PROGRAM POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ TEATRALNYCH EWA DUBIŃSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ TEATRALNYCH EWA DUBIŃSKA"

Transkrypt

1 1 PROGRAM POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ TEATRALNYCH EWA DUBIŃSKA

2 2 WSTĘP Przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt reformy edukacji za istotne zadania nowego ustroju szkolnego uznaje wskazanie drogi zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów szczególnie zdolnych. Ma to doprowadzić do stworzenia takich form organizacyjnych pracy z uczniami szczególnie zdolnymi i uzdolnionymi, które nie pozwolą na zmarnowanie ich talentów. 1 W każdej nawet najmniejszej polskiej szkole znajdują się dzieci zdolne i uzdolnione, ale najczęściej pozostawione są same sobie. Istnieje zatem potrzeba szukania metod i podejmowania badań diagnostycznych nastawionych na rozpoznawanie zdolności dzieci, jak i działań służących optymalizacji pracy szkoły w zakresie ich rozwijania. Mówiąc o uczniach uzdolnionych należy pamiętać, że są to nie tylko ci, którzy mają same piątki, nie tylko laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych. Są to również utalentowani sportowcy i artyści, którzy już w wieku szkolnym dochodzą do wysokiego poziomu w swej dziedzinie. Trzeba też pamiętać o niezwykle ważnych talentach organizatorskich i przywódczych, którymi współczesna szkoła nie stwarza zbyt wielu możliwości ujawniania się. Przedstawiony poniżej program wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom dzieci uzdolnionych artystycznie. 1 Ministerstwo Edukacji Narodowej; Biblioteczka reformy O uczniu zdolnym ; Warszawa, lipiec 1999 r.

3 3 Uczeń zdolny w świetle literatury Osiągnięcia ludzi warunkowane są przez określone właściwości psychiczne. Właściwość która decyduje o różnicach między osiągnięciami w rozmaitych działaniach, nazwano zdolnością. Ponieważ zdolności mogą przejawiać się w rozmaitych działaniach człowieka, przyjęty został podział na zdolności ogólne i specjalne. Zdolności ogólne przejawiają się w każdym działaniu i wpływają na wszelkie poczynania. Często mówiąc o zdolnościach ogólnych określa się je mianem inteligencji ogólnej, która definiowana jest jako ogólna zdolność do uczenia się, ogólna zdolność rozwiązywania nowych zadań i problemów, zdolność przystosowania się do nowych zadań i warunków. 1 Natomiast zdolności specjalne związane są z określonymi rodzajami, dziedzinami bądź formami działalności. Zdolności specjalne nazywane są też zdolnościami kierunkowymi, jako że występują w ramach określonych kierunków działalności ludzkiej. 2 W literaturze pedagogicznej używane są często pojęcia zdolności i uzdolnienia. Określenie zdolności odnosi się do zdolności ogólnych, natomiast uzdolnienia są nazwą odpowiadającą zdolnościom specjalnym (czy inaczej kierunkowym). 3 Irena Borzym 4, autorka, która od wielu lat prowadzi w Polsce badania dotyczące dzieci uzdolnionych przyjmuje punkt widzenia na zdolności taki, który jest najczęściej wykorzystywany przy tworzeniu narzędzi pomiaru. Narzędzia pomiaru pozwalają wyselekcjonować osoby, które mają wyraźne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie lub wyodrębnić grupę osób predysponowanych do takich osiągnięć. O jednostkach uzdolnionych mówi Irena Borzym przede wszystkim w dwu wypadkach: 1. gdy mamy do czynienia z wyraźnymi osiągnięciami w jakiejś dziedzinie działania; są one w tym wypadku wskaźnikami zdolności, jest jednak miara w pełni przydatna dopiero w odniesieniu do osób dorosłych 2. gdy w wyniku pomiarów psychologicznych, najczęściej testów, wykrywamy zdolności do działania w określonej domenie, np. intelektualnej, artystycznej, sportowej czy technicznej. 5 Ja przy rekrutacji dzieci oparłam się na własnych obserwacjach i punkcie drugim koncepcji Ireny Borzym, stosując przygotowane testy do badania uzdolnień muzycznych, plastycznych, aktorskich. Wymienione testy załączone są w aneksie. 1 Patrz: T.Lewonicki: Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa s. 30 2,3 Tamże, s. 30 4,5 Patrz: I.Borzym: Uczniowie zdolni. Warszawa 1979, s. 17

4 4 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU i uwagi o realizacji Program jest przeznaczony do pracy pozalekcyjnej z dziećmi klas 1 3. Został opracowany na okres trzech lat. Na jego realizację przewidziano spotkania teatralne w ilości dwóch godzin tygodniowo. Cele i treści programu wyprowadzone zostały z dokumentów MEN: Ustawy o systemie Oświaty, Podstawy programowej kształcenia ogólnego sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów. Program wynika także z zapotrzebowania Środowiska szkolnego: rodziców, uczniów i nauczycieli, sprzyja ich oczekiwaniom. Realizacja programu spełnia kierunki rozwoju szkoły, przedstawione w misji, wizji oraz w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej placówki. W tych dokumentach szkolnych duży nacisk kładzie się, bowiem na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także na przygotowanie ich do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym. W programie ustalono działy, które odzwierciedlają wszystkie rodzaje działalności teatralnej. Są one następujące: organizacja teatru, formy teatralne, środki ekspresji, utwory sceniczne, muzyka w teatrze, scenografia oraz dział teatr bez tajemnic, zakładający zdobywanie podstawowej wiedzy o teatrze i ludziach z nim związanych W ramach tych działań dzieci poznają pojęcia związane z teatrem, muzyką plastyką, a także przyswajają sobie treści dostosowane do ich wieku i możliwości psychofizycznych. Program podaje propozycje sposobów realizacji poszczególnych tematów. Dominują w nich metody aktywizujące: drama, burza mózgów, ćwiczenia improwizacyjne, a także ciekawe dla dziecka formy pracy: wycieczka do teatru, muzeum, spotkania z ludźmi teatru i innymi twórcami kultury, lekcje teatralne. Treści nie muszą być realizowane wg kolejności założonej w programie. Można je wybierać, przesuwać, modyfikować w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci. Realizację niektórych treści ułatwi wideoteka edukacyjna, która jest zamieszczona w aneksie..

5 5 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy działalności teatralnej Teatr to forma działalności, która kształci i rozwija u dzieci wyobraźnię plastyczną, zdolności konstrukcyjne, muzyczno-taneczne, mowę, pamięć oraz pobudza twórczą aktywność i wzbogaca ich sferę przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych. Dziecko w młodszym wieku szkolnym ma potrzebę wyrażania siebie w sposób dramatyczny, teatralny, czego przejawem są chętnie podejmowane zabawy naśladowcze, tematyczne. Teatralność jest środkiem wypowiadania się dziecka za pomocą ruchu, gestu, słowa- czyli podstawowych elementów jego rozwoju. Działalność teatralna spełnia doniosłą rolę w wychowaniu estetycznym zwanym obecnie wychowaniem przez sztukę, którym zajmowali się wybitni pedagodzy i psycholodzy: O. Decroly, J.Dewey, I. War, St. Szuman i inni. Uwzględnia ona, bowiem dwa kierunki lub metody, o jakich mówi St. S w tym wychowaniu. Pierwsza z nich polega na wychowaniu i kształceniu odbiorców sztuki, którzy umieliby w sposób wnikliwy i pogłębiony percypować, rozumieć i przeżywać utwory wielkich artystów(malarzy, muzyków, powieściopisarzy, poetów itp.). Tą metodą wprowadzamy wychowanków w świat kultury artystycznej i dajemy im możliwość korzystania z wartości i dóbr tej kultury 1 Druga z metod polega na pobudzaniu, pielęgnowaniu i rozwijaniu twórczej aktywności wychowanków, bądź samorodnej i swobodnej bądź też przez nas inicjowanej, kierowanej i rozwijanej. Jak wiadomo małe dzieci lubią śpiewać, tańczyć, odgrywać jakąś rolę- a szczególnie lubią rysować i malować. W tym wszystkim znajdują wszelką przyjemność i satysfakcję... 2 Teatr jest zatem płaszczyzną, działań, na której można rozwijać i doskonalić uzdolnienia dzieci, zapewniając im jednocześnie wszechstronny rozwój w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, estetycznym, moralnym i duchowym. 1 St. Szuman O sztuce i wychowaniu estetycznym Warszawa 1969 PWN s.97 2 St. Szuman O sztuce i wychowaniu estetycznym Warszawa 1969 PWN s.97

6 6 Cele programu Proponowany program ma na celu: 1.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych: aktorskich, muzycznych, tanecznych plastycznych w zakresie: Doskonalenie wymowy pod względem wyrazistości, barwy i siły głosu Ćwiczenie pamięci Wzbogacanie sposobów własnej ekspresji Rozwoju muzykalności: poczucia rytmu, wrażliwości na wyraz muzyczny, umiejętności tanecznych Ożywianie wyobraźni i fantazji w poszukiwaniu rozwiązań plastycznotechnicznych 1.Wyposażenie dzieci w zasób wiedzy o teatrze i ludziach z nim związanych 2.Zdobywanie praktycznych umiejętności w zakresie planowania i organizowania imprez teatralno-artystycznych. 3.Przygotowanie do animowania działalności artystycznej w szkole. 4.Wzbudzanie zainteresowań różnorodnymi tekstami kultury wpływającymi na wzbogacanie wiedzy o człowieku, życiu, i świecie z perspektywy tradycji i współczesności oraz w kontekście kultury regionalnej. 5.Rozwój osobowości ucznia wrażliwego na otaczającą go kulturową rzeczywistość. 6.Poznanie technik wytwarzania i konstruowania form-tworów kultury duchowej. 7.Doskonalenie umiejętności kluczowych: myślenia twórczego, komunikowania się, współpracy, doskonalenia się. 8.Rozwijanie umiejętności samooceny w zakresie wypełniania powierzonych zadań i ról.

7 7 PROGRAM POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ TEATRALNYCH DLA DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM MATERIAŁY I STRATEGIA DZIAŁAŃ

8 8 POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI -Rozmowa na temat zainteresowań dzieci Kasting Nabór dzieci do klasowego teatrzyku -Wywiady z rodzicami -Przygotowanie i przeprowadzenie testów badających uzdolnienia aktorskie, plastyczne i muzyczne ORGANIZA- CJA TEATRU Zespół teatralny Działamy wspólnie i w grupach zadaniowych. Tworzymy swój kodeks. Nazwa i logo zespołu -Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do zespołu teatralnego. Podział na sekcje: aktorską, scenograficzną oraz wokalno-taneczną wg. ujawnionych uzdolnień z możliwością wypełniania innych ról w teatrze. -Wspólne ustalenie zasad obowiązujących w zespole; uczestnictwa w zajęciach, terminów spotkań, zachowania wobec kolegów. - Wybór nazwy zespołu burza mózgów - Konkurs plastyczny na logo Repertuar Ustalenie planu pracy - Zbadanie zainteresowań dzieci utworami scenicznymirozmowy, prace plastyczne. Widownia i publiczność Klub Sympatyków Teatru - Zaproszenie na próby i wspólne imprezy dyrekcję szkoły, rodziców, nauczycieli uczniów, ludzi kultury i sztuki Premiera Prezentacja dorobku w szkole i na zewnątrz - Organizowanie spektakli w szkole i poza szkołą. - Nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury oraz innymi placówkami oświatowymi

9 9 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI Teatr Gromadzimy wiedzę o teatrze: -od kiedy istnieje, jak się zmieniał? -Teatry dziecięce w najbliższej okolicy - Oglądanie kasety wideo Teatr. albumów, ilustracji, książek o dziejach teatru wzbogacone komentarzem opiekuna. - Wycieczki na spektakl do teatru Groteska, Bagatela w Krakowie. Do teatru Barbackiego w Nowym Sączu. TEATR BEZ TAJEMNIC Scena, kurtyna, tło sceniczne (kotary) kulisy, garderoba, loża -Jak funkcjonuje teatr? - Udział w lekcjach o teatrze w MCK prowadzonych przez Franciszka Palkę Aktor, reżyser, twórca sztuki - Sławni aktorzy, reżyserzy, twórcy sztuki - Stałe poznawanie wybitnych aktorów i ich kreacji z wykorzystaniem książki Twarze Teatru oraz oglądanie fragmentów przedstawień. - Oglądanie kasety Teatr, reżyser, aktor oraz kasety Spotkanie z literaturą. - Opowiadanie opiekuna o twórczości scenicznej np. W. Chotomskiej M. Kownackiej, A. Fredry, St. Wyspiańskiego.

10 10 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI Mimika, gest Techniki gry aktorskiej. -czoło, brwi, oczy, nos, usta, wyrażające emocje, uczucia, stany. -ręce, głowa,nogiorganami gestu - Oglądanie filmu Mimika, gest i język. - Naśladowanie różnych uczuć i emocji z pomocą plansz. - Gry i zabawy dramowe np. Przewodnik -prowadzenie dotykiem lub głosem Lustro - naśladowanie ruchów partnera Rzeźby zbiorowe np. Współczucie, Złość Tworzenie pomników Naśladowanie chodu rycerza w zbroi, dziecka stawiającego pierwsze kroki, chodzenie po piasku, w czasie deszczu, zawiei śnieżnej itp. - Etiudy mimiczne: czytanie listu o tematyce przyjemnej, złośliwej, smutnej. ŚRODKI EKSPRESJI Charakteryza -cja, charakteryza -tor Materiały do charakteryzacji. Praca charakteryzatora. - Zgromadzenie materiałów potrzebnych do charakteryzacji postaci z realizowanego widowiska. - Oglądanie fotosów, rycin, karykatur przedstawiających ucharakteryzowane postacie. - Projektowanie i wykonanie charakteryzacji wybranych postaci. Słowo Powinności aktora - Aktor musi: mówić tak, aby go słyszano, rozumiano, słuchano - Oglądanie fragmentów przedstawień ukierunkowane na słuchanie i obserwowanie wyrazistej wymowy. - Ćwiczenia artykulacji na samogłoskach, sylabach, wyrazach. - Gimnastyka ust i języka, zabawy z wykorzystaniem czynności dmuchania, oblizywania, mlaskania naśladowania różnych odgłosów.

11 11 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI Przedstawienie okolicznościowe Przygotowujemy szkolne akademie - Zapoznanie z kalendarzem imprez szkolnych, wspólny wybór imprezy do przygotowania. - Samodzielne poszukiwanie wierszy, piosenek i innych utworów związanych tematycznie z przedstawieniem, imprezą. - Konstruowanie scenariusza imprezy - Nawiązanie współpracy z dyrekcją szkoły w celu ustalenia spraw organizacyjnych związanych z występem. UTWORY SCENICZNE Widowiska obrzędowe: szopka, pastorałka, gaik Przenosimy na szkolną scenę obrzędy regionalne i ogólnopolskie -Obrzędy bożonarodzeniowe. -Obrzędy związane z powitaniem wiosny. - Samodzielne przeprowadzenie rozmów, wywiadów z dziadkami, rodzicami na temat obrzędów bożonarodzeniowych i związanych z powitaniem wiosny. - Udział w wystawie proponowanej przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - Udział w konkursie na pisankę - Spotkanie z etnografem, wysłuchanie prelekcji o tradycjach świątecznych. - Spotkanie z członkami zespołu folklorystycznego Sądeczoki, wspólne wykonanie gaika i nauka przyśpiewek. Konkursy Szkolny konkurs Kolęd i pastorałek Pisanki i kraszanki - Przygotowanie repertuaru na konkurs Kolęd i pastorałek - prowadzenie konkursu - Przygotowanie pisanek i kraszanek - Konkurs recytatorski.

12 12 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI Skecze, etiudy Śmieszne scenki z życia szkolnego. Humor w przedstawieniach. - Prezentowanie w grupach znanych skeczy. - Próby tworzenia skeczy, opowiadań ruchowych związanych z życiem szkolnym. - Występ z okazji Dnia Nauczyciela. UTWORY SCENICZNE Baśń sceniczna Jak wędruje baśń na scenę? -scenariusze popularnych baśni. - Zabawy w rozpoznawanie bohaterów baśni z wykorzystaniem prac plastycznych, zagadek, rekwizytów, piosenek. - -Porównanie oryginalnego tekstu baśni ze scenariuszem - -Doświadczenia samodzielnego modyfikowania tekstu baśni przez gry dramowe. - -Oglądanie fragmentów przedstawień baśni - Udział w prezentacjach artystycznych Wiosna Sądecka i przeglądzie teatralnym Bajdurek

13 13 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI Teatr lalek Czy lalki służą tylko do zabawy? Rodzaje lalek: pacynki, kukiełki, marionetki. Sposoby animacji lalek. SPOSÓB REALIZACJI - Oglądanie spektakli teatralnych z lalkami, kukiełkami w teatrze Groteska w Krakowie w teatrze objazdowym goszczącym w naszej szkole - Wykonanie kukiełek do przedstawienia O smoku wawelskim, Pani wiosna - Ćwiczenia ruchu kukiełkami. - Zajęcia gościnne w MCKnauka animacji lalek pod kierunkiem F. Palki.. FORMY TEATRALNE Teatr cieni Jak zaprosić cień na scenę? Niezbędne elementy do wywołania zjawiska: ekran, światło, lalki, aktorzy. Rodzaje teatru cieni: Teatr chińskich i hiszpańskich cieni. - Wykonanie ekranu. Eksperymentowanie i sprawdzanie efektu z różnymi źródłami światła: dziennym, ze świecy, z reflektora elektrycznego. - -Wykonanie płaskich witrażowych lalek i dekoracji. Tworzenie teatru chińskich cieni. - Przedstawienie scenek z żywym aktorem- teatr cieni hiszpańskich. - Przygotowanie wieczoru andrzejkowego odczytywanie wróżb z cieni rzucanych przez wosk

14 14 Teatr snów i wyobraźni- Pantomima Gest i ruch ciała, mimika twarzysłowem, dialogiem - Ćwiczenia ruchowe, naśladownicze- ruch wiatru, rozkwitającego kwiatu, paniki, zmęczenia itp. - Przedstawienie za pomocą gestu, ruchu, mimiki zadań do wykonania. - Tworzenie opowiadania ruchowego do muzyki - Oglądanie fragmentów spektaklu pantomimicznego. Czarny teatr Jak czarne walczy z białym? - Wyjazd do teatru Groteska na spektakl pt. Pan Twardowski Niewidoczny aktor. - Udział w warsztatach teatralnych- Jak funkcjonuje czarny teatr? FORMY TEATRALNE Teatr masek Różne oblicza aktora. Rola maski w dawnym i współczesnym teatrze. - Oglądanie różnego rodzaju masek w książkach i kolekcji zgromadzonej w MCK przez F. Palkę i w teatrze Barbackiego w Nowym Sączu - Rozmowa Co wyraża maska? - Projektowanie i wykonanie masek do spektaklu Kubuś Puchatek - Ćwiczenia ruchowe ilustrujące sposób poruszania danej postaci.

15 15 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI Tło muzyczne Muzyka elementem ubarwiającym i ożywiającym widowiska teatralne: -wywołuje nastrój i uczucia - opowiada o wydarzeniach - -tworzy portret bohatera - odtwarza świat przeszłości - naśladuje glosy natury - Słuchanie muzyki instrumentalne z kaset dźwiękowych i na żywo - audycje muzyczne prowadzone przez nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej- Olgę Bolanowską - Rozmowy Oczym opowiada muzyka? - Dobieranie muzyki do utworów literackich i układanie słów do melodii. MUZYKA W TEATRZE Piosenka, pieśń Śpiew nieodłączny towarzysz człowieka przy pracy, zabawie, w walce, w smutku i radości. - śpiew chóralny i solowy - śpiew w kanonie i na głosy - Spotkanie z wokalistami ze Szkoły Muzycznej - - Nauka ze słuch pieśni i piosenek: ćwiczenia emisyjnooddechowe recytowanie rytmiczne tekstu ćwiczenie śpiewu łatwych kanonów ćwiczenie śpiewu na dwa głosy Układanie słów do muzyki instrumentalnej i muzyki do słów.

16 16 MUZYKA W TEATRZE Taniec, choreograf, balet Jak taniec trafił na scenę? Od tańców plemiennych do baletu Tańce ludowe, obrazowe, dworskie, współczesne - Oglądanie tańców z różnych epok- nagrania na kasecie wideo. - Zabawy i ćwiczenia improwizacji ruchu np. taniec plemienny, taniec kwiatów. - Ćwiczenia inhibicyjnoincytacyjne. - Nauka wybranych tańców integracyjnych. - Nauka figur i kroków wybranych tańców wykorzystywanych w przedstawieniach - Ćwiczenia układów tanecznych Efekty dźwiękowe Jak wywołać burzę na scenie? - Próby wywołania dźwięków za pomocą różnych przedmiotów. - Dobieranie ich do potrzebnych w spektaklach zjawisk. - Nagrywanie na magnetofon.

17 17 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI Reklama Reklamujemy klasowy teatr Reklama- sposób komunikowania się między ludźmi - Medialne, plastyczne i pisemne formy reklamy. - Oglądanie plakatów filmów, sztuk, ulotek reklamowych, reklam zamieszczanych w gazetach, reklam telewizyjnych. - Prezentacje reklamowe - zabawa np. Wygodny i modny strój szkolny REKLAMA - - Zastosowanie techniki burzy mózgów do wyłonienia pomysłów. - Projektowanie i wykonanie plakatów dotyczących wystawianych widowisk. Afisz (plakat) teatralny Program teatralny zaproszenie Sposoby i możliwości reklamowania teatrzyku - Zorganizowanie stałej gablotki klasowego teatru. - Projektowanie i wykonanie programu teatralnego.(zastosowanie technik komputerowych) - Rozprowadzanie zaproszeń. - Założenie kroniki teatrzyku.

18 18 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI Scenograf Jak zmienić scenę w bajkowy ogród? - Oglądanie spektakli teatralnych na żywo i nagrań wideo- obserwacja scenografii. SCENOGRA- FIA Dekoracja Rekwizyt kostium Scenografia odzwierciedla czas i miejsce akcji: -krajobraz -sprzęt: naczynia, narzędzia -zabudowania -stroje - Przeglądanie ilustracji, rycin, albumów historycznych i geograficznych. - Wyjście do Teatru Barbackiego- spotkanie w garderobie i pracowni plastycznej. - Zajęcia z scenografem, plastykiem Franciszkiem Plką. - Wyjście do muzeum w Nowym Sączu, na wystawy, wernisaże i do Skansenu - Zaprojektowanie przestrzeni scenicznej do realizowanych przedstawień teatralnych. Oświetlenie Gra świateł na scenie Różne sposoby oświetlania sceny: Punktowe, wielobarwne - Wykonanie dekoracji i kostiumów z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik. - Zajęcia praktyczne z technik oświetleniowych w teatrze im.barbackiego i MCK

19 19 Przewidywane efekty końcowe Przewidywania po realizacji programu : 1. W zakresie rozwoju uzdolnień aktorskich dziecko potrafi: Kontrolować własną wymowę i konfrontować ją z praktycznymi przykładami poprawności np. z wymową aktorów i recytatorów. Słuchać brzmienia mowy własnej oraz mowy otoczenia, analizować cechy pozytywne i błędy w celu wysuwania wniosków dla wymowy własnej. Stosować właściwą technikę mówienia z uwzględnieniem oddechu, artykulacji, dykcji, emisji Świadomie dobierać środki ekspresji: mimikę, gesty w zależności od nastroju utworu, tekstu 2. W zakresie rozwoju uzdolnień muzyczno-wokalnych dziecko: Zna i stosuje zasady prawidłowego wybrzmiewania głosu podczas śpiewu: prawidłową postawę, umiejętności gospodarowania oddechem, kształtowania dźwięku Potrafi zaśpiewać piosenki, pieśni o zróżnicowanej linii melodycznej Jest wrażliwe na bodźce dźwiękowe; potrafi słuchać i interpretować utwory muzyczne Zna kroki i figury taneczne tańców ludowych, dawnych współczesnych oraz potrafi interpretować ruchy muzyki 3. W zakresie rozwoju uzdolnień plastycznych dziecko: Posługuje się różnorodnymi technikami plastycznymi w celu uzyskania form przestrzennych i płaskich scenografii Projektuje planuje własne działania Zna użytkowe formy plastyczne: zaproszenie, plakat, reklama 4. Dziecko zna i posługuje się pojęciami związanymi z teatrem: wie jak funkcjonuje teatr, kto w nim pracuje, potrafi wymienić sławnych aktorów i reżyserów. 5 Dziecko zna etapy pracy przy organizowaniu imprez teatralnych, uroczystości szkolnych ( scenariusz, scenografia, efekty dźwiękowe, reżyseria reklama) 6. Odczuwa potrzebę działania w tworzeniu i upowszechnianiu kultury. 7. Jest wrażliwe i otwarte na zjawiska kulturowe regionu i kraju. 8. Wykazuje gotowość do myślenia twórczego w poszukiwaniu nowych rozwiązań. 9. Umie zgodnie współpracować, komunikować się w grupie. 10. Potrafi dokonywać samooceny oraz oceniać działania zespołu.

20 20 (Do wykorzystania na zajęciach) Wideoteka edukacyjna WIDEOTEKA 1. Teatr dla dzieci. 2. W teatrze muzycznym. 3. Spotkanie z literaturą. 4. Język, gesty i słowa, czyli jak się porozumiewamy. Nauczanie zintegrowane w kl.1i 2; 1. W tatrach 2. W rożnych krainach Polski. Wideoteka wychowania estetycznego dzieci i młodzieży: 1. Teatr, reżyser, aktor. Cz.I i II. 2. Teatr: 2x Kantor.

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Ogólna tematyka zajęć w klasie II

Ogólna tematyka zajęć w klasie II Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Udział w przedstawieniu teatralnym. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem. Przedmiot: Muzyka Przedmiotowy System Oceniania w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiot: Muzyka Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w gimnazjum Świat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym,, Promyczek W Czerwionce- Leszczynach Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Autorki programu Maria Gilga, Jadwiga Piontek, Aleksandra Usarek, Janina

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR Uczestnicy: uczniowie gimnazjum Plan zajęć: wg harmonogramu Ilość godzin: 58 Prowadzący: mgr Iwona Woźniczka I. Cel główny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO. Kabaretu Barwnych Marynarek

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO. Kabaretu Barwnych Marynarek PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO zmodyfikowany ze względu na działalność Kabaretu Barwnych Marynarek autor: Agnieszka Wiśniewska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Spis treści: Wstęp Cele

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM I. WSTĘP Udział z zajęciach teatralnych umożliwia wielokierunkowy rozwój młodego człowieka. Pobudza do aktywności twórczej, rozwija wyobraźnię, zdolność widzenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 "Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka,

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel Artystyczne wakacje w Operze Leśnej Kreatywne zajęcia dla rodzin Artystyczne wakacje w Operze Leśnej Artystyczne wakacje w Operze leśnej to specjalnie przygotowany program teatralny dla dzieci, rodzin,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. To właśnie tutaj młody człowiek przeżywa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN

PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN Autor: Bożena Prażmo, Zespół Szkół w Kocku Okres realizacji: II semestr roku szkolnego 2011/12, I i II semestr 2012/2013 1 WSTĘP Teatr szkolny jest ciekawym i atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY KOŁA TEATRALNEGO Na rok szkolny 2005/2006

PROGRAM PRACY KOŁA TEATRALNEGO Na rok szkolny 2005/2006 PROGRAM PRACY KOŁA TEATRALNEGO Na rok szkolny 2005/2006 Od wielu lat pracujemy z uczniami klas IV VI przygotowując uroczystości szkolne: apele, akademie, konkursy recytatorskie, inscenizacje baśni. Dzieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO. Tańczące nutki

PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO. Tańczące nutki PROGRAM KOŁA TANECZNO- WOKALNEGO Tańczące nutki Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie opracowanie: Małgorzata Ciechanowska WSTĘP: Muzyka jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uczęszcza

Bardziej szczegółowo

"Umieć więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010

Umieć więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010 Harmonogram zajęd W świecie teatru realizowanych w projekcie "Umieć więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/200 Moduł I Popularyzacja dzieła sztuki pisarskiej - inscenizacji adaptacji LP. TEMAT FORMA REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE Opracowała: Maria Radomska Monika Jamska Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Częstochowie SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI)

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Uczeń: - realizuje różne formy aktywności muzycznej (śpiew, taniec, gra na instrumentach, działania teatralne);

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE ROK SZKOLNY

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE ROK SZKOLNY WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE ROK SZKOLNY Przedmiot: Zajęcia artystyczne Klasa 1BM i klasa 2BM Treści nauczania zawarte w programie Cztery pory roku są zgodne z wymaganiami podstawy programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska

PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska PSO ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Nauczyciel plastyki: Magdalena Kiela Nauczyciel muzyki: Wioletta Kołodziejska Zajęcia artystyczne stanowią grupę przedmiotów, które realizowane są w II i III klasie gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wakacyjne plany. To już lato tygodniowy Temat dnia Wakacyjne rady. Rady na wakacyjne wypady. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program zajęć plastyczno teatralnych Mały artysta WSTĘP

Program zajęć plastyczno teatralnych Mały artysta WSTĘP Program zajęć plastyczno teatralnych Mały artysta Klasa I B WSTĘP Zadaniem szkoły jest rozwijanie wszelkich zdolności ucznia, dzięki czemu kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia w szkole

Bardziej szczegółowo

GRUPA TEATRALNA. Działalność grupy teatralnej jest rejestrowana w postaci kroniki, nagrań CD i prezentacji multimedialnych.

GRUPA TEATRALNA. Działalność grupy teatralnej jest rejestrowana w postaci kroniki, nagrań CD i prezentacji multimedialnych. GRUPA TEATRALNA WYZWALANIE INWENCJI TWÓRCZEJ W ZAKRESIE EDUKACJI TEATRALNEJ DZIECI 5 -,6 LETNICH POPRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNORODNYCH FORMACH ZABAW TEATRALNYCH GRUPA TEATRALNA Działalność grupy teatralnej jest

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

1.2a-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,

1.2a-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wiosenne przebudzenie. Wszystko budzi się do życia tygodniowy Temat dnia Czym różni się teatr od

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH Naczelny cel wychowania: Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i

Bardziej szczegółowo

,,W krainie bajek i baśni

,,W krainie bajek i baśni ,,W krainie bajek i baśni PROJEKT EDUKACYJNY PRZEDSZKOLE NR 2 W ZABRZU Bajki zostaną dopóty, dopóki nie zabraknie na świecie dzieci oraz ludzi wrażliwych na piękno. Ignacy Matuszewski I. CEL GŁÓWNY: Głównym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola w Kobylinie na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2012 roku ZADANIE I. PRZEZ ODPOWIEDNIĄ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak

Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KALISZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Nauczyciel Muzyki mgr Edyta Stangret-Nowak 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 7 Zajęcia ruchowo - taneczne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II

Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych (muzycznych) klasy II Wymagania edukacyjne z artystycznych () klasy II Ocena z przedmiotu zajęcia artystyczne uwzględnia przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań, które dostosowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 Podstawę prawną Programu Wychowawczego stanowią: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 2.Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych /CZARODZIEJSKIE BAJKI/ na rok 2006 2009. Opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend.

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Oprac. Alicja Geisler PRZEDSZKOLAK POZNAJE ŚWIAT BAJEK, BAŚNI I LEGEND Lp. Środki i sposoby realizacji Termin Odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Za kurtyną. Ewa Molęcka - nauczyciel Małgorzata Hirczyn pedagog Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie. Innowacja pedagogiczna

Za kurtyną. Ewa Molęcka - nauczyciel Małgorzata Hirczyn pedagog Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie. Innowacja pedagogiczna Ewa Molęcka - nauczyciel Małgorzata Hirczyn pedagog Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie Innowacja pedagogiczna Za kurtyną Mój mały świat teatru. ROK SZKOLNY 2011 / 2012 KARTA WDROŻENIA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI LITERACKO-TEATRALNEJ BRZECHWOLANDIA

PROGRAM EDUKACJI LITERACKO-TEATRALNEJ BRZECHWOLANDIA Małgorzata Petrykowska nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Chrapowie PROGRAM EDUKACJI LITERACKO-TEATRALNEJ BRZECHWOLANDIA Dzieci powinny mieć pełną możliwość wyrażania swoich myśli

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: a) OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla dzieci 4 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach

Program nauczania dla dzieci 4 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach Program nauczania dla dzieci 4 - letnich w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu w Nowych Iganiach biorącym udział w projekcie pt. Mały Artysta współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

MUZYKA. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ZAJĘCIA EDUKACYJNE: MUZYKA szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

Program pracy z chórem szkolnym wielogłosowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Program pracy z chórem szkolnym wielogłosowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Program pracy z chórem szkolnym wielogłosowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Autor: mgr Małgorzata Wygoda nauczyciel w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać aktorem

I Ty możesz zostać aktorem Projekt programu z zakresu edukacji teatralnej I Ty możesz zostać aktorem Opracowała: Aneta Zadworna SPIS TREŚCI Wstęp Charakterystyka programu.4 Cele programu...5 Cele kształcenia.5 Procedury osiągania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO - TEATROMANIA

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO - TEATROMANIA mgr Jadwiga Zaborowska Tuplice, 20.06.2012r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO - TEATROMANIA I. Założenia Założeniem innowacji było zaproponowanie uczniom działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE nauczyciel :Agnieszka Puchała Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów artystycznych

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY GRUPA: 6-LATKI KOTKI TERMIN REALIZACJI: 03-11KWIECIEŃ 2017 PROWADZĄCA: MGR EWA RUSZCZYK WSTĘP Jedną z najważniejszych umiejętności, w jakie można wyposażyć dzieci jest twórcze

Bardziej szczegółowo

Agata Dybowska. Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Agata Dybowska. Program zajęć artystycznych w gimnazjum Agata Dybowska Program zajęć artystycznych w gimnazjum NASZ ŚWIAT - ŚPIEWAMY, TAŃCZYMY I GRAMY... 1/ FORMA ZESPOŁU WOKALNEGO 2/ FORMA ZESPOŁU TANECZNEGO 3/ FORMA ZESPOŁU TEATRALNEGO Warsztaty muzyczne

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV-VI. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV-VI. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego - prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięć ucznia

Ocena osiągnięć ucznia Uczniowie są oceniani za: śpiew, grę na instrumencie, odpowiedzi ustne, działalność w kołach zainteresowań lub uczęszczanie do szkoły muzycznej udział w konkursach (w zależności od ilości organizowanych

Bardziej szczegółowo

OD INSPIRACJI DO KREACJI

OD INSPIRACJI DO KREACJI Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego OD INSPIRACJI DO KREACJI Publiczne Publiczne Przedszkole Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Program zajęć koła muzyczno tanecznego dla klasy III.

Program zajęć koła muzyczno tanecznego dla klasy III. Program zajęć koła muzyczno tanecznego dla klasy III. Muzyka w nauczaniu zintegrowanym spełnia różnorakie funkcje. Stanowi jeden z elementów barwnej, pełnej treści mozaiki tworzonej wspólnie na zajęciach

Bardziej szczegółowo

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.);

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.); 1 Przedmiotowy system oceniania z muzyki, kl IV-VI, gimnazjum Kryteria ocen - klasa IV Uczeń, który otrzymuje ocenę: celującą - opanował w stopniu bardzo dobrym materiał klasy IV; - ujawnia wyjątkowe zdolności

Bardziej szczegółowo

MARZEC. Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia:

MARZEC. Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia: MARZEC Tematy kompleksowe: I. W świecie sztuki. II. Przyroda budzi się ze snu. III. Nadeszła wiosna. Zadania edukacyjne w ramach tematów dnia: I. W ŚWIECIE SZTUKI. 1. Świat malarstwa: utrwalanie pojęcia

Bardziej szczegółowo

,,Jestem aktorem - innowacja pedagogiczna w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zamościu

,,Jestem aktorem - innowacja pedagogiczna w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zamościu ,,Jestem aktorem - innowacja pedagogiczna w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zamościu Autor: mgr Małgorzata Nowacka Rodzaj innowacji: programowo- metodyczna Termin realizacji: od 1 marca 2016

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN

PROJEKT EDUKACYJNY. Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN Agnieszka Janielak 1 PROJEKT EDUKACYJNY Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN CELE OGÓLNE: 1. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Śpiewa polski hymn narodowy (4 zwrotki) na pamięć, poprawnie pod względem melodycznym, rytmicznym, z zachowaniem jego charakteru,

Bardziej szczegółowo

TEATR BLIŻEJ DZIECKA

TEATR BLIŻEJ DZIECKA TEATR BLIŻEJ DZIECKA Wiemy nie od dziś, że dziecko uczy się kontaktu ze sztuką już od wczesnego dzieciństwa. Wrodzona wrażliwość pozwala mu żywo reagować na melodyjność głosu matki i śpiewane przez nią

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Moje serce śpiewa, tworzy i gra. Moje serce dzięki temu - duszę ma.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Moje serce śpiewa, tworzy i gra. Moje serce dzięki temu - duszę ma. INNOWACJA PEDAGOGICZNA Moje serce śpiewa, tworzy i gra. Moje serce dzięki temu - duszę ma. Opracowały: Katarzyna Wojtyczka, Dorota Wcisło I. TYTUŁ INNOWACJI Moje serce śpiewa, tworzy i gra. Moje serce

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Warsztatów Teatralnych

Przedmiotowy System Oceniania z Warsztatów Teatralnych Przedmiotowy System Oceniania z Warsztatów Teatralnych Spis treści I Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania II Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania III Narzędzia służące sprawdzaniu osiągnięć uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ KÓŁKA POLONISTYCZNEGO W GIMNAZJUM WYSTĘPUJEMY W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH

PROGRAM ZAJĘĆ KÓŁKA POLONISTYCZNEGO W GIMNAZJUM WYSTĘPUJEMY W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH PROGRAM ZAJĘĆ KÓŁKA POLONISTYCZNEGO W GIMNAZJUM WYSTĘPUJEMY W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH Autor programu: Irena Rusin nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 3 w Jaworznie. Program przeznaczony jest do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Dlaczego orły nie pływają. O wspieraniu talentów i zdolności u dzieci Magdalena Zientalska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 27 września 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych dla gimnazjum - kształcenie teatralne. Prowadzący Anna Sakowska. Rok szkolny 2015/2016 2016/2017

Program zajęć artystycznych dla gimnazjum - kształcenie teatralne. Prowadzący Anna Sakowska. Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 Program zajęć artystycznych dla gimnazjum - kształcenie teatralne Prowadzący Anna Sakowska Rok szkolny 2015/2016 2016/2017 I Cele kształcenia wymagania ogólne określone w podstawie programowej zajęć artystycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz k

PODSTAWA PRAWNA - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz k Sześciolatek w szkole. Konstruowanie i modyfikowanie programów wychowania przedszkolnego. Piotr Kaja, Andrzej Peć Sulejówek, 16-17 marca 2011 PODSTAWA PRAWNA - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega:

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega: IRENA SZLACHTA Przedmiotowy System Oceniania - Plastyka 4-6 Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze

Bardziej szczegółowo

Program chóru szkolnego

Program chóru szkolnego Literka.pl Program chóru szkolnego Data dodania: 2005-05-20 14:00:00 Program powstał w oparciu o kalendarz imprez szkolnych, wieloletnie doświadczenia i obserwacje podczas pracy z dziećmi a także potrzeby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu muzyka nie jest dla nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE III i IV etap edukacyjny [przedmiot uzupełniający] I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POLICEALNEJ

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POLICEALNEJ ZAŁĄCZNIK Nr 10 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POLICEALNEJ Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE W POLICEALNYM STUDIUM WOKALNO- BALETOWYM Zawód: aktor scen muzycznych Specjalność: wokalno-baletowa dwuipółletnim

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla dzieci 3 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach

Program nauczania dla dzieci 3 - letnich. w roku szkolnym 2013/2014. w Przedszkolu w Nowych Iganiach Program nauczania dla dzieci 3 - letnich w roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu w Nowych Iganiach biorącym udział w projekcie pt. Mały Artysta współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk Wrzesień 2015 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju dzieci uzdolnionych

System wspierania rozwoju dzieci uzdolnionych System wspierania rozwoju dzieci uzdolnionych Warto pamiętać, że pomoc dziecku zdolnemu to stymulowanie, a nie przyspieszanie jego rozwoju M. Partyka Przedszkolny system wspierania rozwoju dzieci uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

Z plastyką na TY. z zakresu plastyki i historii sztuki

Z plastyką na TY. z zakresu plastyki i historii sztuki Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Z plastyką na TY innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu plastyki i historii sztuki Opracowanie: mgr Jacek Krawczyk Śrem 2014 Wstęp Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo