REGULAMIN KONKURSU COOLTURALNE SZKOŁY. Misja konkursu: Wyszukiwanie Propagowanie Wspieranie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU COOLTURALNE SZKOŁY. Misja konkursu: Wyszukiwanie Propagowanie Wspieranie"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU COOLTURALNE SZKOŁY Misja konkursu: Wyszukiwanie Propagowanie Wspieranie Konkurs Coolturalne szkoły ma na celu wyłonienie najlepszych przedstawień teatralnych realizowanych przez poznańskie licea. Konkurs ma za zadanie stworzyć płaszczyznę do współpracy pomiędzy poznańskimi liceami, wesprzeć szkoły w organizowaniu przedstawień oraz promować i rozwijać kulturę lokalną i regionalną. I. CELE KONKURSU 1. Powszechny dostęp do oferty kulturalnej oraz tworzenie warunków do aktywnego korzystania z niej przez mieszkaoców, w tym przez środowiska mniej zamożne oraz osoby starsze. 2. Zachęcenie mieszkaoców aglomeracji poznaoskiej do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, które tworzą szkoły. 3. Usystematyzowanie propozycji kulturalnych w szkołach poprzez stworzenie czytelnej i przejrzystej strony internetowej projektu, a na niej terminarza, który zawierałby informacje o przedstawieniach, koncertach, wydarzeniach. 4. Współpraca szkół z agencjami artystycznymi, ośrodkami kultury, artystami. 5. Pomaganie najzdolniejszym uczniom w rozwoju w sferze artystycznej. 6. Dofinansowanie kół teatralnych w szkołach. 7. Budowanie atrakcyjny wizerunku miasta i regionu poprzez organizację imprez i wydarzeo kulturalnych o znaczeniu lokalnym. 8. Wzrost zaangażowania grona pedagogicznego i uczniów w życie kulturalne w szkole. 9. Zmotywowanie pracowników dydaktycznych szkół do organizacji większej ilości przedsięwzięd artystycznych. 10. Rozwój umiejętności interpersonalnych i artystycznych młodzieży szkolnej. 11. Stworzenie warunków do dalszego rozwoju artystycznego i kulturalnego szkół poprzez np. dofinansowanie sprzętu multimedialnego. 12. Zmiana spojrzenia społeczeostwa na wydarzenia kulturalne w szkołach. 13. Poprawa umiejętności młodzieży w zakresie obsługi multimediów. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Coolturalne Szkoły jest Fundacja Kulturalny Poznań, Os.Tysiąclecia 11/25, Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod nr. KRS: , REGON: , NIP: Organizator odpowiada za zarządzanie oraz obsługę Konkursu. 3. Partnerami konkursu są Fundacja Rozwoju Miasta Poznania oraz Teatr Muzyczny w Poznaniu. 4. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który obowiązuje od dnia ogłoszenia konkursu do dnia jego zakończenia. 5. Konkurs odbywać się będzie w dniach od do Rejestrowanie występów odbywać się będzie w terminie 2 luty do 13 luty 2015r. 7. Kolejność rejestrowania występów będzie ustalona indywidualnie. Szkoły powinny zgłosić swoje preferencje odnośnie terminu przed O pierwszeństwie w wyborze terminu będzie decydować kolejność w/w zgłoszeń.

2 III. DEFINICJE 1. Konkurs - konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą "Coolturalne Szkoły" organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu. 2. Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie. 3. Uczestnik drużyna szkolna/ zespół składający się z uczniów danej szkoły oraz opiekuna/ów będącego jednocześnie pracownikiem szkoły. 4. Laureaci Konkursu - Uczestnicy, którzy zostaną wybrani przez Komisję Konkursową oraz głosujących internautów, będą to trzy szkoły zaproszone do dalszej części projektu : warsztatach oraz gali finałowej. 5. Koordynatorzy Konkursu - powołane przez Organizatora osoby, czuwające nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizujące wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu. Do kompetencji Koordynatorów należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji. IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 1. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest: a) zgłoszenie szkoły/szkolnego koła teatralnego do konkursu b) przygotowanie przedstawienia teatralnego zgodnego z wymaganiami organizatora c) udostępnienie występu w określonym terminie celem zarejestrowania go przez organizatora i udostępnienia w Internecie d) udostępnienie własnej auli/sali w której odbędzie się nagranie przedstawienia. W razie jakichkolwiek problemów z udostępnieniem sali zgłaszający zobowiązuje się do poinformowania organizatora o możliwych trudnościach do 15 listopada 2014 roku. 2. Przedstawienia mają mieć charakter grupowy. 3. Grupa przygotowuje utwór dramatyczny lub inne dzieło sztuki teatralnej. Dopuszczalne są również scenariusze przygotowane przez uczniów lub opiekunów kół teatralnych. 4. W przedstawieniach nie mogą zostać używane słowa uważanie powszechnie za wulgarne. 5. Przedstawienie musi być przygotowane w taki sposób, by nie przekraczało granic dobrego smaku oraz obowiązujących norm etycznych. 6. Długość przedstawienia powinna zawierać się pomiędzy 30, a 45 minutami. 7. Przedstawienia zgłoszone po terminie lub niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w konkursie. 8. Uczestnik Konkursu zgłaszając występ oświadcza, że przedstawienie nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. W razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, w szczególności dotyczących praw autorskich do przedstawienia Uczestnik konkursu będzie zobowiązany zwrócić Organizatorowi wszelkie zasądzone od Organizatora kwoty i koszty postępowania, jak również poniesione koszty pomocy prawnej oraz w zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo zastąpić Organizatora

3 w ewentualnym postępowaniu przed sądem, w tym w szczególności skutecznie przystąpić do postępowania jako interwenient uboczny. 9. Uczestnik zobowiązuje się udostępnić Organizatorowi scenariusz przedstawienia w formie pliku.pdf przed roku. 10. Uczestnik, akceptując regulamin oświadcza, że wyraża zgodę na swobodne upublicznianie i wykorzystanie filmów z przedstawień oraz scenariuszy. V. KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW Najlepsze projekty zostaną wyłonione wedle następujących kryteriów: 1. Ilość oddanych głosów poprzez internet w sposób wskazany przez organizatora (strona internetowa lub aplikacja lub fanpage projektu na Facebooku możliwe jest też wykorzystanie wszystkich w/w sposobów), w pierwszym etapie konkursu. Trzy szkoły o najlepszych wynikach zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. 2. Ocena jury oraz ocena publiczności podczas gali finałowej. VI. PRZEBIEG KONKURSU 1. Rejestracja szkół odbędzie się w terminie od 15 października do 15 listopada 2014r. 2. W konkursie może uczestniczyć do 10 szkół i o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Czas od momentu rejestracji szkół do jest czasem na przygotowanie przedstawień przez szkoły. 4. Rejestrowanie przedstawień obywać się będzie w dniach od 2 luty do 13 luty 2015r. 5. Na podstawie internetowego głosowania zostaną wyłonione 3 najlepsze przedstawienia w terminie do dnia 14 marca 2014r. 6. Autorzy 3 najlepszych projektów zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową i zostanie podana oficjalna informacja na stronie konkursu. 7. W przypadku takiej samej ilości głosów przy wyborze pierwszej trójki, o ostatecznym składzie wyróżnionych decydować będzie jednodniowe głosowanie w Internecie. 8. Autorzy 3 wyróżnionych projektów zostaną zaproszeni do dalszej współpracy, gdzie wezmą udział w warsztatach z tutorami w dniach 14 marca do 28 marca 2015r (warsztaty będą obejmowały trzy odrębne spotkania dotyczące warsztatu pracy aktora itp.) oraz zostaną poddani ostatniemu etapowi weryfikacji przedstawień, czyli gali finałowej na której przedstawią wyniki swojej pracy z tutorami. 9. Dnia 1 kwietnia 2015 roku w godzinach odbędzie się Gala Finałowa Konkursu podczas, której szkoły/koła teatralne zaprezentują wyniki swojej pracy z tutorami, zostanie przeprowadzone głosowanie jury oraz publiczności oraz odbędzie się oficjalne wręczenie nagród. Wzięcie udziału w Gali Finałowej w Teatrze Muzycznym jest obligatoryjne dla szkół zakwalifikowanych do Finału. VII. NAGRODY 1. Organizator przyzna wygranym szkołom nagrody pieniężne i/lub rzeczowe. Nagroda za pierwsze miejsce będzie w wysokości 3000 zł, za drugie 2000 zł oraz 1000 zł za trzecie miejsce. Nagrody te mają być przekazane na wyposażenie szkół, pomocne przy rozwoju twórczości młodzieży oraz przedstawień artystycznych.

4 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do wiadomości publicznej na stronie internetowej konkursu oraz w mediach społecznościowych. 3. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie. VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kulturalny Poznań z siedzibą w Poznaniu. 2. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły oraz opiekuna, numer telefonu, numer szkoły. Dane te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji działań związanych z Konkursem i są przechowywane zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Kulturalny Poznań jego danych osobowych dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec jej Uczestników. 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie, oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu jak i Organizatora. 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz odwołania go bez podania przyczyny. 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie konkursu, które nie będą zmieniały misji i celów konkursu. 4. Informacja o zmianach Regulaminu i terminów rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej konkursu. 5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu. 6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przedstawień, scenariuszy na stronie internetowej. 7. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie umieszczonych tam zdjęć, filmów i oświadczają, że posiadają do nich pełne prawa własności intelektualnej. 8. Uczestnicy przystępując do udziału w konkursie przyjmują warunki jego Regulaminu. 9. Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z udziału w konkursie na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. 10. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 11. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania/ przeprowadzenia Konkursu. 12. Organizator oraz Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za: a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Uczestnika z usług umożliwiających udział w Konkursie; b) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator ani Partnerzy przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Konkursu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez

5 dostarczycieli internetu z których korzysta uczestnik oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej; c) udział w Konkursie przez Uczestników w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 13. Uczestnik oświadcza, że wizerunek utrwalony na przesłanych do Organizatora zdjęciach oraz filmach jest wizerunkiem Uczestnika. Uczestnik z chwilą zarejestrowania w Konkursie wyraża zgodę na korzystanie w tym rozpowszechnianie przez Organizatora lub podmioty przez Organizatora upoważnione z wizerunku Uczestnika dla potrzeb związanych z realizacją lub promocją Konkursu przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikowania dostępnych w chwili rejestracji Uczestnika w Konkursie, w tym w szczególności za pośrednictwem prasy tradycyjnej, telewizji, sieci Internet, w tym internetowych portali społecznościowych lub przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych. W przypadku odwołania przez Uczestnika zgody na rozpowszechnianie wizerunku w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora lub podmioty przez Organizatora upoważnione w związku z odwołaniem takiej zgody przez Uczestnika. 14. W przypadku, gdy wizerunek utrwalony na przesłanych do Organizatora zdjęciach oraz filmach nie będzie wizerunkiem Uczestnika, Uczestnik oświadcza i zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub podmioty przez Organizatora upoważnione z wszelkich roszczeń podnoszonych wobec tych podmiotów w związku z korzystaniem z wizerunku przesłanego przez Uczestnika. 15. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 16. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. Wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy art kodeksu cywilnego.

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project Warszawa,.. 2014 r. Rezydencje w ramach Master Project przyznawane są w ramach corocznego Programu Fundacji Maestro. 1 1. Regulamin określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r.

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. Spółdzielnia pomysłów Poznań, 31.07.2015 r. REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU "Spółdzielnia pomysłów" Poznań, 31.07.2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Spółdzielnia pomysłów (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L

R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Spółka Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo