STATUT. Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. w Warszawie"

Transkrypt

1 STATUT Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza odwoùuj¹c siê do obywatelskich idei Collegium Nobilium i tradycji Szkoùy Dramatycznej Wojciecha Bogusùawskiego, zaùo onej w 1811 roku oraz kontynuuj¹c dorobek Pañstwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, utworzonego w 1932 roku, twórczo uczestniczy w rozwoju sztuki, nauki i kultury narodowej. Dziaùaj¹c zgodnie z zasadami wolnoœci nauczania, twórczoœci artystycznej i naukowej oraz poszanowania kulturowego dziedzictwa, Akademia ksztaùci i wychowuje studentów w duchu prawdy, humanizmu, patriotyzmu i tolerancji, przygotowuj¹c ich do odpowiedzialnego wspóùuczestnictwa w yciu kulturalnym Rzeczypospolitej Polskiej. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, zwana dalej Akademi¹, jest akademick¹ uczelni¹ publiczn¹, powoùan¹ do ycia na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 lipca 1946 roku w sprawie utworzenia Wy szej Szkoùy Teatralnej w Warszawie z siedzib¹ w odzi oraz Rozporz¹dzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 grudnia 1949 r. w sprawie poù¹czenia Pañstwowej Wy szej Szkoùy Aktorskiej w Warszawie i Pañstwowej Wy szej Szkoùy Teatralnej w Warszawie z dniem 1 stycznia 1950 roku. 2. Nazwa Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zostaùa nadana Ustaw¹ z dnia 4 lipca 1996 roku o zmianie nazw niektórych wy szych szkóù artystycznych i obowi¹zuje od dnia 29 sierpnia 1996 r. 1

2 3. Akademia dziaùa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym, zwanej dalej ustaw¹, przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego statutu. 4. Akademia posiada osobowoœã prawn¹, a jej siedzib¹ jest Warszawa. 5. Akademia ma zamiejscowy Wydziaù Sztuki Lalkarskiej z siedzib¹ w Biaùymstoku Patronem Akademii jest Aleksander Zelwerowicz, wybitny aktor pedagog, wspóùtwórca Pañstwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. 2. Akademia posiada sztandar. Wzór sztandaru przedstawia zaù¹cznik nr 1 do niniejszego statutu. Zasady u ywania sztandaru Akademii uchwala senat. 3. Akademia u ywa nastêpuj¹cych tùumaczeñ nazwy na jêzyki obce: 1) The Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy in Warsaw w jêzyku angielskim, 2) Académie de Théâtre Aleksander Zelwerowicz à Varsovie w jêzyku francuskim, 3) Academia de Teatro Alejandro Zelwerowicz en Varsovia w jêzyku hiszpañskim, 4) Aleksander Zelwerowicz Theaterakademie in Warschau w jêzyku niemieckim, 5) Teaòðaëüíaÿ Aêaäeìèÿ èì. Aëeêñaíäða Çeëüâeðoâè a b Bapøabe w jêzyku rosyjskim. 3 Nauczyciele akademiccy, studenci i pracownicy nie bêd¹cy nauczycielami tworz¹ samorz¹dn¹ spoùecznoœã akademick¹ Akademia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego dziaùania na zasadach okreœlonych w ustawie. 2. Akademia ma samodzielnoœã statutow¹, tj. prawo do uchwalenia statutu oraz zmian w statucie, wchodz¹cych w ycie z dniem okreœlonym w odpowiedniej uchwale senatu. 5 2

3 1. W swoich dziaùaniach Akademia kieruje siê zasadami wolnoœci nauczania, wolnoœci twórczoœci artystycznej oraz wolnoœci badañ naukowych. 2. Do zadañ Akademii nale y: 1) ksztaùcenie studentów w celu przygotowania ich do pracy zawodowej jako aktorów, re yserów, krytyków, badaczy i specjalistów ró nych dyscyplin sztuki i kultury teatralnej, 2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialnoœci za pañstwo polskie, za przestrzeganie zasad praworz¹dnoœci i poszanowanie praw czùowieka, 3) ksztaùcenie i promowanie kadr naukowych i dydaktycznych w zakresie sztuki teatru, wiedzy o teatrze i dyscyplin pokrewnych, 4) prowadzenie dziaùalnoœci artystycznej 5) prowadzenie twórczych poszukiwañ w zakresie sztuki teatru i doskonalenia artystycznego warsztatu teatralnego, 6) prowadzenie badañ naukowych i prac rozwojowych w zakresie sztuki i twórczoœci artystycznej, wiedzy o teatrze i dyscyplin pokrewnych, 7) upowszechnianie wyników badañ oraz osi¹gniêã artystycznych, 8) wpajanie zasad etyki zawodowej, 9) dbaùoœã o kulturê polskiego sùowa, 10) upowszechnianie kultury teatralnej. 3. Wykonuj¹c zadania okreœlone w ust. 2 Akademia wspóùpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, artystycznymi, z oœrodkami poszukiwañ twórczych oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wy szego Wykùady w Akademii s¹ otwarte dla studentów innych uczelni, z wyj¹tkiem przedmiotów praktycznych. 2. Warunki uczestnictwa studentów innych uczelni w wykùadach okreœlaj¹ rady wydziaùów w drodze uchwaùy. 3

4 7 1. Akademia dba o zachowanie pamiêci o zasùu onych czùonkach spoùecznoœci akademickiej. 2. Senat Akademii mo e nadawaã jednostkom organizacyjnym, budynkom i audytoriom Akademii imiona osób zasùu onych oraz uchwalaã umieszczenie na jej terenie pami¹tkowych tablic i rzeêb. Senat mo e uchwalaã inne formy uczczenia pamiêci osób zasùu onych Senat okreœla, które uroczystoœci akademickie maj¹ rangê oficjalnego œwiêta Akademii. 2. Senat na wniosek rektora okreœla zasady przebiegu œwiêta Akademii i obowi¹zuj¹cego ceremoniaùu Tytuùem honorowym nadawanym przez Akademiê jest tytuù doktora honoris causa. 2. Tytuù doktora honoris causa nadaje osobom szczególnie zasùu onym dla ycia naukowego, kulturalnego, spoùecznego lub politycznego senat Akademii na wniosek rady wydziaùu uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 3. Z propozycj¹ nadania tytuùu doktora honoris causa mo e wyst¹piã nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii. Propozycjê przedstawia siê rektorowi w formie pisemnej, podaj¹c krótk¹ informacjê o kandydacie wraz z uzasadnieniem. 4. Rektor przeprowadza z dziekanami wydziaùów konsultacje dotycz¹ce zgùoszonych kandydatur w terminie szeœciu tygodni od otrzymania wniosku. Po uzyskaniu wstêpnej akceptacji kandydatura jest przedstawiana przez dziekana na najbli szym posiedzeniu wùaœciwej rady wydziaùu. 5. Rada wydziaùu po rozpatrzeniu kandydatury, podejmuje, wiêkszoœci¹ 3/5 gùosów swego statutowego skùadu uchwaùê w sprawie wyst¹pienia z wnioskiem do senatu o nadanie tytuùu doktora honoris causa. 4

5 6. Wnioski, o których mowa w ust. 5, s¹ prezentowane przez wùaœciwych dziekanów na najbli szym posiedzeniu senatu. 7. Wszczêcie postêpowania w sprawie nadania tytuùu doktora honoris causa nastêpuje uchwaù¹ senatu, podjêt¹ wiêkszoœci¹ 3/5 gùosów statutowego skùadu senatu. Senat powoùuje w tej sprawie trzech recenzentów, posiadaj¹cych tytuù naukowy profesora. Dwaj z tych recenzentów s¹ pracownikami Akademii Teatralnej, trzeci jest pracownikiem innej uczelni. 8. Uchwaùê w sprawie nadania tytuùu doktora honoris causa senat podejmuje w terminie 3 miesiêcy od wszczêcia postêpowania. 10 Akademia jest czùonkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkóù Polskich. II. ORGANIZACJA AKADEMII Jednostkami organizacyjnymi Akademii s¹ wydziaùy, teatry, biblioteki, pracownie oraz jednostki administracyjne. 2. W Akademii mog¹ byã tworzone jednostki inne ni wymienione w ust Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Akademii jest wydziaù, którego zadaniem jest tworzenie warunków do prowadzenia dziaùalnoœci dydaktycznej, artystycznej i naukowej oraz ksztaùcenia kadry naukowej. 2. Wydziaùy tworzy, przeksztaùca i znosi senat na wniosek rektora. 3. W Akademii dziaùaj¹ nastêpuj¹ce wydziaùy: 1) Wydziaù Aktorski, 2) Wydziaù Re yserii, 3) Wydziaù Wiedzy o Teatrze, 4) Wydziaù Sztuki Lalkarskiej. 5

6 4. Zamiejscowy Wydziaù Sztuki Lalkarskiej w Biaùymstoku prowadzi dwa kierunki studiów w zakresie swojej specjalnoœci: 1) aktorstwo lalkowe, 2) re yseria teatru lalek. 5. Wszystkie wydziaùy prowadz¹ studia stacjonarne. Na Wydziale Wiedzy o Teatrze prowadzone s¹ równie studia niestacjonarne Jednostki ogólnouczelniane i miêdzywydziaùowe tworzy, przeksztaùca i znosi rektor za zgod¹ senatu, po zasiêgniêciu opinii zainteresowanych rad wydziaùów. 2. Zadania i zakres dziaùania jednostek, o których mowa w ust. 1, ustalaj¹ ich regulaminy uchwalane przez senat na wniosek rektora. 3. Jednostki ogólnouczelniane i miêdzywydziaùowe podlegaj¹ rektorowi. 4. Jednostki wydziaùowe tworzy, przeksztaùca i znosi rektor, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radê wydziaùu. 5. Zadania i zakres dziaùania jednostek, o których mowa w ust. 4, ustalaj¹ ich regulaminy uchwalane przez radê wydziaùu na wniosek dziekana. Regulaminy wchodz¹ w ycie po zatwierdzeniu przez rektora Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi Akademii s¹: 1) Biblioteka Akademii, 2) Pracownia Historii Szkolnictwa Teatralnego. 2. Zadania, zakres dziaùania oraz strukturê organizacyjn¹ Biblioteki Akademii ustala statut w rozdziale IV. 3. Za funkcjonowanie Pracowni Historii Szkolnictwa Teatralnego odpowiada jej kierownik, powoùywany i odwoùywany przez rektora, w uzgodnieniu z senatem. 15 6

7 1. Jednostk¹ miêdzywydziaùow¹ Akademii jest Teatr Szkolny Collegium Nobilium w Warszawie. 2. Prac¹ Teatru Collegium Nobilium kieruje peùnomocnik rektora Jednostk¹ wydziaùow¹ w Akademii jest Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego zamiejscowego Wydziaùu Sztuki Lalkarskiej. 2. Jednostka wydziaùowa podlega dziekanowi. 3. Kierownika jednostki wydziaùowej powoùuje rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radê wydziaùu. 17 Wykaz jednostek organizacyjnych Akademii istniej¹cych w dniu wejœcia w ycie statutu zawiera zaù¹cznik nr 2. III. ORGANY AKADEMII Organami kolegialnymi Akademii s¹ senat i rady wydziaùów. 2. Organami jednoosobowymi Akademii s¹ rektor i dziekani. 3. Organami wyborczymi Akademii s¹ kolegia elektorów W skùad senatu wchodz¹: 1) rektor jako przewodnicz¹cy, 2) prorektorzy, 3) dziekani, 7

8 4) dwóch wybranych przedstawicieli nauczycieli akademickich z wydziaùu aktorskiego oraz po jednym z ka dego z pozostaùych wydziaùów, posiadaj¹cych tytuù naukowy lub stopieñ naukowy doktora habilitowanego (kwalifikacje II stopnia), 5) po jednym wybranym przedstawicielu pozostaùych nauczycieli akademickich z ka dego wydziaùu, 6) przedstawiciele studentów w liczbie nie mniejszej ni 10 % skùadu senatu, 7) przedstawiciele pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi w liczbie nie wiêkszej ni 10% skùadu senatu. 2. Nauczyciele akademiccy posiadaj¹cy tytuù naukowy profesora lub stopieñ naukowy doktora habilitowanego (kwalifikacje II stopnia) stanowi¹ wiêcej ni poùowê skùadu senatu, nie wiêcej ni trzy pi¹te. 3. Liczby przedstawicieli grup wymienionych w ust. 1 pkt 6 i 7 s¹ ustalane ka dorazowo przed wyborami przez senat. 4. W posiedzeniu senatu z gùosem doradczym uczestnicz¹: kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki oraz po jednym przedstawicielu z ka dego zwi¹zku zawodowego dziaùaj¹cego w Akademii Do kompetencji senatu Akademii nale y w szczególnoœci: 1) uchwalanie statutu, 2) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminów jednostek ogólnouczelnianych i miêdzywydziaùowych, regulaminu nagród rektora oraz zasad rekrutacji na studia, zatwierdzanie regulaminu wyborów, 3) ustalanie gùównych kierunków dziaùalnoœci Akademii, 4) ustalanie zasad dziaùania Akademii oraz wytycznych dla rad wydziaùów w zakresie wykonywania podstawowych zadañ Akademii, 8

9 5) ocena dziaùalnoœci Akademii, zatwierdzanie rocznych sprawozdañ rektora z jej dziaùalnoœci oraz ocena dziaùalnoœci rektora, 6) podejmowanie uchwaù w sprawie utworzenia wydziaùu zamiejscowego oraz w sprawie utworzenia, przeksztaùcenia i likwidacji kierunku studiów, 7) wyra anie zgody na zawarcie przez rektora umowy o wspóùpracy z podmiotem zagranicznym, 8) nadawanie tytuùu doktora honoris causa, 9) wyra anie opinii spoùecznoœci akademickiej Akademii oraz wyra anie opinii w sprawach przedùo onych przez rektora, radê wydziaùu albo czùonków senatu, w liczbie okreœlonej w statucie, 10) na wniosek dziekanów ustalanie pensum dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad wynagradzania za godziny dydaktyczne, 11) wyra anie zgody na rozwi¹zanie z wa nych przyczyn stosunku pracy z nauczycielami akademickimi mianowanymi na czas nieokreœlony, 12) opiniowanie wniosków rektora dotycz¹cych ogólnouczelnianych i miêdzywydziaùowych jednostek Akademii, 13) ocenianie dziaùalnoœci teatrów szkolnych, 14) ocena dziaùalnoœci studenckiego ruchu naukowego i artystycznego, w tym wykorzystania pomocy merytorycznej, organizacyjnej i finansowej, 15) okreœlanie zasad wspóùpracy z innymi uczelniami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie prac artystycznych i naukowych, 16) okreœlanie zasad i sposobów realizacji wspóùpracy artystycznej i naukowej z zagranic¹, 17) powoùywanie staùych i doraênych komisji, okreœlanie ich skùadu i zadañ. 2. Do kompetencji senatu nale y tak e: 1) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Akademii, 2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Akademii zgodnie z przepisami o rachunkowoœci, 9

10 3) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obci¹ ania papierów wartoœciowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartoœciowymi, 4) wyra anie zgody na: a) nabycie, zbycie lub obci¹ enie mienia o wartoœci przekraczaj¹cej równowartoœã 5000 Euro, b) przyst¹pienie do spóùki, spóùdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spóùki lub fundacji. 3. Senat nadzoruje dziaùalnoœã Fundacji Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, a w szczególnoœci: 1) powoùuje Zarz¹d Fundacji oraz ma prawo odwoùaã z wa nych przyczyn czùonka Zarz¹du, a tak e dokonaã kooptacji, 2) powoùuje Komisjê Rewizyjn¹ Fundacji oraz ma prawo odwoùaã z wa nych przyczyn jej czùonka, a tak e dokonaã kooptacji, przyjmuje jej sprawozdania z kontroli gospodarki finansowej Fundacji, 3) kontroluje zgodnoœã dziaùania Fundacji z ustaw¹ o fundacjach Posiedzenia zwyczajne senatu zwoùuje rektor raz w miesi¹cu z wyj¹tkiem okresów wolnych od zajêã dydaktycznych. 2. Nadzwyczajne posiedzenia senatu zwoùuje rektor z wùasnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 czùonków w terminie siedmiu dni od dnia zgùoszenia wniosku. 3. Szczegóùowy tryb zwoùywania posiedzeñ i tryb pracy senatu okreœla zaù¹cznik nr Rektor zawiesza wykonanie uchwaùy senatu naruszaj¹cej przepis ustawy lub statutu b¹dê naruszaj¹cej wa ny interes Akademii, w trybie okreœlonym w art. 65 ustawy

11 1. Rektor kieruje dziaùalnoœci¹ Akademii i reprezentuje j¹ na zewn¹trz, jest przeùo onym pracowników i studentów uczelni. 2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotycz¹cych Akademii, z wyj¹tkiem spraw zastrze onych przez ustawê lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza, w szczególnoœci: 1) podejmuje decyzje dotycz¹ce mienia i gospodarki Akademii, 2) tworzy, przeksztaùca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez statut, 3) sprawuje nadzór nad dziaùalnoœci¹ dydaktyczn¹ i badawcz¹ Akademii, 4) sprawuje nadzór nad administracj¹ i gospodark¹ Akademii, 5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeñstwa na terenie Akademii, 6) okreœla zakres obowi¹zków prorektorów. 3. Do kompetencji rektora nale y równie : 1) powoùywanie komisji rektorskich, 2) sprawowanie nadzoru nad dziaùalnoœci¹ jednostek organizacyjnych, 3) dziaùanie na rzecz zapewnienia wùaœciwych warunków funkcjonowania Akademii, 4) dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów, 5) w uzgodnieniu z senatem powoùywanie i odwoùywanie kierowników jednostek ogólnouczelnianych, 6) zatrudnianie i zwalnianie po zasiêgniêciu opinii senatu kanclerza, 7) na wniosek kanclerza powoùywanie i odwoùywanie jego zastêpców, w tym kwestora, 8) powoùywanie uczelnianej komisji rekrutacyjnej, 9) rejestrowanie kóù artystycznych i naukowych, 10) okreœlanie zasad udziaùu studentów w pracach artystycznych i badawczych, zasad opieki nad studenckim ruchem artystycznym i naukowym oraz zasad jego finansowania, 11

12 11) powoùywanie uczelnianej i odwoùawczej komisji do przeprowadzania okresowych ocen nauczycieli akademickich, 12) na wniosek dziekanów przydzielanie nauczycieli akademickich do wùaœciwych jednostek, 13) powoùywanie rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich oraz rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów, 14) wydawanie zarz¹dzeñ okreœlaj¹cych zasady organizacyjne i charakter szczególnych zdarzeñ w yciu Akademii Rektor kieruje dziaùalnoœci¹ Akademii przy pomocy trzech prorektorów, jednemu nich powierza kierowanie wydziaùem zamiejscowym. 2. Rektor mo e ustanawiaã peùnomocników. 3. Rektor mo e w formie pisemnej upowa niaã imiennie pracowników Akademii do podejmowania okreœlonych czynnoœci prawnych lub do skùadania oœwiadczeñ woli w ustalonym zakresie W skùad rady wydziaùu wchodz¹: 1) dziekan jako przewodnicz¹cy, 2) prodziekan lub prodziekani, 3) profesorowie i doktorzy habilitowani (kwalifikacje II stopnia) zatrudnieni na wydziale, 4) wybrani przedstawiciele pozostaùych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale w liczbie stanowi¹cej 30 % skùadu rady, 5) wybrani przedstawiciele studentów wydziaùu w liczbie stanowi¹cej nie mniej ni 10 % skùadu rady, 12

13 6) wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi w liczbie stanowi¹cej nie wiêcej ni 10 % skùadu rady. 2. Liczby przedstawicieli grup wymienionych w ust.1 pkt 4, 5, 6 ustalane s¹ ka dorazowo przed wyborami przez wydziaùow¹ komisjê wyborcz¹ i zatwierdzane przez ustêpuj¹c¹ radê wydziaùu. 3. W posiedzeniach rady wydziaùu uczestnicz¹ z gùosem doradczym przedstawiciele zwi¹zków zawodowych, po jednym z ka dego zwi¹zku. 4. W posiedzeniu rady wydziaùu mog¹ uczestniczyã z gùosem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale przed przejœciem na emeryturê na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego Do kompetencji rady wydziaùu nale y w szczególnoœci: 1) ustalanie ogólnych kierunków dziaùalnoœci wydziaùu, 2) uchwalanie, po zasiêgniêciu opinii wùaœciwego organu samorz¹du studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów studiów i programów nauczania, 3) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów doksztaùcaj¹cych, 4) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania wydziaùu, 5) zatwierdzanie rocznych sprawozdañ dziekana z dziaùalnoœci wydziaùu, 6) ocena dziaùalnoœci dydaktycznej, wychowawczej, artystycznej i naukowej, 7) na mocy posiadanych uprawnieñ przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz wystêpowanie z wnioskami o nadanie tytuùu w zakresie sztuk teatralnych, 13

14 8) opiniowanie wniosków o mianowanie na stanowisko nauczycieli akademickich oraz wyra anie zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 2. Rady wydziaùów mog¹ powoùywaã staùe i doraêne komisje oraz okreœlaã ich skùad i zadania. 3. Rady wydziaùów mog¹ przekazywaã dziekanom lub powoùanym przez siebie komisjom czêœã swoich kompetencji, które nie s¹ ustawowo zastrze one dla rad Posiedzenia zwyczajne rady wydziaùu zwoùuje dziekan nie rzadziej ni 2 razy w semestrze, z wyù¹czeniem okresów wolnych od zajêã dydaktycznych. 2. Posiedzenia nadzwyczajne rady wydziaùu zwoùuje dziekan z wùasnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby czùonków rady wydziaùu w terminie siedmiu dni od dnia zgùoszenia wniosku. 3. Szczegóùowy tryb zwoùywania posiedzeñ i tryb pracy rady wydziaùu okreœla zaù¹cznik nr Uchwaùy rady wydziaùu w sprawach nale ¹cych do jej kompetencji s¹ wi¹ ¹ce dla dziekana, pracowników i studentów wydziaùu. 2. Od uchwaù rady wydziaùu sùu y dziekanowi odwoùanie do senatu. 3. Dziekan wnosi odwoùanie za poœrednictwem rady wydziaùu w terminie czternastu dni od dnia ogùoszenia uchwaùy lub dorêczenia jej osobie zainteresowanej. 4. Je eli rada wydziaùu uzna, e odwoùanie zasùuguje w caùoœci na uwzglêdnienie, mo e podj¹ã now¹ uchwaùê, w której uchyli lub zmieni zaskar on¹ uchwaùê. W przeciwnym razie odwoùanie winno byã przesùane senatowi w terminie siedmiu dni od daty rozpatrzenia przez radê wydziaùu. 14

15 29 1. Dziekan kieruje dziaùalnoœci¹ wydziaùu i reprezentuje go na zewn¹trz, jest przeùo onym pracowników oraz przeùo onym i opiekunem studentów wydziaùu. 2. Dziekan podejmuje decyzje dotycz¹ce wydziaùu, nie nale ¹ce do kompetencji innych organów Akademii lub kanclerza, w szczególnoœci: 1) kieruje gospodark¹ finansow¹ wydziaùu w ramach przydzielonych œrodków, 2) realizuje politykê osobow¹ wydziaùu, w tym: a) za zgod¹ rady wydziaùu wystêpuje z wnioskiem o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego oraz na stanowisko profesora nadzwyczajnego, b) wystêpuje, po zasiêgniêciu opinii rady wydziaùu, z wnioskiem o mianowanie lub zatrudnienie na podstawie umowy o pracê na inne stanowiska nauczycieli akademickich wydziaùu, c) organizuje konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich, d) co najmniej raz w okresie kadencji skùada senatowi sprawozdanie z realizowanej przez siebie polityki osobowej, dziaùalnoœci naukowej i rozwoju wydziaùu, 3) zapewnia prawidùowy przebieg procesu ksztaùcenia. 3. Dziekan ponadto: 1) zwoùuje posiedzenia rady wydziaùu i przewodniczy im, z wyj¹tkiem posiedzeñ, na których oceniana jest jego dziaùalnoœã, 2) przedstawia radzie wydziaùu sprawy wymagaj¹ce rozpatrzenia przez ten organ, 3) skùada roczne sprawozdania z dziaùalnoœci wydziaùu, 4) zapewnia realizacjê uchwaù rady wydziaùu, 5) wyznacza zakresy dziaùania prodziekanów, 6) powoùuje komisje dziekañskie oraz peùnomocników dziekana, 15

16 7) dysponuje œrodkami finansowymi wydziaùu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez radê wydziaùu, 8) ustala szczegóùowy plan zajêã prowadzonych na wydziale, 9) podejmuje decyzje dotycz¹ce wspóùdziaùania w sprawach dydaktycznych z innymi jednostkami organizacyjnymi, 10) przedstawia wnioski o zawarcie umowy o pracê z nauczycielami akademickimi, 11) przedstawia wnioski o przeprowadzenie przewodów doktorskich i habilitacyjnych, 12) wyra a zgodê na prowadzenie zajêã dydaktycznych przez osoby nie zatrudnione w Akademii Od decyzji dziekana sùu y odwoùanie do rektora. 2. Odwoùanie wnosi siê w terminie czternastu dni od dnia ogùoszenia lub dorêczenia decyzji zainteresowanej osobie. 3. Rektor uchyla decyzjê dziekana sprzeczn¹ z ustaw¹, statutem, uchwaù¹ senatu, uchwaù¹ rady wydziaùu, regulaminami lub innymi przepisami wewnêtrznymi Akademii, albo naruszaj¹c¹ interes uczelni. 31 Rektor zawiesza dziekana w peùnieniu funkcji, w przypadku gdy toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne z oskar enia publicznego. 32 Na poszczególnych wydziaùach Akademii dziaùa jeden prodziekan. Na Wydziale Wiedzy o Teatrze, ze wzglêdu na prowadzenie studiów niestacjonarnych, dziaùa dwóch prodziekanów W Akademii jedna osoba nie mo e zajmowaã dwóch stanowisk pozostaj¹cych w stosunku podlegùoœci sùu bowej. 16

17 2. Stanowisk kierowniczych nie mo na ù¹czyã z funkcjami w organizacjach politycznych i w zwi¹zkach zawodowych. 34 Udziaù staùych czùonków oraz przedstawicieli spoùecznoœci akademickiej w posiedzeniach organów kolegialnych, jak równie w wyùonionych przez te organy komisjach, jest obowi¹zkowy Uchwaùy organów kolegialnych zapadaj¹ zwykù¹ wiêkszoœci¹ gùosów przy obecnoœci co najmniej poùowy liczby czùonków, chyba e ustawa lub statut stanowi¹ inaczej. 2. Gùosowania w sprawach osobowych s¹ tajne. IV. BIBLIOTEKA AKADEMII Biblioteka Akademii jest ogólnouczelnian¹ jednostk¹ organizacyjn¹ o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usùugowych. 2. Bibliotekê Akademii tworz¹: biblioteka gùówna oraz biblioteka wydziaùu zamiejscowego w Biaùymstoku, stanowi¹c jednolity system bibliotecznoinformacyjny uczelni, ogólnodostêpny dla studentów i pracowników, a za zezwoleniem dyrektora biblioteki równie dla osób spoza Akademii. 3. System biblioteczno-informacyjny Akademii funkcjonuje w oparciu o regulamin organizacyjny opracowany przez radê biblioteczn¹ i uchwalony przez senat na wniosek rektora W Akademii dziaùa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora. 17

18 2. W skùad rady bibliotecznej wchodz¹: 1) czterej przedstawiciele z wydziaùów Akademii powoùani przez rektora spoœród nauczycieli akademickich posiadaj¹cych co najmniej stopieñ naukowy doktora, 2) dyrektor Biblioteki Akademii, 3) jeden student delegowany przez uczelniany organ samorz¹du studenckiego, 4) dwaj przedstawiciele pracowników biblioteki, w tym jeden z wydziaùu zamiejscowego, 3. Rada biblioteczna wybiera przewodnicz¹cego spoœród czùonków rady, o których mowa w ust. 2 pkt Do kompetencji rady bibliotecznej nale y opiniowanie spraw dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, a w szczególnoœci: 1) okreœlanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych, 2) wyra anie opinii w sprawach zwi¹zanych z kierunkami dziaùalnoœci oraz rozwojem Biblioteki Akademii, 3) opiniowanie sprawozdañ dyrektora Biblioteki skùadanych rektorowi, 4) opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego Biblioteki Akademii oraz sprawozdañ z wykonania planu, 5) przedstawianie kandydatów na stanowisko dyrektora. 2. Tryb dziaùania rady bibliotecznej okreœla jej regulamin Dyrektor Biblioteki Akademii kieruje systemem biblioteczno-informacyjnym. 2. Szczegóùowe kompetencje dyrektora okreœla regulamin, o którym mowa w 36 ust Dyrektora powoùuje rektor po zasiêgniêciu opinii senatu spoœród kandydatów wyùonionych w drodze konkursu przeprowadzonego przez radê biblioteczn¹. 18

19 4. Dyrektora odwoùuje rektor na wniosek rady bibliotecznej po zasiêgniêciu opinii senatu lub z wùasnej inicjatywy po zasiêgniêciu opinii rady bibliotecznej i senatu. 5. Bibliotek¹ wydziaùu zamiejscowego zarz¹dza kierownik, bezpoœrednio podlegùy dyrektorowi. V. TRYB WYBORÓW, POWO YWANIA I ODWO YWANIA ORGANÓW AKADEMII Wyboru rektora i prorektorów dokonuje kolegium elektorów Akademii, zaœ wyboru dziekana i prodziekanów dokonuj¹ kolegia elektorów danego wydziaùu. 2. Wybory w Akademii przeprowadzaj¹ komisje wyborcze Uczelnian¹ komisjê wyborcz¹ powoùuje rektor za zgod¹ senatu. Komisja skùada siê z siedmiu osób: dwóch nauczycieli akademickich z wydziaùu aktorskiego oraz po jednym z pozostaùych wydziaùów, jednego przedstawiciela samorz¹du studenckiego oraz jednego przedstawiciela pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi. Nie mniej ni trzech nauczycieli powinno posiadaã tytuù naukowy lub stopieñ naukowy doktora habilitowanego. 2. Wydziaùow¹ komisjê wyborcz¹ powoùuje dziekan za zgod¹ rady wydziaùu. Wydziaùowa komisja wyborcza skùada siê z trzech osób: dwóch nauczycieli akademickich, w tym jednego posiadaj¹cego tytuù naukowy lub stopieñ naukowy doktora habilitowanego oraz jednego przedstawiciela samorz¹du studenckiego. 3. Uczelniana komisja wyborcza jest powoùywana nie póêniej ni w styczniu ostatniego roku kadencji, zaœ wydziaùowe komisje wyborcze nie póêniej ni w lutym ostatniego roku kadencji. 19

20 4. Na pierwszym posiedzeniu komisje wyborcze wybieraj¹ przewodnicz¹cych i ich zastêpców. 5. Komisje wyborcze dziaùaj¹ do czasu powoùania komisji wyborczych nowej kadencji. 6. Funkcji czùonka komisji wyborczej nie mo na ù¹czyã z zajmowaniem w Akademii stanowiska z wyboru. Osoba kandyduj¹ca na stanowisko z wyboru jest zobowi¹zana do rezygnacji z czùonkostwa w komisji, a na jej miejsce wùaœciwy organ powoùuje inn¹ osobê. 7. Rektor sprawuje nadzór nad dziaùalnoœci¹ komisji wyborczych w zakresie zgodnoœci ich dziaùania z prawem oraz przechowuje dokumentacjê wyborcz¹ przez okres danej kadencji. 42 Do zadañ uczelnianej komisji wyborczej nale y organizowanie wyborów, a w szczególnoœci: 1) uchwalanie regulaminu wyborczego ustalaj¹cego szczegóùowy tryb przeprowadzania wyborów w Akademii, podlegaj¹cego zatwierdzeniu przez senat, 2) ustalanie terminarza czynnoœci wyborczych, 3) nadzorowanie przebiegu wyborów w wydziaùach, 4) przeprowadzanie wyborów kolegium elektorów Akademii, 5) ustalanie i ogùaszanie list kandydatów na stanowiska rektora i prorektorów, 6) organizowanie i przeprowadzanie zebrañ wyborczych na stanowiska rektora i prorektorów, 7) stwierdzanie dokonania wyboru czùonków kolegium elektorów Akademii oraz wyboru na stanowiska rektora i prorektorów, 8) stwierdzanie niewa noœci wyborów w przypadku nieprawidùowego ich przebiegu, 9) rozstrzyganie w¹tpliwoœci dotycz¹cych spraw zwi¹zanych z przebiegiem wyborów, 20

21 10) zabezpieczenie dokumentacji wyborów. 43 Do zadañ wydziaùowej komisji wyborczej w szczególnoœci nale y: 1) ustalanie szczegóùowego terminarza czynnoœci wyborczych, 2) organizowanie i przeprowadzanie wydziaùowych zebrañ wyborczych w celu dokonania wyboru czùonków senatu i wydziaùowego kolegium elektorów spoœród nauczycieli akademickich, 3) organizowanie i przeprowadzanie zebrañ wyborczych w celu dokonania wyboru przedstawicieli do rady wydziaùu oraz wyboru dziekana i prodziekanów, 4) informowanie uczelnianej komisji wyborczej o ustalonym szczegóùowym terminarzu czynnoœci wyborczych, o przebiegu i wynikach wyborów, 5) zabezpieczenie dokumentacji wyborów Dla wa noœci wyborów wymagany jest udziaù wiêcej ni poùowy upowa nionych do gùosowania. 2. Wa noœã oddanego gùosu stwierdza komisja wyborcza. 3. Wybór nastêpuje w gùosowaniu tajnym i jest dokonany, gdy kandydat uzyskaù wiêcej ni 50% wa nie oddanych gùosów. 4. Czynne prawo wyborcze przysùuguje pracownikom zatrudnionym co najmniej w poùowie peùnego wymiaru pracy. 5. Bierne prawo wyborcze przysùuguje pracownikom zatrudnionym co najmniej w poùowie peùnego wymiaru pracy, którzy nie osi¹gnêli wieku emerytalnego Kolegium elektorów Akademii zostaje wybrane z zachowaniem nastêpuj¹cych proporcji: 21

22 1) wszyscy nauczyciele akademiccy posiadaj¹cy tytuù naukowy profesora lub stopieñ naukowy doktora habilitowanego (kwalifikacje II stopnia) oraz zatrudnieni w Akademii w trybie art.115 ustawy na stanowisku profesora nadzwyczajnego, którzy wyrazili zgodê na udziaù w wyborach i otrzymali wymagan¹ liczbê gùosów stanowi¹ 50 % elektorów, 2) przedstawiciele pozostaùych nauczycieli akademickich 25% elektorów, 3) przedstawiciele studentów 20% elektorów, 4) przedstawiciele pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi 5% elektorów. 2. Skùad wydziaùowych kolegiów elektorów jest analogiczny do skùadu kolegium Akademii. 3. Wybór elektorów jest bezpoœredni Wyboru elektorów, o których mowa w 45 ust.1 pkt 1, 2, dokonuje siê na zebraniu wszystkich nauczycieli akademickich zorganizowanym przez uczelnian¹ komisjê wyborcz¹. 2. Wyboru elektorów spoœród studentów dokonuje siê zgodnie z przepisami regulaminu samorz¹du studenckiego. Liczbê elektorów z poszczególnych wydziaùów ustala samorz¹d, przy uwzglêdnieniu podstawowego dla Akademii znaczenia wydziaùu aktorskiego. 3. Wyboru elektorów spoœród pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi dokonuje siê na zebraniu organizowanym przez uczelnian¹ komisjê wyborcz¹ Na stanowisko rektora odbywaj¹ siê wybory indykacyjne. Ka dy elektor ma prawo zgùoszenia jednego kandydata w trybie i formie okreœlonej przez uczelnian¹ komisjê wyborcz¹. 22

23 2. Na listê kandydatów na stanowisko rektora uczelniana komisja wyborcza wpisuje osoby, których nazwiska zostaùy zgùoszone przez co najmniej piêciu elektorów i które wyraziùy pisemn¹ zgodê na kandydowanie Na stanowisko rektora mo e byã wybrana osoba posiadaj¹ca tytuù naukowy lub stopieñ naukowy doktora habilitowanego (kwalifikacje II stopnia). Rektor mo e byã wybrany tak e spoœród osób zatrudnionych w Akademii na stanowisku profesora nadzwyczajnego i odznaczaj¹cych siê wybitnymi osi¹gniêciami artystycznymi. 2. Warunkiem peùnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w Akademii jako podstawowym miejscu pracy Kandydatów na stanowiska prorektorów przedstawia rektor elekt spoœród osób zatrudnionych w Akademii i odpowiadaj¹cych kryteriom okreœlonym w 48. Prorektor mo e byã wybrany tak e spoœród osób posiadaj¹cych stopieñ naukowy doktora b¹dê doktora sztuki (kwalifikacje I stopnia) i wybitny dorobek artystyczny i dydaktyczny. 2. Kandydatura prorektora do spraw studenckich wymaga zgody wiêkszoœci przedstawicieli studentów wchodz¹cych w skùad kolegium elektorów Akademii. Niezajêcie stanowiska w terminie 3 dni od dnia przedstawienia kandydata na prorektora do spraw studenckich uwa a siê za wyra enie zgody Wybór wydziaùowego kolegium elektorów odbywa siê analogicznie do wyboru kolegium Akademii, okreœlonego w 45 i Kandydatów na stanowisko dziekana zgùaszaj¹ czùonkowie kolegium elektorów wydziaùu w trybie identycznym jak przy wyborach rektora. 23

24 3. Na listê kandydatów na stanowisko dziekana wydziaùowa komisja wyborcza wpisuje osoby, których nazwiska zostaùy zgùoszone przez co najmniej trzech elektorów i które wyraziùy pisemn¹ zgodê na kandydowanie Na stanowisko dziekana i prodziekana mo e byã wybrana osoba odpowiadaj¹ca kryteriom okreœlonym w Warunkiem peùnienia funkcji dziekana i prodziekana jest zatrudnienie w Akademii jako podstawowym miejscu pracy W wydziaùach wybiera siê jednego prodziekana, a na Wydziale Wiedzy o Teatrze dwóch prodziekanów. 2. Kandydatów na stanowiska prodziekanów przedstawia dziekan elekt Funkcji organu jednoosobowego Akademii lub jego zastêpcy nie mo e peùniã osoba peùni¹ca funkcjê organu jednoosobowego w innej uczelni albo bêd¹ca zaùo ycielem innej uczelni niepublicznej. 2. Funkcji czùonka organu kolegialnego Akademii nie mo na ù¹czyã z funkcj¹ organu jednoosobowego innej uczelni, ze statusem zaùo yciela innej uczelni niepublicznej bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ albo ze statusem czùonka osoby prawnej bêd¹cej zaùo ycielem innej uczelni niepublicznej. 3. Podjêcie przez nauczyciela akademickiego, bêd¹cego organem jednoosobowym lub jego zastêpc¹, dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub rozpoczêcie prowadzenia dziaùalnoœci gospodarczej wymaga wczeœniejszego uzyskania zgody wùaœciwego organu kolegialnego uczelni. Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego bêd¹cego organem jednoosobowym uczelni lub jego zastêpc¹ zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie dziaùalnoœci gospodarczej 24

25 bez zgody wùaœciwego organu kolegialnego powoduje wygaœniêcie mandatu organu jednoosobowego uczelni publicznej lub jego zastêpcy. 4. Wygaœniêcie mandatu, o którym mowa w ust.3, nastêpuje z koñcem miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym rektor powzi¹ù wiadomoœã o tym fakcie Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów Akademii trwa cztery lata i rozpoczyna siê w dniu 1 wrzeœnia w roku wyborów, a koñczy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upùywa kadencja. 2. Kadencja kolegium elektorów Akademii oraz kolegium elektorów wydziaùu trwa cztery lata i upùywa z chwil¹ wyboru kolegium na now¹ kadencjê. 3. Je eli mandat wygasa podczas trwania kadencji organów kolegialnych Akademii, przeprowadza siê wybory uzupeùniaj¹ce. 4. Wybory rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów odbywaj¹ siê kolejno w odrêbnych terminach ustalonych przez odpowiednie komisje wyborcze, z tym e wybory rektora i prorektorów powinny byã przeprowadzone do 31 maja, a dziekanów i prodziekanów do 15 czerwca w ostatnim roku upùywaj¹cej kadencji Rektor i prorektor, dziekan i prodziekan mog¹ byã odwoùani przez organ, który dokonaù wyboru. 2. Tryb odwoùania rektora i prorektora okreœla art.78 ustawy. 3. Tryb odwoùania dziekana i prodziekana jest analogiczny Mandat w organach Akademii wygasa, gdy: 1) pracownik przestaje byã pracownikiem Akademii, 2) student przestaje byã studentem Akademii, 3) osoba posiadaj¹ca mandat utraciùa bierne prawo wyborcze, 25

26 4) osoba posiadaj¹ca mandat zrzekùa siê mandatu. 2. Mandat czùonka senatu, z wyj¹tkiem czùonków wymienionych w 19 ust. 1 pkt 1-3, lub czùonka rady wydziaùu, z wyj¹tkiem czùonków wymienionych w 25 ust. 1 pkt 1-2, wygasa, oprócz przypadków wymienionych w ust. 1, równie w przypadku nieobecnoœci nieusprawiedliwionej na trzech kolejnych posiedzeniach senatu lub rady wydziaùu albo w przypadku niemo noœci uczestniczenia w nich przez okres dùu szy ni szeœã miesiêcy Skùad organu kolegialnego uzupeùnia siê w drodze wyborów uzupeùniaj¹cych, je eli do koñca kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasù, brakuje wiêcej ni szeœã miesiêcy. 2. W razie wygaœniêcia mandatu rektora w okresie ostatnich szeœciu miesiêcy do koñca kadencji, senat mo e powierzyã peùnienie obowi¹zków rektora jednemu z prorektorów. 3. Mandat przedstawiciela samorz¹du studenckiego w organach kolegialnych jest odnawiany na pocz¹tku roku akademickiego. 4. Do wyborów uzupeùniaj¹cych stosuje siê odpowiednio postanowienia statutu dotycz¹ce wyborów. VI. PRACOWNICY AKADEMII Pracownikami Akademii s¹ nauczyciele akademiccy: pracownicy naukowodydaktyczni, dydaktyczni, dyplomowani bibliotekarze, dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej, oraz pracownicy nie bêd¹cy nauczycielami akademickimi. 2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni s¹ zatrudniani na stanowiskach: 1) profesora zwyczajnego, 26

27 2) profesora nadzwyczajnego, 3) adiunkta, 4) asystenta. 3. Pracownicy dydaktyczni s¹ zatrudniani na stanowiskach: 1) starszego wykùadowcy, 2) wykùadowcy, 3) lektora, 4) instruktora. 4. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej s¹ zatrudniani na stanowiskach: 1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, 2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego, 3) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, 4) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej Na stanowisku naukowo-dydaktycznym mo e byã zatrudniona osoba posiadaj¹ca kwalifikacje okreœlone w ustawie oraz twórczo uczestnicz¹ca w yciu artystycznym lub naukowym. 2. Na stanowisku asystenta po raz pierwszy mo e byã zatrudniona osoba posiadaj¹ca tytuù zawodowy magistra i po odbyciu sta u asystenckiego przez co najmniej jeden rok akademicki. W tej sprawie dziekan przedkùada rektorowi wniosek zaopiniowany przez radê wydziaùu. Rektor okreœla warunki zatrudnienia. 3. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego mo e byã zatrudniona osoba nie speùniaj¹ca wymagañ okreœlonych w art. 114 ust.2 ustawy, jeœli posiada stopieñ naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osi¹gniêcia w pracy naukowej lub artystycznej, potwierdzone przez radê wydziaùu, w którym ma byã zatrudniona. 27

28 4. Warunkiem zatrudnienia, o którym mowa w ust.3 jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuùów Na stanowisku starszego wykùadowcy mo e byã zatrudniona osoba posiadaj¹ca dyplom wy szej uczelni, maj¹ca co najmniej piêcioletni sta pracy dydaktycznej w szkole wy szej lub wybitny dorobek artystyczny b¹dê naukowy. 2. Na stanowisku wykùadowcy mo e byã zatrudniona osoba posiadaj¹ca dyplom wy szej uczelni, maj¹ca co najmniej trzyletni sta pracy dydaktycznej w szkole wy szej lub znaczny dorobek artystyczny b¹dê naukowy. 3. Na stanowisku lektora i instruktora mo na zatrudniã osobê posiadaj¹c¹ dyplom wy szej uczelni, a w szczególnych wypadkach dyplom innych szkóù i studiów odpowiadaj¹cych kierunkowi wykonywanej specjalnoœci i odznaczaj¹c¹ siê predyspozycjami pedagogicznymi Nawi¹zanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim nastêpuje na podstawie mianowania albo umowy o pracê. 2. Na podstawie mianowania zatrudnia siê nauczyciela akademickiego tylko w peùnym wymiarze czasu pracy. Dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania Akademia jest podstawowym miejscem pracy. 3. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawi¹zuje i rozwi¹zuje rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez wùaœciw¹ radê wydziaùu. 4. Przed zùo eniem wniosku dziekan dokonuje oceny kwalifikacji kandydata do zatrudnienia, opieraj¹c siê na kryteriach okreœlonych w zaù¹czniku nr.4 28

29 62 1. Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby nie maj¹cej stopnia naukowego doktora nie powinno przekraczaã 3 lat, wyj¹tkowo mo na przedùu yã zatrudnienie na tym stanowisku do 4 lat, je eli osoba ta uzyskaùa pozytywn¹ ocenê zwi¹zan¹ z zaawansowaniem pracy nad rozpraw¹ doktorsk¹. 2. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby nie posiadaj¹cej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie powinno przekraczaã 5 lat, wyj¹tkowo mo na przedùu yã zatrudnienie na tym stanowisku do 6 lat, je eli osoba ta uzyskaùa pozytywn¹ ocenê zwi¹zan¹ z zaawansowaniem pracy nad rozpraw¹ habilitacyjn¹. 3. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1-2, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyñskiego i wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz na czas trwania sùu by wojskowej Mianowanie po raz pierwszy w Akademii nastêpuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego. 2. Konkurs, na wniosek dziekana uzgodniony z rad¹ wydziaùu, ogùasza rektor. Ogùoszenie konkursu nastêpuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomoœci. 3. Informacja o konkursie powinna zawieraã: 1) okreœlenie wymagañ stawianych kandydatowi, 2) wykaz wymaganych dokumentów, 3) termin skùadania dokumentów, 4) termin rozstrzygniêcia konkursu, 4. Komisjê konkursow¹ powoùuje dziekan wydziaùu. 5. Szczegóùowe kryteria kwalifikacyjne okreœla zaù¹cznik nr W skùad komisji konkursowej wchodz¹: dziekan oraz co najmniej dwie osoby reprezentuj¹ce tê sam¹ lub pokrewn¹ dziedzinê artystyczn¹ czy naukow¹. 29

30 7. Je eli konkurs dotyczy stanowiska profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, to osoby bêd¹ce w skùadzie komisji konkursowej reprezentantami tej samej lub pokrewnej dziedziny, winny posiadaã stopieñ naukowy doktora habilitowanego, w tym co najmniej jedna z nich tytuù naukowy. 8. Dziekan powiadamia rektora o przebiegu konkursu i o stanowisku komisji konkursowej. W przypadku braku kandydatów ogùaszaj¹cy konkurs dokonuje jego zamkniêcia Pensum dydaktyczne dla poszczególnych stanowisk ustala senat zgodnie z art. 130 ust. 3 ustawy. 2. Szczegóùowy zakres i wymiar obowi¹zków nauczyciela akademickiego ustala dziekan Rektor powierzaj¹c nauczycielowi akademickiemu wykonywanie wa nych zadañ dla Akademii, mo e obni yã wymiar jego zajêã dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadañ poni ej dolnej granicy wymiaru ustalonej zgodnie z art. 130 ust. 3 ustawy. 2. Szczegóùowe kryteria obni ania wymiaru zajêã ustala senat, bior¹c w szczególnoœci pod uwagê: 1) wielkoœã i obszar powierzonych zadañ, 2) czas trwania realizacji tych zadañ. 3. Obni ony wymiar zajêã nie mo e byã ni szy ni 50 % dolnej granicy wymiaru ustalonej zgodnie z art. 130 ust. 3 ustawy

31 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegaj¹ okresowej ocenie, w szczególnoœci w zakresie nale ytego wykonywania obowi¹zków, o których mowa w art. 111 ustawy. 2. Dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich powoùuje siê: 1) wydziaùowe komisje oceniaj¹ce, 2) uczelnian¹ komisjê oceniaj¹c¹, 3) odwoùawcz¹ komisjê oceniaj¹c¹. 3. Wydziaùow¹ komisjê oceniaj¹c¹ powoùuje rada wydziaùu, komisji tej przewodniczy dziekan. 4. Senat powoùuje: 1) uczelnian¹ komisjê oceniaj¹c¹, której przewodniczy prorektor wyznaczony przez rektora, 2) odwoùawcz¹ komisjê oceniaj¹c¹, której przewodniczy rektor. 5. Mo na byã czùonkiem tylko jednej komisji oceniaj¹cej. 6. Okres dziaùania komisji oceniaj¹cych trwa cztery lata i rozpoczyna siê z pocz¹tkiem kadencji organów Akademii Wydziaùowa komisja oceniaj¹ca dokonuje oceny nauczycieli akademickich w wydziale. 2. Uczelniana komisja oceniaj¹ca przeprowadza ocenê czùonków komisji wydziaùowych oraz dokonuje podsumowania oceny na poszczególnych wydziaùach Podstawê oceny nauczyciela akademickiego stanowi¹ osi¹gniêcia artystyczne, naukowe oraz dydaktyczne i organizacyjne. W szczególnoœci przy ocenie uwzglêdnia siê: 1) dziaùalnoœã dydaktyczno-wychowawcz¹: poziom prowadzonych zajêã, opieka nad pracami magisterskimi i dyplomowymi, doskonalenie procesu nauczania, 31

32 udziaù w komisjach programowych, funkcje wychowawcze, opieka nad naukowymi i artystycznymi inicjatywami studentów, 2) dorobek naukowy-artystyczny: publikacje naukowe - dokonania artystyczne, uczestnictwo w konferencjach naukowych udziaù w festiwalach i konkursach, nagrody za prace naukowe za dziaùalnoœã artystyczn¹, udziaù w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych i artystycznych, 3) aktywnoœã z yciu spoùecznoœci akademickiej, wkùad w funkcjonowanie jej struktur organizacyjnych, 4) udziaù w postêpowaniach o nadanie stopni i tytuùów naukowych, 5) dziaùalnoœã popularyzatorsk¹, 6) dziaùalnoœã w organizacjach i towarzystwach naukowych i artystycznych, 7) nagrody, wyró nienia, odznaczenia. 2. Przy dokonywaniu oceny nauczycieli akademickich dotycz¹cej wypeùniania obowi¹zków dydaktycznych zasiêga siê opinii studentów. Opiniê studentów ustala siê na podstawie ankiety przeprowadzonej wœród studentów. Zasady i tryb opracowania i przeprowadzenia ankiety okreœla senat, w sposób zapewniaj¹cy reprezentatywnoœã wyników Wnioski wynikaj¹ce z oceny maj¹ wpùyw na: 1) wysokoœã uposa enia, 2) awanse i wyró nienia, 3) powierzanie stanowisk kierowniczych. 2. Negatywna ocena stanowi podstawê rozwi¹zania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim zgodnie z art. 124 pkt 3 ustawy

33 1. Ocena nauczyciela akademickiego wraz z wnioskami zostaje mu przedstawiona przez dziekana. Czùonkom komisji wydziaùowych ocenê przedstawia prorektor przewodnicz¹cy uczelnianej komisji oceniaj¹cej. 2. Od oceny, o której mowa w ust.1 sùu y nauczycielowi akademickiemu odwoùanie do odwoùawczej komisji oceniaj¹cej. 3. Odwoùanie wnosi siê w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia nauczycielowi akademickiemu oceny komisji, o mo liwoœci i terminie wniesienia odwoùania nale y poinformowaã osobê ocenion¹. 4. Odwoùawcza komisja oceniaj¹ca powinna rozpoznaã odwoùanie w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania odwoùania wraz z aktami sprawy Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim mo e byã rozwi¹zany: 1) w drodze porozumienia stron, 2) przez wypowiedzenie dokonane przez jedn¹ ze stron, 3) bez wypowiedzenia. 2. Rozwi¹zanie stosunku pracy w trybie wskazanym w punktach 2 i 3 okreœla ustawa w art Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wygasa z mocy prawa w przypadkach wskazanych w art. 127 ust.2 ustawy. 2. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego wygasa z koñcem roku akademickiego, w którym ukoñczyù on 70 rok ycia. 3. Wygaœniêcie stosunku pracy stwierdza rektor

34 Rozwi¹zanie lub wygaœniêcie umowy o pracê z nauczycielem akademickim nastêpuje na zasadach okreœlonych w Kodeksie pracy, z tym e rozwi¹zanie stosunku pracy za wypowiedzeniem nastêpuje z koñcem semestru, tj. 28 lutego lub 30 wrzeœnia Nauczyciel akademicki, dla którego Akademia jest pierwszym miejscem pracy, zawiadamia rektora o podjêtym dodatkowym zatrudnieniu i wymiarze czasu pracy lub prowadzeniu dziaùalnoœci gospodarczej, w terminie siedmiu dni od zaistnienia tego faktu. 2. Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u wiêcej ni jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie dziaùalnoœci gospodarczej ù¹cznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, bez uzyskania wczeœniejszej zgody rektora, stanowi podstawê rozwi¹zania stosunku pracy za wypowiedzeniem. 3. Wypowiedzenie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2, nastêpuje z koñcem miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym rektor powzi¹ù wiadomoœã o tym fakcie Tryb udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu wypoczynkowego okreœla rektor. 2. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 ustawy, udziela rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez dziekana. 3. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 2,3 i 4 ustawy udziela rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez dziekana i radê wydziaùu 4. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 5 ustawy, udziela rektor na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego z doù¹czonym orzeczeniem lekarza ubezpieczenia spoùecznego, który leczy tego nauczyciela akademickiego

35 1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii mog¹ otrzymywaã za osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne lub za caùoksztaùt dorobku nagrody rektora oraz nagrody ministra wùaœciwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 2. Pracownicy nie bêd¹cy nauczycielami akademickimi mog¹ otrzymywaã za osi¹gniêcia w pracy zawodowej nagrody rektora. 3. Wnioski o przyznanie nagród przedstawiaj¹ rektorowi: 1) prorektorzy, 2) dziekani, 3) dyrektor Biblioteki Akademii, 4) kanclerz. 4. Zasady i tryb przyznawania nagród rektora z funduszu, o którym mowa w art. 155 ust. 4 i 8 ustawy, okreœla regulamin uchwalony przez senat Akademii na wniosek rektora Rektor mo e przyznaã nagrody tak e z wùasnej inicjatywy. 2. Rektor na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych mo e wystêpowaã o nadanie orderów, odznaczeñ oraz nagród pañstwowych i resortowych dla wyró niaj¹cych siê pracowników Akademii Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej za postêpowanie uchybiaj¹ce obowi¹zkom nauczyciela akademickiego lub godnoœci zawodu nauczycielskiego. 2. W szczególnoœci nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej za: 1) przywùaszczenie sobie autorstwa cudzego utworu lub artystycznego wykonania, 2) naruszenie cudzych praw autorskich lub pokrewnych w inny sposób, 35

36 3) faùszowanie badañ lub wyników badañ naukowych lub dokonanie innego oszustwa naukowego, 4) przyjmowanie, w zwi¹zku z peùnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska w Akademii, korzyœci maj¹tkowej lub osobistej albo jej obietnicy, 5) podjêcie siê poœrednictwa w zaùatwianiu sprawy w zamian za korzyœã maj¹tkow¹ lub osobist¹ albo jej obietnicê, 6) posiadanie lub u ywanie narkotyków i alkoholu na terenie Akademii. 3. Postêpowanie okreœlone w ust.2 mo e skutkowaã rozwi¹zaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. 4. Rektor powoùuje rzecznika dyscyplinarnego spoœród nauczycieli akademickich posiadaj¹cych co najmniej stopieñ naukowy doktora habilitowanego. Rzecznik dyscyplinarny jest zwi¹zany poleceniami rektora. 5. Rektor mo e zawiesiã w peùnieniu obowi¹zków nauczyciela akademickiego, przeciwko któremu wszczêto postêpowanie karne lub dyscyplinarne, a tak e w toku postêpowania wyjaœniaj¹cego, je eli ze wzglêdu na wymiar i wiarygodnoœã postawionych zarzutów celowe jest odsuniêcie go od wykonywania obowi¹zków Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich powoùuje siê komisjê dyscyplinarn¹ dla nauczycieli akademickich. 2. Czùonków komisji w liczbie piêciu osób wybiera senat przy zachowaniu nastêpuj¹cych zasad: 1) w skùad komisji wchodz¹ po jednym nauczycielu akademickim z ka dego wydziaùu oraz przedstawiciel samorz¹du, 2) co najmniej trzech czùonków komisji jest zatrudnionych na stanowisku profesora. 3. Senat wybiera przewodnicz¹cego komisji oraz jego zastêpcê spoœród czùonków komisji zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego. 36

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego STATUT Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I System szkolnictwa wy szego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do publicznych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68

Dziennik Urzêdowy Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 11 269 Poz. 68 Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 68 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 30 wrzeœnia 2009 r. STATUT Oœrodka Szkoleñ Specjalistycznych Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne IV kadencja/druk nr 2720 1 Projekt USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 Strona 1/62 SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dra Józefa Rostka w Raciborzu KSIÆGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKOÚCI I ZARZ DZANIA ÚRODOWISKOWEGO Egzemplarz nr: Obowi¹zuje od dnia: 01.10.2011 Imiê i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/119 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego

DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego Dz.U.05.164.1365 2011.07.01 zm. Dz.U.2011.112.654 art. 176 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) DZIAŁ I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego

DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego Dz.U.05.164.1365 2011.04.04 zm. Dz.U.2011.45.235 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r.) DZIAŁ I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu za cznik nr 1 do Zarz dzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 wrze nia 2011 r., zm. Zarz dzeniem Rektora nr 53/2012, nr 106/2013, nr 149/2014, 39/2015 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo