ustalam zasady: OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ustalam zasady: OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015"

Transkrypt

1 Zarządzenie dyrektora XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku nr 02/14/02/14 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji oraz trybu pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Na podstawie art. 10. ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) i zarządzenia Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2014/2015. ustalam zasady: typy i rodzaje oddziałów, terminy składania dokumentów termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów z matematyki sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, a także innych osiągnięć kandydatów do XX LO w Gdańsku. OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/ Typy oddziałów/klas: A medyczno-biologiczna biologia 11 godzin, chemia 11, matematyka - 15 skuteczne przygotowanie do studiowania zwłaszcza w takich dziedzinach, jak: medycyna, weterynaria, farmacja, biotechnologia, biologia, chemia, ekologia, psychologia, organizacja i zarządzanie placówkami służby zdrowia, ale także na kierunkach politechnicznych B matematyczno-fizyczno-informatyczna - program autorski: przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym łącznie w cyklu trzyletnim matematyka 36, fizyka 18, informatyka 16, język angielski 15 Innowacja pedagogiczna od 2013 r. Klasa liczy do 18 uczniów, program z części przedmiotów realizowany w indywidualnym toku nauczania zgodnie z zaleceniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zajęcia również realizowane na Politechnice Gdańskiej w ramach porozumienia z możliwością zaliczenia np. egzaminu matematyki z pierwszego semestru obowiązującego na wszystkich wydziałach, a ponadto innowacja zakłada współpracę z innymi uczelniami wyższymi i specjalistycznymi instytucjami edukacyjnymi wyjątkowo skuteczne przygotowanie do studiowania na wszystkich kierunkach ścisłych, politechnicznych w takich dziedzinach, jak: matematyka, informatyka, fizyka, elektronika, robotyka, nanotechnologia, programowania, elektronika, biotechnologia, zarządzanie, ekonomia, ale także architektura i inne C prawno-administracyjna matematyka 18, historia 10, wiedza o społeczeństwie - 8 skuteczne przygotowanie do studiowania w takich dziedzinach, jak: matematyka, historia, prawo, ekonomia, zarządzanie, marketing, europeistyka, stosunki międzynarodowe, rachunkowość, dziennikarstwo, socjologia (dodatkowe zajęcia z ekonomii w praktyce - 2 godz.) D humanistyczno-teatralna język polski - 20, historia 11, język angielski - 13 skuteczne przygotowanie do studiowania w takich dziedzinach, jak: literatura, prawo, filologia polska, filologia angielska, lingwistyka, filozofia, historia, psychologia, pedagogika, historia sztuki, kierunki artystyczne teatralnofilmowe (dodatkowe zajęcia teatralne - 2 godz.) 1

2 E politechniczna matematyka 19, fizyka 11, język angielski - 12 skuteczne przygotowanie do studiowania zwłaszcza na kierunkach politechnicznych w takich dziedzinach, jak: matematyka, informatyka, fizyka, elektronika, robotyka, programowania, biotechnologia, zarządzanie, ekonomia (przedmioty nauczane we współpracy z uczelniami wyższymi) F europejska matematyka 18, geografia 11, język angielski - 12 skuteczne przygotowanie do studiowania w takich dziedzinach, jak: matematyka, geografia, ekonomia, zarządzanie, marketing, planowanie przestrzennego rozwoju regionalnego, europeistyka stosunki międzynarodowe, rachunkowość, dziennikarstwo (dodatkowe zajęcia z ekonomii w praktyce - 2 godz.) 2. Nauczane języki: 2.1 We wszystkich klasach nauczany jest język angielski. Jako kolejny język obcy będzie nauczany do wyboru francuski lub niemiecki. 2.2 Język angielski jest nauczany na poziomie rozszerzonym: klasa B, D, E, F i na poziomie podstawowym klasa A łącznie 9 godzin w cyklu, C - łącznie 9 godzin w cyklu. 2.3 Język francuski lub niemiecki na poziomie podstawowym: klasa B, D, E, F łącznie po 9 godzin w cyklu; klasa A, C łącznie po 6 godzin w cyklu. 3 Dodatkowe zajęcia: 3.1 Uczniowie klasy (IB) realizują indywidualny tok nauczania po uzyskaniu pozytywnej opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej na podstawie badań psychologicznych ucznia, uczniowie mogą uczyć się wg indywidualnego programu nauczania. 3.2 Dodatkowe zajęcia będą organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami edukacyjnymi. 4 Terminy składania dokumentów; 4.1 Składanie dokumentów o przyjęcie do XX LO w Gdańsku przez kandydatów, którzy przystępują do sprawdzianu szczególnych uzdolnień od 15 maja 2014 r. do 22 maja 2014 r. 4.2 Składanie dokumentów o przyjęcie do XX LO w Gdańsku przez kandydatów, którzy nie przystępują do sprawdzianu szczególnych uzdolnień od 15 maja 2014 r. do 23 czerwca 2014 r. 4.3 Dokumentami składanymi przez kandydatów są: podanie-ankieta kandydata do XX LO w Gdańsku pobrana ze strony internetowej szkoły, wydruk podania o przyjęcie do klasy pierwszej z rekrutacji elektronicznej w przypadku, gdy XX LO w Gdańsku jest szkołą pierwszego wyboru, kopie zaświadczeń o tytule laureata lub finalisty konkursów kuratoryjnych oraz olimpiad przedmiotowych organizowanych przez MEN poświadczone przez dyrektora gimnazjum, do którego kandydat uczęszcza, oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu w przypadku, gdy XX LO w Gdańsku jest szkołą pierwszego wyboru, karta zdrowia, trzy fotografie legitymacyjne, kopia odpisu skróconego aktu urodzenia. 2

3 maja 2014 r. (środa) godz SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH DLA KANDYDATÓW Z MATEMATYKI DO KLASY IB XX LO w GDAŃSKU Czerwiec sierpień 2014 r. badania psychologiczne kandydata od klasy IB czerwca 2014 r. (środa) godz ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z matematyki przeprowadzonego w XX LO w Gdańsku, do którego przystąpili kandydaci do klasy I B. Dyrektor rozpatruje złożone do godz w dniu 18 czerwca 2014 r. odwołania od wyników sprawdzianu oraz prośby o wgląd do ocenionych sprawdzianów do 20 czerwca 2014 r Prawo wglądu do ocenionego sprawdzianu pisemnego przysługuje tylko kandydatowi do XX LO w Gdańsku oraz jego rodzicom lub prawnym opiekunom. 4.5 Od 27 czerwca 2014 r. (piątek) do 1 lipca 2014 r. (wtorek) do godz dostarczenie przez każdego kandydata do komisji rekrutacyjnej XX LO w Gdańsku potwierdzonej przez dyrektora gimnazjum kopii świadectwa ukończenia szkoły oraz kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 4.6 W dniu 3 lipca 2014 r. (czwartek) do godz ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z podaniem obok nazwiska łącznej liczby punktów za świadectwo i egzamin gimnazjalny Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego do dnia 4 lipca 2014 r. do godz Odpowiedź na odwołania można uzyskać telefonicznie lub osobiście w komisji rekrutacyjnej. 4.7 Od 3 lipca 2014 r. od godz do 7 lipca 2014 r. do godz potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w XX LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Brak tak rozumianego potwierdzenia woli oznacza rezygnację z nauki w XX LO w Gdańsku Ponadto kandydat dostarcza: kartę zdrowia, kartę informacyjna z pieczątką gimnazjum oraz adresem właściwego urzędu gminy, 3 fotografie, kopię odpisu skróconego aktu urodzenia W dniu 8 lipca 2014 r. do godz ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do XX LO w Gdańsku na podstawie złożonych przez nich oryginałów dokumentów wymienionych w punkcie 2.8. W przypadku, gdy zwolnią się miejsca w XX LO w Gdańsku, pierwszeństwo mają kolejni kandydaci z najwyższą ilością punktów W przypadku wolnych miejsc do klasy IB o przyjęciu do niej decydować będzie wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i badania psychologiczne. 4.8 W dniu 8 lipca 2014 r. (wtorek) godz spotkanie dyrektora XX LO w Gdańsku i wychowawców z rodzicami lub opiekunami prawnymi nowo przyjętych uczniów. Obecność rodziców/opiekunów prawnych lub uczniów na spotkaniu jest obowiązkowa. 5 Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów: O przyjęciu kandydata do XX LO w Gdańsku decyduje liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym oraz za świadectwo ukończenia gimnazjum. Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych wynosi O przyjęciu kandydata do klasy autorskiej IB decydować będą dodatkowo wyniki uzyskane ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z matematyki - maksymalnie 90pkt oraz pozytywna opinia psychologiczna Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do uzyskania z egzaminu gimnazjalnego wynosi punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczególnych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej 3

4 dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożymy przez 0,2 pkt Maksymalna liczba 100 punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkole ponadgimnazjalnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty). 5.2 Sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne ocen z języka polskiego i oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: Celujący - 17 pkt. ; bardzo dobry -14 pkt. ; dobry - 12 pkt. ; dostateczny - 8 pkt Trzy wybrane zajęcia edukacyjne w odniesieniu do niżej podanych rodzajów i typów klas pierwszych XX LO w Gdańsku: A klasa medyczno-biologiczna matematyka biologia chemia B klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna - program autorski matematyka fizyka język angielski C klasa prawno-administracyjna matematyka historia język angielski D klasa humanistyczno-teatralna matematyka historia język angielski E klasa politechniczna matematyka fizyka język angielski F klasa europejska matematyka geografia język angielski 5.3 Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów, za udział w konkursach przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty:* finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów, finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów, za osiągnięcia sportowe i artystyczne: I VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów, I III miejsce w województwie - 5 punktów, I III miejsce w powiecie - 4 punkty, za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów, osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach 5.3.1, 5.3.2, , przy czym w podpunktach wybiera się najwyższe osiągnięcie np.:j jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia), jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów. *art. 22 ust. 2. pkt 8 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił ponadto, w drodze rozporządzenia: 8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, 4

5 a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041). 7. Zasady rekrutacji SKR obowiązują od dnia ogłoszenia, tj. od 14 lutego 2014 r. i mogą zostać zmienione na wniosek Przewodniczącego SKR lub ze względu na decyzje Ministra Edukacji Narodowej lub Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Jednocześnie traci moc Zarządzenie Dyrektora z dnia 28 lutego 2013 r. UWAGA! Ankieta dla kandydatów do liceum do pobrania ze strony: (należy przejść do działu rekrutacja ankieta ). Wszelkie informacje na temat rekrutacji można uzyskać także w sekretariacie szkoły tel.: (58) ; Informacje na temat nowej klasy autorskiej matematyczno-fizyczno-informatycznej można znaleźć dodatkowo na: W dniu 14 marca (piątek) DZIEŃ OTWARTY XX LO - prezentacja oferty edukacyjnej szkoły, otwarte zajęcia lekcyjne; matplaneta, występy szkolnych zespołów rokowych, prezentacje, otwarte próby teatralne, warsztaty fotograficzne, prezentacja możliwości szkolnego studia nagrań, turnieje sportowe, kickboxing. Godz i spotkanie z pedagogami sala 311 prezentacja autorskiego programu klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej Godz.11.00, aula - SPOTKANIE DYREKTORA Z KANDYDATAMI DO LICEUM 5

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 2 i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie al. Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Wprowadzenie INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich do których oddziałów będziesz kandydował, zapoznaj się z tymi szkołami: przeanalizuj

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin przyjęć do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork Drogi Gimnazjalisto!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2012/2013 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie

II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie II Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie Jest w czołówce najlepszych liceów w Polsce. Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 Dlaczego powinieneś wybrać naszą szkołę?

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia. URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Drogi Gimnazjalisto! Wybór szkoły ponadgimnazjanej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo