PROGAM AUTORSKI KLASY TEATRALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGAM AUTORSKI KLASY TEATRALNEJ"

Transkrypt

1 PROGAM AUTORSKI KLASY TEATRALNEJ mgr Gabriela Rojewska INOWROCŁAW 2000

2 2 MOTTO Twórczość jest zdolnością swoistego postrzegania świata i reagowania nań. E. Fromm TEMAT: ROZWIJANIE OGÓŁNYCH ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH I ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH UCZNIÓW, A TAKŻE WRAŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ I ESTETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK DRAMOWYCH I INSCENIZACJI. ISTOTĄ PROGRAMU AUTORSKIEGO jest modyfikacja programu polegająca na jego wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu. Zmiany dotyczą metod, form i zadań dla dzieci realizowanych w edukacji polonistycznej, plastycznej i technicznej. UZASADNIENIE PROGRAMU AUTORSKIEGO W obecnych czasach dzieci dużo czasu spędzają oglądając telewizję, wideo lub grając w gry komputerowe. Łatwość w dostępie do nich powoduje, że inne formy wypoczynku zeszły na dalszy plan. Utrwalają się negatywne wzorce zachowań. Dzieci mają trudności w kontaktach społecznych. Dlatego pragnę zachęcić je do korzystania z innych form spędzania czasu np. oglądania lub tworzenia przedstawień teatralnych. Poznają także elementy wiedzy o teatrze. Myślę, że pozwoli im to rozwijać się twórczo, być kreatywanymi, łatwiej i lepiej nawiązywać kontakty z rówieśnikami. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I III szkoły podstawowej. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w szkole, a także po lekcjach, w teatrze, bibliotece, w kinie.

3 3 CEL wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju ( intelektualnym, estetycznym, emocjonalnym, duchowym i fizycznym) tak, by było przygotowane, na miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z ludźmi i samym sobą. CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Kształtowanie kompetencji komunikowania się z ludźmi: - kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia, pisania i czytania; - kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji za pomocą gestów, ruchu i mimiki. 2. Kształtowanie kompetencji współdziałania i współżycia z ludźmi: - wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w coraz szerszych kręgach społecznych (klasa, szkoła); - wdrażanie do odkrywania innego człowieka, wczuwania się w jego sytuację, rozumienie jego reakcji. 3. Kształtowanie kompetencji posługiwania się metodami poznawania rzeczywistości: - rozwijanie umiejętności posługiwania się bezpośrednimi (obserwacja) i pośrednimi ( przedstawienie teatralne, film, książki ) metodami poznawania rzeczywistości;. - Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. 4. Kształtowanie kompetencji wyodrębniania, opisywania i wyjaśniania związku między naturalnymi składnikami środowiska przyrodniczego a życiem i działalnością człowieka - stwarzanie sytuacji, w których dziecko stopniowo odkrywa i akceptuje siebie; - odkrywa możliwości swojego umysłu i ćwiczy go; - rozpoznaje swoje uczucia i pielęgnuje uczucia pozytywne; - buduje swój świat wartości i ciągle wzbogaca go; 5. Kształtowanie kompetencji odbiorcy wytworów sztuki i przyszłego ich twórcy: - wprowadzenie w dziedzictwo kultury narodowej, europejskiej i światowej; - przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, plastycznego, muzycznego; - rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji, rozwijanie uzdolnień indywidualnych. W/w cele umożliwiają dzieciom wyzwolenie aktywności twórczej, gromadzenie doświadczeń i przeżyć estetycznych, artystycznych i społecznych. Rozwijają wyobraźnię dziecka i jego kreatywność. Wpływają na rozwój jego osobowości, umożliwiają wypowiedź w różnych rodzajach ekspresji.

4 4 ZAMIERZONE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU Uczeń powinien: - wypowiadać się jasno, wyraźnie, starannie w rozwiniętej, uporządkowanej logicznie formie na temat własnych przeżyć, lektury, filmów, przedstawień teatralnych, audycji, sytuacji wymyślonych; - dobierać słowa i wyrażenia adekwatne do danego rodzaju wypowiedzi; -przeprowadzić rozmowę telefoniczna; -wygłaszać z pamięci wiersze i fragmenty prozy; -słuchać uważnie, starać się zrozumieć, co przekazuje bezpośredni rozmówca; -potrafi odtworzyć wysłuchaną treść z zachowaniem jej sensu; -potrafi przyswoić informacje z audycji radiowych i telewizyjnych; -prosić o wyjaśnienie niezrozumiałych słów; -czytać głośno, płynnie, wyraziście słowa, wyrazy, fragmenty tekstu, krótki tekst z respektowaniem znaków przystankowych; -czytać cicho ze zrozumieniem; zrelacjonuje przeczytana treść; -umiejętnie korzystać ze słowników i encyklopedii; -chętnie sięgać po książki i czasopisma dziecięce, ujawnia zainteresowania czytelnicze; -napisać samodzielnie krótkie opowiadanie, list, notatkę do kroniki, -rozumieć gesty rąk, np.: klaskanie radość, opuszczenie rąk rezygnacja, uścisk dłoni serdeczność, wskazanie czegoś groźba, przywołanie i inne; -odczytać i wyrazić stany wewnętrzne za pomocą mimiki twarzy: niepokój, ból, gniew, zakłopotanie, smutek, zadowolenie itp.; -odczytać z wyrazu oczu: szczęście, przerażenie, strach, prośbę itp.; -odczytać i wyrazi dynamikę ruchu: nieśmiałość (kulenie się ), złość (tupanie nogami ), niecierpliwość, zadumę itp.; -przedstawić ruchem jakieś wydarzenie, powiedzenie, przysłowie, przedmiot, itp.; -kojarzyć pewne stany uczuciowe z kolorami, np. świat na różowo to wesoło, beztrosko, radośnie; widzi świat w czarnych kolorach to smutek, rozpacz, groza; -przyswajać nowe zwroty i wyrażenia: np. czerwony jak burak, biały jak śnieg itp.; -określić sytuację, zdarzenia na podstawie odgłosów z otoczenia, np. krzyk, zgrzyt opon samochodowych, dzwonek tramwaju, syrena strażacka, karetki pogotowia, policji itp.; -rozpoznawać dźwięki z otoczenia np. głosy zwierząt; -rozumieć wymowę ciszy; -odbierać nastrój wyrażony muzyką; -być odpowiedzialny za swoje słowa, czyny, zachowania; -aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym; -radzić sobie z sukcesem i porażką; -śmiało wyrażać swoje myśli w procesie zdobywania wiedzy; -systematycznie nabywać umiejętność radzenia sobie z różnymi problemami; -nawiązywać koleżeńskie więzi z kolegami z klasy; -tolerować inność kolegów; liczyć się z ich potrzebami i życzeniami; -interesować się problemami kolegów, spieszyć im z pomocą w razie potrzeby; -potrafi współpracować z grupą kolegów; -potrafi rozwiązywać konflikty i wyjaśnić nieporozumienia bez stosowania przemocy i agresji;

5 5 -dostrzegać wspólne cechy ludzi żyjących na naszej planecie: mają takie same części ciała, odczuwają te same potrzeby, pragnienia; przezywają te same uczucia; są sytuacje w których tak samo reagują (np. utrata bliskiej osoby, choroba, radość ze zwycięstwa itp.),w podobny sposób wykonują ulubione zajęcia, uczestniczą w zabawie, rozrywkach; -dostrzegać różnice między ludźmi ale mimo tych różnic każdy ma prawo do rozwoju i życia w pokoju; -potrafi porozumieć się z innym człowiekiem, za pomocą języka, bądź za pomocą gestów, ruchu, mimiki, znaków umownych; -unikać konfliktów, agresji, hałasu, bo wie że wpływają źle na stan zdrowia psychicznego człowieka; -odkrywać, że w utworze literackim, jak w wyobraźni wszystko jest możliwe: to, co się zdarzyło naprawdę, i to, co tylko przypomina prawdę, i to, co nieprawdziwe, zmyślone, fantastyczne; zmyślenie to nie kłamstwo; -odróżnić w utworze postacie rzeczywiste od fantastycznych; -wyodrębnić kolejne zdarzenia, wskaże głównego bohatera i miejsce akcji; -określić nastrój utworu, wskaże fragmenty zabawne, humorystyczne, smutne, wzruszające; próbuje ustalić jakimi środkami autor je uzyskał; wyszuka słowa dźwiękonaśladowcze, porównania, epitety; -potrafi czytać z podziałem na role; -odróżnić wiersz od prozy, wskaże jego zwrotki, wyszuka rymy; dostrzega, że poeta widzi świat inaczej, maluje go słowami ; -podejmować spontanicznie wszelkie próby pisania swobodnych tekstów dla siebie i dla innych, na dowolny temat ( przeżycia, dążenia, marzenia), w dowolnej, wybranej przez siebie formie; -z radością sięgać po kredki, farby, pędzle i spontanicznie, odważnie przedstawiać za pomocą znanych mu środków plastycznych swój sposób widzenia siebie i świata; -projektować formy przestrzenne; -ilustrować lektury, zdarzenia, rysuje plakaty, ozdoby itp.; -znać podstawowe pojęcia związane z teatrem; - odczytać informację przekazana gestem. Mimiką, układem tanecznym, grą aktorów; nastroju zaakcentowanego dekoracją, strojem, charakteryzacją aktorów; dynamika i przebieg akcji przedstawionej w filmie, balecie, pantomimie, w sztuce teatralnej, teatrzyku kukiełkowym; Aktywnie uczestniczyć w inscenizacjach i teatrzykach organizowanych na terenie klasy, szkoły; -umieć przekazywać swoje myśli i uczucia w formie dramy; METODY: słowne: pogadanka, rozmowa, praca z tekstem oglądowe: pokaz, obserwacja działań praktycznych ( ćwiczenia praktyczne, gry dydaktyczne) FORMY: zbiorowa indywidualna jednolita i zróżnicowana zespołowa jednolita i zróżnicowana MATERIAŁY I NARZĘDZIA: - teksty lektur i wybranych książek - teksty czytanek - wiersze

6 6 - materiały i narzędzia do wykonania kukiełek, dekoracji, scenografii PLAN PRACY TECHNIKI TEATRALNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I 1. Elementy dramy: - ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową i wzrokową, - ćwiczenia intonacyjne, językowe, mimiczne, - ćwiczenia dramowe typu: dokończ opowiadanie, 2 Rysunek 3 Inscenizowanie krótkich scenek z wykorzystaniem znanego tekstu; 4 Percepcję przedstawiena teatralnego pod kątem: - znaczenia głównych postaci, - własnych uczuć i emocji wywołanych spektaklem. KLASA II W/w techniki, a także 1. Drama: - ćwiczenia dramowe typu zmień zakończenie opowiadania - gry dramowe, - żywe obrazy; 2. Rzeźba 3. Film kontynuacja stop klatki 4. Inscenizowanie znanego utworu literackiego; 5. Improwizowanie na zadany temat; 6. Percepcję przedstawienia teatralnego pod kątem: - scenografii, - umiejętności korzystania z informacji zawartych w programie spektaklu KLASA III W/w techniki cd. a także 1.Etiudy pantomimiczne, 2. Improwizacje tworzenie własnych dialogów, znienianie przebiegu zdarzeń 3. Inscenizacje, 4. Tworzenie wg własnego pomysłu kostiumów i dekoracji Tekst przedstawienia powinien być dobrany do wieku dzieci pod względem treści i języka. 5. List forma bycia w roli bohatera, 6. Dziennik lub pamiętnik

7 7 - zapis w dzienniku - kronika klasy - indywidualne notatki nauczyciela - wystrój klasy DOKUMENTACJA PROGRAMU: OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA: Dzieciom w młodszym wieku szkolnym bardzo zależy na uznaniu i pochwale, dlatego tak ważna jest ocena ucznia. W edukacji zintegrowanej wczesnoszkolnej nie ma miejsca na niepowodzenia szkolne. Każde dziecko rozwija się na miarę swoich możliwości i w odpowiednim dla siebie tempie. Dlatego ocena powinna pełnić funkcję informacyjną, kształcącą i motywacyjną. Oceniając dziecko należy uwzględnić: - stopień opanowania wiadomości i umiejętności - włożony wysiłek i zaangażowanie dziecka - umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce - twórczą i kreatywną postawę - sprawność działania techniki kontroli i oceny: - obserwację ucznia w trakcie działania - analiza prac np. wykonania kukiełek, napisanych scenariuszy, dialogów itp. - testy wiadomości z zakresu wiedzy o teatrze - testy myślenia twórczego i odtwórczego - karty samooceny sposoby oceniania: - pochwała i zachęta ustna - prowadzenie dziennika obserwacji - ocena w formie graficznej - dyplomy EWALUACJA PROGRAMU: Przedmiotem ewaluacji są wyniki końcowe, jakie uczeń osiągnie w wyniku realizacji programu w zakresie postaw, umiejętności i wiadomości. Dokonana ona zostanie po zakończeniu każdego roku szkolnego. W tym celu wykorzystane zostaną wytwory prac uczniów, a także przeprowadzone testy, wywiady, ankiety, badania socjometryczne.

8 8 SZCZEGÓŁOWY OPIS PROGRAMU AUTORSKIEGO KLASA I TERMIN WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC UWAGI TEMATYKA 1. Przygotowanie znaku klasy ( dłonie) 2. Zabawy interakcyjne. Ćw. słuchowe i wzrokowe 3. Zabawy interakcyjne. Ćw. dotyku 4. Rysunek portret ulubionego kolegi z klasy. 1.Wprawki dramowe ćw. ruchowe. Zabawy interakcyjne. 2. Ćw. dramowe wspólne układanie ustnie opowiadania na dowolny temat. (improwizacja ) 3. Słuchanie czytanej przez n-la lektury Jacek. Wacek i Pankracek wypowiedzi na temat tekstu. 4. Proby inscenizacji wybranego fragmentu lektury. ½ Próby oceny bohaterów lektury Jacek,... metodą kosza i walizki 3. Wprowadzenie pojęć zw. Z teatrem: aktor, scena, rekwizyt itp. 4. Utrwalenie pojęć zw. z teatrem. Zabawy interakcyjne Przygotowanie i wystawienie dla rodziców przedstawienia o tematyce świątecznej. 1 4 Praca nad książką M. Kownackiej Plastusiowy pamiętnik - słuchanie tekstu czytanego przez n la - próby samodzielnego czytania z podziałem na role - wykonanie ilustracji do wybranego fragmentu - wymyślanie innych przygód Plastusia 1-2 Zajęcia z zastosowaniem zintegrowanych zadań szkolnych 1 4 Wykonanie wymyślonej przez siebie pacynki lub kukiełki przedstawienie krótkiej scenki z wykonaną lalką. 1 2 Wykonanie plakatu do wybranej książki lub filmu dowolną techniką plastyczną. 3 4 Praca nad książką A. Bahdaja Pilot i ja 1 4 Praca nad przedstawieniem z okazji Dnia Matki 1 3 Gry i zabawy literacki przygotowane samodzielnie przez uczniów. Wyjścia do teatru, kina lub na wystawy.

9 9 KLASA II TERMIN TEMATYKA WRZESIEŃ 1. Zabawa interakcyjna. Wprawki dramowe: ćw. intonacyjne powiedz coś jak człowiek zły, wesoły, smutny, zdziwiony itp. Słuchanie czyt. Przez n-la tekstu Słoń Trąbalski. Wypowiedzi na temat tekstu. 2. Zabawy. Próby inscenizacji wybranego fragmentu książki Słoń Trąbalski praca w grupach. 3. Wprawki dramowe ćw. ruchowe. Wykonanie lalki słonia Trąbalskiego. 4. Improwizacje nt. Słonia Trąbalskiego komponowanie innej wersji bajki. PAŻDZIERNIK 1. Utrwalenie pojęć: kukiełka, marionetka, jawajka, pacynka 2. Wykonanie wybranej przez dziecko dowolnej zabawki 3. J.w. cd. (kukiełka, pacynka ) 4. Przedstawienie scenki z wykonaną kukiełką LISTOPAD 1/2. Oglądanie filmu lub słuchanie bajki Ch. Perrault w oprac. H. Januszewskiej. Wypowiedzi nt. bajki. Klatki filmowe wykonanie dowolną techniką filmu na kartce papieru na podstawie filmu. 3/4. Tworzenie metodą klatek filmowych własnego filmu na dowolny temat dowolną techniką GRUDZIEŃ 1-4 Przygotowanie i wystawienie dla rodziców przedstawienia o tematyce świątecznej. STYCZEŃ 1 4Praca nad lekturą Kubuś Puchatek - próby czytania z podziałem na role wybranych (ulubionych) fragmentów książki - inscenizacja wybranego fragmentu praca w grupach - ocena głównego bohatera metodą kosza i walizki LUTY 1 2 zajęcia z zastosowaniem zintegrowanych zadań szkolnych MARZEC Wykorzystanie dramy na zajęciach lekcyjnych w zależności od aktualnej tematyki. KWIECIEŃ 1 3 Słuchanie czytanej przez n-la baśni Andersena Calineczka - ćw. dramowe żywe obrazy - etiudy pantomimiczne - komponowanie innego przebiegu zdarzeń w baśni praca w grupach - wykonanie sylwetek bohaterów baśni MAJ 1 2 Próby pisania dziennika,pamiętnika Calineczki. 3 4 Gry i zabawy interakcyjne CZERWIEC 1-3 Przygotowanie i przeprowadzenie dla uczniów klas II konkursu literackiego. UWAGI Przez cały rok szkolny planowane są wyjścia do teatru, kina, muzeum lub na wystawy w zależności od repertuaru.

10 10 KLASA III TERMIN TEMATYKA WRZESIEŃ 1. Improwizacje słowne i ruchowe na temat zabaw i znajomości zawartych w czasie wakacji. 2. Zabawy interakcyjne. Przypomnienie wiadomości teoretycznych o teatrze test 3. Ciche czytanie ze zrozumieniem test sprawdzający. 4. Rysunek barwne plamy wyrażające uczucia i nastroje PAŹDZIERNIK 1. Słuchanie wybranych fragmentów Dzieci z Bullerbyn Wypowiedzi na temat wysłuchanych fragmentów. 2.Inscenizacja wybranego fragmentu Dzieci z Bullerbyn praca w grupach. 3. Wykonanie makiety wioski, w której mieszkają dzieci 4. wykonanie makiety c.d. LISTOPAD 1. Słuchanie czytanej przez n la lektury Kajtkowe przygody. 2. Wypowiedzi nt. lektury. Próby czytania z podziałem na role tekstu książki 3. Inscenizowanie wybranego fragmentu praca w grupach. 4. Komponowanie innego zakończenia lektury praca w zespołach. GRUDZIEŃ 1 4 Przygotowanie dla rodziców przedstawienia o tematyce świątecznej. STYCZEŃ 1. Gromadzenie przysłów związanych z Nowym Rokiem interpretacja ich. 2. Wybór jednego przysłowia przedstawianie go w sposób plastyczny praca w grupach 3. Przedstawianie wybranego przysłowia za pomocą technik dramowych i teatralnych. 4. Ćw. dramowe doskonalące słuch, wzrok, dotyk. LUTY 1 2 zajęcia z zastosowaniem zintegrowanych zadań szkolnych MARZEC 1 4 Praca nad lekturą M. Jaworczakowej Oto jest Kasia - gromadzenie materiałów do debaty nad oceną postaci Kasi praca w zespołach. - gra dramowa układanie pytań do wywiadu z główną bohaterką praca w zespołach. - Pisanie listu jestem Kasią, piszę list np. do rodziców. KWIECIEŃ 1. W świecie książek książka moim przyjacielem. - Próby zrobienia reklamy wybranej przez siebie książki; 2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wzbogacanie słownictwa związanego z książką, ¾ Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotów z zakresu plastyki użytkowej projekt okładki do książki. MAJ 1-2 Wybór ulubionej postaci z lektury lub filmu z uzasadnieniem. Przedstawienie krótkiej scenki z udziałem wybranej postaci praca indywidualna. 3 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla uczniów klas III pt. Jestem omnibusem, czyli wiem wszystko 4. Gromadzenie materiałów i omówienie przedstawienia dla

11 11 CZERWIEC UWAGI rodziców. 1-3 Praca nad przedstawieniem dla rodziców kończącym naukę w klasach I III. W ciągu całego roku szkolnego przewidziane są wyjścia do teatru, kina, na wystawy w zależności od repertuaru. Program innowacyjny może ulec modyfikacji w zależności od predyspozycji dzieci, możliwości czasowych i środków dydaktycznych będących do dyspozycji nauczyciela. Gabriela Rojewska Program autorski klasy teatralnej

12 12 BIBLIOGRAFIA 1. Ciechanowska D., Teatr szkolny w klasach początkowych. Życie Szkoły 1988 nr 5 2. Drzał E., Skibińska-Czechowicz I. Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym 3. Drzewiecka A., Edukacja teatralna w klasie II Życie Szkoły 2000 nr 3 4. Duszyńska G., Jak uczyć dramą w nauczaniu zintegrowanym 5. Gnitecki J., Teoria zintegrowanych zadań szkolnych Poznań Hanisz J., Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku klasy 1 3 WSiP Jurkowski H., Teatr lalek Zagadnienia metodyczne Warszawa Karczyńska Ząbek A., Wykorzystanie dramy Życie Szkoły 1998/3 9. Klaus W. Vopel,Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży Kielce Komorowska H., O programach prawie wszystko Warszawa Lipińska J., Techniki teatralne w edukacji wczesnoszkolnej Życie Szkoły 2001 nr3 12. Łebecka G., Mańka J. Wykorzystanie ćwiczeń dramowych w nauczaniu wczesnoszkolnym Życie Szkoły 2000 nr Misiorna E., Zintegrowana edukacja w klasach I III 14. Radziewicz J., Wybór scenariuszy dla teatrzyków szkolnych dla klas I III Wrocław Szymańska M., Drama w nauczaniu początkowym Łódź Way, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży 17. Wybrane lektury dla klas I, II i III 18. Bowkett St. Wyobraź sobie, że...ćw. rozwijające twórcze myślenie uczniów.

13 13 TEST WIADOMOŚCI KLASA I Nazwisko i imię... klasa Osoba, która występuje na scenie to: a) lekarz b) aptekarz c) aktor 2. Miejsce, gdzie występuje aktor to: a) plac b) teatr c) park 3. Przedmiot, którego używa aktor to: a) zabawki b) klocki c) rekwizyt 4. Co jest lalką teatralną: a) pajacyk b) kukiełka c) miś 5. Kto odpowiada za dekorację sceny: a) malarz b) turysta c) scenograf 6. Główna postać książki lub filmu to: a) bohater b) pan c) pani

14 14 TEST BADANIA WYOBRAŹNI Nazwisko i imię... Klasa... Odpowiedz w dowolny, fantastyczny sposób na podane pytania: 1. Co zrobiłbyś, gdybyś był władcą świata? 2. Co znajduje się w chmurach? 3. Jak wygląda echo? Narysuj

15 15 TEST OSIĄGNIĘĆ TWÓRCZYCH Nazwisko i imię... klasa... Odpowiedz w sposób nietypowy, fantastyczny, wymyślony na następujące pytania: 1. Dokończ zdania: Kiedy zamknę oczy słyszę... Nagle zza domu wyszedł Co by się stało, gdyby ludzie mogli być niewidzialni? 3. Zmień tytuł bajki: O rybaku i złotej rybce 4. Do czego zastosujesz: sznurek... mydło... cyrkiel...

16 16 TEST 1. Pani zorganizowała konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Jak myślisz, które dzieci z twojej klasy zdobędą nagrody? (Wymień trzy osoby) 2. Masz urodziny i dostałeś aż cztery identyczne piórniki. Którym dzieciom w twojej klasie podarujesz taki piórnik? 3. Jesteś chory i leżysz w łóżku. Kto z twojej klasy odwiedzi cię w domu i przyniesie lekcje? 4. Pewnego dnia zapomniałeś zabrać ze sobą do szkoły farby. Kogo z kolegów w klasie poprosisz o ich pożyczenie?

17 17 KARTA SAMOOCENY UCZNIA Nazwisko i imię... klasa... data JAK SIĘ CZUJESZ W KLASIE WŚRÓD KOLEGÓW? Zamaluj kolorami prostokąty. - żółty czuję się bardzo dobrze - niebieski czuję się tak sobie, średnio - czerwony czuję się źle BARDZO ŚREDNIO ŹLE DOBRZE 2. Uzupełnij cyframi następujące zdania, gdzie cyfry oznaczają: 1 zawsze, 2 czasami, 3 najczęściej nie a) mam wszystkie potrzebne przybory... b) nie spóźniam się... c) jestem aktywny (- na ) na zajęciach... d) umiem słuchać innych... e) pracuję samodzielnie... f) zgodnie bawię się z kolegami... g) szanuję zdanie kolegów... h) uważam w czasie zajęć...

18 18 TEST CICHEGO CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM Klasa III I. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania W niedzielę, około południa sypał gęsty śnieg. Nagle Ela spostrzegła, że na parapecie okna siedzi jakiś ptak. Tatuś otworzył okno i chwycił go. Zdumieni domownicy zobaczyli, że w ręce trzyma kolorową papużkę. Maciuś, bo tak nazwano ptaszka, otrzepał piórka. Nie bał się wcale. Fruwał po pokoju, siadał na głowie mamusi i na okularach dziadka. Po obiedzie cała rodzina pisała ogłoszenia o przybyciu papużki, a Ela i Miłosz ponalepiali je w klatkach schodowych okolicznych domów. 1. Kiedy spadł śnieg? 2. Co spostrzegła Ela na parapecie okna? 3. Jak nazwano ptaszka? 4. Co robiła papuga? 5. Co zrobiła cała rodzina po obiedzie?

19 19 ANKIETA DLA RODZICÓW 1. Czego oczekuję od szkoły? 2. Czego oczekuję od nauczyciela? 3. Jakie pozytywne zmiany zaobserwowałam u swojego dziecka? Jakie negatywne zmiany zaobserwowałam u swojego dziecka? 5. Inne uwagi......

20 20 WSTĘP Program autorski jest rodzajem innowacji pedagogicznej przeznaczonej dla klas I III nauczania zintegrowanego. Jego celem jest nie tylko przybliżenie wiadomości z zakresu teatru czy rozbudzenie ciekawości czytelniczej, ale także wyrobienie u dzieci poczucia własnej wartości, wdrażanie do większej aktywności, umiejętności współpracy w grupie. Ma pomóc dzieciom z zahamowaniami i wyciszyć uczniów nadpobudliwych. Szczegółowy opis programu zawiera plan zajęć na poszczególne miesiące dla klasy I, II i III. Są także przykłady testów sprawdzających wiadomości, karty samooceny, a także ankieta dla rodziców. Gabriela Rojewska nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu ul. Sobieskiego 5/7 Staż pracy: 25 lat Kontakt: ul. Marulewska 25/ Inowrocław tel

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha.

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha. Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu pt. Scenka dla malucha. Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 01/2013 z dnia 20 maja 2013 r Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Twórczy Przedszkolak. Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska

Twórczy Przedszkolak. Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska Twórczy Przedszkolak Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska Rok szk. 2011/2012 I Wstęp Zgodnie z Koncepcją Funkcjonowania i Rozwoju Tęczowego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ część 1 Autor Jolanta Faliszewska Kierownik projektu Agnieszka Opala Redakcja Ewa Dulemba Aleksandra Ziewiecka Redakcja językowa Martyna Synowiec

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dz.U.2012.977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU,, Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem Konfucjusz Opracowanie: mgr Anna Czepiżak mgr Marek Wądołowski POWIEDZ, A ZAPOMNĘ

Bardziej szczegółowo

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego Iwona Broda ZAWIERCIE 2009 Spis treści Charakterystyka programu i procedura osiągania celów 3 Jak pomóc przedszkolakowi zostać pierwszakiem.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Jagoda Cieszyńska. Marta Korendo. Elżbieta Wianecka. Agnieszka Bala KOCHAM SZKOŁĘ! Program nauczania zintegrowanego w klasach I-III

Jagoda Cieszyńska. Marta Korendo. Elżbieta Wianecka. Agnieszka Bala KOCHAM SZKOŁĘ! Program nauczania zintegrowanego w klasach I-III Jagoda Cieszyńska Marta Korendo Elżbieta Wianecka Agnieszka Bala KOCHAM SZKOŁĘ! Program nauczania zintegrowanego w klasach I-III Copyright by Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo, Agnieszka Bala, Elżbieta

Bardziej szczegółowo

mgr Magdalena Zdanowska Pojęcie i cele socjoterapii. Metody pracy z grupą. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych.

mgr Magdalena Zdanowska Pojęcie i cele socjoterapii. Metody pracy z grupą. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych. mgr Magdalena Zdanowska Pojęcie i cele socjoterapii. Metody pracy z grupą. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych. Białystok 2014 Socjoterapia to metoda pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowana na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Korekta: Anna Poinc Rysunki na stronie 82 Agata Fuks Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN 978-83-7850-296-8 Oficyna Wydawnicza Impuls 30-619 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo