 26

27 Biuro LGD Żywiecki Raj prowadzi swoją działalność w oparciu o statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania Członków. Zasady Zarządzania Biurem LGD Biurem LGD kieruje Kierownik Biura zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia LGD Żywiecki Raj, który może z upoważnienia Zarządu reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz w granicach umocowania. Do najważniejszych zadań Kierownika Biura należy koordynacja następujących działań: 1. Realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd, 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia 3. Koordynowanie pracy Biura LGD, 4. Przyjmowanie i ewidencja korespondencji, 5. Organizowanie i obsługa posiedzeń Zarządu, Walnego Zebrania Członków. 6. Prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy, 7. Gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania LGD, 8. Przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Zarządu i Rady, 9. Sporządzanie protokółów i sporządzanie odpisów podjętych uchwał przez organy Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom i instytucjom, 10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 11. Nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Żywiecki Raj, 12. Nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń, 13. Nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie, 14. Nadzór nad obsługą wniosków, 15. Nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji, 16. Zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym, 17. Nadzór nad przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań, 18. Pomoc przy organizacji pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje, 19. Nadzór nad sporządzeniem informacji z kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD Żywiecki Raj, 20. Nadzór nad prawidłowością sprawdzań końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc, 27

28 21. Przyjęcie sprawozdania z wykonania projektów pod względem rzeczowym i finansowym, 22. Przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD Żywiecki Raj, 23. Przygotowywanie propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli. Zasady rachunkowości i księgowość Dla środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wyodrębnia się grupy kont tak aby była zachowana równowaga bilansowa składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów zapewniająca kontrolę nad właściwym gospodarowaniem tymi środkami. Obsługa prawna i finansowo-księgowa prowadzona będzie w oparciu o zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło osoby lub firmy o właściwym profilu działalności (Kancelaria prawna lub Biuro rachunkowe). Zasady archiwizowania dokumentów Wszyscy pracownicy Biura są zobowiązani odpowiednio zabezpieczać i przechowywać oryginały dokumentów związanych z wdrażaniem LSR w zakresie zadań należących do ich zakresów obowiązków. Dokumentacja (obejmująca także potwierdzone za zgodność z oryginałem wydruki elektronicznych wersji dokumentów) dotycząca realizacji LSR będzie archiwizowana w oddzielnych opisanych i oznakowanych segregatorach/teczkach/skoroszytach. Elektroniczne wersje dokumentów występujące w procesie obsługi LSR są przechowywane przez pracowników wyznaczonych przez Kierownika biura na zabezpieczonych dyskach sieciowych Biura. W przypadku korespondencji elektronicznej wydruk podpisuje nadawca/odbiorca i przechowuje w prowadzonej przez siebie dokumentacji. Biuro zapewnia, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i kontroli danego projektu są przechowywane do wglądu nie krócej niż przez okres pięciu lat od zamknięcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich W przypadku częściowego zamknięcia programu - przez okres pięciu lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia. Podstawą przechowywania dokumentacji jest wyodrębnienie rodzajów dokumentów związanych z poszczególnymi aspektami realizacji przedsięwzięć i przypisanie tym rodzajom symboli klasyfikacji rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Biurze oraz symboli kategorii archiwalnej, jak również wprowadzenie wymogu przechowywania dokumentacji w jednostkach organizacyjnych Biura zaangażowanych w wdrażanie LSR w sposób uporządkowany oraz wymogu przekazywania tej dokumentacji do archiwum Biura LGD w terminie określonym przepisami wewnętrznymi. 28

29 Warunki techniczne i lokalowe Rzeczą ważną jest także odpowiednie zaplecze lokalowe i techniczne, które jednocześnie będzie zapewniało prawidłową możliwość przyjmowania i obsługi interesantów, jak i dawało możliwości właściwego archiwizowania dokumentów i organizacji spotkań, warsztatów, itp. Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj ma aktualnie siedzibę pod adresem: ul. Pod Górą 4, Żywiec. Dotychczasowa siedziba przy Rynku 22 była zbyt ciasna na wypełnienie wszystkich zadań związanych z funkcjonowaniem LGD. Wynajęte Biuro natomiast w pełni zapewnia wszystkie wymagania techniczne i lokalowe, które umożliwią profesjonalną obsługę i przyjmowanie interesantów, ponad to stwarzają możliwość do właściwego archiwizowania dokumentów oraz organizacji spotkań, warsztatów. Nowa siedziba posiada wydzieloną część na obsługę interesantów oraz dużą salę (część A w umowie) na organizowanie spotkań oraz posiedzeń Rady. W dużej części podczas posiedzeń jest możliwość pomieszczenia od 26 do 30 osób. Wydzielone jest osobne pomieszczenie na archiwizację dokumentów w szafie zabudowanej i szafie stalowej. Pomieszczenia biura LGD są wyposażone w niezbędne meble (biura, szafy, stoły konferencyjne, szafy archiwistyczne itp.) umożliwiające właściwe i profesjonalne jego funkcjonowanie. W budynku znajduje się również aneks kuchenny, co pozwala na podniesienie standardów świadczonych usług, szkoleń, warsztatów i konferencji. W pomieszczeniu mniejszym (część B) w Biurze bez problemów można będzie stworzyć do 2 stanowisk pracy w pomieszczeniu większym (część A) do 4 stanowisk pracy. Biuro posiada dostęp do kilku własnych miejsc parkingowych. Kamienica, w której znajduje się biuro usytuowana jest w centrum miasta Żywca, z dobrym dojazdem i dużą ilością miejsc parkingowych w pobliżu Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego Rada LGD Żywiecki Raj to wyważona reprezentacja osób zaangażowanych w realizację działania LEADER, w której ponad 50% członków reprezentuje sektor społeczno-gospodarczy. Wszyscy członkowie Rady mają doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju obszarów wiejskich, jak i udziału w różnego typu projektach i programach lokalnych, regionalnych i krajowych, a połowa z nich także w projektach w ramach Programu Leader. Większość członków Rady ma doświadczenie w zarządzaniu środkami publicznymi lub brała czynny udział w pracach różnego typu komitetach, komisjach i ciałach decyzyjnych różnych organizacji i instytucji. Radę stanowi grupa osób o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w wielu dziedzinach, takich jak: prowadzenie działalności gospodarczej, organizacja imprez i festynów, działalność kulturalno- 29

30 oświatowa, sportowa, promocja produktu lokalnego, zarządzanie projektami, zarządzanie instytucją publiczną itp. Do ciała decyzyjnego wybrano zarówno dobrych organizatorów, jak i osoby mające doświadczenie w podejmowaniu decyzji czy kontroli finansowej. Wszyscy członkowie Rady zgłosili się dobrowolnie i zostali wybrani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Żywiecki Raj. 10 członków Rady (co stanowi 52,6% składu Rady) posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader. 4 członków posiada udokumentowaną na zasadzie oświadczenia znajomość języka angielskiego, 52,6% (10 osób) członków Rady jest zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR przez okres co najmniej 3 lat. 10 osób - 52,6% (10 osób) Członków Rady posiada również udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 1.7 Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji Członkowie LGD posiadają duże doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów. W latach na terenie gmin Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Rajcza, Radziechowy Wieprz, Ujsoły oraz Węgierska Górka realizowany był projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader +, Schemat I pt. Ożywienie na Żywiecczyźnie - aktywna współpraca podstawą rozwoju obszarów wiejskich Powiatu Żywieckiego, na kwotę zł. Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj w latach zrealizowała Pilotażowy Program Leader + Schemat II wartość projektu wyniosła kwotę zł. Większość członków LGD oraz podmiotów delegujących swoich przedstawicieli do Rady Stowarzyszenia LGD Żywiecki Raj ma doświadczenie w realizacji projektów realizowanych na terenach obszarów wiejskich. Doświadczenie członkowie LGD zdobyli przy wdrażaniu różnorodnych projektów w ramach Odnowy Wsi, ZPORR, SAPARD, EFS i innych. Działalność pozostałych organizacji i osób fizycznych z sektora społeczno-gospodarczego związana jest z celami LSR. Członkowie społeczni oraz gospodarczy mogą pochwalić się realizacją projektów, dofinansowywanych ze środków i funduszy różnych instytucji i organizacji, w tym ze środków UE, głównie w dziedzinie: rozwoju kultury, sportu, rekreacji i turystyki, promocji produktu lokalnego, rozwoju mikroprzedsiębiorstw, pomocy społecznej, prowadzenia szkoleń i działań edukacyjnych, zagospodarowania obiektów i terenów, a także w organizacji imprez integrujących mieszkańców wsi i promujących region. Natomiast największe doświadczenie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE posiada sektor publiczny - gminy np. remonty świetlic i domów 30

31 ludowych, remonty obiektów zabytkowych, kształtowanie centrów wsi, budowa boisk sportowych oraz budowy wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków i dróg. Urzędy gmin potrafią administrować środkami publicznymi, mają na swoim koncie wiele pozytywnych przykładów zarządzenia grantami, w tym na realizację projektów i programów współfinansowanych ze środków UE m.in. z funduszu SAPARD, ISPA i funduszy strukturalnych w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Instytucje publiczne realizowały także różnego typu projekty miękkie, takie jak: spotkania i szkolenia w zakresie wykorzystania funduszy unijnych dla mieszkańców, projekty edukacyjne np. centra kształcenia na odległość, internetowe centra edukacyjno-oświatowe, aktywizacja osób korzystających z ośrodków pomocy społecznej, a także sponsorowały i organizowały przeróżne imprezy służące promocji lokalnej i regionalnej. 31

32 2. Opis obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju 2.1 Wykaz gmin wchodzących w skład LGD W skład projektu i Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj wchodzą następujące Gminy: Czernichów, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły i Węgierska Górka Wykaz gmin wchodzących w skład LGD W skład LGD, wchodzi 10 gmin leżących w obrębie województwa śląskiego i administracyjnie należących do powiatu żywieckiego: gmina wiejska Czernichów, gmina wiejska Jeleśnia, gmina wiejska Koszarawa, gmina wiejska Lipowa, gmina wiejska Łodygowice, gmina wiejska Milówka, gmina wiejska Radziechowy - Wieprz, gmina wiejska Rajcza, gmina wiejska Ujsoły, gmina wiejska Węgierska Górka, Liczba mieszkańców wszystkich gmin należących do LGD na dzień 31 grudnia 2006r. wynosiła mieszkańców. Gminę wiejską Czernichów tworzą 4 sołectwa: Czernichów, Tresna, Międzybrodzie Bialskie i Międzybrodzie Żywieckie. Gminę wiejską Jeleśnia tworzy 9 wsi sołeckich: Jeleśnia, Korbielów, Krzyżowa, Krzyżówki, Mutne, Pewel Wielka, Przyborów, Sopotnia Wielka, Sopotnia Mała. 32

33 Gminę wiejską Koszarawa tworzy wieś sołecka: Koszarawa Bystra. Gminę wiejską Lipowa tworzy 6 wsi sołeckich: Leśna, Lipowa, Ostre, Sienna, Słotwina, Twardorzeczka. Gminę wiejską Łodygowice tworzy 4 wsie sołeckie: Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze. Gminę wiejską Milówka tworzy 5 wsi sołeckich: Milówka, Laliki, Kamesznica, Nieledwia, Szare. Gminę wiejską Radziechowy-Wieprz tworzy 6 wsi sołeckich: Radziechowy, Wieprz, Przybędza, Juszczyna, Brzuśnik i Bystra. Gminę wiejską Rajcza tworzy 6 wsi sołeckich: Kiczora, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Sól, Zwardoń. Gminę wiejską Ujsoły tworzą 4 wsie sołeckie: Glinka, Soblówka, Ujsoły, Złatna. Gminę wiejską Węgierska Górka tworzą 4 wsie sołeckie: Cięcia, Cisiec, Węgierska Górka, Żabnica. 33

34 Obszar poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela. Tabela 2. Obszar poszczególnych Gmin i ich udział procentowy w powierzchni powiatu na r. Nazwa Gminy Powierzchnia w km 2 % do powierzchni Powiatu Węgierska Górka 76 7,31 Ujsoły ,58 Rajcza ,60 Radziechowy-Wieprz 65 6,25 Milówka 99 9,52 Łodygowice 36 3,46 Lipowa 59 5,67 Koszarawa 32 3,08 Jeleśnia ,35 Czernichów 56 5,38 Obszar LGD ,19 Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. Łączna powierzchnia terenów działalności Loklanej Grupy Działania to 834 km 2. W przeważającej większości (ponad 75%) są to tereny położone w górach lub w terenach podgórskich. Powoduje to utrudnione warunki upraw i wykorzystania terenów. poniższa tabela. Szczegółowe dane dotyczące położenia terenów oraz numerów statystycznych przedstawia 34

35 Tabela 3. Numery statystyczne gmin oraz lokalizacja poszczególnych gmin należacych do LGD. Nazwa Gminy Numer Strefa w ramach Czy gmina Jeżeli częściowa statystyczny obszarów ONW 1 całościowo leży przynależność do w opisanej strefie ONW, o które ONW miejscowości Węgierska Górka ONW górskie Tak - Ujsoły ONW górskie Tak - Rajcza ONW górskie Tak - Radziechowy-Wieprz ONW o Tak - specyficznych utrudnieniach Milówka ONW górskie Tak - Łodygowice 35 ONW o specyficznych utrudnieniach Nie Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze Lipowa ONW o specyficznych utrudnieniach Nie Leśna, Lipowa, Ostrze, Senna, Twardorzeczka Słotwina Koszarawa ONW górskie Tak - Jeleśnia ONW górskie Tak - Czernichów ONW o Tak - specyficznych utrudnieniach Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS oraz Listy gmin położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 1 Skrót ONW stosuje się do Obszarów o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania 35

36 2.2 Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, kulturowe i historyczne Uwarunkowania przestrzenne W skład projektu i Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj wchodzą następujące Gminy: Czernichów, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły i Węgierska Górka. Obszar LGD Żywiecki Raj położony jest bezpośrednio przy granicy Polski, w południowej części Województwa Śląskiego, na terenie powiatu żywieckiego i graniczy: - od południa ze Słowacją, - od zachodu z Powiatem Cieszyńskim (Woj. Śląskie), - od północy z Powiatem Bielskim (Woj. Śląskie), - od północnego wschodu z Powiatem Wadowickim (Woj. Małopolskie), - od wschodu z Powiatem Suskim (Woj. Małopolskie). Mapa Obszaru działania Lokalnej Grupy Działania. 36

Wstęp... 4 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)... 5 1.

Wstęp... 4 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)... 5 1. Wstęp... 4 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)... 5 1.1 Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa)

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa) (WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania (nazwa) 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania 1. 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Stowarzyszenie Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska 1. Stowarzyszenie nosi nazwę; Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska posługując się skróconą nazwą LGD - Wysoczyzna Elbląska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Lokalna Grupa Działania Powiatu Krośnieńskiego Zielone Światło ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy Załącznik do uchwały nr III/17/10 Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy z dnia 14.09.2010 REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Lokalnej Grupy Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecza

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; Statut Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Warka" 1 Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Lokalna Grupa Działania Warka zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania MIĘDZY ODRĄ A BOBREM tel. 068-3218303, fax. 068-3210801 e-mail ugzabor@bazagmin.pl STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady z dnia 18-10-2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY (OD) Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

6) Uchyla się dotychczasową treść 25 nadając mu następujące brzmienie: 25

6) Uchyla się dotychczasową treść 25 nadając mu następujące brzmienie: 25 Uchwała Nr XXVI/../2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia celem dostosowania go do zastrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak

Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak określa organizację

Bardziej szczegółowo

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie. Załącznik do Uchwały Nr 4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna z dnia 23 lipca 2008r. Statut Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna Uchwalony w dniu 17 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania LIWOCZ

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania LIWOCZ REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ 1 1. Komisja Rewizyjna jest jednym z organów Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2. Komisja

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie"

Statut Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko- Dynowskie Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie" Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Lokalna Grupa Działania o nazwie "Pogórze Przemysko- Dynowskie", zwana dalej LGD, jest partnerstwem trójsektorowym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity Załącznik do uchwały Nr7/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r.

Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r. Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM oraz przyjęcia tekstu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Załącznik do uchwały nr 16/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska z dnia 29.03.2010 r. STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Dolina Karpia

Stowarzyszenia Dolina Karpia Stowarzyszenia Dolina Karpia STATUT STOWARZYSZENIA Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Dolina Karpia zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) Strategia lokalnej grupy działania Nowa Galicja 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1.1 Nazwa i status prawny

Bardziej szczegółowo

Oś IV Leader w okresie 2007-2013

Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Wymogi formalno-prawne LGD, kryteria dostępu i ocena potencjału LGD Adam Futymski Wybrane zapisy Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR);

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR); STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA Radomka Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka Radomka, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI .. pieczęć LGD Załącznik nr do Uchwały nr XXXV//06 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała z dnia 3 listopada 06 r. OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju

Statut Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju, zwane dalej stowarzyszeniem, jest

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze pracowników SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

Ogłoszenie o naborze pracowników SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miejsca pracy współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY. A. Zależność służbowa: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Podlega bezpośrednio Prezesowi Stowarzyszenia B. Zakres obowiązków: KARTA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA,,GRYFLANDIA

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA,,GRYFLANDIA PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA,,GRYFLANDIA 1. W oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU LGD

PROCEDURA WYBORU LGD PROCEDURA WYBORU LGD W RAMACH PROW 2007-2013 2013 WITOLD MAGRYŚ 24-26 października 2007 r. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska Procedura wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska 1 Użyte sformułowania i skróty w Procedurze wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA 1 1. Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja jest organem wykonawczozarządzającym Stowarzyszenia i działa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA 1. W oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dot. Sygn. Akt WA XIV NS REJ KRS 3498/06/732 STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Nasz Karłubiec Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Zielony Pierścień Tarnowa. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Zielony Pierścień Tarnowa. Rozdział I Postanowienia ogólne Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa zarejestrowanego pod numerem KRS: 0000258298 zawierający zmiany w Statucie dokonane Uchwałą nr 9/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Lokalnej Grupy Działania. Ziemia Pszczyńska

Statut Stowarzyszenia. Lokalnej Grupy Działania. Ziemia Pszczyńska Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 1 Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania ( LGD)

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania ( LGD) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania ( LGD) 1. 1.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/W/2013 1. Stowarzyszenie o nazwie Bialskopodlaska Lokalna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy Opis stanowiska pracy Załącznik nr 1.1. NAZWA ORGANIZACJI 1.2. AKTUALNE STANOWISKO PRACY 1.3. OPIS STANOWISKA PRACY 1.4 Stanowisko pracy pośrednio nadzorujące 1.5 Stanowisko pracy bezpośrednio nadzorujące

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Nazwą skróconą stowarzyszenia jest:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych I. Postanowienia Ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku

Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG Lokalna Grupa Działania STATUT STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane: Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych Wymagania koniecznie i pożądane w odniesieniu do kandydatów na poszczególne stanowiska w biurze LGD: KIEROWNIK BIURA Wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KRAINA SANU Lokalna Grupa Działania. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KRAINA SANU Lokalna Grupa Działania. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KRAINA SANU Lokalna Grupa Działania Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania zwane dalej Stowarzyszeniem, jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2009. Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin. z dnia 26 maja 2009 r.

Uchwała nr 6/2009. Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin. z dnia 26 maja 2009 r. Uchwała nr 6/2009 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) LGD oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych, zwane w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 8/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia z dnia 16.06.2013 r. STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Postanowienia Ogólne

Regulamin Zarządu. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z 11 czerwca 2013 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 1) Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr W/I/04/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 14 lutego 2017r.

UCHWAŁA Nr W/I/04/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 14 lutego 2017r. UCHWAŁA Nr W/I/04/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w Uchwale Nr W/II/12/15 Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁY PONIDZIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁY PONIDZIA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PERŁY PONIDZIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia zwana dalej Stowarzyszeniem jest partnerstwem trójsektorowym,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE SUBREGION MAGURSKI SZANSA NA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Subregion Magurski

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y. Statut. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y. Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Lokalna Grupa Działania Kraina Nay. Statut. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Nay. Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r. # Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r. STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA NAFTY 1 1.

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Związek Stowarzyszeń o nazwie Mazowiecki Leader, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo