Program autorski : Program zajęć teatralno-dziennikarskich. dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program autorski : Program zajęć teatralno-dziennikarskich. dla klas IV-VI szkoły podstawowej"

Transkrypt

1 Program autorski : Program zajęć teatralno-dziennikarskich dla klas IV-VI szkoły podstawowej autor: mgr Jolanta Kuczyńska nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach 1

2 Wstęp Inspiracją do napisania programu zajęć koła teatralno-dziennikarskiego stały się moje doświadczenia związane z prowadzeniem takowych zajęć. Skutkiem spotkań z uczniami są liczne przedstawienia, wystąpienia oraz powstanie gazetki lokalno-szkolnej MISZMASZ. Nauczycielem jestem od 1998 roku i wtedy też rozpoczęła się moja przygoda z uczniem i teatrem. Z dziennikarstwem nieco później. Praca ta pozwoliła przełamać własne zahamowania, otworzyć się na drugiego człowieka i podzielić własnym doświadczeniem. Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa, nauka i lektura. Daje on dziecku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralno-dziennikarskie poszarzają i kształtują wiedzę ucznia. Opierają się w dużej mierze na zabawie. Dziennikarstwo to też swego rodzaju teatr z tym, że później należy go przenieść na papier i tu przede wszystkim jest pole do popisu nauczyciela polonisty. Zajęcia z dziennikarstwa mają na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem pisanym, w tym różnymi formami dziennikarskimi oraz rozwijanie zdolności komunikacyjnych wśród uczniów. Kolejnym powodem napisania programu była chęć uporządkowania sobie wszystkiego, co do tej pory wypracowałam i pogłębienie wiedzy do tej pory zdobytej. Staram się rozkochać uczniów w żywym słowie, teatrze oraz wyczulić na pułapki słowa, manipulację. Wykształcić w uczniu postawę uczestnika i odbiorcy kultury oraz promować postawę aktywną i twórczą. Program jest zgodny z podstawą programową, standardami osiągnięć i zadaniami szkoły. Program przeznaczony jest dla uczniów klas: IV, V, VI szkoły podstawowej, aktywnych i uzdolnionych humanistycznie ale i tych którzy, chcieliby przełamać zahamowania oraz rozwinąć skrzydła literackie. 2

3 Cele ogólne: Wszechstronny rozwój dziecka w obrębie edukacji humanistycznej (dziennikarskoteatralnej) Kształtowanie w uczniu postawy uczestnika i odbiorcy kultury Kształtowanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, umiłowanie ojczystego języka Rozwijanie umiejętności pracy w zespole Integracja zespołu Nawiązanie współpracy z lokalnym środowiskiem Promowanie postawy aktywnej i twórczej. Cele szczegółowe: Uczeń powinien: nabyć umiejętność świadomego korzystania z różnych źródeł informacji uczestniczyć w życiu szkoły poprzez świadomy udział w akademiach, apelach, konkursach żywego słowa doskonalić czytanie ze zrozumieniem poznać pracę dziennikarza, reżysera, scenarzysty, choreografa i aktora rozwinąć umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji nabyć poczucie odpowiedzialności za słowo budować pozytywne więzi pomiędzy rówieśnikami i nauczycielem stać się otwartym na innych wyrażać stany emocjonalne za pomocą gestu, mimiki, słowa. Procedury osiągnięcia celów Formy pracy indywidualna grupowa zespołowa Metody pracy: podające: pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wykład aktywizujące: burza mózgów, drama, gry dydaktyczne, portfolio eksponujące: film, ekspozycja, pokaz, sztuka teatralna Przewidywane osiągnięcia Uczeń : świadomie korzystania z różnych źródeł informacji i przekazów medialnych (Internet, gazeta, dziennik telewizyjny, i telewizja w ogóle, radio, film, sztuka teatralna, plotka ) zna podstawową terminologię związaną z dziennikarstwem i teatrem chętnie bierze udział w akademiach, apelach, konkursach recytatorskich. Przeglądach teatralnych czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty samodzielnie pisze teksty twórcze trafnie nazywa i opisuje stany emocjonalne rozwinąć umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji 3

4 Szczegółowy rozkład zajęć Tematyka zajęć została przewidziana na jedną godzinę tygodniowo. Zdaję sobie sprawę z tego, że może się to wydawać niewiele. Dlatego program może być realizowany przez rok, dwa a nawet trzy lata, tyle ile trwa II etap edukacyjny, czyli klasę IV, V, VI. Wystarczy tylko uszczegółowić zagadnienia. Program ma spiralny charakter, co oznacza, że każdego roku poruszając tę samą tematykę, możemy ją poszerzać o kolejne terminy, zadania czy umiejętności. Wszystko zależeć będzie od zespołu z jakim będziemy pracować oraz od napływu nowych członków. Zajęcia można podzielić np.: I półrocze zajęcia z dziennikarstwa, II teatralne. Ja prowadzę od kilku lat na zasadzie przemienności, aby uczniowie mieli czas na opanowanie roli czy napisanie tekstu 4

5 wrzesień Miesiąc Liczba godzin Tematyka Przebieg zajęć Oczekiwane osiągnięcia Materiał, wykorzystane środki 1 Planujemy pracę na nowy rok Przedstawienie się, Przełamanie wstydu, Środki plastyczne, szkolny przedstawienie oczekiwań, ustalenie składu zespołu, piłka, karton, ustalenie zasad pracy. rozpoznanie oczekiwań i flamastry. Ustalenie regulaminu zajęć. możliwości uczniów. Zapis 2-3 Teatr i prasa, a cóż to takiego? Poszukiwania ciekawych tematów. 1 Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, dykcyjne. Od tych zajęć przygotowanie Zapis na tablicy lub na kartkach najważniejszych pojęć związanych z teatrem i prasą. Odszukanie haseł w słownikach. Czytelny zapis. Rozmowa. Wybór redaktora naczelnego, osoby odpowiedzialnej za oprawę graficzną. Przedstawienie propozycji tematów, wywiadów, artykułów, które zostaną zamieszczone w gazetce szkolno-lokalnej MISZMASZ Ćwiczenia szczęki, języka, warg, wymawianie samogłosek, i samogłosek regulaminu. Uczeń zna terminy takie jak: aktor, scenarzysta, scenariusz, choreografia, reżyser, sufler, scena, akt, prasa, radio, telewizja, teatr, Internet, wywiad, notatka prasowa, recenzja, sondaż, redaktor naczelny, opracowanie graficzne, redaktor, reporter, kierownik działu, redaktor naczelny... świadomie korzystania z różnych źródeł informacji i przekazów medialnych (Internet, gazeta, dziennik telewizyjny, i telewizja w ogóle, radio, film, sztuka teatralna, plotka ) Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Wykrycie wady wymowy, wyraźna wymowa z odpowiednim oddechem.. Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów obcych, Słowniki poprawnej polszczyzny, Słownik terminów teatralnych, różnego rodzaju czasopisma i gazety, scenariusze,, dramat. Teksty ćwiczeń 5

6 październik aparatu mowy będzie stałym elementem spotkań 10 min. 1 Przeprowadzamy sondaż czy wywiad? nosowych, spółgłosek Zabawy integrujące grupę. Po grach dramatycznych próba przeprowadzenia sondażu i wywiadu na wrażeń po zabawie. Zabawy: lustro, chwalony, rzeźbiarz, pomniki, kartka, samodzielnie pisze teksty twórcze, trafnie nazywa i opisuje stany emocjonalne Kartka A4, notatniki, coś do pisania. 1 Opracowujemy nasz pierwszy scenariusz ( z myślą o zimowej imprezie środowiskowej ) 1 Pierwsze artykuły, oryginalne pomysły. Spotkanie z dziennikarzem gazetki gminnej (nawiązanie kontaktu, jego osiągnięcia, rady dla młodego zespołu) 1 Moja pierwsza rola... Spotkanie z aktorem 1-2 Szlifujemy nasze pomysły i artykuły, krzyżówki, przepisy... Prezentacja kilku scenariuszy. Wybór trzech najlepszych. Wybór jednego. Argumentacja. Prezentacja tego, co do tej pory udało się uczniom stworzyć: zebranych materiałów, szkiców artykułów,... Przydział czynności, ról. Pierwsze czytanie. Prezentacja efektów pracy zespołu, odczytanie tekstów i omówienie, prezentacja dokonanej pracy, poprawienie błędów, Czytanie ze zrozumieniem Wybór najlepszego scenariusz przez zespół. Dostrzeżenie jego mocnych i słabych stron. Ustalenie czego powinny dotyczyć poprawki. Wyszukiwanie potrzebnych informacji Ocena pracy, konstruktywna krytyka, mocne i słabe strony. Poczucie odpowiedzialności za słowo Rozumienie i identyfikowanie się z rolą. Wysłuchanie rad i pomysłów związanych z przyznaną rolą. Wybór najlepszych pomysłów i tekstów. Poprawienie błędów, naniesienie poprawek stylistycznych, docenienie Wcześniej przygotowane scenariusze oraz charakterystyka dobrego scenariusza. Słowniki różnego typu, notatnik Scenariusz, notatki powstałe na spotkaniu. Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. 6

7 Grudzień listopad dopracowanie szczegółów. 1 I co dalej? Ekspresja sceniczna. Naśladowanie zachowania zwierząt, zjawisk przyrody,, odtwarzanie ludzkich zachowań, zabawy zmieniające funkcje przedmiotów. 1 Pierwsze składanie numeru Ocena tekstów, opracowanie gazetki MISZMASZ strony graficznej Regularna współpraca ze szkolnym informatykiem. Wizyta w drukarni. słów krytyki. Pozbycie się zahamowań, wstydu związanego ze śmieszną rolą czy pomyłką. Ożywienie przedstawienia ruchem. Uczeń krytycznie ocenia pracę własną i kolegów. Potrafi wstawić klipart, zastosować odpowiednio akapity, nagłówki, tytuły... Rekwizyty Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. 1 Próba z gestem, ruchem i z elementem kostiumu. Wybór kilku bożonarodzeniowych tekstów na spotkanie opłatkowe. Uczniowskie prezentacje: samopoczucie w roli, krytyczne omówienie własnych wrażeń, wskazówki prowadzącego i zespołu. Wybór tekstów. 1-2 Wydanie gazetki MISZMASZ Zapis na płycie, dyskietce..., obróbka komputerowa, oprawa graficzna, wydruk, powielenie. Rozprowadzenie nowego numeru gazetki wśród uczniów i mieszkańców Janowic Uczeń krytycznie ocenia pracę własną i kolegów. Uświadomienie sobie własnych możliwości, współpraca, wyrozumiałość, podniesienie sprawności wyraźnego mówienia. Uczeń zna główne etapy powstawania gazety, posiada umiejętność zapisu dokumentu, obrobienia go graficznie, wklejenia na strony gazety, wydrukowania i skserowania. Umiejętność argumentowania, przekonywania o wartości nabycia gazetki, Teksty scenariusza, wybór tekstów o tematyce Bożego Narodzenia. Pracownia komputerowa, odpowiednie programy: Word, Power Point, Exel,..., drukarka, papier, kserokopiarka. 7

8 styczeń 1 Spotkanie opłatkowe zespołu teatralno-dziennikarskiego oraz zaproszonych gości. 1 Pomysł na scenografię, rekwizyty, kostiumy, muzykę. Spotkanie ze scenografem lub kostiumologiem - warsztaty Przygotowanie wystroju, prezentacji prac, tekstów kolęd. Wykonanie scenografii, dopracowanie kostiumów, wybór odpowiedniego podkładu muzycznego Integracja zespołu, docenienie włożonej pracy. Rozwijanie zdolności plastycznych, manualnych w ogóle, kreatywność,. Choinka, magnetofon, teksty kolęd, nagrania kolęd, opłatek... Materiały potrzebne do stworzenia dekoracji, kostiumów, rekwizyty, 1-2 Próba generalna Prezentacja opanowania tekstów, dopracowanie szczegółów. Konstruktywna krytyka, samoocena, twórcze podejście do problemu. Teksty scenariusza, sprzęt muzyczny, mikrofony, Rekwizyty, kostiumy, scenografia, muzyka 1 Prezentacja przedstawienia Występ młodych aktorów Przełamanie zahamowań, wstydu, dobra zabawa, integracja zespołu, rozmiłowanie się w słowie i teatrze. Tekst scenariusza, sprzęt muzyczny, mikrofony, rekwizyty, kostiumy, scenografia, muzyka 8

9 marzec luty 1 Podsumowanie spektaklu, spotkanie przy herbatce i ciastku. 1 Planujemy nowy numer gazety MISZMASZ. Ćwiczenia stylistyczne. Spotkanie z dziennikarzem telewizyjnym. Omówienie przedstawienia: gry aktorów, opanowania przez nich tekstu, wykorzystania gestu i mimiki. Przedstawienie propozycji tematów, wywiadów, artykułów, wybieranie cytatów. Samoocena, krytyka, dokonanie analizy błędów, wnioski na przyszłość. Dokonywanie selekcji, udział w dyskusji, argumentowanie. Umiejętne posługiwanie się cytatem, umiłowanie języka ojczystego. Herbata, ciasto Notatki, słowniki, cytaty, 1-2 Szlifujemy nasze pomysły i artykuły, krzyżówki, przepisy... Prezentacja efektów pracy zespołu, odczytanie tekstów i omówienie, prezentacja dokonanej pracy, poprawienie błędów, dopracowanie szczegółów. 1 Moja kolejna rola... Przydział czynności, ról. Pierwsze czytanie scenariusza. 1 Gwara uczniowska Stworzenie słowniczka gwary uczniowskiej, omówienie rodzajów gwar środowiskowych, wykorzystanie zdobytych materiałów do nowego artykułu Wybór najlepszych pomysłów i tekstów. Poprawienie błędów, naniesienie poprawek stylistycznych, docenienie słów krytyki. Rozumienie i identyfikowanie się z rolą. Wysłuchanie rad i pomysłów związanych z przyznaną rolą. Uświadomienie sobie roli języka w życiu człowieka, sposobów komunikacji, różnorodności słów, kultury języka. Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. Scenariusz, notatki powstałe na spotkaniu. Słowniki, teksty, notatki 1 Ton, tempo i akcent. Wysłuchanie wybranych Dostrzega specyfikę Teksty scenariusza, 9

10 kwiecień 1(1-2) Plakat i reklama. Zajęcia z udziałem plastyka szkolnego. 1 Próba z gestem, ruchem i z elementem kostiumu. Wybór kilku tekstów o tematyce wiosennej, wielkanocnej oraz próba stworzenia własnego tekstu. 1 Pierwsze składanie numeru gazetki MISZMASZ fragmentów recytowanych tekstów oraz fragmentów przedstawień, słuchowisk. Analiza. Wygłaszanie z pamięci tekstu inscenizacji z zastosowaniem zmian tonu, tempa głosu, pauz i akcentu logicznego, doskonalenie dykcji Wyjaśnienie terminologii: plakat, reklama. Próba stworzenia plakatu odnoszącego się tematycznie do przygotowywanego spektaklu oraz reklamy gazetki MISZMASZ Uczniowskie prezentacje: samopoczucie w roli, krytyczne omówienie własnych wrażeń, wskazówki prowadzącego i zespołu. Wybór tekstów. Ocena tekstów, opracowanie strony graficznej wygłaszanego tekstu. Potrafi z pamięci wygłosić własną rolę z zastosowaniem zmian tonu głosu, tempa, pauz i akcentu logicznego Wykonanie i zastosowanie w praktyce plakatu i reklamy. Uczeń krytycznie ocenia pracę własną i kolegów. Uświadomienie sobie własnych możliwości, współpraca, wyrozumiałość, podniesienie sprawności wyraźnego mówienia. Uczeń krytycznie ocenia pracę własną i kolegów. Potrafi wstawić klipart, zastosować odpowiednio akapity, nagłówki, tytuły... nagrania Słownik języka polskiego, Słownik terminów literackich, materiały potrzebne do wykonania plakatu. Teksty scenariusza, wybór tekstów o tematyce wielkanocnowiosennej Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. 1 Co lubimy czytać? Wizyta w bibliotece publicznej. Poszerzanie horyzontów myślowych, prezentacja przeczytanych utworów, Umiejętne argumentowanie, obrona własnego zdania, prezentacja przeczytanych lektury 10

11 maj 1 Zapraszamy! Próba wszystkich aktorów. 1 Pomysł na scenografię, rekwizyty, kostiumy, muzykę. zachęcenie do czytania. Przygotowanie zaproszeń, elementy dobrego zaproszenia, formy grzecznościowe, oprawa graficzna, estetyka. Zaprezentowanie tego, czego już nauczyliśmy się. Wykonanie scenografii, dopracowanie kostiumów, wybór odpowiedniego podkładu muzycznego utworów, zamiłowanie do czytania. Uczeń potrafi wykonać prawidłowo oryginalne zaproszenie. Samoocena, wnioski nad czym jeszcze trzeba popracować. Rozwijanie zdolności plastycznych, manualnych w ogóle, kreatywność,. Materiały plastyczne, Słownik ortograficzny, notatki Materiały potrzebne do stworzenia dekoracji, kostiumów, rekwizyty, 1-2 Próba generalna Prezentacja opanowania tekstów, dopracowanie szczegółów. Konstruktywna krytyka, samoocena, twórcze podejście do problemu. Teksty scenariusza, sprzęt muzyczny, mikrofony, Rekwizyty, kostiumy, scenografia, muzyka 1 Prezentacja przedstawienia Występ młodych aktorów Przełamanie zahamowań, wstydu, dobra zabawa, integracja zespołu, rozmiłowanie się w słowie i teatrze. Tekst scenariusza, sprzęt muzyczny, mikrofony, rekwizyty, kostiumy, scenografia, muzyka 1 Podsumowanie spektaklu Omówienie przedstawienia: gry aktorów, opanowania przez nich tekstu, Samoocena, krytyka, dokonanie analizy błędów, wnioski na przyszłość. 11

12 czerwiec 1-2 Szlifujemy nasze pomysły i artykuły, krzyżówki, przepisy... wykorzystania gestu i mimiki. Prezentacja efektów pracy zespołu, odczytanie tekstów i omówienie, prezentacja dokonanej pracy, poprawienie błędów, dopracowanie szczegółów. Wybór najlepszych pomysłów i tekstów. Poprawienie błędów, naniesienie poprawek stylistycznych, docenienie słów krytyki. Słowniki różnego typu, artykuły, notatnik, pracownia komputerowa. 1-2 Wydajemy kolejny numer gazetki, co już umiemy... 1 Oceniamy naszą pracę. Bierzemy udział w imprezie środowiskowej Janowicki Piknik Rodzinny, prezentujemy nasze dokonania. Zapis na płycie, dyskietce..., obróbka komputerowa, oprawa graficzna, wydruk, powielenie. Rozprowadzenie nowego numeru gazetki wśród uczniów i mieszkańców Janowic Podsumowanie rocznej pracy, wnioski, ocena i samokrytyka, propozycje zmian, ewaluacja. Umiejętność zapisu dokumentu, obrobienia go graficznie, wklejenia na strony gazety, wydrukowania i skserowania. Umiejętność argumentowania, przekonywania o wartości nabycia gazetki, Uczeń zauważa mocne i słabe strony rocznej pracy, wyciąga wnioski, planuje, ocenia, wypełnia ankietę. Pracownia komputerowa, odpowiednie programy: Word, Power Point, Exel,..., drukarka, papier, kserokopiarka. Przygotowane ankiety. 12

13 Ewaluacja Efekty działań kółka dziennikarsko-teatralnego trudno jest ocenić, jednak bieżąca ewaluacja pozwoli krytycznie spojrzeć na swój warsztat pracy i styl uczenia. Dostarcza informacji i wskazówek do ulepszania i modyfikowania kolejnych zajęć, by jeszcze lepiej wpłynąć na skuteczność podejmowanych przedsięwzięć. Podsumowaniem zajęć będą zatem wystawiane spektakle teatralne i ich przyjęcie przez publiczność, kolejne numery gazetki MISZMASZ, a także ankiety przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli. Dołączam wstępnie opracowane ankiety, ale zastrzegam prawo naniesienia zmian. 13

14 Ankieta skierowana do Ucznia Zaznacz jak często podczas zajęć teatralno-dziennikarskch pojawiają się niżej opisane odczucia i zachowania. 1. Chętnie uczestniczę w zajęciach : 2. Czuję się pewnie podczas zajęć, ponieważ mogę liczyć na wsparcie i zrozumienie: zawsze Często czasami rzadko nigdy 3. Wiem, co zrobić, aby prawidłowo zagrać swoją rolę: 4. Rozumiem treść poleceń zadawanych przez nauczyciela: 5. Chętnie wykonuję ćwiczenia zalecane przez nauczyciela: 6. Wspólnie z kolegami i koleżankami spotykamy się i pracujemy nad przygotowaniem przedstawienia: 7. Wspólnie z kolegami i koleżankami spotykamy się i pracujemy nad przygotowaniem gazetki: 8. Czuję się kimś ważnym w zespole: 9. Co chciałbyś/abyś zmienić w zajęciach? 14

15 Ankieta skierowana do Rodziców Szanowni Państwo! Zabierzcie głos w sprawach ważnych dla rozwoju Waszego dziecka. Uzyskane informacje pozwolą mi ocenić na ile Program koła teatralno-dziennikarskiego spełnia Państwa oczekiwania oraz potrzeby Waszych dzieci. Dziękuję za wypełnienie poniższej ankiety. Proszę zaznaczyć jak często miały miejsce poniższe odczucia, czy zachowania dziecka. 1. Państwa dziecko chętnie uczestniczyło w zajęciach teatralno-dziennikarskich: 2. W domu demonstrowało ćwiczenia poznane na zajęciach: 3. Chętnie prezentowało swoje umiejętności przed rodziną i znajomymi: 4. Przeżywało sukcesy i porażki całej grupy: 5. Chętnie wykonywało ćwiczenia zalecane przez nauczyciela: 6. Czuło się kimś ważnym w zespole: Moje uwagi : 15

16 Ankieta dla Uczniów 1) Czy oferta zajęć dziennikarskich odpowiada Twoim zainteresowaniom i potrzebom? a. Zdecydowanie tak. b. Tak. c. Nie. d. Zdecydowanie nie. e. Nie mam zdania. 2) Uczestniczysz w tych zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ: / dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ a. pozwalają przezwyciężyć trudności w nauce, b. pozwalają rozszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach, c. pozwalają rozwijać zainteresowania, d. pozwalają rozładować stres związany z nauką, e. są sposobem na spędzenie czasu w towarzystwie koleżanek i kolegów. 3) Czy dzięki tym zajęciom pozalekcyjnym lepiej i pełniej się rozwijasz? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 4) Czy, w Twojej ocenie, zajęcia są ciekawe, twórcze? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 5) Czy terminy i częstotliwość prowadzenia zajęć odpowiadają Twoim potrzebom? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 6) Inne uwagi

17 1) Czy oferta zajęć teatralnych odpowiada Twoim zainteresowaniom i potrzebom? a. Zdecydowanie tak. b. Tak. c. Nie. d. Zdecydowanie nie. e. Nie mam zdania. 2) Uczestniczysz w tych zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ: / dopuszcza się możliwość wyboru kilku odpowiedzi/ a. pozwalają przezwyciężyć trudności w nauce, b. pozwalają rozszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach, c. pozwalają rozwijać zainteresowania, d. pozwalają rozładować stres związany z nauką, e. są sposobem na spędzenie czasu w towarzystwie koleżanek i kolegów. 3) Czy dzięki tym zajęciom pozalekcyjnym lepiej i pełniej się rozwijasz? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 4) Czy, w Twojej ocenie, zajęcia są ciekawe, twórcze? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 5) Czy terminy i częstotliwość prowadzenia zajęć odpowiadają Twoim potrzebom? a. Zdecydowanie tak. b. Raczej tak. c. Raczej nie. d. Nie. e. Nie mam zdania. 6) Inne uwagi

18 Literatura : J. Dorman, Zabawa dzieci w teatr, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1981 J. Awgulowa, Dziecko widzem i aktorem, WSiP, Warszawa 1979 U. Wierzbicka, Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym, WSiP, Warszawa 1979 J. Wroński, Teatr szkolny i jego funkcja wychowawcza, PWN, Kraków 1974 J. U. Ciarkowska, M. Sienkiewicz, A. Wilczewski, Baśniowy świat na scenie, Wydawnictwo Innowacje 1999 Jadwiga Hanisz, Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku, Klasy 1-3, WSIP, Warszawa 1999 Jan Kropiwnicki, Koniec... a może reinkarnacja?, Nowe w szkole 2004 nr 6 Zofia Baniewska, Alina Płaziak - Janiszewska, Program autorski klasy dziennikarskiej z zagadnieniami edukacji europejskiej dla klas I - III, Wszystko dla Szkoły 2002 nr 9 ABC młodego dziennikarza. Język Polski w Liceum nr 3, 2002/2003 Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa, Stentor Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Bauera Z. i Chludzińskiego E., Kraków 2000 Dziennikarstwo od kuchni pod red. A. Niczyperowicza Dziennikarz w szkole. Język Polski w Gimnazjum nr 1, 2001/2002 Garlicki B., Metodyka dziennikarstwa, Kraków 1974 Program nauczania elementów wiedzy dziennikarskiej w klasie humanistycznej. Biblioteka w Szkole nr 11, 2003 Przyrowski Z., Słowo drukowane, Warszawa 1975 Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej, pod red.malcoma F.Mallette, w tłum.barbary Stanisławczyk-Żyły, World Press Freudom Committee Ryszard Jedliński, Gatunki publicystyczne w szkole średniej, WSiP, W-wa Antologia polskiego reportażu w opracowaniu szkolnym, pod red. Krystyny Heska- Kwaśniewicz i Bogdana Zelera, wyd. Książnica Katowice

19 Dziedzic A., Gudro M., Drama w szkole podstawowej, Warszawa Iłowski S., Vademecum teatru amatorskiego, Kraków Lubienicka A. ( red. ), Przygoda z dramą, Wrocław Pankowska K., Edukacja przez dramę, Warszawa Rybotycka L., Gry dramatyczne. Teatr młodzieżowy, Warszawa Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa Wroński J., Teatr szkolny i jego funkcje wychowawcze, Kraków

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ.

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ. Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ (program własny) I. Wstęp Program koła dziennikarskiego jest propozycją zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka

Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym,, Promyczek W Czerwionce- Leszczynach Program kółka teatralnego,, Teatr Przedszkolaka Autorki programu Maria Gilga, Jadwiga Piontek, Aleksandra Usarek, Janina

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN

PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN Autor: Bożena Prażmo, Zespół Szkół w Kocku Okres realizacji: II semestr roku szkolnego 2011/12, I i II semestr 2012/2013 1 WSTĘP Teatr szkolny jest ciekawym i atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

Ogólna tematyka zajęć w klasie II

Ogólna tematyka zajęć w klasie II Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Udział w przedstawieniu teatralnym. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 OGÓLNE ZAŁOZENIA KÓŁKA DZIENNIKARSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014: Cele ogólne: Aktywizacja uczniów poprzez wykorzystanie różnorodnych metod. Zachęcenie

Bardziej szczegółowo

Program szkolnego koła teatralnego. Wstęp. Autor: Elżbieta Tomana

Program szkolnego koła teatralnego. Wstęp. Autor: Elżbieta Tomana Autor: Elżbieta Tomana Program szkolnego koła teatralnego Wstęp Teatr jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój dzicka w wieku szkolnym, szczególnie na etapie gimnazjum, kiedy procesy odkrywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO. Kabaretu Barwnych Marynarek

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO. Kabaretu Barwnych Marynarek PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO zmodyfikowany ze względu na działalność Kabaretu Barwnych Marynarek autor: Agnieszka Wiśniewska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Spis treści: Wstęp Cele

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ Ks. Maciej Maniarski Tuplice, 20.06.2012r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ I. Założenia Założeniem innowacji było zaproponowanie uczniom działań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI TEATRALNEGO KÓLKA JĘZYKA ANGIESLKIEGO OPRACOWAŁA MAŁGORZATA POCIASK

PROGRAM AUTORSKI TEATRALNEGO KÓLKA JĘZYKA ANGIESLKIEGO OPRACOWAŁA MAŁGORZATA POCIASK PROGRAM AUTORSKI TEATRALNEGO KÓLKA JĘZYKA ANGIESLKIEGO OPRACOWAŁA MAŁGORZATA POCIASK WSTĘP Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Daje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO - TEATROMANIA

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO - TEATROMANIA mgr Jadwiga Zaborowska Tuplice, 20.06.2012r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO - TEATROMANIA I. Założenia Założeniem innowacji było zaproponowanie uczniom działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 1.1. Biblioteka jako audytorium... 22 1.1.1. Biblioteka publiczna... 23 1.1.1.1. Typy czytelników...

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE Opracowała: Maria Radomska Monika Jamska Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Częstochowie SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WARSZTATÓW MEDIALNYCH. Na przedmiocie warsztaty medialne uczeń otrzymuje oceny z następujących form:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WARSZTATÓW MEDIALNYCH. Na przedmiocie warsztaty medialne uczeń otrzymuje oceny z następujących form: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WARSZTATÓW MEDIALNYCH Na przedmiocie warsztaty medialne uczeń otrzymuje oceny z następujących form: 1) Wypowiedź ustna (przemówienie na wybrany temat) Przemówienie jest oceniane

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE nauczyciel :Agnieszka Puchała Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów artystycznych

Bardziej szczegółowo

"Umieć więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010

Umieć więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010 Harmonogram zajęd W świecie teatru realizowanych w projekcie "Umieć więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/200 Moduł I Popularyzacja dzieła sztuki pisarskiej - inscenizacji adaptacji LP. TEMAT FORMA REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE

Tworzenie stron WWW PROGRAM AUTORSKI. Spis treści ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Jadwiga Tumidajewicz nauczyciel mianowany Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II Gliwice ul. Okrzei 16 PROGRAM AUTORSKI ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KÓŁKO INFORMATYCZNE Tworzenie stron WWW Spis treści 1 I.

Bardziej szczegółowo

AUTOR PROGRAMU: Agata Kudełka Nauczyciel mianowany Prawa autorskie: Agata Kudełka PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Z UCZNIEM SŁABYM JĘZYK POLSKI KLASY I GIMNAZJUM CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak i nasz świat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie.

Janusz Korczak i nasz świat. Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Janusz Korczak i nasz świat Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Struktura WebQuestu Wprowadzenie Zadania Zadanie dla wszystkich Zadanie do wykonywania w parach Zadania dla grup Zadania dla

Bardziej szczegółowo

Edukacja czytelniczo integracyjna

Edukacja czytelniczo integracyjna Edukacja czytelniczo integracyjna Międzyszkolny Program Czytelniczo Integracyjny Poczytaj mi, przyjacielu Autorka programu: Marzena Gołębiowska nauczyciel bibliotekarz 1 Spis treści: Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy kółka dziennikarskiego. rok szkolny 2007/2008. opiekun mgr Urszula Warmuz

Plan pracy kółka dziennikarskiego. rok szkolny 2007/2008. opiekun mgr Urszula Warmuz Plan pracy kółka dziennikarskiego rok szkolny 2007/2008 opiekun mgr Urszula Warmuz Cele główne: tworzenie gazetki szkolnej WOJKO redagowanej przez uczniów, współpraca z redakcją gazety lokalnej Kurier

Bardziej szczegółowo

"Nasza szkoła w poezji uczniów"

Nasza szkoła w poezji uczniów Monika Kowalik "Nasza szkoła w poezji uczniów" szkolny projekt edukacyjny WSTĘP Projekt edukacyjny Nasza szkoła w poezji uczniów skierowany do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Podręcznik: Język polski. Między nami i zeszyt ćwiczeń Na lekcję uczniowie przynoszą obowiązkowo zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie Szkolny Program Profilaktyki Rok szkolny 2011/2012 Cele główne: 1. Stwarzanie właściwych relacji między uczniami. 2. Promowanie zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Lp OCENIE PODLEGA CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA

Lp OCENIE PODLEGA CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA WSTĘP Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją postawy programowej poprzez wybrany program -,,W tym cała sztuka - Marzena Kwiecień 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawiera przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających. zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie

Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających. zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdraŝania nowej podstawy kształcenia ogólnego Sprawozdanie końcowe i ewaluacja z zajęć rozwijających

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta

Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Kryteria oceniania z przedmiotu- muzyka w kl. I- II Ciesielka Jolanta Wystawiając ocenę z muzyki trzeba pamiętać, że podstawowym celem tego przedmiotu jest: kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotów artystycznych / zajęcia teatralne/ gimnazjum Agnieszka Puchała Przedmiotowe Zasady Oceniania Zajęcia artystyczne - teatralne / gimnazjum/ Przedmiotowe Zasady

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MEDIATORA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MEDIATORA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU Gimnazjum nr 1 im. gen broni St. Maczka w Jaworzu Innowacja pedagogiczna DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MEDIATORA W GIMNAZJUM NR 1 IM. GEN BRONI ST. MACZKA W JAWORZU Innowacja programowo metodyczno - organizacyjna

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH Rok szkolny 2013/2014 WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00.

Bardziej szczegółowo

Za kurtyną. Ewa Molęcka - nauczyciel Małgorzata Hirczyn pedagog Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie. Innowacja pedagogiczna

Za kurtyną. Ewa Molęcka - nauczyciel Małgorzata Hirczyn pedagog Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie. Innowacja pedagogiczna Ewa Molęcka - nauczyciel Małgorzata Hirczyn pedagog Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie Innowacja pedagogiczna Za kurtyną Mój mały świat teatru. ROK SZKOLNY 2011 / 2012 KARTA WDROŻENIA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2009/2010 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

Koło matematyczne 2abc

Koło matematyczne 2abc Koło matematyczne 2abc Autor: W. Kamińska 17.09.2015. Zmieniony 08.12.2015. "TO CO MUSIAŁEŚ ODKRYĆ SAMODZIELNIE, ZOSTANIE W TWYM UMYŚLE ŚCIEŻKĄ, KTÓRĄ W RAZIE POTRZEBY MOŻESZ PÓJŚĆ RAZ JESZCZE" G. CH.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ Dzieci nie są aktorami, one tylko bawią się w teatr PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ DLA KLAS I-III Hanna Jagielska ZSM 2 - PSP 15 K-Koźle Program realizowany jest w ramach projektu Program indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA TEATRALNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA TEATRALNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM PROGRAM AUTORSKI KOŁA TEATRALNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM dla uczniów klas I III gimnazjum English Drama Club Opracowała mgr Aleksandra Chilewicz I WSTĘP Stosowanie nowatorskich metod nauczania oraz atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską

Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Gródku Gródek, styczeń lipiec 2012 r. NASZ ŚWIAT - poznaję sztukę dziennikarską projekt prowadzony był w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6

PROJEKT EDUKACYJNY TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Anna Ryba. Strona 1 z 6 PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY W KL. IV B OD KWIETNIA DO CZERWCA 2007 R. TYTUŁ: ZAPRASZAMY DO PSZCZYNY OPRACOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ: mgr Strona 1 z 6 TEMAT: Zapraszamy do Pszczyny. CEL GŁÓWNY: wykonanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ

WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 2. CELE PROGRAMU 3. ZADANIA PROGRAMOWE 4. FORMY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ Tematy i zagadnienia (cele edukacyjne) 1. Wybór samorządu klasowego prawa i obowiązki ucznia -kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego 1.Nazwa innowacji: Codzienny język niemiecki w ujęciu teatralnym i filmowym. 2.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH W OKRESIE OD 1.10.2013-30.06.

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH W OKRESIE OD 1.10.2013-30.06. PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH W OKRESIE OD 1.10.2013-30.06.2015 Opracowała mgr Agnieszka Nalepka 1. Wstęp warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM.ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE

PROGRAM WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM.ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE PROGRAM WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM.ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE Program opracowała: Marzena Pietz nauczycielka języka polskiego i opiekunka szkolnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 Zakres ocenianych wiadomości i umiejętności jest zgodny z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ KÓŁKA HAFCIARSKIEGO

PLAN DZIAŁAŃ KÓŁKA HAFCIARSKIEGO KÓŁKO HAFCIARSKIE Koncepcja programu Różnego rodzaju techniki artystyczne przeżywają swój powrót do łask. Ludzie coraz chętniej kupują i są zainteresowani wytworami rękodzielniczymi, często zachwyceni

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program zajęć wyrównawczych w Gimnazjum Matematyka J1 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Rozdział I: Przepisy ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

T JAK POWSTAJE DZIEŁO FILMOWE?: na przykładzie filmu "Pan Tadeusz". Lekcja z edukacji medialnej dla uczniów gimnazjum

T JAK POWSTAJE DZIEŁO FILMOWE?: na przykładzie filmu Pan Tadeusz. Lekcja z edukacji medialnej dla uczniów gimnazjum T JAK POWSTAJE DZIEŁO FILMOWE?: na przykładzie filmu "Pan Tadeusz". Lekcja z edukacji medialnej dla uczniów gimnazjum Beata Walczak, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Opublikowano 20.06.2003 Czas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki: a) OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowań i

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi.

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 "Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ Gimnazjum nr 7 im. Króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014.

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. Adres : ul. Słowackiego 4, 82-440 Dzierzgoń, woj. pomorskie data: 02.09.2013 r. Podczas opracowywania programu uwzględniono:

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 Zadania edukacyjne 1. Kształtowanie postawy, szacunku, życzliwości i tolerancji Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według programu,, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

KOLOROWA TWÓRCZOŚĆ DZIECKA NA KARTACH ALBUMU WYKONANEGO METODĄ SCRAPBOOKINGU. Innowacja pedagogiczna Autor: Maria Pomorska

KOLOROWA TWÓRCZOŚĆ DZIECKA NA KARTACH ALBUMU WYKONANEGO METODĄ SCRAPBOOKINGU. Innowacja pedagogiczna Autor: Maria Pomorska KOLOROWA TWÓRCZOŚĆ DZIECKA NA KARTACH ALBUMU WYKONANEGO METODĄ SCRAPBOOKINGU Innowacja pedagogiczna Autor: Maria Pomorska Scrapbooking Scrapbooking to sztuka ręcznego tworzenia oraz dekorowania albumów

Bardziej szczegółowo

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016 SPAW Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu na lata 2014-2016 Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU OD 17.09.2012 DO 15.12.2012 1 Celem świetlicy w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii

Przedmiotowy system oceniania z historii Przedmiotowy system oceniania z historii 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Dyskusyjny

Szkolny Klub Dyskusyjny Program wychowawczo- profilaktyczny Szkolny Klub Dyskusyjny FILMOLANDIA wrzesień 2013 r. Opracowały: mgr Joanna Guze, mgr Wiesława Strzelczyk Strona 1 Kształcić tylko umysł człowieka, nie udzielając mu

Bardziej szczegółowo