Program autorski : Program zajęć teatralno-dziennikarskich. dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program autorski : Program zajęć teatralno-dziennikarskich. dla klas IV-VI szkoły podstawowej"

Transkrypt

1 Program autorski : Program zajęć teatralno-dziennikarskich dla klas IV-VI szkoły podstawowej autor: mgr Jolanta Kuczyńska nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach 1

2 Wstęp Inspiracją do napisania programu zajęć koła teatralno-dziennikarskiego stały się moje doświadczenia związane z prowadzeniem takowych zajęć. Skutkiem spotkań z uczniami są liczne przedstawienia, wystąpienia oraz powstanie gazetki lokalno-szkolnej MISZMASZ. Nauczycielem jestem od 1998 roku i wtedy też rozpoczęła się moja przygoda z uczniem i teatrem. Z dziennikarstwem nieco później. Praca ta pozwoliła przełamać własne zahamowania, otworzyć się na drugiego człowieka i podzielić własnym doświadczeniem. Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa, nauka i lektura. Daje on dziecku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralno-dziennikarskie poszarzają i kształtują wiedzę ucznia. Opierają się w dużej mierze na zabawie. Dziennikarstwo to też swego rodzaju teatr z tym, że później należy go przenieść na papier i tu przede wszystkim jest pole do popisu nauczyciela polonisty. Zajęcia z dziennikarstwa mają na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem pisanym, w tym różnymi formami dziennikarskimi oraz rozwijanie zdolności komunikacyjnych wśród uczniów. Kolejnym powodem napisania programu była chęć uporządkowania sobie wszystkiego, co do tej pory wypracowałam i pogłębienie wiedzy do tej pory zdobytej. Staram się rozkochać uczniów w żywym słowie, teatrze oraz wyczulić na pułapki słowa, manipulację. Wykształcić w uczniu postawę uczestnika i odbiorcy kultury oraz promować postawę aktywną i twórczą. Program jest zgodny z podstawą programową, standardami osiągnięć i zadaniami szkoły. Program przeznaczony jest dla uczniów klas: IV, V, VI szkoły podstawowej, aktywnych i uzdolnionych humanistycznie ale i tych którzy, chcieliby przełamać zahamowania oraz rozwinąć skrzydła literackie. 2

3 Cele ogólne: Wszechstronny rozwój dziecka w obrębie edukacji humanistycznej (dziennikarskoteatralnej) Kształtowanie w uczniu postawy uczestnika i odbiorcy kultury Kształtowanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, umiłowanie ojczystego języka Rozwijanie umiejętności pracy w zespole Integracja zespołu Nawiązanie współpracy z lokalnym środowiskiem Promowanie postawy aktywnej i twórczej. Cele szczegółowe: Uczeń powinien: nabyć umiejętność świadomego korzystania z różnych źródeł informacji uczestniczyć w życiu szkoły poprzez świadomy udział w akademiach, apelach, konkursach żywego słowa doskonalić czytanie ze zrozumieniem poznać pracę dziennikarza, reżysera, scenarzysty, choreografa i aktora rozwinąć umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji nabyć poczucie odpowiedzialności za słowo budować pozytywne więzi pomiędzy rówieśnikami i nauczycielem stać się otwartym na innych wyrażać stany emocjonalne za pomocą gestu, mimiki, słowa. Procedury osiągnięcia celów Formy pracy indywidualna grupowa zespołowa Metody pracy: podające: pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wykład aktywizujące: burza mózgów, drama, gry dydaktyczne, portfolio eksponujące: film, ekspozycja, pokaz, sztuka teatralna Przewidywane osiągnięcia Uczeń : świadomie korzystania z różnych źródeł informacji i przekazów medialnych (Internet, gazeta, dziennik telewizyjny, i telewizja w ogóle, radio, film, sztuka teatralna, plotka ) zna podstawową terminologię związaną z dziennikarstwem i teatrem chętnie bierze udział w akademiach, apelach, konkursach recytatorskich. Przeglądach teatralnych czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty samodzielnie pisze teksty twórcze trafnie nazywa i opisuje stany emocjonalne rozwinąć umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji 3

4 Szczegółowy rozkład zajęć Tematyka zajęć została przewidziana na jedną godzinę tygodniowo. Zdaję sobie sprawę z tego, że może się to wydawać niewiele. Dlatego program może być realizowany przez rok, dwa a nawet trzy lata, tyle ile trwa II etap edukacyjny, czyli klasę IV, V, VI. Wystarczy tylko uszczegółowić zagadnienia. Program ma spiralny charakter, co oznacza, że każdego roku poruszając tę samą tematykę, możemy ją poszerzać o kolejne terminy, zadania czy umiejętności. Wszystko zależeć będzie od zespołu z jakim będziemy pracować oraz od napływu nowych członków. Zajęcia można podzielić np.: I półrocze zajęcia z dziennikarstwa, II teatralne. Ja prowadzę od kilku lat na zasadzie przemienności, aby uczniowie mieli czas na opanowanie roli czy napisanie tekstu 4

5 wrzesień Miesiąc Liczba godzin Tematyka Przebieg zajęć Oczekiwane osiągnięcia Materiał, wykorzystane środki 1 Planujemy pracę na nowy rok Przedstawienie się, Przełamanie wstydu, Środki plastyczne, szkolny przedstawienie oczekiwań, ustalenie składu zespołu, piłka, karton, ustalenie zasad pracy. rozpoznanie oczekiwań i flamastry. Ustalenie regulaminu zajęć. możliwości uczniów. Zapis 2-3 Teatr i prasa, a cóż to takiego? Poszukiwania ciekawych tematów. 1 Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, dykcyjne. Od tych zajęć przygotowanie Zapis na tablicy lub na kartkach najważniejszych pojęć związanych z teatrem i prasą. Odszukanie haseł w słownikach. Czytelny zapis. Rozmowa. Wybór redaktora naczelnego, osoby odpowiedzialnej za oprawę graficzną. Przedstawienie propozycji tematów, wywiadów, artykułów, które zostaną zamieszczone w gazetce szkolno-lokalnej MISZMASZ Ćwiczenia szczęki, języka, warg, wymawianie samogłosek, i samogłosek regulaminu. Uczeń zna terminy takie jak: aktor, scenarzysta, scenariusz, choreografia, reżyser, sufler, scena, akt, prasa, radio, telewizja, teatr, Internet, wywiad, notatka prasowa, recenzja, sondaż, redaktor naczelny, opracowanie graficzne, redaktor, reporter, kierownik działu, redaktor naczelny... świadomie korzystania z różnych źródeł informacji i przekazów medialnych (Internet, gazeta, dziennik telewizyjny, i telewizja w ogóle, radio, film, sztuka teatralna, plotka ) Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Wykrycie wady wymowy, wyraźna wymowa z odpowiednim oddechem.. Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów obcych, Słowniki poprawnej polszczyzny, Słownik terminów teatralnych, różnego rodzaju czasopisma i gazety, scenariusze,, dramat. Teksty ćwiczeń 5

6 październik aparatu mowy będzie stałym elementem spotkań 10 min. 1 Przeprowadzamy sondaż czy wywiad? nosowych, spółgłosek Zabawy integrujące grupę. Po grach dramatycznych próba przeprowadzenia sondażu i wywiadu na wrażeń po zabawie. Zabawy: lustro, chwalony, rzeźbiarz, pomniki, kartka, samodzielnie pisze teksty twórcze, trafnie nazywa i opisuje stany emocjonalne Kartka A4, notatniki, coś do pisania. 1 Opracowujemy nasz pierwszy scenariusz ( z myślą o zimowej imprezie środowiskowej ) 1 Pierwsze artykuły, oryginalne pomysły. Spotkanie z dziennikarzem gazetki gminnej (nawiązanie kontaktu, jego osiągnięcia, rady dla młodego zespołu) 1 Moja pierwsza rola... Spotkanie z aktorem 1-2 Szlifujemy nasze pomysły i artykuły, krzyżówki, przepisy... Prezentacja kilku scenariuszy. Wybór trzech najlepszych. Wybór jednego. Argumentacja. Prezentacja tego, co do tej pory udało się uczniom stworzyć: zebranych materiałów, szkiców artykułów,... Przydział czynności, ról. Pierwsze czytanie. Prezentacja efektów pracy zespołu, odczytanie tekstów i omówienie, prezentacja dokonanej pracy, poprawienie błędów, Czytanie ze zrozumieniem Wybór najlepszego scenariusz przez zespół. Dostrzeżenie jego mocnych i słabych stron. Ustalenie czego powinny dotyczyć poprawki. Wyszukiwanie potrzebnych informacji Ocena pracy, konstruktywna krytyka, mocne i słabe strony. Poczucie odpowiedzialności za słowo Rozumienie i identyfikowanie się z rolą. Wysłuchanie rad i pomysłów związanych z przyznaną rolą. Wybór najlepszych pomysłów i tekstów. Poprawienie błędów, naniesienie poprawek stylistycznych, docenienie Wcześniej przygotowane scenariusze oraz charakterystyka dobrego scenariusza. Słowniki różnego typu, notatnik Scenariusz, notatki powstałe na spotkaniu. Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. 6

7 Grudzień listopad dopracowanie szczegółów. 1 I co dalej? Ekspresja sceniczna. Naśladowanie zachowania zwierząt, zjawisk przyrody,, odtwarzanie ludzkich zachowań, zabawy zmieniające funkcje przedmiotów. 1 Pierwsze składanie numeru Ocena tekstów, opracowanie gazetki MISZMASZ strony graficznej Regularna współpraca ze szkolnym informatykiem. Wizyta w drukarni. słów krytyki. Pozbycie się zahamowań, wstydu związanego ze śmieszną rolą czy pomyłką. Ożywienie przedstawienia ruchem. Uczeń krytycznie ocenia pracę własną i kolegów. Potrafi wstawić klipart, zastosować odpowiednio akapity, nagłówki, tytuły... Rekwizyty Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. 1 Próba z gestem, ruchem i z elementem kostiumu. Wybór kilku bożonarodzeniowych tekstów na spotkanie opłatkowe. Uczniowskie prezentacje: samopoczucie w roli, krytyczne omówienie własnych wrażeń, wskazówki prowadzącego i zespołu. Wybór tekstów. 1-2 Wydanie gazetki MISZMASZ Zapis na płycie, dyskietce..., obróbka komputerowa, oprawa graficzna, wydruk, powielenie. Rozprowadzenie nowego numeru gazetki wśród uczniów i mieszkańców Janowic Uczeń krytycznie ocenia pracę własną i kolegów. Uświadomienie sobie własnych możliwości, współpraca, wyrozumiałość, podniesienie sprawności wyraźnego mówienia. Uczeń zna główne etapy powstawania gazety, posiada umiejętność zapisu dokumentu, obrobienia go graficznie, wklejenia na strony gazety, wydrukowania i skserowania. Umiejętność argumentowania, przekonywania o wartości nabycia gazetki, Teksty scenariusza, wybór tekstów o tematyce Bożego Narodzenia. Pracownia komputerowa, odpowiednie programy: Word, Power Point, Exel,..., drukarka, papier, kserokopiarka. 7

8 styczeń 1 Spotkanie opłatkowe zespołu teatralno-dziennikarskiego oraz zaproszonych gości. 1 Pomysł na scenografię, rekwizyty, kostiumy, muzykę. Spotkanie ze scenografem lub kostiumologiem - warsztaty Przygotowanie wystroju, prezentacji prac, tekstów kolęd. Wykonanie scenografii, dopracowanie kostiumów, wybór odpowiedniego podkładu muzycznego Integracja zespołu, docenienie włożonej pracy. Rozwijanie zdolności plastycznych, manualnych w ogóle, kreatywność,. Choinka, magnetofon, teksty kolęd, nagrania kolęd, opłatek... Materiały potrzebne do stworzenia dekoracji, kostiumów, rekwizyty, 1-2 Próba generalna Prezentacja opanowania tekstów, dopracowanie szczegółów. Konstruktywna krytyka, samoocena, twórcze podejście do problemu. Teksty scenariusza, sprzęt muzyczny, mikrofony, Rekwizyty, kostiumy, scenografia, muzyka 1 Prezentacja przedstawienia Występ młodych aktorów Przełamanie zahamowań, wstydu, dobra zabawa, integracja zespołu, rozmiłowanie się w słowie i teatrze. Tekst scenariusza, sprzęt muzyczny, mikrofony, rekwizyty, kostiumy, scenografia, muzyka 8

9 marzec luty 1 Podsumowanie spektaklu, spotkanie przy herbatce i ciastku. 1 Planujemy nowy numer gazety MISZMASZ. Ćwiczenia stylistyczne. Spotkanie z dziennikarzem telewizyjnym. Omówienie przedstawienia: gry aktorów, opanowania przez nich tekstu, wykorzystania gestu i mimiki. Przedstawienie propozycji tematów, wywiadów, artykułów, wybieranie cytatów. Samoocena, krytyka, dokonanie analizy błędów, wnioski na przyszłość. Dokonywanie selekcji, udział w dyskusji, argumentowanie. Umiejętne posługiwanie się cytatem, umiłowanie języka ojczystego. Herbata, ciasto Notatki, słowniki, cytaty, 1-2 Szlifujemy nasze pomysły i artykuły, krzyżówki, przepisy... Prezentacja efektów pracy zespołu, odczytanie tekstów i omówienie, prezentacja dokonanej pracy, poprawienie błędów, dopracowanie szczegółów. 1 Moja kolejna rola... Przydział czynności, ról. Pierwsze czytanie scenariusza. 1 Gwara uczniowska Stworzenie słowniczka gwary uczniowskiej, omówienie rodzajów gwar środowiskowych, wykorzystanie zdobytych materiałów do nowego artykułu Wybór najlepszych pomysłów i tekstów. Poprawienie błędów, naniesienie poprawek stylistycznych, docenienie słów krytyki. Rozumienie i identyfikowanie się z rolą. Wysłuchanie rad i pomysłów związanych z przyznaną rolą. Uświadomienie sobie roli języka w życiu człowieka, sposobów komunikacji, różnorodności słów, kultury języka. Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. Scenariusz, notatki powstałe na spotkaniu. Słowniki, teksty, notatki 1 Ton, tempo i akcent. Wysłuchanie wybranych Dostrzega specyfikę Teksty scenariusza, 9

10 kwiecień 1(1-2) Plakat i reklama. Zajęcia z udziałem plastyka szkolnego. 1 Próba z gestem, ruchem i z elementem kostiumu. Wybór kilku tekstów o tematyce wiosennej, wielkanocnej oraz próba stworzenia własnego tekstu. 1 Pierwsze składanie numeru gazetki MISZMASZ fragmentów recytowanych tekstów oraz fragmentów przedstawień, słuchowisk. Analiza. Wygłaszanie z pamięci tekstu inscenizacji z zastosowaniem zmian tonu, tempa głosu, pauz i akcentu logicznego, doskonalenie dykcji Wyjaśnienie terminologii: plakat, reklama. Próba stworzenia plakatu odnoszącego się tematycznie do przygotowywanego spektaklu oraz reklamy gazetki MISZMASZ Uczniowskie prezentacje: samopoczucie w roli, krytyczne omówienie własnych wrażeń, wskazówki prowadzącego i zespołu. Wybór tekstów. Ocena tekstów, opracowanie strony graficznej wygłaszanego tekstu. Potrafi z pamięci wygłosić własną rolę z zastosowaniem zmian tonu głosu, tempa, pauz i akcentu logicznego Wykonanie i zastosowanie w praktyce plakatu i reklamy. Uczeń krytycznie ocenia pracę własną i kolegów. Uświadomienie sobie własnych możliwości, współpraca, wyrozumiałość, podniesienie sprawności wyraźnego mówienia. Uczeń krytycznie ocenia pracę własną i kolegów. Potrafi wstawić klipart, zastosować odpowiednio akapity, nagłówki, tytuły... nagrania Słownik języka polskiego, Słownik terminów literackich, materiały potrzebne do wykonania plakatu. Teksty scenariusza, wybór tekstów o tematyce wielkanocnowiosennej Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. 1 Co lubimy czytać? Wizyta w bibliotece publicznej. Poszerzanie horyzontów myślowych, prezentacja przeczytanych utworów, Umiejętne argumentowanie, obrona własnego zdania, prezentacja przeczytanych lektury 10

11 maj 1 Zapraszamy! Próba wszystkich aktorów. 1 Pomysł na scenografię, rekwizyty, kostiumy, muzykę. zachęcenie do czytania. Przygotowanie zaproszeń, elementy dobrego zaproszenia, formy grzecznościowe, oprawa graficzna, estetyka. Zaprezentowanie tego, czego już nauczyliśmy się. Wykonanie scenografii, dopracowanie kostiumów, wybór odpowiedniego podkładu muzycznego utworów, zamiłowanie do czytania. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo oryginalne zaproszenie. Samoocena, wnioski nad czym jeszcze trzeba popracować. Rozwijanie zdolności plastycznych, manualnych w ogóle, kreatywność,. Materiały plastyczne, Słownik ortograficzny, notatki Materiały potrzebne do stworzenia dekoracji, kostiumów, rekwizyty, 1-2 Próba generalna Prezentacja opanowania tekstów, dopracowanie szczegółów. Konstruktywna krytyka, samoocena, twórcze podejście do problemu. Teksty scenariusza, sprzęt muzyczny, mikrofony, Rekwizyty, kostiumy, scenografia, muzyka 1 Prezentacja przedstawienia Występ młodych aktorów Przełamanie zahamowań, wstydu, dobra zabawa, integracja zespołu, rozmiłowanie się w słowie i teatrze. Tekst scenariusza, sprzęt muzyczny, mikrofony, rekwizyty, kostiumy, scenografia, muzyka 1 Podsumowanie spektaklu Omówienie przedstawienia: gry aktorów, opanowania przez nich tekstu, Samoocena, krytyka, dokonanie analizy błędów, wnioski na przyszłość. 11

12 czerwiec 1-2 Szlifujemy nasze pomysły i artykuły, krzyżówki, przepisy... wykorzystania gestu i mimiki. Prezentacja efektów pracy zespołu, odczytanie tekstów i omówienie, prezentacja dokonanej pracy, poprawienie błędów, dopracowanie szczegółów. Wybór najlepszych pomysłów i tekstów. Poprawienie błędów, naniesienie poprawek stylistycznych, docenienie słów krytyki. Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. 1-2 Wydajemy kolejny numer gazetki, co już umiemy... 1 Oceniamy naszą pracę. Bierzemy udział w imprezie środowiskowej Janowicki Piknik Rodzinny, prezentujemy nasze dokonania. Zapis na płycie, dyskietce..., obróbka komputerowa, oprawa graficzna, wydruk, powielenie. Rozprowadzenie nowego numeru gazetki wśród uczniów i mieszkańców Janowic Podsumowanie rocznej pracy, wnioski, ocena i samokrytyka, propozycje zmian, ewaluacja. Umiejętność zapisu dokumentu, obrobienia go graficznie, wklejenia na strony gazety, wydrukowania i skserowania. Umiejętność argumentowania, przekonywania o wartości nabycia gazetki, Uczeń zauważa mocne i słabe strony rocznej pracy, wyciąga wnioski, planuje, ocenia, wypełnia ankietę. Pracownia komputerowa, odpowiednie programy: Word, Power Point, Exel,..., drukarka, papier, kserokopiarka. Przygotowane ankiety. 12

13 Ewaluacja Efekty działań kółka dziennikarsko-teatralnego trudno jest ocenić, jednak bieżąca ewaluacja pozwoli krytycznie spojrzeć na swój warsztat pracy i styl uczenia. Dostarcza informacji i wskazówek do ulepszania i modyfikowania kolejnych zajęć, by jeszcze lepiej wpłynąć na skuteczność podejmowanych przedsięwzięć. Podsumowaniem zajęć będą zatem wystawiane spektakle teatralne i ich przyjęcie przez publiczność, kolejne numery gazetki MISZMASZ, a także ankiety przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli. Dołączam wstępnie opracowane ankiety, ale zastrzegam prawo naniesienia zmian. 13

14 Ankieta skierowana do Ucznia Zaznacz jak często podczas zajęć teatralno-dziennikarskch pojawiają się niżej opisane odczucia i zachowania. 1. Chętnie uczestniczę w zajęciach : 2. Czuję się pewnie podczas zajęć, ponieważ mogę liczyć na wsparcie i zrozumienie: zawsze Często czasami rzadko nigdy 3. Wiem, co zrobić, aby prawidłowo zagrać swoją rolę: 4. Rozumiem treść poleceń zadawanych przez nauczyciela: 5. Chętnie wykonuję ćwiczenia zalecane przez nauczyciela: 6. Wspólnie z kolegami i koleżankami spotykamy się i pracujemy nad przygotowaniem przedstawienia: 7. Wspólnie z kolegami i koleżankami spotykamy się i pracujemy nad przygotowaniem gazetki: 8. Czuję się kimś ważnym w zespole: 9. Co chciałbyś/abyś zmienić w zajęciach? 14

15 Ankieta skierowana do Rodziców Szanowni Państwo! Zabierzcie głos w sprawach ważnych dla rozwoju Waszego dziecka. Uzyskane informacje pozwolą mi ocenić na ile Program koła teatralno-dziennikarskiego spełnia Państwa oczekiwania oraz potrzeby Waszych dzieci. Dziękuję za wypełnienie poniższej ankiety. Proszę zaznaczyć jak często miały miejsce poniższe odczucia, czy zachowania dziecka. 1. Państwa dziecko chętnie uczestniczyło w zajęciach teatralno-dziennikarskich: 2. W domu demonstrowało ćwiczenia poznane na zajęciach: 3. Chętnie prezentowało swoje umiejętności przed rodziną i znajomymi: 4. Przeżywało sukcesy i porażki całej grupy: 5. Chętnie wykonywało ćwiczenia zalecane przez nauczyciela: 6. Czuło się kimś ważnym w zespole: Moje uwagi : 15

16 Ankieta dla Uczniów 1) Czy oferta zajęć dziennikarskich odpowiada Twoim zainteresowaniom i potrzebom? a. Zdecydowanie tak. b. Tak. c. Nie. d. Zdecydowanie nie. e. Nie mam zdania. 2) Uczestniczysz w tych zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ: / dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ a. pozwalają przezwyciężyć trudności w nauce, b. pozwalają rozszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach, c. pozwalają rozwijać zainteresowania, d. pozwalają rozładować stres związany z nauką, e. są sposobem na spędzenie czasu w towarzystwie koleżanek i kolegów. 3) Czy dzięki tym zajęciom pozalekcyjnym lepiej i pełniej się rozwijasz? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 4) Czy, w Twojej ocenie, zajęcia są ciekawe, twórcze? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 5) Czy terminy i częstotliwość prowadzenia zajęć odpowiadają Twoim potrzebom? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 6) Inne uwagi

17 1) Czy oferta zajęć teatralnych odpowiada Twoim zainteresowaniom i potrzebom? a. Zdecydowanie tak. b. Tak. c. Nie. d. Zdecydowanie nie. e. Nie mam zdania. 2) Uczestniczysz w tych zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ: / dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ a. pozwalają przezwyciężyć trudności w nauce, b. pozwalają rozszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach, c. pozwalają rozwijać zainteresowania, d. pozwalają rozładować stres związany z nauką, e. są sposobem na spędzenie czasu w towarzystwie koleżanek i kolegów. 3) Czy dzięki tym zajęciom pozalekcyjnym lepiej i pełniej się rozwijasz? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 4) Czy, w Twojej ocenie, zajęcia są ciekawe, twórcze? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 5) Czy terminy i częstotliwość prowadzenia zajęć odpowiadają Twoim potrzebom? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 6) Inne uwagi

18 Literatura : J. Dorman, Zabawa dzieci w teatr, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1981 J. Awgulowa, Dziecko widzem i aktorem, WSiP, Warszawa 1979 U. Wierzbicka, Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym, WSiP, Warszawa 1979 J. Wroński, Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza, PWN, Kraków 1974 J. U. Ciarkowska, M. Sienkiewicz, A. Wilczewski, Baśniowy świat na scenie, Wydawnictwo Innowacje 1999 Jadwiga Hanisz, Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku, Klasy 1-3, WSIP, Warszawa 1999 Jan Kropiwnicki, Koniec... a może reinkarnacja?, Nowe w szkole 2004 nr 6 Zofia Baniewska, Alina Płaziak - Janiszewska, Program autorski klasy dziennikarskiej z zagadnieniami edukacji europejskiej dla klas I - III, Wszystko dla Szkoły 2002 nr 9 ABC młodego dziennikarza. Język Polski w Liceum nr 3, 2002/2003 Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa, Stentor Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Bauera Z. i Chludzińskiego E., Kraków 2000 Dziennikarstwo od kuchni pod red. A. Niczyperowicza Dziennikarz w szkole. Język Polski w Gimnazjum nr 1, 2001/2002 Garlicki B., Metodyka dziennikarstwa, Kraków 1974 Program nauczania elementów wiedzy dziennikarskiej w klasie humanistycznej. Biblioteka w Szkole nr 11, 2003 Przyrowski Z., Słowo drukowane, Warszawa 1975 Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej, pod red.malcoma F.Mallette, w tłum.barbary Stanisławczyk-Żyły, World Press Freudom Committee Ryszard Jedliński, Gatunki publicystyczne w szkole średniej, WSiP, W-wa Antologia polskiego reportażu w opracowaniu szkolnym, pod red. Krystyny Heska- Kwaśniewicz i Bogdana Zelera, wyd. Książnica Katowice

19 Dziedzic A., Gudro M., Drama w szkole podstawowej, Warszawa Iłowski S., Vademecum teatru amatorskiego, Kraków Lubienicka A. ( red. ), Przygoda z dramą, Wrocław Pankowska K., Edukacja przez dramę, Warszawa Rybotycka L., Gry dramatyczne. Teatr młodzieżowy, Warszawa Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa Wroński J., Teatr szkolny i jego funkcje wychowawcze, Kraków

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ Dzieci nie są aktorami, one tylko bawią się w teatr PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ DLA KLAS I-III Hanna Jagielska ZSM 2 - PSP 15 K-Koźle Program realizowany jest w ramach projektu Program indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po nich nie zostaje, drudzy dmą jak wichry, więc zostają po nich serca złamane, jak jakieś drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba. Tyle

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Wymagania edukacyjne z języka polskiego - zasady oceniania wiedzy, umiejętności i pracy uczniów w klasie I gimnazjum 1. Na języku polskim uczniowie otrzymują następujące oceny (wyrażone stopniem w skali

Bardziej szczegółowo

rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań

rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań Metoda projektów w gimnazjum co zrobić,

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA REFERAT WYGŁOSZONY W DNIU 17.11.2004r. NA SPOTKANIU ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO Istnieją różne rodzaje metod i różne sposoby ich klasyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Poradnik dla nauczycieli Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak Grażyna Ratajczak-Nadolska Praca z uczniem zdolnym na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Biblioteki szkolne i pedagogiczne biorą udział w procesie kształcenia, ponieważ gromadzą, opracowują, przechowują i chronią szeroko pojęte materiały biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady)

Zrealizowane zadania Efekty Formy ewaluacji (przykłady) Przykłady podejmowanych działań przygotowane przez uczestników szkolenia: Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykład SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Praca zbiorowa Projekt: Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu

Bardziej szczegółowo

Szkolny program wychowawczy

Szkolny program wychowawczy Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach Szkolny program wychowawczy Należy dążyć do takiego rozwoju aby człowiek stawał się coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Multimedia Chmura Sieciowisko

Multimedia Chmura Sieciowisko nr 2 luty/marzec 2012 innowacyjna szkoła innowacyjny nauczyciel innowacyjny uczeń Cena: 20 zł (w tym VAT) Metoda projektów jak może wyglądać Multimedia Chmura Sieciowisko W numerze: Dwumiesięcznik oświatowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo