PROGAM AUTORSKI KLASY TEATRALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGAM AUTORSKI KLASY TEATRALNEJ"

Transkrypt

1 PROGAM AUTORSKI KLASY TEATRALNEJ mgr Gabriela Rojewska INOWROCŁAW 2000

2 2 MOTTO Twórczość jest zdolnością swoistego postrzegania świata i reagowania nań. E. Fromm TEMAT: ROZWIJANIE OGÓŁNYCH ZDOLNOŚCI POZNAWCZYCH I ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH UCZNIÓW, A TAKŻE WRAŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ I ESTETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK DRAMOWYCH I INSCENIZACJI. ISTOTĄ PROGRAMU AUTORSKIEGO jest modyfikacja programu polegająca na jego wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu. Zmiany dotyczą metod, form i zadań dla dzieci realizowanych w edukacji polonistycznej, plastycznej i technicznej. UZASADNIENIE PROGRAMU AUTORSKIEGO W obecnych czasach dzieci dużo czasu spędzają oglądając telewizję, wideo lub grając w gry komputerowe. Łatwość w dostępie do nich powoduje, że inne formy wypoczynku zeszły na dalszy plan. Utrwalają się negatywne wzorce zachowań. Dzieci mają trudności w kontaktach społecznych. Dlatego pragnę zachęcić je do korzystania z innych form spędzania czasu np. oglądania lub tworzenia przedstawień teatralnych. Poznają także elementy wiedzy o teatrze. Myślę, że pozwoli im to rozwijać się twórczo, być kreatywanymi, łatwiej i lepiej nawiązywać kontakty z rówieśnikami. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I III szkoły podstawowej. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w szkole, a także po lekcjach, w teatrze, bibliotece, w kinie.

3 3 CEL wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju ( intelektualnym, estetycznym, emocjonalnym, duchowym i fizycznym) tak, by było przygotowane, na miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z ludźmi i samym sobą. CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Kształtowanie kompetencji komunikowania się z ludźmi: - kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia, pisania i czytania; - kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji za pomocą gestów, ruchu i mimiki. 2. Kształtowanie kompetencji współdziałania i współżycia z ludźmi: - wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w coraz szerszych kręgach społecznych (klasa, szkoła); - wdrażanie do odkrywania innego człowieka, wczuwania się w jego sytuację, rozumienie jego reakcji. 3. Kształtowanie kompetencji posługiwania się metodami poznawania rzeczywistości: - rozwijanie umiejętności posługiwania się bezpośrednimi (obserwacja) i pośrednimi ( przedstawienie teatralne, film, książki ) metodami poznawania rzeczywistości;. - Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. 4. Kształtowanie kompetencji wyodrębniania, opisywania i wyjaśniania związku między naturalnymi składnikami środowiska przyrodniczego a życiem i działalnością człowieka - stwarzanie sytuacji, w których dziecko stopniowo odkrywa i akceptuje siebie; - odkrywa możliwości swojego umysłu i ćwiczy go; - rozpoznaje swoje uczucia i pielęgnuje uczucia pozytywne; - buduje swój świat wartości i ciągle wzbogaca go; 5. Kształtowanie kompetencji odbiorcy wytworów sztuki i przyszłego ich twórcy: - wprowadzenie w dziedzictwo kultury narodowej, europejskiej i światowej; - przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, plastycznego, muzycznego; - rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji, rozwijanie uzdolnień indywidualnych. W/w cele umożliwiają dzieciom wyzwolenie aktywności twórczej, gromadzenie doświadczeń i przeżyć estetycznych, artystycznych i społecznych. Rozwijają wyobraźnię dziecka i jego kreatywność. Wpływają na rozwój jego osobowości, umożliwiają wypowiedź w różnych rodzajach ekspresji.

4 4 ZAMIERZONE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU Uczeń powinien: - wypowiadać się jasno, wyraźnie, starannie w rozwiniętej, uporządkowanej logicznie formie na temat własnych przeżyć, lektury, filmów, przedstawień teatralnych, audycji, sytuacji wymyślonych; - dobierać słowa i wyrażenia adekwatne do danego rodzaju wypowiedzi; -przeprowadzić rozmowę telefoniczna; -wygłaszać z pamięci wiersze i fragmenty prozy; -słuchać uważnie, starać się zrozumieć, co przekazuje bezpośredni rozmówca; -potrafi odtworzyć wysłuchaną treść z zachowaniem jej sensu; -potrafi przyswoić informacje z audycji radiowych i telewizyjnych; -prosić o wyjaśnienie niezrozumiałych słów; -czytać głośno, płynnie, wyraziście słowa, wyrazy, fragmenty tekstu, krótki tekst z respektowaniem znaków przystankowych; -czytać cicho ze zrozumieniem; zrelacjonuje przeczytana treść; -umiejętnie korzystać ze słowników i encyklopedii; -chętnie sięgać po książki i czasopisma dziecięce, ujawnia zainteresowania czytelnicze; -napisać samodzielnie krótkie opowiadanie, list, notatkę do kroniki, -rozumieć gesty rąk, np.: klaskanie radość, opuszczenie rąk rezygnacja, uścisk dłoni serdeczność, wskazanie czegoś groźba, przywołanie i inne; -odczytać i wyrazić stany wewnętrzne za pomocą mimiki twarzy: niepokój, ból, gniew, zakłopotanie, smutek, zadowolenie itp.; -odczytać z wyrazu oczu: szczęście, przerażenie, strach, prośbę itp.; -odczytać i wyrazi dynamikę ruchu: nieśmiałość (kulenie się ), złość (tupanie nogami ), niecierpliwość, zadumę itp.; -przedstawić ruchem jakieś wydarzenie, powiedzenie, przysłowie, przedmiot, itp.; -kojarzyć pewne stany uczuciowe z kolorami, np. świat na różowo to wesoło, beztrosko, radośnie; widzi świat w czarnych kolorach to smutek, rozpacz, groza; -przyswajać nowe zwroty i wyrażenia: np. czerwony jak burak, biały jak śnieg itp.; -określić sytuację, zdarzenia na podstawie odgłosów z otoczenia, np. krzyk, zgrzyt opon samochodowych, dzwonek tramwaju, syrena strażacka, karetki pogotowia, policji itp.; -rozpoznawać dźwięki z otoczenia np. głosy zwierząt; -rozumieć wymowę ciszy; -odbierać nastrój wyrażony muzyką; -być odpowiedzialny za swoje słowa, czyny, zachowania; -aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym; -radzić sobie z sukcesem i porażką; -śmiało wyrażać swoje myśli w procesie zdobywania wiedzy; -systematycznie nabywać umiejętność radzenia sobie z różnymi problemami; -nawiązywać koleżeńskie więzi z kolegami z klasy; -tolerować inność kolegów; liczyć się z ich potrzebami i życzeniami; -interesować się problemami kolegów, spieszyć im z pomocą w razie potrzeby; -potrafi współpracować z grupą kolegów; -potrafi rozwiązywać konflikty i wyjaśnić nieporozumienia bez stosowania przemocy i agresji;

5 5 -dostrzegać wspólne cechy ludzi żyjących na naszej planecie: mają takie same części ciała, odczuwają te same potrzeby, pragnienia; przezywają te same uczucia; są sytuacje w których tak samo reagują (np. utrata bliskiej osoby, choroba, radość ze zwycięstwa itp.),w podobny sposób wykonują ulubione zajęcia, uczestniczą w zabawie, rozrywkach; -dostrzegać różnice między ludźmi ale mimo tych różnic każdy ma prawo do rozwoju i życia w pokoju; -potrafi porozumieć się z innym człowiekiem, za pomocą języka, bądź za pomocą gestów, ruchu, mimiki, znaków umownych; -unikać konfliktów, agresji, hałasu, bo wie że wpływają źle na stan zdrowia psychicznego człowieka; -odkrywać, że w utworze literackim, jak w wyobraźni wszystko jest możliwe: to, co się zdarzyło naprawdę, i to, co tylko przypomina prawdę, i to, co nieprawdziwe, zmyślone, fantastyczne; zmyślenie to nie kłamstwo; -odróżnić w utworze postacie rzeczywiste od fantastycznych; -wyodrębnić kolejne zdarzenia, wskaże głównego bohatera i miejsce akcji; -określić nastrój utworu, wskaże fragmenty zabawne, humorystyczne, smutne, wzruszające; próbuje ustalić jakimi środkami autor je uzyskał; wyszuka słowa dźwiękonaśladowcze, porównania, epitety; -potrafi czytać z podziałem na role; -odróżnić wiersz od prozy, wskaże jego zwrotki, wyszuka rymy; dostrzega, że poeta widzi świat inaczej, maluje go słowami ; -podejmować spontanicznie wszelkie próby pisania swobodnych tekstów dla siebie i dla innych, na dowolny temat ( przeżycia, dążenia, marzenia), w dowolnej, wybranej przez siebie formie; -z radością sięgać po kredki, farby, pędzle i spontanicznie, odważnie przedstawiać za pomocą znanych mu środków plastycznych swój sposób widzenia siebie i świata; -projektować formy przestrzenne; -ilustrować lektury, zdarzenia, rysuje plakaty, ozdoby itp.; -znać podstawowe pojęcia związane z teatrem; - odczytać informację przekazana gestem. Mimiką, układem tanecznym, grą aktorów; nastroju zaakcentowanego dekoracją, strojem, charakteryzacją aktorów; dynamika i przebieg akcji przedstawionej w filmie, balecie, pantomimie, w sztuce teatralnej, teatrzyku kukiełkowym; Aktywnie uczestniczyć w inscenizacjach i teatrzykach organizowanych na terenie klasy, szkoły; -umieć przekazywać swoje myśli i uczucia w formie dramy; METODY: słowne: pogadanka, rozmowa, praca z tekstem oglądowe: pokaz, obserwacja działań praktycznych ( ćwiczenia praktyczne, gry dydaktyczne) FORMY: zbiorowa indywidualna jednolita i zróżnicowana zespołowa jednolita i zróżnicowana MATERIAŁY I NARZĘDZIA: - teksty lektur i wybranych książek - teksty czytanek - wiersze

6 6 - materiały i narzędzia do wykonania kukiełek, dekoracji, scenografii PLAN PRACY TECHNIKI TEATRALNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I 1. Elementy dramy: - ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową i wzrokową, - ćwiczenia intonacyjne, językowe, mimiczne, - ćwiczenia dramowe typu: dokończ opowiadanie, 2 Rysunek 3 Inscenizowanie krótkich scenek z wykorzystaniem znanego tekstu; 4 Percepcję przedstawiena teatralnego pod kątem: - znaczenia głównych postaci, - własnych uczuć i emocji wywołanych spektaklem. KLASA II W/w techniki, a także 1. Drama: - ćwiczenia dramowe typu zmień zakończenie opowiadania - gry dramowe, - żywe obrazy; 2. Rzeźba 3. Film kontynuacja stop klatki 4. Inscenizowanie znanego utworu literackiego; 5. Improwizowanie na zadany temat; 6. Percepcję przedstawienia teatralnego pod kątem: - scenografii, - umiejętności korzystania z informacji zawartych w programie spektaklu KLASA III W/w techniki cd. a także 1.Etiudy pantomimiczne, 2. Improwizacje tworzenie własnych dialogów, znienianie przebiegu zdarzeń 3. Inscenizacje, 4. Tworzenie wg własnego pomysłu kostiumów i dekoracji Tekst przedstawienia powinien być dobrany do wieku dzieci pod względem treści i języka. 5. List forma bycia w roli bohatera, 6. Dziennik lub pamiętnik

7 7 - zapis w dzienniku - kronika klasy - indywidualne notatki nauczyciela - wystrój klasy DOKUMENTACJA PROGRAMU: OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA: Dzieciom w młodszym wieku szkolnym bardzo zależy na uznaniu i pochwale, dlatego tak ważna jest ocena ucznia. W edukacji zintegrowanej wczesnoszkolnej nie ma miejsca na niepowodzenia szkolne. Każde dziecko rozwija się na miarę swoich możliwości i w odpowiednim dla siebie tempie. Dlatego ocena powinna pełnić funkcję informacyjną, kształcącą i motywacyjną. Oceniając dziecko należy uwzględnić: - stopień opanowania wiadomości i umiejętności - włożony wysiłek i zaangażowanie dziecka - umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce - twórczą i kreatywną postawę - sprawność działania techniki kontroli i oceny: - obserwację ucznia w trakcie działania - analiza prac np. wykonania kukiełek, napisanych scenariuszy, dialogów itp. - testy wiadomości z zakresu wiedzy o teatrze - testy myślenia twórczego i odtwórczego - karty samooceny sposoby oceniania: - pochwała i zachęta ustna - prowadzenie dziennika obserwacji - ocena w formie graficznej - dyplomy EWALUACJA PROGRAMU: Przedmiotem ewaluacji są wyniki końcowe, jakie uczeń osiągnie w wyniku realizacji programu w zakresie postaw, umiejętności i wiadomości. Dokonana ona zostanie po zakończeniu każdego roku szkolnego. W tym celu wykorzystane zostaną wytwory prac uczniów, a także przeprowadzone testy, wywiady, ankiety, badania socjometryczne.

8 8 SZCZEGÓŁOWY OPIS PROGRAMU AUTORSKIEGO KLASA I TERMIN WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC UWAGI TEMATYKA 1. Przygotowanie znaku klasy ( dłonie) 2. Zabawy interakcyjne. Ćw. słuchowe i wzrokowe 3. Zabawy interakcyjne. Ćw. dotyku 4. Rysunek portret ulubionego kolegi z klasy. 1.Wprawki dramowe ćw. ruchowe. Zabawy interakcyjne. 2. Ćw. dramowe wspólne układanie ustnie opowiadania na dowolny temat. (improwizacja ) 3. Słuchanie czytanej przez n-la lektury Jacek. Wacek i Pankracek wypowiedzi na temat tekstu. 4. Proby inscenizacji wybranego fragmentu lektury. ½ Próby oceny bohaterów lektury Jacek,... metodą kosza i walizki 3. Wprowadzenie pojęć zw. Z teatrem: aktor, scena, rekwizyt itp. 4. Utrwalenie pojęć zw. z teatrem. Zabawy interakcyjne Przygotowanie i wystawienie dla rodziców przedstawienia o tematyce świątecznej. 1 4 Praca nad książką M. Kownackiej Plastusiowy pamiętnik - słuchanie tekstu czytanego przez n la - próby samodzielnego czytania z podziałem na role - wykonanie ilustracji do wybranego fragmentu - wymyślanie innych przygód Plastusia 1-2 Zajęcia z zastosowaniem zintegrowanych zadań szkolnych 1 4 Wykonanie wymyślonej przez siebie pacynki lub kukiełki przedstawienie krótkiej scenki z wykonaną lalką. 1 2 Wykonanie plakatu do wybranej książki lub filmu dowolną techniką plastyczną. 3 4 Praca nad książką A. Bahdaja Pilot i ja 1 4 Praca nad przedstawieniem z okazji Dnia Matki 1 3 Gry i zabawy literacki przygotowane samodzielnie przez uczniów. Wyjścia do teatru, kina lub na wystawy.

9 9 KLASA II TERMIN TEMATYKA WRZESIEŃ 1. Zabawa interakcyjna. Wprawki dramowe: ćw. intonacyjne powiedz coś jak człowiek zły, wesoły, smutny, zdziwiony itp. Słuchanie czyt. Przez n-la tekstu Słoń Trąbalski. Wypowiedzi na temat tekstu. 2. Zabawy. Próby inscenizacji wybranego fragmentu książki Słoń Trąbalski praca w grupach. 3. Wprawki dramowe ćw. ruchowe. Wykonanie lalki słonia Trąbalskiego. 4. Improwizacje nt. Słonia Trąbalskiego komponowanie innej wersji bajki. PAŻDZIERNIK 1. Utrwalenie pojęć: kukiełka, marionetka, jawajka, pacynka 2. Wykonanie wybranej przez dziecko dowolnej zabawki 3. J.w. cd. (kukiełka, pacynka ) 4. Przedstawienie scenki z wykonaną kukiełką LISTOPAD 1/2. Oglądanie filmu lub słuchanie bajki Ch. Perrault w oprac. H. Januszewskiej. Wypowiedzi nt. bajki. Klatki filmowe wykonanie dowolną techniką filmu na kartce papieru na podstawie filmu. 3/4. Tworzenie metodą klatek filmowych własnego filmu na dowolny temat dowolną techniką GRUDZIEŃ 1-4 Przygotowanie i wystawienie dla rodziców przedstawienia o tematyce świątecznej. STYCZEŃ 1 4Praca nad lekturą Kubuś Puchatek - próby czytania z podziałem na role wybranych (ulubionych) fragmentów książki - inscenizacja wybranego fragmentu praca w grupach - ocena głównego bohatera metodą kosza i walizki LUTY 1 2 zajęcia z zastosowaniem zintegrowanych zadań szkolnych MARZEC Wykorzystanie dramy na zajęciach lekcyjnych w zależności od aktualnej tematyki. KWIECIEŃ 1 3 Słuchanie czytanej przez n-la baśni Andersena Calineczka - ćw. dramowe żywe obrazy - etiudy pantomimiczne - komponowanie innego przebiegu zdarzeń w baśni praca w grupach - wykonanie sylwetek bohaterów baśni MAJ 1 2 Próby pisania dziennika,pamiętnika Calineczki. 3 4 Gry i zabawy interakcyjne CZERWIEC 1-3 Przygotowanie i przeprowadzenie dla uczniów klas II konkursu literackiego. UWAGI Przez cały rok szkolny planowane są wyjścia do teatru, kina, muzeum lub na wystawy w zależności od repertuaru.

10 10 KLASA III TERMIN TEMATYKA WRZESIEŃ 1. Improwizacje słowne i ruchowe na temat zabaw i znajomości zawartych w czasie wakacji. 2. Zabawy interakcyjne. Przypomnienie wiadomości teoretycznych o teatrze test 3. Ciche czytanie ze zrozumieniem test sprawdzający. 4. Rysunek barwne plamy wyrażające uczucia i nastroje PAŹDZIERNIK 1. Słuchanie wybranych fragmentów Dzieci z Bullerbyn Wypowiedzi na temat wysłuchanych fragmentów. 2.Inscenizacja wybranego fragmentu Dzieci z Bullerbyn praca w grupach. 3. Wykonanie makiety wioski, w której mieszkają dzieci 4. wykonanie makiety c.d. LISTOPAD 1. Słuchanie czytanej przez n la lektury Kajtkowe przygody. 2. Wypowiedzi nt. lektury. Próby czytania z podziałem na role tekstu książki 3. Inscenizowanie wybranego fragmentu praca w grupach. 4. Komponowanie innego zakończenia lektury praca w zespołach. GRUDZIEŃ 1 4 Przygotowanie dla rodziców przedstawienia o tematyce świątecznej. STYCZEŃ 1. Gromadzenie przysłów związanych z Nowym Rokiem interpretacja ich. 2. Wybór jednego przysłowia przedstawianie go w sposób plastyczny praca w grupach 3. Przedstawianie wybranego przysłowia za pomocą technik dramowych i teatralnych. 4. Ćw. dramowe doskonalące słuch, wzrok, dotyk. LUTY 1 2 zajęcia z zastosowaniem zintegrowanych zadań szkolnych MARZEC 1 4 Praca nad lekturą M. Jaworczakowej Oto jest Kasia - gromadzenie materiałów do debaty nad oceną postaci Kasi praca w zespołach. - gra dramowa układanie pytań do wywiadu z główną bohaterką praca w zespołach. - Pisanie listu jestem Kasią, piszę list np. do rodziców. KWIECIEŃ 1. W świecie książek książka moim przyjacielem. - Próby zrobienia reklamy wybranej przez siebie książki; 2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wzbogacanie słownictwa związanego z książką, ¾ Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotów z zakresu plastyki użytkowej projekt okładki do książki. MAJ 1-2 Wybór ulubionej postaci z lektury lub filmu z uzasadnieniem. Przedstawienie krótkiej scenki z udziałem wybranej postaci praca indywidualna. 3 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla uczniów klas III pt. Jestem omnibusem, czyli wiem wszystko 4. Gromadzenie materiałów i omówienie przedstawienia dla

11 11 CZERWIEC UWAGI rodziców. 1-3 Praca nad przedstawieniem dla rodziców kończącym naukę w klasach I III. W ciągu całego roku szkolnego przewidziane są wyjścia do teatru, kina, na wystawy w zależności od repertuaru. Program innowacyjny może ulec modyfikacji w zależności od predyspozycji dzieci, możliwości czasowych i środków dydaktycznych będących do dyspozycji nauczyciela. Gabriela Rojewska Program autorski klasy teatralnej

12 12 BIBLIOGRAFIA 1. Ciechanowska D., Teatr szkolny w klasach początkowych. Życie Szkoły 1988 nr 5 2. Drzał E., Skibińska-Czechowicz I. Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym 3. Drzewiecka A., Edukacja teatralna w klasie II Życie Szkoły 2000 nr 3 4. Duszyńska G., Jak uczyć dramą w nauczaniu zintegrowanym 5. Gnitecki J., Teoria zintegrowanych zadań szkolnych Poznań Hanisz J., Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku klasy 1 3 WSiP Jurkowski H., Teatr lalek Zagadnienia metodyczne Warszawa Karczyńska Ząbek A., Wykorzystanie dramy Życie Szkoły 1998/3 9. Klaus W. Vopel,Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży Kielce Komorowska H., O programach prawie wszystko Warszawa Lipińska J., Techniki teatralne w edukacji wczesnoszkolnej Życie Szkoły 2001 nr3 12. Łebecka G., Mańka J. Wykorzystanie ćwiczeń dramowych w nauczaniu wczesnoszkolnym Życie Szkoły 2000 nr Misiorna E., Zintegrowana edukacja w klasach I III 14. Radziewicz J., Wybór scenariuszy dla teatrzyków szkolnych dla klas I III Wrocław Szymańska M., Drama w nauczaniu początkowym Łódź Way, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży 17. Wybrane lektury dla klas I, II i III 18. Bowkett St. Wyobraź sobie, że...ćw. rozwijające twórcze myślenie uczniów.

13 13 TEST WIADOMOŚCI KLASA I Nazwisko i imię... klasa Osoba, która występuje na scenie to: a) lekarz b) aptekarz c) aktor 2. Miejsce, gdzie występuje aktor to: a) plac b) teatr c) park 3. Przedmiot, którego używa aktor to: a) zabawki b) klocki c) rekwizyt 4. Co jest lalką teatralną: a) pajacyk b) kukiełka c) miś 5. Kto odpowiada za dekorację sceny: a) malarz b) turysta c) scenograf 6. Główna postać książki lub filmu to: a) bohater b) pan c) pani

14 14 TEST BADANIA WYOBRAŹNI Nazwisko i imię... Klasa... Odpowiedz w dowolny, fantastyczny sposób na podane pytania: 1. Co zrobiłbyś, gdybyś był władcą świata? 2. Co znajduje się w chmurach? 3. Jak wygląda echo? Narysuj

15 15 TEST OSIĄGNIĘĆ TWÓRCZYCH Nazwisko i imię... klasa... Odpowiedz w sposób nietypowy, fantastyczny, wymyślony na następujące pytania: 1. Dokończ zdania: Kiedy zamknę oczy słyszę... Nagle zza domu wyszedł Co by się stało, gdyby ludzie mogli być niewidzialni? 3. Zmień tytuł bajki: O rybaku i złotej rybce 4. Do czego zastosujesz: sznurek... mydło... cyrkiel...

16 16 TEST 1. Pani zorganizowała konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Jak myślisz, które dzieci z twojej klasy zdobędą nagrody? (Wymień trzy osoby) 2. Masz urodziny i dostałeś aż cztery identyczne piórniki. Którym dzieciom w twojej klasie podarujesz taki piórnik? 3. Jesteś chory i leżysz w łóżku. Kto z twojej klasy odwiedzi cię w domu i przyniesie lekcje? 4. Pewnego dnia zapomniałeś zabrać ze sobą do szkoły farby. Kogo z kolegów w klasie poprosisz o ich pożyczenie?

17 17 KARTA SAMOOCENY UCZNIA Nazwisko i imię... klasa... data JAK SIĘ CZUJESZ W KLASIE WŚRÓD KOLEGÓW? Zamaluj kolorami prostokąty. - żółty czuję się bardzo dobrze - niebieski czuję się tak sobie, średnio - czerwony czuję się źle BARDZO ŚREDNIO ŹLE DOBRZE 2. Uzupełnij cyframi następujące zdania, gdzie cyfry oznaczają: 1 zawsze, 2 czasami, 3 najczęściej nie a) mam wszystkie potrzebne przybory... b) nie spóźniam się... c) jestem aktywny (- na ) na zajęciach... d) umiem słuchać innych... e) pracuję samodzielnie... f) zgodnie bawię się z kolegami... g) szanuję zdanie kolegów... h) uważam w czasie zajęć...

18 18 TEST CICHEGO CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM Klasa III I. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania W niedzielę, około południa sypał gęsty śnieg. Nagle Ela spostrzegła, że na parapecie okna siedzi jakiś ptak. Tatuś otworzył okno i chwycił go. Zdumieni domownicy zobaczyli, że w ręce trzyma kolorową papużkę. Maciuś, bo tak nazwano ptaszka, otrzepał piórka. Nie bał się wcale. Fruwał po pokoju, siadał na głowie mamusi i na okularach dziadka. Po obiedzie cała rodzina pisała ogłoszenia o przybyciu papużki, a Ela i Miłosz ponalepiali je w klatkach schodowych okolicznych domów. 1. Kiedy spadł śnieg? 2. Co spostrzegła Ela na parapecie okna? 3. Jak nazwano ptaszka? 4. Co robiła papuga? 5. Co zrobiła cała rodzina po obiedzie?

19 19 ANKIETA DLA RODZICÓW 1. Czego oczekuję od szkoły? 2. Czego oczekuję od nauczyciela? 3. Jakie pozytywne zmiany zaobserwowałam u swojego dziecka? Jakie negatywne zmiany zaobserwowałam u swojego dziecka? 5. Inne uwagi......

20 20 WSTĘP Program autorski jest rodzajem innowacji pedagogicznej przeznaczonej dla klas I III nauczania zintegrowanego. Jego celem jest nie tylko przybliżenie wiadomości z zakresu teatru czy rozbudzenie ciekawości czytelniczej, ale także wyrobienie u dzieci poczucia własnej wartości, wdrażanie do większej aktywności, umiejętności współpracy w grupie. Ma pomóc dzieciom z zahamowaniami i wyciszyć uczniów nadpobudliwych. Szczegółowy opis programu zawiera plan zajęć na poszczególne miesiące dla klasy I, II i III. Są także przykłady testów sprawdzających wiadomości, karty samooceny, a także ankieta dla rodziców. Gabriela Rojewska nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu ul. Sobieskiego 5/7 Staż pracy: 25 lat Kontakt: ul. Marulewska 25/ Inowrocław tel

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 "Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka,

Bardziej szczegółowo

Ogólna tematyka zajęć w klasie II

Ogólna tematyka zajęć w klasie II Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Udział w przedstawieniu teatralnym. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola w Kobylinie na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2012 roku ZADANIE I. PRZEZ ODPOWIEDNIĄ

Bardziej szczegółowo

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym,, Promyczek W Czerwionce- Leszczynach Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Autorki programu Maria Gilga, Jadwiga Piontek, Aleksandra Usarek, Janina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE Opracowała: Maria Radomska Monika Jamska Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Częstochowie SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

,,W krainie bajek i baśni

,,W krainie bajek i baśni ,,W krainie bajek i baśni PROJEKT EDUKACYJNY PRZEDSZKOLE NR 2 W ZABRZU Bajki zostaną dopóty, dopóki nie zabraknie na świecie dzieci oraz ludzi wrażliwych na piękno. Ignacy Matuszewski I. CEL GŁÓWNY: Głównym

Bardziej szczegółowo

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend.

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Oprac. Alicja Geisler PRZEDSZKOLAK POZNAJE ŚWIAT BAJEK, BAŚNI I LEGEND Lp. Środki i sposoby realizacji Termin Odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Czornik Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach Ośrodek tematyczny: W świecie książek. Temat dnia: Spotkanie z książką.

mgr Małgorzata Czornik Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach Ośrodek tematyczny: W świecie książek. Temat dnia: Spotkanie z książką. mgr Małgorzata Czornik Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach Ośrodek tematyczny: W świecie książek. Temat dnia: Spotkanie z książką. Zapis w dzienniku lekcyjnym: Swobodne wypowiedzi uczniów na temat Książka

Bardziej szczegółowo

GAZETKA DZIENNIKARZY Z ŻAR NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE!

GAZETKA DZIENNIKARZY Z ŻAR NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE! Wraz ze swoimi uczniami będącymi aktywnymi członkami kółka literackiego Lekcje twórczości dla klas I-III wydaję czasopismo Alfabet. W tym roku szkolnym 2010/11 tworzą je uczniowie klasy 2b, a ostatnio

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Główne kierunki pracy: 1. Razem z książką wchodzę w świat Cel główny: Rozbudzanie u dzieci zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN

PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN Autor: Bożena Prażmo, Zespół Szkół w Kocku Okres realizacji: II semestr roku szkolnego 2011/12, I i II semestr 2012/2013 1 WSTĘP Teatr szkolny jest ciekawym i atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

AUTOR PROGRAMU: Agata Kudełka Nauczyciel mianowany Prawa autorskie: Agata Kudełka PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Z UCZNIEM SŁABYM JĘZYK POLSKI KLASY I GIMNAZJUM CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program

Bardziej szczegółowo

PEGAZEM PRZEZ SZTUKĘ

PEGAZEM PRZEZ SZTUKĘ INNOWACJA PEDAGOGICZNA METODYCZNO - PROGRAMOWA PEGAZEM PRZEZ SZTUKĘ w Szkole Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie Opracowała mgr Ewa Fatz WSTĘP W roku szkolnym 2014/2015 zostałam wychowawcą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ Tematy i zagadnienia (cele edukacyjne) 1. Wybór samorządu klasowego prawa i obowiązki ucznia -kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM I. WSTĘP Udział z zajęciach teatralnych umożliwia wielokierunkowy rozwój młodego człowieka. Pobudza do aktywności twórczej, rozwija wyobraźnię, zdolność widzenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Program zajęć plastyczno teatralnych Mały artysta WSTĘP

Program zajęć plastyczno teatralnych Mały artysta WSTĘP Program zajęć plastyczno teatralnych Mały artysta Klasa I B WSTĘP Zadaniem szkoły jest rozwijanie wszelkich zdolności ucznia, dzięki czemu kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia w szkole

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL

KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL Program edukacji czytelniczej Katarzyna Buczak, Katarzyna Wojniak Przedszkole w Strzeszowie WSTĘP Obecne czasy to wszechobecna komputeryzacja, przez którą książka została odsunięta

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna Innowacja pedagogiczna Wychowanie patriotyczne z elementami plastyki, muzyki i geografii Historia ukryta w legendzie Wykorzystanie legend polskich w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

TEATR BLIŻEJ DZIECKA

TEATR BLIŻEJ DZIECKA TEATR BLIŻEJ DZIECKA Wiemy nie od dziś, że dziecko uczy się kontaktu ze sztuką już od wczesnego dzieciństwa. Wrodzona wrażliwość pozwala mu żywo reagować na melodyjność głosu matki i śpiewane przez nią

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR Uczestnicy: uczniowie gimnazjum Plan zajęć: wg harmonogramu Ilość godzin: 58 Prowadzący: mgr Iwona Woźniczka I. Cel główny

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej z wykorzystaniem komputera

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej z wykorzystaniem komputera Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie trzeciej z wykorzystaniem komputera Krąg tematyczny: W kraju Anaruka. Temat dnia: Z wyprawą na Grenlandię. Cele ogólne: poznanie cech charakterystycznych krajobrazu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć Temat: Mój pamiętnik

Scenariusz zajęć Temat: Mój pamiętnik Scenariusz zajęć Temat: Mój pamiętnik Cele operacyjne: Uczeń: wymienia zdarzenia, które można zapisać w pamiętniku, wykonuje zgodnie z instrukcją papierową okładkę na zeszyt, ozdabia według własnego pomysłu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Sulechów, 29.01.2015 NAZWA SZKOŁY Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

KOLOROWA TWÓRCZOŚĆ DZIECKA NA KARTACH ALBUMU WYKONANEGO METODĄ SCRAPBOOKINGU. Innowacja pedagogiczna Autor: Maria Pomorska

KOLOROWA TWÓRCZOŚĆ DZIECKA NA KARTACH ALBUMU WYKONANEGO METODĄ SCRAPBOOKINGU. Innowacja pedagogiczna Autor: Maria Pomorska KOLOROWA TWÓRCZOŚĆ DZIECKA NA KARTACH ALBUMU WYKONANEGO METODĄ SCRAPBOOKINGU Innowacja pedagogiczna Autor: Maria Pomorska Scrapbooking Scrapbooking to sztuka ręcznego tworzenia oraz dekorowania albumów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Zabawa z teatrem - terapia poprzez sztukę teatralną

Zabawa z teatrem - terapia poprzez sztukę teatralną Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu ul. X-lecia PL 19-21 68-100 Żagań PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Zabawa z teatrem - terapia poprzez sztukę teatralną DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Bardziej szczegółowo

MARZEC. Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia:

MARZEC. Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia: MARZEC Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia: I. W ŚWIECIE SZTUKI. 1. Świat malarstwa: utrwalanie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Autor: Magdalena Warszowska Ptak Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Tytuł cyklu WSiP: Historia i społeczeństwo Przedmiot: Historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły podstawowej) Czas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W KLASACH I-III I. Ocena bieżąca: 1. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco podczas wielokierunkowej działalności ucznia. 2.

Bardziej szczegółowo

Program bajkoterapii dla dzieci Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku p.n. Spacer po wyobraźni

Program bajkoterapii dla dzieci Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku p.n. Spacer po wyobraźni Program bajkoterapii dla dzieci Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku p.n. Spacer po wyobraźni Opracowała: mgr Sylwia Maszota 1. Wstęp Dzisiaj dzieci żyją w świecie gier

Bardziej szczegółowo

,,Jestem aktorem - innowacja pedagogiczna w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zamościu

,,Jestem aktorem - innowacja pedagogiczna w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zamościu ,,Jestem aktorem - innowacja pedagogiczna w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zamościu Autor: mgr Małgorzata Nowacka Rodzaj innowacji: programowo- metodyczna Termin realizacji: od 1 marca 2016

Bardziej szczegółowo

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach CELE EDUKACYJNE 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie: a) umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać aktorem

I Ty możesz zostać aktorem Projekt programu z zakresu edukacji teatralnej I Ty możesz zostać aktorem Opracowała: Aneta Zadworna SPIS TREŚCI Wstęp Charakterystyka programu.4 Cele programu...5 Cele kształcenia.5 Procedury osiągania

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc grudzień.

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc grudzień. Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc grudzień. TYDZIEŃ I CZEKAMY NA MIKOŁAJA - W krainie Mikołaja - Mikołaj I Elfy szykują prezenty - Worek pełen prezentów - Mikołaj spełnia marzenia - Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl II. Gdy czujemy smutek

Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl II. Gdy czujemy smutek Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl II. Gdy czujemy smutek Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel Artystyczne wakacje w Operze Leśnej Kreatywne zajęcia dla rodzin Artystyczne wakacje w Operze Leśnej Artystyczne wakacje w Operze leśnej to specjalnie przygotowany program teatralny dla dzieci, rodzin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. W klasach I-III uczniowie są oceniani w sposób opisowy uwzględniający rozwój indywidualny ucznia i jest dostosowana

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. To właśnie tutaj młody człowiek przeżywa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU ROK SZKOLNY 2016/2017 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Razem z książką

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

W roku 2015/2016 w przedszkolu

W roku 2015/2016 w przedszkolu W roku 2015/2016 w przedszkolu przeprowadzono ewaluację dotyczącą wdrażania dzieci do czytelnictwa. Badanie obejmowało obserwacje cyklu 10 zajęć głośnego czytania oraz ankietę skierowaną do rodziców dzieci.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014.

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. Adres : ul. Słowackiego 4, 82-440 Dzierzgoń, woj. pomorskie data: 02.09.2013 r. Podczas opracowywania programu uwzględniono:

Bardziej szczegółowo

Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. i poszerzać swoje

Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę. i poszerzać swoje Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty poprzez czytelnictwo Autor projektu Arkadiusz Kołosiński kierownik świetlicy Projekt działań edukacyjnych: Jak zdobywać wiedzę

Bardziej szczegółowo

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką edukacyjną Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) 1. Jak być dobrym zespołem? zasady

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2013-2014 BAJKOWY SWIAT PRZEDSZKOLAKA ROZBUDZAMY WYOBRAŹNIĘ I ROZWIJAMY TALENTY 1. Plan pracy został opracowany na podstawie wniosków sformułowanych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy

KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy KRYTERIA OCEN W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 273 im. Aleksandra Landy W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń w ciągu dnia pracy za wykonane zadanie edukacyjne otrzymuje krótką ocenę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R.

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. KONSULTOWANY Z RODZICAMI W DNIU 17 LISTOPADA 2012 R. Jakość

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY GRUPA: 6-LATKI KOTKI TERMIN REALIZACJI: 03-11KWIECIEŃ 2017 PROWADZĄCA: MGR EWA RUSZCZYK WSTĘP Jedną z najważniejszych umiejętności, w jakie można wyposażyć dzieci jest twórcze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CZYTELNICZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W LEJKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM CZYTELNICZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W LEJKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Kto czyta książki żyje podwójnie Umberto Eco PROGRAM CZYTELNICZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W LEJKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Umiejętność czytania jest kompetencją podstawową, bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Obszary podlegające ocenianiu słuchanie i słownictwo - stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 OGÓLNE ZAŁOZENIA KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014: Cele ogólne: Aktywizacja uczniów poprzez wykorzystanie różnorodnych metod. Zachęcenie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA NR 200,,Gąski Balbinki ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA NR 200,,Gąski Balbinki ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA NR 200,,Gąski Balbinki ROK SZKOLNY 2016/2017,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Wisława Szymborska Plan

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Bawimy się słowami- rymowanki Rymowanki.

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Bawimy się słowami- rymowanki Rymowanki. SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Z rodzina i przyjaciółmi. Dobry opiekun i kolega tygodniowy Temat dnia Bawimy się słowami- rymowanki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY ŚWIAT BAŚNI - BAWI I UCZY

BEZPIECZNY ŚWIAT BAŚNI - BAWI I UCZY BEZPIECZNY ŚWIAT BAŚNI - BAWI I UCZY Program opracowała Bożena Lelewska Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Łodzi Przedszkole Miejskie Nr 21 PROGRAM AUTORSKI W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Nazwa placówki:

Bardziej szczegółowo

GRUPA TEATRALNA. Działalność grupy teatralnej jest rejestrowana w postaci kroniki, nagrań CD i prezentacji multimedialnych.

GRUPA TEATRALNA. Działalność grupy teatralnej jest rejestrowana w postaci kroniki, nagrań CD i prezentacji multimedialnych. GRUPA TEATRALNA WYZWALANIE INWENCJI TWÓRCZEJ W ZAKRESIE EDUKACJI TEATRALNEJ DZIECI 5 -,6 LETNICH POPRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNORODNYCH FORMACH ZABAW TEATRALNYCH GRUPA TEATRALNA Działalność grupy teatralnej jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017 Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu KONCEPCJA PRACY MEJSKEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANU NA LATA 2012-2017 STRATEGA ROZWOJU PLACÓWK 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy placówki.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do świata baśni, bajek i wierszy

Zaproszenie do świata baśni, bajek i wierszy Zaproszenie do świata baśni, bajek i wierszy W krainie baśni J. Ch. Andersena, W. J. L. Grimm i Ch. Perrault Projekt edukacyjno - profilaktyczny realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w

Bardziej szczegółowo

Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni

Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni Plan pracy Przedszkola nr 129 im. Małych Przyjaciół 2013/2014 Zatwierdzony uchwałą nr 2 /2012/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 13.06.2013r. Cele ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW

25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW 114 25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW Małgorzata Sieńczewska 25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW Cele ogólne w szkole podstawowej zdobycie

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pt. Książka moim przyjacielem.

Projekt edukacyjny pt. Książka moim przyjacielem. Projekt edukacyjny pt. Książka moim przyjacielem. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób- CZYTAJMY DZIECIOM! WSTĘP We współczesnej dobie wszechobecnej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OCENA OPISOWA UCZNIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W klasach I III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Za kurtyną. Ewa Molęcka - nauczyciel Małgorzata Hirczyn pedagog Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie. Innowacja pedagogiczna

Za kurtyną. Ewa Molęcka - nauczyciel Małgorzata Hirczyn pedagog Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie. Innowacja pedagogiczna Ewa Molęcka - nauczyciel Małgorzata Hirczyn pedagog Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie Innowacja pedagogiczna Za kurtyną Mój mały świat teatru. ROK SZKOLNY 2011 / 2012 KARTA WDROŻENIA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO. Tańczące nutki

PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO. Tańczące nutki PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO Tańczące nutki Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie opracowanie: Małgorzata Ciechanowska WSTĘP: Muzyka jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 13 BAJKOWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 13 BAJKOWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 13 ROK SZKOLNY 2014-2015 BAJKOWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA ROZBUDZAMY WYOBRAŹNIĘ I ROZWIJAMY TALENTY Cele główne: 1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury. 2. Zachęcenie rodziców

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III Oprac. A. Maj Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III Ośrodek tematyczny: W świecie muzyki. Temat dnia: Magia muzyki. Zapis w dzienniku: Głośne czytanie czytanki pt. Opowieść o zbójcach. Wyodrębnianie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach INNOWACJA PEDAGOGICZNA W świecie książki Zielkowice, 2016 I. Temat innowacji: W świecie książki. II. Autor innowacji: mgr Agnieszka Kosenda. III.

Bardziej szczegółowo

WSŁUCHAJ SIĘ W CISZĘ

WSŁUCHAJ SIĘ W CISZĘ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 WSŁUCHAJ SIĘ W CISZĘ Magdalena Sokołowska Urszula Kostrzewska Arleta Błaszczak Jolanta Wołosz

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016

Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016 Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016 Zespół nauczycieli klas 0-III po przeanalizowaniu wyników sprawdzianu OBUT klasy III oraz wymianie doświadczeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem...

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Temat bloku: Jesień da się lubić. Temat dnia: Sposoby na jesienną nudę. Termin zajęć: 19.11.2007r. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych /CZARODZIEJSKIE BAJKI/ na rok 2006 2009. Opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Język angielski w nauczaniu przedszkolnym

Język angielski w nauczaniu przedszkolnym Język angielski w nauczaniu przedszkolnym Mariola Bogucka Lublin, 21.10.2015 Cele nauczania języka angielskiego w przedszkolu Integracja lekcji języka angielskiego i nauczania przedszkolnego Kompetencje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III 1 I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Rysunek dziecięcy to pamiętnik spotkań ze światem, a czasem cierpliwy przyjaciel, który wysłucha wszystkich trosk i zmartwień.

Rysunek dziecięcy to pamiętnik spotkań ze światem, a czasem cierpliwy przyjaciel, który wysłucha wszystkich trosk i zmartwień. Rysunek dziecięcy to pamiętnik spotkań ze światem, a czasem cierpliwy przyjaciel, który wysłucha wszystkich trosk i zmartwień. Twórczość plastyczna dzieci to kopalnia wiedzy i informacji o nich samych.

Bardziej szczegółowo

Czytać, słuchać i oglądać

Czytać, słuchać i oglądać Czytać, słuchać i oglądać czyli jak korzystać z różnych źródeł informacji ZAŁOŻENIE PROJEKTU i informacji. Nadrzędnym założeniem projektu jest wyposażenie uczniów w umiejętność sprawnego poruszania się

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017 ZADANIA WYCHOWAWCZE POZNANIE SYMBOLI I TRADYCJI NARODOWYCH, RELIGIJNYCH DBANIE O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ JESTEM OBYWATELEM) SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN

GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN Rozkład materiału dla klas II gimnazjum w oparciu o autorski program nauczania zajęć artystycznych zajęcia plastyczne Robert

Bardziej szczegółowo