PROGRAM POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ TEATRALNYCH EWA DUBIŃSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ TEATRALNYCH EWA DUBIŃSKA"

Transkrypt

1 1 PROGRAM POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ TEATRALNYCH EWA DUBIŃSKA

2 2 WSTĘP Przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt reformy edukacji za istotne zadania nowego ustroju szkolnego uznaje wskazanie drogi zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów szczególnie zdolnych. Ma to doprowadzić do stworzenia takich form organizacyjnych pracy z uczniami szczególnie zdolnymi i uzdolnionymi, które nie pozwolą na zmarnowanie ich talentów. 1 W każdej nawet najmniejszej polskiej szkole znajdują się dzieci zdolne i uzdolnione, ale najczęściej pozostawione są same sobie. Istnieje zatem potrzeba szukania metod i podejmowania badań diagnostycznych nastawionych na rozpoznawanie zdolności dzieci, jak i działań służących optymalizacji pracy szkoły w zakresie ich rozwijania. Mówiąc o uczniach uzdolnionych należy pamiętać, że są to nie tylko ci, którzy mają same piątki, nie tylko laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych. Są to również utalentowani sportowcy i artyści, którzy już w wieku szkolnym dochodzą do wysokiego poziomu w swej dziedzinie. Trzeba też pamiętać o niezwykle ważnych talentach organizatorskich i przywódczych, którymi współczesna szkoła nie stwarza zbyt wielu możliwości ujawniania się. Przedstawiony poniżej program wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom dzieci uzdolnionych artystycznie. 1 Ministerstwo Edukacji Narodowej; Biblioteczka reformy O uczniu zdolnym ; Warszawa, lipiec 1999 r.

3 3 Uczeń zdolny w świetle literatury Osiągnięcia ludzi warunkowane są przez określone właściwości psychiczne. Właściwość która decyduje o różnicach między osiągnięciami w rozmaitych działaniach, nazwano zdolnością. Ponieważ zdolności mogą przejawiać się w rozmaitych działaniach człowieka, przyjęty został podział na zdolności ogólne i specjalne. Zdolności ogólne przejawiają się w każdym działaniu i wpływają na wszelkie poczynania. Często mówiąc o zdolnościach ogólnych określa się je mianem inteligencji ogólnej, która definiowana jest jako ogólna zdolność do uczenia się, ogólna zdolność rozwiązywania nowych zadań i problemów, zdolność przystosowania się do nowych zadań i warunków. 1 Natomiast zdolności specjalne związane są z określonymi rodzajami, dziedzinami bądź formami działalności. Zdolności specjalne nazywane są też zdolnościami kierunkowymi, jako że występują w ramach określonych kierunków działalności ludzkiej. 2 W literaturze pedagogicznej używane są często pojęcia zdolności i uzdolnienia. Określenie zdolności odnosi się do zdolności ogólnych, natomiast uzdolnienia są nazwą odpowiadającą zdolnościom specjalnym (czy inaczej kierunkowym). 3 Irena Borzym 4, autorka, która od wielu lat prowadzi w Polsce badania dotyczące dzieci uzdolnionych przyjmuje punkt widzenia na zdolności taki, który jest najczęściej wykorzystywany przy tworzeniu narzędzi pomiaru. Narzędzia pomiaru pozwalają wyselekcjonować osoby, które mają wyraźne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie lub wyodrębnić grupę osób predysponowanych do takich osiągnięć. O jednostkach uzdolnionych mówi Irena Borzym przede wszystkim w dwu wypadkach: 1. gdy mamy do czynienia z wyraźnymi osiągnięciami w jakiejś dziedzinie działania; są one w tym wypadku wskaźnikami zdolności, jest jednak miara w pełni przydatna dopiero w odniesieniu do osób dorosłych 2. gdy w wyniku pomiarów psychologicznych, najczęściej testów, wykrywamy zdolności do działania w określonej domenie, np. intelektualnej, artystycznej, sportowej czy technicznej. 5 Ja przy rekrutacji dzieci oparłam się na własnych obserwacjach i punkcie drugim koncepcji Ireny Borzym, stosując przygotowane testy do badania uzdolnień muzycznych, plastycznych, aktorskich. Wymienione testy załączone są w aneksie. 1 Patrz: T.Lewonicki: Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa s. 30 2,3 Tamże, s. 30 4,5 Patrz: I.Borzym: Uczniowie zdolni. Warszawa 1979, s. 17

4 4 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU i uwagi o realizacji Program jest przeznaczony do pracy pozalekcyjnej z dziećmi klas 1 3. Został opracowany na okres trzech lat. Na jego realizację przewidziano spotkania teatralne w ilości dwóch godzin tygodniowo. Cele i treści programu wyprowadzone zostały z dokumentów MEN: Ustawy o systemie Oświaty, Podstawy programowej kształcenia ogólnego sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów. Program wynika także z zapotrzebowania Środowiska szkolnego: rodziców, uczniów i nauczycieli, sprzyja ich oczekiwaniom. Realizacja programu spełnia kierunki rozwoju szkoły, przedstawione w misji, wizji oraz w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej placówki. W tych dokumentach szkolnych duży nacisk kładzie się, bowiem na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także na przygotowanie ich do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym. W programie ustalono działy, które odzwierciedlają wszystkie rodzaje działalności teatralnej. Są one następujące: organizacja teatru, formy teatralne, środki ekspresji, utwory sceniczne, muzyka w teatrze, scenografia oraz dział teatr bez tajemnic, zakładający zdobywanie podstawowej wiedzy o teatrze i ludziach z nim związanych W ramach tych działań dzieci poznają pojęcia związane z teatrem, muzyką plastyką, a także przyswajają sobie treści dostosowane do ich wieku i możliwości psychofizycznych. Program podaje propozycje sposobów realizacji poszczególnych tematów. Dominują w nich metody aktywizujące: drama, burza mózgów, ćwiczenia improwizacyjne, a także ciekawe dla dziecka formy pracy: wycieczka do teatru, muzeum, spotkania z ludźmi teatru i innymi twórcami kultury, lekcje teatralne. Treści nie muszą być realizowane wg kolejności założonej w programie. Można je wybierać, przesuwać, modyfikować w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci. Realizację niektórych treści ułatwi wideoteka edukacyjna, która jest zamieszczona w aneksie..

5 5 Psychologiczne i pedagogiczne podstawy działalności teatralnej Teatr to forma działalności, która kształci i rozwija u dzieci wyobraźnię plastyczną, zdolności konstrukcyjne, muzyczno-taneczne, mowę, pamięć oraz pobudza twórczą aktywność i wzbogaca ich sferę przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych. Dziecko w młodszym wieku szkolnym ma potrzebę wyrażania siebie w sposób dramatyczny, teatralny, czego przejawem są chętnie podejmowane zabawy naśladowcze, tematyczne. Teatralność jest środkiem wypowiadania się dziecka za pomocą ruchu, gestu, słowa- czyli podstawowych elementów jego rozwoju. Działalność teatralna spełnia doniosłą rolę w wychowaniu estetycznym zwanym obecnie wychowaniem przez sztukę, którym zajmowali się wybitni pedagodzy i psycholodzy: O. Decroly, J.Dewey, I. War, St. Szuman i inni. Uwzględnia ona, bowiem dwa kierunki lub metody, o jakich mówi St. S w tym wychowaniu. Pierwsza z nich polega na wychowaniu i kształceniu odbiorców sztuki, którzy umieliby w sposób wnikliwy i pogłębiony percypować, rozumieć i przeżywać utwory wielkich artystów(malarzy, muzyków, powieściopisarzy, poetów itp.). Tą metodą wprowadzamy wychowanków w świat kultury artystycznej i dajemy im możliwość korzystania z wartości i dóbr tej kultury 1 Druga z metod polega na pobudzaniu, pielęgnowaniu i rozwijaniu twórczej aktywności wychowanków, bądź samorodnej i swobodnej bądź też przez nas inicjowanej, kierowanej i rozwijanej. Jak wiadomo małe dzieci lubią śpiewać, tańczyć, odgrywać jakąś rolę- a szczególnie lubią rysować i malować. W tym wszystkim znajdują wszelką przyjemność i satysfakcję... 2 Teatr jest zatem płaszczyzną, działań, na której można rozwijać i doskonalić uzdolnienia dzieci, zapewniając im jednocześnie wszechstronny rozwój w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, estetycznym, moralnym i duchowym. 1 St. Szuman O sztuce i wychowaniu estetycznym Warszawa 1969 PWN s.97 2 St. Szuman O sztuce i wychowaniu estetycznym Warszawa 1969 PWN s.97

6 6 Cele programu Proponowany program ma na celu: 1.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych: aktorskich, muzycznych, tanecznych plastycznych w zakresie: Doskonalenie wymowy pod względem wyrazistości, barwy i siły głosu Ćwiczenie pamięci Wzbogacanie sposobów własnej ekspresji Rozwoju muzykalności: poczucia rytmu, wrażliwości na wyraz muzyczny, umiejętności tanecznych Ożywianie wyobraźni i fantazji w poszukiwaniu rozwiązań plastycznotechnicznych 1.Wyposażenie dzieci w zasób wiedzy o teatrze i ludziach z nim związanych 2.Zdobywanie praktycznych umiejętności w zakresie planowania i organizowania imprez teatralno-artystycznych. 3.Przygotowanie do animowania działalności artystycznej w szkole. 4.Wzbudzanie zainteresowań różnorodnymi tekstami kultury wpływającymi na wzbogacanie wiedzy o człowieku, życiu, i świecie z perspektywy tradycji i współczesności oraz w kontekście kultury regionalnej. 5.Rozwój osobowości ucznia wrażliwego na otaczającą go kulturową rzeczywistość. 6.Poznanie technik wytwarzania i konstruowania form-tworów kultury duchowej. 7.Doskonalenie umiejętności kluczowych: myślenia twórczego, komunikowania się, współpracy, doskonalenia się. 8.Rozwijanie umiejętności samooceny w zakresie wypełniania powierzonych zadań i ról.

7 7 PROGRAM POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ TEATRALNYCH DLA DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM MATERIAŁY I STRATEGIA DZIAŁAŃ

8 8 POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI -Rozmowa na temat zainteresowań dzieci Kasting Nabór dzieci do klasowego teatrzyku -Wywiady z rodzicami -Przygotowanie i przeprowadzenie testów badających uzdolnienia aktorskie, plastyczne i muzyczne ORGANIZA- CJA TEATRU Zespół teatralny Działamy wspólnie i w grupach zadaniowych. Tworzymy swój kodeks. Nazwa i logo zespołu -Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do zespołu teatralnego. Podział na sekcje: aktorską, scenograficzną oraz wokalno-taneczną wg. ujawnionych uzdolnień z możliwością wypełniania innych ról w teatrze. -Wspólne ustalenie zasad obowiązujących w zespole; uczestnictwa w zajęciach, terminów spotkań, zachowania wobec kolegów. - Wybór nazwy zespołu burza mózgów - Konkurs plastyczny na logo Repertuar Ustalenie planu pracy - Zbadanie zainteresowań dzieci utworami scenicznymirozmowy, prace plastyczne. Widownia i publiczność Klub Sympatyków Teatru - Zaproszenie na próby i wspólne imprezy dyrekcję szkoły, rodziców, nauczycieli uczniów, ludzi kultury i sztuki Premiera Prezentacja dorobku w szkole i na zewnątrz - Organizowanie spektakli w szkole i poza szkołą. - Nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury oraz innymi placówkami oświatowymi

9 9 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI Teatr Gromadzimy wiedzę o teatrze: -od kiedy istnieje, jak się zmieniał? -Teatry dziecięce w najbliższej okolicy - Oglądanie kasety wideo Teatr. albumów, ilustracji, książek o dziejach teatru wzbogacone komentarzem opiekuna. - Wycieczki na spektakl do teatru Groteska, Bagatela w Krakowie. Do teatru Barbackiego w Nowym Sączu. TEATR BEZ TAJEMNIC Scena, kurtyna, tło sceniczne (kotary) kulisy, garderoba, loża -Jak funkcjonuje teatr? - Udział w lekcjach o teatrze w MCK prowadzonych przez Franciszka Palkę Aktor, reżyser, twórca sztuki - Sławni aktorzy, reżyserzy, twórcy sztuki - Stałe poznawanie wybitnych aktorów i ich kreacji z wykorzystaniem książki Twarze Teatru oraz oglądanie fragmentów przedstawień. - Oglądanie kasety Teatr, reżyser, aktor oraz kasety Spotkanie z literaturą. - Opowiadanie opiekuna o twórczości scenicznej np. W. Chotomskiej M. Kownackiej, A. Fredry, St. Wyspiańskiego.

10 10 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI Mimika, gest Techniki gry aktorskiej. -czoło, brwi, oczy, nos, usta, wyrażające emocje, uczucia, stany. -ręce, głowa,nogiorganami gestu - Oglądanie filmu Mimika, gest i język. - Naśladowanie różnych uczuć i emocji z pomocą plansz. - Gry i zabawy dramowe np. Przewodnik -prowadzenie dotykiem lub głosem Lustro - naśladowanie ruchów partnera Rzeźby zbiorowe np. Współczucie, Złość Tworzenie pomników Naśladowanie chodu rycerza w zbroi, dziecka stawiającego pierwsze kroki, chodzenie po piasku, w czasie deszczu, zawiei śnieżnej itp. - Etiudy mimiczne: czytanie listu o tematyce przyjemnej, złośliwej, smutnej. ŚRODKI EKSPRESJI Charakteryza -cja, charakteryza -tor Materiały do charakteryzacji. Praca charakteryzatora. - Zgromadzenie materiałów potrzebnych do charakteryzacji postaci z realizowanego widowiska. - Oglądanie fotosów, rycin, karykatur przedstawiających ucharakteryzowane postacie. - Projektowanie i wykonanie charakteryzacji wybranych postaci. Słowo Powinności aktora - Aktor musi: mówić tak, aby go słyszano, rozumiano, słuchano - Oglądanie fragmentów przedstawień ukierunkowane na słuchanie i obserwowanie wyrazistej wymowy. - Ćwiczenia artykulacji na samogłoskach, sylabach, wyrazach. - Gimnastyka ust i języka, zabawy z wykorzystaniem czynności dmuchania, oblizywania, mlaskania naśladowania różnych odgłosów.

11 11 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI Przedstawienie okolicznościowe Przygotowujemy szkolne akademie - Zapoznanie z kalendarzem imprez szkolnych, wspólny wybór imprezy do przygotowania. - Samodzielne poszukiwanie wierszy, piosenek i innych utworów związanych tematycznie z przedstawieniem, imprezą. - Konstruowanie scenariusza imprezy - Nawiązanie współpracy z dyrekcją szkoły w celu ustalenia spraw organizacyjnych związanych z występem. UTWORY SCENICZNE Widowiska obrzędowe: szopka, pastorałka, gaik Przenosimy na szkolną scenę obrzędy regionalne i ogólnopolskie -Obrzędy bożonarodzeniowe. -Obrzędy związane z powitaniem wiosny. - Samodzielne przeprowadzenie rozmów, wywiadów z dziadkami, rodzicami na temat obrzędów bożonarodzeniowych i związanych z powitaniem wiosny. - Udział w wystawie proponowanej przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - Udział w konkursie na pisankę - Spotkanie z etnografem, wysłuchanie prelekcji o tradycjach świątecznych. - Spotkanie z członkami zespołu folklorystycznego Sądeczoki, wspólne wykonanie gaika i nauka przyśpiewek. Konkursy Szkolny konkurs Kolęd i pastorałek Pisanki i kraszanki - Przygotowanie repertuaru na konkurs Kolęd i pastorałek - prowadzenie konkursu - Przygotowanie pisanek i kraszanek - Konkurs recytatorski.

12 12 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI Skecze, etiudy Śmieszne scenki z życia szkolnego. Humor w przedstawieniach. - Prezentowanie w grupach znanych skeczy. - Próby tworzenia skeczy, opowiadań ruchowych związanych z życiem szkolnym. - Występ z okazji Dnia Nauczyciela. UTWORY SCENICZNE Baśń sceniczna Jak wędruje baśń na scenę? -scenariusze popularnych baśni. - Zabawy w rozpoznawanie bohaterów baśni z wykorzystaniem prac plastycznych, zagadek, rekwizytów, piosenek. - -Porównanie oryginalnego tekstu baśni ze scenariuszem - -Doświadczenia samodzielnego modyfikowania tekstu baśni przez gry dramowe. - -Oglądanie fragmentów przedstawień baśni - Udział w prezentacjach artystycznych Wiosna Sądecka i przeglądzie teatralnym Bajdurek

13 13 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI Teatr lalek Czy lalki służą tylko do zabawy? Rodzaje lalek: pacynki, kukiełki, marionetki. Sposoby animacji lalek. SPOSÓB REALIZACJI - Oglądanie spektakli teatralnych z lalkami, kukiełkami w teatrze Groteska w Krakowie w teatrze objazdowym goszczącym w naszej szkole - Wykonanie kukiełek do przedstawienia O smoku wawelskim, Pani wiosna - Ćwiczenia ruchu kukiełkami. - Zajęcia gościnne w MCKnauka animacji lalek pod kierunkiem F. Palki.. FORMY TEATRALNE Teatr cieni Jak zaprosić cień na scenę? Niezbędne elementy do wywołania zjawiska: ekran, światło, lalki, aktorzy. Rodzaje teatru cieni: Teatr chińskich i hiszpańskich cieni. - Wykonanie ekranu. Eksperymentowanie i sprawdzanie efektu z różnymi źródłami światła: dziennym, ze świecy, z reflektora elektrycznego. - -Wykonanie płaskich witrażowych lalek i dekoracji. Tworzenie teatru chińskich cieni. - Przedstawienie scenek z żywym aktorem- teatr cieni hiszpańskich. - Przygotowanie wieczoru andrzejkowego odczytywanie wróżb z cieni rzucanych przez wosk

14 14 Teatr snów i wyobraźni- Pantomima Gest i ruch ciała, mimika twarzysłowem, dialogiem - Ćwiczenia ruchowe, naśladownicze- ruch wiatru, rozkwitającego kwiatu, paniki, zmęczenia itp. - Przedstawienie za pomocą gestu, ruchu, mimiki zadań do wykonania. - Tworzenie opowiadania ruchowego do muzyki - Oglądanie fragmentów spektaklu pantomimicznego. Czarny teatr Jak czarne walczy z białym? - Wyjazd do teatru Groteska na spektakl pt. Pan Twardowski Niewidoczny aktor. - Udział w warsztatach teatralnych- Jak funkcjonuje czarny teatr? FORMY TEATRALNE Teatr masek Różne oblicza aktora. Rola maski w dawnym i współczesnym teatrze. - Oglądanie różnego rodzaju masek w książkach i kolekcji zgromadzonej w MCK przez F. Palkę i w teatrze Barbackiego w Nowym Sączu - Rozmowa Co wyraża maska? - Projektowanie i wykonanie masek do spektaklu Kubuś Puchatek - Ćwiczenia ruchowe ilustrujące sposób poruszania danej postaci.

15 15 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI Tło muzyczne Muzyka elementem ubarwiającym i ożywiającym widowiska teatralne: -wywołuje nastrój i uczucia - opowiada o wydarzeniach - -tworzy portret bohatera - odtwarza świat przeszłości - naśladuje glosy natury - Słuchanie muzyki instrumentalne z kaset dźwiękowych i na żywo - audycje muzyczne prowadzone przez nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej- Olgę Bolanowską - Rozmowy Oczym opowiada muzyka? - Dobieranie muzyki do utworów literackich i układanie słów do melodii. MUZYKA W TEATRZE Piosenka, pieśń Śpiew nieodłączny towarzysz człowieka przy pracy, zabawie, w walce, w smutku i radości. - śpiew chóralny i solowy - śpiew w kanonie i na głosy - Spotkanie z wokalistami ze Szkoły Muzycznej - - Nauka ze słuch pieśni i piosenek: ćwiczenia emisyjnooddechowe recytowanie rytmiczne tekstu ćwiczenie śpiewu łatwych kanonów ćwiczenie śpiewu na dwa głosy Układanie słów do muzyki instrumentalnej i muzyki do słów.

16 16 MUZYKA W TEATRZE Taniec, choreograf, balet Jak taniec trafił na scenę? Od tańców plemiennych do baletu Tańce ludowe, obrazowe, dworskie, współczesne - Oglądanie tańców z różnych epok- nagrania na kasecie wideo. - Zabawy i ćwiczenia improwizacji ruchu np. taniec plemienny, taniec kwiatów. - Ćwiczenia inhibicyjnoincytacyjne. - Nauka wybranych tańców integracyjnych. - Nauka figur i kroków wybranych tańców wykorzystywanych w przedstawieniach - Ćwiczenia układów tanecznych Efekty dźwiękowe Jak wywołać burzę na scenie? - Próby wywołania dźwięków za pomocą różnych przedmiotów. - Dobieranie ich do potrzebnych w spektaklach zjawisk. - Nagrywanie na magnetofon.

17 17 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI Reklama Reklamujemy klasowy teatr Reklama- sposób komunikowania się między ludźmi - Medialne, plastyczne i pisemne formy reklamy. - Oglądanie plakatów filmów, sztuk, ulotek reklamowych, reklam zamieszczanych w gazetach, reklam telewizyjnych. - Prezentacje reklamowe - zabawa np. Wygodny i modny strój szkolny REKLAMA - - Zastosowanie techniki burzy mózgów do wyłonienia pomysłów. - Projektowanie i wykonanie plakatów dotyczących wystawianych widowisk. Afisz (plakat) teatralny Program teatralny zaproszenie Sposoby i możliwości reklamowania teatrzyku - Zorganizowanie stałej gablotki klasowego teatru. - Projektowanie i wykonanie programu teatralnego.(zastosowanie technik komputerowych) - Rozprowadzanie zaproszeń. - Założenie kroniki teatrzyku.

18 18 DZIAŁ POJĘCIA ZAGADNIENIA I TREŚCI SPOSÓB REALIZACJI Scenograf Jak zmienić scenę w bajkowy ogród? - Oglądanie spektakli teatralnych na żywo i nagrań wideo- obserwacja scenografii. SCENOGRA- FIA Dekoracja Rekwizyt kostium Scenografia odzwierciedla czas i miejsce akcji: -krajobraz -sprzęt: naczynia, narzędzia -zabudowania -stroje - Przeglądanie ilustracji, rycin, albumów historycznych i geograficznych. - Wyjście do Teatru Barbackiego- spotkanie w garderobie i pracowni plastycznej. - Zajęcia z scenografem, plastykiem Franciszkiem Plką. - Wyjście do muzeum w Nowym Sączu, na wystawy, wernisaże i do Skansenu - Zaprojektowanie przestrzeni scenicznej do realizowanych przedstawień teatralnych. Oświetlenie Gra świateł na scenie Różne sposoby oświetlania sceny: Punktowe, wielobarwne - Wykonanie dekoracji i kostiumów z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik. - Zajęcia praktyczne z technik oświetleniowych w teatrze im.barbackiego i MCK

19 19 Przewidywane efekty końcowe Przewidywania po realizacji programu : 1. W zakresie rozwoju uzdolnień aktorskich dziecko potrafi: Kontrolować własną wymowę i konfrontować ją z praktycznymi przykładami poprawności np. z wymową aktorów i recytatorów. Słuchać brzmienia mowy własnej oraz mowy otoczenia, analizować cechy pozytywne i błędy w celu wysuwania wniosków dla wymowy własnej. Stosować właściwą technikę mówienia z uwzględnieniem oddechu, artykulacji, dykcji, emisji Świadomie dobierać środki ekspresji: mimikę, gesty w zależności od nastroju utworu, tekstu 2. W zakresie rozwoju uzdolnień muzyczno-wokalnych dziecko: Zna i stosuje zasady prawidłowego wybrzmiewania głosu podczas śpiewu: prawidłową postawę, umiejętności gospodarowania oddechem, kształtowania dźwięku Potrafi zaśpiewać piosenki, pieśni o zróżnicowanej linii melodycznej Jest wrażliwe na bodźce dźwiękowe; potrafi słuchać i interpretować utwory muzyczne Zna kroki i figury taneczne tańców ludowych, dawnych współczesnych oraz potrafi interpretować ruchy muzyki 3. W zakresie rozwoju uzdolnień plastycznych dziecko: Posługuje się różnorodnymi technikami plastycznymi w celu uzyskania form przestrzennych i płaskich scenografii Projektuje planuje własne działania Zna użytkowe formy plastyczne: zaproszenie, plakat, reklama 4. Dziecko zna i posługuje się pojęciami związanymi z teatrem: wie jak funkcjonuje teatr, kto w nim pracuje, potrafi wymienić sławnych aktorów i reżyserów. 5 Dziecko zna etapy pracy przy organizowaniu imprez teatralnych, uroczystości szkolnych ( scenariusz, scenografia, efekty dźwiękowe, reżyseria reklama) 6. Odczuwa potrzebę działania w tworzeniu i upowszechnianiu kultury. 7. Jest wrażliwe i otwarte na zjawiska kulturowe regionu i kraju. 8. Wykazuje gotowość do myślenia twórczego w poszukiwaniu nowych rozwiązań. 9. Umie zgodnie współpracować, komunikować się w grupie. 10. Potrafi dokonywać samooceny oraz oceniać działania zespołu.

20 20 (Do wykorzystania na zajęciach) Wideoteka edukacyjna WIDEOTEKA 1. Teatr dla dzieci. 2. W teatrze muzycznym. 3. Spotkanie z literaturą. 4. Język, gesty i słowa, czyli jak się porozumiewamy. Nauczanie zintegrowane w kl.1i 2; 1. W tatrach 2. W rożnych krainach Polski. Wideoteka wychowania estetycznego dzieci i młodzieży: 1. Teatr, reżyser, aktor. Cz.I i II. 2. Teatr: 2x Kantor.

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha.

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha. Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu pt. Scenka dla malucha. Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 01/2013 z dnia 20 maja 2013 r Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Poradnik dla nauczycieli Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak Grażyna Ratajczak-Nadolska Praca z uczniem zdolnym na zajęciach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dz.U.2012.977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Twórczy Przedszkolak. Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska

Twórczy Przedszkolak. Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska Twórczy Przedszkolak Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska Rok szk. 2011/2012 I Wstęp Zgodnie z Koncepcją Funkcjonowania i Rozwoju Tęczowego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej

Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej Szkolna świetlica stanowi wewnątrzszkolną strukturę wychowawczo-opiekuńczą. Jest bardzo ważnym uzupełnieniem pracy szkoły we wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ część 1 Autor Jolanta Faliszewska Kierownik projektu Agnieszka Opala Redakcja Ewa Dulemba Aleksandra Ziewiecka Redakcja językowa Martyna Synowiec

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ Dzieci nie są aktorami, one tylko bawią się w teatr PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ DLA KLAS I-III Hanna Jagielska ZSM 2 - PSP 15 K-Koźle Program realizowany jest w ramach projektu Program indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego Iwona Broda ZAWIERCIE 2009 Spis treści Charakterystyka programu i procedura osiągania celów 3 Jak pomóc przedszkolakowi zostać pierwszakiem.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Miejskie Przedszkole Nr 2 Sokołów Podlaski Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana

Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana Edukacja teatralna w szkołach podstawowych Raport z badań Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana Edukacja teatralna w szkołach podstawowych. Raport z badań Autorka koncepcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo