PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA TEATRALNEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA TEATRALNEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ"

Transkrypt

1 PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA TEATRALNEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Agnieszka Biel-Proksa Zespół Szkół nr 1 w Jaworznie Szkoła Podstawowa nr 20 1

2 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...str.3 2. Cele ogólne...str.4 3. Cele szczegółowe...str.4 4. Treści programowe...str.5 5. Przewidywane osiągnięcia...str.5 6. Metody pracy...str.6 7. Formy pracy...str.7 8. Ewaluacja...str.7 9. Tematyka zajęć...str Literatura...str.9 2

3 WSTĘP Inspiracją i motywacją do napisania i prowadzenia koła teatralnego w klasach I-III były moje wcześniejsze doświadczenia, kiedy to przystąpiłam, wspólnie z koleżanką Anną Wątor i moimi uczniami, do akcji prowadzonej przez Gazetę Wyborczą - Uczeń z klasą. Pracowałyśmy metodą projektu realizując obszar - Jestem artystą, w którym jednym z zadań wyznaczonym przez dzieci, było przygotowanie przedstawienia teatralnego Jurata - Królowa Bałtyku. Praca ta dostarczyła dzieciom jak i nam samym wiele satysfakcji, moim aktorom dała także szansę lepszego rozwoju ich uzdolnień i uwierzenia we własne możliwości. Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój osobowości, aktywności i twórczości. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, rozwijają zainteresowania, umacniają wiarę w siebie. Teatr bowiem uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi. Dzieci bardzo lubią wszelkiego rodzaju inscenizacje, przedstawienia, gry dramowe, ponieważ są one oparte na zabawie, która jest bliska każdemu dziecku. Poprzez zabawę w aktorów zaspakajają swoje potrzeby takie jak: chęć działania, pragnienie akceptacji w grupie, poczucie sukcesu. Uczestniczenie w zajęciach szkolnego koła teatralnego dostarcza dziecku wielu wrażeń a przy tym jest wspaniałą zabawą. Dzięki takim zajęciom dzieci otwierają się emocjonalnie, uwrażliwiają, teatr umożliwia im wyrażanie siebie. Koło teatralne jest alternatywą do zagospodarowania czasu wolnego dzieciom tak, aby po zakończeniu lekcji nie siadywały zbyt długo przed telewizorem lub komputerem. Zastraszający jest fakt, że z roku na rok zmniejsza się ilość czytelników bibliotek, klientów księgarni. Rodzice skarżą się, że dzieci niechętnie sięgają po książki. W trakcie spotkań uczestnicy sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: autorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu. Teatr szkolny spełnia ogromną rolę w kształtowaniu szacunku dla pracy drugiego człowieka. Poprzez swój własny wysiłek, poświęcony czas i energię, dzieci lepiej rozumieją i doceniają pracę innych ludzi. Szkolna edukacja teatralna poprzez pracę w zespole, umożliwia dzieciom zrozumienie znaczenia współpracy i konieczności liczenia się z innymi ludźmi. To nauka współodpowiedzialności i okazja do specyficznych kontaktów między uczniami oraz między dziećmi a nauczycielem, który w czasie tych zajęć zdobywa więcej wiadomości o swoich wychowankach niż w trakcie codziennych zajęć. Na realizację programu przewiduje się 1 godzinę tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych. Niniejszy program przewiduje realizację ćwiczeń kształtujących wyraźną wymowę oraz prawidłowe stosowanie elementów żywego słowa. Program przewiduje również realizację treści kształcenia związanych z opracowaniem tekstów literackich oraz z wchodzeniem w role, czyli odgrywaniem postaci scenicznych. Końcowy efekt naszej pracy i uczniowskich zmagań - czyli występ może przynieść ogromną satysfakcję oraz radość nam i młodym aktorom. Tworząc program korzystałam z materiałów opracowanych już wcześniej przez innych dydaktyków, a co za tym idzie - sprawdzonych i dających dobre efekty. Korzystam więc z rad zawartych w literaturze oraz zdobytemu wcześniej doświadczeniu. 3

4 CELE OGÓLNE: 1. Wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata. 2. Rozbudzanie zainteresowań teatralnych uczniów. 3. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze. 4. Kształtowanie osobowości, wrażliwości emocjonalnej i estetycznej, koncentracji i wyobraźni. 5. Branie udziału w życiu kulturalnym szkoły i środowiska. 6. Stymulowanie aktywności dzieci poprzez wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości. 7. Integrowanie zespołu teatralnego. 8. Trenowanie mowy, pamięci, myślenia i obserwacji poprzez ćwiczenia. 9. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, zdolności i zachowań twórczych. CELE SZCZEGÓŁOWE: kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, kontrolowanie własnej wymowy korygowanie wad, doskonalenie dykcji, wzbogacanie słownika czynnego i biernego dziecka, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej uczniów, doskonalenie pamięci mechanicznej i logicznej, kształtowanie wytrwałości, rzetelności i dyscypliny pracy, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych, eliminowanie nieśmiałości, wzmacnianie poczucia własnej wartości, poznanie i rozwijanie własnych możliwości, stwarzanie możliwości do swobodnej ekspresji plastycznej podczas tworzenia dekoracji i strojów, rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych, przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej, zaznajomienie uczniów z wartościowymi utworami literackimi, rozwijanie koncentracji i wyobraźni, odwołanie się do indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych, wdrażanie do samodzielności, rozwijanie odpowiedzialności za własne działanie, poznanie specyfiki pracy aktora, poznanie procesu twórczego nad spektaklem, kształtowanie zamiłowanie do literatury, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności, 4

5 kształcenie w zakresie czytania i pięknego mówienia, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i teatralnych, kształcenie właściwego natężenia głosu w czasie mówienia i prawidłowego ustawienia głosu, usprawnianie aparatu oddechowego, właściwego zużywania powietrza w czasie mówienia, motoryki narządów mowy, panowanie nad chaotyczną i niecelową gestykulacją, wyrazistość ruchów, nabywanie umiejętności odczytywania informacji przekazanej gestem, mimiką, układem tanecznym, grą aktorów; nastroju zaakcentowanego dekoracją, strojem charakteryzacją aktorów. TREŚCI PROGRAMOWE: 1. Zapoznanie uczniów z wybranymi lub proponowanymi przez nich utworami literackimi. 2. Wybieranie utworu będącego podstawą scenariusza przedstawienia teatralnego. 3. Czytanie tekstu w celu dobrego zrozumienia treści - umiejętności aktorskie i recytatorskie. 4. Pobudzanie twórczej aktywności dziecka. 5. Dzielenie ról z uwzględnieniem cech charakterystycznych przedstawianych postaci. 6. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 7. Ćwiczenia i zabawy dykcyjne, mimiczne, gestykulacyjne, ruchowe służące poprawie jakości gry aktorskiej. 8. Projektowanie kostiumów i samodzielne ich wykonywanie lub korzystanie z pomocy rodziców, ewentualnie wypożyczanie z teatru. 9. Tworzenie scenografii dekoracja teatralna, przygotowanie potrzebnych rekwizytów. 10. Opracowywanie układu scenicznego, choreograficznego. 11. Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, muzycznego i plastycznego. 12. Próby generalne. 13. Reklama zawiadomienia, ogłoszenia, plakaty, zaproszenia na przedstawienie. 14. Premiera przedstawienia z udziałem zaproszonych rodziców i uczniów naszej szkoły. 15. Gościnne występy. 16. Wyjazdy do kina i teatru. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA: Uczestnik koła teatralnego: rozumie pojęcia związane z teatrem i świadomie wprowadza je do czynnego słownictwa, zna różnorodne formy teatralne, kontroluje własną wymowę i posługuje się poprawną polszczyzną, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, włącza się aktywnie do pracy nad przygotowaniem kostiumów, dekoracji, rekwizytów, zna wybrane utwory literackie, wygłasza fragmenty poezji i prozy z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, znaków przystankowych, modulacji i siły głosu, a także z wykorzystaniem sposobów poruszania się na scenie, płynnie i wyraziście czyta tekst, rozumie treść przeczytanego utworu, układa krótkie dialogi na określony temat, 5

6 korzysta z księgozbioru bibliotecznego, potrafi współdziałać w grupie, umiejętnie radzi sobie w sytuacjach trudnych, działa w sposób samodzielny i twórczy, jest odpowiedzialny za własne działania, uczestniczy w życiu szkolnym i społecznym, posiada i wykazuje się wrażliwością emocjonalną, rozumie odrębność innych i potrafi je uszanować, wykazuje się kulturą w odbiorze sztuki, wyraża w sposób werbalny i niewerbalny różnorodne emocje, dba o estetyczne wykonanie scenografii, rekwizytów, zaproszeń, plakatów, stara się wejść w przydzieloną mu rolę. METODY PRACY: Proponowane metody pracy: Metoda inscenizacji (umożliwia realizację wielu ćwiczeń w czytaniu i opracowywaniu tekstów, mówieniu, ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych i syntaktycznych. Przygotowanie inscenizacji wymaga zaangażowania wszystkich dzieci, a przez to umożliwia każdemu dziecku zapewnienie poczucia sukcesu, ośmielenie i aktywizowanie.) Drama (rozwija wyobraźnię, fantazję, wrażliwość emocjonalną, a także plastykę ciała. Stosowanie dramy pozwala na wykorzystanie spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka. Jest metodą wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.) Doświadczenia poszukujące (technika ta polega na uczeniu się przez samodzielne działanie, poszukiwanie, rozwiązywanie problemów. Dziecko wykonuje doświadczenia, czyta, przeprowadza wywiady, przez co rozwija swoje zainteresowania, zaspokaja naturalną ciekawość, rozwija aktywność twórczą.) Oprócz tego, podczas zajęć koła teatralnego będą wykorzystywane różnorodne metody aktywne: grupy zadaniowe, dyskusja, zabawy i gry, metody wspomagające odczuwanie zmysłowe i koncentrację, obserwacja, praca z tekstem, techniki wyobrażeniowe, burza mózgów, 6

7 metoda prób i błędów, autoprezentacja, ćwiczenia praktyczne. Metody aktywne uczą krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, ale uczą również komunikowania się i współdziałania. Skuteczność tych metod, zależy w dużej mierze od zaangażowania emocjonalnego dzieci, ich zainteresowań i motywacji. FORMY REALIZACJI: Proponowane formy pracy: Zabawa tematyczna (polega na odgrywaniu przez dzieci różnych ról). Gra z wykorzystaniem znanego tekstu czytanki, wiersza (dziecko wciela się w postać i odtwarza rolę bohatera ). Przedstawienia kukiełkowe (uczestnik zabawy posługuje się pacynką, sylwetką, lalką). Gry sceniczne (zadaniem uczestników jest wyuczenie się swoich ról i gra aktorska, a także przygotowanie dekoracji, strojów i oprawy muzycznej). Ponad to: Konkursy. Wycieczki do kina, teatru. Prezentacje przed publicznością szkolną i lokalną. Udział w konkursach recytatorskich, przeglądach i festiwalach teatralnych. EWALUACJA Poziom osiągniętych przez uczniów wiadomości i umiejętności na zajęciach koła teatralnego nie jest sprawdzalny za pomącą sprawdzianów czy testów. Podsumowaniem zajęć będą zatem wystawiane spektakle teatralne i ich przyjęcie przez publiczność. Jednak największym sukcesem będzie radość i uśmiechy na twarzach dzieci. To właśnie one najbardziej cieszą się z występów i bardzo emocjonalnie angażują się w przygotowanie przedstawienia. Ewaluację programu stanowić będą: wspólne rozmowy, dyskusje, próby oceny pracy po zajęciach, próbach, przedstawieniach, opinie rodziców, nauczycieli i innych dzieci zaproszonych na przedstawienia. 7

8 TEMATYKA ZAJĘĆ: 1. Zabawy i gry integracyjne w grupie teatralnej. 2. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. 3. Ćwiczenia w mówieniu, emisji głosu. 4. Praca nad dykcją (ćwiczenia szczękowe, językowe, wargowe). 5. Łączenie ruchu i dźwięku (zabawy indywidualne i grupowe). 6. Praca nad koncentracją. 8. Ćwiczenia rozbudzające dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość słuchową. 8. Wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, słowem, ruchem. 9. Moje uczucia wyrażone w ekspresji plastycznej. 10. Nauka krótkich wierszyków i wyliczanek, ćwiczenia pamięci. 10. Pomnik-wchodzenie w różne stany emocjonalne. 11. Taniec jako sposób wyrażania emocji. 12. Rozmowa na temat znaków w teatrze (gest, mimika, słowo, intonacja, charakteryzacja itp.). 13. Tworzenie scenek dramowych, w których dominującą rolę odgrywają poszczególne znaki. 14. Sposoby komunikowania się reżysera z aktorem(wyznaczanie celu, wchodzenie w role). 15. Wybór utworu literackiego do prezentacji. 16. Tworzenie i napisanie scenariusza utworu. 17. Zapoznanie dzieci z tekstem scenariusza. 18. Dokładne jego omówienie (analiza tekstu-praca zespołowa). 19. Ćwiczenia w słuchaniu. 20. Ćwiczenia pamięci. 21. Czytanie scenariusza ze zrozumieniem. 22. Czytanie z ekspresją. 23. Czytanie z podziałem na role. 24. Przydział ról poszczególnym uczniom. 25. Projektowanie i wykonanie scenografii, rekwizytów (ćwiczenia manualne). 26. Dobór muzyki oraz nauka pląsów. 27. Próby scen i całego przedstawienia. 28. Przedstawienie. Przy realizacji programu stwarzamy takie sytuacje, klimat i warunki, aby każde dziecko mogło odnieść swój osobisty sukces, który stymuluje do większego wysiłku i staje się motywacją do nowych wyzwań. 8

9 LITERATURA 1. Awgulowa J., Dziecko widzem i aktorem, Warszawa, WSiP Awgulowa J., Świątek W., Inscenizacje w klasach początkowych, Warszawa, WSiP Braun K.: Wprowadzenie do teatru. Wydawnictwo naukowe Semper, Warszawa Ciarkowska J., U., Sienkiewicz M., Wilczewski A., Baśniowy świat na scenie Wydawnictwo Innowacje s.c Drzał E., Skibińska-Czechowicz I., Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk Gloton R., Claude C., Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa Kubiczek M., Kółko teatralne w szkole podstawowej, Warszawa, WSiP Lenkiewicz K., Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I III, WSiP, Warszawa Mineyko B., Improwizacje w klasach 1-3 Warszawa, WSiP Pankowska K., Edukacja przez dramę Warszawa, WSiP Popek S. (red), Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa Roszkiewicz B., Jarek J., Warsztaty edukacji teatralnej, Wrocław, Wyd. Europa Szczepańska M., Edukacja kulturalna w wieku wczesnoszkolnym, Kraków Szczepańska M., Program autorski-jak go napisać?, Wyd. IMANE Wierzbicka U., Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym Warszawa, WSiP

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ Dzieci nie są aktorami, one tylko bawią się w teatr PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ DLA KLAS I-III Hanna Jagielska ZSM 2 - PSP 15 K-Koźle Program realizowany jest w ramach projektu Program indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha.

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha. Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu pt. Scenka dla malucha. Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 01/2013 z dnia 20 maja 2013 r Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego Iwona Broda ZAWIERCIE 2009 Spis treści Charakterystyka programu i procedura osiągania celów 3 Jak pomóc przedszkolakowi zostać pierwszakiem.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej

Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej Szkolna świetlica stanowi wewnątrzszkolną strukturę wychowawczo-opiekuńczą. Jest bardzo ważnym uzupełnieniem pracy szkoły we wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 MIEJSCE REALIZACJI: SZKOŁA PODSTAWOWA 108 WROCŁAW UL. B. CHROBREGO 3 AUTOR I REALIZATOR : ELŻBIETA GRZELAK 1 I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

Metody aktywizujące jako system motywowania uczniów do nauki

Metody aktywizujące jako system motywowania uczniów do nauki Katarzyna Dytfeld Ewelina Smółka Metody aktywizujące jako system motywowania uczniów do nauki Najlepsza lekcja to nie ta, o której tak sądzi nauczyciel, ani ta, o której tak myślą uczniowie.. Najlepsza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu

Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 [s. 219-237] Grażyna Maciak Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu Possibilities of using the project

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZENONA GAJDZICY NARZĘDZIA PEDAGOGICZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO BUDOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ UCZNIA Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po nich nie zostaje, drudzy dmą jak wichry, więc zostają po nich serca złamane, jak jakieś drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba. Tyle

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Poradnik dla nauczycieli Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak Grażyna Ratajczak-Nadolska Praca z uczniem zdolnym na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Autorski program z fakultetów tańca. Autorski program fakultetów tańca uwzględniający nową podstawę programową.

Autorski program z fakultetów tańca. Autorski program fakultetów tańca uwzględniający nową podstawę programową. Opracowanie: mgr Anna Soczyńska mgr Magdalena Osipowicz Autorski program z fakultetów tańca Autorski program fakultetów tańca uwzględniający nową podstawę programową. Rumia 2009 1 Spis treści I. Wpływ

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Technikum ZSI w Słupsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY Technikum ZSI w Słupsku PROGRAM WYCHOWAWCZY Technikum ZSI w Słupsku Każde dziecko to wielki i ważny świat Janusz Korczak Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo